You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 15. marts 2017 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/8734
Resume
Forvaltningen vil på mødet i dag give en foreløbig orientering om regnskabsresultatet for 2016 jf. plancherne i bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Overordnede kommentarer til årsregnskabet
Der er tale om et meget tilfredsstillende regnskab, hvor der er styr på driften, idet der er mindreforbrug på alle store politikområder. Byrådets 3 målsætninger for økonomien (3 x 200 mio. kr.) er nået i 2016:
 
·         overskud før anlæg og afdrag mv. på 389 mio. kr.
·         skattefinansierede anlægsudgifter på 295 mio. kr.
·         gennemsnitlig likviditet på 392 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er igen i 2016 på et højt niveau.
 
I henhold til økonomistyringsprincipperne er der mulighed for at overføre mindreforbrug til efterfølgende år. Der er i år store overførsler af mindreforbrug på både drift og anlæg.  På driften er Kommunen på vej til at overføre 154,3 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018 og på skattefinansieret anlæg incl. jordforsyningen 155,8 mio. kr. Disse store overførsler sætter Kommunens likviditet under pres. Den disponible likviditet (den gennemsnitlige likviditet fratrukket overførslerne og gæld til Revas) er lav.
 
Derfor har Forvaltningen iværksat en kritisk gennemgang med henblik på at minimere overførslerne. For driftsoverførslerne med henblik på at lade overskydende mindreforbrug på centrale konti tilgå kassen, og for anlægsoverførsler med henblik på at overføre til ”det rigtige år”, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende. Forvaltningens forslag hertil fremgår af plancherne i bilag nr. 1 og vil indgå i den endelige sag om regnskab og overførsler. Tidsplanen fremgår nedenfor.
 
Der vil fremadrettet ved budgetopfølgningerne være fokus på ”Træfsikkerheden”, idet regnskabet 2016 på flere områder afviger fra det forventede regnskab opgjort pr. 30. september 2016.   
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ifølge tidsplanen for afslutningen af årsregnskabet for 2016 forelægges det endelige regnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. april 2017 og efterfølgende på Byrådets møde den 19. april 2017, hvorefter det overleveres til revisionens gennemgang.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 13/25612
Resume
Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort med udgangen af januar 2017 og drøftes på dagens møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31.
januar 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Sagen blev drøftet.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ledelsesinformationen pr. 31. januar 2017, der fremgår af bilag nr. 1, kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/1701
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges til orientering hver måned en oversigt over indkomne medarbejderforslag i forslagspostkassen ”Kom frit frem”.
 
I perioden 26. januar – 28. februar 2017 er der indkommet 1 forslag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 26. januar – 28. februar 2017 til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.
 
Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:

 • De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling. 
 • Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 • Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 
 
Af bilag nr. 1 fremgår således det ene medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 26. januar – 28. februar 2017.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/5885
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

2. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Bach Gruppen A/S har ansøgt om ny planlægning for et område beliggende mellem Vestre Ringvej og Agerlandsvej i den nordvestlige del af Viborg. Området fremstår i dag som et grønt område med en støjvold mod Vestre Ringvej. Inden for området har der tidligere været en mindre gårdbebyggelse. I dag findes der kun en ældre beboelsesbygning tilbage.
 
Projektforslaget
Der ansøges om mulighed for opførelse af 16 rækkehuse med tilhørende parkerings- og opholdsarealer. Rækkehusene udstykkes med en minimum grundstørrelse på 240 m2 med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området vil få vejadgang via den eksisterende vejoverkørsel til Agerlandsvej.
 
Området er støjbelastet pga. nærheden til større veje og der er derfor foretaget en støjberegning af trafikstøjen. Støjberegningen viser, at det er nødvendigt at forhøje den eksisterende støjvold mod Vestre Ringvej til en højde på 4,5 meter, samt etablere en ny støjvold med en højde på 3,5 meter mod Agerlandsvej. Således det kan sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes. Støjvoldene udføres med en hældning på 1:2 – 1:1,75 (270 – 300) og begrønnes. Boliger og opholdsarealer placeres så langt som muligt væk fra Vestre Ringvej, for at mindske gener fra trafikstøjen og skyggegener fra støjvolden. I bilag nr. 2 er det ansøgte projekt med støjvolde illustreret, samt det er indtegnet, hvor støjgrænseværdien kan overholdes. I bilag nr. 3 er skyggepåvirkningen fra støjvoldene illustreret. 
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 172 og lokalplan nr. 135_T1. Lokalplan nr. 172 § 3.2 udlægger den nordlige del af området til liberalt erhverv med bolig, ældrekollektiv, fælleshus eller forsamlingshus på den eksisterende ejendom. Lokalplanen udlægger desuden en vejbyggelinje 34 meter fra vejskel mod Agerlandsvej.
 
§ 9.5 i lokalplan nr. 135_T1 udlægger den sydlige del af området til beplantning og støjvold.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanerne. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Mod øst er området i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til offentlige formål, mens den vestlige del er udlagt til rekreativt område. Der er desuden en særbestemmelse om byggelinje mod Agerlandsvej.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder hvad angår:
·         Anvendelse
·         Bebyggelsens/støjvolds placering
·         Afgrænsning af ramme
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.
 
Principper for planlægningen
Lokalplanens formål forventes at blive, at ny bebyggelse og opholdsarealer skal sikres gode lys- og støjforhold. Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af række-, dobbelt-, kæde-, klyngehuse og lignende. Der gives mulighed for opførelse af 16 nye boliger med private og fælles opholdsarealer. Der skal etableres et fælles opholdsareal på mindst 10 % af områdets samlede areal. Den enkelte ejendom må bebygges med en maks. bebyggelsesprocent på 40. Vejadgang bliver fra Agerlandsvej via den eksisterende vejoverkørsel.
 
Kommuneplantillægget har til formål at ændre rammeafgrænsningen, således området udlægges til boligformål. Dette gøres ved at udvide ramme VIB.NV.B4.02 til også at omfatte lokalplanområdet. Derudover har kommuneplantillægget til formål at ophæve særbestemmelsen om vejbyggelinje mod Agerlandsvej.
 
I denne sag skal der tages stilling til:

 • Ophævelse af vejbyggelinje mod Agerlandsvej
 • Ændret kommuneplanrammebestemmelse fra almen service og rekreative formål til boliger
 • Skygge- og støjforhold

Vejbyggelinjen nord for Agerlandsvej har medført, at bebyggelse ikke er blevet opført nærmere vejskel end 34 meter. F.eks. er arealet mellem byggelinje og vejskel udlagt til grønt område i Lokalplan 423 fra marts 2014, for dagligvarebutikken på Katrinevænget 2. Selvom der ikke er placeret bebyggelse nærmere 34 meter på Agerlandsvej, fremstår vejen ikke med en bred rabat mod nord, da der findes parcelhushaver med hække og større træer, samt andre steder med mindre skovbeplantning. Støjvoldene skal begrønnes med græs. Forvaltningen vurderer, at projektets støjvolde nær Agerlandsvej vil indgå i det eksisterende grønne udtryk langs Agerlandsvej og derfor kan byggelinjen udtages i den videre planlægning.
 
Rammebestemmelserne for lokalplanområdet skal ændres fra almen service og rekreative formål. Området egner sig ikke til rekreative formål og den miljømæssige belastning af nærområdet øges ikke ved en ændring fra almen service til boliger. Desuden er der ikke planer om at udvide Katrinehaven, som ligger nord for området.
 
Nye boliger på den ønskede placering er kun muligt, såfremt der etableres støjvolde mod syd, øst og vest. Det er derfor i forbindelse med projektforslaget undersøgt, hvordan de kommende boliger påvirkes af skyggegener fra støjvoldene, jf. bilag nr. 3.
 
Forvaltningen vurderer, at støj- og skyggegenerne ikke er af sådan en karakter, at der ikke kan bygges boliger på den ansøgte placering. 
 
I forbindelse med planlægningen skal der ske en bearbejdning af vejadgangen på bilag nr. 2, således denne får en tilstrækkelig bredde.
 
Fordebat
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om et mindre område, hvor den ændrede anvendelse ikke vurderes at påvirke de omkringliggende boliger betydeligt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse
medio 2017
Offentlig høring
medio 2017
Endelig vedtagelse
ultimo 2017
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Langs Vestre Ringvej er der udlagt en 25 meter byggelinje fra vejskel. Vejdirektoratet har givet tilladelse til forhøjelse af den eksisterende støjvold, bl.a. fordi der ikke er konkrete planer om at udbygge den pågældende strækning af Vestre Ringvej. Den eksisterende støjvold er etableret uden fjernelsesvilkår, hvilket tilladelsen også er. Når tilladelsen er givet uden fjernelsesvilkår er Vejdirektoratet erstatningsansvarlige, hvis anlægget skal fjernes i forbindelse med vejudvidelse.


Bilag

Sagsid.: 16/35246
Resume
Karup Kartoffelmelfabrik søger om en ny planlægning for en udvidelse af fabrikken. Virksomheden dækker i dag ca. 10 ha og ønsker, at Byrådet i kommune- og lokalplan udlægger yderligere 50 ha beliggende vest for reservationen til omfartsvej ved Karup.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med fordebatten,
 
3. at Forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i fordebatten, og
 
4. at Forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om planlægningens fortsættelse, såfremt der ikke kommer væsentlige høringssvar i fordebatten. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med fordebatten,
 
3. at Forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i fordebatten, og
 
4. at Forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om planlægningens fortsættelse, såfremt der ikke kommer væsentlige høringssvar i fordebatten.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.           
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Projektforslaget
Karup Kartoffelmelfabrik har - på baggrund af ophøret af EU-kvoter på produktion af kartoffelmel i år 2012 - et ønske om at udvide produktionen af kartoffelmel, kartoffelprotein og kartoffelfibre. Karup Kartoffelmelsfabrik ønsker derfor, at Byrådet igangsætter kommune- og lokalplanlægning, der kan forøge fabrikkens areal nord for Åhusevej fra de nuværende ca. 10 ha til 60 ha. Dvs. en ny planlægning for ca. 50 ha. 
 
Fabrikken ønsker at udvide sin produktion fra 86.500 tons i 2015/2016 til cirka 120.000 tons i år 2025, som fabrikken allerede har miljøgodkendelse til. Hvis der skal produceres 120.000 tons om året på den nuværende fabrik bliver forarbejdningssæsonen længere, hvilket resulterer i et større spild. Dels rådner flere kartofler, og dels omdannes en del af kartoffelstivelsen til sukker inden forarbejdningen. Dertil kommer, at det eksisterende anlæg ligger så bynært, at det giver gener for de nærmeste naboer.
 
Ved at bygge et større fabriksanlæg nord for Åhusevej kan forarbejdningssæsonen afkortes fra 124 dage til ca. 88 dage, og færre naboer belastes af støjgener på grund af en større afstand til fabrikken.
 
Karup Kartoffelmelfabrik ligger ved ankomsten til Karup by fra syd. Fabrikken er i dag delt på 3 områder (se bilag nr. 1):
-      Engholmvej 15 og 19, (som er den oprindelige fabrik nærmest byen)
-      Åhusevej 3 og 3A (Mellem Herningvej og Åhusevej) og
-      Ericavej 57 (de nyeste anlæg nord for Åhusevej)
Alle 3 områder er beliggende omkring rundkørslen. Engholmvej 15 og 19 og Åhusevej 3 og 3A er ikke en del af den nye planlægning.
 
Produktionen bliver fremadrettet samlet omkring Åhusevej. Indtil år 2025 udbygges den nye fabrik, hvorefter det gamle fabrik på Engholmvej forventes udfaset.
 
Karup Kartoffelmelfabrik ejer alle arealerne indenfor planområdet undtagen Åhusevej 10, hvor der foreligger en fuldmagt fra ejeren til, at arealerne kan indgå i planlægningen.
 
Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Kartoffelmelsfabrikken er i Kommuneplan 2013 – 2025 (og i forslag til kommuneplan 2017 – 2029) udlagt i de tre kommuneplanrammer:
-      Den ældste del af fabrikken, som ligger nærmest byen, er udlagt i erhvervsområdet KARU.E2.03, hvor der kan der bygges i 18 og 28 meters højde – miljøklasse 3-5. Bebyggelsesprocenten er 50.
-      Fabrikkens område på begge sider af Åhusevej er en del af rammeområdet KARU.E2.02. Nord for Åhusevej kan bygges i 16,5 meters højde – miljøklasse 2-5 og syd for Åhusevej kan der bygges i 55 meters højde – miljøklasse 3-6. Bebyggelsesprocenten er 50.
-      Indenfor rammeområde KARU.TA.01, som er udlagt til solcelleanlæg, er max. højden 8,5 meter, dog 16 meter for tanke/siloer. Bebyggelsesprocenten er 30.
 
Skitseforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, idet fabrikkens areal ønskes udvidet ud over de gældende rammeområder. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.
 
Planområdet deles op i 2 kommuneplanrammer:
- KARU.E2.03 kan anvendes til anlæggene indenfor delområde A. De har behov for en bygningshøjde på op til 16,5 meter, mens tanke/siloer kan opføres i optil 25 meter, dog med enkelte op til 55meters højde.
- KARU.E2.02 kan anvendes til anlæggene indenfor delområde B og C, da de kun har brug for en højde på op til 16 m’s højde (evt. op til 25 for siloer og skorstene). De øvrige rammebestemmelser videreføres. En del af rammeområde KARU.TA.01 ændres til KARU.E2.02. Delområderne kan ses på bilag 3.
 
På tværs gennem det nye fabriksområde løber en vejreservation til en omfartsvej nord om Karup by – en forlægning af rute 12 - Herningvej. Rute 12 er en statsvej og vejreservationen er dermed fastlagt af Vejdirektoratet. Vejreservationen har indtil nu været vist i kommuneplanen som en meget bred vejreservationszone, men Vejdirektoratet har i forbindelse med virksomhedens udvidelsesønsker reduceret den til en linjeføring, som er vist på delområdekortet. Den nye vejreservation indføres i kommuneplanen i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision.
 
Karup Kartoffelmelfabrik ligger desuden tæt på indflyvningszonen til Midtjyllands Lufthavn, hvorfor det kan blive nødvendigt at ændre på delområdegrænserne for at sikre, at de op til 55 meter høje siloer/tankanlæg ikke vil genere flytrafikken.
 
Det er desuden nødvendigt at etablere en rørbro over Åhusevej og en over Omfartsvejen til transport af kartoffelmel mellem fabrikkens delområder. Rørbroerne skal have en frihøjde på mindst 5 meters højde over vejenes kørebaner.
 
Lokalplan
En mindre del af det kommende lokalplanområde er omfattet af lokalplan 403, Tekniske anlæg ved Ericavej i Klarup, som udlægger lokalplanområdet til solfangeranlæg. En mindre del af lokalplan 403 aflyses og erstattes af den nye lokalplan. 
 
Den eksisterende del af Karup Kartoffelmelfabrik er omfattet af lokalplan 317, som fortsat vil være gældende for Engholmvej 15 og 19 samt Åhusevej 3 og 3A.
 
De nye arealer, som ligger nord for Åhusevej ændres landzonearealerne til byzone. Planområdet, som ønskes udlagt i kommuneplanrammen og lokalplanen er ca. 60 ha stort. Cirka 11,9 ha er allerede udlagt i lokalplan 317 og 403, så nyudlægget er på knapt 50 ha.
 
Indenfor det nye planområde ligger en beskyttet mose på ca. 1,3 ha. Derudover er der en mindre sø. Begge er omfattet af §3. Den nye omfartsvej reserverer knapt 3 ha. At omfartsvejen gennemskærer fabrikkens arealer betyder naturligvis, at arealerne ikke kan udnyttes optimalt, og der derfor må beregnes et vist ”spild”. Når de nuværende udbygningsplaner er realiseret i år 2025 er der anvendt ca. 20 ha af delområde C til den nye fabrik.
 
Efter år 2025 ønskes der etableret et biobrændselsanlæg til indtørring af kartoffelmelet, og der ønskes nye produktionslinjer, der kan forarbejde f.eks. ærter, majs og hestebønner til stivelse, proteiner og fibre. Og kartoffelmelsproduktionen ønskes øget.
 
Der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Udlæg af det 60 ha store ramme- og lokalplanområde, som vist på bilag nr. 1,
 • Lokalplanområdet overføres til byzone,
 • Videreførelse af principperne i KARU.E2.02 og KARU.E2.03,
 • Arealreservation til et biobrændselsanlæg og specialproduktioner,
 • Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder (se evt. ansøgningen for nærmere beskrivelse)
 • Anlæggets indretning (i forhold til både fysiske omfang og andre genevirkninger for naboer) søges tilpasset især landskabet og Karup by
 • Der bør sikres så stor afstand mellem Karup by og de nye anlæg, som muligt.
 • Vejadgange etableres kun fra Åhusevej,
 • Rørledninger over Åhusevej og omfartsvejen,
 • Miljøforholdene (især emission, støj og lugt) skal belyses yderligere
 • Der etableres en tæt beplantning omkring fabrikken og langs omfartsvejen
 • Der kan etableres støjvolde mellem fabrikken og Karup by og evt. mod andre naboer.
 • Trafiksikkerheden for cyklister og gående på Åhusevej skal sikres,
 • Der tages hånd om den beskyttede natur (en mindre sø og et moseområde)

Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed der kan planlægges for et større erhvervsområde. En så stor udvidelse af kommuneplanens rammeområder er en væsentlig ændring i forhold til de gældende kommuneplanrammer og derfor er den ændrede planlægning omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.
 
Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 5.
 
Debatperioden foreslås fastsat til 2 uger. Ændringsforslag og bemærkninger, der kan medføre ændringer i de ovennævnte principper, vil blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene i forbindelse med fordebatten.
 
Hovedspørgsmålet er især, hvordan fabrikken kan udvides under hensyntagen til deres omgivelser.
 
Karup Kartoffelmelfabrik vil gerne planlægge tidsplanen, så planerne vedtages så hurtigt som muligt. Det betyder, at den 8 ugers offentlige høring af planforslagene bliver i skolernes sommerferie: ugerne 25 – 33, hvor der kan afholdes borgermøde i uge 26, som er sidste uge i juni - alternativt i uge 32, som er den sidste uge i skolernes sommerferie (Udsendelsen er berammet til torsdag i uge 25). 
Miljøvurdering
Det konkrete projekt er i færd med at blive screenet i henhold til VVM-reglerne. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed og afgør, om det er nødvendigt med en VVM-redegørelse.
 
Såfremt der skal udarbejdes en VVM redegørelse, starter VVM-planlægningsprocessen med en foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til projektet. I givet fald vil debatmaterialet blive forelagt Klima- og Miljøudvalget, der varetager opgaven vedr. VVM, som høringsberettiget, berørt myndighed.
 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, når en lokalplan åbner mulighed for en udvidelse af produktionen af kartoffelmel, idet denne produktionstype står på lovens bilag 4: 7. Levnedsmiddelindustrien pkt. g) Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter. Planerne vurderes ikke at være et mindre område på lokalt plan eller bestå af små ændringer, hvorfor der er obligatorisk miljørapport.  
 
For at afklare miljørapportens indhold skal der udarbejdes en såkaldt scoping, som skal afklare hvilke emner, der skal behandles i miljørapporten og afklare hvor detaljeret de respektive emner skal behandles. På baggrund af en konfliktsøgning, så forventes det, at miljørapporten vil indeholde emnerne: Visuel påvirkning, trafikafvikling, natur, støj og luftforurening.
 
Miljø- og sundhedskonsekvensvurderingen samt den eventuelle VVM-redegørelse slås normalt sammen i en miljørapport, men da de er 2 myndigheder, der er ansvarlige for hver sin del, bliver det særskilte dokumenter. Miljørapporten vil belyse de miljømæssige konsekvenser af planen og projektet samt vurdere behovet for overvågning og afværgeforanstaltninger.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Fordebat
Primo 2017
Planforslag til vedtagelse
Medio 2017
Offentlig høring
Medio 2017
Endelig vedtagelse
Ultimo 2017
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det kan evt. blive nødvendigt med en forstærkning og udvidelse af Åhusevej, idet en større del af de tunge kartoffeltransporter må forventes at benytte Åhusevej. Såfremt det bliver nødvendigt, skal det afklares, om virksomheden kan pålægges denne udgift.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ved udlæg af det meget store areal til rammeområder, der først anvendes efter år 2025, kan Viborg Kommune evt. planlægge for et perspektivområde senere. Et stort arealudlæg kan muligvis bremse udlæg af andre erhvervsarealer andre steder i Viborg Kommune.Bilag

Sagsid.: 17/12368
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at erhvervsstrategiens handlingsplan 2017/2018 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte Erhvervsstrategi 2020 den 18. maj 2016 (sag nr. 8).
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Ved Byrådets godkendelse af Erhvervsstrategi 2020 besluttede Byrådet dels, at der skulle gøres status for erhvervsstrategien i 2018 og dels, at et forslag til handlingsplan skulle udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet.
 
Der er udarbejdet et forslag til handlingsplan 2017/2018, der kan ses som bilag nr. 1. Handlingsplanen har været i høring hos VIBORGegnens Erhvervsråd, og bemærkningerne her fra er indarbejdet.
 
Handlingsplanen er ikke udtryk for alle de tiltag, der gøres i Viborg Kommune med henblik på at understøtte erhvervsstrategiens målsætninger, men er i stedet de særligt fokuserede indsatser, som i 2017 og 2018 skal understøtte erhvervsstrategiens målsætninger.
 
Erhvervsstrategien har 5 målbare milepæle, hvor nogle følges fra år til år, mens andre baseres på målinger hvert andet år. Milepælene ligger indenfor følgende områder: Placering i DIs målinger om lokalt erhvervsklima, udvikling i mulighederne for at tiltrække arbejdskraft, udvikling i antallet af arbejdspladser og borgere i Viborg Kommune samt udvikling i mediesynlighed.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/39977
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at drøfte emnet om harmonisering af den fremtidige vedligeholdelse på parkeringsarealer ved selvejende institutioner og idræts- og kulturanlæg i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med tidligere behandling har udvalget bl.a. ønsket at få undersøgt, hvorvidt der er anden offentlig anvendelse af parkeringspladserne (skolebuskørsel mv.). Det har Forvaltningen nu undersøgt og på den baggrund indstillet et forslag til harmonisering af området.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller,
 
2. at der for selvejende institutioner med haller, hvor P-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Forvaltningen bistår med administrativ hjælp til indgåelse af særlige aftaler, hvis parterne ønsker det,
 
3. at aftalen med Bjerringbro Idrætspark genforhandles, og at Viborg Kommune i den forbindelse tilbyder at udlægge ny asfaltbelægning (udgift på 400.000 kr. excl. moms) mod, at Bjerringbro Idrætspark overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget,
 
4. at udgiften på 400.000 kr. til ny asfaltbelægning finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik på Teknisk Udvalgs budgetområde, og
5. at Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge Kommunen om et anlægstilskud. Ansøgning herom kan eksempelvis søges til medfinansiering af det pågældende projekt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller,
 
2. at der for selvejende institutioner med haller, hvor P-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Forvaltningen bistår med administrativ hjælp til indgåelse af særlige aftaler, hvis parterne ønsker det,
 
3. at aftalen med Bjerringbro Idrætspark genforhandles, og at Viborg Kommune i den forbindelse tilbyder at udlægge ny asfaltbelægning (udgift på 400.000 kr. excl. moms) mod, at Bjerringbro
Idrætspark overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget,
 
4. at udgiften på 400.000 kr. til ny asfaltbelægning finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik på Teknisk Udvalgs budgetområde,
 
5. at Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge Kommunen om et anlægstilskud, og
 
6. at Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til harmonisering, inden for den nuværende økonomiske ramme.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2014 (sag nr. 28), at harmonisering i forhold til fremtidige vedligeholdelse på parkeringsarealer ved selvejende institutioner samt idræts- og kulturanlæg tages med som et tema i budgetlægningen for 2016-2019.
 
Baggrunden for den aktuelle sag var, at den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark den 10. april 2006 overtog parkeringspladsen fra tidligere Bjerringbro Kommune, hvor pladsen var en del at det offentlige vejareal. I købsaftalen er der aftalt, at sælger (Kommunen) fortsat foretager snerydning og vedligeholdelse af parkeringspladsen i samme omfang og på samme niveau som indtil overdragelsen. Udgifter herudover til vedligeholdelse m.v. af parkeringspladsen er sælger (Kommunen) uvedkommende.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 24. august 2016 (sag nr. 7) behandlet sagen om harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner.
 
På mødet blev det besluttet, at udsætte sagen med henblik på videre undersøgelser.  På baggrund heraf er blandt andet undersøgt:
·      hvorvidt det er Viborg Kommune, der ejer parkeringsanlæggene ved de selvejende institutioner
·      hvorvidt evt. forskelle i ejerforhold kan forklare forskelle i drift og vedligeholdelse fra institution til institution
·      hvad grundlaget i givet fald vil være, hvis der skal forhandles med Bjerringbro Idrætspark om overdragelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af deres parkeringsarealer.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen igen på sit møde den 16. november 2016 (sag nr. 5). På mødet besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere undersøgelser, f.eks. anden offentlig anvendelse af parkeringspladserne (skolebuskørsel mv.).
Inddragelse og høring
Forvaltningen har forhørt sig hos aktuelle skoler og forvaltningsgrene om, hvorledes de pågældende parkeringspladser bliver anvendt.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har undersøgt ejerforholdene af parkeringsanlæggene ved de selvejende institutioner og kan oplyse, at Viborg Kommune står som ejer af 14 af de i alt 21 parkeringsanlæg, som det fremgår af bilag nr. 1. På de 14 lokaliteter, hvor Kommunen ejer parkeringsanlægget, ejer Kommunen tillige det areal, som den pågældende institutions bygning(er) er beliggende på.

Principielt har de selvejende institutioner selv ansvaret for drift og vedligeholdelse af parkeringspladserne. I konkrete tilfælde har dette princip været fraveget. Som principiel afvigelse har Bjerringbro Idrætspark indgået en formel aftale med tidligere Bjerringbro Kommune, så arealet er ejet af den selvejende institution, men hvor udgifterne til drift og vedligeholdelse afholdes af Kommunen. Forskellene i ejerforholdene kan således ikke forklare forskellene i driften og vedligeholdelsen.

Med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse bliver det pt. udført og betalt af den kommunale vintertjeneste ved 7 af de 21 parkeringsanlæg ved de selvejende institutioner.
 
Forvaltningen kan efter høring oplyse, at de fleste aktuelle skoler ikke har aftaler om brug af parkeringspladserne beliggende ved de selvejende institutioner (haller). Eneste undtagelse er Møldrup Skole, der oplyser, at de bruger parkeringspladsen ved den selvejende institution (Møldrup Hallen) og betaler et bidrag til snerydning. Parkeringspladsen ligger matrikulært på et vejareal. Ved Løgstrup skole og børnehave anvender disse institutioner også parkeringspladsen ved Løgstrup Hallen. Der betales ikke for brug af parkeringspladsen, der matrikulært er beliggende på et kommunalt areal.
 
For skolebussernes/lokalruternes anvendelse af parkeringspladser ved de selvejende institutioner (haller) gælder, at de ikke anvender disse pladser med følgende undtagelser:
·      Møllehøjhallen i Bruunshåb, hvor skolebussen anvender parkeringspladsen ved hallen til at vende og parkere. Den selvejende institution betaler selv for vedligeholdelsen og vintervedligeholdelsen. Parkeringsarealet er matrikulært et kommunalt areal.
·      Rødkærsbrohallen, hvor skolebussen holder foran hallens indgang. Det er Kommunen, der betaler for snerydning m.v. ifølge aftale. Parkeringsarealet er matrikulært et kommunalt areal.  
·      Vestfjendshallen i Vridsted, hvor skolebussen anvender parkeringspladsen ved hallen, er der lavet en aftale om nogen vedligeholdelse. Der betales ikke for snerydning m.v.). Det er institutionen, der ejer parkeringspladsen ved hallen.
Tilsvarende er de selvejende institutioner spurgt, hvorvidt de selv betaler for vedligeholdelse og vintervedligeholdelse af parkeringspladserne ved deres haller.
Ud fra oplysninger fra de selvejende institutioner (haller) fremgår følgende:
 • 7 institutioner forestår al vedligeholdelse af parkeringspladserne ved deres haller. (Alhedehallerne, Hald Ege Hallen, Houlkær Hallen, Jet hallerne i Karup Kølvrå, Rødding kulturcenter, Sahl minihal, Tjelecentret).
 • 10 institutioner har oplyst, at Kommunen forestår al vedligeholdelse af parkeringspladserne ved deres hal. (Bjerringbro Idrætspark, Finderuphøj hallen, Klejtrup Kultur og Multicenter, Møldrup Hallen, Møllehøjhallen i Bruunshåb, Overlundhallen, Rødkærsbrohallen, Skals Idræts- og Kulturcenter, Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Østfjendshallen i Mønsted). 
 • Ved 2 haller gør institutionen det meste selv og resten forestås af Kommunen. (Løgstrup Hallen, Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter)
 • Ved Vestfjendshallen i Vridsted forestår Kommunen det meste vedligeholdelsesarbejde.
 Forvaltningen har følgende forslag til harmonisering af området:
·         Området harmoniseres, således at de selvejende institutioner selv varetager driften og vedligeholdelsen af de parkeringsanlæg, der er beliggende ved deres haller. Det betyder, at de haller, der allerede har overtaget drift af p-pladser, fortsat har dette ansvar og at dette princip kommer til at gælde for alle selvejende institutioner. Det er i øvrigt den udmelding Forvaltningen har givet, når der er blevet spurgte ind til det i de sidste 3-4 år.

·         For selvejende institutioner med haller, hvor P-pladsen er beliggende ved skoler og øvrige kommunale institutioner gælder, at der indgås særlige aftaler mellem de to parter, der tilgodeser, at pågældende kommunale institutioner er brugere af p-plads. I aftalerne indgår også forhold vedrørende skolebusser. Det betyder, at det som udgangspunkt er helt op til de to parter at indgå aftalen med hinanden om drift og vedligeholdelse af parkeringsanlægget, og parterne beslutter selv, hvem de ønsker, at der skal udføre arbejdet. Når der etableres institutioner ved p-pladserne skal evt. ændringer i drift afklares med den respektive fagforvaltning (eksempel - ny institution i Rødkærsbro)

·         Der er indgået en formel aftale mellem tidligere Bjerringbro Kommune og den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark. Såfremt aftalen søges genforhandlet foreslås, at Kommunen udlægger en ny asfaltbelægning på parkeringspladsen mod, at Bjerringbro Idrætsplads overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse. Udgiften til ny asfaltslidlag på parkeringsanlægget ved Bjerringbro Idrætspark andrager ca. 400.000 kr. eksklusive moms. De 400.000 kr. vil i givet fald skulle finansieres af ”asfaltkontoen” på driften under politikområdet Trafik, der er på Teknisk Udvalgs budgetområde.

·         Kommunen oplyser de selvejende institutioner om, at de ved større investeringer har mulighed for at søge anlægstilskud hos Kommunen til medfinansiering af det pågældende projekt.
 
Alternativer
Undlade at foretage en harmonisering af området eller at vælge en anden harmoniseringsmodel.
 
Tidsperspektiv
Ingen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Såfremt indstilling godkendes vil der ske en økonomisk harmonisering mellem de forskellige institutioner.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.
Bilag

Sagsid.: 17/6519
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om Viborg Kommune skal ansøge om at blive en del af partnerskabet om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at blive en del af partnerskabet om regelforenkling med
Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet det i ansøgningen forudsættes, at der i projektet også bliver mulighed for at stille forslag om ændring af processer affødt af uhensigtsmæssige statslige regler, f.eks. på beskæftigelsesområdet, overførselsområdet og området vanskeligt stillede børn og unge.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har den 26. januar 2017 modtaget en henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren (bilag nr. 1), hvori kommunerne inviteres til at søge om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er ansøgningsfrist den 31. marts 2017.
 
Inddragelse og høring
Henvendelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeren er blevet drøftet på møde i Hoved-MED den 21. februar 2017, hvilket gav anledning til følgende udtalelse: ”Medarbejdersiden i Hoved-MED foretrækker – bl.a. af ressourcemæssige grunde - at Viborg Kommune gennemfører sit eget projekt frem for at blive en del af partnerskabet om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet”.
 
Beskrivelse
Der udvælges to kommuner blandt ansøgerne til at indgå i partnerskabet. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, vil i samarbejde med de to udvalgte kommuner deltage i en gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen.
Formålet er at identificere ideer og forslag til administrative lettelser, som samtidig kan være til inspiration for alle kommuner.
Viborg Kommune har i de senere år igangsat en række initiativer inden for regelforenkling inden for både statslige regler og egne arbejdsgange herunder:
 • Frikommuneforsøg I (2012-2016). Frikommuneprojektets mål var at sætte kommunerne mere fri og fjerne uhensigtsmæssige regler og bindinger for lokalpolitikere, ledere og medarbejdere.
 • En smartere kommune (Lean). Formålet er at opnå en kultur med fokus på løbende forbedringer og effektivisering, primært med anvendelse af værdibaseret LEAN, hvor alle medarbejdere i Viborg Kommune fokuserer på at gøre tingene smartere med fokus på borgernes behov.
 • Kom frit frem – postkasse til medarbejderforslag. I perioden 27. juni – 18. december 2016 var der indkommet 95 forslag til ”postkassen”. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16) at videreføre postkassen.  
 • Udredning i MED system – barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet. Redegørelse vedrørende en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2017 (sag nr. 16).  
 • KLK-analyse af administration og ledelse (2016). På baggrund af en analyse fra KLK blev der udmøntet effektiviseringer på det administrative område. Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest behandlet opfølgning på analysens øvrige elementer på møde den 18. januar 2017 (sag nr. 5).
Senest har direktionen i forlængelse af KLK-analysen igangsat en analyse af de administrative processer i forholdet mellem stabene og de øvrige direktørområder, foreløbigt med Job & Velfærd som første område. Analysen skal bidrage til at realisere udmøntningen af Byrådets effektiviseringsstrategi – både nuværende og fremtidige effektiviseringskrav.

Alternativer
Viborg Kommune kan enten vælge at søge om deltagelse i partnerskabet eller undlade at søge og i stedet fortsætte kommunens eksisterende tiltag og analyser inden for regelforenkling.
 
Tidsperspektiv
Der er ansøgningsfrist den 31. marts 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Partnerskabet vedrører ikke – som tilfældet var i Frikommuneforsøget - uhensigtsmæssige statslige regler eller byrder, som er konsekvensen af statslige regler.


Bilag

Sagsid.: 14/52241
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at fristen i det tidligere påbud der er givet JAFI A/S om fysisk lovliggørelse af detailhandelsbutik ændres fra den 1. maj 2017 til den 1. juli 2017,
 
2. at udkast til orienteringsbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag nr. 2) i givet fald godkendes, og
 
3. at Forvaltningen bemyndiges til at orientere Planklagenævnet om den ændrede påbudsfrist.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 18. juni 2014 (sag nr. 27) at ophæve det tidligere udstedte påbud til jagt- og fiskeributikken JAFI A/S om lovliggørelse af butikkens placering.
 
Statsforvaltningen fastslog ved udtalelse af 1. juni 2016, at denne byrådsbeslutning ikke var lovlig. På denne baggrund traf Byrådet den 28. oktober 2016 (sag nr. 5) beslutning om at igangsætte proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 samt udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A.
 
Byrådet traf samtidigt beslutning om, at sagen på ny skal forelægges politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A.
 
På baggrund af indsigelser modtaget fra JAFI´s advokat mod det varslede påbud, herunder anmodning om at fristen for lovliggørelse burde udskydes til den 1. september 2017, blev sagen behandlet af Byrådet på møde den 21. december 2016 (sag nr. 6). Byrådet traf i den forbindelse beslutning om at fastholde påbudsfristen til den 1. maj 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forlængelse af Byrådets beslutning på mødet den 21. december 2016 (sag nr. 6) blev påbud givet JAFI A/S ved brev af 22. december 2016.
 
Påbuddet blev efterfølgende påklaget af JAFI´s advokat til Natur- og Miljøklagenævnet jf. bilag nr. 1. Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnets opgaver pr. 1. februar 2017 er splittet op med den konsekvens, at klagesagen nu behandles af det nyetablerede Planklagenævn.
 
Som tidligere beskrevet i dagsordenen til Byrådets møde den 28. oktober 2016 (sag nr. 5) blev der i begyndelsen af juni 2016 indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.
 
På baggrund af forligsteksten er forventningen, at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget var den oprindelige plan, at et lovforslag skulle fremsættes i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017.
 
Det har efterfølgende vist sig, at lovforslaget er blevet 1. behandlet i Folketinget den 2. februar 2017, men ifølge Folketingets aktuelle tidsplan nu først forventes 2. og 3. behandlet henholdsvis den 2. og 4. maj 2017.   
 
Problemstillingen er således, at den forventede ændring af planloven først forventes at foreligge efter den fastsatte påbudsfrist. Spørgsmålet er på den baggrund, om fristen for det meddelte påbud bør fastsættes til en senere tidspunkt.
 
Hvis fristen for påbuddet ikke udsættes, vil Viborg Kommune som udgangspunkt være forpligtet til at tage skridt til håndhævelse af påbuddet efter fristens udløb den 1. maj 2017, for det tilfælde JAFI måtte vælge ikke at efterleve påbuddet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Såfremt ændringen af planloven vedtages i begyndelsen af maj 2017 vil sagen på ny blive forelagt Byrådet med henblik på stillingtagen til, om Byrådet agter at igangsætte en retlig lovliggørelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Som også beskrevet i dagsordenen til Byrådets møde den 21. december 2016 (sag nr. 6) skal Viborg Kommune holde sig for øje, at en forlængelse af den i påbuddet fastsatte frist vil kunne udgøre myndighedspassivitet og dermed afskære Kommunen fra på et senere tidspunkt at håndhæve påbuddet om fysisk lovliggørelse, hvis dette måtte blive aktuelt.
 
Navnlig i lyset af det aktuelle lovforslag om ændring af planloven, som forventes at åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af JAFI, og som allerede er 1. behandlet i Folketinget, er det Forvaltningens vurdering, at påbudsfristen vil kunne forlænges til den 1. juli 2017 uden at der herved kan statueres myndighedspassivitet.
Bilag

Sagsid.: 16/63322
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 72.818.000 kr. for 70 almene ungdomsboliger i afdeling 135, beliggende på kaserneområdet i Viborg (skema B) godkendes, på betingelse af, at afdeling 135 før byggeriets påbegyndelse opfylder kravet om tinglyst ejendomsret i støttebekendtgørelsens § 22,
 
2. at det kommunale grundkapitallån på 7.282.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
3. at udgiften på 7.282.000 finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 til almene ungdomsboliger på Camp Logos, Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, og
 
4. at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 904 kr./m² for første driftsår inkl. fradrag for ungdomsboligbidraget godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 23. november 2016 (sag nr. 5) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 135, om tilsagn (skema A) til 70 almene ungdomsboliger beliggende på kaserneområdet i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 72.818.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet:
 • at der ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 7.282.000 kr.,
 • at stille kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi, og
 • at Kommunen godtgør 20 % af statens udgift til ungdomsboligbidraget, svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Afdeling 135 omfatter 4 bygninger i op til 5 etager, og med 2 elevatorer. Bygningerne placeres således, at de danner et internt gårdrum. 25 boliger bliver på ca. 36 m² med 1 værelse, og 70 boliger bliver på ca. 50 m² med 2 værelser, i alt 3.148 m².
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at lejere af de 2-værelses lejligheder vil fremleje det ene værelse, således 2 beboer hver får et værelse på ca. 8-10 m², og skal dele køkken og bad. Der kan således blive op til 115 lejere i afdelingen. 3 forskellige plantegninger over 2-rums boliger fremgår af bilag nr. 2
 
Afdeling 135 bliver opført som de øvrige bygninger på Camp Logos med en flad tagkonstruktion. De udvendige facader bliver beklædt med zink i forskellige bredder, og facader mod gårdrummet bliver opført i betonelementer med altangange. Der bliver ikke opført fælles faciliteter i afdelingen. Tegningsmaterialet fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessum og finansiering
Projektet har været udbudt i begrænset totalentreprise, hvor tildelingskriteriet var det laveste bud.
 
En forudsætning for godkendelse af den endelig anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri, skema B er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 3.148 m² bolig x 23.370 kr./m² = 73.569.000 kr.
 
Projektet har efter licitationen samme anskaffelsessum som godkendt ved skema A, 72.818.000 kr., og er under den maksimale tilladte anskaffelsessum. Anskaffelsessummens fordeling på grundkøb, entreprise m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
Beboerindskud (2 %)
  1.456.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  7.282.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
64.080.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
72.818.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 7.282.000 kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 71,35 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 45.721.000 kr. (71,35 % af 64.080.000 kr.)
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 904 kr./m² for første driftsår, efter fradrag af ungdomsboligbidrag på 181 kr./m².  Beregningen samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg tilstræber, at boligerne er klar til indflytning til studiestart i august 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune skal godtgøre staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget, svarende til 114.000 kr. årligt i 2016-priser.
 
Viborg Kommune skal anlægge de nødvendige p-pladser til ungdomsboligerne, jf. beslutning på byrådsmødet den 31. august 2016 (sag nr. 32). Der er givet en anlægsbevilling på det pågældende møde. P-pladsene bliver etableret på arealet nord for Kasernehallen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Bekendtgørelse nr. 1226 om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Herunder at det er en forudsætning for påbegyndelse af byggeriet, at afdeling 135 har tinglyst endeligt skøde på grunden. Oplysninger om projektet i forhold til støttebekendtgørelsen og Forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af bilag nr. 5. 
Bilag

Sagsid.: 13/35150
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har, efter indstilling fra Teknisk Udvalg, anmodet om et notat vedrørende handlingsmuligheder for jordforsyning.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at notatet tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Notatet sendes til Teknisk Udvalg til orientering.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 12. oktober 2016 (sag nr. 29), efter indstilling fra Teknisk Udvalg, anmodet om et notat vedrørende handlingsmuligheder for jordforsyning.
 
”Notat om kommunale handlingsmuligheder for jordforsyning” fremgår af bilag nr. 1.
 
Der henvises i øvrigt til sag ”Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan og færdiggørelsesarbejder” den 1. marts 2017 (sag nr. 7), hvor Teknisk Udvalg opfordrer Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.
Bilag

Sagsid.: 16/68734
Resume
Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune til godkendelse.
 
Udkastet er behandlet med enslydende dagsordener i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på deres møder hhv. den 28. februar 2017 og den 2. marts 2017.
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning:
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017 godkendes.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning:
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017.
 
Ældre og sundhedsudvalget ønsker en præcisering af behov for skærpet opmærksomhed på psykiatriens fortsatte behandlingsansvar ved udskrivelser, og således at kommunalt ansatte har mulighed for at kontakte psykiatrisk afdeling med det formål at få råd og vejledning i en nærmere afgrænset overgangsperiode. En ordning der praktiseres og fungerer godt på det somatiske område. Man tilstræber herved en mere glidende overgang for den enkelte borger fra region til kommune, ligesom det må forventes, at bidrage til færre genindlæggelser.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning:
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes og samtidig tilslutter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sig bemærkningen i Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 28. februar 2017.
 
 
 
På baggrund af beslutningerne i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet:
 
1. at udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes.
 
På baggrund af beslutningen i Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår Kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at høringssvaret suppleres med følgende bemærkning:
 
”Viborg Kommune ønsker en præcisering af behov for skærpet opmærksomhed på psykiatriens fortsatte behandlingsansvar ved udskrivelser, og således kommunalt ansatte har mulighed for at kontakte psykiatrisk afdeling med det formål at få råd og vejledning i en nærmere afgrænset overgangsperiode. En ordning der praktiseres og fungerer godt på det somatiske område. Man tilstræber herved en mere glidende overgang for den enkelte borger fra region til kommune, ligesom det må forventes at bidrage til færre genindlæggelser.”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
På baggrund af beslutningerne i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Det samlede høringssvar fra Viborg Kommune er udarbejdet med input fra Job & Velfærd og Børn & Unge. Handicaprådet har udarbejdet høringssvar, som fremgår særskilt.
 
Høringssvaret fra Viborg Kommune vil indgå i Regionsrådets endelige behandling af Psykiatriplan 2017- i april 2017.
 
 
Beskrivelse
Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Høringsbrev, oversigt over høringsparter samt udkast til psykiatriplan fremgår af bilag 1, 2 og 3.
 
I forlængelse af høringsmaterialet fra Region Midtjylland, har Kommunernes Landsforening sendt et notat, med spørgsmål som kommunerne bedes forholde sig til i høringssvarene. Notatet og de tilhørende dokumenter fremgår af bilag 4, 5 og 6.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget. Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Udkast til høringssvar fremgår af bilag 7. Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 8.
 
De vigtigste pointer i udkastet til høringssvar handler om følgende forhold:
·         Der savnes et tydeligere recovery-perspektiv i psykiatriplanen
·         Der savnes et tydeligere fokus på at bruge de nuværende aftaler om og fora for samarbejde og sammenhæng, eksempelvis sundhedsaftalerne.
 
 
Alternativer
Eventuelle bemærkninger eller tilføjelser fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget til Forvaltningens udkast til høringssvar, vil blive tilføjet høringssvaret efter den politiske behandling af udkastet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/40245
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt,
 
2. at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt, og
 
2. at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar  
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. december 2016 (sag nr. 10), med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Der er modtaget et høringssvar til planforslaget, hvor der rejses spørgsmål til, hvorfor grundejerne skal afholde udgifter til omlægning på egen grund, når problemerne med kælderoversvømmelser skyldes dårlig tilstand af det offentlige kloaksystem. 
 
Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af kloaksystemet i området, hvilket blandt andet skyldes for lille kapacitet med deraf følgende risiko for oversvømmelser. I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres omlægning af fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer. 
 
I henhold til gældende lovgivning er det grundejers ansvar at afholde udgifter til kloak på egen grund. Øvrige udgifter til kloakprojektet afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Separatkloakerede spildevandssystemer er mere klimarobuste. Problemerne med kælderoversvømmelser vil derfor være løst, når kloaksystemet er omlagt.
 
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurderet, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Der er redegjort for alternativer i forbindelse med behandlingen af planforslaget 1. december 2016 (sag nr. 10).
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er redegjort for økonomiske forhold og konsekvenser i forbindelse med behandlingen af planforslaget planforslaget 1. december 2016 (sag nr. 10).
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
Bilag

Sagsid.: 17/1358
Resume
Energi Viborg Vand A/S har den 5. januar 2016 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for ledningsført vand for 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2017 for godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2017 godkendes               
Sagsfremstilling
Historik
Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Forsyningssekretariatet har den 14. december 2016 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2017 til Energi Viborg Vand A/S. Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 45.674.938 kr. 
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især vandforsyningsloven.
 
Selskabet budgetterer med en indtægt på 42.176.600 kr. inklusiv tilslutningsbidrag, m.v. Selskabets budgetterede indtægter er således 3.498.338 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.
  
På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S besluttet, at taksterne for ledningsført vand nedsættes i forhold til 2016.
Taksten for ejerboliger er: 
·           4,80 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
 
Alle takster fremgår af bilag 1.

Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 
·           drift og indvinding
·           administration
·           henlæggelser til ny investeringer
 
Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2017 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Taksterne for ledningsført vand gælder for 2017.

 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 15/75170
Resume
Ansøgning til EU-Kommissionen om EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter” skal afleveres til EU-Kommissionen senest den 24. april 2017 med officielle tilkendegivelser om støtte fra de deltagende kommuner m.m.
 
Det samlede budget til LIFE-IP-projektet er på ca. 125 mio. kr., hvoraf EU-finansieringen er 60%, op til 75 mio. kr. Viborg Kommunes bidrag til projektet beløber sig til maksimalt 3,3 mio. kr.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
1. at Viborg kommune som partner indgår i ansøgningen til EU-Kommissionen om EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter”
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.580.000 kr. til kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreå-dalen” med rådighedsbeløb i 2018 idet rådighedsbeløbet i 2018 på 1.580.000 kr. afsættes på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-21
 
3. at udgiften på 1.580.000 kr. i 2018 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” i 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Viborg kommune som partner indgår i ansøgningen til EU-Kommissionen om EU-LIFE-IP-projektet ”Landmanden som naturforvalter”,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.580.000 kr. til kontoen ”Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreå-dalen” med rådighedsbeløb i 2018 idet rådighedsbeløbet i 2018 på 1.580.000 kr. afsættes på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-21, og
 
3. at udgiften på 1.580.000 kr. i 2018 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kontoen ” Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen” i 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 8. januar 2015 (sag nr. 17), at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for et naturgenopretningsprojekt i Nørreå-dalen, finansieret af EU-LIFE-midler.
 
Der er på anlægsbudgettet for 2017-2020 afsat 2.030.000 kr. i hvert af årene 2017-2019 (i 2017 niveau) til udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning, bl.a. i Nørreå-dalen.
 
Som opfølgning på dette besluttede Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 1. september 2016 (sag nr.6) at frigive 1.500.000 kr. til udarbejdelse af ansøgninger om tilskud til forundersøgelse og realisering af lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, projektforberedende aktiviteter knyttet til EU-LIFE-IP-projektet, og udarbejdelse af et oplæg til en helhedsplan for Nørreå-dalen.
Sagen blev videresendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget og godkendt af Byrådet den 21. september 2016 (sag nr.13).
 
Ved udvalgets behandling af sagen den 1. september 2016 blev det foreslået at anvende de resterende reserverede midler som medfinansiering af EU-LIFE-IP-projektet og en realisering af en ådalsplan for Nørreådalen. Når et udkast til projektbeskrivelse for EU-LIFE-IP-projektet og dermed rammerne for Viborg Kommunes deltagelse og medfinansiering lå klart, sammen med et udkast til en ådalsplan for Nørreåen, skulle der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning om anvendelsen af de resterende midler.
 
 
Inddragelse og høring
Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Agri Nord, Kødkvægforeningen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, SEGES og kommunerne. Projektets enkeltelementer er baseret på frivillighed og vil blive gennemført med samme grad af lodsejerinddragelse og høringer som ved andre lignende aktiviteter. Derudover vil projektet afholde offentlige ture og møder, oprette grupper til udveksling af erfaringer med naturpleje samt afholde temamøder med lodsejere, interesseorganisationer og andre lokale interessenter.
 
 
Beskrivelse
Baggrund og indsatser
Forvaltningen har sammen med 7 andre kommuner (Jammerbugt, Mariagerfjord, Randers, Rebild, Skive, Vesthimmerland, og Aalborg), landboforeninger, forskningsinstitutioner og Naturstyrelsen siden slutningen af 2015 deltaget i forberedelsen af ansøgning om et integreret EU-LIFE-projekt fokuseret på de himmerlandske ådale. Projektet har titlen ”Landmanden som naturforvalter”.
 
Projektet tager udgangspunkt i Natura 2000-planerne for 11 Natura 2000-områder i Himmerland. EU’s LIFE-program støtter medlemslandene i arbejdet med at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. At projektet er integreret betyder, at andre finansieringskilder såsom eksisterende tilskudsordninger, for eksempel indenfor EU’s Landdistriktsprogram til vådområder, lavbundsprojekter, hegning og afgræsning, i videst muligt omfang skal bringes i spil.
 
Lodsejernes deltagelse vil bygge på frivillighed ligesom ved projekter under Landdistriktsprogrammet.
 
Projektet fokuserer på at sikre større, mere sammenhængende og dermed mere økonomisk rentable forvaltningsenheder på tværs af forskellige naturtyper og ejerforhold.
 
Projektets virkemidler omfatter blandt andet:
·           jordfordeling,
·           etablering af græsningslaug,
·           rydning,
·           etablering af hensigtsmæssig hydrologi,
·           udvikling af maskiner og metoder til høst og afsætning af biomasse på våde enge,
·           udvikling af forretningsmodeller for afsætning af ”naturkød” og andre produkter fra naturplejen.
 
Projektet vil også tilstræbe at udvikle og afprøve nye tilskudsordninger i samarbejde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) med henblik på at mindske de administrative barrierer for landmændene.
 
Derudover indeholder projektet et væsentligt element af kapacitetsopbygning og videndeling på tværs af kommuner, organisationer og andre aktører. Der er endvidere tilknyttet et forskningselement, der både overvåger projektets effekt på bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, måler på den socio-økonomiske effekt af projektet i projektområderne og genererer ny viden om forvaltningsmetoder og samspillet mellem klimatilpasning og naturforvaltning.
 
Indledende EU-godkendelse
I september 2016 blev der indsendt en såkaldt ”Concept Note” (bilag 1), der beskriver projektkonceptet i overordnede vendinger, til EU-Kommissionen. Kommissionen godkendte projektkonceptet i december 2016, og der er siden arbejdet videre med den egentlige ansøgning, som skal fremsendes til EU-Kommissionen i april 2017.
 
”Landmanden som naturforvalter” er en, også i økonomisk henseende, attraktiv mulighed for kommunen til at medvirke til at tilføre økonomisk værdi til marginaljorde og gøre naturpleje til en attraktiv driftsgren for landmændene, og til, i samarbejde med en række centrale aktører, at se indsatsen i Natura 2000-områderne i et større perspektiv. Viborg Kommune har arealer i 8 Natura 2000-områder, hvoraf 5 er med i projektet. At deltage i projektet vil således også give et betydeligt bidrag til kommunens opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Miljømålsloven/Natura 2000-planerne.
 
Med målsætningen om at gøre naturpleje til en økonomisk rentabel driftsgren er det integrerede EU-LIFE-projekt en god mulighed for at bringe mange forskellige aktører på banen i bestræbelserne på at gøre det mere attraktivt for landmænd og lodsejere at medvirke til naturpleje. I modsætning til de mere traditionelle EU-LIFE-projekter, som oftest fokuserer på at forbedre bevaringstilstanden for nogle få arter og/eller naturtyper i udvalgte Natura 2000-områder, har dette projekt en indbygget mulighed for at fjerne barrierer for naturpleje og optimere effekten af eksisterende tilskudsordninger og andre finansieringskilder. Projektets aktiviteter skal således også søge synergi med vandplanprojekter (vådområder og vandløbsrestaurering m.v.) samt klimatilpasning.
 
Projektets geografiske omfang
I projektet indgår samlet set ca. 32.600 ha, hvoraf 10.700 ha er beliggende i Viborg Kommune. Med ca. 33% af projektarealet er Viborg således den kommune med det markant største projektareal. Heraf udgør arealer i Nørreådalen, Skals Å-dalen og Simested Å-dalen langt størstedelen. Projektet er opdelt i 4 faser. I den første fase, som strækker sig fra oktober 2017 til udgangen af 2019, fokuseres der på forundersøgelser, interessekortlægning samt planlægning af projekttiltag. Heri indgår undersøgelser m.m. i Nørreå-dalen med henblik på udarbejdelse af en ådalsplan, hvis gennemførelse påbegyndes i en senere fase af projektet.
 
Overordnet projektøkonomi
EU-Kommissionen har reserveret 10 mio. euro (75 mio. kr.) til et integreret dansk naturprojekt i ansøgningsrunden i 2017. Der er ikke andre danske projekter, der søger i denne omgang. Kommissionen har dog gjort opmærksom på, at der i 2017 er budget til finansiering af 8 projekter i alt, og at Kommissionen i december har godkendt 18 projektkoncepter, der kan arbejdes videre med.
 
Integrerede LIFE-projekter finansieres i forholdet 60:40, dvs. 40% af finansieringen skal være national medfinansiering. Det samlede budget kan således nå op på ca. 125 mio. kr. I forbindelse med Concept Noten blev der beskrevet en samlet økonomi på ca. 156 mio. kr., som siden er skaleret ned til 125-130 mio. kr.
 
Den nationale medfinansiering tænkes tilvejebragt på følgende måde:
·           Staten har i naturpakken afsat 33 mio. kr.
·           Fondsmidler fra 15. Juni Fonden og Aage V. Jensens Naturfond bidrager med 9-21,5 mio. kr., alt efter størrelsen af det endelige samlede budget for projektet
·           Kommunerne anmodes om samlet at bidrage med 8 mio. kr.
 
Bidraget fra kommunerne kan bestå både af medarbejdertimer og anden medfinansiering af projektets aktiviteter.
 
Det er en vigtig forudsætning for projektet, at de eksisterende helt eller delvist EU-finansierede tilskudsordninger benyttes i videst muligt omfang. Derfor vil en stor del af projektets aktiviteter blive finansieret af Landdistriktsprogrammet (vådområder, lavbundsprojekter, tilskud til hegning og afgræsning i Natura 2000-områder, m.v.). Opnåelse af disse tilskud kræver dog en del forarbejde i form af udarbejdelse af ansøgninger m.m., som projektet skal bære udgifterne til. Derudover vil projektet kunne finansiere de aktiviteter, der ikke kan opnå tilskud fra eksisterende ordninger, men som vurderes at være vigtige for projektets effekt og gennemførelse. Her tænkes der både på forbedrede hydrologiske forhold i rigkær og kildevæld, udarbejdelse af områdeplaner og hydrologiske modeller, etablering af hjælpecenter for naturpleje, med meget mere.
 
Projektet vil således målrette kommunernes indsats for udnyttelse af de eksisterende tilskudsordninger. Samtidig giver projektet øgede muligheder for at gennemføre indsatser, der ikke er omfattet af en tilskudsordning, herunder adgang til fondsmidler, som kan være målrettet særlige lokaliteter eller fagområder.
 
Viborg Kommunes økonomiske bidrag til projektet
Ved Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen 1. september 2016 (sag nr. 6) blev det godkendt, at forvaltningen i 2016 anvendte 1.500.000 kr. til bl.a. projektforberedende aktiviteter til EU-LIFE-projektet og udarbejdelse af et oplæg til helhedsplan for Nørreå-dalen.
 
Midlerne anvendt til projektforberedende aktiviteter består primært af medarbejdertimer. To af forvaltningens medarbejdere blev fra 1. oktober 2016 frikøbt af Naturstyrelsen til at medvirke i en skrivegruppe, og forvaltningen får refunderet lønudgifter for perioden 1. oktober til aflevering af projektansøgningen i april 2017. De projektforberedende aktiviteter er stort set udgiftsneutrale.
 
Bidraget fra de enkelte kommuner er beregnet med udgangspunkt i kommunens arealmæssige andel af områder, der indgår i projektet. Viborg Kommunes bidrag udgør på det grundlag maksimalt 3,3 mio. kr.
 
Af de midler inkl. løn Viborg Kommune har afsat til Natura 2000-indsatsen, vandplanindsatsen og lavbundsprojekter, vil 215.000 kr. årligt, i alt 1,72 mio. kr. over 8 år, kunne indgå som medfinansiering af projektet. Den resterende del af Viborg Kommunes medfinansiering på 1,58 mio. kr. (i 2018 prisniveau) vil kunne afholdes af reservationen på anlægsbudgettet for 2018 til udtagning af lavbundsjorde og naturgenopretning.
 
Tilknyttede aktiviteter
Udarbejdelse og realiseringen af en samlet ådalsplan for Nørreådalen vil indeholde elementer og arealer, der ligger udenfor rammerne af EU-LIFE-projektet. Forvaltningen forventer, at disse aktiviteter kan finansieres dels af de resterende midler reserveret på anlægsbudgettet for hvert af årene 2017-19 til udtagning af lavbundsjorde og naturgenopretning, dels ved yderligere ekstern finansiering.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Ansøgningen om tilskud fra EU’s LIFE-program indsendes i april 2017, og der forventes en afgørelse omkring 1. oktober 2017. Projektet vil starte op umiddelbart efter tilsagn er modtaget. Projektet er delt op i 4 faser: Fase 1 (oktober 2017 – udgang 2019), Fase 2 (januar 2020 – udgang 2021), Fase 3 (januar 2022 – udgang 2023) og Fase 4 (januar 2024 – udgang 2025).
 
I hver fase sker der en detaljeret planlægning af aktiviteterne i den kommende fase ud fra de erfaringer og resultater, der opnås i de foregående faser.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Danmark har udpeget 252 Natura 2000-områder som led i opfyldelsen af EU’s naturdirektiver (Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet). Målsætninger og rammer for implementeringen af direktiverne er fastsat i Miljømålsloven. For at opfylde EU’s målsætning om gunstig bevaringsstatus for en række arter og naturtyper har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert område.  Ansvaret for implementering af planerne er fordelt mellem kommunerne for de privatejede arealer og statslige myndigheder for de statsejede arealer. Kommunerne har på baggrund af de statslige planer udarbejdet endelige forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner, der forventes behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2017.
 
I perioden 2016-2021 er der, ud over fortsættelse af arbejdet fra den forrige periode med at sikre naturplejen, fokus på at påbegynde en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af eksisterende og sårbar natur, sikre en indsats mod invasive arter samt målrettet at forbedre levesteder for bl.a. truede ynglefugle.
 
For Natura 2000-områderne nr. 15, 18, 22, 30, 33, 222 og 223 fremgår det af planerne, at Naturstyrelsen forbereder og igangsætter et integreret LIFE-projekt i en række ådale med henblik på at forbedre plejemulighederne ved at skabe sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær. Naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev betragtes som truede naturtyper, da de både på nationalt plan og på europæisk niveau har haft en stor tilbagegang og har ugunstig bevaringsstatus. De samme kommuner, som har arealer i de 7 Natura 2000-områder nævnt ovenfor, har også væsentlige forekomster af rigkær og kildevæld i Natura 2000-områderne 32, 37, 38 og 39, og disse er derfor også taget med i projektet. På landsplan dækker projektet en stor del af disse naturtyper.


Naturtype
Ha på landsplan
Ha i projektområde
% i projektområde
Kilder
360
187
52
Rigkær
2953
900
30
Overdrev
5886
712
12

Projektet er således allerede indskrevet i eksisterende og vedtagne planer og vil udgøre et væsentligt bidrag til opfyldelsen af EU’s naturdirektiver på regionalt og nationalt plan.
Bilag

Sagsid.: 13/19709
Resume
Partnerskabsprojektet om Trækstien ved Bjerringbro har opnået ekstern medfinansiering fra forskellig side til realisering af projektet.
 
Med den opnåede eksterne medfinansiering ønskes bevilling og rådighedsbeløb forhøjet med 1.466.900 kr. i såvel udgifts- som indtægtsbevillling.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” forhøjes med 1.466.900 kr. med rådighedsbeløb i 2017
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.466.900 kt. til kontoen ” Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” med rådighedsbeløb i 2017
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 02-03-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” forhøjes med 1.466.900 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.466.900 kt. til kontoen ” Etablering Pramdragerstien Kjælling til Engvej” med rådighedsbeløb i 2017
Sagsfremstilling
Historik
Sagen om renovering af Trækstien blev sidst behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 26. maj 2016 (sag nr. 9) og senere i Byrådet den 15. juni 2016 (sag nr. 17), hvor status og plan for Trækstiprojektet blev godkendt, og bevilling på 1.500.000 kr. blev frigivet.
 
 
Inddragelse og høring
Projektet gennemføres i et bredt funderet Grønt Partnerskab i samarbejde med lokale organisationer og interessenter.
 
 
Beskrivelse
Partnerskabsprojektet om Trækstien ved Bjerringbro havde på tidspunktet for den seneste politiske behandling maj-juni 2016 opnået tilsagn på støtte fra Naturstyrelsen og Friluftsrådet på hhv. 200.000 kr. og 266.900 kr. og var i gang med at søge andre medfinansieringsmuligheder.
 
Senere på året fik Viborg Kommune på vegne af partnerskabet tilsagn på støtte fra Bjerringbro Elværksfond på 1.000.000 kr., som blev offentliggjort på pressemøde den 2. november med deltagelse af borgmester Torsten Nielsen.
 
Med tilskuddet fra Bjerringbro Elværksfond blev projektet endelig finansieret, og arbejdet mod realisering blev startet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Tidsplanen, som blev godkendt af Byrådet den 15. juni 2016, følges, og projektet forventes dermed realiseret i løbet af foråret 2017 under forudsætning af godkendelse i Fredningsnævnet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den opnåede eksterne medfinansiering skal anvendes som finansiering af projektet. Derfor ønskes bevilling og rådighedsbeløb forhøjet med 1.466.900 kr. i såvel udgifts- som indtægtsbevilling.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 16/44726
Resume
Kultur- og Fritidsudvalget iværksatte i efteråret 2016 processen frem mod en ny kulturstrategi gældende fra 2017 til og med 2020.
 
Der har i løbet af processen været afholdt 2 borgermøder 3. november 2016 og 5. januar 2017. Begge borgermøder har været efterfulgt af høringsperioder, hvor borgerne har kunnet indsende ideer, høringssvar m.v.
 
Forvaltningen fremlægger på baggrund af den afsluttede anden høringsfase forslag til kulturstrategi for 2017-2020.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at udvalget godkender Kulturstrategi 2017-2020 og,
 
2. at udvalget fremsender Kulturstrategi 2017-2020 til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
”Kulturstrategi 2017-2020” blev taget til efterretning, idet sagen videresendes til orientering i Byrådet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter følgende justeringer i forslaget: 
 
 
Afsnittet ”Kultur i hele kommunen” suppleres, således at dette indarbejdes i forpligtende dialogbaserede aftaler med de kulturelle institutioner.
 
Til handleplanen vedr. kulturhistorie tilføjes: Lokalhistoriske Arkiver, forslag til fordelingsnøgle i 2018.
 
Til afsnittet ”Biblioteker og børnekultur” tilføjes til handlingsplan, at der udarbejdes vision og en handlingsplan for udviklingen af indsats i forhold til børnekultur og ungekultur i Viborg Kommune.
 
 
Med disse justeringer godkender Kultur- og Fritidsudvalget Kulturstrategi 2017-2020.
 
Udvalget fremsender Kulturstrategi 2017-2020 til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet med tilrettet bilag 2.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde 4. oktober 2016, sag nr. 9, forvaltningens oplæg til tids- og procesplan for udvikling af kulturstrategi gældende for perioden 2017 til og med 2020. På baggrund af borgermøde og inputs fra første høringsfase fremlagdes på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget revideret udkast til kulturstrategi 2017-2020 på borgermøde 5. januar 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Der er afholdt borgermøder 3. november 2016 og 5. januar 2017. Borgermøderne er blevet efterfulgt af høringsperioder. Høringsfasen afsluttedes 23. januar 2017.
 
 
Beskrivelse
Kulturstrategien omfatter 6 overordnede kulturpolitiske temaer:
 
 • Domkirkekvarteret – Viborgs Kulturarv
 • Viborg Sport & Event – Tingvejsprojektet
 • Kultur og erhverv
 • Kultursamarbejder på tværs
 • Kommunikation til borgerne om kulturtilbud
 • Kultur i hele kommunen
 
Endvidere omfatter kulturstrategien Kulturpolitisk tematisering og handleplan som etablerer en overordnet disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets indsatsområder i perioden 2017-2020, samt en række kulturpolitiske værdier der udgør fundamentet under Kultur- og fritidsudvalgets udmøntning af kulturpolitikken.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Kulturstrategien omfatter perioden 2017 til og med 2020.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er, som en del af budgetforliget 2017, afsat 0,5 mio. kr. til at understøtte implementeringen af kulturstrategien.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Bilag

Sagsid.: 16/9792
Resume
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 4. januar 2017 (sag nr. 2) at udsætte sagen mhp., at bestemmelserne om bebyggelsens facadeudtryk drøftes med ansøger.
 
Forvaltningen har afholdt møde med ansøger den 10. januar 2017. Det aftaltes at forenkle lokalplanens bestemmelser § 8.2 og § 8.4 vedr. bebyggelsens udseende.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
3. at vejen inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
3. at vejen inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august 2016 (sag nr. 45) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 468 for et boligområde ved Morvillesvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 – 2025 i offentlig høring fra den
1. september - 26. oktober 2016.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan er der gennemført fordebat i perioden fra den 16. februar - 14. marts 2016 med borgermøde d. 3. marts. Mødets hovedspørgsmål omhandlede trafikale forhold, parkeringsforhold, bebyggelsens tæthed, friarealer, indbliksgener og arkitektur.
 
Den offentlige høring
Midt i lokalplanforslagets 8 ugers høringsperiode blev der afholdt borgermøde d. 28. sept. 2016 om planen med et fremmøde på ca. 30 borgere + deltagere fra Philipsen Gruppen, Årstiderne Arkitekter og forvaltningen. Ved høringsfristen udløb er der modtaget 4 høringssvar mod planforslaget.
 
Høringssvar er i bilag 3.
 
Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om: ”arealforbrug/bebyggelsesprocent”, bebyggelsens udseende og omfang” og ”parkering” samt ”miljøvurdering af planforslaget”.
 
Referat fra borgermøde fremgår af bilag 4.
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 468 udlægger området til boligformål og giver mulighed for at bygge boliger i form af etageboliger i max. 3 etager og/eller tæt-lav boligbebyggelse i max. 2 etager - inden for det godt 15.000 m2 store område, der er vist på oversigtskort. Lokalplanen sikrer endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocent, udseende, parkering og opholdsarealer. Vejadgang sker fra Skottenborg.
 
Vej inden for lokalplanområdet navngives Asani Haven.
 
Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60 for rammeområde VIBM.B3.03_T60. Kommuneplantillægget giver mulighed for blandet boligbebyggelse på arealet i form af tæt-lav og etageboliger. Tillægget muliggør, at etageantallet hæves fra max. 2½ etage - max. 3 etager, og bygningshøjden hæves fra max. 8½ m - max. 11 m.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene omhandler følgende:
·         lokalplanen er ikke tilstrækkelig præcis i sine bestemmelser angående materialer, farver på facader og tage samt taghældning,
·         grundens høje udnyttelse,
·         11 m høje bygninger i 3 etager er for højt og vil medføre indblik til nabobebyggelser,
·         grunden udlægger 3 byggefelter, hvorved bebyggelsen ikke nødvendigvis vil blive opført samtidigt. Ligeledes kan byggeriet inden for hvert byggefelt gennemføres af forskellige bygherrer, hvilket kan medføre, at bebyggelsen ikke kommer til at fremstå ensartet,
·         kommuneplanens p-norm for biler på terræn skal overholdes, så der etableres 40 p-pladser på terræn mod de viste 16 p-pladser,
·         en del af bebyggelsen bør opføres som senior boliger,
·         der burde være foretaget en VVM undersøgelse inden lokalplanen vedtages.
 
Forvaltningen vurderer - på baggrund af indsigelse og den efterfølgende drøftelse med bygherre, at bebyggelsen kan sikres en ensartethed, der tilpasses kvarterets omkring liggende ejendomme ved, at:
 
·         lokalplanens facadebestemmelser i § 8.2 ændres fra det oprindeligt foreslåede:
Udvendige bygningssider skal fremtræde i tegl, enten i blank mur, eller som pudset eller tyndpudset tegl
til
Udvendige bygningssider skal fremtræde i tegl som blank mur”.
 
·         bestemmelserne i § 8.4 kan ændres fra:
Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i røde, gule eller grå nuancer, i farver inden for jordfarveskalaen, som vist på bilag 1, eller disse farvers blanding med hvidt eller sort.
til
Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i røde nuancer – i farver inden for jordfarveskala, som vist på lokalplanens bilag 1”.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke, da:
·         projektet er i overensstemmelse med Byrådets intention om, at der skal ske en fortætning af midtbyens boligområder,
·         en bebyggelse opført i 3 etager med flade tage og tagterrasser oven på en del af
2. etagen - ikke ændrer på indbliksgener til naboer - i forhold til bebyggelse opført i 2½ etage med sadeltage og kviste,
·         etablering af 16 p-pladser på terræn mod det normale krav på 40 p-pladser er tilstrækkeligt, da der etableres 154 p-pladser i p-kælder, hvilket er 38 p-pladser mere i p-kælder end fastsat i kommuneplanens krav til parkering i Viborg Midtby.
De 16 p-pladser etableres dels til 4 handicap p-pladser og dels til 12 gæste p-pladser. De faste beboere forventes at foretrække parkering i kælder, hvor der er direkte adgang til bolig,
·         der i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” er foretaget en miljøscreening af projektet, der viser, at der ikke er forhold, der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har således vurderet, at projektet ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering.
Der er truffet aftale med Philipsen Gruppen om håndtering af jordforurening samt aftalt vilkår for forsinkelse af overfladevand på egen grund.
Selv om ”Asani-Haven” naturligvis vil få betydning for sine omgivelser, betragtes projektets konsekvenser i forhold til lovgivningen om VVM som ubetydelige og tilstrækkeligt belyst i screening af projektet. Lokalplan 468 og kommuneplantillæg 60 vurderes således ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/20052
Resume
 
Forslag til lokalplan nr. 471 har i perioden 24. november 2016 - 18. januar 2017 været i offentlig høring. Høringssvarene handler om etablering af erstatningsskov, der ønskes etableret i forbindelse med lokalplanområdet og ikke andetsteds i Viborg Kommune. Erstatningsskov skal etableres, såfremt der meddeles tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i forbindelse med planlægning for udvidelse af børnehaven Sol O Mio.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Sagsfremstilling
Historik
Der er behov for udvidelse af børnehaven Sol O Mio ved Solvænget i Frederiks. Gældende lokalplan giver ikke mulighed for den ønskede udvidelse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. november 2016 (sag nr. 28) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 471 for børnehave ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Lokalplan og Kommuneplantillæg fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 471 for børnehave ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025 har været i offentlig høring fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017. Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.
 
Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 471
Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt formål og fastsætter bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende. Vejadgang sker fra Solvænget.
 
Lokalplanforslaget har til formål, at skabe mulighed for udvidelse af børnehaven.
 
Forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 pga. udvidelsen ind i rekreativt område. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 62 til kommuneplanen, der ændrer rammeområde FRED.B4.07 og FRED.R1.02 til et nyt rammeområde FRED.A1.04_T62, der udlægger området til almen service i form af børnehave.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Alle 5 høringssvar peger på, at det ikke er rimeligt at fjerne fredskov i området ved børnehaven og etablere 1½ gange erstatningsskov andetsted - f.eks. på kommunalt areal ved Undallslund.
 
Ejeren af landbrugsjord umiddelbart syd for lokalplanområde 471 har via LMO tilkendegivet, at han er indstillet på at sælge arealet til Kommunen. Børn- og Ungeforvaltningen forventes at erhverve 6000 m2 til etablering af erstatningsskov i forbindelse med udvidelse af børnehaven Sol O Mio, når lokalplanen er godkendt.
 
Forvaltningen indstiller, at høringssvarene imødekommes, idet lokalplanens bestemmelse i § 14.2 samt tekst i redegørelsens afsnit om ”Fredskov” ændres, så det fremgår, at der skal plantes erstatningsskov i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet. Arealet tilplantes, når lokalplanen skal realiseres.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.
Der vil være udgifter til:
 • bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af børnehaven,
 • etablering af 1½ gange erstatningsskov,
 • køb af 6000 m2 landbrugsjord umiddelbart syd for lokalplanområdet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/24913
Resume
Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. april 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at programmet for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan godkendes, og
 
2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 6) udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Klejtrup. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 2 mio. kr. Projektets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 4 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Klejtrup og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Klejtrup ved et stort borgermøde den 19. januar 2017 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Klejtrup.
 
 
Beskrivelse
Bag ansøgningen om reservation af midler til områdefornyelse i Klejtrup lå et stærkt ønske om at sikre byens position som centerby og gøre Klejtrup til det oplagte valg for tilflyttere. Borgernes synlige sammenhold og mange aktiviteter var i 2004 medvirkende til, at Klejtrup blev kåret som Årets Landsby – en pris der belønner landsbyer, som gør et stort stykke arbejde for at skabe lokalt liv og udvikling.
 
Områdefornyelsen bygger videre på denne positive udvikling, hvor programmets delprojekter skal være medvirkende til kvalitetsløft, som forbedrer trafiksikkerheden, efterlader byens unge borgere og efterskoleelever med et positivt indtryk af Klejtrup og etablerer et nyt centralt mødested, der skaber rammerne for hverdagsliv og fællesskab. Projekterne er i fællesskab et skridt på vejen mod at styrke Klejtrups helt særlige karakter og gøre centerbyen til en endnu mere attraktiv bosætnings- og erhvervsby.
 
For at opfylde denne målsætning har programmet 3 overordnede indsatsområder:
 
1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.
1.1 Legeparken, opgradering af eksisterende legepark
1.2 Købmandspladsen, forskønnelse og ophold
1.3 Brugstorvet renovering og ny hverdagsscene
1.4 Kirkebakken ny naturforbindelse
1.5 Hundeskoven, ny hundeskov og ophold
 
2. Særlige trafikale foranstaltninger
2.1 Fartchikaner og stiforbindelser
2.2 Parkeringslommen, ny p-plads og optimering af eksisterende vejkryds
 
3. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler
3.1 Brugstorvet, ny hverdagsscene, sejldug, festtelt og belysning
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endeligt tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5-årig periode.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Programmets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 4 mio. kr. I budget for 2017 og overslagsårene 2018-21 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Klejtrup”, der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.
 
Gennemførelsen af visse initiativer, som fx hundeskoven og bearbejdning af Brugstorvet, vil indbefatte aftale om udførelse med grundejere. Endvidere vil gennemførelse af flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold. Når der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forelagt udvalget særskilt.
 
Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget/byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om godkendelse af Program for Områdefornyelse i Klejtrup.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
I 2016 er der blevet solgt 38 grunde i Viborg Kommune. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for yderligere byggemodning til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.200.000 kr. fordelt på kontiene anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2017, og
 
5. at udgiften til byggemodning af boliggrund og færdiggørelse af boligområder på 14.200.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Teknisk Udvalg anmodes om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodning i Viborg by.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.200.000 kr. fordelt på kontiene anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2017, og
 
5. at udgiften til byggemodning af boliggrund og færdiggørelse af boligområder på 14.200.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”
 
Teknisk Udvalg opfordrer endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) handlingsplanen for byggemodninger i 2017.
 
I sagsfremstillingen af handlingsplanen har forvaltningen lagt op til, at der byggemodnes 158 grunde til boligformål. Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 18.429 mio. kr. til boliggrunde, hvoraf 4,2 mio. kr. er bevilliget til Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Viborg Baneby.
 
Herudover er afsat 14.071 mio. kr. til boliggrunde i Arnbjerg 1. etape lokalplan 421.
 
På Byrådets møde den 1. maj 2016 (sag nr. 4) behandlede Byrådet nedrivningen af Rosenvængets skole. Byrådet besluttede, at ”Salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal skal finansiere nedrivningen af bygningerne, og vil dermed på et senere tidspunkt indgå som en indtægt til om- og tilbygning af Vinkelvej 20”. Byggemodningen af arealet ved Rosenvænget i Viborg skal derfor bevilliges særskilt.
 
Handlingsplanen vedlægges som bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
Beskrivelse
Til realisering af byggemodninger i handlingsplanen foreslås følgende områder byggemodnet (det bemærkes, at bevilling for byggemodning af grund i Arnbjerg indgår i senere sagsfremstilling).
 
På Asmild Mark i Viborg forslås byggemodnet 3 grunde i lokalplanens østlige delområde II til tæt lav bebyggelse.
 
På Svalelunden i Viborg foreslås byggemodnet 12 grunde til åben lav bebyggelse i den vestlige side og 3 grunde til tæt lav bebyggelse i den østlige side af lokalplanen.
 
På Rosenvænget i Viborg er eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes 7 grunde til åben lav bebyggelse indenfor delområde I og 3 grunde til tæt lav bebyggelse indenfor delområde II.
 
På Fristruphøjvej / Skaldehøjvej i Viborg er eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes til 2 grunde til tæt lav bebyggelse med adgang fra hhv. Fristruphøjvej og Skaldehøjvej.
 
På Lyngvej i Viborg forslås byggemodnet 6 grunde til åben lav fordelt på 2 boligveje.
 
På Bylangsager i Ørum forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse.
 
På Fjordglimt i Ulbjerg foreslås, at der indenfor den nuværende anvendelsesplan i lokalplanen udstykkes 4 grunde til åben lav boligbebyggelse fordelt på 2 boligveje i henholdsvis nordlige og sydlige del af området. Såfremt der viser sig stor interesse for de udstykkede grunde, er der mulighed for at udarbejde forslag til ændring af lokalplan, således at der kan udstykkes totalt op til 14 grunde til åben lav bebyggelse.
 
Derudover er der behov for et beløb til færdiggørelse af tidligere udlagte boligområder.
 
Forslag til byggemodning - Tabel 1
Bilag nr.
Beliggenhed
Lokalplan nr.
Antal grunde (åben lav)
Tæt lav
(stor­par­cel)
Overslag
Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.
2
Oversigt over byggemodninger i Viborg
 
3
Asmild Mark, Viborg
436
 
3
1.200.000 kr.
400.000 kr.
4
Svalelunden, Viborg
433 Tillæg 1
12
3
3.850.000 kr.
160.417 kr.
5
Rosenvænget, Viborg
474
7
3
2.500.000 kr.
250.000 kr.
6
Lyngvej i Viborg
KP
2 x 3
 
1.800.000 kr.
300.000 kr.
7
Fristruphøjvej/Skaldehøjvej i Viborg
417
 
2
850.000 kr.
425.000 kr.
8
Oversigtskort, Ørum
 
9
Egelundsparken, Ørum
61
5
 
1.250.000 kr.
250.000 kr.
10
Oversigtskort Ulbjerg
 
11
Fjordglimt, Ulbjerg (nordlig vej)
B.22.36-86
 
4
 
1.000.000 kr.
250.000 kr.
 
Færdiggørelsesarbejder i boligområder
 
 
 
1.750.000 kr.
 
I alt
 
 
 
 
14.200.000 kr.
 
 
Af tabellen ovenfor fremgår det, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Gennemføres i 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/71789
Resume
Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg på møde den 30. november 2016 (sag nr. 12), hvor Udvalget besluttede, at Forvaltningen skulle arbejde videre med projektet vedrørende etablering af cykelsti og forbedrede parkeringsforhold på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i Viborg. På baggrund heraf er der udarbejdet et skitseforslag (bilag 1) og forslag til finansiering.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at det udarbejdede skitseforslag til etablering af cykelsti og nyt fortov langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej incl. holdeplads med 5 P-pladser ud for Nærbutikken godkendes, og
 
2. at udgiftsfordelingen mellem Kommunen og ejerforeningen godkendes.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 550.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at udgiften på 550.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende erhvervelse af areal til etablering af cykelsti m.m. på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om køb af jord.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
 
1. at det udarbejdede skitseforslag til etablering af cykelsti og nyt fortov langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej incl. holdeplads med 5 P-pladser ud for Nærbutikken godkendes, og
 
2. at udgiftsfordelingen mellem Kommunen og ejerforeningen godkendes
 
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 550.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
4. at udgiften på 550.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende erhvervelse af areal til etablering af cykelsti m.m. på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om køb af jord.
Sagsfremstilling
Historik
Som følge af de seneste års anlægsarbejder samt trafikudvikling i området ved Holstebrovej/Falkevej er der opstået ønsket om at forbedre trafikforholdene ved at etablere en cykelsti i vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej samt etablere holdeplads i indrykket parkeringslomme ved Falkevejens Nærbutik.
 
 
Inddragelse og høring
Bestyrelsen for ejerforeningen Fasanvej 2-12 samt Falkevejens Nærbutik, som er lejer, har været inddraget i udformning af cykelsti, nyt fortov samt holdeplads i indrykket P-lomme.
 
 
Beskrivelse
Krydset Holstebrovej-Falkevej er i 2015 blevet ombygget med signalreguleret kryds som følge af nyt erhvervsbyggeri nord for krydset. Dette har genereret mere trafik på Falkevej, så trafiksikkerheden for cyklister er blevet forringet, ligesom kantstensparkering ved Falkevejens Nærbutik ofte giver anledning til kødannelse og trafikfarlige situationer.
 
Teknisk Udvalg har senest på møde den 30. november 2016 (sag nr. 12) besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for etablering af cykelsti samt forbedrede parkeringsforhold på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej.
 
Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseprojekt for etablering af cykelsti, nyt fortov samt holdeplads til 5 personbiler i indrykket P-lomme langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej. Skitseprojektet fremgår af bilag 1.
 
Projektet medfører, at Kommunen skal erhverve ca. 210 m2 jord af Ejerforeningen Fasanvej 2-12. Der er indgået aftale med Ejerforeningen om jorderhvervelse samt udgiftsfordeling med forbehold for Byrådet endelige godkendelse af projektet.
 
Den samlede anlægsudgift for projektet incl. erstatning for jorderhvervelse er beregnet til 650.000 kr. Heraf afholder Ejerforeningen Fasanvej 2-12 udgiften på 100.000 kr. vedrørende etablering af holdeplads. Viborg Kommunes andel til cykelsti og nyt fortov m.m. udgør således 550.000 kr.
 
Anlægsudgiften på 550.000 kr. foreslås finansieret af afsatte rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. til ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, som er afsat i investeringsoversigten for 2017.
 
I henhold til vejlovens § 96 kan Kommunen iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejer af ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver over for den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Med henblik på jorderhvervelse til etablering af cykelsti m.m. på Falkevej foreslår forvaltningen, at arealet erhverves ved ekspropriation i det omfang, der ikke kan indgås frivilligt forlig med den berørte lodsejer. Det pågældende areal omfatter del af matrikel nr. 15 bs Viborg Markjorde.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektet kan med fordel udføres i forlængelse af Energi Viborg Vand A/S’ anlægsarbejde i krydset Falkevej-Fasanvej, som omfatter hævning af krydset for minimering af risiko oversvømmelse (klimatilpasning).
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/56838
Resume
Byrådet besluttede i sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 26), at forvaltningen skal påbegynde planlægningen af et cykelstiprojekt vest for Karup mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen ved Hessellundsvej. Der søges nu bevilling til anlæggelse af cykelstien.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at der etableres cykelsti mellem Herningvej og frem til N.O. Hansens Vej som beskrevet,
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Hessellundsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at anlægsudgiften på 1.765.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at der etableres cykelsti mellem Herningvej og frem til N.O. Hansens Vej som beskrevet,
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Hessellundsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at anlægsudgiften på 1.765.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier”.            
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 26) at påbegynde cykelstiprojektet Hessellundsvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen. Derudover besluttede Byrådet den 21. december 2016 (sag nr. 28), ekspropriation af jord til cykelsti langs Hessellundsvej.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Cykelstien placeres som vist på bilag 1 (etape 1), delvis i eget tracé og delvis langs Hessellundsvej med en total længde på 2 km.
 
Forbindelse fra Alhedestien sker via Mosevej over Herningvej til eksisterende markvej som ændres i belægning. Krydsning med Herningvej udføres som almindelig stikrydsning med helleanlæg. På eksisterende vej udlægges ny asfalt, og beplantning beskæres for at skabe tryghed langs stien. Langs Hessellundsvej forløber cykelstien på sydlig side frem til N. O. Hansens Vej.
 
Strækning fra Alhedestien frem til N. O. Hansens Vej kan udføres for et budget på 1.765.000 kr.
 
Det bemærkes, at cykelstien på størstedelen af strækningen er beliggende på forsvarets areal. På denne strækning foreslås indgået en lejeaftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omkring brug af areal. På den øvrige strækning skal der erhverves jord.
 
 
Alternativer
På Teknisk Udvalgs møde blev der talt om muligheden for at forlænge stien fra N. O. Hansens Vej frem til Hessellund Camping(etape 2). Forlængelsen kan ikke udføres inden for det afsatte beløb til cykelstier i 2017. Strækningen på 1,3 km fra N. O. Hansens Vej frem til Hessellund Camping kan evt. udføres i en senere etape for et budget på 1.535.000 kr.
 
 
Tidsperspektiv
Udføres i 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Cykelstien indgår i fremtidig drift og vintervedligeholdelse. Drift og vintervedligeholdelse holdes indenfor nuværende budget herfor.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/344
Resume
Der ansøges om anlægsudgiftsbevillinger af de afsatte rådighedsbeløb, dels til udførelsen af den del af Viborg Banebro, som udgør en integreret del af det planlagte Midtbyens gymnasium (Hærvejsplads, passagen mellem de to dele af gymnasiets bygninger, samt tilstødende elementer af Biblioteksbro og sti mellem parkeringspladsen ved biblioteket og gymnasiet), og dels til den kommunale parkeringsetage i det planlagte gymnasium ved Banegårdsalle i Viborg.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 10.630.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.630.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
2.  at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
3.  at udgiften på 6.630.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
4.  at indtægten på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
5.  at rådighedsbeløbene i 2018 på hhv. 4.000.000 kr. (udgift) og 2.000.000 kr. (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
6.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” forhøjes med 20.900.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. i 2017, rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau) og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. i 2019 (2017-prisniveau), og
 
7.  at udgiften på 3.700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
8.  at rådighedsbeløbet i 2018 og 2019 på hhv. 10.800.000 kr. og 6.400.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 10.630.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.630.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
2.  at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),
 
3.  at udgiften på 6.630.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
4.  at indtægten på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,
 
5.  at rådighedsbeløbene i 2018 på hhv. 4.000.000 kr. (udgift) og 2.000.000 kr. (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
6.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” forhøjes med 20.900.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. i 2017, rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau) og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. i 2019 (2017-prisniveau), og
 
7.  at udgiften på 3.700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
8.  at rådighedsbeløbet i 2018 og 2019 på hhv. 10.800.000 kr. og 6.400.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Den 22. oktober 2014 (sag nr. 1) indgik Viborg Byråd og Mercantec en principaftale om, at Mercantec bygger et nyt gymnasium i forbindelse med den planlagte Banebro, der skal forbinde Banebyen med området ved Viborg Station.
 
Den fælles udbudsstrategi for Viborg Banebro og gymnasiet er godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2016 (sag nr. 14)
 
Senest har Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr 25) meddelt anlægsudgiftsbevilling til den første del af byggemodningen af byggegrunden til gymnasiet.
 
Inddragelse og høring
Viborg Banebro, gymnasium inkl. parkeringsetage har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet, endelig vedtagelse i Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr 22).
 
Beskrivelse
Som en integreret del af Midtbyens Gymnasium anlægger Kommunen parkeringspladser i bygningens terrænniveau, samt den del af banebro-projektet, som sammenbygges med gymnasiet, (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget). Disse dele udføres som en integreret del af gymnasiebyggeriet og udgør en del af i alt 12 fagentrepriser.
 
Der søges nu om en anlægsudgiftsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb til udførelsen af parkeringsetagen, samt om en anlægsudgiftsbevilling af den del af det reserverede rådighedsbeløb, som udgør de integrerede dele af Banebroen (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget).
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Udførelsen af gymnasiebyggeriet m.v. er planlagt til at pågå i perioden 2017-2018. Kommunen forventer, at den sidste færdiggørelse og afregning af entreprisearbejderne strækker sig ind i starten af 2019.

Ved licitationen for de 12 fagentrepriser sidst i februar 2017 ses om anlægsøkonomi og udførelsestidsplaner kan matche den foreliggende udførelsesplan. Udbud af den resterende del af Banebro er planlagt til sommer 2017 for bro- og rampeanlæg, samt i foråret 2018 for den resterende del af byggemodningsarbejderne. Der vil senere bliver fremsendt anlægsudgiftsbevilling til denne del.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Parkeringsetagen:
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 20,9 mio. kr. til udførelsen af den kommunale parkeringsetage, samt om frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb som vist i tabellen nedenfor med fed tekst.
 
 
beløb i mio. kr.
Samlet
Forbrugt 2016
2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb
25,400
1,300
6,900
10,800
6,400
Tidligere udgiftsbevilling
4,500
1,300
3,200
  
 
Der søges bevilget
20,900
 
3,700
10,800
6,400
 
 
Del af Banebroen (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget):
Der søges om en bevilling af rådighedsbeløb til udførelsen af elementer af Banebroen, som udgør en integreret del af gymnasiet.
 
beløb i mio. kr.
Samlet
Forbrugt 2015/16
2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb
82,100
6,243
23,756
46,940
5,160
Tidligere udgiftsbevilling
15,420
6,243
 
 
Tidligere indtægtsbevilling
-7,650
-2,150
 
 
 
 
 
 
 
 
Der søges udgiftsbevilling
10,630
 
6,630
4,000
 
Der søges indtægtsbevilling*
-2,500
 
-0,500
-2,000
 
 
 
 
 
 
 
*Realdania bidrager i henhold til aftalt betalingsplan
 
De ansøgte beløb er indeholdt i basisbudgettet til de beskrevne formål
 

Juridiske og planmæssige forhold
Opførelsen af gymnasium og parkeringsetage sker på den tidligere parkeringsplads, hvor der er tilknyttet en tinglyst rettighed til DSB om stationsnære parkeringspladser. Der er udarbejdet en aftale med DSB om flytning af disse parkeringspladser og rettigheder til den nyanlagte parkeringsplads syd for jernbanen, som – efter aktuel viden - er undervejs til gensidig underskrivelse af DSB og Viborg Kommune, hvorefter den tinglyste rettighed kan ophæves. Aftalen er endnu ikke endeligt underskrevet, men forventes underskrevet inden 1. marts 2017, i henhold til aftalt tidsplan.

Sagsid.: 17/13813
Resume
Lone Langballe har i mail til borgmesteren anmodet om at få nedenstående sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til mødet den 15. marts 2017 (jf. § 6 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets forretningsorden).
Indstilling
Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-03-2017
Der var inden mødet udsendt et notat om indførelse af tidsbestilling, ændrede åbningstider og ny pas-maskine i Borgerservice. Notatet kan ses som nyt bilag nr. 1.
 
Forvaltningens orientering i notatet tages til efterretning, idet det præciseres at borgere uden tidsbestilling vil blive ekspederet samme dag, med mindre der er tale om særligt tidskrævende ekspeditioner, hvilket fremover vil blive kommunikeret tydeligt.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Lone Langballe ønsker følgende optaget på dagsordenen:
 
”Ang. Borgerservice
Jeg, Lone Langballe, Dansk Folkeparti anmoder om, at beslutningen i sagen, vedrørende de reducerede åbningstider og muligheden for tidsbestilling i Borgerservice med opstart d. 1.2. 2017, tages op til revurdering på Økonomi-og erhvervsudvalgets dagsorden d. 15.3.2017.
 
Jeg mener ikke, der er overensstemmelse mellem den beslutning et enigt Økonomi- og erhvervsudvalg traf d.12-10.2016 og den såkaldte service, der efter d.1.2.2017 tilbydes i Borgerservice i Viborg Kommune, altså i både Viborg og Bjerringbro.
 
På mødet d. 12.10.2016 blev det udtrykkeligt understreget, at der ved siden af tidsbestilling stadig ville være betjening for borgere, der kom i den nu reducerede ordinære åbningstid, men der ville være færre medarbejdere til at tage sig af denne gruppe. Altså måtte der nu kunne forventes en øget ventetid for disse borgere. Til gengæld ville de øvrige medarbejdere tage sig af de borgere, der havde bestilt tid og få en bedre arbejdstidstilrettelæggelse. Var alle tider ikke reserverede kunne disse også servicere de borgere uden tidsbestilling eller tage sig af andre opgaver, hvis der ingen borgere var at betjene.
 
Der blev understreget, at for de, der bestilte tid, ville der være mulighed for at bestille tider både i og endda udenfor den ordinære reducerede åbningstid. Med NemId skulle man via hjemmesiden kunne se de tider, der var ledige også udenfor Borgerservice reducerede åbningstid og derefter selv kunne bestille.
 
Hvordan er praksis så? Jeg er blevet kontaktet af mange vrede borgere, der ikke vidste, at de SKULLE bestille tid og enten er mødt forgæves frem uden at være blevet ekspederet eller har siddet i timer, idet der først skulle være en ledig tid.
 
Går man ind på Viborg Kommunes hjemmeside står den nye praksis beskrevet. En praksis som jeg ikke har været med til at beslutte i Økonomi- og erhvervsudvalget og som intet hensyn tager til borgere uden it-kundskaber eller borgere, der endnu ikke kender den nye praksis.
 
På Viborg Kommunes Hjemmeside står bl.a.; ”Bestil tid inden du møder op i borgerservice. Hvis du ikke bestiller tid, får du den 1. ledige tid. MEN du kan ikke forvente, at få en tid samme dag” (skrevet ubehjælpeligt med ”men” efter punktum og komma foran infinitiv). Derefter skal man anvende sin NemId for at bestille tid.
 
I det følgende beskrives egen erfaring med Selvbetjent Tidsbestilling og må konstatere, at denne slet ikke virker. Efter at have prøvet 4-5 gange over 2 dage med NemId kom der fortsat ingen oversigt over tider frem på skærmen. Blot stod der ” Vent venligst…” og intet skete. 1. gang jeg prøvede, måtte jeg overgive mig efter ¾ time og ringe ind, men nummeret stod ikke ved tidsbestillingen. Det måtte jeg så finde et andet sted og efter en rum tid blev jeg pænt ekspederet af en venlig kvinde, der ikke vidste at systemet ikke fungerede, men hun kunne da se mig figurere på sin skærm! Hvornår ville jeg så gerne have tid? Næste dag d. 8.3.2017 prøvede jeg igen og igen fremgik det ikke, at systemet ikke fungerede, blot kom beskeden ”Vent venligst frem” frem igen og intet skete!
 
Følgende ønskes taget principbeslutning om, da det tydeligvis ikke fremgik klart af beslutningen fra d. 12.10.2016
 
At borgerservice er til for borgerne.
 
At, der altid er en del af medarbejderne, der har som primær opgave, at ekspedere borgere, der kommer uden tidsbestilling.
 
At borgere uden tidsbestilling bliver taget venligt imod og får at vide, at der kan være ventetid og om de måske så ikke hellere ønsker at bestille en tid og komme igen senere eller anden dag.
 
At borgere, der bestiller tid på hjemmesiden, kan forvente et system, der fungerer, en venlig og imødekommende korrekt sprogbrug, at alle oplysninger er let tilgængelige.
 
At borgere, der bestiller tid også har mulighed for at bestille tider udenfor ordinær åbningstid.”
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag