You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 13. december 2017 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/60752
Resume
Som følge af den indgåede konstitueringsaftale, der bl.a. medfører ændringer i udvalgsstrukturen i Viborg Kommune, er det nødvendigt at ændre den gældende styrelsesvedtægt.
Indstilling
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet på dets 1. behandling af sagen på mødet den 13. december 2017,
 
1. at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 20. december 2017 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2014-2017 i forbindelse med to behandlinger i byrådet den 11. december 2013 (sag nr. 2) og 18. december 2013 (sag nr. 1).
 
Efterfølgende er styrelsesvedtægten blevet justeret i september 2014 - 1. behandling den 3. september 2014 (sag nr. 6) og 2. behandling den 17. september 2014 (sag nr. 2) - i forbindelse med flytning af opgaven med varetagelsen af planlægning i det åbne land og en ændring af navnet på et stående udvalg.
 
Senest er styrelsesvedtægten justeret i 2016 - 1. behandling den 13. april 2016 (sag nr. 6) og 2. behandling den 18. maj 2016 (sag nr. 2) – i forbindelse med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Konstitueringsaftalen indgået den 23. november 2017 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe indebærer, at der skal ske forskellige ændringer af den hidtil gældende udvalgsstruktur.
 
Den gældende styrelsesvedtægt fremgår af bilag nr. 1, og som bilag nr. 2 kan ses udkast til ændret styrelsesvedtægt.
 
De væsentligste ændringer i udkastet til styrelsesvedtægten omfatter:
 • Udvalgsstrukturen ændres, således at
  • opgaverne der hidtil har været henlagt til henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget splittes op og overføres til 3 nyetablerede udvalg i form af Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
  • det hidtidige Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation nedlægges
  • der etableres et nyt Landdistriktsudvalg.
 • Antallet af medlemmer i udvalgene reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer, dog bortset fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor medlemsantallet fortsat udgør 9 medlemmer, og det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor medlemsantallet fastsættes til 7.
 • Den hidtidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 20 om indkaldelse af stedfortrædere også i tilfælde af forfald ved varighed kortere end 1 måned udgår.
 • Størrelsen af vederlagene til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til udvalgsformand ændres, og samtidig fastsættes der særskilt vederlag til næstformændene i alle udvalg.
 
Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten ligesom der er foretaget en opdatering og modernisering af opregningen af de enkelte udvalgs opgaver.
 
Det bemærkes, at kun vederlæggelsen af formænd og næstformænd i udvalgene skal optages i styrelsesvedtægten, men derimod ikke vederlag til menige medlemmer af udvalgene.
 
 
Sagen forventes behandlet i byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 13. december 2017 (1. behandling), og dels på det ordinære møde den 20. december 2017 (2. behandling).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.Sagsid.: 17/94
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:
 
Hele 1.000 kr.
Projekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
Salg af grunde, Bylangsager, Ørum
-5.002
-3.825
1.177
Salg af grunde, Møgelkær II, Viborg
-16.283
-16.138
145
Salg af grunde, Liseborg, Viborg
-15.279
-15.119
160
Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, boliger
-4.003
-3.569
434
Køb af ejendommen Søndersøvej 92B, Viborg
21.630
21.646
16
Salg af grunde, Lundborgvej, Viborg
-58.636
-58.560
76
Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, erhverv
-10.905
-9.283
1.622
Storparcel, Egevænget, Hald Ege
-4.800
-4.791
9
 
-93.278
-89.639
3.639
(+=merforbrug/mindreindtægt)
 
Salg af grunde, Bylangsager, Ørum
Den oprindelige bevilling til salg af grunde, Bylangsager, Ørum, stammer tilbage fra den tidligere Tjele Kommune, og det har ikke været muligt at finde forudsætningerne for bevillingens størrelse. Den sidste grund blev solgt i 2016.
 
Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, boliger
Af og til regnskabsafsluttes bevillinger til salg af grunde i udstykningsområderne, selv om der resterer at blive solgt enkelte grunde i området. Ved salg af de resterende grunde indtægtsføres salgsindtægter og udgifter forbundet med salgene under en fælles ”opsamlingsbevilling” (nærværende bevilling). Derfor er der tale om rest-grundsalg fra flere forskellige udstykningsområder.
 
Der har været afholdt udgifter til arkæologiske prøveudgravninger, kloaktilslutningsbidrag og administrationsudgifter, samt en række mindre uforudsete udgifter i diverse regnskabsafsluttede områder, som der ikke er blevet søgt bevilling til.
 
Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, erhverv
Der er en afvigelse på forbruget i forhold til bevillingen på netto 1.622.000 kr., som skyldes et tilbagekøb af en grund på Industrivej 20, Ørum, på 985.000 kr., som der fejlagtigt ikke er søgt bevilling til. Herudover har der i december 2016 været et salg af et areal i Bjerringbro til Revas, hvor indtægten blev ca. 534.000 kr. lavere end bevillingen, da der kun kunne opkræves kloakbidrag for en del af arealet, samt overslaget over indtægten ved bevillingsansøgning har været sat for højt. Desuden har der været nogle udgifter til bl.a. advokatbistand og landinspektør, som der ikke har været taget bevillingsmæssigt højde for.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/59869
Resume
I 2009 dannede seks østjyske kommuner RimeligUdligning.nu. De seks kommuner er Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs. De har siden 2009 udarbejdet grundige analyser af det kommunale udligningssystem, hvor de påviser flere uhensigtsmæssigheder i de anvendte kriterier.
 
De seks kommuner bag RimeligUdligning.nu har henvendt sig til Viborg Kommune og ca. 60 øvrige kommuner for at anmode kommunerne om via underskrift på et fælles brev at indgå i en fælles henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om Viborg Kommune skal medunderskrive henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeren vedrørende Rimelig Udligning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Kommune medunderskriver henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeren vedrørende Rimelig Udligning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Regeringen har nedsat et finansieringsudvalg – et embedsmandsudvalg – som skal vurdere kommunernes og regionernes generelle finansieringsbehov og udarbejde anbefalinger om, hvorledes udligningssystemet bør udformes i fremtiden. Ifølge planen skal Finansieringsudvalget aflægge rapport ultimo 2017 med henblik på, at et justeret udligningssystem kan træde i kraft fra 1. januar 2019.
 
Umiddelbart efter at Finansieringsudvalget har afleveret deres anbefalinger – formentlig primo/medio december – ønsker RimeligUdligning.nu at sende et fællesbrev til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvor ministeren opfordres til lade fire overordnede kritikpunkter indgå i de kommende politiske forhandlinger, således at der kan blive rettet op på de påpegede skævheder i udligningssystemet.
 
Synspunkterne fra RimeligUdligning.nu er baseret på saglige og veldokumenterede analyser og argumenter, og der lægges ikke op til en ”dem og os” retorik.
 
Brevet – som Viborg Kommune opfordres til at medunderskrive – vedlægges som bilag nr. 1.
 
De fire overordnede kritikpunkter i brevet er:
a)    Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til.
b)    Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling.
c)    Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet.
d)    Udgifter til udlændinge udlignes flere gange.
 
Nedenfor gengives en kort beskrivelse af de enkelte kritikpunkter. Punkterne beskrives mere uddybende i bilag nr. 2 til 5. Som bilag nr. 6 vedlægges et et-sides resume af kritikken fra RimeligUligning.nu
 
Ad a): Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til.
RimeligUdligning.nu påviser, at hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, ser det ud som om, den har et stort behov, og så kompenseres den mere via udligningssystemet. Det giver en kunstig høj udligning, som ikke er rimelig.
 
Flere skævheder og fejl i beregningerne af, hvor store de reelle udgiftsbehov er i de enkelte kommuner, har stor betydning for den kommunale udligning og fører derfor – ifølge RimeligUdligning.nu – til en række urimelige forskelle mellem, hvad kommunerne hhv. modtager og afgiver i udligningen, og derved forskelle på serviceniveauet over for borgerne i de enkelte kommuner.
 
Ad b) Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling.
Ifølge RimeligUdligning.nu stilles kommuner med mange børn og med mange ældre dårligt af udligningsordningen, fordi der ikke tages fuld højde for kommunernes alderssammensætning.
 
Borgernes alderssammensætning og behov for støtte har stor betydning for kommunernes økonomiske vilkår og dermed serviceniveauet over for borgerne. Udligning af forskelle, der skyldes borgernes alderssammensætning, sker først og fremmest via den generelle udligningsordning. I ordningen udlignes imidlertid ikke 100% for de aldersbetingede udgifter, men kun 67,5%. Procentdelen er ens for alle kommuner, men at der ikke udlignes 100% har størst negativ betydning for kommuner med de største aldersbetingende udgifter, dvs. kommuner med mange børn og ældre. Ifølge RimeligUdligning.nu mister disse kommuner dermed forholdsvis flere penge i udligning end de kommuner, der har en stor andel af unge studerende og borgere i den erhvervsaktive alder.
 
Ad c): Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet.
Ifølge RimeligUdligning.nu er der i dag borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper, og tage højde for alle borgere med sociale behov og på baggrund af kommunernes reelle udgiftsbehov.
 
Ifølge RimeligUdligning.nu må alle kommuner med landdistrikter aflevere socialt betinget udligning til de mest bymæssige kommuner på trods af, at disse bykommuner har lavere socialudgifter. Årsagen er, at de sociale kriterier i udligningssystemet ikke opfanger de sociale behov i landdistrikterne lige så godt som i de rent bymæssige kommuner.
 
Ad d): Udgifter til udlændinge udlignes flere gange.
Det er helt rimeligt, at udligningen kompenserer kommuner med mange udlændinge. Men udgifter til udlændinge og efterkommere tælles ifølge RimeligUdligning.nu med flere gange, så der sker tredobbelt udligning. Kompensationen bliver dermed alt for stor.
 
Årsagen skal ifølge RimeligUdligning.nu findes i to af udligningsordningerne:
I den første – udlændingeudligningen – sker fejlen ved, at man bruger gamle og forkerte tal til at definere, hvor meget en indvandrer i gennemsnit koster en kommune. Det resulterer i, at tallene i udligningen er dobbelt så høje, som de burde være. Altså sker der en dobbelt udligning.
 
Den anden fejl sker i den såkaldte landsudligning. Her indregner man også udgifter til indvandrere. Den største post er udgiften til tosprogsundervisning i folkeskolerne. Men denne udgift udlignes der allerede (dobbelt) for i udlændingeudligningen. Der sker altså en tredobbelt udligning.
 
Ifølge RimeligUdligning.nu betyder det, at nogle kommuner udlignes for udgifter, som de reelt ikke har. Pengene betales af de øvrige kommuner, idet udlændingeudligningen er et nulsumsspil mellem kommunerne.
 
Hvor mange andre kommuner er medunderskrivere på brevet?
Primo december 2017 har 16 kommuner – udover de seks kommuner bag RimeligUdligning.nu – givet tilsagn om at være medunderskriver, herunder Holstebro Kommune.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
De seks kommuner bag RimeligUdligning.nu ønsker en tilbagemelding senest 8. december 2017. Forvaltningen informerer de seks kommuner om, at Viborg Kommunes svar afventer Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/1701
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/53491
Resume
Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indeholder en ny uddannelsespolitisk målsætning samt etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) og en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).
 
Byrådet skal drøfte, hvilket scenarie for institutions- og skolefordeling i forbindelse med den Forberedende Grunduddannelse forvaltningen bør arbejde videre med.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de mulige scenarier og den videre proces.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at forvaltningen arbejder videre med placering af skoler og institution, herunder muligheder for samarbejde med omkringliggende kommuner
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Chefgrupperne for henholdsvis Børn & Unge samt Job & Velfærd besluttede i juni 2017 at nedsætte en videndelingsgruppe, der frem til indgåelsen af den endelige aftale har drøftet indholdet i regeringsudspillet fra maj 2017.
 
Forvaltningen har inviteret de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune til et dialogmøde i december 2017 vedrørende etablering af den Forberedende Grunduddannelse.
 
Forvaltningen har nedsat en styregruppe for organiseringen af den kommunale ungeindsats.
 
Beskrivelse
Regeringen og forligspartierne præsenterede i oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Et faktaark om aftalen fremgår af bilag nr. 1. Det endelige lovforslag forventes fremsat i februar 2018.
 
Aftalen består af tre overordnede hovedelementer:
 • En ny uddannelsespolitisk målsætning
 • En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • En sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI)
 
Fra Undervisningsministeriet er der på nuværende tidspunkt primært fokus på fordelingen af institutioner og skoler i forhold til den Forberedende Grunduddannelse.
 
Den Forberedende Grunduddannelse
Den Forberedende Grunduddannelse henvender sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. Den forberedende grunduddannelse skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.
 
Primo 2018 påbegyndes den centralt styrede kommunale proces omkring etablering af aftaler for placering af den nye forberedende grunduddannelse. Nationalt skal der etableres ca. 90 skoler (udbudssteder), hvoraf ca. 25 skal være såkaldte institutioner.
 
Institutionerne etableres som statslig selveje med én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. På skolerne skal der være pædagogisk ledelse.
 
Det er kommunerne (KKR), der under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område (Skive-Viborg HF & VUC, Viborg Ungdomsskole og Viborg Produktionsskole) og ungdomsuddannelserne efter en lokal proces stiller forslag til dækningsområder og placering af skoler.
 
Det er Undervisningsministeriet, der godkender dækningsområder og fordeling af institutioner og skoler. Herefter er det de eksisterende institutioner, der med støtte fra Undervisningsministeriet er ansvarlige for den videre etablering af FGU, herunder virksomhedsoverdragelse mv.
 
Scenarier for etablering af den Forberedende Grunduddannelse
Forvaltningen har afdækket mulige scenarier for, hvordan institutions- og skolefordelingen kan se ud ved tværkommunalt samarbejde. Listen er ikke udtømmende.
 
En institution er en administrativ enhed, der samtidigt inkluderer en skole med udbud af de tre spor på den Forberedende Grunduddannelse – almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
 
Scenarier:
 1. Institution samt en skole placeret i Viborg Kommune – og en skole placeret i anden kommune.
 2. Institution placeret i anden kommune og to skoler placeret i Viborg Kommune, heraf en der eventuelt også dækker anden kommune.
 3. Institution placeret i Viborg Kommune og en skole placeret i en eller flere af de omkringliggende kommuner.
 
Forvaltningen er i kontakt med de omkringliggende kommuner.
 
Den kommunale ungeindsats
Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og dennes forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.
 
Ansvaret er i dag ikke entydigt forankret et sted i kommunen, men er udbredt til en række aktører.
 
Fremover bliver det kommunernes entydige ansvar, at:
 • gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse,
 • koordinere den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
 
Det betyder, at kommunen blandt andet skal varetage disse centrale opgaver i den kommunale ungeindsats:
 • Udarbejdelse af én uddannelsesplan på tværs af kommunale enheder.
 • Etablering af én gennemgående kontaktperson til de unge, der af personlige eller sociale årsager har brug for støtte fra flere instanser.
 
Den kommunale ungeindsats skal derudover varetage følgende nye opgaver:
 • Opsøgende og opfølgende vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse.
 • Ansvar for overgange mellem tilbud for unge under 25 år frem til den unge har gennemført en uddannelse eller er i job.
 • Ansvar for alle unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, herunder unge, der allerede har afsluttet FGU.
 • Målgruppevurdering til FGU.
 • Angivelse af kendt behov for Specialpædagogisk støtte (SPS) og indarbejdelse i den unges uddannelsesplan.
 
Derudover skal den kommunale ungeindsats have følgende eksisterende ansvarsområder og funktioner:
 • Ungdommens Uddannelsesvejlednings eksisterende opgaver vedr. uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder opfølgning på pligten til uddannelse, beskæftigelse mv. for de 15-17-årige.
 • Angivelse af kendt behov for Specialpædagogisk støtte (SPS), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og misbrugsindsats.
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsespålæg.
 • Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker.
 • Jobcenterets eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.
 • Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen.
 • Koordinering af tildeling af kontaktperson, herunder sammentænkning med øvrige støtte-/kontaktpersoner, sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson.
 
Det er kommunerne, der afgør organiseringen af den kommunale ungeindsats.
 
Forvaltningen etablerer en styregruppe under ledelse af direktørerne for henholdsvis Børn & Unge samt Job & Velfærd. Styregruppen kommer med forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Undervisningsministeriet har fremlagt en foreløbig national tidsplan for etableringen af den forberedende grunduddannelse:
 
Jan./feb. 2018:        Opstart af lokale processer for institutionsdannelse (4 mdr.)
Feb. 2018:              Samlet lovforslag fremsættes
Juni 2018:               Forventet vedtagelse af lov
Aug. 2018:              Undervisningsministeren træffer afgørelse om dækningsområder og placering af skoler
Aug. 2018:              Afklaring af bygningsmasse m.v.
Jan. 2019:               Kommunerne opretter institutioner
Aug. 2019:              Elevopstart på FGU
 
Den samlede tidsplan for oprettelsen af den forberedende grunduddannelse fremgår af bilag nr. 2.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med finansieringen af den forberedende grunduddannelse skal kommunerne yde bidrag til staten. Den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktiske afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.
 
Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen (ca. 4 mio. kr.) og supplerende grundtilskud årligt til de øvrige skoler (ca. 1,7 mio. kr.).
 
Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den samme ramme.
 
Taksten pr. årselev er 78.650 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
De lokale forslag til placering af skoler skal:
 • tage hensyn til en bred geografisk dækning – det er centralt, at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den unge,
 • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at kunne udbyde alle tre spor og sikre holdfællesskab og faglig stabilitet på de forskellige niveauer,
 • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.
 
Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

Bilag

Sagsid.: 17/59796
Resume
Forvaltningen har sammen med parterne i ”Samarbejde på Tværs” udarbejdet en fælles handlingsplan for den fælles markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune. Aktiviteterne er alle sammen med til at øge kendskabet til Viborg Kommune samt at understøtte de styrkepositioner, der er defineret i den fælles markedsføringsstrategi.
 
Erfaringen fra alle årene viser, at samarbejdet er en stor succes, hvor ønsket om samarbejde vokser år for år. Der vil dog altid være planlagte aktiviteter, som ikke realiseres. Derfor er beløbet til de samlede aktiviteter større end det afsatte budget. Budgettet revurderes medio 2018 for at sikre, at der ikke sker et overforbrug.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslaget til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2018 tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
I 1. kvartal 2018 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget markedsføringen for 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Siden 2009 har Viborg Kommune og en række aktører samarbejdet om at markedsføre det geografiske område Viborg Kommune regionalt og nationalt. I 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsstrategi, hvor der samtidig blev afsat yderligere 2 mio. kr. til arbejdet under forudsætning af, at eksterne parter bidrog med samme beløb. Den fælles markedsføringsstrategi fremgår af bilag nr. 1.
 
Inddragelse og høring
Markedsføringsplanen er sammensat i samråd med parterne i ”Samarbejde på Tværs”, som nu har ansvaret for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune. Denne gruppe består af repræsentanter fra Viborg Egnens Handelsråd, VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, Turistforeningen for Viborg og Omegn, Viborg Kultur- & Idrætsfond, Tinghallen og Viborg Kommune.
 
Beskrivelse
Aktiviteterne, som er planlagt i samarbejde med ”Samarbejde på Tværs”, er tilrettelagt ud fra følgende principper:
 • Aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi
 • Finansiering skal ske 50/50 mellem Viborg Kommune og eksterne samarbejdspartnere
 • Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen.
 
På denne baggrund har parterne i ”Samarbejde på Tværs” i fællesskab lavet en plan med en række aktiviteter. Disse er beskrevet i bilag nr. 2, fordelt på de enkelte parter i ”Samarbejde på Tværs”. Ambitionen er, at parterne fremstår som en koordineret og samlet enhed.
 
I 2017 blev der gennemført en brandingkampagne for Bjerringbro. Denne kampagne fortsættes i 1. kvartal 2018 efter aftale med den konsulent fra Bjerringbro Byforum, som var tilknyttet i 2017. Den forstærkes yderligere af, at kampagnen vandt en pris for ”årets digitale kampagne”, hvor der var en præmie til en værdi af 35.000 kr. til en kampagne på TV2.dk.
 
Derudover er der planlagt en kampagne for Rødkærsbro, ligesom der via Landsbysammenslutningen er afsat midler til markedsføringsfilm for øvrige lokalområder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Aktiviteterne i markedsføringsplanen gennemføres i samarbejde med parterne i ”Samarbejde på Tværs” og dækker kalenderåret 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Finansieringen af de fælles markedsføringsaktiviteter udgøres af en byrådsbevilling på 2 mio. kr., som modsvares af minimum 2 mio. kr. fra samarbejdspartnerne. Dertil kommer 570.000 kr. fra den oprindelige bevilling til markedsføring af Viborg Kommune.
 
I handlingsplanen for 2017 er der nogle aktiviteter, som er blevet nedskaleret og andre er blevet aflyst. Derfor er der et uforbrugt beløb på ca. 200.000. kr., som foreslås overført til 2018.
 
Den samlede, fælles markedsføringsplan for det geografiske område Viborg Kommune rummer aktiviteter for i alt godt 5,4 mio. kr., men der vil altid være planlagte aktiviteter, som ikke realiseres. Derfor er beløbet til de samlede aktiviteter større end det afsatte budget. Budgettet revurderes medio 2018 for at sikre, at der ikke sker et overforbrug.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/40300
Resume
 
Med udgangspunkt i en udarbejdet rapport orienteres der i denne sag om aktuel status, og det foreslås, at sagen afsluttes i løbet af 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen overdrages til det nye byråd med henblik på at afslutte opfølgning på analysen i 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 26. oktober 2016 (sag nr. 6), ”at de nuværende partnerskabsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges til 1. juli 2018.”
 
Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i en sagsfremstilling, hvoraf følgende bl.a. fremgår:
 
”Forvaltningen foreslår, at de nuværende partnerskabsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges frem til 1. juli 2018, således at det bliver et nyt byråd, der i sit første arbejdsår skal behandle forslag til nye partnerskabsaftaler, der styrker erhvervsfremme.
 
Dette giver samtidig mulighed for, i tæt samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborgegnens Handelsråd, at gennemføre et længere udviklingsforløb, hvor anderledes løsninger på ovenfornævnte udfordringer vurderes og beskrives. En nærmere beskrivelse af hele udviklingsprocessen og forventede resultater vil ske i tæt samarbejde med de involverede organisationer og fremlægges på et senere møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Iværksætteri behandlede sagen, herunder forslag til konkret proces, på sit møde den 28. august 2017 (sag nr. 1) og bevilgede bl.a. midler til dækning af udgifter til ekstern konsulentbistand, idet udvalget har punktet indskrevet i sit kommissorium.
 
Inddragelse og høring
De tre foreninger har både administrativt og på bestyrelsesniveau indgået aktivt i et meget tæt parløb med forvaltningen om udarbejdelse af kommissorium og gennemførelse af proces, ligesom parterne i fællesskab har stået bag udarbejdelse af rapportens anbefalinger.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har primo 2017 gennemført en række indledende samtaler med hver enkelt forening. I alle foreninger blev den indledende samtale afholdt med foreningens direktør og formandskabet.
 
Opsummeret var der generelt en positiv tilgang til et tættere samarbejde. Bekymringerne dækkede primært over, at de enkelte foreningers medlemmer fortsat skulle kunne se sig selv i en ny organisering, og at eventuelle organisatoriske ændringer først skulle behandles på en generalforsamling, før en endelig tilslutning til en evt. ny organisering kunne vedtages. Herudover blev der fremsat et tydeligt ønske om at holde processen længst muligt blandt de allerede involverede og dermed undgå større offentlig involvering i selve procesforløbet.
 
Til at organisere og styre processen blev der etableret dels en arbejdsgruppe med de tre foreningers daglige leder og chefrepræsentant fra Viborg Kommune, dels en styregruppe med de tre foreningers formandskaber og direktørrepræsentant fra Viborg Kommune.
 
Konsulenthuset ’HowtoWin’ blev efter en udbudsrunde valgt til at facilitere processen, som i efteråret 2017 har inkluderet
1)   opsamling fra ovennævnte indledende samtaler og konklusioner,
2)   en fælles studietur til kommuner og erhvervsorganisationer, der har haft særlig succes med erhvervsudvikling og
3)   en række fokusgruppeinterviews med nøgleaktørerne inden for de tre foreningsområder.
 
På den baggrund blev der udarbejdet forslag til opsamling og overordnede konklusioner på førnævnte tre forløb, hvorefter der i fællesskab er udarbejdet beskrivelser af nye mulige organiseringer. Rapporten beskriver tre forskellige organiseringer:
A)   Uændret organisering, men tættere projektsamarbejde.
B)   Sammenlægning af alle medarbejdere i én fælles ”erhvervsadministration”’, der betjener de tre nuværende selvstændige foreninger, som udover egen forening også indgår i en ny overordnet, fælles bestyrelse, hvor de tre foreninger og Viborg Kommune alle er repræsenteret.
C)   Sammenlægning af alle medarbejdere og de tre foreninger i én samlet erhvervsorganisation med én fælles bestyrelse.
 
Den overordnede ambition har været at etablere en ny organisering, der i højere grad rummer udviklingskraft, og som kan håndtere de nye udfordringer, der præger de tre foreningers hverdag. Særligt model B og model C effektiviserer den ”almindelige” administration og frigør ressourcer til faglige tværgående specialiseringer, der både kan sikre en større faglighed og samtidig sikre den nødvendige koordinering.
 
Den primære forskel mellem model B og model C er, hvorvidt bestyrelserne i de tre foreninger fra dag 1 skal slås sammen til én fælles forening, eller om der skal opereres med de hidtidige bestyrelser, der har kontakten til særlige ”keyaccount” medarbejdere med ansvar for en forenings arbejdsområde.
 
Rapporten er til drøftelse i de tre foreninger på et fællesmøde den 7. december 2017. Først her afklares de tre foreningers indstilling til det videre arbejde, der som tidligere nævnt ultimativt vil skulle afsluttes med en generalforsamlings drøftelse og indstilling i de foreninger, hvor det er ønskeligt og/eller nødvendigt.
 
Det anbefales derfor, at orienteringen tages til efterretning med udgangspunkt i at overdrage sagen til det nye byråd med henblik på at afslutte sagen i 2018.
 
Rapporten ”Sammen om vækst og erhvervsfremme” fremgår af bilag nr. 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/60344
Resume
Samarbejdet mellem de danske filmværksteder i Filmtalent har besluttet at imødekomme et forslag fra The Animation Workshop i Viborg om at justere i organiseringen af Filmtalent, hvilket inkluderer etableringen af Filmtalent Animation & Games. Ændringen af organiseringen indebærer en nedsættelse af Viborg Kommunes årlige tilskud til Filmtalent.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at Viborg Kommunes tilskud til Filmtalent (finansieret af udviklingspuljen) fra 2018 og frem nedsættes fra 500.000 kr. årligt til 250.000 kr. årligt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med indgåelsen af Filmaftalen 2015-18 blev det besluttet at styrke talentudviklingen i dansk filmproduktion. Talentudviklingen foregår i dag i høj grad på de fire filmværksteder i København, Odense, Aarhus og Viborg. De fire filmværksteder blev i 2015 enige om at samle deres fælles interesser i ét samlet sekretariat under navnet Filmtalent.
 
Filmtalent sekretariatet blev i 2016 i første omgang placeret i Viborg. Sekretariatet for Filmtalent modtager 1 mio. kr. i årlig støtte fra Det Danske Filminstitut. Det var primo 2016 ikke afklaret, hvor sekretariatet skulle placeres endeligt. Det blev drøftet med Det danske Filminstitut, at hvis Viborg Kommune stillede med en årlig medfinansiering på 500.000 kr., ville sekretariatet blive placeret i Viborg.
 
Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2016 (lukket sag nr. 23) at bevillige 0,5 mio. kr. til Filmtalent i 2016 samt, at byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2017-2020 ville drøfte finansiering af tiltaget, såfremt sekretariatet for Filmtalent også i 2017 og kommende år blev placeret i Viborg Kommune.
 
Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2017 årligt 500.000 kr. til Filmtalent via Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Filmtalentsekretariatet blev således placeret i Viborg.
 
Samlingen af filmværkstederne skulle ske gennem etableringen af en fælles fondskonstruktion. For The Animation Workshops (TAW) vedkommende betød dette, at de eksterne værkstedsaktiviteter i Open Workshop skulle udskilles fra TAW og etableres i en selvejende fondskonstruktion. 
 
Etablering af dele af Open Workshop i en selvejende fondskonstruktion har imidlertid vist sig at være både vanskelig og uhensigtsmæssig af flere årsager. Blandt årsagerne er bekymring for svækkelse af TAWs nationale talent- og uddannelsesarbejde, øgede udgifter til moms og administration, organisatorisk uklarhed, samt at talentudvikling til animation er væsentlig anderledes end til den øvrige filmbranche.
 
TAW har udarbejdet et beslutningsnotat som redegør for udfordringerne ved en udskillelse af Open Workshop som selvejende fond. Beslutningsnotatet kan ses i bilag nr. 1.
 
Ny organisering af Filmtalent
TAW har derfor udarbejdet et alternativt forslag til organisering af Filmtalent og sammenhængen med Open Workshop. Den alternative løsning indebærer oprettelsen af Filmtalent Animation & Games, som får ansvar for den regionale og nationale opgave med at talentudvikle indenfor området.  Filmtalent Animation & Games drives med eget sekretariat i tilknytning til TAW i Viborg og koordinerer med de øvrige filmværksteder.
 
Denne alternative konstruktion vil ifølge TAW i langt højere grad end en fondskonstruktion sikre, at Filmtalent Animation & Games kan skabe og udnytte synergi med de øvrige eksisterende nationale og internationale talent-, uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter i TAW.
 
Filmtalents bestyrelse har sagt god for TAWs forslag. Det Dansk Filminstitut har ligeledes godkendt modellen og instituttets støtte til Filmtalent, herunder afdelingen i Viborg, forbliver uændret. Se referat fra møde i Filmtalents bestyrelse i bilag nr. 2.
 
Den alternative model indebærer, at Filmtalent sekretariatet deles i to: det ’normale’ Filmtalent med adresse i Aarhus og det nye Filmtalent Animation & Games med adresse i Viborg.
 
Med delingen bortfalder den væsentligste begrundelse for et forhøjet tilskud til Filmtalent fra Viborg Kommune. Som konsekvens heraf nedsættes Viborg Kommunes bidrag til Filmtalent fra det nuværende 500.000 kr. til 250.000 årligt med virkning fra 1. januar 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ændringen af organiseringen af Filmtalent træder i kraft pr. 1. januar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ændringen af organiseringen af Filmtalent vil kræve en ændring af Filmtalents nuværende vedtægter, som Filmtalents bestyrelse varetager. Ændringerne har ingen juridiske konsekvenser for Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 16/10241
Resume
Byrådet skal tage stilling til to indkomne forslag om etablering af nye bygninger på sØnæs og fremtidig anvendelse af disse, herunder om der skal arbejdes videre med et af forslagene, eller der evt. skal indledes dialog om et fælles projekt mellem de to parter.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om udvalget indstiller et af to indkomne projektforslag for bygninger på sØnæs som vinder af idekonkurrencen til byrådet, hvorefter der optages dialog om konkretisering af projektet,
 
2. om udvalget indstiller til byrådet, at der indledes dialog med parterne bag de to projektforslag med henblik på at skitsere et fælles projektforslag, eller
 
3. om udvalget indstiller til byrådet, at ingen af de to projektforslag vurderes interessante, hvorfor projektet udskydes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indledes dialog med Bach Gruppen med henblik på at skitsere et projektforslag, hvor arkitekturen indpasses den øvrige formgivning i området, og hvor bygningen ikke alene bliver et beboerhus, men et hus der kan anvendes af flere, herunder i dialog med parterne at undersøge mulighederne for at medtage de aktiviteter, der indgår i forslaget fra Kilde Consult.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10) følgende:
 
”1. at der arbejdes videre med udgangspunkt i scenarie 1a:
 
Kommunal køb, konkurrence og salg/leje
 
Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver efterfølgende en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Viborg Kommunes bidrag er købet af bygningerne, som efterfølgende stilles til rådighed for vinder af konkurrencen. Viborg Kommune opstiller krav og faciliterer udbud af konkurrence. Herefter sælges eller lejes bygningerne, og byder skal selv forestå resten, dvs. uden yderligere kommunalt tilskud til anlæg og drift, med mindre der drives folkeoplysende virksomhed i dele af projektet.
 
Etablering af offentlige toiletter indarbejdes i projektet.
 
Nedrivning af bygningerne kan indgå som en del af et projekt., og
 
 2. at der undersøges muligheden for at etablere toiletforhold”.
 
Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2017 (sag nr. 5) følgende:
 
”1. at forslag til oplæg til idékonkurrence vedrørende bygninger på sØnæs godkendes.”
 
På samme møde den 20. september 2017 (sag nr. 19) besluttede byrådet følgende:
 
”1. at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand for 500.000 kr.
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”køb af bygningerne på sØnæs” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
3. at udgifterne på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har erhvervet de nuværende bygninger på sØnæs fra Energi Viborg Vand for 500.000 kr.
 
En idekonkurrence om fremtidig brug af bygningerne på sØnæs er blevet afviklet over to måneder frem til den 15. november 2017. Der var ved konkurrencens udløb indkommet to projektforslag. Forslaget fra Bach Gruppen fremgår af bilag nr. 1, og forslaget fra Kilde Consult fremgår af bilag nr. 2.
 
Projektforslagene har affødt en række spørgsmål i forhold til konkurrencens oplæg. På den baggrund har forvaltningen afholdt møde med hver af de to projekthavere med henblik på at afklare spørgsmålene. Projekthavernes svar fremgår af bilag nr. 3 og 4.
 
I henhold til konkurrenceoplægget har byrådet mulighed for, på det foreliggende grundlag, at udpege et vinderprojekt, som efterfølgende konkretiseres i samarbejde med forvaltningen med henblik på at udarbejde forslag til det nødvendige plangrundlag.
 
Byrådet har ligeledes mulighed for at søge et samarbejde mellem de skitserede projekter. Forvaltningen vil på den baggrund facilitere en dialog mellem projekthaverne og fremlægge evt. fælles projektforslag til politisk behandling.
 
Den fremtidige anvendelse af bygningerne på sØnæs kan basere sig på såvel ejerskab som lejekontrakt. I tilfælde af, at projekthaver ønsker at købe bygningerne, vil dette skulle ske gennem et åbent udbud.
 
Forvaltningens bemærkninger
De to idéforslag forudsætter begge, at der opføres nybyggeri som erstatning for de gamle klubbygninger, og de foreskriver en kombineret anvendelse af bygningerne til café, mødelokaler, offentlige toiletter samt øvrige faciliteter. Begge projekter indtænker brug af Tehuset nord for sØnæs i deres forslag.
 
Forslagene er forskellige, hvad angår bygningernes arkitektoniske udtryk og i forhold til anlægs- og driftsøkonomi.
 
Arkitektur
sØnæs-området er kendetegnet ved en høj kvalitet i det formgivningsmæssige udtryk, både i forhold til materialevalg og de ”skæve linjer”, der sikrer en lethed i arkitekturen. 
 
Bach Gruppen:
·      Bygningen har en stram, firkantet formgivning, som ikke umiddelbart indgår i et samspil med den øvrige arkitektur på sØnæs.
 
Kilde Consult:
·      Bygningskomplekset har en større arkitektonisk bevidsthed, som umiddelbart forholder sig til resten af sØnæs-området.
 
Økonomi
Bach Gruppen:
·      Ønsker at købe jord og bygninger, og vil afholde udgifter til indretning af offentlige toiletter.
·      Har anvist et færdigt setup for parterne i projektet, hvor Bach Gruppen vil bygge og finansiere projektet, forpagte café til Søster Lagkage og yogastudio til Body and Mind Studio samt leje mødefaciliteter ud til interesserede.
·      Der er gjort rede for finansiering af anlægsprojekt, men ikke opstillet et konkret driftsbudget.
 
Kilde Consult:
·      Kalkulerer med en vederlagsfri leje af jord og bygninger (som dog nedrives) med begrundelse i udgifter til fjernelse af de gamle bygninger, og at den nye bygningsmasse vil blive overdraget til kommunen efter endt lejeperiode.
·      Har ikke redegjort for navngivne parter i forhold til finansiering og forpagtning af café. Der er forventede aftaler om udlejning af nogle af kontorfaciliteterne og potentielle interesserede.
·      Der er opstillet tilrettede anlægs- og driftsbudgetter i det fremsendte bilag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10) besluttet, at de nuværende bygninger sælges eller udlejes, og at projekthaver selv skal forestå resten, dvs. uden yderligere kommunalt tilskud til anlæg og drift, med mindre der drives folkeoplysende virksomhed i dele af projektet.
 
Etablering af offentlige toiletter skal indarbejdes i projektet, og der kan forventes en kommunal driftsudgift hertil.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Udkast til det nødvendige plangrundlag vil skulle udarbejdes i samarbejde med det vindende projektforslag.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 16/52470
Resume
Byrådet besluttede den 22. februar 2017, at der skal etableres 100 små boliger med lav husleje, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med et boligsocialt behov. Boligselskabet Sct. Jørgen skal etablere 70 boliger og Boligselskabet Viborg 30 boliger.
 
Antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i Viborg Kommune, har imidlertid været nedadgående i 2017 og forventes at falde yderligere i 2018. Forvaltningen orienterede på et møde den 13. november 2017 boligselskaberne om, at Viborg Kommunes behov for små boliger med lav husleje er reduceret som følge af faldet i flygtningekvoten. Boligselskaberne er enige heri.
 
På denne baggrund tilkendegav Boligselskabet Viborg, at man ikke ønsker at etablere 30 små boliger med lav husleje. Boligselskabet Sct. Jørgen tilkendegav på mødet et ønske om fortsat at etablere 70 små boliger med lav husleje men med varierende størrelse og til en bredere målgruppe. 
 
Med afsæt i ovenstående ser forvaltningen tre mulige scenarier for etablering af 70 små boliger med lav husleje. De tre scenarier fremlægges til politisk beslutning på dagens møde. Det er en betingelse for udbetaling af grundkapitaltilskud fra staten, at projekterne har modtaget et tilsagn om skema A inden udgangen af 2017. Ansøgninger om skema A behandles således også på dagens møde, såfremt der træffes beslutning om scenarie 1 eller 2.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
Scenarie 1:
 
1. at scenarie 1 godkendes, således der med grundkapitaltilskud fra staten etableres 70 små boliger med lav husleje og med varierende størrelse, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov som beskrevet i sagsfremstillingen (skema A for boligerne behandles i tre særskilte sager på dagens møde), og
2. at det overskydende budget på 754.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
eller scenarie 2:
 
1. at scenarie 2 godkendes, således der etableres 24 almene boliger, der forbeholdes flygtninge og andre med boligsociale behov samt 46 almene boliger efter de ordinære regler, hvor Viborg Kommune finansierer hele grundkapitalindskuddet (skema A for boligerne behandles i to særskilte sager på dagens møde, idet den tredje sag vedrørende Adolfsvej, Bjerringbro udsættes til 2018), og
2. at den manglende finansiering på 1.922.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til, at der ved regnskabsafslutningen 2017 tilføres kassebeholdningen et beløb i størrelsesorden 1.200.000 kr. vedrørende ikke-forbrugte midler afsat til grundkapitalindskud. Den resterende del forventes at kunne finansieres af tilsvarende ikke-forbrugte midler til grundkapitalindskud i 2018.
 
eller scenarie 3:
 
1. at scenarie 3 godkendes, således at der etableres 70 almene boliger efter de ordinære regler, hvor Viborg Kommune finansierer hele grundkapitalindskuddet (skema A for boligerne behandles i tre særskilte sager i 2018), og
 
2. at den manglende finansiering på 3.318.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til scenarie 2, hvor det samlet for 2017 og 2018 forventes, at der kan tilføres kassebeholdningen 1.922.000 kr. via ikke-forbrugte midler til grundkapitalindskud.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at scenarie 1 godkendes, således at der med grundkapitaltilskud fra staten etableres 70 små boliger med lav husleje og med varierende størrelse, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov som beskrevet i sagsfremstillingen (skema A for boligerne behandles i tre særskilte sager på dagens møde), og
 
2. at det overskydende budget på 754.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
 
Torsten Nielsen og Peter Juhl stemmer imod, idet de foretrækker scenarie 2 for at undgå en eventuel tomgangsleje.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 22. februar 2017 (sag nr. 5), at der skal etableres 100 almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, forudsat at betingelserne for opførelse af boligerne er til stede og, at huslejeniveauet (i 2017-niveau) er på maksimalt 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug.
 
Teknisk Udvalg vedtog den 1. november 2017 (sag nr. 1) forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 164 uden ændringer, således at Boligselskabet Sct. Jørgen kan opføre 20 små boliger med lav husleje på arealet ved Erantisvej i afdeling 3, Klostervænget.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen holdt møde med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg den 13. november 2017 for at orientere om, at Viborg Kommunes behov for små boliger med lav husleje er reduceret som følge af et fald i flygtningekvoten. Boligselskaberne er enige heri.
 
På denne baggrund tilkendegav Boligselskabet Viborg, at man ikke ønsker at etablere 30 små boliger med lav husleje som en overbygning på butikscenteret på Rughavevej. Boligselskabet Viborg tilkendegav i stedet for et ønske om at etablere familieboliger på placeringen og foreslog dette indarbejdet i forbindelse med den kommende kvotetildeling.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen tilkendegav på mødet et ønske om fortsat at etablere 70 små boliger med lav husleje men med varierende størrelse og til en bredere målgruppe. Boligselskabet Sct. Jørgen tilkendegav desuden opbakning til Boligselskabet Viborgs ønske om at etablere de 30 familieboliger på Rughavevej.
 
Beskrivelse
Tilskud til boliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med boligsociale behov
Kommunerne fik med ”Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge”, mulighed for tilskud fra staten til delvis dækning af kommunernes udgifter til grundkapital forbundet med etableringen af små boliger med lav husleje til boligplacering af flygtninge og andre med boligsociale behov. Det er fra ministeriet forudsat, at kommunernes ansøgning om andel i puljen sker på baggrund af kommunernes behov for små boliger med lav husleje til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Kommunen har anvisningsretten til de små boliger med lav husleje. Anvisningsretten medfører, at kommunen hæfter for tomgangsleje i fald boligerne ikke kan lejes ud, ligesom kommunen også garanterer for istandsættelse ved fraflytning.
 
Ændret behov for små boliger med lav husleje
Udviklingen i antallet af flygtninge har imidlertid ændret sig i nedadgående retning siden bekendtgørelsens ikrafttræden. I 2016 var flygtningekvoten for Viborg Kommune 165 personer. Viborg Kommune modtog 154 personer. I april 2016 fik Viborg Kommune meddelt flygtningekvote for 2017 på 384 personer. Den blev i oktober 2016 nedskrevet til 243 personer og blev tidligere i år yderligere varslet nedskrevet til forventet 139 personer. Flygtningekvoten for 2017 er netop ændret til 75 personer. Viborg Kommune har pr. november 2017 modtaget 61 personer i 2017.
 
Antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i Viborg Kommune, forventes at falde yderligere i 2018. Den udmeldte flygtningekvote for Viborg Kommune for 2018 er nu 70 personer. Grundet faldet i antallet af flygtninge er behovet for små boliger med lav husleje til boligplacering af flygtninge reduceret tilsvarende.
 
Med udgangspunkt i den nuværende situation vurderer forvaltningen, at der aktuelt er et samlet behov på 20-30 små boliger med lav husleje, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, herunder også borgere der fraflytter et tilbud efter servicelovens § 107 eller § 110. Det fremtidige behov for små boliger med lav husleje, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, er usikkert og vil i høj grad afhænge af udviklingen i flygtningekvoten.
 
Forvaltningen bemærker dog, at der foruden 20-30 små boliger med lav husleje, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, er et behov for små boliger med lav husleje, som kan anvendes mere fleksibelt og til en bredere målgruppe (pendlere, uddannelsessøgende og lignende) end de boliger, der opføres med tilskud.
 
Indkomne skema A ansøgninger
Boligselskabet Sct. Jørgen har indsendt skema A ansøgninger på tre projekter - henholdsvis på Adolfsvej i Bjerringbro (Slagterigrunden), på Erantisvej i Klostervænget og i Banebyen svarende til i alt 70 små boliger med lav husleje af varierende størrelse, se nedenstående tabel.
 
Der er i budget 2018 afsat 1,93 mio. kr. i til kommunens andel af grundkapitalindskuddet til små boliger med lav husleje. Det afsatte beløb på 1,93 mio. kr. til de små boliger med lav husleje er afsat under forudsætning af, at maksimumbeløbet til byggeriet udnyttes fuldt ud. På baggrund af de indkomne skema A ansøgninger konstaterer forvaltningen imidlertid, at der ikke bygges op til maksimumsbeløbet. Det betyder, at udgiften for Viborg kommune bliver lavere end forventet, idet statstilskuddet pr. bolig er fast uanset boligens størrelse.
 
Nedenfor ses detaljerne for de tre projekter, Boligselskabet Sct. Jørgen har indsendt skema A ansøgning på.
 
i 1.000 kr.
Adolfsvej, Bjerringbro
 
Erantisvej
 
Banebyen
 
Samlet
Antal boliger med tilskud og boligstørrelse
16 boliger:
8 á 54 m2
4 á 48 m2
4 á 44 m2
 
18 boliger:
4 á 52 m2
6 á 48 m2
8 á 38 m2
36 boliger:
8 á 52 m2
4 á 51 m2
8 á 47 m2
16 á 38 m2
 
70 boliger
Grundkapital
1.315
1.323
2.610
5.248
Tilskud
931
1.047
2.094
4.072
Kommunal finansiering
384
276
516
1.176
 
Forvaltningen bemærker, at kun boligerne på 38 m2, har en husleje på max. 2.500 kr. excl. forbrug.
 
Mulige scenarier
Med afsæt i ovenstående ser forvaltningen 3 mulige scenarier for etablering af 70 små boliger med lav husleje:
 
Scenarie 1: Etablering af 70 almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, med grundkapitaltilskud fra staten.
 
I dette scenarie tages byrådets beslutning af 22. februar 2017 op til fornyet drøftelse med henblik på, at der med grundkapitaltilskud fra staten opføres 70 almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med boligsociale behov. Forvaltningen henviser dog til, at der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være behov for 70 små boliger med lav husleje, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov. Forvaltningen bemærker endvidere, at kun boligerne på 38 m2 har en husleje på max. 2.500 kr. excl. forbrug.
 
Der foretages en vurdering af kommunens behov for små boliger med lav husleje til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, når boligerne har været i drift i 1 år. Vurderes det, at der ikke er et behov for små boliger med lav husleje, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, søges anvisningsret og dermed også betalings- og garantiforpligtelsen overdraget til Boligselskabet Sct. Jørgen. Overdrages anvisningsretten, vil Viborg Kommune fortsat kunne råde over 25 % af boligerne. Såfremt en aftale om boligorganisationens overtagelse af anvisningsretten ophører, herunder ved boligorganisationens opsigelse af aftalen, påhviler betalings- og garantiforpligtelsen igen kommunen.
 
Der er afsat 1,93 mio. kr. i budgettet til små boliger med lav husleje. Vælges scenarie 1, hvor der ydes grundkapitaltilskud fra staten til alle 70 boliger, vil der være et restbudget på 754.000 kr., grundet at der ikke bygges op til maksimumbeløbet.
 
Scenarie 1: 70 boliger med tilskud (i 1.000 kr.)
Grundkapital i alt
 5.248
Tilskud
-4.072
Afsat budget
-1.930
Overskydende budget
-754
 
Scenarie 2: Etablering af 24 almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov, med grundkapitaltilskud fra staten samt etablering af 46 almene boliger efter de ordinære regler, hvor Viborg Kommune finansierer hele grundkapitalen.
 
I dette scenarie tages byrådets beslutning af 22. februar 2017 op til fornyet drøftelse med henblik på, at der opføres 24 boliger på 38 m2 med lav husleje med grundkapitaltilskud fra staten samt 46 almene boliger efter de ordinære regler, hvor Viborg kommune finansierer hele grundkapitalindskuddet.
 
Viborg Kommune vil kun have anvisningsret og betalings- og garantiforpligtelsen på de 24 boliger på 38 m2. Disse boliger har en husleje på max. 2.500 kr. excl. forbrug. For så vidt angår de 46 almene boliger, der etableres efter de ordinære regler, vil de ikke være forbeholdt en bestemt målgruppe. Boligerne vil således kunne anvendes mere fleksibelt og til en bredere målgruppe, f.eks. pendlere, uddannelsessøgende og lignende. Kommunen vil kunne råde over 25 % af boligerne, der er opført efter de ordinære regler. Endvidere hæfter Viborg Kommune ikke for den konkrete tomgangsleje for disse boliger ud over en 3 måneders periode.
 
Ved dette scenarie udgør den manglende finansiering 1,92 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i de nuværende skema A ansøgninger.
 
24 boliger med tilskud og 46 boliger uden tilskud (i 1.000 kr.)
Grundkapital i alt
5.248
Tilskud til 24 boliger á 38 m2
-1.396
Afsat budget
-1.930
Manglende finansiering
1.922
Det overskydende budget fra scenarie 1 på 754.000 kr. er inkluderet i beregningerne.
 
Ved valg af scenarie 2 foreslås det, at den manglende finansiering på 1,92 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til, at der ved regnskabsafslutningen 2017 forventes tilført kassebeholdningen et beløb i størrelsesorden 1,2 mio. kr. vedrørende ikke-forbrugte midler til projekter med kommunal grundkapitalindskud. Tilsvarende vil sandsynligvis gøre sig gældende i budget 2018, således at den resterende finansiering op til de 1,92 mio. kr. forventes at kunne finansieres af ikke-forbrugte midler i 2018.
 
De væsentligste årsager til disse forventede mindreforbrug på grundkapitalindskud i 2017 og 2018 er dels, at der i ét tilfælde er bygget et færre antal boliger end forventet, mens der i andre tilfælde er opnået en bedre licitation efter skema A, som betyder lavere grundkapitalindskud end forventet.
 
Scenarie 3: Etablering af 70 almene boliger efter de ordinære regler, således at Viborg Kommune finansierer hele grundkapitalen.
 
I dette scenarie tages byrådets beslutning af 22. februar 2017 op til fornyet drøftelse med henblik på, at de ikke opføres som små boliger med lav husleje med grundkapitaltilskud fra staten. Samtlige boliger opføres i stedet for som almene boliger efter de ordinære regler, og Viborg Kommune finansierer hele grundkapitalindskuddet.
 
Da hele grundkapitaltilskuddet finansieres af Viborg Kommune vil boligerne ikke være forbeholdt en bestemt målgruppe. Boligerne vil således kunne anvendes mere fleksibelt og til en bredere målgruppe, f.eks. pendlere, uddannelsessøgende og lignende. Efter de ordinære regler kan kommunen råde over 25 % af boligerne og dermed et antal boliger med lav husleje. Endvidere hæfter Viborg Kommune ikke for den konkrete tomgangsleje ud over en 3 måneders periode.
 
Som det kan ses i nedenstående tabel udgør den manglende finansiering ved dette scenarie 3,32 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i de nuværende skema A ansøgninger.
 
Ingen tilskud til boliger (i 1.000 kr.)
Grundkapital i alt
5.248
Tilskud
0
Afsat budget
-1.930
Manglende finansiering
3.318
Det overskydende budget fra scenarie 1 på 754.000 kr. er inkluderet i beregningerne.
 
Ved valg af scenarie 3 foreslås det, at den manglende finansiering på 3,32 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, med henvisning til scenarie 2, hvor det forventes at der samlet kan tilføres kassebeholdningen 1,92 mio. kr. i 2017 og 2018 via ikke-forbrugte midler vedrørende færdiggjorte projekter med kommunalt grundkapitalindskud. Der er således en rest på 1,4 mio. kr. som ikke forventes at kunne dækkes ind via ikke-forbrugte midler.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Det er en betingelse for udbetaling af grundkapitaltilskud fra staten, at projekterne har modtaget et tilsagn om skema A inden udgangen af 2017. Såfremt der træffes beslutning om scenarie 1, behandles alle tre ansøgninger om skema A på dagens møde. Træffes der beslutning om scenarie 2, behandles ansøgningerne om skema A for Erantisvej og Banebyen. Behandlingen af skema A for Adolfsvej, Bjerringbro udsættes til 2018, idet ingen af boligerne opføres med statstilskud. Træffes der beslutning om scenarie 3, skal ansøgningerne ændres, og skema A kan behandles i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har anvisningsretten til de små boliger med lav husleje opført med grundkapitaltilskud fra staten. Det medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning. Målgruppen kan maksimalt afholde en husleje på 2.500 kr./måned excl. forbrug og eventuel boligstøtte svarende til en bolig på ca. 40 m2. På den baggrund skal det sikres, at huslejen ikke overstiger 2.500 kr./måned excl. forbrug og eventuel boligstøtte.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/47340
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 323, 24 almene familieboliger på Adolfsvej i Bjerringbro, samt godkendelse af huslejen for første driftsår. De 16 boliger opføres efter Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.
 
Tidligere på dagens møde er der blevet drøftet flere scenarier i sagen ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov”. Hvis scenarie 2 eller 3 vælges her, bortfalder den aktuelle sag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 24 almene familieboliger i afdeling 323, beliggende Adolfsvej 8 i Bjerringbro, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 28.245.000 kr.,
 
2. at overdragelse af ubebygget sokkelgrund fra afdeling 322 til afdeling 323 i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet,
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for de 8 familieboliger udgør 775 kr./m² og 750 kr./m² for de 16 familieboliger med statstilskud,
 
6. at der gives en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 384.000 kr. til konto ”Afdeling 323, Adolfsvej i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2018. Beløbet finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 1.930.000 kr. til almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med et boligsocialt behov, og
 
7. at der til kommunens grundkapitallån gives en anlægsbevilling på 1.510.000 kr. til konto ”Afdeling 323, Adolfsvej i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2018, der finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2019 på 1.600.000 kr. til almene boliger i Bjerringbro, Slagterigrunden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 8 almene familieboliger på Slagterigrunden (Adolfsvej) i Bjerringbro, og den 12. oktober 2016 (sag nr. 1) reserveret en samlet kvote på 1.930.000 kr. til grundkapital til små boliger med lav husleje, som kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov.
 
Byrådet har efterfølgende den 22. februar 2017 (sag nr. 5)  stillet krav om, at størrelsen på boligerne til flygtninge eller andre med boligsociale behov skal være omkring 40 m², og at huslejen (i 2017-niveau) maksimalt bliver 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug.
 
Byrådet godkendte på mødet den 22. december 2010 (sag nr. 423) at afdeling 322 i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg købte tre sokkelgrunde (matr.nr. 8agl og 8agm samt 8agi, Hjermind By, Bjerringbro) beliggende på Slagterigrunden (hhv. Østergade 13 og 15 samt Adolfsvej 8) i Bjerringbro med henblik på etapebyggeri. På samme møde gav byrådet støttetilsagn til 1. etape af byggeriet. Der er således opført 22 almene familieboliger og 28 almene ungdomsboliger på Østergade 13 og 15.
 
Inddragelse og høring
Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg har holdt et afdelingsmøde i 2017, hvor de nuværende lejer i afdeling 322 (de to punkthuse på Østergade) blev orienteret om nybyggeriet. Boligselskabet oplyser, at projektet generelt blev godt modtaget af beboerne. I forbindelse med afdelingsmødet i 2018 vil beboerne i afdeling 322 blive forelagt et forslag om, at afdelingerne sammenlægges, når den nye afdeling går i drift.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker at opføre 8 familieboliger og 16 familieboliger med statstilskud til lav husleje. Bygningen opføres på en sokkelgrund, der ligger på Adolfsvej 8 i Bjerringbro (matr.nr. 8agi, Hjermind By, Bjerringbro) i tilknytning til de eksisterende boliger på Slagterigrunden (Østergade 13 og 15). Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Grunden er i sin tid købt i afdeling 322 med henblik på 2. etape af byggeri på Slagterigrunden. Byggeriet blev dog ikke realiseret. Grunden overdrages derfor nu til afdeling 323. Købesummen er 2,56 mio. kr., svarende til den købesum som afdeling 322 i sin tid betalte for grunden. Købesummen er ikke medtaget i støttetilsagnet til 1. etape af byggeriet på Slagterigrunden, og boligselskabet oplyser, at liggeomkostningerne siden købet er afholdt af hovedselskabet. Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.
 
De eksisterende boliger på Slagterigrunden er opført som to punkthuse i fem etager. Afdeling 323 opføres tilsvarende som et punkthus i fem etager, på i alt 1.600 m². Facaderne opføres i gule teglsten med murkroneafslutning, vinduer og døre som træ/aluminium. Tagkonstruktionen udføres med fladt tag med sort tagpap. Bygningen får dermed samme udtryk som de to punkthuse i afdeling 322.
 
De 8 familieboliger bliver på 89 m² - 114 m², mens de 16 små boliger bliver på 44 m² - 54 m², alle boliger bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes Tjekliste for tilgængelighed i støttet byggeri. Boligselskabet etablerer parkeringspladser både foran bygningen og inde under bygningen i stueplan. Ligeledes bliver depotrum etableret i stueplan mens vaskefaciliteterne bliver udbygget i den eksisterende afdeling 322. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 1.600 m² x 19.560 kr./m² = 31.296.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 98.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 28.245.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Ved valg af scenarie 1 (alle små boliger med tilskud fra staten)
 
Familieboliger
Små boliger
I alt
Beboerindskud (2 %)
     301.000 kr.
263.000 kr.
564.000 kr.
Statstilskud
0 kr.
931.000 kr.
931.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån
(10 %)
  1.510.000 kr.
384.000 kr.
1.894.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
13.284.000 kr.
11.572.000 kr.
24.856.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
(100 %)
15.095.000 kr.
13.150.000 kr.
28.245.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 1.894.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb.
 
Ved valg af scenarie 2 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov” er det kun boliger på ca. 40 m², som opføres med statstilskud, og som skal modtage tilsagn (skema A) i 2017. Da ingen af boligerne i dette projekt er på ca. 40 m² udsættes denne sag til behandling i 2018.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Anvisning
Som udgangspunkt har Viborg Kommune anvisningsretten til de små boliger med statsstøtte, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning.
 
Ved valg af scenarie 1 vil Viborg Kommune efter et år vurdere behovet for de små boliger, og afhængig af behovet indgå en aftale med Boligselskab Sct. Jørgen, Viborg om overdragelse af anvisningsretten.
 
Ved valg af scenarie 2 bliver ingen af boligerne opført med anvisningsret og statstilskud.
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje for de 8 familieboliger er 775 kr./m² og 750 kr./m² for de 16 små boliger for første driftsår.
 
De 16 boliger med statsstøtte er ca. 50 m², og huslejen udgør dermed ca. 3.125 kr./måned. Forvaltningen bemærker, at ingen af boligerne har en husleje på 2.500 kr./måned excl. forbrug, jf. sag nr. 5 fra byrådsmødet den 22. februar 2017. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5.
 
Lejeledighed
Adolfsvej er beliggende i Bjerringbro bymidte, hvor én almen bolig er ledig. Oversigt over ledige almene boliger i Bjerringbro fremgår af bilag nr. 6.
 
Pr. 1. november 2017 er ledighedsprocenten for almene familieboliger i Viborg Kommune som helhed 0,22 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i januar 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 321, Centerområde ved Østergade i Bjerringbro, delområde I. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.Bilag

Sagsid.: 17/52867
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 136, 36 almene familieboliger i Banebyen i Viborg, samt godkendelse af huslejen for første driftsår. De 36 boliger opføres efter Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.
 
Tidligere på dagens møde er der blevet drøftet flere scenarier i sagen ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov”. Hvis scenarie 3 vælges her, bortfalder den aktuelle sag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 36 almene familieboliger i afdeling 136, beliggende i Banebyen i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 26.099.000 kr.,
 
2. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 136’s køb af en byggeret i form af retten til at opføre boliger ovenpå en af sælger opført bygning, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
4. at der gives tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør 750 kr./m².
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
6. at ved valg af scenarie 1 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov” giver byrådet en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 516.000 kr. til konto ”Afdeling 136, Banebyen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018. Beløbet finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 1.930.000 kr. til almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med et boligsocialt behov,
 
eller
 
7. at ved valg af scenarie 2 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov” gives en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 1.679.000 kr. (229.000 kr. + 1.450.000 kr.) til konto ”Afdeling 136, Banebyen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018. Finansieringen fremgår af scenarie 2 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov”, som er behandlet på dagens møde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til
opførelse af 36 almene familieboliger i afdeling 136, beliggende i Banebyen i Viborg, med en samlet
finansieringsberettiget anskaffelsessum på 26.099.000 kr.,
 
2. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 136’s køb af en byggeret i form af retten til at opføre boliger ovenpå en af sælger opført bygning, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og B finansieres af
rådighedsbeløbet i 2018,
 
4. at der gives tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør 750 kr./m², og
 
6. at der gives en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 516.000 kr. til konto ”Afdeling 136, Banebyen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018. Beløbet finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 1.930.000 kr. til almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med et boligsocialt behov.
 
Ib Bjerregaard og Nina Hygum tager forbehold.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 12. oktober 2016 (sag nr. 1) reserveret en samlet kvote på 1.930.000 kr. til grundkapital til små boliger med lav husleje, som kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov.
 
Byrådet har efterfølgende den 22. februar 2017 (sag nr. 5) stillet krav om, at størrelsen på boligerne skal være ca. 40 m², og at huslejen (i 2017-niveau) maksimalt bliver 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 136 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre 36 familieboliger med statstilskud til lav husleje beliggende i Banebyen i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Afdeling 136 har indgået betinget købsaftale med Bach Gruppen Ejendomme A/S om retten til at opføre boligerne oven på en bygning, der skal opføres af Bach Gruppen Ejendomme A/S. Boligafdelingen opføres i form af en ejerlejlighed.
 
Købesummen er fastsat til 2.500 kr. pr. opnået støtteberettiget m2 boligareal, svarende til den pris boligselskabet i andre tilfælde har betalt for byggeret i Banebyen. Bach Gruppen Ejendomme A/S forpligter sig i henhold til købsaftalen til at opfylde en række forhold, herunder krav i lokalplanen, der er forudsætninger for opførelsen af boligerne. Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.
 
Grundudgiften, dvs. købesum tillagt tinglysningsomkostninger og tilslutningsafgifter mv., er i henhold til skema A på 5,003 mio. kr., hvilket svarer til ca. 19 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Byggeriet opføres som etagebyggeri i fire etager med et samlet areal på 1.600 m². 16 boliger opføres på ca. 40 m² og 20 boliger opføres på ca. 50 m², fire boliger bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes Tjekliste for tilgængelighed i støttet byggeri.  Der etableres parkering, depotrum og vaskefaciliteter i kælderen i ejerlejlighedsregi på matriklen. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 1.600 m² x 19.560 kr./m² = 31.296.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 83.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 26.099.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
Ved valg af scenarie 1 (alle boliger med tilskud fra staten):
 
Beboerindskud (2 %)
    522.000 kr.
Statstilskud   
2.094.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån
516.000 kr.
Realkreditlån (88 %)         
22.967.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
26.099.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 516.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb.
 
Ved valg af scenarie 2 (16 boliger med tilskud fra staten og 20 boliger uden tilskud):
                                                                
 
16 Små boliger  
20 Familieboliger
Beboerindskud (2 %)
232.000 kr.
    290.000 kr.
Statstilskud   
931.000 kr.
0 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
229.000 kr.
1.450.000 kr.
Realkreditlån (88 %)         
10.208.000 kr.
12.759.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
11.600.000 kr.
14.499.000 kr.
 
Beløbene er skønnet ud fra en forholdsmæssig beregning af anskaffelsessummen indberettet ved scenarie 1.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 1.679.000 kr. (229.000 kr. + 1.450.000 kr.).
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Anvisning
Som udgangspunkt har Viborg Kommune anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning.
 
Ved valg af scenarie 1 vil Viborg Kommune efter et år vurdere behovet for de små boliger, og afhængig af behovet indgå en aftale med Boligselskab Sct. Jørgen, Viborg om overdragelse af anvisningsretten.
 
Ved valg af scenarie 2 beholder Viborg Kommune anvisningsretten til de 16 boliger og de resterende 20 bliver opført uden anvisningsret og statstilskud.
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje for de 36 familieboliger er 750 kr./m² for første driftsår. Det giver en huslejen på 2.500 kr./måned for en bolig på 40 m². I projektet er der 16 boliger på ca. 40 m² og 20 boliger på ca. 50 m². Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5.
 
Lejeledighed
Den nye afdeling er beliggende i Banebyen i Viborg, hvor der er 1 almen bolig ledig. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Baneby fremgår af bilag nr. 6.
 
Pr. 1. november 2017 er ledighedsprocenten for almene familieboliger i Viborg Kommune som helhed 0,22 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
På nuværende tidspunkt er der et projekt med 42 familieboliger under projektering på Middagshøjvej i Banebyen.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i januar 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være 1-2 %, og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 455, Område til centerformål sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg, delområde IIb. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
Bilag

Sagsid.: 17/52868
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 137, 18 almene familieboliger på Erantisvej i Viborg, samt godkendelse af huslejen for første driftsår. De 18 boliger opføres efter Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.
 
Tidligere på dagens møde er der blevet drøftet flere scenarier i sagen ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov”. Hvis scenarie 3 vælges her, bortfalder den aktuelle sag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 18 almene familieboliger i afdeling 137, beliggende på Erantisvej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 13.232.000 kr.,
 
2. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 137’s køb af en sokkelgrund som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør 750 kr./m².
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
6. at ved valg af scenarie 1 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov” giver byrådet en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 276.000 kr. til konto ”Afdeling 137 på Erantisvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018. Beløbet finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 1.930.000 kr. til almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med et boligsocialt behov,
 
Eller
 
7. at ved valg af scenarie 2 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov” gives en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 858.000 kr. (123.000 kr. + 735.000 kr.) til konto ”Afdeling 137, Erantisvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018. Finansieringen fremgår af scenarie 2 i sag ”Revurdering af behov for almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov”, som er behandlet på dagens møde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til
opførelse af 18 almene familieboliger i afdeling 137, beliggende på Erantisvej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 13.232.000 kr.,
 
2. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 137’s køb af en sokkelgrund som anført i
sagsfremstillingen, godkendes,
 
3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og B finansieres af
rådighedsbeløbet i 2018,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør 750 kr./m².
 
6. at der gives en anlægsbevilling til kommunens andel af grundkapitallån på 276.000 kr. til konto ”Afdeling 137 på Erantisvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018. Beløbet finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 1.930.000 kr. til almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge og andre med et boligsocialt behov.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 12. oktober 2016 (sag nr. 1) reserveret en samlet kvote på 1.930.000 kr. til grundkapital til små boliger med lav husleje, som kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov.
 
Byrådet har efterfølgende den 22. februar 2017 (sag nr. 5) stillet krav om, at størrelsen på boligerne skal være ca. 40 m², og at huslejen (i 2017-niveau) maksimalt bliver 2.500 kr. pr. måned excl. forbrug. Ligeledes stillede byrådet krav om, at en fortætning i den eksisterende afdeling 3 skal godkendes af beboerdemokratiet.
 
Inddragelse og høring
Boligerne er planlagt som fortætning i boligselskabets eksisterende afdeling 3, Klostervænget. I 2016 blev beboerne i afdelingen orienteret om planerne på et afdelingsmøde, hvor der samtidig blev nedsat et fortætningsudvalg for at sikre den beboerdemokratiske proces.
 
På det ordinære afdelingsmøde den 18. september 2017, var 44 lejemål fremmødt, og projektet blev forelagt. Flere beboere stemte imod placeringen, og det blev besluttet, at formanden for afdelingen skulle sende en indsigelse til lokalplanen imod placeringen af byggeriet. Efterfølgende har 97 beboere også sendt en indsigelse til Viborg Kommune imod placeringen af byggeriet.
 
På Teknisk Udvalgs møde den 1. november 2017 (sag nr. 1) blev lokalplanen godkendt med en uændret placering. Lokalplanen er efterfølgende blevet påklaget, men forvaltningen forventer ikke, at klagen har opsættende virkning.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker at opføre 18 familieboliger med statstilskud til lav husleje. Bygningen opføres på Erantisvej i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Boligerne skal opføres på et udmatrikuleret areal på 800 m², som afdeling 3 overdrager til en nyoprettet afdeling 137. Prisen er aftalt til 480.000 kr., svarende til 600 kr. pr. m2. Samtidig opnår afdeling 137 ret til at placere og integrere fx parkeringsforhold, fællesareal forhold, udearealer mv., der er en forudsætning for at det ønskede byggeprojekt, på matrikler, som afdeling 3 ejer i naboområdet.
 
Grundudgiften, dvs. købesum tillagt tinglysningsomkostninger og tilslutningsafgifter mv., er i henhold til skema A på 699.000 kr. hvilket svarer til ca. 5 % af den samlede anskaffelsessum. Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.
 
Byggeriet opføres som etagebyggeri i to etager med et samlet areal på 800 m². Der etableres 8 boliger på ca. 40 m² og 10 boliger på ca. 50 m², to boliger bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes Tjekliste for tilgængelighed i støttet byggeri. Boligselskabet etablerer 9 parkeringspladser i overensstemmelse med lokalplanens krav, og oplyser, at vaskefaciliteter i den eksisterende afdeling 3 kan benyttes. Depotrum vil ligeledes blive etableret i den eksisterende afdeling 3, men boligselskabet mangler dog at redegøre for, hvorledes dette vil ske. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 800 m² x 19.560 kr./m² = 15.648.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 49.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 13.232.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
Ved valg af scenarie 1 (alle boliger med tilskud fra staten):
 
 
Beboerindskud (2 %)
     265.000 kr.
Statstilskud
1.047.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
 276.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
11.644.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
13.232.000 kr.
 
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 276.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb.
 
Ved valg af scenarie 2 (8 boliger med tilskud fra staten og 10 boliger uden tilskud):
                                                                        8 små boliger          10 familieboliger
Beboerindskud (2 %)
118.000 kr.
    147.000 kr.
Statstilskud     
465.000 kr.
0 kr.
Kommunalt grundkapitallån      
123.000 kr.
735.000 kr.
Realkreditlån (88 %)                 
5.175.000 kr.
6.469.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
5.881.000 kr.
7.351.000 kr.
 
Beløbene er skønnet ud fra en forholdsmæssig beregning af anskaffelsessummen indberettet ved scenarie 1.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 858.000 kr. (123.000 kr. + 735.000 kr.).
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Anvisning
Som udgangspunkt har Viborg Kommune anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning.
 
Ved valg af scenarie 1 vil Viborg Kommune efter et år vurdere behovet for de små boliger, og afhængig af behovet indgå en aftale med Boligselskab Sct. Jørgen, Viborg om overdragelse af anvisningsretten.
 
Ved valg af scenarie 2 beholder Viborg Kommune anvisningsretten til de 8 små boliger og de resterende 10 bliver opført uden anvisningsret og statstilskud.
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje for de 18 familieboliger er 750 kr./m² for første driftsår. Det giver en husleje på 2.500 kr./måned for en bolig på 40 m². I projektet er der 8 boliger på ca. 40 m² og 10 boliger på ca. 50 m². Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5.
 
Lejeledighed
Klostervænget er beliggende i Viborg bymidte, hvor én almen bolig er ledig. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg fremgår af bilag nr. 6.
 
Pr. 1. november 2017 er ledighedsprocenten for almene familieboliger i Viborg Kommune som helhed 0,22 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
På nuværende tidspunkt er der et projekt med 42 familieboliger under projektering på Middagshøjvej i Banebyen.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i januar 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være 1-2 % og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 164, Boligområde ved Bellisvej / Brovej / Søndermarksvej - omdannelse. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.Bilag

Sagsid.: 17/59345
Resume
Boligselskabet Viborg, afd. 68, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af ubebygget grund, beliggende Liseborg Hegn.
 
Anmodningen er fremsat i henhold til almenboliglovens § 26.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg, afdeling 68’s køb af grund, beliggende Liseborg Hegn, i henhold til købsaftaler af 19. oktober 2017, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg, afd. 68, har indgået betingede købsaftaler med private grundejere om køb af en sammenhængende ubebygget grund, beliggende Liseborg Hegn (matr.nr. 447bo, Viborg Markjorder og del af matr.nr. 447z, Viborg Markjorder). Grunden får et areal på ca. 6.275 m².
 
Den samlede købesum udgør 4,45 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg har på sit møde den 13. oktober 2017 godkendt erhvervelse af grunden til den anførte købesum.
 
På grunden påtænker boligselskabet at opføre 17 almene familieboliger à 105 m2 med en husleje på ca. 7.800 kr. pr. md., svarende til 894 kr. pr. m2 pr. år. Boligselskabet anslår den samlede anskaffelsessum til ca. 34,7 mio. kr., heraf er grundudgiften (inkl. tinglysnings- og tilslutningsafgifter mv.) anslået til ca. 6 mio. kr., svarende til ca. 17 % af anskaffelsessummen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Viborg, afd. 68, har endnu ikke ansøgt om støttetilsagn og forventer primo 2018 at indsende skema A (ansøgning om støttetilsagn).
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det kommunale grundkapitallån ved et efterfølgende støttetilsagn udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Ved en anslået anskaffelsessum på ca. 34,7 mio. kr. udgør det kommunale grundkapitallån ca. 3,47 mio. kr. Derudover skal kommunen stille garanti for realkreditbelåningen.
 
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) besluttet bl.a. at reservere en kvote på 18 almene familieboliger i Liseborg (anført som Liseborgvej 62B) til Boligselskabet Viborg med rådighedsbeløb i 2018 på 3,6 mio. kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Grunden er omfattet af lokalplan 191 og beliggende i delområde IIb, der i lokalplanen er udlagt til tæt-lavt byggeri.

Sagsid.: 17/59337
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 132, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af ubebygget grund, beliggende ved Erik Glippings Vej, Viborg (del af Banebyen).
 
Anmodningen er fremsat i henhold til almenboligloven § 26.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 132’s køb af grund, beliggende ved Erik Glippings Vej, Viborg (del af Banebyen), som anført i sagsfremstillingen, godkendes.
 
Ovenstående ”at” er med forbehold for boligselskabets hovedbestyrelses godkendelse af tillæg af 20. november 2017 til købsaftalen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Det blev på mødet oplyst, at Boligselskabets hovedbestyrelse på mødet den 7. december 2017 besluttede at tiltræde tillæg af 20. november 2017 til købsaftalen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Ib Bjerregaard og Nina Hygum tager forbehold.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 132, har indgået betinget købsaftale af 14. oktober 2016 med tillæg af 20. november 2017 med Bach Gruppen Ejendomme A/S om køb af ubebygget og rengjort grund på 13.928 m2, beliggende ved Erik Glippings Vej i Viborg (matr.nr. 62d, Viborg Markjorder). Eventuelle udgifter som følge af jordbunds- eller forureningsforhold afholdes af sælger.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse har på sit møde den 15. november 2016 godkendt betinget køb af op til 8.200 m2 byggeret til en pris af 2.500 kr. pr. m2 støtteberettiget boligareal, svarende til i alt 20,5 mio. kr. Beslutningen blev truffet på baggrund af købsaftale af 14. oktober 2016.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse vil på kommende møde den 7. december 2017 tage stilling til tillæg af 20. november 2017 til omtalte købsaftale.
 
I købsaftalen er købesummen aftalt til 2.500 kr. pr. opnået m² støtteberettiget boligareal inkl. moms og ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter. Den aftalte købesum svarer til den pris boligselskabet i andre tilfælde har betalt for byggeret i Banebyen.
 
Efter købsaftalen med tillæg betaler boligselskabet minimum 20 mio. kr., svarende til en byggeret på 8.000 m2 støtteberettiget boligareal, uanset om byrådet efterfølgende giver støttetilsagn til etablering af almene boliger på grunden. Minimumskøbesummen betales pr. overtagelsesdagen, der forventes at blive 1. januar 2018.
 
Boligselskabet forventer i 1. kvartal 2018 at indsende ansøgning om støttetilsagn til etablering af 80 almene boliger på grunden, idet boligselskabet henviser til, at byrådet allerede har givet kvoter til etablering af hhv. 2 x 15 almene familieboliger (kvoteår 2016), 20 almene familieboliger (kvoteår 2017) samt kvote på 30 almene familieboliger (kvoteår 2018).
 
Boligselskabet påtænker at bygge boligerne ad to omgange. Dels etablering af ca. 45 rækkehuse med et samlet boligareal på 5.042 m², dels etablering af ca. 35 etageboliger med et samlet boligareal på 3.034 m². Såfremt der etableres i alt 8.076 m² støtteberettiget boligareal på grunden, bliver den endelige købesummen 20,19 mio. kr. inkl. moms og ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter.
 
De 80 boliger forventes at være klar til indflytning hhv. medio og ultimo 2021. Det anførte tidsforløb betyder, at boligselskabets dispositionsfond skal afholde op til 100.000 kr. i liggeomkostninger fra købesummen betales og indtil der gives støttetilsagn til de to projekter. De samlede liggeomkostninger i perioden fra de respektive støttetilsagn og indtil indflytning indgår i de respektive boligafdelingers økonomi og forventes samlet at blive ca. 600.000 kr.
 
Grunden svarer til delområde I og IIa i lokalplan 455. Kortbilag fra lokalplanen fremgår af bilag 1.
 
På den baggrund har forvaltningen ingen indvendinger mod boligselskabets køb af grunden.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet henviser til, at de omtalte byggeprojekter endnu er under udarbejdelse. Forvaltningen forudsætter, at politisk behandling af ansøgning om støttetilsagn til byggerierne sker 1-3 måneder efter modtagelse af boligselskabets respektive ansøgninger om støttetilsagn (skema A).
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret de omtalte kvoter til i alt 80 almene familieboliger i Banebyen.
 
Det kommunale grundkapitallån ved et efterfølgende støttetilsagn inden udgangen af 2018 udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum.
 
Efter gældende lovgivning stiger det kommunale grundkapitallån til 14 % af den samlede anskaffelsessum pr. 1. januar 2019. Hertil bemærkes, at der er stillet lovforslag om en forhøjelse til 20 %.
 
Beskrivelsen ovenfor af de påtænkte byggerier på grunden, herunder de økonomiske forhold, forudsætter således, at byrådet giver støttetilsagn til byggerierne inden udgangen af 2018.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Grunden er beliggende i delområde I og IIa af lokalplan nr. 455. De påtænkte byggeri vurderes på baggrund af de foreliggende oplysninger overordnet at være i overensstemmelse med lokalplanen.


Bilag

Sagsid.: 17/58987
Resume
Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer del af ejendommen, Søndersøvej 63, jf. beskrivelsen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb, og
 
2. at kommunen i forbindelse med en ekspropriation jf. 1. ”at” medeksproprierer de arealer, som ejeren kræver medeksproprieret jf. beskrivelsen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunen har byggemodnet og solgt grunde i Arnbjerg, og der er behov for yderligere grunde.
 
I 2018 skal byggemodning af arealerne umiddelbart syd for Søndersøvej (omfattet af lokalplan nr. 477, der blev vedtaget af byrådet den 22. november 2017 (sag nr. 11)) i gang. Ejerne af arealerne under lokalplan nr. 477 agter ikke at byggemodne selv, men er indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).
 
Dette forudsætter, a) at der er hjemmel til at ekspropriere, og det er der i Planloven § 47 sammenholdt med den vedtagne lokalplan for området.
 
Det skal herudover b) være nødvendigt at ekspropriere, og det aktuelle behov for boliggrunde i området viser nødvendigheden. Det bemærkes særligt, at efterspørgslen efter boliggrunde i Viborg by nu i meget høj grad skal efterkommes i Arnbjerg, idet der p.t. ikke i samme omfang som tidligere er særligt stort udbud af grunde andre steder i Viborg by.
 
Kommunens aktuelle behov til parcelhusgrunde nødvendiggør at ekspropriere matr.nr. 1 ak Søgårde Asmild og 1 ao Søgårde Asmild (markeret med lyseblåt på bilag nr. 1) på i alt ca. 200.000 m2. På dette areal kan der etableres ca. 60 parcelhusgrunde.
 
Ejeren vil i tilfælde af en ekspropriation gøre gældende, at kommunen skal medekspropriere matr.nr. 3 c Søgårde Asmild (markeret med brunt på bilag nr. 1) på ca. 65.000 m2. Ejeren anfører, at arealet herefter er det eneste egentlige landbrugsareal under ejendommen, og at det herefter er for lille til rentabel drift. Herudover bliver det afskåret fra ejendommens bygninger med vanskeligere adgangsforhold. Det er forvaltningens vurdering, at arealet under disse omstændigheder kan kræves medeksproprieret. Dette areal er også planlagt til byudvikling og byggemodnes, når efterspørgslen efter boliggrunde nødvendiggør det.
 
Ejerne af Søndersøvej 63 og Søndersøvej 74 ejer også i fællesskab matr.nr. 8 Søgårde Asmild (markeret med gult på bilag nr. 1) på ca. 8.000 m2. Dette areal skal anvendes delvist til tæt-lavt boligbyggeri, delvist til grønne områder.
 
Det bemærkes, at kommunen i forvejen ejer matr.nr. 2 ac Søgårde Asmild (markeret med orange på bilag nr. 1).
 
Endelig skal c) kommunens vilje til at ekspropriere også være til stede, og den kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Kommunen planlægger og har afsat midler til byggemodning i 2018, og arbejdet vil blive igangsat i starten af 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/59350
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer del af ejendommen, Søndersøvej 74, jf. beskrivelsen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb, og
 
2. at kommunen i forbindelse med en ekspropriation jf. 1. ”at” medeksproprierer de arealer, som ejeren kræver medeksproprieret jf. beskrivelsen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunen har byggemodnet og solgt grunde i Arnbjerg, og der er behov for yderligere grunde.
 
I 2018 skal byggemodning af arealerne umiddelbart syd for Søndersøvej (omfattet af lokalplan nr. 477, der blev vedtaget af byrådet den 22. november 2017 (sag nr. 11)) i gang. Ejerne af arealerne under lokalplan nr. 477 agter ikke at byggemodne selv, men er indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).
 
Dette forudsætter, a) at der er hjemmel til at ekspropriere, og det er der i Planloven § 47 sammenholdt med den vedtagne lokalplan for området.
 
Det skal herudover b) være nødvendigt at ekspropriere, og det aktuelle behov for boliggrunde i området viser nødvendigheden. Det bemærkes særligt, at efterspørgslen efter boliggrunde i Viborg by nu i meget høj grad skal efterkommes i Arnbjerg, idet der p.t. ikke i samme omfang som tidligere er særligt stort udbud af grunde andre steder i Viborg by.
 
Kommunens aktuelle behov til parcelhusgrunde nødvendiggør at ekspropriere del af matr.nr. 2 aa Søgårde Asmild og kommunens aktuelle behov for grunde til tæt-lavt boligbyggeri nødvendiggør at ekspropriere yderligere arealer af matr.nr. 2 aa og del af matr.nr. 2 a Søgårde Asmild (markeret med grønt på bilag nr. 1). Det nødvendige areal er på i alt ca. 92.000 m2 (der også indbefatter nødvendige grønne arealer). På dette areal kan der etableres ca. 45 tæt-lave boliger og 5 parcelhusgrunde.
 
Ejeren vil i tilfælde af en ekspropriation gøre gældende, at kommunen skal medekspropriere resten af matr.nr. 2 aa Søgårde Asmild og matr.nr. 2 s Søgårde Asmild (markeret med blåt/lilla på bilag nr. 1) på i alt ca. 82.000 m2. Ejeren anfører, at arealet herefter er for lille til rentabel drift og for uregulært i formen. Herudover bliver det afskåret fra ejendommens bygninger med vanskeligere adgangsforhold. Det er forvaltningens vurdering, at arealet under disse omstændigheder kan kræves medeksproprieret. Dette areal er også planlagt til byudvikling og byggemodnes, når efterspørgslen efter boliggrunde nødvendiggør det.
 
Ejerne af Søndersøvej 63 og Søndersøvej 74 ejer også i fællesskab matr.nr. 8 Søgårde Asmild (markeret med gult på bilag nr. 1) på ca. 8.000 m2. Dette areal skal anvendes delvist til tæt-lavt boligbyggeri, delvist til grønne områder.
 
Det bemærkes, at kommunen i forvejen ejer matr.nr. 2 ac Søgårde Asmild (markeret med orange på bilag nr. 1).
 
Endelig skal c) kommunens vilje til at ekspropriere også være til stede, og den kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Kommunen planlægger og har afsat midler til byggemodning i 2018, og arbejdet vil blive igangsat i starten af 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/53702
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg af bionaturgasledning mellem biogasanlæg Ø. Børstingvej 6, Iglsø og M/R-station 2003 Lundgårdsvej 2A, Stoholm.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere rettigheder til etablering af den beskrevne bionaturgasledning fra et biogasanlæg beliggende på Ø. Børstingvej 6, Iglsø til M/R-station Lundgårdsvej 2A, Stoholm, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har ved afgørelse af den 14. oktober 2016 givet landzonetilladelse til etablering af et biogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, Stoholm. Viborg Kommune har den 24. maj 2017 givet landzonetilladelse til ændret udførelse af biogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, Stoholm. Det er bl.a. for at gøre det muligt at opføre et opgraderingsanlæg, så biogassen kan sendes ind i naturgasnettet.
Viborg Kommune har den 31. august 2017 meddelt, at etablering af bionaturgasledningen ikke kræver VVM. 
 
Kommunen er i gang med en planlægningsproces for et biogasanlæg større end det nu tilladte. Planforslag med tilhørende miljørapport er i offentlig høring frem til den 2. januar 2018 i forlængelse af byrådets beslutning den 25. oktober 2017 om offentliggørelse (sag nr. 12).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
For at kunne føre den opgraderede biogas til naturgasnettet har HMN GasNet P/S udarbejdet et projektforslag for etablering af bionaturgasledning fra biogasanlæg Ø. Børstingvej 6, Iglsø til M/R-station Lundgårdsvej 2A, Stoholm. For at gennemføre anlægsarbejdet inden den planlagte idriftsættelse af biogasanlægget har HMN GasNet P/S anmodet byrådet om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for etablering af bionaturgasledningen. Anmodningen kan ses i bilag nr. 1.
 
HMN GasNet P/S anmoder om, at retten til anlæg af bionaturgasledningen og pålæg af servitutter kan sikres ved ekspropriation. Servitutteksten kan ses i bilag nr. 2.
 
Etablering af bionaturgasledningen er en forudsætning for at realisere projektet. Projektet forudsætter anlæg af ca. 6,4 km ledning over 26 matrikler fordelt på 20 lodsejere. Ledningslængder og berørte matrikler samt lodsejere fremgår af bilag nr. 3. Det overordnede ledningstracé er illustreret i bilag nr. 4.

HMN GasNet P/S oplyser, at det er hensigten at benytte frivillige forlig, men for at sikre projektets fremdrift ønskes en principbeslutning om ekspropriation fra Viborg Kommune.
 
Principbeslutningen om ekspropriationshensigt er desuden en forudsætning for, at erstatninger for servitutter mv. anerkendes som skattefrie. Dette gælder også ved aftaler indgået ved frivillige forlig med lodsejerne. Ved at der er truffet en principbeslutning, kan aftaler indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation af arealer til etablering af bionaturgasledning vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Varmeforsyningsloven § 16 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
Bilag

Sagsid.: 17/50550
Resume
I investeringsoversigten for 2017 er der afsat rådighedsbeløb til salg af bolig- og erhvervsgrunde. Det faktisk antal solgte bolig- og erhvervsgrunde i 2017 er nu gjort op, og der skal til disse søges frigivelse af rådighedsbeløb samt bevilling.
Indstilling
Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives anlægsindtægtsbevillinger på i alt 58.380.000 kr. med rådighedsbeløb på 59.090.000 kr. i 2017
 
2. at indtægten på 59.090.000 kr. i 2017 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på ”Diverse områder, boliggrunde” nedsættes med 57.740.000 kr., og at restbeløbet på 1.350.000 kr. tillægges kassen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
På det oprindelige budget for 2017 var der afsat indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på i alt 56.240.000 kr. fordelt med 51.240.000 kr. til boliggrunde og 5.000.000 kr. til erhvervsgrunde.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 er det oprindelige budget til boligformål forhøjet med 6.500.000 kr. (tillagt kassebeholdningen).
 
Der er i året frigivet 5.189.000 kr. af det oprindelige budget til salg af grunde til finansiering af bevillinger til andre formål (15 mindre ubebyggede arealer samt salg af Banegårdspladsen 6, Viborg) i 2017.
  
Det korrigerede budget for det samlede grundsalg udgør herefter (56.240.000 kr. + 6.500.000 – 5.189.000 kr.) 57.551.000 kr.
 
Tabel 1
(1.000 kr.)
Oprindeligt budget
Frigivet til andre formål i 2017
Forhøjelse jf. ovenfor
Korrigeret budget
Boliggrunde
51.240
0
6.500
57.740
Erhvervsgrunde
5.000
-5.189
0
-189
I alt
56.240
-5.189
6.500
57.551
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har lavet en opgørelse over det faktiske grundsalg for 2017 (indtil ultimo november måned).
 
Der er i sagen medtaget de nødvendige rådighedsbeløb og bevillinger til det salg, der indtil nu er sket med overtagelse i 2017, og hvor bevilling ikke allerede er givet.
 
Boligrunde
Forudsætningerne for det oprindelige budget var, at der skulle sælges ca. 75 boliggrunde, og at salget skete som en blanding af parcelhusgrunde og grunde til opførsel af tæt/lav byggeri.
 
Der er solgt 82 parcelhusgrunde samt 5 storparceller fordelt på 2 områder med overtagelse i 2017 til en samlet sum af 58.924.000 kr.
 
Der forventes ikke solgt flere boliggrunde med overtagelse i den resterende del af 2017, idet handler, der er indgået så sent på året, typisk sker med overtagelse i det nye år (og derved først regnes med i salget i 2018).
 
Salget af kommunale byggegrunde til boligformål fordeler sig på en række udstykningsområder, som fremgår af nedenstående tabel 2:
 
Tabel 2
Område:
Parcelhusgrunde
Spangsbjerg Toft (Viborg)
5
Hedelyngen (Viborg)
10
Arnbjerg Fælled (Viborg)
22
Skovhøjen (Viborg)
13
Asmild Ager (Viborg)
11
Asmild Mark (Viborg)
3
Udsigten (Stoholm)
1
Egevej (Karup)
1
Hindbærkrattet (Bjerringbro)
2
Diget (Klejtrup)
1
Stenager (Ørum)
2
Bag Højen (Møldrup)
1
Rugvænget (Møldrup)
1
Søparken 2. etape (Rødding)
5
Præstetoften (Tapdrup)
1
Tapdrupvænget (Tapdrup)
1
Rishøjen (Bjerregrav)
1
Fælledparken (Vejrumbro)
1
I alt parcelhusgrunde
82
Fristruphøjvej, Viborg
*)20
Asmild Mark, Viborg
**)40
I alt antal boliger
142
 
*) Salg af 2 storparceller til Boligselskabet Viborg til opførsel af 20 boliger.
**) Salg af 3 storparceller til Mariendal Ejendomme til opførelse af 40 tæt-lav boligbebyggelse.
 
Der har i 2017 ikke været tilbageskødet boliggrunde, men der er en enkelt boliggrund på Tapdrupvænget, der har fået tildelt reduktion i salgspris på netto 182.000 kr., som følge af de ekstraordinære geotekniske funderingsforhold på grunden.
 
Opgørelse af hensættelser vedrørende salg af grunde i Viborg By
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. november 2017 (sag nr. 7) en model for henlæggelser til fremtidig institutionsbyggeri mv. ved salg af boliggrunde i Viborg By. Det blev besluttet, at modellen er gældende fra 1. juli 2017. Det kan oplyses, at der er solgt 21 grunde i Viborg By med overtagelse i 2. halvår 2017. Henlæggelsen ved udgangen af 2017 udgør således 3.150.000 kr. (21 x 150.000 kr.).
 
Erhvervsgrunde
Der er på nuværende tidspunkt solgt to erhvervsgrunde for netto 346.490 kr. De solgte arealer udgør i alt ca. 2.382 m2.
 
Det økonomiske resultat (bolig- og erhvervsgrunde)
Nedenstående tabel 3 viser budgetbeløbene og det faktiske salg i 2017 (bolig og erhverv), hvortil der i sagen søges rådighedsbeløb.
 
Tabel 3
(1.000 kr.)
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Heraf er bevilling / rådigheds-beløb frigivet
Salg af grunde – endnu ikke frigivet
Merindtægt
 
 
 
Boligformål
51.240
57.740
58.743
-1.003
Erhvervsformål
5.000
5.000
5.189
347
-536
I alt
56.240
62.740
5.189
*59.090
-1.539
* Rådighedsbeløb, som frigives i denne sag (59.090.000 kr.)
 
 
Øvrige bemærkninger
Der er forskel på størrelsen af bevillinger og rådighedsbeløb, fordi de 2 beløb ikke altid gives samtidig. Rådighedsbeløbet gives til et bestemt budgetår, hvor bevillingen kan dække en længere periode (eksempelvis kan der være givet bevillinger til salg af grunde i et helt udstykningsområde, hvor rådighedsbeløbene gives i det enkelte budgetår, efterhånden som grundene sælges). Til de grunde, der er solgt i 2017 mangler der således at blive givet bevilling for 58.380.000 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/58028
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2 grunde i boligområde ved Rosenvænget.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 2 parcelhusgrunde på Rosenvænget, Viborg fastsættes til 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet fastsatte på dets møde den 30. august 2017 (sag nr. 17) grundpriser for 15 grunde på Rosenvænget til priser på 900.000 kr. – 1.000.000 kr.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På tidspunktet for det ovennævnte byrådsmøde var der uafklarede forhold vedrørende støj for så vidt angår 2 grunde. Disse forhold er nu afklaret, og der kan derfor fastsættes priser og øvrige salgsvilkår for de 2 sidste grunde.
 
Mindstepriserne for de 2 grunde foreslås fastsat til 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen - bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen – særligt de øvrige grunde på Rosenvænget, der som nævnt blev prissat til 900.000 kr. – 1.000.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Grundene udbydes til salg senest i uge 1, 2018.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/58030
Resume
Sagen vedrører fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 3 grunde på Engvej i Tapdrup.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 3 parcelhusgrunde på Engvej i Tapdrup fastsættes til 750.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 26. marts 2014 (sag nr. 38), at kommunen købte ejendommen Engvej 9 for 995.000 kr.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ejendommen Engvej 9 kan sammen med kommunens tilgrænsende areal anvendes til boligformål, idet der i år er lavet en ændring af kommuneplanrammerne. Dette var forudsat ved købet.
 
Der er nu ved at blive byggemodnet, og det forventes færdigt i starten af 2018, så der skal fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.
 
Mindstepriserne for grundene foreslås fastsat til 750.000 kr. inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms - jf. bilag nr. 1. Der er herved såvel taget i betragtning, at grundene er velbeliggende med udsigt over Nørreådalen, som at grundene ikke er beliggende i selve Viborg by.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Grundene udbydes til salg senest i uge 1.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/55523
Resume
Med henblik på fortsat salg af bolig- og erhvervsgrunde fastsætter byrådet årligt grundpriser og øvrige salgsvilkår for det følgende år. Med denne sag fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2018, der skal indstilles til byrådets godkendelse.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at priser på boliggrunde i 2018 fastsættes som anført i bilag nr. 1,
 
2. at priser på erhvervsgrunde i 2018 fastsættes som anført i bilag nr. 2,
 
3. at øvrige salgsvilkår for 2018 er som beskrevet i bilag nr. 3, og
 
4. at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Priser og vilkår
Grundpriserne er i Viborg Kommune fastsat til de mindstepriser, som fremgår af oversigterne i bilag nr. 1 vedr. boliggrunde og bilag nr. 2 vedr. erhvervsgrunde.
 
De øvrige salgsvilkår fremgår af bilag nr. 3.
 
På byrådsmødet den 30. august 2017 blev der fastsat grundpriser for boliggrunde på Spurvelunden og Stærelunden (sag nr. 16), Rosenvænget (sag nr. 17) og Arnbjerg (sag nr. 15). I alle 3 sager blev priserne efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget hævet med 100.000 kr. pr. grund i forhold til forvaltningens oplæg. Det kan overvejes, om dette også skal medføre højere priser for de øvrige parcelhusgrunde, som kommunen havde (og fortsat har) i Viborg by på det tidspunkt. Der er tale om 1 grund på Hedelyngen, 1 grund på Vesterheden, 3 grunde på Hedeskrænten, 1 grund på Arnbjerg Fælled og 2 grunde på Palleshøje – jf. bilag nr. 1.
 
Udbudsmåder
Kommunens salg af grunde sker i.h.t. Udbudsbekendtgørelsen, hvilket indebærer at der er følgende muligheder:
 
Byrådet har hidtil fastsat minimumspriser, som grunden så er udbudt til. Denne metode muliggør, at kommunen umiddelbart kan sælge til højestbydende (hvis buddet opfylder minimumsprisen), når fristen er udløbet.
 
Byrådet kan også fastsætte en fast pris. Såfremt grundene udbydes med fast pris, kan der alligevel gives overbud. I så fald kan kommunen ikke umiddelbart sælge til højeste bud, men skal først give alle, der har budt, mulighed for at komme med et nyt bud.
 
Byrådet kan også undlade at fastsætte priser og udbyde med opfordring til at afgive et bud. I så fald kan der først indgås en handel efter byrådsgodkendelse af de enkelte salg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/11887
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om udvalget indstiller nedrivning af et antal ledige kommunale ejendomme.
 
Sagen blev udsat på byrådets møde den 22. november 2017 (sag nr. 5).
 
Der var inden byrådets møde modtaget en henvendelse fra John Brogaard, Rødkærsbro, om køb af ejendommen Jernbanegade 10, Rødkærsbro. Henvendelsen fremgår af bilag nr. 3.
 
Endvidere var der inden byrådets møde modtaget en henvendelse fra følgegruppen vedrørende områdefornyelsesprogrammet i Rødkærsbro. Henvendelsen vedrører ejendommen Jernbanegade 10, Rødkærsbro. Henvendelsen fremgår af bilag nr. 4.
 
Der var ligeledes inden byrådets møde modtaget en indsigelse mod nedrivningen af Jernbanegade 10, Rødkærsbro, fra Kirsten-Marie Hedeland. Henvendelsen fremgår af bilag nr. 5.
 
Forvaltningen har på baggrund af henvendelserne udarbejdet et notat vedr. ejendommen Jernbanegade 10 i Rødkærsbro (bilag nr. 6).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der sker nedrivning af de 5 ejendommene nævnt i bilag 2,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr., og
 
3. at rådighedsbeløbet i 2018 på 1.565.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.
 
eller
 
4. at ejendommen: Jernbanegade 10, Rødkærsbro, sælges,
 
5. at der sker nedrivning af følgende 4 ejendomme: Skolen 2 – 4, Frederiks, Skolen 6, Frederiks, Brændstrupvej 39, Rødkærsbro samt Søndersøparken 18, Viborg,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.295.000 kr., og
 
7. at rådighedsbeløbet i 2018 på 1.295.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Inden mødet var der modtaget en henvendelse fra Holger Andersen. Henvendelsen kan ses som nyt bilag nr. 7.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der sker nedrivning af de 5 ejendommene nævnt i bilag nr. 2,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2018 på 1.565.000 kr., og
 
3. at rådighedsbeløbet i 2018 på 1.565.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det mulige salg af byggeretten på Søndersøparken 18.
Sagsfremstilling
Sagen var på dagsorden til byrådets møde den 22. november 2017 (sag nr. 5) med nedenstående sagsfremstilling. Sagen blev udsat.
 
”Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest den 10. maj 2017 (sag nr. 23) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme mv.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Økonomi- og Erhvervsudvalget får to gange årligt en statusorientering vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme mv.
 
Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 25. oktober 2017 vedrørende:
 • Ejendomme, som er sat til salg
 • Ejendomme, som forberedes på salg
 • Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. maj 2017
 • Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.
Vibevej 2 i Kølvrå er ifølge kommuneplanrammen udlagt til almen service, og et salg vil fordre, at kommuneplanrammen ændres. Forvaltningen foreslår, at kommuneplanrammen vedr. Vibevej 2 i Kølvrå ændres med henblik på salg til centererhverv.
 
Viborg Kommune har nedenstående ejendomme, hvortil der ikke længere er et kommunalt anvendelsesbehov. Ejendommenes beliggenhed og tilstand betyder, at forvaltningens vurdering er, at salg ikke er muligt. Forvaltningen anbefaler at disse nedrives. Det drejer sig om følgende ejendomme:
 • Skolen 2-4, Frederiks
 • Skolen 6, Frederiks
 • Brændstrupvej 39, Rødkærsbro
 • Søndersøparken 18, Viborg
 • Jernbanegade 10, Rødkærsbro
Beskrivelse af de enkelte ejendomme fremgår af bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der er i bilag nr. 1 beskrevet tidsperspektiv for de enkelte ejendomme.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For så vidt angår ejendommene til nedrivning er de direkte omkostninger ved stilstandsdrift af ejendommene forholdsvis beskedne set i forhold til de udgifter, der er forbundet med nedrivning, men ud over de direkte bogførte driftsomkostninger knytter der sig en række indirekte omkostninger i form af teknisk service, opsyn, administration og fakturahåndtering til hver af ejendommene.
 
De bogførte driftsomkostninger for ejendommene var i 2016 på godt 100.000 kr.
 
Udgifter til nedrivning af ejendommene er anslået til 1.565.000 mio. kr. – forudsat at der ikke forekommer miljøskadelige stoffer i bygningerne i større omfang end sædvanligt for de pågældende bygningstyper.
 
De indirekte omkostninger lader sig vanskeligt kapitalisere, og de indgår derfor ikke i foranstående talmateriale.
 
Da bygningernes fremtidige status har været usikker, er der kun foretaget absolut nødvendige reparationer og vedligeholdelsesarbejder de seneste år. Der er således genereret et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb, som skal indhentes, hvis bygningerne bevares.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.”
 
Nye oplysninger
Efter byrådsbehandlingen den 22. november 2017 har forvaltningen udarbejdet et notat vedr. ejendommen Jernbanegade 10 i Rødkærsbro, jf. bilag nr. 6.
 
Af notatet fremgår, at der i programmet, udarbejdet i forbindelse med områdefornyelsen i Rødkærsbro, er beskrevet to scenarier, alt efter om bygningen bevares eller nedrives. Begge scenarier kan håndteres, men intentionen i programmet er dog at arbejde for at finde midler til nedrivning og etablering af et grønt byrum.
Bilag

Sagsid.: 17/59406
Resume
Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø, Tange Solbåd, ansøger Viborg Kommune om støtte på 500.000 kr. til medfinansiering af indkøb af 40-personers solcelledrevet fartøj til tursejlads på Tange sø.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der afsættes 500.000 kr. i 2018 til medfinansiering af indkøb af solcelledrevet turbåd til ’Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø’,

2. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen i 2018 under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

3. at bevillingen gives under forudsætning af, at den øvrige finansiering tilvejebringes som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune bidrog i 2015 med 25.000 kr. til udarbejdelse af prospekt, der efterfølgende har medført, at ’Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø’ fik mulighed for på årsbasis at leje en solcelledrevet turbåd med plads til 12 passagerer.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø, Tange Solbåd, har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om støtte på 500.000 kr. til medfinansiering af indkøb af 40-personers solcelledrevet fartøj til tursejlads på Tange sø. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1, og et samlet prospektmateriale kan ses som bilag nr. 2.
 
Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø har i 2017 sejlet med en solcelledrevet båd med plads til 12 passagerer på Tange sø. Båden ejes af Gudenaacentralen og støtteforeningen lejer den på årsbasis. Erfaringerne med tursejladsen er bl.a., at for at udnytte eksisterende infrastruktur, herunder platforme 10-15 meter ude i Tange Sø, styrke samarbejdet med Gudenaacentralen og Energimuseet, og for generelt at kunne tiltrække flere grupper af passagerer, herunder handicappede, er der behov for et større fartøj.
 
Et nyt fartøj med plads til 40 passagerer koster 4.820.000 kr. Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange sø har opstillet følgende budget for anskaffelsen af et fartøj:
 
Aktør
Beløb
Tilskud fra Finansloven (bevilget)
1.500.000 kr.
Silkeborg Kommune (ansøgt)
500.000 kr.
Viborg Kommune (ansøgt)
500.000 kr.
Lokale sponsorer (ansøgt)
500.000 kr.
Fonde (ansøgt)
1.500.000 kr.
Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange sø (bevilget)
320.000 kr.
I alt
4.820.000 kr.
 
De forventede resultater for anvendelsen af et større fartøj til tursejlads på Tange sø er ifølge ansøgningsmaterialet, at:
 
1. der tiltrækkes flere turister til Tange og Ans by, der vil handle, betale for oplevelser, spise, overnatte i området, etc., og dermed tilføre vækst og positiv udvikling til lokalsamfundet i området.
2. den fælles indsats for formidling af sammenhængen mellem natur, grøn energi og klimaforbedring vil skabe et stærkt og unikt brand for Tange sø, der kan anvendes til markedsføring, skabelse af nye oplevelser m.v.
3. projektet bidrager til at skabe en større identitetsforankring og fællesskab mellem de, der allerede bor i området
4. der tiltrækkes flere tilflyttere til området
5. der skabes gode betingelser for et stærkt samarbejde på tværs af foreninger, organisationer etc.
6. min. 10 % af de 100.000 årligt besøgende turister ved Tangeværket og Energimuseet forventes at have sejlet med Solbåden og brugt publikumsfaciliteterne ved naturbroerne som led i besøget hos Energimuseet og Tangeværket samt frilandsudstillinger.
 
Indtægter til driften af turbåden forventes alene at bestå af indtægter fra billetsalg.
 
Den nuværende 12-personers soldrevne båd vil fortsat sejle på Tange Sø, og vil blive brugt af Gudenaacentralen selv og til udlejning til små grupper op til 12 personer inkl. styrmand.  
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/11922
Resume
Frilandsgartneriet DanRoots har et ønske om at udvide virksomheden med en ny lagerhal samt et udvidet produktionsanlæg. Den gældende planlægning kan ikke rumme virksomhedens ønsker for udvidelse, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der har fra den 31. august– 20. september 2017 været afholdt fordebat.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 23. august 2017 (sag nr. 29) at igangsætte planlægningen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en udvidelse af frilandsgartneriet DanRoots A/S.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der inddrages nye arealer, som DanRoots kan anvende til Frilandsgartneri. Da en udvidelse af lokalplanområdet kræver en tilsvarende udvidelse af kommuneplanens rammeområde 02.E2.01, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser.
 
Af det område, der er omfattet af lokalplanlægningen og kommuneplantillægget, ligger ca. 5 ha udenfor kommuneplanens rammeområder. Derfor er der gennemført fordebat.
 
Byrådet indkaldte fra 31. august til 20. september 2017 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var:
·           Hvordan sikres det, at en udvidelse af DanRoots A/S indpasses i omgivelserne?
·           Er der nogle særlige forhold, der skal tages højde for underplanlægningen?
·           Er der andre emner, som ønskes belyst?
 
Der er modtaget 2 høringssvar i løbet af fordebatten (bilag 3). Resume af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og håndtering af disse er vedlagt i bilag 4.
 
Forvaltningen indstiller, at de 2 høringssvar ikke giver anledning til at tilpasse planforslagene.
 
 
Beskrivelse
Efter dialog med forvaltningen fremsendte DanRoots A/S den 31. marts 2017 en ansøgning om tilladelse til at udvide virksomheden. Ansøgning er vedlagt som bilag 2.
 
Nuværende forhold
Lokalplanområdet ligger i landzone og omfatter et areal på ca. 9,5 ha. Området omfatter adresserne Tange Søvej 42 og 42a, 8850 Bjerringbro, der ligger vest for Tange Sø og syd for Tange by.
 
Området omfatter eksisterende produktions-, lager- og administrationsbygninger til frilandsgartneriet DanRoots samt bassiner, parkerings- og manøvrearealer i tilknytning til virksomheden. Desuden omfatter lokalplanområdet nogle græsbeplantede markarealer, der inddrages i planerne for virksomhedens fremtidige udvikling.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
En del af lokalplanområdet er allerede omfattet af lokalplan nr. E.408-2 for virksomheden Tange Frilandsgartneri ved Tange Søvej i Tange.
 
Kommuneplan
Den del af området, der i dag er lokalplanlagt, ligger i rammeområde 02.E2.01 i Kommuneplan 2017 – 2029.
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 490 og et udkast til forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 – 2029. Begge dele er at finde i bilag 5.
 
Forslag til lokalplan nr. 490
Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsformål og giver mulighed for den ønskede udvidelse af virksomheden DanRoots A/S. Vejadgang til virksomheden sker og skal fremadrettet ske fra Tange Søvej.
 
Lokalplanforslaget har til formål
at   sikre områdets fortsatte anvendelse til erhvervsformål inden for landbrugsbranchen
at   minimere de miljømæssige gener i forhold til naboer mest muligt
at   sikre mindst mulig indvirkning på landskabet
at   fastholde områdets grønne karaktertræk
 
Med udgangspunkt i ovenstående formål skal lokalplanen styre bebyggelsens udtryk og omfang samt sikre, at der udlægges areal til beplantningsbælte og støjvold.
 
Særlige forhold/bestemmelser
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret en ny hovedindkørsel, hvilket indebærer,
at   den eksisterende indkørsel nedgraderes, således at den kun kan anvendes af personbiler og varebiler under 3500 kg, og
at   alt tung trafik, herunder modulvogntog, flyttes til ny hovedindkørsel ca. 200 m nord for den eksisterende bebyggelse 
 
Derudover må ny hovedindkørsel ikke tages i brug, før etableringen af nødvendige støjvolde.
 
Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 - 2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, idet en udvidelse af lokalplanområdet medfører, at afgrænsningen af rammeområde 02.E2.01 overskrides. Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2017 – 2029 har derfor til formål at udvide afgrænsningen for rammeområde E2.02.01, således at det svarer til arealet omfattet af lokalplanforslaget.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening af projektets miljøpåvirkning på omgivelserne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Offentlig høring
Primo 2018
Vedtagelse
Medio 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/68449
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes høringssvar til Miljøstyrelsen udformes i overensstemmelse med sagsfremstillingens forslag.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes høringssvar til Miljøstyrelsen udformes i overensstemmelse med sagsfremstillingens forslag med den tilføjelse, at arealer, der ligger inden for den af Miljøministeriet beregnede påvirkningszone for større husdyrbrug, ikke indgår.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget er tidligere orienteret om processen: At forvaltningen har sendt et teknisk svar til Miljøstyrelsen, at Miljøstyrelsen har sendt et forslag til tilpasning af Natura 2000-områdernes grænser i offentlig høring, og at udvalget ville få et konkret forslag til behandling i forbindelse med den offentlige høring.
 
Inddragelse og høring
Miljøstyrelsens høringsforslag findes på høringsportalen – link, og der står mere om forslaget på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
Beskrivelse
Miljøstyrelsen foreslår på landsplan, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Det foreslås også, at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne.
 
Viborg Kommune
Viborg Kommune indeholder i dag otte Natura 2000-områder, der dækker et areal på ca. 20.000 ha.
 
Forvaltningen har gennemgået Miljøstyrelsens forslag til tilpasninger i Viborg Kommune og sammenholdt dem med de tekniske input, der blev sendt ind i foråret.
 
For Viborg Kommune er der efter forvaltningens vurdering tale om tre hovedtyper af ændringsforslag:
1.     Adskillige mindre tekniske tilpasninger af grænserne – udtag og udvidelser.
2.     Et større antal udtag af landbrugsarealer, i alt ca. 1.800 ha (ca. 9 % af Natura 2000-arealet i Viborg Kommune i dag).
3.     Et mindre antal udvidelser med naturmæssigt relevante arealer, ca. 100 ha (ca. ½ % af Natura 2000-arealet i Viborg Kommune i dag).
 
Miljøstyrelsens mange ændringsforslag har efter forvaltningens vurdering forskellig karakter - fra rent tekniske tilpasninger over rationelle/meningsfulde natur- og forvaltningsmæssige ændringer til natur- og forvaltningsmæssigt uhensigtsmæssige forslag.
 
Derudover har forvaltningen en del faglige forslag til relevante udtag og udvidelser, som Miljøstyrelsen ikke har medtaget.
 
Forvaltningen har udarbejdet et kortbilag og et bemærkningsskema med forslag til høringssvar for Viborg Kommune og med farvekoder for deres karakter - vedlagt som hhv. bilag 1 og bilag 2.
 
Fejl - kortlagte arealer eller levesteder, som bør fastholdes i Natura 2000 jf. Miljøstyrelsens egne retningslinjer (308,63 ha)
Bør fastholdes som Natura 2000 af hensyn til især LIFE-IP projekt ”Landmanden som naturforvalter” eller stort naturpotentiale (515,0 ha)
Nye forslag til mindre udvidelser på private arealer (61,91 ha)
Nye forslag til relevante udvidelser på statslige arealer (108,44 ha)
Nye forslag til små kommuneplantekniske tilpasninger (1,87 ha)
 
På den baggrund foreslår forvaltningen, at Viborg Kommunes høringssvar til Miljøstyrelsen udformes som beskrevet herunder:
 
·           Det påpeges, at Miljøstyrelsen har foreslået udtag af arealer i strid med Miljøstyrelsens egne retningslinjer (kortlagte naturarealer og/eller levesteder for udpegede arter på udpegningsgrundlaget – i alt ca. 309 ha). Fejlene vil kunne rettes ved, at de pågældende kortlagte arealer og levesteder fastholdes inden for Natura 2000-områderne, og at der ved eventuel udtagning tegnes uden om disse kortlagte arealer og levesteder.
·           Det påpeges, at Viborg Kommune ønsker at fastholde en del natur- og forvaltningsmæssigt vigtige arealer med stort naturpotentiale inden for Natura 2000-områderne - især i Skals Ådalen i Natura 2000-område nr. 30 - i alt ca. 515 ha. Dvs. arealerne ønskes fastholdt i Natura 2000-område på grund af stort naturpotentiale, således at mulighed for tilskud efter Natura 2000-tilskudsreglerne fastholdes. Specielt ønskes det at fastholde arealer, hvor der er planlagt tiltag indenfor det store LIFE-IP-projekt ”Landmanden som naturforvalter” og dermed fastholde mulighederne for tilskud her.
·           Viborg Kommune ønsker at fremsætte nogle yderligere planmæssigt og naturmæssigt relevante forslag til udtag og udvidelser:
o   Naturmæssigt er det forslag om relevante udvidelser på ca. 62 ha private arealer ved bl.a. Nørreådalen, Vinge Møllebæk, Hald Sø og Bredsgård Sø – for en del af disse private arealer er der i dag aftaler om naturpleje.
Jf. Miljøstyrelsens kriterier til forslag til ændringer om medtagelse af ammoniakfølsom natur er der lagt vægt på afstanden til husdyrbrug, således at eksisterende husdyrbrug ikke berøres yderligere af husdyrregulering. 
o   Forslag om relevante udvidelser på ca. 108 ha statsejede arealer ved ”Marens Patter” ved Hjarbæk Fjord, Skytteholmen ved Hald Sø, og et militært areal ved vestkanten af Rosborg Sø.
o   Planmæssigt er det behovet for små justeringer (ca. 1,87 ha) af uhensigtsmæssige forløb af Natura 2000-grænserne ved Bruunshåb Renseanlæg, Hald Ege Skole, Stoholm Renseanlæg og i Daugbjerg.
·           Viborg Kommune godkender resten af Miljøstyrelsens forslag til justeringer, udtag og udvidelser som plan- og naturmæssigt hensigtsmæssige tilpasninger. 
 
 
Alternativer
I stedet for forvaltningens faglige indstilling kan udvalget vælge følgende to alternativer:
 
1.     Ikke at indsende høringssvar eller at godkende Miljøstyrelsens høringsforslag.
Dette alternativ vil formentlig betyde bl.a. følgende:
o   Der kan udgå arealer i strid med Miljøstyrelsens egne retningslinjer (udtag af kortlagte naturarealer og/eller levesteder for udpegede arter på udpegningsgrundlaget). Forvaltningen vurderer, at dette må karakteriseres som deciderede tekniske fejl, som bør bemærkes over for Miljøstyrelsen.
o   Store arealer - især i Skals Ådalen i Natura 2000-område nr. 30 – med stort naturpotentiale kan blive udtaget. Dvs. at arealerne ikke længere vil kunne modtage tilskud efter Natura 2000-tilskudsreglerne og ad den vej udvikles hen mod bedre natur. Specielt kan det blive en større udfordring for mulighederne for tilskud til det store LIFE-IP-projekt ”Landmanden som naturforvalter”, hvor der kalkuleres med tiltag på mange af arealerne.
o   Planmæssigt og naturmæssigt relevante forslag fra Viborg Kommune til udtag og udvidelser, som Miljøstyrelsen ikke har foreslået, vil ikke komme i betragtning. Det drejer sig planmæssigt om Bruunshåb Renseanlæg, Hald Ege Skole, Stoholm Renseanlæg og i Daugbjerg by. Naturmæssigt om forslag om udvidelse på private arealer ved bl.a. Nørreådalen, Vinge Møllebæk, Hald Sø og Bredsgård Sø samt udvidelse på statsejede arealer ved ”Marens Patter” ved Hjarbæk Fjord, Skytteholmen ved Hald Sø og et militært areal ved vestkanten af Rosborg Sø – se forvaltningens faglige indstilling ovenfor.
o   Mange af Miljøstyrelsens forslag til justeringer, udtag og udvidelser vil formentligt blive bragt med i den videre proces.
 
2.     At indsende et høringssvar efter nærmere drøftelse.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfristen for at indsende høringssvar er den 3. januar 2018.
 
På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til nye områdegrænser til EU-Kommissionens godkendelse.
 
Forvaltningen forventer, at der vil blive indsendt høringssvar fra mange parter, og at der vil blive tale om en længerevarende proces, inden eventuelle ændringer af Natura 2000-områdernes grænser eventuelt vil træde i kraft.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der gælder særlige regler inden for Natura 2000-områderne. Hvis ændringer bliver gennemført, vil det betyde ændrede administrative regler og tilskudsmuligheder for de arealer, der skifter status.
Bilag

Sagsid.: 12/11347
Resume
Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022”.
 
Tillægget præciserer retningslinjerne for at etablere erstatningsboringer og justerer formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt
 
2. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt, og
 
2. at bilag 2, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan 2012-2022 den 31. august 2017 (sag nr. 5) og (sag nr. 6) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan har været i offentlig høring fra den 4. september 2017 til den 30. oktober 2017. Der er modtaget 2 høringssvar.
 
Begge svar vedrører præciseringen af retningslinjerne for etablering af erstatningsboringer:
·           Dansk Brøndejerforening accepterer helt og holdent den nye ordlyd vedrørende erstatningsboringer
·           En række beboere på Feldingbjergvej stiller spørgsmålstegn til proceduren for anmeldelse af erstatningsboringer og mener, at kommunen forsøger at suspendere retten til af udføre erstatningsboringer og det kan kun ses om udtryk for, at man vil have begrebet ”enkelthus vandforsyning” sløjfet.
 
 
Beskrivelse
Erstatningsboringer
 
Klima- og Miljøudvalget behandlede forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan 2012-2022 den 31. august 2017 (sag nr. 5). I sagsfremstillingen er redegjort nærmere for baggrund og regelsæt.
 
Bemærkninger til høringssvar
I henhold til § 21, stk. 2, skal etablering af en erstatningsboring anmeldes, før arbejdet påbegyndes.
 
Hvis en boring pludselig bryder sammen kan der, i henhold til ovenstående, etableres en erstatningsboring, straks efter at brøndboreren eller grundejeren har anmeldt det.
 
Anmeldelsen kan være telefonisk eller være på en mail, og anmelderen behøver ikke nødvendigvis at vente på svar.
 
Anmeldelsen er en orientering til kommunen om, at der etableres en boring indenfor 5 meter fra den oprindelige boring, og der kræves ingen umiddelbar sagsbehandling.
 
Af vandforsyningslovens § 21, stk. 3 fremgår, at kommunen kan beslutte, at en brønd eller boring ikke må etableres, ændres eller udbedres, uden der er meddelt tilladelse hertil.
Denne bestemmelse vil med forslag til tillæg 1 kun blive anvendt i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at en boring eller brønd ligger på et sted, hvor der er risiko for en forurening af vandindvindingsanlægget.

Der kan f.eks. i nærområdet være kortlagte forurenede grunde, lossepladser, kirkegårde. I disse tilfælde skal der findes en anden løsning – ny boring et helt andet sted eller en tilslutning til vandværk.  
 
Retningslinjer ved overskridelse af grænseværdier for pesticider i drikkevand
Klima- og Miljøudvalget behandlede forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan 2012-2022 den 31. august 2017 (sag nr. 6). I sagsfremstillingen er redegjort nærmere for baggrund og regelsæt.
 
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.
 
  
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/54761
Resume
Der er tidligere vedtaget ny spildevandsplanen for Viborg Kommune med cirka fire års intervaller.
 
For at sikre fuldt en opdateret spildevandsplan med tilhørende kortdel ønsker forvaltningen at overgå til løbende spildevandsplanlægning.
 
Der er tidligere givet bevillinger til udarbejdelse af nye spildevandsplan. Da arbejdet med spildevandsplanlægningen nu fordeles jævnt over en årrække, er der på ”Budget 2018-2021” afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2018” med rådighed i 2018,
 
2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning - 2018” med rådighed i 2018, og
 
2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Løbende spildevandsplanlægning”.
Sagsfremstilling
Historik
Den 11. oktober 2017 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2018-21” (sag nr. 1).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Der er tidligere udarbejdet en ny spildevandsplan for Viborg Kommune cirka hvert fjerde år. Dette arbejde har været forbundet en stor periodevis arbejdsbelastning og udgifter.
 
Digitale planværktøjer med tilhørende kortfunktioner har imidlertid gjort løbende spildevandsplanlægning mulig. Med løbende spildevandsplanlægning sikres, at både spildevandsplanens tekst- og kortdel opdateres løbende og efter behov. De digitale planværktøjer har samtidig gjort det nemmere for borgerne at få adgang til gældende og opdateret spildevandsplan.
 
For at sikre en mere dynamisk spildevandsplanlægning ønsker forvaltningen at overgå til løbende spildevandsplanlægning.
 
Med den løbende spildevandsplanlægning er arbejdsbelastningen og udgifterne forbundet med spildevandsplanlægning jævnt fordelt over en årrække. I forbindelse med vedtagelsen af ”Budget 2018-21” er derfor afsat midler til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 
Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”løbende spildevandsplanlægning”.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 14/14640
Resume
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 23 marts 2017 (sag nr. 2), at forslagene til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Viborg Syd-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 5. maj 2017 til den 31. juli 2017.
 
På baggrund af høringssvarene er indsatsplanerne rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse (se bilag 1-4).
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at indsatsplanen vedtages endeligt, som den nu foreligger
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2017 (sag nr. 2), at forslagene til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Viborg Syd-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 5. maj 2017 til den 31. juli 2017.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 5. maj 2017 til den 31. juli 2017. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 15. juni 2017 på rådhuset i Viborg.
 
Indsatsplanerne har efter høringsperioden og med de indarbejde høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum.
 
Efter vedtagelse af planen orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar, direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.
 
 
Beskrivelse
Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag (Klima- og Miljøudvalget den 23. marts 2017 (sag nr. 2)) og se bilag 5.
 
Indkomne høringssvar
I høringsperioden er der kommet 6 høringssvar. I bilag 6 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.
 
Det indsendte høringssvar er vedlagt i dets fulde ordlyd som bilag 7.
 
Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar.
Høringssvaret fra Miljøstyrelsen påpeger, at der for Indsatsplanen for Bruunshåb Vandværk ikke er oplyst, om der er udpeget efter § 13 eller § 13 a rigtige paragraf i Vandforsyningsloven (LBK nr. 1204 af 28/09/2016). Forvaltningen har nu tilrettet dette, samt at der specifikt er udpeget efter § 13 a i Vandforsyningsloven for Indsatsplanen til Bruunshåb Vandværk.
 
Miljøstyrelsen har endvidere bemærket, at Viborg Kommune ikke alle steder i indsatsplanerne under retningslinjer har angivet tidspunkt for indsats. Dette har forvaltningen nu præciseret under de enkelte retningslinjer.
 
Landboforeningen Midtjylland er bekymret over forvaltningens alarmværdi på 10 mg/l ift. nitrat i grundvandet, når der normalt træffes en vurdering ved 37,5 mg/l. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14) besluttet, at der administreres efter ”Ny-Viborg model”, hvor der administreres efter en alarmværdi på 10 mg/l ift. nitrat i grundvandet (se bilag 7). Der er fordele forbundet ved at vælge en alarmværdi ved 10 mg/l. Ved at vælge 10 mg/l vil kommunen og vandværket have tid til at reagere så tidligt, at vandkvaliteten ikke forringes yderligere. Samtidig vil berørte lodsejere tidligt i processen blive direkte økonomisk kompenseret i forbindelse med jordkøb eller dyrkningsaftaler finansierer af vandværket inden for indsatsområdet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert 6. år ske en opdatering af indsats­planerne for Viborg Syd-området.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske forhold
Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg Kommune.
 
Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og § 13 a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.
 
Retsvirkning – Vandforsyningslovens § 13 c:
”Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a. ”
 
 
Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.
 
Aftaler efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.
 
I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.
Bilag

Sagsid.: 17/32947
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune svarer Miljøstyrelsen i overensstemmelse med sagsfremstillingen
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune svarer Miljøstyrelsen i overensstemmelse med sagsfremstillingen med følgende tilføjelse: ”Hvis der i fremtiden i forbindelse med restaureringsprojekter stødes på vandløb, der er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne eller vandområder, tilsendes dette Miljøstyrelsen, som efterfølgende skal analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.”
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Høringer foretages af Staten (Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet) som vandplanmyndighed. I forbindelse med den konkrete opgave er der nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. For Viborg Kommune er der også nedsat en lokal arbejdsgruppe, som har refereret til vandrådene. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af vandområdeplanernes miljømål og indsatsprogrammer. Det reviderede materiale forventes sendt i høring i 2018.
 
 
Beskrivelse
Kommunernes opgave
I medfør af Aftale om Fødevare- og landbrugspakken skal kommunerne i et hovedvandopland, ud fra deres lokale viden med rådgivning fra vandråd, løse følgende opgaver:
1.     alle vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 vurderes på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne.
2.     udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
 
Det er endvidere besluttet, at kommuner og vandråd som en frivillig mulighed skal kunne kommentere på videreførte vandløbsindsatser fra første vandplanperiode (2009-2015).
 
Til brug for løsning af opgaven har Miljøstyrelsen stillet et GIS-baseret IT-værktøj til rådighed for kommuner og vandråd. Grunddata for opgaven kan ses her.
 
Kommunerne skal løse opgaven ud fra det foreliggende vidensgrundlag. Det er ikke meningen, at der skal laves undersøgelser og/eller indhentes data for at løse opgaven.
 
Vandråd
Som det også var tilfældet i 2014 skal lokale vandråd for hvert hovedvandopland rådgive kommunerne i arbejdet.
 
Som hovedregel vil der være ét vandvåd for hvert hovedvandopland. Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord) og har bidraget til arbejdet i begge vandråd. Endvidere har Viborg Kommune været sekretariatskommune for vandrådet for Randers Fjord. Sekretariatskommunen forestår det praktiske arbejde med udvælgelse af medlemmer, afholdelse af møder og andre aktiviteter samt aflevering af rådets arbejde.

Hvert vandråd består af op til 20 medlemmer, som repræsenterer landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Vandrådene er sammensat, så der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning, samt en geografisk balance.
 
Rådgivning fra Vandråd Randers Fjord
Vandrådet for oplandet til Randers Fjord blev nedsat i april 2017 med 20 medlemmer. I løbet af processen valgte et af medlemmerne at udtræde, så antallet af rådsmedlemmer var 19. Vandrådet har efterfølgende holdt 5 møder og derudover været på to ekskursioner.
 
Overordnet set har Vandrådet været glad for muligheden for at bidrage til kvalificering af arbejdet med vandområdeplanerne. Generelt er arbejdet forløbet med konstruktive diskussioner og med henblik på i videst muligt omfang at nå til enighed. Der har dog været en del udfordringer i den stillede opgave. Vandrådet finder, at tidsplanen har været meget stram og konstaterer, at en slavisk besvarelse af den stillede opgave fordrer både ekspertviden og detaljerede fagspecifikke undersøgelser af de enkelte vandløbsstrækninger. 
 
·           For en række konkrete vandløbsstrækninger med et opland på under 10 km2 indstillet, at strækningen enten udgår eller forbliver i vandområdeplanerne. Indstillingerne for konkrete vandløbsstrækninger fremgår af bilag 1.
·           For en række konkrete vandløbsstrækninger indstillet, om vandområdet skal udvælges til nærmere analyse i Miljøstyrelsen med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Indstillingerne for konkrete vandløbsstrækninger fremgår af bilag 2.
·           Sammenfattet en udtalelse til Miljø- og Fødevareministeren om vandrådsarbejdet. Udtalelsen fremgår af bilag 3.
 
Lokal arbejdsgruppe
Det har været muligt at oprette lokale arbejdsgrupper, som bidrager til vandrådenes arbejde. Hvordan lokale arbejdsgrupper er nedsat, er forskelligt fra kommune til kommune. I Viborg Kommune har der været nedsat én lokal arbejdsgruppe for hele kommunen. Gruppen har på baggrund af en drøftelse i det Grønne Råd bestået af medlemmerne af følgegruppen vedr. regulativrevision i kommunen. De organisationer, der er repræsenteret i arbejdsgruppen, er enten repræsenteret i Vandrådet eller refererer til en organisation, som er med i Vandrådet. Der er afholdt to møder i arbejdsgruppen. Fra medlemmer af arbejdsgruppen er der afleveret en gennemgang af udvalgte vandløb i kommunen samt et notat om vandløb, som ønskes optaget i vandområdeplanerne. Materialet indgår ikke direkte i Vandrådets anbefalinger. Forvaltningen vil vurdere nærmere på materialet i forbindelse med opstart af næste vandplanperiode. Materialet fremgår af bilag 4.
 
Forvaltningens bemærkninger
 
Generelle bemærkninger
Fagligt set har det været en vanskelig opgave både for kommunen og for de nedsatte vandråd, og forvaltningen er enig i vandrådets vurdering af, at tidsplanen har været meget stram, og at en slavisk besvarelse af den stillede opgave fordrer både ekspertviden og detaljerede fagspecifikke undersøgelser af de enkelte vandløbsstrækninger.  Behovet for at have konkrete undersøgelsesresultater for at kunne kvalificere vurderingen af de enkelte vandløbsstrækninger gør, at forvaltningen kun i meget begrænset omfang har kunnet supplere Miljøstyrelsens data og oplysninger for vandløbene i kommunen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at
·           processen med inddragelse af lokal viden i form af kommuner og vandråd er en vigtig del af vandplanlægningsprocessen
·           der med de IT-værktøjer, der er stillet til rådighed for processen, er skabt et godt grundlag for opsamling af lokal og regional viden
·           inddragelsesprocessen bør foregå tidligere i planlægningsprocessen, ideelt set i forbindelse med basisanalysen, som Miljøstyrelsen udfører for hver planperiode, inden selve vandplanarbejdet igangsættes
·           det ikke bør fordre både ekspertviden og detaljerede fagspecifikke undersøgelser af de enkelte vandløbsstrækninger at indgå i inddragelsesprocessen
 
Konkrete vandløb - opgave 1 – tjek af data for vandløb med opland under 10 km2
Til løsning af opgave 1 vedrørende afgrænsning af små vandløb (under 10 km2) har Miljøstyrelsen efterspurgt data om målopfyldelse, karakterisering, okker, fald, slyngningsgrad og fysisk indeks. Forvaltningen ligger ikke inde med sådanne oplysninger, med mindre de har indgået i en forundersøgelse af et restaureringsprojekt eller i forbindelse med en sag efter vandløbsloven. For et enkelt vandløb har kommunen foreslået, at vandløbet tages ud af vandområdeplanerne. Det gælder Klosterskov Kilde, som er et lille vandløb, der via Korreborg Bæk løber til Nørreå. Vandløbet indgik i en forundersøgelse i første vandplanperiode, og her var konklusionen, at vandløbet stort set er tørlagt og uden økologisk potentiale.  
 
Ud fra de opdaterede kriterier har Miljøstyrelsen foreslået 16 korte vandløbsstrækninger i Viborg Kommune, heraf 5 i oplandet til Randers Fjord, til at udgå af vandområdeplanerne. Forvaltningen har ikke data eller oplysninger, der ud fra de opdaterede kriterier kan ændre på Miljøstyrelsens forslag til udpegning. Til enkelte af de foreslåede vandløbsstrækninger har forvaltningen givet bemærkninger, der kan være relevante for Miljøstyrelsens videre arbejde med vandplanlægningen. En oversigt fremgår af bilag 5.

For Viborg Kommune har Vandråd Randers Fjord foreslået, at 4 korte vandløbsstrækninger udgår af vandområdeplanerne, og at 3 strækninger forbliver i planerne. Ud fra forvaltningens kendskab til de 7 vandløb er forvaltningen enig i, at Miljøstyrelsens bør arbejde videre med Vandrådets anbefalinger. En oversigt fremgår af bilag 6.
 
Til løsning af opgave 2 vedrørende udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede har Miljøstyrelsen efterspurgt data og/eller oplysninger om vandløbets fysiske forhold.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Miljøstyrelsen i realiteten efterspørger data eller oplysninger, der forudsætter en forundersøgelse i lighed med dem, kommunerne foretager før et vandløbsrestaureringsprojekt, for at den karakterisering, der danner grundlag for Miljøstyrelsens udpegninger, kan anfægtes.
 
Det har imidlertid ikke været muligt indenfor hverken de tidsmæssige eller ressourcemæssige rammer at gennemføre en sådan undersøgelse. Forvaltningen har for de aktuelle vandløbsstrækninger undersøgt, om den er i besiddelse af relevante data, som ikke indgår i Miljøstyrelsens analyser. Det har ikke været tilfældet, og forvaltningen vil derfor svare Miljøstyrelsen, at kommunen ikke har data eller oplysninger, der kan anfægte Miljøstyrelsens nuværende karakterisering. Det gælder også oplysninger fra Vandrådet, der understøtter eller afviser den nuværende karakterisering.
 
Til opgave 2 er Vandrådet for Randers Fjord ikke kommet med indstillinger om vandløb i Viborg Kommune.
 
Frivillig opgave – vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden vandplanperiode, som det ikke vil være økonomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre.
 
Forvaltningen har gennemgået de overførte indsatser i oplandet til Randers Fjord. På den baggrund vil forvaltningen svare Miljøstyrelsen, at:
·     5 af de overførte spærringsindsatser foreslås videreført
·     2 af de overførte spærringsindsatser ikke foreslås videreført
·     5 af de overførte restaureringsindsatser ikke foreslås videreført
 
Begrundelsen for, at indsatserne ikke ønskes videreført, er, at indsatserne allerede er realiseret, eller at kommunen i første planperiode efter ansøgning til Miljøstyrelsen er blevet fritaget for at gennemføre indsatsen. En sådan fritagelse kan skyldes, at spærringen ikke eksisterer, at det ikke giver mening at gennemføre en indsats, eller at indsatsen er for dyr at gennemføre i forhold til den miljømæssige gevinst. En oversigt over videreførte og ikke-videreførte indsatser fremgår af bilag 7.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Kommuners og vandråds arbejde skal behandles af kommunalbestyrelsen og afleveres til Miljøstyrelsen inden udgangen af 2017. Kommunernes bidrag vil indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af vandområdeplanernes miljømål og indsatsprogrammer. Det reviderede materiale forventes sendt i høring i 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/32947
Resume
Som opfølgning på den politiske aftale om ”Fødevare- og landbrugspakken” har Miljø- og fødevareministeren i 2017 bedt kommuner og vandråd om at lave et virkelighedstjek af af udvalgte vandløb. Dels skal der, ud fra bestemte kriterier, tages stilling til, om udvalgte små vandløb skal være med i vandområdeplanerne, dels skal der tages stilling til, om udvalgte vandløb skal undersøges nærmere med henblik på at vurdere, om de er naturlige, stærkt modificerede eller kunstige. Kommuners og vandråds arbejde skal behandles af de enkelte kommunalbestyrelser og afleveres til Miljøstyrelsen inden udgangen af 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune svarer Miljøstyrelsen i overensstemmelse med sagsfremstillingen
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune svarer Miljøstyrelsen i overensstemmelse med sagsfremstillingen med følgende tilføjelse: ”Hvis der i fremtiden i forbindelse med restaureringsprojekter stødes på vandløb, der er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne eller vandområder, tilsendes dette Miljøstyrelsen, som efterfølgende skal analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.”
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Høringer foretages af Staten (Miljøstyrelsen under Miljø- og fødevareministeriet) som vandplanmyndighed. Der er nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. For Viborg Kommune er der også nedsat en lokal arbejdsgruppe, som har refereret til vandrådene. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af vandområdeplanernes miljømål og indsatsprogrammer. Det reviderede materiale forventes sendt i høring i 2018.
 
 
 
Kommunernes opgave
I medfør af Aftale om Fødevare- og landbrugspakken skal kommunerne i et hovedvandopland, ud fra deres lokale viden med rådgivning fra vandråd, løse følgende opgaver:
1.     Alle vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 vurderes på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne.
2.     Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
 
Det er endvidere besluttet, at kommuner og vandråd som en frivillig mulighed skal kunne kommentere på videreførte vandløbsindsatser fra første vandplanperiode (2009-2015).
 
Til brug for løsning af opgaven har Miljøstyrelsen stillet et GIS-baseret IT-værktøj til rådighed for kommuner og vandråd. Grunddata for opgaven kan ses her.
 
Kommunerne skal løse opgaven ud fra det foreliggende vidensgrundlag. Det er ikke meningen, at der skal laves undersøgelser og/eller indhentes nye data for at løse opgaven.
 
Vandråd
Som det også var tilfældet i 2014, skal lokale vandråd for hvert hovedvandopland rådgive kommunerne i arbejdet.
 
Som hovedregel vil der være ét vandvåd for hvert hovedvandopland. Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord) og har bidraget til arbejdet i begge vandråd. Endvidere har Viborg Kommune været sekretariatskommune for Vandrådet for Randers Fjord. Sekretariatskommunen forestår det praktiske arbejde med udvælgelse af medlemmer, afholdelse af møder og andre aktiviteter samt aflevering af rådets arbejde.
 
Hvert vandråd består af op til 20 medlemmer, som repræsenterer landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Vandrådene er sammensat, så der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning, samt en geografisk balance.
 
Lokal arbejdsgruppe
Det har været muligt at oprette lokale arbejdsgrupper, som bidrager til vandrådenes arbejde. Hvordan lokale arbejdsgrupper er nedsat, er forskelligt fra kommunen til kommune. I Viborg Kommune har der været nedsat én lokal arbejdsgruppe for hele kommunen. Gruppen har på baggrund af en drøftelse i det Grønne Råd bestået af medlemmerne af følgegruppen vedr. regulativrevision i kommunen. De organisationer, der er repræsenteret i arbejdsgruppen, er enten repræsenteret i vandrådet eller refererer til en organisation, som er med i vandrådet. Der er afholdt to møder i arbejdsgruppen. Fra medlemmer af arbejdsgruppen er der afleveret en gennemgang af udvalgte vandløb i kommunen samt et notat om vandløb, som ønskes optaget i vandområdeplanerne. Materialet med vandløb, der ønskes optaget, indgår ikke direkte i opgavebeskrivelsen til vandrådsarbejdet men har alligevel indgået i Vandrådets arbejde (bilag 1).
 
Rådgivning fra Vandråd Limfjorden
 
Vandrådsarbejdet er endnu ikke helt afsluttet, og der er fortsat lidt usikkerhed om det nøjagtige antal vandløb, da der kan være tale om gengangere blandt indberetningerne, eller at der er indberetninger, der kun handler om dele af et vandområde.
 
Der har i Vandrådet i oplandet til Limfjorden generelt været utilfredshed med, at opgave 1 og 2 ikke fra starten har været sendt ud samtidigt. Vandrådet har endvidere givet udtryk for, at tidspresset har været for stort i forhold til at få en tilbundsgående diskussion i Vandråd og arbejdsgrupper. Endvidere har opgaverne været vanskeligt tilgængelige, og Vandrådet har givet udtryk for, at det har været svært at påvirke resultatet af opgave 1 (faktatjekket). Der vedlægges en udtalelse fra Vandrådet til kommunerne i bilag 3.
 
Opgave 1 (faktatjekket): Staten har opsat en række faglige kriterier for, hvilke vandløb der skal indgå i den fremtidige vandplanlægning. Med baggrund i disse kriterier peger Staten på, at 78 vandområder i oplandet til Limfjorden skal udgå af planlægningen, mens kommunerne mener, at det er lidt færre vandområder.
 
Foruden de vandområder, Staten har peget på skal udgå, har vandrådsmedlemmer peget på en række vandområder, som de mener bør udgå. Kommunerne har med bistand fra arbejdsgrupperne vurderet disse i forhold til de faglige kriterier.
 
Opgave 2: Staten har opsat en række faglige kriterier for, hvornår vandområder skal betegnes som kunstige eller stærkt modificerede, og den har endvidere peget på en række mulige kandidater, som kommuner og vandråd skal vurdere i forhold til de angivne kriterier.
 
Vedr. opgave 2 indstiller kommunerne efter drøftelse i Vandrådet og arbejdsgrupper i størrelsesorden 70 vandområder i oplandet til Limfjorden som kandidat til en udpegning som kunstigt/stærkt modificeret vandområde eller afgiver en supplerende bemærkning.  
 
Til de vandområder, som kommunen indstiller som kunstige eller stærkt modificerede vandområder, har Miljøstyrelsen brug for en række tekniske oplysninger til at analysere, om de skal endeligt udpeges. Disse oplysninger omfatter bl.a., hvilke restaureringstiltag der vurderes nødvendige for at sikre opfyldelse af miljømålene og disses påvirkning af vandstanden. Der er i Vandrådet utilfredshed over ikke at have behandlet dette endnu.
 
Forvaltningens bemærkninger
 
Generelle bemærkninger
Fagligt set har det været en vanskelig opgave, både for kommunen og for de nedsatte vandråd, og forvaltningen er enig i Vandrådets vurdering af, at tidsplanen har været meget stram, og at en slavisk besvarelse af den stillede opgave fordrer både ekspertviden og detaljerede fagspecifikke undersøgelser af de enkelte vandløbsstrækninger.  Behovet for at have konkrete undersøgelsesresultater for at kunne kvalificere vurderingen af de enkelte vandløbsstrækninger har i meget begrænset omfang kunnet supplere Miljøstyrelsens data og oplysninger for vandløbene i kommunen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at
·           processen med inddragelse af lokal viden i form af kommuner og vandråd er en vigtig del af vandplanlægningsprocessen
·           der med de IT-værktøjer, der er stillet til rådighed for processen, er skabt et godt grundlag for opsamling af lokal og regional viden
·           inddragelsesprocessen bør foregå tidligere i planlægningsprocessen, ideelt set i forbindelse med basisanalysen, som Miljøstyrelsen udfører for hver planperiode inden selve vandplanarbejdet igangsættes
·           det ikke bør fordre både ekspertviden og detaljerede fagspecifikke undersøgelser af de enkelte vandløbsstrækninger at indgå i inddragelsesprocessen
 
Konkrete vandløb - opgave 1 – tjek af data for vandløb med opland under 10 km2
Til løsning af opgave 1 vedrørende afgrænsning af små vandløb (under 10 km2) har Miljøstyrelsen efterspurgt data om målopfyldelse, karakterisering, okker, fald, slyngningsgrad og fysisk indeks. Forvaltningen ligger ikke inde med sådanne oplysninger, med mindre de har indgået i en forundersøgelse af et restaureringsprojekt eller i forbindelse med en sag efter vandløbsloven. 
 
Ud fra de opdaterede kriterier har Miljøstyrelsen foreslået 11 korte vandløbsstrækninger til at udgå af vandområdeplanerne i oplandet til Limfjorden. Forvaltningen har ikke data eller oplysninger, der ud fra de opdaterede kriterier kan ændre på Miljøstyrelsens forslag til udpegning. Til enkelte af de foreslåede vandløbsstrækninger har forvaltningen givet bemærkninger, der kan være relevante for Miljøstyrelsens videre arbejde med vandplanlægningen. En oversigt fremgår af bilag 4.
 
I Limfjordsoplandet har vandrådsrepræsentanterne bragt 4 vandløb frem til nærmere undersøgelse i Viborg Kommune. To af de 4 vandløb er vandløb, som i dag ikke indgår i vandplanerne, og som derfor ikke er mulige at behandle ud fra kriterierne for vandrådsarbejdet. Forslagene er stillet af medlemmer af den lokale arbejdsgruppe sammen med en gennemgang af udvalgte vandløb i kommunen og bakkes op af den lokale arbejdsgruppe. Forslaget er videregivet til Vandrådet, som har det med i den pakke, det behandler. Med mindre vandrådsarbejdet fører til, at vandløbene optages i vandområdeplanen, vil forvaltningen vurdere nærmere på materialet i forbindelse med opstart af næste vandplanperiode.
 
For de to øvrige vandløb har forvaltningen ikke fundet oplysninger, der har kunnet bekræfte, at de to vandløb opfylder de opstillede kriterier til udtagning af vandområdeplanen. Der vedlægges et skema med de foreslåede vandløb i Viborg Kommune, medlemmernes begrundelse for forslaget samt forvaltningens indstilling med bemærkninger til forslagene i bilag 5.
 
Konkrete vandløb - opgave 2 – udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede
Til løsning af opgave 2 vedrørende udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede har Miljøstyrelsen efterspurgt data og/eller oplysninger om vandløbets fysiske forhold.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Miljøstyrelsen i realiteten efterspørger data eller oplysninger, der forudsætter en forundersøgelse i lighed med dem, kommunerne foretager før et vandløbsrestaureringsprojekt, for at den karakterisering, der danner grundlag for Miljøstyrelsens udpegninger, kan anfægtes.
 
Det har imidlertid ikke været muligt indenfor hverken de tidsmæssige eller ressourcemæssige rammer at gennemføre en sådan undersøgelse. Forvaltningen har for de aktuelle vandløbsstrækninger undersøgt, om den er i besiddelse af relevante data, som ikke indgår i Miljøstyrelsens analyser. Det har ikke været tilfældet, og forvaltningen vil derfor svare Miljøstyrelsen, at kommunen ikke har data eller oplysninger, der kan anfægte Miljøstyrelsens nuværende karakterisering. Det gælder også oplysninger fra Vandrådet, der understøtter eller afviser den nuværende karakterisering.
 
Til opgave 2 er der modtaget forslag til udpegning af 5 vandløb med 6 vandløbsstrækninger fra medlemmer af Vandrådet. Herudover har forvaltningen selv bragt yderligere 1 vandløb i forslag. For de 4 vandløb, der er indstillet fra medlemmer af Limfjordsrådet, har forvaltningen ikke data, der kan modsige Miljøstyrelsens oprindelige oplæg om, at vandområderne forbliver i vandplanen. For det 5. vandområde, der indstilles af kommunen, en afløbskanal fra Låstrup, der ikke har et vandløbsnavn, anbefaler forvaltningen, at der er tale om en retlinet skelgrøft, og derfor bør karakteriseres som stærkt modificeret i vandområdeplanen. Der vedlægges et skema med de foreslåede vandløb i Viborg Kommune, medlemmernes begrundelse for forslaget samt forvaltningens indstilling med bemærkninger til forslagene i bilag 6. 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Kommuners og vandråds arbejde skal behandles af kommunalbestyrelsen og afleveres til Miljøstyrelsen inden udgangen af 2017. Kommunernes bidrag vil indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af vandområdeplanernes miljømål og indsatsprogrammer. Det reviderede materiale forventes sendt i høring i 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/9888
Resume
Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune.
 
Indsatsplanen pålægger lodsejere at bekæmpe kæmpebjørneklo effektivt.
 
Indsatsplanen har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune” vedtages endeligt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune” vedtages endeligt
 
Flemming Gundersen går ind for indsatsplanen men mener, at brug af Roundup bør undgås.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2016 (sag nr. 14) ”Strategi for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune’”,
1. at forvaltningen laver en bekæmpelsesindsats i 2016
2. at forvaltningen skaber et bedre overblik over udbredelsen af kæmpebjørneklo
3. at forvaltningen laver en indsatsplan der dels er baseret på privat bekæmpelse og dels på kommunal bekæmpelse i udvalgte vandløbssystemer.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. november 2016 (sag nr. 6) ”Bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune”, at der udarbejdes en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 22. juni 2017 (sag nr. 9) ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune”, at indsatsplanen sendes i høring i 8 uger.
 
 
Inddragelse og høring
Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune har været i offentlig høring i perioden 18. september 2017 – 13. november 2017. I høringsperioden har forvaltningen ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune (se bilag 1) er udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo nr. 871 af 27/06-2016” og ”Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder nr. 11 af 04/01-2017”.
 
Indsatsplanen pålægger alle lodsejere i Viborg Kommune at bekæmpe kæmpebjørneklo, til den er udryddet. Desuden beskriver indsatsplanen, at Viborg Kommune udfører førstegangsrydningen (3 gange bekæmpelse og tilsyn i løbet af et år) af kæmpebjørneklo langs offentlige vandløb med forekomster af planten.
 
Håndhævelse
Når indsatsplanen er endeligt vedtaget, har Viborg Kommune pligt til at håndhæve bestemmel­serne i planen. Håndhævelsesindsatsen koncentreres i de delområder, hvor kommunen har igangsat bekæmpelse.
 
I den resterende del af kommunen foregår håndhævelsen med udgangspunkt i konkrete henvendelser.
 
Økonomi
Håndhævelse af indsatsplanen kræver ressourcer. Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. november 2016 (sag nr. 5) at afsætte 0,5 årsværk årligt i perioden 2017-2019 til arbejdet med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, finansieret af driftskontoen til naturgenopretning.
 
Der er i 2017 afsat 1,1 million af til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på driftskontoen til naturgenopretning. Beløbet dækker den bekæmpelse, der allerede udføres i Tange Å og Vindelsbæk. Se Klima- og Miljøudvalgets beslutning fra mødet den 2. oktober 2014 (sag nr. 7) ”Bjørneklobekæmpelse i Tange Å og Vindelsbæk”.
 
Der vil årligt ske en reduktion i ressourceanvendelsen til bekæmpelse i Tange Å og Vindels­bæk, og indsatsen forventes afsluttet i 2025. I år 2017 er der i perioden marts-september blevet brugt 893.124 kr. på bekæmpelsen.
 
Det forslås, at det beløb, som indsatsen i Tange Å og Vindelsbæk årligt reduceres med, i stedet anvendes til bekæmpelse i de øvrige offentlige vandløb årligt. Dog således at der maksimalt anvendes 500.000 kr. til bekæmpelsen.
 
Der vurderes minimum at være behov for bekæmpelse i offentlige vandløb i 3 år, med en indsats på 500.000 kr. årligt.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Indsatsplanen og prioritering af indsatsområder skal med udgangspunkt i de opnåede erfaringer revideres efter 3 år.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er en forudsætning for, at planen kan håndhæves, at Viborg Kommune gennemfører bekæmpelse på egne arealer. 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/56491
Resume
Som et grundlag for fundraising søges om et bidrag til egenfinansiering på 68.000 kr. årligt til fællesprojektet Havørred Limfjorden i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 afsættes kr. 68.000 kr. årligt finansieret af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget som Viborg Kommunes medfinansiering af projekt Havørred Limfjorden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 afsættes kr. 68.000 kr. årligt finansieret af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget som Viborg Kommunes medfinansiering af projekt Havørred Limfjorden.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 23. april 2014 (sag nr. 8), at indstille til byrådet:
 
at der i 2015 afsættes 63.000 kr., i 2016 39.000 kr. og i 2017 29.000 kr. til projektet, forudsat den øvrige finansiering kan realiseres som beskrevet i sagen, og
 
at de 63.000 kr. i 2015, 39.000 kr. i 2016 og 29.000 kr. i 2017 finansieres af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.
 
Byrådet besluttede den 30. april 2014 (sag nr. 5) at godkende indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fællesprojektet Havørred Limfjorden er et turismeprojekt med en miljøprofil. Projektet omhandler de 10 Limfjordskommuner Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø, Thisted, Skive, Struer, Viborg, Holstebro og Lemvig Kommune.
 
Samarbejdsprojektet Havørred Limfjorden har været i gang i godt 2 år, og resultaterne vurderes at have en positiv effekt på kvaliteten af de tilbud, Limfjorden tilbyder til lystfiskere. Formålet har været at skabe merværdi ud af de eksisterende kommunale miljøprojekter ved blandt andet at formidle og synliggøre kommunernes forbedringer af vandmiljøet i vandløbene og i Limfjorden. Samtidig er der skabt synlighed omkring Limfjorden og dens værdi som lystfiskerdestination gennem udvikling og salg af lystfiskerguide ”Lystfiskeri i Limfjorden” på dansk og tysk og gennem omtale i både danske og tyske nyhedsmedier.
 
Fokus på erhvervsudvikling
Hvor projektet i indeværende projektperiode har haft fokus på at etablere et solidt netværk, informere om lystfiskeriet i Limfjorden og formidle om Limfjordskommunernes store arbejde med miljøforbedringer, skifter projektet nu fokus. I den kommende projektperiode planlægges turisterhvervet omkring Limfjorden inddraget som en aktiv del af udviklingen af oplevelsespakker til lystfiskerturister. Inddragelsen af lokale virksomheder i Limfjordslandet skal blandt andet sikre projektets forankring og fremadrettede udvikling. I den forbindelse har projektet tilvejebragt 500.000 kr. fra Landdistriktspuljen til udvikling af oplevelsespakker til lystfiskerturister.
 
Udviklingspotentiale
Arbejdet med at fremme lystfiskerturismen i Limfjordslandet er langt fra færdigt. Efter godt 3 års arbejde med projekt Havørred Limfjorden vurderes det, at potentialet for vækst er stort. Flere steder i Danmark er der lavet socioøkonomiske analyser, der påpeger, at lystfiskerturisme i Danmark generelt set har et stort potentiale for vækst. Det fremgår også af analyserne, at det kræver en målrettet og fælles indsats på tværs af kommuner og virksomheder for at indfri potentialet. Her er Limfjordsrådet i dag det eneste forum, der favner alle 10 Limfjordskommuner og kan håndtere opgaven med at brande Limfjorden som én lystfiskerdestination.
 
En fortsættelse af projektet vil derfor øge fokus på at gøre Limfjorden til en attraktiv lystfiskerdestination, med udgangspunkt i følgende 3 hovedmålsætninger:
·           Grundproduktet - Projektet skal gennem fælles kommunal indsats medvirke til at sikre sunde og bæredygtige bestande af havørreder, høj kvalitet af fiskevandet samt information om fiskeriet.
·           Erhvervsudvikling - Projektet skal udvikle oplevelsespakker sammen med turistvirksomheder og dermed øge omsætningen og skabe flere jobs i Limfjordslandet.
·           Branding - Projektet skal øge kendskabet til og markedsføre lystfiskeriet i hele Limfjordslandet.
 
Målsætninger
For at realisere hovedmålsætningerne omkring Havørred Limfjorden og koble det til fiskeri i åer og lystfiskerparker mv. er hovedmålsætningerne omsat til følgende mere konkrete mål og indsatser frem til 2020:
 
Mål for grundproduktet
·           Sunde og bæredygtige havørredbestande
·           Høj kvalitet af fiskevandet
 
Indsatser
·         Facilitere indsatser for at styrke gyde- og opvækstforholdene for selvreproducerende havørredbestande i Limfjordslandet
·         Koordinere og udnytte potentiale i at fjerne spærringer i vandløb
·         Samarbejde med sports-, lyst- og fritidsfiskere, Limfjordsammenslutningen (LFS) og andre om miljøprojekter i Limfjordslandet
·         Forbedre informationen om fiskeriet i Limfjordslandet
·         Formidle resultater og effekter
 
Mål for erhvervsudvikling
·           Øge omsætningen og skabe flere jobs
 
Indsatser
·         Facilitere en udvikling af nye produkter og services gennem netværkssamarbejder
·         Igangsætte skabelsen en fælles identitet af Limfjorden som en attraktiv lystfiskerdestination gennem samarbejde med interessenter
·         Formidle resultater og effekter
 
Mål for branding
·           Øge kendskabet til Havørred Limfjorden og fiskeriet i Limfjordslandet
 
Indsatser
·         Facilitere etableringen guide- og ambassadørkorps for fiskeriet i Limfjordslandet
·         Formidling om fiskeriet og miljøprojekter i Limfjordslandet
·         Afholdelse af årlige Havørred Limfjorden konferencer/temadage med involvering af interessenter
·         Facilitere lokal formidling og information af fiskeriet bl.a. gennem skiltning
·         Videreudvikle informationen om fiskeriet i Limfjordslandet
 
For at understøtte visionen om at være en af Danmarks bedste lystfiskerdestinationer arbejder Havørred Limfjorden også for:
·           Pleje og udvikling af eksisterende netværk (kommuner, frivillige mm.)
·           Etablering og pleje af nye erhvervsnetværk (grejbutikker, turismeaktører, NGO’er mm.)
·           Fundraising af nye udviklingsprojekter og generel bestræbelse på at søge støtte til projektet i samarbejde med eksterne partnere

Forvaltningens vurdering
Havørred Limfjorden er et samarbejdsprojekt, hvor kommunerne går sammen om finansieringen. Projektet består af en række kerneydelser, som er nødvendige for at sikre projektets drift, koordinering, branding og formidling.
 
Projektet kæder de tiltag sammen, som allerede er i gang i kommunerne, så der skabes synergi og merværdi ud af de mange positive tiltag, som kommunerne laver i dag. Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at de lystfiskermæssigt mest interessante strækninger i limfjordsoplandet er i den del af Karup Å, der ligger i Viborg Kommune, mens også vandløb som Skals Å, Simested Å, Jordbro Å og Fiskbæk Å alle er væsentlige havørredvandløb, der helt eller delvist ligger i Viborg Kommune.
 
Havørred Limfjorden har et lidt bredere sigte både geografisk og i forhold til den turistmæssige målgruppe, mens projektet for udvikling af lystfiskerturisme ved Karup Å fokuserer meget målrettet på at udvikle og markedsføre havørredfiskeriet i åen som et højkvalitets lystfiskerprodukt med branding-effekt for de to kommuner. Indsatserne i de to projekter konkurrerer derfor ikke men understøtter forskellige aspekter i udviklingen af lystfiskerturisme. På turismedelen er der arbejdet en del med at understøtte hele værdikæden inden for turisme, så både salgssteder, overnatning mm. har været løbende orienteret og fået mulighed for at købe materiale, ligesom nogle af de turistbureauer med flest kystturister har arbejdet med pakkeløsninger i samarbejde med aktørerne.
 
Viborg Kommune har siden 2007 gennemført en lang række naturgenopretningsprojekter i form af vandløbsrestaurerings- og spærringssanering med det formål at forbedre miljøforholdene i disse vandløb, men også, specielt med fokus på fiskebestandene, for at forbedre de rekreative muligheder.
 
Projekt Havørred Limfjorden er også i god overensstemmelse med, og kan medvirke til, en realisering af dele af de mål og indsatser, der er formuleret i Natur- og Parkpolitikken.
 
Det drejer sig om:
·           Tema: Oplevelser
·           Målsætning: At fremme potentialet for oplevelsesøkonomi ved en innovativ og bæredygtig udvikling af de naturgivne ressourcer.
·           Indsats: At udvikle Gudenåen og Karup Å som natur- og oplevelsesattraktioner, f.eks. som sportsfiskerturistmål.
 
 
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Som et grundlag for fundraising søges om et bidrag til egenfinansiering på 68.000 kr. årligt i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 17/50897
Resume
I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til anlægsinvestering på forsyningsområdet på i alt 1.820.000 kr., som hermed søges frigivet.
 
Det afsatte beløb vedrører etablering af ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsbevillingen til kontoen ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” forhøjes med 1.820.000 kr. med rådighedsbeløb på 910.000 kr. i 2018 og 910.000 kr. i 2019
 
2. at udgiften på 910.000 i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet, og at udgiften på 910.000 kr. i 2019 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsbevillingen til kontoen ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” forhøjes med 1.820.000 kr. med rådighedsbeløb på 910.000 kr. i 2018 og 910.000 kr. i 2019, og
 
2. at udgiften på 910.000 i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet, og at udgiften på 910.000 kr. i 2019 afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Af Viborg Kommunes gældende Affaldshåndteringsplan 2014-2019 fremgår, at der etableres en ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer. Affaldshåndteringsplanen er vedtaget på byrådsmøde den 16. december 2015 (sag nr. 34).
 
Der er tidligere frigivet 1.780.000 kr. til 1. etape af etableringen på byrådets møde den 25. januar 2017 (sag nr. 18).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
På investeringsoversigten for 2018 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsinvestering på forsyningsområdet på 910.000 kr. Ligeledes er der afsat 910.000 kr. i investeringsoversigten for 2019 (i 2018-priser). Begge de afsatte beløb på i alt 1.820.000 kr. (i 2018-priser) søges hermed frigivet under henvisning til det godkendte budget for 2018 samt under forudsætning af, at budget 2019 godkendes.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted nr.
Emne
Beløb
 
 
(1.000) kr.
 
 
 
 
166540
Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer
1.780
 
 
Etablering af ny plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer som f.eks. PCB- og blyholdige materialer. Der er tale om frigivelse af midler til 2. og 3. etape af etableringen med 910.000 kr. i 2018 og 910.000 kr. 2019. Der er tidligere bevilget 1.780.000 kr. til formålet i 2017.
 
 
 
I alt
1.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afsatte beløb vedrører etablering af ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer. Der er tale om frigivelse af midler til 2. og 3. etape af etableringen, idet der tidligere er bevilget 1.780.000 kr. til formålet i 2017.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer forventes etableret primo 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/33444
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Klima- og Miljøudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2017
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette”
 
Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling 1.000 kr.
Forbrug 1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
050102
Naturgenopretning ved Dambrug
2.505
-1.074
2.061
-618
-444
456
651770
Vandforsyningsplan
2.092
2.015
77
I alt
Afsluttede anlæg
 
 
 
 
050102: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 444.000 kr. og en mindreindtægt på 456.000 kr. Afvigelsen skyldes, at der er modtaget et mindre tilskud fra Staten end forventet, og udgifterne derfor er reduceret tilsvarende.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 17/56744
Resume
Viborg Byråd har i investeringsoversigten for 2018 – 2021 afsat i alt 21 mio. kr. til Viborg Kommunes medfinansiering af ny svømmehal.
 
Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for Byrådets endelige stillingtagen til et projekt og det foreslås, at bevilling frigives til forundersøgelser m.m.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ” Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane” m.v. med rådighedsbeløb i 2018 og
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet og
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget administrerer bevilling og disponerer 250.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forundersøgelse og udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag m.v. i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2017
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ” Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane” m.v. med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget administrerer bevilling og disponerer 250.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forundersøgelse og udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag m.v. i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i 2016 analyse vedr. behovet for en ny svømmehal med 50 meter bassin til foreningssvømning.
 
I samarbejde med Viborg Svømmeklub blev i foråret 2017 gennemført en overordnet forundersøgelse på projektet.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 22. juni 2017, at det undersøges om Viborg Svømmeklubs forslag om etablering af svømmehal med 50 meter bassin i Vestbadet på Rughavevej kan realiseres indenfor de fysiske rammer i området med henblik på afklaring heraf til Byrådets budgetkonference i august 2017 og i forlængelse heraf blev dette undersøgt og det blev bekræftet, at projektet vil kunne etableres i Vestbadets område på Rughavevej og at der kan skabes synergi og stordriftsfordele i forhold til et kommende Viborg FF-klubhus i området.
 
I forlængelse heraf besluttede Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budgettet for 2018-2021, at afsætte følgende beløb på anlægsbudgettet: 1 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020, i alt 21 mio. kr. Beløbet afsættes til kommunal medfinansiering af et svømmehalsprojekt, idet anlægsudgiften til en ny svømmehal er vurderet til 50-80 mio. kr. afhængig af projektets størrelse, indhold og udformning.
 
 
Inddragelse og høring
Projektets grundlag undersøges i samarbejde med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætsråd.
 
 
Beskrivelse
Viborg Svømmeklub har 24. oktober 2017 sendt følgende mail til Kultur- og Fritidsudvalget:
 
Viborg Svømmeklub kan med glæde konstatere, at byrådet nu har haft 1. og 2. behandling af budgettet for 2018, og vi glæder os over den positive opbakning til planerne for et nyt 50 m bassin i Viborg Kommune.
 
I forlængelse af planerne om en placering af et nyt 50 m bassin ved Vestbadet på Rughavevej, er der fra politisk side udtrykt ønske om at opnå sammenhæng med andre idrætsfaciliteter, herunder især VFF’s kommende klubhus. VFF er langt fremme i projekteringen af deres nye faciliteter, og forventer en snarlig byggestart. Derfor er der behov for hurtig afklaring og koordination - på overordnet niveau - af hvorledes en ny svømmehal kunne passes sammen med VFF nye klubhus.
 
Viborg Svømmeklub anmoder derfor Kultur- og Fritidsudvalget om straks at frigøre en mindre del af den budgetterede ramme i 2018 på 1 mio. kr. til en snarlig udarbejdelse af en overordnet skitse for hvordan de to byggerier kan passes sammen på en hensigtsmæssig måde.
 
På forhånd tak for en positiv behandling heraf.
 
Forvaltningen bemærker, at den er helt enig i Viborg Svømmeklubs vurdering af, at der nu skal igangsættes en nærmere analyse af mulighederne for at etablere ny svømmehal på Rughavevej. En analyse skal afklare følgende:
 
-      Projektindhold, hvilke faciliteter skal der være i et nyt svømmeanlæg
-      Samspil med nyt klubhus og evt. genanvendelse af delelementer fra nuværende friluftsbad
-      Teknisk og økonomisk vurdering af løsningsmuligheder og herunder afklaring af forhold vedr. anvendelse af areal, planforhold m.m.
-      Undersøgelse og besigtigelse af andre nyere svømmeanlæg med nogenlunde samme faciliteter, som de faciliteter, der ønskes i en ny svømmehal i Viborg Kommune
-      Modeller for finansiering af en ny svømmehal.
-      Forundersøgelserne sammenfattet i et beslutningsgrundlag til politisk behandling, som skal foreligge inden udgangen af maj måned 2018. 
 
Det foreslås derfor, at der frigives anlægsudgiftsbevilling til forundersøgelse. Der vil i forbindelse med forundersøgelsen være behov for at indhente teknisk rådgivning fra eksterne rådgiver med erfaring og viden om svømmehaller m.m. Det foreslås, at bevillingen på 1 mio. kr. i 2018 frigives og at der reserveres og disponeres 250.000 kr. heraf til de her beskrevne forundersøgelser.
 
 
Alternativer
Der vil være mulighed for at placere en kommende svømmehal på andre arealer.
 
 
Tidsperspektiv
Forundersøgelse gennemføres forud for budgetlægningen 2019-2022. Beslutningsgrundlag skal således foreligge inden 31. maj 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det foreslås, at anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. i 2018 frigives. Anlægsbevillingen foreslås administreret af Kultur- og Fritidsudvalget og at udvalget disponerer 250.000 kr. af bevillingen til den her beskrevne forundersøgelse.
Kultur- og Fritidsudvalget kan tage stilling til yderligere disponering af bevillingen.
Når endeligt forslag til beslutningsgrundlag foreligger skal Byrådet tage stilling finansieringsmodel for projektet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Svømmeklub har foreslået, at en ny svømmehal placeres på arealer på Rughavevej (Vestbadet). Det nuværende plangrundlag for området indeholder ikke et så stort byggefelt, at projektet kan realiseres indenfor gældende lokalplan og projektet forudsætter, således at plangrundlaget revurderes.

Sagsid.: 17/94
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes og

2. at den endelige årlige leje pr. 1. april 2016 for boligerne på Asmild Toft godkendes med 1.060 kr. pr. m2 og at lejen fordeles, således at den er ens for alle lejemål.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes og
2. at den endelige årlige leje pr. 1. april 2016 for boligerne på Asmild Toft godkendes med 1.060 kr. pr. m2 og at lejen fordeles, således at den er ens for alle lejemål.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere:
 
Beløbene er i hele 1.000 kr.
Projekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
Etablering af kontaktsted Viborg St. Sct. Hans Gade
4.670
4.332
-338
Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft
17.566
16.934
-632
(+=merforbrug/mindreindtægt)
 
Etablering af kontaktsted Viborg St. Sct. Hans Gade
Anlægsregnskabet udviser en udgift på 4.332.000 kr., hvilket er 338.000 mindre end anlægsbevillingen. Mindreforbruget kan primært henføres til udgifter til inventar.
 
Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft
Byggeregnskabet udviser en anskaffelsessum på 16.934.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 632.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen givet ved skema B. Årsagen er primært, at afsatte beløb til uforudsete udgifter og vintertjeneste ikke er brugt.
 
Byggeriet blev afleveret den 11. marts 2016 med ibrugtagningstilladelse den 1. april 2016. Skæringsdatoen mellem anlæg og drift er fastsat til den 1. april 2016.
 
Anlægsudgiften til boligerne finansieres således (i 1.000 kr.):
Støttede lån (88%)
14.902
Kommunalt grundkapitallån (10%)
1.693
Beboerindskud (2%)
339
Finansiering i alt
16.934
 
 
Lejen ved afdelingens ibrugtagelse og fordelingen heraf på de enkelte lejemål skal godkendes af Byrådet, når byggeudgifterne er opgjort. På baggrund af det endelige byggeregnskab er den gennemsnitlige årlige leje pr. m2 beregnet til 1.060 kr. pr. m2.
 
Lejen fordeles ensartet på de enkelte lejemål, som alle er af samme størrelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/9140
Resume
Viborg Kommune har været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen med henblik på at finde en løsning på tomgangslejen for lejemålene beliggende Langdammen 2, 3. sal.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen har derfor fremsendt en ansøgning for ombygning af ejendommens 3. sal fra tre værelser med fælles køkken og bad til to lejligheder med eget køkken og bad. En lignende ombygning har tidligere fundet sted på 2. sal. 
 
Samtidigt anmoder Boligselskabet Sct. Jørgen om kommunal garantistillelse i forbindelse med optagelse af lån til finansiering af ombygningen.
 
Derudover har Viborg Kommune været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen om, at Boligselskabet Sct. Jørgen fremover anvender lejemålene beliggende Gl. Århusvej 155 og 181 til ordinær udlejning uden kommunal anvisning.  
 
Ændringerne medfører samlet set en nedgang i kapaciteten af de boliger, der er opført som skæve boliger, hvilket er i tråd med de senere års udlejningsvanskeligheder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at udvalget godkender en reduktion i boligkapaciteten ved frasigelse af lejemålene på Gl. Århusvej 155 og 181 samt ombygningen af lejemålene på Langdammen 2, 3. sal.
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår endvidere, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet som tilsynsmyndighed,
 
2. at der i henhold til almenboliglovens § 28 meddeles boligselskabet godkendelse af ombygning af 3 værelser til 2 lejligheder, og
 
3. at der i henhold til almenboliglovens § 98 meddeles kommunal garanti på 100 % til det realkreditlån, der optages til finansiering af ombygningen.
 
Ovenstående 2. og 3. ”at” er med forbehold for godkendelse af ombygningen i boligselskabets hovedbestyrelse og afdelingsmødets vedtagelse af revideret budget 2018 i afdelingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Det blev på mødet oplyst, at hovedbestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen på et møde den 7. december 2018 har godkendt ombygningen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Forvaltningens bemærkninger
I forhold til de forbehold, der fremgår af beslutningen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2017, bemærker forvaltningen,
·         at Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 69, på ekstraordinært afdelingsmøde den 5. december 2017 har godkendt revideret budget 2018, samt
·         at hovedbestyrelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen forventes at godkende ombygningen, så beslutning herom foreligger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. december 2017.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at godkende reduktionen i boligkapaciteten ved frasigelse af lejemålene på Gl. Århusvej 155 og 181 samt ombygningen af lejemålene på Langdammen 2, 3. sal.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet som tilsynsmyndighed,
2. at der i henhold til almenboliglovens § 28 meddeles boligselskabet godkendelse af ombygning af 3 værelser til 2 lejligheder, og
 
3. at der i henhold til almenboliglovens § 98 meddeles kommunal garanti på 100 % til det realkreditlån, der optages til finansiering af ombygningen.
 
Ovenstående 2. og 3. ”at” er med forbehold for godkendelse af ombygningen i boligselskabets hovedbestyrelse og afdelingsmødets vedtagelse af revideret budget 2018 i afdelingen.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd vedtog budget 2015-2018 d. 8. oktober 2014 (sag nr. 1). Til grund for budgetforslag 2015-2018 lå et prioriteringskatalog, hvor socialområdet (dengang Handicap, Psykiatri og Udsatte) fremlagde forslag om bortskaffelse af tomgangsleje for Langdammen 2, 3. sal.
 
Inddragelse og høring
Viborg Kommune har været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen med henblik på at finde en løsning for Langdammen 2 og Gl. Århusvej 155 og 181.
 
Beskrivelse
Baggrund
Langdammen 2 er et bostøttetilbud under forsorgsområdet i Viborg Kommune, og ejendommen er etableret under begrebet ”De skæve boliger” til udsatte borgere og der ydes bostøtte efter servicelovens § 85.
 
Ejendommen er ejet og opført af Boligselskabet Sct. Jørgen i 1999.
 
På 3. sal er der i dag tre værelser (lejlighed 301, 302 og 303) med fælles køkken og bad. Dette matcher ikke med behovene hos kommunens målgruppe for boligerne. Disse lejemål har været permanent ubenyttede siden 2014 og Viborg Kommune har løbende betalt tomgangsleje. Tidligere havde lejemålene på 2. sal samme udfordring, hvorfor de blev ombygget i 2008.
 
Langdammen 2 hører under boligselskabets afd. 69 sammen med ejendommene beliggende Gl. Århusvej 155 og 181 (hhv. Drengehuset og Pigehuset). Disse rummer 17 lejemål på adressen Langdammen 2, 4 lejemål på adressen Gl. Århusvej 155 (Drengehuset) samt 4 lejemål på adressen Gl. Århusvej 181 (Pigehuset).
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen har undersøgt behovet for at kunne anvise boliger til de borgere, der i dag er i målgruppen for Gl. Århusvej 155 og 181 samt Langdammen 2.
 
Den nuværende kapacitet på Langdammen matcher overordnet set det kommunale behov for boliger med anvisningsret. Og ved frasigelsen af boligerne på Gl. Århusvej, forventer Viborg Kommune også at kunne finde borgere til de to lejligheder på 3. sal, når disse er ombygget.
 
Forvaltningen er opmærksom på, at samlingen af de udsatte borgere, der er i målgruppen for Langdammen og Gl. Århusvej strider imod Viborg Kommunes princip om Housing First.
 
Dog betyder den nuværende status på Housing First-indsatsen i Viborg Kommune, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at rumme borgerne fra Langdammen i andre tilbud.
 
Med det aktuelle kendte behov og med et skøn over det fremtidige behov vurderer forvaltningen, at en frasigelse af råderetten over lejemålene beliggende Gl. Århusvej 155 og 181, samt ombygningen af 3. sal på Langdammen 2, vil imødekomme det samlede kapacitetsbehov på anviste boliger inden for en 5-årig periode.
 
Finansiering
Boligselskabet oplyser, at ombygningen forventes at koste ca. 500.000 kr., der finansieres ved afdelingens optagelse af nyt 30-årigt realkreditlån med fast rente. Kreditforeningen er indstillet på at yde belåningen mod kommunal garantistillelse på 100 %, der kan stilles efter almenboliglovens § 98. Afdelingens udgift til det nye lån er cirka 25.000 kr. årligt.
 
Betydning for huslejen
Der har i tidligere år været underskud i afdelingen. Dette underskud er endeligt afviklet med udgangen af 2017, og afdelingen har i regnskabsår 2016 haft et overskud på cirka 84.000 kr.
 
Der er udarbejdet et revideret budget for 2018 for afdelingen. Huslejen kan til trods for det nye lån fastholdes på 2017-niveau, da der som følge af ombygningen kan budgetteres med lavere henlæggelse til vedligeholdelse.
 
Ved ombygningen etableres 2 lejligheder på hhv. cirka 57 m2 og cirka 48 m2. Lejen for disse bliver 4.234 kr. pr. md., svarende til det nuværende lejeniveau på Langdammen 2.
 
Tilsynets godkendelse
Byrådet skal som tilsynsmyndighed godkende ombygningen, herunder lånoptagelse og garantistillelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Under forudsætning af tilsynets godkendelse (på Byrådsmødet d. 20. december), vil ombygningen af de tre lejemål på Langdammen 2, 3. sal foregå i perioden januar-februar 2018. Således forventer Boligselskabet Sct. Jørgen, at de to nye lejemål vil være klar til indflytning pr. 1. marts 2018.
 
Viborg Kommune oplyser, at Gl. Århusvej 155 aktuelt ikke er beboet.
 
For Gl. Århusvej 155 (Drengehuset) forventer Boligselskabet Sct. Jørgen, at ombygningen påbegyndes pr. 1. februar. For Gl. Århusvej 181 (Pigehuset) forventer Boligselskabet Sct. Jørgen at påbegynde ombygningen, når de nuværende lejere er fraflyttet. Dette sker forventeligt i løbet af 1. halvår af 2018.
 
Efter udflytningen og ombygningen vil Boligselskabet Sct. Jørgen anvende Gl. Århusvej 155 og 181 til ordinær udlejning uden kommunal anvisning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifter til tomgangleje
Viborg Kommune har siden primo 2014 ikke anvist borgere til de 3 lejemål på Langdammen 2, 3. sal (lejl.nr. 301, 302 og 303), og har derfor uafbrudt betalt tomgangsleje på disse.
 
I alt ca. kr. 310.000 i lejetab på de tre ledige lejemål på 3. sal, Langdammen 2 i perioden november 2013 til september 2017.
 
For Gl. Århusvej 155 har der været tomgangsleje for ca. kr. 17.000 i den pågældende periode.
 
For Gl. Århusvej 181 har der været tomgangsleje for ca. kr. 191.000 i samme periode.
 
Ved en realisering af de fremlagte planer for Langdammen 2, 3. sal og Gl. Århusvej 155 og 181 forventer forvaltningen en samlet, årlig økonomisk besparelse mellem 80.000-100.000 kr. Dette under forudsætning af, at der ikke vil være udgifter til tomgangsleje på lejemålene på 3. sal samt udgifter til istandsættelse på lejemålene.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Boligselskabet oplyser, at der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 5. december 2017 med henblik på at få vedtaget revideret budget for 2018, og at der afholdes hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2017 med henblik på at få godkendt ombygningen.
 
Forvaltningen forventer således, at ovenstående forudsætninger for tilsynets godkendelse er på plads inden byrådets behandling af sagen.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at boligselskabet skal indhente byggetilladelse, inden ombygningsarbejdet påbegyndes.


Bilag

Sagsid.: 17/27666
Resume
Der er ikke en gældende lokalplan for området, og projektet er lokalplanpligtigt.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der afholdes borgermøde mandag den 8. januar eller tirsdag den 9. januar 2018, fra kl. 17 - 19 på Kulturhuset i Frederiks.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der afholdes borgermøde tirsdag den 9. januar 2018, fra kl. 17 - 19 på Kulturhuset i Frederiks.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. september 2017 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en dagligvarebutik og nye boliger ved Solvænget i Frederiks.
Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. september 2017 (sag nr. 8), at der i forbindelse med den offentlige høringsfase skal afholdes et borgermøde. Forvaltningen foreslår at borgermødet finder sted i Frederiks enten den 8. eller 9. januar 2018, kl. 17 - 19.
 
 
Beskrivelse
Den 1. januar 2016 lukkede tømmerhandlen, XL byg, deres afdeling i Frederiks. Ejerne af den nedlagte tømmerhandel i Frederiks har nu ansøgt om muligheden for at anvende deres grund, Solvænget 1, til at opføre en dagligvarebutik samt nye boliger.
Ansøgning er vedlagt som bilag 2.
 
Nuværende forhold
Lokalplanområdet ligger centralt i Frederiks og udgør et areal på ca. 1,9 ha. Indenfor området findes der i dag ca. 5500 m2 bebyggelse, fordelt på 6 bygninger, der alle har tilknytning til den nedlagte tømmerhandel. Området er omkredset af trådhegn og en aflåst port og er dermed utilgængeligt.
Syd for området, på den modsatte side af Solvænget, ligger der en DagligBrugsen samt et tankanlæg. Den resterende del af området er omgivet af parcelhuse.  
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.C1.03 i Kommuneplan 2017 – 2029, og er udlagt til blandet bolig og erhverv. Desuden er området omfattet af detailhandelsramme FRED.D3.1 og udlagt som suppleringsområde (SPV). Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.
Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til hhv.:
-        forslag til lokalplan nr. 493, og
-        forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – 2029.
Begge dele er vedlagt, i et samlet dokument, som bilag 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 493
Lokalplanforslaget udlægger området til centerområde. På ejendommen, hvor der i dag ligger en nedlagt tømmerhandel, skal det gøres muligt at etablere op til 1200 m2 detailhandel samt nye boliger centralt i Frederiks.
Etableringen af en ny dagligvarebutik i umiddelbar nærhed af byens eksisterende dagligvarebutik vurderes at kunne bidrage til at gøre Frederiks bycenter mere attraktivt. 
Vejadgang til det nye butiksområde må udelukkende ske fra Solvænget, mens vejadgang til boligområdet kan ske både fra Solvænget og Brosonsvej.
Lokalplanforslaget udlægger nye stiforbindelser til de omkringliggende boligområder, for at skabe en god sammenhæng til omgivelserne.
 
Særlige bestemmelser
-        Der stilles krav til, at der skal etableres vinduer på mindst 20% af butiksfacadearealet mod Søndergade og mindst 10% af butiksfacadearealet ud mod Solvænget. Dette skal medvirke til at skabe åbne og indbydende facader mod naboområderne.
-        Der skal etableres støjafskærmning som anvist i støjredegørelse, før ny bebyggelse må tages i brug.
-        Der kan ikke tillades varelevering i tidsrummet 18-7, da butikken placeres i nær tilknytning til eksisterende og fremtidige boliger.
 
Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 - 2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, da lokalplanområdet, i kraft af den tidligere anvendelse som tømmerhandel, er udlagt som suppleringsområde (særlig pladskrævende varegrupper).
 
Med forslaget til kommuneplantillægget:
-        Ophæves detailhandelsramme FRED.D3.1, der udlægger lokalplanområdet til detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper, i sin helhed.
-        Udvides afgrænsningen af Frederiks bymidte til også at omfatte det areal, der i lokalplan nr. 490 er udlagt til detailhandel.
-        Hæves det samlede bruttoetageareal til detailhandel, indenfor Frederiks bymidte, fra 5000 m2 til 7500 m2.
 
Redegørelse for ændringer
Med detailhandelsramme FRED.D3.1 er der udlagt 6000 m2 til SPV område i tilknytning til Frederiks bymidte. Detailhandelsrammen har været fuldt udnyttet af den nu lukkede tømmerhandel. Der er derudover et SPV område i byens erhvervsområde med en ramme på 5.000 m2, som p.t. er uudnyttet. Ved at ophæve detailhandelsramme FRED.D3.1, sikres det, at erhverv der handler med særligt pladskrævende varegrupper, ikke fremadrettet kan placere sig midt i Frederiks, men mere hensigtsmæssigt i byens erhvervsområde.
Forvaltningen vurderer, at placeringen er velegnet til detailhandel. Dette skyldes grundens centrale placering i Frederiks med den eksisterende dagligvarebutik placeret på den modsatte side af Solvænget samt områdets gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold.
I kommuneplanens detailhandelsramme for Frederiks bymidte er der udlagt 5.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel. Indenfor rammen er der lokalplanlagt for 4.000 m2 detailhandel, som endnu ikke er udnyttet, og der findes inden for rammen yderligere ca. 2.200 m2 eksisterende detailhandel, der ligger udenfor lokalplanlagte områder. Dette giver tilsammen ca. 6200 m2. Ved at udvide detailhandels-rammen til 7500 m2 sikres det, at der er mulighed for en ny dagligvarebutik i umiddelbar nærhed til byens eksisterende dagligvarebutik, samtidig med at eksisterende muligheder for ny detailhandel i Frederiks fastholdes.
 
Det bør ved en kommende ændring af kommuneplanlægningen for Frederiks overvejes at revurdere det samlede detailhandelsudlæg.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Det blev besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13. september 2017 (sag nr. 8), at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsfase. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 8. eller 9. januar 2018, kl. 17 – 19, på kulturhuset i Frederiks.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Offentlig høring        Ultimo 2017 til Primo 2018
Vedtagelse              Primo 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.Bilag

Sagsid.: 17/3238
Resume
Forslag til lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. september til den 1. november 2017. Høringssvarene handler især om Fotorama, Viborg Bankocenter/café, trafik og parkering, samt boliger i forbindelse med hotel. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 481 og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med tilføjelse af fodnote om støjdæmpende foranstaltninger for Zwei Grosse Bier Bar,
 
2. at bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 481 og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med tilføjelse af fodnote om støjdæmpende foranstaltninger for Zwei Grosse Bier Bar,
 
2. at bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 30. august 2017 (sag nr. 34) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2 og 3.
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. september til den 1. november 2017. Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar til planforslagene og miljørapporten, som er i bilag nr. 4.
 
Der blev afholdt borgermøde på rådhuset den 27. september 2017. Debatten drejede sig hovedsageligt om fremtiden for de eksisterende aktiviteter i Tinghallen og Bankocenteret, tilgængelighed, bæredygtighed og højhusbyggeri i forhold visuel indvirkning.
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 481
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for forlystelser, restauration, konference- og udstillingsfaciliteter, hotel samt boliger i begrænset omfang, parkering og en mindre kiosk til betjening af det samlede eventområde.
 
Lokalplanforslaget har derudover til formål at udlægge areal til forlægning af Tingvej, at sikre arkitektonisk kvalitet i tråd med arkitekturpolitikken, herunder at facader funktionelt bidrager til byliv omkring Tingvej, og at højhusvolumenet i form og facadeudtryk opbrydes, så bygningen fremstår med slankhed. Bæredygtighedshensyn skal tilgodeses f.eks. via regnvandshåndtering og begrønning.
 
Vejadgang skal ske fra eksisterende vejnet – primært Tingvej. For hotellet er der mulighed for udkørsel til Markedsvej, hvis der etableres parkeringskælder. Vareindlevering skal ske fra Markedsvej.
 
Parkeringspladser etableres som fællesparkering for hele stadion-kaserneområdet. Der stilles ikke krav i lokalplanen om etablering af parkeringspladser til hotel og boliger. Dog udlægges areal til etablering af p-pladser forbeholdt hotel og boliger i delområde II. Ved realisering af lokalplan 481 vil der være et parkeringsoverskud på 320 p-pladser, mod i dag 480 p-pladser.  
 
Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplanen, der ændrer rammeområde VIBM.C3.01 til VIBM.C301_T3.
 
Rammeområdet tilføjes hotel og boliger i anvendelsesbestemmelserne, bebyggelsesprocenten øges fra 100 til 145, etageantal ændres fra 4 etager til 12 etager og bygningshøjden ændres fra maks. 26 m til maks. 45 m.
 
Miljørapport
Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.
 
Ved den endelige vedtagelse af planforslagene skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering. Redegørelsen er i bilag nr. 6 og offentliggøres sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.
 
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter som spillested, hotel o. lign., der kan medføre krav om en screening for vurdering af påvirkning på miljøet og evt. efterfølgende redegørelse for påvirkning på miljøet.
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene omhandler bl.a. nedrivning af bankocenteret, boligformål i forbindelse med hotel, højde af fremtidigt p-hus på Eksercerpladsen, mulighed for sammenbygning mellem Fotorama og Tinghallen og ønske om øget byggemulighed for Fotorama, mv.
 
Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne dels ikke giver anledning til ændringer i planforslagene og dels ikke imødekommes.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgifter
Byrådet har i budget 2017 - 2020 afsat midler til omlægning af vejanlæg og torveareal mellem Tinghallen og Stadionhallerne i forbindelse med Viborg Sport & Event. Finansiering af den øvrige del af det kommunale projekt (foyer, Tinghallen, Paletten, mv.) behandles ikke i denne sag.
 
Der kan komme yderligere udgifter til anlæg af vareindleveringslomme og overkørsel ved Markedsvej, samt omlægning og udvidelse af fortovsareal langs Tingvej syd for rundkørsel. Det kan derudover blive nødvendigt at etablere nyt fortov nord for Fotorama, hvis passagen mellem Tinghallen og Fotorama lukkes.
 
Der er udlagt areal til en tværvej mellem Eksercerpladsen og Kasernevej. Udgift hertil vil indgå i den overordnede omlægning af trafik på kaserneområdet.
 
Driftsudgifter
Udgifter til drift af omlagte veje og udearealer forventes at være på samme niveau som i dag.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 306, samt delvist af lokalplan nr. 349 og byplanvedtægt nr. 17.
 
Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 481, ophæves lokalplan nr. 306 i sin helhed. Endvidere ophæves lokalplan nr. 349 og byplanvedtægt nr. 17 for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 481.
 
Kommuneplan
Forslag til lokalplan nr. 481 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplanen.
 
Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 er lokalplan nr. 481i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Servitutter
Der udlægges areal til fælles flugtvej for Tinghallen og hotel. Flugtvejen tinglyses på ejendommen (Tinghallen – Viborg Kommune).
 
Udlæg af støjfølsom anvendelse i lokalplanen
Efter ønske fra BachGruppen udlægges i lokalplanen en byggemulighed for hotel og boliger (støjfølsom anvendelse) langs Tingvej. Byggemuligheden ligger på et areal, hvor grænseværdien for virksomhedsstøj (Zwei Grosse Bierbar-ZGBB, Fælledvej 7) er overskredet. Kommunen må jf. planloven ikke planlægge for støjfølsom anvendelse, når grænseværdierne er overskredet, med mindre bygherre samtidig sikrer, at der gennemføres støjdæmpende foranstaltninger.
 
BachGruppen, der ejer ZGBB, har indgået aftale med Viborg Kommune om at støjdæmpe virksomheden. De nødvendige foranstaltninger og dokumentation for overholdelse af grænseværdier skal være udført senest ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse for hotelbyggeri på grund ved Tingvej. Forpligtelsen gælder uanset eventuelt fremtidige ændringer i ejerforhold til virksomheden. Forvaltningen foreslår, at der indsættes en fodnote under lokalplanens betingelser for ibrugtagning, der gør opmærksom på aftalen om at de støjdæmpende foranstaltninger skal være udført senest ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse for hotelbyggeri. Aftalen fremgår af bilag 7.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages endeligt af byrådet.

Redaktionelle ændringer
Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen af planerne.
Bilag

Sagsid.: 16/344
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 57.330.000 med rådighedsbeløb på kr. 8.320.000 i 2017, kr. 33.760.000 i 2018 og kr. 15.250.000 i 2019.
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ” Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 23.160.000 med rådighedsbeløb på kr. 5.200.000 i 2017, kr. og 17.960.000 i 2018.
3. at nettoudgiften på 3.120.000 kr. i 2017, 15.800.000 kr. i 2018 og 15.250.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” i henholdsvis 2017, 2018 og 2019.
4. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med vindende entreprenører.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 57.330.000 med rådighedsbeløb på kr. 8.320.000 i 2017, kr. 33.760.000 i 2018 og kr. 15.250.000 i 2019,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ” Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 23.160.000 med rådighedsbeløb på kr. 5.200.000 i 2017, kr. og 17.960.000 i 2018,
 
3. at nettoudgiften på 3.120.000 kr. i 2017, 15.800.000 kr. i 2018 og 15.250.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” i henholdsvis 2017, 2018 og 2019, og
 
4. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med vindende entreprenører.
Sagsfremstilling
Historik
Den 26. marts 2014 (sag nr. 28) traf byrådet principiel beslutning om at afsætte midler til opførelse af en banebro ved Viborg Station, der skal medvirke til at kick starte fornyelsesprojekter i Viborg Baneby.
 
Den 3. september 2014 (sag nr. 14) blev byrådet orienteret om, at Realdania har givet tilsagn om at støtte etablering af Banebroen i Viborg Baneby med op til 25 mio. kr., og at Realdania i dialog med Viborg Kommune udarbejder en partnerskabsaftale, der beskriver rammerne for realisering af broprojektet og sikrer, at de offentlige og private investeringer i Banebyen, som broprojektet har til hensigt at kickstarte, realiseres i praksis.  
 
Den 17. december 2014 (sag nr. 10) besluttede byrådet at afsætte midler projektledelse til realisering af banebroen.
 
Den 20. maj 2015 (sag nr. 17) besluttede byrådet bl.a. at indgå en samarbejdsaftale med Mercantec og Realdania om at udskrive en fælles projektkonkurrence, og at den endelige udbudsform for entreprisearbejder for Banebroen forelægges til Byrådets beslutning efter det konkrete projekt og dets grænseflader til omkringliggende byggerier er kendt,
 
Den 24. februar 2016 (sag nr.16) godkendte byrådet, at anlægsudgiftbevillingen forhøjet med 6,9 mio. kr. og en ekstra indtægsbevilling, der begge blev finansieret af de rådighedsbeløb, der er afsat til banebyprojekter.
 
Den 13. april 2016 (sag nr. 23) godkendte byrådet vinderprojektet fra projektkonkurrencen til realisering, og at der blev indgået  totalrådgiveraftale med Cubo Arkitekter A/S om projektering af Banebro-projektet.
 
Den 30. november 2016 (sag nr. 14) godkendte Teknisk Udvalg opdeling i entrepriser og udbudsformer, herunder den aktuelle entreprise for udførelsen af bro- og stålkonstruktioner, inkl. arbejder på jernbaneterræn. Desuden blev forvaltningen bemyndiges til at definere bygherreleverancer og mindre udbud i det kommende projektforløb, som udbydes i henhold til EU-reglerne og Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik
 
Den 22. marts 2017 (sag nr. 17) godkendte byrådet anlægsudgiftsbevillinger af de afsatte rådighedsbeløb, dels til udførelsen af den del af Viborg Banebro, som udgør en integreret del af det planlagte Midtbyens gymnasium (Hærvejsplads, passagen mellem de to dele af gymnasiets bygninger, samt tilstødende elementer af Biblioteksbro og sti mellem parkeringspladsen ved biblioteket og gymnasiet), og dels til den kommunale parkeringsetage i det planlagte gymnasium ved Banegårdsalle i Viborg.
 
I forbindelse med budgetforliget, september 2017, blev besluttet at reducere budgettet for 2018 med 10 mio. kr. og overføre disse til 2019.
 
Inddragelse og høring
Hærvejsbroen, gymnasium inkl. parkeringsetage har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet, endelig vedtagelse i byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 22).
 
Projektet har haft tilknyttet uafhængig tilgængelighedsrevisor og trafikrevisor. Projektet har desuden været drøftet med ældre- og handicapråd samt cyklistforbundet.
 
Beskrivelse
Banebroen er udbudt i begrænset udbud i 4 fagentrepriser. Prækvalifikation er foretaget og licitationen er afholdt den 15. november 2017. Samtidig med udbud er projektet under behandling ved Banedanmark.
 
Med nærværende indstilling ansøges om frigivelse af resterende bevilling.
 
Alternativer
Ingen
 
Tidsperspektiv
Udførelsen af anlægsarbejderne er planlagt til at pågå i perioden februar 2018 – december 2018. En eventuel forsinkelse af gymnasiebyggeriet vil dog kunne have en afsmittende virkning. Det forventes derfor, at visse anlægsarbejder samt afregning af entreprisearbejderne strækker sig ind i starten af 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgiftsbevilling (i 1.000 kr.)
Der søges om frigivelse af en anlægsudgiftsbevilling på kr. 57.330.000.
 
 
Samlet
2015
2016
2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb
83.380
1.520
8.900
23.950
43.760
5.250
Overførsel ifm. budgetforlig 2017 (for 2018)
 
 
 
 
-10.000
+10.000
Samlet Rådighedsbeløb efter overførsel
 
 
 
 
33.760
15.250
Tidligere udgiftsbevilling
 
1.520
8.900
15.630
0
0
Resterende rådighedsbeløb
57.330
0
0
8.320
33.760
15.250
Der søges udgiftsbevilling på
57.330
 
0
8.320
33.760
15.250
 
 
Anlægsindtægtsindtægtsbevilling (i 1.000 kr.)
Der søges om frigivelse af en anlægsindtægtsbevilling på kr. 23.100.000.
 
Samlet
2015
2016
2017
2018
2019
Samlet rådighedsbeløb
-33.310
-700
-4.450
-10.200
-17.960
0
Tidligere indtægtsbevilling
-10.150
-700
-4.450
-5.000
0
0
Der søges indtægtsbevilling på
-23.160
0
0
-5.200
-17.960
0
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/6308
Resume
Forslag til trafikplan for Viborg Kommune og miljøvurdering behandles og indstilles til vedtagelse. Sagen behandles med henblik på endelig vedtagelse af Byrådet 20. december 2017.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Trafikplan for Viborg Kommune med tilhørende miljøvurdering vedtages som den foreligger nu med forvaltningens forslag til rettelser og tilføjelser indarbejdet,
 
2. at sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering godkendes, og
 
3. at forslag til byrådets svar godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til Trafikplan for Viborg Kommune med tilhørende miljøvurdering vedtages som den foreligger nu med forvaltningens forslag til rettelser og tilføjelser indarbejdet. Udvalget ønsker at der på kommende møde fremlægges en procesplan for evt. forundersøgelse vedr. østlig ringforbindelse ved Viborg,
 
2. at sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering godkendes, og
 
3. at forslag til byrådets svar godkendes, med de faldne bemærkninger vedr. punkt 1, 26 og 33 i bilag 2 indarbejdet til byrådets behandling.
Sagsfremstilling
 
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.
 
På mødet den 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed. På mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 5) drøftede udvalget temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport.
 
På møderne den 24. april 2017 (sag nr. 8) og den 31. maj (sag nr. 14) drøftede udvalget et foreløbigt projektkatalog.
 
På mødet den 21. juni 2017 sag nr. 4) drøftede udvalget et udkast til forslag til trafikplan.
 
På mødet 9. august 2017 (sag nr. 2) besluttede udvalget at sende forslag til trafikplan og miljøvurdering i offentlig høring.
 
Inddragelse og høring
Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16). Eksterne samarbejdspartnere er ultimo juni blevet orienteret om planarbejdet.
 
Forslag til trafikplan har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. I den forbindelse har der været afholdt borgermøde onsdag den 13. september 2017.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har haft mulighed for at drøfte forslaget til trafikplan, Handicaprådet drøftede dette på mødet den 10. oktober 2017.
 
Der er modtaget 64 høringssvar, som fremgår af bilag 1. Et resumé af høringssvar samt forslag til byrådets svar fremgår af bilag 2.
 
Beskrivelse
Forslag til trafikplan er udarbejdet som en digital plan. Planen kan ses på viborg.dk/trafikplan2017. Forslaget fremgår også af bilag 3 i en pdf-version.
 
I forhold til forslag til trafikplan, er der ud over redaktionelle rettelser foretaget følgende justeringer, opdateringer og tilføjelser:
 
- opdatering i forhold til projekter, der allerede er udført,
- opdatering af afsnit om kollektiv trafik som følge af modtagelse af puljemidler (tema kollektiv trafik – fokusområder, og projekter kollektiv trafik – Betjening af Midtjyllands Lufthavn),
- opdatering af tema om trafiksikkerhed, idet ulykkestallene for 2016 nu er endelige, 
- justering i tekst om stibro ved Gullev i henhold til Byrådsbeslutning og høringssvar nr. 32,
- justering i tekst om cykelsti på Østre Omfartsvej, idet projektet nu er opdelt i en 1. og 2. etape på baggrund af høringssvar nr. 6, og 1. etape er med i ansøgningen om midler fra Statens Cykelpulje 2017,
- justering i tekst om cykelrute mellem Rindsholm og Rødkærsbro, idet der er et alternativ på baggrund af høringssvar nr. 59,
- nye projekter, biltrafik: forlægning af Korsbakken (Rødding),
- nye projekter, cykeltrafik: rute 13 (Grundvad – Birgittelyst), Foulum – Ørum (Burrehøjvej), rute 16 (stiunderføring ved Indre Ringvej ved kraftvarmeværket, Viborg), rute 26 (stioverføring over Søndre Ringvej, Viborg), stibro Indre Ringvej (Banebyen, Viborg), Gl. Skivevej (mellem Fabrikvej og Agerlandsvej, Viborg), Farvervej – Fabrikvej (Viborg),
- nye projekter, trafiksikkerhed: rundkørsel Ll. Sct. Mikkels Gade / Sct. Jørens Vej (Viborg), rundkørsel Banegårds Alle / Jernbanegade (Viborg), rundkørsel Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej (Viborg),
- anlægsoverslag indsat under ”økonomi” på nogle af de sorte pletter, som manglede overslag. Økonomien fremgår dog ikke for tiltag på Indre Ringvej i Viborg, da tiltag allerede er igangsat af Teknisk Udvalg i 2017.

Da trafikplanen er en dynamisk plan, vil den blive opdateret løbende af forvaltningen, f.eks. udtages projekter, når de er udført, nye projekter kan komme til i henhold til politiske beslutninger, og der kan komme nye sorte pletter som følge af ulykkesudviklingen.
 
Når der efter vedtagelse af trafikplanen foretages justeringer, vil disse fremgå af afsnittet Nyheder på Forsiden i trafikplanen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Trafikplanen forventes vedtaget af byrådet på mødet 20. december 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifter til de foreslåede tiltag medtages i kommende budgetter.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/63120
Resume
Økonomi- og erhvervsudvalget har på mødet den 10. maj 2017 (sag nr. 33) godkendt forslag til yderligere byggemodning af 29 nye byggegrunde til parcelhuse i Viborg By, fordel med 10 på Rosenvænget, 14 på Svalelunden og 5 på Kokholmvej. På den baggrund søges der nu om en yderligere anlægsudgiftsbevilling til byggemodning.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 3.400.000 kr. til byggemodning, fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 3.400.000 kr. i 2017 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2018 nedsættes tilsvarende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 3.400.000 kr. til byggemodning, fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, med rådighedsbeløb i 2017, og
 
2. at udgiften på 3.400.000 kr. i 2017 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2018 nedsættes tilsvarende.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har på mødet den 1. marts 2017 (sag nr. 7), godkendt byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse i 2017 i Viborg by. Samtidig blev der godkendt byggemodning af 11 storparceller på Asmild Mark, Svalelunden, Fristruphøjvej / Skaldehøjvej og Rosenvænget. I samme sag opfordrer Teknisk Udvalg endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2017 (sag nr. 22), Teknisk udvalgs indstilling om byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse samt 3 storparceller på Svalelunden og 3 storparceller på Rosenvænget til tæt/lav boligbebyggelse.  
 
Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodning i Viborg by. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et konkret forslag til yderligere byggemodning i Viborg i 2017, også henset til den store interesse, der er for at købe kommunale parcelhusgrunde til boligformål i Viborg by.
 
Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 24. april 2017(sag nr.7) forvaltningens forslag til yderligere byggemodning af 29 parcelhusgrunde ved ændring af 6 planlagte storparceller til 24 byggegrunde for parcelhuse. Derudover blev besluttet at fremrykke udstykningen af 5 grunde på Kokholmvej fra 2018 til 2017 i byggemodningsplanen.
 
Inddragelse og høring
Aktuelle lokalplaner har været i høring.
 
 
Beskrivelse
Til realisering af yderligere byggemodning af 29 nye byggegrunde til parcelhuse ønskes følgende bevillinger frigivet.
 
Forslag til byggemodning - Tabel 1
Bilag nr.
Beliggenhed
Lokalplan nr.
Antal grunde (åben lav)
Tæt lav
(stor­par­cel)
Overslag
Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.
1
Oversigt over byggemodninger i Viborg
 
2
Svalelunden, Viborg
433 Tillæg 1
14
1.400.000 kr.
3
Rosenvænget, Viborg
474
10
1.000.000 kr.
 
Kokholmvej
231
5
 
1.000.000 kr.
 
I alt
 
 
 
 
3.400.000 kr.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/54870
Resume
Teknisk Udvalg forventes på sit møde den 29. november 2017 at behandle et forslag handlingsplan for byggemodning i 2018 (anden sag). Til realisering af denne plan søges der nu om anlægsbevillinger til byggemodning i Ørum og på Arnbjerg i Viborg. Den samlede anlægsbevilling andrager 50 mio. kr., der forventes anvendt i 2018. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, 
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 2. etape, lokalplan 477” forhøjes med 41.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” forhøjes med 3.650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.750.000 kr. til kontoen ”Veldsvej i Ørum, lokalplan 464” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,
 
2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, 
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 2. etape, lokalplan 477” forhøjes med 41.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” forhøjes med 3.650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.750.000 kr. til kontoen ”Veldsvej i Ørum, lokalplan 464” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
7. at udgiften på 48.300.000 kr. i 2018 finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2018 på 41.100.000 kr. og dels ved forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 7.200.000 kr., idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2019 nedsættes tilsvarende med 7.200.000 kr.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på sit møde den 22. november 2017 (sag nr. 14) godkendt projekteringsbevilling for byggemodning af yderligere etaper på Arnbjerg i Viborg.
 
Teknisk Udvalg har under et andet punkt på denne dagsorden et forslag til behandling om godkendelse af en til handlingsplan for byggemodninger i 2018 og de efterfølgende 3 overslagsår.
 
Inddragelse og høring
Den aktuelle lokalplan for Arnbjerg i Viborg er godkendt på Byrådsmøde den 22. november 2017 (sag nr 11). Klagefrist for planens lovlige tilvejebringelse udløber 20. december 2017.
 
Projektet for byggemodning af et område til boligformål i Ørum har været i høring i forbindelse med lokalplanlægningen for området.
 
Beskrivelse
Til realisering af byggemodning i forslag til handlingsplanen foreslås følgende områder i Ørum og Arnbjerg byggemodnet.
 
Ørum:
På Veldsvej i Ørum (LP464) forslås byggemodnet 11 grunde til åben lav bebyggelse, bilag 1.
 
Arnbjerg i Viborg:
På Åkanden i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 33 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ia
 
På Nøkkerosen i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 17 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ib
 
På Søakset i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 17 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ic
 
På Brudelyset i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 20 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Id
 
På Dunhammeren i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 27 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ig
 
På Skabermøllevej i Viborg (LP421) forslås byggemodnet 14 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ie.
 
Ud over byggemodning af de 114 boligparceller skal der anlægges en ny rundkørsel i krydset Vinkelvej og Søndersøvej samt en ny fordelingsvej på ca. 1.300 m frem til boligområdet. Byggemodningsområdet, rundkørsel og fordelingsvej er vist i bilag 2.
 
 
Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:
114 boligparceller(LP477), Arnbjerg etape II
14 boligparceller(LP421), Arnbjerg etape I
11 boligparceller(LP464), Ørum
6 storparceller(LP477), Arnbjerg etape II
1 storparcel(LP421), Arnbjerg etape I
28.500.000 kr.
3.500.000 kr.
2.750.000 kr.
900.000 kr.
150.000 kr.
Rundkørsel på Vinkelvej(LP477), Arnbjerg etape II
3.000.000 kr.
Fordelingsvej 1.300 m(LP477), Arnbjerg etape II
9.500.000 kr.
Byggemodningsudgift i alt
48.300.000 kr.
 
Byggemodningen planlægges udført i perioden fra januar 2018 til ultimo december 2018 med forbehold for vejrliget hen over vinteren og køb af jord.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den forventede udgift på 48.300.000 kr. i 2018 foreslås finansieret dels af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2018 på 41.100.000 kr. og dels ved forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 7.200.000 kr., idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2019 nedsættes tilsvarende med 7.200.000 kr.
 
Udover den økonomiske ramme til anlæg skal der afsættes midler til erhvervelse af jord, forholdet behandles i særskilt sag.
 
Udover ovenstående opgørelse mangler der frigivelse af midler til færdiggørelse af byggemodninger og vedligeholdelse af ikke solgte byggegrunde.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Endelige køb af areal forventes gennemført november 2017 til februar 2018


Bilag

Sagsid.: 14/45354
Resume
Forvaltningen har udarbejdet en projektskitse for forlægning af Tingvej ved Tinghallens udvidelse. Baggrunden er Tinghallens udvidelse og hermed behovet for, at Tingvej bliver forlagt.
 
Teknisk Udvalg skal tage stilling til det udarbejdede forslag forud for den videre detailprojektering, udbud og iværksættelse af anlægsarbejderne forventeligt i foråret 2018. Der lægges endvidere op til, at forvaltningen bemyndiges til at godkende lavestbydende entreprenør, såfremt tilbuddet ligger indenfor den bevillingsmæssige ramme. Teknisk Udvalg skal således tage stilling til ansøgningen om en anlægsudgiftbevilling på 3.300.000 kr. til realisering af projektet.
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at skitseprojektet, der er vist på bilag 1, godkendes,
 
2.. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.300.000 kr. til kontoen ”Tingvejs forlægning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 3.300.000 kr. i 2018 finansiers af det rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. der er afsat i på budget 2018 på investeringsoversigten, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende, såfremt tilbud ligger indenfor anlægsbevillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Der blev inden mødet eftersendt et bilag 1 som tilknyttes referatet.
 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at skitseprojektet, der er vist på bilag 1, godkendes,
 
2.. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.300.000 kr. til kontoen ”Tingvejs forlægning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 3.300.000 kr. i 2018 finansiers af det rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. der er afsat i på budget 2018 på investeringsoversigten, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende, såfremt tilbud ligger indenfor anlægsbevillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede på møde den 21. december 2016 (sag nr.7) sagen vedrørende udbygning af Tinghallen og herunder en ændring af Tingvej. På mødet blev det besluttet, at projektstyregruppen skulle arbejde videre med model 2 med en vestlig forlægning af Tingvej forbi Tinghallen. 
 
Inddragelse og høring
Projektstyregruppen består bl.a. af interessenter i området, som har været inddraget ift. den fremlagte skitse. Desuden vil forslag til løsning blive en del af lokalplanlægningen for projektet med udbygning af Tinghallen m.v.
 
Beskrivelse
Tingvej forlægges forbi Tinghallens udvidelse, og der sikres gennemkørende trafik på Tingvej med den viste løsning. Der sikres også gennemkørsel med kollektiv trafik med op til 15 meter busser. Busser skal gøre brug af den overkørbare midterhelle rundt i kurverne.
 
Tingvejs forlagte tracé medfører mindre oversigt i kurverne samt små radiuskurver, hvilket medfører, at hastigheden på det forlagte stykke af Tingvej skal skiltes ned til 30 km/t.
 
Cyklister kører i dag på Tingvej via cykelbaner men på det forlagte stykke af Tingvej anses dette ikke som en trafiksikker løsning, idet kurverne er så små, og det er vanskeligt at orienterer sig rundt i kurverne og dermed risici for de bløde trafikanter. Derfor er der valgt at etablere cykelstier på det forlagte stykke af Tingvej, som den trafiksikkerhedsmæssige bedste løsning. Cykelstier etableres i niveau med plads- og torvearealer.
 
Det anses som nødvendigt at etablere afsætningsbåse tæt ved indgangene til Tinghallen ligesom der er i dag. Disse placeres som vist på skitsen for at optage mindst mulige ”torveareal” foran Tinghallen og foran Stadionhallerne. Såfremt der ikke etableres afsætningsbåse forventes det, at bilister vil standse og aflæse gæster ved kantstenen og dermed sænke trafikafviklingen, idet bagvedkørende dermed må vente til aflæsning er sket.
 
Der forventes, at p-arealer langs Tingvej må tilpasses til det nye vejforløb, og at der ikke etableres en ny ind- og udkørsel til p-arealerne ved den eksisterende ind-udkørsel overfor Fotorama. Dermed bliver indkørsel til den nordlige parkeringsplads via adgang fra rundkørsel ved Kasernevej/Stadion Alle og indkørsel til den sydlige parkeringsplads foran stadionhallen bibeholdes som nuværende.
 
Der vil i videst muligt omfang forsøges at opbryde og genbruge de eksisterende granitmaterialer på den nuværende Tingvej, således det nuværende udtryk bibeholdes på forlægningen.
 
Plads- og torvearealer foran stadionhalllen og foran Tinghallens udvidelse udføres som færdiggørelsesarbejder og er ikke medtaget i det arbejde der udføres ifm. Tingvejs forlægning. Der forventes mindre tilpasninger til de eksisterende pladsarealer.
 
Alternativer
Der kan etableres cykelbaner på Tingvejs forlægning, men forvaltningen vurderer ikke, det er en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning.
 
 
Tidsperspektiv
Tingvej forventes forlagt inden arbejderne med Tinghallens udvidelse opstartes d. 1. maj, således entreprenør for Tinghallens udvidelse har et frit arbejdsområde, hvor Tinghallen skal udvides.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der forventes ikke, at projektet medfører øgede driftsudgifter.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lokalplan for området er under udarbejdelse.


Bilag

Sagsid.: 17/94
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.
 
Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet.
(Beløb i 1.000 kr.)
Stednr.
Projekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
Note
223101
Midtbyplaner (ny gågadebelægning)
36.812
38.113
1.301
1
223081
Fortovsrenovering
3.011
2.942
-69
 
223005
Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby
26.918
20.863
6.055
2
223005
Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby
-16.124
-12.970
-3.154
2
223141
Vinkelvej hæves over Nørreådalen mellem Bruunshåb og Vinkel
11.767
12.299
532
3
223084
Bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg - 2014
3.011
3.455
444
4
003537
Egelundsvej forlængelse til Jegstrupvej
9.500
9.418
-82
 
002601
Kærvej 1
8.250
336
-7.914
5
002548-25
Boligområde ved Kokholmvej (Palleshøje 42-168)
13.875
12.966
-909
6
003559
Heibergs Allé, salg af areal til regionen
2.500
2.172
-328
 
003528
Lundborgvej, erhvervsgrunde
4.060
4.204
144
 
I alt
 
103.580
93.798
-9.782
 
(afvigelse: + = merforbrug)
 
Forklaring på afvigelser (note)
 
1. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for bevillingsafgivelse foreskriver, at ”anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode”. De efterfølgende prisstigninger kan herefter søges som tillægsbevillinger eller forklares ved regnskabsafslutningen af anlægsprojektet. Prisstigningerne for dette projekt beløber sig til 970.000 kr. Det resterende merforbrug skyldes at det blev nødvendigt at lave nogle tiltag omkring vægtbegrænsning, således køretøjer over 3.500 kg. ikke benyttede gågaderne. Der blev bl.a. lavet nogle aflastepladser udenfor gågade-ringen.
 
2.  Projektet var inden entreprisens opstart grundigt undersøgt, så der ikke var overraskelser. Der kom en lav pris fra den vindende entreprenør, som styrede anlægsprocessen uden økonomiske overraskelser. Ligeledes var der god tid til at udføre opgaven for entreprenøren, hvilket også er med til at holde anlægsprisen nede. De lavere anlægsudgifter betød, at fondenes tilskud blev reduceret i forhold til det oprindelige tilsagn. De faktiske indtægter blev således mindre end oprindeligt budgetteret (det fulde tilskud).
Projektet er afsluttet, men der er forbrugte midler, hvoraf en andel hidrører fra Realdanias tilskud. Realdania har tilbudt, at deres resterende tilskud på 1,47 mio. kr. forbliver i byen i form af et nyt projekt. Byrådet har på den baggrund besluttet på mødet d. 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Byrådets andel af uforbrugte midler på 1,42 mio. kr. sammen med Realdanias andel - tilsammen (netto) 2,89 mio. kr. - anvendes til det nye projekt ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias gade i Viborg”. Disse midler er overført til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias gade i Viborg”.
Realdania har efterfølgende tilbudt at forhøje deres tilskud med yderligere 1,23 mio. kr. så de i alt bidrager med 2,7 mio. kr. til dette nye projekt.
Forvaltningen foreslår, at Byrådet i forbindelse med en kommende behandling af et projektforslag tager stilling til, om projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias gade i Viborg” skal udvides og om evt. overskydende midler bibeholdes i dette projekt, indtil det er realiseret med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen hertil.
 
3. Projektet indeholdte en del mere opfyld af let-materiale end beregnet, da der skete et grundbrud under forbelastningen af vejen.
 
4. Der viste sig at være større skråningsanlæg, som skulle fyldes op. Desuden var del af eksisterende asfalt for dårlig til at tilslutte.
 
5. Lokalplan er aflyst.
 
6. Mindreforbruget skyldes at nedrivning af eksisterende bolig og byggemodningen blev billigere end oprindeligt budgetteret.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 12/2193
Resume
I forbindelse med budget 2016-2019 blev der vedrørende beslutning omkring opførelse af plejecenter Banebo afsat i alt 6,170 mio. kr. til ”Bygherreleverancer til servicearealer vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Banebyen. Tidligere er der frigivet én mio. kr. fra investeringsoversigten til projektet med rådighedsbeløb i 2017. Endvidere blev der i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 afsat 0,187 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2018 til bygherreleverancer i forbindelse med ”Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo”.
 
Der søges nu om de to rådighedsbeløb på henholdsvis 5,170 mio. kr. og 0,187 mio. kr., i alt 5,357 mio. kr. i forhold til bygherreleverancer vedrørende plejecenter Banebo.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,357 mio. kr. til kontoen ”Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2018. Udgiften på 5,357 mio. kr. finansieres af de to rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til formålet. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,357 mio. kr. til kontoen ”Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2018. Udgiften på 5,357 mio. kr. finansieres af de to rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til formålet. 
Sagsfremstilling
Historik
Af rådighedsbeløbet til bygherreleverancer til plejecenter Banebo resterer der et beløb i 2018 på 5,170 mio. kr. Endvidere blev der i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat yderligere 0,187 mio. kr. til bygherreleverance i forhold til ”Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo”
 
Nu søges der om frigivelse af restbeløbet på i alt 5,357 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ved opførelse af plejecenter Banebo skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen, såsom: Inventar i alle servicearealer og modtagekøkkener, IT-udstyr, AV-udstyr, kaldeanlæg, alarmeringssystem, træningsudstyr i træningssal, håndlister, taktile opmærksomhedsfelter, taleangivelse i elevator, kontrastfarver samt øvrige bygherreindkøb. Formålet er at skabe en høj grad af fleksibilitet samt de bedste rammer de kommende beboere på plejecenter Banebo, herunder også den gruppe beboere, der måtte have et synshandicap.
 
Ovenstående er således eksempler på udgifter, som det afsatte beløb på investeringsoversigten til bygherreleverancer skal finansiere.
 
Banebo-projektet er nu der i byggeprocessen, hvor der er behov for de resterende anlægsmidler på investeringsoversigten for at kunne færdiggøre alle bygherreleverancer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med budgettet for 2017-2020 blev der afsat 6,170 mio. kr. til bygherreleverancer, fordelt sådan, at 1 mio. kr. blev afsat i 2017 og 5,170 mio. kr. i 2018. I forbindelse med budget 2018-2021 blev der afsat yderligere 0,187 mio. kr. til bygherreleverancer i forhold til plejecenter Banebo, for at optimere tiltag for den gruppe af beboere, der måtte have et synshandicap.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/55869
Resume
Byrådet skal årligt revidere kommunens kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Forvaltningen fremlægger hermed et revideret udkast til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2018 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 22. februar 2017 (sag nr. 19) Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarden.
 
Beskrivelse
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og forvaltningen har derfor gennemgået og tilrettet det vedlagte udkast til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Rådene har ønsket at blive inddraget tidligt i processen frem for at inddragelsen sker ved en formel høring. Det er derfor aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for en høringsproces. Udkastet til Kvalitetsstandard 2018 fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Det vedlagte udkast fremstår stort set som den udgave, der blev vedtaget i 2017, hvor der blev lavet en grundig gennemgang og justering. Ældreråd og Handicapråd har i år haft mindre forslag til justeringer og uddybninger, disse fremgår med rødt. Dertil er der enkelte forslag til faktiske korrektioner (f.eks. prisændringer) og sproglige forbedringer fra forvaltningen. Disse fremgår med blåt. Den væsentligste ændring her er en tilpasning af afsnittet om klippekortordningen, som nu også omfatter beboere på plejecentre. Desuden er afsnittet om tilkøbsydelser udgået, som følge af at frikommuneforsøget er ophørt.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i et mere læsevenligt layout. 2017-udgaven er vedlagt som eksempel herpå.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/62766
Sagsfremstilling
Historik
Sundhedsloven pålægger Kommuner og Regioner at udarbejde et sundhedsberedskab, som revideres minimum én gang i hver valgperiode.
Gældende Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i byrådet 18. juni 2014 (sag nr. 12) og er gældende til og med udgangen af 2017.
 
Inddragelse og høring
Sundhedsberedskabsplanen har været til kommentering i Sundhedsstyrelsen samt i høring hos Region Midtjyllands afdeling for sundhedsplanlægning og alle omegnskommuner.
 
Beskrivelse
Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsindsats i ekstraordinære situationer. Den skal derudover sikre koordineret anvendelse af sundhedsberedskabsmæssige ressourcer, for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation.
 
Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af den almindelige drift på sundheds- og omsorgsområdet i kommunen. Det kan eksempelvis være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme eller terror. Sundhedsberedskabsplanen er vedhæftet som bilag 1.
 
Det praktiske arbejde med og brugen af sundhedsberedskabsplan vil foregå via hjemmesiden www.beredskabsplan.viborg.dk, som kommer i drift januar 2018. Hjemmesiden er en ny måde at arbejde med sundhedsberedskab og beredskabshændelser generelt. Hjemmesiden er gældende for alle forvaltninger i hele kommunen. Hvert fagområde, vil være ansvarlig for at indsatsplaner og action cards er tilgængelige på den del af hjemmesiden, som er dedikeret til fagområdet. Indsatsplaner og action cards vil løbende blive udarbejdet og opdateret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til ”Plan for fortsat drift”, som blev godkendt i byrådet den 25. oktober 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/55777
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Solgården opsiges senest 31. december 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Solgården opsiges senest 31. december 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 23. november 2016 (sag nr. 23) følgende indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget:
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at ”udkast til aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg” godkendes, og Ældre- og Sundhedsudvalget bemyndiger direktøren for Job & Velfærd til at indgå aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegiver tilfredshed med det udarbejdede udkast til aftale og udtrykker tilfredshed med det konstruktive samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen. Ældre- og Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at indlede en tilsvarende dialog med de øvrige boligselskaber.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har i 2017 været i dialog med Boligselskabet Viborg om initiativer til at nedbringe lejetabet på de almene boliger, som ejes af Boligselskabet Viborg, og hvor Viborg Kommune har anvisningsret.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har, med baggrund i drøftelserne med Boligselskabet Viborg og ønsket om at nedbringe udgifterne til lejetab, vurderet, at der vil være behov for at nedbringe antallet af almene boliger, hvor Viborg Kommune har anvisningsret.  
 
Viborg Kommune har på baggrund af en anvisningsaftale af 1. december 1990 anvisningsret med tilhørende garanti- og betalingsforpligtigelse til de 54 almene familieboliger i Solgården. Efter aftale stiller boligselskabet ledige lejligheder til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, fortrinsvist til ældre og handicappede. Aftalen kan fra kommunens side opsiges med 2 års varsel til en 1. januar. Anvisningsaftalen, der er indgået mellem Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune, er vedlagt som bilag 1.
 
Der er for nuværende en begrænset efterspørgsel på boliger i Solgården fra borgere, som opfylder betingelserne for at få anvist en ældreegnet bolig. Denne efterspørgsel forventes at falde yderligere, da der i umiddelbar nærhed af Solgården opføres et antal nye ældreegnede boliger. I øjeblikket begrænses lejetabet på boliger i Solgården ved, at ledige boliger tilbydes borgere uden behov for en ældreegnet bolig.
 
De øvrige almene boliger, som ejes af Boligselskabet Viborg, og hvor Viborg Kommune har anvisningsret, har et begrænset lejetab. Forvaltningen vurderer derfor, at en opsigelse af anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Solgården bedst giver mulighed for at reducere lejetabet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der er 2 års opsigelsesvarsel i anvisningsaftalen. Hvis anvisningsaftalen opsiges senest 31. december 2017, vil Viborg Kommunes anvisningsret således bortfalde 1. januar 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/48409
Resume
Der udarbejdes til hvert møde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge en status for de længevarende indsatser, som byrådet godkendte på sit møde den 21. september 2016 (sag nr. 10). Forvaltningen har indhentet status fra de enkelte arbejdsgrupper, og udarbejdet en samlet oversigt over status (bilag 1).
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,
 
1. at status på de længerevarende indsatser (spor 2) tages til efterretning, og
 
2. at status på de længerevarende indsatser fremsendes til byrådet til orientering sammen med en generel, overordnet orientering om status på den tværgående indsats for ledige unge.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Tværgående Udvalg for Ledige Unge
Forvaltningens bemærkninger
Der er efter udvalgets behandling af sagen lavet et nyt bilag, som kan ses som bilag nr. 2 til sagen.
 
Bilaget er en generel opsummering af de afrapporteringer som Tværgående Udvalg for Ledige Unge er blevet præsenteret for i løbet af udvalgets funktionsperiode.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 30-11-2017
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
 
Status på de længerevarende indsatser fremsendes til byrådet til orientering sammen med en generel, overordnet orientering om status på den tværgående indsats for ledige unge.
 
Tværgående Udvalg for Ledige Unge indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet tager den samlede orientering om status på tværgående indsats for ledige unge til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Tværgående Udvalg for Ledige Unge godkendte den 14. juni 2016 (sag nr. 2) at fremsende den samlede afrapportering på den tværgående indsats for ledige unge inklusiv de foreslåede handleplaner for de længerevarende indsatser (kaldet spor 2) til godkendelse i byrådet.
 
Herefter blev afrapporteringen og handleplanerne behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, og endeligt godkendt af Viborg Byråd den 21. september 2016 (sag nr. 10).
 
Status på de længerevarende indsatser blev senest behandlet af Tværgående Udvalg for Ledige Unge på mødet 1. juni 2017 (sag nr. 3)
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har bedt formændene for arbejdsgrupperne, der har udarbejdet handleplanerne om at udarbejde statusevalueringer og ved behov inddrage resten af arbejdsgruppen. Formændene har også haft ansvaret for, at statusevalueringen er godkendt af indsatsejerne.
 
Beskrivelse
Tværgående Udvalg for Ledige Unge har ønsket en opfølgning på de af Byrådet godkendte længerevarende indsatser.
 
Det drejer sig om:
1a. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – Frafald på ungdomsuddannelser
1b. Den tværfaglige model (forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre)
1c. Kompetencecenter for fravær (ændret til projekt skolefravær)
1d. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre/sårbare gravide
2. Forbyggende indsats i grundskolen (styrke faglige kompetencer)
3. Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret
4. Overgangsmøder udvides (B&U og J&V)
5. Tættere samarbejde mellem Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet
6. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
7. Implementering af digitale værktøjer (kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner)
8. Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)
9. Erhvervsuddannelse som karrierevej
10. Øget inddragelse af eksterne virksomheder og andre eksterne – CSR og rekrutteringsnetværk
11. Straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere
12. Uddannelsestilbud til sent ankomne unge (oprindeligt fra Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund)
13. Job med uddannelsesperspektiv for øvrige uddannelsesparate (JobSpor)
 
Da implementeringen af indsatserne blev påbegyndt ultimo september 2016, og de sidste indsatser først er påbegyndt i sommeren 2017, er det for nogle indsatser endnu for tidligt at vurdere effekten af indsatsen. Det afhænger også af, hvor omfattende en indsats der er tale om.
 
Forvaltningen har samlet konklusionerne fra de indsendte statusevalueringer i en oversigt (bilag 1).
 
Allerede på nuværende tidspunkt er der positive resultater af mange af indsatserne. Samarbejdsprojekterne på tværs af kommunale forvaltninger og på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er alle godt i vej, og flere af projekterne har været genstand for positiv interesse fra medierne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag