You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. maj 2017 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen
Fraværende Åse Kubel Høeg
Bemærkninger Afbud fra Åse Kubel Høeg. Lone Langballe forlod mødet kl. 10.00 efter behandling af sagerne nr. 1-4.

Sagsid.: 16/55887
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. den 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I den fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab. I den aktuelle sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende afvigelser:
 
Område
Beløb
Kommentarer til afvigelserne
Drift
-62,7
Budgetbuffer og centrale områder mv.
Anlæg
0,1
Incl. jordforsyningen
Renter
-1,1
Langfristet gæld
Finansiering
5,9
Generelle tilskud og skatter
Finansforskydninger
-16,7
Indskud i Landsbyggefonden mv.
(Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i budgetopfølgningen for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2, og
 
2. at rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. til De 5 Hald’er i 2017 tilgår kassebeholdningen i 2017 og samtidig indregnes tilsvarende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2018-2021 til De 5 Hald’er.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2016. Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først er blevet behandlet af Byrådet den 19. april 2017, er de af Byrådet godkendte overførsler medtaget i talmaterialet som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det beløbsmæssige resultat af budgetopfølgningen for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår af nedenstående tabeller:
 
Drift 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Politisk Organisation
89,3
95,3
55,5
-33,8
-39,8
Administrativ Organisation
438,3
455,9
433,7
-4,6
-22,2
Facility Management
46,3
45,4
44,6
-1,6
-0,8
Serviceudgifter i alt
573,9
596,6
533,9
-40,0
-62,7
 
Anlæg
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
1,3
22,1
23,8
7,5
1,7
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg, jordforsyning
-30,4
-29,3
-30,9
-0,5
-1,6
Anlæg i alt
-29,1
-7,2
-7,1
22,0
0,1
 
Finansiering mv.
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Finansiering mv.
 
 
 
 
 
Renter, netto
8,9
8,9
7,8
-1,1
-1,1
Øvrige finansforskydninger
0,7
28,9
12,1
11,4
-16,7
Afdrag på lån
75,3
75,3
75,3
0,0
0,0
Optagne lån
-39,1
-39,1
-39,1
0,0
0,0
Tilskud og udligning
-1.574,5
-1.574,5
-1.568,0
6,4
6,4
Skatter
-4.156,2
-4.156,2
-4.156,7
-0,5
-0,5
Finansiering mv. i alt
-5.684,9
-5.656,7
-5.668,6
16,2
-11,9
 
 
 
 
 
 
Drift, anlæg, finansiering i alt
-5.140,0
-5.067,3
-5.141,8
-1,8
-74,5
 
Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i budgettet for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønskøn.
 
Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen, men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.
 
På driften forventes der mindreudgifter på alle udvalgets politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2017. På finansieringsdelen har KL den 9. marts 2017 vurderet, at der netto (efterregulering 2016 og midtvejsregulering 2017) vil blive en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,4 mio. kr.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Serviceudgifter
På Politisk organisation forventes mindreudgifter på 39,8 mio. kr. Den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.
 
Herudover er der forventede forskydninger mellem årene på 2,8 mio. kr. vedrørende udbetaling af forskellige tilskud mv., eksempelvis investeringsfremme i Viborg kommune.
 
På Administrativ organisation forventes mindreudgifter på 22,2 mio. kr. Heraf vedrører de 4,5 mio. kr. forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. De resterende 17,7 mio. kr. vedrører dels forskellige puljer til eksempelvis arbejdsskadeforsikring samt centrale områder eksempelvis lægeerklæringer, tjenestemandspensioner, IT området (KMD-systemer, Viborg/Silkeborg samarbejdet, En smartere IT-organisation, monopolbruddet mv.), konkurrenceudsættelse, implementering af videomøder, kommunens kort mv.
 
Anlæg
Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser på anlæg. Der er et budget på 1,3 mio. kr. vedrørende De 5 Hald’er, som ikke forventes brugt i 2017 og derfor ansøges overført til 2018.
 
Finansiering
På finansieringssiden er der en forventet afvigelse på beskæftigelsestilskuddet. KL har den 9. marts 2017 vurderet, at der netto (efterregulering 2016 og midtvejsregulering 2017) vil blive en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,4 mio. kr. i 2017.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 24,5 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 
 
Finansforskydninger
Der forventes at skulle overføres 20 mio. kr. til 2018 vedrørende forskydninger mellem årene ved indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden. Herudover skal der deponeres 3,3 mio. kr. svarende til overskuddet på Revas i regnskab 2016.  
 
Flytning af budget mellem politikområder 
I forbindelse med udvikling af kørselssystemet, der er taget i brug efter kørselsudbuddet i 2015, har der i 2016 været et merforbrug på Facility Managements driftsbudget på 0,5 mio. kr. Merudgiften finansieres af udvalgenes kørselsbudgetter og fordelingen fremgår af bilag nr. 2.
 
Omplaceringer i øvrigt mellem udvalgets politikområder fremgår ligeledes af bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/59009
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Overordnet set er resultatet positivt, idet både serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter forventes at holde sig inden for de gældende budgetter. Servicerammen i forhold til ministeriets definitioner (som kan udløse sanktioner), forventes ligeledes overholdt.
 
Byrådets tre politiske målsætninger (gennemsnitlig likviditet, overskud før renter og anlæg samt anlægsniveauet – alle på minimum 200 mio. kr.) forventes alle overholdt med det forventede regnskabsresultat.
Indstilling
 
På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, herunder
 
2. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 9.140.000 kr. i 2017 som følge af ændrede pris- og lønskøn samt at der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag nr. 4 (nedsættelse af rådighedsbeløb på 20.330.000 kr.), og
 
3. at nettovirkningen i 2017 (mindreudgift) på (9.140.000 + 20.330.000) 29.470.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, herunder
 
2. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 9.140.000 kr. i 2017 som følge af ændrede pris- og lønskøn samt at der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag nr. 4 (nedsættelse af rådighedsbeløb på 20.330.000 kr.), og
 
3. at nettovirkningen i 2017 (mindreudgift) på (9.140.000 + 20.330.000) 29.470.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Alle udvalg har i perioden 24. – 27. april 2017 behandlet en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2017 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra 2016. Det er således det korrigerede budget, som de enkelte budgetansvarlige som udgangspunkt skal overholde.
 
I sagsfremstillingen er der primært redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.
 
I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.
 
Tabel 1:
 
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
31. marts
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
 
1
2
3
4
5
 
Skatter / generelle tilskud
-5.730,7
-5.730,7
-5.724,7
6,0
6,0
1.
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.110,6
4.209,5
4.091,1
-19,6
-118,4
2.
Overførselsudgifter
1.415,3
1.409,5
1.388,2
-27,1
-21,3
3.
Driftsudgifter i alt
5.525,9
5.619,0
5.479,3
-46,6
-139,7
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
8,9
8,9
7,8
-1,1
-1,1
 
Resultat før anlæg og afdrag mv.
-195,9
-102,8
-237,6
-41,7
-134,8
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
214,0
307,6
273,7
59,7
-33,9
4.
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,8
0,2
0,2
-0,6
 
Anlæg, jordforsyning
5,1
21,0
18,8
13,7
-2,2
Res. skattefinans. område
23,2
226,6
55,0
31,8
-171,6
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
8,0
17,3
6,6
-1,4
-10,7
5.
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige finansforskydninger
0,7
28,9
12,1
11,4
-16,7
6.
Afdrag på lån
75,3
75,3
75,3
0,0
0,0
 
Optagne lån
-39,1
-39,1
-39,1
0,0
0,0
 
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)
68,1
308,9
109,9
41,8
-199,0
 
 
 
KONKLUSION
Totalt set forventes det korrigerede budget for både Viborg Kommunes serviceudgifter og overførselsudgifter overholdt endog med et stort samlet mindreforbrug. Der er alene et par politikområder under serviceudgifterne, der isoleret set har forventede overskridelser i forhold til det korrigererede budget.
 
Med det forventede regnskabsresultat vil der for serviceudgifterne blive tale om mindre overførsler fra 2017 til 2018 end de overførsler, der er lavet fra 2016 til 2017.
 
Også den sanktionsbelagte serviceramme (over for staten) forventes overholdt.
 
For anlæg forventes mindreudgifter, der medfører mindre overførsler til 2018 end de overførsler, der er foretaget 2016 til 2017.
 
Byrådets 3 økonomiske målsætninger (overskud før anlæg og afdrag mv., det skattefinansierede anlægsniveau og den gennemsnitlige likviditet) forventes alle opfyldt.
 
Herunder er der lavet en overordnet vurdering af det samlede resultat og i bilag nr. 2 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen yderligere kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
DEN OVERORDNEDE VURDERING
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 118 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 81 mio. kr.
 
Da der i det korrigerede budget er indregnet overførte budgetbeløb fra 2016 på 109 mio. kr., betyder det, at der i 2017 forventes forbrugt af overførslerne fra 2016.
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition, som er lidt forskellig fra Viborg Kommunes egen definition), vil der med det indarbejdede forventede regnskabsresultat blive tale om en mindreudgift på ca. 2 mio. kr. i forhold til rammen.
 
Overførselsudgifter
Der forventes en samlet mindreudgift på ca. 21 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf stammer de 20 mio. kr. fra politikområdet ”arbejdsmarkeds- og overførselsudgifter”, hvor den væsentligste mindreudgift vedrører forsikrede ledige. Der forventes dog også mindreindtægter fra ”beskæftigelsestilskud” (se under kommentarerne til ”skatter og tilskud” – note 1 i bilag nr. 2).
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto):
Skattefinansieret:      ca. 34 mio. kr.
Ældreboliger:              ca. 1 mio. kr.
Jordforsyning:             ca. 2 mio. kr.
Forsyning:                 ca. 21 mio. kr.
I alt                           ca. 58 mio. kr.
 
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kasseforbrug på godt 68 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et yderligere forbrug på ca. 42 mio. kr., så kasseforbruget i stedet bliver på ca. 110 mio. kr.  Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 309 mio. kr. bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på knap 200 mio. kr.
 
Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2017 med udgangen af året at ligge på ca. 440 mio. kr. Med de overførsler, der må forventes fra 2017 til 2018 (drift, anlæg og Landsbyggefond), de overførsler på driftsbudgettet fra 2016 til 2018, der allerede er godkendt og det tilgodehavende, forsyningsvirksomhed (Revas) forventes at have med udgangen af 2017 skal der til disse poster reserveres likviditet på i alt ca. 195 mio. kr. Dette er ensbetydende med, at der med udgangen af 2017 alene er (440 – 195) 245 mio. kr. disponible af den gennemsnitlige likviditet. 
 
BYRÅDETS ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 238 mio. kr. opfylder Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
 
Anlægsniveauet (skattefinansieret) på 273 mio. kr. ligger ligeledes over Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på ca. 440 mio. kr. med udgangen af 2017. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.
 
ÆNDREDE PRIS- OG LØNSKØN
Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i det oprindelige budget for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønniveau.
 
Det er således i denne sag indstillet, at budgetterne nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen - men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget, der er vist i budgetopfølgningen. Mindreudgiften i driftsbudgettet er indregnet med i alt 9,1 mio. kr.
 
En specifikation på politikområdeniveau af de indstillede bevillinger kan ses i bilag nr. 4.
 
INDSTILLINGER FRA UDVALGENE
Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. I bilag nr. 3 er en oversigt over ønskede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder hvor beløbene netto giver 0 kr. De respektive udvalg, som har beløb med på oversigten, har ligeledes indstillet disse til godkendelse.
Der gøres opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har bemyndigelse til at godkende disse bevillinger imellem politikområder, hvor bundlinjen giver 0 kr.
 
Herudover har udvalgene indstillet de øvrige bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag til Byrådets godkendelse.
 
Opsummering af bevillinger
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der medtaget en nedsættelse af rådighedsbeløbet (anlæg) i 2017 med 1,3 mio. kr. til projektet ”De 5 Hald’er” som følge af, at beløbet i stedet er foreslået indregnet i budgetforslaget for 2018.
 
På Klima- og Miljøudvalget (forsyningsområdet) er rådighedsbeløb for 19 mio. kr. tilsvarende foreslået fjernet fra budget 2017 som følge af, at beløbet i stedet er foreslået indregnet i budgetforslaget for 2018. Der er tale om anlægsprojekter vedr. ”jordhotel” og ”ressourcespande”, som først gennemføres i 2018.
 
Endvidere søger Klima- og Miljøudvalget om forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling til ”Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro” på 0,8 mio. kr. til dækning af merforbrug til projektet. Udgiften finansieres af mindreforbrug på 2 øvrige anlægsprojekter under forsyningsområdet (”maskiner mv.” samt ”modtagestation diverse”).
 
Som tidligere nævnt er driftsbudgettet totalt set foreslået nedsat med 9,1 mio. kr. som følge af KL’s udmeldte lavere pris- og lønskøn imellem 2016 og 2017.
 
En specifikation af de ansøgte bevillinger (ud over omplaceringer mellem politikområderne) kan ses i bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/33381
Resume
Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen 2018-2021.  
På dagens møde drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget for egne områder:
 • udfordringer og reduktioner på driftsbudgettet
 • anlægsbudget herunder eventuelle anlægsønsker
 • arbejdet med Mål og Midler – fokusområder og effektmål.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at det foreløbige oplæg til udfordringer og reduktioner i driftsbudgettet for 2018-2021 drøftes, herunder at der tages stilling til, om budgetrammen skal forhøjes med udgifter til folketings-, europaparlaments- og kommunevalg i budgetperioden eller om udfordringen skal løses inden for den nuværende ramme,
 
2. at der tages stilling til, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2018-2021, og
 
3. at udvidelse af anlægsbudgettet til De 5 Hald’er med 3 mio. kr. i 2018 drøftes, og at der tages stilling til eventuelle andre anlægsønsker til budgetlægningen 2018-2021.  
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at budgetrammen forhøjes med udgifter til folketings-, europaparlaments- og kommunevalg i budgetperioden,
 
2. at fokusområder og effektmål for 2017 fastholdes i budgetlægningen 2018-2021, og suppleres med ”Inddrivelse af gæld til det offentlige” som nyt fokusområde, og
 
3. at ønsket om udvidelse af anlægsbudgettet til De 5 Hald’er med 3 mio. kr. i 2018 undersøges nærmere og genoptages på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Fælles MED Adm er på mødet den 28. april orienteret om status for budgetlægningen 2018-2021.
 
Beskrivelse
Spilleregler for driftsbudgettet
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af byrådet. Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget.
 
Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for byrådet.
 
Budgetprocessen
Udvalgene tilrettelægger selv inden for den overordnede tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en tidsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tidsplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Budgetudfordringer og budgetreduktioner
Som det fremgår af tidsplanen har direktionen i februar måned drøftet foreløbig oplæg til budgetudfordringer og mulige budgetreduktioner på udvalgets politikområder jf. bilag nr. 2.
 
Direktionen har i samarbejde med forvaltningen iværksat en proces i forhold til opsamling på udfordringer og reduktioner og drøfter oplægget igen på møde senere i maj måned med henblik på, at udvalget på mødet i juni måned kan godkende driftsbudgettet.
 
Som det fremgår af bilag n. 2, er en af udfordringerne i budgettet dækningen af udgifterne til de valg, som vi på forhånd kender, nemlig 4,1 mio. kr. til folketings- og europaparlamentsvalg i 2019 samt 2,3 mio. kr. til kommunevalg i 2021. I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 besluttede det daværende økonomiudvalg på mødet den 15. maj 2013 (sag nr. 5), at afvigelser i forhold til rammen på posten ”valg” fremover medfører tilsvarende korrektion af Økonomiudvalgets ramme på politikområdet ”politisk organisation”. Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om udgifterne til ovennævnte valg medfører forhøjelse af rammen eller skal løses inden for udvalgets nuværende ramme.
 
Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger
Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder eventuelle effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.
 
Det foreslås, at udvalget på dagens møde tager stilling til eventuelle nye politiske målsætninger og effektmål i 2018.
 
Når det endelige budget er vedtaget, vil forvaltningen indarbejde relevante politiske målsætninger og eventuelle effektmål i budgetbemærkningerne.
 
Fokusområderne i 2017 er følgende:
 
1) Politisk Organisation:
- Markedsføring
 
2) Administrativ Organisation: 
- Den dobbelte Ambition
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Nye forpligtende SKI indkøbsaftaler
- Fælleskommunal indkøbsstrategi
- Sagsbehandlingstider
- Digital selvbetjening
 
3) Facility Management
- Bygningsvedligehold
- Energibesparende foranstaltninger
- Kontraktstyringsenheden
 
Beskrivelserne af fokusområderne og effektmålene i 2017 fremgår af bilag nr. 3.
 
Anlægsønsker
Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:
 
·         Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.
 
Udvalget har følgende anlægsbudget ifølge anlægsoversigten for 2018-2021:
(1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
De 5 Hald’er
2.109
0
0
0
I alt
2.109
0
0
0
 
Der er opstået et ønske om yderligere bevilling i 2018 i størrelsesorden 3 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekt ud over ovennævnte 2,1 mio. kr. Ønsket om yderligere bevilling i 2018 er begrundet i, at de anlæg Viborg Kommune har tilkendegivet at ville finansiere (parkering og vejomlægning) forventes at blive dyrere end oprindeligt forudsat. Desuden forventes det, at der kan opstå følgeudgifter til f.eks. stiforløb og skiltning mv.
 
Idet det er Økonomi- og Erhvervsudvalgets eneste projekt under skattefinansierede anlæg i budget 2018-2021, er det ikke muligt at finde finansiering i form af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter.
 
På mødet drøftes det, om der er yderligere projekter, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen.
 
Budgettet for Jordforsyningen, herunder Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel vedrørende køb og salg af jord, drøftes på udvalgets møde i juni måned.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/56936
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at det drøftes, om de beskrevne reduktionsforslag for i alt 18,2 mio. kr. i 2018, 19,5 mio. kr. i 2019 og 18,0 mio. kr. i 2020 og 2021 skal indarbejdes i udvalgenes rammer på nuværende tidspunkt,
 
2. at det drøftes, om Byrådets effektiviseringsstrategi med årligt effektiviseringskrav på én procent skal indarbejdes i årets basisbudget, som beskrevet i sagsfremstillingen, og
 
3. at det drøftes, hvilke emner, der skal behandles på Byrådets budgettemamøde mandag den 19. juni 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de beskrevne reduktionsforslag for i alt 18,2 mio. kr. i 2018, 19,5 mio. kr. i 2019 og 18,0 mio. kr. i 2020 og 2021 indarbejdes i udvalgenes rammer på nuværende tidspunkt, med undtagelse af forslag nr. 3: Færre teknisk servicedistrikter - tværgående analyse vedr. samling af kommunale ejendomme, som erstattes af en tilsvarende besparelse på vintervedligeholdelse,
 
2. at forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i august udarbejder alternative modeller for en fremtidig udmøntning af effektiviseringsstrategien, og
 
3. at følgende emner behandles på Byrådets budgettemamøde mandag den 19. juni 2017:
 
·         Oplæg om aktuel økonomi herunder årets økonomiaftale

·         Politisk drøftelse af økonomiaftalens centrale temaer og udfordringerne i årets budgetlægning

·         Præsentation af udvalgenes budgetforslag for både drift og anlæg v/udvalgsformændene. Spørgsmål til udvalgenes budgetforslag i plenum.

·         Orientering om reduktionsforslag for 18 mio. kr. og tværgående effektiviseringsanalyser ”helhedsorienteret indsats for udsatte familier” og ”samling af kommunale ejendomme”

·         Oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budgetforslaget

·         Diverse temaer og analyser, herunder TULU, en foreløbig status for alternative modeller for en fremtidig udmøntning af effektiviseringsstrategien og orientering om hvordan der arbejdes med effektivisering, herunder velfærdsteknologien.
 
Lone Langballe stemmer imod reduktionsforslag nr. 1: Flere flygtninge i arbejde.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet bestilte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) et oplæg med reduktionsforslag for i alt 18 mio. kr., som skal finansiere det budgetforlig, som Byrådet indgik vedr. budget 2017-2020. I det vedtagne budget for 2017-20 ligger der yderligere reduktioner på én procent årligt, som er indarbejdet i de enkelte udvalgs rammer.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet reduktionsforslagene på mødet den 3. maj 2017. Reduktionsforslagene har forinden været drøftet i relevante MED-udvalg. Udtalelse fra Hoved-MED, medarbejdersiden fremgår af bilag nr. 1.
 
Beskrivelse
Reduktionsforslag for 18 mio. kr.
På Byrådets møde den 25. januar 2017 (sag nr. 3) blev det vedtaget at annullere reduktionen på én procent af udvalgenes rammer i 2018. I stedet blev det vedtaget, at der skal udarbejdes reduktionsforslag for 18 mio. kr. til dagens møde i Økonomi-og Erhvervsudvalget. Reduktionsforslagene skal finansiere det budgetforlig, som Byrådet vedtog sidste år. Der skabes dermed ikke på forhånd et økonomisk råderum i 2018 for Byrådet forud for årets budgetforhandlinger.
 
Der er udarbejdet ni reduktionsforslag med et samlet årligt potentiale på 18,2 mio. kr. i 2018, 19,5 mio. kr. i 2019 og 18,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Oversigt over forslagene og beskrivelser af de enkelte forslag kan ses som bilag nr. 2. Der lægges op til en drøftelse af, om forslagene skal indarbejdes i budgettet på nuværende tidspunkt, dvs. forud for Byrådets budgetforhandlinger. Forslagene kan anvendes til at neutralisere den besparelsespulje, som allerede ligger i budgettet som finansiering af sidste års budgetforlig.
 
Blandt forslagene indgår to af de tre tværgående analyser, som Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte i forbindelse med sidste års budgetlægning og senest fik status på den 18. januar 2017 (sag nr. 4).
 
Analysen ”Flere flygtninge i arbejde” giver en gevinst på 4 mio. kr. i 2018 og 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 og 2021. Potentialet er nu revurderet og nedsat, idet tilgangen af flygtninge i 2016 og den forventede tilgang i 2017 er mindre end først antaget.
 
Analysen ”Samling af kommunale ejendomme” består af tre delanalyser, hvoraf delanalysen ”Færre tekniske servicedistrikter” indgår blandt reduktionsforslagene med en gevinst på 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019-21. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på mødet den 14. juni 2017 blive præsenteret for resultaterne af de to øvrige delanalyser vedr. centralt ejerskab af bygninger og salg af værdifulde bygninger. På samme møde præsenteres resultaterne af den tredje tværgående analyse ”Helhedsorienteret indsats for udsatte familier”.
 
Reduktion af udvalgenes rammer i 2019-21
I det seneste budget 2017-20 blev det i overensstemmelse med budgetforliget vedtaget at indarbejde årlige reduktioner på én procent af serviceudgifterne i rammerne på de enkelte udvalgsområder i overslagårene 2018, 2019 og 2020, svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt. Den ene halvdel (18 mio. kr. årligt) blev lagt i kassen som finansiering af det eksisterende budget, og den anden halvdel (18 mio. kr. årligt) blev budgetlagt som en pulje til Byrådets disposition. I de rammer, som Forvaltningen har udarbejdet, er budgettet yderligere reduceret med én procent i 2021, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Det følger den fremgangsmåde, der blev anvendt i sidste års basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 24. august 2016 (sag nr. 5).
 
Der lægges op til en drøftelse af, om Byrådets effektiviseringsstrategi med årligt effektiviseringskrav på én procent skal indarbejdes i årets basisbudget, som beskrevet ovenfor.
 
Program for Byrådets budgettemamøde mandag den 19. juni 2017 kl. 12-17
Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter programindholdet til Byrådets budgettemamøde. Nedenfor ses oplæg til mulige emner:
·         Oplæg om aktuel økonomi herunder årets økonomiaftale
·         Politisk drøftelse af økonomiaftalens centrale temaer og udfordringerne i årets budgetlægning
·         Præsentation af udvalgenes budgetforslag for både drift og anlæg v/udvalgsformændene. Spørgsmål til udvalgenes budgetforslag i plenum.
·         Orientering om reduktionsforslag for 18 mio. kr. og tværgående effektiviseringsanalyser ”helhedsorienteret indsats for udsatte familier” og ”samling af kommunale ejendomme”
·         Oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budgetforslaget
·         Diverse temaer og analyser (fx TULU).
Alternativer
Som alternativ til at indarbejde reduktionsforslagene i udvalgenes rammer på nuværende tidspunkt, kan de indgå i den videre budgetlægning som et mulighedskatalog og afvente, at den økonomiske bundlinje for basisbudgettet kan beregnes i august på baggrund af årets økonomiaftale.
 
Tidsperspektiv
Basisbudgettet kan tilrettes, så evt. ændringer til budgetrammerne indgår i de budgetforslag, som de politiske udvalg behandler på møderne ultimo maj.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/15220
Resume
Et notat beskriver den hidtidige indsats og udvikling med hensyn til at øge brugen af virtuelle møder i organisationen.
 
Udarbejdelse af en styreliste i forhold til KLK-rapporten anses ikke længere for fornøden.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at den såkaldte ”Styreliste jf. KLKs analyse af administration og ledelse” ikke længere udarbejdes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
På baggrund af en analyse af administration og ledelse (KLK-rapporten) besluttede Byrådet den 15. juni 2016, sag nr. 3, at iværksætte øget brug af virtuelle møder og samtidig en fordeling af en besparelse på i alt 10 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i efterfølgende år. Endvidere besluttede Byrådet, at der laves et notat om den økonomiske virkning af fordelingen for institutionerne Søndre Skole, Klejtrup Skole, Bulderby og Liselund, og at der senere for de samme institutioner evalueres på indførelsen af virtuelle møder.
 
Notat om de økonomiske virkninger blev udleveret til Byrådet i forbindelse med Byrådets temamøde om budget 2017 – 2020 den 22. juni 2016. Notatet fremgår af bilag nr. 2.
 
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med udarbejdelse af det aktuelle notat har ledere fra de 4 udvalgte institutioner samt chefgrupperne på samtlige direktørområder været involveret.
 
Strategisk Lederforum har den 20. april 2017 drøftet forslag til initiativer, der styrker anvendelsen af virtuelle møder. De vigtigste indgår i notatet.
 
Beskrivelse
Notatet beskriver den hidtidige indsats og udvikling med hensyn til at øge brugen af virtuelle møder i organisationen.
 
Notatet beskriver en række indsatser og idéer til anvendelse af virtuelle møder og andre former for anvendelse af teknologien, bl.a. streaming af møder.
 
Der er praktiske forhold og vaner, der skal ændres, før det bliver naturligt at anvende virtuelle møder. Der har derfor endnu ikke været så mange anvendelsesmuligheder for de 4 institutioner og som følge heraf heller ikke besparelser, der kan synliggøres.
 
Forvaltningen forventer at følge op på implementeringen af virtuelle møder løbende og forelægge en status for udvalget primo 2018.
 
Det kan endvidere konstateres, at udarbejdelse af den såkaldte ”Styreliste jf. KLKs analyse af administration og ledelse” – senest behandlet i udvalget den 18. januar 2017, sag nr. 5 – ikke længere er fornøden, idet der kun resterer evalueringen af virtuelle møder. Spørgsmål i relation til Børn og Unge – herunder antal skoleledere drøftes - fremover i forbindelse med gennemførelse af Byrådets beslutning af 22. februar 2017, sag nr. 3, vedr. ”Udfordringer for alle & uddannelse for flere”. Derfor indstilles, at styrelisten ikke længere udarbejdes.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ingen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.
Bilag

Sagsid.: 16/54525
Resume
Beskatningen ændres derfor fra grundskyld til dækningsafgift af offentlige ejendomme, hvilket giver en merindtægt.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,  
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Naturstyrelsen Midtjylland og Kronjylland har fået tilsendt varslingsbrev, om at Viborg Kommune vil ændre beskatningen. De har fået 14 dages frist til at komme med indsigelser. Inden udløb af denne frist er der indkommet 2 indsigelser. Disse indsigelserne beskriver, at de er uenige i Viborg Kommunes vurdering af, at ejendommene ikke drives erhvervsmæssigt. Viborg Kommune har efterfølgende vurderet, at indsigelserne ikke har ændret Kommunens beslutning, og har fastholdt beslutningen om ændring af beskatningen.
 
Beskrivelse
Flere kommuner undersøger aktuelt den ejendomsskatteretlige behandling af statsskove. I den forbindelse har Viborg Kommune indgået aftale med Lett Advokatpartnerselskab om bistand til en nærmere vurdering af de konkrete forhold i Viborg Kommune.
 
Lett Advokatpartnerselskabet har 22. februar 2017 fremsendt et juridisk notat og vurdering af den ejendomsskatteretlige behandling af statsskovene i Viborg Kommune og deri konkluderet, at statsskovene i Viborg Kommune retligt skal fritages for grundskyld jf. § 7 stk. 1 litra b.
 
I stedet for skal beskatning retligt foretages efter regler om dækningsafgift for offentlige ejendomme. Beskatning efter reglerne for dækningsafgift indebærer tillige en beskatning af ejendomsværdien.
 
Det afgørende i den forbindelse er, at det lægges til grund, at statsskovene i Viborg Kommune ikke drives erhvervsmæssigt i ejendomsskattelovens forstand. Ved vurderingen af, om statsskovene drives erhvervsmæssigt, er der blandt andet set på følgende:
 
Driften af statsskovene - Overordnet er statsskovene omfattet af Naturstyrelsens driftsplanlægningsområder for både Midtjylland og Kronjylland. For begge driftsområder har Naturstyrelsen udarbejdet en overordnet driftsplan. Der er desuden udarbejdet driftsplaner for de enkelte skovområder. De enkelte områder i driftsplanlægningsområdet Midtjylland, der er omfattet af Viborg Kommune, er følgende: Mønsted Kalkgruber, Sjørup Skov, areal ved Rabis og en del af Alheden Skov. De enkelte områder i driftsplanlægningsområdet Kronjylland, der er omfattet af Viborg Kommune, er følgende: Viborg Plantage, Hald Hovedgård, Stanghede, Klostermarken, Hald Sø, Bisballe-Almind, Inderø Skov, Bruunshåb, Vindum Skov, Hjermind Skov og Busbjerg.
 
Rentabilitet – Det fremgår af Naturstyrelsens årsrapport for 2015, der indeholder et sammendrag af driftsresultat for 2015 for statsvirksomheden, at driftsresultatet for område 380 - Midtjylland - udviser et samlet underskud på 11.963.210,00 kr., og at driftsresultatet for område 370 - Kronjylland – udviser et samlet underskud på 10.222.996,58 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Viborg Kommune har ændret beskatningen med virkning fra 1. april 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En ændring af beskatningen på 4 ejendomme vil give en merindtægt på ca. 2.400.000 kr. I 2017 vil beløbet være ca. 1.800.000 kr. Det drejer sig om følgende ejendomme:
 • Holstebrovej 261, 8800 Viborg
 • Aarestrupvej 174, 7470 Karup
 • Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg og
 • Ulstrupvej 9, 8850 Bjerringbro.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hovedreglen er, at offentlige ejendomme - herunder statsskove - er fritaget for grundskyld. Bestemmelsen indeholder dog en undtagelse, da ”ejendomme - der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt til landbrug, havebrug, skovdrift eller udleje eller som henligger ubenyttede” - ikke er fritaget for grundskyld.
 
For ejendomme der er fritaget for grundskyld efter ejendomsbeskatningslovens § 7 stk. 1 litra b, skal kommunen – hvis kommunalbestyrelsen har besluttet generelt at pålægge offentlige ejendomme dækningsafgift – i stedet opkræve dækningsafgift af grundværdien og af forskelsværdien (forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien), som bidrag til de udgifter sådanne ejendomme medfører for kommunen jf. ejendomsbeskatningslovens § 23. Dækningsafgiften af grundværdien opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen, dog højest 15 promille, mens dækningsafgiften af forskelsværdien opkræves med op til 8,75 promille.
 
Sondringen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssigt aktivitet i forbindelse med fritagelse for grundskyld blev indført i 1958 og er nærmere beskrevet i cirkulære nr. 80 af 31. marts 1962, hvoraf det fremgår, at aktiviteten anses for erhvervsmæssigt, såfremt ejeren tilsigter opnået et overskud.
Aktivitet skal således som udgangspunkt give overskud på den primære drift, give en rimelig forrentning af den investerede kapital samt give en rimelig driftsherreløn, hvis indehaveren bidrager med en arbejdsindsats i virksomheden.
 
Det juridiske notat, som er udarbejdet af Advokatfirmet Lett, indeholder tillige en nærmere gennemgang af de senere års lovgivning på området, hvoraf det fremgår, at driften af statsskove skal varetages med udgangspunkt i en række andre hensyn end traditionelle produktionshensyn, altså ikke erhvervsmæssigt. Det fremgår således direkte af loven, at det skal tilstræbes at bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed og sikre at hensynet til landskab, naturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses.
 
Der har netop været et lovforslag i høring, hvor det foreslås, at man ikke fremover kan opkræve dækningsafgift af offentlige skovejendomme. Hvis lovforslaget godkendes, forventes det at træde i kraft pr. 1. januar 2018.
Bilag

Sagsid.: 17/1701
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/18664
Resume
I sagen præsenteres et forslag til program for introduktionsmøder for kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til program for informationsmøder for byrådskandidater godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017 (sag nr. 9) bl.a, ”at der afholdes informationsmøder for byrådskandidater på rådhuset efter samme koncept som i 2013, dvs. delt over 2 aftener”.
 
Det fremgik af sagsfremstillingen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på et senere møde vil blive præsenteret for et forslag til program.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I lighed med i 2013, er formålet med informationsmøderne, at give kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017 et overordnet indblik i den geografiske enhed Viborg Kommune, Kommunens politiske og administrative organisation, økonomi, samt opgaver, udviklingstendenser og udfordringer for de enkelte serviceområder.
 
Efter høring blandt partierne, er datoerne for møderne fastsat til den 12. og 19. september, begge dage kl. 19-21 i Multisalen.
 
Der er udsendt særskilt kalenderinvitation til begge dage til de nuværende byrådsmedlemmer.
 
Partier og lister, der ikke er repræsenteret i det nuværende byråd, men som forventes at opstille (bl.a. på baggrund af oplysninger i pressen), er orienteret om datoerne via mail.
 
Forvaltningens forslag til program fremgår af bilag nr. 1. Programmet er disponeret som programmet for de informationsmøder, som blev afholdt i forbindelse med kommunalvalget i 2013.
 
På et senere tidspunkt vil der blive udsendt information om tilmelding til møderne sammen med det endelige program.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Informationsmøder for byrådskandidater afholdes den 12. september og den 19. september.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/20655
Resume
 
Der skal derudover tages stilling til it-løsning til håndtering af politiske dagsordener (First Agenda).
 
Endvidere foreslås det, at der ydes et tilskud til byrådsmedlemmerne for brug af egen internetforbindelse.
 
Det foreslås desuden, at byrådsmedlemmerne enten kan få et SIM-kort med et Viborg Kommune-nummer udleveret eller modtage et månedligt tilskud ved anvendelse af eget SIM-kort.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,
 
1. at First Agenda, på baggrund af indstillingen fra Byrådets IT-erfagruppe, vælges som ny digital løsning til håndtering af politiske dagsordener samt dagsordener til råd og nævn m.fl.,
 
2. at der efter byrådsvalget udpeges en it-erfagruppe på tre medlemmer,
 
3. at byrådsmedlemmer, som udtræder at byrådet, tilbydes at købe printer samt mobiltelefon til den nedskrevne værdi,
 
4. at der ydes et månedligt tilskud på 300 kr. pr. byrådsmedlem for brug af egen internetforbindelse og
 
5. at byrådsmedlemmerne enten kan få et SIM-kort med et Viborg Kommune-nummer udleveret eller modtage et månedligt tilskud på 115 kr. ved anvendelse af eget SIM-kort.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,   
 
6. at der ud over en iPhone og en printer stilles en iPad Pro 12,9” med tastatur og tilbehør til rådighed for alle byrådsmedlemmer (mulighed 1), eller
 
7. at der ud over en iPhone og en printer stilles en bærbar Windows-pc samt en iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør til rådighed for alle byrådsmedlemmer (mulighed 2), eller
 
8. at der ud over en iPhone og en printer stilles en Apple Macbook Pro 13” samt en iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør til rådighed for alle byrådsmedlemmer (mulighed 3).
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at First Agenda, på baggrund af indstillingen fra Byrådets IT-erfagruppe, vælges som ny digital løsning til håndtering af politiske dagsordener samt dagsordener til råd og nævn m.fl.,
 
2. at der efter byrådsvalget udpeges en it-erfagruppe på tre medlemmer,
 
3. at byrådsmedlemmer, som udtræder at byrådet, tilbydes at købe printer samt mobiltelefon til den nedskrevne værdi,
 
4. at der ydes et månedligt tilskud på 300 kr. pr. byrådsmedlem for brug af egen internetforbindelse,
 
5. at byrådsmedlemmerne enten kan få et SIM-kort med et Viborg Kommune-nummer udleveret eller modtage et månedligt tilskud på 115 kr. ved anvendelse af eget SIM-kort, og
 
6. at de enkelte byrådsmedlemmer kan vælge mellem følgende muligheder:
·         Udover en iPhone og en printer stilles en iPad Pro 12,9” med tastatur og tilbehør til rådighed (mulighed 1), eller
·         Udover en iPhone og en printer stilles en bærbar Windows-pc samt en iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør til rådighed (mulighed 2).
Sagsfremstilling
Historik
En lignende sag blev behandlet i Økonomiudvalget den 13. november 2013 (sag nr. 4).
 
Inddragelse og høring
Byrådets it-erfagruppe har deltaget i drøftelserne om fremtidig it-platform til byrådsmedlemmerne.
 
Beskrivelse
I forbindelse med valg af nyt byråd for perioden 2018 – 2021 har IT i samarbejde med Byrådets it-erfagruppe drøftet valg af it-platform til byrådsmedlemmerne. I begrebet it-platform indgår it- og kommunikationsudstyr, it-løsning til håndtering af politiske dagsordener samt øvrig software.
 
I analysen af it-løsning til politiske dagsordener har Forvaltningen også gennemgået erfaringer fra de seneste to byrådsperioder. Målet er at sikre byrådsgruppen en nem og fuld digitalisering af sagsbehandlingen som byrådsmedlem. Som det også fremgår af bilag nr. 1 foreslår forvaltningen, at First Agenda fra 1. januar 2018 anvendes som it-løsning til dagsordener til byrådsmedlemmer m.fl.
 
Nuværende byrådsgruppe er udstyret med pc, iPad, iPhone og printer. Det var den forrige it-erfagruppe, der besluttede at supplere tablet pc med en bærbar pc, da gruppen var i tvivl, om en tablet-pc alene ville kunne dække behovet for en hurtig sagsbehandling for byrådsmedlemmerne i forhold til nuværende it-løsning til dagsordner.
 
Iphone og printer indgår i alle tre løsningsforslag nedenfor. Variationen består i valget mellem antal enheder, hvor iPad i forskellige størrelser indgår i alle tre muligheder og evt. suppleres af Windows pc eller Macbook Pro.
 
IT henleder opmærksomheden på, at en Macbooks styresystem er væsentlig anderledes at betjene end det Windows-styresystem, som byrådsmedlemmerne har kendskab til i dag. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en del undervisning og ekstra support at betjene en Macbook. Det er samtidigt ikke en platform, som i forvejen anvendes i Viborg Kommune. Derfor kunne en alternativ løsning være en Windows-pc suppleret med en iPad Air (valgmulighed 2).
 
Det forslag, der vælges, vil være gældende for alle byrådsmedlemmerne.
 
Mulighed1)
Tablet og/eller pc
Årlige udgift
Økonomi 3)
1
·         iPad Pro 12,9” med tastatur og tilbehør
 
673.000 kr.
 
(Budget 713.000 kr.)
Kan holdes inden for nuværende budget.
2
·         Windows bærbar pc
·         iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør
782.000 kr.
 
(Budget 713.000 kr.)
Overskrider budgettet med 69.000 kr. pr. år
3
·         Apple Macbook Pro 13” 2)
·         iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør
916.000 kr
 
(Budget 713.000 kr.)
Overskrider budgettet med 203.000 kr. pr. år.
1) Ved mulighed 2 og 3 som omfatter en ekstra enhed, er iPad’en nedgraderet fra den store 12,9” til de almindelig små på 9,7”, da den her fungerer som supplement og ikke som hovedenhed.
2) Et valg af Macbook vil betyde en ekstra indsats/udgift til support, da det afviger væsentligt fra den viden og support It-afdelingen yder til resten af organisationen.
3) I beregningen er forudsætningen, at 1/3 af byrådsmedlemmerne anvender SIM kort fra Viborg Kommune og internet fra Viborg Kommue, hvorimod resten, 2/3, vælger at anvende eget SIM kort og egen internet, begge med månedlig tilskud.
 
IPads, evt. pc/Macbook og printer forudsættes at holde i hele byrådsperioden. Der er dog indregnet enkelte udskiftninger og reparationer pga. slitage/defekt. Mobiltelefonen vurderes dog at have en afskrivningstid på to år.
 
Til forskel fra nuværende byrådsperiode er der i ovenstående ikke indregnet udgifter til fast internetforbindelse i hjemmet, da det efterhånden er blevet normal installation i de fleste hjem. Ipad og iPhone er udstyret med mobilt bredbånd. Evt. Windows-pc eller Macbook Pro suppleres tillige med mobilt bredbånd.
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Af hensyn til rettidig bestilling, levering og klargøring af udstyr samt planlægning og gennemførelse af nødvendig oplæring inden 1. januar 2018 bør der træffes beslutning i sagen ikke senere end maj-juni 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler løbende indkomne medarbejderforslag, der vedrører udvalgets område.
 
I nærværende sag skal der træffes beslutning om den videre håndtering af 2 medarbejderforslag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om de to medarbejderforslag giver anledning til, at der skal udarbejdes separate sagsfremstillinger til behandling i udvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at de indkomne forslag ikke giver anledning til, at der udarbejdes separate sager til behandling i udvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.
 
Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:
 
·         De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling. 
·         Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
·         Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

Af bilag nr. 1 fremgår således to medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.
 
Ud fra oversigten i bilag nr. 1 beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/21736
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget foretager en drøftelse af, om man eventuelt ønsker at reducere nogle af de ”kan”-organer, Byrådet i forbindelse med den kommende konstituering skal foretage udpegning til, og i bekræftende fald foretager en nærmere indstilling til Byrådet om forslag til ændringer.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at fremtidige udpegninger af Viborg Kommunes repræsentanter i råd, nævn, bestyrelser mv. med virkning fra den kommende byrådsperiode i alle tilfælde foretages direkte af Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Sagen blev drøftet og genoptages på et senere møde.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med etableringen og organiseringen af den nye Viborg Kommune behandlede Sammenlægningsudvalget den 6. november 2006 (sag nr. 221) en sag om, i hvilke organer Kommunen fremover skulle være repræsenteret. Beslutningen på dette møde har efterfølgende dannet udgangspunkt for de udpegninger, som Byrådet har foretaget i forbindelse med de konstituerende møder i december måned 2009 og 2013.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet er ifølge lovgivningen forpligtet til at udpege eller indstille medlemmer til en række forskellige organer (råd, nævn, bestyrelser mv.). Herudover har Viborg Byråd af forskellige årsager været repræsenteret i en række yderligere organer. Senest er hovedparten af udpegningerne foretaget i forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (hele dagsordenen).
 
Oversigten (bilag nr. 1) indeholder en fortegnelse over de organer, hvor Byrådet har foretaget udpegning af repræsentanter. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i de udpegninger, som blev foretaget af Byrådet på det konstituerende møde den 11. december 2013, men der er samtidigt indarbejdet efterfølgende ændringer, herunder oprettelse eller nedlæggelse af organer.
 
Det bemærkes, at der alene er medtaget mere formaliserede organer (nedsat i henhold til lov, vedtægt eller tilsvarende grundlag), mens mere uformelle dialogfora mv. ikke er medtaget.
 
I oversigten er ved afkrydsning markeret, om der er tale om et organ, som Byrådet i henhold til lovgivningen skal foretage udpegning eller indstilling til, eller om der er tale om et organ, hvor Byrådet kan foretage udpegning i den forstand, at den kommunale repræsentation beror på frivillighed, men hvor man politisk hidtil har vurderet at kommunal repræsentation har været hensigtsmæssig.
 
For overskuelighedens skyld er de stående udvalg medtaget som organer, hvortil Byrådet ”skal”, foretage udpegning til, da der i henhold til styrelsesloven skal nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, og da udvalgsstrukturen er fastsat i den gældende styrelsesvedtægt.
 
Udover udpegningerne foretaget direkte af Byrådet har de stående udvalg i indeværende byrådsperiode i nogle tilfælde foretaget udpegninger til nogle organer. Som eksempler på sådanne udpegninger kan nævnes, at Klima- og Miljøudvalget har foretaget udpegning af medlemmer til Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, Social- og Arbejdsudvalget har udpeget til bestyrelserne for Den selvejende institution Fynbohus og Viborg Krisecenter, og Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget udpegning til bestyrelsen for Borgerhuset Stationen.
 
I forhold til byrådsmedlemmer som vederlagsmæssigt har valgt ordningen, hvor de modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af hverv på vegne af Viborg Kommune er det en forudsætning, at udpegningen er foretaget direkte af Byrådet – og ikke af et stående udvalg.
 
I forbindelse med byrådsmedlemmers udtræden af Byrådet eller omkonstitueringer i Byrådet i øvrigt vil der endvidere være administrative fordele forbundet med, at udpegningerne koordineres et sted, og således at alle udpegninger foretages centralt af Byrådet.
 
Af de nævnte årsager vil det at være mest hensigtsmæssigt, såfremt udpegninger af medlemmer til råd, nævn og bestyrelser mv. fremover alene foretages af Byrådet.
 
Det bemærkes, at såfremt det vedtages, at Viborg Kommunes fremtidige udpegninger i alle tilfælde skal ske direkte af Byrådet, vil dette indebære, at nogle organer vil skulle ændre deres vedtægter i det omfang disse nu angiver, at udpegningen skal foretages af et stående udvalg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/17002
Resume
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Byrådet opretter et §17 stk. 4-udvalg: Infrastrukturudvalget, og
 
2. at Byrådet udpeger medlemmer til udvalget
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Sagen genoptages på næste møde.
Forvaltningens bemærkninger
Det forventes, at der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde foreligger et konkret forslag til udpegning af medlemmer til Infrastrukturudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-04-2017
Sagen genoptages på Økonomi- og Erhvervsudvalgets næste møde.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Ønsket om bedre infrastruktur til og fra Viborg er et højt prioriteret indsatsområde for Viborg Kommune, og emnet indgår da også som en central del af handlingsplanen for Viborg Kommunes Erhvervsstrategi 2020. Det fremgår heraf, at Viborg Kommune sammen med VIBORGegnens Erhvervsråd og andre relevante aktører skal intensivere indsatsen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg.
 
På denne baggrund foreslår Borgmesteren, at der oprettes et §17 stk. 4-udvalg ’Infrastrukturudvalget’, der udover Borgmester og 2 byrådsmedlemmer sammensættes med 4 øvrige medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet. Et kommissorium for Infrastrukturudvalget kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 17/5232
Resume
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Energi Viborg A/S har den 2. maj 2017 indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 18. maj 2017, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg med følgende dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent

 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

 4. Eventuelt
 
Der er ultimo januar sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest torsdag den 11. maj 2017 acceptere/afslå mødeinvitationen.
 
Det kan oplyses, at Økonomi ingen bemærkninger har til Årsrapport 2016 for Energi Viborg A/S.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/69255
Resume
Sagen vedrører godkendelse af udbudsmateriale vedr. projekt ”Viborg Sport & Event”, således at projektet kan sendes i udbud i perioden frem til ultimo 2017.
 
Sideløbende kører proces med forslag til ny lokalplan for området ved Tingvej i Viborg.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,
 
2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,
 
3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og
5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingen i lukket sag ”Salg af del af Tinghallens grundareal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede sidst sagen på sit møde 21. december 2016, sag nr. 7. På dette møde behandlede Byrådet løsningsmodeller for projektet ”Viborg Sport & Event” inkl. forslag til vejløsninger ved Tingvej m.v.
 
Byrådet besluttede, at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for ”Viborg Sport & Event”.
 
Byrådet besluttede endvidere, at der med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde i januar 2017 udarbejdes forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende bankocenter er placeret og at Bankocentrets bestyrelse orienteres om beslutningen.
 
Med baggrund heri behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 8. februar 2017 (sag nr. 6), forslag om igangsætning af planlægning for et centerområde ved Tingvej i Viborg, hvor udvalget besluttede, at planlægning og fordebat igangsættes, og at de i sagen beskrevne principper for planlægningen indgår som tilkendegivelser i udbudsmaterialet for byggegrund til hotel, og at der afholdes borgermøde om planlægning og projekt ”Viborg Sport & Event” 9. marts 2017.
 
På samme møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2017, (sag nr. 7) behandlede udvalget forslag om udbud af grund ved Tinghallen og godkendelse af endelig tidsplan for Viborg Sport & Event, og udvalget godkendte, at grund til hotel udbydes på de beskrevne vilkår og at den overordnede tidsplan for projekt ”Viborg Sport & Event” godkendes.
 
Sag vedr. udbud af grundareal til hotel behandles som særskilt sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag.
 
Inddragelse og høring
Projektet indebærer, at der gennemføres proces med forslag til ny lokalplanlægning for centerområde ved Tingvej i Viborg. Der er i den sammenhæng afholdt borgermøde herom 9. marts 2017 med efterfølgende høringsperiode. I denne høringsperiode var der ikke bemærkninger til projektet. I forbindelse med den efterfølgende del af lokalplanlægningen indgår periode med offentlig høring i henhold til lovgivning og regler på dette område.
 
Herudover er de involverede parter inddraget løbende i processen og i den forbindelse  bemærkes, at forvaltningen fortsat er i dialog med ejeren af biografcentret Fotorama om projektet.
 
Beskrivelse
Beskrivelse af projektet
Projektet er tidligere beskrevet i sager til Byrådet og der er ikke indarbejdet større ændringer i forhold til de skitser, der var vedlagt til Byrådets behandling af sagen den 21. december 2016.
 
Det bemærkes dog, at der er indarbejdet mindre ændringer omkring Paletten og foyer i forhold til samspillet med biografcentret Fotorama.
 
Projektet består således at følgende hovedelementer:
 • Ny store sal med ny balkon (nuværende sal i Tinghallen) med kapacitet på ca. 3.675 stående gæster og ca. 2.100 siddende gæster
 • Ny lille sal/Paletten med kapacitet på 470 stående gæster
 • Foyer inkl. åben lounge og loungelokaler.
 • Gangbro til Stadioncentret
 • Backstage, administration m.v.
 
Samlet er der tale om 7.339 m2, hvoraf 5.310 m2 er ombygning og 2.029 m2 er nybyggeri.
 
Der etableres en ny store sal og i den forbindelse gennemføres en generel opgradering af de noget slidte lounge-, møde- og fællesfaciliteter og i forbindelse med denne del af projektet planlægges udvidelse af kapaciteten i salen ved etablering af en ny balkon. Den samlede kapacitet i store sal vil herefter være ca. 3.700 gæster og dermed skabes et kraftigt forbedret forretningsgrundlag for Tinghallen.
 
Den nye lille sal/Paletten etableres med en kapacitet på ca. 470 gæster. Salen vil kunne huse spillestedet Palettens aktiviteter i en større og mere tidssvarende ramme end hidtil og vil samtidig sammen med den nye store sal og de forbedrede faciliteter i hele komplekset, indebære meget bedre og fleksible muligheder for små og store arrangementer.
 
Foyeren om- og udbygges, og der sker en sammenbygning via en gangbro til Viborg Lounge og Stadioncentret og en sammenbygning med et nyt hotel. Dermed skabes en helhed omkring foyerområdet, som kan understøtte de mange forskellige aktiviteter og arrangementer, der kan afvikles i centrets mange haller, sale og lokaler.
 
Endelig renoveres Viborg Lounge, så lokalerne kan fremstå tidssvarende. Viborg Kommune er ikke involveret i denne del af projektet.
 
Bilag med skitsering af projektet vedlægges sagen som bilag.
 
Beskrivelse af vejløsning set i forhold til det samlede projekt
I tidligere drøftelser har afklaring af, om der kommer et hotel i området ved Tingvej været helt afgørende for valg af vejløsning og med afklaringen af, at der nu er tilbud om køb af grund til hotel på de af kommunen opstillede vilkår, vælges den skitserede vejløsning, hvor der fortsat er trafik på Tingvej.
 
Modellen indebærer, at Tingvej forlægges forbi Tinghallen, Tingvej-forlægningen vil betjene de samme trafikantgrupper som i dag. Det betyder også, at busstoppestederne langs Tingvej forbliver uændret. Forlægningen vil medføre sænkning af hastigheden til 30 km/t forbi Tinghallen.
 
Tingvejens forlægning vil medføre tilpasning af p-arealer og adgangsforhold til/fra p-arealerne vest for Tingvej til det nye vejforløb.
 
Løsningen er skitseret i bilag nr. 2.
 
Beskrivelse af hotelløsning set i forhold til det samlede projekt
Der foreligger tilbud om køb af grund til etablering af hotel på Tingvej på de af kommunen opstillede vilkår. Det er her forudsat, at hotellet realiseres på markeds- og erhvervsmæssige vilkår i privat regi. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om grundsalg som særskilt sag.
 
Forslag til valg af udbudsform
Det foreslås, at projektet udbydes i totalentreprise som en omvendt licitation, således at der skabes det bedst mulige grundlag for, at byggesummen kan overholdes. Samtidig åbnes mulighed for, at de bydende totalentreprenører kan komme med alternative bud. Baggrunden for dette forslag er, at der er tale om et kompliceret om- og nybygningsprojekt, hvor projekt- og budgetstyring er meget vanskelig og den foreslåede model indebærer, at man tidligt i forløbet får afklaret tekniske og økonomiske problemstillinger. Bygherrerådgiver anbefaler derfor klart, at disse forhold bedst håndteres i et totalentrepriseudbud, som en omvendt licitation, hvor der er få aktører i samspillet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. I forlængelse af det overordnede udbud som totalentreprise arbejdes med en model, hvor dele af projektet udbydes i mindre fagentrepriser, hvor også lokale håndværkere kan medvirke.
 
Det bemærkes, at forslaget forudsætter dispensation fra Viborg Kommunes interne bestemmelser i Indkøbs- og Udbudspolitikken, idet der her er anført, at projekter udbydes i fagentreprise og det forudsættes, at Byrådet godkender en sådan dispensation, således at projektet udbydes i totalentreprise.
 
Der vil i forbindelse med udbuddet blive stillet krav om, at entreprenørerne anvender lærlinge jf. Indkøbs- og Udbudspolitikken.
 
Aftale med bygherrerådgiver
Det foreslås, at projektet gennemføres med KPF Arkitekter som bygherrerådgiver. KPF Arkitekter har været rådgiver på forundersøgelser på projektet og har også udarbejdet udbudsmaterialet til sagen sammen med aktørerne i projektet. Denne del af projektet afsluttes med færdiggørelse af udbudsmaterialet.
 
I forhold til at sikre kontinuitet og sammenhæng i projektet foreslås derfor, at der indgås ny aftale med KPF Arkitekter om bygherrerådgivning i forbindelse med udbudsfase og udførelsesfasen.
 
Det bemærkes, at det er vurderet, at en aftale ikke er i overensstemmelse med retningslinjer for udbud m.v. i Viborg Kommune, men det vurderes samtidig, at det ud fra en samlet vurdering, er den bedste løsning af indgå aftale om bygherrerådgivning med KPF Arkitekter.
 
Andre forhold
Afslutningsvis bemærkes, at der i materialet er beskrevet organisation m.v. for projektet, og at der i oplægget er fuld overensstemmelse med tidligere beslutninger om projektets organisering, såvel politisk som administrativt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Den overordnede tidsplan for projektet ser således ud:
 
Maj 2017:
Byrådet behandler forslag til udbudsmateriale og udbudsfase igangsættes.
Byrådet tager stilling til tilbud om køb af grund til hotelprojekt på Tingvej
August til dec. 2017:
Udbudsfase og afklaringsfase. Sagen til politisk behandling og godkendelse i december 2017
December 2017:
Byrådet behandler forslag til lokalplan for centerområde ved Tingvej
Januar 2018:
Projektering opstartes
Maj 2018:
Udførelsesfase opstartes
Marts 2020:
Aflevering af byggeri
 
Hotelprojektet er forudsat realiseret sideløbende.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsbudget for det samlede projekt:
 
Anlægsbudget for projektet
Budget i 1000 kr.
Totalentreprise
55.758
Afsat til uforudsete udgifter, vinterforanstaltninger m.v.
4.100
Bygherreleverancer (tribune, barer, inventar, AV, udstyr m.v.)
12.011
Vejomlægning
3.300
Logistik/sammenbygning ved lounge
1.510
Omkostninger m.v.
2.280
Bygherrerådgivning, forundersøgelser mv.
4.800
Andre bygherreudgifter
5.600
Samlede anlægsudgifter
89.359
 
 
Kommunal nettoanlægsinvestering   
79.459
Indsamles via fonde m.v.
9.900
Samlet anlægsinvestering
89.359
 
Særlige optioner, som først igangsættes, når det samlede beløb til hovedprojektet er tilvejebragt
Budget i 1000 kr.
Tinghallen, loungeområdet på 1. sal
1.500
Ny balkon i store sal i Tinghallen
5.286
Snitflade til hotel
1.850
Samlet
8.636
 
På kommunens investeringsoversigt for perioden 2017 – 2020 er i alt afsat rådighedsbeløb på 69.034.000 kr. og 10.425.000 kr., i alt 79.459.000 kr. 
 
Det foreslås, at det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 5.100.000 kr. frigives til finansiering af de igangsatte faser af projektet, jf. beskrivelse af tidsplan i sagen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det bemærkes, at arbejdet med lokalplanlægning, som muliggør projektet, allerede er igangsat og i henhold til den gældende tidsplan foreligger forslag til lokalplan til godkendelse i Byrådet ultimo 2017.
 
I forlængelse af udbuddet skal der forhandles driftsaftaler med Tinghallen a/s m.fl. og det foreslås, at sagen sendes til Tilsynet til vurdering, når forslag til driftsaftaler foreligger.
Bilag

Sagsid.: 17/22912
Resume
Viborg Kommune har haft en samarbejdsaftale med DBU om afvikling af dame A landskampe. Aftalen er nu udløbet, og der udarbejdes forslag til ny aftale som forelægges til politisk stillingtagen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalen godkendes for perioden 2017 – 2021,
 
2. at der afsættes en økonomisk ramme på 600.000 kr. årligt, og
 
3. at udgiften finansieres af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
DBU og Viborg Kommune har haft en 1-årig samarbejdsaftale om afvikling af 4 landskampe i kvindefodbold. Aftalen blev godkendt af byrådet den 23. september 2015 (sag nr. 4). Aftalen er nu udløbet. Der arbejdes med ny aftale.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Samarbejdet mellem DBU og Viborg Kommune har på alle måder været tilfredsstillende ønsker begge parter af forlænge det og der er derfor udarbejdet et forslag til ny aftale for perioden 2017 – 2021 (bilag nr. 1).
 
Udkastet er baseret på den tidligere aftale, hvor hovedfokus er på kvindelandsholdet og pige-/kvindefodbold generelt. DBU forpligter sig bl.a. til:
-          Afvikling af samtlige kvinde A-kvalifikations- og play-off kampe i Viborg, incl en lang række sideaktiviteter både før og på selve kampdagen samt DBUs nationale markedsføring og dækning, herunder TV. Træningskampe kan derimod afvikles rundt i hele landet.
-          Afvikling af UEFA Qualifying-turnering for U17- eller U19-landsholdet. Dette giver ikke samme profilering som A-landsholdet, men til gengæld et meget stort antal overnatninger, idet holdene bor i Viborg Kommune gennem hele turneringen. Herudover stor sportslig værdi for det lokale talentarbejde.
-          At indgå i udvikling af en helt ny pigefodbold-event, som placeres umiddelbart før eller efter Generation Handball og udnytter det samme tekniske setup på Tingvej og i Stadionområdet. Landsholdet er tiltænkt en aktiv rolle i en sådan ny event i Viborg Kommune.
-          At arbejde for tiltrækning af en international kvindefodboldkonference til Danmark, med Viborg som værtsby. Optimalt først når Tinghallen m.m. er ombygget.
 
Herudover får Viborg Kommune tilladelse til at betegne Energi Viborg Arena som ’Nationalstadion for Kvindelandsholdet’, ligesom DBU forpligter sig til i samarbejde med Viborg Kommune at løfte VIP-program og især VIP-deltagerkreds til et mere nationalt niveau.
 
DBU stiller ovennævnte til rådighed for Viborg Kommune uden betaling til DBU.
Viborg Kommune skal til gengæld levere
-          Fuldt stadion-set-up på Energi Viborg Arena, dvs. udlån af stadionfaciliteter, betaling for forbrugsafgifter, nødvendig bemanding af samtlige teknisk/praktiske funktioner ved afvikling som f.eks. kontrollører, stewards, teknikere, sikkerhedschef, samaritter, hjemmeværn til trafikafvikling, vært til presselounge samt frivillige til Fanzone m.m.
-          Traktement i forbindelse med VIP-arrangementer før og efter kampene.
-          Lokal markedsføring op til kr. 50.000 kr.
-          Officiel frokost eller middag på rådhuset i forbindelse med hver landskamp.
 
Den hidtidige aftale var baseret på 4 kampe indenfor 1 år og et samlet udgiftsniveau for disse på 600.000 kr.
 
Den foreslåede aftale dækker 4 ’sæsoner’ og vil rumme sæsoner med nok 4 kampe pr. år, men også år med færre kampe. Derfor foreslås at der afsættes en økonomisk ramme på 600.000 kr. pr. år, som så reguleres ned i tilfælde af færre kampe i et år.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Aftalen indgås for perioden 1. juni 2017 – 31. juli 2021.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/3448
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet med en indkaldelse af ideer og forslag.

2. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
3. at Forvaltningen, som en del af planlægningen, foretager en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd vedtog den 23. september 2015 (sag nr. 5) Udviklingsstrategi 2015. Udviklingsstrategien indeholder planstrategien for Kommuneplan 2017, hvor det fremgår, at det er hensigten, at der arbejdes med en ”rullende kommuneplanlægning”. Jf. strategien skal kommunens erhvervsområder behandles i et temakommuneplantillæg, hvor alle erhvervsområder vil blive gennemgået i forhold til rigtig placering, rigtigt indhold og behov for nye områder. Det følger af strategien, at ”Byrådet vil planlægge for attraktive og bæredygtige erhvervs- og boligområder, såvel nye som eksisterende. Områderne skal kunne imødekomme den generelle efterspørgsel samt den efterspørgsel, der blandt andet kan forventes at komme i kølvandet på Apples investeringer i Viborg Kommune”.
 
Inddragelse og høring
I planlægningen skal der lægges særlig vægt på at inddrage parter, der kan bidrage med særlig viden til en vurdering af, hvor der er behov for grunde til forskellige typer erhverv, og behov for forskellig beliggenhed. Der vil således blive afholdt møder med aktuelle parter i erhvervslivet. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i kommunen undersøges, hvordan Kommunen også via kommuneplanlægningen kan styrke erhvervslivet endnu mere.
 
Processen skal understøtte målsætningerne i Kommunens Erhvervsstrategi 2020. Det er et mål at synliggøre de fysiske muligheder for at etablere og drive virksomhed i kommunen, samt at synliggøre Kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder.
 
Fordebat
Der indkaldes ideer og forslag i en periode, der foreslås fastsat til 4 uger. Der offentliggøres debatmateriale med en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 1.
 
Beskrivelse
Kommuneplanen udlægger areal til ny byudvikling svarende til behovet i planperioden, som er 12 år. I Kommuneplan 2017-2029 er der udlagt ca. 480 ha til nye virksomheder i hele kommunen, hvoraf ca. 206 ha er lokalplanlagt og heraf er ca. 96 ha byggemodnet (pr. oktober 2016).
 
Særlige hensyn
Planlægning for nye erhvervsområder skal afpasses i forhold til det statslige hensyn om ikke at inddrage unødvendigt stort landbrugsareal. Der må jf. den statslige udmelding ikke udlægges mere areal, end der er behov for. Kommunens evt. ønske for at udlægge nye byudviklingsarealer kan derfor blive mødt med et krav om, at andre arealer skal udgå af planlægningen.
 
Ligesom anden byudvikling skal udviklingen af erhvervsområder ses i et langsigtet perspektiv, da der knytter sig store infrastrukturelle investeringer til, og for at de offentlige og private investeringer udnyttes rentabelt og i et helhedsperspektiv fra start. Der er behov for en velovervejet helhedstænkning af, hvordan erhvervsområderne indgår i samspil med den eksisterende infrastruktur, og hvordan områderne bliver attraktive.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at en ny temaplan for erhvervsområder baseres på vurderinger af:
 • om de nuværende erhvervsområder er udlagt med de rette placeringer.
 • om der er udlagt den rette type erhvervsområder (miljøklasser).
 • om og hvor der er behov for at udlægge nye erhvervsområder, og hvilke typer.

Forvaltningen foreslår, at undersøgelserne foretages:
 • ved at holde møder med aktuelle parter fra erhvervslivet,
 • ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder,
 • ved at foretage en registrering af ledige erhvervsbygninger og ledigt areal i eksisterende erhvervsområder, og
 • ved at foretage arealanalyser af, hvor der findes velegnede placeringsmuligheder for nye datacentre i kommunen, og erhvervsarealer i nærheden af Apples datacenter.

Forvaltningen foreslår, at temaplanen skal have form af et kommuneplantillæg, som kan:
 • Udlægge nye rammeområder og perspektivområder til erhverv
 • Udlægge nye rammeområder eller perspektivområder til datacentre
 • Reducere rammeområder og perspektivområder, som ikke forventes udnyttet.
 • Udlægge omdannelsesområder, hvor erhvervsområder kan ændres til andre formål.
 • Undersøge og redegøre for muligheder for at forbedre ældre erhvervsområder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Maj – juni 2017
Fordebat
Maj 2017
Dialogmøde med virksomheder og/eller repræsentanter for erhvervsliv
Juni 2017
Spørgeskemaundersøgelse
August 2017
Møde med opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen med virksomheder og/eller repræsentanter for erhvervsliv/virksomheder
Juni – sep 2017
Analyse af eksisterende erhvervsarealer og analyse af arealer til udpegning af områder til datacentre.
Sep 2017
Principper og emner til indhold i forslag behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
Okt-nov 2017
Udarbejdelse af planforslag
Dec 2017
Planforslag til vedtagelse
Jan – feb 2018
Offentlig høring
Maj 2018
Endelig vedtagelse
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/20411
Resume
 
De nuværende rammebestemmelser for området videreføres, dog med undtagelse af muligheden for detailhandel og restaurationer.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 74 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.           
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Nuværende forhold
Området ligger i den vestlige del Skelhøje ved Ørnevej og omfatter et areal på ca. 0,6 ha.  Området er beliggende i landzone og anvendes i dag til jordbrugsarealer. Der er vejadgang via Ørnevej og Falkevej.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Planområdet er i dag udlagt til boligformål som en del af rammeområde SKEL.B4.01 i Kommuneplan 2013-2025.
 
For at overføre området fra landzone til byzone er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget udlægger området til byzone samt fastlægger den fremtidige anvendelse til åben–lav og tæt–lav boligbebyggelse. Den gældende kommuneplanramme SKEL.B4.01 giver udover boliger også mulighed for detailhandel og mindre lokale restaurationer.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag nr. 2.
 
Planområdet er omfattet er af retningslinje 8 - Særligt værdifuldt landbrugsområde.
Planområdet omfatter et mindre areal, som grænser op til den eksisterende bebyggelse langs Dollerupvej. Af hensyn til udviklingen af Skelhøje er det væsentligt at have attraktive byggegrunde. Da der er tale om et mindre område, som allerede er omfattet af en kommuneplanramme og da det har en samfundsmæssig interesse at udvikle Skelhøje, vurderes tillæg nr. 74 ikke at være i modstrid med retningslinje 8.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da planforslaget har et mindre omfang, og området allerede er omfattet af en kommuneplanramme til boliger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der forventes endelig vedtagelse af planforslaget inden 1. juli 2017, hvor frikommuneforsøget udløber.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
Juridiske forhold
Kommuneplantillægget er udarbejdet som led i Viborg Kommunes frikommuneforsøg (forsøg 2.1.1.). Forsøget giver mulighed for at overføre mindre arealer fra landzone til byzone uden at udarbejde en lokalplan, når det er i overensstemmelse med kommuneplanen. Planarbejdet udføres som et tillæg til kommuneplanen med en høringsfrist på 4 uger.
Bilag

Sagsid.: 17/17207
Resume
For at imødekomme ønsket om mere effektiv sagsbehandling og dermed nedsættelse af behandlingstiden for ansøgning om skema B (godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af almene boliger og friplejeboliger), foreslår forvaltningen, at byrådet bemyndiger forvaltningen til at godkende skema B, når der ikke er væsentlige ændringer af projektet efter byrådets eller ministeriets godkendelse af skema A (tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum).
 
For byggeprojekter, hvor der er væsentlige ændringer fra skema A til skema B, vil skema B som hidtil blive forelagt til politisk behandling.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende skema B i henhold til kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 (støttebekendtgørelsen), under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig inden for rammerne af skema A, der er godkendt af Byrådet, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende skema B i henhold til kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015 (etableringsbekendtgørelsen) under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig inden for rammerne af skema A, der er godkendt af ministeriet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog den 5. november 2008 (sag nr. 307), Delegationsplan – tilsyn med støttet byggeri (lov om almene boliger m.v.) med bilag, herunder bemyndigelse til forvaltningen til administrativ godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) og den endelige leje for almene boliger, når anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum.
 
Byrådet gav den 27. februar 2013 (sag nr. 12) bemyndigelse til forvaltningen til administrativ godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) for friplejeboliger, når anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Skema A i almenboligloven
Det er byrådet, der godkender skema A (tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum), når der er tale om støttet byggeri i henhold til almenboligloven.
 
Ved byrådets godkendelse af skema A sker der bevilling af beløbet til det kommunale grundkapitallån. Samtidig stiller Kommunen en obligatorisk garanti for den yderste del af det lån, som bygherre optager til finansiering af byggeriet.
 
Ved skema A godkender byrådet ligeledes den foreløbige husleje for det første driftsår, som er beregnet på baggrund af et driftsbudget.
 
Skema B i almenboligloven
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får bemyndigelse til at godkende skema B, når der er tale om byggeprojekter, hvor der ikke er væsentlige ændringer til projektet efter godkendelse af skema A. Byrådet kan delegere sin godkendelseskompetence, når skema B (godkendelse af den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse af almene boliger) ligger inden for rammerne af skema A.
 
Godkendelse af skema B omfatter ligeledes en godkendelse af den foreløbige leje for første driftsår.
 
Skema B i friplejeboligloven
Det er ministeriet, der godkender skema A (tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum), når der er tale om støttet byggeri i henhold til friplejeboligloven. Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser ved en godkendelse.
 
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får bemyndigelse til at godkende skema B, når der er tale om byggeprojekter, hvor der ikke er væsentlige ændringer til projektet efter godkendelse af skema A.
 
Politisk behandling af skema B
Uanset om der er tale om støttet byggeri i henhold til almenboligloven eller friplejeboligloven, vil skema B bliver forelagt byrådet til godkendelse, hvis der i forbindelse med projekteringen, der foregår mellem indsendelse af skema A og skema B, er sket ændring i f.eks. antallet af boliger eller at anskaffelsessummen er øget mere end svarende til en indeksering af maksimumsbeløbet.
 
Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde en bemyndigelse såvel for en konkret sag som generelt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Bemyndigelsen gælder fra datoen for byrådets godkendelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Indsendelse af skema B skal ske senest 15 måneder efter byrådets godkendelse af skema A. Den endelige anskaffelsessum, der godkendes ved skema B, må ikke overstige et lovbestemt maksimumsbeløb, der er gældende på tidspunktet for godkendelse af skema B.
 
Der sker en årlig indeksering af maksimumsbeløbet. Der vil derfor typisk være tale om, at der er sket en indeksering af maksimumsbeløbet i tiden mellem skema A og skema B. Fremover vil der ved byrådets behandling af skema A ligeledes skulle ske bevilling af en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B. I perioden 2010-2017 har indekseringen i gennemsnit været på ca. 1,4 %.
 
Hvis den endelige anskaffelsessum (skema B) er forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum (skema A), svarende til en indeksering af maksimumsbeløbet, og er der i øvrigt ikke væsentlige ændringer til projektet, vil forvaltningen med den foreslåede bemyndigelse kunne godkende skema B.

Sagsid.: 17/19405
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 130, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af ubebygget grund, beliggende ved Middagshøjvej, Viborg (del af Garditgrunden).
 
Anmodningen er fremsat i henhold til almenboligloven § 26.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 130’s køb af grund, beliggende ved Middagshøjvej, Viborg, i henhold til købsaftale med GD Erhvervsudlejning ApS, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 130, har indgået betinget købsaftale med GD Erhvervsudlejning ApS om køb af et ubebygget og rengjort grundareal med byggeret på minimum 4.000 m2, beliggende ved Middagshøjvej, Viborg (delnr. 2 af matr.nr. 26b Viborg Markjorder i følge udstykningsplan). Eventuelle udgifter som følge af jordbunds- eller forureningsforhold afholdes af sælger.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse har på sit møde den 15. november 2016 godkendt køb af op til 4.200 m2 byggeret til en pris af 2.500 kr. pr. m2 boligareal, svarende til i alt 10,5 mio. kr.
 
I købsaftalen er købesummen fastsat til 2.500 kr. pr. opnået m2 støtteberettiget boligareal inkl. eventuel moms ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter. Boligselskabet påtænker et byggeri med et samlet boligareal på 4.107 m2, svarende til en købesum på 10.267.500 kr.
 
Boligselskabet forventer, at anskaffelsessummen for det påtænkte byggeri bliver 79,9 mio. kr. Grundudgiften, dvs. købesum tillagt tinglysningsomkostninger og tilslutningsafgifter mv., forventes at blive ca. 15 mio. kr., svarende til ca. 19 % af anskaffelsessummen, hvilket er indenfor den vejledende grænse på 20%.
 
På den baggrund har Forvaltningen ingen indvendinger mod boligselskabets køb af grunden.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabets ansøgning om tilsagn til byggeriet (skema A) forelægges Byrådet senere i en særskilt sag.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Grundarealet udgør en sokkelgrund med et areal på 1.540 m². Lokalplanen giver ikke mulighed for at realisere det påtænkte byggeri på dette areal.
 
Forvaltningen og boligselskabet har været i dialog om denne problemstilling, og man har aftalt en løsning, hvor Boligselskabet opnår en øget byggeret på sokkelgrunden mod en privatretlig begrænsning af den øvrige byggeret indenfor lokalplansområdet. Løsningen forudsætter, at der gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent.

Sagsid.: 17/9369
Resume
Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn, skema A til opførelse af 8 almene familieboliger på Kløvermarken i Løvel samt godkendelse af huslejen for første driftsår, jf. § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1103-2016 af lov om almene boliger og §§ 23 og 24 i bekendtgørelse nr. 1226-2011 om støtte til almene boliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om godkendelse af køb i afdeling 915 af en byggegrund som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 8 almene familieboliger i afdeling 915, beliggende Kløvermarken i Løvel, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 16.304.000 kr.,
 
3. at Viborg Kommune yder et grundkapitallån på 1.630.000 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,
 
4. at der gives en anlægsbevilling på 1.630.000 kr. til konto ”8 familieboliger på Kløvermarken i Løvel, Boligselskabet Viborg Amt” med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at rådighedsbeløbet på 1.630.000 kr. finansieres af det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2014 til boliger i Løvel på 836.000 kr. og ny kvote i 2017 (budget 2018) på 794.000 kr. som indarbejdes i budgetforslag 2018-2021,
 
6. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
7. at der gives tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
8. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 805 kr./m² for første driftsår samt 125 kr./md. for carporte.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet den 8. oktober 2014 (sag nr. 1) godkendt boligprogrammet for kvoteår 2014, jf. byrådsmøde den 18. juni 2014 (sag nr. 9). I boligprogrammet var der reserveret en kvote på 8 almene familieboliger i Løvel til Boligselskabet Viborg Amt, på 1.470.000 kr. Boligselskabet Viborg Amt fik efterfølgende i 2015 tilsagn til at opføre 4 almene familieboliger på Tinggade i Løvel, med et grundkapitallån på 634.000 kr. Der har siden været et uforbrugt grundkapitallån på 836.000 kr. (1.470.000 kr. – 634.000 kr.).
 
Byrådet har ved beslutning af 15. juni 2016 (sag. nr. 6) godkendt kvoteåret 2016. I overslagsåret 2017 har Boligselskabet Viborg Amt ønsket en kvote på 8 almene familieboliger i Tapdrup til 1.600.000 kr.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 915 søger om godkendelse til køb af grund og tilsagn, skema A til at opføre 8 familieboliger beliggende på Kløvermarken i Løvel.
 
Projektet omfatter 8 rækkehuse, som bliver adskilt med carporte og redskabsskure. Alle boliger bliver på 105 m² fordelt således, at 4 boliger bliver med 3 værelser og 4 boliger bliver med 4 værelser, i alt 840 m². Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2
 
Køb af grund
Boligselskabet Viborg Amt har indgået betinget købsaftale med GP-Entreprise ApS om køb af et ubebygget og ryddet grundareal på i alt 4.231 m², beliggende Kløvermarken 20A og 22A, 8830 Tjele (matr.nr. 8bv og 8bx, Løvel by, Løvel). Købet er godkendt på boligselskabets repræsentantskabsmøde den 1. december 2016.
 
Købesummen er aftalt til 1.906.250 kr. inkl. moms og ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter. Sælger har dog allerede etableret og betalt tilslutningsbidrag for to kloakstik på grunden.
 
Købesummen er i skema A anført til 1.900.000 kr., og det oplyses, at forventede omkostninger til tinglysning på 16.000 kr. er anført under ”Øvrige finansielle udgifter”.
 
Den samlede grundudgift inkl. tilslutningsafgifter mv. samt tinglysningsomkostninger er således 2.627.250 kr., svarende til ca. 16 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn, skema A til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger det lovbestemte maksimumsbeløb for almene boliger. Denne beregnes til: 840 m² x 19.410 kr./m² = 16.304.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg Amt har afsat 80.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Anskaffelsessummen på 16.304.000 kr. holder sig dermed under den maksimale tilladte anskaffelsessum (16.304.000 kr. – 80.000 kr. = 16.224.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
     326.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
  1.630.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.348.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
16.304.000 kr.
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 805 kr./m² for første driftsår. Beregning og huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4. Hertil kommer en leje på 125 kr./md. for carporte.
 
Lejeledighed
Kløvermarken er beliggende i Løvel, og ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden er der ikke nogle ledige almene boliger i Løvel. Oversigt over almene boliger i Løvel fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. april 2017 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,46. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Senest om 15 måneder skal boligselskabet søge om godkendelse af den endelig anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri, skema B.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 1.630.000 kr., hvilket er 794.000 kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb på 836.000 kr. (1.630.000 kr. – 836.000 kr.).
 
Det resterende grundkapitallån på 794.000 kr. fremgår af boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag), som behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni 2017. Her foreslås det, at der flyttes 4 boliger svarende til den manglende finansiering fra Tapdrup til Kløvermarken (fra budget 2018 til budget 2017).
 
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 453, og opføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlig vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

Bilag

Sagsid.: 16/28476
Resume
Sagen lægger op til beslutning om ekspropriation af en række mindre arealer til nye vej- og stiforbindelser i Banebyen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer de arealer, der fremgår af bilag nr. 2.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde den 23. november 2016 (sag nr. 21), at iværksætte ekspropriation af de arealer, der fremgår af denne sag.
 
Inddragelse og høring
Alle ejere og brugere har været inddraget i form af dels åstedsforretning og efterfølgende høring. Referat fra åstedsforretningen og de indkomne høringssvar fremgår af bilag nr. 1. Bemærkninger under åstedsforretningen og høringssvar giver ikke anledning til at undlade ekspropriation. Det anførte vedrører bl.a. forhold, der hører under erstatningsfastsættelsen og forhold af mere praktisk art, der arbejdes videre med sideløbende med ekspropriationssagen.
 
Beskrivelse
Der skal erhverves ca. 10.000 m2 fra grundejerne i området til anlæggelsen af Hærvejen syd for Marsk Stigs Vej og Ny Absalonsvej. Arealfortegnelse med angivelse af berørte ejendomme og anslået arealbehov fra den enkelte ejendom kan tillige med kortmateriale ses i bilag nr. 2.
 
DSB Ejendomsudvikling A/S kræver, at det afskårne areal på ca. 520 m2 - vist med rødt i bilag nr. 2 s. 3 - også overtages af kommunen. Det kan de ifølge loven kræve, og der lægges derfor med denne sag op til, at det pågældende areal medeksproprieres.
 
Den del af Hærvejen, der ligger nord for Marsk Stigs Vej og langs med Erik Glippings Vej skal etableres sidst, og der er ikke den nødvendige aktualitet til et ekspropriere på nuværende tidspunkt. Kommunen søger det erhvervet ved aftale sideløbende med ekspropriationen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Erstatningsspørgsmålet indbringes efterfølgende for Taksationskommissionen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår klart af projektplanen for infrastruktur, og det er også tidsmæssigt aktuelt, lige som der er afsat midler på budgettet til projektet.
Bilag

Sagsid.: 16/10241
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til den videre udvikling og anvendelse af bygningerne på sØnæs med udgangspunkt i sagsfremstillingens scenarier og med henblik på indstilling til Byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med udgangspunkt i scenarie 1a:
 
”Kommunal køb, konkurrence og salg/leje
Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver efterfølgende en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Viborg Kommunes bidrag er købet af bygningerne, som efterfølgende stilles til rådighed for vinder af konkurrencen. Viborg Kommune opstiller krav og faciliterer udbud af konkurrence. Herefter sælges eller lejes bygningerne, og byder skal selv forestå resten, dvs. uden yderligere kommunalt tilskud til anlæg og drift, med mindre der drives folkeoplysende virksomhed i dele af projektet.
 
Etablering af offentlige toiletter indarbejdes i projektet.
 
Nedrivning af bygningerne kan indgå som en del af et projekt.”, og
 
2. at der undersøges muligheden for at etablere toiletforhold.
 
Nina Hygum og Ib Bjerregaard stemmer imod 1. at, idet de anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 2.
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg, 4. marts 2015 (sag nr. 14):
Teknisk Udvalg drøftede bygningernes fremtidige anvendelsesmuligheder, bygningernes fremtidige ejerforhold (kommunalt eller privat), offentlige toiletter og behovet for udarbejdelse af en lokalplan.
 
Teknisk Udvalg besluttede,
 
at Forvaltningen arbejder videre med en nyttiggørelse af bygningerne til et multihus med flere anvendelsesmuligheder,
at købssummen forhandles med Energi Viborg med henblik på oversendelse af anlægsønske til budget 2016, og
at der i løbet af 2015 igangsættes en lokalplan for hele Sønæs-området.
 
Teknisk Udvalg, 17. juni 2015 (sag nr. 8)
I forbindelse med drøftelse af Anlægsbudget 2016 – 2019 besluttede Teknisk Udvalg, at
 
Køb og renovering af Energi Viborgs bygninger på Sønæs ændres til Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs med anlægsudgift på 1 mio. kr. i 2016, idet der undersøges alternative måder at sikre dette på.
 
Der blev på budgettet afsat 1 mio. kr. til etablering af toiletfaciliteter på sØnæs. Af referatet fra Budgetkonferencen (bilag 6a, Bemærkninger til anlægsønsker) fremgår:
 
Mulighederne for at sikre adgang til offentlige toiletter på sØnæs undersøges eventuelt ved forhandling med Energi Viborg.
 
Teknisk Udvalg, 27. april 2016 (sag nr. 24)
Teknisk Udvalg blev forelagt forskellige scenarier for mulige løsningsforslag for etablering af toiletfaciliteter på sØnæs.
 
Teknisk Udvalg besluttede imidlertid at udsætte sagen ”med henblik på at forvaltningen optager fornyet forhandling med Energi Viborg vedr. overtagelse af bygningen med henblik på nedrivning og samtidig vurderes mulighed for opførelse af toilet.”
 
Teknisk Udvalg, 31. august 2016 (sag nr. 4)
Energi Viborg har fundet en anden mulig køber at bygningerne. Udvalget besluttede, at ”Teknisk Udvalg er sindet at tilpasse plangrundlaget og er positivt indstillet overfor den type af projekter, men udsætter sagen for at få en nærmere afklaring af juridiske forhold.”
 
Teknisk Udvalg, 28. september 2016 (sag nr. 14)
På mødet besluttede udvalget:
 
at udvalget tilkendegiver, at det er sindet at tilpasse plangrundlaget, så det understøtter muligheden for at realisere et projekt med en fremtidig anvendelse som mødested for friluftsliv med café/restaurant og offentlige toiletter,
at udvalget, når der foreligger et konkret projekt, og såfremt der vurderes et behov herfor, tager stilling til udarbejdelse af en lokalplan for et delområde, som muliggør den skitserede anvendelse,
at området, som i kommuneplanen er udlagt som et rekreativt område R1, ved revisionen af kommuneplanen ændres til R3,
at Viborg Kommune er sindet at udarbejde en lejekontrakt på leje af jorden, når der foreligger et konkret projekt. Jordlejen værdisættes ud fra markedsvilkår. Lejekontrakten udarbejdes for 30 år og gælder for ca. 440 m2 jord, svarende til størrelsen på de eksisterende bygninger, og
at Viborg Kommune afventer projektforslag for bygningerne, inden der tages stilling til placering af offentlige toiletter på sØnæs.
 
Se i øvrigt bilag nr. 1 for en nærmere beskrivelse af den politiske proces.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
sØnæs-projektet  blev anlagt i 2014 – 2015 i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand. Det lå uden for projektets økonomiske og tidsmæssige rammer at arbejde med en omdannelse af bygningerne på sØnæs. Bygningernes fremtidige status og anvendelse har, som det fremgår ovenfor, ad flere omgange været beskrevet og drøftet med henblik på en politisk stillingtagen, herunder behovet for offentlige toiletter på stedet. En ændring fra bygningernes anvendelse som klubhus forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.
 
sØnæs fungerer, qua sin størrelse, udformning og beliggenhed, som et samlingssted for borgere og turister til hverdagsbrug og i organiserede sammenhænge. Erfaringer siden anlæggets færdiggørelse viser, at der fortsat er stor interesse for at benytte området til mange former for kulturelle arrangementer og events af officiel og uofficiel karakter, som udflugtsmål, til forskellige fysiske aktiviteter, til undervisningsbrug osv. Der er et grundlæggende behov for etablering af ordentlige toiletforhold og en efterspørgsel på muligheden for at købe mad og drikke på stedet.
 
Der er i kombination med anlægget mulighed for faciliteter, der kan understøtte stedets brede anvendelse i forhold til f.eks.:
 
•        rekreativt område for borgere og turister (offentlige toiletter og restaurant/café),
•        kulturelle arrangementer og events (forsyning af el og vand, lokale til optrædende, depotrum)
•        formidling, undervisning og udeskole (overdækket område og undervisnings-/mødelokaler),
•        organiserede som uorganiserede aktiviteter, herunder foreningsliv (mødelokaler og omklædningsfaciliteter)
•        evt. informations- og formidlingscenter (lokale eller ”væg” med tavler)
 
Viborg Kommune har løbende været i dialog med Energi Viborg Vand om bygningernes fremtidige status og mulighederne for overdragelse/salg til Viborg Kommune eller privat investor, ud fra et ønske og en fælles interesse i at finde en løsning, der kan understøtte anlæggets funktioner og andre behov.
 
Etablering af toilet er udsat med henblik på indarbejdelse i et kommende projekt for omdannelsen af bygningerne.
 
Bygningerne vurderes umiddelbart i dårlig stand. 
 
Nuværende ejerforhold
Viborg Kommune ejer jorden, hvorpå de nuværende bygninger ligger, og ”de tørre” arealer på sØnæs, Energi Viborg ejer rensedammen og de tilstødende fugtige arealer samt B67´s klub- og omklædningsbygninger. Bygningerne ligger derfor på lejet grund. Lejekontrakten gælder frem til 2025.
 
Mulige fremtidige ejerforhold
Viborg Kommune kan vælge forsat at leje jorden ud til en kommende ejer af bygningerne på markedsvilkår uden forudgående udbud, såfremt der ikke er tale om en meget lang årrække.
 
Viborg Kommune kan også vælge at sælge jorden. Dette vil kræve, at udbudsbekendtgørelsens bestemmelser om konkurrenceudsættelse følges, således at alle vil få mulighed for at byde ind på jorden.
 
Viborg Kommune kan have en interesse i, at der fremadrettet vil være bygningsfaciliteter på sØnæs med en delvis offentlig anvendelse, som står i sammenhæng med områdets øvrige anvendelse som offentligt rekreativt område. Det er desuden i Kommunens interesse, at der etableres offentlige toiletter.
 
Viborg Kommune har kun mulighed for at eje bygningerne, såfremt de primært anvendes til offentlige formål.
 
Kommunen kan ikke købe bygningerne alene med henblik på videresalg eller hvis det primære formål har privat og kommerciel karakter f.eks. er café/restaurant. Det vil være muligt at bortforpagte en del svarende til en mindre kiosk.
 
Hvis der skal gives mulighed for café/restaurant på stedet kan det være en mulighed at dele funktionerne i en offentlig og en privat del, således at Viborg Kommune alene overtager den del af bygningsmassen, der svarer til offentlige formål (toiletter, undervisningslokaler m.m.), mens Energi Viborg sælger resten af bygningerne til privat investor med henblik på private og kommercielle formål (café/restaurant m.m.).
 
Privat udviklingsprojekt
En privat aktør, Styregruppen Sønæs, har vist interesse for at købe bygningerne til både offentlig og privat anvendelse. Projektet har til formål at etablere et kulturelt og socialt mødested med fokus på aktivt friluftsliv, møde- og omklædningsfaciliteter, restaurant/café og med offentlige toiletter.
 
Styregruppen Sønæs afventer en underskrevet hensigtserklæring fra Energi Viborg om overtagelse af bygningerne for at kunne indgå aftaler med investorer og arbejde videre med projektet. 
 
Scenarier for den videre udvikling af bygningerne
 
1. Viborg Kommune køber bygningerne:
 
 1. Kommunal køb, konkurrence og salg/leje
  Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver efterfølgende en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Viborg Kommunes bidrag er købet af bygningerne, som efterfølgende stilles til rådighed for vinder af konkurrencen. Viborg Kommune opstiller krav og faciliterer udbud af konkurrence. Herefter sælges eller lejes bygningerne, og byder skal selv forestå resten, dvs. uden yderligere kommunalt tilskud til anlæg og drift, med mindre der drives folkeoplysende virksomhed i dele af projektet. Etablering af offentlige toiletter indarbejdes i projektet.
 
Nedrivning af bygningerne kan indgå som en del af et projekt.
 
 1. Kommunal køb til offentlige formål og udlejning af kommerciel del
Viborg Kommune køber bygningerne og indretter offentlige toiletter og øvrige offentlige formål i en del af bygningsmassen. Resten af bygningerne udbydes til leje til privat og kommercielt formål med krav til anvendelse.
 
 1. Kommunal køb til offentlige toiletter, nedrivning af resten
Viborg Kommune køber bygningerne, der etableres offentlige toiletter i en del af bygningerne og resten nedrives.
 
 1. Kommunal køb, nedrivning og opførelse af offentlige toiletter
Viborg Kommune køber bygningerne, nedriver dem og etablerer offentlige toiletter.
 
2. Viborg Kommune køber ikke bygningerne:
 
Energi Viborg sælger bygningerne til privat aktør. Bygningernes anvendelse reguleres via lokalplan. Viborg Kommune etablerer offentlige toiletter i bygningerne efter aftale med ny ejer eller på anden vis i området.
 
Folkeoplysende virksomhed
I forhold til folkeoplysende virksomhed bemærkes, at hvis bygningen etableres i privat regi og kan godkendes til foreningsmæssigt, folkeoplysende formål, vil foreninger, der lejer lokaler i bygningen kunne søge lokaletilskud til deres foreningsaktivitet. Det kunne eksempelvis være indendørs idrætsaktivitet, foredragsvirksomhed m.m.
 
Økonomi
Energi Viborg ønsker ikke fortsat at eje bygningerne og ønsker heller ikke at agere som udlejer. De er søgt en afklaring på, om Viborg Kommune ville købe bygningerne. Energi Viborg har været indstillet på, at købsprisen kunne forhandles, at der kunne tages udgangspunkt i markedsprisen ved de nugældende rammer for anvendelsen af bygningerne, og at der kunne ske en gradvis overtagelse over flere år. 
 
Energi Viborg har på baggrund af beslutningerne i Teknisk Udvalg været i forhandlinger med privat køber (Styregruppen Sønæs) om salg af bygningerne.
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv
Bygningerne kan umiddelbart erhverves. Energi Viborg er klar til at sælge og har forberedt en hensigtserklæring med privat køber (Styregruppen Sønæs) om at erhverve bygningerne.
 
Projekt for omdannelse af bygningerne kan ikke ske før, der er udarbejdet en lokalplan for et delområde på sØnæs, svarende til bygningernes udbredelse.
 
En evt. afvikling af en konkurrence må forventes at tage minimum 6 måneder.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har afsat 1 mio. kr. på anlægsbudgettet til etablering af offentlige toiletfaciliteter på sØnæs.
 
Eventuel øvrig finansiering afhænger af scenarie.
 
Juridiske og planmæssige forhold

Planmæssige forhold
Området kan efter de gældende kommuneplanrammer og byplanvedtægten alene anvendes til offentlige formål. Bygningerne er beskrevet anvendt til klubhus.
 
Forvaltningen vurderer, at der kun er behov for at lave en ny lokalplan for delområdet ved de eksisterende bygninger. Lokalplanen skal regulere anvendelsesformålet for bygningerne og udarbejdes på baggrund af et konkret projekt. Det skal derfor besluttes, om formålet er offentlig, privat eller både offentlig og privat anvendelse.
 
Forvaltningen vurderer ikke, at området, pga. beliggenheden nær rensedammen og det offentlige rekreative område, er egnet til boliger.
 
Juridiske forhold
Se Mulige fremtidige ejerforhold.
Bilag

Sagsid.: 16/11887
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at et eventuelt salg af Vibevej 2, Kølvrå, og Røddingvej 11B, Viborg, afventer den igangværende proces om muligt salg af værdifulde ejendomme, da ejendommene kan være en mulighed for alternativ placering af kommunens aktiviteter.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest den 16. november 2016 (sag nr. 15) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme mv.
 
Udvalgets beslutning var:
 
”Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Herudover besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de 3 ejendomme Torvegade 10X i Bjerringbro, Sct. Mogens Gade 18 A, Viborg, og Jernbanegade 27, Hammershøj, udgår af listen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 30. april 2017 vedrørende:
·           Ejendomme, som er sat til salg
·           Ejendomme, som forberedes på salg
·           Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. november 2016
·           Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om et eventuelt salg af ejendommene Vibevej 2, Kølvrå, og Røddingvej 11B, Viborg skal afvente den igangværende proces om muligt salg af værdifulde ejendomme, da ejendommene kan være en mulighed for alternativ placering af kommunens aktiviteter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der er i bilag nr. 1 beskrevet tidsperspektiver for de enkelte ejendomme.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/22176
Resume
På VIBORGegnens Erhvervsråds generalforsamling den 23. marts 2017 godkendte generalforsamlingen forslag til ændrede vedtægter.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at VIBORGegnens Erhvervsråds ændrede vedtægter godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med VIBORGegnens Erhvervsråds generalforsamling den 23. marts 2017, havde bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd fremlagt forslag om ændringer i vedtægterne til godkendelse på generalforsamlingen. De ændrede, godkendte og underskrevne vedtægter kan ses som bilag nr. 1.
 
De konkrete ændringer i vedtægterne fremgår af følgende:
 
§1
Tidligere tekst:
’Foreningen i henhold til disse vedtægter hedder VIBORGegnens Erhvervsråd’
 
Ny tekst:
’Foreningen hedder VIBORGegnens Erhvervsråd.
Foreningens binavn er Business Viborg.’
 
§4, afsnit 4
Tidligere tekst:
’1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.’
 
Ny tekst:
’1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.’
 
§8, afsnit 2
Tidligere tekst:
”Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af statsautoriseret/registreret revisor”
 
Ny tekst:
”Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af Generalforsamlings-valgt revisor”
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/56842
Resume
Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakerede kloak-oplande i Foulum og Ørum kan omlægges til separatkloak. Derudover udtages mindre arealer af spildevandsplanen, og kloakeringen for enkelte ejendomme berigtiges i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-04-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 5. januar 2017 (sag nr. 10), med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2017 til den 7. marts 2017. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælleskloak til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.
 
Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælles­kloakerede opland i Ørum og Foulum kan omlægges til separatkloak. Det drejer sig konkret om følgende område:
 
·           Burrehøjvej 11, 13, 16, 18, 20, 29, 33 i Foulum
·           Marie Grubbes Vej 2 i Foulum
·           Vestergade 15, 17, 25, 25A, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 40 samt del af Vestergade 36 i Ørum
 
Samtidig tilrettes spildevandsplanens kort del i overensstemmelse med de faktiske forhold på enkelte ejendomme.  
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Tillægget er det juridiske grundlag for:
 
·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.
Bilag

Sagsid.: 17/16826
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.
Indstilling
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-04-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Foulum og Ørum samt etablering af spildevandsledninger.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2018” vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
·           Etablering spildevandsledninger og rørbassin.
·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018”.
 
 
Alternativer
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler, samt mindske antallet af sager, der skal forelægges byrådet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

Sagsid.: 13/70030
Resume
 
Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af forslag til lokalplan nr. 426 og 426A for et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg. Høringssvarene handler især om en mindre justering af anvendelsesbestemmelsen, vejanlæg og redaktionelle rettelser.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 8 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at bilag 9 den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 8 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 7 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at bilag 9 den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget har den 13. marts 2013 (sag nr. 13) igangsat planlægningen for udvidelsen af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg.
 
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 21-12-2016
Byrådet besluttede den 21.december 2016 (sag nr. 26) at fremlægge forslag til:
-     Lokalplan nr. 426 for en udvidelse af et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg
-     Lokalplan nr. 426A for et butiksområde ved Holstebrovej, Viborg (som er et midlertidigt lokalplantillæg til lokalplan 396 og 426)
-     Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025
med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2017.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag 2-5.
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Nedenstående planforslag har alle været i offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2017.
-     Forslag til lokalplan nr. 426 for en udvidelse af et butiksområde, Holstebrovej, Viborg,
-     Forslag til lokalplan nr. 426A: Tillæg til lokalplan 396 og 426 for et butiksområde og for en udvidelse af et butiksområde, Holstebrovej, Viborg samt
-        Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport
 
Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslagene, som er oplistet i bilag 6. Der har ikke været afholdt borgermøde.
 
 
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet 2 lokalplaner for at adskille de midlertidige ændringer fra de permanente ændringer.
 
Midlertidige ændringer
Frikommuneforsøget, og planlægningen som følge heraf, afsluttes den 1. juli 2017. Lokalplan 426A og kommuneplantillæg vil dog kunne udnyttes indtil 1. juli 2018. Herefter bortfalder de uudnyttede dele af lokalplan 426A og de dele af kommuneplantillæg nr. 15, som vedrører udvidelsen af aflastningscentret. 
 
Forslag til lokalplan nr. 426A (Tillæg til lokalplan 396 og 426)
Lokalplanforslag 426A er et lokalplantillæg, som dækker aflastningscentret (lokalplan 426 og lokalplan 396). Tillægget giver nye muligheder for at etablere butiksareal i en periode indtil 1. juli 2018 på de udpegede ejendomme på Livøvej, Morsøvej og Ærøvej.
 
Retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder ændres, så aflastningscentret udvides. Aflastningscentret inddeles i tre butiksområder – VIBV.D2.1A (det eksisterende aflastningscenter), VIBV.D2.1B (Livøvej 16,18,19,20 og 22) og VIBV.D2.1C (Ærøvej 21-29).
 
Permanente ændringer
Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025
Med kommuneplantillægget udvides rammeområde VIBV.C3.01 til at omfatte ejendommene Livøvej 16, 18,19,20,22, samt Ærøvej 21-29.
 
Forslag til lokalplan nr. 426
Lokalplanforslag 426 indeholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanområdet. Lokalplanen har til formål at udlægge areal til centerformål og at regulere disponeringen af arealerne.
 
Miljørapport
Til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Der er ikke kommet bemærkning til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er oplistet i bilag 6. Bilag 7 indeholder et resume af de 7 høringssvar, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er vist i bilag 8.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Frikommuneforsøget med mulighed for at udvide aflastningscentret ved Holstebrovej, Viborg, og mulighederne for at planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² afsluttes den 1. juli 2017. Derefter kan der ikke vedtages flere lokalplaner på disse vilkår. Derefter har man 1 år til at få byggetilladelser, som udnytter detailhandelsmulighederne i lokalplan 462A. Herefter bortfalder de dele af lokalplanen, som ikke er blevet udnyttet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På mødet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr. 4) tog Teknisk Udvalg stilling til, at der skal arbejdes for en rundkørsel i krydset mellem de 3xLivøvej. Ejeren af ejendommen Livøvej nr. 20-22, nord for rundkørslen, ønsker en direkte adgang til og fra rundkørslen med et 4. ben.
 
Teknisk Udvalg besluttede, at ejeren skal betale 1/3 og Viborg Kommune 2/3 af udgiften til rundkørslen. Det er dels en afvejning af, at indkørselsmulighederne for butikken bliver væsentligt forbedrede, og dels at en rundkørsel vil forbedre trafikafviklingen for hele området og dermed ikke kun påhviler den nye butik. Kommunens udgift forventes at være på ca. 1,9 mio. kr. Der er ikke afsat midler til anlægget i budgettet.   
 
Højresvingsbanen fra Holstebrovej mod nord ad Livøvej er etableret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Beskrevet ovenfor.


Bilag

Sagsid.: 16/39740
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2016 (sag nr. 36) at være sindet at godkende en ansøgning om byzonetilladelse til opførelse af bygning i
2½ etage på Ramsvej 5 (matr. nr. 193k, Viborg Markjorder) under forudsætning af, at der sker en bearbejdning af projektet i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik.
 
På baggrund af ovennævnte beslutning blev der fremsendt revideret facadetegning af bygningen mod Ramsvej. Teknisk Udvalg behandlede på ny sagen den 4. januar 2017 (sag nr. 7), hvor det blev besluttet at igangsætte planlægningen.
Facaden er tilpasset omgivelserne for så vidt angår:
·         vinduernes proportioner og størrelser,
·         den vandrette og lodrette opdeling, så der er sammenhæng og harmoni med vinduesbånd i naboejendommene,
·         tagvinduer, der erstattes af kviste.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til byzonetilladelse godkendes uden ændringer, og
 
2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har gjort indsigelser.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
1. at forslag til byzonetilladelse godkendes uden ændringer,
2. at kommuneplanens rammebestemmelser i henhold til frikommuneforsøg fraviges for så vidt angår højde og bebyggelsesprocent, og
3. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har gjort indsigelser
Det bemærkes, at forvaltningen fører et skærpet tilsyn med parkering i området, bl.a. med henblik på sikring af farbarhed for redningskøretøjer.
Sagsfremstilling
Historik
Den 15. april 2015 (sag nr. 25) meddelte Byrådet byzonetilladelse til etablering af
1½ etages bygning på hjørnet Ramsvej 5/Dalgasvej. Bygningen er opført.
 
Den 19. juli 2016 modtog Viborg Kommune ansøgning om tilladelse til opførelse af endnu en bygning i 2½ etage på Ramsvej 5 således, at ”hullet” mellem den nylig opførte bygning og Ramsvej 3 udfyldes.
 
Forslag til byzonetilladelse for Ramsvej 5, Viborg var i høring fra 26. jan. - 8. feb. 2017.
Der er modtaget 5 indsigelser underskrevet af i alt 20 beboere på Ramsvej og Dalgasvej. Høringssvarene omhandler den ansøgte bygnings højde, bebyggelsesprocent, indbliksgener, øget trafik samt manglende parkeringspladser i området.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til byzonetilladelse for opførelse af endnu en bygning på Ramsvej 5 har været i
2 ugers offentlig høring.
 
Projektmateriale er i bilag 2.
Forslag til byzonetilladelse er i bilag 3.
 
Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar/indsigelser imod forslag til byzonetilladelse, som er i bilag 4.
 
Notat med behandling af høringssvar er i bilag 5.
 
 
Beskrivelse
Planforhold
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.
 
Kommuneplan
Ramsvej 5, Viborg er reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2013 – 2025, der udlægger området til blandet boligformål. I henhold til kommuneplanens bestemmelser kan bebyggelse inden for rammeområdet opføres i maks. 2½ etage og med en maks. bygningshøjde på 10,5 m.
Bebyggelsesprocenten for matriklen blev i forbindelse med tilladelse til bygningen på hjørnet Ramsvej/Dalgasvej hævet fra 40% til 60%.
 
Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.03 for så vidt angår bygningshøjde og bebyggelsesprocent, der med endnu en bygning på matr. nr. 193k, Viborg Markjorder vil blive 130%.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Af alle høringssvar fremgår, at en bygning i 2½ etage med 3 lejemål vil medføre gener for nabobebyggelser i form af indbliksgener, manglende friarealer, øget parkering og trafik, som kvarteret ikke kan klare.
 
Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt naturligt tager højde for overgangen mellem den eksisterende randbebyggelse og villabebyggelsen på Dalgasvej, idet byoplevelsen understøttes med det sammenhængende og ubrudte gadeforløb.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at de modtagne indsigelser ikke bør imødekommes, da
·         projektet er i overensstemmelse med Byrådets intention om, at der skal ske en fortætning af midtbyens boligområder,
·         bebyggelsen opføres som en huludfyldning. Bygningen vil være en naturlig afslutning på den karrébebyggelse, der starter ved Ramsvej 1 og afsluttes ved hjørnet mod Dalgasvej, hvor karréen trappes ned til en bygning i 1½ etage - i overensstemmelse med villabebyggelsen på Dalgasvej og den nordligste del af Ramsvej. En sluttet karrébebyggelse på strækningen Ramsvej 1-5 er i øvrigt i tråd med bebyggelsen på den modsatte side af gaden, hvor randbebyggelsen er boliger i 4½ etage,
·         det ansøgte byggeri anviser og overholder krav til etablering af p-pladser,
·         det ansøgte byggeri overholder krav til friareal, der dels etableres på altaner og i gårdareal.
 
Af høringssvarene fremgår endvidere, at trafik- og parkeringssituationen på/langs Ramsvej er katastrofal, og at det til tider ikke er muligt at passere igennem gaden pga. parkerede biler. Forvaltningen er opmærksom på, at området i perioder er udfordret trafikalt, men at der pt. ikke er afsat midler i budgettet til trafikale ændringer i kvarteret.
 
Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at denne sag afslutter høringen og lægger op til godkendelse af den ansøgte byzonetilladelse.
 
 
Alternativer
På baggrund af de modtagne høringssvar vil det være muligt, på baggrund af yderligere bearbejdning, at træffe beslutning om, at der meddeles byzonetilladelse til opførelse af bygning, men at den kun må opføres i 1½ etage (samme højde som den nylig opførte bygning på hjørnet af Ramsvej/Dalgasvej).
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 17/16685
Resume
For at starte projekteringen af områdefornyelsen i Rødkærsbro skal der ske en frigivelse af midlerne afsat til projektet på kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.900.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 500.000 kr., og
 
5. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.687.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 287.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 287.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 713.000 kr., og
 
5. at udgiften på 713.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”.
Forvaltningens bemærkninger
Byrådet har på mødet den 22. april 2015 (sag nr. 20) bevilliget 213.000 kr. til brug for udarbejdelse af program for områdefornyelse i Rødkærsbro. Bevillingerne blev givet i forventning om, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senere på året ville meddele reservation af det ansøgte støttebeløb til områdefornyelse i Rødkærsbro.
 
Byrådet vedtog den 27. januar 2016 (punkt 15), at overføre 500.000 kr. fra puljen byfornyelse mindre byer til programskrivning til områdefornyelsen i Rødkærsbro. Dette skete, da der ikke var afsat en særskilt finansiering til Områdefornyelsen i Rødkærsbro.
 
De 713.000 kr. er bevilliget udover den i sagen omtalte kommunale egenfinansiering på 5.600.000 kr., således at den samlede økonomiske ramme til områdefornyelsen i Rødkærsbro på baggrund af indstillingen fra Teknisk Udvalg vil udgøre 8.613.000 kr. mod de 8.400.000 kr., der fremgår af sagen.
 
Hvis det fastholdes, at den samlede ramme til områdefornyelsen er 8.400.000 kr., kan de tidligere bevilligede 213.000 kr. føres tilbage til ”Byfornyelse mindre byer”. Indstillingen til Byrådet vil i givet fald være:
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.687.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 287.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 287.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 713.000 kr., og
 
5. at udgiften på 713.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.900.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. 2021. (i 2017 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018, og 1.400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021. (i 2017 priser),
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansiers af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet, og at nettoudgiften i 2018-2021 på 4.600.000 kr. afsættes på budget­forslaget i forbindelse med igangværende budgetlægning for 2018-2021,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 500.000 kr., og
 
5. at udgiften på 500.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”områdefornyelse i Rødkærsbro”
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 22. januar 2017 (pkt. 15) program for områdefornyelsen i Rødkærsbro med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 14. marts 2017, at program for områdefornyelsen i Rødkærsbro er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Rødkærsbro for et samlet budget på 8,4 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endelig hovedprojekt, vil dette bliver præsenteret på et borgermøde.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen igangsætter i dette forår skitseprojektering af 2-3 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2017, og forventer at igangsætte skitseprojektering af større projekter med henblik på etablering i årene 2018-2021.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekter beskrevet i områdefornyelsens program vil blive gennemført i overensstemmelse med kommunens investeringsoversigt 2017-2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb på henholdsvis 8.400.000 kr. i udgift samt 2.800.000 kr. i indtægt.
 
Byrådet vedtog den 27. januar 2016 (punkt 15), at overføre 500.000 kr. fra puljen byfornyelse mindre byer til programskrivning til områdefornyelsen i Rødkærsbro. Dette skete, da der ikke var afsat en særskilt finansiering til Områdefornyelsen i Rødkærsbro. Der er senere ved vedtagelse af budget 2017 – 21 afsat midler til finansiering af hele områdefornyelsen fra puljen Byfornyelse mindre byer. Således ønskes det, at de 500.000 kr. tilbageføres til kontoen ”byfornyelse mindre byer”.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen, vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

Sagsid.: 16/65547
Resume
Viborg Kommune har fået tildelt 1.222.993 kr. fra Staten til Puljen til Landsbyfornyelse 2017. På baggrund af denne tildeling ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.947.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.223.000 kr. til kontoen ”Pulje il landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at nettoudgiften på 710.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 14.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.947.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.223.000 kr. til kontoen ”Pulje til landsbyfornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,
 
3. at nettoudgiften på 710.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og
 
4. at nettoudgiften på 14.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 9) at ansøge ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-20.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 15. marts 2017 udmeldt et rammebeløb på 1.222.993 kr. (indtægt) til Pulje til Landsbyfornyelse 2017. Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.
 
Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 524.000 kr.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om at ansøge om andel af Puljen til Landsbyfornyelse 2016-20, anviste forvaltningen en finansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. I forbindelse med budget 2017 er der – i overensstemmelse hermed – afsat en anlægsindtægt på 1.200.000 og en anlægsudgift på 1.910.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er til administration af puljen. Efter den statslige udmelding betyder det, at der mangler en netto-merudgift på 14.000 kr., da det tildelte beløb er 23.000 kr. højere end forudsat. Forvaltningen kan anvise en finansiering af denne netto-merudgift via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er i budgettet afsat netto 2.162.000 kr. i 2017 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
I 2017 vil det samlede beløb i puljen være i alt 3.941.000 kr. – dette beløb indeholder både puljen til Landsbyfornyelse 2016 (kr. 2.194.000) og puljen til Landsbyfornyelse 2017 (kr. 1.747.000), idet rammen for 2016 blev udmeldt så sent på året, at beløbet først er til rådighed i indeværende år, jfr. Byrådet den 21. december 2016 (sag nr. 27).
 
Teknisk Udvalg har på møde den 22.marts 2017 (sag nr. 2) indstillet til Byrådet den 19. april 2017, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Det offentliggøres ultimo april, at puljen igen kan søges. Der vil være en ansøgningsfrist, og puljemidlerne vil blive tildelt medio august 2017 – jfr. behandlingen i Teknisk Udvalg (sag nr. 2) den 22.marts 2017.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/13787
Resume
Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med at udarbejde en rammeplan for delprojektet byrum og pladser, der indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg. Rammeplanen skal danne grundlag for en fondsansøgning.
 
Bevillingen søges efter kontakt til relevante fonde og på grundlag af Byrådets beslutninger den 18. november 2015 (sag nr. 15)(godkendelse af Schønherrs helhedsplan og delprojekter) og den 23. november 2016 (sag nr. 17) (godkendelse af procesplan).
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at processen med udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning,
 
2. at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Rammeplan Domkirkekvarteret” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, og
 
4. at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, idet driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 1.000.000 kr. i 2017 og udgiften på 500.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 (anlæg) med en tilsvarende reduktion på driftsbudgettet i 2018 under ”politisk organisation” i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at processen med udarbejdelse af en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning,
 
2. at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter Byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Rammeplan Domkirkekvarteret” med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, og
 
4. at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje, idet driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 1.000.000 kr. i 2017 og udgiften på 500.000 kr. i 2018 afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 (anlæg) med en tilsvarende reduktion på driftsbudgettet i 2018 under ”politisk organisation” i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet tog på møde den 23. november 2016 (sag nr. 17) en orientering om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret til efterretning og godkendte nedenstående tids- og procesplan:
Ultimo 2016 og frem: Med baggrund i det udarbejdede præsentationsmateriale optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.
Februar 2017: Borgermøde samt inspirationstur for aktører.
 
Byrådet besluttede den 18. november 2015 (sag nr. 15) at Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og samles som grundlag for den videre udvikling, og at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen.
 
Byrådet besluttede på møde den 7. oktober 2015 i forbindelse med 2. behandling af budgettet (sag nr. 1), at afsætte 500.000 kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje til det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet i 2016.
 
Byrådet besluttede den 25. marts 2015 (sag nr. 12) at processen med udarbejdelse af Schønherrs fysiske helhedsplan for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til ”Helhedsplan Domkirkeområdet”.
 
 
 
Inddragelse og høring
På et velbesøgt borgermøde den 8. februar 2017 fortalte områdets aktører om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg og præsenterede de enkelte delprojekter.
Efter præsentationen blev der afholdt en workshop – en sammenskrivning af bemærkningerne herfra ses i bilag 2.
 
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne tages med i det videre forløb.
 
Under Snapstinget i 2015 blev Schønherrs fysiske helhedsplan fremlagt offentligt med udstilling og åbent hus i Vestre Landsret, oplæg og debataften i det gamle rådhus, samtidig med at Stænderpladsen midlertidigt blev omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med forskellige aktiviteter som fællesspisning, koncerter mv.
 
Forvaltningen foreslår, at interessenter og styregruppe inddrages i det videre forløb med at udarbejde rammeplanen – se afsnit ”Rammeplan for byrum og pladser” herunder.
 
Beskrivelse
Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau.
Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk
 
Styregruppen
I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.  
Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling. Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.
 
Rammeplan for byrum og pladser
Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan som et vigtigt delprojekt. Kommunen er sammen med Menighedsrådet for Viborg Domsogn grundejere i området. Derfor må en eventuel kommende fondansøgning forventes udarbejdet i samarbejde med menighedsrådet.
 
Efter kontakt til relevante fonde og på baggrund af det afholdte borgermøde foreslår forvaltningen at arbejde videre med delprojektet byrum og pladser gennem udarbejdelse af en rammeplan som grundlag for en efterfølgende fondsansøgning.
 
Kort med afgrænsning og ejerforhold fremgår af bilag 1.
 
Der hersker i dag usikkerhed om flere forhold i området, blandt andet om de arkæologiske forhold og de fremtidige muligheder i forhold til parkering og trafik. Hensigten med rammeplanen er derfor at skabe større sikkerhed for fremtidige dispositioner.
 
Forvaltningen foreslår, at rammeplanen skal beskrive de eksisterende forudsætninger, bindinger og muligheder i forhold til en fremtidig omdannelse og udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser.
 
Konkret foreslås rammeplanen at indeholde beskrivelser af områdets historie, arkæologiske forhold, fredninger, planforhold, ledningsforhold, en registrant over de arkitektoniske kvaliteter og bevaringsværdier, en oplevelseskortlægning samt en trafik- og parkeringsanalyse. På baggrund heraf udarbejdes en kortlægning af områdets muligheder og potentialer.
 
Rammeplanen foreslås udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med eksterne konsulenter.
 
Der tilknyttes en arbejdsgruppe, hvor en repræsentant for Menighedsrådet i Viborg Domsogn deltager sammen med relevante repræsentanter for forvaltningen og herunder Viborg Museum.
 
Endvidere tilknyttes en ressourcegruppe med repræsentanter for områdets beboere og ledningsejere, Viborg Handel, samt råd og andre interessenter i området.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan:
Maj-september 2017: Arkæologiske forundersøgelser og prøvegravninger
 
Maj-september 2017: Trafik og parkeringsanalyse i samarbejde med ekstern konsulent
 
Maj-oktober 2017: Der udarbejdes udkast til en samlet rammeplan for byrum og pladser i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Oktober 2017: Der afholdes midtvejsworkshop med ressourcegruppen om udkast til rammeplanen i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Oktober-november 2017: Forslag til rammeplanen færdiggøres i samarbejde med ekstern konsulent.
 
Januar 2018: Forslag til rammeplanen forelægges politisk til endelig godkendelse.
 
Februar 2018: Rammeplanen præsenteres offentligt.
 
Januar-april 2018: Der udarbejdes forslag til fondsansøgning i samarbejde med ekstern konsulent på baggrund af rammeplanen. Forslag til fondsansøgningen forelægges efterfølgende til politisk godkendelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i anlægsbudget 2017-2021 ikke afsat midler til anlæg af byrum i Domkirkekvarteret.
Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering af delprojektet byrum og pladser gennem fondsstøtte.
 
I Schønherrs fysiske helhedsplan er anlægsomkostningerne for de berørte byrum opgjort til 69,35 mio. kr. ekskl. moms. Den endelige udformning af byrummene og dertil hørende anlægsøkonomi må dog forventes at ske på baggrund af den videre proces, herunder rammeplan, fondskontakt og eventuel arkitektkonkurrence.
 
Budget for den foreslåede proces fremgår herunder:
Registrant/kortlægning/sammenfatning (ekstern konsulent)
300.000 kr.
Trafik- og parkeringsanalyse (ekstern konsulent)
150.000 kr.
Arkæologiske forundersøgelser
650.000 kr.
Fondsansøgning (ekstern konsulent)
100.000 kr.
Uforudsete udgifter
100.000 kr.
Administrative udgifter
200.000 kr.
I alt ekskl. moms
1.500.000 kr.
 
I Udviklingspuljen er der for 2017 et ikke-disponeret beløb på 1,5 mio. kr. samt en forventet overførsel af ikke forbrugt beløb fra puljen i 2016 på 2,6 mio. kr. pr. 24. marts 2017 – i alt 4,1 mio. kr.
 
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
De eksisterende byrum og pladser omkring Domkirken er omfattet af lokalplan nr. 133. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte nyt plangrundlag.
Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
I bydelen Arnbjerg sydøst for Viborg er der pt. solgt 18 grunde af i alt 36 udbudte kommunale byggegrunde til åben lav bebyggelse. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for yderligere byggemodning til åben lav bebyggelse.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, og
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) handlingsplanen for byggemodninger i 2017.
 
I sagsfremstillingen af handlingsplanen har forvaltningen lagt op til, at der byggemodnes 32 grunde til åben lav boligformål og 1 storparcel til tæt lav bebyggelse. Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 14.071 mio. kr. til boliggrunde i Arnbjerg 1. etape lokalplan 421.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
Beskrivelse
Til realisering af byggemodninger i handlingsplanen foreslås følgende områder i Arnbjerg byggemodnet.
 
På Skabermøllevej i Viborg forslås byggemodnet 15 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ie.
 
På Skovhøjen i Viborg forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ic.
 
Forslag til byggemodning - Tabel 1
Bilag nr.
Beliggenhed
Delområde
Antal grunde (åben lav)
Tæt lav
(stor­par­cel)
Overslag
(Ekskl. moms)
Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.
1
Oversigt over byggemodninger Arnbjerg i Viborg
 
Skabermøllevej, Arnbjerg, Viborg
Ie
15
4.750.000 kr.
315.000 kr.
Skovhøjen, Arnbjerg, Viborg
Ic
5
 
1.150.000 kr.
230.000 kr.
 
 
 
 
 
 
 
I alt
 
 
20
 
5.900.000 kr.
 
 
Af tabellen ovenfor fremgår det, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning og udgifter til fordelingsvej og rundkørsel m.v.
 
Idet der i området har været gunstige jordbundsforhold har der været mindre udgifter til forstærkning af jordbunden. Derudover har licitationspriser været lavere end forventet i forbindelse med etablering af Arnbjergs første 39 grunde. Ovenstående byggemodninger kan udføres inden for den allerede givne anlægsbevilling.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Gennemføres i 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
Teknisk Udvalg har på mødet den 1. marts 2017 (sag nr. 7), godkendt byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse i 2017 i Viborg by, fordelt med 12 grunde på Svalelunden, 7 grunde på Rosenvænget og 6 grunde på Lyngvej. Samtidig blev der godkendt byggemodning af 3 storparceller på Svalelunden med plads til ca. 20 tæt/lav boliger samt 3 storparceller på Rosenvænget med plads til ca. 20 tæt/lav boliger. I samme sag opfordrer Teknisk Udvalg endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2017 (sag nr. 22), Teknisk udvalgs indstilling om byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse samt 3 storparceller på Svalelunden og 3 storparceller på Rosenvænget til tæt/lav boligbebyggelse.
 
Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodning i Viborg by. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et konkret forslag til yderligere byggemodning i Viborg i 2017, også henset til den store interesse, der er for at købe kommunale parcelhusgrunde til boligformål i Viborg by. Derudover henvises til, at Teknisk Udvalg i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) godkendte et byggemodningsprogram, der for 2018 til og med 2020 planlægger at byggemodne 60 grunde i 2018 og 30 grunde i hvert af årene 2019 og 2020. For at imødekomme den store interesse for byggegrunde, der er opstået, foreslår forvaltningen, at dette byggemodningsprogram også revideres for årene 2019 til 2021, således der byggemodnes yderligere 30 grunde i årene 2019 og 2020 samt 60 grunde i 2021.  
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til yderligere byggemodning af 29 parcelhusgrunde til boligformål i 2017 i Viborg by godkendes, og
 
2. at Økonomi og Erhvervsudvalget orienteres om, at der i forbindelse med udarbejdelse af byggemodningsprogrammet for 2018 til 2021 vil blive planlagt med yderligere 30 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i hvert af årene 2019 og 2020 samt 60 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i 2021.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til yderligere byggemodning af 29 parcelhusgrunde til boligformål i 2017 i Viborg by godkendes, og
 
2. at Økonomi og Erhvervsudvalget orienteres om, at der i forbindelse med udarbejdelse af byggemodningsprogrammet for 2018 til 2021 vil blive planlagt med yderligere mindst 30 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i hvert af årene 2019 og 2020 samt 60 boliggrunde til åben lav boligbebyggelse i 2021.
 
Teknisk Udvalg ser positivt på tilvejebringelse af yderligere boliggrunde i Viborg by, men understreger nødvendigheden af en aktiv markedsføringsstrategi for salg af boliggrunde i hele kommunen.
Sagsfremstilling
Historik
I 2016 er der solgt 54 byggegrunde til parcelhuse i Viborg by. Indtil videre i 2017 er der solgt 46 byggegrunde til parcelhuse i Viborg by. Da efterspørgslen er stor, har Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodet om, at Teknisk Udvalg kommer med forslag til yderligere byggemodninger i Viborg by.
 
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen foreslår, at storparcellerne til tæt/lav bebyggelse på henholdsvis Svalelunden og Rosenvænget ændres til åben/lav boligbebyggelse, således at der bliver mulighed for yderligere 24 parcelhusgrunde i de to områder, fordelt med 14 grunde på Svalelunden og 10 grunde på Rosenvænget.
 
Desuden foreslår forvaltningen, at de 5 grunde på Kokholmvej fremrykkes fra 2018 til 2017.
 
Sammenfatning af ovenstående:
 
Kokholmvej
Delområde Ia
5 grunde
Rykket frem i byggemodnings-planen. Kræver mageskifte
Rosenvænget
Delområde II
10 grunde
Teknisk Udvalg 01.03.2017 -  beslutning om byggemodning af 3 grunde til tæt/lav
Svalelunden
Delområde II
14 grunde
Teknisk Udvalg 01.03.2017 -  beslutning om byggemodning af 3 grunde til tæt/lav
I alt yderligere
 
29 grunde
 
Godkendt i Teknisk Udvalg
01.03.2017
25 grunde
 
I alt 2017
 
54 grunde
 
 
Desuden er der, efter arealerhvervelse, blevet mulighed for byggemodning af yderligere 15 grunde i Arnbjerg i henhold til den godkendte byggemodningsplan jf. anden sag på dagsorden.
 
 
Alternativer
Ingen
 
 
Tidsperspektiv
Ingen
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2017 anlægsudgiftsbevilling til byggemodninger i 2017 på 14.200.000 kr. Ved ændring af de to byggemodninger på Svalelunden og Rosenvænget, vil udgiften blive forøget med ca. 2.400.000 kr. til diverse tilslutningsafgifter til kloak, el og vand.
Udgiften til byggemodning af 5 grunde på Kokholmvej vil beløbe sig til ca. 1.000.000 kr.
Bevilling til ovenstående vil blive søgt særskilt.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/16998
Resume
Der søges anlægsbevilling til, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle i Viborg ombygges til et signalanlæg.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at projektet godkendes som skitseres, og således at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.150.000 kr. i 2017 til kontoen ”Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds” med rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. i 2018
3. at udgiften på 4.150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
På mødet blev udleveret trafiktællinger og høringssvar, som vedhæftes referat.
 
Teknisk Udvalg godkendte projektet som skitseret, og således at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade.
 
Såfremt boligselskabet bebygger den tidligere Shell grund, er udvalget sindet at imødekomme en ansøgning om forlængelse af Toftegården hen over Shell grunden til den nordlige del af Slesvigsgade med henblik på at afhjælpe gennemkørsel i den sydlige del at Slesvigsgade og Fredensgade.
 
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.150.000 kr. i 2017 til kontoen ”Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds” med rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. i 2017 og 350.000 kr. i 2018, og
2. at udgiften på 4.150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investerings­oversigten for 2017 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 5) besluttet, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle skal ombygges til et signalanlæg og, at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade, samt at der i forbindelse med projektets videre planlægning indarbejdes en offentlighedsfase.
 
Forslag til ombygning af rundkørslen til signalanlæg er vist i bilag 1. Der kan opnås større kapacitet i et signalanlæg frem for en 1-sporet rundkørsel pga. svingbanerne. Slesvigsgade er foreslået lukket ud til Vesterbrogade for at øge kapaciteten i krydset med Indre Ringvej. Der skal også ske en signaloptimering i krydset ved Indre Ringvej.
 
Trafikmodel viser, at hvis der ikke ændres på strækningen fra Banevejen til Indre Ringvej, vil der i 2020 være ventetid på mellem 40 sekunder og op til flere minutter på Banegårds Alle og Vesterbrogade vest i myldretiden. I 2030 vil der ske et regulært sammenbrud i trafikafviklingen i myldretiden. Forslaget vil betyde en tilfredsstillende afvikling af trafikken frem til år 2030.
 
Inddragelse og høring
Der gennemføres en midlertidig lukning af Slesvigsgade mod Vesterbrogade fra 30. marts til 26. april 2017.
 
Der gennemføres samtidig en offentlighedsfase fra 30. marts til 20. april via en hjemmeside på Viborg.dk, hvor borgerne kan kommentere på lukningen. Ejendommene på Vesterbrogade 30, 32, 32A, 32B, 34, 36, 38 og 40 samt Slesvigsgade 45, 47, 48 og 50 har modtaget et høringsbrev, da de er direkte påvirket af lukningerne jf. bilag 2. Resultatet af offentlighedsfasen og høringen forelægges Teknisk Udvalg på mødet den 24. april 2017.
 
Forvaltningen har gennemført en før trafikmåling i efteråret 2016 og vil foretage en trafikmåling igen, mens Slesvigsgade er spærret. Resultatet af målingerne forelægges Teknisk Udvalg på mødet.
 
Beskrivelse
Det nye signalanlæg mellem Vesterbrogade og Banegårds Alle anlægges med de nødvendige kanaliseringsbaner som vist i bilag 1.
 
Slesvigsgade lukkes ud mod Vesterbrogade for at øge kapaciteten i venstresvingsbanen mod Indre Ringvej. Derved skabes en fordobling af magasinpladsen i venstresvingssporet i forhold til i dag.
 
Etableringen af en kort højresvingsbane på Banegårds Allé mod Vesterbrogade giver et mindre kapacitetsmæssig løft i krydset og vil forøge sikkerheden for cyklister.
 
En konsekvens af, at rundkørslen ombygges til signalanlæg er, at de 6 ejendomme nord for rundkørslen skal have en ny adgang via Slesvigsgade. Ejendommene har adresse på Vesterbrogade, og skal have ny adresse på Slesvigsgade, når adgangen til rundkørslen lukkes.
 
Alternativer
Rundkørslen kan ombygges til signalanlæg, uden at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade. Dette medfører, at der ikke kommer den anbefalede kapacitetsforøgelse i krydset på Indre Ringvej.
 
Tidsperspektiv
Anlægsprojektet kan gennemføres i 2017. Det forventes, at projekteringen kan gennemføres inden sommerferien, og at opgaven udbydes i offentlig udbud, således at entreprenøren kan udføre anlægsarbejdet i efteråret 2017. Der lægges slidlag på krydset i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på investeringsoversigten afsat et beløb på 4,15 mio. kr. til projektet i 2017.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lukning af Slesvigsgade mod Vesterbrogade gennemføres i henhold til Færdselslovens §92, stk. 2. Lukningen skal ske med samtykke fra politiet.
 
Lukning af adgangen til rundkørslen gennemføres i henhold til Vejlovens §48, stk. 1. Herudover siger Vejlovens §48, stk. 2, at vejmyndigheden skal sikre ejendommen en anden fornøden vejadgang, hvis vejanlægget afbryder ejendommens hidtidige adgang til offentlig vej. I henhold til §48, stk. 3 anses en fornøden vejadgang at være i orden, selvom den ændrede vejadgang giver ejendommen en mere afsides beliggenhed i forhold til offentlig vej, bebyggelse eller lokalitet.
Bilag

Sagsid.: 13/93253
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalegrundlaget med Regionshospitalet godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-04-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at aftalegrundlaget med Regionshospitalet godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune anlægger en ny vej i banegraven (Banevejen) delvist i tracéet for spor 1 på Viborg Station. Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbod­gade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalets nye hovedindgang, akutmodtagelse og P-hus.
 
Der skal i forbindelse med projektet indgås aftalegrundlag med både Banedanmark, DSB og Regionshospitalet om de nye anlæg, grænseflader, økonomi, arealerhvervelser og drift. Aftalegrundlagene bruges som et arbejdsdokument under processen.
 
Byrådet har godkendte aftalegrundlaget med Banedanmark på møde 16. december 2015 (sag nr. 43), og med DSB på møde 18. maj 2016 (lukket sag).
 
I denne sag fremlægges forslag til aftalegrundlag med Regionshospital Viborg. Regions­hospitalet skal ligesom Byrådet godkende aftalegrundlaget. Godkendelsesprocesserne forløber parallelt.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Udkast til aftalegrundlag med Regionshospitalet er vist i bilag 1. Aftalegrundlaget omhandler den økonomiske fordeling af anlægsprojekterne på Banevejen, busdepotet og Heibergs Alle samt et mageskifte mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland. Bilag til aftalegrundlaget er vist i bilag 2 og 3.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Banevejen inkl. de 4 signalanlæg anlægges i 2017, mens ændringer på Heibergs Alle udføres i foråret 2018 efter ønske fra Regionshospitalet.
 
Regionshospitalet lukker P-huset op inden åbning af Banevejen, således at det er muligt at køre ud af det nordvestlige hjørne af P-huset.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det indgår i aftalegrundlaget, at Viborg Kommune betaler alle udgifter til Banevejen inkl. kryds ved Heibergs Alle og P-hus. Regionshospitalet betaler alle udgifter til Heibergs Alle (excl. kryds med Banevejen), det grønne område mellem Banevejen og Heibergs Alle samt ændringer af P-huset.
 
De kommunale udgifter til aftalegrundlaget er indeholdt i anlægsbevillingen til Banevejen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommune har vedtaget lokalplan nr. 441 med miljørapport for Banevejen. I lokalplanen indgår de nye adgange til P-huset og Heibergs Alle fra Banevejen samt mulighed for udvidelse af P-huset med yderligere ca. 300 p-pladser.
 
I aftalegrundlaget indgår, at adgangen fra Gl. Århusvej til matr. 474ø ændres til kun højre ind/højre ud af hensyn til det nye kryds mellem Gl. Århusvej og Banevejen. I lokalplan 200 er adgangen slettet.
 
Bilag 1, 2 og 3 offentliggøres ikke ved udsendelse af referat fra Teknisk Udvalgsmøde den 24. april 2017.

Sagsid.: 16/67886
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017
Intet.
Sagsfremstilling
-