You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 9. marts 2016 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/9688
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for afslutningen af årsregnskabet for 2015 forelægges det endelige regnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 6. april 2016 og efterfølgende på Byrådets møde den 13. april 2016, hvorefter det overleveres til revisionens gennemgang.
 
Forvaltningen vil på mødet i dag give en foreløbig orientering om regnskabsresultatet jf. plancherne i bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsid.: 13/25612
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2016 pr. 31. januar 2016 – der beskrives nærmere i bilag nr. 1 - kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31.
januar 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Sagen blev drøftet.
Bilag

Sagsid.: 15/75615
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) en procesplan for budgetlægningen, der sikrer koordinering af, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.
 
På dagens møde drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget for egne politikområder:
 • de foreløbige budgetrammer, herunder forslag til rammekorrektion
 • spilleregler og proces vedrørende råderum til omprioritering og effektivisering
 • arbejdet med Mål og Midler / målsætninger i budgetlægningen
 • eventuelle anlægsønsker. 
Budgetrammer i budget 2017-2020
På mødet den 20. januar 2016 godkendte udvalget principperne for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper har Forvaltningen beregnet budgetrammerne for udvalgets politikområder jf. nedenstående tabel.
 
Tabel 1 Budgetrammer pr. 1. marts 2016
(1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
Politisk organisation
62.114
-18.914
-99.228
-99.228
Administrativ organisation
425.889
424.357
425.566
425.566
Facility management
46.516
46.516
46.516
46.516
I alt
534.519
451.959
372.854
372.854
 
Der er på nuværende tidspunkt i budget 2017 på politisk organisation ikke indregnet pulje til særlige problemstillinger (bufferpulje). Puljen indsættes i forbindelse med den tekniske tilretning i juli måned, når økonomiaftalen for 2017 kendes.
 
Den negative ramme på politisk organisation i 2018-2020 skyldes, at råderummet på 2 procent af de samlede serviceudgifter i henholdsvis 2018 og 2019 jf. budgetforliget 2016-2019 midlertidig er placeret på politisk organisation. Den administrative besparelse på 11 mio. kr. i 2017 jf. budgetforliget 2016-2019 er ligeledes midlertidig placeret på politisk organisation.
 
Budgetrammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og korrigeres i øvrigt løbende ift. nye byrådsbeslutninger. Budgetrammerne i tabel 1 er reduceret med det frigjorte råderum på 2 procent jf. nedenstående tabel 2.
 
Tabel 2 Oplæg til fordeling af reduktioner til skabelse af det økonomiske råderum for Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder
( 1.000 kr.)
Rammereduktion på 2 procent
Reduktion 2 procent på decentrale områder
Reduktion 2 procent på centrale områder
Pulje på en halv procent til Udvalget
Politisk organisation*
-153
 
-153
38
Administrativ organisation
-8.650
-6.110
-2.540
2.163
Facility management
-945
-198
-747
236
I alt
-9.748
-6.308
-3.440
2.437
* Kun erhverv, turisme er inkl.
 
 
 
 
 
Spilleregler og proces vedrørende råderum
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 de overordnede spillerregler og proces for økonomisk råderum til omprioritering og effektivisering i budgetlægningen 2017-2020.
 
I forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til spilleregler og proces for, hvordan der kan arbejdes med at skabe råderummet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Spillereglerne er gengivet nedenfor:
1)  Under Administrativ Organisation og Facility Management reduceres de decentrale budgetter under hvert direktørområde med 2 procent.
 
2)  Centrale konti skal bidrage med en reduktion på minimum 2 procent.
-      Hvis der kan hentes yderligere reduktioner på centrale konti, vil det kunne afhjælpe andre steder.
 
3) Direktionen udarbejder forslag til anvendelsen af den halve procent af råderummet, som udvalget selv beholder til budgetudfordringer og nye investeringer.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter på mødet den 8. juni 2015 budgetforslaget for udvalgets egne politikområder. Udvalget vil her blive præsenteret for et oplæg til, hvordan man kan realisere råderummet på 2 procent samt en beskrivelse af anvendelsen af den halve procent til budgetudfordringer og nye investeringer.
 
Arbejdet med Mål og Midler / målsætninger i budgetlægningen
Mål og Midler udgår af budgetlægningen og erstattes af nogle forenklede budgetbemærkninger, som vil indgå i budgetmaterialet til Byrådet i august. I august vil budgetbemærkningerne have fokus på at beskrive økonomien, herunder de ændringer, som udvalgene har indarbejdet i budgetforslagene.
 
Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder eventuelle effektmål. Drøftelserne kan f.eks. tage udgangspunkt i en eksisterende sektorpolitik eller strategi, hvor det ofte vil være relevant at gøre status på, hvilke indsatser der er afsluttede, og hvilke nye indsatser, der kan være behov for at sætte i gang.
 
Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde relevante politiske målsætninger og eventuelle effektmål i budgetbemærkningerne.
 
Udvalget skal tage stilling til eventuelle nye politiske målsætninger og effektmål i 2017.
 
Fokusområderne i 2016 er følgende:
 
1) Politisk Organisation:
·      Markedsføring
 
2) Administrativ Organisation: 
·      Innovation, Den dobbelte Ambition og En smartere Kommune
·      Konkurrenceudsættelse og indkøbs- og udbudspolitik
·      Sagsbehandlingstider
·      Digital selvbetjening
 
3) Facility Management
·      Ejendomsadministration
·      Energibesparende foranstaltninger
·      Kontraktstyringsenheden
 
Beskrivelserne af fokusområderne og effektmålene i 2016 fremgår af bilag nr. 2.
 
Forslag til anlægsbudget
Udvalget drøfter på mødet eventuelle nye anlægsønsker til budgetperioden 2017-2020 ud fra de vedtagne principper om, at nye presserende aktuelle anlægsbehov i 2017 og 2018 skal finansieres inden for udvalgenes nuværende anlægsbudget i 2017 og 2018. Det betyder:

·         at hvis udvalget har nye presserende anlægsbehov i 2017 og 2018, skal disse anlægsønsker finansieres inden for udvalgets egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret, og
·         at der ikke kan foreslås nye anlægsprojekter efter 2018.
 
Udvalget har følgende anlægsbudget ifølge investeringsoversigten for 2016-2019:
(1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
De 5 Hald’er
1.281
562
0
0
I alt
1.281
562
0
0
 
Budgettet for Jordforsyningen, herunder Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel vedrørende køb og salg af jord, drøftes på udvalgets møde i juni måned.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at forslag til spilleregler og proces for arbejdet med økonomisk råderum på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne politikområder godkendes,
 
at udvalget tager stilling til, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2017-2020, og
 
at udvalget tager stilling til eventuelle anlægsønsker til budgetlægningen 2017-2020.  
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at forslag til spilleregler og proces for arbejdet med økonomisk råderum for egne politikområder godkendes,
 
at der arbejdes videre i budgetlægningen med de nuværende fokusområder og effektmål, og
 
at udvalget ikke udover ”De 5 Hald´er” har anlægsønsker til budgetlægningen 2017-2020. 
Bilag

Sagsid.: 14/993
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 9. december 2015 (sag nr. 3) en sag om udmøntning af værdighedsmilliarden, som indgår i finanslovsaftalen for 2016.  Baggrunden for sagen var, at der i det vedtagne budget 2016-19 er afsat en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget på 16,8 mio. kr. til ældreområdet, som svarer til Viborg Kommunes andel af den tidligere ældremilliard. Puljen er placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget, da det i årets budgetforlig er aftalt, at frigivelsen af midlerne er betinget af resultatet af årets finanslov.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sagen;
at politikområdet ”ældreområdet” tilføres Viborg Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” til videreførelse af nuværende aktiviteter og/eller nye aktiviteter op til 16,8 mio. kr. i henhold til finanslovsaftalens bestemmelser om udarbejdelse af en værdighedspolitik, og
at der tages stilling til de budgetmæssige konsekvenser ved førstkommende budgetopfølgning i 2016.”
 
Sundheds- og Ældreministeriet har den 9. februar 2016 fremsendt foreløbigt tilsagn om Viborg Kommunes tilskud til en mere værdig ældrepleje, som ses i bilag nr. 1, hvoraf det fremgår, at kommunens tilskud i 2016 er 16.716.000 kr. Der er endvidere fremsendt vejledning, ansøgningsskema, regnskabs- og revisionsinstruks mv.
 
I det foreløbige tilsagn pointeres, at; ”Der gøres opmærksom på, at midlerne kan anvendes til nye initiativer og udvidelse af eksisterende indsatser, og at der skal være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016.” Kommunen skal i denne forbindelse afgive erklæring om, at værdighedsmilliardens midler tilføres ud over det vedtagne budget 2016, og der udføres revision herpå. Udmøntningen af værdighedsmilliardens midler er således belagt med væsentlige strammere krav og betingelser end indledningsvist antaget.
 
Dette ændrer forudsætningerne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 9. december 2015, da det ikke er muligt at anvende midlerne fra værdigheds-milliarden til videreførelse af nuværende aktiviteter.
 
Der er altså grundlæggende tale om to adskilte puljer;
 • Puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget (ældremilliard) på 16,8 mio. kr.
 • Tilskud til en værdig ældrepleje (værdighedsmilliard) på 16,7 mio. kr.
 
Proces omkring tilskud fra værdighedsmilliarden
Udmøntningen er koblet til udarbejdelse af Kommunens senior- og værdighedspolitik, som Byrådet godkendte kommissoriet for på mødet den 27. januar 2016 (sag nr. 18). Processen er forankret i Ældre- og Sundhedsudvalget og vil efter tidsplanen blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet til endelig godkendelse i juni 2016.
 
Arbejdet med senior- og værdighedspolitikken favner målgrupper ud over den almene ældrepleje, og processen er derfor tilrettelagt med bred involvering af relevante parter, f.eks. handicapråd, frivillighedsområdet mv.
 
I forlængelse af den konkrete sammensætning af indsatser i senior- og værdighedspolitikken skal midlerne fra værdighedsmilliarden udmøntes til de politikområder, som skal løfte opgaverne.
 
Videreførte aktiviteter under ældremilliarden
Aktiviteterne under den tidligere ældremilliard er vist i tabellen nedenfor med deres økonomiske helårsvirkning.
 
Indsats
Mio. Kr.
Styrket rehabiliteringsindsats – En borger et forløb
4,4
Rehabiliteringscenter
2,1
Målrettet træning/aktivitet på demenscentrene/-afsnit
0,5
Tilskud til tillempet styrketræning 75+ årige
1,0
Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentrene
1,4
Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer
4,6
Levebo-miljøer på plejecentrene
1,6
Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente
0,3
Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borgere)
0,8
Revision/administration/lovpligtige forsikringer
0.1
I alt
16,8
 
Principperne for Ældre- og Sundhedsudvalgets prioritering af aktiviteter under ældrepuljen er beskrevet i sag på mødet den 23. september 2014 (sag nr. 2), hvor Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte ansøgningen til ældrepuljen for 2015;
 
”Kommunens ansøgning i 2014 var tilrettelagt, så initiativerne kunne etableres i samspil med og styrke/udvide den indsats, som allerede var tilrettelagt inden for rammerne af det ordinære budget for 2014. Dette princip foreslås videreført i ansøgningen for 2015, da de ekstraordinære midler fra puljen til løft af ældreområdet vurderes at give mest værdi for pengene, når der ikke er tale om isolerede projekter, men initiativer som implementeres i sammenhæng med den ordinære drift”.
 
Målsætningen om at skabe synergi med den ordinære drift indebærer, at aktiviteterne finansieret af ældremilliarden i et vist omfang er en integreret del af Kommunens serviceniveau. For nogle af aktiviteter har der været tale om prøvehandlinger, hvor nye/anerledes måder at løse opgaven er afprøvet. Disse forsøgsaktiviteter samt aktiviteter med ubesatte stillinger (medarbejdere, som har søgt mod faste stillinger) kan afsluttes. Der bør ske en nøje gennemgang af, i hvilket omfang aktiviteterne skal afvikles, omlægges eller videreføres.
 
Det foreslås, at Ældre- og Sundhedsudvalget på førstkommende møde foretager en prioritering af aktiviteterne med henblik på beslutning om hvilke aktiviteter, som skal videreføres.
 
Forvaltningen har på baggrund af de bogførte udgifter primo 2016 foretaget en skønsmæssig beregning af de udgifter, som de fortsatte aktiviteter tidligere finansieret af ældremilliarden har for 1. kvartal 2016, heri er inkluderet udgifter ved aktiviteternes afvikling pr. 31. marts 2016.
 
De samlede udgifter er opgjort til 3,7 mio. kr. I bilag nr. 2 er udgiften fordelt på de enkelte aktiviteter.   
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til de økonomiske rammer for aktiviteter finansieret af midler fra ældremilliarden og værdighedsmilliarden,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Ældre- og Sundhedsudvalget om på deres møde 5. april 2016, inden for den økonomiske ramme fastlagt af Økonomi- og Erhvervsudvalget, at beslutte, hvilke aktiviteter igangsat under ældremilliarden, som ønskes videreført, og
 
at Ældre- og Sundhedsudvalgets begrundede beslutning om videreførelse af aktiviteter fremsendes via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet til orientering.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at der i 2016-2019 til politikområdet Ældreområdet tilføres 12 mio. kr. til aktiviteter finansieret af midler fra ældremilliarden,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget udarbejder forslag til Byrådets godkendelse for aktiviteter, der kan finansieres af rammen på 16,7 mio. kr. for værdighedsmilliarden, og
 
at det bevillingsmæssige håndteres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.
Bilag

Sagsid.: 12/37779
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog Viborg Kommunes Indkøb- og Udbudspolitik den 21. maj 2014 (sag nr. 5). Politikken indeholdt politiske retningslinjer for bygge- og anlægsområdet, som der ikke tidligere har været nedskrevet politiske retningslinjer for. I nedenstående er kort skitseret formål og løsning:
Formål
Løsning
Bedre mulighed for at lokale håndværkere kan byde/flere lokalkøb
Udbud i offentlig licitation/fagentreprise
Større gennemsigtighed i hvem der bliver inviteret til at byde - ved underhåndsbud
Håndværkerliste
Ledige unge => Flere lærlinge
Krav om lærlinge
 
Vedtaget i Byrådet i maj 2014 – efter dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Mercantec, LO, VIBORGEGNENS erhvervsråd m.fl.
 
 
Den nye Indkøbs- og Udbudspolitik er fortsat i en indkøringsperiode og Forvaltningen har lavet en foreløbig evaluering af politikken vedrørende bygge- og anlægsopgaver. Selve modellen for udbud af bygge- og anlægsopgaver og rådgivningsydelser, samt evalueringen fremgår af bilag nr. 1.
 
Forvaltningernes erfaringer med Indkøbs- og Udbudspolitikken
I politikken er beskrevet en model for hvordan Viborg Kommune udbyder bygge- og anlægsopgaver. Modellen er delt op i intervaller ud fra opgavens økonomiske omfang, og alle opgaver over 300.000 kr. skal jf. politikken opdeles i fagentreprise og sendes i offentlig licitation. Jf. lovgivningen, er det opgavens, og ikke fagentreprisens, samlede værdi der er afgørende for hvor i modellen opgaven indplaceres. Det betyder, at selv mindre fagentrepriser (delarbejder), på f.eks. 50.000 kr. sendes i offentlig licitation, hvis de er en del af et større byggeri, der samlet koster over 300.000 kr.
Forvaltningens erfaring er, at det er administrativt byrdefuldt, både for Kommunen og erhvervslivet, at Kommunen udbyder selv mindre opgaver (delarbejder) i offentlig licitation. Opdelingen i fagentreprise giver yderligere udfordringer ved anlægsarbejde (vejanlæg, broer, jordarbejder og naturgenopretning), da der ikke er tradition i branchen for opdeling af entrepriser i fagentrepriser.
I forbindelse med bygge- og anlægsopgaver benyttes ofte eksterne rådgivere (arkitekt, ingeniør mv.). Modsat selve bygge- anlægsopgaven udbydes rådgiverdele, som en tjenesteydelse. Ud fra samme principper som selve byggeopgaven, har Viborg Kommune udarbejdet en model, der viser hvordan Kommunen som hovedregel vil udbyde rådgiveropgaven.
Erfaringerne fra Forvaltningen er, at tilbudsindhentning på mange små opgaver er administrativt omfattende, for såvel Kommunen som erhvervslivet. En tilbudsindhentning kræver ofte et skriftligt materiale og dermed også et tilsvarende krav om skriftlighed ved tilbudsafgivelse. Jf. den nye Udbudslov pr 1. januar 2016, er der ikke annonceringspligt for indkøb af Varer og Tjenesteydelser under ca. 1,5 mio. kr.
Forvaltningens evaluering har endvidere vist, at der i 2015 (oktober 2014- september 2015) er købt flere håndværkerydelser (69%, 117 mio. kr.) lokalt, sammenlignet med indkøbet i 2013 (53%, 93 mio. kr.). Dette fremgår endvidere af evalueringen i bilag nr. 1.

Status på implementering af lærlingekrav
Kravet om lærlinge er indarbejdet ved at kravet stilles ved udbuddet/offentlig licitation, og at håndværkerne erklærer, at de lever op til kravet. Spørgsmålet om eventuel kontrol og opfølgning herpå, indgår som et særligt emne på det temamøde Byrådet holder om udbudspolitikken den 4. april 2016.
I forhold til krav om lærlinge, når der indhentes tilbud efter Håndværkerlisten (opgaver mellem 50.000 – 300.000 kr.), har det vist sig vanskeligt at implementere kravet. Kravet i politikken er formuleret således, at
·         Den vindende tilbudsgiver skal indgå delaftale om en elev i minimum en måned
·         Alternativt kan kravet opfyldes ved at virksomheden i forvejen har 10% lærlinge ansat

På nuværende
tidspunkt skal håndværkerne ved tilmelding til Håndværkerlisten på viborg.dk, alene afkrydse, om virksomheden har 10% lærlinge ansat, men der ikke er mulighed for at afkrydse om man har ansat en elev i minimum en måned.  Denne afkrydsning er, jf. ovenstående, ikke i overensstemmelse med kravet i politikken. Forvaltningen har ved en gennemgang af de tilmeldte virksomheder konstateret, at 118 ud af i alt 244 virksomheder, IKKE lever op til kravet om 10 % lærlinge.
Kravet om en elev i minimum en måned, for de virksomheder der ikke har 10% lærlinge, håndhæves dermed ikke i praksis. Forvaltningen vil tage initiativ til, at rette op på dette forhold hurtigst muligt, og erfaringer herfra vil kunne tages med i den videre dialog med relevante aktører på området (Mercantec, Jobcenter m.fl.).
Endelig er der også inden for anlægsbranchen faggrupper, hvor der ikke eksisterer en lærlingeuddannelse, f.eks. nedbrydningsbranchen. Dette forhold kan også indgå i en eventuel videre dialog med aktørerne.

Møde med VIBORGEGNENS erhvervsråd - tilbagemelding fra håndværkere og rådgivere
Den 4. februar 2016 blev det årlige leverandørmøde med medlemmer af VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) holdt. På mødet deltog ca. 80-90 håndværkere og rådgivere (ingeniører og arkitekter mv.). Indkøbs- og udbudspolitikken var bl.a. et tema på mødet og her gav det lokale erhvervsliv udtryk for, at:
·         Grænserne for, hvornår opgaver sendes i offentlig licitation,, bør hæves.
·         Krav om lærlinge på de større opgaver bør fastholdes, men kravet kan ændres til minimum 5% i stedet for 10%.
·         Håndværkerlisten bør gøres offentligt tilgængelig, så der er gennemsigtighed i hvem der får opgaverne og har haft mulighed for at byde (dette har Forvaltningen efterfølgende allerede sat i værk).

Videre forløb

Den interne evaluering, samt dialogmødet den 4. februar 2016, viser et ønske om at politikken tages op til drøftelse omkring eventuelle ændringer. Politikken blev inden vedtagelse drøftet med en række eksterne parter (Dansk Byggeri, Mercantec, LO, VIBORGEGNENS Erhvervsråd m.fl.). Forvaltningen vil derfor anbefale, at der i givet fald indledes en dialog med de nævnte eksterne partnere omkring eventuelle ændringsforslag, inden disse fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at evalueringen drøftes, særligt med henblik på tærskelværdierne i trappemodellerne for bygge- og anlægsopgaver og rådgiverydelser, samt brugen af uddannelsesklausuler og at der tages stilling til det videre forløb.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at der indledes en dialog med de eksterne parter (Dansk Byggeri, Mercantec, LO, VIBORGegnens  Erhvervsråd m.fl.) omkring eventuelle ændringer af Indkøbs- og Udbudspolitiken, og
 
at sagen herefter igen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/6280
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 28. oktober 2015 (sag nr. 4) at Viborg Kommune sammen med Silkeborg Kommune indgår aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission samt etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand & Redning med virkning fra den 1. januar 2016. Desuden blev samordningsaftale og foreløbig åbningsbalance for Midtjysk Brand & Redning baseret på regnskab 2014 godkendt.
 
Endelig åbningsbalance
Der er nu udarbejdet endelig åbningsbalance på baggrund af kommunernes regnskab 2015 (bilag nr. 1).
 
Viborg og Silkeborg Kommuner har hver indskudt deres tidligere beredskabers anlægsaktiver i det nye beredskab. Værdien af de indskudte aktiver passer ikke fuldt ud med den ønskede ejerfordeling, som baseres på kommunernes indbyggertal. For at opnå balance er differencen opført som et tilgodehavende henholdsvis en gæld i åbningsbalancen. Viborg kommune har således en gæld til Midtjysk Brand & Redning på 647.477 kr., og Silkeborg Kommune har et tilsvarende tilgodehavende hos Midtjysk Brand & Redning.
 
Det foreslås, at Viborg Kommune betaler differencebeløbet på 647.477 kr. til Midtjysk Brand & Redning, og at udgiften finansieres af mindreudgifter i 2015 på politikområdet Beredskabskommissionen, som i sagen om overførsler af over-/underskud fra regnskab 2015 foreslås overført til 2016.
 
Ændring af styrelsesvedtægten
I forbindelse med oprettelse af den fælles Beredskabskommission bliver den nuværende beredskabskommission for Viborg Kommune nedlagt.
 
Viborg Kommunes beredskabskommission er opført i budgettet på samme måde som de stående udvalg. Det foreslås, at dette særskilte politikområde nedlægges, og at udgifterne til Midtjysk Brand & Redning flyttes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Forvaltningen vil på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 6. april 2016 fremlægge en særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægten, hvori dette emne indgår som én af de foreslåede ændringer.
 
Teknisk budgettilpasning
Det fremgår af byrådssagen den 28. oktober 2015, at de to kommuner årligt betaler 165 kr. pr. indbygger til driften af Midtjysk Brand & Redning (pris- og lønniveau 2016). Beløbet dækker såvel drift som leasingydelser i forbindelse med investeringer.
 
Der er – som det fremgår af sagsfremstillingen den 28. oktober 2015 – behov for nogle tekniske budgettilpasninger:
 
·         Overhead-udgifter:
Fremover skal Midtjysk Brand & Redning betale Silkeborg Kommune for de ydelser, som de 2 kommunernes forvaltninger tidligere har leveret vederlagsfrit. Viborg Kommunes andel af disse udgifter udgør 176.000 kr., som foreslås budgetomplaceret fra Administrativ Organisation til Midtjysk Brand & Redning, således Midtjysk Brand & Redning kan betale Silkeborg Kommune for ydelserne.

·         Ejendomsvedligeholdelse:
Både Viborg og Silkeborg Kommuner har centraliseret den planlagte vedligeholdelse af ejendommene. Den nye konstruktion, hvor beredskabet samles i et §60-selskab betyder, at Midtjysk Brand & Redning fremover selv skal afholde disse udgifter. Midtjysk Brand & Redning tilføres derfor de midler, som de to kommuners beredskaber tidligere har afleveret til den centrale vedligeholdelsesenhed. Det vil for Viborg Kommunes vedkommende sige en budgetomplacering på 88.000 kr. fra Ejendomme & Energi til Midtjysk Brand & Redning.
                 
Tabel 1: Tekniske budgetomplaceringer (negativt beløb = reduktion af budgettet)
 
Beskrivelse
 
Politikområde
Beløb i 2016 og efterfølgende år
Overhead til Silkeborg Kommune
Administrativ Organisation
-176.000 kr.
 
Midtjysk Brand & Redning
176.000 kr.
Ejendomsvedligeholdelse
Facility Management
-88.000 kr.
 
Midtjysk Brand & Redning
88.000 kr.
Samlet budgetvirkning (netto)
 
0 kr.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den endelige åbningsbalance for Midtjysk Brand & Redning godkendes, og
 
at de tekniske budgetomplaceringer jf. tabel 1 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 13/5757
Sagsfremstilling
Sahl Friskole og Vores Børnehave har på grund af ændringer i driften ansøgt om at få rente- og afdragsfrihed på deres gæld til Viborg Kommune i de næste fem år, for at konsolidere driften.
 
Baggrund
Sahl Friskole og Vores Børnehave oplevede i løbet af vinter/forår 2015, at der ikke længere var et grundlag for at fortsætte undervisningsdelen i Sahl Friskole og Vores Børnehave, men kun børnehavedelen. Skoledelen er sat i dvaletilstand ved afslutning af skoleåret 2014/2015, mens børnehaven fortsætter.
 
Børnehaven anvender kun en del af lokalerne, mens de øvrige står tomme. Enkelte dele bliver sporadisk brugt. Det drejer sig om gymnastiksalen, skolekøkkenet og sløjdværkstedet. Den kommunale dagpleje bruger også gymnastiksalen.
 
I forbindelse med at skoledelen sættes i dvaletilstand, har Sahl friskole og Vores Børnehave udbetalt feriepenge mv. til fratrådte medarbejdere, hvilket har klemt dem på likviditeten.
 
Fakta om lånet
Lånet udgjorde oprindeligt 600.000 kr. og blev givet af Bjerringbro Kommune. Kommunen har pant i ejendommen hvori skolen / nu Børnehaven drives. Pantet blev lyst i marts 2005. Der er ikke lyst andet pant i ejendommen end Kommunens lån.
 
Lånet var rente- og afdragsfrit frem til den 1. juli 2012, hvorefter det afvikles over 10 år. Forrentningen udgør diskontoen + 0,4 %.
 
Sahl Friskole og Vores Børnehave har afdraget på lånet frem til den 31. december 2014, og har søgt henstand på ydelsen for 2015, som forfalder den 10. februar 2016, mens sagen behandles. Ydelsen udgør 61.328,00 kr., hvoraf 1.809,00 er rente og 59.519,00 kr. er afdrag på gælden.
 
Lånets restgæld udgør pr. 31. december 2014 (og d.d.) 452.238 kr.
 
 
Økonomien i Sahl Friskole og Vores Børnehave
Det seneste årsregnskab for Sahl Friskole og Vores Børnehave er fra 2014, hvor skolen stadig var i drift. Resultatet for 2014 blev -374.000 kr. Heraf kan de -197.000 kr. henføres til dagtilbuddet jf. lovens § 36 a. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 294.000 kr.
 
I forbindelse med at skolen sættes i dvaletilstand, blev der pr. 31. juli 2015 udarbejdet et perioderegnskab. Dette regnskab viser et resultat på -394.000 kr. for perioden 1. januar - 31. juli 2015. Heraf kan de -6.000 kr. henføres til dagtilbud. Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2015 -100.000 kr.
 
Der er udarbejdet et driftsbudget for 2016 for børnehaven. Der budgetteres med gennemsnitlig 24 børn, lidt under det realiserede børnetal i 2015. Budgettet viser et positivt resultat på ca. 10.000 kr. før afskrivninger og finansielle poster.
 
 
Lignende sager i Viborg Kommune
I august 2012 ansøgte Mammen Friskole om ændret afdragsprofil på lån ydet af Viborg Kommune (oprindelig Bjerringbro Kommune), så vilkårene blev ændret til at ligne det øvrige pengemarked mest muligt.
 
I den forbindelse blev det besluttet at lånet blev omlagt, således det blev afdraget over en ny 25 års periode efter annuitetsprincippet og blev forrentet i henhold til oprindelig aftale.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen fra Sahl Friskole og Vores Børnehave imødekommes, således der gives 5 års rente- og afdragsfrihed og 5 års forlængelse af lånets løbetid, så den samlede afdragsperiode fastholdes på 10 år.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsid.: 16/3644
Sagsfremstilling
Ørum Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på 10 mio. kr. til finansiering af udgifterne til opførelse af solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Samtidig ansøges om, at kommunegarantien også omfatter en byggekredit i Kommunekredit til finansiering i anlægsperioden indtil hjemtagelsen af lånet. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.
 
Ansøgningen
Udgifterne til opførelse af solvarmeanlægget er ifølge ansøgningen anslået til 16 mio. kr. incl. udgifter til jordkøb, tilslutningsafgifter mv.
 
Varmeværket har egen finansiering på 2,8 mio. kr. og den resterende del finansieres af en kassekredit i et pengeinstitut uden kommunegaranti.
 
Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet med solvarmeanlæg har positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi. Beregningerne viser samtidig reducerede miljøpåvirkninger, hvilket skyldes et reduceret naturgasforbrug.
 
Det fremgår af ansøgningen og referat fra bestyrelsesmøde, at der forventes optaget et fastforrentet lån på 10 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 20 år. Ifølge finansieringsforslag fra Kommunekredit af 20. januar 2016 udgør renten 1,75% p.a.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 samt budgettet for 2015/2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har ikke stillet andre kommunegarantier for lån optaget af Ørum Varmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
Kommunen kan således stille den af varmeværket ansøgte kommunegaranti for et lån på 10 mio. kr. med løbetid på 20 år til finansiering af anlægsudgifter til opførelse af solvarmeanlæg. 
 
En kommunegaranti får ingen indflydelse på Kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
Øvrige forhold 
Byrådet traf i 2012 en generel beslutning om, at Viborg Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31. december året forinden, for så vidt angår garantier til forsyningsvirksomheder. En konkret vurdering af ansøgningen fra Ørum Varmeværk giver ikke anledning til at ændre satsen.   
 
Der gøres opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde den 18. marts 2015 (sag nr. 34) godkendte igangsætning af planlægningen for et solvarmeanlæg i Ørum, og at Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 29. oktober 2015 (sag nr. 5) har godkendt projektet for solvarmeanlæg på Ørum Varmeværk.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at der stilles kommunegaranti for lån og byggekredit i anlægsfasen til Ørum Varmeværk A.m.b.a. på 10 mio. kr. i forbindelse med investeringen i solvarmeanlæg i Ørum, og
 
at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/267
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 16/9988
Sagsfremstilling
I Viborg Vestby er der udlagt arealer til byudvikling, som efterfølgende har vist sig at have høj grundvandstand og dermed begrænset egnethed til byggemodning.
 
Samtidig er det svært og fordyrende at lave permanent dræning, da det vil påvirke beskyttet natur i området (bl.a. en højmose).
 
Baggrund
Byrådet besluttede den 20. juni 2012 (sag nr. 6) i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025:

at den endelige stillingtagen til arealudlæg til byformål i Viborg afventer afklaring af rute 26, hvorefter der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i forbindelse med stillingtagen til fordebat for byvækst omkring Viborg by den 20. januar 2016 (sag nr. 16):
 
at planlægningen fortsættes som beskrevet og med fokus på øst (Taphede) og afklaring af vestbyens arealudlæg, herunder mulighed for boligbyggeri syd for den planlagte linieføring af rute 26, samt at det i bilag 4 viste kommuneplanområde med høj grundvandstand udgår. Område 3 (Vedsø) udtages af planlægningen.
 
Nye undersøgelser
I relation til byvækst omkring Viborg By er det således hensigten at tage endelig stilling til arealerne i Viborg Vestby. Forvaltningen har i januar 2016 fået undersøgt 4 områder, se oversigtskort i bilag nr. 1. Notat om undersøgelserne er i bilag nr. 2.
 
Nr
Areal
Planstatus
1
Arealer ved svinefarm, Møgelkærvej 8
Udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013-2025
2
Kærvej 1-2
Planlagt til boliger i lokalplan 357
3
Møgelkær vest
Planlagt til 2 rækker grunde i lokalplan 233
4
Område syd for Liseborgvej
Udlagt til grønt område i Kommuneplan 2013-2025
 
Resultaterne viser, at alle områder har under 2,5 meter til grundvandsspejlet, som rådgiver anbefaler som minimumsafstand. Grundvandsstanden er desuden steget ca 0,2-0,5 meter siden 2009. Ingen af arealerne egner sig til byggemodning.
 
Endvidere har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet, at det 131 ha store område længere mod syd også udgår, jf. beslutning 20. januar 2016 (anført ovenfor). Her er grundvandsforholdene tilsvarende de undersøgte områder, idet 2/3 af området har under 0,8 m til grundvandsspejlet.
 
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler derfor, at de undersøgte områder udgår som byvækstareal i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by.
 
I område 3 er boringerne spredte, hvorfor dette areal foreslås undersøgt nærmere inden arealet evt. tages ud af planlægningen. Se anden sag til mødet i dag om ”Frigivelse af midler til jordbundsundersøgelser”
 
Historik
Arealerne blev udlagt til byudvikling (boliger) i Kommuneplan 2006 lige inden kommunalreformen. Kommunen oplevede dengang stort pres på at skaffe byggegrunde og var begrænset af kun at kunne planlægge indenfor amternes arealudlæg i Regionplanen, dvs. i vestbyen, syd for Søndersø (Arnbjerg) og ved Tapdrup.
 
Fokus på øget nedbør og klimasikring var dengang mindre, og udgangspunktet var mindst 1,5 meter til grundvandsspejlet. Rådgivere påviste desuden, at det var muligt at dræne systematisk og meget tæt på naturområder/højmose uden at det ville påvirke disse. Dette har vist sig ikke at være korrekt.
 
Proces
Et forslag til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by forventes offentliggjort medio 2016. Her vil de 4 undersøgte områder og de 131 ha blive foreslået at udgå. Områderne er benævnt rammeområde VIBSV.B4.06, VIBSV.B4.07, VIBSV.B4.08, VIBSV.B4.09, VIBSV.B4.10, VIBSV.B4.11 i Kommuneplan 2013-2025.
 
Med baggrund i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på dagens møde skal Teknisk Udvalg herefter arbejde videre med at tilbagerulle planlægningen for Kærvej 1-2 ved at aflyse dele af lokalplan 357 som et frikommuneforsøg.

Formålet er samtidig at få et beslutningsgrundlag, så de berørte lodsejere orienteres.
 
Forvaltningen vil fremover undersøge grundvandsforhold og nedsivningspotentiale inden nye arealer foreslås udlagt til byvækst.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,  
 
at de undersøgte områder ved Kærvej 1-2, Møgelkjærvej 8 og 131 ha længere mod syd udgår af kommuneplanen (rammeområde VIBSV.B4.06, VIBSV.B4.07, VIBSV.B4.08, VIBSV.B4.09, VIBSV.B4.10, VIBSV.B4.11).
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 15/39961
Sagsfremstilling
I forlængelse af anden sag på mødet i dag om ”Forslag til, at byudviklingsarealer i Viborg Vestby udgår af kommuneplanlægningen” foreslår Forvaltningen, at nedsivningspotentiale for regnvand og grundvandsstand undersøges i byvækstområder vest og øst for Viborg by inden der udlægges konkrete arealer i kommuneplanen.
 
De konkrete områder fremgår af bilag nr. 1 og 2.
 
Baggrund
 
at planlægningen fortsættes som beskrevet og med fokus på øst (Taphede) og afklaring af vestbyens arealudlæg, herunder mulighed for boligbyggeri syd for den planlagte linieføring af rute 26, samt at det i bilag 4 viste kommuneplanområde med høj grundvandstand udgår. Område 3 (Vedsø) udtages af planlægningen.
 
Vestbyen
I Viborg Vestby har Vejdirektoratet frigivet ca. 161 ha, der nu kan indgå til byudvikling. Samtidig vurderer Forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at få undersøgt arealet længere mod vest, der i dag er perspektivområde til erhverv – se bilag nr. 1.

De vestlige arealer ligger lavt i terræn. Derfor bør risikoen for høj grundvandsstand vurderes, så der ikke planlægges for arealer, som ikke egner sig til byudvikling.
 
Taphede
Det fremtidige byvækstområde i Taphede øst for Viborg ligger generelt højere i terræn end de grundvandslidende arealer i Viborg Vestby.

En screening af jordbundsforhold på et tidligt tidspunkt i planprocessen kan dog afklare, om der er arealer i området, som ikke egner sig til byggemodning og derfor ikke bør udlægges til byvækst i kommuneplanen.
 
Samtidig giver det et indblik i jordbundsforholdene i området og grundlag for at vurdere nedsivningspotentiale for overfladevand, så strategien for spildevandshåndtering kan fastlægges på et tidligt tidspunkt.
 
Økonomi
Konkret kan jordbundsforholdene vurderes ved at geoscreene sammensætningen af de øverste 5-10 meter jord og udføre spredte prøveboringer (ca. 1 boring pr. 10 ha).
 
I Viborg Vestby er undersøgelsesområdet ca. 219 ha. I Taphede (Viborg Øst) er området ca. 211 ha, inkl. arealer nord for Randersvej, jf. bilag nr. 2.
 
Forvaltningen vurderer, at undersøgelse af jordbundsforholdene i de to områder kan gennemføres inden for en økonomisk ramme på 400.000 kr.
 
I henhold til Kommunens udbudspolitik vil Forvaltningen indhente tilbud fra tre konsulenter inden arbejdet i givet fald igangsættes.
 
Af hensyn til lodsejernes markdrift bør arbejdet udføres snarest.
 
Ud over undersøgelser af jordbundsforhold forudser Forvaltningen behov for at afklare de arkæologiske forhold i byvækstområder. Forvaltningen vil derfor på et senere tidspunkt forelægge en sag herom.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,
 
at der udføres jordbundsundersøgelser for de angivne arealer i Viborg Vestby og Taphede, Viborg Øst, som vist på kortbilag nr. 1 og 2 inden der udlægges areal til erhverv/boliger i et forslag til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by,
 
at der gives en bevilling på i alt 400.000 kr. til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med analyser af grundvandsforhold og nedsivningspotentiale i Viborg Vestby og Taphede med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og
 
at udgiften på 400.000 kr. i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Det blev på mødet oplyst, at Viborg Museum har vurderet, at udgiften til sonderende arkæologiske prøveboringer ved Taphede, Viborg Øst, bliver ca. 200.000 kr. Det blev besluttet, at ekstraudgiften på 200.000 kr. indgår i indstillingen til Byrådet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der udføres jordbundsundersøgelser for de angivne arealer i Viborg Vestby og Taphede, Viborg
Øst, som vist på kortbilag nr. 1 og 2 inden der udlægges areal til erhverv/boliger i et forslag til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by,
 
at der foretages sonderende arkæologiske prøveboringer ved Taphede, Viborg Øst,
 
at der gives en bevilling på i alt 600.000 kr. til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med analyser af grundvandsforhold og nedsivningspotentiale i Viborg Vestby og Taphede (400.000) samt  sonderende arkæologiske prøveboringer ved Taphede, Viborg Øst (200.000), med rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2016, og
 
at udgiften på 600.000 kr. i 2016 forskudsvis finansieres af kassebeholdningen.
Bilag

Sagsid.: 14/17559
Sagsfremstilling
 
”at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Herfor betaler Viborg Håndbold Klub a/s 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune fra det tidspunkt, en eventuel aftale med en sponsor/virksomhed indgås.”
 
VHK har på nuværende tidspunkt endnu ikke udnyttet rettigheden til at disponere over navneretten til Viborg Stadionhal.
 
Byrådets beslutning blev truffet i lyset af, at Statforvaltningen kort tid inden ved skrivelse af 28. marts 2014 havde udtalt sig om lovligheden af Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg Stadion til Viborg FF ligeledes for et beløb på 50.000 kr. årligt.
 
Af Statsforvaltningens udtalelse fremgik, at  
Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S i 2010 indgåede aftale om brugsretten af navnet på Viborg Stadion ikke er udtryk for markedsprisen og dermed er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.”
 
Efter Statsforvaltningens udtalelse har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imidlertid indledt en undersøgelse af, hvor vidt Viborg FF har modtaget ulovlig statsstøtte bl.a. i forbindelse med den mellem Viborg Kommune og Viborg FF indgåede aftale vedr. navneretten til Viborg Stadion. Den verserende sag i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er senest behandlet på Byrådets møde den 16. december 2015 (sag nr. 10) samt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. februar 2016 (sag nr. 7).
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med sagen rettet henvendelse til Statsforvaltningen med henblik på at få Statsforvaltningen til at genoptage udtalelsen af 28. marts 2014 vedr. Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg FF. Statsforvaltningen har endnu ikke taget stilling til henvendelsen.
 
Som følge af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse i sagen med Viborg FF er der på nuværende tidspunkt opstået usikkerhed om den juridiske holdbarhed af Byrådets beslutning om at lade VHK disponere over navneretten til Viborg Stadionhal til en pris på 50.000 kr.
 
Advokatfirmaet Horten har udarbejdet et notat med anbefaling om, hvordan Viborg Kommune i den aktuelle situation bør forholde sig jf. bilag nr. 1.
 
Under henvisning til de usikkerheder som er opstået i sagen med VHK´s navneret til Viborg Stadionhal foranlediget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse i sagen med Viborg FF, er det advokatfirmaet Hortens anbefaling, at ”Byrådet i Viborg Kommune beslutter, at VHK først må udnytte navnerettigheden, når der er klarhed om statsstøttespørgsmålet i sagen vedrørende Viborg Stadion og Viborg FF.”
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet ændrer sin oprindelige beslutning af 21. maj 2014 (sag nr. 8), således at Viborg Håndboldklub A/S først må udnytte navnerettigheden til Viborg Stadionhal, når der er klarhed om statsstøttespørgsmålet i den verserende sag vedrørende Viborg Stadion og Viborg FF, og Byrådet i forlængelse heraf på ny har taget stilling til vilkårene for Viborg Håndboldklub A/S´ ret til at udnytte navnerettigheden til Viborg Stadionhal.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/1042
Sagsfremstilling
Gruppen ”Samarbejde på Tværs”, som nu har ansvaret for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune, består af repræsentanter fra Forvaltningen, Viborg Handel, ViborgEGNENs Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, Turistforeningen for Viborg og Omegn, Viborg Kultur- & Idrætsfond, Viborg Innovations Fond og kulturinstitutioner. Denne gruppe har udarbejdet et forslag til handleplan for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune for 2016.
 
Aktiviteterne i planen er tilrettelagt ud fra følgende principper:
 
·    Aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi
·    Finansiering skal ske 50/50 mellem Viborg Kommune og eksterne samarbejdspartnere
·    Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen.
 
På denne baggrund har parterne i Samarbejde på Tværs lavet en plan med en række aktiviteter. Disse er nedenfor beskrevet i overordnede punkter, som er fordelt på de enkelte parter i Samarbejde på Tværs. Ambitionen er, at parterne fremstår som en koordineret og samlet enhed.
 
Markedsføringen vil ske gennem flere forskellige medier. Der vil fortsat være ”traditionel” markedsføring med f.eks. printannoncer, video-reklamespots og kampagner på sociale medier. Men derudover vil der også være tale om anderledes kampagner, hvor Viborg Kommune bliver markedsført f.eks. gennem store events, som eksempelvis A-landskampe i kvindefodbold og udstillinger med særligt stort PR- og publikumspotentiale, f.eks.  udstillingen ”I Italiens lys” om skagensmalerne på Skovgaard Museet og Olsen-Banden-udstillingen ”Skide godt, Egon” på Viborg Museum. Derudover bliver der kampagner, hvor kommunens egne borgere inddrages i markedsføringen af området over for resten af Danmark.
 
Erhverv
Foreslår aktiviteter for 1,4 mio. kr., der primært skal øge kendskabet til Viborg Kommunes erhvervsliv regionalt og nationalt.
 
Handel
Foreslår aktiviteter for i alt 0,5 mio. kr. Det drejer sig primært om aktiviteter, der understøtter oplevelser, events og shopping i den historiske Viborg midtby i forbindelse med Snapsting – Viborg Hærvejsfestival, og skal tiltrække handlende fra Viborg Kommune og nabokommunerne.
 
Turisme
Foreslår aktiviteter for i alt ca. 1,4 mio. kr. Markedsføringen skal primært tiltrække turister fra ind- og udland; både ferieturister og erhvervsturister. En stor del af indsatsen består af TV-reklamer samt gen-eksponering online.
 
Kultur
Foreslår aktiviteter på et noget højere niveau end tidligere, i alt for ca. 1,2 mio. kr. Disse skal primært bruges til at markedsføre de store lokale events, hvor Viborg Kommune er medarrangør, samt store events med national TV-dækning, som Viborg Kommune indgår i et samarbejde omkring.
 
Tværgående aktiviteter
Eksempler på tværgående aktiviteter er opfølgning på spillefilmen ”Emma & Julemanden”, PR-arbejde omkring animation og Snapsting, lancering af Viborg Kommunes fælles animationsfigur ”Viktor”, kvindefodboldlandskampe samt effektmåling.
 
Effektmåling
Samarbejde på Tværs måler løbende effekten af forskellige markedsføringstiltag. Både for at følge udviklingen og for at opnå større viden om, hvilke tiltag der har effekt. Det vil også ske i 2016. Der vil også blive lagt vægt på at udvikle et værktøj til evaluering og værdiansættelse af større events.
 
Et eksempel på effektmåling er den samlede opgørelse af effekterne af spillefilmen ”Emma & Julemanden”. De væsentligste konklusioner fra denne er:
 
-       Samlet medieomtale til en værdi af godt 10 mio. kr.
-       Massiv eksponering i hele Danmark med ca. 200.000 solgte billetter, samt efterfølgende salg af DVD, BluRay og streaming, og forventet visning på TV2 i julen 2016
-       46% af biografpublikummet har fået et mere positivt indtryk af Viborg
-       Den gennemsnitlige erindring af de forskellige locations i filmen er 54% (69% kunne huske Mønsted Kalkgruber)
-       58% af biografpublikum har fået lyst til at besøge Viborg efter at have set ”Emma & Julemanden”
-       En genereret værdi på mellem 4 og 18 gange det investerede beløb (afhængig af, hvordan eksponeringen af Viborg i filmen opgøres).
 
Samlet økonomi
Det fremgår af ovenstående, at den samlede markedsføringsplan fra Samarbejde på Tværs indeholder forslag til aktiviteter for ca. 6 mio. kr., hvilket er betydeligt mere end det samlede budget på 4,5 mio. kr. Det skyldes til dels, at nogle aktiviteter fra 2015 er blevet udskudt til 2016 og der derfor er søgt om overførelse af budget. Men det vidner også om stor interesse for og opbakning til den fælles markedsføringsstrategi, når parterne melder ind med så mange aktiviteter. Såfremt de foreslåede overførsler fra 2015 til 2016 imødekommes, vil der være tilstrækkeligt budget til, at alle aktiviteter kan gennemføres.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Orienteringen tages til efterretning, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegiver, at der i markedsføringsplanen for 2017 skal reserveres midler til særlig markedsføring af Bjerringbro i relation til de initiativer, der er under planlægning i byen.

Sagsid.: 16/4986
Sagsfremstilling
I oktober 2015 havde spillefilmen ”Emma & Julemanden” urpremiere i Viborg. Baggrunden var, at Viborg Kommune havde givet 1 mio. kr. i produktionsstøtte til filmen, som derfor hovedsageligt var optaget i og omkring Viborg.

Filmen solgte ca. 195.000 billetter i biografen, og Viborg har dermed fået eksponering i hele landet. I løbet af 2016 vil filmen blive udgivet på DVD og BluRay samt på streamingtjenester, og desuden forventes det, at TV2 viser filmen i julen 2016. TV2 har ret til i alt seks visninger af filmen.
 
Forvaltningen har lavet en opgørelse af de markedsføringsmæssige og økonomiske effekter af filmprojektet for Viborg Kommune. Udvalgte effekter fremgår af bilag nr. 1.

Opgørelsen viser, at det har været en god investering for Viborg Kommune at gå ind i dette projekt, både hvad angår eksponering i filmen og den aktivering af sponsoratet, der er foregået med blandt andet udstillinger af rekvisitter og kulisser.

De væsentligste konklusioner fra opgørelsen er:
 
-       Filmen har genereret medieomtale til en værdi af godt 10 mio. kr.
-       46% af biografpublikummet har fået et mere positivt indtryk af Viborg efter at have set ”Emma & Julemanden”
-       58% af biografpublikummet har fået lyst til at besøge Viborg
-       Den gennemsnitlige erindring af de forskellige locations i filmen er 54% (69% kunne huske Mønsted Kalkgruber), hvilket er på niveau med gennemsnittet for biografreklamer i Danmark
-       Den økonomiske effekt er mindst 4 gange så stor som investeringen (afhængig af, hvordan eksponeringen af Viborg i filmen opgøres).
 
Viborg Handel har været særdeles tilfredse med udbyttet af filmen, og deres oplevelse er, at den øgede eksponering af Viborg og de følgende juleoplevelser af høj kvalitet har haft en positiv effekt i forhold til antallet af besøgende i byen. Som følge heraf har Viborg Handel givet tilsagn om direkte produktionsstøtte til et nyt filmprojekt på 100.000 kr.
 
Viborg Kommune stod i ”Emma & Julemanden” for 2/3 af det produktionstilskud, der blev indhentet fra kommunal side. Hjørring Kommune stod for den sidste tredjedel. Med ovennævnte effekter vurderer Forvaltningen, at det har været strategisk godt at Viborg Kommune har været ”storebror” i den kommunale del af finansieringen og dermed i eksponeringen i filmen, og at udbyttet af at 2/3 af filmen foregår i Viborg har været mere værd end den større investering.

Efterfølger til ”Emma & Julemanden”
Produktionsselskabet bag ”Emma & Julemanden” – Deluca Film – har været særdeles tilfredse med samarbejdet med Viborg Kommune. Således har selskabet rettet henvendelse om samarbejde om efterfølgeren til ”Emma & Julemanden”. Deluca Film oplyser, at Det Danske Filminstitut har påpeget, at ”Emma & Julemanden” var underfinansieret, og at der skal rejses større finansiering til en efterfølger. Således skal den kommende film have 2 mio. kr. i produktionsstøtte fra en eller flere kommuner. Derfor er der opstillet følgende tre scenarier for Viborg Kommunes evt. produktionsstøtte til det kommende projekt (hovedpunkter):

Scenarie 1:
Viborg Kommune indgår i finansieringen på lige vilkår med en anden kommune. Begge kommuner giver 1 mio. kr. i produktionsstøtte. Viborg Kommune får ca. 47 min. eksponering i filmen, og der bliver arrangeret gallapremiere i begge kommuner. Dermed er det ikke sikkert, at den første visning af filmen sker i Viborg.

Scenarie 2:
Viborg Kommune giver 1,33 mio. kr. i produktionsstøtte, og den anden kommune giver 0,66 mio. kr. i produktionsstøtte. Viborg Kommune får 66 minutters eksponering i filmen, og urpremieren foregår i Viborg, som dermed får den første visning af filmen.

Scenarie 3:
Viborg Kommune giver 2 mio. kr. i produktionsstøtte. Hele filmen (90 min.) optages og foregår i Viborg Kommune, og urpremieren foregår i Viborg.
Deluca Film har ud over Viborg Kommune forhandlinger om deltagelse i projektet med henholdsvis Skive Kommune og Randers Kommune.

Oplevelser for borgere og turister
I forbindelse med ”Emma & Julemanden” blev der etableret en række oplevelser for borgere og turister, hvoraf de mest markante var udstillingen af rekvisitter og kulisser i Viborg Musiksal og på Viborg Museum. Det lokale erhvervsliv (primært detailhandlen) brugte filmens univers i store dele af markedsføringen omkring jul og skabte også oplevelser og events på baggrund af filmen. I alt anslås det, at der totalt er investeret mere end 1 mio. kr. fra eksterne parter i dette. Med den udmelding som er kommet fra Viborg Handel omkring deres erfaringer med ”Emma & Julemanden” og deres tilsagn om direkte produktionsstøtte til projektet med 100.000 kr. forudsættes det, at de eksterne parter går ind med minimum samme engagement i et projekt med en efterfølger til ”Emma & Julemanden”. Såfremt der indgås en samarbejdsaftale med Deluca Film om en efterfølger til ”Emma & Julemanden”, anbefaler Forvaltningen, at der afsættes yderligere 200.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og turister i forlængelse af filmen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

om Viborg Kommune indgår i et projekt med en efterfølger til spillefilmen ”Emma & Julemanden”,

om Viborg Kommune i givet fald yder produktionsstøtte til filmen på 1,0 mio. kr. (scenarie 1), 1,33 mio. kr. (scenarie 2) eller 2,0 mio. kr. (scenarie 3),

om udgiften i 2016 på 90% af det valgte scenarie og udgiften i 2017 på 10% af det valgte scenarie afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i henholdsvis 2016 og 2017,

om der herudover bevilges 200.000 kr. til at skabe oplevelser for borgere og turister i forlængelse af filmen, såfremt der indgås en aftale om samarbejde om en efterfølger til ”Emma & Julemanden”, og

om udgiften på 200.000 kr. i 2017 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune indgår i et projekt med en efterfølger til spillefilmen ”Emma & Julemanden”,
 
at Viborg Kommune yder produktionsstøtte til filmen på 2 mio. kr. (scenarie 3) fordelt med 1,8 mio. kr. (90%) i 2016 og de resterende 200.000 kr. (10%) i 2017,
 
at der herudover bevilges 200.000 kr. i 2017 til at skabe oplevelser for borgere og turister i forlængelse af filmen, og
 
at udgiften på 1,8 mio. kr. i 2016 og 400.000 kr. (200.000+200.000) i 2017 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Bilag

Sagsid.: 15/59366
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 23. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med beslutningen om at samle de 3 børnehaver i Hammershøj til én institution, der placeres i Hammershøj Skoles udskolingslokaler suppleret med en tilbygning, er der i 2015 samtidig bevilget 1.018.000 kr. til delvis ombygning af Hammershøj Skole.
 
Som rådgiver er Ejendomme & Energi sat på opgaven.
Arkitekten har i samarbejde med ledelse og personale på Hammershøj Skole udarbejdet forslag til ombygningerne, der er opdelt i 5 etaper (bilag 1)
 
Etape 1         PLC, depot, kopirum og kontor til TSL
Etape 2         Mellemtrin: Klasselokaler og flexrum
Etape 3         Gennemgang ved glasgang til børnehave
Etape 4         Udskoling: Fællesrum og udvendig ståltrappe
Etape 5         Indskoling: SFO-lokale
 
Opgaven har været sendt i udbud og der har været afholdt licitation den 22.01.2016.
Licitationen overskrider budgettet på 1.018.000 kr. hvorfor der sammen med skolen er foretaget følgende besparelser i ombygningerne (bilag 2).
 
Etape 1         PLC bevares som det er. Der indrettes kun depot og kontor til TCL.
Etape 4         Udvendig ståltrappe udelades.
 
På baggrund af ovenstående besparelser i licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.
 
Håndværkerudgifter:
Ombygninger
Uforudsigelige udgifter (8%)
 
820.000
65.600
 
885.600
Bygherreleverancer:
Inventar
 
200.000
Omkostninger og diverse:
Ekstern rådgivning
Internt rådgivning (71.500 + 52.800)
Diverse
 
18.775
124.300
91.325
 
1.320.000
 
Finansiering
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb på 1.018,000 kr., som er optaget på Investeringsoversigten for 2015 til formålet, 182.000 kr. på ”Pulje skoler 2016” samt 120.000 kr. på Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
at ombygningerne igangsættes
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hammershøj Skole – ombygning i fm. børnehave” forhøjes med 1.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016
at udgiften på 1.320.000 kr. finansieres
o   med 1.018.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Hammershøj Skole – ombygning i fm. børnehave”, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015
o   med 182.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Pulje skoler 2016”
o   med 120.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at licitationsresultatet godkendes
at ombygningerne igangsættes
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hammershøj Skole – ombygning i fm. børnehave” forhøjes med 1.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016
at udgiften på 1.320.000 kr. finansieres
o   med 1.018.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Hammershøj Skole – ombygning i fm. børnehave”, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015
o   med 182.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Pulje skoler 2016”
o   med 120.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/50581
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 23. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Af bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 fremgår det, at kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og styringsværktøj. Kvalitetsrapporten skal understøtte systematisk evaluering på kommunalt- og skoleniveau. Derudover fungerer rapporten som et lokalt redskab til udvikling og dialog på skolerne i Viborg Kommune. De enkelte skolers kvalitetsrapport drøftes mellem skolechefen og den lokale ledelse på skolen. Desuden er skolebestyrelsen og de lokale MED-udvalg aktivt involveret i arbejdet med kvalitetsrapporten.
 
Kvalitetsrapporten indeholder i overskriftsform følgende oplysninger:
 • En kort beskrivelse af skolen
 • Status og beskrivelse af den fremadrettede indsats i forhold til de kommunale effektmål:
TOPI
Forældrenes oplevelse af skole-hjemsamarbejde
Elevtrivsel
Faglig progression i læsning og matematik i de nationale test
 • Status på skolens fokusområde 2015
 • Nye fokusområder for 2016
 • Nationale måltal, herunder:
Karaktergivning
Sammenfatning af resultater i de nationale tests i dansk og matematik
Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
Resultater i trivselsundersøgelse
Kompetencedækning
 • Klager til Klagenævnet for Specialundervisning
 • Skolebestyrelsens udtagelse om kvalitetsrapporten
 • Skolebestyrelsens årsrapport
 
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kvalitetsrapporten (KV15) godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-02-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kvalitetsrapporten (KV15) godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/34691
Sagsfremstilling
 
”I forbindelse med en evaluering af tømningsordningen for bundfældningstanke i Viborg Kommune blev der udarbejdet en evalueringsrapport. På baggrund af evalueringsrapporten blev det på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. april 2015, sag nr. 4, besluttet, at den nuværende obligatoriske tømning med fællesordning og mulighed for at udtræde til privatordning skal fastholdes. Det blev samtidig besluttet, at der skal vedtages nyt regulativ for tømningsordningen.
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede regulativforslaget den 29. oktober 2015, sag nr. 6, med henblik på offentlig høring. Der er modtaget et enkelt høringssvar i høringsperioden.
 
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet (endeligt) forslag til ”Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Viborg Kommune”. Det nye regulativ fremgår af bilag 1.
 
Offentlig høring
Der er modtaget et høringssvar til regulativforslaget, som omhandler kommunens tilsyn med bundfældningstanke samt oplysninger om fejl og mangler.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 2 og 3. 
 
Forvaltningens vurdering
I forbindelse med høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på, at regulativet bør ændres på følgende punkter:
·           Forslagets §4.10 kan slettes, da krav om opsætning af husnummer i forvejen er reguleret af BBR-loven.
·           Grænsen mellem ”almindelige tanke” og ”store tanke” skal ændres fra 2,3 m3 til 2,5 m3, da de fleste nye tanke er 2,5 m3
·           At §10.2, på baggrund af høringssvaret, tilføjes en bestemmelse om, at oplysninger om fejl og mangler skal sendes til grundejer. 
 
Det endelige forslag til ”Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Viborg Kommune” er ændret i overensstemmelse med ovenstående.
 
Der har ved revisionen af regulativet været særligt fokus på to forhold:
·           At mindske administrationen af ordningen, da det gældende regulativ medfører en betydelig administrativ belastning for både kommune og spildevandsforsyningen.
·           At gøre ordningen mere ensartet, uanset om der benyttes fælles- eller privatordning. Regulativet giver derfor mulighed for at stille ensartede krav til ansøgninger og indberetninger samtidig med, at administrationen af både den fælles ordning og den private ordning samles hos Energi Viborg Vand A/S.
 
Det er forvaltningens vurdering, at de administrative omkostninger forbundet med den samlede administration af privat- og fællesordning og med de foreslåede ændringer af regulativet vil blive reduceret, og at regulativet samtidigt vil give en mere ensartet og gennemskuelig administration af ordningen.
 
Den ændrede gebyrstruktur vurderes at medføre en mere ligelig fordeling af omkostningerne forbundet med ordningen. Den enkelte grundejer vil i højere grad skulle betale de udgifter, der er forbundet med de faktisk omkostninger for den enkelte ejendom.
 
Miljømæssigt forventes regulativet at medføre en positiv effekt, da regulativet giver bedre mulighed for at følge op på manglende tømninger.
 
Det er samlet set forvaltningens vurdering, at der med regulativet tages hensyn til de særlige udfordringer, som obligatorisk tømning med fællesordning og mulighed for at udtræde til privatordning giver.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget godkender forslaget til nyt regulativ som forelagt til ikrafttrædelse den 1. januar 2017,
 
at bilag 3, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-02-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udvalget godkender forslaget til nyt regulativ som forelagt til ikrafttrædelse den 1. januar 2017, og
 
at bilag 3, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/60932
Sagsfremstilling
 
”Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for etablering af afskærende spildevandsvandsledning langs Vibæk. 
 
Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.
 
Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 5 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Forvaltningens bemærkninger
Baggrund 
Klima- og Miljøudvalget har ikke i forbindelse med høringsudkastet behandlet tillægget. Baggrunden er, at Byrådet har besluttet et frikommuneforsøg:
 
”Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde” 
 
Naturstyrelsen har efterfølgende gjort opmærksom på, at proceduren er mulig inden for gældende lovgivning.
 
Det konkrete tillæg blev af forvaltningen vurderet som ukompliceret, og der var samtidig en tidsmæssig udfordring ved projektet. Forvaltningen har kun i denne ene sag benyttet muligheden, da det i forbindelse med andre tillæg, primært på baggrund af spørgsmål om separatkloakering, er vurderet, at sagerne ikke var ukomplicerede.
 
Spildevand fra den østlig del af Overlund afledes i dag via pumpestationer til spildevandsledningen i Ø-dalen og videre til Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb. Med etablering af den nye ledning langs Vibæk kan spildevandet i stedet afledes ved gravitation til spildevandsledningen i banestien mellem Tapdrup og Bruunshåb. Den nye ledning kan dermed erstatte tre pumpestationer (v. Tapdrupstien, Asmild Dal og Skaldehøjvej), som nedlægges.
 
Ledningen er derudover nødvendig for at kunne aflede spildevand fra et nyt boligområde syd for Tapdrupstien (Lokalplan nr. 410). Der skabes samtidig mulighed for at nedlægge eksisterende spildevandsledninger og pumpestationer i lokalplanområdet, som er til hinder for, at byggemodningen af området kan gennemføres. På grund af terrænforholdene, som vanskeliggør afledningen af tag- og overfladevand fra dele af lokalplanområdet, udlægges en mindre del af lokalplanområdet til åben håndtering af tag- og overfladevand.
 
Berørte ejendomme
Den afskærende ledning anlægges langs Vibæk mellem Randersvej og banestien ved Vibækvej. De berørte grundejere er i forbindelse med den offentlige høring orienteret om planforslaget.
 
Private spildevandsanlæg berøres ikke af planforslaget.
 
Offentlig høring
Der er ikke modtaget høringssvar til planforslaget i høringsperioden.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget skaber det juridiske grundlag for etablering af den planlagte spildevandsledning.
 
Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med annonceringen af den offentlige høring. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-02-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/5666
Sagsfremstilling
 
”Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune. Tillægget vedrører ny spildevandsledning langs Vibæk i Overlund.
 
Baggrund
For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningens bemærkninger
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.
 
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Forvaltningens vurdering
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.
 
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 5 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-02-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 5 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsid.: 15/67508
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sagen omhandler frigivelse af beløb vedr. energi investeringer i klubhuse / spejderhuse.
 
Sagen blev senest behandlet i Byrådet i møde 23. september 2015, hvor Byrådet besluttede at tiltræde Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling således,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 500.000 kr.,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til konto ”Energiinvesteringer klubhuse/spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på i alt 500.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse.
 
Budget for puljen i 2015 er således frigivet til formålet.
 
Budget for puljen for perioden 2016 - 2019
 
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019
1,5 mio. kr.
1,5 mio. kr.
1,5 mio. kr.
1,5 mio. kr.
 
Sagen genoptages nu med henblik på frigivelse af beløb kr. 1.500.000, afsat på investeringsoversigten i 2016.
 
Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse i samarbejde med foreningerne, dækkende fase 1. Analysen dækker en 2 årlig periode, dvs. år 2015 og 2016. Samlet er der i forhold til fase 1, disponeret et tilskudsbeløb i år 2016 på 750.617 kr. vedrørende 8 projekter. Det bemærkes, at foreningernes egenfinansiering udgør 25 % af udgiften til energi investeringerne De 8 projekter fremgår af bilag 2. Dertil kommer nye projekter, som en del af fase 2.
 
Viborg idrætsråd er pt. i gang med fase 2, herunder besøg i foreningerne, behandling af de indkomne ansøgninger mv. Den endelig analyse vil blive forelagt Kultur – og Fritidsudvalget, forventelig inden sommerferien, og vil danne grundlag for frigivelse af beløb i 2017 og 2018. Der henvises til vedlagte bilag. Bemærk, at bilag 2 er revideret siden udvalgets sidste behandling, idet der er sket budgetmæssige ændringer.
 
Forvaltningen forslår på baggrund af Viborg Idrætsråds indstilling i forhold til fase 1 og fase 2, at beløbet på 1,5 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2016 frigives til energi investeringer i klubhuse / spejderhuse i 2016.
 
Det bemærkes, at investeringerne iht. vedlagte analyse vil betyde en besparelse på lokaletilskud fra og med år 2017.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2016 godkendes, således at der i alt disponeres 1.500.000 kr.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2016
 
at udgiften på i alt 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016
Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse i 2016 godkendes, således at der i alt disponeres 1.500.000 kr.,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhuse” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på i alt 1.500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet Energiinvesteringer klubhuse / spejderhuse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 12/150338
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Den selvejende institution ”Overlund Hallen” har fremsendt ansøgning om renovering/udskiftning af hallens tag.
 
Af henvendelsen fra hallen fremgår, at det er konstateret, at der er akut behov for at renovere og udskifte dele af hallens tag.
 
Det anføres endvidere, at der også fortsat er stort behov for at renovere hallens omklædningsfaciliteter, da disse skal indrettes i forhold til den øgede aktivitet på baneanlægget ved hallen, hvilket er forstærket med etableringen af kunstgræsbanen på anlægget, men at denne renovering desværre må afvente afklaring af hallens situation i forbindelse med den kommende flytning af Overlund Skole til Vinkelvej.
 
Viborg Kommunes afdeling for Ejendomme & Energi har vurderet sagen og anfører, at det ved tilsyn kunne konstateres flere steder i hallens tag, hvor der vurderes at komme vand ind i bygningen (nogen nuværende fugtige pletter og flere loftplader med mørke skjolder efter fugt), samt flere steder hvor gulvet vurderes at være blevet påvirket af fugt fra taget. Selve tagpladerne kunne også konstateres at være meget porøse.
Der vurderes derfor, at taget meget gerne må skiftes hurtigst muligt, for ikke at medføre yderligere ekstraudgifter på grund af vandskader m.m.
 
I budgettet for 2017 er på investeringsoversigten afsat 1.831.000 kr. bl.a. til renovering af Overlund Hallens tag. Forvaltningen foreslår, at 1.608.000 kr. heraf fremrykkes til 2016, således at taget på Overlund Hallen kan udskiftes i sommeren 2016. Restrådighedsbeløbet på 223.000 kr. henstår herefter til efterfølgende renovering af omklædningsrum.
 
Anlægsbudgettet for projektet ser således ud:
 
Renovering af tag i henhold til indhentet overslag
1.737.500 kr.
Finansieringsmodel:
 
Egenfinansiering
80.000 kr.
Lånefinansiering/sponsorater
50.000 kr.
Tilskud fra Viborg Kommune
1.607.500 kr.
 
Det anføres, at Overlund Hallen desværre ikke har mulighed for at bidrage med yderligere egenfinansiering. Det anførte beløb på 80.000 kr. finder hallen i dens drift. 
 
Det tilkendegives i forlængelse heraf, at usikkerheden omkring hallens fremtid gør det vanskeligt at opnå bidrag fra brugere og sponsorer til projektet.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.608.000 kr. til tilskud til nyt tag til kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 1.608.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.608.000 kr. til tilskud til nyt tag til kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2016, og
at udgiften på 1.608.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Overlund Hallen - renoveringsopgaver”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/8097
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Skals Idrætscenter har fremsendt ansøgning om fremrykning af anlægstilskud til renovering m.v. af vandbehandlingsanlæg til børnebassinet i Skals Svømmehal.
 
Baggrunden er, at 1. juli 2017 skærpes myndighedskravene til vandkvalitet m.v. i svømmehallerne. Skals Svømmehal har i en årrække kørt på en dispensation for vandbehandlingsanlægget i hallens børnebassin og denne udløber pr. 1. juli 2017. 
Man ønsker et nyt anlæg, som kan opfylde myndighedskrav til et bassin med 34 grader varmt vand, idet man så også kan tilbyde bassinet som varmtvands-/terapibassin.
 
Der er ikke problemstillinger vedr. vandbehandlingsanlægget til svømmehallens 25 meter bassin.
 
Skals Idrætscenter ønsker at gennemføre renoveringen i sommeren 2016 og i renoveringen indgår også foliearbejder m.m.
 
Den samlede anlægsudgift er beregnet til 2.311.363 kr. Skals Idrætscenter finansierer selv 50 % af investeringen og søger derfor om, at anlægstilskud på 1.155.681 kr. bevilges af Viborg Kommune til anvendelse i 2016. 
 
Forvaltningen bemærker, at der i investeringsoversigten for 2018 indgår i alt 1.734.000 kr. til anlægstilskud til renovering af Skals Svømmehal og Skals Idrætscenter foreslår således, at en andel af denne bevilling på 1.156.000 kr. fremrykkes til 2016. 
 
Skals Idrætscenter anmoder om, at restrådighedsbeløbet på 578.000 kr. bibeholdes på investeringsoversigten for 2018, idet centret arbejder med plan for renovering/udskiftning af svømmehallens tag fra 1972 i 2018.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.156.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)” til renovering af vandbehandlingsanlæg i Skals Svømmehal, og

at udgiften på 1.156.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Skals Idræts- og svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.156.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)” til renovering af vandbehandlingsanlæg i Skals Svømmehal, og
at udgiften på 1.156.000 kr. i 2016 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Skals Idræts- og svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg)”, nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/3341
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet har i budgettet for 2016 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 509.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i 2016 af forsamlingshuse. Dertil er der en fast driftsbevilling på 200.000 kr. til forsamlingshuse pr. år, der primært anvendes til små reparationer, møblement, inventar, køkkengrej mv.
 
Teknisk Udvalg råder over puljen til Landsbyfornyelse, der også kan søges af forsamlingshusene. Det er aftalt med Teknik & Miljø, at deres pulje anvendes til udvendig forbedring af klimaskallen, mens Kultur- og Fritidsudvalgets pulje anvendes til indvendig vedligehold samt energiforbedringer.
 
Forsamlingshusene er i brev af 19. marts 2015 orienteret om ansøgningsmulighederne. Der er modtaget 15 ansøgninger med projekter for godt og vel 10,8 mio. kr.
 
Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne og vurderet disse i forhold til:
 
-
Nødvendighed i forhold til husets stand,
-
Energiforanstaltninger,
-
Forsamlingshusets aktivitetsniveau,
-
Egenfinansiering (min. 33%),
-
Tidligere opnået tilskud,
-
Tilskudsniveauet i forhold til det samlede renoveringsprojekt.
 
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af puljen på 509.000 kr. i 2016. Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat penge til puljen i 2017 og årene fremover.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 509.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud – Forsamlings- og kulturhuse” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 509.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 509.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud – Forsamlings- og kulturhuse” med rådighedsbeløb i 2016, og
 
at udgiften på 509.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/75359
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget igangsatte på sit møde den 29. januar 2014 (sag nr. 2) en proces med henblik på at finde en varig placering af STU Viborg, der er kommunens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
 
Processen endte med, at Byrådet den 19. november 2014 (sag nr. 26) godkendte et køb af ejendommen Klostermarken 16 til fremtidig placering af STU Viborg. Byrådet frigav samtidig en bevilling på 1.500.000 kr. til projektering af en ombygning af ejendommen, så den imødekommer STU Viborgs behov for undervisningslokaler og øvrige faciliteter.
 
Der er samlet set afsat et beløb på 35.000.000 kr. på investeringsoversigten 2015-2018 til køb og ombygning af Klostermarken 16.
 
Social- og arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 29. september 2015 (sag nr. 9) dispositionsforslaget til ombygning af ejendommen, og der er netop afholdt licitation. Derfor søges nu om frigivelse af anlægsmidlerne. 
 
Byggeriet
Byggeriet omfatter indvendig ombygning af eksisterende bygninger, tilbygning i to etager til undervisning og kantinefaciliteter, nyt handicapvenligt indgangsparti, garage- og cykelparkering samt udvendige anlægsarbejder.
 
Det eksisterende bruttoareal er ca.2.670 m², mens den ny tilbygning er på ca. 225 m².
 
Om- og tilbygningen af Klostermarken 16 gør de fysiske rammer for STU Viborg handicapvenlige, fleksible og fremtidssikrede. Når skolen er klar til indflytning, vil den eksempelvis indeholde følgende faciliteter:
 
 • Et samlet område med lounge, mediatek og spillerum til at understøtte ungdomsmiljøet på en ungdomsuddannelse  
 • Fleksibel lokaleudnyttelse så de fysiske rammer udnyttes optimalt
 • Træningskøkkener
 • Værkstedsfaciliteter til blandt andet autoklargøring.
 
Tidsplan
Ombygningen udføres i to etaper.
 
Første etape vil blive udført fra medio april 2016 - ultimo november 2016, mens sidste etape vil blive udført fra ultimo november 2016 - ultimo februar 2017.
 
Derfor forventes det, at STU Viborg kan tage bygningerne i anvendelse primo 2017. I forbindelse med godkendelse af køb af Klostermarken blev Byrådet dog orienteret om, at indflytning allerede kunne ske medio 2016. Forsinkelsen skyldes, at planlægningen af den oprindelige byggeproces viste sig for komprimeret. 
 
Licitation og økonomi
Projektet har været udbudt i fagentreprise, og det mest økonomisk fordelagtige bud er valgt. Budgettet efter licitationen ser ud som følger:
 
Ydelse
Anslået beløb, kr.
Samlede håndværkerudgifter
13.789.992 kr.
Afsætningsbeløb – herunder uforudsete udgifter
1.606.648 kr.
Øvrige omkostninger – herunder honorar til totalrådgivning
1.223.210 kr.
Midlertidig ombygning, landinspektør, mm.
126.150 kr.
Bygherreleverancer
100.000 kr.
Tilslutningsafgifter, el, varme mm.
320.000 kr.
Byggeudgifter i alt excl. Moms
17.166.000 kr.
 
En detaljeret oversigt over budgettet er vedhæftet som bilag til punktet.
 
Finansiering
Byrådet frigav den 19. november 2014 (sag nr. 26) 17.250.000 kr. til køb af Klostermarken 16 og 1.500.000 kr. til projektering af ombygningen. Der er nu behov for frigivelse af de resterende 16.826.000 kr. til selve ombygningen, der skal fordeles på årene:
 
·         2016: 9.826.000 kr.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ombygningen af Klostermarken 16 sættes i gang i april 2016,
 
at der frigives en anlægsbevilling på 16.826.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Klostermarken 16 - STU” med et rådighedsbeløb på 9.826.000 kr. i 2016 og 7.000.000 kr. i 2017, og
 
at udgiften på 9.826.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet, og
 
at udgiften på 7.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2016 på kontoen ”Ombygning af Klostermarken 16 - STU”. Rådighedsbeløbet på 7.000.000 kr. i 2017 afsættes på budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ombygningen af Klostermarken 16 sættes i gang i april 2016,
 
at der frigives en anlægsbevilling på 16.826.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Klostermarken 16 - STU” med et rådighedsbeløb på 9.826.000 kr. i 2016 og 7.000.000 kr. i 2017, og
 
at udgiften på 9.826.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet, og
 
at udgiften på 7.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2016 på kontoen ”Ombygning af Klostermarken 16 - STU”. Rådighedsbeløbet på 7.000.000 kr. i 2017 afsættes på budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/1225
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Den 22. oktober 2013 blev der på et ekstraordinært udvalgsmøde i det daværende beskæftigelsesudvalg vedr. (Sag nr. 1) ”Servicemål på sygedagpengeområdet (bevillingssag)”, stillet forslag til Økonomiudvalget om drøftelse af anskaffelse og anvendelse af transportable touchscreens med smileys til brug ved personlig betjening på rådhuset.
Økonomiudvalget anbefalede Beskæftigelsesudvalgets indstilling, på et møde i Økonomiudvalget den 23. oktober 2013 (sag nr. 10)
Økonomiudvalget besluttede endvidere, at anvendelsen af transportable touchscreens skulle undersøges nærmere, og at et oplæg herom skulle behandles på Økonomiudvalgets møde den 11.december 2013.
På baggrund af forvaltningens undersøgelse af muligheder om anskaffelse og anvendelse af tilfredshedsmåling ved hjælp af transportable touchscreens, besluttede Økonomiudvalget på et møde den 11. december 2013 (sag nr. 14), at etablere en løsning med TabSurvey primo 2014.
TabSurvey etableres i Jobcenteret og på Ydelseskontoret pr. 1. april 2014.
 
Tilfredshedsmåling med TabSurvey
TabSurvey er en digital løsning med en iPad med en installeret app. Måling af borgertilfredsheden i Jobcenteret og på Ydelseskontoret fungerer ved, at iPads er placeret i borgerområdet, ved siden af de etablerede nummerstandere, som borgerne benytter i forbindelse med betjeningen. Disse iPads sender informationerne til systemet, som genererer data om borgerens oplevelser af den aktuelle betjening/samtale.
 
Besvarelser via TabSurvey
I alt har der været 202 besvarelser i Jobcenteret og 294 besvarelser på Ydelseskontoret. Jobcenteret betjener ca. 25.000 borgere årligt og Ydelseskontoret betjener ca.18.000 borgere årligt (fremmødte personer). Trods medarbejdernes opfordringer til borgerne om at give en tilbagemelding på den oplevede service/samtale, er det kun en brøkdel af borgerne, der benytter muligheden for dette. Med så få besvarelser kan resultaterne på ingen måde ses som repræsentative for det samlede antal borgere.
 
Jobcenter:
Jobcenteret har årligt ca. 25.000 registrerede samtaler (fremmødte personer).
Af de 202 besvarelser Jobcenteret har fået, er 82,6 procent tilfredse med betjeningen. Af de 202 besvarelser er 84 af dem på baggrund af en afholdt samtale. Her er det primært borgere der har haft samtale i dagpengeteamet, kontanthjælpsteamet og Uddannelses- og Jobservice, der har valgt at respondere via TabSurvey. 
17,4 procent er utilfredse med betjeningen, hvilket svarer til 35 utilfredse besvarelser. Heraf er 23 borgere utilfredse med den personlige betjening og 12 borgere er utilfredse, med det svar de fik.
Ydelseskontor:
Ydelseskontoret har årligt ca. 18.000 borgerbetjeninger (fremmødte personer).
Af de 294 besvarelser Ydelseskontoret har fået, er 70,4 procent tilfredse med betjeningen.
29,6 procent er utilfredse med betjeningen, hvilket svarer til 87 utilfredse besvarelser. Heraf er 60 borgere utilfredse med den personlige betjening og 27 borgere er utilfredse, med det svar de fik.
Fælles for de borgere som er utilfredse med betjeningen/samtalen på såvel Ydelseskontoret som Jobcenteret er, at de syntes, ventetiden er for lang i forhold til at blive ekspederet. ”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at status på tilfredshedsmåling ved hjælp af transportable touchscreens (TabSurvey) på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at tage status på tilfredshedsmåling ved hjælp af transportable touchscreens (TabSurvey) på arbejdsmarkedsområdet til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henstillede til, at ordningen med de transportable touchscreens nedlægges.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at ordningen med de transportable touchscreens, såfremt det er muligt, flyttes til Borgerservice.

Sagsid.: 15/35972
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde den 13. maj 2015 retningslinjer i forbindelse med geografisk spredning ved boligplacering af flygtninge.
For at sikre størst mulig geografiske spredning af flygtninge, ud fra de retningslinjer der er beskrevet i spredningsstrategien, er der nedsat en arbejdsgruppe, der med jævne mellemrum skal drøfte emnet. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Job og Velfærd, Børn og Unge samt Miljø og Teknik. Arbejdsgruppen drøfter løbende arbejdet med den geografiske spredning ved boligplacering på af flygtninge med udgangspunkt i følgende statistik:
·         Flygtninge fordelt på postnumre
·         Flygtninge fordelt på skoler og i dagtilbud
·         Socialt belastede områder
·         Oversigt over ledige boliger i Viborg kommune
Status februar 2016
Den seneste status viser, at den geografiske boligplacering i 2015 hovedsagelig er sket i lokalområderne Stoholm, Skals, Løgstrup, Rødding, Karup og Løvel. Senest placeres en del flygtninge også i Bjerringbro og Rødkærsbro. Boliger findes både gennem kommunens egne lister over ledige boliger samt afsøgning af det private boligmarked – herunder Boligportalen.
Det stigende antal flygtninge vil generelt i 2016 komme til at betyde et øget pres på boligmarkedet. Der vil ligeledes, på grund af den lovbetingede ydelsesreduktion, blive et øget behov for billigere boliger til flygtninge.
Udviklingen på boligplaceringen af flygtninge i Viborg kommune
Alle
Registreret 24.02.15
Registreret 09.06.15
Registreret
14.08.15
Registreret
15.10.15
Registreret
26.11.15
Registreret
20.01.16
Ændring
Beskyttet
28
26
38
39
39
39
11
Karup
154
158
157
169
172
174
20
Skive
32
31
31
32
34
34
2
Stoholm
56
64
72
71
69
71
15
Viborg
1893
1952
1966
2033
2037
2056
144
Tjele
220
229
239
251
253
255
35
Løgstrup
34
49
48
48
43
42
8
Skals
93
86
82
84
85
91
-2
Rødkærsbro
39
64
68
74
76
105
66
Bjerringbro
254
264
286
292
305
314
60
Hobro
14
13
12
12
12
12
-2
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at sagen tages til efterretning, og
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at sagen tages til efterretning, og
 
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Orienteringen tages til efterretning.
 
Lone Langballe bemærker, at hun stadig er imod en geografisk spredning af flygtninge.
Bilag

Sagsid.: 15/67848
Sagsfremstilling
 
”Anlæggelse af den nye Banevej samt salg af byggegrund til Mercantec mellem Remissen og Viborg Svømmehal medfører, at den nuværende parkeringsplads på stedet (143 P-pladser) nedlægges med undtagelse af P-pladsen umiddelbart vest for svømmehallen. Som erstatning for den nedlagte parkeringspladser nord for banen, planlægges der anlagt en ny permanent P-plads syd for banen, med vejadgang fra Middagshøjvej og det kommende infrastruktur i Viborg Baneby.
 
Forvaltningen har fået udarbejdet et dispositionsforslag til indretning af den nye P-plads, som fremgår af bilag nr. 1. Oversigtskort kan ses i bilag 2 til sag nr. 3. Pladsen indeholder mellem 150-170 p-pladser, heraf 4 handicappladser og 2 minibuspladser. Desuden indrettes pladsen med holdeplads til af- og påstigning, korttidsparkering samt en mindre plads til cykelparkering. Pladsen skal desuden give adgang til, at Banedanmark kan komme til sporarealet med lastbil.
 
Der er udarbejdet et prisoverslag på etablering af P-pladsen, som er beregnet til 3.030.000 kr. Pladsen foreslås etableres med asfalt på kørebanearealer og græsarmeringssten på parkeringsarealer samt en kantstensafgrænsning, så at pladsen kan bidrage til klimasikring under ekstrem regn.
 
Viborg Kommune er i forhandling med DSB/Banedanmark om erhvervelse af arealet til etablering af denne nye permanent P-plads som erstatning for den nuværende parkeringsplads nord for banen. Viborg Kommunes erhvervelse af arealet syd for banen er ikke indeholdt i prisoverslaget på etableringen af P-pladsen. Købsaftalen forudsættes afholdt særskilt. Etablering af P-pladsen syd for banen påregnes udført fra medio august 2016, når sporarbejdet er afsluttet og skal senest være afsluttet 1. marts 2017, hvor parkeringspladserne nord for banen inddrages til byggeri.
 
Anlægsudgiften på 3.030.000 kr. foreslås finansieret af det rådighedsbeløb på 3.030.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til anlæggelse af P-plads syd for banen, som erstatning for P-plads ved stationen.”
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at dispositionsforslag til indretning af P-plads syd for banen med 140 pladser godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.030.000 kr. til kontoen ”Anlæggelse af P-plads syd for banen i Viborg” med rådighed i 2016,
 
at udgiften på 3.030.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet og
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør i forbindelse med afholdelse af offentlig licitation på anlægsopgaven.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-02-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
at dispositionsforslag til indretning af P-plads syd for banen med 140 pladser godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.030.000 kr. til kontoen ”Anlæggelse af P-plads syd for banen i Viborg” med rådighed i 2016,
 
at udgiften på 3.030.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet og
 
at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med lavestbydende entreprenør i forbindelse med afholdelse af offentlig licitation på anlægsopgaven.
Forvaltningens bemærkninger
Der henvises i sagsfremstillingen til bilag 2 fra sag nr. 3 fra Teknisk Udvalgs møde den 24. februar 2016 om ”Fremtidig parkering ved stationen i Viborg Baneby (orienteringssag)”. Bilaget fremgår nu som nyt bilag nr. 2.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 12/63197
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 23. februar 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Sjørup Ældrecenter består i dag af to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger, en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter, en bygning med aktivitetsfaciliteter og en bygning med familieboliger.
 
Demensboligerne er ikke tidssvarende og badeværelserne er meget små. Der er endvidere konstateret PCB i varierende omfang i flere af bygningerne. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup ældrecenter.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede de tre scenarier og besluttede at rejse følgende ønsker i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019 (investeringsoversigten): 2 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i overslagsårene til etape 1 og 2 af renoveringen, hvor:
·    Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger og nyt serviceareal i tilknytning til boligerne.
·    Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning, og opførsel af et dagcenter til erstatning for det eksisterende.
 
Budgetforlig 2016 - 2019
Med budgetforliget og Byrådets godkendelse af Budgetforslag 2016 – 2019 blev der afsat en anlægssum på 6,3 mio. kr. til renovering af Sjørup Ældrecenter, idet der blev afsat 300.000 som rådighedsbeløb i 2016 og 6 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2017. Budgetforliget rummer endvidere et grundkapitaltilskud på 1,7 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2021, en anlægssum på kr. 9 mio. afsat som rådighedsbeløb i 2021 og et servicearealtilskud på -1,2 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2021.
 
Det betyder, at der med budgetforliget er afsat midler til, at en del af renoveringen af Sjørup Ældrecenter igangsættes i 2016 medens den resterende del af renoveringen igangsættes i 2021.
 
Renovering af Sjørup Ældrecenter i henhold til Budgetforliget er belyst i sag nr. 9 til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 (sag nr. 9)
 
Der har i forlængelse af Budgetforliget været et politisk ønske om at igangsætte den samlede renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i 2016 og 2017 i overensstemmelse med det ønske Ældre- og Sundhedsudvalget rejste i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.
 
Et sådan ønske forudsætter imidlertid, at der ud over de 6,3 mio. kr., der allerede er afsat i 2016 og 2017 fremrykkes 9,0 mio. kr. fra 2021 til 2018 samt 1,7 mio. kr. fra 2021 til 2018 til indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden. Endvidere skal Statens udbetaling af servicearealtilskud på -1,2 mio. kr. fremrykkes fra 2021 til 2018.
 
Tillægsaftale til Budgetforlig 2016 - 2019
På et møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 blev partierne bag Budgetforlig 2016 – 2019 enige om en tillægsaftale til Budgetforlig 2016 – 2019. Det fremgår blandt andet af tillægsaftalen,
 
·         At renovering og ombygning af Sjørup Plejecenter udføres som et samlet projekt. Derfor rykkes i alt netto 9,5 mio. kr. frem til 2018. Beløbet er i det vedtagne budget placeret i 2021.
 
Tillægsaftalen betyder således, at projektet kan eksekveres i perioden 2016-2018, og at de tidligere nævnte beløb på netto 9,5 mio. kr. optaget på vesteringsoversigten for Budget 2016-2019 fremrykkes fra det tekniske budgetoverslagsår 2021 til 2018. Ændringerne indarbejdes i den igangværende budgetplanlægning for 2017-2020.
 
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter
Med tillægsaftalen er der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af 3. marts 2015.
 
Efter ombygningen vil man have et opgraderet plejecenter med 20 almene plejeboliger, 10 boliger til demente samt et dagscenter.
 
Totaløkonomi
Netto investeringen i Sjørup Ældrecenter vil være 18,8 mio. kr.
 
På investeringsoversigten for Budget 2014-2017 var der afsat 3,0 mio. kr. i 2014 til renovering af plejecentre, som var øremærket til renovering af Sjørup Ældrecenter. Af de 3,0 mio. kr. er 950.000 kr. allerede bevilliget (Byrådsmøde 21. maj 2014, sag nr. 23). Uforbrugte anlægsmidler på 3,0 mio. kr. blev overført fra 2014 til 2015, og det er nødvendigt at overføre 2,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 i forbindelse med den igangværende regnskabsafslutning, for at hele projektet kan gennemføres samlet.
 
Den samlede investering bliver således 6,3 + 9,0 + 1,7 + 3,0 = 20 mio. kr., hvorfra kan trækkes et servicearealtilskud på -1,2 mio. kr., når projektet er afsluttet, svarende til 18,8 mio. kr.
 
Tidsplan
Oprindelig var forventningen, at etape 1 ville blive iværksat ultimo 2016, medens udførelsen af etape 2 var tænkt iværksat medio 2017 og afsluttet ultimo 2018.
 
Tidsplanen skal imidlertid justeres i henhold til tillægsaftalen.
 
Risici
PCB-problematikken er en risikofaktor. Der er imidlertid foretaget en grundig analyse, så risikoen er søgt indarbejdet i budgettet.
 
Projektet forudsætter endvidere:
·    Først Byrådet og Ministeriet for By bolig & landdistrikters godkendelse af Landsbyggefondens indstilling af 30. august 2013 vedr. Boligselskabet Sct. Jørgens nedrivning af 8 familieboliger.
·    Dernæst Byrådet og Landsbyggefondens godkendelse af helhedsplanen for afdeling 821 i det tidligere Fjends Boligselskab.
 
Denne godkendelsesproces er en risikofaktor i forhold til tidsplanen for renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter. ”
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager tillægsaftalen og konsekvenserne for ombygningen af Sjørup Ældrecenter til efterretning.
 
  
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renoveringen af Sjørup Ældrecenter igangsættes med en projektbevilling,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016, og udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-02-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog tillægsaftalen og konsekvenserne for ombygningen af Sjørup Ældrecenter til efterretning.
 
  
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at renoveringen af Sjørup Ældrecenter igangsættes med en projektbevilling,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016, og udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet,
 
Udvalget tilkendegav tilfredshed med, at det nu bliver muligt at realisere renoveringen af Sjørup Ældrecenter og præciserede, at demensboligerne prioriteres, hvorfor skema A på demensboligerne indsendes snarest mulig.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-03-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag