You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

onsdag den 20. maj 2015 kl. 16:00

Mødested Borgmesterens kontor
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Stine Damborg Pedersen, Torsten Nielsen
Fraværende Lone Langballe
Bemærkninger

Sagsid.: 14/55249
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen på et ekstraordinært møde den 20. maj 2015 med følgende dagsordenstekst:
 
Sagen om etablering af Banebroen har senest været behandlet på Byrådets møde den 28. januar 2015 (sag nr. 24), hvor Byrådet godkendte en partnerskabsaftale, mv. mellem Realdania og Viborg Kommune om Banebroen, samt fik en orientering om status på udviklingen af Viborg Baneby. Byrådet orienteredes bl.a. om Mercantecs kommende byggeri i banebyen med følgende ordlyd:
 
”I oktober 2014 indgik Viborg Byråd og Mercantec en principaftale om at Mercantec bygger et nyt erhvervsgymnasium ved banebroen. Forvaltningen arbejder nu med organiseringen af banebro-projektet og afklaring af en række forudsætninger, før der udskrives en konkurrence for banebroen. Det skal bl.a. afklares, hvordan samarbejdet med Mercantec om konkurrence og byggeri skal være og der skal fastlægges en løsning for, hvordan parkering til eksisterende og nye funktioner omkring Viborg station og banebroen skal løses i fremtiden.”
 
Der har i den mellemliggende periode været afholdt en række møder mellem forvaltningen, Mercantec og styregruppen for Viborg Banebro med henblik på at aftale en proces for de kommende byggerier. Der er herigennem opnået enighed om, at en samarbejdsaftale mellem Mercantec og Partnerskabet Realdania-Viborg Kommune om at afholde en fælles projektkonkurrence for banebro og nyt erhvervsgymnasium vil sikre den bedst mulige synergi og bygningsmæssige koordinering mellem projekterne. Målet er således at finde én samlet vinder, som parterne kan indgå separate rådgiverkontrakter med.
 
Af Partnerskabsaftalen mellem Realdania og Viborg Kommune fremgår, at Viborg Byråd særskilt skal godkende ændringer i partnerskabsaftalen, udbudsform og konkurrenceprogram (for banebroen, red.), Viborg Kommunes deltagere i bedømmelseskomite, valg af totalrådgiver/ entreprenør samt den endelig beslutning om at igangsætte brobyggeriet, jf. aftalens afsnit 6.2.
 
Formålet med nærværende sag er derfor at fremlægge forslag til en samarbejdsaftale mellem Mercantec og Partnerskabet Realdania og Viborg Kommune med henblik på godkendelse heraf, herunder godkendelse af udbudsstrategi (udbudsform) for (banebro)projektet.
 
Samarbejdsaftalen bygger på den indgåede principaftale af 22. oktober 2014 mellem Viborg Kommune og Mercantec og forudsætter, at der senere indgås en mere detaljeret aftale mellem disse. Principaftalen ses af bilag 3.
 
Byrådet godkendte i marts 2014 købet af en del af Gardits ejendom Middagshøjvej 48, som ligger ved det kommende sydlige brofæste. Forvaltningen foreslår, at dette område indgår i projektkonkurrencen med henblik på at få et bebyggelsesforslag, der kan danne grundlag for en lokalplanproces i forbindelse med et kommende salgsudbud af grunden. Merudgiften hertil i projektkonkurrencen tages fra allerede frigivne midler til projektudvikling i Viborg Baneby.
 
Med dagsordenen søges endvidere frigivet midler til finansiering af Viborg Kommunes andel af udgifterne til projektkonkurrencen samt til dækning af særskilt bygherrerådgiver for Realdania og Viborg Kommune, som Byrådet godkendte valget af på ovennævnte byrådsmøde.
 
Samarbejdsaftalen 
Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune tiltræder en samarbejdsaftale mellem Mercantec og Partnerskabet Realdania og Viborg Kommune om ’Fælles projektkonkurrence om nybyggeri til Mercantec og Viborg Banebro’. Forslag til samarbejdsaftale af 12. maj 2015 ses i bilag 1. Til samarbejdsaftalen er knyttet et bilag med udbudsstrategi for Viborg Banebro og Mercantec, som ses i bilag 2.
 
Af samarbejdsaftalen fremgår bl.a.:
Mercantec er bygherre på uddannelsesbyggeriet (gymnasium), som opføres på en byggegrund nord for banen, der overtages på nærmere vilkår fra Viborg Kommune, jf. kommende aftale mellem Viborg Kommune og Mercantec om byggefelt, grænseflader, parkering etc.
 
Viborg Kommune er bygherre på Viborg Banebro, der finansieres af Viborg Kommune og Realdania, jf. partnerskabsaftalen, og som skal gennemføres i sin helhed som beskrevet i kickstartsforundersøgelsen. Forslag til disponering af bebyggelse syd for banen forventes at indgå i efterfølgende lokalplanlægning og grundsalg.
 
De endelige grænseflader mellem byggerier og bebyggelsesforlag defineres i forbindelse med valg af totalrådgiver (det endelige vinderprojekt), så projekterne hver for sig fremstår som klart definerede, selvstændige byggerier, samtidig med, at det samlede byggeri fremstår som en velfungerende og samlende helhed.
 
I konkurrencematerialet beskrives, at projekterne udformes, så de kan opføres hver for sig og konstruktivt uafhængige af hinanden. Dog forudsættes en vis sammenhæng, samtidighed og koordinering af byggerierne af hensyn til en hensigtsmæssig ibrugtagning og fremtidig drift heraf.
 
Organisering af projektkonkurrencen 
Det overordnede ansvar for projektkonkurrencen varetages af en styregruppe, der består af Kirsten Holmgaard, Helen Lykkegaard Nøhr og Bo Lykke Fredsgaard fra Mercantec og styregruppen for Viborg Banebro (som jf. partnerskabsaftalen består af Lars Autrup, Realdania, Per Christensen og Karl Johan Legaard Jensen, Viborg Kommune).
 
Styregruppen varetager hensynet til projektets samlede helhed og foretager interne prioriteringer igennem projektforløbet. Styregruppens opgaver fremgår af samarbejdsaftalen side 3. Viborg Byråd skal fortsat særskilt godkende udbudsform, konkurrenceprogram og Viborg Kommunes deltagere i bedømmelseskomiteen
 
Der nedsættes en projektarbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Mercantec og Viborg Kommune, der sammen med respektive bygherrerådgivere bidrager til udarbejdelse og koordinering af de fælles dokumenter og konkurrenceprogrammering og indstiller materialet til godkendelse i styregruppen.
  
Fælles konkurrencerådgiver
Af samarbejdsaftalen fremgår, at der tilknyttes en fælles konkurrencerådgiver, som skal varetage konkurrencens fælles opgaver og dokumenter. Disse omfatter bla. udbudsbekendtgørelse, prækvalifikation, fælles udbudsmateriale og hensynet til projektets helhed i konkurrenceprogrammet, facilitering af konkurrence og forhandlingsfase inkl. udarbejdelse af dommerbetænkning og evalueringsrapport. Samarbejdsparterne har bedt Cowi om at give et tilbud på denne opgave. Udgiften til den fælles rådgivning indgår i det samlede budget for projektkonkurrencen.
 
Viborg Byråd har vedtaget en Indkøbs- og udbudspolitik, der bla. omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med bygge- og, anlægsopgaver. Ved rådgivningsydelser på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. (under tærskelværdien og dermed ikke omfattet af tilbudsloven) vil kommunen som hovedregel indbyde 3 rådgivere til at give tilbud, heraf én uden for kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at antage Cowi som rådgiver og dermed fravige Indkøbs- og Udbudspolitikken. Der er dels et tidsmæssigt perspektiv, idet rådgiveren vil kunne tiltræde uden en tidskrævende tilbudsrunde og dermed kan fremdriften i projektet fastholdes, og dels et hensyn til ikke at indsnævre feltet af kvalificerede ansøgere til den kommende broprojektkonkurrence. Cowi er som sekretariat for Realdania på forhånd udelukket fra at byde på denne opgave.
 
Budget for fælles projektkonkurrence
Omkostninger i forbindelse med gennemførelse af den fælles projektkonkurrence i to faser inkl. uforudsete udgifter er opgjort til at udgøre ca. 3.25 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres ud fra følgende fordeling:
Mercantec (fast sum)                                                1.000.000 kr
Viborg Kommune/ Realdania                                       1.750.000 kr.
Viborg Kommune (bebyggelsesplan ved sydligt brofæste  )  500.000 kr.
 
Udbudsstrategi
Konkurrencen foreslås at omfatte tre delprojekter:
·      Kickstartprojektet Banebroen og
·      Mercantecs nye undervisningsbyggeri samt
·      Et forslag til bebyggelsesplan for et område ved banebroens sydlige brofæste
 
Konkurrencen foreslås afholdt som en EU-projektkonkurrence med prækvalifikation af fem deltagende teams og med mulighed for efterfølgende udbud med forhandling. Dette for at styrke besvarelserne på alle tre delbesvarelser og undgå "svage" delløsninger, hvor forhandlingsfasen, fase 2, bruges til at få justeret og kvalificeret besvarelserne, så delprojekterne bearbejdes i en optimeret funktionalitet og en høj arkitektonisk kvalitet. De endelige forslag og tilbud evalueres ud fra forud definerede tildelingskriterier, og den endelige vinder, totalrådgiver, findes.
 
Delprojekterne påregnes efter konkurrencens afgørelse at kunne tilrettelægges som adskilte – men koordinerede og sammenknyttede – delforløb.
 
Bedømmelseskomiteen i fase 1 foreslås sammensat som følger:
1 person fra Realdania
3 personer fra Viborg Kommune
3 personer fra Mercantec
2 arkitekt fagdommere
1 ingeniør fagdommer
Til rådgivning af bedømmelseskomiteen kan udpeges særligt sagkyndige, herunder parternes bygherrerådgivere.
 
Forvaltningen foreslår, at Byrådet på et kommende møde udpeger Viborg Kommunes deltagere i bedømmelseskomiteen.
 
Forhandlingen i fase 2 foreslås varetaget af en administrativ forhandlingsgruppe, der nedsættes af styregruppen. Til det afsluttende evalueringsmøde og udpegning af den endelig vinder kan der indkaldes medlemmer af dommerkomiteen fra fase 1.
 
I udbudsstrategien foreslås det efterfølgende udbud af bygge- og anlægsentrepriser tilpasset projektets karakter. Det tilstræbes at opdele arbejderne i fagentrepriser, men banebroprojektets kompleksitet og særlige karakter kan gøre det fordelagtigt at anvende storentrepriser eller evt. hovedentreprise. Den endelige udbudsform vælges under projekteringsforløbet i samarbejde med totalrådgiver. Ligeledes ønskes det i projekteringsforløbet vurderet, hvorvidt projektet fordelagtigt kan anvende tidligt udbud eller lign. udvidede samarbejdsformer.
 
Viborg Kommune vil iht. Indkøbs- og udbudspolitiken som hovedregel udbyde bygge- og anlægsopgaver i offentlig licitation og fagentreprise. Anden udbudsform kan kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være ønskeligt at holde muligheden åben for andre udbudsformer for banebroen, idet anlæg af en banebro kræver særligt kendskab til at bygge over jernbaner og opførelsesmæssigt ikke kan sammenlignes med almindeligt bolig- og erhvervsbyggeri. Det vil endvidere forenkle byggeprocessen, at der ikke skal koordineres mellem mange entreprenører, når de enkelte etaper skal tilrettelægges under hensyn til togdrift og spærring heraf, samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejder ved jernbanen. Forvaltningen forslår derfor, at der i den efterfølgende projektering åbnes mulighed for at styregruppen for Banebroen i samarbejde med totalrådgiver kan fastlægge den mest hensigtsmæssige udbudsform for Banebroen. Mercantec agter at udbyde gymnasiebyggeriet i fagentrepriser.
 
Den overordnede tidsplan for projektkonkurrencen (og efterfølgende realisering) forventes, jf. udbudsstrategien, at forløbe med følgende hovedterminer:
 
Ultimo maj 2015: Godkendelse af samarbejdsaftale og udbudsstrategi i Viborg Byråd
Ultimo maj– medio august 2015: EU bekendtgørelse og prækvalifikation af fem deltagende teams
Primo september 2015: Godkendelse af konkurrenceprogram i Viborg Byråd
Primo september 2015 – ultimo marts 2016 Projektkonkurrence og Udbud efter forhandling og udpegning af endelig vinder
Primo april 2016: Godkendelse af realisering af vinderprojektet (Banebroen) i Viborg Byråd
April 2016 – ultimo 2018:     Projektering og udførelse.
 
Det nærmere indhold i konkurrencefaserne, bedømmelsen og bedømmelseskriterierne, tidsplan mv. er beskrevet i udbudsstrategien, der indgår som bilag til samarbejdsaftalen og ses af bilag 2 til nærværende dagsorden.
 
Økonomi og Finansiering
Viborg Byråd har i anlægsbudgettet for 2015-2018 under Viborg Baneby-projekter afsat 42.0 mio. kr. til Banebroen, heraf 4.4 mio kr. til dækning af fondsafgift (”tilskudsmoms”). Dette giver sammen med Realdanias tilsagn på 25.0 mio. kr. en maksimal anlægssum for Banebroen på 62.6 mio. kr.
 
Økonomien, der indgår i bevillingsansøgningen i sagen udgør følgende beløb:
 
 
2015
2016
I alt
Bruttoudgift projektkonkurr. mv.
1.400.000 kr.
900.000 kr.
2.300.000 kr.
Udgift til tilskudsmoms
120.000 kr.
80.000 kr.
200.000 kr.
Samlet udgift
1.520.000 kr.
980.000 kr.
2.500.000 kr.
Indtægt (tilskud)
-700.000 kr.
-450.000 kr.
-1.150.000 kr.
Nettoudgift til finansiering
820.000 kr.
530.000 kr.
1.350.000 kr.
 
Viborg Kommune skal af tilskuddet fra Realdania betale den såkaldte ”tilskudsmoms”, som dermed bliver en udgift for projektet. Af tilskuddet på 1.150.000 kr. bliver denne udgift på ca. 200.000 kr., som er medtaget i den udgiftsbevilling, der søges nu.
 
Forvaltningen foreslår, at der afsættes et beløb på 2.300.000 kr. til at fortsætte den igangværende proces med at gennemføre den beskrevne fælles projektkonkurrence konkurrencerådgivning iht. budget i samarbejdsaftalen (1.750.000 kr.), tekniske forundersøgelser (60.000 kr.), samt til finansiering af særskilt bygherrerådgivning for Viborg Kommune og Realdania (490.000kr.) (jf. byrådets godkendelse på mødet d. 28. januar 2015).
Idet Realdania er partner i banebroprojektet og således også har givet tilsagn om at støtte projektet, søges der ligeledes om en anlægsindtægtsbevilling på 1.150.000 kr., der udgør Realdanias anslåede bidrag til denne fase. Det betyder, at Viborg Kommunes nettoanlægsudgift andrager 1.350.000 kr. (inkl. Tilskudsmoms).
 
Nettoudgiften på 820.000 kr. i 2015 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet afsat på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” hvor der i øjeblikket er afsat et samlet beløb på 2.798.000 kr. i 2015.
Rådighedsbeløbene i 2016 på netto 530.000 kr. bliver indregnet i det budgetforslag for 2016-2019, som er under udarbejdelse.
 
 
BILAG
1
Åben
Forslag til samarbejdsaftale om fælles projektkonkurrence
172502/15
2
Åben
Forslag til udbudsstrategi - bilag til samarbejdsaftale
172501/15
3
Åben
Udkast til principaftale af 22. oktober 2014
172427/15
 
 
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den i sagen beskrevne organisering godkendes,
 
at valg af Cowi som fælles konkurrencerådgiver for samarbejdsparterne Mercantec, Realdania og Viborg Kommune frem til og med afholdelse af projektkonkurrence godkendes,
 
at forslaget om, at udformningen af en bebyggelsesplan ved det sydlige brofæste indgår i projektkonkurrencen godkendes,
 
at samarbejdsaftalen mellem Mercantec og partnerskabet Realdania og Viborg Kommune godkendes
 
at den foreslåede udbudsstrategi (bilag til samarbejdsaftalen) godkendes, herunder
 
at dommerkomiteen sammensættes som beskrevet, herunder at Viborg Byråd på et kommende møde udpeger 3 medlemmer fra Viborg Kommune, samt
 
at den administrative forhandlingsgruppe til varetagelse af forhandlingsforløbet i en forventet fase 2 nedsættes af projektets styregruppe, herunder at medlemmer af dommerkomiteen kan deltage i det endelige evalueringsmøde for afgørelsen, samt   
 
at den endelige udbudsform for entreprisearbejder for Banebroen fastlægges under projekteringen af styregruppen for Banebroen i samarbejde med totalrådgiveren som fag-, stor- eller hovedentreprise
 
at der til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.520.000 kr. i 2015 og 980.000 kr. i 2016,
 
at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.150.000 kr. med rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2015 og 450.000 kr. i 2016,
 
at nettoudgiften i 2015 på 820.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby–projekter” og at rådighedsbeløbene på netto 530.000 kr. i 2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2016-2019, som er under udarbejdelse (med tilsvarende nedsættelse af budgetforslaget på kontoen ”Viborg Baneby–projekter” i 2016).”
Indstilling
Indstillingen fra Teknisk Udvalg vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2015
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at den i sagen beskrevne organisering godkendes,
 
at valg af Cowi som fælles konkurrencerådgiver for samarbejdsparterne Mercantec, Realdania og Viborg Kommune frem til og med afholdelse af projektkonkurrence godkendes,
 
at forslaget om, at udformningen af en bebyggelsesplan ved det sydlige brofæste indgår i projektkonkurrencen godkendes,
 
at samarbejdsaftalen mellem Mercantec og partnerskabet Realdania og Viborg Kommune godkendes
 
at den foreslåede udbudsstrategi (bilag til samarbejdsaftalen) godkendes, herunder
 
at dommerkomiteen sammensættes som beskrevet, herunder at Viborg Byråd på et kommende møde udpeger 3 medlemmer fra Viborg Kommune, samt
 
at den administrative forhandlingsgruppe til varetagelse af forhandlingsforløbet i en forventet fase 2 nedsættes af projektets styregruppe, herunder at medlemmer af dommerkomiteen kan deltage i det endelige evalueringsmøde for afgørelsen, samt   
 
at den endelige udbudsform for entreprisearbejder for Banebroen forelægges til Byrådets beslutning efter det konkrete projekt og dets grænseflader til omkringliggende byggerier er kendt
 
at der til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.520.000 kr. i 2015 og 980.000 kr. i 2016,
 
at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.150.000 kr. med rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2015 og 450.000 kr. i 2016, og
 
at nettoudgiften i 2015 på 820.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Viborg Baneby–projekter” og at rådighedsbeløbene på netto 530.000 kr. i 2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2016-2019, som er under udarbejdelse (med tilsvarende nedsættelse af budgetforslaget på kontoen ”Viborg Baneby–projekter” i 2016). 
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 15/14616
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1) at igangsætte kommuneplanlægningen og fordebat med afholdelse af borgermøde. Teknisk Udvalg besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1), at igangsætte lokalplanlægningen og fordebat. Forvaltningen fik bemyndigelse til at træffe afgørelse om planlægningen kræver miljørapport. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 22. april 2015 (pkt. 1), at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse på baggrund af frivillig anmeldelse. Samme dag blev Byrådet orienteret om ovennævnte (pkt.  28). Oversigtskort er i bilag 1.
 
Baggrunden for planlægningen er en ansøgning og en frivillig VVM-anmeldelse fra Gottlieb Paludan Architects, som på vegne af Apple søger om igangsætning af planlægningen med frivillig VVVM-proces for et datacenter syd for Foulum.
 
Planforhold
Projektets realisering kræver en lokalplan, et kommuneplantillæg, en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse. Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet endvidere en VVM-tilladelse. Miljøvurdering og VVM-redegørelse slås sammen i en miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af projektet.
 
I forbindelse med projektet er der behov for en udvidelse af transformerstationen. Det statslige Energinet.dk, der står for udvidelsen, vurderer, at udvidelsen af transformerstationen isoleret set ikke er VVM-pligtig, men når der udarbejdes en frivillig VVM-redegørelse, vil det være fornuftigt at medtage udvidelsen som en del af et samlet anlæg. Forvaltningen påtænker at anmode Naturstyrelsen om at afgive VVM-kompetencen til Viborg Kommune for den del af den frivillige VVM-redegørelse, der omhandler udvidelsen af transformerstationen. Naturstyrelsen er nemlig VVM-myndighed, når Energinet.dk er bygherre. Ifølge § 11, stk. 4 kan Naturstyrelsen i særlige tilfælde, hvor Naturstyrelsen vurderer, at statens interesse i et konkret projekt anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder herom.
 
Fordebat og høring af berørte myndigheder
Byrådet indkaldte idéer og forslag til kommuneplantillægget og til indholdet af miljørapporten i perioden 27. april til 11. maj 2015. Der er i høringsperioden kommet 18 høringssvar (bilag 2), og et indkommet for sent (bilag 4). Høringssvarene drejer sig i hovedtræk om
 
A.    Byzone ift. landbrugsdrift
B.    Udnyttelse af overskudsvarme
C.    Ubebyggede arealer, terræn, hegn og beplantning
D.   Vandafledning
E.    Anvendelse og arealbehov
F.    Placering og udformning af bygninger
G.   Vej- og adgangsforhold
H.    Cykelsti
I.     Naturgasledning
J.     Støj
K.    Lysgener
L.    Ejendomshandel
M.   Øvrige forhold
 
Høringssvarene er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse samt en vurdering af konsekvens for planlægningen / indhold af miljørapporten.
 
Debatten på borgermødet, hvor der deltog ca. 200 borgere, drejede sig hovedsageligt om
 
§  Ønske om cykelsti fra Blichers Allé til Ørum og langs Burrehøjvej
§  Overfladevand
§  Støj fra evt. køleanlæg og evt. generator
§  Lysgener
§  Bindinger for landbruget og AU Foulum, såfremt planområdet overføres til byzone (udvidelsesmuligheder, udbringning af gylle)
§  Erstatningsarealer
§  Energidelen – idéer til udviklingsmuligheder (drivhuse, aquafarming)
§  Ønske om sammenkobling af varmesystem til Ørum
 
Principper for planlægningen og indhold af miljørapporten
Det er forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes videre med plangrundlaget for datacenteret.
 
Principperne for kommuneplanlægningen er rammelægning til erhvervsområde E2 i byzone med miljøklasse 3 - 5, der giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal byggehøjde på 12 m.
 
Lokalplanlægningen forventes at tage udgangspunkt i følgende:
  • Erhvervsområde i byzone
  • Mulighed for ca. 250.000 m2 bebyggelse, hvilket bl.a. består af ca. 10 m høje databygninger
  • Vejadgang fra Hobro Landevej.
  • Udlægning af en zone med en afstand af ca. 50 m fra lokalplanområdets afgrænsning m.v., som holdes ubebygget.
  • Etablering af beplantning sammen med hegning.
  • Landskabelig indpasning af bygninger.
  • Bestemmelser om udformning af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold og beplantning.
Såfremt det vurderes nødvendigt, vil både kommuneplantillægget og lokalplanen indeholde bestemmelser til sikring af beskyttelsen af grundvandsinteresserne.
 
Mange af de indsendte bemærkninger vil indgå i den videre planlægning, og vil blive belyst i miljørapporten. Fokuspunkterne forventes at være:
 
·     trafikale forhold
·     landskab og visuelle forhold (herunder arealbehov og lysforhold)
·     natur og vandmiljø (herunder overfladevand og grundvand)
·     støj, støv og vibrationer
·     luft, energiforbrug og klima (herunder elforbrug og varmegenerering)
·     forurenet jord, råstoffer og affald
·     mennesker, kulturarv og samfund (herunder rekreative forhold)
·     forhold for landbruget
 
Der udarbejdes et antal visualiseringer for at belyse projektets visuelle påvirkning af landskabet. Visualiseringerne laves fra offentlige veje. Samspillet med højspændingsanlæg m.v. belyses ved at gengive bl.a. datahallerne på fotos af eksisterende forhold.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Planlægningen opstartes      primo 2015
Vedtagelse af planforslag     medio 2015
Offentlig høring                  medio 2015
Endelig vedtagelse              ultimo 2015
 
Den politiske behandling
Økonomi- og Erhvervsudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om fortsættelse af kommuneplanarbejdet, Teknisk Udvalg har kompetencen til at træffe beslutning om forsættelse af lokalplanarbejdet, og Klima- og Miljøudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om fortsættelse af arbejdet med VVM-redegørelse.
 
Af tidsmæssige årsager holdes de 3 møder samme dag med enslydende sagsfremstilling. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget holder fællesmøde, og derefter holder Økonomi- og Erhvervsudvalget møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at kommuneplanlægningen fortsættes som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-05-2015
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag