You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 8. februar 2017 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Åse Kubel Høeg mødte kl. 8.45 efter behandling af sagerne nr. 1 og 2.

Sagsid.: 16/48874
Resume
Der orienteres på mødet om budgetstyrelisten, der bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget status på gennemførelsen af det seneste budgetforlig.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Baggrunden for budgetstyrelisten er budgetforliget, der blev indgået af samtlige partier i Viborg Byråd den 2. september 2016.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2017-20.
 
Der orienteres yderligere om fremdrift, tidsplaner m.v. på mødet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Budgetstyrelisten vil igen blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2. kvartal 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 15/72041
Resume
11 nordjyske kommuner (KKR Nordjylland) har henvendt sig til Viborg Kommune og en række andre kommuner for at få opbakning til et beslutningsforslag på det kommende KL delegeretmøde i marts 2017.  De nordjyske kommuner ønsker, at KL´s bestyrelse tager initiativ overfor regering og Folketing til en udvidelse af Finansieringsudvalgets kommissorium vedrørende udligningssystemet. Det nuværende kommissorium handler om initiale tilpasninger i forhold til refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvorimod det nordjyske forslag er, at udligningssystemet skal underlægges et generelt eftersyn.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om Viborg Kommune ved KL´s delegeretmøde i marts 2017 skal tilslutte sig udligningsinitiativet fra de 11 nordjyske kommuner.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Kommune ikke tilslutter sig udligningsinitiativet fra de 11 nordjyske kommuner på KL´s delegeretmøde i marts 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Siden kommunalreformen i 2007 har udligningssystemets indretning, udligningsniveauer, udligningseffekter mv. været til debat. I bilag nr. 1 er kort gengivet de kommunale udligningsinitiativer, hvor kommuner har samarbejdet på tværs for at fremme debatten og egne synspunkter. Ind til videre har Viborg Kommune forholdt sig neutralt i denne debat.
 
Finansieringsudvalgets kommissorium
I forbindelse med vedtagelsen af den omfattende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, besluttede den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i 2015 en plan for tilpasninger af udligningssystemet, og gav et kommissorium til Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Udvalget skal komme med anbefalinger til ændringer af udligningssystemet som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Udvalget skal også se på muligheder for at indarbejde beskæftigelsestilskuddet i udligningssystemet, hvilket kan have stor betydning for Viborg Kommune.
 
Udvalget skulle være færdig med sit arbejde, således at Folketinget kunne behandle og beslutte lovændringer gældende fra 2018, men regeringen har indtil videre udskudt udvalgets arbejde med et år.
 
Kommissoriet er vedlagt sagen som bilag nr. 2.
 
Nordjysk udligningsinitiativ
Som et af de nyeste udligningsinitiativer, ønsker de 11 nordjyske kommuner, at følgende forslag bliver sat til afstemning på KL´s delegeretmøde i marts 2017:
 
"KL´s delegeretmøde tilkendegiver overfor KL´s bestyrelse, at der snarest tages initiativ til at opfordre Regering og Folketing til, at udvide det nedsatte Finansieringsudvalgs kommissorium med henblik på en generel revurdering af udligningsordningerne, således at udligningssystemet indrettes til at sikre nogenlunde ensartede økonomiske grundvilkår og dermed sikre mulighed for at levere en nogenlunde ensartet kommunal service.
 
I forbindelse hermed er det kommunernes vurdering, at det vil være et godt grundlag for de politiske afklaringer, at KORA tilvejebringer og bidrager med analyser som oplæg til Finansieringsudvalget, og dermed bidrager til at drøftelserne og beslutningerne i Folketinget kan tages på et så retvisende, dækkende og oplyst grundlag, som muligt. KL’s bestyrelse skal derfor anmode KORA om at igangsætte analyser af om kommunernes nuværende finansieringsmekanismer giver kommunerne nogenlunde ensartede muligheder for at levere service.
 
Endelige tilkendegiver delegeretmødet hermed, at der er behov for at få en snarlig afklaring af det fremtidige udligningssystem for at tilvejebringe grundlag for kommunernes behov for en flerårig økonomisk planlægning og større sikkerhed for finansieringsgrundlaget.
 
Folketinget opfordres derfor til at tage ansvar og igangsætte initiativer, der kan sikre et kvalificeret eftersyn af udligningssystemet, og efterfølgende træffe beslutning om det fremadrettede udligningssystem for at skabe et kommunalt Danmark i balance”.
 
Finansministerens udtalelser vedrørende reform af udligningssystemet
I forlængelse af ovenstående forslag kan peges på, at Finansministeren på Kommunaløkonomisk Forum i uge 2 sagde, at han vil åbne op for en større reform af udligningssystemet i 2017.
 
I bilag nr. 3 er vedlagt en artikel herom fra DKnyt.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
De 11 nordjyske kommuner forventer at fremsende forslaget til KL medio februar 2017 – 1 måned forud for delegeretmødet den 16. – 17. marts 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune modtager i 2017 1,2 mia. kr. via udligningssystemet, der på landsplan udgør 57,7 mia. kr. i landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud.

Viborg Kommune modtager udligning, fordi skattegrundlaget for Viborg Kommunes borgere ligger ca. 16 procent under landsgennemsnittet. I 2017 modtager 88 af landets kommuner udligning, mens kun 10 kommuner betaler til udligningssystemet. De 10 kommuner ligger enten i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.
 
Udligningen til de 88 modtagerkommuner finansieres dels af staten og dels af de 10 kommuner, der bidrager til udligningssystemet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/3601
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at oplysninger i Viborg BI offentliggøres på viborg.dk, og
 
2. at detaljeringsgraden af offentliggjorte data afgrænses til de nævnte data-typer (1,2 og 3) i oversigten i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Der offentliggøres allerede i dag generelle nøgletal for Viborg Kommune i forskellige sammenhænge, f.eks. i publikationer fra KL og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyser og Forskning). Andre kommuner arbejder desuden med oversigter og analyser, hvori der indgår nøgletal for Viborg Kommune, som er tilgængelige fra FLIS (Fælles kommunal Ledelses Informations System), Jobindsats.dk, Noegletal.dk osv.
 
Byrådet, Hoved-MED og medarbejderne har i dag adgang til Viborg BI, hvor mange generelle nøgletal gøres tilgængelige ét sted. Viborg BI indeholder desuden en række mere detaljerede oplysninger.
 
Inddragelse og høring
Offentlighedens adgang til Viborg BI blev drøftet i Hoved-MED den 16. januar 2017. Der er i Hoved-MED enighed om, at Viborg Kommune ønsker at fremstå som en kommune med fokus på åbenhed, jf. de vedtagne principper herom. Hoved-MED finder det foreslåede niveau for dataadgang rimeligt, set i forhold til hvad offentligheden i øvrigt har krav på af indsigt via offentlighedsloven.
 
Beskrivelse
Viborg BI indeholder en række generelle nøgletal, hvoraf mange allerede er offentlige, men som via BI-systemet gøres tilgængelige ét sted. Herudover indeholder Viborg BI oplysninger og nøgletal om kommunens decentrale enheder (f.eks. fravær på de enkelte plejecentre, antal elever på de enkelte skoler, antal fødsler pr. skoledistrikt, budget for de enkelte institutioner osv.)
 
Det foreslås, at udvalgte rapporter i Viborg BI offentliggøres på viborg.dk, så borgere, pressen og andre interesserede får mulighed for at ’kigge Kommunen i kortene’. Forslaget skal bl.a. ses i lyset af Kommunens ønske om at være åben og kommunikerende overfor omverdenen.
 
I nedenstående oversigt kan ses en nærmere beskrivelse af de tre datatyper, som foreslås offentliggjort på viborg.dk:
 
Data-type
Beskrivelse
Eksempler
Nuværende adgange
1. Generelle nøgletal på enhedsniveau
Rapporter på institutions- eller afdelingsniveau.
NB: Data vises kun, hvis enheden har mindst 5 medarbejdere.
·         Fraværsprocent pr. skole
·         Udvikling i gennem-snitlige lønudgifter.
·         Budget og budgetopfølg-ning på institutionsniveau.
·         Politikere, ledere og medarbejdere i Viborg Kommune
(Økonomiske oplysninger er under opbygning)
2. Generelle nøgletal på kommune-niveau
Gennemsnitsberegninger, procentdele eller antal på aggregeret niveau opgjort pr. indbygger eller for en defineret aldersgruppe
·         Kommunens samlede fravær.
·         Andel sanktionerede kontantshjælps-modtagere.
·         Andel unge i ungdoms-uddannelse.
·         Udgifter til plejebolig pr. +65 årige.
·         Andel visiterede til forebyggende behandling (udsatte børn og unge) pr. 0-22 årige
·         Politikere, ledere og medarbejdere i Viborg Kommune
3. Anonymiserede rapporter med høj detaljeringsgrad
Rapporter der viser fordelinger og tendenser. Det kan være koblede data fra forskellige fagsystemer eller analyser på store datamængder
·         Bosætningsmønstre fordelt på befolknings-typer og boligområder.
·         Befolkningsprognose
fordelt geografisk i kommunen.
·         Ledighed fordelt på aldersgrupper, køn og boligområder.
·         Politikere, ledere og medarbejdere i Viborg Kommune
(Indtil videre kun begrænset udbud af rapporter)
 
 
 
 
Alternativer
Man kan vælge at undlade offentliggørelse af oplysninger og nøgletal for de enkelte decentrale enheder (oplysningerne i oversigtens data-type 1).
 
Hvis denne løsning vælges, bør det samtidig overvejes, om disse data så fortsat skal være tilgængelige for politikere og medarbejdere.
 
Hvis der ikke gives adgang til niveau-1-data på viborg.dk, på hvilket niveau kan der så offentliggøres oplysninger som f.eks. personalepolitiske nøgletal? Vil en passende detaljeringsgrad i givet fald være oplysninger pr. politikområde?
 
Tidsperspektiv
Det forventes, at første version af Viborg BI på viborg.dk kan gå i luften i sidste halvdel af marts. I den foreløbige tidsplan sigtes der mod idriftsættelse den 20. marts 2017.
 
Da BI-systemet er dynamisk, vil oplysningerne på viborg.dk løbende blive ajourført og udbygget.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er ikke forbundet med merudgifter at offentliggøre oplysningerne på viborg.dk.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Anonymitet og aktindsigt
Den foreslåede detaljeringsgrad vil indebære, at der f.eks. offentliggøres fraværs- og budgetoplysninger for den enkelte skole og andre decentrale enheder. Det skal ses i lyset af, at det allerede nu jf. offentlighedsloven er muligt for en borger og pressen at søge aktindsigt om forhold, som vedkommende ikke selv er part i, også selv om dette måtte kræve en sammenstilling af oplysninger, som kommunen relativt let kan producere. Aktindsigten gælder for forhold, der er anonymiserede og på et organisationsniveau, hvor man ikke kan udpege personer. På lignende vis sikres anonymitet i Viborg BI-data ved, at der kun vises data for enheder, der mindst omfatter 5 medarbejdere. 
 
Sikkerhed
Data til brug for viborg.dk placeres isoleret på en særskilt server rettet mod viborg.dk. Denne server vil ikke indeholde personfølsomme oplysninger. De mere følsomme BI-data ligger på en anden server. Data bliver endvidere afgrænset således, at man ikke kan se data på institutions- og afdelingsniveau, hvis enheden har mindre end 5 medarbejdere, ligesom der ikke vil optræde data, som på anden måde via afgrænsninger og lignende kan henføres til enkeltpersoner.

Sagsid.: 17/1701
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/48576
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at der må etableres nye boliger i stueplan i gågaderne Nørregade - på strækningen fra den gamle politistation og Det gamle Apotek til Realskolevej - og Torvegade - på strækningen fra Torvet v/ Nørregade til Realskolevej, og at de gældende lokalplaner nr. 45-1 og 45-2 justeres i overensstemmelse hermed ved udarbejdelse af nye lokalplaner,
 
2. at der i forslag til kommuneplantillæg nr. 68 ikke udlægges yderligere arealer til ny byudvikling i Bjerringbro og Bjerring,
 
3. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at perspektivområdet til fremtidig byudvikling nord for Hedemøllevej tages ud af kommuneplanen,
 
4. at udvalget beslutter, om der skal udlægges et perspektivområde til fremtidig byudvikling nord for Kaj Munks Vej,
 
5. at der ikke søges anlagt en ny vej mellem Skovkrattet og Hindbærkrattet.
 
6. at der udarbejdes en ny lokalplan for Hindbærkrattet med henblik på at gøre området mere attraktivt,
 
7. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at Byrådet tilkendegiver at ville igangsætte et byfornyelsesprojekt for et område omkring Brogade på en strækning ved Gudenåen, når der er økonomisk råderum til det,
 
8. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at der for rammeområde BBRO.R1.02 tilføjes en bestemmelse, så det bliver muligt at etablere én café, og at de gældende lokalplaner nr. 422 og C.000-8/F.036-4 justeres i overensstemmelse hermed ved udarbejdelse af nye lokalplaner, der giver fleksible rammer for etablering af rekreative anlæg, og
 
9. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at der må etableres nye boliger i stueplan i gågaderne Nørregade - på strækningen fra den gamle politistation og Det gamle Apotek til Realskolevej - og Torvegade - på strækningen fra Torvet v/ Nørregade til Realskolevej, og at de gældende lokalplaner nr. 45-1 og 45-2 justeres i overensstemmelse hermed ved udarbejdelse af nye lokalplaner,
 
2. at der i forslag til kommuneplantillæg nr. 68 ikke udlægges yderligere arealer til ny byudvikling i
Bjerringbro og Bjerring,
 
3. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at perspektivområdet til fremtidig byudvikling nord for Hedemøllevej tages ud af kommuneplanen,
 
4. at der udlægges et perspektivområde til fremtidig byudvikling nord for Kaj Munks Vej,
 
5. at der ikke søges anlagt en ny vej mellem Skovkrattet og Hindbærkrattet.
 
6. at der udarbejdes en ny lokalplan for Hindbærkrattet med henblik på at gøre området mere attraktivt,
 
7. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at Byrådet tilkendegiver at ville igangsætte et byfornyelsesprojekt for et område omkring Brogade på en strækning ved Gudenåen, når der er økonomisk råderum til det,
 
8. at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at der for rammeområde BBRO.R1.02 tilføjes en bestemmelse, så det bliver muligt at etablere én café, og at de gældende lokalplaner nr.
422 og C.000-8/F.036-4 justeres i overensstemmelse hermed ved udarbejdelse af nye lokalplaner, der giver fleksible rammer for etablering af rekreative anlæg, og
 
9. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, idet det præciseres, at det sikres i den videre planlægning, at der åbnes mulighed for den foreslåede Regnbuebro.
 
Ib Bjerregaard, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe stemmer for, men ønsker herudover, at det tidligere forslag vedrørende udlægning af arealer i Bjerring skulle indgå i kommuneplantillægget.
 
Nina Hygum deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 6. april 2016 i en sag om igangsætning af revision af kommuneplan 2013-2025 – ny kommuneplan 2017-2029 (sag nr. 10) følgende:
 
”Endvidere igangsættes efter sommerferien temaplanlægning for byudvikling i Bjerringbro med forventet endelig godkendelse i Byrådet i juni 2017. Processen igangsættes med et borgermøde i august 2016.”
 
Byrådet besluttede den 21. december 2016 i en sag om forslag til Kommuneplan 2017-2029 (sag nr. 5) at godkende følgende forslag fra Niels Dueholm:
 
”Nedenstående ønske indgår i kommende behandling af Kommuneplantillæg nr. 68 – temaplanlægning for byudvikling i Bjerringbro:
At perspektivområdet til fremtidig byudvikling nord for Hedemøllevej erstattes af et perspektivområde til fremtidig byudvikling ved ”den grønne slugt” mellem Kaj Munks vej og Løvvej/Agernvej – beliggende nord for Vestre Ringvej.
 
At der i gågaden Storegade ikke må etableres boliger i stueplan. Undtaget er dog Madsens hotel. I gågaderne Nørregade - på strækningen fra den gamle politistation og Det gamle Apotek til Realskolevej - og i Torvegade - på strækningen fra Torvet v/ Nørregade til Realskolevej - må etableres nye boliger i stueplan.
 
At der kan etableres boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade i nye baghuse”.
 
Inddragelse og høring
Fordebat
Der har været afholdt fordebat i perioden 22. september til 16. november 2016 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Til fordebatten blev der udarbejdet et debatmateriale (se bilag nr. 1).
 
Der blev holdt borgermøde den 22. september 2016 i Bjerringbro Idrætspark med ca. 70 deltagere. På mødet drøftede en række åbne arbejdsgrupper følgende temaer:
                Midtbyen
                Byggegrunde/byudvikling
                Området mellem jernbanen og åen
                Åen og de ånære områder
                Uddannelseskilen
                Infrastruktur
 
Bøgeskovskolen og Egeskovskolen har afholdt emnedage, hvor elever fra flere klasser har arbejdet med byudvikling og ideer til nye aktiviteter og funktioner i byen (se bilag 2).
 
Høringssvar
I høringsperioden er der modtaget 26 forslag, ideer og bemærkninger, indsendt af 19 parter. Alle forslag er i bilag 2. Forvaltningens forslag til behandling af høringssvarene er i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar.
 
Beskrivelse
Forvaltningen foreslår, at temaplanen for byudvikling i Bjerringbro udarbejdes som et tillæg til Kommuneplanen. Kommuneplantillægget skal indeholde Byrådets forslag til evt. ændringer af rammerne for lokalplanlægningen, justering af byskitse for Bjerringbro samt et idekatalog for fremtidige aktiviteter i Bjerringbro. Temaplanen foreslås at være Byrådets plan for en langsigtet udvikling i Bjerringbro. 
 
Midtbyen
På byrådsmødet den 21. december 2016 blev det besluttet, at følgende ønske skal indgå i kommende behandling af Kommuneplantillæg nr. 68:
” at der i gågaden Storegade ikke må etableres boliger i stueplan. Undtaget er dog Madsens hotel. Det blev endvidere foreslået, at der i gågaderne Nørregade - på strækningen fra den gamle politistation og Det gamle Apotek til Realskolevej - og i Torvegade - på strækningen fra Torvet v/ Nørregade til Realskolevej - må etableres nye boliger i stueplan
 
at der kan etableres boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade i nye baghuse.”
 
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplanen fastholder, at der ikke må etableres nye boliger i stueetagen i Storegade, dog med undtagelse af Madsens hotel. Det bemærkes, at det dog efter den gældende lokalplan er muligt at etablere boliger i stueetagen i bygningerne på nordsiden af Storegade.
 
Forvaltningen foreslår, at det indarbejdes i forslag til kommuneplantillæg nr. 68, at der må etableres nye boliger i stueplan i gågaderne Nørregade - på strækningen fra den gamle politistation og Det gamle Apotek til Realskolevej - og Torvegade på strækningen fra Torvet v/ Nørregade til Realskolevej.
 
For at det gøres muligt, at der kan etableres boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade og i nye baghuse, skal der udarbejdes nye lokalplaner, idet de to gældende lokalplaner for Nørregade og Torvegade nr. 45-1 og 45-2 netop kun giver mulighed for boliger over stueetagen i forhusbebyggelsen. Det vurderes, at lokalplanernes krav om udstillingsvinduer mod gaderum bør lempes.
 
Byggegrunde og byudvikling
Der er kommet flere forslag til nye byudviklingsområder og til ændringer af eksisterende.
 
Der er modtaget forslag om ny byudvikling ved Bjerring og ved Gudenåvej. Ønsket om byudvikling ved Bjerring er senest behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 12. oktober 2016 (sag nr. 29). Byrådet besluttede ikke at imødekomme ønsket.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke udlægges yderligere arealer til ny byudvikling i Bjerringbro eller Bjerring, idet den eksisterende planlagte rummelighed rækker langt ud i fremtiden. Der er i Bjerringbro en meget stor rummelighed til boligformål, herunder er der 88 byggemodnede kommunale byggegrunde. Der er derudover lokalplanlagt for yderligere 222 byggegrunde til boligformål. Se kort over nye boligområder i bilag nr. 4.
 
På byrådsmødet den 21. december 2016 blev det besluttet, at følgende ønske skal indgå i kommende behandling af Kommuneplantillæg nr. 68:
at perspektivområdet til fremtidig byudvikling nord for Hedemøllevej erstattes af et perspektivområde til fremtidig byudvikling ved ”den grønne slugt” mellem Kaj Munks vej og Løvvej/Agernvej – beliggende nord for Vestre Ringvej.”
 
Kaj Munks Vej, Løvvej, Agernvej og slugten mellem disse veje er udlagt som boligområde i kommuneplanens rammeområde BBRO.B4.05. Området nord for Kaj Munks Vej og Løvvej/Agernvej er i kommuneplanen udlagt som værdifuldt landskab hhv. naturområde. Der er fredskov på en del af arealet, hvilket vanskeliggør en fremtidig udnyttelse. Se kort i bilag nr. 5. Forvaltningen vurderer, at det vil være svært at vejbetjene området nord for Kaj Munks Vej.
 
Der er udlagt perspektivområder til fremtidig byudvikling vest for Brokbakken og nord for Hedemøllevej. Forvaltningen vurderer, at området nord for Hedemøllevej kan udgå, uden at der er behov for yderligere perspektivområde.
 
Kommunen har 66 grunde til salg på Hindbærkrattet, 21 grunde til salg på Muldvarpekrogen og 1 grund til salg på Haresvinget. Et af høringssvarene indeholder forslag til, hvordan Kommunen kan få gang i grundsalget. Et af forslagene er at etablere en ny vej mellem Skovkrattet og Hindbærkrattet. Et andet høringssvar er imod en sådan vej.
 
En evt. vej vil skulle gå igennem fredskov. Forvaltningen vurderer, at det er svært at opnå ophævelse af fredsskovspligten, så der kan anlægges en vej. Desuden vil stamvejen Skovkrattet blive væsentligt mere belastet, hvis der anlægges en ny vej som foreslået.
 
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ny lokalplan for Hindbærkrattet med henblik på at gøre området mere attraktivt.
 
Området mellem jernbanen og åen
Flere af høringssvarene omhandler ønsker om omdannelse af området mellem banen og åen ved Aaboulevarden og Martin Bachs Vej - rammeområde BBRO.C1.01E øst for Brovej.
 
Kommuneplanen fastlægger en fremtidig byakse gennem dette område i forlængelse af Torvegade koblet med en ny forbindelse på tværs af jernbanen og med en ny bro over Gudenåen.
Planen for denne nye akse er vedtaget af Byrådet i Bjerringbro i 2004. Der er således gået godt 14 år uden, at der har været initiativ til at realisere planen. Det er Forvaltningens opfattelse, at der i den nærmeste fremtid ikke vil være basis for at gennemføre planen.
 
Forvaltningen vurderer, at der er mere værdi i at styrke de eksisterende handelsstrøg fremfor at anlægge en ny akse. Forvaltningen vurderer, at der kan være behov for en stiforbindelse fra handelscenteret/Banegårdspladsen over jernbanen og videre over Gudenåen. Derfor foreslår Forvaltningen, at stiforbindelsen i byskitsen fastholdes.
 
Det vurderes, at der er potentiale for et byfornyelsesprojekt i området. Forvaltningen foreslår, at Byrådet tilkendegiver i planen at ville igangsætte et byfornyelsesprojekt, når der er økonomisk råderum til det.
 
Åen og de ånære områder
Flere af høringssvarene omhandler ønsker om en café og rekreative anlæg omkring Brogade både nord og syd for Gudenåen i rammeområde BBRO.R1.02, samt at åens nære omgivelser friholdes for ny bebyggelse og udelukkende tjener rekreative formål.
 
For dette rammeområde er der i Kommuneplanen fastlagt bestemmelse om, at den bynære del på begge sider af Brogade planlægges til opholdsarealer, aktivitets- og legeplads m.m. og plejes som grønt område/park.
 
Området vest for Brogade nord for Gudenåen er omfattet af lokalplan C.000-8/F.036-4 som blev vedtaget i 2004. Lokalplanen udlægger et byggefelt til ”Sol og Vand Trappen“, hvor der, som en integreret del af trappeanlægget, kan bygges en kiosk eller café på 100 m2.
 
Området vest for Brogade syd for Gudenåen er omfattet af lokalplan nr. 422 som blev vedtaget i 2014. Lokalplanen giver mulighed for etablering af enkelte anlæg og mindre bygninger til områdets rekreative brug. Der er udlagt tre byggefelter til hhv. ophale- og anløbsbro, spejderhytte og opbevaringscontainere. På øvrige græsarealer kan der etableres borde/bænke, bålsted, legeplads samt udstyr til motion eller lignende.
 
Forvaltningen vurderer, at de ånære arealer skal fastholdes som rekreative grønne områder, og det betyder, at de skal friholdes for bebyggelse, som ikke tjener offentlige rekreative formål.
 
Forvaltningen vurderer, at Kommuneplanen skal fastholde bestemmelse om, at den bynære del på begge sider af Brogade planlægges til opholdsarealer, aktivitets- og legeplads m.m. og plejes som grønt område/park.
 
Forvaltningen foreslår, at der for rammeområdet tilføjes en mulighed for at etablere én café.
 
Forvaltningen foreslår, at de gældende lokalplaner nr. 422 og C.000-8/F.036-4 justeres i overensstemmelse hermed ved udarbejdelse af nye lokalplaner, der giver mere fleksible rammer for etablering af rekreative anlæg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse     Forår 2017
Offentlig høring                  Forår 2017
Endelig vedtagelse              Efterår 2017
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 17/3238
Resume
Byrådet ønsker at realisere et projekt for Viborg Sport & Event. Projektet omfatter bl.a. ny fælles foyer, ombygning af Tinghallen, ny bygning til Paletten, evt. omlægning af Tingvej, samt etablering af et hotel på den grund, hvor Bankohallen i dag ligger. Forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggegrund til etablering og drift af et hotel behandles som særskilt sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag.
 
Uanset valg af løsningsmodel for byggeprojekterne vil en realisering kræve, at der gennemføres en ny planlægning for området. Forvaltningen foreslår, at planlægningen igangsættes nu, af hensyn til den samlede tidsplan for projektet og for at de i sagen foreslåede principper for planlægningen kan indgå i udbudsmaterialet for hotelbyggegrunden. Principperne vil være Byrådets tilkendegivelse om indholdet i et forslag til kommune- og lokalplan.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet
 
2. at principperne for planlægningen indgår som tilkendegivelser i udbudsmaterialet for byggegrunden til hotel, og

3. at der afholdes borgermøde om planlægningen og projekt Viborg Sport & Event torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00 – 18.00 på Borgerhuset Stationen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har senest behandlet sagen om Viborg Sport & Event på mødet den 21. december 2016 (sag nr. 7). 
Byrådet besluttede om den bygningsmæssige disponering:
 • at den i sagen beskrevne Model 2 med fortsat trafik på Tingvej indgår i det videre arbejde med projektet (...), og
 • at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for Viborg Sport & Event
Byrådet blev på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 36) orienteret om, at det samlede projekt indebærer, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion.
 
Byrådet tilkendegav på mødet den 29. april 2009 (sag nr. 11) i forbindelse med det tidligere projekt for Viborg Arena, at Byrådet er indstillet på at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, som muliggør forøgelse af bebyggelsesprocenten og en bygningshøjde på 41 m, svarende til 12 etager.
 
Inddragelse og høring
Projekt Viborg Sport & Event er udarbejdet med inddragelse af interessenterne i projektet. Der har ikke været offentlig høring om planlægningen.
 
Beskrivelse
Projekt Viborg Sport & Event
Den foreløbige udformning af den kommunale del af projekt Viborg Sport & Event fremgår af ’Model 2’. Denne model indgår indtil videre som grundlag for planlægningen. Plan og visualisering heraf ses i bilag nr. 2.
 
Model 2 omfatter bl.a. ny fælles foyer, ombygning af Tinghallen, ny bygning til Paletten mellem Tinghallen og Fotorama, omlægning af Tingvej, samt en lukket gangbro over Tingvej med forbindelse til BDO Lounge i Stadionkomplekset. Foyeren opføres i op til 2 etager.
 
Som et element i den samlede plan ønsker Byrådet at give mulighed for etablering af et hotel med op til 200 værelser på den grund, hvor Bankohallen i dag ligger. Byrådet er sindet at give mulighed for, at op til 25 % af hotelværelserne kan konverteres til boligformål. Hoteldelen ønskes opført i op til 12 etager. I de 2 nederste etager skal hotellets foyer bygges sammen med foyeren ved Tinghallen, så der sikres stærke synergieffekter og arkitektonisk helhed i området ved Tingvej.
 
Eksisterende planforhold
Projektønskerne er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Se afsnittet ”Juridiske og planmæssige forhold”.
 
Principper for planlægningen
Principperne for ny planlægning forudsætter, at Byrådet inden udarbejdelse af planforslagene har godkendt salg af byggegrund til hotel samt løsningsmodel for det samlede projekt Viborg Sport & Event.
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
·           Planområdet afgrænses som vist i bilag nr. 1
 
·           Området udlægges til centererhverv, og der gives mulighed for hotel, konferencevirksomhed, forlystelser, idræts- og kulturformål o. lign. 
 
·           Mulighed for boligformål i begrænset omfang (inkl. opholdsarealer i det fri) indgår i den videre planlægning på baggrund af en miljøvurdering af hensyn til støjfølsom anvendelse
 
·           Bebyggelsesprocenten i området forhøjes, så der gives mulighed for nybyggeri af projektforslagets omfang, herunder op til 200 hotelværelser
 
·           Inden for et særskilt angivet delområde gives mulighed for at opføre et byggeri i op til 12 etager med en maksimal bygningshøjde på 41 m
 
·           Der gives mulighed for at forlægge Tingvej og at lukke passage mellem Fotorama og Tinghallen
 
·           Parkeringsarealer udlægges som fællesparkering for hele stadion-kaserneområdet. Dog udlægges mulighed for etablering af p-pladser (forbeholdt hotelgæster) inden for det angivne delområde til hotel
 
·           Vejadgang til hotel skal ske fra rundkørsel på Tingvej
 
·           Varelevering skal ske fra Markedsvej
 
·           Hvis der etableres parkeringskælder under delområdet til hotel kan der etableres overkørsel til Markedsvej
 
·           Lokalplanbestemmelser for Fotorama og mulighed for P-hus ved Eksercerpladsen videreføres fra gældende lokalplan nr. 306, evt. med hensigtsmæssige justeringer
                                                                                               
Forvaltningen foreslår med udgangspunkt i Arkitekturpolitikken endvidere, at der fastsættes bestemmelser, der sikrer at:
 
·           facader udformes med en høj arkitektonisk kvalitet, herunder at de funktionelt bidrager til bylivet omkring Tingvej (med indgange, indblik til aktivitet i stueetage, mv.)
 
·           sammenbygning mellem de enkelte foyerafsnit udføres med samme arkitektoniske og materialemæssige løsning
 
·           højhusvolumenet i form eller facadeudtryk opbrydes, så det fremstår med slankhed og bidrager til at mindske vindturbulensgener
 
·           byrum og udearealer bearbejdes ift. afskærmning, beplantning, tilgængelighed, og så de indbyder til ophold
 
·           bæredygtighedshensyn tilgodeses f.eks. i form af lokal regnvandshåndtering, ”grønne” tage og facader, træbeplantning, mv.
 
Forvaltningen foreslår, at ovennævnte principper lægges til grund for et tillæg til kommuneplanen.
Ændring af rammebestemmelserne for VIBM.3.01 tager således udgangspunkt i følgende:
 
·           Anvendelsesformålene suppleres med hotel, konferencevirksomhed og evt. boliger i begrænset omfang (jf. vurdering af støjfølsom anvendelse)
 
·           Bygningsomfanget øges til maks. 12 etager med maksimal bygningshøjde på 41 m, samt en forhøjelse af bebyggelsesprocenten, der svarer til projektforslagets omfang
 
En konsekvens af denne planlægning kan medføre, at den foreslåede bygningshøjde vil give gener for omgivelserne og påvirke:
 
·           de lokale vindforhold, specielt på nærarealerne for foden af højhuset
 
·           skyggeforholdene på naboarealerne
 
·           byens arkitektoniske ”skyline”
Endvidere kan den foreslåede anvendelse til støjfølsom anvendelse til hotel og boliger blive påvirket af trafikstøj og støj fra restaurationen ”Zwei Grosse Bier Bar”, der ligger umiddelbart syd for planområdet.
 
Gener, påvirkninger og eventuelle foranstaltninger forventes belyst i forbindelse med en miljøvurdering af planforslagene.
 
Forvaltningen har udarbejdet visualiseringer, der viser, hvordan et højhus på 41 meter kan fremtræde i byens ”skyline”. Visualiseringerne er vist på fordebat materialet i bilag nr. 3
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Byrådets beslutning om salg af byggegrund til hotel samt løsningsmodel for det samlede projekt Viborg Sport & Event forventes at foreligge den 17. maj 2017. Dette medfører en meget stram tidsplan, idet det kvalitetssikrede udkast til forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport skal foreligge den 19. juni for at kunne forelægges Teknisk Udvalg primo august.
 
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Fordebat                                                           feb. - marts 2017
Planforslag til vedtagelse                                  august 2017
Offentlig høring                                                 sept. – okt. 2017
Endelig vedtagelse                                            dec. 2017
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgifter
Byrådet har i budget 2017 - 2020 afsat midler til vejanlæg i forbindelse med Viborg Sport & Event. Finansiering af den øvrige del af det kommunale projekt (foyer, Tinghallen, Paletten, mv.) behandles ikke i denne sag.
 
I forbindelse med lokalplanlægningen afklares, om der vil være behov for yderligere ændringer i omgivende veje og stier. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil i så fald indgå i Byrådets behandling af det konkrete forslag til lokalplan.
 
Energi Viborg har ledninger under Tingvej og under passagen mellem Fotorama og Tinghallen, hvor henholdsvis ny foyer og Paletten foreslås etableret. Der skal findes en løsning for de fremtidige ledningsforhold i forbindelse med den videre planlægning.
 
Driftsudgifter
Udgifter til drift af omlagte veje og udearealer forventes at være på samme niveau som i dag.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplanerne nr. 306 og nr. 349 (delvist) samt en lille del af byplanvedtægt nr. 17 (Region Midt).
 
Lokalplanerne giver ikke mulighed for at opføre et hotel på 12 etager, samt at bygge på de vejarealer, der i dag udgør Tingvej og passagen mellem Fotorama og Tinghallen. Projektønskerne er derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanerne.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan. Et foreløbigt udkast til lokalplanafgrænsning er i bilag nr. 1.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt til centererhverv VIBM.C3.01, herunder restauration og forlystelse. Der må ikke etableres nye boliger. Eksisterende boliger kan opretholdes.
 
Muligheden for at etablere et hotel og eventuelt boliger samt at bygge i op til 12 etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimalt etageantal og bygningshøjde.
 
Realisering af projektet kræver således, at der sammen med en ny lokalplan vedtages et tillæg til kommuneplanen.
 
Arkitekturpolitik
Byrådet har den 22. april 2015 vedtaget en Arkitekturpolitik. Byrådet vil bidrage til at skabe byer, landsbyer og landskaber med bygninger og byrum, der tilfører kvalitet og værdi til stedet.
 
Der er udviklet et arbejdsredskab i arkitekturpolitikken til screening af nye større projekter. Forvaltningen foreslår, at planlægningsprincipperne tager udgangspunkt heri.
 
Viborg Midtbyplan
Viborg Midtbyplan indeholder principper, inspiration og idéer til, hvordan midtbyen kan udvikle sig. Viborg Midtbyplan er et idékatalog og oplæg til kommune- og lokalplanlægning og kan danne grundlag for vurdering af aktuelle projekter og planforslag.
 
For området omkring Stadion og Tinghallen foreslås i midtbyplanen: ”at udbygge Viborg Stadionhaller til en multiarena, at udvide Tinghallen med ny messehal/koncertsal samt at etablere hotel- og kongresfaciliteter”. Og videre, ”at området skal dække parkeringsbehovet for de faste, daglige funktioner. Disse pladser kan så dobbeltudnyttes ved arrangementer uden for almindelig arbejdstid”. Der lægges endvidere vægt på, at fastholde ambitionerne om et attraktivt og dynamisk oplevelsescenter, jf. Viborg Midtbyplan side 28 -29.
 
I udbuddet af grund til hotel stilles der ikke krav om etablering af nye p-pladser. I forbindelse med de nye funktioner nedlægges et ukendt antal p-pladser i forbindelse med omlægning af Tingvej og p-pladsen ved Bankohallen. Der foreligger ingen aktuel vurdering af, om parkeringskapaciteten fremover vil være tilstrækkelig. En redegørelse for parkeringskapaciteten vil indgå i den videre planlægning.
 
Projekt Viborg Sport & Event vurderes at være delvist i overensstemmelse med intentionerne i Midtbyplanen.
 
Trafikplan for Viborg midtby
I trafikplanen for Viborg Midtby er der forudsat to rundkørsler på Tingvej. Rundkørslerne bevirker, at hastigheden holdes nede og sikrer, at Tingvej ikke bruges som smutvej til midtbyen. De eksisterende cykelbaner langs Tingvej overvejes opgraderet til cykelstier, hvis der kan sikres en tilfredsstillende bredde. Passagen mellem Fotorama og Tinghallen er udlagt til ny cykelforbindelse.
 
I projekt Viborg Sport & Event er der forslag om, at Tingvej forlægges i et bueslag, så foyeren foran Tinghallen kan udvides. Rundkørslerne fastholdes og den nye vejføring vil fortsat betjene biler, kollektiv trafik og cyklister. Der vil ikke være tilstrækkelig bredde til at etablere cykelstier, som derfor fortsat etableres som cykelbaner. Arealet mellem Fotorama og Tinghallen ønskes udlagt som byggefelt for Paletten. Dette vil forhindre den planlagte cykelpassage her.
 
Projekt Viborg Sport & Event vurderes at være delvist i overensstemmelse med intentionerne i Trafikplanen.
 
Miljøvurdering
Iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis et planforslag antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det må forventes, at planlægningen for et projekt som ”Viborg Sport & Event” vil være omfattet af kravet, og at der dermed skal udarbejdes en miljørapport, der ledsager planforslagene. Emner i miljørapporten vurderes f.eks. at være trafikafvikling, støj, samt vindturbulens, skyggeforhold og visuel påvirkning af et højhus i Viborg midtby.
 
Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter (anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg), der medfører krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen. Da der ikke foreligger endeligt vedtagne projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.
 
Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed der gives mulighed for et byggeri i op til 12 etager med en maksimal bygningshøjde på 41 meter, samt mulighed for anvendelse til hotel og boliger. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.
 
Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 3.
 
Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer bemærkninger, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00 på Borgerhuset Stationen.


Bilag

Sagsid.: 16/64911
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede sagen om Viborg Sport & Event på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 36), hvor det bl.a. blev besluttet, at endelig udformning af foyer afventer afklaring af eventuel etablering af hotel. På samme byrådsmøde besluttede Byrådet, at Viborg Kommune køber ejendommen ”Tinghallen” på Tingvej i Viborg (sag nr. 51).
 
Til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. november 2016 var udarbejdet orienteringssag (sag nr. 16). Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
På Byrådets møde den 21. december 2016 (sag nr. 7) blev der bl.a. truffet beslutning om følgende:
”at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for Viborg Sport & Event, og
 
at der med henblik på politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i januar 2017 udarbejdes forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende Bankocenter er placeret.”
 
 
Inddragelse og høring
Tinghallen A/S, Paletten, Fotorama, Bankocentret, Viborg HK A/S og Viborg FF A/S har været inddraget/hørt i sagen.
 
 
Beskrivelse
Projektet forudsætter en ny lokalplan, hvorfor der i en anden sag i dag lægges op til beslutning om igangsætning af planprocessen.
 
Den omstændighed, at projektet igangsættes uden den nødvendige lokalplan, betyder, at der i forbindelse med grundsalget indsættes en bestemmelse om, at der kan ske tilbageskødning, såfremt den nødvendige lokalplan ikke foreligger inden et givet tidspunkt. Da vedtagelse af en lokalplan indebærer en høringsperiode for at sikre offentligheden indflydelse, kan man ikke på forhånd love en lokalplan, men må tage højde for, at den evt. ikke kommer.
 
I vilkårene for salg af grunden anføres, at Kommunen vil lave en lokalplan, og hovedpunkterne i lokalplanen anføres. Uden angivelse af disse hovedpunkter på nuværende tidspunkt, ville man næppe kunne sælge grunden, da en køber så ville løbe en risiko for, at grunden ikke kunne anvendes af køberen til et påtænkt projekt.
 
Som nævnt ovenfor er projektet udformet efter, at der kommer et hotel. I salgsvilkårene sikres derfor så vidt muligt, at der rent faktisk også kommer et hotel, og at det kommer sammen med resten af projekt ”Viborg Sport & Event”. Vilkårene afspejler dette i form af bestemmelser om betaling af depositum, betaling af bod ved overskridelse af frister, og bestemmelse om tilbageskødning. Der er endvidere indarbejdet bestemmelser om krav til sammenkoblingen til Tinghallen.
 
Af bilag nr. 1 fremgår udkast til købsaftale, der skal danne grundlag for udbud af grund. I bilag nr. 2 ses underbilag til købsaftalen.
 
Der lægges op til ansvarsfraskrivelse vedr. grundens bæreevne. I Kommunens standardvilkår ved salg af grunde er der mulighed for at træde tilbage fra en handel, hvis der kræves særlig fundering/pilotering. Dels må der under alle omstændigheder forventes så omfattende udgravning, at man når til bæredygtig grund, dels er der ingen grund til at forvente problemer med bæreevne, og dels vil det være uheldigt for det samlede projekt, hvis der blev tale om at træde tilbage fra handlen.
 
Der er en særlig udfordring, fordi der skal ske en sammenbygning af foyer og hotel, hvor foyer og hotel har hver sin ejer og ligger på hver sin grund. Endvidere eksisterer ingen af bygningerne endnu, og vi ved endnu ikke helt, hvordan de kommer til at se ud. Alligevel skal foyeren i hotellet og den nye foyer til Tinghallen have samme udtryk og til dels samme materialevalg. Der er i udbudsmaterialet en særlig beskrivelse af krav vedr. snitfladen mellem de to bygninger og selve sammenbygningen. I et vist omfang vil der skulle være efterfølgende forhandlinger om disse forhold, da vi på nuværende tidspunkt ikke konkret kan anføre, hvorledes det skal være. Disse forhandlinger vil også vedrøre økonomiske forhold vedr. selve sammenbygningen. I denne helt særlige situation med to endnu ikke-realiserede bygninger kan der i højere grad end ellers risikeres uforudsete problemer. 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Byrådets godkendelse af salg af grund forventes den 17. maj 2017.
Jf. Byrådets ovennævnte beslutning på mødet den 21. december 2016 vedlægges som bilag nr. 3 samlet overordnet tidsplan for Viborg Sport & Event til godkendelse. Hovedpunkter er som nedenfor:
 
Prækvalifikation af entreprenørteams
Marts til august 2017
Udbudsperiode
August 2017 – januar 2018
Politisk godkendelse af valg af projekt
November – december 2017
Projektfase, entreprenører
Januar – maj 2018
Byggefase
Maj 2018 - marts 2020
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges til orientering hver måned en oversigt over indkomne medarbejderforslag i forslagspostkassen ”Kom frit frem”.
 
I perioden 9. januar – 25. januar 2017 er der indkommet 1 forslag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 9. januar – 25. januar 2017 til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.
 
Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:
 
 • De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling. 
 • Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 • Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.
 
Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 
 
Af bilag nr. 1 fremgår således det ene medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 9. januar – 25. januar 2017.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/59498
Resume
Tirsdag den 21. november 2017 afholdes kommunal- og regionsrådsvalg.
 
I sagen orienteres om ændringer i forhold til valget i 2013, samt en række praktiske ting, som Forvaltningen arbejder med i forbindelse med valgforberedelserne. Sagen behandles dels med henblik på, at udvalget er orienteret om det videre arbejde – og dels for allerede på nuværende tidspunkt at give udvalget mulighed for at tilkendegive synspunkter, der skal indgå i det videre arbejde.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen om ændringer i valglovgivningen tages til efterretning,

2. at Viborg Kommune tilslutter sig en kommende landsdækkende kampagne for højere valgdeltagelse, såfremt der stilles en gratis basispakke til rådighed for kommunerne,

3. at Forvaltningen udarbejder plan for den praktiske afvikling af valgaftenen på Viborg Rådhus,

4. at der afholdes informationsmøde for partierne omkring den praktiske opgave med udfyldning af kandidatlister,

5. at partierne får mulighed for at låne et lokale på rådhuset udenfor normal åbningstid til brug i forbindelse med introduktion af byrådskandidater,

6. at der laves en separat sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på specifik stillingtagen til hvilke poster, der skal foretages udpegning til efter kommunalvalget,
 
7. at Forvaltningen arbejder videre med forberedelserne til introduktion af nyt byråd og udarbejder forslag til introduktionsprogram,
 
8. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om der skal afholdes informationsmøder for byrådskandidater på rådhuset efter samme koncept som i 2013, d.v.s delt over 2 aftener, og

9. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om - og i givet fald i hvilken form - der skal evalueres på indeværende byrådsperiode.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at orienteringen om ændringer i valglovgivningen tages til efterretning,
 
2. at Viborg Kommune tilslutter sig en kommende landsdækkende kampagne for højere valgdeltagelse, såfremt der stilles en gratis basispakke til rådighed for kommunerne,
 
3. at Forvaltningen udarbejder plan for den praktiske afvikling af valgaftenen på Viborg Rådhus,
 
4. at der afholdes informationsmøde for partierne omkring den praktiske opgave med udfyldning af kandidatlister,
 
5. at partierne får mulighed for at låne et lokale på rådhuset udenfor normal åbningstid til brug i forbindelse med introduktion af byrådskandidater,
 
6. at der laves en separat sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på specifik stillingtagen til hvilke poster, der skal foretages udpegning til efter kommunalvalget,
 
7. at Forvaltningen arbejder videre med forberedelserne til introduktion af nyt byråd og udarbejder forslag til introduktionsprogram,
 
8. at der afholdes informationsmøder for byrådskandidater på rådhuset efter samme koncept som i 2013, dvs. delt over 2 aftener,
 
9. at der evalueres på indeværende byrådsperiode på et temamøde forud for et byrådsmøde efter sommerferien, og
 
10. at der laves en separat sag til et kommende møde med udgangspunkt i en ajourført liste over nuværende udpegninger og med henblik på specifik stillingtagen til hvilke poster, der skal foretages udpegning til efter valget i november. Herunder stillingtagen til, om det er udvalg eller Byråd der skal udpege til de enkelte poster.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Helt overordnet tager Forvaltningen i forbindelse med forberedelserne af valget den 21. november 2017, udgangspunkt i de politiske beslutninger, der tidligere er truffet i Viborg Kommune, bl.a. omkring afstemningssteder og anvendelse af ikke-digitale valglister.
 
Derudover er der en hel række praktiske ting, som enten er ændret i forhold til sidste valg, eller som der skal tages stilling til i forbindelse med forberedelserne:
 
 
Ændring af valglovgivning i forhold til stillere
Til orientering er valglovgivningen ændret, så kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, fremover efter anmodning kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.
 
Partierne vil blive orienteret skriftligt om dette.
 
Ændring af valgstedernes åbningstid
Som et resultat af en ændring i lovgivningen, åbnes valgstederne allerede kl. 8.00 (mod tidligere kl. 9.00).
 
Kampagne for højere valgdeltagelse
Ved Kommunalvalget i 2013 lancerede Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL en kampagne ”Tænk dig om før du ikke stemmer” med fokus på at få flere til at stemme. Til kampagnen var publiceret en basispakke med forskelligt materiale (brochurer, bannere, logoer, kampagnehjemmeside m.v.), som kommunerne gratis kunne rekvirere og tilpasse til eget behov og fokusområde.
 
På mødet den 4. september 2013 (tillægssag) traf Viborg Kommunes daværende Demokratiudvalg beslutning om at bevillige 69.000 kr. til at udbrede og supplere KL´s kampagne.
 
Pengene blev anvendt til tryk og udsendelse af plakater til borgerforeninger mv. i Viborg og omegn, annoncering i lokalaviser og ugeblade samt opsætning af stort banner ved rådhuset mod Ringvejen.
 
En lignende landsdækkende kampagne lanceres i 2017, uden vi i skrivende stund kender de nærmere detaljer. Til det kommende valg vil det som udgangspunkt alene være den gratis basispakke, der benyttes, da der ikke i valgbudgettet er midler til initiativer herudover.
 
I samarbejde med Ungdomsskolen og det daværende ”Stationen” iværksatte Demokratiudvalget i 2013 derudover på eget initiativ en kampagne, ”USE DEMOCRAZY”, målrettet unge vælgere i Viborg Kommune.
 
Valgaftenen afholdes på rådhuset
Som noget nyt afholdes valgarrangement på rådhuset (blev tidligere afholdt i Tinghallen).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for en plan for den praktiske afvikling af valgaftenen på rådhuset.
 
Informationsmøder om det praktiske ifm. udfyldning af kandidatlister
Erfaringen fra tidligere valg er, at der ofte sker fejl i forbindelse med partiernes udfyldning af kandidatlister.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at der som et nyt tiltag afholdes et informationsmøde for partierne, hvor vejledningen til udfyldning af kandidatlister gennemgås og kommenteres.
 
Informationsmøder for kandidater til kommunalvalget
Ved sidste kommunalvalg blev der gennemført informationsmøder for kandidater til kommunalvalget. Økonomiudvalget traf beslutning om afholdelse af møderne på mødet den 15. maj 2013 (sag nr. 17). Programmet fra sidst kan ses i bilag nr. 1 til sagen.
 
Formålet med tiltaget var, at give kandidaterne et overordnet billede af den geografiske enhed Viborg Kommune, Kommunens politiske og administrative organisation, økonomi samt generelle udvikling. Herudover blev der givet et indblik i udviklingstendenser og udfordringer for de enkelte serviceområder.
 
Informationen blev givet i form af indlæg fra direktørerne og var fordelt over to aftenmøder.
 
Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at der skal holdes informationsmøder for kandidater i 2017, vil udvalget på et senere møde blive præsenteret for et forslag til program.
 
Som supplement til informationsmøderne foreslås det, at partierne får mulighed for at booke et lokale på rådhuset udenfor normal åbningstid til brug i forbindelse med introduktion af byrådskandidater.
 
Evaluering ift. nuværende byrådsmedlemmer
Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med sidste valg, at der i ”det gamle” byråd skulle gennemføres en evaluering af Forvaltningens servicering og betjening af Byrådet.
 
Evalueringen blev lavet i form af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige byrådsmedlemmer, samt supplerende fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden 6.-22. august 2013, og fokusgruppeinterviewene den 16. og 18. september 2013.
 
24 ud af Byrådets 31 medlemmer valgte at besvare spørgeskemaet. I alt 7 byrådsmedlemmer fra 2 partier valgte at takke ja til deltagelse i fokusgruppeinterview.
 
Udformning af politiske dagsordener, som netop er undergået en omfattende revision via en arbejdsgruppe nedsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget, var dengang en vigtig del af evalueringen. Derudover indgik emnerne ”Introduktion til byrådsarbejdet”, ”Mødeafvikling”, ”IT-værktøjer og support” og ”Forholdet til forvaltningen”.
 
Resultaterne fra evalueringen blev samlet i en rapport, og læringspunkterne anvendt i forbindelse med tiltrædelsen af nyt byråd i 2014.
 
Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at der skal gennemføres en form for evaluering i forhold til det nuværende byråd i løbet af 2017, vil Forvaltningen fremlægge et egentligt forslag til form og indhold.
 
Konstituering
I forhold til Byrådets udpegning til diverse poster på det konstituerende møde, blev der ved sidste valg taget udgangspunkt i en ajourført liste over poster, som der var udpegninger til i den forudgående byrådsperiode. Tidligere har man specifikt taget stilling til, om man fortsat vil udpege til diverse poster.
 
Forvaltningen foreslår, at der laves en separat sag til et kommende møde med udgangspunkt i en ajourført liste over nuværende udpegninger og med henblik på specifik stillingtagen til hvilke poster, der skal foretages udpegning til efter valget i november. Herunder stillingtagen til, om det er udvalg eller Byråd der skal udpege til de enkelte poster.
 
Introduktionsprogram for nyt byråd
I lighed med tidligere, skal der udarbejdes et program for introduktion af det nye byråd. Der arbejdes med forberedelserne til en praktisk del, der omhandler faktuelle forhold som vederlag, adgang til rådhus, IT-udstyr mv., samt en faglig del i form af introduktion til bl.a. kommunaljuridiske forhold, økonomi, planlægning og udvalgenes områder.
 
I forbindelse med sidste valg blev den praktiske del af introduktionen afviklet i forlængelse af det konstituerende møde. Derudover var der tilbud om deciderede IT-kurser til de nye byrådsmedlemmer.
 
Den faglige del var en kombination af introduktion i de enkelte udvalg samt temadage og temadrøftelser før byrådsmøderne (i første halvår af perioden) for hele Byrådet.
 
I lighed med tidligere vil nyvalgte byrådsmedlemmer i starten af 2018 få mulighed for at deltage i såkaldt ”Kattegatkursus”, arrangeret af COK. På Kattegat-kurserne introduceres nyvalgte til opgaven som kommunalpolitiker og de centrale forvaltningsbestemmelser. Herudover får deltagerne mulighed for at videndele og etablere netværk på tværs af kommuner.
 
Forvaltningen vil på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse på mødet i dag udarbejde forslag til introduktionsprogram for det nye byråd.
 
IT-udstyr til det kommende byråd
Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag med henblik på stillingtagen til hvilket IT-udstyr, der skal stilles til rådighed for det nye byråd.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Kommunal- og regionsrådsvalg afholdes tirsdag d. 21. november 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/1463
Resume
Der er på baggrund af input fra Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdet et forslag til program for plankonferencen. Dette drøftes med henblik på godkendelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender forslag til program for Byrådets plankonference den 28. marts 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Forslag til program for Byrådets plankonference den 28. marts 2017 blev godkendt med den tilføjelse, at der orienteres om status og prognoser for boligsituationen på ældreområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede emner og input til programmet på mødet den 18. januar 2017 (sag nr. 12). Udover input besluttede udvalget, at konferencen skulle holdes over én dag og på Viborg Rådhus.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Med udgangspunkt i de inputs som Økonomi- og Erhvervsudvalget gav på mødet den 18. januar 2017, er der nu lavet et forslag til program for årets plankonference. Forslag til program kan ses i bilag nr. 1.
 
Programmet indeholder blandt andet punkter vedr. aktuel økonomi, analyse af tildelingsmodeller på skoleområdet, en status for TULU, centrale temaer i kommuneplanlægningen samt status for større projekter.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Byrådets plankonference afholdes den 28. marts 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/68931
Resume
 
Anmodningen er fremsat i henhold til almenboligloven § 26.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborgs køb af grund, beliggende Egevænget 2 i Hald Ege, i henhold til købsaftale af 10. november 2016, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 26. oktober 2016 (sag nr. 23) besluttet at sælge en grund i Hald Ege, beliggende Egevænget 2, til Boligselskabet Viborg, afd. 45.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg, afd. 45, har den 10. november 2016 underskrevet en købsaftale med Viborg Kommune om køb af en ubebygget grund i Hald Ege, beliggende Egevænget 2 (del nr. 2 af matr.nr. 1mc Hald Hgd., Dollerup). Grunden har et areal på 10.527 m².
 
Købesummen er aftalt til 6.000.000 kr. inkl. moms samt kloakbidrag og de på salgskort viste boligveje og stier. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. december 2016.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg har på sit møde den 22. november 2016 godkendt købet med en købesum på 6 mio. kr. inkl. moms, svarende til den salgspris Byrådet har godkendt.
 
Boligselskabet Viborg påtænker at opføre et seniorbofællesskab med ca. 21 almene familieboliger med et samlet boligareal på 2.200 m² samt et fælleshus. Boligselskabet anslår den samlede anskaffelsessum til 42.541.000 kr., heraf er grundudgiften (inkl. tinglysnings- og tilslutningsafgifter) anslået til 7.126.000 kr., svarende til knap 17 % af anskaffelsessummen.
 
Boligselskabet Viborg har i Social Partnerskabsaftale, der er indgået mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen, formuleret en vision for seniorbofællesskaber i Viborg (se uddrag i bilag nr. 1), og boligselskabet oplyser om mange interessetilkendegivelser fra borgere i hele kommunen, primært fra Hald Ege.
 
Det fremgår af Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik, der er vedtaget af Byrådet den 15. juni 2016 (sag nr. 25), at Viborg Kommune bl.a. vil tilstræbe, ”at der er et varieret udvalg af forskellige boliger og boformer for ældre over hele kommunen.

 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det følger af købsaftalen, at boligselskabet skal påbegynde byggeri inden 1 ½ år efter overtagelsesdagen, og at byggeriet skal færdiggøres i normal byggerytme uden ugrundet ophold.
 
Boligselskabet Viborg, afd. 45, har endnu ikke ansøgt om støttetilsagn og forventer at indsende skema A (ansøgning om støttetilsagn) i løbet af foråret. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det kommunale grundkapitallån ved et efterfølgende støttetilsagn udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Ved en anslået anskaffelsessum på omkring 42,5 mio. kr. udgør det kommunale grundkapitallån omkring 4,25 mio. kr. Derudover skal kommunen stille garanti for realkreditbelåningen.
 
Byrådet har den 15. juni 2016 (sag nr. 6) besluttet bl.a. at reservere en kvote på 20 almene familieboliger i Hald Ege samt en kvote på 30 almene familieboliger i Arnbjerg til Boligselskabet Viborg med rådighedsbeløb i 2017 på hhv. 4 mio. kr. og 6 mio. kr.
 
Boligselskabet henviser til, at kvote til den påtænkte opførelse af almene familieboliger på grunden udgør de 20 boliger fra omtalte Hald Ege-kvote og 1 af boligerne fra omtalte Arnbjerg-kvote.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Almene familieboliger kan i henhold til almenboligloven § 3, stk. 2 etableres som bofællesskaber, når kommunalbestyrelsen senest samtidig med tilsagnet beslutter, at boligerne skal indrettes som individuelle eller kollektive bofællesskaber.
 
Senest når Kommunen giver støttetilsagn til et familieboligbofællesskab, skal Kommunen og boligselskabet i henhold til almenboligloven § 51a aftale, hvorledes udlejningen skal finde sted. Det er muligt at aftale, at udlejningen, inden for rammer der iagttager boligsociale hensyn, overlades til bofællesskabets beboere.


Bilag

Sagsid.: 16/52470
Resume
Viborg Kommune har søgt ministeriet om puljen til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge, og fået tildelt tilskud svarende til 75 % af grundkapitalen. Viborg Kommune skal finansiere de sidste 25 %. I budgettet er der afsat 1,93 mio. kr. til Viborg Kommunes andel af grundkapitalen svarende til 100 boliger.
 
Til den videre proces skal Byrådet træffe beslutning om bygherrer, placering og størrelse på boligerne.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der etableres 100 almene familieboliger på gennemsnitligt 40 m², der kan forbeholdes flygtninge eller andre socialt udsatte, idet Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg opfører 70 boliger, og Boligselskabet Viborg opfører 30 boliger, forudsat at betingelserne for opførelse af boligerne er tilstede,
 
2. at boligerne placeres i henhold til boligselskabernes forslag jf. bilag nr. 1 og bilag nr. 3 under forbehold for plan- og miljømæssige forhold samt grundkøb,
 
3. at der stilles krav om, at huslejeniveauet (i 2017-niveau) maksimalt bliver 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug,
 
4. at der stilles krav om, at en fortætning i den eksisterende afdeling 3 skal godkendes af beboerdemokratiet, og
 
5. at lokalplanlægning for fortætning i afdeling 3, Klostervænget igangsættes.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
6. at alle boliger opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” eller
 
at en mindre andel af boligerne i hvert projekt opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri” eller
 
at alle boliger opføres i henhold til bygningsreglementets krav. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 1. - 5. ”at.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,
 
6. at det henstilles at en mindre andel af boligerne opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Pulje til medfinansiering af grundkapitalindskud
Byrådet behandlede sagen første gang den 15. juni 2016 (sag nr. 6). På mødet besluttede Byrådet:
·         at der fra puljen til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge, ansøges om den udmeldte tilskudsramme på i alt 13.262.119 kr. for Viborg Kommune og,
·         at der – når tilskudsrammen er udmeldt – tages stilling til udnyttelsen af rammen, herunder placering af boligerne med udgangspunkt i Viborg Kommunes politik om geografisk spredning.”
 
Pulje til medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning til boliger
Byrådet besluttede endvidere:
·         at det undersøges, om der er mulige konkrete projekter, hvor der kan ansøges fra puljen til tilskud til midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge for 2017 (2. runde).”
 
På mødet d. 21. september 2016 (sag nr. 1) besluttede Byrådet, at bevilge 1,93 mio. kr. til grundkapital til 100 almene familieboliger på 40 m², der kan forbeholdes flygtninge eller andre socialt udsatte. Ved 100 boliger på 40 m² er tilskuddet fra staten til etablering af boligerne 5,79 mio. kr.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har anmodet Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg om en tilkendegivelse af boligselskabernes interesse i at opføre små, almene boliger med lav husleje, som kan forbeholdes flygtninge eller andre socialt udsatte. Begge boligselskaber har udtrykt interesse for dette.
 
Interessetilkendegivelsen fra Boligselskabet Sct. Jørgen fremgår af bilag nr. 1 (brev) og bilag nr. 2 (programoplæg). Boligselskabet Viborgs interessetilkendegivelse kan ses bilag nr. 3 (brev) og bilag nr. 4 (programoplæg).
 
De to boligorganisationer har udtrykt, at en samlet kvote på 100 boliger kan fordeles med 70 boliger til Boligselskabet Sct. Jørgen og med 30 boliger til Boligselskabet Viborg.
 
Beskrivelse
Pulje til medfinansiering af grundkapitalindskud
Boligselskabet Sct. Jørgen har tilkendegivet, at de ønsker at etablere 50 boliger i Banebyen, herunder 30 boliger som del af en ny afdeling og 20 boliger som fortætning i den eksisterende afdeling 3, Klostervænget.
 
Endelig vil boligselskabet opføre 20 boliger, som en del af et nyt projekt på Østergade i Bjerringbro ved den eksisterende afdeling 322.
 
Forvaltningen har ingen bemærkninger til de placeringer, der er foreslået. Forvaltningen vil dog stille krav om, at en fortætning i den eksisterende afdeling 3 skal godkendes af beboerdemokratiet.
 
Boligselskabet opfører boligerne således, at to boliger på et senere tidspunkt kan sammenlægges til en større bolig på ca. 80 m². Derved sikres det, at boligerne også på lang sigt kan tilpasses en eventuel ændring af efterspørgslen.
 
Boligselskabet Viborg har tilkendegivet, at de har undersøgt muligheden for at etablere 30 boliger som fortætning i den eksisterende afdeling 10, Vestervang eller på Rughavevej i forbindelse med Vestbadet/VFF-projektet. Alternativt foreslår boligselskabet, at opføre en ny afdeling på Asmild Mark eller på Rosenvænget (den tidligere Rosenvænget Skole).
 
Forvaltningen har vurderet, at de forslåede boliger i afdeling 10, Vestervang eller i forbindelse med Vestbadet/VFF-projektet vil blive påvirket med et uacceptabelt støjniveau, såfremt der ikke etableres effektiv støjafskærmning. Desuden vil boligerne blive påvirket med lys fra kunststofbanens lysanlæg. Etablering af støjafskærmning er en dyr merudgift, som endvidere bevirker, at boligerne i dagtimerne er beliggende i skygge. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale en placering som fortætning i afdeling 10, Vestervang eller i forbindelse med Vestbadet/VFF-projektet.
 
Forvaltningen har ingen bemærkninger til en placering på Asmild Mark, men har noteret sig, at boligselskabet skønner, at salgsprisen på grunden er afgørende for, om et projekt med boliger til lav husleje kan gennemføres. Området på Rosenvænget er under byggemodning og er derfor endnu ikke sat til salg. De 2 grunde ejes af Viborg Kommune.
 
Begge boligselskaber har vedlagt skitser med boliger på henholdsvis 35 m² og 45 m², svarende til gennemsnitligt 40 m². Boligselskabet Viborg har endvidere vedlagt skitser på boliger på 32 m².
 
Begge boligselskaber sigter mod en husleje på ca. 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug for en 40 m² bolig.
 
Pulje til medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning til boliger
I henhold til Byrådets beslutning af den 15. juni 2016 har Forvaltningen endvidere undersøgt, hvorvidt der er mulige konkrete projekter, hvor der kan ansøges fra puljen til tilskud til midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme boliger til flygtninge for 2017 (2. runde). Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke er mulige konkrete projekter.
 
Alternativer
Boligselskabet Sct. Jørgen har tilkendegivet et ønske om at opføre samtlige boliger, såfremt Boligselskabet Viborg ikke kan erhverve grunde, hvorpå boligerne kan opføres. Boligselskabet Sct. Jørgen har vurderet, at boligselskabet har yderligere to eksisterende boligafdelinger i Viborg, hvor det kan være muligt at opføre boligerne. Forvaltningen har ikke undersøgt de alternative placeringer.
 
Boligselskaberne har oplyst, at det bliver vanskeligt, at opføre boligerne i overensstemmelse med ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, når boligerne bliver på ca. 40 m². Alternativt kan en mindre andel af boligerne i hvert projekt opføres i henhold til ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”, eller endelig kan alle boliger opføres i henhold til bygningsreglementets krav.
 
Tidsperspektiv
Det er en betingelse for udbetaling af støtte fra staten, at projekterne har modtaget et tilsagn (skema A) inden udgangen af 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning. På den baggrund skal det sikres, at boligerne ikke bliver så store, at huslejen overstiger 2.500 kr./måned excl. forbrug, og derved ikke kan lejes ud.
 
Målgruppen kan afholde en husleje på maksimalt 2.500 kr./måned excl. forbrug og evt. boligstøtte. Husleje i forhold til lejlighedsstørrelse fremgår af bilag nr. 5.
 
Boligerne opføres, så der er mulighed for at søge boligstøtte. Der må således forventes en afledt kommunal udgift til boligstøtte forbundet med opførelsen af de 100 boliger.
 
Juridiske og planmæssige forhold
En eventuel senere sammenlægning af boligerne, som foreslået af Boligselskabet Sct. Jørgen, vil kræve en ændring af ”Bekendtgørelse nr. 403 om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge”, da boligerne bliver opført efter denne bekendtgørelse.
 
En betingelse, for at der kan meddeles tilsagn til projekterne, er, at der foreligger en godkendt lokalplan for området. Det vil sige, at en eventuel ny lokalplan skal være vedtaget senest på det samme møde, hvor tilsagnet (skema A) kan behandles i december.
 
Den efterfølgende bebyggelsesprocent ved en fortætning i afdeling 3, Klostervænget afgør, om der skal udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan, eller om der både skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan tager normalt et år.
Bilag

Sagsid.: 16/51508
Resume
Indstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning:
”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune godkendes, og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.”
 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning:
”Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at Byrådet godkender Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.”
 
 
På baggrund af udvalgenes beslutninger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune godkendes, og anbefales til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Disse helhedsplaner udarbejdes af boligorganisationerne og danner grundlag for det endelige tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.
 
For at komme i betragtning til støtte skal beliggenhedskommunen anbefale helhedsplanen. Derudover er kommunal medfinansiering af de boligsociale indsatser et krav for, at helhedsplanen kan opnå støtte fra Landsbyggefonden.
 
Byrådet godkendte på sit møde 13. april 2016 (sag nr. 15) forslag til prækvalifikation for perioden april 2017 - marts 2021. Landsbyggefonden har efterfølgende godkendt prækvalifikationen, og Boligselskabet Viborg, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen har i samarbejde udarbejdet udkast til en samlet boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021. Repræsentanter fra Viborg Kommunes forvaltninger Job & Velfærd samt Børn & Unge har deltaget i udarbejdelsen af helhedsplanen.
 
Forslag til Boligsocial Helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021 behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, med henblik på byrådets godkendelse og anbefaling til Landsbyggefonden.
 
Boligsociale indsatser
Den boligsociale helhedsplan har karakter af en overordnet strategisk samarbejdsaftale, med tilhørende indsatsplaner for områderne
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forebyggelse og forældreansvar
 • Tryghed og trivsel
 
Helhedsplanen omfatter 6 afdelinger i de tre boligselskaber: Vestervang, Houlkærparken, Houlkærvænget, Ellekonebakken (alle Viborg), Egeparken (Bjerringbro) og Rødkærparken (Rødkærsbro). En udførlig beskrivelse, herunder målsætninger for indsatserne, fremgår af de vedhæftede bilag.
 
Den strategiske samarbejdsaftale og de tilhørende indsatsplaner forventes at kunne understøtte de indsatser, som Viborg Kommune har prioriteret på især Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets områder.
 
Den overordnede ledelse af Boligsocial Helhedsplan 2017 – 2021 varetages af en bestyrelse med deltagelse af boligselskaberne, Viborg Kommune samt biskoppen for Viborg Stift. Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Børn & Unge samt Mette Andreassen, direktør for Job & Velfærd repræsenterer Viborg Kommune i denne bestyrelse.
 
Kommunal medfinansiering af udgifter til boligsocial indsats
I forslag til den boligsociale helhedsplan indgår følgende udgifter, der foreslås dækket af Viborg Kommune:
 
Udlån af medarbejder fra Job & Velfærd i alt 2017 - 2021
2.200.000 kr.
Udlån af medarbejder fra Børn & Unge i alt 2017 - 2021
2.000.000 kr.
Kontant bidrag
3.000.000 kr.
I alt
7.200.000 kr.
 
 
Indregnet i ovenstående udlån er dels udlån af en fuldtidsmedarbejder fra hvert direktørområde, dels deltagelse af en række medarbejdere fra Viborg Kommune i et løbende samarbejde med boligselskaberne om den boligsociale indsats, blandt andet i form af deltagelse i den boligsociale helhedsplans bestyrelse og forskellige følgegrupper.
 
På møderne i Børne- og Ungdomsudvalget (26. april 2016 sag nr. 2) og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (28. april 2016 sag nr. 3) er det i begge udvalg besluttet at anvende en del af udvalgenes råderum på 0,5% til finansiering af den boligsociale helhedsplan. Hvert udvalg bidrager således med 0,9 mio kr årligt – i alt 7,2 mio. kr. i projektperioden.
Bilag

Sagsid.: 17/487
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
2.    at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende/igangværende budgetlægning for 2018-2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
2.    at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende / igangværende budgetlægning for 2018-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Den 3. januar 2017 (sag nr. 10) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at indstille til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.950.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 til kontoen ”Pulje daginstitutioner”. Anlægsbeløbet er til udbedring af forskellige pludselige opståede mindre renoveringsbehov, mindre uforudsete anlægsopgaver samt til ombygning af køkkenfaciliteter.  
Anlægsudgiftsbevillingen ”Pulje daginstitutioner” forudsætter Byrådets godkendelse på møde den 25. januar 2017.
 
Inddragelse og høring
Der har i november måned 2016 været afholdt valg i alle børnehusene.
 
Beskrivelse
Kommunen er forpligtet til at sørge for de nødvendige køkkenfaciliteter, der gør, at der kan fremstilles et sundt frokostmåltid i børnehusene. Efter en gennemgang af de nødvendige ombygninger af køkkenfaciliteterne er den samlede udgift anslået til 5.994.321 kr. (se bilag).
I henhold til investeringsoversigten er der i 2017 afsat en pulje på 1.950.000 kr. til mindre anlægsopgaver i Dagtilbud. Udgiften til mindre uforudsete anlægsopgaver samt til ombygning af køkkenfaciliteter i børnehusene overstiger bevillingen. Der søges derfor om en forhøjelse af bevillingen på 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 - således, at den samlede anlægsbevilling bliver 6.375.000 kr. (i 2017-priser).
 
 Investeringsoversigten 2017-2020(alle beløb er i 2017-priser):
 
År 2017
(forventet frigivet den 25/1 17)
År 2018
År 2019
År 2020
Indretning af køkkener
0
1.500.000
0
0
Pulje daginstitutioner
1.950.000 kr.
2.925.000 kr.
3.050.000 kr.
1.000.000 kr.

Vurdering af behov for- og planlægning af udbud på rådgiverydelser, foretages i samarbejde med Ejendomme og Energi.
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets samt Byrådets godkendelse, vil forvaltningen antage rådgiver, og udbudsformen bliver i offentlig licitation/fagentrepriser
 
Finansiering
Forvaltningen foreslår, at merudgiften på 4.425.000 kr. i 2017 finansieres ved fremrykning af 1.500.000 og 2.925.000 kr. fra 2018.
Det forventes dog, at der fortsat i overslagsårene vil være behov for midler til puljen, hvorfor dette medtages til budgetforhandlingerne for 2018-22.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Ombygningen af produktionskøkkenerne forventes at være færdig ultimo 2017.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da der er tale om en fuldt forældrefinansieret madordning, vil der ikke være tale om en øget økonomisk driftsudgift. Derimod må der forventes øgede udgifter til fripladser, da madordningen er omfattet af samme regler som øvrige fripladser.
Udgiften til etablering af køkkenfaciliteter er en éngangsudgift
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til Dagtilbudslovens § 16 a, b og Viborg Kommunes retningslinjer skal forældrene til børn i daginstitutioner hvert andet år have mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid.
 
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/26757
Resume
Brattingsborgskolen har igennem flere år haft mangel på lokaler. Der er allerede nu en stor klasse på mellemtrinet og skolestart 2017 udløser en stor BH-klasse i 2 spor, hvorfor en til- og ombygning er en nødvendighed.
 
Musik og håndarbejde deler p.t. lokale. Brattingborgskolen ønsker at nytænke håndarbejde og gøre det mobilt og få et større areal til musikundervisning.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at licitationsresultatet godkendes
 
2.    at om- og tilbygningen igangsættes
 
3.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 4.313.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
4.    at udgiften på 4.313.000 kr. finansieres
 
med 3.800.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)
 
med 513.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.   at licitationsresultatet godkendes
 
2.   at om- og tilbygningen igangsættes
 
3.   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 4.313.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
4.   at udgiften på 4.313.000 kr. finansieres
 
-       med 3.800.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)
-       med 513.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Sagsfremstilling
Historik
Til- og ombygningen har været planlagt siden 2011, men er først kommet på investeringsoversigten i 2017.
 
Projektet er igangsat i 2016, hvor en del af skolens selvfinansiering fra 2015 på 1 mio. kr. er anvendt til intern rådgiver samt projektering.
 
 
Inddragelse og høring
Ejendomme & Energi har afholdt workshops i 2016 med Brattingborgskolens ledelse, bestyrelse og personale.
 
 
Beskrivelse
Ejendomme & Energi er i samarbejde med Viborg Ingeniørerne rådgiver på opgaven og der foreligger nu et forslag om en tilbygning i 2 plan. (Bilag 1)
 
I nedre plan på 133 m2 indrettes SFO- og musikværksted. Musiklokalet disponeres med depot samt instrument niche. Via rullegitter kan nichen åbnes mod lokalet og fungere som miniscene og når lokalet bruges til andre aktiviteter – eksempelvis SFO – vil instrumenterne stå beskyttet.
 
Øvre plan på 133 m2 tilknyttes til mellemtrinets klasselokaler der indrettes med lokale til håndværk & design, der også kan anvendes til fællesrum for mellemtrin og klub.
 
Endvidere en tilbygning på 34m2 til teknisk serviceleder.
 
Det nuværende lokale for musik og håndværk indrettes til klasselokale for mellemtrinet og der etableres foldevæg mellem to eksisterende klasseværelser. Endvidere nedrives eksisterende SFO.
 
Der har den 05.01.2017 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
Håndværkerudgifter:
Licitationsresultat
Vinterforanstaltninger
Uforudsete udgifter (10%)
 
3.920.047
78.353
392.000
 
4.390.400
Bygherreleverancer:
Smartboard + projektorer
Alarm m.v.
 
50.000
45.000
 
95.000
Omkostninger:
Intern rådgivning
Intern projektering (7,5%af håndværkerudgifter)
Ingeniørrådgivning + optegning af elementer
Miljøsanering, landinspektør, geoteknik, licitation, tryk m.v.
 
144.500
329.300
295.000
58.800
 
827.600
Total
5.313.000
 
 
 
Finansiering:
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte beløb på 3.800.000 kr. til projektet samt med 513.000 kr. fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017.
Skolens selvfinansiering på 1.000.000 kr. er overført til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner) i 2016. Derfor søges der om frigivelse af i alt 4.313.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Byggestart:    1. marts 2017
Aflevering:     Ultimo september 2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med en tilbygninger på 300 m2 vil der blive afledte driftsudgifter til el, vand og varme.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/59548
Resume
Der har i flere år været klager over indeklimaet i Vinklen på Bøgeskovskolen.
 
I 2013 besigtigede Teknik & Miljø stedet. Ud fra målinger af indeklimaet, gennemgang af ventilationsanlæg samt udsagn fra personale er der store problemer med træk ved friskluftsindtagene til lokalerne.
 
For at undgå et straks påbud fra Arbejdstilsynet(AT) bør der etableres et nyt ventilationsanlæg i Vinklen på Bøgeskovskolen.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at licitationsresultatet godkendes
 
2.    at etablering af nyt ventilationsanlæg igangsættes
 
3.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2017
 
4.    at udgiften på 2.100.000 kr. finansieres
 
med 1.596.000 kr. i 2017 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016
 
med 504.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1.    at licitationsresultatet godkendes
 
2.    at etablering af nyt ventilationsanlæg igangsættes
 
3.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2017
 
4.    at udgiften på 2.100.000 kr. finansieres
 
-         med 1.596.000 kr. i 2017 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016
-         med 504.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Skoleleder og serviceleder, Bøgeskovskolen
 
Beskrivelse
Vinklen blev bygget i 2001/2002, hvor fællesrummet blev ventileret via naturlig ventilation og klasseværelserne via hybridventilation. Efter udtalelser fra AT og embedslæge bekymrede man sig allerede dengang om naturlig ventilation i bygningen.
 
Teknik & Miljø har bl.a. målt for høje CO2-værdier, som formentlig er for høje pga. lukkede friskluftspjæld for at undgå træk.
 
Derudover er det problematisk den måde, udsugningssystemet i klasseværelserne er udført på. bl.a. med risiko for ophobning af snavs i udsugningskamre som også er utætte, risiko for brandsmitte mellem klasselokaler via ringe brandtætning om rørgennemføringer samt ingen mulighed for indregulering af luftmængder.
 
Teknik & Miljøs konklusion af ovenstående er, at der bør etableres et nyt ventilationsanlæg.
 
Ejendomme & Energi er sat på opgaven i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll.
 
Såfremt Byrådet godkender indstillingen etableres der nyt ventilation i klasselokaler og fællesrum og aggregatet placeres i cykelskur.
 
Der har den 12.01.2017 været afholdt licitation på projektet. På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:
 
Håndværkerudgifter:
Licitationsresultat
Uforudsigelige udgifter (10%)
 
1.479.666
147.934
 
1.627.600
Omkostninger:
Ekstern rådgiver
Intern rådgiver
Øvrige omkostninger
 
302.050
80.000
90.350
 
472.400
Total
2.100.000
 
Finansiering:
 
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte beløb 1.596.000 kr. på ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” og restbeløbet 504.000 kr. kan finansieres fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017.
 
Alternativer
Intet.
 
 
 
Tidsperspektiv
Etableringen af nyt ventilationsanlæg opdeles i 2 etaper og forvaltningen forventer følgende tidsplan: 
Etape 1         opstart 27.02.2017
Etape 2         opstart 03.04.2017
Aflevering                 19.05.2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Sagsid.: 12/150292
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) på baggrund af regeringens forslag om ny forsyningsstrategi at aflyse aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af ressourcer. Som følge af denne beslutning blev arbejdet med implementering af en ny løsning for indsamling af affald i midtbyen også sat i bero. Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om de i investeringsoversigten bevilgede beløb for 2017 og 2018 skal frigives, så arbejdet med en ny affaldsløsning kan genoptages.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender,
 
1. at projektet igangsættes, og
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.620.000 kr. til kontoen ”Affaldsløsning i Midtbyen” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 1.620.000 kr. i 2018 (i 2017 priser), og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at projektet igangsættes.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.620.000 kr. til kontoen ”Affaldsløsning i Midtbyen” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 1.620.000 kr. i 2018 (i 2017 priser), og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Arbejdstilsynet har pålagt Viborg Kommune at forbedre vilkår for dagrenovationsindsamling i Viborg Midtby, jf. Klima- og Miljøudvalgets tidligere behandling af sagen på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 7).
Klima- og Miljøudvalget behandlede endvidere sagen på sit møde den 26. maj 2016 (sag nr. 4) og besluttede,
"[…] at der i forbindelse med behandling af anlægsbudget for 2017-2020 foreslås et anlægsprojekt vedr. "Affaldsløsning i midtbyen" som finansieres med 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018."
Projektets udformning og økonomiske ramme baseres på Klima- og Miljøudvalgets tidligere behandling af sagen på sit møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3), hvor udvalget godkendte
"en model bestående af 15 placeringer, hvoraf 8 af placeringerne er i standardudgaven, og 7 er i standardudgave med tombak-plader."
På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets forslag er der i investeringsoversigten i Budget 2017 afsat 2 mio. kr. i 2017 og 1,62 mio. kr. i 2018 som vedtaget på byrådsmøde den 12. oktober 2016 (sag nr. 1).
 
Inddragelse og høring
En realisering af projektet forudsætter inddragelse af borgere i det berørte område. Det fremgår af tidsplanen vedlagt som bilag 1.
 
 
Beskrivelse
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2016 (sag nr. 6) på baggrund af regeringens forslag om ny forsyningsstrategi at aflyse aktuelle udbud om indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af ressourcer. Som følge af denne beslutning blev arbejdet med implementering af en ny løsning for indsamling af affald i midtbyen også sat i bero.
Klima- og Miljøudvalget har tilkendegivet et ønske om at drøfte, om arbejdet med implementering af ny affaldsløsning for Viborg Midtby kan genoptages.
Affaldsløsningen går ud på at placere undergrundscontainere til indsamling af husholdningsaffald på 15 lokaliteter i Viborg Midtby.
Det forventede videre implementeringsforløb fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 30. januar 2014 (sag nr. 7) drøftet mulige alternativer til den valgte løsning.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsplan fremgår af bilag 1.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 1.620.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Affaldsløsningen for Viborg Midtby er i overensstemmelse med den gældende affaldshåndteringsplan.
Bilag

Sagsid.: 16/65371
Resume
Energi Viborg Vand A/S har den 5. januar 2016 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2017.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Vandafledningsbidraget for 2017 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt det fastsatte prisloft.
Indstilling
Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
1. at vandafledningstakster for 2017 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
  
1. at vandafledningstakster for 2017 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Vandafledningsbidrag fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Ikke relevant.
 
 
Beskrivelse
Forsyningssekretariatet har den 14. december 2016 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2017 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 187.424.674 kr. 
 
Selskabet budgetterer med en indtægt på 178.005.000 kr. inklusiv tilslutningsbidrag (bilag 2 og 3). Selskabets budgetterede indtægter er således 9.419.674 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Vandafledningsbidraget for 2017 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte indtægtsramme.
 
 
 
Alternativer
Ikke relevant.

 
Tidsperspektiv
Betalingsvedtægt og vandafledningsbidrag gælder for 2017.

 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 13. januar 2017 vedtaget (bilag 4 og 5), at taksten for vandafledningsbidraget for 2017 fastsættes til:

Takst 1: 36,84 kr. pr. m3 ekskl. moms (34,80 kr. pr. m3 i 2016)
Takst 2: 30,95 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,62 kr. pr. m3 i 2016)
Takst 3: 19,16 kr. pr, m3 ekskl. moms (22,27 kr. pr. m3 i 2016)
 
De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen. I 2017 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 16% og 48% lavere end takst 1.  Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3.
 
I 2016 har vandafledningstaksten været 34,80 kr. pr. m3 ekskl. moms.  
 
Set i forhold til 2016 vil takst 1 for 2017 medføre en stigning på 2,55 kr. pr. m3 inkl. moms. Det er en stigning på knap 6 %, som vil betyde en merudgift på 306 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 120 m3.
 
Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.

Spildevandsforsyningens årsrapport for 2015 fremgår af bilag 6.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst.  Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
·           at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
·           at taksten ikke overskrider det statslige indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bilag

Sagsid.: 15/54196
Resume
Forvaltningen søger om en anlægsbevilling til at arbejde videre med forberedelse af regulativrevision for offentlige vandløb.   
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-01-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Forberedelse af regulativrevision” på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede sag om Plan for revision af regulativer for vandløb på sit møde den 1. oktober 2015 (sag nr. 11) og besluttede, at planen skulle vedtages og igangsættes.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de offentlige vandløb.
 
Vandløbsregulativet udgør rets- og administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb. Regulativet skal indeholde en tydelig beskrivelse af vandløbet samt oplysning om målsætning for vandløbet og anlæg, der ligger i og ved vandløbet. Regulativet skal derudover være bilagt et kort med vandløbets beliggenhed og længdeangivelser og blandt andet indeholde bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse.
 
Status
Der er i 2015 og 2016 gennemført opmåling af Skals Å, Vorning Å, Nørreå og en række mindre vandløb. Udkastet til en skabelonen for regulativrevision er behandlet i følgegruppen for regulativrevisionen og fremlagt ved offentligt møde med lodsejere den 16. januar 2017. Det er parat til politisk behandling og er sat på som sag nr. 8 på dette udvalgsmøde (Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. januar 2017).
 
Der er desuden gennemført forberedelser af udkast til nye regulativer for Nørreåen og Gudenåen.
 
Opgaver i 2017 
Hovedopgaverne i 2017 indebærer bl.a. følgende administrative opgaver: 
·           Offentliggøre forslag til regulativrevisioner, inklusiv koordinering med nabokommuner samt eventuelt afholde offentlige møder.
·           Fortsætte arbejdet med at indsamling og ajourføring af datagrundlaget (bl.a. oplysninger om gennemførte regulerings- og restaureringssager og andre relevante kendelser).
·           Plan for hvilke regulativer for de mindre vandløb, der skal fortsætte som nu, og hvilke regulativer der skal slås sammen i overordnede vandløbssystemer.
·           Opstart af revisionen af regulativer i den tidligere Fjends Kommune.
·           Regulativudarbejdelse for Nørreåen. 
·           Regulativudarbejdelse for Gudenåen.
·           Fortsætte med harmonisering af vandløbsklassificering. Dette indebærer bl.a., at vandløb, der skal nedklassificeres til private vandløb, skal afleveres til lodsejerne i regulativmæssig stand. Det vil sige, at der ved opmålingen af vandløbet konstateres, om vandløbet er i overensstemmelse med regulativet, og såfremt det ikke er, skal der vedligeholdes jævnfør regulativet.
·           Interessentinddragelse.
Hertil kommer konsulentydelser, bl.a. i form af:
·           Opmålinger af vandløb og databehandling af måledata for vandløb.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ultimo 2017
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på anlægsbudget 2016 - 2019 reserveret 1 mill. i hvert af overslagsårene til forberedelse af regulativrevisionen for vandløb. Beløbene er afsat til at dække administrativt ressourceforbrug og konsulentudgifter til bl.a. opmåling af vandløb. Opmålingerne skal bruges som baggrund for en vurdering af behovet for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/50970
Resume
Som en del af budgetforliget for 2017 afsattes i alt 9.000.000 kr. i anlægsbudgettet (2017-2020) til kultur- og forsamlingshusprojekter i Bruunshåb, Karup og Knudby.
Der er reserveret 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Styregruppen bag projektet anmoder om at der frigives 600.000 kr. til køb af ejendom. Køb af ejendommen indgår som forudsætning for realisering af projektet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen Karup Kultur- og Forsamlingshus med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Nina Hygum, Åse Kubel Høeg og Ib Bjerregaard undlader at stemme med følgende bemærkning:
 
Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2017
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen Karup Kultur- og Forsamlingshus med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
 
Det forudsættes fortsat, at det samlede projekt realiseres som beskrevet med den godkendte finansieringsplan inden yderligere bevilling frigives og under forudsætning af, at den ejendom, der nu købes, ikke nedrives inden der foreligger afklaring af, at det samlede projekt realiseres.
 
I tilfælde af, at projektet ikke realiseres skal ejendommen overdrages til Viborg Kommune uden udgift for kommunen.
 
Gudrun Bjerregaard, Britta Leth og Michael Birch Nøhr undlader at stemme med følgende bemærkning:
 
Venstre er positiv over for anlægstilskud til Karup forsamlingshus, men Venstre mener, at før end bevillingen på 600.000 kr. til køb af naboejendommen frigives, skal finansieringen fuldt ud på plads i lighed med andre projekter.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 5. januar 2017, sag.nr. 6, at disponere et anlægstilskud på 2.000.000 kr. til renovering og udbygning af Karup Kultur- og Forsamlingshus.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der er reserveret 1.500.000 kr. til projektet i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Styregruppen bag projektet anmoder om at der frigives 600.000 kr. til køb af ejendom. Køb af ejendommen indgår som forudsætning for realisering af projektet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektgruppen ønsker at kunne erhverve den relevante ejendom hurtigst muligt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Jfr. bevillingen disponeres der i 2017 med 1.500.000 kr. til projekt i Karup, og restbeløb i 2017 udgør derfor 900.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 16/20211
Sagsfremstilling
Som en del af Socialområdets Udviklingsplan 2016-2018 fremsætter Forvaltningen på dagens møde forslag om etablering at et nyt, samlet kontaktsted for handicapområdet. Kontaktstedet skal på sigt blive omdrejnings- og samlingspunkt for mange af de indsatser, der gives både i og uden for den visiterede støtte til borgere med handicap.
 
Forvaltningen fremsætter samtidig forslag om frigivelse af en anlægsudgiftsbevillig til etablering af kontaktstedet.
 
Formål
Målet med udviklingsplanens tiltag i forhold til samvær, aktivitet og beskæftigelse er, at tilbuddenes formål og målgrupper bliver tydeligere defineret og mere målrettede, så tilbuddene bedre og mere præcist imødekommer de konkrete behov hos den enkelte borger. Det har til formål, at borgerne bliver mere selvhjulpne, bliver bedre i stand til at mestre livet i egen bolig og bliver bedre i stand til udnytte deres muligheder med hensyn beskæftigelse eller uddannelse.
 
Etableringen af et samlet kontaktsted, med tilbud om samvær og netværk for en del af handicapområdets borgere, er dermed et led i den igangværende udvikling af handicapområdet, som tager sit udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet -  princippet om, at de mindst indgribende foranstaltninger, der vurderes at være tilstrækkelige, skal anvendes.
 
Kontaktsted og bostøtte under samme tag
Det nye kontaktsted har tre primære funktioner:
 • Kontaktsted for borgere med handicap
 • Base for handicapområdets bostøtteindsatser
 • Fremskudt sagsbehandling på §85
 
En samling af disse funktioner under et tag og en udvikling af både kontaktsteds- og bostøttetilbuddene forventes at øge fleksibiliteten, sammenhængen og koordineringen mellem tilbuddene og styrke borgernes oplevelse af en sammenhængende kommunal indsats.
 
Det forventes desuden, at et øget kendskab til og brug af kontaktstedets tilbud blandt de borgere som modtager meget lidt bostøtte, på sigt vil reducere disse borgeres behov for individuel bostøtte. Placeringen af bostøttens aktiviteter i det samlede kontaktsted skal således understøtte borgernes muligheder for at klare sig i egen bolig uden støtte.
 
Funktionerne beskrives her under.
 
Kontaktsted
Det nye kontaktsted vil erstatte og nytænke handicapområdets nuværende støttecentre Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken.
 
Der arbejdes aktuelt på en præcisering af kontaktstedets funktion, i forhold til Socialområdets udviklingsplan. Udgangspunktet er, at kontaktstedet vil have fleksible daglige åbningstider og aktiviteter, som kan udvikle sig i takt med brugernes ønsker og behov. Kontaktstedet vil gøre brug af frivillige indsatser i kontaktstedets aktiviteter.
 
Bostøtte
Som base for handicapområdets bostøtteindsats, vil kontaktstedet fungere som arbejdsplads for bostøttens 40 medarbejdere, som vil benytte lokalerne til både individuel og gruppebaseret bostøtte.
 
Fremskudt myndighed
Kontaktstedet være base for den fremskudte myndighedssagsbehandling vedrørende bostøtte.
 
Målgruppe, visitation og organisering
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med indstilling om målgruppe, visitation og organisering til Socialområdets ledergruppe. Gruppens arbejde forventes at være tilgængeligt ca. den 1. marts 2017.
 
Forslag til placering af nyt kontaktsted
Forvaltningen har fået tilbud om at leje Viborg Kommunes lokaler på Banegårdspladsen 4, 2. sal, til kontaktstedet. Med den placering vil kontaktstedet få en central placering i midtbyen med let adgang til transport, indkøb og kulturelle tilbud. Lokalerne giver god plads og har mange rum til forskelligartede aktiviteter.
 
Med den placering vil kontaktstedet indeholde både kontorfaciliteter, opholdsrum, køkken samt fleksible samtalerum til bostøtten, som kan anvendes til individuel støtte, gruppebaseret støtte og virtuel bostøtte.
 
Inden ibrugtagning skal der skal ske en mindre ombygning af de lokaler, som skal bruges til kontorfaciliteter. Der ud over er der udelukkende tale om mindre istandsættelser. 
 
Finansiering
Etablering
Der har i en årrække været optaget et rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kontaktsteder i Socialområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at de forventede etableringsudgifter på 0,758 mio. kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til etablering af kontaktsteder.
 
Etableringsudgifterne dækker udgifter til mindre ombygning og istandsættelser samt inventar.
 
Drift
Lokaleudgifterne til det nye kontaktsted er på niveau med de nuværende udgifter til støttecentrenes lokaler, og finansieres derfor af de samme midler. Øvrige driftsudgifter finansieres inden for eget politikområde.
 
Proces
Forslaget om etablering af et samlet kontaktsted som erstatning for de tre eksisterende støttecentre er løbende drøftet med støttecentrenes brugere og bostøttens medarbejdere, som overvejende er positive over for forslaget.
 
Forslaget har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar præsenteres på dagens møde.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at der etableres et nyt kontaktsted for borgere med handicap med hjemmel i servicelovens §104 i marts 2017,
 
at kontaktstedet etableres på Banegårdspladsen 4, 2. sal, og
 
at støttecentrene Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken nedlægges.
 
 
Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender ovenstående, foreslår Direktøren for Job & Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,758 mio. kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 0,758 mio. kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der etableres et nyt kontaktsted for borgere med handicap med hjemmel i servicelovens §104 i marts 2017,
 
at kontaktstedet etableres på Banegårdspladsen 4, 2. sal,
 
at støttecentrene Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken nedlægges og
 
at tage høringssvaret fra Viborg Handicapråd til efterretning og oprette et brugerråd for kontaktstedet. Høringssvaret vedlægges referatet.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,758 mio. kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 0,758 mio. kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
Bilag

Sagsid.: 15/38031
Resume
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 451 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 48.
 
Forslagene giver mulighed for opførsel af et parcelhus på op til 200 m2 nordøst for Mølledam. Derudover giver forslagene mulighed for nedrivning af en del af Bjerring Mølle, dog ikke den ældste del af møllen som fortsat vil være udpeget som bevaringsværdig og sikres bevaret med lokalplanens bestemmelser.
Indstilling
 
1.    at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 
2.    at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
3.    at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde
Sagsfremstilling
Historik
I forlængelse af Viborg Kommunes projekt med etablering af et omløbsstryg i Mølledammen ved Bjerring Mølle, har ejeren af Bjerring Mølle ansøgt om byggetilladelse til at opføre en bolig med vejadgang fra Mølleengen samt fremsat ønske om en revurdering af møllebygningernes bevaringsværdi.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. september 2015 (sag nr. 9) at igangsætte planlægningen for Bjerring Mølle.
 
Den 8. juni 2016 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 15) principper for planlægningen.
 
Efter en gennemgang af bygningerne ved Bjerring Mølle i forbindelse med igangsætningen af planlægningen har forvaltningen vurderet, at kun den ældste del møllen, som er beliggende nærmest Vestergade, er bevaringsværdig.
 
 
Inddragelse og høring
Ved vedtagelse af planforslagene sendes disse i 8 ugers offentlig høring.
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da ændringen i planlægningen ikke direkte berører andre end den nærmeste nabo og lodsejeren.  
 
 
Beskrivelse
Planforslagene omfatter et areal på ca. 6.900 m2 beliggende centralt i Bjerringbro ved Mølledam. Området omfatter den eksisterende bebyggelse ved Vestergade, indeholdende en udvalgsvarebutik, lager og bolig, samt Mølledammen og grønne arealer omkring denne.
  
Lokalplanforslaget udlægger området ved Vestergade til centerformål og rekreative formål, mens et areal nordøst for Mølledammen udlægges til boligformål. Vejadgang sker fra Vestergade og Mølleengen via en kommunalt ejet parkeringsplads.
 
Lokalplanen giver mulighed for, at en del af bebyggelsen langs Vestergade kan nedrives, og at der kan opføres ny bebyggelse i 2 etager plus en udnyttet tagetage. Den bevaringsværdige del af møllen omfattes af bevarende bestemmelser, som beskytter mod nedrivning, og som skal sikrer, at renoveringer af bebyggelsen skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige udtryk.
 
Ny bebyggelse, som placeres mellem den bevaringsværdige bebyggelse og den større teglstensbebyggelse på nabogrunden, skal tilpasse sig disse. Derfor skal ny bebyggelse ved Vestergade fremstå med facader i blank teglmur eller som tyndpudset teglmur, samt fremstå med saddeltag.
 
Nordøst for Mølledammen gives der mulighed for opførsel af et parcelhus i maks. 1 etage. Den nye bolig kan placeres en meter fra bredden til omløbsstryget, der løber parallelt med Mølledam. Den nye bebyggelse må maks. have et areal på 200 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 30 % af de landfaste arealer, hvilket er standard for bebyggelse i åben-lav boligområder. Dette er en forøgelse på 40 m2 i forhold til de tidligere godkendte principper. Forøgelsen skyldes en bearbejdning af projektet og nærmere kendskab til placeringen af fremtidigt skel.
 
 
Alternativer
·         Forslaget godkendes uden ændringer
·         Forslaget godkendes med ændringer, som ikke kræver ny planproces. Dvs. uden at ændre hovedformål eller principper og uden at ændre væsentligt ved planens indhold
·         Forslaget forkastes med den begrundelse, at planen (forslaget) ikke er i overensstemmelse med Byrådets ønsker.
 
 
Tidsperspektiv
Planforslag til vedtagelse primo 2017                                 
Endelig vedtagelse medio 2017                                        
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser for den bevaringsværdige del af Bjerring Mølle. Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten på hviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. En større del af Bjerring Mølle er allerede i dag beskyttet mod nedrivning i den gældende lokalplan. Lokalplanforslaget reducerer udpegningen af bebyggelse som er beskyttet mod nedrivning, derfor vurderes lokalplanforslaget ikke at have økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.
 
Ved salg af et lille areal, i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der skal benyttes til vejadgang, opnår Viborg Kommune en mindre indtægt.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området er omfattet af lokalplan nr. C.000-12/B.005-3/B.017-1/F.035-2/F.038-2. Lokalplanen ophæves for den del, som er omfattet af lokalplan nr. 451 ved den endelige vedtagelse af denne.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.R2.01 og BBRO.C1.01 i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Planen justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder BBRO.R2.01 og BBRO.B4.01. Således den ansøgte bolig bliver omfattet BBRO.B4.01.
 
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
Bilag

Sagsid.: 16/22168
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. marts 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.      at programmet for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2.         at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.     at programmet for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan godkendes, og
 
2.     at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 26.11.2014, pkt. 6, udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Rødkærsbro. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 2,8 mio. kr. Projektets samlede budget er på 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Rødkærsbro og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Rødkærsbro. Programmet, som er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Rødkærsbro ved et stort borgermøde den 15. november 2016 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Rødkærsbro.
 
 
Beskrivelse
Målsætningen for områdefornyelsen er et stærkt ønske om at løfte Rødkærsbro, gøre byen til en mere attraktiv forstad til Viborg og skabe bro mellem den nordlige og sydlige bydel, der er adskilt af jernbanen. Områdefornyelsen skal give Rødkærsbro et kvalitetsløft, som gør byen til en endnu mere attraktiv tilflytningsby for boligsøgende familier. Derudover skal områdefornyelsen bidrage positivt til byens flygtningeintegration ved at skabe rammerne for nye sociale mødesteder, som opfordrer til samvær og aktivitet på tværs af aldersgrupper og etnisk identitet/tilhørsforhold. Områdefornyelsen skal med andre ord signalere, at Rødkærsbro er en by i udvikling, og som byder nye tilflyttere velkommen!
 
For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder:
 
1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.
1.1 Centrum, forskønnelse af gadeforløb
1.2 Lunden, renovering af eksisterende bypark
1.3 Æbleskoven og forbindelsen til hallen, aktivering af ny forbindelse
1.4 Sydbyen, aktivering af udearealer
 
2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler
2.1 Forskønnelse af eksisterende gavlmaleri
2.2 Digital formidlingsplatform for Rødkærsbro
 
3. Særlige trafikale foranstaltninger
3.1 Byporte og eksisterende fartchikaner
 
 
Alternativer
-        Godkende med mindre justeringer, der ikke ændrer væsentligt i programmets indhold.
-        At forkaste forslaget, og sende det tilbage til fornyet behandling i følgegruppen.
 
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endelig tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Programmets samlede budget er 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr. I budget for 2017 og overslagsårene 2018-21 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Rødkærsbro”, der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer indenfor byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Gennemførelsen af visse initiativer, som fx. indretning af ”området ved borgerhuset”, vil medføre aftale om nedrivning med nuværende ejer, kommunen. Endvidere vil gennemførelse af flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold. Når der forligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forlagt udvalget særskilt.
 
Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om godkendelse af Program for Områdefornyelse i Rødkærsbro.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.
Bilag

Sagsid.: 13/83811
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden den 1. marts 2017
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.    at programmet for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende
finansieringsplan godkendes.
 
2.    at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
med anmodning om endelig godkendelse
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende
finansieringsplan godkendes, og
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
med anmodning om endelig godkendelse
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 26.11.2014, pkt. 5, udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Viborg Baneby. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 6,71 mio. kr. Projektets samlede budget er på 20,13 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 13,42 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i samarbejde med Banebyforum og en følgegruppe fra Viborg Bibliotek udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Viborg Baneby, programmet er vedlagt som bilag 1.
 
Der er udarbejdet et program, som omfatter flere elementer/anlæg, end der er givet tilsagn om støtte til fra ministeriet. Det vurderes, at et samlet program for de kommende anlæg i Banebyen vil sikre en helhedsløsning for omdannelsen af området.
 
 
Beskrivelse
Målsætningen for områdefornyelsen i Viborg Baneby er at skabe et attraktivt byområde med blandede boliger, erhverv, offentlig- og privat service, som både fysisk og mentalt opleves som en integreret del af Viborg by.
 
Konkrete målsætninger:
-      at skabe nye boliger, nye erhvervsmuligheder og nye byfunktioner i bydelen
-      at skabe et tryggere bymiljø
-      at forbedre trafikforholdene, særligt for de bløde trafikanter
-      at skabe en bydel som har gode væresteder for unge og ældre
-      at skabe nye rekreative områder i bydelen – og gode stiforbindelser/bedre adgang til de eksisterende rekreative områder ved Søndersø
 
 
For at opfylde denne målsætning, har programmet 4 overordnede indsatsområder:
1.Hærvejen
1.1 Pladser, torve, opholdsarealer
1.2 Særlige trafikale foranstaltninger
1.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
2. Den Grønne Sti
2.1 Pladser, torve, opholdsarealer
2.2 Særlige trafikale foranstaltninger
2.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
3. Ny Absalonsvej
3.1 Særlige trafikale foranstaltninger
3.2 Pladser, torve, opholdsarealer
 
4. Biblioteksområdet
3.1 Pladser, torve, opholdsarealer
3.2 Særlige trafikale foranstaltninger
3.3 Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
 
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan, hvoraf det fremgår, at den statslige refusion på 6,71 mio. kr. omhandler projekterne Den Grønne Sti og biblioteksområdet samt en mindre del på Hærvejen. Programmet for områdefornyelse indeholder dog også den øvrige del af Hærvejen og Ny Absalonsvej for at opfylde målsætningerne for områdefornyelsen og få en helhedsløsning for Viborg Baneby.
 
Alternativer
-        Godkende uden ændringer.
-        Godkende med mindre justeringer, der ikke ændrer væsentligt i programmets indhold.
-        At forkaste forslaget, og sende det tilbage til fornyet behandling i følgegruppen.
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endelig tilsagn om statsstøtte bliver der krav om at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5 årig periode.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da det, jf. ovenstående, kun er dele af programmets 4 hovedområder, der får statslig refusion, bliver finansieringen forskellig:
-      Punkterne 2 (Den Grønne Sti) og 4 (Biblioteksområdet) finansieres af 1/3 statslige midler og 2/3 er kommunale midler.
-      En mindre del af Punkt 1 (Hærvejen) finansieres af statslige midler mens den øvrige del finansieres af kommunale midler.
-      Punkt 3 (Ny Absalonsvej) er ren kommunal finansiering.
 
Finansieringen af de 4 hovedområder fremgår af programmets budget (side 25). Det samlede budget er 70 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 63,29 mio. kr. Kommunens egenfinansiering sker med midler, der allerede er afsat i budgettet til anlæg i Viborg Baneby.
 
Midler til områdefornyelsen kommer fra følgende konti:
Eksisterende konti
Eksisterende sum
Baneby – Den grønne sti
10.135.000 kr.
Baneby – Stibro fra den grønne sti til Søndersø
1.630.000 kr.
Baneby – Hærvejsruten
7.600.000 kr.
Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej
43.925.000 kr.
 
 
I alt
63.290.000 kr.
 
Det bemærkes, at i forhold til det nuværende udgiftsbudget vil den forventede statsrefusion på 6,71 mio. kr. blive anvendt til at forøge de budgetlagte bruttoudgifter, der herefter vil udgøre 70 mio. kr.  
 
Når Viborg Kommune har modtaget endeligt tilsagn fra ministeriet, vil de nødvendige bevillinger blive søgt i Byrådet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold bliver taget op.
Bilag

Sagsid.: 16/20090
Resume
Viborg Kommune planlægger iværksættelsen af ny infrastruktur i Viborg Baneby. I den forbindelse forslås det, at der bevilliges og frigives midler til projektering og anlæg. Der er tale om at få frigivet midler fra investeringsoversigt 2017-2021
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet
 
1.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018
 
2.  at rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017.
 
3.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til kontoen ’Baneby – Hærvejsruten’ med rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i 2017
 
4.  at rådighedsbeløbet på 7.600.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Der var inden mødet sendt en mail til Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer om, at det efter Teknisk Udvalgs behandling af sagen er konstateret, at der kun er 10 mio. kr. i 2017 til finansiering af bevillingen (og ikke 12 mio. kr. som forudsat i indstillingen), idet der i december 2016 er flyttet 2 mio. kr. til et andet projekt. På denne baggrund ændres Teknisk Udvalgs indstilling til følgende:
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 23.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018, og
 
2. at rådighedsbeløbet på 10.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler den ændrede indstilling fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.800.000 kr. til kontoen ’Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej’ med rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. i 2017 og 13.800.000 kr. i 2018,
 
2.  at rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og rådighedsbeløbet i 2018 optages på det budgetforslag for 2018-2021, som udarbejdes i 2017,
 
3.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til kontoen ’Baneby – Hærvejsruten’ med rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. i 2017, og
 
4.  at rådighedsbeløbet på 7.600.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på mødet den 15. juni 2016 (sag nr. 24) fået forelagt en sag om frigivelse af midler til udførelse af bygherrerådgivning vedrørende EU-udbud på projektering af infrastruktur i Viborg Baneby.
 
Forvaltningen har i efteråret 2016 gennem et udbud valgt en bygherrerådgiver. Der er nu et EU-udbud på projektering under afvikling. Det forventes, at forvaltningen ultimo februar 2017 har udpeget det firma, som skal forestå den endelige projektering samt byggestyring af infrastrukturen i Viborg Baneby.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Private grundejere i området har tilkendegivet, at de ønsker at gå i gang med deres byggeprojekter, når den nye infrastruktur i Viborg Baneby er klar. Med henblik på at realisere dette, er det en nødvendighed at få projektet klar til et entreprenørudbud med prækvalifikation således, at anlægsarbejdet kan igangsættes fra sommeren 2017.
Udvælgelse af rådgiver til projektering forventes at ske på baggrund af tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige” med følgende vægtning
 
1.     Pris 50%                                       
2.     Organisation og kompetencer 30%                       
3.        Proces/opgaveløsning 20%                                
 
Tilbuddene evalueres i forvaltningen med hjælp fra Bygherrerådgiveren, og Teknisk Udvalg orienteres vinderen.
 
Entreprenøren til udførelsen af anlægsarbejdet forventes udvalgt på baggrund af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Der forventes indgået kontrakt med projekterende firma i februar 2017. Anlægsarbejdet vedrørende infrastrukturen, herunder Ny Absalonsvej, forventes udført fra medio 2017 og forventes først færdigt ultimo 2018. Efter Ny Absalonsvej er færdig, skal den nordlige del af Hærvejen udføres. Den sydlige del af Hævejen, ned forbi plejecenter Banebo skal være færdiganlagt inden marts 2018 og skal derfor startes op i efteråret 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den afledt drift for Hærvejen samt Ny Absalonsvej og nyt lyskryds på Indre Ringvej er estimeret til ca. 435.000 kr. Udgifterne til afledt drift vil blive medtaget i budgetlægning for 2018, som udarbejdes i 2017.
 
Grundet tidsperspektiverne er det nødvendigt at få frigjort midler, så der kan indgåes kontrakter i forbindelse med projektering og anlæggelse.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Jorderhvervelsen til Ny Absalonsvej er igangsat.


Bilag

Sagsid.: 17/1261
Resume
 
Trafik- og Byggestyrelsen administrerer projekter, der kan forbedre den kollektive trafik og afprøve energieffektive transportformer. Næste ansøgningsfrist er 1. feb. 2017, hvor der kan søges om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområder.
 
Forvaltningen foreslår, at Kommunen sender to ansøgninger til denne pulje. Det ene projekt skal være til udvikling af lufthavnsbus og indgå i en forsøgsdrift i 2 år. Det anden projekt skal være støtte til et projekt, som skal afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den kollektive trafik i udvalgte landdistrikter.
 
Forslag til ansøgning vil blive eftersendt som et bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1.     at der søges om støtte til udvikling af en rute til lufthavnen og til driftsstøtte i 2 år.
2.        at der søges om støtte til at afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den kollektive trafik i udvalgte landdistrikter.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
På baggrund af Teknisk Udvalgs behandling beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at der søges om støtte til udvikling af en rute til lufthavnen og til driftsstøtte i 2 år,
 
2. at der søges om støtte til at afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den
kollektive trafik i udvalgte landdistrikter, og
 
3. at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Der er forinden mødet udsendt et bilag 1 vedrørende sagens økonomi, som vedhæftes referatet. På denne baggrund indstiller direktøren, at sagen drøftes specielt i forhold til de økonomiske konsekvenser.
Indstillingen blev godkendt, idet sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på støtte fra udviklingspuljen. Der søges om en bevilling på 1,5 mio. kr. over 2 år med 750.000 pr. år.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Senest den 1. februar 2017 kan der via Trafik- og Byggestyrelsen ansøges om støtte til projekter, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderne. Kommunen har derfor mulighed for at søge støtte til projekter, som der arbejdes med i den igangværende trafikplanlægning for Viborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om en bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn i Karup og en bedre og måske helt anderledes betjening af de mindre landsbyer.
 
En ansøgning om støtte til bedre betjening af lufthavnen vil understøtte lufthavnens mål om en udvidelse og en fordobling af passagertallet til 250.000 i 2018, og det vil medvirke til at koble Viborg bedre sammen med "omverdenen".
 
Der tænkes søgt om støtte til følgende tiltag:
·           Udvikling af ruten mellem lufthavnen og Viborg (fastlæggelse af rute, køreplan mv., samarbejde med lufthavnen/andre aktører, markedsføring),
·           Drift i op til 2 år (f.eks. fra sommeren 2018)
·           Til opstartsomkostninger (hvis der eksempelvis ønskes indkøbt en miljøvenlig bus)
 
En ansøgning til et projekt omkring persontransport i landområderne (eller noget tilsvarende i landområderne) er oplagt, hvis der alligevel skal arbejdes videre med et nyt koncept. Puljen støtter både anskaffelse af landsbybusser og innovative tiltag, der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser.
 
De tænkes søgt om støtte til følgende tiltag:
·           Til at afprøve forskellige koncepter til styrkelse af mobiliteten og den kollektive trafik i udvalgte landdistrikter i forbindelse med afklaringen af den fremtidige kollektive transport i kommunens landområder.
·           Til forsøg med en landsbybus, som forbedrer betjeningen af flere landsbyer i et af landområderne og sikrer gode omstigningsmuligheder til de større regionalruter frem for direkte forbindelse til f.eks. Viborg. Det vil afklare, om det er en god måde at tænke fremtidens kollektive transport i landområderne
 
Alternativer
Andre forslag eller undlade at søge om midler.
 
Tidsperspektiv
Der ansøges om støtte fra og med køreplanskifte juni 2018.
Der skal være fremsendt en ansøgning til ministeriet senest den 1. februar 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet p.t.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/2523
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. om den eksisterende elevator skal renoveres, udskiftes til en ny elevator eller udskiftes til en ny og større elevator
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg – afhængig af valg af løsning – evt. indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
 
4. at opgaven udbydes i offentlig licitation i totalentreprise.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-01-2017
Teknisk Udvalg beslutter,
 
1. at undersøge både mulighed for udskiftning af eksisterende elevator til elevator i samme størrelse samt muligheden for udskiftning af eksisterende elevator til en ny og større elevator
 
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”Elevator på Banegårdspladsen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2017 finansieres som beskrevet i tabel 1 i sagsfremstillingen, idet det forudsættes, at rådighedsbeløbene på anlægsprojekterne overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016, og
 
4. at opgave med større elevator udbydes i offentlig licitation i totalentreprise, og at der indhentes tilbud til opgave med ny elevator i samme størrelse.
Sagsfremstilling
Historik
Den eksisterende elevator blev etableret samtidig med opførelse af terminalbygningen i 1996, og der er ikke foretaget større renoveringer eller istandsættelsesarbejder af elevatoren siden. I 2009 blev elevatortårne renoveret og den udvendige pladebeklædning blev udskiftet.
 
Efter ibrugtagning af perronbroen er elevatoren blevet hårdere belastet, idet mange gangbesværede, cyklister og kørestolsbrugere, som tidligere benyttede rampen, nu i stedet benytter elevatoren. Den forøgede drift har vist, at det vil være ønskelig at udskifte den 20 år gamle elevatoren.

Inddragelse og høring
Problematikken har været drøftet med Handicaprådet, der bl.a. har påpeget, at den nuværende elevator ikke muliggør en anvendelse for alle personer, der anvender elscooter.
 
Beskrivelse
Den eksisterende elevatorstol har et gulvareal på 1,1 x 1,4 meter, hvilket vurderes til at være et absolut minimumsmål for en elevator til det pågældende formål. TSI-kravene (baseret på EU"s norm for tilgængelighed) til elevatorer er, at gulvarealet skal være på 1,4 x 2,2 meter.
 
Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt TSI-kravene nødvendigvis skal opfyldes ved en fornyelse af elevatoren, men uanset om kravene skal opfyldes eller ej, vil det forøge brugsværdien væsentlig for borgerne, hvis der etableres en større elevatorstol.
 
En udskiftning af elevatoren til en ny og større model vil betyde, at det eksisterende elevatortårn og –grube skal fjernes, og ny grube og tårn etableres. Det vil også være nødvendigt med en mere eller mindre indgribende ombygning af terminalbygningen– afhængig af elevatorens størrelse.
 
Ifølge Viborg Kommunes udbuds- og Indkøbspolitik skal byggeopgaver med en værdi på over 1 mio. kr. udbydes i offentlig licitation i fagentreprise. I den konkrete opgave er der så tæt konstruktionsmæssig samspil mellem tårn og elevator, at det være hensigtsmæssig at udbyde opgaven samlet i offentlig udbud i totalentreprise. Totalentreprisemodellen vil desuden have den klare fordel, at byggeperiodens længde vil kunne indgå som et konkurrenceparameter.
 
Der skal i byggeperioden etableres en eller anden form for midlertidig personlift i tilknytning til perronbroen. Alt andet lige vil mulighederne for at gøre byggeperioden så kort som mulig – og dermed også reducere perioden med den midlertidige personlift mest mulig –være større ved en totalentreprisemodel end ved et traditionelt udbud i fagentreprise.
 
Alternativer
Afhængig af om Trafikstyrelsen vil stille krav til elevatorstolens størrelse, kan man eventuelt nøjes med at udskifte elevatoren inden for de eksisterende fysiske rammer. Derved kan eksisterende elevatortårn og elevatorgrube bevares uændret, men til gengælde tilfører man ikke elevatoren større brugsværdi.
 
En udskiftning af elevatoren inden for eksisterende rammer vil overslagsmæssig kunne gennemføres for mellem 400.000 og 600.000 kr.
 
Som alternativ til en fornyelse af elevatoren kan den eksisterende elevator renoveres. Ved en renovering bevarer man den eksisterende elevatorstol i den nuværende form, men overflader, automatik, pumpe og cylinder renoveres eller fornyes.
 
En renovering vil overslagsmæssig beløbe sig til mellem 250.000 og 300.000 kr. og udgiften vil kunne afholdes af vedligeholdelsespuljen for bygninger.


Tidsperspektiv
Et offentligt udbud i totalentreprise vil kunne forventes gennemført i løbet af foråret således, at en ny elevator forventes at kunne ibrugtages i løbet af sommeren/sensommeren 2017, med forbehold for overordnede myndigheders godkendelse og projektets kompleksitet, når nærmere detailprojektering er gennemført.

Økonomiske forhold og konsekvenser
En ny og større elevator vil overslagsmæssigt kunne etableres for omkring 1.700.000 kr. afhængig af elevatorstørrelse og behovet for indgribende arbejder i terminalbygningen.
Fornyelsen foreslås finansieret som vist i tabel 1 nedenfor.
 
Tabel 1. Finansiering
Udvalg
Politikområde
Konto
Beløb i kr.
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Facility Management
Pulje til planlagt vedligeholdelse (drift)
300.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby (anlæg)
1.000.000
Teknisk Udvalg
Trafik og Veje
Ensretning af Ll. Sct. Hans Gade (anlæg)
400.000
I alt
 
 
1.700.000
 
Driftsudgifterne til en ny og større elevator anslås til at være på niveau med eller mindre end driftsudgifterne til den nuværende elevator.

Juridiske og planmæssige forhold
Elevatorudskiftningen vil ikke være i modstrid med gældende planforhold.


Sagsid.: 16/58967
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og Visitation Sundhed & Omsorg har derfor gennemgået og tilrettet et udkast til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
I udkastet er der foretaget en del mindre rettelser, som skal forbedre læsevenligheden. Afsnittet om forebyggende hjemmebesøg er omskrevet pga. ændret lovgivning og afsnittene om aktiviteter og ernæring er gennemskrevet så de afspejler de aktuelle arbejdsgange og ydelser på området.
 
Visitation Sundhed & Omsorg har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarden. Rådene har foreslået en række præciseringer som efterfølgende er indarbejdet i udkastet.
 
Ved at inddrage Ældrerådet og Handicaprådet tidligere i processen imødekommes rådenes ønsker om tidligere inddragelse. Det er aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for den sædvanlige høringsproces. Udkastet til Kvalitetsstandard 2017 fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i et mere læsevenligt layout.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 12/43471
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilliger 102.555 kr. til dækning af 2017-kontingentforhøjelsen, og
 
2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kontingentforhøjelsen optages i budgettet fra 2018 og fremefter.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Indstillingen fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkendes.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 23-01-2017
1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilgede 102.555 kr. til dækning af 2017-kontingentforhøjelsen, og
 
2. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstillede til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kontingentforhøjelsen optages i budgettet fra 2018 og fremefter.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Midtjyllands EU-kontor (CDEU) blev etableret den 1. januar 2007 og er et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Kontoret er Midtjyllands repræsentation i Bruxelles med det formål at sikre, at regionen og dens aktører har det bedst mulige grundlag for at få konkret udbytte af de muligheder, som EU og europæiske samarbejder tilbyder.
 
Ejerkredsen finansierer kontoret ligeligt på baggrund af indbyggertal. Til og med 2016 har kontingentet været 2 kr. pr. indbygger i indeks 2007. Udover bidraget fra ejerkredsen har kontoret en egen indtjening på 15 – 25 % af basisbudgettet, hvilket er den højeste andel blandt de danske regionale kontorer i Bruxelles. Kontorets årlige budget har indtil nu været på ca. 8 millioner kr.
 
I 2015 vedtog bestyrelsen af Midtjyllands EU-kontor en ny strategi for 2015 – 2022, der kan ses som bilag nr. 1, og som lægger op til en mere ambitiøs tilgang til Bruxelles med udgangspunkt i de resultater, som kontoret har opnået i perioden 2007 – 2017. Siden 2007 har Midtjyllands EU-kontor bidraget til, at ca. 500 millioner kr. er bevilliget fra EUs støtteprogrammer til aktiviteter i Region Midtjylland. Der er også en høj grad af tilfredshed med samarbejdet hos kontorets samarbejdspartnere og ejerkredsen, samt tæt og løbende dialog med mange personer og aktiviteter i Midtjylland.
 
Der er en forventning om, at perspektiverne ved en aktiv tilgang til EU og europæiske samarbejder bliver større i fremtiden, og at konkurrencen om midler og opmærksomhed i EU vil stige. Kontoret oplever allerede denne konkurrence og vurderer, at selv en opretholdelse af status quo vil kræve en skærpet indsats. Flere regioner har allerede øget deres aktiviteter i Bruxelles.
 
En sådan øget indsats indebærer en kontingentforhøjelse for ejerkredsen (dvs. Region Midtjylland og de 19 kommuner) på 1 kr. pr. indbygger plus et øget tilskud fra Aarhus Universitet. For Viborg Kommunes vedkommende betyder dette en forhøjelse fra ca. 2,36 kr. pr. indbygger til ca. 3,36 kr. pr. indbygger. Viborg Kommunes bidrag i 2016 var 227.964 kr., og det forventede bidrag i 2017 er 329.555 kr. Dvs. en forventet forøgelse på 101.591 kr. i forhold til 2016. I budget 2017 er bidraget til Midtjyllands EU-kontor sat til 227.000 kr. eller 102.555 kr. mindre end det forventede bidrag i 2017.
 
Budgettet til internationale aktiviteter m.m. er i budget 2017 – 2020 blevet reduceret med lidt over 300.000 kr. pr. år. Det betyder, at i 2017 er budgettet til internationale aktiviteter på 188.000 kr., og det vurderes ikke, at dette budget kan bære Midtjyllands EU-kontors kontingentforhøjelse på ca. 100.000 kr. Reduktionen af budgettet til internationale aktiviteter i budget 2017 – 2020 skal blandt andet ses i sammenhæng med, at budgettet for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation blev øget i budget 2016 – 2019 (jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. juni 2016 angående Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område i forbindelse med budgetlægning 2017 – 2020, sag 3)
 
KKR Midtjylland indstillede på sit møde den 18. april 2016 at anbefale kommunerne at indarbejde et årligt beløb til et udvidet medlemsbidrag fra og med 2017 på 1. kr. pr. indbygger i forbindelse med budgetlægning 2017. Derudover blev kontingentforhøjelse samt andre vedtægtsændringer varslet på Midtjyllands EU-kontors ordinære generalforsamling den 29. april 2016. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger mod de varslede ændringer. Forvaltningen har desværre ikke fået medtaget varslingen om kontingentforhøjelse i budget 2017 – 2020.
 
Der afholdes i øjeblikket en skriftlig ekstraordinær generalforsamling angående de i 2016 varslede vedtægtsændringer, hvor det er muligt at fremsende indsigelser og kommentarer indtil 24. januar 2017.  Udover kontingentforhøjelsen vil vedtægtsændringerne også betyde, at Aarhus Universitet optages i ejerkredsen med fast plads i bestyrelsen. Aarhus Universitets kontingent er fastsat til 1 million kr. årligt og vil blive pristalsreguleret.
 
Pr. 1 januar 2016 forhøjede Region Midtjylland sit kontingent med 1 kr. pr. indbygger, og Aarhus Universitet forøgede også der sit faste bidrag til Midtjyllands EU-kontor.
 
Midtjyllands EU-kontors bestyrelse vurderer, at den forøgede indsats i Bruxelles vil have følgende effekter for ejerkredsen og aktører i Region Midtjylland:
-          Øget indsats på erhvervsområdet med flere internationale projekter for midtjyske virksomheder og mere EU-finansiering til dette.
-          Større helhedsindsats på fødevareområdet med internationalt perspektiv på det strategiske arbejde og klyngeudvikling samt større forudsætninger for EU-finansiering.
-          Større helhedsindsats på den internationale dimension af det sundhedsstrategiske område, sundhedsforskning samt velfærdsteknologi.
-          Styrket interessevaretagelse på forskningsområdet mhp. at bidrage til AUs ambitiøse målsætning for hjemtag af EU-midler under EUs forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 samt styrket sammenhængen mellem forskning og innovation til gavn for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland.
-          Stærkere og mere robust organisering af kontoret med mulighed for højere grad af teamwork og dermed yderligere fagligt fundament.
-          Mere synlighed for kontoret i Midtjylland og for Midtjylland i Bruxelles samt bedre kommunikation og formidling.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Kontingentet forventes opkrævet efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling og dermed vedtagelsen af de varslede vedtægtsændringer.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/316
Resume
Salg af vejareal til sammenlægning med tilstødende ejendom (Bevillingssag)
Ejeren af Søndergade 36, Rødkærsbro, har spurgt, om han kan købe ca. 20 m2 af det tilgrænsende vejareal jf. skravering på bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kommunen sælger ca. 20 m2 til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro, for 1.600 kr. ekskl. moms, mod at køberen betaler omkostningerne,
 
2. at der i givet fald gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at der i givet fald gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal til sammenlægning med Søndergade 36, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
4. at nettoindtægten på 1.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-02-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at tilbuddet på 2.000 kr. afvises.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Ved salg af det omhandlede areal rettes skellet ud mod vejen. Der er intet at indvende mod et salg – arealet skal ikke bruges i forbindelse med vejen.
 
Køber har tilbudt 2.000 kr. inkl. moms for arealet – svarende til 100 kr. pr. m2. Køber betaler omkostningerne. Overtagelsesdag efter nærmere aftale i 2017.
 
Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 20.000 kr. inkl. moms. Vurderingen er vedlagt som bilag nr. 2. Mæglervurderingen har kostet 1.000 kr. ekskl. moms.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.


Bilag