You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 5. oktober 2016 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/48089
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. september 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016 blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr. 2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.
 
Det blev ligeledes besluttet at den nye tildelingsmodel skal:
  • baseres på en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger.
  • tage udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elever.
  • tage hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.
  • udvikles i et samarbejde med personale og forældre.
 
Skolerne skal 01-12-2016 have udmeldt deres samlede budget for 2017. For at muliggøre ovenstående foreslås det at en ny tildelingsmodel på skoleområdet udarbejdes og implementeres i 2 tempi.
 
Fra 1. januar 2017 justeres den nuværende resursetildelingsmodel, således at 22 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet tildeles skolerne i forhold til socioøkonomiske faktorer. Det foreslås, at der i denne fordeling af ressourcer tages udgangspunkt i undervisningsministeriets beregning af socioøkonomiske faktorer i forhold til forventningen til karaktergennemsnit over de sidste 3 år. En nærmere beskrivelse af de socioøkonomiske faktorer kan findes i bilag 2.
 
Da der er tale om omfordeling af 22 mio. kr. og ikke større dele af det samlede decentrale budget på skoleområdet i alt 670 mio. kr.(2016), foreslås det at virkningen af de socioøkonomiske faktorer vejer med en faktor 5.
 
I så fald vil eksempelvis Karup skole få tildelt 532.112 kr. mere end hvis midlerne kun blev fordelt efter elevtal (i alt 1.201.911 kr.), mens Overlund skole vil få 732.568 kr. mindre end hvis midlerne kun blev fordelt efter elevtal (i alt 865.474 kr.).
 
Man kunne også tillægge de socioøkonomiske faktorer større vægt, så forskellen mellem dem der får flere og dem der får færre midler bliver større. Hvis man eksempelvis ganger med faktor 10, vil Karup skole i stedet få tildelt i alt 1.734.023 kr. og Overlund skole vil få i alt 132.906 kr. af de 22 mio. kr. I bilag 1 findes diagrammer og en tabel over, hvor stor en andel af de 22 mio. kr. den enkelte skole vil få hvis midlerne fordeles efter socioøkonomiske faktorer.
 
Det indstilles til udvalget at beslutte, hvor stor effekt de socioøkonomiske faktorer skal have. Det resterende budget på skoleområdet foreslås fordelt efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
 
Tidsplan
27-09-2016
Børne- og Ungdomsudvalget drøfter plan for udmøntning af budgetforlig og indstiller til Økonomiudvalget med henblik på høring. Høringsparterne varsles om den kommende høring på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning
05-10-2016
Økonomiudvalget drøfter plan for udmøntning af budgetforlig og indstiller til Byrådet med henblik på høring.
12-10-2016
Byrådet drøfter plan for udmøntning af budgetforlig med henblik på høring.
13-10-2016 til 04-11-2016
Høringsperiode.
15-11-2016
Ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig beslutning.
16-11-2016
Endelig beslutning i Økonomiudvalget.
23-11-2016
Endelig beslutning i Byrådet.
01-12-2016
Skolerne får udmeldt budget for 2017.


  1. Fra 1. januar 2018 træder en helt ny model i kraft, der tager hensyn til de betingelser, der er opstillet i budgetforliget. Kommissorium for dette arbejde kan forelægges til godkendelse i Byrådet 23-11-2016. Det forventes, at et endeligt forslag kan godkendes i Byrådet inden sommerferien 2017, så skolerne kender forudsætningerne for deres budget i 2018 inden de går ind i det nye skoleår.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 22 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.
 
at beslutte, hvor stor effekt de socioøkonomiske faktorer skal have i den model, der skal træde i kraft den 01-01-2017.
 
at det resterende budget på skoleområdet fordeles efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
at sende det endelige forslag til den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2017, i høring.
 
at kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018, behandles i november.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.
 
at de socioøkonomiske faktorer i modellen vægter med faktor 1, og skal træde i kraft den 01-01-2017.
 
at det resterende budget på skoleområdet fordeles efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.
 
at sende det endelige forslag til  tildelingsmodel, gældende fra 01-01-2017, i høring.
 
at kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018, behandles i november
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere - forudsat Byrådet træffer beslutning om at sende Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling i høring – at afholde ekstraordinært møde den 15. november 2016 med henblik på at træffe endelig beslutning om indstilling til Byrådet på baggrund af de indkomne høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.