You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 20. august 2018 kl. 08:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/44383
Resume
Basisbudgettet er et teknisk tilrettet budget, som udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger. I sagen beskrives den økonomisk situation og de tekniske forudsætninger i basisbudgettet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser, og
 
2. at udvalgenes drifts- og anlægsønsker indgår i de videre budgetdrøftelser.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Lone Langballe, Dansk Folkeparti og Flemming Gundersen, Enhedslisten deltog i drøftelsen af denne sag.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) de spilleregler og principper, som basisbudgettet for 2019-22 er udarbejdet ud fra.
 
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 18. juni 2018. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september og byrådets 1. behandling den 19. september. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 12. september.
 
 
Beskrivelse
Basisbudgettet for 2019 til 2022 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i notat om basisbudgettet, der kan ses som bilag nr. 2.
 
Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 10. august 2018
 
(mio. kr.)
Opr.
budget 2018
Foreløbigt regnskab
2018 pr. 30/6
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Budget
2022
Resultatopgørelse (minus = indtægter)
 
 
 
 
 
 
Skatter og generelle tilskud
-5.857,3
-5.798,3
-5.918,1
-6.064,4
-6.227,7
-6.369,9
Serviceudgifter
4.187,2
4.204,0
4.231,1
4.194,4
4.195,0
4.171,1
Overførselsudgifter
1.433,1
1.422,0
1.470,2
1.507,9
1.543,8
1.569,5
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
135,3
263,2
392,9
Renter
8,8
-58,8
11,1
12,7
13,6
13,0
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-228,2
-231,3
-205,8
-214,2
-212,0
-223,4
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
209,7
214,6
324,3
198,9
229,6
167,7
Ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Alment boligbyggeri
36,4
56,4
67,7
23,1
9,1
9,1
Jordforsyning
-17,3
-54,3
-10,5
-11,5
-6,1
-9,6
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
4,1
10,1
10,5
Nettoafdrag på gæld
33,8
35,3
33,2
45,8
75,8
77,1
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
34,4
20,7
209,0
46,2
106,5
31,5
Forsyningsområdet
34,7
49,6
6,0
1,7
-2,2
-2,2
Øvrige finansforskydninger
5,4
67,9
7,9
-8,4
-6,2
-6,2
Samlet likviditetsvirkning
74,5
138,2
223,0
39,5
98,0
23,0
 
 
Tabel 1 (fortsat)
 
(mio. kr.)
Opr.
budget 2018
Foreløbigt regnskab
2018 pr. 30/6
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Budget
2022
Likviditet (minus = kasseforbrug)
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
256,4
256,4
118,1
-104,8
-144,3
-242,3
Samlet likviditetsvirkning
-74,5
-138,2
-223,0
-39,5
-98,0
-23,0
Likvide aktiver ultimo
181,9
118,1
-104,8
-144,3
-242,3
-265,3
Gennemsnitlig likviditet
425,0
525,0
320,0
200,0
145,0
85,0
Disponibel likviditet, gennemsnit
228,4
339,8
130,0
5,0
-45,0
-105,0
 
BEMÆRKNINGER TIL BASISBUDGETTET:
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 205,8 mio. kr. i 2019, 214,2 mio. kr. i 2020, 212,0 mio. kr. i 2021 og 223,4 mio. kr. i 2022. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 300 mio. kr. er dermed ikke opfyldt i nogen af årene i budgetperioden.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.231,1 mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2019 er der både sanktioner hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførelsesudgifter
Overførselsudgifterne på 1.470,2 mio. kr. i 2019 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.
 
I forhold til det forventede resultat for 2018 budgetteres der i 2019 med et øget udgiftsniveau målt i faste priser på 21,2 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at det i økonomiaftalen er forudsat, at overførselsudgifterne på landsplan stiger med 1,3 mia. kr. Det forudsættes i budgettet, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan er uændret i de næste fire år. Det vil kræve fortsat omlægning af beskæftigelsesindsatsen, idet Viborg Kommunes andel har været stigende i de seneste år.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 324,3 mio. kr. i 2019, 198,9 mio. kr. i 2020, 229,6 mio. kr. i 2021 og 167,7 mio. kr. i 2022. Det er således kun i 2019, at byrådets målsætning om et skattefinansieret anlægsniveau på min. 250 mio. kr. er opfyldt.
 
Oversigt over de enkelte anlægsprojekter i basisbudgettet kan ses som bilag nr. 3.
 
Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 473,4 mio. kr. i 2019, hvilket ligger væsentligt over Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, der kan opgøres til 296,7 mio. kr. En milliard af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne overholder anlægsrammen i budgetsituationen.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2019 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 49,9 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der er ikke søgt lånedispensationer herudover, hvilket Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 27. juni 2018 (sag nr. 1).
 
Likviditet
Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i alle budgettets år, idet den faktiske likviditet reduceres fra 118,1 mio. kr. primo 2019 til -265,3 mio. kr. ultimo 2022. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 525 mio. kr. ultimo 2018 til 85,0 mio. kr. ultimo 2022. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de første to år.
 
Indtægtsprognose
Basisbudgettets overskud før anlæg og afdrag er ca. 70 mio. kr. lavere end forventet før sommerferien, hvilket skyldes ændringer på indtægtssiden. For det første er det forventede befolkningstal pr. 1. januar 2019 reduceret med 674 personer i forhold til sidste års befolkningsprognose. Dette reducerer tilsammen skatter, tilskud og udligning med 43 mio. kr. Viborg Kommunes udligningsbeløb er desuden lavere både hvad angår landsudligningen og udligning for kommuner med højt strukturelt underskud. Sidstnævnte skyldes, at Viborg Kommune i udligningsberegningerne har forbedret sin økonomiske stilling i forhold til de andre 58 kommuner med højt strukturelt underskud.
 
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2019 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2022 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2019.
 
Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2019. Den foreløbige vurdering er, at selvbudgettering vil give en gevinst på ca. 10 mio. kr. i 2019.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2019-2022 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning på et mere opdateret datagrundlag, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Effektiviseringer i basisbudgettet
Tabellen nedenfor viser de indlagte effektiviseringer i basisbudgettet.
 
Tabel 2. Effektiviseringer i basisbudgettet
(mio. kr.)
2019
2020
2021
2022
Effektivisering på en procent i 2019 (er udmøntet)
-37,5
-37,5
-37,5
-37,5
Én halv procent effektivisering på serviceområderne (ikke udmøntet)
0
-18,6
-37,2
-55,8
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (ikke udmøntet)
-8,2
-16,4
-16,4
-16,4
I alt
-45,7
-72,5
-91,1
-109,7
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 27. juni 2018 (sag nr. 1), at effektiviseringsforslag for i alt 37,5 mio. kr. skulle indarbejdes i basisbudgettet som udgangspunkt for det videre budgetarbejde. De øvrige effektiviseringer i basisbudgettet er endnu ikke udmøntet i konkrete effektiviseringsforslag.
 
Tekniske ændringer i basisbudgettet
Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet, siden rammerne blev udmeldt ultimo marts 2018.
 
Tabel 3. Tekniske ændringer i basisbudgettet (driftsudgifter)
(mio. kr.)
2019
2020
2021
2022
Ramme i budget 2018-2021
5.601,6
5.593,0
5.610,0
5.610,0
Ændring i pris- og lønniveau fra 2018 til 2019
88,6
88,4
89,0
89,0
Yderligere ½ % effektivisering
-18,8
-18,8
-18,8
-18,8
Tillægsbevillinger
17,8
-1,3
-5,7
-24,7
Lov- og cirkulæreprogram
7,3
17,1
25,1
25,1
Øvrige tekniske ændringer
5,8
25,0
40,3
61,1
Basisbudget
5.702,3
5.703,4
5.739,9
5.741,7
Difference
100,7
110,4
129,9
131,7
 
Det ses af tabellen, at budgettet er forøget med 100,7 mio. kr. i 2019. De tekniske er ændringer nærmere uddybet i afsnit 5 i notat om Viborg Kommunes basisbudget, der kan ses som bilag nr. 2.
 
BUDGETUDFORDRINGER OG NYE TILTAG PÅ DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGETTET:

Efter de vedtagne spilleregler for årets budgetlægning skal udvalgene selv finansiere alle budgetudfordringer på driftsbudgettet inden for egne budgetter. Udvalgene har kunnet foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår enten ved at reducere anlægsprojekter eller ved at udskyde anlægsprojekter til 2023. Der resterer følgende udfordringer og nye tiltag, som ikke er indarbejdet i basisbudgettet.
 
Tabel 4. Budgetudfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet
(beløb i 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
I alt
Driftsbudgettet (tabel 1, bilag nr. 4)
16.614
15.764
15.614
14.464
62.456
Anlægsbudgettet (tabel 2, bilag nr. 4)
15.080
21.300
19.500
87.400
143.280
I alt
31.694
37.064
35.114
101.864
205.736
 
Dertil kommer de nye anlægsprojekter, som udvalgene selv har fundet finansiering til (tabel 3, bilag nr. 4) ved at reducere eller udskyde anlægsprojekter til 2023.
 
Foruden ovennævnte anlægsprojekter har Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg ansøgt om et anlægstilskud til etablering af en ny elevfløj og renovering af hovedbygningen. Der kan desuden blive tale om, at kommunen skal deponere midler, hvis der evt. skal ydes kommunegaranti for skolens kreditforeningslån. Yderligere beskrivelse af sagen kan ses i bilag nr. 5.
 
Alternativer
Basisbudgettet lever som beskrevet ovenfor ikke op til de tre måltal, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget skal være udgangspunktet for årets budgetlægning:
  • Min. 300 mio. kr. i overskudskud før anlæg og afdrag mv.
  • Min. 250 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter, netto
  • Min. 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet
 
I tabel 5 vises nogle mulige håndtag, der kan bruges til at forbedre basisbudgettet:
 
Tabel 5. Mulige forbedringer af basisbudgettet
(mio. kr.)
2018
2019
2020
2021
2022
Videreføre ekstraordinært finansieringstilskud med 88,8 mio. kr. fremfor 50 mio. kr.
 
 
-38,8
-38,8
-38,8
Selvbudgettering i alle år
 
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
Skatteforhøjelse på 0,1 procentpoint (uden sanktion)
 
-14,4
-14,7
-15,2
-15,6
Yderligere ½ procent effektivisering
 
 
-18,6
-37,2
-55,8
Udskyde overførsel af mindreforbrug vedr. drift i 2017 til 2020 fremfor 2019
 
-18,4
+18,4
 
 
Udskyde anlægsprojekter i 2019 (evt. til 2023)
 
-50,0
?
?
?
Fremrykke betaling for servicearealer ved Banebo
+36,0
-36,0
 
 
 
I alt
36,0
-128,8
-63,7
-101,1
-120,2
 
Det skal bemærkes, at de sidste tre håndtag ikke forbedrer likviditeten set over en længere periode, men de forbedrer økonomien i 2019 i forhold til overholdelse af de statslige drifts- og anlægsrammer.
 
Indtægten ved en skatteforhøjelse på 0,1 procentpoint er indsat i tabellen under forudsætning af, at der ikke er skattesanktion, som følge af, at kommunerne under ét sætter skatten op. Hvis kommunerne samlet sætter skatten op, vil der både være en individuel sanktion for de kommuner, som sætter skatten op, og en kollektiv sanktion for alle kommuner.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/39751
Resume
Godkendelse af forslag til procedure for ansættelse af ny direktør for Børn & Unge
Der lægges i sagen op til godkendelse af forslag til procedure for ansættelse af ny direktør for Børn & Unge pr. 1. januar 2019.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at stillingen som direktør for Børn & Unge opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation,
 
2. at der indgås aftale med eksternt konsulentfirma til at bistå i processen jf. sagsfremstillingen,
 
3. at kommunaldirektøren bemyndiges til at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan m.v. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2019, og
 
4. at indstillingsudvalget består af 3 politisk valgte medlemmer, kommunaldirektøren, 1 direktør og 1 medarbejderrepræsentant.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2018
Til et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges snarest muligt et beslutningsgrundlag i forhold til eventuel flytning af familieområdet til social- og sundhedsområdet.
 
Der indgås aftale med eksternt konsulentfirma til at bistå i processen jf. sagsfremstillingen.
 
Kommunaldirektøren bemyndiges til at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan m.v. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2019.
 
Indstillingsudvalget består af 3 politisk valgte medlemmer, kommunaldirektøren, 1 direktør og 1 medarbejderrepræsentant.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har, med henvisning til Rammeaftale om seniorpolitik, indgået aftale med direktør for Børn & Unge, Hans Henrik Gaardsøe om, at han fratræder direktørstillingen pr. 31. december 2018.
 
Kommunaldirektøren anbefaler, at stillingen som direktør for Børn & Unge opslås med henblik på besættelse af stillingen med uændret opgave- og kompetencefordeling i forhold til den gældende administrative organisation.
 
Under forudsætning af, at ovenstående anbefaling følges, foreslås, at ansættelsesproceduren for besættelse af stillingen som direktør for Børn & Unge tilrettelægges således, at den nye direktør kan tiltræde den 1. januar 2019. Kommunaldirektøren anbefaler i den forbindelse, at der indgås aftale med ekstern konsulentvirksomhed i forbindelse med ansættelsesproceduren.
 
Økonomi- og erhvervsudvalget blev i mødet den 13. juni 2018 (sag nr. 39) orientereret om, at der p.t. indhentes tilbud på ekstern konsulentbistand i forbindelse med besættelse af chefstillinger. Der udbydes en 2-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Kommunaldirektøren foreslår, at den konsulentvirksomhed, der vælges vedr. bistand ved besættelse af chefstillinger, ligeledes bistår ved ansættelsen af ny direktør for Børn & Unge.
 
I forbindelse med besættelse af stillinger som direktør i Viborg Kommune har praksis hidtil været, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og formandskab fra de relevante fagudvalg deltager i ansættelsesudvalget, ligesom der har deltaget 3 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter i ansættelsesudvalget.
 
I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer i Viborg Kommune arbejdes der med at effektivisere og professionalisere ansættelsesproceduren – herunder at nedbringe antallet af personer i indstillingsudvalg, ligesom det fremadrettet alene er den umiddelbare chef/leder med bistand fra den deltagende konsulent, der foretager udvælgelse til ansættelsessamtaler. Indstillingsudvalget sammensættes, så den nødvendige viden er til stede og under hensyn til resurseforbruget i ansættelsesprocessen og med fokus på kerneopgaven, så den bedste kandidat ansættes.
 
Kommunaldirektøren anbefaler, at der også ved ansættelse af direktører sker en effektivisering og professionalisering af processen med den konsekvens, at der sker en reduktion i antallet af deltagere i indstillingsudvalg, ligesom udvælgelse af kandidater til ansættelsessamtale foretages af borgmesteren med bistand fra Kommunaldirektøren og konsulentfirmaet.
 
Kommunaldirektøren anbefaler, at indstillingsudvalget ved ansættelse af ny direktør for Børn & Unge består af 3 politisk valgte medlemmer, kommunaldirektøren samt af 1 direktør og 1 medarbejderrepræsentant.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.