You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

søndag den 16. november 2014 kl. 19:00

Mødested Borgmesterkontoret
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Åse Kubel Høeg
Bemærkninger (Ekstraordinært)

Sagsid.: 14/2008
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2014
Intet.

Sagsid.: 14/61415
Sagsfremstilling
Økonomi- & Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 12. november 2014 (sag nr. 1),
 
”at nyt udbud stilles i bero indtil der er en afklaring af den ekstraordinære situation, som er opstået fordi Absolut Rengøring har meddelt, at de stopper,
 
at rengøringsopgaven overtages hurtigst muligt for de enheder der har valgt at overtage rengøringsopgaven, idet medarbejdere på enhederne tilbydes ansættelse såfremt lov om virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse,
 
at borgmesteren bemyndiges til at indgå midlertidige aftaler med eksterne rengøringsleverandører med virkning frem til 31. juli 2015, og
 
at det afklares om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i denne situation.
 
Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup stemmer imod, idet rengøringsopgaven ønskes overført til Viborg Kommune.”
 
 
Status kontraktforhold
Det er den 14. november 2014 meddelt Absolut Rengøring at Viborg Kommune øjeblikkelig ophæver kontrakten på grund af væsentlig misligeholdelse, og at kommunen tager forbehold for at gøre erstatningskrav gældende overfor Absolut Rengøring. Forvaltningen har tillige stoppet betalingerne til Absolut Rengøring, som afregnes månedsvis bagud.
 
Status om nødberedskab
Alle institutioner er anmodet om at sikre nødberedskab og få foretaget fornøden rengøring enten ved egne medarbejdere eller hjemkøb af ekstern rengøring, indtil der er etableret en løsning enten i form af hjemtagelse af rengøringsopgaven eller ved en central aftale om midlertidig rengøring. Institutionerne afholder i første omgang selv udgiften, men merudgiften vil indgå i den endelige opgørelse med Absolut Rengøring, og eventuelt vil de centralt reserverede midler kunne anvendes.
 
Orienteringsmøder
Fredag den 14. november 2014 er der holdt møde med de decentrale enheder, og Forvaltningen har deltaget i møde hos 3F for alle medarbejdere i Absolut Rengøring. På møderne er der orienteret om den aktuelle situation.
 
Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse
Advokatfirmaet Norrbom Vinding har udarbejdet et notat i forhold til spørgsmålet om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i den aktuelle situation, og kommer i den forbindelse med en række anbefalinger til Viborg Kommune (bilag nr. 1). I forlængelse af notatet er indsat Forvaltningens beregning af omkostninger, der forventes at kunne opstå i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.
 
Aftale med rengøringsfirmaer om midlertidig rengøring
Fire rengøringsfirmaer blev den 12. november 2014 inviteret til at komme med tilbud på midlertidig rengøring af de 125 decentrale enheder, der har valgt at gå med i nyt udbud. Den midlertidige rengøring omfatter perioden frem til den 31. juli 2015. De inviterede leverandører er to nuværende leverandører: ISS Facility Service A/S, der forestår rengøringen i delområde 5 og Elite Miljø, der forstår vinduespolering i kommunen samt to lokale rengøringsfirmaer: Tom’s Rengøring og Jysk System Rengøring. Tilbudsgivningen har fulgt den nuværende opdeling i syv geografiske områder.
 
Det har været en forudsætning for de 4 leverandører, at Kommunen holder dem skadesløse i forhold til eventuelle merudgifter som følge af, at lov om virksomhedsoverdragelse måtte finde anvendelse. Dette forbehold indarbejdes i kontrakten med de(n) vindende tilbudsgiver(e).
 
Notat med Forvaltningens evaluering af de indkomne tilbud fremgår af det lukkede bilag nr. 2. Det bemærkes, at beløbene i bilag nr. 2 er udregnet på årsbasis.
 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at statusorientering om kontraktforhold, nødberedskab og orienteringsmøder tages til efterretning,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til anbefalingerne i Advokatfirmaet Norrbom Vindings notat omkring lov om virksomhedsoverdragelse, jf. bilag nr. 1,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Forvaltningens indstilling vedr. valg af leverandører for perioden frem til 31. juli 2015 (bilag nr. 2),
 
at finansiering af merudgifter indgår i budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at tilbudsgiverne holdes skadesløse i forhold til eventuelle merudgifter som følge af, at lov om virksomhedsoverdragelse måtte finde anvendelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-11-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at statusorienteringen tages til efterretning,
 
at alle fastansatte pr. 12. november 2014 i Absolut Rengøring, der har varetaget rengøringsopgaver i Viborg Kommune, tilbydes ansættelse på nuværende ansættelsesvilkår (arbejdstid, timetal, anciennitet mv.) ved enten Viborg Kommune eller midlertidig rengøringsleverandør og efter de principper, der blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2014,
 
at Forvaltningens indstilling i bilag nr. 2 om valg af leverandører til midlertidig rengøring for perioden frem til 31. juli 2015 godkendes,
 
at der udarbejdes et notat om det juridiske grundlag for tildeling af den midlertidige rengøring,
 
at merudgifter som følge heraf indgår i erstatningskrav mod Absolut Rengøring og i øvrigt indgår ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, og
 
at leverandørerne holdes skadesløse i forhold til eventuelle merudgifter som følge af, at lov om virksomhedsoverdragelse måtte finde anvendelse.