You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - ekstraordinært

onsdag den 21. februar 2018 kl. 16:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Peter Juhl
Bemærkninger

Sagsid.: 18/2627
Resume
Iglsø Agro og Biogas A/S ønsker at etablere et nyt biogasanlæg på ejendommen Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm med vejadgang via Ø. Børstingvej. I forslag til lokalplan 486 for et område til biogasanlæg syd for Iglsø forudsættes det, at Ø. Børstingvej udvides på den sydlige vejstrækning mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum. Iglsø Agro og Biogas A/S er indstillet på at indgå frivillig udbygningsaftale, hvor de forpligtiger sig til at finansiere en udvidelse af Ø. Børstingvej på den sydlige vejstrækning. I høringsperioden er der fremkommet ønsker om, at den nordlige del af Ø. Børstingvej til Iglsø også bliver udvidet, så vejen bliver udvidet ensartet på hele strækningen fra Lånum til Iglsø.
 
Politisk skal der tages stilling til udvidelse og finansiering af Ø. Børstingvej på henholdsvis den sydlige og nordlige del af Ø. Børstingvej.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at sideudvidelse af Ø. Børstingvej på den sydlige vejstrækning mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum godkendes som beskrevet i udbygningsaftalen,
 
2. at den nordlige vejstrækning af Ø. Børstingvej mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Iglsø sideudvides tilsvarende den sydlige vejstrækning incl. mindre justering af krydset Iglsøvej-Ø. Børstingvej i Iglsø, samt
 
3. at der etableres forbud mod gennemkørsel af tung trafik på de mindre kommuneveje Rørgårdsvej, Gl. Skolevej og Vittrupvej.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at der gives en indtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – nordlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
7. at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
8. at kommunen indleder ekspropriation vedrørende de i sagen omhandlede matrikler til udvidelse af Ø. Børstingvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 
Sagen behandles i Teknisk Udvalg den 21. februar 2018, og udvalgets indstilling kan derfor ikke udsendes sammen med dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets ekstraordinære møde samme dag, men vil foreligge til mødet.
 
Baggrunden for at sagen skal behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. februar 2018 er, at ansøger af hensyn til muligheden for at indhente energisparemidler ønsker en forceret ansøgningsproces, så anlægget kan være i drift i august 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-02-2018
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg besluttede følgende på mødet den 21. februar 2018:
 
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at der gives en indtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – nordlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,
 
7. at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og
 
8. at kommunen indleder ekspropriation vedrørende de i sagen omhandlede matrikler til udvidelse af Ø. Børstingvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr.12) at finansiering af en udvidelse af Ø. Børstingvej behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidig med den endelige vedtagelse af planforslagene
 
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt borgermøde om planforslagene den 30. november 2017. Forslag til lokalplan har desuden været i offentlig høring, og her er der indkommet 2 høringssvar.  Debatten på borgermødet samt høringssvarene drejer sig hovedsagelig om vej- og trafikforhold udenfor lokalplanområdet.
 
Høringssvar samt forvaltningens svar til bemærkninger behandles af Klima- og Miljøudvalget.
 
 
Beskrivelse
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 486 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029, der har til formål at give mulighed for at Iglsø Agro og Biogas A/S ønske om etablering af biogasanlæg på ejendommen Ø. Børstingvej 6 med vejadgang via Ø. Børstingvej, er der udarbejdet en frivillig udbygningsaftale om sideudvidelse af Ø. Børstingvej mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum, ca. 2,8 km.
 
Udbygningsaftalen, som er vedlagt i bilag nr. 1, vedrørende sideudvidelse af Ø. Børstingvej på den sydlige vejstrækning. Ø. Børstingvej udvides fra 4,0 m til 5,0 m, hvilket sker ved at kørebanen udvides 0,5 m i hver side. Herudover vil vejen blive udvidet yderligere 0,5 m i sving og bakketoppe af hensyn til oversigtsforhold. Desuden vil der blive foretaget beskæring og/eller fjernelse af beplantning, der er i vejen for sideudvidelse og fremtidig oversigt. Udvidelse af vejen incl. omfang af beskæring og fældning af træer fremgår ligeledes af tilhørende oversigtskort i bilag 1.
 
Forvaltningen foreslår, at Ø. Børstingvej sideudvides tilsvarende på den nordlige vejstrækning mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Iglsø, ca. 1,0 km, således at vejen blive udvidet ensartet på hele strækningen mellem Lånum og Iglsø.
 
Forvaltningen vurderer, at sideudvidelse af den nordlige del af Ø. Børstingvej til Iglsø incl. en mindre justering af krydset Iglsøvej-Ø. Børstingvej i Iglsø by, så svingning med større køretøjer kan ske forsvarligt, bør ske ved en kommunal finansiering, idet det er en generel problemstilling, som ikke udløses af biogasanlæggets etablering.
 
Transporterne til biogasanlægget vil foregå med tankbiler, lastbiler med containere eller traktor og vogn. Antallet af transporter vil være ca. 14 transporter til biogasanlægget og ca. 14 transporter fra biogasanlægget pr. dag udenfor høstsæsonen. I 21 høstdage vil der i gennemsnit være ca. 13 ekstra transporter pr. dag i juli og august til halm og græsensilage samt ca. 57 ekstra transporter pr. dag i september og oktober relateret til majsensilage. Størstedelen af transporterne vil ske på den sydlige vejstrækning fra Ø. Børstingvej 6 til Lånum.
 
På tre mindre sideveje til Ø. Børstingvej omfattende Rørgårdsvej, Gl. Skolevej og Vittrupvej foreslås der etableret forbud mod gennemkørsel med tunge køretøjer for at begrænse trafikbelastningen på disse veje. Politiet har givet samtykke til dette.
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Sideudvidelse af Ø. Børstingvej planlægges etableret inden den 1. september 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Anlægsudgiften vedrørende sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning til Lånum er overslagsmæssigt beregnet til 825.000 kr., medens sideudvidelse af den nordlige vejstrækning til Iglsø overslagsmæssigt er beregnet til 300.000 kr.
 
Jævnfør udbygningsaftalen forpligter Iglsø Agro og Biogas A/S sig til at finansiere den sydlige vejstrækning fra Ø. Børstingvej 6 til Lånum, dog max. 825.000 kr.
 
Den nordlige vejstrækning foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Aftalen om udbygning af Ø. Børstingvej er betinget af, at lokalplan 486 med kommuneplantillæg og vedlagte udbygningsaftale godkendes af Byrådet. Påklages den endelig vedtagne lokalplan 486, og træffer planklagenævnet/domstolene afgørelse om ophævelse af lokalplanen, bortfalder udbygningsaftalen.
 
Sideudvidelse af Ø. Børstingvej sker som udgangspunkt indenfor det eksisterende vejareal. Der er dog på enkelte strækninger ved sving, bakketoppe og skråninger nødvendigt at erhverve mindre sidearealer fra følgende ejendomme.
 
Ejendom – matr. nr. og ejerlav
Areal – m2
7ai Lånum By, Smollerup
150
15e Lånum By, Smollerup
50
12d Lånum By, Smollerup
200
12h Lånum By, Smollerup
125
1e Ø. Børsting By, Smollerup
200
2a Iglsø By, Fly
150
2h Iglsø By, Fly
150
2l Iglsø By, Fly
100
11n Iglsø By, Fly
15

Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå frivillig aftale mellem de pågældende ejere og kommunen, vil der også være skattefrihed, når kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
Bilag

Sagsid.: 17/14642
Resume
Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område til biogasanlæg ved Iglsø har været i offentlig høring i perioden 1. november 2017 – 2. januar 2018. Høringssvarene handler fortrinsvis om transport. Dette dagsordenspunkt lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 486 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,
 
2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar,
 
4. at forslag til udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S vedtages, såfremt Teknisk Udvalg har godkendt udvidelsen og har indstillet finansieringen til vedtagelse i byrådet.
 
Sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget den 21. februar 2018, og udvalgets indstilling kan derfor ikke udsendes sammen med dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets ekstraordinære møde samme dag, men vil foreligge til mødet.
 
Baggrunden for at sagen skal behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. februar 2018 er, at ansøger af hensyn til muligheden for at indhente energisparemidler ønsker en forceret ansøgningsproces, så anlægget kan være i drift i august 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-02-2018
Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget besluttede følgende på mødet den 21. februar 2018:
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 486 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,
 
2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar,
 
4. at forslag til udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S vedtages, såfremt Teknisk Udvalg har godkendt udvidelsen og har indstillet finansieringen til vedtagelse i byrådet.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 486 for et område til biogasanlæg ved Iglsø samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene og miljørapporten er i bilag 2.
 
Byrådet besluttede desuden, at finansieringen af en udvidelse af Ø. Børstingvej behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. november 2017 til den 2. januar 2018. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar, som er i bilag 3.
 
Der afholdtes borgermøde om planforslagene den 30. november 2017 med deltagelse af ca. 40 borgere. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om transport af biomasse, trafiksikkerhed, eksisterende trafikbelastning omkring Iglsø, CO2-reduktion og lugt.
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 486
Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg med vejadgang fra Ø. Børstingvej. Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre etablering af et beplantningsbælte og at sikre en adgangsvej.
 
Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til planerne. Miljørapporten indeholder en vurdering af den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne og projektet kan medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Den indeholder både en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse for det konkrete projekt.
 
Høringssvar
Der er kommet 2 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er i bilag 3. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til svar. Høringssvarene drejer sig om vejforhold og trafik udenfor selve lokalplanområdet.
 
Behandlingen af høringssvarene indgår i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som er i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med planerne.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedr. vejforhold og trafik i den nordlige del af Ø. Børstingvej og krydset i Iglsø er en generel og relevant problemstilling, som ikke kun udløses af en udvidelse af biogasanlægget. Forvaltningen vurderer, at det vil være relevant at tage stilling til en kommunal finansiering af en udvidelse af Ø. Børstingvej på den nordlige strækning fra Ø. Børstingvej 6 til Iglsø samt til en mindre justering af krydset i Iglsø, så svingning med større køretøjer kan ske forsvarligt. Dette indstilles til behandling i Teknisk Udvalg.
 
Forvaltningen vurderer, at de øvrige bemærkninger i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Forvaltningen vurderer, at den planlagte udvidelse af Ø. Børstingvej (indeholdt i udbygningsaftalen), og en lukning for gennemkørsel af tung transport på 3 mindre veje kan sikre en forsvarlig trafikafvikling af transporterne til og fra biogasanlægget.
 
Forvaltningen foretager derudover enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen og miljørapporten.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Såfremt planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne. Klager skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Miljørapporten konkluderer, at planerne bør forudsætte en udvidelse af en del af Ø. Børstingvej. Byrådet besluttede derfor på sit møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 12), at finansieringen af en udvidelse af Ø. Børstingvej skal behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.
 
Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 825.000 kr. Iglsø Agro og Biogas A/S har underskrevet udbygningsaftalen, som findes i bilag 6. Med udbygningsaftalen forpligter Iglsø Agro og Biogas A/S sig frivilligt til at finansiere en udvidelse af strækningen mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum, dog max. 825.000 kr., for at opnå en øget udbygningsmulighed af ejendommen Ø. Børstingvej 6. Udvidelsen skal være etableret inden den 1. september 2018.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I henhold til Planlovens § 21b kan byrådet på opfordring fra en grundejer indgå en udbygningsaftale med grundejeren, herunder for områder i landzone.
 
Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres. Oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelig.
 
Udvidelsen af en del af Ø. Børstingvej er en forudsætning for planerne i denne sag. Udbygningsaftalen indgår derfor som en del af vedtagelsen af planerne.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag 7, og udkast til miljøgodkendelse er i bilag 8.
Bilag

Sagsid.: 18/1867
Sagsfremstilling
-
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-02-2018
Henvendelse fra Stoholm Håndbold om sponsoraftale blev drøftet, og det blev aftalt, at der ikke indgås en aftale.