You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 16. september 2015 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Lone Langballe
Bemærkninger Afbud fra Lone Langballe. Stine Damborg mødte kl. 9.05 efter behandlingen af sagerne nr. 1-6 og 24.

Sagsid.: 12/3372
Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af sagen vedrørende udbud af Viborg Kommunes daglige bankforretninger er der opstået et generelt behov for justering af kommunens finansielle politik i form af muligheden for anvendelse af repo-forretninger.
 
Ved behov for likviditet – oftest henover måneds afslutningen – kan der indgås en repo-forretning, som er en aftale om et salg af de investerede obligationer for at købe dem tilbage på et forudbestemt tidspunkt til en aftalt pris.
 
En repo-forretning fungerer således som et kortfristet lån, hvor långiver har sikkerhed i værdipapirerne. Repo-forretninger har i de seneste år været en billigere finansieringsform end træk på kassekredit.
 
Repo-forretninger indgår under kassekreditreglen i lånebekendtgørelsen, og de er således lovlige at anvende for kommunerne.
 
For at Viborg Kommune kan anvende Repo-forretninger foreslår Forvaltningen følgende to formuleringer tilføjet til den finansielle politik:
 1. Afsnit 2.4 Finansielle instrumenter ”Herudover kan anvendes Repo-forretninger som alternativ til kortfristet gældsoptagelse.”
 2. Nyt punkt 2.4.4 ”Repo-forretninger: En aftale om et spotsalg af et værdipapir og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fastsat fremtidig terminsdato.”
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den finansielle politik justeres, så den også dækker repo-forretninger jævnfør sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsid.: 15/35028
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/53009
Sagsfremstilling
Blandt andet med baggrund i afvikling af de samlede aktiviteter i forbindelse med Herre A-fodboldlandskamp juni 2015 på Energi Viborg Arena har Dansk Boldspil Union (DBU) ønsket for en længere periode at flytte Kvinde A-fodboldlandskampe tilbage til Viborg Stadion.
 
Det betyder, at DBU til samtlige hjemmekampe tilbyder at levere følgende:
 
-          Arrangeret kamp incl. samtlige aftaler med modstanderhold, UEFA (sammenslutning af de europæiske nationale fodboldforbund) m.fl.
-          Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer med DBUs og Viborg Kommunes logo, diverse annoncering, massiv dækning på alle DBU’s platforme
-          Medvirke med spillere, trænere og DBU-ledere til diverse ’side-aktiviteter’ i forbindelse med kampene
-          Gratis adgang til stadion og dermed mulighed for at Viborg Kommune kan invitere borgere gratis til landskamp
-          Indgå i forskellige udviklingsforløb af kvindefodbold på nationalt og internationalt niveau, men med afsæt i Viborg (Team Viborg, Viborg Idrætsråd, Viborg FF m.fl.)
 
Viborg Kommune skal levere:
 
-          Fuldt stadion-setup på Viborg Stadion svarende til europæisk klubkamp i UEFA-regi, incl. adgang til reklameskærme
-          Pressefaciliteter, bl.a. til landsdækkende TV-kanal
-          Bemanding til afvikling af bl.a. security, trafik og parkering, vagter og kontrollører m.m.
-          Markedsføring lokalt og regionalt
-          Vært ved officielle arrangementer (rådhuset) og diverse forplejning af landshold, officials og hjælpere
 
DBU og UEFA har besluttet en betydelig satsning på og vækst indenfor kvindefodbold. Derfor har DBU bl.a.:
 
-          Ansat nye medarbejdere dedikeret til kvindefodbold
-          Indledt jagt på op til 5 nye hovedsponsorer / kommercielle partnerskaber, der i højere grad end nuværende hovedsponsor 3F opererer indenfor pige/kvinde-brands og idræt/sundhed/aktiv livsstil.
-          Udarbejdet ny storytelling (med udvalgte rollemodeller), ny mediestrategi, hvor Viborg Kommune og Viborg-lokationer kan indgå som en slags ’product-placement’ i lighed med f.eks. julefilm.
-          Nye bredde-aktiviteter for børn og unge fra Viborg Kommune i forbindelse med landskampe – f.eks. fodboldklubber, skoler og efterskoler samt øvrige foreninger.
 
Forvaltningen har drøftet tilbuddet med Team Viborg, Viborg Idrætsråd, Viborg FF og Tinghallen. Alle er indstillet på at medvirke positivt i afvikling af landskampe og udvikling af særlige ’Viborg-events’ i forbindelse med disse, i lighed med f.eks. VM Håndboldfest i samarbejde med DR i januar og Herre A-fodboldlandskamp i juni 2015. Samtidig ser Team Viborg og Viborg FF store muligheder i at blive ’brandet’ sammen med landsholdet.
 
DBU skal afvikle 4 kampe i sæson 2015/16, den første allerede ultimo oktober 2015. DBU præsenterede denne nyhed om samarbejdet i national presse og i forbindelse med Herre A-landskamp i Parken den 4. september 2015.
 
I løbet af efteråret 2015 er DBU herudover indstillet på at indgå i udviklingsforløb med Team Viborg, VFF, Idrætsråd, Viborg Kommune, nye hovedsponsorer m.fl. om udvikling af ny fælles ’story-telling’.
Hver kamp forventes at koste Viborg Kommune 75 – 100.000 kr. i direkte afviklingsomkostninger incl security m.m. Herudover skal bruges 50 – 75.000 kr. til markedsføring og nye bredde-aktiviteter for især børn, unge og deres familier. I alt pr. kamp 150.000,- kr.

Ved 4 landskampe årligt ansøges derfor om en økonomisk ramme på 600.000,- kr. pr. år.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at Viborg Kommune indgår aftale med Dansk Boldspil Union (DBU) om afvikling af fodboldlandskampe for Kvinde A-landsholdet foreløbig i 2015 og 2016, og

at udgiften på 600.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i henholdsvis 2015 og 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune indgår aftale med Dansk Boldspil Union (DBU) om afvikling af fodboldlandskampe for Kvinde A-landsholdet foreløbig i 2015 og 2016, og
 
at udgiften på 600.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2015 og af markedsføringspuljen i 2016.

Sagsid.: 14/15363
Sagsfremstilling
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 11. juni 2014 (sag nr. 6), at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremover gives en årlig rapportering af det samlede økonomiske resultat af eksterne midler fra fonde og puljer tilført Kommunen.
 
Midler fra offentlige puljer og fonde udgør en del af Viborg Kommunes finansiering af anlæg og nye udviklingstiltag. Administrationen arbejder løbende med at opnå en systematisk og kvalificeret screening af mulighederne for fondsfinansiering til ethvert udviklings- og anlægsprojekt.
 
Opgørelsen af det samlede økonomiske resultat for et år bygger på en status over eksterne midler fra fonde og puljer opgjort i økonomisystemet samt opgørelse over eksterne midler til projekter uden for det kommunale system, hvor Kommunens medfinansiering medvirker til projektets gennemførelse. Herunder vises hovedtallene for 2014. Ønskes en mere omfattende redegørelse, henvises til bilag nr. 1.
 
Opgørelsen er ikke direkte sammenlignelig med opgørelsen i 2013 og tidligere år, da disse opgørelser byggede på et udtræk fra økonomisystemet, som medtog kommunale bevillinger til egne projekter sammen med eksterne tilskud fra puljer og fonde. Dette års rapport bygger på en direkte rapportering af projekter med ekstern finansiering. Desuden er ”tilsagn om støtte til projekter” udeladt, idet disse tilsagn vil bortfalde, hvis projektet ikke gennemføres. Fremover opgøres tilskud, når de udbetales.
 
Eksterne midler opgjort i økonomisystemet, 2014 - KRONER
Forvaltning
Indtægter til drift
Indtægter til anlæg
I alt
Job og Velfærd
18.801.399
0
18.801.399
Kultur og Service
1.177.671
60.000
1.237.671
Teknik og Miljø
326.900
30.755.442
31.082.342
Børn og Unge
77.500
0
77.500
Fællesudgifter/administration
30.000
0
30.000
I alt
20.413.470
30.815.442
51.228.912
 
 
Eksterne midler til projekter uden for det kommunale system
Viborg Kommune medfinansierer, gennem f. eks. tilskud fra Udviklingspuljen, Animationsstrategien og Markedsføringsstrategien en lang række større og mindre projektaktiviteter, hvor Viborg Kommune ikke er projektejer. En lang række mindre beløb fra Kulturudvalget til udviklingsprojekter, medfinansierer andre eksterne projekter.
I alt er der fra Udviklingspuljen, div. strategier og Kulturudvalget ydet 20.561.946 kr. som medvirker til en projektsum på 52.695.430 kr. Fratrækkes Viborg Kommunes medfinansiering genereres øvrig ekstern indtægt på i alt: 32.133.478 kr.
 
En samlet vurdering
En samlet vurdering af de eksterne indtægter, som Viborg Kommune direkte eller indirekte genererer, indebærer en summering af de ovenfor nævnte elementer: Eksterne midler opgjort i Økonomisystemet i 2014 samt indtægter genereret af Viborg Kommunes medfinansiering i 2014:
 
Heraf fremkommer, at Viborg Kommune gennem sine aktiviteter har genereret samlet set 83.332.388 kr. i 2014.
 
Der tages forbehold overfor, hvorvidt alle projekter i Viborg Kommune indgår i opgørelserne.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at orienteringen om status for fundraising i Viborg Kommune i 2014 tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/54529
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på mødet den 20. maj 2015 (sag nr. 4) at godkende udkast til Udviklingsstrategi 2015 med henblik på offentlig høring. Forslaget til Udviklingsstrategi 2015 fremgår af bilag nr. 1 i en udgave med opsat layout.
 
 
Udkast til Udviklingsstrategi 2015 blev offentliggjort kort efter Byrådets behandling, og har været i høring på viborg.dk i perioden frem til 31. august 2015. I denne periode er der kommet i alt to høringssvar fra forskellige interessenter, jf. bilag nr. 2 og 3.
 
Efter endelig godkendelse af udviklingsstrategien offentliggøres den i overensstemmelse med planloven i minimum 8 uger.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
om de indkomne høringssvar giver anledning til justering af forslag til Udviklingsstrategi 2015, eller
 
om Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Udviklingsstrategi 2015 vedtages endeligt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Udviklingsstrategi 2015 vedtages endeligt uden ændringer. På baggrund af Turistforeningens bemærkninger suppleres udviklingsstrategien efterfølgende med en handleplan med målbare målsætninger og en tilkendegivelse af, hvordan målsætningerne kan opnås. Handleplanen udarbejdes i dialog med kommunens samarbejdspartnere.
Bilag

Sagsid.: 15/53558
Sagsfremstilling
Region Midtjylland og Vækstforum har udarbejdet forslag til en regional vækst- og udviklingsstrategi (VUS) 2015-2025. Strategien er i offentlig høring frem til den 26. oktober. Region Midtjylland og Vækstforum inviterer alle til at bidrage til strategien.
 
Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 kan ses i bilag nr. 1. Den tilhørende redegørelse til vækst- og udviklingsstrategien kan ses i bilag nr. 2.
 
Om vækst- og udviklingsstrategien
Region Midtjylland har som vision at skabe en attraktiv, bæredygtig vækstregion, og vækst- og udviklingsstrategien skal sætte retning for den regionale indsats.
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem regionsrådet og vækstforum, kommuner, virksomheder, organisationer samt uddannelses- og forskningsmiljøer.
 
Strategien har fokus på fire områder:
·         Bæredygtig omstilling,
·         Sammenhængende byudvikling,
·         Viden og kompetencer samt
·         Fokuseret vækst.
 
Strategien bygger videre på de erfaring og resultater, der er opnået siden regionens og vækstforums start i 2007. Den overordnede vision for strategien er formuleret således:
 
”Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser og samarbejder med de dygtigste, vi søger konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer, vi understøtter væksten i fremtidens industrier med teknologi, viden og kompetencer”.
 
Region Midtjylland og Vækstforum vil med afsæt i VUS igangsætte konkrete initiativer, der skal bidrage til, at der skabes flere arbejdspladser, vækst og nye virksomheder, gode uddannelses- og kulturtilbud i en sammenhængende region, hvor by og land hænger sammen og skaber gode rammer for både virksomheder og borgere.
 
Viborg Kommune har løbende bidraget til VUS
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi har været i proces siden 2014.
 
Viborg Kommune har løbende bidraget med input og kommentarer til udformning og indhold i VUS. Viborg Kommunes bidrag er primært sket via KKR Midtjylland, som har samlet input fra alle kommuner i regionen og sendt disse videre i sammenskrevet form til Region Midtjylland og Vækstforum.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på sit møde den 8. september 2014 (tillægsdagsorden, sag nr. 1) input fra Viborg Kommune til KKR vedr. regional vækst- og udviklingsstrategi.
 
Viborg Kommunes løbende input til KKR Midtjylland er i meget vid udstrækning blevet inkluderet i KKR’s videre input til Region Midtjylland og Vækstforum. KKRs input til VUS er ligeledes i vid udstrækning blevet inkluderet i det videre arbejde med og tilretning af VUS. 
 
Udkast til Viborg Kommunes høringssvar
Da mange af Viborg Kommunes løbende input til VUS er blevet inkluderet i det videre arbejde og dermed det foreliggende udkast i høring, er høringssvaret vedr. VUS begrænset til en generel kommentar vedr. det manglende fokus på landbruget.  
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til høringssvar til den regionale vækst- og udviklingsstrategi godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 14/36444
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 22. april 2015 (sag nr. 6) at fremlægge forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 7. maj til den 1. juli 2015.
 
I forslag til kommuneplantillæg nr. 33 er nye bestemmelser for anvendelse af Viborg Baneby og bestemmelser om parkering, stier, grønne områder, bygningshøjder og bebyggelsesprocenter i overensstemmelse med konkrete projekter og den planlægning, der er igangsat efter, at helhedsplanen for Viborg Baneby er vedtaget af byrådet.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 er i bilag nr. 1.
 
Samtidig med nærværende kommuneplantillæg, har et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for detailhandel og for udvidelse af Viborg bymidte og udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 været offentliggjort.
 
Det er en forudsætning for vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 (særskilt sag på dagens møde), at Kommuneplantillæg 33 vedtages først.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslaget. Alle høringssvar er i bilag nr. 2.
 
Der blev afholdt borgermøde om planforslaget onsdag den 26. maj 2015. Der deltog 15 personer i mødet, der også vedrørte Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 (om detailhandel).
 
Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafik på boligveje.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og Forvaltningens bemærkninger til disse. Høringssvar vedr. detailhandel behandles særskilt i sagen vedr. endelig vedtagelse af kommuneplantillæg herom (kommuneplantillæg nr. 24).
 
Overordnet set er der tale om ønsker til ændringer i planforslaget, der, hvis de imødekommes, medfører, at der skal afholdes fornyet høring.
 
Indsigelse mod anvendelsesbestemmelserne for området ved Falkevej
Der er ønske om mulighed for boliger i området mellem Falkevej og Indre Ringvej. Området er i forslag til kommuneplantillæg udlagt til centerformål uden boliger i overensstemmelse med helhedsplanen for Viborg Baneby. Boliger i området er ikke foreneligt med, at der er støj fra især Indre Ringvej og, at boliger i området evt. vil kunne skærpe miljøkravene for eksisterende virksomheder vest for - i område, som er udlagt til erhverv.
 
Forvaltningen foreslår, at anvendelsesbestemmelserne fastholdes i kommuneplantillægget, i overensstemmelse med intentioner i helhedsplanen for Viborg Baneby.
 
Indsigelse mod bebyggelsesregulerende bestemmelser
Flere indsigelser indeholder ønske om en højere bebyggelsesprocent og et højere etageantal. Forvaltningen foreslår at kommuneplantillægget vedtages uændret i overensstemmelse med intentioner i helhedsplanen for Viborg Baneby, hvor bygningshøjder og bebyggelsesprocent er fastsat ud fra ønsket om en tættere by nærmest den nye banebro og eksisterende bymidte.
 
Indsigelse mod lukning af Erik Glippings Vejs udkørsel til Marsk Stigs vej og lukning af Middagshøjvej mod Indre Ringvej
Principperne for infrastrukturen fastlægges i forslag til kommuneplantillæg nr. 33, der bl.a. udlægger Ny Absalonsvej og nedlægger Erik Glippings Vej’s ind- og udkørsel til Marsk Stigs Vej og Middagshøjvejs udkørsel til Indre Ringvej. Forslag om lukning af nævnte veje sker fortrinsvis på grund af trafiksikkerhed.
 
Forvaltningen foreslår, at teksten vedrørende lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af kommuneplantillægget, så der i dialog med lejere og udlejere kan findes den bedst mulige løsning, som derefter fastlægges i tillæg til gældende lokalplaner.
 
Indsigelse mod parkeringskravene for Viborg Baneby
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til kommuneplantillæg 33 vedtages uden ændringer, dog således at kortbilag og redegørelsestekst vedr. lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af det endelige kommuneplantillæg.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til kommuneplantillæg 33 vedtages, dog således at kortbilag og redegørelsestekst vedr. lukning af Erik Glippingsvej og Middagshøjvej udtages af det endelige kommuneplantillæg, og at der gives mulighed for boliger og bebyggelse i op til 5 etager i område VIBM.C1.19_T33.

Inden behandlingen i Byrådet undersøges det, om der ved en supplerende høring kan åbnes mulighed for boliger og bebyggelse i op til 5 etager i område VIBM.C1.19_T33.
Bilag

Sagsid.: 14/8062
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede den 22. april 2015 (sag nr. 7) at fremlægge forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 7. maj til den 1. juli 2015.
 
Planlægningen tager udgangspunkt i Viborg Kommunes frikommuneforsøg om detailhandelsplanlægning for udvidelse af butiksområdet ”Viborg bymidte”, samt planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i bymidten.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 er i bilag nr. 1.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 24
Formålet med tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 er at udvide butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen, at øge den samlede ramme for detailhandel, samt at give mulighed for at der kan etableres udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i bymidten. Endvidere fastlægges en ny detailhandelskategori kaldet ”store udvalgsvarer” med varegrupper, der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og således stiller særlige trafikale hensyn.
 
Bymidten udvides med et område i Viborg Baneby. Den samlede ramme for detailhandel i Viborg bymidte udvides med 20.000 m2 til i alt 110.000 m2. Rammen til detailhandel i Banebyen fastsættes til højst 20.000 m2, svarende til ca. 15.000 m2 mere, end der er etableret i området i dag. Helhedsplanen for Viborg Baneby danner grundlag for disponeringen af området.
 
Med udvidelse af bymidteafgrænsningen inddrages det nuværende bydelscenter VIBSV.D2.3 (Marsk Stigs Vej), samt en del af suppleringsområderne VIBSV.D3.2 (Falkevej) og VIBSV.D3.1 (Marsk Stigs Vej) i bymidten.
 
Udvidelsen af Viborg bymidte inddeles i en række delområder (A, B1, B2, B3, C og D) med særlige rammer for omfang og typer af detailhandelsbutikker for at sikre at nye butikker placeres hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede infrastruktur, kollektiv trafik og tilgængelighed samt for at sikre en god sammenhæng til handelscentre i den nuværende bymidte. Rammerne og fordelingen af detailhandelsmulighederne fremgår af skema og kortbilag i forslaget til kommuneplantillæg side 8 – 9 i bilag nr.1.
 
Øvrig planlægning
Samtidig med dette forslag til kommuneplantillæg er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 33 til kommuneplan 2013-2025, der fastsætter rammerne for lokalplanlægning for Viborg Baneby. Forslag til tillæg nr. 33 har været i offentlig høring samtidig med nærværende tillæg og behandles som en særskilt sag på mødet i dag. Vedtagelsen af nærværende tillæg nr. 24 forudsætter, at tillæg nr. 33 er blevet vedtaget. 
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar til kommuneplantillæg nr. 24. Alle høringssvar, der omhandler detailhandel, er i bilag nr. 2.
 
Der blev afholdt borgermøde om forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og nr. 33 onsdag den 26. maj 2015. Der deltog 15 personer i mødet.
 
Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafik på boligveje.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og Forvaltningens bemærkninger til disse.
 
Overordnet set er der tale om ønsker til ændringer i planforslaget, der, hvis de imødekommes, medfører, at der skal afholdes fornyet høring.
 
Ønske om dagligvarebutikker
Høringssvarene indeholder særligt ønsker om, at etablere dagligvarebutikker i område B1, B2 og B3. Forvaltningen anbefaler, at man holder fast i, at der kun må etableres dagligvarer i område A, C og D, - områderne omkring Viborg station, den fremtidige banebro, Hærvejen og det eksisterende bydelscentret ved Mark Stigs Vej.
 
Som baggrund for tillæg nr. 24, er der udarbejdet en detailhandelsanalyse for Viborg Kommune samt en vurdering af effekter af frikommuneforsøg. Disse fremgår af bilag nr. 4 og 5. Vurdering af effekter er i hovedtræk udarbejdet på baggrund af de principper for udvidelse af Viborg bymidte, som indgår i tillæg nr. 24.
 
Det vurderes, at en udvidelse af bymidtens dagligvarehandel som udgangspunkt vil have en lokal effekt, da dagligvarer typisk handles hyppigt og lokalt. Det vurderes, at i størrelsesordenen 90 % af omsætningen i de nye dagligvarebutikker vil blive hentet fra de nærmeste dagligvarebutikker i Viborg by. Det svarer til en omsætningsreduktion på ca. 8-10 % i dagligvarebutikkerne i Viborg by. En lille del af omsætningen i de nye butikker, ca. 5-10 %, vurderes at blive hentet fra oplandsbyerne og effekten for nabokommunerne vurderes at være ubetydelig. En større dagligvarebutik vil dog hente omsætning fra et større opland.
 
Dagligvarebutikker er med til at skabe byliv, og er et attraktivt investeringsobjekt. Ved at begrænse placeringen af dagligvarehandel til område A, C og D, vil butikkerne styrke forbindelsen mellem det nuværende handelscenter i midtbyen og Viborg Baneby (det eksisterende bydelscenter ved Mark Stigs vej). Samtidig vil butikkerne være med til at understøtte en kickstart af byomdannelsen syd for banen, omkring den kommende Banebro og Hærvejen. Giver man lov til dagligvarehandel i hele udvidelsen af bymidten, vil denne kickstart af byomdannelsen blive svækket.
 
Forvaltningen foreslår dog, at man ændrer butiksstørrelsen i område B3. Forslag til ændringer i kommuneplantillæg nr. 24 ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 6.
 
Delegation
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til kommuneplantillæg 24 vedtages uden ændringer, dog således at enkelte justeringer og rettelser som angivet i bilag nr. 60, indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 15/38031
Sagsfremstilling
I forlængelse af, at Viborg Kommune har igangsat et projekt med etablering af et omløbsstryg i Mølledammen ved Bjerring Mølle, har ejeren af Bjerring Mølle ansøgt om byggetilladelse til at opføre en bolig med vejadgang fra Mølleengen samt fremsat ønske om en revurdering af møllebygningernes bevaringsværdi.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.
 
Projektforslaget
Ejeren af ejendommen Vestergade 2 (Bjerring Mølle) i Bjerringbro ønsker at opføre et enfamiliehus på den nordøstlige side af mølledammen, på et areal, som ejeren i dag anvender til privat have. I den forbindelse ønsker ejeren at erhverve et mindre areal, der ejes af Viborg Kommune, for at kunne etablere vejadgang fra Mølleengen.
 
Hensigten med at opføre en bolig er, at ejeren ønsker at flytte dertil, og med tiden afhænde møllen.
 
For at udvide anvendelsesmulighederne af møllen ønsker ejeren desuden en revurdering af møllebygningernes bevaringsværdi.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. C.000-12, delområde III og IV.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser jfr. lov om Planlægning § 19 stk. 2. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
I Lokalplan C.000-12 er både den ældste del af møllebygningen og en tilbygning fra 1920erne, udpeget som bevaringsværdig.
 
Det vurderes, at kun den ældste del af møllebygningen er bevaringsværdig, da den indeholder flere bevaringsværdige træk, herunder rundbuede vinduer i gavlen. Møllen har haft betydning for Bjerringbros opståen og udvikling, og dens historie kan spores tilbage til 1528.
 
Bygningen fremstår i dag med et disharmonisk udtryk. Den er sammensat af flere forskellige volumener og stiltræk, som ikke har betydning for møllens fortælleværdi.
 
Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at den del af møllen, der er udpeget som bevaringsværdig, indskrænkes til kun at omfatte den ældste del af møllen, og at dette indarbejdes i en kommende lokalplan for området.
 
Fotos er i bilag nr. 3.
 
Kommuneplan
Området ligger i rammeområde BBRO.R2.01, der udlægger den nordlige del af området til rekreativt område og BBRO C1.01, der udlægger den sydlige del af området til blandet bolig og erhverv.
Området er desuden omfattet af BBRO.D1.1, der udlægger området til centerområde.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg, der ændrer en del af BBRO. R2.01 til boligområde.
 
Principper for planlægningen
Formålet med lokalplanen er at udlægge et nyt byggefelt til en bolig på den nordøstlige bred af Mølledammen og et byggefelt til tilbygning / nybygning til møllen ved Vestergade. Der er også i den gældende lokalplan udlagt et byggefelt til evt. tilbygning til møllen. Planen har endvidere til formål at udpege den ældste del af Møllebygningen som bevaringsværdig. Planen afgrænses svarende til delområde III i Lokalplan C.000-12, samt den sydlige del af delområde IV. Området er i byzone og forbliver i byzone.
 
Foreslået byggefelt til bolig er i bilag nr. 4.
 
Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:
 • Der udlægges et byggefelt på den nordøstlige side af Mølledammen. Byggefeltet udlægges, når vandløbsprojektet er afsluttet. Inden for byggefeltet kan der bygges i højst 1 etage og højst 6 meter. Byggefeltet placeres mindst 2,5 meter fra skel og mindst 1 meter fra Mølledammen, da der skal reserveres et 1 meter bredt areal til drift og vedligehold af vandløbet.
 • Der udlægges et byggefelt ved møllen, således at der kan bygges en tilbygning til den evt. reducerede møllebygning. Max bygningshøjde her er 12 meter som i Kommuneplanens rammebestemmelser.
 • Udpegningen af bevaringsværdig bygning ændres til udelukkende at omfatte den ældste eksisterende del af møllebygningen. 
 
Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen af en mindre del af rammeområde BBRO.R2.01 til boligformål.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om en minimal tilretning af kommuneplanen og en mindre ændring i forhold til gældende lokalplan, som ikke ændrer væsentligt ved de fysiske rammer i området.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Ved salg af et lille areal, i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der skal benyttes til vejadgang, opnår Viborg Kommune en mindre indtægt.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Planlægningen opstartes                                   medio 2015
Planforslag til vedtagelse                                  primo 2016
Endelig vedtagelse                                            medio 2016
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planlægningen sættes i gang som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/36214
Sagsfremstilling
Kvote og kommunal grundkapital
Byrådet har ved beslutning af 4. september 2013 (sag nr. 6) reserveret en kvote på
9 almene familieboliger i Viborg Midtby (Rådhusbygninger, syd for Nytorvgyde) og 25 almene boliger i Viborg Midtby (Rådhusbygninger nord for Nytorvgyde) til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, med rådighedsbeløb i 2014 til dækning af det forventede kommunale grundkapitallån på henholdsvis 1.799.000 kr. og 4.961.000 kr.
 
Skema A og projektbeskrivelse
Ved ansøgning af 27. juni 2015 og med supplerende materiale den 20. august 2015 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 123 om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 18.707.000 kr. til at opføre 11 familieboliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 
 
Projektet omfatter ombygning af Viborg Kommunes tidligere rådhusbygninger syd for Nytorvgyde til 9 almene familieboliger samt opførelse af en ny bygning med 2 almene familieboliger, i alt 1.024 m², hvoraf de 216 m² er nybyggeri.
 
Bygningen i Nytorvgyde ombygges til 5 boliger, hvoraf 3 boliger bliver i 2 plan med indvendig trappe og 2 boliger bliver etageboliger. Bygningen i Kompagnistræde (mod Latinerhaven) ombygges til 4 boliger, som alle bliver i 2 plan med indvendig trappe. Nybygningen i gården mod Nytorv opføres i 2 etager med en bolig på hver etage. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2
 
Bygningerne i Nytorvgyde og Kompagnistræde er i øjeblikket fredede, men Boligselskabet har søgt Kulturstyrelsen om en affredning af ejendommene. Det Særlige Bygningssyn har endnu ikke godkendt en affredning af bygningerne.
 
Boligselskabet vil opføre projektet i samme stil og i harmoni med de eksisterende bygninger i området. Ombygning af de fredede bygninger er fritaget for energikravet i bygningsreglementet, og nybygningen bliver opført i henhold til kravet for nybyggeri, BR 10.
 
Kulturstyrelsen har under nærmere betingelser godkendt det foreliggende projekt for ombygning af de fredede bygninger. Godkendelsen fremgår af bilag nr. 3
 
Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser gå i dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.
 
Tilgængelighed
Da boligerne etableres i fredede bygninger, er det en udfordring for boligselskabet at opfylde kravene til tilgængelighed i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, vedtaget af Byrådet den 23. april 2008.
 
Byrådet godkendte på mødet den 18. december 2013 (sag nr. 42) at sælge bygningerne til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg under flere forudsætninger. Den ene forudsætning var, at projektet kræver en delvis fravigelse af ”Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Ved salget af rådhusbygningerne nord for Nytorvgyde var det en forudsætning, at 30% af boligerne blev etableret i overensstemmelse med Tjeklisten. Samme forudsætning vil for salget af rådhusbygningerne syd for Nytorvgyde betyde, at 3 boliger skal opføres i henhold til Kommunens Tjekliste.
 
I henhold til skitseprojektet kan én bolig opfylde kravet til tilgængelighed, hvilket er lejligheden i stueplan i den nye bygning. Boligselskabet søger derfor om fravigelse af ”Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” for 10 ud af 11 boliger, hvilket svarer til, at 10 % af boligerne kan etableres i henhold Tjeklisten. Ansøgningen fremgår af bilag 4.
 
Anskaffelsessum og finansiering
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:
 
Boligareal
Den lovbestemte ramme
Energitillæg ved nybyggeri
Det maksimale rammebeløb
1.024 m²
18.030 kr./m²
 
18.463.000 kr.
216 m²
 
1.130 kr./m²
244.000 kr.
I alt
 
 
18.707.000 kr.
 
Projektet holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 5.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.871.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 18.707.000 kr.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
  2 % beboerindskud
      374.000 kr.
10 % kommunal grundkapital
   1.871.000 kr.
88 % realkreditlån
 16.462.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
 18.707.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti.
 
Krav i henhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
 
Ved salget af ejendommen (sag nr. 42 den 18. december 2013) forventede Boligselskabet et huslejeniveau på 829 kr./m². Boligselskabet har oplyst, at stigningen på 50 kr./m² (879 kr./m² - 829 kr./m²) primært skyldes
·         at det maksimalt tilladte rammebeløb for almene boliger er steget siden 2013 og forudsættes fuldt udnyttet, hvilket medfører højere kapitaludgifter
·         at driftsbudgettet er revurderet på baggrund af erfaringer fra byggeriet nord for Nytorvgyde således, at midler til henlæggelser og vedligeholdelse er øget, og
·         at der i det nye projekt er færre boliger til dække de samlede omkostninger. 
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 6.
 
Lejeledighed
I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. juli 2015 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,66 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.
 
Nytorvgyde/Kompagnistræde er beliggende i Viborg Midtby, der er afgrænset af Indre Ringvej, Gl. Skivevej, Ibsgade, Ll. Sct. Mikkels Gade, Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og Banegårds Alle. I Viborg Midtby er der i alt 1.051 almene boliger, hvoraf der pr. 1. juli 2015 er 7 ledige, svarende til en ledighedsprocent på 0,67. De 7 ledige lejligheder er fordelt på 4 afdelinger (Teatergården, Brøndgården, Garvergården og Volden) af i alt 23 afdelinger i området.
 
Der er i øjeblikket 1 afdeling med 21 boliger under opførelse i området, hvilket er ombygningen af de tidligere rådhusbygninger nord for Nytorvgyde.
 
Oversigt over ledige almene lejeboliger mv. i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 7.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til opførelse af 11 almene familieboliger i afdeling 123, beliggende Nytorvgyde i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 18.707.000 kr. godkendes,
 
at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 1.871.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der til dækning af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en udlånsbevilling på 1.871.000 kr. til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Latinskolen” med rådighedsbeløb i 2015, der finansieres af det på samme konto i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 1.799.000 kr. og de resterende 72.000 kr. af et restbeløb i forbindelse med kvoten i 2014 til Sct. Mogens Gade/Nytorvgyde,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitligt 879 kr./m² godkendes.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,
 
om Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri skal opfyldes for 30 % af boligerne, svarende til 3 boliger, eller
 
om Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri skal opfyldes for 10 % af boligerne, svarende til 1 bolig.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 1. – 5. ”at”.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,
 
at Tjeklisten for tilgængelighed på friareal i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri skal opfyldes for 10 % af boligerne, svarende til 1 bolig.
Bilag

Sagsid.: 13/37257
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sammenfatning
Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2016, som er behandlet i KKR Midtjylland, der anbefaler kommunerne at godkende udkastet.
 
Udkast til Rammeaftale 2016 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Baggrund
Regionerne og kommunerne skal hvert år indgå en rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Aftalen skal være godkendt i kommunerne og regionerne senest 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen.
 
Rammeaftalen består af to dele:
-      Faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien)
-      Kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen)
 
KKR Midtjylland har på sit møde 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 og her var enighed om at indstille udkastet til godkendelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.
 
Rammeaftale 2016
Som grundlag for udarbejdelsen af udkast til Rammeaftale 2016 har alle midtjyske kommuner vurderet sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud for 2016. Overordnet vurderer kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud omfattet af rammeaftalen.
 
I Udviklingsstrategien beskrives blandt andet en række fokusområder for det fremrettede samarbejde mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Disse fokusområder er for 2016:
-      Socialpsykiatri
-      Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse
 
De overordnede rammer for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år beskrives i Styringsaftalen. Netop vedrørende prisudviklingen er der enighed om, at taksterne reduceres med minimum 3 % i perioden 2016-2018.”
 
 
Herudover indeholdt dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalget følgende:
 
”Børn- og ungeområdet
Specialundervisningsområdet er omfattet af Rammeaftalen idet faglig udvikling, styring og koordinering af regionale specialundervisningstilbud skal beskrives. I marts 2015 afholdt de midtjyske kommuner temadag om anbragte børn og unges skolegang og pointerne herfra indgår i den fremtidige udvikling af området. Følgende opmærksomhedspunkter blev identificeret på temadagen:
-      Skolegang fra anbringelsens start
-      Faglige forventninger til barnet/den unge
-      Faglighed og progression i undervisningen
-      Fokus på det normaliserede læringsmiljø
-      Mulighed for skolegang udover 9./10. skoleår
 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
 
Og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden indeholdt følgende:
 
”Det specialiserede voksenområde
Voksenpsykiatrien er, som det fremgår ovenfor, et af udviklingsstrategiens fokusområder for 2016. Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet.
 
Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag - på følgende områder:
·         Samarbejdstiltag
·         Mestring
·         Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
·         Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund
 
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Udkast til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/68919
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Børne- & Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 12) et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole, udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.
 
Forslaget indebar, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen. Projektforslaget hertil, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.08.2015.
 
Endvidere skal der foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.
 
Ejendomme & Energi har efterfølgende udarbejdet forslag til disse ombygninger og der har den 14.08.2015 været afholdt licitation på ombygningerne.
 
Tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.
 
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter:
Tilbygning
Uforudsigelige udgifter
 
3.258.767
391.583
I alt
3.650.350
Omkostninger og diverse:
Ingeniørrådgivning, intern rådgiver, licitation, byggetilladelse mv.
 
 
879.650
 
Total:
4.530.000
 
Finansiering
 
Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det resterende rådighedsbeløb i 2015 på Pulje skoler(helhedsplaner) på 1.000.000 kr., samt det rådighedsbeløb som er afsat på anlægsbudgettet i 2016 på Pulje skoler(helhedsplaner).
 
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
at ombygningen igangsættes
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016
at udgiften på 4.530.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationsresultatet godkendes
at ombygningen igangsættes
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016
at udgiften på 4.530.000 kr. finansieres med 1.000.000 kr. i 2015 og 3.530.000 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
På et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget behandles en sag om intern afregning for rådgivning i anlægsprojekter.

Sagsid.: 14/69003
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet besluttede på sit møde den 17.12.2014 (sag nr. 19) at give en anlægsudgiftsbevilling på 2.450.000 kr. til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt til håndværkerudgifter til opførsel af tilbygning på 200 m2 til musik, motorik og samling på Houlkærskolen.
 
Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.
 
Der er imidlertid opstået det problem, at der befinder sig en kloakledning under det sted hvor tilbygningen var planlagt.
Kloakledningen er tinglyst og må ikke beskadiges, bygges på eller omlægges.
 
I stedet for en omlægning af kloakledningen, som vil blive en dyr affære, har rådgiver udarbejdet et alternativt projektforslag, hvor man laver en tilbygning til eksisterende bygning (bilag 1).
 
Endvidere har det vist sig, at det er nødvendigt at indføre en ny el-stikledning til skolen og Ejendomme og Energi har i samme omgang besluttet at finansiere en renovering af 2 eksisterende tage.
 
Dette betyder en merudgift til rådgiver, ny el-stikledning samt nyt ventilationsanlæg i tilbygningen på ca. 100.000 kr.
 
Der har den 21.08.2015 været afholdt licitation. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.
 
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter
2.496.856
Uforudsigelige udgifter 5%
124.580
Vinterforanstaltninger
49.937
 
 
Bygherre leverancer
136.900
Omkostninger:
Ekstern rådgiver
Intern rådgiver 4%
 
321.525
125.202
Total
3.255.000
 
 
Renovering 2 eksisterende tage
213.000
 
Licitationsresultatet holder sig ikke inden for den frigivne anlægsbevilling på 2.450.000 kr. Der bliver en merudgift på 805.000 kr.  
 
Finansiering:
 
Forvaltningen bemærker at merudgiften på 805.000 kr. kan finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”.
 
Udgiften til renovering af 2 eksisterende tage på 213.000 kr. finansieres af Ejendomme & Energi.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationen godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til konto ”Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at licitationen godkendes
 
at byggeriet igangsættes
 
at anlægsudgiftsbevillingen til konto ”Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/1409
Sagsfremstilling
 
”Klima og Miljøudvalget godkendte den 5. marts 2015 et strategiudkast for Viborg Naturpark (bilag 1) med henblik på en 8 ugers høring samt gennemførelse af en hørings-workshop vedr. strategien.
 
Høring
Høringen blev afsluttet 15. maj og indbragte en række høringssvar, som er vedlagt (bilag 2) og påført forvaltningens bemærkninger (bilag 3). Høringssvarene har givet anledning til en række forslag til ændringer i strategiudkastet (bilag 4).
 
Afgrænsning af Viborg Naturpark
Høringsprocessen har indbragt flere bemærkninger angående områdets afgrænsning (bilag 5). Forvaltningen har derfor udarbejdet et alternativt forslag til afgrænsning af naturparkområdet. I forslaget er primært perifere landbrugsområder med begrænset naturindhold og begrænset tilgængelighed udtaget. Samtidig imødekommes ønsket fra størstedelen af de lodsejere, der ikke ønsker, at deres matrikler ligger i naturparken.
 
Brugerråd
I høringsprocessen fremkom et klart ønske om, at der etableres et forum, hvor interesserede kan deltage og bidrage til naturparkens udvikling og realisering. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for et brugerråd (bilag 6). Det foreslås, at brugerrådet, ud over repræsentanter for lodsejerne, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, golfklubben og Kommunen, skal rumme ildsjæle, der ønsker at bidrage til naturparkens udvikling. Forud for etableringen af brugerådet afholdes et offentligt møde i november, hvor interesserede kan tilkendegive interesse for at deltage.
 
Handleplan
Endelig fremlægges et forslag til en handleplan for de fremtidige tiltag i projektet (bilag 7).
 
Fremtidens Landskaber arrangerer sammen med Viborg Kommune og Folkeuniversitetet tre arrangementer med foredrag, gåture og debat angående emnerne historiske spor, friluftsliv og natur i Viborg Naturpark. Klima- og Miljøudvalget inviteres hermed til arrangementerne. Datoerne fremgår af bilag 7.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,
 
at udvalget drøfter naturparkens afgrænsning og beslutter hvilken afgrænsning, der skal indarbejdes i strategien
 
at strategien justeres i overensstemmelse dels med den afgræsning, der vælges, og dels med ændringsnotat (bilag 4) og godkendes
 
at der nedsættes et brugerråd jf. forelagte kommissorium (bilag 6), og det afklares, om der ønskes politisk deltagelse i brugerrådet.
 
at handleplanen godkendes (bilag 7)
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-09-2015
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at naturparkens afgrænsning følger den blå afgrænsning jf. figur 2 i bilag 5 dog uden om de lodsejere der ikke ønsker at medvirke i projektet, og denne afgrænsning indarbejdes i strategien,
 
at strategien justeres i overensstemmelse dels med denne afgræsning dels med ændringsnotat (bilag 4) og godkendes,
 
at der nedsættes et brugerråd jf. forelagte kommissorium (bilag 6),
 
at der er politisk deltagelse i brugerrådet og at Anna Margrethe Engbæk Schmidt udpeges med Flemming Gundersen som suppleant, og
 
at handleplanen godkendes (bilag 7)
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/18054
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sagen omhandler frigivelse af beløb indenfor 2 puljer i Kultur – og Fritidsudvalgets regi:
 
 • Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter
 • Mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.
 
Puljen for mindre anlægsinvesteringer
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat rådighedsbeløb på 3.115.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og fritidsområdet. I år 2016, 2017 og 2018 er der hvert af årene afsat 3.115.000 kr. Aktuelt foreligger der 32 ansøgninger. Alle ansøgninger er fremsendt til puljen for mindre anlægsinvesteringer, men nogle af ansøgningerne vedrører helt eller delvist puljen for energibesparende tiltag i klubhuse mv.
 
Der er pt. disponeret 2.673.000 kr. af puljen (bevillingssager behandlet i Byrådet 28.01.2015 samt 20.05.2015).
 
Der resterer således 442.000 kr. til fordeling til de aktuelle ansøgninger.
 
Det bemærkes, at udvalget i møde 30.april 2015 besluttede, at ansøgninger for idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhus analysen, jfr. aftale med Viborg Idrætsråd, idet denne forventes afsluttet inden sommerferien 2015. Analysen er færdig og blev forelagt udvalget i møde 28.maj 2015.
 
I sammenhæng med analysen har forvaltningen vurderet de indkomne ansøgninger til puljen for mindre anlægsinvesteringer med særlig fokus på forenings projekter i klubhuse mv. Der henvises til vedlagte bilag 1.
 
Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at restbeløbet på 442.000 kr. anvendes til at imødekomme ansøgninger fra foreninger m.fl. om tilskud til byggeprojekter i deres klubhuse m.v.
 
Indstilling vedr. mindre anlægstilskud er således:
 
Forening
Kroner
Viborg Roklub
87.000 kr.
Sparkær IF
315.000 kr.
Romlund Jagtforening
40.000 kr.
I alt:
442.000 kr.
 
 
Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter
Budget for puljen energiinvesteringer i klubhuse mv. jf. aftale med Viborg Idrætsråd udgør i 2015: 0,5 mio. kr. I år 2016, 2017 og 2018 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene.
 
Viborg Idrætsråd har udarbejdet analysen i samarbejde med foreningerne, og der forslås på baggrund af analysen en fordeling af de 500.000 kr. i år 2015. Der henvises til vedlagte bilag 1.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 442.000 kr.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 442.000 kr. til kontoen ”mindre anlægsinvesteringer i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på i alt 442.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet mindre anlægs – og renoveringsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 500.000 kr.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2015
 
at udgiften på i alt 500.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejder.
 
 
Herudover forslås,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, som ikke kommer i betragtning, eller kun delvist kommer i betragtning jf. oversigten (bilag 1), indgår i kommende behandlinger af midler fra puljerne i år 2016.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 03-09-2015
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 442.000 kr.,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 442.000 kr. til kontoen ”mindre anlægsinvesteringer i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på i alt 442.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet mindre anlægs – og renoveringsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 500.000 kr.,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på i alt 500.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejdere.
 
 
Herudover besluttes,
 
at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, som ikke kommer i betragtning, eller kun delvist kommer i betragtning jf. oversigten (bilag 1), indgår i kommende behandlinger af midler fra puljerne i år 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/42620
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
I dag præsenteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for den endelige version af den ny socialpolitik for Viborg Kommune, se bilag 1.
Socialpolitikken er resultatet af en lang inddragende proces som har budt på både en tur på gågaden i Viborg, møder over kagebord og kødgryder med borgere tilknyttet Socialområdets tilbud, samt en række åbne møder hvor ikke alene borgere, men også pårørende, foreninger, organisationer og medarbejdere inden for socialområdet har bidraget med deres viden og syn på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på inden for Socialområdet i de kommende år.
 
Socialpolitikken i høring
I perioden fra 1. til 22. juni 2015 har socialpolitikken været i åben høring, hvor alle har kunne komme med kommentarer og bemærkninger til det første udkast af socialpolitikken som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for på møde 26. maj 2015. Socialpolitikken har derudover været sendt til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet.
 
I høringsperioden er der kommet skriftlige høringsvar fra en række forskellige aktører. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde i bilag 2. Derudover blev der i juni 2015 afholdt et høringsmøde hvor det var muligt for alle interesserede at give sin mening til kende omkring udkastet til socialpolitikken. I bilag 3 ses det hvordan de indkomne høringssvar, både skriftlige og fra høringsmødet, er blevet behandlet og hvilke eventuelle ændringer i socialpolitikken de har medført.
 
Implementeringen af socialpolitikken
På møde 29. september 2015 vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for den endelige plan for implementeringen af socialpolitikken. Implementeringen drøftes på et fælles ledermøder inden for Socialområdet den 26. august 2015, og det er helt centralt at få input herfra med i implementeringsplanen.
 
De overordnede elementer i implementeringsplanen ligger dog allerede nu fast og arbejdet er allerede begyndt på nogle af områderne:
 
 • Udformningen af effektmål for socialpolitikken og Mål og Midler for 2017 skal danne rammen for få fulgt op på socialpolitikkens målsætninger
 
 • Udarbejdelsen af nye kvalitetsstandarder og ressourcetildelingsmodel for Socialområdet skal give et grundlag for det fremtidige arbejde på Socialområdet
 
 • Arbejdet med fornyet fokus på Socialområdets kerneopgaver bidrager til at styrke det faglige fundament som alle gode sociale indsatser bygger på
 
 • Herudover vil det til det fælles ledermøde den 26. august 2015 blive drøftet hvordan implementeringen skal forankres ledelsesmæssigt, hvilket er afgørende for socialpolitikkens gennemslagskraft
 
 
Hvorvidt implementeringen af socialpolitikken skal ende ud i en decideret udviklingsplan for Socialområdet vil blive videre drøftet på det fælles ledermøde den 26. august 2015. Det vil ligeledes blive lagt op til drøftelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næste møde 29. september 2015.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at socialpolitik for Viborg Kommune 2015-2019 godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at socialpolitik for Viborg Kommune 2015-2019 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/47851
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Det tidligere Socialudvalg drøftede på møde den 8. maj 2012 placering og brug af hjertestartere på tilbud inden for Socialudvalgets område. Her blev det besluttet at afvente en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og derefter at udarbejde et oplæg til fornyet politisk drøftelse. Vejledningen om fravalg af livsforlængende behandling fra Sundhedsstyrelsen udkom 22. januar 2014. Se bilag 1. Bemærk at vejledningen oprindeligt var relevant for det tidligere Socialudvalg, fordi vejledningen bl.a. omhandler borgere som er beboere på plejecentre.
 
Et tilsvarende dagsordenspunkt vedrørende hjertestartere behandles på Ældre- og Sundhedsudvalget 1. september 2015.
 
Fakta om hjertestartere i Socialområdet
Der er i øjeblikket en hjertestarter på to tilbud inden for Socialområdet. Det er Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej 2 og Rusmiddelcentret begge beliggende i Viborg. Derudover har Trepas, som hører under beskæftigelsesområdet en hjertestarter.
 
Tilgængelighed for offentligheden
Ved et eventuelt indkøb af nye hjertestartere til Socialområdet kan det overvejes at tænke tilgængeligheden for lokalområdet ind. Hvis dette ønskes kan der købes hjertestartere der kan placeres udendørs og at der skiltes med officielle hjertestarterskilte.
 
Et alternativ kunne være at indkøbe hjertestartere uden varmeskab, som derfor skal placeres indendørs på tilbuddene. Det betyder at hjertestarterne kun vil være tilgængelige i tilbuddenes åbningstider.
 
Uanset om eventuelle hjertestartere placeres udendørs eller indendørs på tilbuddene anbefaler forvaltningen, at Socialområdets hjertestartere registreres på Trygfondens hjemmeside www.hjertestarter.dk så det bliver muligt at finde hjertestarterne på nettet eller via Trygfondens app.
 
Sikring af geografisk dækning af Socialområdets tilbud
Det må betragtes som hovedformålet med placeringen af hjertestartere at sørge for, at Socialområdets tilbud er dækket geografisk ind i forhold til adgangen til en hjertestarter. Denne dækning kan enten opnås ved at alle tilbud indkøber en hjertestarter (scenarie 1) eller ved at kun de tilbud, der i dag ikke har en tilstrækkelig dækning fra i forvejen eksisterende hjertestartere køber selv (scenarie 2).
 
Scenarie 1
Skal der indkøbes hjertestartere til alle Socialområdets tilbud, som ikke allerede har en drejer det sig om i alt 39 stk. Herunder også tilbuddet Nørremarken som hører under beskæftigelsesområdet.
 
Prisoverslag scenarie 1
Årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter
1200 kr.
Pris pr. hjertestarter
12.000 kr.
Vægbeslag
800 kr.
Varmeskab (til udendørs placering) *
10.000 kr.
Montering **
2.000 – 4.000 kr.
Årlige driftsomkostninger     
46.800 kr.
Pris i alt pr. hjertestarter (maks. pris)
 28.000 kr.
Alternativer:
 
Indkøb af i alt 39 stk. (udendørs)
1.092.000 kr.
Indkøb af i alt 39 stk. (indendørs)
702.000 kr.
* Varmeskab med lås, kamera og tyverisikring. For at åbne skabet skal man ringe til 112 og få udleveret koden.
** Monteringsprisen afhænger af om der skal føres elkabler, og dermed benyttes en autoriseret elinstallatør.
 
 
Scenarie 2
Anbefalingen fra Beredskabet er, at der maksimalt er 500 m. fra tilbuddet og hen til hjertestarteren. Følges denne anbefalinger skal der købes i alt 13 hjertestartere for at sikre en tilstrækkelig geografisk dækning af alle Socialområdets tilbud. Der er taget højde for at et evt. kommende indkøb af hjertestartere til alle plejecentre på ældreområdet vil kunne dække nogle af Socialområdets tilbud ind geografisk.
 
De tilbud der ikke skal indkøbe en hjertestarter selv vil i stedet skulle orientere medarbejdere, beboere og pårørende om hvor den nærmeste offentligt tilgængelige hjertestarter er placeret.
 
Prisoverslag scenarie 2
Årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter
1200 kr.
Pris pr. hjertestarter
12.000 kr.
Vægbeslag
800 kr.
Varmeskab (til udendørs placering) *
10.000 kr.
Montering **
2.000 – 4.000 kr.
Årlige driftsomkostninger
15.600 kr.
Pris i alt pr. hjertestarter (maks. pris)
 28.000 kr.
Alternativer:
 
Indkøb af i alt 13 stk. (udendørs)
364.000 kr.
Indkøb af i alt 13 stk. (indendørs)
234.000 kr.
* Varmeskab med lås, kamera og tyverisikring For at åbne skabet skal man ringe til 112 og få udleveret koden.
** Monteringsprisen afhænger af om der skal føres elkabler, og dermed benyttes en autoriseret elinstallatør.
 
 
Indkøb og vedligeholdelse
Ved et eventuelt indkøb af hjertestartere anbefaler forvaltningen, at Beredskabet inddrages. Beredskabet kan varetage både indkøb og vedligehold, samt sørge for registrering og mærkning af hjertestarterne.
 
Beredskabet formoder at der ved en bestilling af et større antal hjertestartere kan opnås yderligere rabat på indkøbsprisen samt på reservedele. Desuden undersøges det om det er muligt at opnå ekstern finansiering til nogle af hjertestarterne.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og træffer beslutning om eventuelt indkøb af hjertestartere.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2015
Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget besluttede af hensyn til sagens principelle karakter for alle kommunale tilbud at fremsende sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Anders Bertel og Ove Kent Jørgensen ønskede scenarie 2 besluttet under henvisning til sagens behandling og beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget.
Forvaltningens bemærkninger
Til orientering besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget følgende på mødet den 1. september 2015 (sag nr. 4):
 
”Ældre og Sundhedsudvalget besluttede, at der skal anskaffes hjertestartere ved indgangspartiet udenfor ved alle kommunens plejecentre. Der afsøges mulighed for at opsætte hjertestarte med eller uden varmeskab.
 
Udvalget lagde i den forbindelse vægt på den store geografi i kommunen, og at der af hensyn til beboere, pårørende personale og lokalsamfundet skal etableres hjertestartere.
 
Udvalget vægt på at der sikres kontinuerlig information om livstestamente og dialog med de praktiserende læger, som retningsgivende for brugen af hjertestartere.
 
Der etableres uddannelsestilbud for personalet. Det lokale foreningsliv opfordres til at støtte om uddannelse af folk i lokalområderne.
 
Der udarbejdes bevillingssag til førstkommende udvalgsmøde.”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Sagen blev drøftet og sendes tilbage til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afgørelse.
Bilag

Sagsid.: 14/55601
Sagsfremstilling
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 27. august 2014 (sag nr. 10) at igangsætte en ny planlægning for det erhvervs- og centerområde i Viborgs nordvestlige bydel, som i dag er omfattet af lokalplan nr. 229 og lokalplan nr. 90, herunder den lovpligtige fordebat.
 
Byrådet indkaldte fra d. 30. oktober til d. 26. november 2014 ideer og forslag til planlægningen. Der kom ingen høringssvar i fordebatten. Under udarbejdelsen af planforslagene er der blevet afholdt to arbejdsmøder med Viborgegnens Erhvervsråd og områdets grundejere, virksomheder og beboere, der dermed har haft indflydelse på planens indhold.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde d. 21 januar 2015 (sag nr.35) hvilke principper planlægningen skulle omfatte.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 452 og tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025, der fremgår af bilag nr. 2. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Baggrund
Planlægningen er udarbejdet dels for at give mulighed for en realisering af konkrete projekter i området, og dels for at ajourføre den gældende planlægning for erhvervsområdet i den nordvestlige del af Viborg. Lokalplanen er med til at sikre, at områdets blandede erhvervskarakter fastholdes og videreudvikles.
 
En stor del af området har de senere år været under omdannelse fra egentligt erhvervsområde til mere centerorienterede formål. Lokalplanen fremmer denne udvikling, og der gives bl.a. mulighed for, at der kan etableres yderligere detailhandel med særlig pladskrævende varer, samt nye anvendelser som forlystelse og restauranter i området.
 
Ændringer siden igangsætning af planlægningen
Forvaltningen har været i dialog med områdets grundejere, virksomheder og beboere. Forvaltningen foreslår, at der ikke, som tidligere foreslået, udlægges nyt område til et grønt område. Eksisterende grønne områder ved Dyrskuepladsen og ”Poulholm” har allerede i dag forbindelse til omkringliggende grønne områder. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at videreføre den grønne forbindelse ind i erhvervsområdet.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at der ikke udlægges areal til rundkørsler ved Fabrikvej/Gl. Skivevej og Gl. Skivevej/Agerlandsvej, da det endnu ikke er afklaret hvilken trafikregulering der er bedst. Trafikregulering kan ske via vejloven.
 
Nuværende forhold
Lokalplanområdet er en del af et større erhvervsområde i Viborgs nordvestlige bydel.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 229 for et erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestlige bydel, samt lokalplan nr. 90 for et område i Viborg – nordvestbyen til erhvervsformål.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i kommuneplan 2013-2025:
-       VIBNV.C3.01, VIBNV.C3 og del af VIBNV.C3.02, der er udlagt til centererhverv
-       VIBNV.E1.02 og del af VIBNV.E1.01, der er udlagt til lettere erhverv
-       VIBNV.E2.02, der er udlagt til erhverv
-       VIBNV.R1.04, der er udlagt til grønne arealer
 
En del af området er udlagt som suppleringsområde til detailhandel med særlig pladskrævende varer jf. kommuneplanens retningslinje 2.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Forslag til lokalplan nr. 452
Formålet med planlægningen er, at ajourføre gældende planlægning, så anvendelsen i området gøres bredere og inddeles i færre underområder. Områdets overordnede anvendelse er fortsat erhverv, centererhverv og grønt område. Planen sikrer, at der fortsat er et grønt forareal mod Indre Ringvej.
 
Lokalplanen inddeler området i 4 delområder.
 
Delområde I og II – området omkring Indre Ringvej og Vognmagervej– udlægges til Centererhverv. I delområde I og II kan der etableres detailhandel med særlig pladskrævende varer, liberale erhverv, administrative erhverv, engrosvirksomheder, håndværksrelateret uddannelsesinstitutioner, produktionslokaler, værksteder mm. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der i disse delområder kan etableres nye anvendelser som restauranter og forlystelser. I delområde I må der etableres erhverv i miljøklasse 1-3 pga. afstanden til omkringliggende boliger, mens der i delområde II kan etableres erhverv i miljøklasse 2-4.
 
Delområde III – det eksisterende erhvervsområde omkring Industrivej, Gørtlervej, Bøssemagervej og Blytækkervej – udlægges til erhvervsområde til erhverv i miljøklasse 2-4, såsom lettere industri og værksteder, lager og servicevirksomheder, engroshandel mm. med tilhørende administration og udstilling. Der gives endvidere mulighed for at etablere foreninger i delområde III.
 
Delområde IV – Dyrskuepladsen og området ved ”Poulholm” udlægges til offentligt grønt område
Desuden fastholdes bestemmelsen fra lokalplan 229 om at eksisterende boliger i området kan bevares, men nye boliger må ikke etableres.
 
 
Bebyggelse
I områderne udlagt til centererhverv og erhverv kan ny bebyggelse opføres i en max højde på 12 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 100%, og det bebyggede areal må ikke udgøre mere end 70% af grundens areal. Tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lign. kan dog opføres med en højde på op til 20 m.
Der fastlægges byggelinjer mod Indre Ringvej og Vognmagervej. Ny bebyggelse skal placeres bag ved disse byggelinjer, og arealet mellem byggelinje og vejareal skal henlægge som grønt forareal.
 
Mod Indre Ringvej skal bebyggelse have et repræsentativt udseende og have facade mod vejen. Der skal etableres vinduer og porte i facaderne mod Indre Ringvej. Lokalplanen er dermed med til at sikre, at erhvervsområdet får et harmonisk udtryk mod Indre Ringvej.
 
Lokalplanen giver mulighed for at virksomhederne kan bygges over skel, således at virksomhederne kan etablere en fælles kontor- og kantinebygning. Dermed giver lokalplanen mulighed for at virksomhederne kan udvikle begrebet ”Shared Erhverv”.
 
I området udlagt til grønne områder må der kun opføres bebyggelse til fritidsformål i form af fælleshus, klublokaler og lign. Bebyggelsen må opføres i én etage og med en max. højde på 6 m. Facadehøjde må højst være 4,5 m.
 
Trafik
Lokalplanen giver mulighed for, at Farvervej kan forlænges mod nord, så den på sigt kan forbindes med Vestervangsvej. Denne mulighed er videreført fra lokalplan nr. 229.
 
Lokalplanene sikrer, at der på sigt kan etableres cykelsti langs Gl. Skivevej, Farvervej og Fabrikvej.
 
Forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025 hvad angår rammeområdernes afgrænsning, miljøklasser, anvendelsesmuligheder, etageantal og bebyggelsesprocent.
 
Planforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, hvad angår afgrænsningen af suppleringsområde til særlig pladskrævende varer. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025. Med kommuneplantillægget ændres rammeområdernes afgrænsning, miljøklasserne justeres, anvendelses mulighederne udvides, etageantallet øges til maks. 3 etager og bebyggelsesprocenten øges til 100%. Med tillægget udvides afgrænsningen af suppleringsområdet VIBNV.D3.1, så der også bliver mulighed for at etablere detailhandel med særlig pladskrævende varer langs Vognmagervej og Fabrikvej.
 
Forslag til tillæg nr. 44 er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget og er i offentlig høring samtidig med dette. Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Økonomiske konsekvenser
For at lave en fremtidssikret plan, udlægges arealer til fortove og cykelstier langs Farvervej-Fabrikvej og Gl. Skivevej, samt en sti der forbinder de rekreative arealer i området. Der er endnu ikke afsat midler til anlæg af disse stier.
 
Tilsvarende er der ikke afsat midler til anlæg af forlængelse Farvervej mod nord, så Farvervej på sigt kan forbindes med Vestervangsvej.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der under udarbejdelsen af planforslagene er blevet afholdt to arbejdsmøder med VIBORGegnens Erhvervsråd og områdets grundejere, virksomheder og beboere, der dermed har haft indflydelse på planens indhold.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-09-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
at der ikke afholdes borgermøde
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/13624
Sagsfremstilling
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. maj 2015 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for Sport & Vandforum ved Rughavevej i Viborg Vestby.  
 
Formålet med projektet ”Sport & Vandforum” er, at der skal skabes et samlingspunkt i Viborg Vestby. Samlingspunktet skal indeholde udendørs aktiviteter og et foreningshus med bl.a. nye klubhusfacilliter til områdets idrætsklubber, mødefaciliteter for Vestbyens beboere og faciliteter for Vestbadet. Projektets omfang gør, at det kræver ny planlægning.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene er i bilag 2.
 
Nuværende forhold
Planområdets sydlige del består af fodboldbaner, klubhusfacilliter og en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster. Nord for boldbanerne ligger friluftbadet ”Vestbadet” med tilhørende omklædningsfacilliter, reception m.m.
 
I den nordlige del af lokalplanområdet forefindes det grønne område ”Bananparken” samt en mindre del af Vestervang Skole, som forventes nedrevet.
 
Planforhold
Lokalplan
Den nordlige del af planområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 28, der udlægger området til offentligt formål og institutioner af almennyttig karakter (kirke, børnehave med vuggestue, plejehjem, kontor, skole, varmecentral, ungdomshjem, sportsformål og parkområde). Projektforslaget er i overensstemmelse med den gældende byplanvedtægt.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet er omfattet af 4 rammeområder, som udlægger området til almen service, rekreativt område og boligområde i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Forslag til lokalplan nr. 463
Lokalplanforslaget udlægger området til rekreative formål og almen service. Lokalplanforslaget udlægger nye byggefelter. Et større byggefelt i forbindelse med det eksisterende friluftbad samt et i forbindelse med Vestervang Skole.
 
Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for etablering af et nyt foreningshus, som skal kunne rumme både professionel fodboldklub, amatør-sportsudøvere og borgerforeninger, samt uorganiserede aktiviteter. Planlægningen har ligeledes til formål at sikre stiforbindelser på tværs i området, og et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Derudover har planlægningen til formål at sikre, at kunstgræsbaner placeres under hensyntagen til naboer.
 
Området omfatter ca. 13 ha placeret i byzone som udlægges til rekreative formål og almen service. Der gives mulighed for friluftsbad, boldbaner, andre udendørs aktiviteter, klubfaciliteter, skole og institutioner.
 
Der udlægges bl.a. et byggefelt langs friluftsbadets østlige skel og langs en del af den nordlige afgrænsning af kunstgræsbanen. Inden for byggefeltet kan foreningshuset placeres. Der udlægges ligeledes et nyt byggefelt i den nordlige del af planområdet, som kan indeholde f.eks. en specialskole.
 
Vejadgang bliver fra Rughavevej og Kirkebækvej.
 
Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår anvendelse af arealet nord for Rughavevej:
 
Planforslaget er ikke i overensstemmelse med den nuværende kommuneplanramme for Bananparken, derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udvider den nuværende ramme for boldbanerne og friluftbadet til også at omfatte Bananparken, så der også her muliggøres anvendelse til boldbaner og lignende aktiviteter. Rammen udvides til også at omfatte en del af Vestervang Skolens område langs Rughavevej, da etablering af en parkeringsplads til brug for Vestbadet i dette område er en forudsætning for udvidelse af aktiviteterne i det rekreative område.
 
Der tilføjes en særbestemmelse i kommuneplantillægget, som giver mulighed for indretning af kontorlokaler til brug for drift og administration af idrætsforeninger.
 
Planforslaget er i overensstemmelse med de øvrige kommuneplanrammer.
 
Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Der vil komme udgifter til fartdæmpende foranstaltninger på Rughavevej, etablering af stier mellem Rughavevej og Kirkebækvej samt Rughavevej og Vestervangsvej. Viborg Kommune er medfinansierende på foreningshuset.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter i form af ny kunstgræsbane, når den nuværende ønskes udskiftet. Det kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 22. oktober kl. 17 eller den 27. oktober kl. 17 i Multisalen.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til Lokalplan nr. 463 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at Teknisk Udvalg afholder borgermøde den 22. oktober kl. 17 eller den 27. oktober kl 17 i Multisalen.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,
 
at forslag til kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-09-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til Lokalplan nr. 463 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
at Teknisk Udvalg afholder borgermøde den 22. oktober kl. 17 i Multisalen, og
 
at forslag til kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen er efter behandlingen i Teknisk Udvalg blevet opmærksom på to fejl i bilagene, som derfor er justeret. Oversigtskortet (bilag nr. 1) er justeret i overensstemmelse med planforslagene. I forslag til kommuneplantillæg nr. 47 (bilag nr. 2) er tekst om miljøvurdering ændret, således at det fremgår, at der ikke skal laves miljøvurdering, da en miljøscreening har vist, at det ikke er nødvendigt. Med ændringen er der overensstemmelsen mellem Forslag til lokalplan nr. 463 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 47.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/19937
Sagsfremstilling
 
”Byrådet har den 3. september i 2014 (sag nr. 31) og den 28. januar 2015 (sag nr. 25) bevilliget henholdsvis 1.550.000 kr. og 1.450.000 kr. til udbygning af kommuneveje til modulvogntog til følgende lokaliteter:
-        Genan A/S, Viborg
-        Fragtcentralen, Viborg
-        Jørvi Transport A/S, Bjerringbro
 
Ombygningerne er en del af Transportaftalen af 21. marts 2013, hvor virksomheder har mulighed for at søge om at blive koblet på modulvogntogsnettet. Ombygning af kommuneveje til modulvogntog skal ske via virksomhedsordningen, og finasieres af kommunen og/eller virksomheden.
 
Efterfølgende har F&H, Industrivej 12, Viborg søgt om tilladelse til at blive koblet på modulvogntogsnettet i Viborg. F&H har i deres ansøgning anført, at det har stor betydning for deres eksport og konkurrenceevne, at de bliver koblet på modulvogntogsnettet. Det er specielt til deres fragt/eksport til Norge, de ønsker at benytte modulvogntog. Ansøgningen er videresendt til Vejdirektoratet.
 
Vejdirektoratet har efterfølgende udført en undersøgelse af kørsel med modulvogntog fra henholdsvis Søndre Ringvej / Indre Ringvej og Nordre Ringvej / Indre Ringvej til F&H, Industrivej 12 i Viborg. Undersøgelsen viser, at der er 5 kryds, der kræves ombygget i større eller mindre omfang. Anlægsudgiften for ombygning af de 5 kryds er overslagsmæssigt beregnet til 700.000 kr.
 
Af de samlede bevilling på 3,0 mio. kr. forventes der i alt disponeret med ca. 2.300.000 kr. til det udførte projekt til Genan A/S og Fragtcentralen i Viborg samt projektet til Jørvi A/S i Bjerringbro, som forventes udført i efteråret 2015. Der forventes således, at blive et uforbrugt restbeløb på 700.000 kr., som kan bruges til finansiering af det aktuelle projekt.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,
 
om de 5 kryds på kommunevejene til F&H, Industrivej 12, Viborg skal ombygges.
 
I givet fald forslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til ombygning af de 5 kryds på kommunevejen frem til F&H i Viborg,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 1.550.000 kr. til ombyning af kryds frem til Genan i og Fragtmandscentralen i Viborg, hvortil der forventes et mindre forbrug på 1.000.000 kr. reduceres med et tilsvarende beløb,
 
at der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til anlægsudgiftsbevilling på 1.1450.000 kr. til ombygning af kryds frem til Jørvi i Bjerringbro, der kan finansieres af ovenstående forventede uforbrugte rådighedsbeløb, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 700.000 kr. til ombygning af kryds frem til F&H i Viborg, finansieres af det resterende forventede uforbrugte rådighedsbeløb, fra bevillingen til modulvogntog til Genan og Fragtmandscentralen på 1.550.000 kr. 
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-09-2015
Teknisk Udvalg besluttede at de 5 kryds på kommunevejene til F&H, Industrivej 12, Viborg skal ombygges.
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til ombygning af de 5 kryds på kommunevejen frem til F&H i Viborg,
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 1.550.000 kr. til ombyning af kryds frem til Genan i og Fragtmandscentralen i Viborg, hvortil der forventes et mindre forbrug på 1.000.000 kr. reduceres med et tilsvarende beløb,
 
at der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til anlægsudgiftsbevilling på 1.1450.000 kr. til ombygning af kryds frem til Jørvi i Bjerringbro, der kan finansieres af ovenstående forventede uforbrugte rådighedsbeløb, og
 
at anlægsudgiftsbevillingen på 700.000 kr. til ombygning af kryds frem til F&H i Viborg, finansieres af det resterende forventede uforbrugte rådighedsbeløb, fra bevillingen til modulvogntog til Genan og Fragtmandscentralen på 1.550.000 kr. 
Forvaltningens bemærkninger
I det tredje at står der, at anlægsudgiftsbevillingen er på 1.1450.00 kr. Det er retteligt 1.450.000 kr.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 12/106503
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”De tekniske installationer på Virksunddæmningen, der styre gennemsejlingsslusen og afvandingsslusen, er planlagt til at blive moderniseret i 2016. Baggrunden er, at installationer er meget gamle, og de seneste år har det knebet med at skaffe reservedele til anlægget. På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til formålet. Der vil imidlertid være mulighed for at gennemføre arbejderne allerede i år. Til gengæld er der andre anlægsprojekter, der af forskellige årsager ikke er mulig at gennemføre i indeværende år. Forvaltningen foreslår derfor, at nærværende projekt fremrykkes til gennemførelse i år med henblik på minimere overførelserne til 2016, hvor anlægsbudgettet er presset i forvejen.
 
Konkret foreslås, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. i 2015 til ovennævnte projekt, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb fra det afsatte beløb på 1.000.000 kr. til ”elektronik på Virksunddæmningen” på anlægsbudgettet for 2016.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der meddeles en anlægsudgift bevilling på 1.000.000 kr. i 2015 til ny elektronik på Virksunddæmningen,
 
at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ”elektronik på Virksunddæmningen” på anlægsbudgettet for 2016
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-09-2015
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der meddeles en anlægsudgift bevilling på 1.000.000 kr. i 2015 til ny elektronik på Virksunddæmningen, og
 
at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til ”elektronik på Virksunddæmningen” på anlægsbudgettet for 2016
 
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 15/46375
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. september 2015 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med omdannelse af det tidligere bosted Kildevænget 26 til aktivitetscenter for ældre, er der indsendt byggeansøgning til byggemyndighederne i Viborg Kommune.
 
Byggemyndighederne i Viborg Kommune har i samråd med Beredskabet meddelt, at de mener at byggeriet skal opføres efter anvendelseskategori 6 – og ikke anvendelses-kategori 2, som ellers var forventet og ansøgt efter. De forskellige anvendelseskategorier er brandtermer som Beredskabet bruger i forbindelse med klassificering af de enkelte bygninger i forhold til brand.
 
Dette begrunder de med, at på trods af bygningernes enkle og overskuelige planløsning er det ikke forventeligt at alle brugere kan redde sig ud ved egen hjælp, da nogle af brugerne er demente. Dette betyder, at der ud over det interne varslingsanlæg, som var planlagt, skal installeres et ABA-anlæg (brandalarmeringsanlæg) med direkte alarm til Beredskabet.
 
Energi & Ejendomme har derfor indhentet tilbud på etablering af ABA-anlæg.
Beløbene i nedenstående skema er angivet ekskl. moms.
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets område
Anslået anlægsudgift
1.000 kr.
Aktivitetscenter Kildehaven 26:
Indkøb og installation af ABA-anlæg, HPFI afbryder etc.
 
181.000
I alt
181.000
 
Finansiering
På investeringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter. Der resterer 524.000 kr. i denne pulje. Det forslås derfor, at udgiften på 181.000 kr. finansieres af denne pulje.
Der vil efterfølgende være 343.000 kr. tilbage i denne pulje.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd forslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 181.000 kr. til kontoen ”Indkøb og installation af ABA-anlæg på aktivitetscenter Kildehaven 26”, og
 
at udgiften på 181.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-09-2015
 
at investeringen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 181.000 kr. til kontoen ”Indkøb og installation af ABA-anlæg på aktivitetscenter Kildehaven 26”, og
 
at udgiften på 181.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsid.: 15/810
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-09-2015
Intet.