You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 15. april 2015 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/24319
Sagsfremstilling
I mail af 9. april 2015 ønsker Nina Hygum på vegne af Venstre og efter aftale med Socialdemokraterne følgende punkt sat på dagsorden/tillægsdagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. april 2015:
 
”Der ønskes afsat kr. 500.000 til en natura-forundersøgelse og visualisering af mulighederne for at skabe en sø-korridor fra Viborg Nørresø til Hald Sø.
En større initiativgruppe i Viborg har haft landskabsspecialister fra Orbicon til at se på mulighederne. Orbicon har på møde med initiativgruppen og gruppeformændene for S og V forelagt et projekt, som potentielt kan skabe nye rekreative udviklingsmuligheder for Viborg Kommune. Der er behov for en hurtig afklaring af projektets muligheder og begrænsninger samt pris, hvorfor partierne foreslår, at en natura forundersøgelse finansieres, således at arbejdet i initiativgruppen kan videreføres.
 
Det indstilles, at midlerne findes i udviklingspuljen.”
Indstilling
Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter – på baggrund af forudgående drøftelser og enighed mellem gruppeformændene for konstitueringspartierne (Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative, Dansk Folkeparti og SF) – at Forvaltningen udarbejder et notat, der skitserer, hvordan der kan laves en ’sø-korridor’ fra Nørresø til Hald Sø, idet initiativgruppen bag projektet bidrager med inspiration.
Notatet skal endvidere indeholde et bud på, hvilke evt. udfordringer og problemstillinger et sådant projekt kan indeholde i forhold til bl.a. trafikale forhold samt natur og miljø.
Notatet skal være færdigt inden udgangen af juni, således at det danner grundlag for en beslutning om at indgå en aftale med et privat rådgivningsfirma omkring en natura forundersøgelse.