You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 10. december 2014 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/76802
Sagsfremstilling
Viborg Byråd besluttede på møde den 1. september 2010 (sag nr. 282) bl.a.,
 
”at Viborg FF A/S får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn på stadion i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadion”, idet ordet Viborg fortsat skal indgå i stadionnavnet. Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune.” 
 
Viborg FF A/S indgik herefter den 14. oktober 2011 aftale med Energi Viborg A/S om stadionnavnet, således at Viborg Stadion blev navngivet ”Energi Viborg Arena”. Denne aftale er gældende for perioden 14. oktober 2011 til 31. december 2014.
 
I nær sammenhæng med aftalen mellem Energi Viborg A/S og Viborg FF A/S og i henhold til Byrådets beslutning af 1. september 2010, blev der indgået tillæg til den mellem, Viborg Kommune og Viborg FF A/S eksisterende stadionlejekontrakt mv. jf. bilag nr. 1. Aftaletillægget blev underskrevet af Viborg Kommune den 9. december 2011. Aftaletillægget indeholdt bl.a. følgende afsnit:
 
Viborg FF A/S har i en 5 års periode ret til at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn på stadion i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadion”, idet ordet Viborg skal indgå i stadionnavnet.
 
Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune, gældende fra og med aftalens indgåelse”.
 
Henvisningen til ”aftalens indgåelse” refererer til den mellem Viborg FF A/S og Energi Viborg A/S indgåede aftale, der som beskrevet trådte i kraft den 14. oktober 2011. Den eksisterende aftale mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S om retten til at sælge stadionavnet løber dermed fra den 14. oktober 2011 til den 14. oktober 2016.
 
Det bemærkes, at der i forbindelse med en opdatering af det samlede aftalekompleks mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S i 2013 også blev foretaget en let omskrivning af tillægget til reklameaftalen jf. bilag nr. 2. Det nye tillæg indeholder følgende formulering: ”Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune, gældende fra og med aftalens indgåelse, der oprindeligt blev indgået den 9. december 2011”. Det må anses for en fejl, at det nye tillæg er tilføjet sætningen, ”der oprindeligt blev indgået den 9. december 2011”.
 
Viborg FF A/S har ved mail modtaget i Viborg Kommune den 11. november 2014 anmodet om en forlængelse af aftalen om retten til at disponere over stadionnavnet jf. bilag nr. 3. Henvendelsen har sin baggrund i, at Viborg FF A/S har indgået en ny aftale med Energi Viborg A/S om stadionnavnet, der løber til udgangen af 2017.
 
Viborg FF A/S´ direktør Morten Jensen har på Forvaltningens forespørgsel bekræftet, at Viborg FF A/S er enig i, at løbetiden for den eksisterende aftale er fra den 14. oktober 2011 til den 14. oktober 2016. Direktør Morten Jensen har samtidigt præciseret, at Viborg FF A/S ønsker den eksisterende aftale forlænget frem til udgangen af 2017.
 
Forvaltningen bemærker, at Statsforvaltningen tidligere i udtalelse dateret den 28. marts 2014 har udtalt sig om lovligheden af den oprindelige aftale indgået mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S om retten til at disponere over stadionnavnet. Af udtalelsen fremgår, at ”Statsforvaltningen ikke finder grundlag for at antage, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S i 2010 indgåede aftale om brugsretten af navnet på Viborg Stadion ikke er udtryk for markedsprisen og dermed er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.” 
 
Statsforvaltningens udtalelse blev i sin helhed behandlet på Byrådets møde den 21. maj 2014 (sag nr. 7).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at den eksisterende aftale mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S, hvorefter Viborg FF A/S har ret til at disponere over stadionnavnet, forlænges på uændrede vilkår frem til den 31. december 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-12-2014
På begæring af Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg udsættes sagen.

Sagsid.: 14/76788
Sagsfremstilling
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i mail af 5. december 2014 rettet henvendelse til Viborg Kommune vedr. sagen om navneretten til Viborg Stadion jf. bilag nr. 1.
 
Som det fremgår af henvendelsen anmoder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Viborg Kommune om at besvare en række nærmere angivne spørgsmål. Forvaltningen har i den anledning udarbejdet udkast til svarbrev jf. bilag nr. 2.
 
Forvaltningen bemærker, at besvarelsen af det af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejste spørgsmål 6 afhænger af udfaldet af det særskilte dagsordenspunkt om en eventuel forlængelse af Viborg FF A/S´ ret til at disponere over stadionnavnet. Svarudkastet er baseret på, at Viborg Kommunes aftale med Viborg FF A/S om retten til at disponere over stadionnavnet forlænges. I modsat fald vil udkastet skulle tilrettes.
 
De i udkastet til svarbrev anførte 3 bilag fremgår af et samlet bilag nr. 3.  
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til svarbrev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (bilag nr. 2) godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-12-2014
På begæring af Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg udsættes sagen.
Bilag