You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 17. januar 2018 kl. 12:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/42921
Resume
Udvalget vælger en næstformand.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger næstformand.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Per Møller Jensen blev valgt som næstformand.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter styrelseslovens § 22 kan der vælges en næstformand for udvalget. Af udvalgets forretningsorden § 1 fremgår endvidere, at der skal udpeges en næstformand.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/42921
Resume
I sagen behandles udvalgets forretningsorden.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at
Økonomi- og Erhvervsudvalgets forretningsorden, der blev endeligt godkendt den 19. marts 2014, fortsat er gældende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at økonomiudvalg og stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende. Sagen blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2014 (sag nr. 1).
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
 • Udvalgets mødevirksomhed
 • Beslutninger og beslutningsprotokol
 • Delegation
 • Habilitet og tavshedspligt
 
Eventuelle ændringer i udvalgets forretningsorden skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2, behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/53501
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til mødeplan 2018 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, dog således at starttidspunktet for møderne ændres til kl. 12.00.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes med den ændring, at mødet den 9. maj 2018 starter kl. 8.15.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 13. december 2017 (sag nr. 98) mødeplanen for 2018 for byrådets eget vedkommende.
 
På baggrund af dette og den nye udvalgsstruktur er der udarbejdet et forslag til mødeplan 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til politisk mødeplan 2018 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg.
 
I forslaget til mødeplan er der taget hensyn til de udvalg, hvor der er personsammenfald, således at disse udvalg ikke holder møder samtidigt.
 
Mødeplanen, der kan ses i bilag nr. 1, lægger op til, at der ikke afholdes mødes i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder afholdes i mødelokale M5, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Endelig oversigt over møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive udsendt, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2018. Dette sker forventeligt medio/ultimo januar måned.
 
I udkast til politisk mødeplan 2018 er der lagt op til, at møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget starter kl. 8.30. Der er blandt udvalgets medlemmer efterfølgende rejst ønske om, at mødernes starttidspunkt ændres til kl. 12.00.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/42921
Resume
Der orienteres på mødet om udvalgets hovedopgaver og budget. Samtidig drøftes emner til mere indgående introduktion.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at det drøftes, om der er temaer, hvor udvalget ønsker en mere indgående introduktion.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Der blev givet en introduktion til Økonomi- og Erhvervsudvalgets sagsområder.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen vil på mødet i dag orientere om Økonomi- og Erhvervsudvalgets hovedopgaver og budget.
 
På baggrund af orienteringen drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget, om der er temaer, hvor der ønskes en mere indgående introduktion, herunder evt. afholdelse af temamøder i forbindelse med udvalgets ordinære møder.
 
I forbindelse med det tidligere Økonomi- og Erhvervsudvalgs evaluering af funktionsperioden 2014-2017 den 23. august 2017 (sag nr. 8) blev der givet udtryk for, at det kunne være hensigtsmæssigt at opprioritere ture og seminarer med henblik på at få flere indtryk udefra – f.eks. fra andre kommuner. Konkret blev nævnt den mulighed, at udvalget deltager i Folkemødet på Bornholm.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/63025
Resume
I den politiske mødeplan for 2018 er der reserveret et seminar for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. og 20. februar 2018. Der er behov for at tage stilling til indhold af seminaret af hensyn til den videre planlægning.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at sagen drøftes med henblik på stillingtagen til emner for seminaret, og
 
2. at der på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning udarbejdes et program for seminaret.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede relevante temaer for 12-12-seminaret den 19.-20. februar 2018 på Gl. Skovridergaard i Silkeborg. Følgende temaer behandles på seminaret:
 
- Budgetlægning
- Styring og sammenhæng
- Planforhold
- Konstitueringsaftale 2018-2021
 
På den baggrund udarbejder forvaltningen et program for seminaret.
Sagsfremstilling
Historik
I sidste byrådsperiode (2014-2017) holdt Økonomi- og Erhvervsudvalget og direktionen to fælles seminarer:
 • 2015: Seminar i Aarhus den 10. april (1 dag i forlængelse af en studietur til Luleå). Emnerne var bl.a. Aarhus Kommunes arbejde med udviklingsstrategien og større projekter som havneområdet i Aarhus.
 • 2016: Seminar den 1. og 2. marts i Silkeborg (12-12-møde). Emnerne var bl.a. budgetlægning, frikommuneforsøg, befolkningsudvikling for Viborg by og samspillet mellem politik og forvaltning.

Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Af hensyn til den videre planlægning er der behov for at tage stilling til seminarets emner. Emnerne kan f.eks. være:
 • Budgetlægning
 • Styringsmodel
 • Planforhold
 • Konstitueringsaftale 2018-2021
 
Seminaret holdes som et 12-12-seminar på Gl. Skovridergaard i Silkeborg.
 
På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, udarbejdes et mere detaljeret program for seminaret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/42921
Resume
Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligence-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Anja Baastrup deltager fra kl. cirka 12.30 under præsentationen af BI-systemet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Anja Baastrup deltog under præsentationen af BI-systemet.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 15. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”. På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/44383
Resume
Med udgangspunkt i den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægten er der udarbejdet forslag til, hvordan drifts- og anlægsbudgetterne kan fordeles mellem udvalg. Herunder er der udarbejdet drifts- og anlægsbudget for det nye Landdistriktsudvalg. I samme forbindelse kan opdelingen af bevillingsniveauet i politikområder overvejes, og der er beskrevet nogle muligheder for sammenlægning af politikområder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at driftsbudgettet tilrettes efter den nye udvalgsstruktur, jf. bilag nr. 1,
 
2. at driftsbudgettet for Landdistriktsudvalget udgør 2,5 mio. kr. i 2018-21,
 
3. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 1,5 mio. kr. fra politikområdet ”kultur” i 2018-21 og 1,0 mio. kr. fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation i 2019-21,
 
4. at der afsættes budget på 900.000 kr. til aflønning af chefstilling på politikområdet ”administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
5. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 250.000 kr. i 2019 og 900.000 kr. i 2020-21 fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation,
 
6. at resterende finansiering sker ved overførsel af 1,9 mio. kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 vedr. forventede mindreforbrug på centrale konti i forbindelse med årsregnskabet for 2017,
 
7. at mindreudgifter vedr. den resterende del af budgettet under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på 100.000 kr. i 2020 og 2021 tilgår kassen, og
 
8. at forslag til sammenlægning af politikområder godkendes, jf. forslag A-F i bilag nr. 2.
 
Herudover foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
9. om det ved tilretningen af anlægsbudgettet efter den nye udvalgsstruktur, jf. bilag nr. 3, skal indgå, at en del af puljen til byfornyelse i mindre byer skal anvendes i Bjerringbro og derved forblive under Teknisk Udvalg i stedet for, at det fulde beløb overføres til Landdistriktsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at driftsbudgettet tilrettes efter den nye udvalgsstruktur, jf. bilag nr. 1,
 
2. at driftsbudgettet for Landdistriktsudvalget udgør 2,5 mio. kr. i 2018-21,
 
3. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 1,5 mio. kr. fra politikområdet ”kultur” i 2018-21 og 1,0 mio. kr. fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation i 2019-21,
 
4. at der afsættes budget på 900.000 kr. til aflønning af chefstilling på politikområdet ”administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
5. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 250.000 kr. i 2019 og 900.000 kr. i 2020-21 fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation,
 
6. at resterende finansiering sker ved overførsel af 1,9 mio. kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 vedr. forventede mindreforbrug på centrale konti i forbindelse med årsregnskabet for 2017,
 
7. at mindreudgifter vedr. den resterende del af budgettet under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på 100.000 kr. i 2020 og 2021 tilgår kassen,
 
8. at forslag til sammenlægning af politikområder godkendes, jf. forslag A-F i bilag nr. 2, og
 
9. at tilretningen af anlægsbudgettet efter den nye udvalgsstruktur sker som anført i bilag nr. 3, hvorved Landdistriktsudvalgets anlægsbudget bliver 10,7 mio. kr. i 2018, 13,2 mio. kr. i 2019, 12,4 mio. kr. i 2020 og 6,3 mio. kr. i 2021.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at helhedsplanen for Bjerringbro indgår i den videre budgetlægning og tages op på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Med konstitueringsaftalen for det nye byråd den 23. november 2017 blev der aftalt ændringer af udvalgsorganiseringen, som får betydning for, hvordan driftsbudgettet og anlægsbudgettet skal fordeles mellem udvalg.
 
Opgavefordelingen mellem de nye udvalg er yderligere beskrevet i den nye styrelsesvedtægt, som byrådet vedtog den 20. december 2017 (sag nr. 1). Styrelsesvedtægten giver mere præcise anvisninger på, hvordan budgetterne skal fordeles.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Med udgangspunkt i styrelsesvedtægten er der nedenfor udarbejdet forslag til, hvordan budgetterne kan fordeles.
 
Driftsbudgettets fordeling på udvalg og politikområder
De besluttede ændringer i udvalgsorganiseringen betyder, at flere af de politikområder, som udgør bevillingsniveauet, skifter udvalg. Efter de vedtagne økonomistyringsprincipper giver byrådet driftsbevillinger på politikområdeniveau frem for på udvalgsniveau. Politikområderne binder bevillingerne på den måde, at udvalgene skal spørge byrådet hver gang, der omprioriteres mellem politikområder. Inden for politikområderne kan udvalgene derimod frit beslutte, hvad budgettet anvendes til med respekt for de vedtagne budgetforudsætninger.
 
Der er udarbejdet en ny bevillingsoversigt, som viser, hvilke politikområder der hører under hvilke udvalg, og hvad budgettet er på de enkelte politikområder. Bevillingsoversigten kan ses som bilag nr. 1. Der er heri indarbejdet konsekvensrettelser i forhold til konstitueringsaftalen og styrelsesvedtægten. Følgende ændringer er indarbejdet med hensyn til placering af politikområder:
 • Socialområdet og sundhedsområdet flyttes til det nye Social- og Sundhedsudvalg.
 • Ældreområdet flyttes til det nye Ældre- og Aktivitetsudvalg.
 • Beskæftigelsestilbud, arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og pensioner og boligstøtte flyttes til det nye Beskæftigelsesudvalg.
 
Udover at flytte hele politikområder til de nye udvalg, sker der følgende budgetomplaceringer mellem politikområder, som er indarbejdet i bevillingsoversigten:
 • Budgettet for STU på (netto) -237.000 kr. flyttes fra socialområdet til beskæftigelsestilbud.
 • Budgettet for indsats for veteraner på 1,0 mio. kr. flyttes fra socialområdet til beskæftigelsestilbud.
 • Budgettet på 1,5 mio. kr. vedr. årets lokalområde og tilskud til drift og vedligehold af forsamlingshuse flyttes fra kultur til landdistrikter, jf. tabel 1 nedenfor.
 
Der er udarbejdet et notat, som beskriver nogle yderligere muligheder for at sammenlægge politikområder, såfremt der er et politisk ønske herom. I notatet, der kan ses som bilag nr. 2, ses i tabel 1 eksempel på, hvordan bevillingsoversigten vil se ud, hvis disse sammenlægninger foretages.
 
Landdistriktsudvalgets driftsbudget
Med den nye udvalgsorganisering oprettes et nyt Landdistriktsudvalg. Efter styrelsesvedtægten forvalter Landdistriktsudvalget opgaverne årets lokalområde og tilskud til drift og vedligehold af forsamlingshuse. Det betyder, at følgende budgetbeløb kan overføres fra politikområdet ”kultur” til politiområdet ”landdistrikter”:
 
Tabel 1. Flytning af budget fra kultur til landdistrikter
(i 1.000 kr.)
Budget 2018-21
Årets lokalområde
154
Forsamlingshuse, selvejende
1.181
Forsamlingshuse, egne
168
I alt *
1.503
* Budget for Sønderbro forsamlingshus på 13.000 kr. og liv i forsamlingshusene på 52.000 kr. er ikke medtaget.
 
Budgetbeløbet på 1,5 mio. kr. er indarbejdet i fordelingen i bilag nr. 1. Foruden dette budgetbeløb, skal der tages stilling til, hvor stort et driftsbudget Landdistriktsudvalget skal have til at løse de øvrige opgaver, som udvalget forvalter ifølge styrelsesvedtægten:
 • Udarbejdelse af en Landdistriktspolitik med henblik på at understøtte og udvikle oplandet til Viborg by via særlige initiativer.
 • Udarbejdelse af Strategi for borgerinvolvering i det lokale demokrati.
 • Katalysator for understøttelse af borgerinitiativer, herunder borgerguide samt initiativpulje, hvorfra der kan ydes mindre tilskud til opstart af borgerinitiativer, konsulentbistand, mødevirksomhed, borgerportal m.v.
 • Ansvar for område- og byfornyelse i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere i hele Viborg Kommune.
 • Understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder, herunder eksempelvis komme med forslag til øvrige udvalg vedr. Kommuneplanens byskitser, kollektiv trafik, IT-infrastruktur (herunder bredbånd og mobiltelefoni), cykelstier, markedsføring, turisme, initiativer til øget bosætning m.m.
 • Udvikle og udarbejde forslag til forsøg med styringsformer og fællesskaber, herunder eksempelvis landsbypedeller, foreningssamarbejde, klyngesamarbejde m.m.
 • Møder og dialog med diverse fora i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere, herunder Viborg Landsbysammenslutning og andre landsbysamarbejder m.v.
 
Det foreslås, at Landdistriktsudvalget udover 1,5 mio. kr. til årets lokalområde og forsamlingshuse får et driftsbudget på 1 mio. kr. til udvalgets øvrige driftsopgaver. Forslaget ses i tabellen nedenfor.
 
Tabel 2. Budgetforslag for Landdistriktsudvalget
(i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
Årets lokalområde og forsamlingshuse
1.500
1.500
1.500
1.500
Øvrige opgaver (ikke disponeret)
1.000
1.000
1.000
1.000
I alt
2.500
2.500
2.500
2.500
 
I en anden sag på dagens møde foreslås, at der oprettes en chefstilling, der skal betjene Landdistriktsudvalget. Lønudgiften hertil tillægges Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget under politikområdet ”administrativ organisation”. Finansieringen af både chefstilling og Landdistriktsudvalgets budget fremgår af tabel 3.
 
Tabel 3. Finansiering af Landdistriktsudvalgets budget til øvrige opgaver samt chefstilling
(i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
Mindreudgift ved nedlæggelse af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UUHI)
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Disponeret af UUHI"s budget
2.000
750
0
0
Chefstilling (administrativ organisation)
900
900
900
900
Budget til Landdistriktsudvalget
(øvrige opgaver, jf. tabel 2)
1.000
1.000
1.000
1.000
Overførsel fra regnskab 2017
-1.900
-650
0
0
I alt
0
0
-100
-100
 
Finansieringen sker ved at overføre budget fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UUHI), som nedlægges med den nye konstitueringsaftale. Der er dog disponeret af UUHI’s budget i 2018 og 2019 til diverse tilskud og projekter. Budget til disse formål vil kunne flyttes til politikområdet ”politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget. I forbindelse med årsregnskabet for 2017 laves en endelig opgørelse af, hvor meget der kan overføres.
 
Resterende finansiering i 2018 og 2019 vil kunne ske ved at anvende forventede mindreforbrug på centrale konti i 2017, som kan overføres til 2018 i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet for 2017. Det samlede finansieringsforslag betyder, at der lægges 100.000 kr. i kassen i 2020 og 2021.
 
Anlægsbudgettet
Der er udarbejdet forslag til ny investeringsoversigt, som viser, hvilke anlægsprojekter, der hører under hvilke udvalg. Investeringsoversigten kan ses som bilag nr. 3. Der er her tale om konsekvensrettelser i forhold til styrelsesvedtægten. Placeringen af følgende puljer kan kræve en nærmere politisk drøftelse:
 
Under det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg er der en pulje til mindre anlægsbehov på 1 mio. kr. årligt. Denne pulje er i forslaget til investeringsoversigt placeret under Social- og Sundhedsudvalget.
 
Landdistriktsudvalget har efter styrelsesvedtægten ansvar for område- og byfornyelse i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere i hele Viborg Kommune. Landdistriktsudvalget kan derved overtage følgende puljer, hvilket er indarbejdet i investeringsoversigten:
 • Bycenter Karup
 • Områdefornyelser i Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro og Klejtrup
 • Pulje til områdefornyelse
 • Pulje til landsbyfornyelse
 • Byfornyelse mindre byer
 
Puljen til områdefornyelse er i 2018 planlagt anvendt til stier, som hører under Teknisk Udvalg ifølge styrelsesvedtægten. Derfor foreslås det, at budgetbeløbene fra 2019-21 overføres til Landdistriktsudvalget. Denne deling følger af budgetforliget, hvori det blev aftalt, at de ekstra tilførte midler både kan anvendes til områdefornyelse/byfornyelse og cykelstier.
 
Puljen til byfornyelse i mindre byer anvendes pt. også til byfornyelse i Bjerringbro, som har over 3.000 indbyggere. Det foreslås, at det drøftes, om en del af puljen skal forblive under Teknisk Udvalg til at dække planlagte projekter i Bjerringbro.
 
Det foreslås, at rammebeløb til byfornyelse og boligforbedring fortsat hører under Teknisk Udvalg, idet denne pulje anvendes til bygningsforbedringer.
 
Noget af Landdistriktsudvalgets anlægsbudget er allerede disponeret til konkrete projekter, hvilket kan ses i bilag nr. 3. De puljer, som udvalget overtager, er ikke disponeret til konkrete projekter. I tabellen nedenfor opgøres det, hvor meget af budgettet der henholdsvis er disponeret og ikke-disponeret.
 
Tabel 4. Landdistriktsudvalgets anlægsbudget
(i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
Disponeret til konkrete projekter (bruttoudgift)
9.041
5.384
3.100
920
Indtægter til ovenstående
-1.000
-2.000
-1.900
-700
Ikke disponerede puljer til områdefornyelse, landsbyfornyelse og byfornyelse (bruttoudgift)
3.920
11.030
12.445
6.060
Indtægter til ovenstående
-1.225
-1.225
-1.225
0
I alt
10.736
13.189
12.420
6.280
* Pulje til byfornyelse i mindre byer er i opgørelsen medregnet under Landdistriktsudvalget. Det bemærkes, at områdefornyelse, Fjordklyngen, endnu ikke er givet som bevilling.
 
 
Alternativer
I bilag nr. 2 er der beskrevet nogle muligheder for at sammenlægge politikområder bl.a. en samling af arbejdsmarkeds- og overførselsområdet med pensioner og boligstøtte. Et alternativ kan være at bibeholde to politikområder, men adskille de udgifter, som kommunen særligt har mulighed for at påvirke, og de udgifter, som er mere vanskelige at påvirke.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 14/75435
Resume
Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny model for intern opkrævning af administrationsbidrag på det tekniske område. Modellens formål er at gøre budgetterne mere retvisende og gennemskuelige ved budgetlægning fra årets start samt at gøre en del af Teknik & Miljøs administrative lønsum variabel i forhold til anlægsniveauet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne model omkring intern opkrævning af administrationsbidrag for Teknik & Miljø godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gennem årene har der været tradition for, at den administrative organisation i Teknik & Miljø har opkrævet et administrationsbidrag fra forskellige dele af budgettet (eksempelvis anlægsarbejder og grundsalg). Administrationsbidraget er udtryk for et bidrag, der tilføres lønsummen således at der sikres ressourcer til en given mængde af opgaver.
 
Indtægterne har ikke i alle tilfælde været budgetlagt, hvorfor regnskabet har udvist store merindtægter i forhold til budgettet. Forskellen på det opkrævede bidrag og det budgetlagte er blevet anvendt til at forhøje Teknik & Miljøs lønbudget ved regnskabsårets udgang.
 
Ordningen har betydet, at budgetterne i løbet af året ikke har været retvisende og i nogle tilfælde uigennemskuelige.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til en model for beregning og håndtering af administrationsbidrag, som løser de fleste uhensigtsmæssigheder ved den tidligere beregning samt budget- og regnskabsmæssige håndtering.
 
Kort fortalt sker der følgende med den nye model:
 • Alle former for administrationsbidrag budgetlægges fra årets start ud fra de forventede indtægter.
 • Der budgetteres med 3,8% i administrationsbidrag fra alle budgetlagte anlægsprojekter under Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget bortset fra på forsyningsområdet, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 24. august 2016 (sag nr. 32) har godkendt særskilt administrationsbidrag. De 3,8% er ikke udtryk for det administrative ressourceforbrug til anlægsprojekterne, men er alene et beregnet supplement til finansiering af en del af lønudgifterne.
 • Summen af beregningen af de 3,8% indgår i Teknik & Miljøs administrative lønsum som en variabel størrelse fra år til år. Det vil sige, at i år med få anlægsarbejder vil lønsummen være mindre end i år med mange anlægsprojekter.
 
Den nye model ændrer som udgangspunkt ikke ved Teknik & Miljøs hidtidige lønniveau (bortset fra, hvis anlægsniveauet ændrer sig), ligesom modellen ikke påvirker det budgetterede anlægsniveau.
 
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved at indføre den nye beregningsmodel.
 
Det kan oplyses, at Teknik & Miljøs administrative lønsum i budget 2018 udgør ca. 60 mio. kr., hvoraf de 53 mio. kr. vil være ”grundbudgettet”, og de ca. 7 mio. kr. skal hentes i form af administrationsbidrag (de 3,8% af anlægsudgifterne).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forslaget indarbejdes i budgettet for 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/63439
Resume
Den indgåede konstitueringsaftale afføder behov for ændringer af den administrative organisation. Der er i sagen forslag til placering af direktøransvaret for beskæftigelsesudvalget og landdistriktsudvalget samt oprettelse af en stilling som chef for landdistriktsudvikling.
 
I sagen er der endvidere forslag om oprettelse af en stilling som viceskolechef.
 
Ændringerne medfører ingen økonomiske konsekvenser, idet de kan finansieres inden for eksisterende budgetrammer.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansvaret for politisk betjening og drift af beskæftigelsesområdet varetages af direktøren for Økonomi- og Personalestaben Klaus Christiansen,
 
2. at arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil refererer til Klaus,
 
3. at direktøransvaret for Landdistriktsudvalget varetages af direktøren for Kultur, Service & Events Lars Stentoft, og
 
4. at der oprettes en stilling som chef for landdistriktsudvikling med reference til direktøren for Kultur, Service & Events.
 
Kommunaldirektøren forelægger til orientering,
 
5. at der oprettes en stilling som viceskolechef.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
6. at hidtidig praksis fastholdes, hvorefter kommunaldirektøren har kompetence til at fastlægge organisering på chefniveau, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om ændringer heri.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført i 1. – 4. og 6. ”at”.
 
Orienteringen i 5. ”at” blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Den indgåede konstitueringsaftale definerer den kommende udvalgsstruktur for Viborg Kommune i perioden 2018-2021, herunder oprettelse af et Beskæftigelsesudvalg og et Landdistriktsudvalg.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED forelægges de foreslåede ændringer af den overordnede administrative organisation på mødet den 19. januar 2018.
 
Beskrivelse
Direktionen har vedtaget, at direktører i Viborg Kommune som hovedregel ikke bør betjene mere end to stående udvalg. Det foreslås i forlængelse heraf, at Beskæftigelsesudvalget betjenes af Klaus Christiansen, og at Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget betjenes af Mette Andreassen.
 
I den foregående byrådsperiode er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, diverse råd under de to udvalg og fællesmøderne mellem samme blevet betjent af Mette Andreassen med sekretariatsbistand fra Sekretariatet, Job & Velfærd, og med sekretariatschefen som referent på møderne.
 
Med den nye udvalgsstruktur har den administrative organisering været til drøftelse. De berørte MED-udvalg i stabene og i Job & Velfærd har drøftet 3 scenarier for administrativ organisering med henblik på kvalificering og præcisering af direktøransvaret for beskæftigelsesområdet.
 
Direktionen behandlede sagen den 21. december 2017 og besluttede at indstille til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, at beskæftigelsesområdet forankres organisatorisk i samme direktørområde som Økonomi- og Personalestaben. Det betyder konkret, at
 • ansvar for politisk betjening og drift af beskæftigelsesområdet varetages af Klaus Christiansen,
 • arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil refererer til Klaus Christiansen,
 • der tilrettelægges endvidere en proces for øvrige konsekvenser for den administrative organisering, f.eks. placering af STU Viborg (Særlig Tilrettelagt Undervisning), som i dag er under socialchefen.
 
Byrådet har besluttet pr. 1. januar 2018 at oprette et nyt landdistriktsudvalg, og direktøransvaret for Landdistriktsudvalget foreslås placeret hos direktøren for Kultur, Service & Events Lars Stentoft.
 
Der oprettes en stilling som chef for landdistriktsudvikling, som besættes af den hidtidige chef for Personale og Organisation, Hanne Toksvig. Stillingen oprettes med finansiering inden for eksisterende budgetrammer, jf. anden sag på dagens møde (”Tilpasning af budgettet til ny udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem udvalg”).
 
Landdistriktsudvalget skal i høj grad arbejde på tværs af øvrige udvalg og forvaltninger. Direktionen behandlede den 4. januar 2018 et oplæg til den administrative betjening af Landdistriktsudvalget. Der oprettes en matrix/projektorganisation til at understøtte udvalgsområdet.
 
Direktionen har endvidere besluttet, at der oprettes en ny stilling som viceskolechef. Skoleområdet har i de sidste år med indførelse af bl.a. skolereformen været i en rivende udvikling med stærkt fokus på børns læring. Med denne udvikling følger også en ledelse, som skal være tæt på samspillet mellem personale og børn. Denne ledelse og udvikling skal støttes af en skolechef, som er tættere på skolens hverdag og med til at skabe et fælles skolevæsen.
 
Samtidig skal skolechefen også have fokus på ledelse i forhold til det politiske niveau og i forhold til de øvrige områder, som relateres til skolen og arbejdet med børn og unge.
 
Der er 27 skoleledere som refererer direkte til skolechefen. Det skal der fortsat være, men der er behov for at give skolechefen det nødvendige rum for ledelse, hvorfor der ansættes en viceskolechef. Intentionen med at ansætte såvel en skolechef som en viceskolechef er at styrke understøttelsen og indsatsen i forhold til folkeskolen, herunder blandt andet initiativerne i ”Udfordringer til alle - uddannelse til flere”.
 
Skolechefstillingen opslås til besættelse den 1. maj 2018, da nuværende chef går på pension. Herefter ansættes en viceskolechef med tiltrædelse 1. august 2018. Besættelsen af stillingen som viceskolechef sker efter ansættelsen af skolechefen, så denne kan være med til ansættelse af viceskolechefen. Skolechef og viceskolechef vil sammen udgøre et stærkt ledelsesteam, som kan understøtte en fortsat udvikling af Viborgs kommunale skolevæsen.
 
Finansiering af stillingen sker fra konto 3 – skoleområdet med 300.000 kr. i 2018. Ved tredje budgetopfølgning i 2018 overføres midlerne til konto 6 for resten af 2018 og overslagsårene.  
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ændringerne vedrørende betjening af Beskæftigelsesudvalget og Landdistriktsudvalget træder i kraft pr. 1. januar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/1443
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Mødelisten blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/3448
Resume
I forlængelse af Erhvervsstrategi 2020 og Viborg Kommunes Udviklingsstrategi er der afholdt en fordebat forud for udarbejdelse af et tema-kommuneplantillæg for erhvervsområder i Viborg Kommune. Planlægningen skal sikre, at Viborg Kommune fortsat har attraktive erhvervsgrunde, som kan tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen. Forvaltningen foreslår emner til indholdet i tema-kommuneplantillægget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forvaltningen udarbejder forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområder som beskrevet med det indhold, der foreslås i sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte på møde den 10. maj 2017 (sag nr. 16) udarbejdelse af et tema-kommuneplantillæg, der skal sikre, at Viborg Kommune fortsat har attraktive erhvervsgrunde, som matcher efterspørgslen. Der blev afholdt fordebat i juni 2017.
 
Inddragelse og høring
I fordebatperioden afholdtes debatmøde den 26. juni 2017 med deltagelse af ca. 60 virksomhedsejere og interesserede. Mødet afholdtes hos Viborg-virksomheden JP Group. På mødet fremkom bemærkninger om, at infrastrukturen er særdeles vigtig, især at der kommer en hærvejsmotorvej, og at rute 26 bliver udbygget. Byrådet blev opfordret til at tænke stort ligesom med Viborg Baneby.
 
Forvaltningen har udover debatmødet afholdt møder med grupper af virksomhedsejere i Møldrup og Bjerringbro.
 
Hensigten med møderne var at ”tage pulsen” på erhvervslivet i områderne: Er der de rigtige erhvervsarealer til rådighed? Mangler der ”varer” på hylderne? Hvordan er erhvervsklimaet? Konklusionen efter afholdelse af møderne er, at der ikke er egentlig mangel på arealer. Samtlige mødedeltagere har udtrykt, at der generelt ses at være de arealer, der er behov for, om end der i flere af områderne er ønsker til bedre trafikal infrastruktur. Der er ikke fremkommet konkrete ønsker om nyudlæg eller omdannelse af eksisterende anlæg.
 
Forvaltningen har forsøgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Et spørgeskema blev sendt til kommunens største erhvervsmæssige jordbesiddere/ejendomsejere. Der er ikke modtaget besvarelser herpå. Spørgsmålene er vedlagt i bilag nr. 1.
 
Beskrivelse
På baggrund af forundersøgelsen foreslår forvaltningen, at indholdet i tema-kommuneplantillægget bliver følgende:
 
1. For at sikre vækst og udvikling i Viborg Kommune er det vigtigt, at der er tilstrækkelige og rette arealudlæg til fortsat vækst i både industri og øvrige erhvervsvirksomheder. Der skal være ”de rigtige varer på hylderne”. Forvaltningen gennemgår alle erhvervsområder og foreslår bl.a., at der udlægges arealer til facadeerhverv langs ringvejen om Viborg. Evt. udlægges en del af disse som ”perspektivområder” til efter planperioden. I tema-kommuneplantillægget tilkendegives byrådets intentioner om, at der altid skal være et varieret udbud af mulige byggegrunde for alle typer erhvervsvirksomheder.
 
2. Det er væsentligt, at den trafikale infrastruktur understøtter erhvervsområderne. Det er byrådets intention, at der altid skal tilvejebringes den nødvendige infrastruktur for de virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i kommunen, og at erhvervsområderne som udgangspunkt udlægges ved overordnede veje.
 
3. Det forventes, at der vil være en effekt af, at Apple har lokaliseret sig i kommunen. Det foreslås, at der udlægges arealer til mellemstore data-virksomheder tæt ved Apple, og at der er fokus på, at følgeerhverv kan lokalisere sig eller ekspandere i erhvervsområder tæt ved Apple. Evt. kan der udlægges perspektivområder til store datacentre.
 
4. Der er i enkelte byer ret store ubrugte erhvervsarealer. Det foreslås, at nogle af disse arealer udtages af kommuneplanen f.eks. i Karup og Frederiks med baggrund i, at der ikke ses at være et behov.
 
5. Det er kommunens pligt at sikre de eksisterende og fremtidige virksomheder, så der ikke sker ændret anvendelse indenfor en ”konsekvenszone” på 500 m, som kan påvirke virksomhederne ved ændrede miljøkrav, jf. planlovens § 11a, stk. 24. En konsekvenszone indarbejdes i kommuneplanen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Tidsplanen foreslås at være:
 
Januar 2018
Principper og emner til indhold i forslag til kommuneplantillæg behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
Februar-marts 2018
Udarbejdelse af planforslag
April 2018
Planforslag til vedtagelse i byrådet
April-maj 2018
Offentlig høring
Juni 2018
Endelig vedtagelse i byrådet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/59652
Resume
KL (Kommunernes Landsforening) har meddelt, at Kommunalpolitisk Topmøde 2018 holdes torsdag den 8. marts 2018 og fredag den 9. marts 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center.
 
Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune skal fremsende forslag til delegeretmødets dagsorden.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om Viborg Kommune skal fremsende forslag til delegeretmødets dagsorden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at Viborg Kommune ikke fremsender punkter til delegeretmødets dagsorden.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der foreligger følgende foreløbige program for topmødet:
 
Torsdag den 8. marts:
Kl. 09.15       Åbning af topmødet og velkomst
Formandens tale og regeringens hilsen
Kl. 10.15       Politiske gruppemøder
Kl. 13.00       Frokost
Kl. 14.00       Delegeretmødedagsorden
Kl. 19.30       Aftenarrangement med spisning

Fredag den 9. marts:
Kl. 09.00       Topmødet genoptages
Kl. 09.20       Keynote
Kl. 10.30       Topmødedebatter
Kl. 11.45       Frokost to go
 
Følgende byrådsmedlemmer blev på det konstituerende byrådsmøde den 13. december 2017 (sag nr. 38) udpeget til KL’s delegeretmøde:
 
Delegeret:
Stedfortræder:
(A) Per Møller Jensen
(A) Martin Sanderhoff
(A) Eva Pinnerup
(A) Birthe Harritz
(A) Niels Dueholm
(A) Mads Panny
(A) Anders Bertel
(A) Mette Nielsen
(C) Torsten Nielsen
(C) Nikolai Norup
(C) Peter Juhl
(C) Stine Damborg
(C) Jakob Ekberg
(C) Simon Højer
(F) Elo Nielsen
(F) Kai O. Andersen
(O) Lone Langballe
(O) Ove Kent Jørgensen
(V) Ulrik Wilbek
(V) Kim Dongsgaard
(V) Claus Clausen
(V) Michael Nøhr
(V) Åse Kubel Høeg
(V) Kurt Johansen
(V) Johannes Vesterby
(V) N.J. Ottesen
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Eventuelle punkter til delegeretmødets dagsorden skal være KL i hænde senest den 8. februar 2018.
 
KL udsender mødemateriale inklusive det endelige program den 23. februar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/6119
Resume
Mercantec har anmodet Viborg Kommune om forlængelse af lejeaftale vedr. Vinklevej 20, indtil Midtbyens Gymnasium er klar til indflytning ved udgangen af august 2019.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at lejeaftalen med Mercantec forlænges til udgangen af august 2019 på uændrede vilkår
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet behandlede på møde den 20. maj 2015 (sag nr. 19) køb af Vinkelvej 20, Viborg af Mercantec. I samme sag indgik aftale om, at Mercantec lejer den solgte ejendom af kommunen fra den 1. juni 2015 indtil fraflytning, som forventedes at ske inden 31. december 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har en aftale med Mercantec om leje af Vinkelvej 20, Viborg indtil 31. december 2018.
 
Mercantec betaler i perioden 1. juni 2015 - 31. december 2018 en leje på i alt 10.500.000 kr. Lejer betaler foruden den aftalte leje også forbrug. Ligeledes har lejer ansvar for den indvendige og udvendige vedligeholdelse.
 
Lejer skal efter nærmere aftale med kommunen vedr. arten af vedligeholdelse fastholde niveauet for vedligeholdelse svarende til tidligere års omkostningsniveau, som er oplyst til ca. 500.000 kr.
 
Mercantec har anmodet Viborg Kommune om forlængelse af lejeaftale vedr. Vinklevej 20, indtil Midtbyens Gymnasium er klar til indflytning ved udgangen af august 2019.
 
Lejeaftalen forlænges på uændrede vilkår med en leje på i alt 2 mio. kr. for perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.
 
Forlængelse af lejemålet er muligt, da Viborg Kommune ikke længere har planer om at udnytte bygningen. Der blev således i forbindelse med budgetforliget 2018-2021 fundet andre løsninger på placering af Rosenvængets Skole og Overlund Skole.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/35947
Resume
Byrådet skal til huslejenævnet udpege to faste medlemmer med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant.
 
Byrådet skal samtidig tage stilling til størrelsen af vederlaget til nævnets formand og nævnets medlemmer og vederlaget til suppleanter for forannævnte.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til huslejenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:
 
Nævnsmedlem
Suppleant
Mogens Blæsild (genvalg)
som udlejerrepræsentant
Hanne Sørensen (genvalg)
Karsten Hunskjær Gravesen (genvalg)
som lejerrepræsentant
Denise Ploug Jensen (nyvalg)
Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
som socialt sagkyndig (uden stemmeret)
Susanne Andreasen (genvalg)
 
2. at vederlagene til formanden for huslejenævnet og hvert af de to medlemmer af huslejenævnet fastsættes, og
 
3. at suppleanter ved deltagelse i huslejenævnets møder modtager mødediæt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til huslejenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:
 
Nævnsmedlem
Suppleant
Mogens Blæsild (genvalg)
som udlejerrepræsentant
Hanne Sørensen (genvalg)
Karsten Hunskjær Gravesen (genvalg)
som lejerrepræsentant
Denise Ploug Jensen (nyvalg)
Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
som socialt sagkyndig (uden stemmeret)
Susanne Andreasen (genvalg)
 
2. at vederlaget til formanden for huslejenævnet forhøjes til 54.000 kr. årligt og til hvert af de to medlemmer af huslejenævnet til 24.000 kr. årligt, og
 
3. at suppleanter ved deltagelse i huslejenævnets møder modtager mødediæt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet traf på sit konstituerende møde 13. december 2017 (sag nr. 25) beslutning om at indstille Mogens E. Andersen som formand for huslejenævnet med Bent Pedersen som suppleant.
 
Inddragelse og høring
Der er i henhold til boligreguleringslovens § 36, stk. 3, modtaget indstilling af medlem til huslejenævnet fra Viborg Udlejerforening samt fra LLO Viborg og fra Danske Lejere i Viborg.
 
Viborg Udlejerforening indstiller Mogens Blæsild, Viborg som medlem med Hanne Sørensen, Viborg som suppleant.
 
Da der vurderes at være to større lejerforeninger i Viborg kommune, er der indhentet indstillinger fra både lejerforeningen LLO Viborg og lejerforeningen Danske Lejere i Viborg.
 
Lejerforeningen LLO Viborg indstiller Karsten Hunskjær Gravesen, Viborg som medlem med Denise Ploug Jensen, Brabrand som suppleant.
 
Lejerforeningen Danske Lejere i Viborg indstiller Nicoline Mia Hansen, Viborg som medlem med Inger Bang Jørgensen, Viborg som suppleant. Med henvisning til ligestillingslovens krav om indstilling af både en mand og en kvinde har Danske Lejere Viborg indstillet Karsten Gylling, Skive som alternativ til de foranstående.
 
Beskrivelse
Nævnets sammensætning
Huslejenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i lejelovgivningen.
 
Efter boligreguleringslovens § 36, stk. 1, består et huslejenævn af en formand og to andre medlemmer.
 
Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 
De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold, og de fungerer som henholdsvis udlejerrepræsentant og lejerrepræsentant i nævnet.
 
Endvidere skal huslejenævnet i husordenssager, der er omfattet af lejelovens kap. XII A, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af byrådet, og har hidtil været en embedsmand fra kommunen med særligt kendskab til det sociale område.
 
Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.
 
Valg af medlemmer
Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra Viborg Udlejerforening af Mogens Blæsild med Hanne Sørensen som suppleant følges, idet de forannævnte i den forudgående 4-årige periode har fungeret som henholdsvis medlem og suppleant af huslejenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet.
 
Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra LLO Viborg af Karsten Hunskjær Gravesen med Denise Ploug Jensen som suppleant følges, idet Karsten Hunskjær Gravesen i den forudgående 4-årige periode har fungeret som medlem af huslejenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet.
 
Det bemærkes, at mens det i denne sag vedr. huslejenævnet foreslås, at lejerrepræsentationen varetages af LLO Viborg, lægges der i den tilsvarende sag på dagens møde vedr. beboerklagenævnet op til, at lejersiden i dette nævn besættes af repræsentanter for Lejerforeningen Danske Lejere i Viborg.
 
Endeligt foreslår forvaltningen genvalg af Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder for psykiatri bostøtte og kontaktsteder i Viborg Kommune, og Susanne Andreasen, afdelingsleder for bostøtte handicap i Viborg Kommune, der siden november 2015 har været henholdsvis socialt sagkyndig og suppleant i nævnet.
 
Fastsættelse af vederlag
I henhold til boligreguleringslovens § 38 har formanden, de to faste medlemmer og suppleanterne for det hidtidige huslejenævn modtaget vederlag for deres nævnsarbejde.
 
Formanden har som vederlag modtaget 45.000 kr. pr. år, mens de to faste medlemmer hver har modtaget et årligt vederlag på 20.000 kr.
 
Spørgsmålet om mulig regulering af vederlaget har i den forrige periode været rejst af nævnets medlemmer, idet størrelsen af vederlag til henholdsvis formand og de to medlemmer har været uændret siden 1. januar 2007.
 
I perioden 2007 til 2017 har ændringen i nettoprisindekset (opgjort af Danmarks Statistik) været på ca. 18 %. Antallet af sager for huslejenævnet har i samme periode med få undtagelser ligget på 40-60 sager om året. Antallet af sager forventes også i de kommende år at ligge på samme eller let øget niveau.
 
En mulighed kunne derfor være, at øge vederlaget med 20 %, således at der fremover ydes formanden for huslejenævnet et årligt vederlag på 54.000 kr., og at der ydes hver de to medlemmer af huslejenævnet et årligt vederlag på 24.000 kr. Denne forhøjelse vil også delvist tage højde for den forventede ændring i nettoprisindekset i den kommende funktionsperiode.
 
Forvaltningen foreslår, at suppleanter i lighed med tidligere praksis gives mødediæt. Pr. 1. januar 2018 udgør et mødediæt 420 kr. for deltagelse i et møde under 4 timers varighed og 840 kr. for deltagelse i et møde over 4 timers varighed.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Formand, medlemmer og suppleanter for det tidligere huslejenævn var udpeget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.  
 
For at undgå, at der ikke er et fungerende huslejenævn fra udløbet af en periode, og indtil der sker udpegning af medlemmer til huslejenævnet for den kommende periode, foreslår forvaltningen, at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den mulige forøgelse af vederlaget til formanden og de to medlemmer beløber sig til 17.000 kr. årligt. Forøgelsen kræver ikke en ny bevilling, da der er dækning for beløbet inden for budgettet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer:
 
For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
 
Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.
 
Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.
 
Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.
 
De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a.
 
Det bemærkes, at da huslejenævnet træffer konkrete afgørelser finder muligheden for at undlade at besætte posterne i § 10 a, stk. 3, ikke anvendelse, jf. stk. 4.

Sagsid.: 17/35948
Resume
Byrådet skal til beboerklagenævnet udpege to faste medlemmer med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til beboerklagenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:
 
Nævnsmedlem
Suppleant
Anne Grethe Andersen (genvalg)
som udlejerrepræsentant
Preben Mikkelsen (genvalg)
Ilse Annette Christensen (nyvalg)
som lejerrepræsentant
Karsten Gylling (nyvalg)
Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
som socialt sagkyndig (uden stemmeret)
Susanne Andreasen (genvalg)
 
2. at vederlagene til formanden for beboerklagenævnet og hvert af de to medlemmer af beboerklagenævnet fastsættes, og
 
3. at suppleanter ved deltagelse i beboerklagenævnets møder modtager mødediæt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til beboerklagenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:
 
Nævnsmedlem
Suppleant
Anne Grethe Andersen (genvalg)
som udlejerrepræsentant
Preben Mikkelsen (genvalg)
Ilse Annette Christensen (nyvalg)
som lejerrepræsentant
Karsten Gylling (nyvalg)
Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
som socialt sagkyndig (uden stemmeret)
Susanne Andreasen (genvalg)
 
2. at vederlaget til formanden for beboerklagenævnet forhøjes til 12.000 kr. årligt og til hvert af de to medlemmer af beboerklagenævnet til 4.800 kr. årligt, og
 
3. at suppleanter ved deltagelse i beboerklagenævnets møder modtager mødediæt.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet traf på sit konstituerende møde 13. december 2017 (sag nr. 26) beslutning om at indstille Mogens E. Andersen som formand for beboerklagenævnet med Bent Pedersen som suppleant.
 
Inddragelse og høring
Der er i henhold til almenlejelovens § 97, stk. 3, 1. pkt., modtaget indstilling af medlem til beboerklagenævnet fra boligorganisationerne i Viborg (Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet Viborg Amt) samt fra LLO Viborg og fra Danske Lejere i Viborg.
 
Boligorganisationerne i Viborg indstiller Anne Grethe Andersen, Viborg som medlem med Preben Mikkelsen, Viborg som suppleant.
 
Da der vurderes at være to større lejerforeninger i Viborg kommune, er der indhentet indstillinger fra både lejerforeningen LLO Viborg og lejerforeningen Danske Lejere i Viborg.
 
Lejerforeningen LLO Viborg indstiller Denise Ploug Jensen, Brabrand som medlem med Paul Erik Pedersen, Viborg som suppleant.
 
Lejerforeningen Danske Lejere i Viborg indstiller Ilse Annette Christensen, Viborg som medlem med Vivi Christiansen, Viborg som suppleant. Med henvisning til ligestillingslovens krav om indstilling af både en mand og en kvinde har Danske Lejere i Viborg indstillet Karsten Gylling, Skive som alternativ til de foranstående.
 
Beskrivelse
Nævnets sammensætning
Beboerklagenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det almene udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i den almene lejelovgivning.
 
Efter almenlejelovens § 97, stk. 1, består et beboerklagenævn af en formand og to andre medlemmer.
 
Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 
De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og almene boligorganisationer i kommunen. Begge skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold, og de fungerer som henholdsvis udlejerrepræsentant og lejerrepræsentant i nævnet.
 
Endvidere skal beboerklagenævnet i husordenssager, der er omfattet af almenlejelovens kap. 13, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af byrådet, og har hidtil været en embedsmand fra kommunen med særligt kendskab til det sociale område.
 
Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.
 
Valg af medlemmer
Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra boligorganisationerne i Viborg af Anne Grethe Andersen som medlem med Preben Mikkelsen som suppleant følges, idet de forannævnte i den forudgående 4-årige periode har fungeret som henholdsvis medlem og suppleant af beboerklagenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet.
 
Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra Danske Lejere i Viborg af Ilse Annette Christensen som medlem med Karsten Gylling som suppleant følges, idet Ilse Annette Christensen i den forudgående 4-årige periode har fungeret som suppleant i beboerklagenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet. Karsten Gylling foreslås som suppleant af hensyn til kønsfordelingen i nævnet.
 
Det bemærkes, at mens det i denne sag vedr. beboerklagenævnet foreslås, at lejerrepræsentationen varetages af Danske Lejere i Viborg, lægges der i den tilsvarende sag på dagens møde vedr. huslejenævnet op til, at lejersiden i dette nævn besættes af repræsentanter for LLO Viborg.
 
Endeligt foreslår forvaltningen genvalg af Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder for psykiatri bostøtte og kontaktsteder i Viborg Kommune, og Susanne Andreasen, afdelingsleder for bostøtte handicap i Viborg Kommune, der siden november 2015 har været henholdsvis socialt sagkyndig og suppleant i nævnet.
 
Fastsættelse af vederlag
I henhold til almenlejelovens § 99 har formanden, de to faste medlemmer samt suppleanterne for det hidtidige beboerklagenævn modtaget vederlag for deres nævnsarbejde.
 
Formanden har som vederlag modtaget 10.000 kr. pr. år, mens de to faste medlemmer hver har modtaget et årligt vederlag på 4.000 kr.
 
Spørgsmålet om mulig regulering af vederlaget har i den forrige periode været rejst af nævnets medlemmer, idet størrelsen af vederlag til henholdsvis formand og de to medlemmer har været uændret siden 1. januar 2007.
 
I perioden 2007 til 2017 har ændringen i nettoprisindekset (opgjort af Danmarks Statistik) været på ca. 18 %. Antallet af sager for beboerklagenævnet har i samme periode med få undtagelser ligget på 6-10 sager om året. Antallet af sager forventes også i de kommende år at ligge på samme eller let øget niveau.
 
En mulighed kunne derfor være, at øge vederlaget med 20 %, således at der fremover ydes formanden for beboerklagenævnet et årligt vederlag på 12.000 kr., og at der ydes hver de to medlemmer af beboerklagenævnet et årligt vederlag på 4.800 kr. Denne forhøjelse vil også delvist tage højde for den forventede ændring i nettoprisindekset i den kommende funktionsperiode.
 
Forvaltningen foreslår, at suppleanter i lighed med tidligere praksis gives mødediæt. Pr. 1. januar 2018 udgør et mødediæt 420 kr. for deltagelse i et møde under 4 timers varighed og 840 kr. for deltagelse i et møde over 4 timers varighed.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Formand, medlemmer og suppleanter for det tidligere beboerklagenævn var udpeget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.
 
For at undgå, at der ikke er et fungerende beboerklagenævn fra udløbet af en periode, og indtil der sker udpegning af medlemmer til beboerklagenævnet for den kommende periode, foreslår forvaltningen, at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den mulige forøgelse af vederlaget til formanden og de to medlemmer beløber sig til 3.600 kr. årligt. Forøgelsen kræver ikke en ny bevilling, da der er dækning for beløbet inden for budgettet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer:
 
For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
 
Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.
 
Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.
 
Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.
 
De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a.
 
Det bemærkes, at da beboerklagenævnet træffer konkrete afgørelser, finder muligheden for at undlade at besætte posterne i § 10 a, stk. 3, ikke anvendelse, jf. stk. 4.

Sagsid.: 17/49680
Resume
Der orienteres om regeringens seneste forenklingstiltag ”den udvidede udfordringsret” og foreslås procedure til håndtering af ordningen i Viborg Kommune.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen om den udvidede udfordringsret og den foreslåede procedure for formulering af konkrete forslag inden for udfordringsretten godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Den første udfordringsret var gældende i perioden 2008-2015. Viborg Kommune gjorde primært brug af denne forud for udnævnelsen til frikommune i 2011.
 
Inddragelse og høring
Sagen blev drøftet i Hoved-MED den 8. november 2017 med følgende konklusion:
 
”Hoved-MED anbefaler, at Viborg Kommune deltager i den udvidede udfordringsret. Det foreslås, at den kombineres med den nuværende ’Kom frit frem-postkasse’ til en samlet løsning.”
 
Beskrivelse
Økonomi- og indenrigsministeren har ved brev af 29. september 2017 inviteret de danske kommuner og regioner til at deltage i den udvidede udfordringsret, som fra 2018 giver mulighed for at komme med forslag til forenkling af kommunale og statslige regler. Økonomi- og Indenrigsministerens brev fremgår af bilag nr. 1.
 
Baggrunden for tiltaget er et ønske om, at de offentligt ansatte bruger mere tid på kerneopgaverne og mindre på administration.
 
Udvidelsen i forhold til den første udfordringsret ligger i, at der nu bliver mulighed for at formulere forslag, som kræver lovændringer – enten generelle regelændringer eller ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på.
 
Kompetencen til at vurdere de kommunale medarbejderes og lederes samt private leverandørers forslag til forenklinger og forsøg ligger hos byrådet, der indsender ansøgning om evt. nødvendig lov- eller forsøgshjemmel til det relevante ressortministerium.
 
Som med frikommuneforsøget må udfordringsretten ikke komme i strid med grundloven eller EU-retten, give kommunen en økonomisk fordel på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed. Hertil kan ”væsentlige politiske hensyn” tale imod regelforenkling. En nærmere beskrivelse af den udvidede udfordringsret fremgår af bilag nr. 2.
 
En ansøgning om brug af den udvidede udfordringsret skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag nr. 3, hvor skemamaterialet er gengivet.
 
Der stilles krav om, at enhver brug af den udvidede udfordringsret skal evalueres senest 1. januar 2021. Økonomi- og Indenrigsministeriets evalueringsskema fremgår af bilag nr. 4.
 
Den udvidede udfordringsret lægger sig i forlængelse af en effektiviserings- og tillidsdagsorden, som allerede er etableret i Viborg Kommune. Fra 2012 til 2015 var Viborg således frikommune og gennemførte mere end 70 forsøg, der indebar fritagelse fra statslige regler. Seks af disse forsøg på beskæftigelses-, ældre- og socialområdet fortsætter frem til 1. januar 2019.
 
Hertil kommer forslagspostkassen ”Kom frit frem”, hvor medarbejdere siden juni 2016 har kunnet komme med eksempler på forhold, der på grund af unødvendigt bureaukrati bremser dem i deres arbejde. Ordningen blev evalueret i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2017 (sag nr. 16) og fungerer fortsat.
 
Forslag til procedure for formulering af konkrete forslag inden for udfordringsretten
Udarbejdelse af forslag, der kan udnytte den udvidede udfordringsret, foreslås formuleret inden for rammerne af den eksisterende forslagspostkasse ”Kom frit frem”.
 
Forenklingsdagsordenen indgår herudover løbende i drøftelserne i MED-udvalgene.
 
Identificerede forslag konkretiseres i forvaltningen og behandles i det evt. relevante politiske udvalg samt – afsluttende – i byrådet forinden evt. kontakt til det relevante ressortministerium for mulig forsøgsordning.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/63556
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at teknisk service i Bøgeskovskolens og Egeskovskolens distrikter samles i ét distrikt under ledelse af Bøgeskovskolen, og
 
2. at direktøren for Børn & Unge som overordnet ansvarlig for teknisk serviceområdet i fremtidige sager, hvor to eller flere distrikter er enige om at ville sammenlægges, bemyndiges til at godkende en sådan sammenlægning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. september 2016 (sag nr. 11) i forbindelse med evaluering af omorganiseringen af teknisk service at fastholde den decentrale struktur.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Området for teknisk service blev pr. 1. maj 2014 organiseret i 22 selvstyrende teams i 21 geografiske distrikter (overbygningsskolerne).
 
I forbindelse med såvel ”temperaturmålingen” i 2015 af omorganiseringen og den følgende evaluering, blev det fra enkelte distrikter fremhævet, at der kunne vindes både effektivitet og kvalitet ved lidt større distrikter.
 
Blandt medarbejdere og ledelse i de to teknisk servicedistrikter, som dækker Bjerringbro, er der enighed om at foreslå en sammenlægning af opgaver, personale og økonomi under ledelse af skolelederen på Bøgeskovskolen. Henvendelsen kan ses i bilag nr. 1.
 
Et nyt sammenlagt distrikt i Bjerringbro vil råde over ca. 7,5 årsværk og dække knap 50.000 m2 bygninger (baseret på tal fra evalueringen i 2016). Hermed vil distriktet være på størrelse med de to serviceteams i Distrikt Vestre Skole, som er kommunens største.
 
Den foreslåede justering af organisationen vil ikke påvirke den service, som ydes til institutionerne i området. Der vil fortsat være dialog med disse om ydelser og specifikke ønsker.
 
Det foreslås, at direktøren for Børn & Unge som overordnet ansvarlig for teknisk serviceområdet fremover bemyndiges til i lignende sager, hvor mindre distrikter i fællesskab ønsker sammenlægning, at godkende etablering af et større distrikt på vilkår som i denne sag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sammenlægningen foreslås iværksat pr. 1. februar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/1034
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af salgspris og øvrige salgsvilkår for en parcel til opførelse af punkthuse ved Asmild Mark, hvorefter den vil blive udbudt til salg.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for parcellen ved Asmild Mark fastsættes til 16.200.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter, og
 
2. at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ved Asmild Mark har kommunen i lokalplan nr. 436 bl.a. udlagt arealer til boligbebyggelse i form af punkthuse i op til 3½ etage. Området er byggemodnet i forbindelse med salg af 3 parceller umiddelbart øst for parcellen omhandlet i denne sag. Der kan nu fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for delområde I i lokalplanen, så arealet kan sættes til salg.
 
Delområde I er opdelt i 2 byggefelter, og det foreslås at udbyde det samlet. Flere interesserede købere har forespurgt på hele parcellen. Kortskitse, hvor parcellen er vist med skravering, er vedlagt som bilag nr. 1.
 
Der er indhentet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer parcellen til 16.200.000 kr. ekskl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.
 
Parcellen er på ca. 15.000 m2 og kan bebygges med ca. 9.000 m2. Hvis boligerne i gennemsnit bliver 100 m2, svarer det til en pris på 180.000 kr. pr. bolig.
 
Til sammenligning bemærkes, at byrådet i 2017 fastsatte grundpriserne for de ovennævnte 3 parceller (der er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse) umiddelbart øst for til en pris svarende til 250.000 kr. pr. bolig.
 
Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Parcellen forventes udbudt til salg i uge 5.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/2058
Resume
Indstilling
Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen opfordres til at søge om opførelse af mindre billige boliger i Banebyen på almindelige vilkår.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen opfordres til at søge om opførelse af mindre billige boliger i Banebyen på almindelige vilkår.
 
De nævnte boliger, er som beskrevet på seneste byrådsmøde, men hvor de skulle opføres med tilskud til bla. flygtninge.”
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/94
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere:
 
(+=merforbrug/mindreindtægt)
 
 
 
 
----------- 1.000 kr. -----------
Projekt
Stednr
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
Tilbygning - Houlkærskolen (helhedsplaner)
301616
3.255
3.346
91
Pulje Skoler 2015
301625
2.847
2.716
-131
I alt
 
6.102
6.062
-40
 
Bemærkning til afvigelser:
Tilbygning – Houlkærskolen: Der skulle foretages en nødvendig opgradering af fjernvarmen samt omlægning af nogle fjernvarmerør der ikke var med i projektet.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 17/63453
Resume
I Anlægsbudgettet for 2017 og 2018 er der afsat beløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Med et salg af Kærhuset vil denne opgave ikke længere være aktuel. Til gengæld skal der tages stilling til placering og finansiering af et nyt børnehus i Skals. Mens denne placering og finansiering undersøges foreslås det at fremrykke tilbygning til Børnehuset Lupinmarken og udbygning og anlæggelse af ny p-plads ifm. Børnehuset Engelsborg.
 
Ændringen vil være udgiftsneutral.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

Under forudsætning af, at 1. godkendes indstiller direktøren for Børn og Unge endvidere,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.445.000 kr. til kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.570.000 kr. til kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.445.000 kr. til kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.570.000 kr. til kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet
Sagsfremstilling
Historik
I Anlægsbudgettet for 2017 og 2018 er der afsat beløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Med et salg af Kærhuset vil denne opgave ikke længere være aktuel. Til gengæld skal der tages stilling til placering og finansiering af et nyt børnehus i Skals. Mens denne placering og finansiering undersøges foreslås det at fremrykke to andre anlægsopgaver på Dagtilbud som beskrevet nedenfor.
 
Inddragelse og høring
Der har ikke været høring af bestyrelsen, da alle tre projekter ligger i samme dagtilbudsområde
 
Beskrivelse
Byrådet godkendte på sit møde den 20 december 2017 et salg af Kærhuset i Skals til Skals Efterskole. I anlægsbudgettet for 2017 og 2018 var planlagt en om- og tilbygning af Kærhuset, så der kunne ske en sammenlægning af Rosengården og Kærhuset til ét børnehus.
Med salget af Kærhuset skal der træffes beslutning om placering af et nyt børnehus. En ny placering i Skals vil uanset placering kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Denne plan vil forventeligt først være klar ultimo 2018. Det foreslås derfor, at der afsatte beløb til ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” overføres til anlægsbudgettet i 2019 og 2020. Til gengæld forslås det, at det 2019 og 2020 afsatte beløb til ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” på i alt 2.445.000 kr. og ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” på i alt 3.570.000 kr. overflyttes til anlægsbudgettet for 2018.
 
Alternativer
Alternativt vil det afsatte anlægsbeløb i 2018 ikke komme i anvendelse
 
Tidsperspektiv
Bege projekter forventes gennemført i løbet af 2018, da der er tale om mindre anlægsopgaver.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

Juridiske og planmæssige forhold
Vedr. udvidelsen af Engelsborg og Lupinmarken ligger det inden for de planmæssige rammer. En ændring af P-pladsen ved Engelsborg skal undersøges nærmere.

Sagsid.: 17/59688
Resume
Energi Viborg Vand A/S har den 27. november 2017 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for ledningsført vand for 2018.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2018 for godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2018 godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Regelgrundlag
Forsyningssekretariatet har den 13. september 2017 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2018 til Energi Viborg Vand A/S. Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 46.204.024 kr.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især vandforsyningsloven.
 
Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.:
·        drift og indvinding
·        administration
·        henlæggelser til ny investeringer
 
Takstfastsættelse
Selskabet budgetterer med en indtægt på 44.306.281 kr. inklusive tilslutningsbidrag, m.v. Selskabets budgetterede indtægter er således 1.897.743 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.
 
På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S på sit bestyrelsesmøde den 24. november 2017 besluttet, at taksterne for ledningsført vand er uændrede i forhold til 2017.
 
Taksten for ejerboliger er:
·        4,80 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
 
Alle takster fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2018 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Taksterne for ledningsført vand gælder for 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/59330
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2018 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2018 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Historik
Vandafledningsbidrag fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Energi Viborg Vand A/S har den 27. november 2017 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2018.
 
Regelgrundlag
Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings­selskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde:
· at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
· at taksten ikke overskrider selskabets indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
 
Takstfastsættelse
Forsyningssekretariatet har den 12. oktober 2017 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2018 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 170.994.462 kr.
 
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 24. november 2017 vedtaget (bilag 2 og 3) et budget med en indtægt på 162.736.667 kr. inklusiv tilslutningsbidrag (bilag 4). Selskabets budgetterede indtægter er således 8.257.795 kr. lavere end indtægtsrammen.
 
Taksten for vandafledningsbidraget for 2018 er fastsat til:

Takst 1: 38,94 kr. pr. m3 ekskl. moms (36,84 kr. pr. m3 i 2017)
Takst 2: 31,15 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,95 kr. pr. m3 i 2017)
Takst 3: 15,58 kr. pr, m3 ekskl. moms (19,16 kr. pr. m3 i 2017)
 
I 2018 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 20% og 60% lavere end takst 1. Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3. De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalings­loven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflednings­bidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen.
 
Set i forhold til 2017 vil takst 1 for 2018 medføre en stigning på 2,63 kr. pr. m3 inkl. moms. Det er en stigning på knap 6 %, som vil betyde en merudgift på 316 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 120 m3.
 
Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.

Spildevandsforsyningens årsrapport for 2016 fremgår af bilag 5.
 
Forvaltningens vurdering
Vandafledningsbidraget for 2018 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte indtægtsramme.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Betalingsvedtægt og vandafledningsbidrag gælder for 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/57402
Resume
 
Efter den fornyede offentlige høring lægges der nu op til en vedtagelse af lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14. Høringssvarene handler især om etageantal, samt skyggegener og indbliksgener for naboerne.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.         
 
Jævnfør kommuneplantillæg nr. 56 ønsker bygherre at opføre en bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 19) at sende forslag til lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg i ny 4 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i bilag nr. 2.
 
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14 har været i fornyet offentlig høring fra den 2. til 29. november 2017. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.
 
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 479
Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.
 
Herudover er planens principper som følger:
 
Bebyggelse:
· Maks etageantal:
Falkevej 9: Højst 7 etager mod Falkevej og højst 6 etager mod Indre Ringvej.
Falkevej 11-17: Højst 5 etager.
 
· Maks bebyggelsesprocent på 175 %.
· Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.
 
· Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).
· Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.
· Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.
· Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.
· Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.
 
Trafikale forhold:
· Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.
· Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.
· Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.
· Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.
 
Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.
 
 
Forvaltningens bemærkninger
Der er i den fornyede høringsperiode kommet 2 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.
 
Begge høringssvar går særligt på, at man ikke ønsker et byggeri i 6-7 etager på Falkevej 9, da man mener, at det giver skyggegener og indbliksgener for de nærmeste beboere.
 
Forvaltningen vurderer, at de nærmeste naboer vil blive påvirket, hvis der opføres et nyt byggeri på Falkevej 9 i 6-7 etager, men ikke i højere grad, end hvad man må forvente, når man bor centralt i en større by.
 
Forvaltningen vurderer samtidig, at der er taget mest muligt hensyn til de eksisterende ejendomme på modsatte side af Falkevej. Dette er sikret i lokalplanen ved, at ny bebyggelse skal trækkes mindst 10 m tilbage fra det nuværende skel mod Falkevej, hvilket samlet set giver en afstand på ca. 25 m til den eksisterende bebyggelse på modsatte side af Falkevej. Det er ligeledes sikret med lokalplanen, at terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.
 
Forvaltningen indstiller på den baggrund, at bemærkningerne ikke imødekommes.
 
Forvaltningen foreslår kun en mindre formuleringsmæssig ændring i lokalplanen vedrørende butikker til store udvalgsvarer. Forslag til ændringen i lokalplanen er i bilag 6.
 
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse samt anlægsudgifter.
 
Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der er i områdets nordlige del placeret en fjernvarmeledning og en spildevandsledning. Bygherre har været i dialog med Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. Viborg Fjernvarme har indvilget i, at fjernvarmeledningen kan flyttes ud i det grønne forareal, såfremt bygherre afholder omkostningerne, og Energi Viborg har indvilget i, at der kan bygges henover deres spildevandsledning, såfremt udlæg omkring ledningen friholdes, og der laves en frihøjde på mindst 4 meter over deres anlæg/ledning.
 
Det er på den baggrund indarbejdet i lokalplanforslaget, at der gives mulighed for byggeri, hvor ledningerne i dag er placeret, under forudsætning af, at fjernvarmeledningen flyttes, og at spildevandsledningen respekteres jf. Energi Viborgs krav. Herudover vurderer forvaltningen, at ledningerne skal tinglyses på Viborg Kommunes ejendom, inden arealet sælges til bygherre.
Bilag

Sagsid.: 17/28515
Resume
På baggrund af Byrådets beslutning om at udar­­bejde grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg skal der tages stilling til igangsætning af kommuneplantillæg for den del, der ligger ud til Egeskovvej, herunder vejbetjening af område 2 og 3
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår Teknisk Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet.

2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 eller alternativt onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet, og
2. at der afholdes borgermøde onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på møde d. 21. juni 2017 (sag nr. 4), at forvaltningen udarbejder grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg på baggrund af 4 konkrete ansøgninger. Et oversigtskort visende de 4 områder er i bilag 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde d. 11. oktober 2017 (sag nr. 26), ”at der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for område 1 og forslag til kommuneplantillæg for område 4, idet Rideskolen inddrages i det videre arbejde vedr. vejforhold. Planlægning af område 2 og 3 afventer nærmere”.
 
Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Viborg Rideklub og lodsejer på Egeskovvej 1. På baggrund af disse møder er der udarbejdet et nyt udkast til vejforsyningen til boligområderne og rideskolen.
 
Område 1 omhandler ansøgning om et nyt boligområde til tæt-lav og åben-lav boliger på et areal mellem Nonbo Enge og Vejlevej. Planlægningen er igangsat, og der har været afholdt fordebat i efteråret 2014. Ansøger er LE34 på vegne af bl.a. Bach Gruppen.
 
Område 2 omhandler ansøgning om et nyt boligområde på del af ejendommen Koldingvej 162 og er modtaget i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2017. Ansøger er Phillipsen Gruppen.
 
Område 3 omhandler ansøgning om et nyt boligområde med etageboliger og rækkehuse og er modtaget i maj 2017. LABAN arkitekter søger på vegne af lodsejeren Egeskovvej 1 om planlægning for et nyt boligområde.
 
Område 4 omhandler ansøgning om 4 byggegrunde til åben-lav bebyggelse og er modtaget i maj 2017. Lodsejer, Kolbækvænget 14, er ansøger.
 
Laban Arkitekter har d. 16. maj 2017 på vegne af lodsejer på Egeskovvej 1 (område 3) fremsendt anmodning om igangsætning af planforslag for nyt boligområde på ejendommen Egeskovvej 1 ved Viborg. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøje på arealerne.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har afholdt møde dels med lodsejer og projektudvikler for område 3 - Egeskovvej 1 og dels med projektudvikler for område 2 - Koldingvej 162.
 
På møderne er fremkommet ønske om en ændret vejadgang fra Egeskovvej til fremtidigt boligområde på Egeskovvej 1 (område 3).
 
Forvaltningen har desuden afholdt møde med repræsentanter for Viborg Rideklubs bestyrelse. På mødet fremkom ønske om, at Koldingvejs udkørsel til Egeskovvej forbliver, og at Koldingvej lukkes lige nord for Kolbækvænget af hensyn til anvendelse af folde langs Koldingvej og Kolbækvænget. Viborg Rideklub har d. 29. november 2017 fremsendt sine bemærkninger, se bilag 3.
 
Beskrivelse
Trafikplan
Forvaltningen fik i sommeren 2017 udarbejdet en trafikplan visende vej- og stinet til betjening af de 4 områder mellem Viborg og Hald Ege. Det blev foreslået, at udkørslen fra Koldingvej til Egeskovvej lukkes, så gennemkørende trafik forbi Viborg Rideskole undgås.
 
Viborg Rideklub har på møde oplyst, at de ikke ønsker krydset lukket af hensyn til deres brugere, og dermed ønsker at bevare Koldingvej mellem Egeskovvej og Kolbækvænget. Viborg Rideklub ønsker ikke at der etableres ny vej tværs over de arealer, der i dag anvendes til folde m.m. Rideklubben ønsker, at ny vej etableres udenfor de arealer, Rideklubben forpagter, og foreslår, at vejadgang til Nonbo (område 1) sker ad Kolbækvænget og ny adgangsvej fra denne til Egeskovvej.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen foreslår, at krydset Koldingvej/Egeskovvej opretholdes. Krydset bør gøres mere trafiksikkert ved at beskære/fjerne beplantning i begge sider af vejen, således at oversigtsforholdene forbedres. Busstoppestedet i vestsiden af Koldingvej og Egeskovvej kan evt. flyttes mod syd til efter krydset. På den måde vil der, som andre steder ved busstop, være stoppesteder efter krydset. Det er væsentligt, at oversigtsforholdene bliver så gode, at de svage trafikanter let kan krydse vejen, og busserne let kan komme ud fra stoppestederne.
 
Det foreslås at lukke Koldingvej nord for Kolbækvænget (se markering i bilag 4) således, at hestetrailere fortsat kan komme til og fra rideskolens arealer på Koldingvej. På den måde undgås gennemkørende trafik forbi rideskolen og krydset Koldingvej/Egeskovvej til hhv. nyt boligområde ved Hald Ege, til Vejlevej og til Egeskovvej fra Vejlevej.
 
Forvaltningen foreslår, at ny vejadgang fra Egeskovvej til område 1 og 2 etableres, som vist på bilag 4. Kolbækvængets beboere har i fordebatten for byudvikling ved Nonbo (område 1) tilkendegivet stor utilfredshed med evt. trafik via Kolbækvænget. Vejen er endvidere ikke dimensioneret til megen trafik.
 
Hvis Nonbo-området (område 1) evt. skal vejbetjenes via Kolbækvænget, vil den fremtidige vejbetjening af område 2 og 3 tillige ske ad denne stamvej for at undgå for mange udkørsler til Egeskovvej. Dette opfylder ikke ansøgernes ønsker om vejadgange til fremtidige boligområder.
 
Forvaltningen vil undersøge, om krydsning af Alhedestien kan udformes, så bilister får vigepligt overfor stitrafikanter af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
 
Der foreslås to separate tilkørsler til område 2 og 3. Tilkørslerne tænkes etableret som venstresvingbaner. Der kan etableres stiforbindelser fra begge områder til Alhedestien.
 
Udkast til trafikplan er vedlagt i bilag 4.
 
Øvrige forhold
Trafikplanen forudsætter, at der kan opnås dispensation til, at nye veje kan etableres indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er 9 gravhøje med 100 m beskyttelseszone på de ansøgte arealer. 5 af gravhøjene er beliggende skjult i skoven (Viborg Plantage). De øvrige 4 høje er beliggende på arealet mellem Kolbækvænget og Koldingvej.
 
Forvaltningen er, som nævnt, i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensationsmuligheder. Miljøstyrelsen tager stilling, når der fremsendes konkrete planforslag visende områdets anvendelse og bebyggelsesmuligheder.
 
Opgørelse af rummelighed/behov for nyt byzoneareal på Egeskovvej
Befolkningsprognosen for Viborg by fremskriver befolkningen med næsten 13 % frem til 2032. Det beregnede behov for areal til nye boliger i Viborg by er ca. 215 ha. Der er ca. 70 ha udlagt til boligformål i Kommuneplan 2017-2029, og yderligere 56 ha er lokalplanlagt. Der er således behov for yderligere ca. 90 ha i planperioden i Viborg.
 
Udlæg af nye boligområder ved Egeskovvej/Koldingvej udgør ca. 10 ha og vil indgå i den samlede opgørelse af rummeligheden i kommunen. Det kan betyde, at der skal reduceres i arealudlæg i nogle af kommunens øvrige byer eller, at planlægning for Taphede evt. udskydes, da der er en samlet rummelighed på ca. 500 ha. Heraf er ca. 230 ha lokalplanlagt.
 
Forslag til planlægning
Hele ejendommen Koldingvej 162 (område 2) og ca. halvdelen af ejendommen Egeskovvej 1 (område 3) er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til rekreativt grønt område (VIBSV.R1.01), og området må således ikke med gældende planlægning bebygges.
 
Områderne er ikke lokalplanlagt.
 
Planlægningen forventes at omfatte et areal på i alt ca. 10 ha beliggende langs Egeskovvej tæt ved Viborg Rideskole. Der etableres vejadgang ad to veje fra Egeskovvej. Den nordligste adgangsvej, som skal vejbetjene et nyt boligområde på ejendommen Koldingvej 162, vil samtidig blive adgangsvej til et nyt boligområde ved Hald Ege/Nonbo Enge (område 1) (se også bilag 4).
 
Planlægningen forventes at give mulighed for i alt 100-150 boliger fordelt på både etageboliger, rækkehuse og parcelhuse.
 
En del af ejendommen Koldingvej 162 (område 2) har tidligere været medtaget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025, men blev taget ud ved den endelige vedtagelse grundet statsligt veto. På daværende tidspunkt var området indenfor støjzone om skydebane, som nu er nedlagt samt inden for kort afstand til vandværk. Der er ikke længere stramme restriktioner for byudvikling til boligformål indenfor indvindingsoplandet til vandværkerne.
 
På arealet er en række beskyttelseslinjer om fortidsminder (gravhøje) og skovbyggelinje i forhold til fredskov. En del af gravhøjene er ikke direkte synlige, idet de er på den nordlige side af Egeskovvej. Byggelinjerne reducerer imidlertid arealets byggemulighed væsentligt, med mindre Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen vil meddele dispensation/ophæve beskyttelseslinjerne.
 
Område 3 har et areal på ca. 6,7 ha. Ansøger har fremsendt et prospekt visende et boligområde med ca. 68 rækkehuse i 2 etager og 5 etageejendomme med ca. 50 boliger (se bilag 2).
 
Fordebat
Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed området udlægges til boligformål. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer, er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c.
 
Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.
 
Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Følgende debatspørgsmål foreslås:
· Skal det være muligt at bygge etageboliger i området?
· Er der særlige forhold i området, som kommunen skal tage højde for i sin planlægning?
· Hvordan indpasses byggeriet bedst muligt i området?
· Hvordan sikres den bedst mulige trafik afvikling og trafiksikkerhed?
 
Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 5.
 
Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 eller alternativt onsdag den 07.02.2018 kl. 17.00 på Rådhuset.
 
Det foreslås endvidere at igangsætning af et lokalplanforslag for område 2 afventer Miljøstyrelsens dispensation til bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjene.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Fordebat                                                           Primo 2018
Planforslag til vedtagelse                                   Medio 2018
Offentlig høring                                                 Ultimo 2018
Endelig vedtagelse                                            Primo 2019
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der skal afholdes kommunale udgifter i forbindelse med lukning af Koldingvej, som skitseret i bilag 3. Der skal afholdes kommunale udgifter i forbindelse med beskæring/ evt. fældning af beplantning i krydset Koldingvej/Egeskovvej og til evt. flytning af busstoppesteder, så disse gøres mere trafiksikre.
 
Udgifterne til de nye vejanlæg i forbindelse med lukning af Koldingvej forventes ved udbygningsaftale overvejende betalt af de private udstykkere. Særligt projektudvikler på området ved Nonbo vil få denne udgift, idet den nye vejadgang er en forudsætning for etableringen af dette boligområde, således at der ikke ledes yderligere trafik forbi rideskolen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
En ny vejadgang gennem en del af ejendommen Koldingvej 162 skal ske ved ekspropriation, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.Bilag

Sagsid.: 17/6308
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,

4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,

4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Sagsfremstilling
Historik
Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er bl.a. beskrevet forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden.
 
Nogle af disse projekter er sat i gang i 2017. Byrådet har på møde 21. juni 2017 (sag nr. 32) givet en samlet anlægsbevilling på 4,38 mio. kr. til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og Teknisk Udvalg har på møderne 31. maj 2017 (sag nr. 13) og 21. juni 2017 (sag nr. 3) besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang. Det drejer sig om anlæg af rundkørsel i krydset Agerlandsvej / Salvievej i Viborg, forlægning af sidevej i krydset Bjerrevej / Husbondvej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro. Herudover blev det besluttet at foretage en nærmere analyse af signalregulerede kryds på Indre Ringvej i Viborg samt Brogade (mellem Busbjergvej og Asavej) i Bjerringbro.
 
Byrådet har på møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 22) bevilget 1,335 mio. kr. til ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder”, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,835 mio. kr. i 2018.
 
Inddragelse og høring
Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).
 
Beskrivelse
Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne har været meget oplagte, og beslutning om tiltag behøvede ikke at afvente vedtagelsen af Trafikplanen ultimo 2017. Da der var afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder i anlægsbudgettet for 2017, har Teknisk Udvalg således tidligere besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang i 2017.
 
Byrådet har på møde 20. september 2017 (sag nr. 6) vedtaget tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-2029 Temaplan for Bjerringbro. Heraf fremgår, at byrådet vil ”understøtte midtbyens udvikling ved at omdanne to områder langs Brogade til nye midtbyområder. Med kommuneplantillægget tilføjes det i byskitsen, at byrådet vil understøtte dette mål ved at igangsætte et byfornyelsesprojekt, når der er økonomisk råderum til det”. Herudover fremgår det af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at ”der skal udarbejdes en helhedsplan for Bjerringbro”.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at analysen af Brogade udsættes og tænkes sammen med ovennævnte, idet der ikke er et entydigt mønster i trafikulykkerne. Der vil derfor være risiko for, at eventuelle ændringer nu kan kollidere med ønskerne for fremtiden på Brogade. Der har ikke været frigivet midler til analysen.
 
Forvaltningen foreslår, at ombygninger af kryds og strækninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, idet investeringen i en ombygning skal ses i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til ulykkerne. I henhold til de senest opgjorte trafikøkonomiske enhedspriser for 2017 udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved en trafikulykke med personskade 6,8 mio. kr., mens en ulykke med materielskade alene udgør 0,7 mio. kr.
 
Af bilag 1 fremgår en samlet liste over trafiksikkerhedsprojekter fra trafikplanen inklusive anlægsoverslag og samfundsøkonomiske omkostninger for ulykkerne. Projekter fra trafikplanen, som allerede er sat i gang, er ikke med på listen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at følgende projekter igangsættes:
 
Tabel 1
Sted
Forslag til tiltag
Anlægsoverslag (mio. kr.)
Vognmagervej / Fabrikvej,
Viborg
b. signalregulering
3,6
Gl. Århusvej (mellem Lyngvej og Nørreåstien),
Viborg
Fartdæmpning og afmærkning m.v.
1,1
Banegårds Alle / Jernbanegade / Toldbodgade, Viborg
Ændring af cykelbane i rundkørslen
0,35
Gl. Skivevej / Sct. Ibs Gade / Gl. Aalborgvej / Sct. Mogens Gade, Viborg
Forbedringer for cyklister
0,15
Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej i Viborg
Indsnævring af frafarter i rundkørslen
0,3
I alt
 
5,5

Forvaltningen bemærker, at en signalregulering i krydset Vognmagervej / Fabrikvej vurderes at være den mest optimale løsning frem for en rundkørsel. Signalreguleringen vil ud over at forbedre trafiksikkerheden også sikre god fremkommelighed især for erhvervstransporterne. Endvidere bemærkes, at der med en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” bliver mulighed for at kunne gennemføre en kampagne i forhold til hastighed og uopmærksomhed med særligt fokusområde på rundkørslen Ll. Sct. Mikkels Gade / Sct. Jørgens Vej i Viborg.
 
Tidsperspektiv
Ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter kan udføres i 2018. Der vil stadig være øvrige trafiksikkerhedsprojekter i Trafikplanen til senere prioritering.
 
Alternativer
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 6.444.000 kr. til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen i 2018. Heraf er 0,835 mio. kr. afsat til signalanlæg som nævnt ovenfor. Der er således 5,609 mio. kr. tilbage at disponere til trafiksikkerhedsarbejder i 2018.
 
Der gøres opmærksom på, at midlerne til politikområdet ”Trafikområdet” på 109.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlæg.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ekspropriation
I det omfang at et eller flere trafiksikkerhedsprojekter vælges, forventes der at skulle erhverves arealer fra flg. ejendom:

Sted
Ejendom – matr.nr. og ejerlav
Vognmagervej / Fabrikvej, Viborg
309k, 309s, 309ag, Viborg Markjorder
 
Der er tale om mindre arealer, - arealerne findes i forbindelse med projekteringen.
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem de(n) pågældende lodsejer(e) og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.
Bilag

Sagsid.: 17/42364
Resume
Vejtilslutningen Nørregade/Odinvej i Stoholm skal som et led i udmøntning af trafikplan og områdefornyelse ombygges. Det er ikke været muligt på frivilligt basis at tilvejebringe areal til ombygning af vejtilslutningen. Næste skridt er ekspropriation.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at det besluttes at ombygge vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, som beskrevet i dagsordenspunktet.
 
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, ombygges som beskrevet i dagsordenspunktet.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 17. december 2014 (sag nr. 28), vedtaget program og finansieringsplan for områdefornyelse i Stoholm. Ombygningen af vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er en af de vejtilretninger og etablering af trafikring, der er påtænkt i områdefornyelse af Stoholm.

Vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er også en del af de i trafikplanen beskrevne vejomlægninger i den nordlige del af Stoholm. Teknisk Udvalg har den 29. november 2017 (sag nr. 8) indstillet forslag til trafikplan til vedtagelse i byrådet.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Stoholm har en klassisk vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade. En vigtig del af områdefornyelsen af Stoholm er at flytte en del af trafikken ud af bymidten. Særligt den tunge trafik igennem byen og igennem byens centrale handelsgade er uhensigtsmæssig. Det er specielt vejforløbet Vestergade-Østergade, der giver en del gennemkørende trafik og heraf en del tung trafik.
 
Ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade (se oversigtskort i bilag 1) er den første og mest centrale brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til forløbet Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej.
 
Udover at lette bymidten for tung trafik er ombygningen og flytningen af den tunge trafik en forudsætning for store del af den områdefornyelse i Stoholm, som borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejder om at give byen, og særlig bymidten. Der arbejdes i den forbindelse på en tiltrængt forskønnelse, så byen, og særligt bymidten kan fremstå grøn, funktionel og sammenhængende. Det skal bemærkes, at der i den øvrige områdefornyelse også arbejdes med yderligere tiltag for at fredeliggøre og forskønne Vestergade-Østergade.
 
Den foreslåede ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade
Vejtilslutningen Odinvej/Nørregade et i dag et T-kryds, hvor Nørregade er (nord og syd) primære vej, mens Odinvej er sekundær. Ombygningen af vejtilslutningen skal vende rundt på, hvad der er primære veje og sekundær vej i T-krydset. Det skal forstås sådan, at efter ombygningen vil Odinvej og Nørregade (nord) være primær, mens Nørregade (syd) er den sekundære vej. Vejtilslutningens udformning kan ses på bilag 2.
 
For at gøre Odinvej og Nørregade (nord) til primære veje skal T-krydset ombygges, så man ”fortsætter ad vejen”, når man kører på de primære veje. Da Odinvej og Nørregade (nord) ligger vinkelret på hinanden, skal vejen ombygges, således der indlægges en kurve for at forbinde de to veje med hinanden, som skitseret i bilag 2. Nørregade (syd) tilkobles i svinget. Vejens kurve har en radius, som følger anvisningerne i vejreglerne.
 
Ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 § 9. Ombygningen medfører et større arealbehov til vej end det nuværende og kommer ind på matr.nr. 1bi og 1hl. Disse er ikke udlagt til vej, og der kræves derfor dispensation. Dispensationen er meddelt den 30. oktober 2017.
 
Der skal eksproprieres henholdsvis 280 m2 og 9 m2 fra matr.nr. 1bi og 1hl, Stoholm, Feldingbjerg, som vist på bilag 2.
 
Det er ikke lykkedes at indgå frivilligt aftale med af matr.nr. 1bi.
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.


Bilag

Sagsid.: 17/61383
Resume
 
Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken. Planen giver således et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling på området for de næste 5, 10, 15 år. Planen beskriver helt ned på stationsniveau, hvad der planlægges indenfor denne planlægningshorisont. Planen fornyes hvert 4. år.
 
For jernbanestrækningerne og stationerne i Viborg Kommune samt jernbaneforbindelse til Aarhus er der ikke planer om fornyelser.
 
I høringsperioden har Kommunen mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 drøftes, og at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og
 
2. at formanden bemyndiges til at godkende forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
3. at forslag til svarbrev godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har efter behandling af sagen i Teknisk Udvalg udarbejdet forslag til høringssvar til trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032. Høringssvaret har været rundsendt til Teknisk Udvalg, som anbefaler en godkendelse. Forslag til høringssvar fremgår af nyt bilag nr. 4.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018
Teknisk Udvalg drøftede forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 og besluttede,
 
1. at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og
 
2. at udvalget godkender forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,
 
3. at forslag til svarbrev godkendes.
Sagsfremstilling
Trafikstyrelsen udsendte i maj 2008 et forslag til trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos kommuner og trafikselskaberne, herunder Midttrafik. I forbindelse med den daværende høring svarede byrådet bl.a., at det er et stort ønske fra Viborg Kommune, at der etableres flere direkte togforbindelser mellem København og Viborg og åbning af flere stationer på strækningen i Viborg Kommune. Sagen blev behandlet i byrådet den 3. september 2008 (sag. nr. 221).
 
Inddragelse og høring
Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 er modtaget den 24. november 2017, og der er høring frem til mandag den 26. februar 2018. Planen fremgår af bilag 1, og det tilhørende høringsbrev udgør bilag 2.
 
Beskrivelse
Trafikplanen for den statslige jernbane 2017 – 2032, der nu er i høring, præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for denne trafik. Den giver også et overblik over vedtagne projekter og den formodede udvikling i togbetjeningen og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt.
 
Den behandler således mulighederne for udvikling på det meste af jernbanenettet i Danmark. Det er forvaltningens vurdering, at banestrækningen Aarhus – Langå – Viborg – Skive – Struer bliver nedprioriteret set i forhold til andre sidebaner til det overordnede jernbanenet, der forløber mellem København og Aalborg og Kolding i Jylland. Det sker, selv om det i passagertallene i rapporten ser ud til, at der er mindst lige så mange passagerer på strækningen Langå – Viborg (2.500 passagerer på hverdage), som der er på strækningen Vejle – Herning (2.100 passagerer på hverdage) og strækningen Holstebro – Herning (2.400 passagerer på hverdage).
 
Banen betragtes i Viborg Kommunes trafikplan som en vigtig del af den samlede infrastruktur. En vækst i passagertallet på strækningen mellem Viborg og Aarhus forudsætter, at rejsetiden reduceres, således at rejsetiden med tog bliver lavere end med bil. Især forholdene ved Langå er medvirkende til lange rejsetider mod Aarhus og videre til København. Her vil en shunt (nyt togtracé udenom Langå) betyde en væsentlig reduktion i rejsetiden og komme på et rimeligt niveau svarende til rejsetider på andre lignende strækninger.
 
Derudover foreslår forvaltningen, at der i den endelig plan lægges op til at der på anden vis ses på, om der kan reduceres i rejsetiden mellem Viborg og Aarhus. I første omgang vil en hastighedsforøgelse fra 120 km/t til 140 km/t kunne give en reduktion i rejsetiden uden de helt store investeringer. Endelig bør der for visse afgange etableres togstop ved en genåbning af stationen i Sparkær vest for Viborg.  
 
Der er således et stort behov for en god sammenhæng i infrastrukturen mellem Aarhus og Viborg til gavn for begge byer, og Staten bør have et markant større fokus på at forbedre banen mellem Aarhus og Viborg.
 
I trafikplanen for den statslige jernbane er der ikke angivet, hvor lang rejsetiden er mellem København og Viborg – måske fordi den i dag virker urealistisk lang (rejsetiden mellem København og Viborg er 2:49 + 1:15 + ventetid i Aarhus svarende til 4:15). Den bør kunne reduceres til 3:29, så den kommer til at ligne rejsetiden mellem København og Herning, som er 3:04, eller rejsetiden mellem Randers og København, som er 3:27.
 
Viborg Kommune har i løbet af 2017 fået udarbejdet en analyse om perspektiver i en bedre banebetjening af hele Viborg Kommune, der netop har haft fokus på en bedre banebetjening af Kommunen, herunder også en bedre nærbanetrafik, der kan betyde flere standsningssteder og flere tog med attraktive forbindelser internt i Kommunen og til Aarhus og intercitytogene. Byrådet behandlede senest sagen i sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 26). Analysen fremgår af bilag 3.
 
Samlet set er der således behov for, at banestrækningen mellem Aarhus og Viborg forbedres. Viborgbanen bør ses som en potentiel nærbane til Aarhus, der kan udbygges i etaper, som det er sket andre steder i landet med stor succes (Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk og den Sydjyske længdebane). Det kan ske med følgende tiltag:
 
· Iværksættelse af en VVM- undersøgelse for udbygning af sidebanen Aarhus – Viborg – Struer.
· Hastighedsopgradering på hele eller dele af strækningen til 140 km/t.
· Genåbning af Sparkær Station, således der på visse afgange kan standses i byen, herunder bør det undersøges om frekvensen kan forøges uden det går udover rejsetiden mod Aarhus.
· Anlæggelse af en shuntforbindelse uden om Langå Station, hvor alle tog til/fra Viborg i dag skel skifte køreretning. En forbedring, der vil give en rejsetidsbesparelse på 7-8 minutter, idet både standsning og førerrumsskift kan spares
· Udretning og etablering af dobbeltspor på strækningen mellem Langå og Rødkærsbro
 
Forvaltningen vurderer, at en hurtig togforbindelse mod Aarhus og gode forbindelser videre herfra mod København har et stort potentiale med hensyn til at øge passagertal på strækningen, idet Viborg by udgør en købstad med godt 40.000 indbyggere og 96.000 indbyggere i hele Kommunen. Notatet eller resumeet fra Kommunens egen analyse af nærbanen bør vedlægges svaret til Trafikstyrelsen
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag