You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 7. februar 2018 kl. 12:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/63813
Resume
Styregruppen i tilknytning til Uddannelsesstrategien foreslår en ny Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere erhvervsuddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende Uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge anbefalede på mødet 30. november 2017 messen.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslaget om Erhvervsmessen godkendes, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Erhvervsmessen godkendes og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 179.000 kr. i 2018 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets anbefaling, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at Erhvervsmessen godkendes, og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 179.000 kr. i 2018 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”.
Forvaltningens bemærkninger
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på mødet den 23. januar 2018 og traf følgende beslutning:
 
”Forslaget om Erhvervsmessen godkendes, idet Børne- og Ungdomsudvalget samtidig konstaterer, at Beskæftigelsesudvalgets på dets dag (23. januar 2018) har godkendt forslaget.”
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-01-2018
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede,
 
1. at forslaget om Erhvervsmessen anbefales, og
 
2. at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Erhvervsmessen godkendes og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 179.000 kr. i 2018 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 2. september 2015 (sag nr. 12) en ny fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune gældende for årene 2015 – 2020. Uddannelsesstrategien et er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en boot camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.
 
Styregruppen for Uddannelsesstrategien foreslår en ny Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere unge for mulighederne for erhvervsuddannelser i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende Uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Inddragelse og høring
Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøftede 30-11-2017 (sag nr. 3) oplægget til en erhvervsmesse og anbefaler projektet overfor byrådet og relevante fagudvalg.
 
Forslaget præsenteres ligeledes for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 23. januar 2018.
 
Beskrivelse
Styregruppen for Uddannelsesstrategien har på et møde 20. november 2017 behandlet et forslag om en Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere uddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Forslaget om en Erhvervsmesse skal supplere Uddannelsesmessen, så også virksomhedernes rolle og tilbud i forbindelse med uddannelserne bliver præsenteret for de unge. Karrieremulighederne som følge af at vælge erhvervsuddannelser skal i fokus, og man ønsker dermed at udfordre de unge i forhold til valg af uddannelse og erhverv efter grundskolen.
 
Erhvervsmessen skal understøtte flere af initiativerne, som indgår i Uddannelsesstrategien, men vil også have betydning for elementer i den tværgående indsats for ledige unge. Først og fremmest initiativet ”Erhvervsuddannelse som karrierevej”, men også andre af indsatserne, der vedrører vejledning og samarbejde mellem kommunens grundskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
 
Planlægningen og afviklingen af Erhvervsmessen vil ske af holdet bag uddannelsesmessen (UU), men hvor Mercantec og ViborgEgnens Erhvervsråd indgår med praktisk hjælp. Mercantec bidrager desuden økonomisk med projektmidler.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Erhvervsmessen forventes afholdt samtidig med Uddannelsesmessen i september 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Erhvervsmessen har et samlet budget på 249.000 kr., hvoraf Viborg Kommunes andel forventes at udgøre 179.000 kr.
 
Erhvervsmessen er et nyt initiativ, som foreslås finansieret via Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som jf. konstitueringsaftalen anvendes til initiativer inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/51819
Forvaltningens bemærkninger
Sagen har været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. januar 2018 (sag nr. 10) og Kultur- og Fritidsudvalget den 23. januar 2018 (sag nr. 2) med enslydende sagsfremstilling. Ligeledes har 3. ”at” i denne sags indstilling til byrådet været behandlet i begge udvalg.
 
1. og 2. ”at” i denne sags indstilling har alene været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, jf. bemærkninger under ”Økonomiske forhold og konsekvenser” nedenfor.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at der træffes principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 31. oktober 2017 (sag nr. 15) og Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 2. november 2017 (sag nr. 1) kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I et fælles projekt under Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal Ny Overlund Skole opføres og Overlund Hallen renoveres frem mod 2022.
 
I det godkendte kommissorium er en foreløbig procesplan skitseret med inddragelse af foreninger og lokalsamfund i Overlund og med bygherrerådgiver som ekstern tovholder.
 
Projektets styregruppe, hvori indgår formand og næstformand for de to udvalg, er blevet præsenteret for en model, hvor der hurtigt antages en bygherrerådgiver, som kan tilrettelægge en proces, der sikrer den nødvendige indledende inddragelse og inspiration, inden der gennemføres evt. arkitektkonkurrence, og et egentligt byggeprojekt konkretiseres.
 
Forvaltningen vil hurtigst muligt afholde indledende møde med tre rådgiverfirmaer, som udvælges ud fra deres kendskab til skole- og fritidsområdet samt referencer fra eksterne parter. Rådgiverfirmaerne får herefter 4-5 uger til at udarbejde en tids- og procesplan med særligt fokus på, hvordan de vil sikre bred inddragelse af interessenterne i lokalområdet samt indhente nødvendig viden fra andre lignende projekter, herunder hvem de evt. vil samarbejde med i denne proces.
 
 
Når den valgte bygherrerådgiver har konkretiseret sin tids- og procesplan i forhold til, hvordan skole, hal, klub, foreninger, naboer i området samt øvrige ikke-organiserede parter med interesse i et aktivt samlingssted i Overlund inddrages og inspirerer til rammer og koncept for den efterfølgende konkretisering af nybyggeri og renovering, forelægges sagen til drøftelse i de to ansvarlige udvalg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Efter planen udpeges bygherrerådgiver i april 2018, hvorefter nærmere planlægning af inspirations- og inddragelsesproces påbegyndes.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).
 
Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1 mio. kr. til bygherrerådgivning, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik er vedtaget i byrådet den 31. august 2016.
 
I konstitueringsaftalen fra november 2017 er det nævnt, at indkøbs- og udbudspolitikken skal revideres i løbet af 2018.
 
Forvaltningen foreslår, at der i byrådet allerede på nuværende tidspunkt træffes en principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet, således at rådgiver har frie rammer i forhold til rådgivning om processen.

Sagsid.: 17/52278
Resume
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat et puljebeløb på 4.180.000 kr. til uforudsete renoveringsopgaver på skoleområdet.
 
Beløbet søges frigivet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.180.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2018” med rådighedsbeløb i 2018
 
2. at udgiften på 4.180.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler – budget”
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.180.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2018” med rådighedsbeløb i 2018
 
2. at udgiften på 4.180.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler – budget”
 
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen
Sagsfremstilling
Historik
Der har gennem en årrække været afsat et anlægsbeløb til uforudsete renoverings-opgaver m.v. på skoleområdet.
Der henvises til Byrådets møde den 25. januar 2017(sag nr. 15) hvor puljerne for både daginstitutioner og skoler for 2017 blev frigivet.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Skolerne har ofte behov for et anlægsbeløb til udbedring af forskellige pludselige opståede renoveringsopgaver samt mindre uforudsete anlægsopgaver.
 
Beløbet søges frigivet til udbedring af pludselig opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver, som ikke er omfattet af de vedligeholdsforpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.
 
Puljen foreslås i praksis forvaltet af skolechefen efter bemyndigelse fra Direktøren for Børn & Unge.
 
Finansiering:
Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2018.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer at anlægsbeløbet bliver anvendt i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 16/63970
Resume
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at åbne grøfter og render kan etableres i etaperne 2 og 3 i Arnbjerg. Der planlægges derudover for øvrige spildevandsanlæg i området.
 
Planforslaget fremlægges til godkendelse som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018”.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. november 2017 (sag nr. 3) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at planlagte spildevandsanlæg i Arnbjerg, etape 2 og 3 kan etableres.
 
Der planlægges konkret for følgende anlæg:
-       Pumpestation til spildevand
-       Spildevandsledninger
-       Åbne grøfter og render
-       Regnvandsbassiner
-       Udløbsledning til Søndre Mose
 
Oversigtskort med de planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/46630
Resume
 
Planforslaget fremlægges til godkendelse som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018”.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. november 2017 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Stoholm kan omlægges til separatkloak.
 
Det drejer sig konkret om følgende områder:
- Carlsbergvej 1, 2 og 4
- Nørregade 1
- Odinvej 5
- Søndergade 1 – 20
- Vestergade 1 – 33
- Vesterled 2A og 2B
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/984
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Tillæggene vedrører omlægning etablering af spildevandsledninger, pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Arnbjerg samt oplægning fra fælles- til separatkloak i Stoholm.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
·        Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
·        Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
·        Etablering af spildevandsledninger
·        Etablering af rensedamme.
·        Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/60522
Resume
Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2017 (sag nr. 9), at forvaltningen skal komme med forslag til indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne
 
Indsatsen, der har til formål at fremme forbedring af vandkvaliteten ierne ved at begrænse tilførslen af fosfor til Viborg Nørresø, er led i byrådets Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø for at gøre søerne mere attraktive for borgerne.
 
Udvalget skal på den baggrund tage stilling til forvaltningens forslag til en
forundersøgelse, der skal vurdere og kvantificere yderligere indsatser.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2017 (sag nr. 9),
 
1. at forvaltningen ansøger Staten om tilskud til forundersøgelse af et lavbundsprojekt opstrøms Loldrup Sø.
 
2. at forvaltningen på et kommende møde kommer med forslag til andre indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne.
 
 
Intet.
 
 
Beskrivelse
Som det fremgår af referatet fra mødet den 31. august 2017, er Statens miljømålsætning i vandområdeplanen for Viborg Nørresø ikke opfyldt på grund af for høj tilførsel af næringsstoffet fosfor. Fosforen kommer dels fra byens kloaksystem og dels med vandet i Nørremølleå fra kilder i det åbne land.
 
Vandsystemet og det tilhørende opland er vist i bilag 1.
 
Fosfortilførslen medfører, at vandet i Viborgsøerne bliver uklart og derfor ikke opfylder miljømålene.
 
Behovet for reduktion af tilførslen er ifølge statens vandområdeplaner 793 kg fosfor årligt til Nørresø.
 
I bilag 2 er der vedlagt en kopi af den afrapportering af undersøgelsen, der har kortlagt de kilder, der kan bidrage til fosfortilførslen, samt lavet en opgørelse af bidraget fra hver af kilderne.
 
Vandplanlægningens samlede reduktionsmål på 793 kg. er bindende, men det er en statslig opgave at fastlægge og finansiere en indsats, der kan opfylde miljømålene for søerne.
 
Staten har imidlertid udskudt en endelig fastlæggelse af indsatsen til næste planperiode fra 2021-2027.
 
Udvalgets beslutning i august 2017 om etablering af lavbundsområder, som kan bidrage til det samlede reduktionsmål, kan dog gennemføres ved hjælp at en statslig finansieringsordning for lavbundsprojekter.
 
Forvaltningens vurdering
For at fremskynde forbedringen af vandkvaliteten i Viborgsøerne yderligere besluttede udvalget den 31. august 2017, at forvaltningen skal komme med forslag til andre indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne.
 
I bilag 3 har forvaltningen, på grundlag af rapporten, lavet et forslag til en samlet indsats, der kan reducere fosfortilførslen som målsat af staten. Det fremgår heraf, at den næsthøjeste reduktion af fosfortilførslen til Viborg Nørresø kan opnås ved at gennemføre en sørestaurering med kemisk fosforfældning i Rødding Sø og Loldrup Sø.
 
Sørestaurering ved kemisk fosforfældning forudsætter gennemførelse af en forundersøgelse, der skal kortlægge fosformængderne, give en mere sikker vurdering af den samlede effekt og sikre, at indsatsen vil kunne forventes at have varig virkning.
 
Det skal desuden bemærkes, at indsatser i selve Viborgsøerne, fx i form af kemisk fosforfældning eller andet, ikke kan anbefales, så længe fosfortilførslerne til søerne ikke er reduceret så meget som ønsket. Det er desuden konstateret, at den invasive art vandremusling er spredt til Viborgsøerne. Muslingen kan gøre vandet mere klart.
 
Der er på budgettet for 2018 afsat en ramme på 250.000 kr. til undersøgelse af muligheder for yderligere indsats.
 
 
Alternativer
Viborg Kommune kan vælge udelukkende at ansøge om et lavbundsprojekt opstrøms Loldrup Sø, hvor Staten allerede har en tilskudsordning, og afvente dels indsatskravet i Statens næste vandområdeplan, dels vandremuslingens effekt på vandkvaliteten.
 
Alternativet betyder, at belastningen af Nørresø fortsat vil være langt over vandområdeplanens indsatsbehov og miljøtilstanden være længere væk fra målopfyldelse.
 
 
Tidsperspektiv
Forundersøgelserne i Rødding Sø og Loldrup Sø vil kunne gennemføres i 2018, mens gennemførelse af lavbundsprojektet må forventes at vare 3-5 år, under forudsætning af at forundersøgelsen resulterer i positiv lodsejertilslutning, og Staten kan godkende en realisering.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/58832
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til en ny forretningsorden for Det Grønne Råd for Viborg Kommune godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Det bemærkes, at Stine Damborg Hust på byrådsmødet den 24. januar 2018 (sag nr. 4) blev udpeget som medlem af Det Grønne Råd for indeværende byrådsperiode i stedet for Børge Knudsen.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til en ny forretningsorden for det Grønne Råd for Viborg Kommune godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune godkendte på sit møde den 18. december 2006, at der skulle oprettes af et Grønt Råd i Viborg Storkommune. Der blev ved samme lejlighed godkendt en forretningsorden for rådets arbejde.
 
Udvalget er løbende blevet orienteret om rådets arbejde gennem kopi af referater.
 
Byrådet har på mødet den 13. december 2017 udpeget hhv. Børge Knudsen (B) og Kai. O. Andersen (F) som Viborg Kommunes medlemmer af Rådet i den gældende byrådsperiode.
 
Der er lagt op til en ændring på førstkommende byrådsmøde gående ud på, at Stine Damborg Hust (C) indgår i stedet for Børge Knudsen (B).
 
 
Inddragelse og høring
Det Grønne Råd for Viborg Kommune drøftede på sit seneste møde den 6. december 2017 anbefalinger til det Grønne Råds arbejde i den nugældende byrådsperiode. Kopi af referatet vedlægges som bilag 1.
 
 
Beskrivelse
Forretningsordenen har været uændret siden storkommunens start i 2007. Den indeholder blandt andet afsnit om rådets formål og grundlag, sammensætning, sekretariat og møder.
 
det Grønne Råds møde den 6. december 2017 blev forretningsordenen drøftet. Her blev der blandt andet fremsat følgende tilkendegivelser og anbefalinger til rådets arbejde i den nye byrådsperiode:
 • Repræsentanterne fra hhv. Danmarks Jægerforbund, Region 2 og Friluftsrådet Limfjord Syd tilkendegav, at Viborg Kommune har et velfungerende råd sammenlignet med mange andre kommuner.
 • Repræsentanten fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland udtalte, at hun håbede, at rådet bliver hele byrådets råd, ikke kun Klima- og Miljøudvalgets. Til forretningsordenen spurgte hun, om ”natur- og miljø-området” bør udvides. Specifikt foreslog foreningen, at ordet ”traditionelt” udgår, og at endelsen ”-området” udgår i ”natur- og miljø-området”.
 • Spørgsmålet, om mountainbikere og Cyklistforbundet skulle særskilt repræsenteres i rådet, blev drøftet, men der var enighed om, at begge grupper repræsenteres af paraplyorganisationen Friluftsrådet.
 • Repræsentanterne fra hhv. Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening og Friluftsrådet Limfjord Syd tilkendegav, at de gerne så formanden for Klima- og Miljøudvalget som formand for rådet.
 
Det er forvaltningens vurdering, bl.a. på baggrund af ovenstående, at det er relevant at lave en mindre opdatering af forretningsordenen. Forvaltningen foreslår derfor følgende:
 • at ’frilufts-området’ medtages under formålsbeskrivelsen,
 • at Viborg Kommune politisk repræsenteres i det Grønne Råd ved formand og næstformand i Klima- og Miljøudvalget,
 • at formand og næstformand for Klima- og Miljøudvalget indgår i det Grønne Råd som hhv. formand og næstformand for rådet,
 • at der i øvrigt ikke ændres i rådets sammensætning, så en tæt dialog kan opretholdes og ikke vanskeliggøres af et større råd.
 
Udover disse forhold er der behov for enkelte redaktionelle præciseringer og opdateringer i forretningsordenen, fx om udvalgets navn og Naturstyrelsens repræsentation.
Et forslag til en revideret forretningsorden er vedhæftet som bilag 2.
 
 
Alternativer
Klima- og Miljøudvalget kan i stedet indstille til byrådet:
 1. At forretningsordenen ikke ændres, eller
 2. At ændre yderligere på forretningsordenen, fx formålet og/eller sammensætningen, herunder den politiske repræsentation, eller
 3. At rådet nedlægges.
 
 
Tidsperspektiv
En ny forretningsorden vil være gældende, indtil byrådet beslutter andet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/48059
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af baneanlæg til Viborg B67” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af baneanlæg til Viborg B67” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 28. november 2017 (sag nr. 1) at godkende skitseforslag for ny Rosenvængets Skole med henblik på udarbejdelse af projektforslag, som skal danne grundlag for kommende licitation.
 
 
Inddragelse og høring
Der er dialog med boldklubben Viborg B67 og Søndergård Rideklub.
 
 
Beskrivelse
Det udarbejdede skitseforslag for ny Rosenvængets Skole indebærer en placering af nybygningen på boldklubben Viborg B67’s træningsbane med lys. I overensstemmelse med beslutningen i byrådets budgetforlig for 2018-2021 skal der etableres en ny boldbane inden for den afsatte anlægsramme.
 
Af hensyn til gældende planforhold og efter dialog med B67, anlægges den ny boldbane med lys på en græsmark langs Søndre Ringgade, så der er naturlig sammenhæng til klubbens eksisterende kampbane samt klubhuset (bilag 1).
 
Anlæg af boldbanen kræver udjævning af terræn. Den planlægges anlagt med rullegræs af hensyn til mulig ibrugtagning i 2. halvår 2018 i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet af ny Rosenvængets Skole. Langs sydsiden opsættes et hegn i ca. 4-6 meters højde mod Søndre Ringvej.
 
De anslåede udgifter på i alt 3.000.000 kr. til etablering af den ny boldbane er anført i nedenstående tabel.
 
Aktivitet
Udgift (1.000 kr.)
Jordarbejde
1.500
Anlæg af plæne
800
Hegn og lysanlæg
700
I alt
3.000
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Den ny boldbane kan etableres inden for gældende lokalplan.
 
Vejdirektoratet har 8. november 2017 meddelt tilladelse gældende i 2 år til etablering af boldbanen, da den ligger indenfor vejbyggelinjen til Søndre Ringvej, som er en statsvej.
Bilag

Sagsid.: 18/654
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
 
1. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at følgende udpeges til Skovgaard Museets bestyrelse: Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde, Jørgen Hansen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde og Jørgen Hansen udpeges til Skovgaard Museets bestyrelse.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på sit møde 13. december 2017 (sag nr. 56) at udsætte udpegningen af medlemmer til Skovgård Museets bestyrelse.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Skovgaard Museets formand Jørgen Hansen har fremsendt ønske om Viborg Kommunes byråds udpegning af medlemmer til Skovgaard Museets bestyrelse.
Følgende ønskes udpeget til indtrædelse i bestyrelsen:
 
Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde, Jørgen Hansen.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Udpegningen foretages i overensstemmelse med ændring af Skovgaard Museets vedtægt 2018.

Bilag

Sagsid.: 17/64771
Resume
 
Viborg Kommune gennemfører for øjeblikket områdefornyelse i Stoholm, som bl.a. omfatter fornyelse af gade- og torveområder i midtbyen. Energi Viborg vil forinden gennemføre en kloakfornyelse i midtbyen, bl.a. i de områder der er omfattet af områdefornyelsen. 
 
Der vil være en række praktiske og økonomiske fordele ved at samtænke kloakfornyelsen og fornyelse af gade- og torveområderne, så anlægsarbejdet udbydes samlet og gennemføres af samme entreprenør.
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
1. at udvalget dispenserer fra Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, så anlægsarbejdet i forbindelse med områdefornyelsen i Stoholm midtby kan udbydes og gennemføres sammen med kloakrenoveringen
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at der anvendes offentlig licitation for det samlede projekt.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018
Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at udvalget som udgangspunkt ønsker at anvende offentlig licitation, men det vejer tungest at kunne gennemføre projekterne samtidig, så hvis Energi Viborg fastholder deres krav om indbudt licitation, vil udvalget anbefale dispensationen.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd bevilligede på møde d. 15. juni 2016, (sag 21) 8,2 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm i henhold til program godkendt af Byrådet på møde 17. december 2014, (sag 28). Områdefornyelsen hovedprojekt er fornyelse af gade- og torveområderne i midtbyen. Områdefornyelsen sker i tæt samarbejde med en lokal følgegruppe bestående af lokale ildsjæle og repræsentanter fra foreningslivet i Stoholm. Til projektering, tilsyn m.v. har Viborg Kommune indgået en rådgiveraftale med COWI.
 
Efter aftale med følgegruppen i Stoholm afventer gennemførelse af hovedprojektet, fornyelse af midtbyen, at der forinden gennemføres en forlægning af krydset Odinvej/Nørregade. Forlægningen kræver imidlertid opkøb af et areal. Teknisk udvalg vedtog under (sag 12) på mødet d. 3. januar 2018, at ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade gennemføres og, at der overfor Byrådet indstilles, at der igangsættes en ekspropriationsforretning, der sikrer de nødvendige arealer til ombygningen.
 
Energi Viborg har, bl.a. på grundlag af den vedtagne beslutning om områdefornyelsen, besluttet at fremrykke kloakfornyelse i Stoholm midtby fra 2023 til 2018. Energi Viborg gennemfører kloakfornyelsen med egen ekstern rådgiver til projektering, tilsyn m.v.
 
 
Inddragelse og høring
Ingen
 
 
Beskrivelse
Når Energi Viborg gennemfører en kloakfornyelse bliver gade- og torvebelægningen ført tilbage til samme udformning og stand som den var forinden. I forbindelse med områdefornyelsen er der planlagt en del omlægning og fornyet opbygning af gade- og torvebelægningen i midtbyen. Der vil være en række praktiske og økonomiske fordele ved, at dette sker i forbindelse med renoveringen efter kloakfornyelsen, og at den udføres af samme entreprenør.
 
Fornyelse af gade- og torveområderne er budgetteret til mere end 1 mio. kr. og skal i henhold til gældende udbudspolitik vedtaget af Byrådet d. 31. august 2016 udbydes i offentlig licitation. Forvaltningen har forespurgt, om Energi Viborg vil være indstillet på i nærværende tilfælde at gennemføre en offentlig licitation for det samlede projekt. Energi Viborg har svaret, at de vil udbyde kloakfornyelsen ved indbudt licitation. Dette vil være efter reglerne i udbudsloven. 
 
Alternativer
Gennemførelse af områdefornyelsen og forlægningen af Odinvej/Nørregade vil kunne gennemføres som særskilte projekter udbudt ved offentlig licitation efter kommunes udbudsregler. Det vil for så vidt angår områdefornyelsen skulle afvente endelig færdiggørelse af kloakfornyelsen. Det vil endvidere forudsætte aftale om udgiftsfordeling i forbindelse med det afsluttende belægningsarbejde.
 
 
Tidsperspektiv
Der vil være en tidsmæssigt fordel ved at samtænke områdefornyelsen med renoveringen efter kloakfornyelsen.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil være en økonomisk fordel ved at fornyelse af gade- og torveområdet i midtbyen sker som en del af renoveringen efter kloakfornyelsen. Denne økonomiske fordel vil kunne bidrage til, at kvaliteten af de oprindelige planlagte materialer revurderes og/eller at fornyelse af gade- og torveområdet gennemføres for et større område end der i første omgang er planlagt. 
 
At samtænke de 2 anlægsprojekter vil kræve en vis koordinering af bl.a. udbudsmaterialet, økonomi og tilsyn under anlægsarbejdet. Dette vil være indeholdt i de rådgiveraftaler der bliver indgået af henholdsvis Energi Viborg og Viborg Kommune. 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Udbydes områdefornyelsen sammen med kloakfornyelsen, gennemføres udbud og licitation af Energi Viborg og dennes rådgiver. Viborg Kommunes rådgiver projekterer og leverer data for det udbudsmateriale der er omfattet af områdefornyelsen.


Sagsid.: 17/57184
Resume
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 28. september 2016 (sag nr. 7), at der skal sikres mulighed for at udbyde attraktive byggegrunde til boliger i Skelhøje. Derfor skal der udarbejdes planer med dette formål på areal vest for Ørnevej og Falkevej i Skelhøje.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 495 og forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplantillæg, såfremt der ikke modtages bemærkninger til planen, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 495 og forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
 
3. at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplantillæg, såfremt der ikke modtages bemærkninger til planen, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 14. juni 2017 (sag nr. 13) at udsætte sagen om vedtagelse af tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 – 2025 for Skelhøje på baggrund af nye oplysninger. De nye oplysninger omhandlede udfordringer i form af virksomhedsstøj fra Skelhøje Vognfabrik A/S i forhold til nyt boligområde.
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har holdt møde med Skelhøje Vognfabrik A/S vedr. virksomhedsstøj i forhold til boligområdet. Ejer af Skelhøje Vognfabrik ønsker byudvikling i Skelhøje og deltager positivt i forhold til planlægningen.
 
Der har ligeledes været holdt møde med ejer af areal, der ønsker lokalplanlægning for boliger på ca. 9000 m2 af sin landbrugsjord.
 
 
Beskrivelse
Området ligger i den vestlige del af Skelhøje og afgrænses mod nord af Skelhøje Vognfabrik A/S, mod øst af boliger langs Ørnevej og Falkevej, mod syd af rækkehusbebyggelsen Karuphøjparken, og mod vest af landbrugsjord.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
 
Planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029, der udlægger arealet til boligformål - som en del af rammeområde SKEL.B4.01. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 495 for området.
 
Herudover er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029, der tilkendegiver udviklingsmulighed for boligbebyggelse.
 
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i bilag nr. 2.
 
 
Forslag til lokalplan nr. 495
Lokalplanen har til formål at udlægge arealet til boligformål.
Området opdeles i 3 delområder.
Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse. Der kan opføres 5 boliger.
Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse indeholdende max. 5 boliger. Såfremt det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 2 boliger.
Delområde III udlægges til fælles grønt opholdsareal.
Vejadgang til området sker fra Ørnevej og Falkevej.
 
Lokalplanen har til formål at sikre udformning af et attraktivt boligområde i naturlig sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i Skelhøje - i umiddelbar nærhed af den tidligere stationsbys midte og tæt på et naturskønt område ved Dollerup Bakker.
 
Særlige forhold/bestemmelser
Der er udarbejdet en støjredegørelse, der anviser, hvordan Miljøstyrelsens minimumskrav til virksomhedsstøj i forhold til boliger kan overholdes.
 
Ved etablering af en 1,5 m høj jord- og støjvold på del af lokalplanområdets nordligst beliggende areal, vil støjgrænsen i boligområdet overholdes på opholdsarealer og ved facader.
 
Notat om virksomhedsstøj er i bilag nr. 3.
 
Arkitekturpolitik
Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjder, etageantal, bebyggelsesprocenter, materialevalg og farver. Bestemmelser for bebyggelsens udseende er forholdsvis fleksible.
 
Klimatilpasning
Lokalplanområdet ligger på areal, der er næsten fladt. Der forventes ingen udfordringer i forhold til oversvømmelse af lokalplanområdet - ved skybrudshændelser.
 
Tag- og overfladevand samt vejvand skal nedsives i området.
 
Området er optaget i Spildevandsplanen som planlagt ”spildevandskloak”. Spildevand skal afledes via offentlig kloak til rensning på Viborg Centralrenseanlæg.
 
 
Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 - 2029
Forvaltningen foreslår, at der udlægges et areal til boligformål vest for lokalplanområde 495. Arealet er på cirka 9000 m2, hvilket er samme størrelse, som lokalplanområde 495.
Området benævnes SKEL.B4.05_T15.
Se bilag nr. 2 (bagerst).
 
Med forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 – 2029 ændres områdets anvendelse fra landbrug til boligformål. Bestemmelser for området er identiske med bestemmelserne i lokalplan nr. 495, idet:
· bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er max. 30% og for tæt-lav bebyggelse max. 40%.
· etageantal fastsættes til max. 1 og bygningshøjden til max. 7 m.
 
Arealet lokalplanlægges ikke nu.
 
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da det kommende boligområde ikke vil påvirke de omkringliggende områder væsentligt.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan offentliggøres i 4 ugers høring medio februar 2018
Vedtagelse af lokalplan og tillæg forventes vedtaget endeligt i maj 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
Erklæring er i bilag nr. 4.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 17/36941
Resume
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt kommunerne om at ændre lokale parkeringsbekendtgørelser, så de er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse om fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer”. På den baggrund skal der foretages mindre justeringer af Viborg Kommunens bekendtgørelse om parkering.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes med følgende ændring af  §1 og §3:
 
§1 ”Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på udlejning eller salg samt køretøjer særligt indrettet med henblik på varesalg eller reklame”
 
§3 Stk. 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser mv.) og påhængskøretøjer (trailer, campingvogne mv.) må ikke parkeres i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 07.00 medmindre det ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser er tilladt.
Stk. 2. Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
 
Det nye bilag vedr. parkeringsbekendtgørelse vedlægges i forbindelse med byrådets behandling
Sagsfremstilling
Historik
Parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune er seneste ændret af Byrådet på mødet den 29. oktober 2014 (sag nr. 12). på grund af ændringer i færdselsloven
 
Beskrivelse
Transport- Bygnings- og Bolministeriet har skrevet til landets kommuner om deres ændret fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer” og henstillet til, at kommunerne sikre sig, at deres lokale parkeringsbekendtgørelser er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse. Ministeriets brev til kommunerne og udtalelsen kan ses i bilag 1 og 2. Udtalelsen omhandler hovedsageligt autocamper, og at disse generelt ikke kan anses for at være ”særligt indrettede køretøjer”.
 
Ændret parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune fremgår af bilag 3 og imødekommer ministeriets ændret fortolkning. Der er tale om ganske få sproglige ændringer. Ændringer af parkeringsbekendtgørelsen ændrer ikke på kommunens praksis i forbindelse med kontrol af parkering.
 
Årsagen til, at parkeringsbekendtgørelsen alligevel skal ændres er, at ministeriet vil anmode Ankestyrelsen om at gå ind i sagen, såfremt ministeriet efter den 1. marts 2018 konstaterer, at kommunernes parkeringsbekendtgørelser endnu ikke er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse.
 
Forvaltningen har tidligere gennemgået ministeriets udtalelse og vurderet, at det ikke havde praksis betydning i forhold til den praktiske udførelse af parkeringskontrollen, hvorfor der ikke i første omgang blev vurderet behov for ændring af kommunens parkeringsbekendtgørelse.
 
Foruden parkeringsbekendtgørelsen har kommunen parkeringslicenser (årslicens, midlertidig licens og endagslicens). Byrådet vedtog den 20. december 2017 (sag nr. 38) trafikplanen for Viborg Kommune. Som følge heraf er centerringen i Viborg by udvidet. Parkeringslicenserne gælder indenfor centerringen og gælder derfor nu i et større område. Området med den nye centerring fremgår af bilag 4.
 
Til orientering skal parkeringsbekendtgørelsen ændres igen ved indførelsen af betalt parkering.
 
Tidsperspektiv
Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune forventes at kunne træde i kraft enten 1. marts eller 1. april 2018.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse skal godkendes af Byrådet og af Politiet. Forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse er fremsendt til samtykke hos Politiet. Ændringen af bekendtgørelse kan først træde i kraft, når Politiets samtykke er givet.


Bilag

Sagsid.: 17/47136
Resume
Viborg Kommune har i december 2016 meddelt påbud om fysisk lovliggørelse af jagt- og fiskeributikken JAFI med frist til den 1. maj 2017. Fristen er efterfølgende i marts 2017 forlænget til 1. juli 2017. Folketinget har nu vedtaget en ændring af planloven, som muliggør en retlig lovliggørelse af JAFI.
 
Byrådet besluttede d. 21. juni 2017 (sag nr. 8) på baggrund af lovændringen at igangsætte en ændring af gældende lokalplan 147B med henblik på en retlig lovliggørelse af JAFI.
 
Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at ændre lokalplan 325, der ligger i tilknytning til lokalplan 147B i et sammenhængende erhvervsområde. Planforslagene bliver derfor behandlet samtidigt. 
 
Forvaltningen har derfor udarbejdet et
· forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 325 Erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg, og
· forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at planforslagene med tilhørende forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Kai O. Andersen undlader at stemme.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at planforslagene med tilhørende forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 2 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at lovliggøre JAFI retligt ved at give lokalplanområdet mulighed for at benytte planlovens udvidede begreb for særlig pladskrævende varegrupper. Konkret betyder det, at der er udarbejdet et tillæg til henholdsvis lokalplan 147B og lokalplan 325, hvor anvendelsesbestemmelserne ændres samt et kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029, så der er overensstemmelse med lokalplaner og Kommuneplan.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B er i bilag 2. 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325 er i bilag 3. 
Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 er i bilag 4.
 
Beskrivelse
Eksisterende planforhold
Lokalplaner
Gældende lokalplan nr. 147B for et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej giver mulighed for erhverv med særlig pladskrævende varegrupper i delområde I.
 
Gældende lokalplan nr. 325 for et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg giver mulighed for erhverv med særlige pladskrævende varegrupper i delområde I. 
 
Kommuneplan
Jf. kommuneplanens bestemmelser for detailhandel må området anvendes til særligt pladskrævende varegrupper. Med lovliggørelse af JAFI gives mulighed for etablering af butikker med varer, der frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 – 2029, der udover særligt pladskrævende varegrupper (SPV) giver mulighed for etablering af butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og nr. 325
Lokalplanforslagene har til formål, at give mulighed for, at der i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved Lundborgvej gives mulighed for at der ud over butikker der forhandler særlig pladskrævende varer også kan etableres butikker, der forhandler varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da der alene er tale om en udvidelse i typer af butikker, der må være i lokalplanområdet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse d. 7. februar 2018
Offentlig høring d. 8. – 21. februar 2018
Endelig vedtagelse d. 14. marts 2018 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
Bilag

Sagsid.: 17/33581
Resume
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Viborg Kommunes uforbrugte andel (1,42 mio. kr.) sammen med Realdanias andel af uforbrugte midler i projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” bibeholdes i form af et tillægsprojekt. Byrådet godkendte herunder et skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.
 
Realdania har efterfølgende meddelt forvaltningen, at de gerne vil finansiere yderligere 1,7 mio. kr. til projektet, i alt 3,2 mio. kr. inkl. fondsmoms. Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag for en ny udformning af Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade rundt om Latinerhaven fra Nytorv til Sct. Mogens Gade, samt en gangsti til Latinerhaven. Projektforslaget forelægges for Byrådet med henblik på godkendelse som grundlag for projektering og anlæg.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslaget er i bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at projektforslaget godkendes med henblik på realisering i 2018,
 
2. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
3. at rådighedsbeløbet (indtægt) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 3.623.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at anlægsudgiften på 3.623.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
7. at anlægsindtægten på 3.200.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (indtægt) på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at projektforslaget godkendes med henblik på realisering i 2018,
 
2. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
3. at rådighedsbeløbet (indtægt) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 3.623.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at anlægsudgiften på 3.623.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
7. at anlægsindtægten på 3.200.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (indtægt) på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”.
Sagsfremstilling
Historik
Projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” er udviklet og realiseret i 2010-2016 i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.
 
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Viborg Kommunes andel sammen med Realdanias andel af uforbrugte midler i projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” bibeholdes i form af et tillægsprojekt. Byrådet godkendte herunder et skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.
 
Teknisk Udvalg indstillede til Byrådet på møde den 29. november 2017 (sag nr. 16), at anlægsregnskabet for tilgængelighedsprojektet godkendes.
 
Projektforslaget er godkendt af Realdania ultimo 2017 med henblik på realisering i 2018.
 
Inddragelse og høring
I tilgængelighedsprojektet har der undervejs været inddraget et nationalt videnspanel samt en lokal følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet handicapråd, ældreråd, Viborg Handel med flere. Erfaringerne herfra er videreført i projektforslaget. Der foretages derfor ikke særskilt høring i forbindelse med tillægsprojektet.
 
Viborg Handel har i dialog med forvaltningen tilkendegivet deres opbakning til projektet, men samtidig påpeget vigtigheden af, at i hvert fald et antal af de 3 kant-parkeringspladser i Kompagnistræde bibeholdes, navnligt i forhold til de nærmeste butikker i Sct. Mathias Gade.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen har i dialog med forvaltningen udtrykt opbakning til projektet, som danner en fin helhed med den ny belægning for de indre gårdarealer, der forventes etableret primo 2018 til selskabets kommende boliger mellem Stillings Gård og Latinskolen.
 
 
Beskrivelse
Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag samt et økonomisk overslag, som kan ses i bilag 2.
 
I projektet foreslås Kompagnistræde/ Sct. Mathias Gade omlagt med brostensbelægning i genbrugssten, svarende til løsningen for Nytorv. Kørebanebredden justeres og afgrænses af brede bordursten som kantsten. Fortovet udvides og der etableres hvilereposer på den vestlige side af den stejle Kompagnistræde – en løsning der også er anvendt i tilgængelighedsprojektet for Nytorvgyde og ved Sortebrødre Kirke. Fortovene omlægges med savede brosten i begge sider, svarende til gågadebelægningen. Der bibeholdes 2 kantstens-parkeringspladser i Kompagnistræde, der markeres med søm.
 
Foran Latinerly foreslås kørebanebelægningen partielt omlagt med savede brosten. Den partielle belægning kantes med bordursten, som afgrænsning mellem kørebane og udeservering / fortov. Der etableres desuden bordurbånd for cyklister langs Sct. Mathias Gade på strækningen mellem gågaderne og Sct. Mogens Gade.
 
Endelig foreslås, at gangstien mellem Kompagnistrædes nordlige ende og hen til trapperne ved Latinerhaven – der også fungerer som adgangsvej for de kommende boliger mellem Stillings Gaard og Latinskolen - omlægges med savede brosten i lighed med gågadebelægningen. I forbindelse med Byrådets godkendelse af skitseforslaget blev gangstien præsenteret som en option, der lå ud over den daværende samlede ramme på 2.880.000 kr. og stien indgik derfor ikke som en del af skitseforslaget.
På baggrund af Realdanias øgede tilskud foreslår forvaltningen, at gangstien medtages som en del af projektforslaget.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at strækningen rundt om Latinerhaven (Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade), samt gangstien mellem Kompagnistrædes nordlige del og Latinerhaven i dag er udfordret i forhold til tilgængelighed og endvidere fremstår noget slidt. En fornyelse heraf som skitseret vil kunne skabe et sammenhængende tilgængeligt netværk mellem de fornyede handelsgader/Nytorv og Domkirkekvarteret/Sct. Mogens Gade.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 22. marts 2017 (sag nr. 9), at Latinerhaven i en prøveperiode på et år skal åbnes for kommerciel brug med udskænkning/udeservering fra Restaurant Latinerly.
Dele af Latinerhaven langs Sct. Mathias Gade har derfor i sommerhalvåret 2017 været anvendt af Latinerly til midlertidig servering.
Forvaltningen vil nu iværksætte en evaluering af forløbet med henblik på en politisk stillingtagen til en permanent udeservering i Latinerhaven og herunder en mulig åbning af muren mod haven.
Forvaltningen vurderer, at den foreslåede belægning foran Latinerly med savede brosten vil skabe mere luft omkring restauranten og en forbindelse over til fortovet langs Latinerhaven samt en eventuel fremtidig åbning af muren.
 
I anlægsperioden vil det være nødvendigt at afspærre for gennemkørende trafik gennem Kompagnistræde/Nytorv. Forvaltningen vurderer at trafikken efter realisering vil kunne afvikles som i dag.
 
Arkæologi
Viborg Museum har i en foreløbig udtalelse vurderet de arkæologiske interesser inden for projektforslagets afgrænsning. Museet vurderer sammen med forvaltningen, at de registrerede fortidsminder enten ligger under det aktuelle projektforslags gravedybde, eller kan registreres og efterfølgende graves igennem. Museet har dog ikke kendskab til det område, hvor gangstien mellem Kompagnistræde og Latinerhaven foreslås omlagt. Der er imidlertid tale om et lille område, hvor der i dag ligger en asfaltvej, og forvaltningen anbefaler derfor, at der tages højde for eventuelle forhold omkring arkæologi i anlægsfasen.
 
På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der afsættes et rådighedsbeløb til arkæologisk overvågning i projektforslaget på 100.000 kr.
 
Alternativer
Byrådet realiserer ikke et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet. Realdanias andel tilbagebetales.
 
Tidsperspektiv
Under forudsætning af byrådets godkendelse forventes hovedprojekt, udbud og licitation afholdt i foråret/sommeren 2018 med udførelse i august – november 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Økonomisk overslag for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremgår af bilag 2.
Hertil kommer udgifter på i alt 350.000 kr. til arkæologisk overvågning, landinspektøropmåling, byggeledelse og trafik og tilgængelighedsrevision, samt udgifter til fondsmoms på 560.000 kr. Det samlede overslag lyder herefter på 3,923 mio. kr.
 
Regnskabsafslutningen for projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” viser, at der er uforbrugte midler på 2,89 mio. kr. Heraf udgør Viborg Kommunes andel 1,42 mio. kr. mens Realdanias andel udgør 1,47 mio. kr. Realdania har efterfølgende meddelt forvaltningen, at de gerne vil finansiere yderligere 1,7 mio. kr. til projektet, således at Realdanias bidrag i alt udgør 3,2 mio. kr. inkl. fondsmoms.
 
Den samlede finansiering udgør herefter 4,62 mio. kr.
 
I budgettet for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremkommer der herefter et overskud på ca. 0,69 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at dette beløb ikke disponeres til andre formål, før nærværende anlægsprojekt er realiseret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.08, der er udlagt som et bycenter til blandet bolig og erhverv. Området er omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972. Et af bevaringsplanens vigtigste mål er at sikre, at vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bygningerne, gader og pladser mv. sker, så området i den enkelte ejers og hele byens interesse kan beholde og forhøje sin arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi.
 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med gældende planlægning.
Bilag

Sagsid.: 16/59245
Resume
På baggrund af tidligere drøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget har Direktionen og Hoved-MED drøftet rekrutteringsprocessen for chefer og ledere i Viborg Kommune.
 
En oversigt over de 25 seneste rekrutteringer af chefer og ledere har sammen med et notat fra forvaltningen om muligheder for professionalisering og effektivisering af processerne i forbindelse med ansættelser dannet baggrund for drøftelserne. Der er enighed om, mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED, at arbejde videre med disse muligheder. 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den udarbejdede oversigt over de seneste 25 rekrutteringer af chefer og ledere tages til efterretning, og
 
2. at direktionen arbejder videre med professionalisering og effektivisering af ansættelsesprocessen for chefer og ledere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den 16. november 2016 (sag nr. 9) størrelsen af ansættelsesudvalg og ønskede en opfølgning herpå. Udvalget besluttede bl.a., at anmode direktionen om at sætte fokus på størrelsen af ansættelsesudvalg og at give en tilsvarende orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget efter et år.
 
Direktørerne italesatte umiddelbart efter mødet i 2016 via chefgrupperne, at sammensætningen af ansættelsesudvalg i forbindelse med lederstillinger altid skal afspejle dels hensynet til, at de nødvendige synsvinkler er til stede for at sikre, at kommunen får de rigtige ledere, dels at udvalget skal kunne fungere smidigt. Man kan i den forbindelse være bevidst om rollefordeling både før og under samtalen, og om at inddragelse af vigtige synspunkter ofte kan foregå i den fase, hvor forventninger til den nye leder afklares (job-og kompetenceprofil) og ikke nødvendigvis i selve udvalget.
 
Særligt på Børn & Unge-området er der lovkrav om, at repræsentanter for forældre-/ bestyrelsesrepræsentanter skal deltage i ansættelsesprocessen.
 
Inddragelse og høring
Den udarbejdede oversigt over de 25 seneste rekrutteringer af chefer og ledere blev drøftet i Hoved-MED den 15. december 2017 med følgende konklusion:
 
”Det blev bl.a. fremført, at der er grund til at overveje om processen kan professionaliseres mere, så det tager kortere tid at gennemføre en ansættelse. Det etiske aspekt om dybtgående viden om den enkelte ansøger blev berørt. Der blev drøftet nærhed til lederen i hverdagen som en faktor for, om medarbejderdeltagelse giver mening.
 
Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED fremførte værdien i, at der kigges på kandidaterne ud fra forskellige synsvinkler som grundlag for at finde den bedst kvalificerede til en stilling. Det er medarbejderne, der kender de konkrete opgaver bedst.”
 
Emnet blev igen drøftet i Hoved-Med den 19. januar 2018 med følgende konklusion:
 
”Hoved-MED anbefaler, at der arbejdes videre med en professionalisering og effektivisering af ansættelsesprocessen for chef- og lederstillinger.
 
Hoved-MED lægger vægt på, at der ved en reduktion i antal deltagere i ansættelsesudvalg sker reduktion for alle grupper – ikke blot medarbejderne. Der er enighed om, at fokus skal lægges mere over på bred deltagelse i processen vedrørende udformning af en job-/personprofil.
 
På baggrund heraf og den kommende drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder Personale og Organisation oplæg om en standard for processer ved lederansættelse til senere drøftelse i Hoved-MED, forinden der træffes konkrete beslutninger.”
 
Beskrivelse
En oversigt over de 25 seneste rekrutteringer af chefer og ledere er udarbejdet på samme tidspunkt i 2017, jf. bilag nr. 1. Antallet af medlemmer af udvalgene er faldet fra et gennemsnit på 9,2 i 2016 til 7,4 i 2017.
 
I forbindelse hermed har der i direktion og Hoved-MED været overvejelser om en revision af praksis for rekruttering af chefer og ledere i Viborg Kommune. Overvejelserne omfatter bl.a. en professionalisering og effektivisering af de involverede processer, herunder anvendelse af eksterne konsulenter, øget deltagelse fra konsulenterne i Personale og Organisation, bemanding af ansættelsesudvalgene og redskaber til gennemførelse af effektive samtaler med kandidater, profilering, fortrolighed, mv.
 
Gældende praksis i dag er, at der i forbindelse med rekruttering til direktørstillinger anvendes eksterne rekrutteringsvirksomheder, mens det varierer ved besættelse af chefstillinger. Konkret blev der i 2017 ansat to chefer, én med hjælp fra ekstern konsulent og én med intern konsulent. I 2016 blev der ansat 4 nye chefer, hvor 3 blev ansat med ekstern hjælp, mens én chef blev rekrutteret med hjælp fra Personale og Organisation. Det overvejes bl.a., at der fremadrettet altid benyttes rekrutteringsfirmaer ved besættelse af chefstillinger.
 
Øvrige lederstillinger er varetaget med intern konsulenthjælp fra Personale og Organisation. I 2017 var der tale om i alt 50 lederstillinger og i 2016 42 lederstillinger. En del af støtten har bestået i at gennemføre lederprofiler på 2-3 kandidater pr. lederstilling. Konsulentfunktionen tænkes videreudviklet og standardiseret i forbindelse med professionaliseringen af ansættelsesprocessen.
 
På baggrund af konklusionen i Hoved-MED den 19. januar 2018 foreslås det, at forvaltningen udarbejder oplæg til en standardproces ved ansættelse af chefer og ledere til senere beslutning i direktionen og med drøftelse i Hoved-MED. Standardprocessen skal tilstræbe en professionalisering og effektivisering af ansættelsesprocessen for chef- og lederstillinger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udarbejdelse af en standardproces forventes at kunne ske, så implementeringen kan begynde fra august 2018, idet der skal tages hensyn til den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne i Personale og Organisation.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Øget brug af eksterne konsulenter til rekruttering af chefer vil betyde øgede udgifter. Samlet set forventes der dog - under hensyn til den forventede effektivisering og standardisering af ansættelsesprocessen – at være tale om en gevinst.  
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/43687
Resume
På baggrund af en anmodning i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 og en af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt procesplan har Hoved-MED godkendt en analyse af de svar, som er indkommet fra MED-systemet vedr. mulighederne for fleksibilitet i arbejdstiden.
 
I henhold til procesplanen har Hoved-MED drøftet sammenfatningen og overvejet om analysen giver anledning til at foreslå evt. handlinger i forhold til at skabe bedre muligheder for fleksibilitet i medarbejdernes ugentlige arbejdstid. 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at analysen tages til efterretning, og
 
2. at der ikke tages beslutninger vedr. fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstid centralt, men at der fortsat decentralt arbejdes på at skabe muligheder for øget fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstid på alle områder og arbejdspladser - under hensyn til, at kvaliteten overfor borgerne kan fastholdes, og under hensyn til medarbejdernes ønsker.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at analysen tages til efterretning, og
 
2. Viborg Kommune fortsat ønsker at arbejde aktivt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, nu og i fremtiden, ved at skabe mulighed for øget fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstid på alle områder og arbejdspladser - under hensyn til, at kvaliteten overfor borgerne kan fastholdes, og under hensyn til medarbejdernes ønsker.
Sagsfremstilling
Historik
I det indgåede budgetforlig for 2018-2021 er indføjet:
”Der ønskes gennemført en analyse, der beskriver mulighederne for mere fleksibilitet i arbejdstiderne for de ansatte i Viborg Kommune. MED-systemet inddrages i analysen inden den fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget primo 2018”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte – efter forslag fra Hoved-MED – den 11. oktober 2017 (sag nr. 3) en procesplan som grundlag for analysen, herunder at Hoved-MED og direktionen koordinerer processen og drøfter evt. forslag til handling.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED drøftede analysen på mødet den 19. januar 2018 og konkluderede:

”Analyserapporten blev godkendt med en enkelt ændring.
 
Hoved-MED anbefaler over for Byrådet, at der ikke foretages beslutninger vedr. fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstid centralt, men at der fortsat decentralt arbejdes på at skabe muligheder for øget fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstid på alle områder og arbejdspladser - under hensyn til at kvaliteten overfor borgerne kan fastholdes og hensyn til medarbejdernes ønsker.”
 
Beskrivelse
Forvaltningen udsendte på vegne af Hoved-MED den 12. oktober 2017 en henvendelse til Fag-MED-udvalgene (i to tilfælde dog Fælles-MED-udvalg) med de i procesplanen angivne spørgsmål.
 
Fovaltningen har ud fra de indkomne svar udarbejdet en rapport ”Analyse af mulighederne for fleksibilitet i medarbejdernes ugentlige arbejdstid”, som kan ses i bilag nr. 1.
 
Analysen gennemgår bl.a. baggrunden for den aktuelle fordeling af medarbejdernes arbejdstid, herunder fordeling på fuldtids- og deltidsansættelser, og arbejdspladsernes praksis for behandling af medarbejdernes henvendelser vedr. ændring af arbejdstid. Derudover berøres hvilke nye tiltag, der er igangsat lokalt som følge af analysen, samt erfaringer fra andre kommuner med samme problemstilling.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede en spørgeskemaundersøgelse om emnet på mødet den 31. oktober 2017 (sag nr. 6). Undersøgelsen viste bl.a., at 81% af de adspurgte er tilfredse med deres nuværende arbejdstid, 18% ønsker at gå op i tid, mens 2% ønsker at gå ned i tid.
 
Hvis alle medarbejdere fik mulighed for at stige til deres ønskede timetal, svarer det til, at Sundhed og Omsorg samlet set, ville beskæftige yderligere 14,95 årsværk inden for gruppen af fastansatte medarbejdere. På den anden side ville Sundhed og Omsorg beskæftige 1,62 færre årsværk, hvis alle medarbejdere som ville ned i tid, fik deres ønskede timetal. Samlet ville det således give en stigning på 13,33 årsværk inden for gruppen af fastansatte medarbejdere.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog undersøgelsen til efterretning. Udvalget drøftede resultaterne af den iværksatte kortlægning og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen foranlediger, at der iværksættes en lokal dialog med medarbejdere om de foreliggende resultater og baggrunden for samme.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/1443
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/45706
Resume
Byrådet har vedtaget, at Viborg by skal udvikle sig mod øst, kaldet Taphede. Området ligger øst for Spangsdal og fra Randersvej mod Tapdrup og omfatter ca. 191 hektar.
 
Der orienteres om status i planlægningen, inden helhedsplanen forventes forelagt til vedtagelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i marts 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at forvaltningens forslag til rettelser, som beskrevet i afsnittet ”undersøgte forhold” (punkt a til h), danner grundlag for tilretning af helhedsplanen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets kommende møde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Inden mødet var der sendt en mail til Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer fra grundejere i området. Mailen kan ses som nyt bilag nr. 4.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at forvaltningens forslag til rettelser, som beskrevet i afsnittet ”undersøgte forhold” (punkt a til h), danner grundlag for tilretning af helhedsplanen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets kommende møde, med den tilføjelse at etape 1 og 2 slås sammen til én etape.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog den 21. december 2016 (sag nr. 4) en plan (kommuneplantillæg nr. 52 – Byvækst ved Viborg By) for byudvikling omkring Viborg by, herunder at den primære udviklingsretning skal være mod øst ved Taphede.
 
Byrådet besluttede samtidig, at arealerne ved Viborg Flyveplads mod syd (Vedsø) skulle udgå som perspektivområde, og i vestbyen blev byudviklingen afrundet i forhold til egnede arealer og høj grundvandsstand syd for Holstebrovej. Nørre Enge nord for Nordre Ringvej blev fastholdt som perspektivområde til langsigtet byudvikling – se bilag nr. 1.
 
Byrådet har den 21. juni 2017 (sag nr. 5) godkendt et forslag til en helhedsplan for Taphede, og i forbindelse med budgetforlig 2018-2021 besluttede byrådet at bevilge 0,5 mio. kr. til analyse af bæredygtige tiltag i Taphede.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til helhedsplan har været i høring i perioden fra 29. juni til 6. september 2017, der indkom 19 bemærkninger, som blev forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. oktober 2017 (sag nr. 6).
 
Udvalget besluttede
 • at følgende forhold undersøges nærmere:
a) etapestart, herunder om arealer nord for Randersvej skal indgå tidligere,
b) placering af vejforbindelse mod syd til Tapdrupvej,
c) behovet for aflastning af vejnettet i den østlige del af Viborg,
d) evt. udvidelse med arealer udenfor det foreløbigt udpegede område bl.a. mod nord og syd,
e) om etageboliger kan indarbejdes i andre delområder, herunder undersøges den visuelle påvirkning,
f) udtagning af areal og udpegning af ny afgrænsning i den nordøstlige del af hensyn til 2 landbrugsejendomme, og
 • at de nævnte punkter undersøges nærmere med henblik på fornyet behandling primo 2018 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende vedtagelse af helhedsplanen for Taphede i byrådet, og
 • at der i forbindelse med den endelige godkendelse af helhedsplanen indgår et forslag om nedsættelse af et Taphede-råd og Taphede-forum med deltagelse af interessenter i området.
Beskrivelse
Den nye bydel i Taphede forventes at indeholde knap 1.500 boliger med hovedvægt på lavere byggeri i 1-4 etager. Der forventes i alt ca. 3.000-3.600 indbyggere.
 
Taphede ligger ca. 4 km øst for Viborg midtby og bliver en ny bydel øst for Spangsdal.
Målgruppen er især børnefamilier, og der lægges vægt på at skabe en bydel med fokus på fælleskab, let adgang til service og god kontakt mellem boliger og natur. Helhedsplanens principper er beskrevet i bilag nr. 2.
 
Hovedprincipperne er:
 • at bygge boliger i klynger omkring et centralt grønt område,
 • at etablere en cirkulær vej med adgang fra ny rundkørsel på Randersvej og forbindelse mod syd til Tapdrupvej,
 • at boligerne primært opføres i 1-2 etager og indtil 4 etager nord for Randersvej.
Boligtyper
Boligtyperne i Taphede forventes at være parcelhuse – på traditionelle grunde og mindre grunde (villaer) samt rækkehuse/townhouses i 2-3 etager og enkelte etageboliger. Generationsboliger, gårdhavehuse og lign. kan også indgå som alternativ.
 
Skole
Byrådet forventes at tage stilling til skoleudbygning og skoledistrikter i hele Viborg Østby på baggrund af en kapacitetsanalyse medio 2018, jf. budgetforlig 2018-2020. Ny Overlund Skole ligger ca. 2 km vest for området og Houlkær Skole inden for 1 km af det nordvestlige område.
 
Undersøgte forhold
Som ønsket af Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. beslutning 11. oktober 2017, er følgende forhold undersøgt nærmere og belyst i bilag nr. 3. Forvaltningen foreslår følgende:
 
a. Etaper
Etapegrænser foreslås justeret som vist med cirkler på bilag nr. 3, side 2:
- Områderne omkring Randersvejs vestlige del (inkl. nord for Randersvej) indgår i etape 1.
- En lille del af den sydlige etape 1 kan vente til etape 2.
- Områderne omkring den østlige del af Randersvej bliver etape 3.
- Etape 4 udgør arealerne mod sydøst
b. Sydlig vejforbindelse (bilag nr. 3, side 5)
Forvaltningen foreslår, at den sydlige vejføring skitseres til eksisterende rundkørsel i Tapdrup. Her er bedre udkørsels- og oversigtsforhold og mulighed for kobling til byudvikling i Tapdrup. Spanggårdvej lukkes for gennemkørende trafik, men evt. med bussluse.
c. Vejnettet Viborg Øst (bilag nr. 3, side 6)
Forvaltningen foreslår, at muligheden for en østlig omfartsvej undersøges nærmere, som besluttet af byrådet 20. dec. 2017 (sag nr. 38, trafikplan)
d. Udvidelse af arealer mod nord og syd (bilag nr. 3, side 8 og 9)
- Forvaltningen foreslår at udvide afgrænsningen mod nordvest med ca. 2 hektar, så et højtliggende plateau/mark, som naturligt hører sammen med resten af området nord for Randersvej, indgår. Dette forudsætter, at den økologiske forbindelseslinje justeres.
- Helhedsplanen foreslås ikke udvidet mod syd.
e. Etageboliger (bilag nr. 3, side 3-4)
- Forvaltningen foreslår fastholdt, at der kan etableres etageboliger nord for Randersvej i indtil 4 etager og i tilknytning til ankomst/butik syd for Randersvej. Dog er det væsentligt, at trappe etageantal ned til max. 2 etager mod landskabet mod nord og bevare grønne kiler med god bredde mellem boligklyngerne.
- Det undersøges, om der er plads til en ekstra boliggruppe og evt. flytte de 3 vestligste klynger mod øst
f. Nordøstlig afgrænsning (bilag 3, side 7)
Forvaltningen foreslår at udelade 14 hektar mod nordøst under hensyn til landbrugsvirksomheder. De eksisterende landbrug på Randersvej 92 (Hatting, orner) og Taphedevej 11 (kvægbrug) kan dermed opretholdes, men ikke forvente at udvide produktion, når Taphede udlægges som ramme i kommuneplanen.
g. Taphederåd/-forum (bilag nr. 3, side 10)
- Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et kommissorium for nedsættelse af et Taphederåd og Taphedeforum til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, når helhedsplanen vedtages. Der er mange private lodsejere i området.
h. Bæredygtighed (bilag nr. 3, side 11)
Forvaltningen foreslår at undersøge muligheden for at certificere Taphede efter tysk standard for bæredygtighed i byområder (DGNB-certificering). Metoden gennemgår systematisk 45 emner indenfor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
 
Dette skal ses i lyset af byrådets beslutning i budgetforlig 2018-2021 om at afsætte 0,5 mio. kr. til analyse af bæredygtige tiltag i Taphede.
 
Regnvandshåndtering forventes bl.a. at blive et tema, da jorden i området er meget lerholdig, og vandløbene væk fra området kun må modtage små mængder overfladevand.
 
Alternativer
Der er begrænsede udviklingsmuligheder omkring Viborg by. Byrådet har, med det kommuneplantillæg som nævnes ovenfor under ”Historik”, taget stilling til udviklingsretning omkring Viborg. Taphede har forholdsvis få bindinger (en gravhøj og landbrugsinteresser).
 
Udviklingen af Taphede skal ses i sammenhæng med de øvrige bydele under udbygning i Viborg by (Arnbjerg, Banebyen og Hald Ege).
 
Tidsperspektiv
Helhedsplanen forventes forelagt til vedtagelse i marts 2018. Herefter skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for etape 1-2 på baggrund af et dokumenteret behov for nye boliger. Lokalplan for etape 1 kan opstartes sideløbende eller når der er behov.
 
Behov
Ifølge befolkningsprognosen er der behov for ca. 3.000 boliger indenfor de næste 12 år i Viborg by (inkl. Hald Ege), fordelt som ca. 900 parcelhuse, 900 tæt-lav og 1.200 etage-/øvrige boliger (ungdoms-/ældre-). Det giver et gennemsnitligt behov for i alt ca. 250 boliger/år i Viborg by, heraf ca. 75 parcelhusgrunde pr. år.
 
I 2017 er der solgt 64 parcelhusgrunde og areal til ca. 60 tæt-lav boliger i Viborg by (samt 18 parcelhusgrunde i den øvrige del af kommunen).
 
I 2016 er der solgt 54 parcelhusgrunde og ingen tæt-lav (samt 13 i den øvrige del af kommunen).
 
I Arnbjerg er der plads til knap 800 boliger, heraf ca. 300 parcelhusgrunde (private og kommunale). Kommunen har pt. solgt 35 parcelhusgrunde i Arnbjerg og forventer at byggemodne 128 yderligere i 2018, svarende til 2 års behov. Beholdningen af kommunale boliggrunde er pt lav i Viborg by.
 
I Banebyen er der plads til ca. 1.900 boliger (primært rækkehuse og etageboliger).
 
I Hald Ege er der igangsat planlægning for 100 boliger, og der er ansøgt om ca. 100 boliger yderligere ved Egeskovvej.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er ingen umiddelbare økonomiske udgifter for kommunen forbundet med vedtagelse af helhedsplanen.
 
Behovet for aflastning af vejnettet i den østlige del af Viborg skal undersøges.
 
Kommunen ejer ingen jord i området – ejerstrukturen består af ca. 25-30 private lodsejere. Byrådet har besluttet, at der skal oprettes et Taphederåd og Taphede-forum med deltagelse af interessenter i området.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen. Området ligger pt. i landzone og er udlagt som perspektivområde til fremtidigt boligområde i Kommuneplan 2017-2029.


Bilag

Sagsid.: 17/53820
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den beskrevne proces til udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Bjerringbro godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan for Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 500.000 kr. i 2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,
 
4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget får ansvar for udarbejdelsen af planen, som godkendes af byrådet, og
 
5. at byrådet tager stilling til, om der skal nedsættes et ”Bjerringbroråd”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Sagsfremstilling
Historik
Sagen vedrører bl.a. nedenstående kommunale planer og projekter i Bjerringbro:
 
· Det fremgår af byrådets konstitueringsaftale 2018 - 2021 (bilag 1), at byrådet ønsker, at der skal laves helhedsplan for Bjerringbro.
· Byrådet har den 20. september 2017 (sag nr. 6) endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 8 for Bjerringbro. Af kommuneplantillægget fremgår det bl.a., at byrådet har til hensigt at igangsætte et byfornyelsesprojekt for et område omkring Brogade på en strækning ved Gudenåen, når der er økonomisk råderum til det, samt at der skal udarbejdes lokalplaner, der giver mere fleksible rammer for byggeri og anlæg i midtbyen og for at etablere rekreative anlæg ved Gudenåen.
· Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 30), at 2,4 mio. kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, kan anvendes på tiltag, der forbedrer gågademiljøet og skaber mere helhed i Bjerringbro midtby. Som udgangspunkt ses på løsninger, der omfatter Storegade, Torvet og forbindelserne imellem gågaderne, den store parkeringsplads, Byhaven og Realskolevej. Beslutningen er truffet efter henvendelse fra Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd, der foreslog, at anlægsmidlerne anvendes til formål, som gør gågaden mere spændende at opholde sig i, f.eks. til legeredskaber.
· Byrådet har i anlægsbudgettet afsat midler til medfinansiering af en ny Kulturpark ved Gudenåhuset i Bjerringbro. Projektet har senest været behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. august 2015 (sag nr. 9). Siden har interessenter i projektet foreslået, at skitseforslaget for Kulturparken tænkes bedre sammen med handelsgaderne, Byhaven og ovennævnte tiltag til forbedring af gågademiljøet. Kulturparkens formål, funktioner og tætte kontakt til Gudenåhuset skal dog bevares.
 
Inddragelse og høring
Udvalget for Handel, Uddannelse og Innovation har i 2016-2017 gennemført en udviklingsproces i Bjerringbro, der har ført til dannelse af foreningen Bjerringbro Byforum. Foreningen er en uafhængig forening, der har til formål at bidrage til at udvikle Bjerringbro på baggrund af et bredt samarbejde mellem erhvervsliv, detailhandel, institutioner, foreninger og borgere.
 
Det foreslås, at helhedsplanen udarbejdes i et aktivt samarbejde med Bjerringbro Byforum, der formelt får status af følgegruppe. Undervejs kan særligt berørte interessegrupper inddrages i drøftelse af emner i planen, f.eks. inddrages Gudenåhusets brugere om Kulturparken, og tiltagene til at forbedre gågademiljøet drøftes med repræsentanter for detailhandelsmiljøet i midtbyen. Herudover inddrages virksomheder, der har tilkendegivet en særlig interesse for at bidrage til udvikling af Bjerringbro.
 
Der kan nedsættes et ”Bjerringbroråd”, hvor repræsentanter for byrådet, Byforum og andre centrale aktører løbende kan afstemme forventninger samt drøfte planen og dens realisering. Rådet kan medvirke til at sikre fremdrift og kan bidrage med anbefalinger ved politiske beslutninger vedrørende udviklingen i Bjerringbro.
 
Når der foreligger et udkast til helhedsplan, foreslås det, at relevante politiske udvalg og Bjerringbro Byforum orienteres herom. Efterfølgende præsenteres planforslaget på et borgermøde, hvorefter planen tilrettes og behandles af udvalg og byrådet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 i 2016-2017 er der afholdt fordebat, høring og workshops. Her indkom mange forslag fra borgere og interessenter til udviklingen af Bjerringbro. Det foreslås, at helhedsplanen tager afsæt i de indkomne forslag, der bl.a. fremgår af kommuneplantillæg nr. 8. Der afholdes derfor ikke en ny fordebat som del af planlægningen.
 
Emnemæssigt skal helhedsplanen stille konkrete og realiserbare forslag til tiltag, der vil gøre Bjerringbro mere attraktiv og velfungerende og dermed kan styrke byens udvikling.
 
Planen kan omhandle tiltag i hele byen, men foreslås bl.a. at sætte særligt fokus på følgende delområder og problemstillinger i det centrale Bjerringbro:
 
· I Handelscenteret (herunder gågaderne, torvet, den store parkeringsplads, Byhaven, Gudenåhuset, den kommende Kulturpark, Banegårdspladsen og stationen) udarbejdes forslag til, hvordan der skabes bedre rammer for aktivitet, liv og ophold i gågader og Byhaven. Forslaget til udformning af Kulturparken bearbejdes, så sammenhængen med handelscenteret forstærkes. Endelig beskrives de nødvendige trafikale ændringer, for at ovenstående kan realiseres. Delområdet kommer til at udgøre første etape i helhedsplanen og realiseringen af denne.
· For ’Åparken’, dvs. Gudenåen og de offentlige grønne arealer omkring strækningen gennem Bjerringbro, udarbejdes forslag til, hvordan arealerne kan aktiveres som byens blå/grønne rum med mulighed for ophold og aktivitet. Bjerringbro Byforum vil efterfølgende arbejde videre med at udvikle og realisere tiltagene.
· For ’Åbyen’, dvs. arealet mellem banen og Gudenåen, udarbejdes forslag til, hvordan stationen og arealerne ved Gudenåen forbindes med sti, og områdets omdannelsesmuligheder undersøges og beskrives nærmere.
· For Sønderbro udarbejdes forslag til omdannelse og byforskønnelse af et område omkring Brogade fra Gudenåen i nord til Tværgade i syd. Herunder udarbejdes forslag til omdannelse af grunden, hvor den tidligere Søndre Skole ligger.
 
Tiltagene samles i et projektkatalog. Helhedsplanen kan således bl.a. danne grundlag for udarbejdelsen af programmet for områdefornyelsen.
 
Kataloget tænkes også at indeholde lokale tiltag foreslået af Bjerringbro Byforum eller andre.
 
Projektkataloget kan desuden beskrive projekter af mere administrativ karakter, herunder de lokalplanændringer for midtbyen, Hindbærkrattet og områder ved Gudenåen, det blev besluttet at igangsætte som del af kommuneplantillæg nr. 8.
 
Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får ansvar for udarbejdelsen af planen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forår 2018:
· Der afholdes et indledende igangsætningsmøde mellem Bjerringbro Byforum, Viborg Kommune og andre centrale aktører.
· Der indgås aftale med en rådgiver, der forestår udarbejdelse af udkast til helhedsplanen.
· Der nedsættes eventuelt et ”Bjerringbroråd”.
· Relevante politiske udvalg og Byforum orienteres om og drøfter planforslaget.
· Borgermøde, hvor planforslaget præsenteres og debatteres.
· Planforslaget tilrettes.
 
Efterår 2018:
· Politisk godkendelse af helhedsplanen.  
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil være behov for rådgiverbistand til udarbejdelsen af helhedsplanen samt evt. faglige analyser i tilknytning hertil, f.eks. vedrørende trafik og parkering. Det foreslås, at byrådet bevilger 500.000 kr. til rådgivning i forbindelse med planlægningen.
 
Udgiften til at udarbejde udbudsmateriale for Kulturparken og for tiltagene til forbedring af gågademiljøet forudsættes afholdt under de respektive anlægsbudgetter.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/30956
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at der ikke igangsættes ny planlægning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune meddelte i 2004 afslag på ansøgning om at udstykke en boligparcel fra Nørremøllevej Nord 28, Viborg, efter planlovens § 35, stk.1. (landzonetilladelse). Afslaget blev i 2005 stadfæstet af det daværende Naturklagenævn.
 
Et oversigtskort er vist i bilag nr. 1.
 
Klima og Miljøudvalget besluttede den 28. september 2017 (sag nr. 5) at meddele afslag til ny ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af en parcel til bebyggelse med et parcelhus. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 2.
 
Den 6. november 2017 påklagede ansøger (ejeren af Nørremøllevej Nord 28) Klima- og Miljøudvalgets afgørelse og ansøgte samtidig om, at der udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg. Klagen fremgår af bilag nr. 3. Supplerende oplysninger fra klager er vedlagt i bilag nr. 4.
 
Forvaltningen har med brev af 9. november 2017 (bilag nr. 5) fremsendt bemærkninger til Planklagenævnet.
 
Inddragelse og høring
Viborg Kommune har, i forbindelse med behandlingen af landzonetilladelsen i efteråret 2017 haft ansøgningen i nabohøring. Der indkom indsigelser fra ejerne af de to nabogrunde (Nørremøllevej Nord 24 og 26). Begge naboer fremhæver det som en afgørende faktor for deres køb af ejendom, at den tilstødende grund mod nord (Nørremøllevej Nord 28) ligger i landzone og dermed ikke forventes bebygget, jf. gældende lokalplan.
 
Beskrivelse
Nørremøllevej Nord 28 er en ejendom på ca. 5.500 m2 i landzone lige nord for Viborg byzonegrænse. Ejerne af Nørremøllevej Nord 28 har søgt om, at der bliver udarbejdet et plangrundlag, der muliggør, at der kan gives tilladelse til at udstykke en ny byggegrund på ca. 1.500 m2 og opføres en bolig i et plan på ca. 125 m2.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Nørremøllevej Nord 28 er omfattet af delområde III i lokalplan nr. 207, der udlægger ejendommen til bynært landområde, der forbliver i landzone. I delområde III skal bebyggelse og anlæg administreres efter planlovens landzonebestemmelser – og dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer herom.
 
Kommuneplan
Nørremøllevej Nord 28 er i Kommuneplan 2017-2029 ikke omfattet af en kommuneplanramme. Ejendommen grænser op til rammeområdet VIBNV.B4.03, der udlægger områderne syd og vest for ejendommen til blandede boliger.
Nørremøllevej Nord 28 ligger i et område, der er udpeget som værdifuldt landskab jf. kommuneplanens retningslinje nr. 11. Det fremgår heraf:
- at anlægsarbejde og byggeri ikke må tillades placeret i de værdifulde landskaber, hvis det indebærer en forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for udpegningen.
- at anlægsarbejde eller byggeri, der isoleret set medfører forringelse af de værdier, som ligger til grund for udpegningen, kan undtagelsesvis tillades, hvis projektet også indebærer tiltag, der opvejer forringelsen såsom forbedrede muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser.
 
Anden lovgivning
Nørremøllevej Nord 28 er jf. naturbeskyttelseslovens § 16 omfattet af en å-beskyttelseslinje på 150 meter.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sø- og å-beskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
Forvaltningens vurdering 
Udstykning og bebyggelse med et parcelhus som ansøgt er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan for området. Heri er ejendommen udlagt til bynært landområde, der forbliver i landzone. Det er bl.a. på denne baggrund, at Klima- og Miljøudvalget meddelte afslag til det ansøgte.
Området nord for Nørremøllevej er i Kommuneplanen udlagt som værdifuldt landskab og fremstår som et åbent landområde i ådalen mod Nørresø. For år siden blev en del af området genoprettet som vådområde, og der blev etableret stier for offentligheden. Den ansøgte ejendom grænser op til dette rekreative område. Hele ejendommen er omfattet af 150 meter å-beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør igangsættes ny planlægning for at muliggøre en enkelt boligparcel lige uden for byzonen i et område, der i gældende lokalplan er udlagt til bynært landområde og værdifuldt landskab i kommuneplanen.
Forvaltningen vurderer, at den nuværende byafgrænsning primært ud fra landskabelige hensyn bør fastholdes.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/53491
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at hensigtserklæringen om tværkommunalt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune vedrørende etablering af den Forberedende Grunduddannelse drøftes og godkendes som grundlaget i den videre proces i KKR-regi med at etablere den Forberedende Grunduddannelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
I forlængelse af regeringsaftalen om Bedre veje til uddannelse og job besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december (sag nr. 5), at forvaltningen kunne arbejde videre med placering af skoler og institution for den Forberedende Grunduddannelse (FGU), herunder afsøge muligheder for samarbejde med omkringliggende kommuner.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Samarbejdsmuligheder
Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om Bedre veje til uddannelse og job.
 
I forlængelse af aftalen skal kommunerne lave indstilling til dækningsområder i et tværkommunalt samarbejde.
 
Efter godkendelse i Økonomi- & Erhvervsudvalget den 13. december 2017, og under inddragelse af institutionerne på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne, har forvaltningen været i dialog med andre kommuner om muligheder for at danne dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
 
Forvaltningens dialog mundede ud i, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune iværksatte en undersøgelse af mulighederne for et samarbejde.
 
Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdet en administrativ hensigtserklæring om kommunesamarbejde ved etablering af den Forberedende Grunduddannelse. Denne beskriver krav og muligheder for tværkommunalt samarbejde (bilag nr. 1).
 
På baggrund af møder og dialog på direktørniveau mellem de to kommuner indstilles fra administrativt niveau følgende i hensigtserklæringen:
 • At Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår i et samarbejde med henblik på at etablere en FGU-institution, som dækker de to kommuner.
 • At der placeres én skole i hver af de to kommuner, som dækker alle tre linjer i FGU.
 • At samarbejdskredsen på baggrund af dialog med evt. interesserede nabokommuner kan udvides.
 • At det drøftes på politisk niveau, hvor institutionen formelt skal have hjemkommune, og at sammensætningen af institutionsbestyrelsen evt. kan indgå i den drøftelse.
Kriterier for institutionsoprettelse
I slutningen af foråret 2018 skal kommunerne via Kommunernes Kontaktråd (KKR) aflevere indstilling til Undervisningsministeren om placering af institutioner og skoler.
 
Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.
 
Af aftalen om Bedre veje til uddannelse og job fremgår det, at de lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:
 • tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk nærhed til den unge,
 • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
 • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.
Undervisningsministeriet udsender forventeligt i februar 2018 en skabelon til kommunerne, hvor de skal redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske krav om institutionsoprettelse.
 
Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i forbindelse med institutionsoprettelsen (bilag nr. 2).
 
Elev- og datagrundlag
Undervisningsministeriet har udmeldt, at der på landsplan skal etableres ca. 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel skal være institutioner. Det svarer til et grundlag på ca. 200.000-210.000 indbyggere pr. institution.
 
For Silkeborg og Viborg kommuner er der følgende antal indbyggere pr. 1. januar 2018:
 
Silkeborg Kommune:    92.000
Viborg Kommune:        96.950
I alt:                           188.950
 
Indbyggertallet ligger dermed lidt under det forventede grundlag på ca. 200.000 indbyggere pr. institution, men ved en helhedsvurdering af mulighederne i Region Midtjylland, og ikke mindst på grundlag af oversigten over forventede antal årselever, vurderes det ikke at være en udfordring.
 
Undervisningsministeriet har oplyst, at der som en gennemsnitsbetragtning skal være 470 årselever (ÅE) pr. institution. Pr. skole er der udmeldt et minimumsgrundlag på 125 årselever.
 
Undervisningsministeriet har udmeldt følgende forventning til årselevgrundlag på baggrund af aktiviteten i 2016 (bilag nr. 3):
 
Viborg Kommune
234 ÅE
Silkeborg Kommune
254 ÅE
I alt
488 ÅE
 
Derudover har Silkeborg og Viborg kommuner foretaget egne undersøgelser af antal årselever på de forberedende institutioner, som fremover hører til under FGU. Det viser følgende tal baseret på aktiviteten i 2017.
 
Viborg Kommune
245 ÅE
Silkeborg Kommune
323 ÅE
I alt
568 ÅE
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
· Januar 2018 (ultimo): Konstituerende møde i Kommunernes Kontaktråd (KKR), hvor der gives yderligere information om FGU-aftalen og implementeringsprocessen.
· Marts 2018: KKR-møde med drøftelse af indstilling til fordeling af de ca. 30 selvejende FGU-institutioner og den videre proces lokalt.
· Juni 2018: KKR-møde med behandling og godkendelse af indstilling til Undervisningsministeren om dækningsområder og placering af institutioner/skoler.
· 29. juni 2018 (senest): Kommunerne (KKR) skal stille forslag til placering af i omegnen af 90 skoler og ca. 30 nye dækningsområder/institutioner.
· August 2018: Undervisningsministeren træffer afgørelse om dækningsområder.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
De tværkommunale drøftelser har taget afsæt i de geografiske dækningsområder og mulige udbudssteder. Den fysiske placering af skoler er endnu ikke afklaret, og forhandlingen om institutionens placering har endnu ikke fundet sted. Der regnes på de kommunaløkonomiske konsekvenser, men de er endnu uafklarede.
 
Juridiske og planmæssige forhold
De tværkommunale drøftelser har taget afsæt i de geografiske dækningsområder og mulige udbudssteder. Den fysiske placering af skoler er endnu ikke afklaret, og forhandlingen om institutionens placering har endnu ikke fundet sted. De juridiske og planmæssige forhold er endnu uafklarede.Bilag

Sagsid.: 18/5392
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der indføres et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 9) orienteret om inddrivelsesopgaven på ejendomsskat.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Flytningen af opgaven med inddrivelse af kommunale ejendomsskatter fra SKAT til kommunerne følger bl.a. af den aftale, som regeringen og KL indgik i april 2016 for at styrke inddrivelsen af kommunale restancer.
 
Det fremgår af loven, at kommunerne overtager inddrivelsen af de krav, der er i kommunen pr. 2. februar 2017, mens SKAT skal færdigbehandle alle restancer oversendt til SKAT inden 2. februar 2017.
 
Borgerservice har i 2017 har haft stort fokus på opkrævningen af ejendomsskatter. De borgere/virksomheder, der ikke betaler rettidigt, påføres et rykkergebyr på 250 kr. Herefter sendes varslingsskrivelser ud til de borgere/virksomheder som er i restance med ejendomsskat for år 2016 og/eller 2017. I varslingen oplyses det, at hvis det forfaldne beløb ikke betales, vil der blive foretaget udlæg i ejendommen. Herefter vil sagen blive sendt til advokat, som anmoder fogedretten om tvangsauktion over ejendommen.

Der er indgået aftale med kommunens sædvanlige advokat omkring håndtering af hele tvangsauktionsprocessen.
 
Der er i 2017 udsendt 286 underretninger om udlægsforretninger. Af disse er 217 sager sendt til advokat.
 
For at sikre en effektiv inddrivelse af ejendomsskatterne har Folketinget den 19. december 2017 vedtaget ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser. Lovændringen vedrører restancer, som opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrollen (gebyr for underretninger om udlægsforretninger). Loven giver en kommune mulighed for at effektivisere inddrivelsen af ejendomsskat yderligere ved at indføre et gebyr på op til 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.
 
Viborg Kommune har gennem flere år oplevet, at nogle borgere og virksomheder bevidst har ventet med at betale ejendomsskatten, da udgifterne til rykkergebyr og renter var en fordelagtig måde at udskyde betalingen på.
 
Med indførelsen af gebyr for underretninger om udlægsforretninger vil det blive dyrere for borgere og virksomheder at udsætte betalingen af ejendomsskat. Derved kan det formodentlig i højere grad undgås, at borgere og virksomheder bruger Viborg Kommune som en slags kassekredit.
 
Alternativer
Intet gebyr for underretning.
 
Tidsperspektiv
Kan umiddelbart igangsættes.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forventet indtægt for kommunen på 50.000-100.000 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/23437
Resume
Forvaltningen har gennemført den økonomiske del af tilsynet og har gennemgået regnskaberne mv.
for 2016 for de almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2016 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og
friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Tilsynets omfang
Tilsynet har omfattet følgende enheder:
 • Bjerringbro Andelsboligforening
 • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Viborg Amt
 • Lejerbo Møldrup (regnskab 1. maj 2016 – 30. april 2017)
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening.
 
Boligselskabet Viborg er administrator for den selvejende institution Merkurkollegiet.
 
Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted i en anden kommune.
 
Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2016 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende selvejende institutioner og friplejehjem:
 • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2016 – 31. juli 2017)
 • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen
 • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
 • Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken og Blåbærhaven
 • Friplejehjem, Bofællesskabet Hjertebo
 • Seniorbofællesskabet Egely
Tilsynets udførelse
Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en integreret del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer. Styringsdialogmødet omfatter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg også Bjerringbro Andelsboligforening og for Boligselskabet Viborg også Merkurkollegiet. Grundlaget for styringsdialogmøderne er boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter, regnskaber samt dokumentationsmateriale i øvrigt.
 
Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.
 
Af bilag nr. 1 fremgår blandt andet en nærmere beskrivelse af kommunens rolle som tilsynsmyndighed for de almene boliger.
 
Der har ikke været væsentlige bemærkninger, bortset fra nedenstående.
Lejerbo Møldrup
I en lang årrække har egenkapitalen (dispositionsfond og arbejdskapital) i Lejerbo Møldrup været negativ, og boligorganisationen har haft store økonomiske udfordringer. Der er i 2017 godkendt en fusion mellem Lejerbo Møldrup og Lejerbo Randers med Lejerbo Randers som den fortsættende boligorganisation. Fusionen er gældende fra 1. maj 2017. Samtidig med fusionen har Landsbyggefonden meddelt, at de støtter en genopretning af det tidligere Lejerbo Møldrup via en fysisk helhedsplan.
 
Helhedsplanen er ultimo 2017 godkendt af de tre afdelinger i det tidligere Lejerbo Møldrup samt i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Randers. En del af helhedsplanen er, at de tre afdelinger i det tidligere Lejerbo Møldrup lægges sammen pr. 1. januar 2018. Der har været afholdt beboermøde i den nye samlede afdeling, hvor der er valgt en afdelingsbestyrelse.
 
Viborg kommune vil primo 2018 modtage en ansøgning om helhedsplanen, som herefter skal politisk behandles.

Den selvejende institution Merkurkollegiet
Boligselskabet Viborg er administrator for Merkurkollegiet. Generelt er der udlejningsproblemer på kollegiet i afslutningen af hvert semester, det vil sige efter jul og i sommerperioden. Pr. 1. november 2017 er alle boliger udlejet. I øjeblikket er kollegiet dog hjulpet af en udlejningsaftale indgået med Aarhus Universitet (AU) Foulum, der sikrer udlejning af 25 boliger indtil 31. juli 2019. I efteråret 2017 pågår der forhandling med AU Foulum om vilkår for ophævelse af denne aftale efter ønske fra AU Foulum.
 
Merkurkollegiets bestyrelse ser kollegiets fremtid som meget problematisk, da aftalen med AU Foulum ikke forlænges og formentligt bliver ophævet. Der er ikke henlagt så mange midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse som påkrævet, da en forhøjet husleje vil give anledning til yderligere tomme boliger. Endelig er taget fra 1992 af dårlig kvalitet og trænger til udskiftning. Bestyrelsen ser desuden et behov for en kapitaltilførsel udefra for at skaffe midler til udskiftning af taget.
 
Boligselskabet Viborg (administrator for Merkurkollegiet) vurderer, at deleboligerne vil være svære at leje ud ved en evt. opsigelse af aftalen med AU Foulum. Boligselskabet Viborg forventer derfor, at 54 boliger skal sammenlægges til 26 familieboliger i forbindelse med en fusion, hvilket kan blive omkostningsfuldt.
 
Boligselskabet Viborg oplyser primo 2018, at der endnu ikke er en afklaring omkring AU Foulums eventuelle udtræden af ovenstående aftale samt en eventuel ombygning og fusion. Viborg Kommune afventer derfor en ansøgning fra Boligselskabet Viborg omkring Merkurkollegiet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/64060
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 133, 81 almene familieboliger i Banebyen i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår samt indgåelse af aftale om særlige kriterier for udlejning af boligerne i afdelingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 81 almene familieboliger i afdeling 133, beliggende på Erik Glippings Vej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 159.937.000 kr.,
 
2. at der indgås anvisningsaftale i henhold til bilag 3 om særlige kriterier for udlejning af boligerne,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 15.994.000 kr. til konto ”Afdeling 133, Banebyen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, hvoraf 6.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2017 (kvoteår 2016), som forventes overført til 2018 ved regnskabsafslutningen 2017, 4.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2018 (kvoteår 2017) og 6.000.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje, som udgør gennemsnitlig 898 kr./m² for første driftsår, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret kvoter til i alt 80 almene familieboliger i Banebyen. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån til Viborg Midtby, Banebyen.
 
Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 12) at en ny afdeling 132 i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg køber ubebygget grund (matr.nr. 62d, Viborg Markjorder) beliggende ved Erik Glippings Vej i Viborg med henblik på opførelse af almene familieboliger. Afdelingsnummeret er efterfølgende blevet ændret fra 132 til 133.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 133 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til ad én omgang at opføre 45 tæt/lav boliger og 36 etageboliger i alt 8.082 m², beliggende i Banebyen i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
De tæt/lave boliger bliver opført i 1½ - 2 etager, og i tilknytning opføres der et fælleshus med orangeri på 121 m². Etageboligerne bliver opført i 2 etageejendomme i 4 og 5 etager, hvor der ligeledes bliver etableret et fællesrum på ca. 48 m² i stueplan mod hærvejen. Skitseprojekt fremgår af bilag nr. 2.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker, at boligerne forbeholdes beboere i aldersgruppen 50+, og boligselskabet anmoder derfor byrådet om at indgå aftale om særlige kriterier for udlejning af boligerne. Anvisningsaftalen, der fremgår af bilag nr. 3, skal som udgangspunkt genforhandles hvert fjerde år.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 8.082 m² x 19.791 kr./m² = 159.951.000 kr.
 
Anskaffelsessummen på 159.937.000 kr. holder sig netop under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    3.198.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
  15.994.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
140.745.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
159.937.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 15.994.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 16.000.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 898 kr./m² for første driftsår. Lejen indeholder også udgiften til fælleshuset. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5
 
Lejeledighed
Den nye afdeling er beliggende i Banebyen i Viborg, hvor 1 almen bolig er ledig.
 
På nuværende tidspunkt er der to projekter med henholdsvis 42 familieboliger på Middagshøjvej og 20 familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov på Erantisvej, under projektering i Banebyen.
 
Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 6.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Når der indgås anvisningsaftale om særlige kriterier for udlejningen i henhold til almenboliglovens § 60, er kommunen afskåret fra at benytte sin anvisningsret efter almenboliglovens§ 59, stk. 1 og 2 samt § 63. Den omtalte anvisningsaftale skal offentliggøres af kommunen.
 
Byggeriet er opfattet af lokalplan nr. 455, Område til centerformål sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg, delområde I og IIa.  
 
I henhold til § 8.1, bebyggelsens udseende – bæredygtighed, skal der ved opførelse af ny bebyggelse vælges to løsninger, der bidrager til begrønning og bæredygtighed i området. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at de endnu ikke har taget beslutning om, hvorledes de vil opfylde lokalplanens bestemmelser.
 
Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.Bilag

Sagsid.: 17/46939
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 131, 55 almene familieboliger i Arnbjerg, Viborg, samt godkendelse af huslejen for første driftsår.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 131’s køb af grund, beliggende Gl. Århusvej 193 C, Viborg, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 55 almene familieboliger i afdeling 131, beliggende på Bjergsnæs Enge i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 119.942.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 11.994.000 kr. til konto ”Afdeling 131, Bjergsnæs Enge i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, hvoraf 4.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2017 (kvoteår 2016), som forventes overført til 2018 ved regnskabsafslutningen 2017, 3.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2018 (kvoteår 2017) og 5.000.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),
 
4. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje, som udgør gennemsnitlig 884 kr./m² for første driftsår, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 60 almene familieboliger i Arnbjerg, Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 131 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 55 familieboliger beliggende på Bjergsnæs Enge i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Afdelingen har indgået betingede købsaftaler med private grundejere om køb af en grund, beliggende på Arnbjerg (delnr. 3, 4 og 5 af matr.nr. 1ai Søgårde, Asmild samt delnr. 2 af matr.nr. 1x Søgårde, Asmild). Sælger er i gang med at foretage udstykning af grunden, der forventes at få et areal på ca. 6.050 m².
 
Prisen er aftalt til 1.800 kr. pr. opnået m² støtteberettiget boligareal inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter. Købesummen bliver derfor 10,89 mio. kr., idet der bliver tale om etablering et støtteberettiget boligareal på i alt 6.050 m².
 
Afdeling 131 forventes opført som tæt/lavt byggeri i henholdsvis 1, 1 ½ og 2 plan, med 4 eller 5 værelser. Projektet bliver på i alt 6.050 m² og boligerne varierer fra 107-114 m². Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020.
 
Alle boliger indrettes tilgængeligt i stueplan således, at den enkelte borger kan bo i egen bolig så lang tid som overhovedet muligt. Hver bolig udstyres med parkeringsplads, derudover bliver der etableret fælles parkering.
 
Endvidere får hver bolig have med terrasse og redskabsrum. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 6.050 m² x 19.730 kr./m² = 119.367.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 575.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 119.942.000 kr. holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum (119.942.000 kr. – 575.000 kr. = 119.367.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    2.399.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
  11.994.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
105.549.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
119.942.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 11.994.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 884 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
Lejeledighed
Arnbjerg er en ny bydel beliggende i Viborg Sydby, hvor der endnu ikke er almene boliger.
 
Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Syd fremgår af bilag nr. 5.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 421. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.


Bilag

Sagsid.: 17/55144
Resume
Boligselskabet Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 68, 17 almene familieboliger på Liseborg Hegn i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 17 almene familieboliger i afdeling 68, beliggende Liseborg Hegn i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 35.423.000 kr.,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 3.542.000 kr. til konto ”Afdeling 68, Liseborg Hegn i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, der finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 3.600.000 kr. til almene boliger i Viborg Sydby, Liseborg Hegn, Boligselskabet Viborg,
 
3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje, som udgør gennemsnitlig 907 kr./m² for første driftsår, samt 195 kr./md. for carporte, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 18 almene familieboliger på Liseborg Hegn i Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 3.600.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån til Viborg Sydby, Liseborg Hegn.
 
Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 11), at afdeling 68 i Boligselskabet Viborg køber en grund beliggende på Liseborg Hegn i Viborg.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg ønsker at opføre en tæt/lav bebyggelse med 17 boliger i afdeling 68, Liseborg Hegn. Boligerne opføres som rækkehuse med 10 boliger i to plan og syv boliger i et plan, dog bliver en bolig fritliggende. Begge boligtyper udføres med et gennemsnitligt bruttoareal på 105 m². Projektet bliver på i alt 1.785 m². Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
De syv etplansboliger bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
På både for- og bagside af de enkelte boliger skabes der terrasser og arealer med mulighed for privatophold. Der etableres mindre skur og carport til hver bolig, samt 17 parkeringspladser på fælles parkeringsareal. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 1.785 m² x 19.730 kr./m² = 35.218.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg, har afsat 494.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 35.423.000 kr. (35.423.000 kr. – 494.000 kr. = 34.929.000 kr.) holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    709.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
 3.542.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
31.172.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
35.423.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 3.542.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 3.600.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 907 kr./m² for boligerne og 195 kr./md. for carporte for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4.
 
Lejeledighed
Liseborg Hegn er beliggende i Viborg Sydby, hvor der er 56 almene boliger under opførsel. Oversigt over almene boliger i Liseborg, Viborg fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 191, Liseborg – boligområde II, delområde II b. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.Bilag

Sagsid.: 17/43114
Resume
Boligselskabet Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 46, 20 almene familieboliger på Fristruphøjvej i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborgs køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 20 almene familieboliger i afdeling 46, beliggende på Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 41.795.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 4.180.000 kr. til konto ”Afdeling 46, Fristruphøjvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, der finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 (forventes overført til 2018 ved regnskabsafslutningen 2017) på 4.200.000 kr. til almene boliger Fristruphøjvej, Boligselskabet Viborg,
 
4. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 931 kr./m² for første driftsår godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 21 almene familieboliger på Fristruphøjvej i Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.
 
Byrådet har den 17. juni 2015 (sag nr. 8) besluttet at udbyde to storparceller, beliggende Fristruphøjvej 176 og Skaldehøjvej 127 i Viborg (delnr. 1 og delnr. 2 af matr.nr. 8i, Gl. Asmild By, Asmild), med mindstepriserne fastsat til hhv. 2,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Afdeling 46 opføres som rækkehuse i et plan med forskydninger i facadelinjen. Projektet omfatter 20 familieboliger og et fælleshus på i alt 2.094 m², hvoraf fælleshuset udgør 68 m². Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Byggegrunden, hvor boligerne skal opføres, er erhvervet af Viborg Kommune. Grunden er beliggende mellem Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg og umiddelbart øst for boligselskabets eksisterende afdeling 18 med 198 etageboliger. Grunden har et samlet areal på ca. 7.665 m², og købesummen er aftalt til 4.577.502,50 kr. inkl. moms og ekskl. kloakbidrag og tilslutningsafgifter. Boligselskabet forventer at skulle afholde ekstraordinære udgifter til fundering på 855.000 kr. pga. jordbundsforholdene. Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.
 
Boligerne bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”. Der bliver etableret parkeringspladser på fælles parkeringsareal, og der bliver etableret terrasser og arealer med mulighed for ophold til de enkelte boliger. I hvert byggefelt etableres der fælles opholdsarealer. Fælleshuset bliver placeret centralt i bebyggelsen og bliver bl.a. indrettet med køkken/alrum, bad og 2 gæsteværelser. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 2.094 m² x 19.730 kr./m² = 41.315.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg, har afsat 553.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 41.795.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum (41.795.000 kr. – 553.000 kr. = 41.242.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
    835.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
4.180.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
36.780.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
41.795.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 4.180.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 4.200.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 931 kr./m² for første driftsår. Lejen indeholder også udgiften til fælleshuset. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5
 
Lejeledighed
Fristruphøjvej og Skaldehøjvej er beliggende i Houlkær i Viborg, hvor 4 af de almene boliger er ledige. Oversigt over almene boliger i Houlkær, Viborg fremgår af bilag nr. 6.
 
Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i oktober 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 417, Boligområde ved Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg, delområde I og II. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.


Bilag

Sagsid.: 18/1867
Sagsfremstilling
-
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018
Der holdes fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd, Visit Viborg og Viborg Handel i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. april 2018.