You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 13. juni 2018 kl. 12:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Eva Pinnerup
Bemærkninger Afbud fra Eva Pinnerup

Sagsid.: 17/62593
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Fælles-MED ADM drøfter det kommende budgetforslag 2019-2022 for politikområdet Administrativ Organisation.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at budgetforslaget for politikområdet Administrativ Organisation drøftes med Fælles-MED ADM.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Budgetforslaget blev drøftet.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2013 (sag nr. 1), at inddragelse af MED-udvalgene i forbindelse med budgetlægningen bl.a. sker på dialogmøder arrangeret på de enkelte fagområder.
 
I lighed med øvrige Fælles-MED-udvalg mødes Økonomi- og Erhvervsudvalget med Fælles-MED ADM til en dialog om det kommende budgetforslag.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Fælles-MED ADM varetager den samlede medindflydelse og medbestemmelse i forhold til de ansatte inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde, samt er fællesudvalg for arbejdsmiljø, indretning, kantine, mv. i Rådhuset.
 
Drøftelsen tager udgangspunkt i en gennemgang af hovedindholdet i budgetforslag 2019-2022 for politikområdet Administrativ Organisation.
 
En oversigt over medlemmer af Fælles-MED ADM fremgår af bilag nr. 1. Der udarbejdes et særskilt referat fra mødet.
 
Medlemmerne af Fælles-MED ADM deltager fra kl. 12.00 til 12.30.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/8013
Resume
I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til Om- og tilbygning af indskolingen og SFO på Nordre Skole.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018
2. at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018
2. at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Sagsfremstilling
Historik
I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 blev det foreslået, at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. Nuværende klasselokaler placeres i den eksisterende fløj, hvor der skal ske om- og tilbygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold.
 
Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):
 
År 2018
År 2019
År 2020
I alt
862.000 kr.
5.275.000 kr.
7.263.000 kr.
13.400.000 kr.
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge forvaltningen og Ejendom og Energi.
 
Beskrivelse
På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 862.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Skitsering frem til november 2018 – godkendes i BUU
Projektering, udbud og licitation frem til april 2019 – godkendes i BUU & Byråd
Byggeperiode frem til juni 2020
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/23451
Resume
Frederiks og Hald Ege Skole ligger i områder hvor Spildevandsplanen 2014-2018 er udlagt til omlægning fra fælleskloak til separatkloak.
 
Der er på investeringsoversigten 2018 afsat rådighedsbeløb til ekstern rådgiver i forbindelse med renovering af kloakker ved Frederiks og Hald Ege Skole.

Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker” med rådighedsbeløb i 2018
2. at udgiften på 500.000 finansieres med det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker” med rådighedsbeløb i 2018
2. at udgiften på 500.000 finansieres med det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
3. at direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver
Sagsfremstilling
Historik
I henhold til Spildevandsplanen 2014-2018 er Frederiks og Hald Ege Skole udlagt til omlægning fra fælleskloak til separatkloak. Børn & Unge skal afholde udgiften til ekstern rådgiver.
 
Inddragelse og høring
Skolerne, forvaltningen og Ejendom & Energi samarbejder om projektet.
 
Beskrivelse
Beløbet søges frigivet til antagelse af ekstern rådgiver, så omfanget af renoveringen kan blive belyst.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ekstern rådgiver forventes at blive antaget efter frigivelse af anlægsbeløbet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Igangsættelse af omlægning fra fælleskloak til separatkloak på Frederiks og Hald Ege Skole.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/48059
Resume
Byrådet har besluttet, at der skal opføres nye bygninger til Rosenvængets Skole i tilknytning til Finderuphøj Skole.
 
Kærsgaard & Andersen A/S (KAAI), der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.
 
Der søges om godkendelse af licitationsresultatet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
 
2. at opførelsen af nye bygninger til Rosenvængets Skole igangsættes,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 57.000.000 kr. til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane” med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2018, med rådighedsbeløb på 28.000.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2020,
 
4. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2018 finansieres
- med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
- med 9.000.000 kr. (2018-priser) ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 (i budget 2018-2021) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022,
 
5. at udgiften på 28.000.000 kr. (2018-priser) i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019,
 
6. at udgiften på 19.000.000 kr. i 2020 finansieres
- med 12.000.000 kr. (2018-priser) af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019, og
- med 7.000.000 kr. (2018-priser) idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
 
2. at opførelsen af nye bygninger til Rosenvængets Skole igangsættes,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 57.000.000 kr. til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane” med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2018, med rådighedsbeløb på 28.000.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2020,
 
4. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2018 finansieres
- med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
- med 9.000.000 kr. (2018-priser) ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 (i budget 2018-2021) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022,
 
5. at udgiften på 28.000.000 kr. (2018-priser) i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019,
 
6. at udgiften på 19.000.000 kr. i 2020 finansieres
- med 12.000.000 kr. (2018-priser) af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019, og
- med 7.000.000 kr. (2018-priser) idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 20. september 2017 (sag nr. 3) bevilligede byrådet 3,4 mio. kr. til rådgivning ved Kærsgaard & Andersen A/S til projektet med etablering af Rosenvængets Skole.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021, at der skal opføres nye bygninger til Rosenvængets Skole i tilknytning til Finderuphøj Skole.
 
Der har den 9. maj 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået, og de er alle fundet konditionsmæssige. Licitationsresultatet fremgår af bilag nr. 1.
 
På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:
 
 
Licitationsresultat 9. maj 2018
Håndværkerudgifter:
 • Licitationspriser
 • Vinterforanstaltninger x 2 vinter (3%)      
 • Uforudsete udgifter (8%)
 
40.124.542 kr.
1.200.000 kr.
3.200.000 kr.
 
44.524.542 kr.
Bygherreleverancer:       
 • Udearealer (Nye og flytning af eksisterende legepladser, ekstra belægninger, overdækninger m.m.)        
 • Løst inventar inde og ude
 • IT, Keep Focus, energimærkning, trykprøvning og andre opkoblinger og attester        
 • CTS-arbejder inkl. opkoblinger m.m.       
 
 
 
2.800.000 kr.
1.800.000 kr.
 
 
600.000 kr.
2.200.000 kr.
 
7.400.000 kr.
Omkostninger og diverse:
 • Byggeplads drift af strøm og varme samt tilslutningsafgifter for el, vand, varme og kloak
 • Forudsete udgifter (Yderligere landinspektør, geoteknik undersøgelser, arkæologi, indeksregulering, flytteudgifter, alm. skilte og myndighedsskiltning, brandmateriale, slutrengøring, rottespærre m.m. 
 • Ny offentlig skolevej inkl. P-pladser
 
 
 
1.100.000 kr.
 
 
 
 
 
975.458 kr.
3.000.000 kr.
 
5.075.458 kr.
I alt
57.000.000 kr.
 
På mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 14) bevilligede byrådet 3 mio. kr. til etablering af baneanlæg til boldklubben Viborg B67 til erstatning for den boldbane, hvorpå Rosenvængets Skole opføres. Bevillingen blev givet af projektets samlede økonomiske ramme på 60 mio. kr.
 
På investeringsoversigten er der afsat 6 mio. kr. i 2018, 42 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Rosenvængets Skole forventes at kunne indflytte de nye bygninger i august 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/20188
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ændringer af styrelsesvedtægten for skoleåret 2017/2018 på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 11).
 
Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2007, (sag nr. 162), for første gang styrelsesvedtægten for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
 
Formålet med udarbejdelsen af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte
 • antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
 • fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
 • regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
 • skolebestyrelsens beføjelser
 • omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er kun ændret i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.
 
Der er gennemført to væsentlige ændringer:
· Principper for tildeling af ressourcer
· Visitation ved skoleudsættelse
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 20. juni 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 18/23687
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
         
1.  at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
         
1.  at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole godkendes
 
 
                                           
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og ungdomsudvalget behandlede seneste ændringer på sit møde den 30. maj 2017 (sag nr. 10)
 
Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007 (sag nr. 207), for første gang styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.
 
Inddragelse og høring
Vedtægt og bilag har været til høring i ungdomsskolebestyrelsen.
 
Beskrivelse
Der er en enkelt ændring i styrelsesvedtægten. Ændringen er markeret med rødt.
 
Ændringen omhandler
 • Procedure for godkendelse af referater
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 20. juni 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/13287
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022. Tillægget danner grundlag for, den fremtidige vandforsyningsstruktur i området ved Ll. Torup.
Indstilling
 
1. at forslaget til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 30. november 2017 (sag nr. 5) besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende drikkevandsforsyning i området ved Ll. Torup.
 
Sagen er desuden tidligere behandlet på følgende møder:
· Teknisk Udvalg den 4. februar 2009, sag nr. 30
· Teknisk Udvalg den 7. oktober 2009, sag nr. 188
· Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2010, sag nr. 71
· Klima- og Miljøudvalget den 3. marts 2011, sag nr. 43
· Klima- og Miljøudvalget den 2. september 2011, sag nr. 131
· Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2012, sag nr. 65
· Klima- og Miljøudvalget den 5. september 2013, sag nr. 1
· Klima- og Miljøudvalget den 4. september 2014, sag nr. 7           
 
 
Inddragelse og høring
Forslaget til Tillæg nr. 2 offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside. Høringsperioden er 8 uger.

 
Beskrivelse
Forvaltningen har igennem længere tid arbejdet på en løsning med at forsyne området ved Ll. Torup. Her er vandkvaliteten i det øvre grundvandsmagasin ringe, og de geologiske forhold gør, at det ikke er muligt at bore ned til et dybereliggende grundvandsmagasin med en tilfredsstillende vandkvalitet.
 
Forvaltningen har arbejdet med flere modeller til forsyning af området og er efter forhandling med vandværkerne i området nået frem til en model, hvor området forsynes af Ulbjerg Vandværk. Samtidig ændres forsyningsgrænsen for Møldrup Vandværk, således at enkelte ejendomme, der naturligt kan forsynes fra Møldrup Vandværks ledningsnet, forsynes herfra.
 
Tre ejendomme, der ligger i den nordøstlige del af forsyningsområdet for Ll. Torup, kommer til at ligge udenfor forsyningsområde og skal hermed som udgangspunkt kunne forsyne sig selv.

Fremtidig vandforsyningsstruktur
I den fremtidige vandforsyningsstruktur udvides Ulbjerg Vandværks forsyningsområde til at omfatte størstedelen af forsyningsområdet ved Ll. Torup. Det nye forsyningsområde er angivet på kortet i bilag 1.
 
For Møldrup Vandværk ændres det nuværende forsyningsområde til også at omfatte Tingvej 54 og Kallestrupvej 90, 9632 Møldrup. Ejendommene tilsluttes i henhold gældende takstblad for Møldrup Vandværk ved tilslutning.
 
De tre ejendomme Spanggårdsvej 1, 2B og 4 placeres udenfor forsyningsområdet og til egen forsyning. På ejendommen Spanggårdsvej 2B findes en markvandingsboring, der er 80 meter dyb og indvinder fra et kalkmagasin. Der er udtaget en vandprøve fra boringen, der viser en tilfredsstillende vandkvalitet til drikkevandsformål. Det er bl.a. på den baggrund vurderet, at de tre ejendomme har mulighed for at etablere egen vandforsyning, såfremt der opstår problemer både kvalitativt som kvantitativt.
 
Der er flere muligheder for forsyning af de tre ejendomme, hvis behovet opstår. Det er blandt andet muligt at:
· anvende markvandingsboringen til forsyning af husholdningen på Spanggårdsvej 2B,
· etablere en ny vandforsyning på Spanggårdsvej 1 og 4 – eventuelt en fælles boring for de to ejendomme,
· tilslutte ejendommene til Møldrup Vandværk, hvis det ønskes og kan ske på økonomisk rimelige vilkår.
 
Ll. Torup-området
Ulbjerg Vandværk har ansvaret for at forsyne Ll. Torup-området med drikkevand.
Fra Ulbjerg Vandværk etableres en forsyningsledning, der leverer vand til ejendommene i Ll. Torup-området. Området udbygges i takt med forbrugernes ønske om tilkobling til Vandværket.
 
Ulbjerg Vandværk har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ledningsnet og forsyningsanlæg.
 
Ulbjerg Vandværk har udarbejdet særskilt takstblad for tilslutning i Ll. Torup-området.
Ejendommene Tingvej 54 og Kallestrupvej 90, Møldrup, tilkobles Møldrup Vandværk i henhold til vandværkets godkendte takstblad.
 
Udgifter til sløjfning af de private boringer i Ll. Torup skal bekostes af forbrugerne selv.
Ejendomme, hvor kravet til vandkvalitet ikke er overholdt, kan efter vandforsyningslovens § 29 blive pålagt tilslutning til Ulbjerg eller Møldrup Vandværk.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes på http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=134
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 for området ved Ll. Torup. Forslaget fremlægges for Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, hvorefter det skal i 8 ugers høring.
 
Efter høringen behandles indkomne høringssvar, og det endelige tillæg fremlægges i Klima- og Miljøudvalget. Herefter skal tillægget godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. Tillægget til vandforsyningsplanen for Ll. Torup-området forventes endelig godkendt medio 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/2619
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. marts 2018 (sag nr. 2) med henblik på offentlig høring.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 5. marts 2018 til den 30. april 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 
Beskrivelse
Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at fælleskloakken i Vammen kan omlægges til separatkloak.
 
Følgende områder vil blive berørt af omlægningen:
·        Bygmarksvej
·        Bøgedalen 1F
·        Catrinevej
·        Egestubben
·        Enebærvej
·        Grøndalsvej
·        Haugårdsvej
·        Hobrovej
·        Hybenvej
·        Langsøvej
·        Løndalen
·        Norupvej
·        Nørregade
·        Tinghøjvej
·        Tjele Møllevej
·        Toften
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.
 
Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/22786
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Tillægget vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af pumpestation og rensedamme (bassiner) i Vammen (Tillæg nr. 24).
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
· Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
· Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
· Etablering af spildevandsledninger
· Etablering af rensedamme.
· Etablering af pumpestation og øvrige spildevandstekniske anlæg.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 15/75620
Resume
En del af Grundfos’ arealer i Bjerringbro er udpeget som risikoområde i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan. Supplerende risikoanalyse samt oplevede hændelser har vist, at der for visse dele af Grundfos’ bygninger er høj risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud.
 
Der foreligger nu et skitseprojekt, der omfatter en række delprojekter, som enkeltvis har en funktion, der er med til at mindske risikoen for oversvømmelser. Delprojekterne 8, 9, 12 og 13 ønskes i første omgang realiseret.
 
Det indstilles, at Viborg Kommune i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og Grundfos arbejder videre med at finansiere delprojekterne 8, 9, 12 og 13 via samfinansiering, hvor parterne fordeler udgifterne efter deres andel i de enkelte delprojekter. Viborg Kommune har økonomisk andel i delprojekt 9, der vedrører strømningsvej på Poul Due Jensens Vej. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning, 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

2. at udgiften på 125.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”,
 
3. at det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 1.310.000 kr. overføres til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning, 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
2. at udgiften på 125.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”, og
 
3. at det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 1.310.000 kr. overføres til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022.
 
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 25. januar 2017 vedtaget ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” (sag nr. 19).
 
 
Inddragelse og høring
Grundfos og Energi Viborg Vand A/S har deltaget i projektet.
 
 
Beskrivelse
Grundfos i Bjerringbro er optaget som risikoområde i Klimatilpasningsplanen for Viborg Kommune.
 
På den baggrund samt yderligere risikovurdering og oplevede oversvømmelser har Grundfos, Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S samarbejdet om et klimatilpasningsprojekt. Samarbejdet har været ledet af en styregruppe med repræsentanter for Energi Viborg Vand A/S, Viborg Kommune, Teknik & Miljø samt Grundfos.
 
På baggrund af samarbejdet er der udarbejdet et løsningskatalog (bilag 1) indeholdende 14 delprojekter, som alle er en del af den samlede klimatilpasningsløsning, der skal klimasikre Grundfos i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Løsningskataloget er suppleret med notat (bilag 2), der beskriver sikring af strømningsvej fra regnvandsbassin til Gudenåen (delprojekt 15).
 
Styregruppen anbefaler, at delprojekter samfinansieres efter en model, hvor der for hvert delprojekt er taget stilling til fordeling af udgifter parterne imellem.
 
På baggrund af kommunens klimatilpasningsplan samt oplevede hændelser er det kommunens vurdering, at der er behov for igangsætning af klimatilpasning for at sikre det byområde i Bjerringbro, hvor Grundfos ligger, mod oversvømmelse i tilfælde af kraftig regn og skybrud. I første omgang ønskes delprojekterne 8, 9 12 og 13 realiseret, hvoraf Viborg Kommune har andel i delprojekt 9.  
 
Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at de i skitseprojektet identificerede delprojekter vil kunne sikre byområdet mod fremtidig oversvømmelse.
 
Forvaltningen er enig i styregruppens anbefaling om, at der bør arbejdes videre med en løsning, hvor de delprojekter, der vedrører overfladevand fra omkringliggende markarealer, vejarealer eller kloakoplande, samfinansieres i forhold til parternes andel i de enkelte projekter.
 
Økonomi
På baggrund af skitseprojektet (bilag 1 og 2) forventes kommunens udgifter til realisering af delprojekterne 8, 9, 12 og 13 at være følgende:
 
Delprojekt
Projektejer
Udgifter (forventede)
Viborg Kommune
Total
8
Grundfos
0 kr.
150.000 kr.
9
VK
125.000 kr.
250.000 kr.
12
Grundfos
0 kr.
2.100.000 kr.
13
Grundfos
0 kr.
650.000 kr.
Total
125.000 kr.
3.150.000 kr.
 
Finansiering
Viborg Kommunes andel af klimatilpasningsprojektet finansieres indenfor Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde. Der søges derfor om bevilling til delprojekt nr. 9, som Viborg Kommune har en økonomisk andel i. 
 
På kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” er der i budgetårene 2018-2021 afsat 1.020.000 kr. årligt. Inklusiv overførsel fra 2017 udgør det samlede rådighedsbeløb 1.435.000 kr. i 2018.
 
Alternativer
Et alternativt til samfinansiering kunne være medfinansiering, hvor projektejer i første omgang afholder alle udgifter til projektet. Via tilbagebetaling over en periode på minimum 10 år og højest 25 år tilbagebetaler Energi Viborg Vand A/S op til 75% af projektets udgifter.
 
Medfinansiering af alternative projekter forudsætter, at projektet er omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpningsløsning med traditionelle spildevandsanlæg.
 
Forud for igangsætning af et medfinansieringsprojekt skal Forsyningssekretariatet kontrollere den økonomiske ramme og forhåndsgodkende eventuelt tillæg til Energi Viborg Vands prisloft. Materiale til godkendelse ved Forsyningssekretariatet skal indsendes inden den 1. april for projekter, der ønskes gennemført efterfølgende kalenderår eller senere.
 
Parterne har vurderet, at alternativet ikke kan benyttes til finansiering af projektet, da der klimasikres udover spildevandsforsyningens serviceniveau, hvorfor projektet ikke kan vurderes omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpningsløsning ved traditionelle spildevandsanlæg.
 
 
Tidsperspektiv
Delprojekterne 8, 9, 12 og 13 planlægges gennemført i 2018.
 
Der er ikke taget stilling til realisering af de øvrige delprojekter.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/4465
Resume
I forbindelse med Viborg Naturparkprojektet er der afsat 200.000 kr. til afledte projekter indenfor Viborg Naturpark-projektet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 200.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark”.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller desuden,
 
3. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens forslag til anvendelse af puljen og indstiller endvidere til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
2. at udgiften på 200.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark”.
Allan Clifford Christensen var fraværende.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har afsat et årligt beløb til udvikling og implementering af Viborg Naturpark-projektet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.
 
Der er på kontoen afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. hvert år i årene 2018-2021.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Klima- og Miljøudvalget har ikke formuleret konkrete ønsker til anvendelsen.
 
Forvaltningen foreslår, at pengene bruges til at understøtte igangværende og nye initiativer, der lever op til naturpark-strategien og underbygger brugerrådets arbejde og prioriteringer, herunder:
 
· Offentlige møder, brugerrådsmøder, inddragelse og samskabelse, herunder projektet ”Naturen i Arnbjerg” og ”Generationsmødet” (ca. 25.000 kr.)
· Projekt børneskov (ca. 30.000 kr.)
· Naturprojekter (ca. 50.000 kr.)
· Faciliteter som bænke, hegn, shelters, stier, udsigtskiler (ca. 50.000 kr.)
· Kommunikation ift. snitfladen mellem udviklingsplanen for Viborg Søerne og Viborg naturpark (ca. 20.000 kr.)
· Antropologistudie om normer og værdier i naturparken (ca. 25.000 kr.)
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Sagsid.: 17/61015
Resume
Efter afholdt fordebat vurderer forvaltningen, at de indkomne forslag og ideer skal forelægges til politisk beslutning inden udarbejdelse af planforslag og miljøkonsekvensrapport/miljørapport. Der er indkommet 89 forslag og ideer, som især handler om de afledte udfordringer ved et eventuelt biogasanlæg, herunder transport, vejforhold, lugt, støj, natur, landskab og lokalområdets udviklingsmuligheder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der tages stilling til, om planlægningen fortsættes som beskrevet,
 
2. at der tages stilling til, om miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet,
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde var det oplyst, at den korrekte beslutning i Klima- og Miljøudvalget ikke var anført i sagens indstilling.
 
Den korrekte beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2018 (sag nr. 9) lyder:
 
”Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,
 
2. at miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,
 
2. at miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,
 
2. at miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 25. januar 2018 (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen og den forudgående offentlighedsfase for et biogasanlæg syd for Vammen.
 
 
Inddragelse og høring
Fordebat
Der har været afholdt fordebat i perioden 1. februar 2018 til 14. marts 2018 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet af miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten. Til fordebatten og høringen af berørte myndigheder blev der udarbejdet et debatmateriale (bilag 1).
 
Borgermøde
Debatten på borgermødet den 28. februar 2018, hvor der deltog ca. 200 borgere, drejede sig om:
Placering
Vejforhold og transport
Transportafstand
Lugtgener
Klimaregnskab
Påvirkning af natur og landskab
Påvirkning af lokalområdets udvikling
Uvildighed i vurderinger
 
Forslag og ideer
Der er indkommet 89 besvarelser med forslag og ideer, heraf 1 høringssvar fra berørte myndigheder (Viborg Stift). De samlede besvarelser er i bilag 2. Besvarelserne omhandler:
· Trafik, vejforhold og trafiksikkerhed
· Transportafstand
· Partikelforurening fra transport
· Lugt fra biogasanlæg og transporter
· Støj fra aktiviteter på biogasanlægget og fra transport
· Påvirkning af natur, landskab og støjfrit område
· Risiko for udslip af biomasse fra biogasanlæg og transporter
· Placering og forslag til alternativ placering
· Gasledning til naturgasnet
· Energiforbrug og klima
· Majsdyrkning
· Påvirkning af lokal udvikling
· Værdiforringelse af ejendom
· Erstatningsmulighed
· Udgifter til vejanlæg og vejvedligeholdelse
· Kommunegaranti, tilskudsordninger og samfundsøkonomi
· Ejerforhold
· Ansøgning og planlægningsproces
 
 
Beskrivelse
Forvaltningens behandling af forslag og ideer er i bilag 3. Bilaget indeholder et kortfattet resume af de indkomne forslag og ideer samt forvaltningens vurdering og forslag til svar til disse.
 
Hvis planlægningen fortsættes, vil de indkomne ideer og forslag i stort omfang blive belyst i miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten, der skal ledsage planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at følgende emner fra fordebattens forslag og ideer i givet fald indgår i miljørapporten og den videre planlægning:
· en belysning af ruterne for biomassetransport, og beskrivelse af hvor stor merbelastningen bliver på vejene omkring biogasanlægget.
· belysning af vejenes eksisterende tilstand og en gennemgang af udsatte lokaliteter.
· belysning af en eventuel påvirkning af trafiksikkerheden på udsatte lokaliteter.
· lugtberegninger og beskrivelse af håndtering af lugt fra biogasanlægget og lastbiltransporter.
· belysning af hvordan støj fra aktiviteter på biogasanlægget vil påvirke omgivelserne omkring biogasanlægget, og hvordan en forøget trafikstøj vil påvirke omgivelserne på udvalgte steder i Vammen, Rødding samt det i Kommuneplanen udpegede støjfri område ved Tjele Langsø.
· beskrivelse af biogasanlæggets påvirkning på natur, landskab og fortidsminder samt Natura2000 områder og de i Kommuneplanen udpegede værdifulde landskaber omkring Tjele Langsø. Rapporten skal indeholde visualiseringer af biogasanlægget.
· belysning af håndteringen af gylle på biogasanlægget og ved transporter, samt risiko, eventuelle konsekvenser og afværgeforanstaltninger for gylleudslip.
· beskrivelse af en alternativ placering ved DLG Fabrik Tjele og et 0-alternativ.
· beskrivelse af biogasanlæggets bidrag til reduktion af klimagasser samt en beskrivelse af, hvor meget det forventede energiforbrug til diesel til transport vil udgøre i forhold til anlæggets bruttoenergiproduktion.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
 
Planforslag til vedtagelse
Ultimo 2018
Offentlig høring
Ultimo 2018
Endelig vedtagelse
Primo 2019
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Planerne og det ansøgte projekt kan resultere i et øget behov for vedligeholdelse af det eksisterende kommunale vejnet omkring Vammen og eventuelle investeringer i forstærkninger og udvidelser af udvalgte vejstrækninger. Miljørapporten skal belyse den trafikale merbelastning, og på den baggrund skal der tages stilling til, hvorvidt der eventuelt er basis for at indgå en udbygningsaftale med ansøger.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en lokalplan, en miljøvurdering af planforslagene og en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet endvidere en miljøgodkendelse.
 
Miljøvurderingens miljørapport og miljøkonsekvensvurderingens miljøkonsekvensrapport slås sammen i én miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet.
Bilag

Sagsid.: 18/19169
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter ansøgningerne om vindmølleprojekter og beslutter procedure for en eventuel kommende planlægning.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at byrådet godkender udvalgets indstilling.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget drøftede ansøgningerne om vindmølleprojekter og besluttede at indstille til byrådet
 
1. at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring
Sagsfremstilling
Historik
Klima- og Miljøudvalget besluttede på et møde den 25. februar 2016 (sag nr. 1) en prioriteret rækkefølge for planlægning af 5 konkrete vindmølleprojekter: 1. Låstrup, 2. Daugbjerg, 3. Vinge, 4. Tolstrup, 5. Dalgas Plantage. Efter endt fordebat for vindmølleprojektet ved Låstrup besluttede byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 17) at stoppe planlægningen ved Låstrup.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på et møde den 1. juni 2017 (sag nr. 1), at der i 2017 ikke arbejdes videre med de 4 prioriterede vindmølleprojekter (Daugbjerg, Vinge, Tolstrup, Dalgas Plantage). Endvidere besluttede Klima- og Miljøudvalget, at forvaltningen skulle rette henvendelse til Forsvarsministeriet om mulighed for opstilling af vindmøller på forsvarets arealer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse svarede den 28. november 2017, at opsætning af vindmøller ikke er foreneligt med Forsvarets øvelsesaktiviteter, idet en række militære aktiviteter i så fald ikke kan gennemføres.
 
Der er den 9. april 2018 indkommet en ny ansøgning om opstilling af 4 vindmøller vest for Finderup øvelsesterræn. Placeringen ligger 2,3 km fra ansøgningen ved Daugbjerg. Hvis der skal planlægges for begge projekter, skal det belyses, om vindmølleprojekternes samlede påvirkning af landskabet anses for ubetænkelig. Det er et krav fra vindmøllebekendtgørelsen til planlægning for vindmøller, der ligger nærmere end 28 gange totalhøjden (svarende til 4,2 km mellem vindmøller på 150 meter i totalhøjde).
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har haft kontakt til alle ansøgere, og de er givet mulighed for at opdatere ansøgninger og beskrivelser af projekterne bl.a. mht. vindmøllestørrelser og nabotiltag.
 
Ansøgerne fra hhv. Vinge (Tjele) og Tolstrup har henvendt sig for at høre til mulighederne for at fremme planlægningen for disse vindmølleprojekter.

Forvaltningen har henvendt sig til ansøgerne fra Daugbjerg og Dalgas Plantage for at få en opdatering af ansøgningsstatus. Begge ansøgere har meddelt, at deres ansøgning fortsat er aktuel.
 
Notat med en gennemgang af de 5 ansøgninger er i bilag 1.
 
Forvaltningen har i notatet vurderet ansøgningerne med baggrund i kriterier fastsat i bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, Kommuneplan 2017-2029 og mindste afstand til boliger på 600 m. Alle områder er desuden blevet besigtiget, og der er foretaget en landskabelig vurdering. Der indgår desuden en beskrivelse af nabotiltag i de tilfælde, hvor ansøger har redegjort for det. Dette indebærer f.eks. opkøb af naboejendomme og oprettelse af lokale grønne ordninger.
 
Her følger en kort beskrivelse og konklusion for hver af de 5 ansøgninger:
 
Daugbjerg
Der er søgt om opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter 1,2 km øst for Daubjerg. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med ansøgningen ved Daugbjerg. Projektets påvirkning af flagermus er et af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.

Der er indkommet en ansøgning om opstilling af vindmøller 2,3 km vest for området (se nr. 5). Hvis der skal planlægges for begge projekter, skal det belyses, om vindmølleprojekternes samlede påvirkning af landskabet anses for ubetænkelig. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der kun arbejdes videre med en af ansøgningerne. Arbejdes der videre med denne ansøgning, skal vindmøllernes indflydelse på damflagermusens integritet undersøges yderligere. 
                             
Vinge
Der er søgt om opstilling af 10 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter på en let buet række sydvest for Vinge. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med projektet, hvis vindmøllerne kan opstilles på en lige linje. Projektets påvirkning af fuglebeskyttelsesområde, værdifuldt landskab, værdifuldt kulturmiljø, Hobro Landevej og beskyttet gravhøj er nogle af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.
 
Tolstrup
Der er søgt om opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter på en enkelt række i Faldborgdalen umiddelbart øst for Kjellerupvej og lige nord for kommunegrænsen til Silkeborg Kommune. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med projektet. Projektets påvirkning af det geologiske interesseområde samt Kjellerupvej og jernbanen er nogle af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.
 
Dalgas Plantage
Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i en enkelt række lige syd for Skivevej og øst for Dalgas Plantage. Området, der søges opført vindmøller i, er inden for indflyvningszonen til Skive Lufthavn. Området ligger 2,4 km nordøst for vindmølleområdet ved Gammelstrup. Samlet set vurderer forvaltningen, at områdets nærhed til andre vindmøller samt indflyvningszonen til Skive Lufthavn gør det mindre egnet til planlægning for vindmøller.
 
Vest for Finderup Øvelsesterræn
Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i en enkelt række syd for Holstebrovej og vest for Finderup Øvelsesterræn. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med projektet. Projektets påvirkning af værdifuldt landskab, Forsvarets radar samt flagermus er nogle af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.
 
Der er en anden ansøgning om opstilling af vindmøller 2,3 km vest for området (se nr. 1), og det skal derfor belyses, om vindmølleprojekternes samlede påvirkning af landskabet anses som ubetænkelig. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der kun arbejdes videre med en af ansøgningerne.
 
Energiproduktion og Klimastrategi
I 2009 vedtog byrådet en klimastrategi for Viborg Kommune. Klimastrategien fastsætter en målsætning om, at kommunens udledning af drivhusgasser reduceres, så kommunen som helhed bliver CO2-neutral. Vindmøller er nævnt i strategien som et muligt initiativ for CO2-reduktion.
 
I 2012 blev der af et bredt flertal i Folketinget indgået en energiaftale, som bl.a. fastlægger, at vindkraft skal dække ca. 50 % af elforbruget i år 2020 mod ca. 22 % i 2010.

Status for Viborg Kommune er, at 21 % af elforbruget dækkes af vindmøller i kommunen. 59 % af elforbruget i kommunen produceres på anlæg uden for kommunen.
De 5 ansøgte vindmølleprojekter vil tilsammen omfatte 24 vindmøller med en samlet effekt på ca. 88 MW. Ved realisering af alle projekter vil vindkraftproduktionen i Viborg Kommune stige med 116 % og 46 % af elforbruget i kommunen vil blive dækket af vindmøller i kommunen.
 
Viborg Kommune har ikke nogen store sammenhængende områder med stor afstand til beboelse, der er særligt oplagte som vindmølleområder. Forvaltningen vurderer, at 4 af de ansøgte områder er egnede til planlægning for vindmøller. 
 
Såfremt der træffes beslutning om at igangsætte videre planlægning, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring. Ved Daugbjerg og Finderup afventer afklaring om relationen mellem de to projekter, og ved Dalgas afventer afklaring på placering i indflyvningszonen til Skive Lufthavn.
 
Alternativer
Forslag til alternative planlægningsscenarier:
1. Der igangsættes en samlet fordebat for alle ansøgninger på én gang som led i en samlet planlægning for vindmøller i Viborg Kommune. Efter fordebatten tages der politisk stilling til den videre planlægning.
2. Der igangsættes en fordebat for ét vindmølleområde ad gangen i en politisk prioriteret rækkefølge.
 
Hvis byrådet igangsætter fordebatten for ét eller flere vindmølleprojekter, vil Klima- og Miljøudvalget efterfølgende skulle tage stilling til et forslag til proces for fordebat.
 
 
Tidsperspektiv
Hvis fordebatten igangsættes, forventer forvaltningen følgende udkast til tidsplan:
 
Fordebat
Ultimo 2018
Behandling af fordebat
Primo 2019
Planforslag til vedtagelse
Medio 2019
Offentlig høring
Medio 2019
Endelig vedtagelse
Ultimo 2019
                            
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Alle ansøgninger er uden for udlagte vindmølleområder i Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Vindmølleprojekternes realisering kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af projekterne.
Bilag

Sagsid.: 12/11945
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget udpeger en formand og en suppleant til Grundvandsforum.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Birthe Harritz udpeges som formand for Grundvandsforum, og
 
2. at Kurt Johansen udpeges som suppleant, idet Anders Jensen for nuværende er stedfortræder.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet i Klima- og Miljøudvalget den 30. november 2017 (sag nr. 15), ”Revision af kommissorium for Grundvandsforum”, besluttede Klima- og Miljøudvalget, at der fortsat skal være politisk repræsentation i Grundvandsforum.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Kommunerne skal ifølge lov om vandforsyning § 12 nedsætte et Grundvandsforum. Det er et rådgivende forum og skal primært være et idéudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre planer for beskyttelse af grundvandsressourcerne i kommunen i et positivt samspil med de berørte parter, samtidig med at den bedst mulige beskyttelse af grundvandet opnås. Se sag nr. 12 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2015 for yderligere omkring Grundvandsforum.
 
I kommissoriet for Grundvandsforum i Viborg Kommune (se bilag 1) står: ”Byrådet udpeger fra sin midte en repræsentant og tilhørende suppleant, der varetager formandsposten i Grundvandsforum”.
 
Møder i Grundvandsforum afholdes 1-3 gange årligt og primært forud for offentliggørelse af forslag til indsatsplaner og andre aktuelle emner, som er aktuelle i forbindelse med grundvand og drikkevand.
 
Referater fra møder i Grundvandsforum lægges ud på Viborg Kommunes hjemmeside.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/14611
Resume
Yeti Adventure Challenge er Danmarks største løb og event indenfor adventure race. Silkeborg Kommune har gennem 3 år støttet udviklingen af denne event og fra 2018 og frem har Viborg Kommune mulighed for at indgå i arrangementet.
Sagen blev behandlet 20. marts 2018 og genoptages på dette møde.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
 
2. at der som beskrevet i sagen indgås en 3-årig samarbejdsaftale med YETI Adventure Challenge indenfor en kommunal beløbsramme på 100.000,- kr. årligt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at sagen tilbagesendes Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på anvisning af anden finansieringsmodel.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
 
2. at der som beskrevet i sagen indgås en 3-årig samarbejdsaftale med YETI Adventure Challenge indenfor en kommunal beløbsramme på 100.000,- kr. årligt.
Forvaltningens bemærkninger
Der er tale om en udgift på 100.000 kr. i hvert af årene 2018-2020. Forvaltningen bemærker, at finansieringen er uklar. I henhold til Viborg Kommunes økonomistyringsprincipper, skal udvalgene selv finansiere udgifterne på deres politikområder både i indeværende år og i budgetforslag 2019 - 2022. På grund af det turistmæssige islæt kan det dog overvejes at finansiere initiativet via Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje.
Sagsfremstilling
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde 20. marts 2018, hvor udvalget besluttede,
 
1. at forvaltningen bemyndiges til så vidt muligt at forhandle en aftale for perioden 2018 - 2021 på plads, med udgangspunkt i en økonomisk ramme på max 100.000 kr. årligt,
 
2. at sagen efterfølgende behandles i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet projektet har stort turistmæssigt potentiale.
 
På baggrund heraf har forvaltningen forhandlet med Yeti Adventure Challenge og resultatet heraf foreligger til udvalgets møde 29. maj 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fra sagsbeskrivelsen til behandlingen af sagen på mødet 20. marts 2018:
 
”Adventure Race er en outdoor-ekspedition i løbsformat. Det foregår i hold af 3-4 personer og stiller store krav til deltagernes alsidighed. Varigheden kan være alt fra 4 timer til 3 uger. Sporten er spektakulær, meget seværdig og oplever lige nu en voldsom vækst både nationalt og internationalt.
 
Viborg Kommune arbejder med etablering af tættere samarbejdsrelationer til Silkeborg Kommune. Herudover er de to kommuner i drøftelser vedr.  etablering af en ny fælles satsning indenfor MTB og outdoor, baseret på bl.a. projekt ’Viborg Trail Arena’ der etablerer over 100 km sammenhængende sti- og sporforløb i Viborg Kommune. Tilsvarende etablerer Silkeborg Kommune også nye spor og en ’trail park’, og de to kommuner vil i fællesskab kunne udgøre en ny MTB turist-destination.
 
Yeti Adventure Challenge er en event, der bygger ovenpå de satsninger, som Silkeborg og Viborg Kommune har besluttet, og som her bakkes op af erhvervsliv, turisme-, event- og foreningsliv. Målet er en tilbagevendende event, der i samarbejde med bl.a. Sport Event Denmark får internationalt potentiale og kan skabe et fyrtårn indenfor outdoor-satsning. Øvrige partnere er f.eks. Eniig, Radisson Blu, Visit Silkeborg og en række outdoor-firmaer, f.eks. Yeti, der sælger dansk udstyr, tøj m.m. til sport og friluftsliv. Arrangementet er juridisk organiseret i en selvstændig forening, i tæt samarbejde med lokale foreninger i Silkeborg.
 
Adventure Racing har traditionelt været en nichesport for nogle få ekstremsportsfolk. Men med Yeti Adventure Challenge bliver sporten åbnet op for både publikum og turister. Løbet har været afholdt gennem 3 år, med udgangspunkt i Silkeborg – og er det største Adventure Race i Danmark.
I 2018 bliver løbet for første gang – og som første danske løb nogensinde - del af den europæiske AR-løbsserie ARES. Dette betyder at løbet udvides, således at hoveddistancen bliver på +40 timer for vindertiden. Dette medfører, at løbet i 2018 skal udenfor Silkeborg Kommune, og her har Viborg Kommune sikret mulighed for at blive samarbejdspartner, bl.a. med mulighed for allerede i 2018 at blive startby.
 
I 2020 bliver YETI Aventure Challenge vært for det første World Series løb nogensinde på dansk grund. 2020 tjener også som kvalifikationsløb til VM 2021 og for-træning for de mest ambitiøse hold. Efter planen kulmineres satsningen med værtskab for VM i 2021 – alt sammen i tæt samarbejde med Sport Event Denmark.
 
Forvaltningen vurderer, at foreningen bag løbet er en særdeles kompetent organisation, der udover at afvikle de krævende løb også kan løfte YACS fra et sportsstævne til en stor, kommerciel sportsevent, hvor både foreninger, turisme og erhvervsliv engageres.
Såfremt Viborg Kommune engagerer sig i projektet vil lokale foreninger, Visit Viborg og lokale virksomheder blive inddraget i det videre arbejde. Herudover vil særlige Viborg-lokationer som f.eks. det nye MTB-spor, Mønsted Kalkgruber, Hald Sø/Dollerup, Viborg-søerne, Domkirkekvarteret m.m. blive indtænkt i ruten, med mulighed for at profilere disse lokationer og lave særlige ’spots’ for publikum.
 
Foreningen synes stærk mht. økonomi og ressourcer til at fastholde position som Danmarks største Adventure Race. Viborg Kommune ansøges om bidrag på kr. 100.000 kr. årligt. Den samlede omsætning for løbet udgør i 2018 1,4 mio. kr., hvor bevilling fra Silkeborg Kommune udgør 270.000,- kr., og f.eks. erhvervssponsorater 7 – 800.000 kr. Deltagerbetaling udgør kun ca. 15% af den samlede omsætning, idet de ca. 500 atleter er på højt niveau og normalt ikke betaler for deltagelse i denne slags stævner”.
 
 
I forlængelse heraf har forvaltningen forhandlet med arrangørerne for at afklare Viborg Kommunes muligheder for at indgå som medarrangør på nogenlunde lige fod med Silkeborg Kommune, idet Viborg Kommunes eventuelle støttebeløb dog sættes til max 100.000,- kr. Løbsarrangør ser gerne dette samarbejde og er indstillet på både at placere løbsstart og ca. halvdelen af den samlede rute indenfor Viborg Kommune. Samtidig er løbsarrangør indstillet på at lade ruten gennemgå særlige positioner, som Viborg Kommune ønsker promoveret i turist- og erhvervsmæssig sammenhæng i forbindelse med løbet, f.eks. søerne i Viborg, Hald Sø og Dollerup-området, Mønsted Kalkminer, Gudenåen, Viborg Sygehus (rappelling) m.fl.
 
Herudover er løbsarrangør indstillet på at koordinere Adventure Challenge med det lokale ’24.timers løbet’, der afvikles indenfor samme uge, men ikke på samme tidspunkt og næppe med samme deltagerkreds.
 
Endelig er løbsarrangør positiv overfor et samarbejde omkring den videre udvikling af Adventure Challenge frem mod et VM gerne i 2020 eller 2021, herunder hvordan løbet kan understøtte Viborg og Silkeborg Kommuners fælles satsning på outdoor turisme, bl.a. gennem etablering af MTB-spor.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Arrangementet afvikles medio august 2018.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune søges om tilskud på 100.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/17082
Resume
Sagen vedrører økonomiske konsekvenser forbundet med den forestående fusion imellem Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk og AN-Energi (Aalestrup – Nørager). Hvam – Gl. Hvam kraftvarmeværk varmeforsyner bl.a. Hvam Skole, som ejes af Viborg Kommune – Kultur & Udvikling. Hvam Skole benyttes som kulturhus og samlingspunkt for lokalområdet, samt af de lokale spejdere. En del af lokalerne lejes ud til aktivitetstilbuddet ”Hatten”. Hvam Skole blev inden kommunesammenlægningen i 2007 nedlagt som folkeskole i forbindelse med en ændret skolestruktur fra 2005 i den tidligere Aalestrup Kommune.
Fusionen imellem de to kraftvarmeværker er begrundet i bortfaldet af det støttebeløb, som strømproducerende kraftvarmeværker har modtaget fra staten for at stå til rådighed, når der mangler strøm i el-nettet. Støttebeløbet bortfalder med udgangen af 2018.
Som konsekvens af beslutningen, om at lade Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk fusionere med AN-Energi, skal der etableres en transmissionsledning imellem de to kraftvarmeværker. Endvidere forudsættes det, at der foretages en udligning af restgælden i tidligere investering i teknisk anlæg i Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk, som endnu ikke er afskrevet på fusionstidspunktet 1. juli 2018.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at tage stilling til dækning af ekstraordinær udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.,
 
2. at gældsudligningsbidraget på samlet 84.182 kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den ekstraordinære udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr. i første omgang finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget, og
 
2. at beløbet afdrages af Kultur- og Fritidsudvalget i takt med opnåede driftsbesparelser.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at tage stilling til dækning af ekstraordinær udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.,
 
2. at gældsudligningsbidraget på samlet 84.182 kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen bemærker, at finansieringen er uklar med hensyn til udgiften på 550.000 kr. i 2018 til etablering af transmissionsledningen.  I henhold til Viborg Kommunes økonomistyringsprincipper, skal udvalgene selv finansiere udgifterne på deres politikområder, idet der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Kultur- og Fritidsudvalget kan overveje at finansiere udgiften via driftspuljen: "Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område", der endnu ikke er fuldt udmøntet i 2018.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk onsdag 28. marts 2018 (bilag 1) besluttedes, at lade kraftvarmeværket fusionere med AN-Energi (Aalestrup – Nørager) pr. 1. juli 2018. Som konsekvens af fusionen skal der etableres en ny transmissionsledning, samt foretages en gældsudligning imellem brugerne i Hvam- Gl. Hvam kraftvarmeværks forsyningsområde, og resten af brugerne i det fusionerede kraftvarmeværks forsyningsområde.
 
Blandt de fremmødte stemte 73 andelshavere for forslaget, 6 stemte imod forslaget, og 1 stemte blankt.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Fusionen imellem de to kraftvarmeværker er begrundet i bortfaldet af det støttebeløb, som strømproducerende kraftvarmeværker har modtaget fra staten for at stå til rådighed, når der mangler strøm i el-nettet. Støttebeløbet bortfalder med udgangen af 2018.
Bestyrelsen for Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk har på baggrund af en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser, og de forskellige handlemuligheder besluttet, at den for forbrugerne mest fordelagtige løsning på den økonomiske udfordring, som bortfaldet af støttebeløbet medfører er, at lade Hvam – Gl. Ham kraftvarmeværk fusionere med AN-Energi. Det betyder i praksis, at der skal etableres en transmissionsledning imellem de to kraftvarmeværker. Omkostningen til etablering af den nødvendige transmissionsledning beløber sig til 12,5 mio. kr.
 
Der er 174 forbrugshusstande tilknyttet Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk. Grundfos afdeling i Hvam er den største forbruger og Viborg Kommune (Hvam Skole) den næststørste. Forvaltningen var forud for den ekstraordinære generalforsamling d. 28. marts 2018 i dialog med Grundfos om fusionsforslaget. Grundfos oplyste i den forbindelse, at virksomheden stillede sig positivt overfor forslaget om fusion, og dermed også accepterede, at skulle bidrage til finansieringen af transmissionsledningen med 3,8 mio. kr., som forudsat i fusions-forslagets økonomiske fordelingsnøgle (bilag 2).
 
På den ekstraordinære generalforsamling stod valget reelt imellem, at indgå i en fusion med Aalestrup- Nørager Kraftvarmeværk (AN-Energi), og dermed et ”tilvalg” af den nødvendige udgift til en transmissionsledning, -eller, at fortsætte som selvstændigt kraftvarmeværk, hvor den manglende indtægt fra støttebeløbet fremadrettet ville skulle finansieres igennem en markant højere varmetakst. Begge modeller ville medføre øgede udgifter for brugerne af Hvam -Gl. Hvam Kraftvarmeværk. Beslutningen om at indgå i en fusion med AN-Energi er på sigt den billigste løsning i lyset af bortfaldet af støttebeløbet. Forslaget om at lade kraftvarmeværket fusionere mødte stort flertal.
 
Som følge af fusionen vil AN-energi overtage Hvam-Gl.Hvams forsyningsområde ved, at der etableres en transmissionsledning mellem værket i Aalestrup og værket i Hvam. Målsætningen med fusionen er, at varmeprisen fremadrettet bliver den samme i begge værker. Det betyder en lavere varmepris fremadrettet i det nuværende Hvam-Gl.Hvam område. Det er en forudsætning for fusionen, at de nødvendige tekniske investeringer finansieres af de nuværende brugere i Hvam- Gl.Hvam. ”Almindelige” husstande vil derfor skulle bidrage med 58.549 kr. til den nye transmissionsledning.
 
 
Viborg Kommune ved Kultur & Udvikling er, som ejer af Hvam Skole andelshaver/ forbruger i kraftvarmeværket når fusionen gennemføres 1. juli 2018.
Som konsekvens af generalforsamlingens beslutning skal Viborg Kommune betale bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.
 
Viborg Kommune (Hvam Skole) og Grundfos vil være de 2 største ”bidragsydere” med henholdsvis 550.000 kr. og 3.800.000 kr. i finansieringsbidrag. Den resterende sum op til 12.500.000 kr. finansieres af de private forbrugere, samt AN-Energi. Fordelingsprincippet er beskrevet i bilag til sagen.
 
Udover finansieringsbidraget til transmissionsledningen vil Viborg Kommune, som konsekvens af generalforsamlingsbeslutningen, skulle udrede et gældsudligningsbidrag på i alt 84.182 kr. fordelt på årene 2018-2021. Gældsudligningsbidraget er begrundet i en restgæld vedr. en gasturbine i Hvam- Gl. Hvams kraftvarmeværk som ikke er fuldt ud
afskrevet ved fusionens ikrafttrædelse. Viborg Kommunes gældsudligningsbidrag er fastsat på baggrund af kvadratmeter (1903 m2), samt forbrug i fyringssæsonen 2016/2017 (131,4 MWh). Viborg Kommunes gældsudligningsbidrag er fastsat på lige vilkår med de private forbrugere.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Fusionen træder i kraft pr. 1. juli 2018. Transmissionsledningsbidraget på 550.000 kr. forfalder i løbet af juli 2018. Gældsudligningsbidraget på i alt 84.182 kr. forfalder med 12.026 kr. i 2018 og 24.052 kr. i 2019, 2020 og 2021.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Set i forhold til uændret drift (uden fusion og med bortfald af det statslige støttebeløb) vil Viborg Kommunes udgift i 2030 overstige den samlede udgift som følger af fusionen. Der er således, -på sigt, tale om en reel besparelse for Viborg Kommune, om end den først indtræffer fra 2031. Fra 2031 vil der være tale om en årlig besparelse på mere end 55.000 kr.
 
VED FUSION MED AN-ENERGI
2018
2019
2020
2021
2022
2030
Varmeforbrug
47.037
94.074
94.074
94.074
94.074
94.070
Afskrivningsbidrag/Gældsudligning
12.026
24.052
24.052
24.052
0
0
Transmissionsledningsbidrag
550.000
0
0
0
0
0
I alt pr. år
611.081
118.126
118.126
118.126
94.074
94.070
Akkumuleret udgift
611.081
729.207
847.333
965.459
1.059.533
1.812.101
VED UÆNDRET DRIFT
Varmeforbrug
47.992
95.983
95.983
95.983
95.983
95.983
Bortfald af grundbeløb for elproduktion
0
42.027
53.489
53.489
53.489
53.489
I alt pr.år
47.992
138.010
149.472
149.472
149.472
149.472
Akkumuleret udgift
47.992
186.002
335.474
484.946
634.418
1.830.194
 
Den samlede u-budgetterede merudgift som følge af fusionen imellem de to kraftvarmeværker er 550.000 kr. i transmissionsledningsbidrag, samt 84.182 kr. i gældsudligningsbidrag, i alt 634.182 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Kommunes juridiske afdeling har vurderet Viborg Kommunes muligheder for at udtræde som forbruger i Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk. En udtrædelse vil medføre udgifter til fjernelse af forsyningsstik, målere, m.v., samt udgifter til etablering af alternativ opvarmning af Hvam Skole. Disse omkostninger formodes markant at ville overstige udgifterne, som følger af fusionen.
På baggrund af juridisk afdelings undersøgelse forventes der ikke, at dukke tilsvarende sager op i forbindelse med øvrige kraftvarmeværker i Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 18/25345
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har siden 2013 været regional partner i samarbejdet omkring europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017.
Da kommunerne i region Midtjylland besluttede at bakke op om Aarhus Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017, var det bl.a. med henblik på, at søge at skabe grundlag for en langsigtet og bred satsning med klare regionale dimensioner, samt at styrke samarbejde og relationer af fælles interesse i hele regionen.
Det har været et centralt formål med det regionale samarbejde, at Aarhus 2017- satsningen skulle blive en løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. På denne baggrund har Viborg Kommune arbejdet målrettet med at placere Viborgs styrkepositioner på animations- og kunstområdet centralt i indholdsprogrammet for kulturhovedstadsåret.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Return on Investment (ROI) er en beregning af tilbageførsel af økonomiske midler set i forhold til den enkelt kommunes økonomiske bidrag til Aarhus 2017 samarbejdet.
 
Det blev i 2015 besluttet i kultursamarbejdets regionale styregruppe, hvor alle deltagende kommuner er repræsenteret, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt indenfor den enkelte kommunes kommunegrænse.
Den anvendte metode til beregning af ROI fremgår af bilag til sagen.
 
Fonden Aarhus 2017 har 8. maj 2018 meddelt, at Viborg Kommunes endelige ROI ender på 166%
 
Det er blandt andet programaktiviteterne i forbindelse med Snapsting – Rethink your audience, Viborg Animations Festival 2017, og Viborg Kunsthals mange Aarhus 2017 relaterede udstillingsaktiviteter, der har været medvirkende til dem flotte ROI-procent.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har i henhold til den indgåede aftale med Fonden Aarhus 2017 i perioden 2013 – 2017 indbetalt i alt 6.678.261 kr. til Aarhus 2017.
Der er tilbageført programaktiviteter til Viborg Kommune til en værdi af 11.071.441 kr.
Det er dette beløb der lægger til grund for beregningen af ROI på 166%.
 
Fonden Aarhus 2017’s programbudget er 326.228.859 kr., hvoraf 83% svarende til 271.001.29 kr. indgår i grundlaget for ROI beregningen. ROI beregningen baserer sig udelukkende på den del af programbudgettet, de er udbetalt via bevillinger til aktiviteter i 2013-2018.
 
De deltagende midtjyske kommuner har tilsammen opnået et ROI på 86.521.365 kr. på baggrund af en investering på 48.797.389 kr. svarende til et ROI på 175,3 %
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/24067
Forvaltningens bemærkninger
Landdistriktsudvalget har fremsendt henvendelsen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse med en ordlyd, som fremgår af bilag nr. 3.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter henvendelsen og tager stilling til det videre forløb.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at henvendelsen fra Landdistriktsudvalget indgår som inspiration ved udarbejdelsen af det oplæg til markedsføring af byggegrunde, som forvaltningen fremlægger for Økonomi- og Erhvervsudvalget i august.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at der fremsendes en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget med den nævnte ordlyd.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 29-05-2018
Landdistriktsudvalget besluttede,
 
1. at fremsende en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget med den nævnte ordlyd.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På de tre borgermøder, LDU har afholdt, har den oplevede mangelfulde markedsføring af byggegrunde i lokalområderne været på dagsordenen. En borger fra Vammen har endvidere sendt en henvendelse om samme.
 
I henhold til styrelsesvedtægtens paragraf §10, stk. 5 fremgår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for kommunikation og markedsføring.
 
Af samme vedtægt fremgår, at LDU skal understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder, herunder markedsføring,… initiativer til øget bosætning m.m.
 
I forlængelse heraf kan Landdistriktsudvalget sende en henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget med følgende ordlyd:
 
Landdistriktsudvalget har i sin dialog med borgerne i kommunens lokalområder oplevet stor utilfredshed med den oplevede mangelfulde markedsføring af kommunens byggegrunde. Den markedsføring, der finder sted via hjemmesiden, finder man utidssvarende og ikke dækkende for de behov der er.
 
Landdistriktsudvalget har noteret sig, at der er en overordentlig positiv udvikling i salget af byggegrunde, også i kommunens mindre byer og landsbyer, med et salg der i første kvartal i 2018 på 11 stort set er på niveau med det samlede for hele 2017, hvor 14 grunde blev solgt uden for Bjerringbro og Viborg. Teknik & Miljø arbejder derudover med at forbedre salgbarheden af grundene. Hjemmesiden er eksempelvis ved at blive ændret, så der kommer flere informationer ind omkring de enkelte byer, og der arbejdes også på at få lavet dronefilm, der viser de pågældende boligområder.  Teknik & Miljø forventer at forelægge en sag for Økonomi- og Erhvervsudvalget om mulighederne for en styrkelse af markedsføringen.
 
Landdistriktsudvalget opfordrer til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forstærker den positive udvikling i salg af byggegrunde i kommunens mindre byer og landsbyer gennem yderligere fokus på markedsføringen. Vi anbefaler en model, hvor lokalområderne inddrages i udviklingen, og hvor både Viborg Kommune og lokalområderne bidrager til at opnå den mest omkostningseffektive markedsføring, bl.a. ved at udnytte de oplagte muligheder, som henholdsvis kommune og lokalområder hver især har. Fx har lokalområderne det bedste lokale kendskab og stærke muligheder for markedsføring via sociale medier og de løbende aktiviteter, der foregår i lokalområdet, mens Viborg Kommune kan udnytte fx kommunens hjemmeside.
 
Landdistriktsudvalget opfordrer til, at disse betragtninger vedrørende byggegrunde i landdistrikterne inddrages i det igangværende arbejde med at forbedre markedsføringen af byggegrundene.
 
Der vedlægges et bilag med korte fakta om forhold af betydning for bosætning, som kan have betydning for indsats vedr. markedsføring.
 
Alternativer
Landdistriktsudvalget kan beslutte at anvende midler til en kampagne, udarbejdelse af materiale m.v. indenfor eget budget. En selvstændig kampagne vil også skulle finde sted indenfor de rammer for design m.v. som kommunen i øvrigt har vedtaget.
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet, med mindre der besluttes en egen kampagne
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetBilag

Sagsid.: 16/64750
Resume
På investeringsoversigten for 2018 og overslagsårene 2019-2021 er afsat midler i 2018 og 2019 til fase 2 og 3 i ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Ombygningen skal sikre tidssvarende faciliteter og understøtte forankringen af Housing First-baserede indsatser for hjemløse. På dagens møde fremsættes forslag om frigivelse af anlægsmidler til projektering af fase 2 og 3 af ombygningen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektering af ombygningen af Vibohøj, fase 2 og 3, igangsættes i 2018,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 13.686.000 kr. til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og 12.686.000 kr. i 2019,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet og
 
4. at udgiften på 12.686.000 kr. i 2019 finansieres dels af det resterende rådighedsbeløb på 3.695.000 kr. i 2018 og dels af det beløb på 8.991.000 kr., som er afsat på det basisbudget for 2019-2022, som er under udarbejdelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at projektering af ombygningen af Vibohøj, fase 2 og 3, igangsættes i 2018,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 13.686.000 kr. til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og 12.686.000 kr. i 2019,
 
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet og
 
4. at udgiften på 12.686.000 kr. i 2019 finansieres dels af det resterende rådighedsbeløb på 3.695.000 kr. i 2018 og dels af det beløb på 8.991.000 kr., som er afsat på det basisbudget for 2019-2022, som er under udarbejdelse.
Sagsfremstilling
Historik
Fase 1 af ombygningen er blevet gennemført i årene 2014-2016. Byrådet frigav anlægsmidler til fase 1 af ombygningen af Vibohøj på møderne den 30. oktober 2013 (sag nr. 10) og 17. juni 2015 (sag nr. 20).
 
Inddragelse og høring
Medarbejderrepræsentanter og ledelse fra Forsorgscenter Viborg har samarbejdet med Ejendomme & Energi om at udarbejde den projektbeskrivelse for ombygning af Vibohøj, som lå til grund for rådgiverudbuddet.
 
Udsatterådet vil blive orienteret om status på ombygningen, når det er relevant.
 
Beskrivelse
Det daværende Socialudvalg godkendte på mødet den 3. september 2013 (sag nr. 9) rapporten ”Fremtidens Forsorgsindsats” som grundlag for de kommende års udvikling af Viborg Kommunes indsats for hjemløse borgere. I rapporten om Fremtidens Forsorgsindsats anbefaledes en ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj til en fagligt mere hensigtsmæssig indretning og nutidig boligstandard.
Anbefalingen om ombygning af Vibohøj genfremsættes her som en særskilt bevillingssag, idet der søges om frigivelse af midler til projektering af fase 2 og 3 af ombygning af Vibohøj.
 
Baggrund for ombygningen
Vibohøj tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse personer, jævnfør servicelovens §110. Det nuværende Vibohøj blev taget i brug i 1967. Siden da er der sket en udvikling af både den faglige indsats, der ydes i sociale tilbud, og udformningen og indretningen af sociale tilbud. Dele af Vibohøj fremstår derfor ikke tidssvarende og hensigtsmæssig i forhold til forsorgsindsatsens faglige fokus på at forberede beboerne på samt at etablere sig i egen bolig. Det gælder især indretningen af de to værelsesgange, som ikke blev erstattet af nybyggeriet i fase 1, men også Vibohøjs øvrige arealer, fx modtagelsesfaciliteter, afrusningsfaciliteter og fælles opholdsarealer.
 
Indhold i ombygningens fase 2 og 3
I ombygningen fase 2 og 3 om- og/eller tilbygges dels to værelsesgange samt de faciliteter, som anvendes til modtagelse, social indsats og sundhedsindsats, samt en del af administrations- og personalefaciliteterne.
 
Oversigtskortet i bilag 1 viser de dele af Vibohøj, som forventes ombygget.
Funktionsdiagrammet i bilag 2 viser, hvilke konkrete funktioner, som forventes indeholdt i de om- og/eller tilbyggede bygninger.
 
Ombygningen har til formål at sikre, at Vibohøjs fysiske faciliteter frem over understøtter Forsorgscenter Viborgs kerneopgave, som er at støtte personer, som er ramt af hjemløshed til at opnå et selvstændigt liv i egen bolig. Derfor er det målet, at de fysiske faciliteter efter ombygningen giver beboerne størst muligt selvstændighed og træning i forhold til at mestre lovet i egen bolig. Det indebærer eksempelvis at det i projekteringen tilstræbes:
 
 • At de renoverede boliger udgør en selvstændig enhed med egen indgang direkte fra det fri.
 • At de renoverede boliger indrettes således, at borgeren har mulighed for selv at udføre de praktiske opgaver, de har forudsætninger for.
 
Når der ikke pr. automatik tilbydes hjælp på grund af bygningernes faciliteter og indretning, bliver det under opholdet muligt at afdække borgerens fremtidige behov for hjælp i dagligdagen under realistiske forhold.
 
Ovennævnte omstilling bør skabe grundlag for, at personaleressourcerne i højere grad koncentreres om relevant udrednings- og udviklingsarbejde i overensstemmelse med ”Housing First”-metoderne.
 
Anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen af Vibohøj.
På investeringsoversigten for 2018 og overslagsårene 2019-2021 er afsat følgende beløb i 2018 og 2019 til fase 2 og 3 i ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj:
 • 2018: 4.695.000 kr.
 • 2019: 8.991.000 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ved Byrådsbeslutning om frigivelse af anlægsmidler i juni 2018, vil projekteringen kunne påbegyndes straks efter sommerferien 2018, mhp. forvente afslutning af byggeriet ultimo 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/27073
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. marts 2018 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 491, for et boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro i offentlig høring fra den 22. marts til den 18. april 2018.
 
Oversigtskort er vedlagt i bilag nr. 1.
 
Lokalplanforslaget er vedlagt i bilag nr. 2.
 
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt fordebat i perioden 17. august til 13. september 2017, herunder en workshop den 29. august 2017
 
Der er efterfølgende blevet etableret en følgegruppe og ændringer og planer er efterfølgende drøftet med denne.
 
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 491 for et boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro har været i offentlig høring fra den 22. marts til den 18. april 2018. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslaget, som er vedlagt i bilag nr. 3.
 
 
Beskrivelse
Forslag til lokalplan nr. 491
Lokalplan B.048-1 for Hindbærkrattet i Bjerringbro blev vedtaget i 2006. Siden er lokalplanområdet blevet byggemodnet, men kun 9 af i alt 73 grunde er blevet solgt. Forslag til lokalplan nr. 491, er udarbejdet med henblik på at gøre området mere attraktiv og øge grundsalget i Hindbærkrattet. I forhold til lokalplan nr. B.048-1 er forslaget til lokalplan nr. 491 mindre restriktivt og udlægger et større areal til fællesareal.
Lokalplanforslaget har til formål,
- at udlægge området til boligformål,
- at sikre en harmonisk overgang til det åbne land,
- at udlægge areal til fælles opholdsareal.
 
Kommuneplan
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Forvaltningens bemærkninger
På baggrund af de indkommende høringssvar har forvaltningen følgende forslag til ændringer af lokalplanen:
5 af Hindbærkrattets 7 nuværende husstande gør i et samlet høringssvar indsigelse mod, at lokalplanforslaget fastsætter en max. højde for hækbeplantning, på 1,3 m, ud imod delområde V. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen bør imødekommes, da størstedelen af de eksisterede beboere bakker op om indsigelsen. Forvaltningen indstiller, at der i stedet fastsættes en højdegrænse på max. 1,8 m for alt hækbeplantning i Hindbærkrattet.
Derudover gøres indsigelse mod lokalplanforslagets § 6.2, hvoraf det fremgår, at der ikke må terrænreguleres inden for 2 meter fra ledninger. Det påpeges, at dette er en upræcis formulering. Forvaltningen vurderer, at § 6.2 er overflødig og derfor bør fjernes fra lokalplanen, da dette er et forhold, som altid beskrives i redegørelsen under afsnittet om servitutter.
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
Forvaltningens behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Området er udstykket og byggemodnet, og der vil derfor være omkostninger forbundet med de foreslåede ændringer i områdets struktur. Forvaltningen vurderer:
· at de ekstra byggemodningsudgifter vil løbe op i 1.716.000 kr.
· at mindre-indtægterne ved salg af alle grunde vil være på 1.224.000 kr.
Dermed kan de samlede omkostninger, forbundet med de forslåede ændringer til områdets struktur, opgøres til 2.940.000 kr. En mere udførlig oversigt over forvaltningens økonomiske vurdering er vedlagt som bilag 6.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I en lokalplan kan der alene optages bestemmelser vedrørende grundejerforeninger for nye områder. Eftersom området er både udstykket, byggemodnet og bebygget, kan området ikke karakteriseres som ”nyt”. Lokalplanforslaget lægger derfor op til ikke at ophæve, de af lokalplan nr. B-048-1 gældende bestemmelser vedrørende grundejerforenings oprettelse og forpligtelser mv


Bilag

Sagsid.: 17/27666
Resume
Forslag til lokalplan nr. 493 for detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – 2029 var i offentlig høring fra den 19. december 2017 til den 22. januar 2018. Under høringsperioden modtog Viborg Kommune 24 høringssvar til planforslagene. Omfanget af og indholdet i høringssvarene har resulteret i, at forvaltningen har udarbejdet en ny version af planforslagene.
 
De nye planforslag til hhv. lokalplan nr. 493 samt kommuneplantillæg nr. 13 er afhængige af vedtagelsen af et tillæg til lokalplan nr. 370 for bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. september 2017 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en dagligvarebutik og nye boliger ved Solvænget i Frederiks.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. december 2017 (sag nr. 39) at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring fra den 19. december 2017 til den 22. januar 2018.
 
 
Inddragelse og høring
Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 493 for detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 19. december 2017 til den 22. januar 2018. I løbet af høringsperioden blev der den 9. januar afholdt borgermøde i Frederiks. Der er i høringsperioden kommet 24 høringssvar til planforslagene, som er vedlagt i bilag 4.
 
Debatten på borgermødet og de efterfølgende indsigelser omhandlede hovedsageligt
· argumentationer for og imod en ny dagligvarebutik i Frederiks,
· forslaget om at give adgang til det nye boligområde via Brorsonsvej,
· til- og frakørsel til butikken parkeringsområde og vareindlevering,
· trafiksikkerheden langs Solvænget.
 
 
Beskrivelse
På baggrund af indsigelserne under høringsperioden har forvaltningen vurderet, at der er behov for en række ændringer i forslag til lokalplan nr. 493 samt forslag til tillæg nr. 13 i Kommuneplan 2017 - 2029. Forvaltningen vurderer tilmed, at ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om nye planforslag, hvorfor planforslagene jf. planlovens § 27, på ny skal politisk godkendes og udsendes i offentlig høring.  
 
Ændringerne i planforslagene betyder tilmed, at muligheden for at etablere detailhandel på Solvænget 1 i Frederiks også er afhængig af vedtagelsen af forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.C1.03 i Kommuneplan 2017 – 2029 og er udlagt til blandet bolig og erhverv. Desuden er området omfattet af detailhandelsramme FRED.D3.1 og udlagt som suppleringsområde (SPV).
 
Nyt forslag til lokalplan nr. 493
I det nye forslag til lokalplan nr. 493 udlægges lokalplanområdet fortsat til centerområde og giver mulighed for detailhandel i delområde I, parcelhusgrunde i delområde II og tæt-lav boligbebyggelse i delområde III.
 
I forhold til første forslag er der i det nye forslag til lokalplan nr. 493 ændret i § 5 om vej-, parkerings- og stiforhold:
· I det nye forslag etableres ensrettet kørsel indenfor butiksområdets kundeparkering. Dermed flyttes udkørsel fra kundeparkeringspladsen til butiksområdets anden vejtilslutning, hvor der også vil forekomme vareindlevering.   
· Vejadgang til boligområdets delområde II og III ændres til kun at tillade via én overkørsel til Solvænget. Ud imod Brorsonsvej skal vejen forsynes med en vendeplads.
 
Nyt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029
I overensstemmelse med det oprindelige forslag til kommuneplantillæg nr. 13, ophæves detailhandelsramme FRED.D3.1 i sin helhed. Dermed vil Solvænget 1 fremadrettet ikke være udlagt som suppleringsområde (SPV-område).
 
Ligeledes i overensstemmelse med det oprindelige kommuneplantillæg nr. 13 udvides rammeområde FRED.D1 til også at omfatte lokalplanområdets delområde I, således at der gives mulighed for at etablere detailhandel på denne del af Solvænget 1.
 
Til forskel fra det første forslag til kommuneplan tillæg nr. 13 hæver det nye forslag ikke den samlede detailhandelsramme i Frederiks fra 5.000 m2 til 7.500 m2.
 
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370
Dette lokalplantillæg har til formål at reducere det maksimale bruttoetageareal i lokalplan nr. 370, fra 2.500 m2 til 1.000 m2 detailhandel. Med 2.500 m2 detailhandel reserveret til lokalplan nr. 370 er der ikke rummelighed, i detailhandelsrammen til at etablere ny detailhandel andetsteds i Frederiks. Tillægget skal dermed sikre, at der bliver rummelighed, i detailhandelsrammen til at etablere et butiksområde ved den nedlagte tømmerhandel på Solvænget. 
 
Forvaltningens bemærkninger
En uddybende redegørelse af ændringerne i planlægningen og forvaltningens vurdering af, hvorfor det er nødvendigt med et nyt forslag til lokalplan nr. 493, et nyt forslag til kommuneplantillæg nr. 13 samt et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370, er vedlagt i bilag 5.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Offentlig høring: Juni – august 2018
Endelig vedtagelse: Oktober 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/60345
Resume
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Sct. Mathias Port” forhøjes med 2.550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og
 
2. at udgiften på 2.550.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som på nuværende tidspunkt er afsat på kontoen ”Realisering af Trafikplan for Viborg Midtby” på det basisbudget 2019-2022 (år 2019), der arbejdes med i øjeblikket.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Sct. Mathias Port” forhøjes med 2.550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og
 
2. at udgiften på 2.550.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som på nuværende tidspunkt er afsat på kontoen ”Realisering af Trafikplan for Viborg Midtby” på det basisbudget 2019-2022 (år 2019), der arbejdes med i øjeblikket.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på mødet den 22. november 2017 (sag nr. 13) givet en samlet anlægsbevilling på 10.857.000 kr. til kontoen ”Sct. Mathias Port” i Viborg. Byrådet har den 2. september 2015 (sag nr. 19) givet en bevilling på 299.000 kr. til forarbejdet og udarbejdelse af projektforslag.
 
 
Inddragelse og høring
Der har gennem hele projektet været inddraget borgere, handelsliv, ledningsejere m.fl., som kunne have en interesse.
 
 
Beskrivelse
For at binde gågaderne sammen er der lavet et projektforslag, som forbinder Vestergade i nord med Sct. Mathias Gade helt frem til Vesterbrogade.
 
Projektforslag fremgår af tidligere sag, og placeringen kan ses på bilag 1+2.
 
Der blev på baggrund af oprindelige projektforslag udarbejdet et anlægsoverslag på renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Port. Det oprindelig overslag er samlet opgjort til 10.840.000 kr.
 
Det nyligt udarbejdede detailprojekt samt anlægsoverslag på renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Port er opgjort til 13.390.000 kr. Det nyligt udarbejdede anlægsoverslag er udarbejdet med baggrund af de licitationspriser, som der lige har været på fornyelse af Kompagnistræde i Viborg i marts 2018, hvormed det forventes, at priserne i det nyeste overslag er retvisende.
 
I kraft af at projektet er blevet detailprojekteret, er projektet blevet specificeret og en række detaljer mv. belyst, hvormed er en række forhold fremkommet, som samlet medfører en forventet ekstraudgift. 
 
· Der er foretaget nyberegning af udgifter til bygherrerådgivning og lignende administrationsbidrag i det oprindelig overslag, hvilket der skal afsættes et beløb til i størrelsesorden 400.000 kr.
 
· I det tidligere overslag var der indregnet for få kvadratmeter brosten (ca. 200 m2). Desuden var der ikke medtaget, at det tilstødende fliseområder ved Dumpen, Vesterbrogade og Vestergade med de ældre søstensfliser skulle udskiftes. Samlet medfører det en merudgift på ca. 250.000 kr.
 
· Et opsving og generel travlhed blandt entreprenørerne medfører, at priserne på granit er steget. Dette medfører ca. 160.0000 kr. i ekstraudgifter.
 
· Der står i projektplanen, at der bør belyses med uplights eller downlights ved de forskellige træområder. Se side 22 i bilag 1. Dette er ikke indregnet i det oprindelige overslag. Dette medfører en ekstra udgift på ca. 190.000 kr.
 
· I det oprindelige overslag er ikke indregnet en fast fuge som i gågaderne, idet erfaringerne med faste fuger på daværende tidspunkt var beskedne.  Med de erfaringer forvaltningen har nu fra gågaderne efter nogle års drift med faste fuger, må forvaltningen anbefale, at belægningen udføres med faste fuger bl.a. af følgende grunde: 
 
· Det vil medføre markant øget drift af arealerne, idet grusfuger løbende skal renses for ukrudt og cigaretskod, der viste sig som et problem allerede det første år af den resterende del af gågaderne, inden man dengang etablerede faste fuger efter 1 år.
· Gågaderne vedligeholdes ugentligt ved rengøring med feje- og sugebil, som ved hvert vedligehold vil suge en smule af grusfugen op og dermed fjerne noget af fugen. Det vil dermed medføre løbende fyldning af fugerne med nyt fugemateriale.
· Nedre Gravene ligger med stort længdefald (mellem 20 og 35 promille fald), hvilket vil medføre, at regnvand vil bortskylle fugemateriale ved ikke faste fuger. Når der forsvinder fugemateriale, kan/vil det medføre, at brostenene ikke har ordentlig støtte og kan komme til at stå skævt, hvilket der har vist sig erfaringer med tidligere.
· Grusfuger egner sig ikke på brostensområder, hvor man går med stiletter.
· Brosten af den type, der lægger på den resterende del af gågaderne, egner sig ikke til grusfuger, idet de er kløvede på siderne og kanter uden fas. Fugerne bliver derfor meget brede, og når fugemateriale forsvinder over tid, vil kanterne virke meget skarpe.
 
Faste fuger som i de resterende gågader medfører en forventet merudgift på 1.550.000 kr.
 
Alternativer
Et alternativ til en projektbesparelse kan være, at projektets omfang gøres mindre, således at området fra Vestergade ned til spidsen af trappetorvet, som vist på bilag 3, ikke udføres. Dette vil give en besparelse på 1.350.000 kr.
 
Dermed vil man ikke få ført gågadebelægningen helt sammen fra trappetorvet og op til den samme gågadebelægning, som der er også er anvendt i Vestergade.
 
 
Tidsperspektiv
Anlæggelsen vil forløbe fra forsommeren 2018 og indtil ultimo 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Fornyelsen forventes at give en øget udgift til vedligeholdelse af grønne arealer, som kan holdes indenfor nuværende driftsbudget som omtalt i tidligere sag.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/10533
Resume
Natur- og Parkplanen er en opfølgning på den i 2013 godkendte Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune ”Grønne sammenhænge”. Udvalget skal godkende den videre proces for planen, og at der frigives en anlægsbevilling til at udarbejde konkrete områdeplaner for parkområdet i forbindelse med planen. Planen forelægges både Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at udvalget godkender, at der jf. en skabelon i Natur- og Parkplanen udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, og at de undervejs drøftes med offentligheden som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at udvalget indstiller til byrådet,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Grønne områder og Parker – temaplanlægning” forhøjes med 307.000 kr. med rådighed i 2018 til udarbejdelse af udkast til områdeplaner,
 
4. at udgiften på 307.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
 
5. at udvalget på et møde inden udgangen af 2018 orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet.  
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der jf. en skabelon i Natur- og Parkplanen udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, og at de undervejs drøftes med offentligheden som beskrevet i sagsfremstillingen,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Grønne områder og Parker – temaplanlægning” forhøjes med 307.000 kr. med rådighed i 2018 til udarbejdelse af udkast til områdeplaner,
 
3. at udgiften på 307.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
 
4. at udvalget på et møde inden udgangen af 2018 orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på sit møde den 21. marts 2012 (punkt 81):
· et kommissorium og en tidsplan for en Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune
· at der blev givet en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Natur- og Parkpolitik” til gennemførelse af politikdelen med rådighed i 2012
· at anlægsudgiften på 200.000 kr. blev finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2011 til formålet.
 
 
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med udarbejdelsen af Natur- og Parkpolitikken afholdt Viborg Kommune i marts 2012 et dialogmøde for repræsentanter for en række organisationer med tilknytning til natur- og parkområdet.
 
Inden den endelige politik blev godkendt i 2013, havde et forslag været i offentlig høring.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har som en opfølgning på Natur- og Parkpolitikken arbejdet med en konkret geografisk udmøntning af målsætningerne og indsatsområderne i politikken i en Natur- og Parkplan. Arbejdet er nu så langt fremskredent, at der foreligger en foreløbig planskitse i Viborg Kommunes plansystem DKplan.
 

PlanskitsenPlanskitsen er bygget op med følgende overskrifter - fra det overordnede niveau ned til det helt konkrete niveau: ”Forside”, ”Grøn struktur”, ”Områdetyper” og ”Områdeplaner” (derudover ”Værktøjer” og ”Kort”).
 
Indholdet af afsnittet ”Grøn Struktur” er tæt koordineret med udpegningerne i Viborg Kommunes Kommuneplan 2017 og udgør et fagligt oplæg til den kommende udpegning efter planloven af Grønt Danmarkskort.
 
Afsnittet ”Områdetyper indeholder en kortlægning og en beskrivelse af i alt 9 forskellige karakteristiske typer af natur og parker i Viborg Kommune: Seks naturtyper (Klima- og Miljøudvalgets område) samt de tre parktyper "Byparker", Temaparker og mindre anlæg" og "Bydelsparker, bolignære friarealer og andre grønne arealer" (Teknisk Udvalgs område).
 
Afsnittet ”Områdeplaner” er essentielt for planen. Det indeholder de konkrete, geografisk baserede planer for de enkelte natur- og parkområder. Områdeplanerne udarbejdes ifølge planskitsen på grundlag af et objektivt prioriteringsværktøj. Prioriteringsværktøjet er et internt arbejdsværktøj, som har følgende trin: ”Kortlægning”, ”Målsætning for et område”, ”Forslag til indsatser”, ”Samtidighed og økonomi” og ”Prioriterede indsatser”.
 
Målgrupperne for områdeplanerne er primært de personer, der har med områdets drift og forvaltning at gøre, og sekundært områdets besøgende. Områdeplanerne kan skrives ud fra planen som pdf.
 
Den videre proces
Forvaltningen har som eksempler udarbejdet et begrænset antal områdeplaner for parkområdet. Som bilag 1 vedhæftes udkast til områdeplan for byparken Borgvold. Som bilag 2 er vedhæftet en prioriteret liste over områdeplaner for de 119 væsentligste lokaliteter inden for parkområdet (ud af ca. 209 relevante), hvor der efter forvaltningens vurdering bør laves områdeplaner.
 
Der forventes kun lavet områdeplaner for natur- og parkarealer, hvor Viborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har et ansvar for driften.
 
Forvaltningen foreslår, at den resterende del af rådighedsbeløbet frigives til udarbejdelse af yderligere et antal udkast til områdeplaner inden for parkområdet jf. skabelonen i Natur- og Parkplanen. Forvaltningen vurderer, at der i 2018 for den resterende del af rådighedsbeløbet med bistand af konsulent kan udarbejdes udkast til ca. 30 af de højst prioriterede områdeplaner.
 
Planen forelægges ligeledes Klima- og Miljøudvalget med henblik på udarbejdelse af udkast til områdeplaner for et antal naturområder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv og offentlighedsfase
Udkastene til områdeplanerne forventes udarbejdet i løbet af 2018. Efterhånden som der udarbejdes udkast til områdeplaner, foreslås disse drøftet med offentligheden. Det foreslås inden for parkområdet at ske på følgende måder:
 
· For parker og grønne arealer i byer med under 3000 indbyggere:
Landsbymøder i forbindelse med implementeringen af byrådets beslutning i budgetforliget 2018-2021 om plangennemgang mv. med henblik på at styrke arbejdet med at ændre planlægning mv. i kommunens landsbyer og centerbyer.
· For parker og grønne arealer i de større byer Viborg, Bjerringbro og Stoholm:
Møder i forbindelse med helhedsplaner for byerne.
· Møder i det Grønne Råd.
 
Udvalget forventes på et møde ultimo 2018 at få forelagt et oplæg til endelig Natur-
 og Parkplan, inkl. eksempler på færdige områdeplaner for parkområdet. Klima- og Miljøudvalget forventes tilsvarende blive forelagt planen med tilknyttede områdeplaner for naturområdet.
 
Den færdige plan er tænkt som en dynamisk plan, som bør udvikles og vedligeholdes i takt med, at forudsætningerne for planen – politisk, prioriteringsmæssigt, bevillingsmæssigt, planmæssigt og driftsmæssigt - ændres. Dette forventes at ske som en del af den daglige drift af politikområdet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/29055
Resume
 
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at Teknisk Udvalg godkender projektet og indstiller den foreslåede løsning (scenarie 2) til Byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.515.000 kr. til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” samt færdiggørelse af ”Viborg skøjtebane” med rådighedsbeløb i 2018,
 
3. at udgiften på 1.515.000 kr. i 2018 finansieres dels af det rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten til formålet, dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på kontoen ”Viborg skøjtebane” med 400.000 kr., dels ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”kultur” med 200.000 kr. i 2018 og endelig ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”grønne områder” med 415.000 kr. i 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018
Teknisk Udvalg godkendte projektet og indstiller til byrådet,
 
1. at den foreslåede løsning (scenarie 2) godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.515.000 kr. til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” samt færdiggørelse af ”Viborg skøjtebane” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på 1.515.000 kr. i 2018 finansieres dels af det rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten til formålet, dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på kontoen ”Viborg skøjtebane” med 400.000 kr., dels ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”kultur” med 200.000 kr. i 2018 og endelig ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”grønne områder” med 415.000 kr. i 2018.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med budget 2017 - 2020 afsatte byrådet 3.050.000. kr. i 2018 til etablering af en ny skøjtebane på Borgvold.
 
Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. august 2016 (sag nr. 11) at anlægge en permanent plads til skøjtebane på Borgvold.
 
Et skitseforslag for områdets anvendelse i sommerhalvåret med en fast kantafgrænsning og forskellige belægningstyper på selve banen, som muliggjorde forskellig former for leg, spil og ophold, blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017, (sag nr. 2) og Teknisk Udvalg den 21. juni 2017, (sag nr. 13).
 
Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møde den 1. juni 2017 (sag nr. 2) de afsatte midler til en ny skøjtebane med en fremrykning af anlægsinvesteringen til 2017. Teknisk Udvalg blev orienteret om projektet på møde den 21. juni 2017 (sag nr. 13).
 
I forbindelse med budget 2018 – 2021 afsatte byrådet 500.000 kr. i 2018 til anvendelse af skøjtebanearealet i sommerhalvåret.
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Baggrund
I efteråret 2017 blev der indkøbt nyt slangeanlæg, kølecontainer og ismaskine til den nye skøjtebane, og der blev etableret en ny bundopbygning med drængrøfter, så skøjtebanen kunne stå klar til vintersæsonen 2017 – 2018. De gamle bander blev genbrugt, som en midlertidig løsning. Ny kantafgrænsning med bander, fast belægning og belysning blev udsat, så det kunne tænkes sammen med en endelig projektering for området og en fælles løsning for pladsens anvendelse, sommer og vinter.
 
Forvaltningen har i dialog med Kulturområdet fået udarbejdet et forslag til, hvordan pladsen kan færdiggøres, så der skabes bedst mulige betingelser for etablering og drift af en skøjtebane samtidig med, at pladsen kan benyttes til ophold og leg i sommerhalvåret.
 
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektet på møde den 29. maj 2018.
 
Krav til skøjtebane
Pladsens anvendelse som skøjtebane i vinterhalvåret kræver, at pladsen skal have en jævn og plan flade, ligesom det er at foretrække, at der etableres et ”kar” med en fast bund, som gør det lettere og billigere at nedfryse/optø banen samt styre evt. læk af frysevæsken, hvis der skulle ske et brud på slangerne. Af hensyn til systemet for udlægning af køleslanger er det et krav, at banen har en rektangulær udformning.
 
Der er behov for en permanent kantafgrænsning af isbanen, der også kan benyttes som faste bander og til ophold. Dertil kommer, at der skal indtænkes belysning, så banen kan oplyses i de mørke måneder.
 
Krav til sommeranvendelse
Pladsen skal i sin udformning forholde sig til stedets placering i et historisk parkanlæg med voldsted og kontakten til Nørresø og parken samt legepladsen. Pladsen skal understøtte funktioner til ophold og leg med de forudsætninger, der er givet til anvendelsen af skøjtebanen i vinterhalvåret. Der kan således ikke monteres konstruktioner eller legeredskaber på arealet, ligesom en opdeling af pladsen med forskellige underlag ikke er hensigtsmæssig.   
 
Forslag (se bilag 1)
Der er udarbejdet et projektforslag der tilgodeser pladsens anvendelse hele året.
 
Projektet tager udgangspunkt i borgmotivet, - et borganlæg med fire tårne, som består af træbander på langsiderne med opholdszoner i hjørnerne. Hvert hjørne gives forskellig karakter og funktion afhængig af de omgivelser og verdenshjørner de relaterer sig til.
 
Fladen udlægges som en asfaltbane. Det vurderes at være den faste belægning, der er billigst, mest anvendelig og driftsmæssigt bedst at etablere. Den faste belægning sikrer, at der etableres et ”kar” til opbygningen af skøjtebanen, men også, at der ved opstribning kan anvises forskellige sommeraktiviteter på pladsen (boldspil, cykelbane osv.), når der ikke er skøjtebane. Pladsen vil i sommerhalvåret bl.a. kunne bruges til leg og boldspil, som ”opvisningsplads” og i forbindelse med diverse arrangementer og events (f.eks. Snapsting for børn).
 
Banen indrammes af en betonkant, der skal holde på isbanen og sikre mod isens trykpåvirkning af banderne. Betonkanten vil samtidig fungere som fundament for træbanderne.
 
I banderne er der indbygget belysning. Derudover foreslås opstillet fire master, hvor der dels monteres lysarmaturer, men som også kan bruges til ophæng af boldnet, wirer og sejl.
 
Skøjtebanen genererer en del overskudsvarme, hvoraf en lille del benyttes til opvarmning af bygningen til udlejning af skøjter. Det foreslås, at der under toppen af træbanden monteres en varmeslange til overskudsvarme, så man hele vejen rundt om skøjtebanen kan sidde på et opvarmet sæde i vintermånederne.
 
Økonomi
Forslaget finansieres dels ved restbeløbet af de penge, der blev bevilget til skøjtebanen på budget 2017 og dels fra bevillingen afsat på budget 2018 til banens anvendelse i sommerperioden.
 
Forvaltningen har indhentet overslagspriser på projektet. Det er vanskeligt at finde en løsning inden for den givne ramme, der både sikrer de tekniske minimumskrav til etablering af en skøjtebane og samtidig tilgodeser pladsens funktionelle anvendelsesmuligheder og de æstetiske overvejelser på stedet. Projektet kan derfor tænkes udført i forskellige niveauer, hvor det fulde projekt fremgår af scenarie 3. Der vil blive indhentet tilbud på hele projektet med optioner, i tilfælde af, at projektet er billigere end forventet eller der kan indhentes ekstern finansiering til projektet via fundraising.
 
Scenarie 1
Pladsen anlægges som en grusplads med det nuværende underlag. Der etableres betonskørt og træbander med lys jf. projektforslaget. Denne løsning tilgodeser minimumskravene til etablering af skøjtebanen, men gruspladsen fremmer ikke anvendelsen af pladsen i sommerhalvåret. Det skal dog bemærkes, at der ved udlæg af grusplads ikke forventes at kunne opnås miljøtilladelse p.g.a. risiko for udvaskning af glycol til undergrunden og Nørresø ved læk af køleslangerne. Der er i vinteren 2017-2018 kun givet en midlertidig miljøtilladelse. Denne løsning kan derfor ikke anbefales.
 
Rådgivning (idé, projektering, teknisk bistand og udbud)
200.000 kr.
Betonskørt
300.000 kr.
Træbander m. lys
538.000 kr.
I alt
1.038.000 kr.
 
Scenarie 2
Der anlægges en fast belægning med afløb, der kan proppes til ved indfrysning af banen, så der etableres et ”kar”, som vil gøre det lettere og billigere at indfryse samt optø banen, ligesom der skabes gode betingelser for at kunne styre et evt. uheld ved brud på køleslangerne med glycol (frysevæske). Asfalt er den billigste løsning på en fast belægning, der samtidig giver mulighed for en opstribning af arealet. Skøjtebanen generer en stor mængde overskudsvarme, som forholdsvis simpelt kan anvendes som ”sædevarme” i træbanden.
 
Rådgivning (idé, projektering, teknisk bistand og udbud)
200.000 kr.
Betonskørt
300.000 kr.
Træbander m. lys
538.000 kr.
Etablering af asfaltbelægning og afvanding
437.000 kr.
Returvarme benyttes som sædevarme i banden*
40.000 kr.
Budget i alt
1.515.000 kr.
*Udbydes som option.
 
Scenarie 3
Løsning som scenarie 2, men med opsætning af fire standere til lys og montering af net og wirer til sejl m.m., der gør anlægget mere funktionelt hele året. Pladsen opstribes og der opsættes mål til floorball og andet boldspil.
 
Rådgivning
200.000 kr.
Betonskørt
300.000 kr.
Træbander m. lys
538.000 kr.
Etablering af asfaltbelægning og afvanding
437.000 kr.
Returvarme benyttes som sædevarme i banden*
40.000 kr.
Belysning og master (inkl. fundament)*
275.000 kr.
Opstribning af asfalt*
20.000 kr.
Mål og net*
32.000 kr.
I alt
1.842.000 kr.
*Udbydes som option.
 
Budget
Byrådets bevilling på 3.050.000 kr. til en ny skøjtebane er i 2017 disponeret til etablering af bundopbygning og dræn, nyt slangeanlæg, kølekompressor, ismaskine, tilslutninger og rådgivning. Af bevillingen resterer 400.000 kr. til de fælles foranstaltninger, der vedrører banen, herunder permanent kantafgræsning/bander, fast belægning og belysning. Kulturområdet kan derudover finansiere 200.000 kr. til projektet grundet driftsbesparelser.
 
Byrådet har på anlægsbudget 2018 – 2021 afsat 500.000 kr. til anvendelse af arealet i sommerhalvåret.
 
På politikområdet Parker og grønne områder er der hvert år afsat midler til renoveringsopgaver. Herfra kan der afsættes 415.000 kr. til projektet.
 
Alt i alt vil der i 2018 kunne findes finansiering til fast belægning, kantafgrænsning og sommerfaciliteter for 1.515.000 kr.
 
Alternativer
Dele af projektet kan etableres i etaper.
 
De tidligere anvendte lysmaster kan genbruges, indtil der findes finansiering for nye.
 
Tidsperspektiv
Pladsens endelig udformning skal være anlagt primo november 2018, hvor banen klargøres til nedfrysning til skøjtebane.
 
Der følger derfor en stram tidsplan med orientering og politiske godkendelser samt dispensationer og tilladelser inden sommerferien 2018, udbud i august 2018 og anlæg i september - oktober 2018.
 
Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for fundraising til projektet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Etableringen af en fast plads med træbander/opholdsmøbel vil give forventede øgede driftsudgifter til politikområdet ”Parker og grønne områder”. Det forventes dog, at driftsudgifterne for politikområde ”Kultur” vil reduceres, både fordi der ikke skal bruges ressourcer på at reetablere arealet med græs hvert forår, og det vil effektivisere og reducere omkostningerne til indfrysningen af banen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Etableringen af det permanente anlæg indebærer behov for dispensation fra søbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien, hvilket har været givet i forbindelse med den tidligere midlertidige placering af banen på Borgvold.
 
Herudover er der krav om byggetilladelse og miljøgodkendelse til brug af frysemiddel (glycol). Der har ikke tidligere være problemstillinger i forhold til støj i forbindelse med skøjtebanens placering på Borgvold.


Bilag

Sagsid.: 18/13311
Resume
 
Teknisk Udvalg skal beslutte hvilke projekter, der skal prioriteres.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres og i hvilken rækkefølge, idet de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Cykelstier 2018” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 og 6.800.000 kr. i 2019, og
 
3. at udgiften på 8.000.000 kr. i 2018 finansieres med 7.800.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” og med 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018
Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at følgende cykelstiprojekter prioriteres udført, idet de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.
 
St. Sct. Mikkelsgade (Ll. Sct. Mikkelsgade – Gågade), Viborg (ca. 70.000 kr)
Boyesgade (analyse), Viborg (ca. 100.000 kr)
Vestermarksvej (eksisterende sti – Jegstrupvej Vest), Viborg (ca. 400.000 kr)
Østre Omfartsvej (eksisterende stier – Busbjergvej), Bjerringbro (ca. 1,3 mio kr)
Søndermarksvej (Marsk Stigs Vej – Guldblommevej), Viborg (ca. 1,6 mio. kr)
Bjerrevej (Østerled – Brandstrupvej), Rødkærsbro (ca. 3,6 mio kr)
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Cykelstier 2018” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 og 6.800.000 kr. i 2019, og
 
3. at udgiften på 8.000.000 kr. i 2018 finansieres med 7.800.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” og med 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.
Sagsfremstilling
Historik
Den seneste prioritering af cykelstier blev besluttet på møde i byrådet 31. august 2016 (sag nr. 26). Cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb er åbnet i 2017, og cykelsti ved Hessellundvej vest for Karup forventes færdiganlagt i 2018.

På mødet 25. april 2018 (sag nr. 12) drøftede Teknisk Udvalg en metode til prioritering af cykelstier og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen.
 
Inddragelse og høring
Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke trafikfarlig skolevej og dermed fratagelse af det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
 
Beskrivelse
Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter, har forvaltningen indsat alle disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel.
 
For hvert projekt er data om faktuelle forhold indsat i modellen. Det er f.eks. trafikmængder, ulykker, antal skolebørn og lette trafikanter der påvirkes, om stien kobles til eksisterende sti, og om projektet skaber forbindelse mellem bysamfund.
 
Teknisk Udvalg drøftede på seneste møde 25. april 2018 (sag nr. 12) forslag til vægtning af effektområder i modellen. Effektområderne er trafiksikkerhed, trafikafvikling, skolevejsforhold, miljøforhold og forhold for cyklister og lette trafikanter.
 
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Forvaltningen foreslår endvidere, at de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.
 
Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier.
 
Alternativer
Teknisk Udvalg besluttede på møde 2. september 2015 (sag nr. 10) at der skulle udarbejdes et skitseprojekt for opgradering af Alhedestien, som i dag er belagt med fliser på strækningen mellem Hald Ege og kommunegrænsen syd for Kølvrå. Der foreligger endnu ikke et samlet skitseprojekt, men da tilstanden af belægningen på store dele af strækningen er meget utilfredsstillende, foreslår forvaltningen, at der f.eks. afsættes 1 mio. kr. til at asfaltere delstrækninger af stien.
 
Visit Viborg har sendt en ansøgning til Teknisk Udvalg om at medfinansiere etablering af 7 cykelservicestationer på forskellige attraktioner / mødesteder på Viborg-egnen. En cykelservicestation er en stander, som indeholder værktøj til basal reparation, en fodpumpe samt et ophæng, så cyklen kan komme op i arbejdshøjde. Hver stander forsynes med informationer (skilte), som giver cykelturisten / cyklisten oplysninger, der kan være nyttige det pågældende sted. Etablering af servicestationerne budgetteres til ca. 170.000 kr. Visit Viborg ansøger om 75.000 kr. til hjælp til finansieringen. Efterfølgende drift af cykelservicestationerne er ikke medregnet i budgettet. Det er målet, at de aktører der driver attraktionerne / mødestederne, hvor cykelstationerne etableres, skal vedligeholde stationerne.
 
Tidsperspektiv
Planlægning – herunder inddragelse af borgere - og projektering af tiltag gennemføres i år. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført sidst på året, således at anlægsarbejder kan udføres næste forår.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 (sag nr. 9) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier. Hertil kommer 0,2 mio. kr. til ”Pulje cykelstier” i 2018.
Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år.

Da anlægsarbejderne først forventes at kunne igangsættes næste forår, indstilles
1,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat til planlægning og projektering i år, mens 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet gives i 2019.
 
Hvis udvalget beslutter at afsætte 1 mio. kr. til asfaltering af Alhedestien, flyttes endnu 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet til 2018.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/23685
Resume
På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et puljebeløb på 813.000 kr. til renovering/udbygning af plejecentre.
 
Beløbet søges frigivet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 813.000 kr. til kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre - 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 813.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre”, og
 
3. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at forvalte puljen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 29-05-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 813.000 kr. til kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre - 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 813.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre”, og
 
3. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at forvalte puljen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Plejecentrene har ofte behov for et anlægsbeløb til udbedring af forskellige pludselige opståede renoveringsopgaver samt uforudsete anlægsopgaver. Beløbet søges bl.a. frigivet til ovenstående samt renovering af Demenscenter Liselund i forbindelse med etableringen af Rådgivnings- og Aktivitetscenter og udbedring af nødkald for nattevagter på plejecentrene.
 
Puljen forslås i praksis forvaltet af omsorgschefen efter bemyndigelse fra direktøren for Social, Sundhed & Omsorg.
 
Finansiering:
Anlægsudgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer at anlægsbeløbet bliver anvendt i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/45407
Resume
Der orienteres på mødet om budgetstyrelisten, der bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget status på gennemførelsen af det seneste budgetforlig.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen om budgetstyrelisten tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Der blev indgået budgetforlig mellem alle byrådets partier den 28. august 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2018-21.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/61322
Resume
På dagens møde behandles forslag til drifts- og anlægsbudget for udvalgets eget område samt det samlede budget for jordforsyningen for 2019-2022, som efterfølgende indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 20. august 2018. Det drøftes, hvordan udvalget kan finansiere sine budgetudfordringer. Desuden drøftes nye anlægsønsker.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudgettet for 2019-2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes,
 
2. at eventuelt driftsbudget til tilskud til Arsenalet i 2019 og fremadrettet indgår i de videre budgetforhandlinger,
 
3. at forslag til anlægsbudgettet, herunder forslag til det samlede budget for jordforsyningen for 2019-2022, godkendes,
 
4. at ønsket om anlægsbudget til projekterne vedrørende renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen og gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro indgår i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for 2019-2022, og
 
5. at ønsket om en anlægspulje på 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af bygninger på Skibelundvej 9, Brogade 48 og Skibelundvej 3 i Bjerringbro indgår i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for 2019-2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Udvalget behandlede på mødet den 9. maj 2018 (sag nr. 16) det foreløbige drifts- og anlægsbudget for eget område.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til driftsbudget for 2019-2022 er behandlet på møde i Fælles MED ADM den 31. maj 2018.
 
Beskrivelse
Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer udvalgets forslag til, hvordan man kan finansiere eventuelle økonomiske udfordringer, som skal løses, og eventuelle nye driftsønsker. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 2)
Udfordringer
2.650
2.650
3.060
3.480
Afsnit 4.1
Driftsønsker
0
0
0
0
-
Finansiering
-2.650
-2.650
-3.060
-3.480
Afsnit 4.2
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer. Der er siden udvalgets behandling på mødet den 9. maj fundet finansiering til at dække udfordringerne ved at nedsætte budgettet til tjenestemandpensioner. De enkelte udfordringer og finansierningsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.
 
Byrådet besluttede tilbage på mødet den 19. november 2014 (Sag nr. 4) at yde tilskud til Arsenalet i perioden 2015-2018 hovedsagelig finansieret af Udviklingspuljen. Udvalget drøfter på dagens møde, om eventuelt tilskud fra 2019 og fremadrettet skal indgå i de videre budgetforhandlinger i forbindelse med budgetkonferencen i august måned.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter. For udvalgets vedkommende er der en enkelt teknisk ændring, idet den forventede indtægt ved salg af Vinkelvej 20 er flyttet fra 2019 til 2020, idet salget først forventes effektueret i 2020.
Budgetforslag for jordforsyningsområdet
Budgetforslaget for jordforsyningsområdet fremgår af bilag nr. 2.
 
Nye anlægsønsker
Efter de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2), kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Alternativt kan eksisterende anlægsprojekter udskydes til 2023.
 
Udvalget besluttede på mødet den 9. maj 2018, at projekterne vedrørende renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen og gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro indgår i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for 2019-2022. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat beløb og årstal på anlægsønskerne, ligesom der ikke er peget på finansiering.
 
Der er siden mødet i maj måned fremkommet ønske om at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af gammel skole, børnehave mv. (Skibelundvej 9, Brogade 48 og Skibelundvej 3) i Bjerringbro i forbindelse med et større byomdannelsesprojekt. Der er ikke peget på finansiering af puljen. Det forventes dog, at der på et senere tidspunkt vil kunne opnås en indtægt ved grundsalg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det samlede basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i det materiale, som byrådet får til budgetseminaret den 23.-24. august 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/44383
Resume
Der er udarbejdet udkast til program for byrådets budgettemamøde mandag den 18. juni 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at program for byrådets budgettemamøde godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Budgettemamødet indgår i procesplanen for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 14. marts 2018 (sag nr. 2).
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED’s medarbejderrepræsentanter deltager i budgettemamødet.
 
Beskrivelse
I programudkastet, der kan ses som bilag nr. 1, lægges der op til, at der vil blive givet en orientering om, hvad årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL betyder for kommunernes økonomi generelt og mere konkret for Viborg Kommunes basisbudget, som forvaltningen regner på hen over sommerferien.
 
Dernæst foreslås, at udvalgsformændene orienterer byrådet om, hvad de væsentligste temaer har været i fagudvalgene, og hvad det betyder for de budgetforslag, som fagudvalgene behandler på møderne den 19.-21. juni 2018.
 
Endeligt foreslås en orientering om, hvad status er på Viborg Kommunes forberedelser i forhold til at efterleve den ny lovgivning om hhv. en sammenhængende kommunal ungeindsats og forberedende grunduddannelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/25761
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de fem overordnede temaer i styringsmodellen godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført, idet temaet ”Vækst” foreslås benævnt ”Vækst og socialt ansvar”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har senest drøftet ny styringsmodel på plankonferencen den 3.-4. maj 2018, hvor der blandt andet blev peget på fem overordnede temaer.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet drøftede på plankonferencen – både i grupper og i plenum – styringsmodellen med afsæt i en ”blomst” med udgangspunkt i ”Sammenhæng for borgerne”. En opsamling af drøftelserne kan ses i bilag nr. 1.
 
Der var således enighed om disse fem overordnede temaer/mål:
 • Bæredygtighed
 • Vækst
 • Sundhed
 • Læring og Uddannelse
 • Oplevelser og fællesskaber
I bilaget er der under hvert tema også foreløbige input til konkrete målsætninger. Disse skal bearbejdes yderligere.
 
På plankonferencen blev det endvidere foreslået, at der efter en opsamling i Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdes temamøder forud for byrådets møder i efteråret, hvor hvert tema fra styringsmodellens blomst behandles på et temamøde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
På byrådets budgetkonference den 23.-24. august 2018 kan de fem temaer drøftes med henblik på, at byrådet formulerer konkrete målsætninger under hvert tema. Når disse målsætninger er godkendt, vil hvert enkelt fagudvalg kunne drøfte, hvordan det kan understøtte og implementere de enkelte temaer og målsætninger på sit område.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/20782
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om kommunal garantistillelse til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. marts 2018 (Sag nr. 37) i forbindelse med behandling af sag om renovering af almene boliger i Bjerringbro, blev der fremsat ønske om, at udvalget på et senere møde skulle have en orientering om kommunal garantistillelse.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I nedenstående tabel er vist Viborg Kommunes garantiforpligtelser ved udgangen af 2017 i mio. kr. Til sammenligning er vist tilsvarende garantiforpligtelser for Silkeborg Kommune og Randers Kommune. Også her gælder det, at de er vist med udgangen af 2017.
 
Almindelige garantiforpligtigelser:
Viborg Kommune
Silkeborg Kommune
Randers Kommune
Kraftvarmeværker, fjernvarmecentraler og vandværker
214,9
14,1
72,3
Idræts- og kulturformål
21,7
16,5
4,2
Øvrige selvejende institutioner mv.
6,8
58,4
12,0
I alt
243,4
89,0
88,5
 
 
 
 
Garantiforpligtigelser vedrørende boligformål:
839,8
886,3
547,0
 
 
 
 
Lån med solidarisk hæftelse
 
 
 
Interessent selskaber
984,6
984,6
697,3
Udbetaling Danmark
1.184,1
1.184,1
1.184,1
I alt
2.168,7
2.168,7
1.881,4
 
Generelt
Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af byrådet.
 
Almindelige garantiforpligtelser
Generelt
Kategorien almindelige garantiforpligtelser er kommunegarantier, som byrådet efter ansøgning kan godkende. Der er i denne kategori ikke tale om kommunegarantier, som kommunen ifølge lovgivningen er forpligtet til at udstede.
 
Bestemmelserne i den kommunale lånebekendtgørelse regulerer, hvorvidt en kommunegaranti skal henregnes til kommunens låntagning, samt hvilke lånevilkår der skal overholdes, når en kommune stiller garanti for lån. Bekendtgørelsen regulerer ikke garantistillelse generelt og indeholder derfor ikke regler om, til hvilke formål kommunerne kan stille kommunegaranti. Hjemlen til at stille en garanti skal findes i lovgivningen på det pågældende område.
 
Kraftvarmeværker og fjernvarmecentraler
I denne kategori er der tale om kommunegarantier til lån optaget af kraftvarmeværker, fjernvarmeværker og varmeværker i øvrigt. Der er tale om selskaber som hovedsagelig producerer varme, og idet kommunerne i henhold til lånebekendtgørelsen kan optage lån til investeringer ved produktion og distribution af varme mv., påvirker en kommunegaranti til selskaber i denne kategori ikke kommunens låneramme.
 
Idræts- og kulturformål
Disse kommunegarantier vedrører lån optaget af selvejende kultur- og idrætshaller. Hovedparten af lånene er optaget før kommunesammenlægningen i 2007. Den nye Viborg Kommune vedtog på daværende tidspunkt fremadrettet ikke at give kommunegaranti for lån i denne kategori. Den beslutning ændrede byrådet på mødet den 19. april 2017 (sag nr. 20), således at det fremadrettet er muligt for selvejende institutioner i denne kategori at ansøge om kommunegaranti i henhold til de retningslinjer, der fremgår af byrådssagen.
 
Senest har byrådet givet kommunegaranti for lån optaget af Hald Ege Hallen. Kommunegarantier i denne kategori skal henregnes til kommunens låneramme (deponering), idet investeringer inden for kultur- og idrætsområdet som udgangspunkt ikke er låneberettigede for kommuner.
 
Øvrige selvejende institutioner mv.
Denne kategori vedrører kommunegarantier givet til selvejende daginstitutioner mv. før kommunesammenlægningen i 2007 samt en kommunegaranti givet til Viborg Produktionsskole i 2015. Kommunegarantier i denne kategori skal ligeledes henregnes til kommunens låneramme (deponering).
 
Garantiforpligtelser vedrørende boligformål
Denne kategori vedrører kommunegarantier givet til alment byggeri. Et tilsagn til alment byggeri, herunder både nybyggeri og renoveringer, gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for et realkreditlån. Når kommunen har meddelt et tilsagn, har den også påtaget sig at yde den krævede garanti. Kommunen kan ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift. Et tilsagn kan ikke gives på betingelse af, at garantien har en bestemt størrelse, hvilket skyldes, at garantien i princippet først kan beregnes endeligt, når byggeriet er færdigopført.
 
De garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. De garantier Viborg Kommune har givet til det almene byggeri er alle givet med hjemmel i almenboligloven og påvirker derfor ikke lånerammen.
 
Lån med solidarisk hæftelse
Generelt
Denne kategori vedrører lån, hvor kommuner og eventuelt regioner hæfter solidarisk for selskabernes låneoptagelse. Solidarisk hæftelse betyder, at flere debitorer hver især hæfter fuldt ud for selskabets samlede gældsforpligtelse, således at kreditor kan henvende sig til hver enkelt garant med sit fulde krav.
 
HMN Naturgas I/S, Energnist I/S og Midttrafik I/S
HMN Naturgas, Energnist og Midttrafik er alle interessentselskaber, hvor Viborg Kommune sammen med andre kommune/regioner har en ejerandel og derved hæfter solidarisk. HMN Naturgas I/S ejes af i alt 53 kommuner. Energnist I/S ejes af 16 kommuner. Midttrafik I/S ejes af 18 kommuner og Region Midtjylland.
 
Udbetaling Danmark
Den solidariske hæftelse for lån optaget af Udbetaling Danmark er lovbestemt og fremgår af Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark § 32, stk. 6. Alle lån, som kommunerne garanterer for, er optaget gennem Kommunekredit. Det er samtlige 98 kommuner, der garanterer solidarisk for den samlede gæld på 1,18 mia. kr.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/25321
Resume
I forbindelse med fusion mellem Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. (efterfølgende kaldet AN Energi) og Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. (efterfølgende kaldet HGH Kraftvarmeværk) med AN Energi som fortsættende selskab, anmodes om overførsel af Viborg Kommunes garantistillelse for HGH Kraftvarmeværks to lån i Kommunekredit.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anmodningen om, at de to kommunegarantier i Kommunekredit debitorskiftes fra Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. til Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
AN Energi og HGH Kraftvarmeværk har indgået fusionsaftale med ikrafttræden den 1. juli 2018. Fusionsaftalen fremgår af bilag nr. 1. Aftalen er underskrevet af begge bestyrelser og efterfølgende godkendt på generalforsamlinger i de to selskaber.
 
Parterne er enige om, at det fortsættende selskab skal være AN Energi, som er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Bestyrelsen vurderer, at de to fjernvarmeværker ved fusionen vil være styrket såvel økonomisk som organisatorisk, og at fusionen på sigt vil medføre stordriftsfordele.
 
I forbindelse med fusionen anmodes, jf. bilag nr. 2, om, at Viborg Kommunes garantistillelse for HGH Kraftvarmeværks to lån i Kommunekredit debitorskiftes til det fortsættende selskab AN Energi. Restgælden på de to lån udgør pr. 28. maj 2018 henholdsvis 4,3 mio. kr. (udløber i 2028) og 1,6 mio. kr. (udløber i 2030).
 
Det er forvaltningens vurdering, at garantierne ved tilføjelse til de eksisterende gældsbreve kan debitorskiftes til AN Energi, hvorved Viborg Kommune uændret garanterer for lånene.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/24727
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der stilles kommunegaranti for Klejtrup Kraftvarmeværks lån på 4,3 mio. kr. i Kommunekredit i forbindelse med anlægsudgifter ved overgang til biogas, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ansøgningen
Det fremgår af ansøgningen, at Kraftvarmeværket overgår til biogas i løbet af august/september 2018. Som begrundelse for overgang til biogas anføres blandt andet, at Kraftvarmeværket ved udgangen af 2018 mister tilskud fra Staten på 1,3 mio. kr. årligt. Ved en fortsættelse med naturgas forventes varmeudgiften til et parcelhus at stige med 4-5.000 kr. årligt, hvilket forventes at kunne undgås ved at overgå til biogas.
 
De forventede udgifter til det samlede projekt udgør ifølge ansøgningen og specificeret anlægsbudget 4,3 mio. kr. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.
 
Lånet forventes optaget i Kommunekredit som et F-5 lån (fast rente i 5 år) og med en samlet løbetid på 10 år. I henhold til forslag til finansiering fra Kommunekredit af 16. maj 2018 udgør renten på denne type lån under 0,5% de første 5 år.
 
Forvaltningens gennemgang af Kraftvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har ikke stillet andre kommunegarantier for lån optaget af Klejtrup Kraftvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer.
 
Projektgodkendelse
Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 31. maj 2018 (sag nr. 11) godkendt projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven.
 
Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet har positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af kraftvarmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på 4,3 mio. kr.
 
Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.
 
En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
 
Garantiprovision
Byrådet traf på mødet den 25. januar 2012 (sag nr. 2) beslutning om opkrævning af garantiprovision ved udstedelse af kommunale garantier for lån i forsyningsselskaber. På daværende tidspunkt forelå der udtalelser fra ministeriet og tilsynet m.fl., som sammenfattende konkluderede, at forsyningsselskaber skal betale et vederlag på markedsmæssige vilkår for en kommunegaranti.
 
Den daværende beslutning blev, at der opkræves løbende provision af både nuværende og fremtidige garantier til forsyningsselskaber, og provisionen blev fastsat til 0,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden på det lån, garantien er stillet for.
 
Økonomiudvalget blev bemyndiget til at godkende eventuelle fremtidige ændringer i den procentsats, der opkræves i provision af garantier.
 
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for herværende kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2019 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2018. Beregningen af garantiprovisionssatsen fremgår af bilag nr. 2.  
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/59225
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 9. december 2015 (sag nr. 11) den reviderede Forsikrings- og risikovurderingspolitik samt vejledning hertil.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. oktober 2015 (sag nr. 5) resultatet af udbuddet af Viborg Kommunes samlede forsikringsportefølje og forsikringsdækninger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Økonomiudvalget skal jf. styrelsesvedtægten fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Det er i Viborg Kommune fastsat i Forsikrings- og risikovurderingspolitikken, der også fastlægger den indbyrdes prioritering mellem forsikring og risikostyring.
 
Området administreres i Viborg Kommune af forsikringsadministrationen, som er en del af Udbud og Indkøb. Forsikringsadministrationen varetager kontakten til borgere, decentrale forsikringsansvarlige, rådgivere samt forsikringsmæglere.
 
Forsikring
Som offentlig myndighed er Viborg Kommune ikke lovpligtig til at tegne forsikringer, hvilket vil sige, at kommunen kan vælge at bære risikoen selv eller tegne en forsikring. Viborg Kommune har været selvforsikret på arbejdsskader inkl. katastrofedækning siden 2004 og på løsøre siden 2011.
 
Når kommunen er selvforsikret foregår det ved, at kommunen selv agerer ”forsikringsselskab” for de decentrale enheder, afdelinger m.fl. Det vil sige, at der opkræves en ”præmie”, og at der er en intern selvrisiko, så det for den enkelte enhed opleves som om, man er forsikret. Den interne præmie på de selvforsikrede områder er for 2018 fastsat til 600.000 kr. til løsøre og 5.000.000 kr. til arbejdsskader inkl. katastrofedækning. Det dækker også administrationsomkostninger på 300.000 kr. årligt til ekstern rådgiver ifm. behandling af anmeldelsespligtige hændelser. Mindre bygningsskader under selvrisikoen håndteres også som et selvforsikret område, og præmien herfor er i 2018 fastsat til 1.100.000 kr.
 
I 2015 gennemførtes EU-udbud af Viborg Kommunes samlede forsikringsportefølje. Det gælder for en 5-årig periode og dækker følgende områder:
 • Bygningsforsikring (større skader)
 • Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
 • Professionel ansvarsforsikring
 • Ledelsesansvarsforsikring
 • Forsikring af motorkøretøjer
 • Kollektiv ulykkesforsikring
 • Søfartøjsforsikring
 • Passageransvarsforsikring
 • Forsikring imod skovbrand
 • Årsrejseforsikring
 • Løsøreforsikring for Viborg Rådhus (brand og vand)
Præmien for den samlede forsikringsportefølje blev med udbuddet i 2015 fastsat til 3.700.000 kr., og for 2018 er præmien steget til 4.575.000 kr. Stigningen skyldes anskaffelse af flere aktiver (særligt biler) samt prisregulering, både almindelige og stigninger grundet mange skader på motorkøretøjer.
 
Udgifterne til Viborg Kommunes administration af forsikringer og risikostyring, assistance fra ekstern forsikringsmægler samt systemer forventes i 2018 at beløbe sig til 1.260.000 kr.
 
Risikostyring
Forsikringsadministrationen koordinerer endvidere kommunes risikostyringsindsats, som har til formål at begrænse skader og tab samt sikre trivsel og sikkerhed. Det sker bl.a. gennem arbejdet med risikokulturen og arbejdsprocesserne blandt kommunens ansatte samt via investeringer i sikringsudstyr mv. inden for en fastsat budgetramme.
 
Forsikringsadministrationen har en tæt dialog med kommunens decentrale afdelinger og enheder omkring forebyggende indsatser og prioriteringen heraf. Hvis det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at foretage investeringer i f.eks. sikringsudstyr, finansieres det delvis via risikostyringsmidlerne og delvis via afdelingens eget budget. Den samlede årlige budgetramme til risikostyring har siden 2013 været fastsat til 500.000 kr.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 15/76233
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsatte den 11. november 2015 (sag nr. 13) et måltal på 4% for nedbringelse af sygefraværet. Måltallet blev fastlagt på baggrund af en erfaringsopsamling vedr. den hidtidige indsats for nedbringelse af sygefraværet. Analysen fastlagde indsatserne i den fremadrettede sygefraværsindsats, bl.a. en prioritering af de områder, hvor der er det største potentiale eller behov for en indsats, og så de mest effektive redskaber og metoder bringes i anvendelse.  
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED behandlede redegørelsen den 8. maj 2018 og besluttede: ”at søge forskelle mellem udvalgte kommuner belyst nærmere ved en undersøgelse af praksis for iværksættelse af afskedigelse ved langvarigt sygefravær”.
 
Beskrivelse
Redegørelsen indeholder bl.a. omtale af følgende:
 
Udviklingen i sygefraværet i 2017, herunder forholdet til målsætningen for udviklingen i sygefraværet. Der er fortsat et stykke vej til at nå målsætningen på 4% inden udgangen af 2018. I 2017 er sygefraværet i Viborg Kommune 4,87%, et fald på 0,15 procentpoint i forhold til 2016.
 
Der har i løbet af året været arbejdet vedholdende og systematisk med håndtering af sygefraværet i mange dele af organisationen, ligesom der er blevet arbejdet med forebyggelse og håndtering af især det korte, men også det lange, sygefravær.
 
Et hovedinitiativ i 2017 har været det tværgående samarbejde mellem Jobcentret og Personale og Organisation, som har til formål at øge opmærksomheden og kvaliteten i den tidlige og forebyggende indsats. Indsatsen har bidraget til en mere helhedsorienteret og koordineret indsats til gavn for både ledere og medarbejdere.
 
Et andet hovedinitiativ har været at sætte fokus på ”de gode historier” om sygefravær. Udsagn fra ledere på udvalgte arbejdspladser, hvor sygefraværet har ligget særligt lavt og/eller er faldet markant, indgår i ”de gode historier”. Disse har bidraget med flere konkrete idéer til forebyggelse og håndtering af sygefravær, ligesom initiativet har skabt et øget og positivt ledelsesfokus på håndtering af sygefravær.
 
Redegørelsen foreslår fremadrettet et fortsat fokus på et systematisk og målrettet arbejde med nedbringelse af sygefraværet med henblik på at formidle de gode historier og kendskabet til redskaberne til nedbringelse af sygefraværet overalt i organisationen.
 
Redegørelsen bygger bl.a. på data indeholdt i BI. Her kan der i vid udstrækning trækkes yderligere detaljer på serviceområderne og i forhold til andre kommuner.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Nedbringelse af sygefraværet bidrager væsentligt til den effektiviseringsdagsorden, som er baggrunden for budgetlægningen også i fremtiden.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/37779
Resume
Som led i konstitueringen af det nye byråd blev det aftalt, at Indkøbs- og Udbudspolitikken revideres i løbet af 2018.
 
Forslag til revideret Indkøbs- og Udbudspolitik foreslås godkendt.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
1. at ændringsforslagene til indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført med enkelte justeringer i bilag nr. 2, jf. fremhævet tekst.
Sagsfremstilling
Historik
Efter dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Mercantec, LO, VIBORGegnens Erhvervsråd m.fl. vedtog byrådet Viborg Kommunes Indkøb- og Udbudspolitik den 21. maj 2014 (sag nr. 5).
 
Politikken blev senest revideret i 2016 og vedtaget i byrådet den 15. juni 2016 (sag nr. 4).  Revideringen omhandlede dels ændringer i forhold til den nye Udbudslov, dels ændringer og præciseringer af bestemmelserne omkring udbud af bygge- og anlæg.
 
Inddragelse og høring
Der blev den 3. april 2018 holdt et dialogmøde med deltagelse af Dansk Byggeri, LO, VIBORGEgnens Erhvervsråd og Mercantec. På mødet blev afsnittene vedrørende bygge- og anlægssager drøftet, og der blev aftalt ændringer, som efterfølgende blev sendt i høring hos de deltagende parter. Høringen har ikke givet anledning til ændring i dette forslag, som derfor fremlægges som en del af ændringsforslaget til indkøbs- og udbudspolitikken.
 
Forvaltningen har i forbindelse med høringen fået yderligere ændringsforslag fra LO. Dette fremgår af bilag nr. 1 og vil blive behandlet som en del af denne sag.
 
Sideløbende har der gennem VIBORGEgnens Erhvervsråd været dialog med enkelte repræsentanter fra de lokale rådgivervirksomheder. Her blev rejst et ønske om at ændre i modellen for udbud af rådgiverydelser.
 
Beskrivelse
Som led i konstitueringen af det nye byråd blev det aftalt, at politikken revideres i løbet af 2018. Politikken blev senest revideret i 2016, og i denne sammenhæng blev det besluttet, at de dele, der omhandler bygge- og anlæg, revideres medio 2018.
 
Ændringsforslag
Ændringsforslaget med baggrund i dialogmødet og den efterfølgende høring, samt mere redaktionelle ændringer fra forvaltningen, kan ses i bilag nr. 2. I hovedtræk betyder ændringerne:
 
Afsnit 1: Formål og principper for indkøb og udbud i Viborg Kommune
Efter opfordring fra LO indarbejdes et punkt, der præciserer, at formålet med politikken også er at sikre fair konkurrence samt sikre, at medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er i orden:
 
 • Viborg Kommunes indkøbs-og udbudspolitik skal sikre fair konkurrence for og blandt leverandørerne af varer og tjenesteydelser, samt sikre medarbejderne ordentlige arbejdsforhold.
 
2.5. Garantistillelse og gældserklæring
Politikken opdateres med ny lovgivning specifikt vedrørende forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet. Jf. den nye lovgivning skal private leverandører kunne dokumentere, at der ikke ved kontraktindgåelse er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til det offentlige.
 
2.6. Opfølgning på kontrakter
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 11. maj 2016 en sag, der bl.a. omhandlede opfølgning på kontrakter (sag nr. 9). Beslutningen fra mødet ligger i tråd med det indkomne forslag fra LO, som derfor, i en lettere omskrevet version, indarbejdes i politikken. I hovedtræk betyder dette, at Viborg Kommune:
 • sikrer sig mulighed for at kunne indhente dokumentation for overholdelse af kravene,
 • ikke foretager opsøgende kontrol,
 • reagerer ved mistanke om uregelmæssigheder samt ved anmeldelse.
 
2.8. Digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen
Der er foretaget redaktionelle ændringer i afsnittet. Hensigten er fortsat at gøre hele tilbudsprocessen mere digital samt at leve op til gældende lovgivning på området.
 
Nyt afsnit 3.2. Indkøb under tærskelværdierne
Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 5) godkendt retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdi (under ca. 1,6 mio. kr.). Forvaltningen anbefaler, at dette indskrives i politikken for at skabe overblik og samle alle beslutninger et sted. Se forslag til tekst i bilag nr. 2.
 
5.1. Model for udbudsform og uddannelsesklausuler
På dialogmødet den 3. april 2018 blev aftalt forslag til ændringer af modellen for udbud af bygge- og anlægsopgaver. I hovedtræk betyder ændringsforslaget at:
 • Den øvre grænse for anvendelse af Håndværkerlisten hæves fra 1.000.000 kr. til 3.000.000 kr.
 • Mindre opgaver op til 300.000 kr. kan udbydes i hovedentreprise.
 • Den nedre grænse for anvendelse af Håndværkerlisten hæves fra 100.000 kr. til 300.000 kr.
 • Nuværende model for krav om elever fastholdes, og kravene følger med de ændrede værdier i trappemodellen.
 • At der ved opgaver mellem 300.000 kr. og 3.000.000 kr., hvor der ikke lokalt kan opnås konkurrence (ingen eller kun ét bud), kan indhentes tilbud uden for kommunen.
 
5.2. Model for udbudsform af rådgiverydelsen
Efter ønske fra lokale rådgivervirksomheder, anbefales det:
 • At den nedre grænse i modellen i afsnit 5.2, hæves fra 300.000 kr. til 500.000 kr.
Forvaltningen anbefaler samtidig, at det indskrives, at der også kan indhentes tilbud udenfor kommunen for at skabe en øget konkurrence om opgaverne. Dette begrundes med, at der på enkelte områder er få lokale rådgivere.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/1443
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 17/53501
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2019.
 
Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår byrådets møder.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2. ”at”.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 12.00 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning m.m.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/59245
Resume
Direktionen har – i samarbejde med Hoved-MED – udarbejdet en standardprocedure for rekruttering af chefer og ledere. Proceduren betyder bl.a., at der anvendes konsulentbistand (ekstern ved chefstillinger og intern fra Personale og Organisation ved lederstillinger) ved alle ansættelser af chefer og ledere.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 7. februar 2018 (sag nr. 16) en oversigt over de seneste 25 rekrutteringer af chefer og ledere i Viborg Kommune. Oversigten handlede hovedsageligt om antallet af deltagere i ansættelsesprocessen, samt hvorledes praksis for rekruttering kan revideres, så den bliver mere professionel effektiv.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede ”at direktionen arbejder videre med professionalisering og effektivisering af ansættelsesprocessen”.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har på flere møder drøftet det af direktionen fremlagte forslag til en standardproces for rekruttering af chefer og ledere.
 
Beskrivelse
Direktionen har – i samarbejde med Hoved-MED – udarbejdet en standardprocedure for rekruttering af chefer og ledere. Procesbeskrivelsen kan ses som bilag nr. 1. Proceduren tager udgangspunkt i:
 • at der anvendes konsulentbistand, (ekstern ved chefstillinger og intern fra Personale og Organisation ved lederstillinger),
 • at der udarbejdes en job- og kompetenceprofil,
 • at den ansættende direktør/chef/leder sammen med konsulenten udvælger kandidater til 1. samtale,
 • at indstillingsudvalget medvirker ved 1. og 2. samtale,
 • at indstillingsudvalget sammensættes så den nødvendige viden er til stede og
  under hensyn til ressourceforbruget i ansættelsesprocessen og med fokus på kerneopgaven, så den bedste kandidat til stillingen ansættes,
 • at der alene indhentes reference på den kandidat, som tilbydes ansættelse.
 
Der arbejdes nu videre på at indhente tilbud på ekstern konsulentbistand i forbindelse med besættelse af chefstillinger. Der udbydes en 2-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.
 
Derudover skal Personale og Organisation forberede iværksættelse af en ny procedure for så vidt angår bistand til besættelse af lederstillinger, hvilket kræver inddragelse af repræsentanter for lederne i organisationen, kompetenceudvikling af personalet samt omprioritering af afdelingens opgaver (der tilføres ikke nye personaleressourcer).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ekstern konsulentbistand til rekruttering til chefstillinger forventes at kunne igangsættes august 2018. Bistand fra Personale og Organisation til besættelse af lederstillinger forventes påbegyndt august 2018 i de indledende faser, evt. i en tilpasset udgave.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det vurderes, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på ca. 6.000 timer på årsbasis som følge af ændringerne.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/25748
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forholde sig til en yderligere forlængelse af eksisterende partnerskabs- og samarbejdsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at partnerskabs- og samarbejdsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og Turitsforeningen for Viborg & Omegn forlænges frem til den 31. december 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 26. oktober 2016 (sag nr. 6) at forlænge de partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der var indgået med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn for perioden 2013-2016, til den 1.juli 2018.
 
Baggrunden herfor var igangsættelse af et analysearbejde forud for en ny struktur for erhvervsfremme i Viborg Kommune.
 
Eftersom arbejdet mod en ny struktur for erhvervsfremme, særligt i forhold til samarbejdet mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Egnens Handelsråd, endnu ikke kan eksekveres, og der endnu ikke er fremsat et nyt lovforslag om en forenkling af erhvervsfremmesystemet, foreslås det, at de nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftaler forlænges frem til udgangen af 2018.
 
Det forventes, at VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Egnens Handelsråd i efteråret 2018 har fået skabt klarhed over fremtidig samarbejdsstruktur, og at regeringens lovforslag om forenkling af erhvervsfremmesystemet er behandlet i Folketinget.
 
Begge forhold vil have stor betydning for kommende partnerskabs-og samarbejdsaftaler.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/26473
Resume
Viborg Kommune har siden 2012 ydet tilskud til udsætning af laks i Gudenåen. Hidtidig bevilling på 225.000 kr. blev givet for perioden 2015-2017. Danmarks Center for Vildlaks ansøger om tilskud til udsætning af laks i yderligere 3 år.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at der ydes tilskud på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til Danmarks Center for Vildlaks til udsætning af laks,
 
2. at tilskuddet på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 i givet fald afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og
 
3. at tilskuddet ydes under forudsætning af, at Randers og Favrskov kommuner medfinansierer udsætning af laks i Gudenåen som beskrevet i ansøgningen,
 
eller om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om tilskud på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til Danmarks Center for Vildlaks til udsætning af laks indgår som et ønske i den videre budgetlægning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at der ydes tilskud på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til Danmarks Center for Vildlaks til udsætning af laks,
 
2. at tilskuddet på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og
 
3. at tilskuddet ydes under forudsætning af, at Randers og Favrskov kommuner medfinansierer udsætning af laks i Gudenåen som beskrevet i ansøgningen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har siden 2012 støttet udsætning af laks i Gudenåen og bevilgede senest i 2015 tilskud til udsætning af laks for perioden 2015-2017. Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) om tilskud til udsætning af laks i Gudenåen i 2018-2020. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
DCV er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.
 
Udsætning af laks er iflg. ansøger nødvendigt, hvis man ønsker fortsat mulighed for at opretholde et laksefiskeri i Gudenåen neden for Tangeværket. Der ansøges om tilskud til udsætning af 100.000 fisk pr. år. I ansøgningen redegøres for, at det koster i alt 1.350.000 kr. årligt.
 
En årlig udsætning på omkring 100.000 fisk vurderes at være det, der skal til for at opretholde et godt og konkurrencedygtigt rekreativt fiskeri i Gudenåen.
 
Det er i princippet DCV, som finansierer udsætningen. DCV har de foregående år modtaget tilskud fra Fiskeplejen og lystfiskerforeningerne nedstrøms Tangeværket samt Randers, Favrskov og Viborg kommuner.
 
Parallelt hermed deltager Viborg Kommune via Gudenåkomiteen i GudenåSamarbejdet, som har til formål at udfolde Gudenåens vækstpotentiale, herunder særligt synliggøre og udfolde Gudenåens potentialer i forhold til bosætning, turisme og forretningsudvikling.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/37090
Resume
Forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune foreslås godkendt.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen forelå konklusionen fra Hoved-MED’s drøftelse af forslag til fælles ejendomsstrategi. Konklusionen lyder:
 
”Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at der skal være opmærksomhed på, at en mere intensiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse vil bevirke øget behov for ressourcer til drift og vedligeholdelse af de tilbageværende m2.”
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. juni 2017 (sag nr. 8), at der igangsættes udarbejdelse af forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune.
 
Ønsket om en fælles ejendomsstrategi udsprang af en analyse vedr. samling af kommunale ejendomme. Det blev her besluttet ikke at centralisere ejerskab af bygningerne eller organiseringen af teknisk service.
 
Inddragelse og høring
Forslag til fælles ejendomsstrategi behandles i Hoved-MED den 11. juni 2018. Konklusioner fra drøftelsen i Hoved-MED vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune. Forslag til fælles ejendomsstrategi, som kan ses i bilag nr. 1, er udarbejdet på baggrund af to workshops med udvalgte deltagere fra direktørområderne og efterfølgende kvalificeret hos de relevante fagområder, hvor der er bred opbakning til det videre arbejde med de tre overordnede temaer. Vigtigheden af det tætte samarbejde på tværs og inddragelse af bygningsejerne i proces og beslutninger blev understreget.
 
Ejendomsstrategien fokuserer på tre indsatsområder:
 • Smartere arealanvendelse
 • Bæredygtig bygningsdrift
 • Overblik og ansvarsplacering
For hvert område er formuleret to målsætninger, som tilsammen skal sikre, at Viborg Kommune har velholdte og fleksible bygninger, der understøtter kerneopgaven, benyttes mest muligt og drives effektivt og energivenligt.
 
Indsatsen skal ske på grundlag af standardiserede og tværgående bygningsdata og ved brug af smart teknologi og digitale løsninger.
 
I tilknytning til ejendomsstrategien har forvaltningen udarbejdet et forslag til en handleplan, som vil være udgangspunktet for det videre arbejde med optimering af ejendomsområdet. Den foreløbige handleplan kan ses i bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 26. april–1 juni 2018 til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.
 
Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.
 
Byrådet har den 24. januar 2018 (sag nr. 13) godkendt Hoved-MEDs anbefaling om, at Viborg Kommune deltager i Økonomi- og indenrigsministerens invitation til den udvidede udfordringsret, og at det kombineres med den nuværende ’Kom frit frem-postkasse’ til én samlet løsning. Udvidelsen betyder, at der nu bliver mulighed for at formulere forslag, som kræver lovændringer – enten generelle regelændringer eller etablering af forsøgsordninger.
 
En ansøgning om brug af den udvidede udfordringsret skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag nr. 1, hvor skemamaterialet er gengivet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:
 • De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.
 • Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 • Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det. Forslag, der kræver ændring af en statslig regel eller anvendelse af en forsøgsordning, kræver godkendelse i byrådet, inden den ansvarlige forvaltning indsender forslaget til det relevante ressortministerium
Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges hver måned en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering.
 
Af bilag nr. 2 fremgår således medarbejderforslag. Der er indkommet 12 forslag i perioden 26. april-1. juni 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 18/1867
Sagsfremstilling
Historik
 
 
 
Inddragelse og høring
 
 
 
Beskrivelse
 
 
 
Alternativer
 
 
 
Tidsperspektiv
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold