You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. august 2018 kl. 12:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/48084
Resume
Viborg Kommune vil i forbindelse med statens omlægning af refusionen på udgifter til aktivering modtage mindre i statsrefusion og kompensation af udgifterne. Regeringen ønsker en reduktion i omfanget af vejledning og opkvalificering og samtidig en mindre stigning i virksomhedsrettet aktivering.
 
Aftalen om kommunernes økonomi er nu på plads og det har vist sig, at statens kompensation er mindre end udmeldingen om en reduktion på 30%. Kompensationen er yderligt reduceret ud fra en forventning om, at kommunerne vil ændre aktiveringen markant på baggrund af ændringerne i finansieringen.
Reduktionen i statsrefusion og kompensation gennem budgetgarantien er i Viborg kommune 11,5 mio. kr. i 2019.
 
Jobcentret har udarbejdet et forslag til udmøntning af besparelsen på driftsudgifter til aktivering ud fra en vurdering af tilbuddenes effekt og mulighederne for at øge den virksomhedsrettede indsats.

Jobcentret anbefaler, at fastholde budgettet til køb af ordinær uddannelse samt til indsatsen, hvor én medarbejder varetager både myndigheds-, mentor- og indsatsdelen.
Samtidig anbefales, reduktion i køb af ekstern mentorindsats samt særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering både internt og eksternt.
Der foreslås ophør af eksternt køb af flere tilbud.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Jobcentrets forslag til plan for udmøntningen af besparelsen i udgifter til aktivering godkendes.

2. at behov for investeringer og prioriteringer i tilknytning til de 3 politisk udpegede fokusområder for 2019 drøftes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Beskæftigelsesudvalgets beslutning blev taget til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslagene til udmøntning af besparelsen i udgifter til aktivering, idet det samtidig overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegives, at for at vende udviklingen så Viborg Kommune ikke længere har en stigende andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan, er det nødvendigt med en mere investeringsvillig, aktiv og resultatbaseret beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesudvalget vil komme med forslag hertil, hvor der hentes inspiration fra andre kommuner, og som udvalget gerne vil fremlægge for byrådet inden årets udgang.

Beskæftigelsesudvalget drøftede behov for investeringer og prioriteringer i tilknytning til de 3 politisk udpegede fokusområder for 2019, med henblik på beslutning i sag 4 på dagens møde.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalgets beslutning tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget fik orientering om omlægning af refusion på udgifter til aktivering på udvalgsmødet 19. juni 2018 (sag. nr. 3).
 
Samtidig med omlægningen fra refusionen til kompensation gennem bloktilskuddet har regeringen varslet en besparelse på 30% af det nuværende aktiveringsomfang for vejledning og opkvalificering og en mindre stigning i omfanget af virksomhedsrettet aktivering. En reduktion på 30% i Viborg svarer til 5,4 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. årligt herefter.
 
Nu hvor aftalen om kommunernes økonomi er aftalt mellem regeringen og KL, viser det sig, at statens kompensation er yderligt reduceret ud fra en forventning om, at kommunerne vil ændre aktiveringen markant på baggrund af ændringerne i finansieringen.
Reduktionen i statsrefusion og kompensation gennem budgetgarantien er i Viborg kommune 11,5 mio. kr. i 2019.
 
Jobcentret har udarbejdet et forslag for udmøntningen af besparelsen på baggrund af en vurdering af tilbuddenes effekt og muligheden for at øge den virksomhedsrettede indsats.
 
Inddragelse og høring
Jobcentret ledelse og medarbejderne i FagMed Arbejdsmarked har været inddraget i vurderingen af aktiveringstilbuddene og er blevet hørt om forslaget til udmøntning af besparelsen.
 
Beskrivelse
Jobcentret har vurderet aktiveringstilbuddene, som ledige/sygemeldte henvises til ud fra den enkeltes behov. Tilbuddene er vurderet ud fra deres effekt i forhold til at hjælpe borgerne i job eller uddannelse samt at hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet (progression fra aktivitetsparat til jobparat).
Øvrige justeringer i budgetforslaget er baseret på regnskab 2017 samt muligheder for at henvise målgruppen til alternative tilbud, herunder at øge den virksomhedsrettede indsats.
 
Hovedelementerne i reduktionen
Jobcentret anbefaler, at fastholde det nuværende budget til køb af ordinære uddannelsesforløb og de 2 særligt tilrettelagte forløb for unge (Brobygningsforløbet ”I gang med Uddannelse” og TULU-indsatsen ”Sammen om fastholdelse af unge” med en ”flyvende” misbrugskonsulent).
”I gang med Uddannelse” skal tilpasses behovet for pladser på tilbuddet og der iværksættes ny ”straksafklaring” af de unge.

Omlægningen af indsatsen på beskæftigelsesområdet med samlingen af myndighed og indsats på én jobcentermedarbejder betyder, at behovet for køb af særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering internt hos andre forvaltninger i Viborg Kommune eller gennem eksterne leverandører reduceres.
I den sammenhæng forslår Jobcentret en reduktion på brutto ca. 15 mio. kr. i udgifter til køb af eksterne mentorer samt køb af særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering.
Budgettet til køb af mentorer på virksomheder til ledige/sygemeldte i ansættelser eller virksomhedspraktik fastholdes.
 
I en årrække er mange ledige/sygemeldte henvist til træningstilbud (herunder forløbet ”ned i vægt”) kombineret med en beskæftigelsesrettet indsats betalt gennem Jobcentret.  Vurderingen er, at Jobigen vil kunne dække behovet for denne type indsats inden for de eksisterende fysiske rammer og Jobigen har medarbejdere ansat med kompetencer til at varetage opgaven. Jobcentret foreslår opsigelse af aftalen med den eksterne leverandør og at Jobigen inden for deres budget for 2019 leverer tilbuddet efter behov.
 
Der foreslås en reduktion på 2,3 mio. kr. i særligt tilrettelagte vejledning og opkvalificeringstilbud hos Jobigen. Jobigen vil justere og prioritere på baggrund af belægning og effekter af de enkelte tilbud kombineret med en vurdering af behovet for bl.a. ”ned i vægt”-tilbud.
 
Antallet af elever på Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er faldet og giver en besparelse.
 
Beskæftigelsesudvalget har udvalgt 3 fokusområder for 2019 og i tilknytning hertil, er der tilføjet forslag investeringer i den foreløbige handlingsplan, som behandles i en særskilt sag på dagens Beskæftigelsesudvalgsmøde.
I Jobcentrets forslag til udmøntning af besparelsen på driftsudgifter er der friholdt midler, som kan bruges til investeringer eller prioriterede indsatser i sammenhæng med fokusområderne.
 
Forslaget til reduktioner i de samlede driftsudgifter fremgår af bilag 1 og bilag 2 er en oversigt over særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering for forsikrede ledige og modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Efter Beskæftigelsesudvalgets behandling i august 2018 af Jobcentrets forslag til udmøntning af besparelsen i 2019 tages snarest herefter kontakt til leverandørerne for enten at varsle lukning af tilbuddet eller varsle en reduktion i køb af pladser på tilbuddet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har et bruttobudget på 92,5 mio. kr. i 2019 inden for området, hvortil der hidtil er modtaget statsrefusion via driftslofterne. 
Viborg kommune har desuden et bruttobudget på 20 mio. kr. til aktivering af personer på jobafklaring og ressourceforløb og et bruttobudget på 46,9 mio. kr. til øvrige driftsudgifter inden for beskæftigelsesområdet.
 
På grund af færre flygtninge er budgettet til driftsudgifter på integrationsområdet reduceret i 2019. I Jobcentrets forslag til udmøntning af besparelsen på aktiveringsudgifterne er udfordringen integrationsområdet indregnet, idet driftsudgifterne på området ikke fuldt ud kan holdes inden for det reducerede integrationsbudget.
 
Aktiveringstilbuddene er vurderet for alle målgrupper selvom refusionsomlægningen ikke omfatter integrationsområdet, jobafklaring og ressourceforløb. Tilbud benyttes på tværs af målgrupper ud fra den ledige/sygemeldtes behov.
 
Forvaltningen har lagt afgørende vægt på at udmønte besparelsen på områder, hvor det har mindst beskæftigelsesmæssig effekt. De foreslåede besparelser udmønter de af staten krævede besparelser og derudover skabes der et råderum på 5 mio. kr. årligt til udvalgets prioriterede indsatser.
 
Imidlertid er det en forholdsvis stor besparelse og skal ses i sammenhæng med ambitionen om at få vendt udviklingen på overførselsområdet, så Viborg Kommune som minimum kommer på niveau med udviklingen i resten af landet, jfr. budgetopfølgningen for 2018, som viser at der i 2018 ikke er så stort et fald i udgifter til overførselsområdet som i resten af landet.
 
Budgetforslaget for 2019, som byrådet drøfter ultimo august, er lagt under forudsætning af, at Viborg Kommune i 2019 forventer samme udvikling som resten af landet. Denne forudsætning er på baggrund af de seneste års udvikling ambitiøs, og derfor foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter muligheden for en mere investeringsvillig og effektbaseret beskæftigelsesindsats.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet ud over, at Jobcentret sikrer overholdelse af opsigelsesvarsler samt frister for reduktion og indgåelse af nye aftaler med leverandørerne.


Bilag

Sagsid.: 18/3397
Resume
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagsfremstillingen anførte takster godkendes
 
2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, behandle ansøgninger samt at fastlægge de konkrete kombinationstilbud efter familiens behov delegeres til direktøren for Børn & Unge
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at de i sagsfremstillingen anførte takster godkendes
 
2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, behandle ansøgninger samt at fastlægge de konkrete kombinationstilbud efter familiens behov delegeres til direktøren for Børn & Unge
Sagsfremstilling
Historik
Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet” og herunder bestemmelserne for det nye kombinationstilbud.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Som følge af den nye dagtilbudslov kan forældre eller enlige forsørgere med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid fremover ansøge om et kombinationstilbud, hvilket består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.
 
Vilkår for kombinationstilbuddet
Tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Hvilket for Viborg Kommune er 48 timer for dagplejen og 50,5 timer for institutioner. Den fleksible pasningsdel skal minimum udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit. Timeandelen skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der kan udgøres af den fleksible pasning. Dermed er der heller ikke noget krav om, at tiden i dagtilbuddet skal udgøre den primære del af kombinationstilbuddet.
 
Krav til den fleksible pasningsordning
Fleksibel pasning er et nyt begreb i dagtilbudsloven, der alene knytter sig til kombinationstilbuddet. Fleksibel pasning er en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel børnepasser.
 
Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:
 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Der kan dog i helt særlige tilfælde gives dispensation, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
 • Den fleksible børnepasser skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal ligeledes bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
 • Den fleksible børnepasser er dog ikke omfattet af kravet om at fremme børns læring, da pasningen ofte vil finde sted, når barnet sover.
 
Dertil gælder reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens § 80-85 som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældres tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Samtidig skal der indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen skal godkende og der skal føres tilsyn med pasningsordningen. Der skal dog ikke føres tilsyn med den fleksible pasning i samme omfang som med private pasningsordninger, i og med at den fleksible børnepasser ikke er omfattet af kravet om at fremme børns læring.
 
Økonomi
Da barnets tid i dagtilbuddet ikke behøver at udgøre den primære del af kombinationstilbuddet, kan forældrene i princippet vælge at lægge kun én time i dagtilbuddet og dermed de resterende i den fleksible pasningsordning.
 
Af den grund er der udregnet følgende timetakst for henholdsvis 0-2-årige (dagpleje/vuggestue) og 3-6-årige (børnehave).
 
Tilskuddet til den fleksible pasning udgør 75 pct. af nettodriftsudgiften og kan maksimalt udgøre nedenstående takst pr. time/uge hver mdr. i 12. mdr. Forældrebetalingen for timer i kommunalt dagtilbud udgør en forholdsmæssig andel af månedsbetalingen og gælder pr. time/uge hver mdr. i 11. mdr.
 
 
Børn 0-2 år (dagpleje)
Børn 0-2 år (vuggestue)
Børn 3-6 år (børnehave)
Takst for tilskud til den fleksibel pasning
kr. 125,30
kr. 67,90
Forældrebetaling for timer i kommunalt dagtilbud
kr. 64,00
kr. 65,20
kr. 35,50
 
I beregningen er der taget højde for udgifter, som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder m.v.
 
Kombinationstilbuddet vil medføre øgede udgifter ved deltidspladser i dagplejen, i og med at dagplejerne efter deres overenskomst skal aflønnes for fire fuldtidsbørn ligegyldigt om de evt. har én eller flere deltidsbørn.
 
Delegering af kompetencer
Kommunalbestyrelsen skal ved hver enkelt sag godkende pasningsaftalen, der indgås mellem forældrene og den fleksible passer samt tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra den enkelte families dokumenterede behov.
 
Derudover kan kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet eksempelvis til forældrenes ansøgning, frister, varsler mv.
 
Det anbefales, at kompetencerne til at godkende og træffe beslutning om ovenstående delegeres til direktøren for Børn & Unge.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Dagtilbudsloven trådte i kraft den 1. juli 2018 og derunder også muligheden for et kombinationstilbud.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udover at kombinationstilbuddet skaber ekstra udgifter ved deltidspladser i dagplejen, må det forventes at aflede yderligere økonomiske konsekvenser, eftersom der er nye opgaver i forbindelse med administrationen af kombinationstilbuddet. Det drejer sig bl.a. om behandling af forældrenes ansøgning, indhentning af børneattester, løbende opfølgning på dokumentation fra forældrene og tilsyn med den fleksible pasningsordning.   
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet

Sagsid.: 18/26248
Resume
Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne i forbindelse med etablering af en ny råvandsledning fra en ny kildeplads vest for Bækkelund og til Viborg Vand – Sydværket.
Indstilling
Direktøren for Teknik &g Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at anlægge en råvandsledning jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.   
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at anlægge en råvandsledning jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Viborg Vand skal etablere en ny råvandsledning fra en ny kildeplads vest for Bækkelund til Sydværket – en strækning på 7,3 km i henhold til vedlagte ledningstrace (bilag 1).
 
Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.
 
Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere råvandsledningen kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftale med lodsejerne.
 
Ekspropriation af arealer til råvandsledningen vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne jf. vedlagte deklaration kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).
 
 
· der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation.
 
· det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/35887
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en afskærende ledning kan etableres fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm renseanlæg, således at eksisterende rodzoneanlæg til disse to byer kan nedlægges, og spildevandet overføres til Stoholm.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt.
Sagsfremstilling
Historik
Den 18. december 2013 (sag nr. 8) vedtog byrådet bl.a. en uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde.
 
Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes spildevandsplan 2014-2018.
 
 
Inddragelse og høring
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. december 2017 til den 29. januar 2018. Der er modtaget 4 høringssvar vedrørende placering af ledningen i forhold til konkrete grunde.
 
Spildevandsforsyningen har taget svarene til efterretning og tilpasset ledningstracéet i alle 4 tilfælde. 
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 
 
Beskrivelse
Klima- og Miljøudvalget har ikke i forbindelse med høringsudkastet behandlet tillægget. Baggrunden er, at byrådet har vedtaget følgende delegation:
 
”Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde”.
 
Det konkrete tillæg blev af forvaltningen vurderet som ukompliceret, da der udelukkende er tale om etablering af afskærende ledning.
 
Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag, for at der kan etableres en afskærende ledning fra byerne Lånum og Daugbjerg til overførsel af byernes spildevand til Stoholm renseanlæg, hvorefter eksisterende rodzoneanlæg i byerne nedlægges. Efter ønske fra forsyningen Energi Viborg Vand vil denne nedlæggelse af de to rodzoneanlæg i Lånum og Daugbjerg ske tidligere end det beskrevne i strukturplanen (2018, fremrykket fra 2023). Strukturplanen er en del af spildevandsplan 2014-2018. 
 
Spildevandet fra rodzoneanlægget i Lånum leder i dag det rensede spildevand til grøften, Afløb Lånum. Spildevandet fra rodzoneanlægget i Daugbjerg leder i dag det rensede spildevand til Afløb Daugbjerg. Begge afløbsgrøfter er tilløb til Jordbro Å og derfra videre til Hjarbæk Fjord. Ved vedtagelse af tillægget vil begge udløb blive nedlagt og spildevandet tilledt Stoholm rensningsanlæg. Stoholm renseanlæg har udløb i Jordbro Å, nedstrøms de eksisterende udløb fra afløbsgrøfterne.
 
Oversigtskort over de planlagte ledninger fremgår af bilag 3.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.
 
Berørte ejendomme
Den afskærende ledning anlægges langs Dybdalsvej, Smutvej og Lånumvej. Grundejere på begge sider af vejene er i forbindelse med den offentlige høring orienteret om planforslaget. Efter høringen er ledningstracéet i mindre grad tilpasset som svar på høringssvarene, og listen over berørte ejendomme i tillægget er tilsvarende opdateret. Private spildevandsanlæg berøres ikke af tillægget.
 
Vurdering
Forvaltningen vurderer, at den afskærende ledning samt nedlæggelse af rodzoneanlæg er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, samt opfyldelse af delmål i strukturplanen.
 
Miljøvurdering
Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med annonceringen af den offentlige høring. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 
Økonomi
Udgifter til etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/25969
Resume
Indstilling
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Tillæg 19 vedrører etablering af en afskærende ledning fra Daugbjerg samt en afskærende ledning fra Lånum, som samles og leder byernes spildevand til renseanlægget i Stoholm. Renseanlæggene i Daubjerg og Lånum planlægges nedlagt.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 19 Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
· Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
· Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Det drejer sig om:
· Etablering af spildevandsledninger
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/40549
Resume
Udvalget skal tage stilling til igangsættelse af proces for indkaldelse af forslag og idéer til et projekt for opsætning af vindmøller ved Vinge.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at der afholdes borgermøde den 27. september kl. 17 eller den 2. oktober kl. 17.
 
Endvidere forslår direktøren for Teknik & Miljø, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
2. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes, og
 
3. at det meddeles ansøger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM).
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Det blev på mødet oplyst, at ansøger efter Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen har indsendt en justeret ansøgning vedrørende ændret linjeføring og rettelser til ideoplægget. Udkast til idéoplæg er ændret på baggrund heraf og fremgår af justeret bilag nr. 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes på baggrund af det reviderede idéoplæg (justeret bilag nr.2),
 
2. at det er aftalt med ansøger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM), og
 
3. at der afholdes borgermøde den 27. september kl. 17.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018
Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at der afholdes borgermøde den 27. september kl. 17.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
2. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes, og
 
3. at det meddeles ansøger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM).
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på et møde den 20. juni 2018 (sag nr. 12), at igangsætte fordebat for vindmølleprojektet ved Vinge. 
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Der er ansøgt om opstilling af 10 vindmøller ved Vinge. Ansøgningen fremgår af bilag 1. Siden fremsendelsen af ansøgningen er antallet af møller blevet reduceret til 9, og opstillingen er blevet ændret, så møllerne nu ønskes opsat på en ret linje.
                                                                                                            
Udkast til idéoplæg til indkaldelse af forslag og idéer til vindmølleprojektet fremgår af bilag 2. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Forvaltningen foreslår, at perioden for indkaldelse af forslag og idéer fastsættes til 6 uger. Samtidig høres berørte myndigheder.
 
Bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget.  
 
Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag afholdes et borgermøde den 27. september kl. 17 eller den 2. oktober kl. 17. Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes som et arrangement, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til forvaltningen, ansøger og dennes rådgiver, og hvor de kan få en dialog med politikere efter indledende oplæg om projektet.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:
 
Indkaldelse af forslag og idéer
september / oktober 2018
Borgermøde
september / oktober 2018
Behandling af indkomne forslag og idéer
ultimo 2018
Planforslag til vedtagelse
ultimo 2018
Offentlig høring
primo 2019
Endelig vedtagelse
medio 2019
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der udlægger området til vindmøller. Jf. § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne.
 
Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3j, i samme bekendtgørelse. Jf. § 21 skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for det konkrete vindmølleprojekt.
Forvaltningen vurderer, at opstilling af op til 9 store vindmøller med en totalhøjde på 149,9 m bl.a. vil kunne påvirke naboer, landskabet og et internationalt fuglebeskyttelsesområde. På den baggrund foreslår forvaltningen, at det meddeles ansøger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Forvaltningen foreslår, at miljøvurderingens miljørapport og miljøkonsekvensvurderingens miljøkonsekvensrapport slås sammen i én miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet. Det er ansøger, som udarbejder miljørapporten.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.  
Bilag

Sagsid.: 17/26332
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018, 1.325.000 kr. i 2019, 2.075.000 kr. i 2020, 2.125.000 kr. i 2021 samt 2.175.000 kr. i 2022. (i 2018 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2021 samt 1.500.000 kr. i 2022. (i 2018 priser), og
 
3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” og at nettoudgiften i 2019-2022 på 4.700.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning. I 2019-2021 finansieres af ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.” og 2022 finansieres af ”Byfornyelse mindre byer”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
Beslutning i Landdistriktsudvalget den 19-06-2018
Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018, 1.325.000 kr. i 2019, 2.075.000 kr. i 2020, 2.125.000 kr. i 2021 samt 2.175.000 kr. i 2022 (i 2018 priser)
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2021 samt 1.500.000 kr. i 2022 (i 2018 priser),
 
3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” og at nettoudgiften i 2019-2022 på 4.700.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning. I 2019-2021 finansieres af ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.” og 2022 finansieres af ”Byfornyelse mindre byer”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 10) program for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 3 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 6 mio. kr.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 8. maj 2018, at program for områdefornyelse i Fjordklyngen er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 3 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Fjordklyngen for et samlet budget på 9 mio. kr.
 
 
Inddragelse og høring
Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil dette blive præsenteret for Fjordklyngens borgere.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen igangsætter i år skitseprojektering af 3-4 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2018/2019. Skitseprojektering af større projekter forventes igangsat i 2019 med henblik på etablering i årene 2020-2022.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projekter beskrevet i områdefornyelses programmet vil blive gennemført i henhold til Byfornyelsesloven, dvs. udføres over en 5-årig periode fra 2018-2022.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For at sikre gennemførelse af de planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program er der behov for frigivelse af det i programmet afsatte beløb på henholdsvis 6 mio. kr. i udgift (kommunal egenfinansiering) samt 3 mio. i indtægt (statstilskud).
 
Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 29) en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” til programskrivning finansieret af rammebeløbet ”Byfornyelse mindre byer”. Dette beløb skal fratrækkes frigivelsen, så der frigives 8.500.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op, herunder myndighedsgodkendelser.Sagsid.: 18/27548
Resume
Bofællesskabet Grønneparken blev nedlagt som en del af besparelserne i Budget 2016-19. Forvaltningen har siden 2015 været i dialog med boligselskabet, som ejer bygningen, om den fremtidige anvendelse af bygningen.
For at løse udlejningsvanskelighederne foreslår Forvaltningen at der ydes et lån til boligselskabet, med henblik på ombygning og ommærkning af boligerne til almene familieboliger, og at lånet finansieres af den årlige pulje til mindre anlægsopgaver under Socialområdet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Grønneparken 19 ikke anvendes som kommunalt visiterede lejeboliger til borgere med autismespektrumforstyrrelser,
 
2. at de permanente udlejningsvanskeligheder i Grønneparken 19 løses gennem ombygning og ommærkning af bygningen til almene familieboliger uden råderet for Socialområdet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til disposition af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til finansiering af ombygning af Grønneparken 19,
 
5. at den samlede anlægsudgift på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til mindre anlægsbehov under Socialområdet,
 
6. at anlægsprojekterne igangsættes i 2018, og
 
7. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
8. at der ydes et lån på 650.000 kr.  til Boligselskabet Viborg, afdeling 58, med henblik på ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,
 
9. at ovenstående lån ydes under forudsætning af, at boligselskabet bidrager til ombygningen af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,
 
10. at ovenstående lån ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed,
 
11. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån på 800.000 kr., og
 
12. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår 1. – 7. ”at”.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 8. – 12. ”at”.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 21-06-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Grønneparken 19 ikke anvendes som kommunalt visiterede lejeboliger til borgere med autismespektrumforstyrrelser,
 
2. at de permanente udlejningsvanskeligheder i Grønneparken 19 løses gennem ombygning og ommærkning af bygningen til almene familieboliger uden råderet for Socialområdet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til disposition af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til finansiering af ombygning af Grønneparken 19,
 
5. at den samlede anlægsudgift på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til mindre anlægsbehov under Socialområdet,
 
6. at anlægsprojekterne igangsættes i 2018, og
 
7. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til disposition af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg i tillæg til anlægsudgiftsbevillingen på 650.000 kr. til finansiering af ombygning af Grønneparken 19.
 
Social- og Sundhedsudvalget finder det glædeligt, at der endelig er fundet en løsning på en lang og besværlig proces med Boligselskabet Viborg.
 
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
8. at der ydes et lån på 650.000 kr. til Boligselskabet Viborg, afdeling 58, med henblik på ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,
 
9. at ovenstående lån ydes under forudsætning af, at boligselskabet bidrager til ombygningen af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,
 
10. at ovenstående lån ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed,
 
11. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån på 800.000 kr., og
 
12. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen.
Forvaltningens bemærkninger
I afsnittet ”Tidsperspektiv” er det nævnt, at Boligselskabet Viborgs hovedbestyrelse forventes at godkende ombygningen på deres møde den 14. juni 2018.
 
Det er efterfølgende oplyst, at dette også er sket.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På investeringsoversigten for 2018 og overslagsårene 2019-2021 er der afsat 1 mio. kr. årligt til en pulje til mindre anlægsbehov på Socialområdet. Der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til følgende to formål i 2018:
 • En række mindre anlægsprojekter på Socialområdet: 350.000 kr.
 • Ombygning af Grønneparken 19: 650.000 kr.
 
Social- og Sundhedsudvalget har i denne sag kompetence til at indstille til byrådet, at der træffes beslutning om de forhold, som vedrører Social- og Sundhedsudvalget eget forvaltningsområde (indstilling nr. 1-7), og kompetence til at anbefale at der træffes beslutning om de forhold, som vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets forvaltningsområde (indstilling nr. 8-12).  
 
Mindre anlægsprojekter på Socialområdet:
Til disposition af direktøren for Social, Sundhed & Omsorg frigives 350.000 kr. til en række mindre anlægsprojekter på Socialområdet, til udførelse i 2018.
 
Ombygning af Grønneparken 19:
Bygningen Grønneparken 19 er opført som seks almene ældreboliger med serviceareal og blev i perioden 2007-2016 anvendt som bofællesskab for borgere med udviklingshandicap. Viborg Kommune (Socialområdet) har anvisningsretten og dermed forpligtelsen til at betale tomgangsleje til boligselskabet for ledige boliger i bygningen. Reglerne for almene ældreboliger indebærer, at det ikke er muligt at frasige sig råderetten og lade samarbejdet med boligselskabet ophøre uden boligselskabets interesse i at overtage boligerne.
 
Lukning af bofællesskabet Grønneparken
I forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 indgik forslaget om lukning af bofællesskabet Grønneparken som et af initiativerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets/Socialområdets rammereduktioner. Forslaget blev godkendt i budgetforliget, og lukningen blev herefter påbegyndt.
 
Den sidste beboer fraflyttede bofællesskabet Grønneparken i april 2016 og siden har boligerne i bygningen ikke været udlejet. De årlige udgifter til tomgangsleje udgør ca. 500.000 kr.
 
Forvaltningen har siden lukningen af bofællesskabet været i dialog og forhandling med Boligselskabet Viborg om følgende løsningsmodeller:
 • Ophør af Viborg Kommunes råderet over boligerne eller
 • Ny hensigtsmæssig anvendelse af bygningen inden for Socialområdet.
 
Boligselskabet har hidtil ikke været interesseret i at overtage råderetten over boligerne, på grund af forventede vanskeligheder ved at udleje de eksisterende boliger som ældreboliger. En ny hensigtsmæssig anvendelse af bygningen vanskeliggøres også af den høje husleje, som er vanskelig at betale for Socialområdets målgrupper, som ofte er enlige og på offentlig forsørgelse.
 
Tidligere forslag om ny anvendelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 19. januar 2017 (sag nr. 6) et forslag om ombygning og ny anvendelse af Grønneparken 19 som lejeboliger for borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF).
 
Det forslag blev i sin tid fremsat som konsekvens af, at Boligselskabet Viborg på det tidspunkt ikke var interesseret i at overtage bygningen til almen udlejning, og det derfor var nødvendigt for Socialområdet at finde ny anvendelse for bygningen for at undgå de uhensigtsmæssige udgifter til tomgangsleje.
 
Forslaget om at anvende Grønneparken som lejeboliger for borgere med ASF var på daværende tidspunkt den bedste løsning på udfordringen med tomme boliger og tomgangsleje.
 
Beslutningen om anvendelse af Grønneparken til borgere med ASF er imidlertid endnu ikke blevet udmøntet. Det skyldes både, at der opstod tvivl om matchet mellem boligerne i Grønneparken og den nye målgruppe (blandt andet i forhold til en fortsat høj husleje, antallet af boliger og målgruppens støttebehov), som gjorde det usikkert om forslaget i realiteten ville løse udlejningsvanskelighederne. Det skyldes dog især at der i dialogen med boligselskabet har vist sig nye muligheder for at løse udlejningsvanskelighederne.
 
Nyt forslag om ny anvendelse: ombygning og ommærkning til almene familieboliger
For at løse de nu permanente udledningsvanskeligheder i Grønneparken 19 har Forvaltningen og Boligselskabet Viborg drøftet forskellige løsningsmodeller, herunder udlejning til andre målgrupper inden for Socialområdet og udlejning til erhvervsformål, hvoraf ingen har vist sig realiserbare.
 
Forvaltningen og boligselskabet er enige om, at udlejningsvanskelighederne bør løses ved en ommærkning af boligerne til almene familieboliger.
 
En ommærkning af boligerne forudsætter, at der sker en ombygning, og boligselskabet har udarbejdet et ombygningsskitseprojekt.
 
Ombygningen har to formål;
 • Reduceret husleje. Ved at ombygge bygningens fællesrum til boliger udvides antallet af boliger fra seks til otte, og dermed er det muligt at reducere huslejen for det enkelte lejemål.
 • Attraktive boliger. For at kunne leje boligerne ud som almene familieboliger er det det nødvendigt at ombygge og istandsætte bygningen, så den ikke fremstår med det nuværende institutionelle præg. Uden ombygning vil boligerne ikke være attraktive for nye målgrupper.
 
Økonomiske forhold vedrørende ombygning:
Boligselskabets budget for ombygningen viser en samlet udgift på 2.320.000 kr.
 
Ved en ombygning forbliver den eksisterende belåning indestående i ejendommen, ligesom tilsagn om støtte forbliver uændret, dvs. huslejen i de kommende familieboliger skal som udgangspunkt dække finansieringsomkostninger til både det oprindelige byggeri og den nødvendige ombygning.
 
Huslejen i Grønneparken 19 er i forvejen høj og kan ikke bære sådanne øgede finansieringsomkostninger. Der er derfor brug for ekstern finansiering i form af tilskud/støtte.
 
For at løse de permanente udlejningsvanskeligheder i Grønneparken 19 forslår Forvaltningen, at Viborg Kommune yder et lån til Boligselskabet Viborg, med hjemmel i almenboliglovens §97, der giver kommunen mulighed for at yde lån til bl.a. ombygning og sammenlægning af lejligheder - forudsat at kommunal støtte skønnes at være påkrævet for afdelingens videreførelse.
 
Ombygningen finansieres på følgende måde:
 
 
Udgifter
Finansiering
Samlet anlægsudgift til ombygning
2.320.000 kr.
 
Boligselskabets forbedringslån (ustøttet realkreditlån)
 
800.000 kr.
Boligselskabets egenfinansiering
 
870.000 kr.
Lån fra Viborg Kommune (§97)
 
650.000 kr.
 
Lånet fra Viborg Kommune til Boligselskabet Viborg ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed.
Forbedringslånet på 800.000 kr. optages som et ustøttet realkreditlån og forudsætter en 100% kommunalgaranti.
 
Alternativer
Boligselskabet har undersøgt muligheden for en billigere, mindre omfattende ombygning. Den løsning er ikke rentabel, fordi en mindre omfattende ombygning ikke vil give mulighed for samme efterfølgende huslejeniveau som den ombygning som foreslås her. Huslejen ved en mindre ombygning vil derfor ikke vil kunne dække bygningens driftsudgifter, og slet ikke dække et lån til ombygningen.
 
Tidsperspektiv
Alle anlægsprojekterne igangsættes i 2. halvdel af 2018.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse forventes at godkende ombygningen på sit møde den 14. juni 2018.
 
Ombygningen af Grønneparken 19 kan i så fald påbegyndes så snart der foreligger en kommunal godkendelse af ombygningen samt en byggetilladelse. Ombygningen forventes af tage ca. et halvt år.
 
Ommærkningen og dermed ophøret af Socialområdets råderet over boligerne vil ske, når ombygningen er afsluttet.  
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ophøret af råderetten over boligerne vil betyde, at Socialområdet ikke længere har årlige udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til tomgangsleje
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 14/52499
Resume
Processen omkring etablering af sundhedssatellitten på Plejecenter Højvangen i Ørum er gået i gang og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet, at der gives anlægsbevilling og ombygningen skal igangsættes.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Sundhedssatellit i Ørum” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og
 
2. at projektet sendes i udbud til håndværkere og etablering af sundhedssatellitten på Plejecenter Højvangen i Ørum igangsættes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Sundhedssatellit i Ørum” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 21-06-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at projektet sendes i udbud til håndværkere og etablering af sundhedssatellitten på Plejecenter Højvangen i Ørum igangsættes.
Forvaltningens bemærkninger
Som bevillingssag forelægges sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til byrådet.
Sagsfremstilling
Historik
Ved budgetforhandlingerne for budget 2018-2021 blev følgende besluttet:
 
”I forbindelse med de aktuelle drøftelser i Ældre- & Sundhedsudvalget vedrørende. sundhedssatellitter udvides antallet af byer, hvor de skal etableres, til også at indbefatte Ørum med placering på Højvangen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til anlæg samt 0,5 mio. kr. årligt til drift ligeledes fra 2018.”
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Sundhedssatellitten i Ørum bliver den femte sundhedssatellit i Viborg Kommune. Den etableres i eksisterende lokaler på Plejecenter Højvangen, hvor der er behov for mindre ombygninger for at huse de ønskede aktiviteter. I lighed med de eksisterende sundhedssatellitter er formålet, at skabe rammer for aktiviteter i nærområdet og synliggøre og medvirke til, at sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter kan skabes i tæt samspil mellem borgerne og kommunen.
 
Indretning
Der bliver i tilknytning til eksisterende træningssal indrettet to behandlerrum og et kontor, der kan benyttes bredt af alle interessenter. Der bliver etableret en selvstændig indgang ud mod forpladsen/parkeringspladsen. Derudover er der et eksisterende træningskøkken samt et par mødelokaler i plejecenteret, som også kan anvendes af sundhedssatellitten. Den eksisterende plantegning er vedhæftet i bilag 1. Plantegningen over den fremtidige indretning er vedhæftet i bilag 2.
 
Et bredt samarbejde
Det fremadrettede samarbejde i alle sundhedssatellitterne vil, i højere grad end tidligere, ske i tæt samarbejde mellem sundheds- og forebyggelseskonsulentteamet fra sundhedscenteret og repræsentanter fra alle relevante fagforvaltninger. Kommunens repræsentanter vil således være i løbende dialog om udviklingen af aktiviteter med byens skole og daginstitutioner, forenings- og forretningsliv, frivillige organisationer og lokale engagerede borgere og trivselspiloter.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Nedenstående tabel viser elementerne i etableringsfasen samt anslået varighed.
Elementer i etableringsfasen
Periode
Forundersøgelse
april- maj 2018
Projektering
juni - juli 2018
Udbud/licitation
august - september 2018
Udførelse
oktober 2018 – januar 2019
Ibrugtagning og indvielse
februar 2019
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der blev i forbindelse med budgetforliget afsat 0,5 mio. kr. til anlæg i 2018, samt 0,5 mio. kr. årligt til drift ligeledes fra 2018. Udgifterne til etablering af sundhedssatellitten på højvangen i Ørum forventes at fordele sig således:
 
Proces
Økonomi
Håndværkerudgifter ca. 60-70 m²
420.000,- kr.
Bygherreleverancer
          0,- kr.
Rådgivning intern/ekstern
 75.000,- kr.
Øvrige omkostninger
   5.000,- kr.
I alt ekskl. moms
500.000,- kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/55610
Resume
Kolonihaveforbundet har ansøgt om en ændring af lokalplaner og kommuneplanrammer for de 4 kolonihaveområder, som er medlem af Kolonihaveforbundet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter,
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at igangsætte kommuneplantillæg og lokalplaner i overensstemmelse med det ansøgte.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.           
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Projektforslaget - Projektbeskrivelse
Kolonihaveforbundet, som er en sammenslutning af kolonihaver i Danmark, har skrevet til Viborg Kommune med henblik på en dialog om en ændring af reguleringen af kolonihaverne i Viborg Kommune. Kolonihaveforbundet ønsker dels mulighed for at bygge op til 65 m² eller 15% af grundarealet og dels at overtage administrationen af byggetilladelser i kolonihaveområderne.
 
Administrationen
Det er de enkelte kolonihaveforeninger, som står som lejere af jorden og som administratorer af byggemulighederne i områderne. Man kan ikke med hjemmel i planloven overgive kolonihaveforeningernes rettigheder og pligter til kolonihaveforbundet.
 
Kolonihavehuse i områder omfattet af lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration kræver ikke byggetilladelse, men tilladelse fra bestyrelsen i den enkelte kolonihaveforening.
 
Byggemuligheder
Tilbage står derfor forbundets ønske om at udvide byggemulighederne i kolonihaveområderne, særligt i Skovly og Lundborg kolonihaveforeninger. Foreningerne oplyser, at de fra sin oprettelse i år 1969 og indtil år 2006 havde tilladelse til at bygge huse på 10% af hvert havelod. Da de fleste havelodder er mellem 500-600 m² svarer det til et hus på ca. 50-60 m² pr. have.
 
I 2006 vedtog Viborg Byråd lokalplan 147B bl.a. for Skovly og Lundborg, hvor havernes størrelse fastsættes til max. 400 m² i gennemsnit og med mulighed for at bygge et hus på max. 30 m² pr. have, hvilket reelt var en halvering af deres byggemulighed. Kolonihaveforeningerne indgav ikke indsigelser i forbindelse med høringsfasen.
 
For Hedehaverne er der vedtaget Lokalplan nr. 3, som også fastlægger byggemulighederne til 30 m², mens Solvang ikke er omfattet af en lokalplan. Solvang reguleres alene af kommuneplanens rammer (max. 30 m² pr. grund).
 
Hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte, hvilket betyder, at så længe man reparerer sit hus og ikke bygger nyt, kan man eje et hus på 60 m². Hvis man ønsker at bygge nyt, kan der max. bygges 30 m².
 
Kolonihaveforeningerne Skovly og Lundborg har vanskeligt ved at forklare haveejerne, hvorfor der er så forskellige byggemuligheder på de forskellige grunde indenfor deres foreninger. Derfor ønsker Kolonihaveforbundet og de 4 kolonihaveforeninger at hæve byggemulighederne indenfor lokalplan 147B (Skovly/Lundborg), Lokalplan nr. 3 (Hedehaverne) samt Solvang til max. 65 m² huse, dog max. 15% af grundstørrelsen. Dertil kommer drivhus. (se ansøgning i bilag 1)
 
I Viborg Kommune er kolonihaverne 1. Lundborg, 2. Skovly 3. Hedehaverne og 4. Solvang medlemmer af forbundet.
Udenfor kolonihaveforbundet står haveforeningerne: 5. Fjeren/ Busbjergvej, 6. Haveselskabet af 1936/ Hyldevej, 7. Stenshede, 8. Løkken/ Sct. Laurentii Vej, 9. Friheden/ Katmosevej og 10. Klostervænget. I alt er der 590 kolonihaver i Viborg Kommune, hvoraf 398 (67%) er medlem af kolonihaveforbundet.
 
Planforhold
Plangrundlaget for de enkelte kolonihaveområder fremgår af skema (bilag 3). 6 områder er reguleret af lokalplaner, mens 4 er reguleret af kommuneplanrammer.
 
Den nuværende planlægning fastsætter ikke ens regler for kolonihaverne.
 
Der er opmærksomhed på at bevare kolonihaverne i et prisleje, hvor det for almindelige lønmodtagere fortsat skal være overkommeligt at erhverve en kolonihave. Kolonihaveforbundet fastholder et prisleje, hvor sælger typisk kan få en lav grundpris og materialeprisen for huset. En kolonihave handles derfor for ca. 50. – 150.000 kr. i modsætning til sommerhuse, som typisk er dyrere.
 
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at der kan åbnes mulighed for øgede byggemuligheder. Kolonihaveområderne har i dag næsten ens grundstørrelser (400-600m²) og næsten ens byggemuligheder (25-30 m²). Kolonihaveforeningen Fjeren har dog mulighed for at bygge 50 m².
 
Forvaltningen finder, at et udgangspunkt for at ændre byggemulighederne kunne være max. 60 m² bebyggelse, dog max 10 % af grundens størrelse. Det være sig hus, redskabsskure, drivhuse under et.
 
Ny planlægning
En ændring af kommuneplanrammerne og ændring af de fire lokalplaner. 
 
 
Alternativer
Udvalget kan vælge at gå i dialog med samtlige haveforeninger før en ændret planlægning eventuelt igangsættes.
 
Udvalget kan beslutte at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der igangsættes kommuneplantillæg, hvorefter Teknisk udvalg i givet fald kan iværksætte ændring af lokalplaner.
 
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En forøgelse af kolonihavernes byggemuligheder forventes ikke - eller kun i meget, meget beskedent omfang - at have afsmittende effekt på jordlejeprisen. Der bør ses bort fra Viborg Kommunes interesse som jordejer.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/26591
Resume
Det renoverede Nytorv i Viborg er nu udformet således, at Sct. Kjelds Brønd udgør en integreret del af torvet.
 
Brønden fremstår imidlertid nedslidt.
 
Sagen forelægges Teknisk Udvalg til drøftelse, herunder eventuel istandsættelse og fremtidig placering af brønden.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter, hvorvidt Sct. Kjelds Brønd skal forblive på den nuværende placering på Nytorv.
 
Direktøren for Teknik & Miljø forslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at ovenstående beslutning godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018
Teknisk Udvalg besluttede (under forudsætning af byrådets beslutning) at forvaltningen igangsætter restaurering af brønden i samarbejde med foreningen ”Sct. Kjelds Brønd”.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
1. at Sct. Kjelds Brønd skal forblive på den nuværende placering på Nytorv.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på møde den 4. september 2013 (sag nr. 34) et skitseforslag for Nytorv hvor Sct. Kjelds Brønd var placeret i torvets nordvestlige hjørne.
 
Samtidig besluttede Byrådet at undersøge mulighed for flytning af Sct. Kjelds Brønd til anden placering på Nytorv, alternativt at brønden fjernes.
 
Byrådet godkendte den 29. januar 2014 (sag nr. 23) et projektforslag for Nytorv og herunder at
foreslå, at styregruppen for tilgængelighedsprojektet finder placering til Sct. Kjelds Brønd i det nordvestlige hjørne af torvet, såfremt der kan skaffes ekstern finansiering til renovering og flytning af brønden.
 
I det fremlagte projektforslag var Sct. Kjelds brønd fjernet fra torvet, idet det skønnedes, at en istandsættelse og ny placering på torvet ville koste 700.000 kr.
 
Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 (sag nr. 23) en plan og visualisering for Nytorv, som var revideret på baggrund af arkæologiske prøvegravninger, idet dele af de fredede underjordiske fundamentsrester af Sct. Hans Kirke samt grave fra den tilhørende kirkegård ligger placeret i det nordvestlige hjørne af torvet, hvor brønden alternativt kunne placeres.
 
I den reviderede plan var brønden således integreret på torvet som en del af trægruppen mod sydvest.
 
Byrådet godkendte på mødet, at det nye torv udformes på en måde, så Sct. Kjelds Brønd kan bibeholdes i sin nuværende placering, grundet arkæologiske forhold, samt at fastholde muligheden for at Sct. Kjelds Brønd senere placeres på et andet torv, idet der forestår en analyse af den fremtidige anvendelse af midtbyens torve.
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 27. april 2016 (sag nr. 8), at spørgsmål om placering af Sct. Kjelds brønd oversendes til Byrådet.
 
Omkostninger i forbindelse med evt. flytning af brønd, herunder arkæologiske forhold, klarlægges inden behandling i Byrådet.
 
 
Inddragelse og høring
Foreningen ”Sct. Kjelds Brønd” har rettet henvendelse til borgmesteren med forslag om at bevare brønden på Nytorv. Brevet fra foreningen kan ses i bilag 3.
 
Foreningen har tidligere oplyst forvaltningen, at den har skaffet private midler i størrelsesorden 200.000 kr. til en restaurering og evt. flytning til anden placering på torvet.
 
Amtmandens Have har tidligere været overvejet som en mulighed for en fremtidig placering af Sct. Kjelds Brønd, idet Boligselskabet Sct. Jørgen indenfor de kommende år skal renovere haven.
Haven vil få offentlig adgang.
 
 
Beskrivelse
Sct. Kjelds Brønd blev skænket til Viborg by som gave af stiftamtmand Howard Grøn i anledning af
dennes sølvbryllup i 1914 som minde for Viborgs skytshelgen.
 
Det nyrenoverede Nytorv med brønden blev indviet som en del af projektet ”Tilgængelighed i historiske byer – nye veje til Viborgs kulturarv” i september 2016.
Brønden fremstår integreret på torvet som en del af trægruppen mod sydvest.
 
Brønden er i dårlig stand, og det kan overvejes, om den skal sættes i stand eller alternativt have en anden placering.
 
Der er ikke tinglyst særlige betingelser for brønden.
 
Såfremt Sct. Kjelds Brønd placeres et andet sted vil der kunne laves 2 ekstra p-pladser på Nytorv.
 
Brøndens placering på torvet kan ses i bilag 1.
Fotos af brønden kan ses i bilag 2.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det vurderes at der ved en flytning til andre steder i middelalderbyen vil være betydelige omkostninger til placering af brønden og ligeledes til de ledninger, som skal forsyne brønden med el, vand og afløb.
 
Disse forsyningsledninger skal forbindes helt ud til St. Sct. Hans Gade. For eksempel vil der ved en eventuel placering i Amtmandens Have være væsentlige udgifter til arkæologi i størrelsesorden 200-400.000 kr.
 
Det vurderes at en samlet pris for flytning vil beløbe sig til ca. 600.000 kr.
 
Herudover vil der stadig være udgifter forbundet med en forskønnelse/rensning af brønden.
 
Foreningen ”Sct. Kjelds Brønd” har oplyst, at de vil forestå forskønnelsen, såfremt de får en lovning på, at brønden stadig vil være at finde på Nytorv.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der bør laves en tinglysning eller juridisk bindende aftale, såfremt brønden placeres på privat areal/område.


Bilag

Sagsid.: 15/62084
Resume
Byrådet har besluttet, at der skal indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019. Indtægten fra betalt parkering er tiltænkt renovering af eksisterende p-pladser og på sigt anlæg af nye P-huse. Indtægts­mulighederne for betalt parkering er dog reduceret væsentligt i forbindelse med Folketingets vedtagelse af L 236.
 
Salg af byggeretter i forbindelse med Fischers Plads og eventuelt på Preislers Plads er en anden mulig medfinansierings­model for renovering af parkeringspladserne.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorvidt det skal indstilles til byrådet,
 
2. at der ikke indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019, idet tidligere beslutning stilles i bero indtil videre,
 
3. at der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter til finansiering af renovationsbehovet for Fischers Plads og Preislers Plads.
 
4. at mulighederne for finansiering af renovationsbehovet behandles i forbindelse med Budget 2019 – 2022.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai O. Andersen stemmer imod, idet han mener der fortsat skal arbejdes for at indføre betalt parkering i Viborg midtby
Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der ikke indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019, idet tidligere beslutning stilles i bero indtil videre,
 
2. at der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter til finansiering af renoveringsbehovet for Fischers Plads og Preislers Plads, og
 
3. at mulighederne for finansiering af renoveringsbehovet behandles i forbindelse med Budget 2019 – 2022.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg har på møde 30. maj 2018 (sag nr. 8) drøftet status på betalt parkering og salg af byggeretter og har ønsket, at der blev fremsendt en sag til beslutning.
 
Af Byrådets budgetforlig 2018-2021 fremgår, at:
 
·        Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering fra 2019.
·        Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri mv.
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
De 2 store parkeringspladser Fischers Plads og Preislers Plads trænger til en større renovering. Forvaltningen har undersøgt, om udgiften til renoveringen kan findes gennem betalt parkering og/eller salg af byggeretter på de 2 pladser. Desuden kan der på sigt blive behov for finansiering af nye P-huse fx på parkeringspladsen ved VUC i forbindelse med realisering af helhedsplan for Domkirkekvarteret.
 
Fishers Plads og Preislers Plads
Forvaltningen har sammen med rådgiver undersøgt status for de to pladser. Der vil være mulighed for enten en minimal reparation af p-dækkene eller en hovedreparation af overfladebetonen. Hertil kommer tiltag til forbedring af tilgangsvejene samt en generel forskønnelse af pladserne.
 
Udgifterne til en minimal reparation skønnes at være ca. 1 mio. – 4 mio.kr. Udgifterne til en hovedreparation inkl. en forskønnelse af pladserne skønnes til ca. 20 mio. kr.
 
Der kan ikke bygges ovenpå de eksisterende p-dæk på de to pladser. Funderingen, bjælker og søjler skal udskiftes, hvis der skal bygges oven på.
 
Byggeretter på Fishers Plads og Preislers Plads
Forvaltningen vurderer i samråd med rådgiver, at indtægter fra salg af byggeretter i tilknytning til Fischers Plads og eventuelt oven på Preislers Plads kan bidrage positivt til finansiering af renovering af p-pladserne. Indtægterne vil dog ikke alene kunne finansierer renoveringen. Det er ikke undersøgt, om et byggeri på Preislers Plads vil kræve yderligere fundering eller forstærkning af den eksisterende konstruktion. Udgifter til eventuel forstærkning vil reducere finansieringsgraden af renoveringen.
 
Betalt parkering og parkeringskontrol
Folketinget har vedtaget L 236 ”Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering”. Formålet med loven er at stramme den nuværende modregningsordning og erstatte den med en simplere ordning. Loven omfatter kommunens indtægter fra både betalt parkering og parkeringsafgifter, og træder i kraft den 1. januar 2019.
 
Der er i bilag 1 beskrevet konsekvenserne af den nye lov.
 
Loven indebærer, at kommunerne kan beholde 30% af indtægterne fra betalings­­parkering og 30% af indtægter fra parkeringskontrol (mod 50% i dag). Modregningen sker i bloktilskuddet.
 
Viborg Kommune kan med den nuværende lovgivning forvente en årlig indtægt fra betalt parkering på ca. 6 mio. kr. Det er forudsat, at der indføres betalt parkering på ca. 1.850 pladser med 2 timers gratis parkering pr. døgn, og herefter betaling på 10 kr. pr. time.
 
Omkostning til indførelse af betalt parkering afhænger primært af, hvor mange betalings­automater, der skal opstilles. Forvaltningen vil anbefale, at der anvendes en kombination med både betalingsautomater og betaling med mobiltelefon via app. I denne løsning skal der opstilles 25 betalingsautomater på p-pladser i Viborg midtby. Dette giver en anlægs­udgift på ca. 2 mio. kr. og en årlig driftsudgift på ca. 0,5 mio. kr.
 
Det vil sige, at der kan forventes en årlig nettoindtægt på 5,5 mio. kr. med den nuværende lovgivning.
 
Den nye lov får virkning fra 2020, idet indtægten beregnes på baggrund af regnskabsåret 2019. Konsekvensen af den nye lov er, at den årlige indtægt falder til 1,8 mio. kr. Da der er de samme driftsudgifter, kan der forventes en årlig nettoindtægt på 1,3 mio. kr. med den nye lov.
 
Det bemærkes, at nettoindtægten på 1,3 mio. kr. er betinget af, at parkanter altid melder sig ind i betalingssystemet, når de parkerer på en p-plads med betalingsparkering. Parkanterne kan nemt melde sig ind i systemet via app, mens det kræver indtastning af nummerplade ved brug af betalingsautomater.
 
Dette skal ske for at undgå snyd med parkeringsskiver og dermed en reduktion i indtægt. Parkanter skal således også melde sig ind, selvom de kun ønsker at parkere i de 2 gratis timer.
 
Forvaltningen anbefaler, at der politisk tages stilling til, om der fortsat skal arbejdes hen mod indførelse af betalt parkering i 2019 på trods af de ændrede forudsætninger, hvor indtægten fra betalt parkering med den nye lov forventes at falde fra forventet 5,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr.
 
Herudover anbefaler forvaltningen, at muligheder for fremtidig finansiering af renoveringsbehovet drøftes.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/30220
Resume
Teknisk Udvalg har sendt forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg og Bjerringbro i høring. Der skal nu efter høringen træffes endelig beslutning om revision af gågaderegulativerne.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at gågaderegulativet endeligt vedtages for Viborg og Bjerringbro revideret med tilføjelse af regler om skiltning, herunder sandwichskilte, beachflag og bannere for Viborg som vist i bilag 4 og 5,
 
2. at kommunes hjemmeside om gågaderegulativet opdateres og forbedres i forbindelse med vedtagelse af det nye regulativ,
 
3. at gågaderegulativet fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og
 
4. at gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at gågaderegulativet endeligt vedtages for Viborg og Bjerringbro revideret med tilføjelse af regler om skiltning, herunder sandwichskilte, beachflag og bannere for Viborg som vist i bilag 4 og 5,
 
2. at forvaltningen indkalder handelsstandsforeningerne i Bjerringbro og Viborg til drøftelse af udmøntning af regulativet,
 
3. at kommunes hjemmeside om gågaderegulativet opdateres og forbedres i forbindelse med vedtagelse af det nye regulativ,
 
4. at gågaderegulativet fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og
 
5. at gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på møde 25. april 2018 (sag nr. 11) at sende et forslag til revision af gågaderegulativerne for Viborg og Bjerringbro i høring.
 
 
Inddragelse og høring
 
1. Viborg Handel jf. bilag 1,
2. Bjerringbro Byforum Detail jf. bilag 2 og
3. Ole Capion jf. bilag 3
 
 
Ad.1.
Viborg Handel har følgende bemærkninger til gågaderegulativ for Viborg:
 
-        Håndhævelse og kommunikation
-        Medtagelse af Jernbanegade i gågaderegulativet
-        Ejerskab over gågadeareal
-        Gadesælgere
-        Inventar i gågaden
-        Gebyr og betaling for brug af vejarealet
-        Udeservering på Nytorv
-        Torvehandel
-        Gadesalg
 
 
Håndhævelse og kommunikation
Viborg Handel ønsker oplyst, om der vil være kommunikationsindsats i forbindelsen med revisionen af gågaderegulativet. Konkret forslår Viborg Handel, at der laves en let læselig udgave af regulativet – gerne med humoristisk tvist. Herudover ønsker Viborg Handel, at der laves en hjemmeside tilsvarende Hernings hjemmeside ”brug byen”. Specifikt ønsker Viborg Handel kommunikeret ud, at gadearealet er offentligt og dermed ikke ejes af butiksindehaverne.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har til hensigt i forbindelse med vedtagelsen af det nye gågaderegulativ at forøge fokus på håndhævelsen af regulativet, herunder vil der bl.a. gennemføres flere besigtigelser i byen.
 
Forvaltningen vil opgradere Viborg Kommunes hjemmeside om gågaderegulativerne.

Medtagelse af Jernbanegade i gågaderegulativet.
Viborg Handel ønsker Jernbanegade medtaget i regulativet, idet Viborg Handel ønsker få optimeret udseendet af gaden med bl.a. nye skilte, som de anser som en ”velkomstgade” for Viborg by.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det er forvaltningens opfattelse, at medtagelsen af Jernbanegade i gågaderegulativet ingen indflydelse har på gadens udseende. En medtagelse af Jernbanegade i gågaderegulativet vil ikke forbedre gadens udseende, men alene medføre en detailregulering af gaden, som forvaltningen ikke for nuværende skønner nødvendigt.
 
Gadesælgere
Viborg Handel ønsker forbud mod gadesælgere indføjet i gågaderegulativet, da Viborg Handel finder deres salgsmetoder meget generende og mener, at” gadesælgerne” har en negativ påvirkning af omsætningen for de forretningsdrivende. Derfor foreslår Viborg Handel, at de velgørende organisationer og andre gadesælgere skal søge tilladelse på lige fod med de øvrig forretningsdrivende i Viborg.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det kræver som udgangspunkt ikke forudgående tilladelse for en forretningsdrivende at rette uopfordret henvendelse til en forbruger på gaden, jf. forbrugeraftalelovens § 4. Desuden er de velgørende organisationer ikke at betragte som erhvervsdrivende, da organisationerne ikke drives med profit for øje, og de falder helt uden for forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Det kræver altså ingen form for tilladelse eller andet at rette henvendelse til forbipasserende på gaden.
 
I forbindelse med arbejderne til gældende indsamlingslov blev det vurderet, at et forbud mod de velgørende organisationers hverver vil stride mod fundamentale frihedsrettigheder. De velgørende organisation er dog underlagt reglerne om god indsamlingsskik.
 
Såfremt der ønskes opstilling af boder eller andet i forbindelse med gadesalget, ville det kræve forudgående tilladelse til råden over vejarealet.
 
Inventar der benyttes af de forretningsdrivende
Viborg Handel ønsker retningslinjer indføjet i gågaderegulativet om de forretningsdrivendes brug af inventar, som f.eks. sandwichskilte. Konkret forslår Viborg Handel 1 sandwichskilt pr. butik og forbud mod beachflag og bannere.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen kan tilslutte sig Viborg Handels forslag.
 
Gebyrer og betaling for brug af vejarealet
Viborg Handel ønsker indføjet regler om gebyrer og betaling for brug af kommunens vejareal. Herudover ønsker Viborg Handel mulighed for at administrationen og fastsættelsen af betaling og håndhævelsen kan overdrages til aktører, som f.eks. Viborg Handel.
 
Forvaltningens bemærkninger
I denne sammenhæng henvises til dagsorden af 25. april 2018, hvor forvaltningen anførte følgende anbefalinger:
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke opkræves betaling for torvehandel, da det vurderes at ville virke begrænsende på torvehandlen. Dette skal ses i lyset af, at der arbejdes for øget torvehandel. Der er dog mulighed for, at handelsstandsforeningerne kan søge om tilladelse til at arrangere torvehandlen. Handelsstandsforeningerne kan i den forbindelse opkræve leje for stadepladser til dækning af udgifter til administration, annoncer, parasoller mv. af de torvehandlende.
 
Ligeledes anbefales det, at der ikke opkræves betaling for salgsboder.
 
Omkring betaling for udeservering, kan det oplyses, at de kommuner, der har valgt betaling for udeservering typisk anvender en model, hvor der betales et beløb beregnet ud fra antal kvadratmeter og antal måneder, der er udeservering. Beløbet svinger fra knap 100 kr./kvm./md. centralt i Aarhus (hvor et areal langs facaden dog er gratis) til 20 og 30 kr./kvm./md. i for eksempel Silkeborg. Herudover har eksempelvis Roskilde kun betaling fra april-oktober. Det skal tilføjes, at fx Københavns Kommune har valgt, at det er gratis. Ud fra beløbenes størrelse og administrationen ved opkrævning foreslår forvaltningen, at der ikke opkræves betaling for udeservering.
 
Forvaltningen anbefaler således, at arrangøren ikke skal betale ved større arrange­menter/events til Viborg Kommune for brugen af vejarealet. Arrangøren skal i stedet afholde alle udgifter til nødvendig skiltning, afmærkning, renholdelse m.v. Arrangøren må selv aftale betaling for fx billetter og udeservering med de aktører, der indgår i arrangementet/eventen, for det aftalte vejareal. Dette skal fremgå af aftalen.
 
Det vil sige, at forvaltningen anbefaler, at der ingen betaling er til Viborg Kommune ved brug af vejarealet til følgende:
· Vareudstilling: Butikker skal glatførebekæmpe og renholde i zonen
· Torvehandel og salgsboder: Ansøger skal rengøre efter sig
· Udeservering: Ansøger skal rengøre efter sig
· Større arrangementer/events: Ansøger skal rengøre efter sig samt sørge for afspærring og skiltning.
 
Viborg Kommune har hidtil afholdt udgifter til strøm ved torvehandel på både Hjultorv og Nytorv i Viborg.
 
Udeservering på Nytorv
Viborg Handel ønsker, at der fortsat er mulighed for afholdelse af torvedage/Smag på Nytorv i perioden april til september, så der er mulighed for at opsætte blomsterkummer og trallemøbler i den gule cirkel på markeret på Nytorv i udkastet til gågaderegulativet.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at indskrive en separat bestemmelse herom i gågaderegulativet. Der er allerede en bestemmelse i det forslåede gågaderegulativ, afsnit 5 ”Torvehandel”, hvorefter tilladelse til torvehandel på Nytorv gives efter ansøgning til kommunen. Vilkår om opsætning af inventar vil således fremgå af tilladelsen, som meddeles efter ansøgning til kommunen.
 
Gadesalg
Viborg Handel ønsker, at der indføjes bestemmelse om, at gadesælgere kan opstille boder på nærmere definerede vejarealer, når der ikke er ”sæson” for Smag på Nytorv. Konkret foreslår Viborg Handel, at vejarealerne foran pengeinstitutterne på lørdage kan anvendes til dette formål.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det foreslåede gågaderegulativ indeholder allerede regulering af opstilling af salgsboder i afsnit 4 ”Midlertidige og mobile sagsboder”, hvorefter det kræver forudgående tilladelse at opstille salgsboder. Forvaltningen finder det ikke nødvendigt at tilføje yderligere til det forslåede gågaderegulativ omkring opstilling af salgsboder.
 
 
Ad.2.
Bjerringbro Byforum Detail har følgende bemærkninger til gågaderegulativet for Bjerringbro:
 
- Gågaden er primært for fodgængere
- Udvidelse af torvehandelsområde i Bjerringbro
 
Gågaden er primært for fodgængere
Bjerringbro Byforum Detail finder det bekymrende, at det forslåede gågaderegulativ ikke indeholder et afsnit om, at færdsel i gågaderne primært er for fodgængere. Bjerringbro Byforum Detail mener, at det forslåede gågaderegulativ med sin nuværende formulering af afsnit 1 ”Generelle forhold: formål og anvendelsesområde” kan tolkes som om, at al færdsel er tilladt. Bjerringbro Byforum Detail ønsker det tydeliggjort i gågaderegulativet, at gågaden primært er til gående færdsel. Herudover mener Bjerringbro Byforum, at den nuværende skiltning er utilstrækkelig, hvilket medfører, at en del bilister, trods forbud, bruger gågaden til færdsel.
 
Forvaltningens bemærkninger
Formuleringen ændrer efter forvaltningens opfattelse ikke på den tilladte færdsel i gågaderne. Et gågaderegulativ regulerer en gågade, altså et vejareal hvor den primære færdsel netop er fodgængere, dog med de få undtagelser af varelevering osv. Forvaltningen ser derfor ikke grund til at ændre på den forslåede formulering.
 
Forvaltningen gennemgår skiltning af gågaderne i Bjerringbro og tilretter.
 
Udvidelse af torvehandelsområde i Bjerringbro
Bjerringbro Byforum Detail ønsker indføjet i det forslåede gågaderegulativs afsnit 5 ”Torvehandel”, at Mad & Kunstmarkedet kan finde sted på et af Bjerringbro Byforum Detail markeret område. Området kan ses i bilag 2, side 2.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det forslåede gågaderegulativ indeholder bestemmelser om torvehandel, hvorefter torvehandel kan tillades efter ansøgning til kommunen. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være nødvendigt at tilføje en bestemmelse som forslået af Bjerringbro Byforum Detail, da torvehandel i forvejen kan tillades efter nærmere ansøgning. Ønskes ”Mad & Kunstmarkedet” udvidet til andre vejarealer, kan der derfor blot indsendes ansøgning herom, hvorefter der vil blive foretaget en konkret vurdering af ansøgningen.
 
 
Ad. 3.
Ole Capion har følgende bemærkninger:
 
Håndhævelse
Ole Capion efterspørger forøget håndhævelse af gågaderegulativet i Viborg by.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har til hensigt i forbindelse med vedtagelsen af det nye gågaderegulativ at forøge fokus på håndhævelsen af regulativet, herunder vil der bl.a. gennemføres flere besigtigelser i byen.
 
Rengøring og vedligeholdelse
Ole Capion ønsker tilføjet bestemmelser omkring rengøring på vejarealerne og uden for butikkerne samt at butikkerne pålægges at vedligeholde deres facader.
 
Forvaltningens bemærkninger
Renholdelse af vejarealer er reguleret i Vinter- og renholdelsesregulativet. I gågadeområder har grundejerne pligten vedrørende snerydning, glatførebekæmpelser og renhold i en zone på 2 m langs ejendommene – eller til den markerede sømkant. Viborg Kommune har pligten på det resterende areal.
 
Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. I gågaderne tilpasse praksis løbende efter forholdene.
 
Hvad angår vedligehold af facader, er det forvaltningens vurdering, at der ikke i vejlovgivningen er hjemmel til at medtage bestemmelser herom, idet det ikke direkte vedrøre vejarealet, men den enkelte ejendomsforhold. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør medtages bestemmelser herom i gågaderegulativet.
 
Udsmykning
Ole Capion efterspørger mere udsmykning i gaderne og på torvene, og at bestemmelser herom medtaget i gågaderegulativet.
 
Forvaltningens bemærkninger
Det er forvaltningens opfattelse, at spørgsmålet om udsmykning af gaderne er et spørgsmål om anlæg/drift af vejarealerne. Af denne årsag finder forvaltningen det ikke nødvendigt, at der tilføjes bestemmelser herom i gågaderegulativet. Ønskes der mere udsmykning i gaderne, kan dette prioriteres i forbindelse med anlæg/drift af vejarealerne/torvene.
 
Trafik
Ole Capion ønsker tilføjet regler i gågaderegulativet om trafiksikkerhed, begrænsning af biler, støj og bilos.
 
Forvaltningens bemærkninger
Reguleringen af trafikken samt trafiksikkerhed for vejarealerne omfattet af gågaderegulativet finder sted i trafikplanlægningen. og de trafikale forhold er allerede reguleret af skiltning ved gågaden, hvorefter trafiksikkerhed, begrænsning af biler, støj og bilos allerede er varetaget. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør medtages bestemmelser herom i gågaderegulativet.
 
Kultur og kunst
Ole Capions ønsker tilføjet regler i gågaderegulativet omkring bevarelse og vedligeholdelsen af offentlig kunst, samt at byen historie og kultur fremhæves.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer det ikke nødvendigt, at der indsættes bestemmelser om vedligeholdelse af byens kunst. Dette spørgsmål vedrører den almindelige drift og vedligeholdelse og bør derfor ikke medtages i gågaderegulativet. Formålet med gågaderegulativet er at skabe formelle rammer for brug af gågaden, medens spørgsmålet om kultur og kunst er et spørgsmål om økonomiske prioriteter som ikke bør bestemmes i et gågaderegulativ.
 
 
Beskrivelse
Intet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/40873
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre ungdomsboliger nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby, hvor Hærvejsbroen får sit sydlige brofæste (kaldet ”Brolandingen”).
Projektet kan ikke opføres inden for den gældende lokalplan. Der skal derfor tages stilling til, om et nyt lokalplanforslag for området kan godkendes og sendes i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.
Indstilling
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. maj 2018 (sag nr. 22) at igangsætte planlægningen for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har haft en indledende dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen om skitsering af området.
 
 
Beskrivelse
Projektforslaget
Forvaltningen har i samarbejde med boligselskabet fået udarbejdet en helhedsplan for området, der kaldes ”Brolandingen”. Helhedsplanen er en foreløbig skitse af området, der fortsat er under afklaring. Den viser en mulig disponering af bygningshøjder, byrum, interne veje, parkering osv. Situationsplan fra helhedsplanen er i bilag 2.
 
Boligselskabet ønsker, at de kommende ungdomsboliger, der omfatter en mindre del af ”Brolandingen”, overordnet set tager udgangspunkt i helhedsplanen.
 
Eksisterende planforhold
 
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er lavet som en rammelokalplan for dette område, da de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. ikke var afklaret på daværende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan, før der kan opføres bebyggelse inden for området.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til bycenter. Den ønskede bebyggelse er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 489, der er i bilag 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 489
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål (etageboliger, liberalt erhverv, almen service, restauranter og hoteller).
 
Forvaltningen foreslår denne brede anvendelse for at give en fremtidig fleksibilitet i planen, såfremt der måtte komme ønsker om at etablere andre funktioner i tilknytning til ungdomsboligerne.
 
Herudover er planens principper som følger:
 
· Maks. bebyggelsesprocent: 175%.
· Etageantal: Skal varieres inden for 5-7 etager (+tagterasse).
· Bebyggelse må kun placeres inden for det udlagte byggefelt (undtaget er mindre bebyggelse som cykelskure og lignende).
· Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle samt to interne adgange fra den øvrige del af området (”Brolandingen”). Herunder en intern adgang, der går under Hærvejsbroen.
· Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området (herunder 1 p-plads pr. 2 ungdomsboliger) med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.
 
Arkitekturpolitik
Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og boligselskabet er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området:
 
· Bebyggelse skal udføres i tegl for at sikre sammenhæng i området samt en sammenhæng til bebyggelsen nordøst for banen (det kommende gymnasium, svømmehallen, remisen, stationsbygningen mv.).
 
· Bebyggelse skal varieres i etageantal for at give et varieret og spændende område.
 
· Der skal inden for området arbejdes med bæredygtige tiltag som f.eks. begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og da der er tale om et forholdsvis lille lokalplanområde.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da området ligger centralt placeret i Viborg Baneby, og da projektet vil blive en synlig del af ankomsten til den nye bydel. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Offentlig høring
medio 2018
Endelig vedtagelse
ultimo 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af arealet.
Der forventes ingen udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med den konkrete planlægning. Der vil dog være udgifter i forbindelse med byggemodning af området.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/8979
Resume
Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 19 etageboliger ved 3F’s gamle bygninger på Gothersgade. Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Der skal derfor tages stilling til, om et nyt lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området kan godkendes og sendes i offentlig høring. 
 
Oversigtskort er i bilag 1. Det skitserede projekt er i bilag 2. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
 
3. at der ikke afholdes borgermøde
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. marts 2018 (sag nr. 28) at igangsætte planlægningen for etageboliger ved Gothersgade i Viborg.
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 19 etageboliger ved 3F’s gamle bygninger på Gothersgade. Det skitserede projekt er i bilag 2.
 
 
Nuværende forhold
Lokalplanområdet ligger i Viborg Midtby, og de eksisterende bygninger består primært af etageejendomme i rød tegl. Foruden 3F bygningerne (Gothersgade 41, 43 og 45), der ikke har været anvendt siden november 2017, anvendes de eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet, til beboelse.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 58 for Asani Karréen, der udlægger området til boligformål med en maks. bebyggelsesprocent på 40% og et maks. etageantal på 2 etager.
 
 
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBM.B4.02 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger området til blandet boligbebyggelse og giver mulighed for bebyggelse i højst 2½ etage og med en maks. bebyggelsesprocent på 80%. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 500 og et udkast til forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 3.
 
Forslag til lokalplan nr. 500
Lokalplanforslaget udlægger området til etageboliger og giver samtidig mulighed for liberalt erhverv, der kan indpasses i områdets karakter. Den enkelte grund skal vejforsynes med én vejtilslutning til Gothersgade. For den sydligste ejendom, Gothersgade 29, kan der dog tillades en alternativ vejtilslutning til Morvillesvej.
 
Herudover er planens principper som følger:
 
- Maks. bebyggelsesprocent: 100%.
- Maks. etageantal: 3 etager.
- Maks. bygningshøjde: 12 m.
 
Arkitekturpolitik
Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og boligselskabet er nedenstående principper indarbejdet i lokalplanforslaget. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området og tilfører merværdi til området.
 
- Bebyggelse skal opføres i rød tegl.
- Bebyggelsen disponeres som randbebyggelse med udgangsbyggelinjer langs Skottenborg, Gothersgade og Morvillesvej. Det understreger gadeforløbene, og bebyggelsen danner skærm for de indre gårdrum på bebyggelsen bagside.
- For at skabe variation i randbebyggelsen kan facader tilbagetrækkes op til 2 m fra udgangsbyggelinjerne. Ved bebyggelse, der er tilbagetrukket fra vejskel, kan der desuden etableres forhaver mod vejene.
 
Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 - 2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, hvad angår bebyggelsesprocent og etageantal.
Med forslag til kommuneplantillæg nr. 20 ændres maks. bebyggelsesprocent fra 80% til 100%, og maks. etageantal fra 2½ til 3 etager. Dette gælder kun for den del af rammeområdet, der ligger inden for lokalplan nr. 500.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Offentlig høring
medio 2018
Endelig vedtagelse
ultimo 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/12431
Resume
Der er ønske om at opføre en dagligvarebutik på Hamlen i Viborg Øst og en tømmerhandel syd for Randersvej. Gældende planlægning giver kun mulighed for særlig pladskrævende varegrupper (SPV), hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der har været afholdt fordebat fra den 19. april 2018 – 2. maj 2018.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 (sag nr. 23) at igangsætte planlægningen og udarbejdelsen af et lokalplanforslag nr. 504, et kommuneplantillæg nr. 23 og et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Inddragelse og høring
Fordebat
Da projektet forudsætter, at anvendelsen ændres til butiksformål, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, og der er tale om en væsentlig ændring, er der gennemført fordebat.
 
Byrådet indkaldte fra 19. april 2018 til 2. maj 2018 idéer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var placering af dagligvarebutik, trafikspørgsmål samt støj.
Der kom 14 høringssvar i fordebatten, som fremgår af bilag 3. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 4.
 
Flere af høringssvarene peger på, at placeringen af dagligvarebutikken er uheldig. Der sættes desuden spørgsmålstegn vedrørende støj og trafiksikkerhed for gående og cyklister. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der udarbejdet en støjrapport og et trafiknotat, der er i bilag 5 og 6.
 
Forvaltningen indstiller, at placeringen fastholdes.
 
 
Beskrivelse
Lidl har ansøgt om etablering af ny dagligvareforretning på Hamlen 2A i Overlund. Ejendommen rummer i dag et tømrer- og snedkerfirma.
 
XL Byg i Overlund har søgt om at flytte til ny beliggenhed på sydsiden af Randersvej. XL Byg ønsker et grundareal på 30.000 m2
 
Nuværende forhold
Området ligger i Overlund Øst ved henholdsvis Hamlen og syd for Randersvej. Området ved Hamlen anvendes i dag til tømrer- og snedkerfirma og området syd for Randersvej er ikke udbygget, men udlagt til SPV og liberalt erhverv med gældende planlægning.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplaner
Området er omfattet af følgende planer:
- Lokalplan nr. 381 Erhvervsområde ved Randersvej i Viborg, der udlægger området til erhverv og detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper (SPV). (Hamlen 2a).
- Lokalplan nr. 433, der udlægger området til detailhandel og særlig pladskrævende varegrupper (SPV). (Syd for Randersvej). 
- Lokalplan nr. 436, der udlægger området til liberale erhverv. (Syd for Randersvej).
 
Kommuneplan
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029. Med forslag til kommuneplanen udvides den fysiske afgrænsning af det eksisterende bydelscenter beliggende syd for Randersvej samt en del af detailhandelsrammen til også at omfatte en mindre del af nord for Randersvej.
 
Med forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget gives mulighed for opførelse af dagligvarebutik ved Hamlen.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 504, et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 og et udkast til forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 - 2029, der er i bilag 7, 8 og 9.
 
Forslag til lokalplan nr. 504
Lokalplanforslaget udlægger området ved Hamlen til detailhandel og giver mulighed for etablering af dagligvarebutik. Vejadgang sker fra Hamlen.
 
Lokalplanforslaget har til formål, at give mulighed for etablering af dagligvarebutik.
 
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433
For at give mulighed for etablering af dagligvarebutik på Hamlen er der sideløbende med planen udarbejdet et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433. Tillægget har til formål at reducere det samlede bruttoetageantal fra 9000 m2 til 7000 m2, således at der i stedet kan etableres 2000 m2 ny detailhandel i det eksisterende bydelscenter syd for Randersvej.  
 
Kommuneplantillæg nr. 23
Med kommuneplantillægget gives mulighed for et område med særlig pladskrævende varegrupper (SPV).
 
Ny planlægning for tømmerhandel
Der vil senere blive udarbejdet lokalplan for etablering af tømmerhandel syd for Randersvej. 
 
Miljøvurdering
Da planforslagene kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan / alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en væsentlig ændring. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Offentlig høring
medio-ultimo 2018
Endelig vedtagelse
primo 2019
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/13787
Resume
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret i Viborg.
 
Forslag til rammeplanen forelægges til godkendelse.
 
Forslag til rammeplanen beskriver de eksisterende forudsætninger og bindinger samt ideer og anbefalinger til en fremtidig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum og pladser. Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret som et vigtigt delprojekt.
 
Oversigtskort ses i bilag 1. Forslag til rammeplan ses i bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rammeplanen for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning, og
 
2. at der afholdes borgermøde om rammeplanen den 13. september 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Multisalen på Rådhuset.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at rammeplanen for byrum og pladser i Domkirkekvarteret godkendes som grundlag for en kommende fondsansøgning, og
 
2. at der afholdes borgermøde om rammeplanen den 13. september 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Multisalen på Rådhuset.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på møde den 17. maj 2017 (sag nr. 17) processen med at udarbejde en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Byrådet besluttede endvidere, at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning.
 
Teknisk Udvalg drøftede på møde den 28. februar 2018 forslag til indhold i rammeplanen (sag nr. 9).
 
 
Inddragelse og høring
På en velbesøgt borgerworkshop den 23. oktober 2017 i Sognegården præsenterede forvaltningen den samlede vision for Domkirkekvarteret samt foreløbige analyser. Synspunkterne fra borgerworkshoppen indgår i rammeplanen.
En sammenskrivning ses i bilag 7.
 
 
Beskrivelse
Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Vision Helhedsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk.
 
Styregruppen
Styregruppen, der består af Domkirkekvarterets aktører, har på møde den 2. maj 2018 drøftet et udkast til rammeplanen.
 
På baggrund af drøftelserne er følgende indarbejdet i forslag til rammeplanen:
· At muligheden for en tilbygning på Margrethe-plænen mod enten Gammeltorv eller Gråbrødre Kirke Stræde holdes åben.
· At muligheden for et nyt underjordisk besøgscenter på Stænderpladsen tages ud.
· At redegørelsen for parkeringsbehovet og herunder beskrivelsen af eksisterende og nye parkeringspladser tydeliggøres.
 
Menighedsrådet i Viborg Domsogn
Kommunen er sammen med Menighedsrådet for Viborg Domsogn grundejere i området. Forslag til rammeplanen er derfor udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for Menighedsrådet.
 
Forslag til rammeplan
Den fremtidige udformning af byrum og pladser indgår i Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret som et vigtigt delprojekt. Den fremtidige omdannelse skal understøtte den samlede vision.
 
Forslag til rammeplanen er udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med eksterne konsulenter og kan ses i bilag 2. Analyserne, som ligger til grund for rammeplanen, kan ses i bilag 3 (arkæologi), bilag 4 (kulturarv), bilag 5 (trafik og parkering) og bilag 6 (skygge og vind).
 
Forslag til rammeplanen indeholder beskrivelser af Domkirkekvarterets historie, arkæologi, planforhold, ledningsforhold, byrum, sol- og vindforhold, en oplevelseskortlægning samt en trafik- og parkeringsanalyse. På baggrund heraf samt af Teknisk Udvalgs drøftelse og borgerinddragelsen er der udarbejdet en række ideer og anbefalinger til en fremtidig omformning af byrum og pladser.
 
Forvaltningen foreslår, at de ideer og anbefalinger, som rammeplanen beskriver, ses som oplæg og inspiration til en fremtidig stillingtagen til byrummenes omformning, for eksempel gennem en arkitektkonkurrence.
 
Trafik og parkering
Den fremtidige trafikstruktur foreslås at skulle understøtte gode og sammenhængende opholdsrum og at sikre gode rammer for fodgængernes færdsel på tværs af Domkirkekvarteret, blandt andet ved at holde de centrale byrum delvis bilfri.
 
De primære veje i Domkirkekvarteret kan fortsat være Sct. Mogens Gade og Sct. Mathias Gade. Sct. Villads Stræde og Sct. Nicolaj Gade kan fungere som primær adgangsvej til et nyt parkeringshus ved VUC med 150-180 pladser, der kan dække hovedparten af det fremtidige parkeringsbehov i Domkirkekvarteret.
 
Der er udarbejdet to scenarier for biltrafikken samt vare- og buskørslen i Domkirkekvarteret:
· Scenarie 1: Opretholdelse af dobbeltrettet kørsel i Sct. Mathias Gade. Løsningen er ikke i overensstemmelse med trafikplanen for Viborg Midtby, hvor Sct. Mathias Gade foreslås ensrettet med bedre forhold for fodgængere og cyklister.
· Scenarie 2: Ensretning af Sct. Mathias Gade mod øst mellem Sct. Mogens Gade og Skolestræde i overensstemmelse med trafikplanen for Viborg Midtby. Denne løsning vil sikre mere plads til cyklister og fodgængere i Sct. Mathias Gade. Ulempen er, at der kan forventes mere trafik ad Domkirkestræde til Gammeltorv og Sct. Mogens Gade, hvilket kan adskille funktionerne ved Skovgaard Museet og Domkirken.
 
Den eksisterende parkering ved Stænderpladsen, Sct. Nicolaj Gade og Gråbrødre Kirke Stræde foreslås nedlagt, mens der kan bibeholdes et reduceret antal parkeringspladser på Gammeltorv. Desuden kan der være midlertidigt flere parkeringspladser på Gammeltorv ved kirkelige handlinger. Den øvrige eksisterende parkering i Domkirkekvarteret kan opretholdes.
 
En nærmere beskrivelse af forudsætninger og løsningsforslag fremgår af bilag 5, Trafik- og parkeringsanalyse for Domkirkekvarteret.
 
Arkæologi
Arkæologiske levn fra middelalderen og frem findes i betydeligt omfang under jorden i Domkirkekvarteret. Store terrænreguleringer i 1800- og 1900 tallet har dog fjernet mange kulturspor nord og nordvest for Domkirken, hen over Stænderpladsen, i Domkirkestrædes østlige ende og området øst for Hans Tausens minde. I området syd for Sct. Nikolaj Gade og i Hans Tausens Minde er alle jorddækkede ruiner omfattet af fortidsmindefredning, hvorfor jordarbejde her vil kræve dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen og tiltag i forbindelse med en omdannelse i givet fald vil skulle tilpasses, så de respekterer de jorddækkede ruiner.
 
En nærmere beskrivelse af de arkæologiske forhold kan ses i bilag 3, mens en beskrivelse af den synlige kulturarv kan ses i bilag 4.
 
Miljøvurdering
”Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret i Viborg” påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt og har ikke en sådan karakter eller indhold, at den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Rammeplanen vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen foreslår følgende tidsplan:
 
13. september 2018: Rammeplanen præsenteres offentligt i Multisalen på Rådhuset kl. 19-21.
Efterår 2018: Der udarbejdes forslag til fondsansøgning i samarbejde med ekstern konsulent på baggrund af rammeplanen. Forslag til fondsansøgningen forelægges efterfølgende til politisk godkendelse. Det forventes herefter, at der afholdes en arkitektkonkurrence for Domkirkekvarterets byrum.
 
Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i anlægsbudget 2018-2021 ikke afsat midler til anlæg af byrum i Domkirkekvarteret. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering af delprojektet byrum og pladser gennem fondsstøtte.
 
Et foreløbigt økonomisk overslag over en fremtidig omdannelse og udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser, herunder arkæologi, samt de eventuelle trafikale tiltag, kan ses i bilag 8. Den endelige udformning af byrummene og dertil hørende anlægsøkonomi må dog forventes at ske på baggrund af den videre proces, herunder fondskontakt og eventuel arkitektkonkurrence.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Kommuneplan 2017-2029 for Viborg Kommune
Domkirken og arealet heromkring er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.A1.01.
Den sydvestlige del af rammeplanen er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.08.
Den østligste del af rammeplanen er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.01.
Den nordlige del af rammeplanens område er omfattet af Kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.07.
 
Lokalplan
De eksisterende byrum og pladser omkring Domkirken er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet til offentlige formål samt boliger.
 
Forvaltningen vurderer, at realiseringen af visionen om Domkirkekvarteret, herunder den fremtidige udformning af byrum og pladser og trafikale ændringer, forudsætter, at der udarbejdes nyt plangrundlag i form af tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan.
Bilag

Sagsid.: 17/56772
Resume
Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg vedtager en række principper for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i Viborg Kommune, og at der vedtages en udvidelse af bybussystemet omkring Banebyen, Arnbjerg m.v. Desuden foreslås, at der vedtages en række nødvendige tilpasninger i den kollektive trafik bl.a. med henblik på at kunne tilbyde kollektiv trafik i de områder, hvor Regionen ønsker at nedlægge den regionale busbetjening.
Indstilling
Direktøren for Teknisk & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de foreslåede principper godkendes,
 
2. at de foreslåede udvidelser af Viborg bybus godkendes,
 
3. at de foreslåede nødvendige tilpasninger godkendes, og
 
4. at den samlede nettobesparelse indgår i de videre forhandling med Regionen og som pulje til en mulig fortsættelse med dele-bilordningen og/eller dele-busordningen
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de foreslåede principper godkendes,
 
2. at de foreslåede udvidelser af Viborg bybus godkendes,
 
3. at de foreslåede nødvendige tilpasninger godkendes, og
 
4. at den samlede nettobesparelse indgår i de videre forhandlinger med Regionen og som pulje til en mulig fortsættelse med dele-bilordningen og/eller dele-busordningen
Sagsfremstilling
Historik
Region Midtjylland har besluttet, at der skal foretages betydelig besparelse i den regionale kollektive trafik. Disse besparelser vil også ramme betjeningen med regional kollektiv trafik i Viborg Kommune fra 2019.
 
På den baggrund afholdt Teknisk Udvalg en temadrøftelse på sit møde den 20. juni 2018, hvor behovet for udvidelse af den kollektive trafikbetjening af den nye bydel Arnbjerg i Viborg også blev drøftet (sag nr. 16). Ligeledes indgik i drøftelserne hvilke ændringer i den kollektive trafik, der bliver behov for som følge af om forandringerne i Banebyen.
 
I Trafikplanen for Viborg Kommune har byrådet i dets møde den 20. december 2017 vedtaget følgende mål for den kollektive trafik (sag nr. 38):
· Arbejde for at sikre kortere rejsetid med tog mellem Viborg og Aarhus
· Analysere om der er perspektiv og mulighed for en nærbane mellem Skive og Bjerringbro, der kan understøtte pendling og bosætning
· Arbejde for at nye byområder har god tilgængelighed til kollektiv trafik
· Styrke den kollektive trafikbetjening af de vigtigste regionale rejsemål
· Udbygge den kollektive trafik i korridorer med flest kunder ved at effektivisere det kollektive trafiksystem
· Opretholde "Viborgbilletten" på kommunalt finansierede busruter, så kunder kan rejse til konkurrencedygtige priser
· Forbedre mulighederne for at kombinere kollektiv trafik med andre transportformer
· Understøtte muligheder for samkørsel i bil som et alternativt tilbud til befolkningen i landområder.
 
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med præsentation af det endelige forslag til nye køreplaner vil Midttrafik gennemføre en offentlig høring.
 
 
Beskrivelse
Temadrøftelsen på junimødet giver forvaltningen anledning til at foreslå, at Teknisk Udvalg vedtager en række principper for den fremadrettede tilrettelæggelse af de forskellige typer kollektive trafiktilbud i Viborg Kommune:
· Regional kollektiv trafik, der finansieres og bestilles af Region Midtjylland
Viborg Kommune vil arbejde for, at Regionen påtager sig hovedansvaret for, at ungdomsuddannelser bliver betjent med fornødent kollektiv trafik, og at der indgås en dialog om bedst mulige samspil mellem de regionale ruter og de kommunale ruter.
· Kommunale lokalruter
Lokalruterne skal tilrettelægges, således at de er behovsstyret i forhold til folkeskoleelever, unge til ungdomsuddannelser (i det omfang, området ikke betjenes med regionale ruter). Derudover kan lokalruterne benyttes af andre grupper borgere, der har behov for betjening med kollektiv trafik.
· Kommunale bybusser
Bybusplanlægningen i Viborg tilrettelægges som hovedregel ud fra en markedsmæssig tilgang, hvor der indsættes busser, hvor der er en kundegruppe, som vil benytte sig af tilbuddet. Det betyder også, at der kan være områder i Viborg, som ikke betjenes med bybusser.
· Flexbusser
I lokalområder, hvor der måske tidligere er blevet betjent med lokalbusser udenfor skolernes åbningstid, kan der på nogle lokaliteter blive tilbudt flexbus. Flexbus er en ordning, hvor Kommunen kan beslutte, at det er ruteafgange, der kun iværksættes, hvis den rejsende har bestilt den på forhånd. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen. Ordning vil fortrinsvis blive iværksat på ruter, der betjener lokalområder, hvor der skønnes at være et vist kundegrundlag for lejlighedsvis betjening.
· Flextur
Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. Det eneste krav er, at den rejsende starter og slutter sin rejse i Region Midtjylland, Region Nordjylland eller Billund, Varde eller Vejle Kommune i Region Syddanmark. Flextur kan bruges alle ugens dage fra kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december.
 
En flextur har ingen fast køreplan. De rejsende bestemmer selv, hvornår de vil hentes, og hvor de vil køres fra og til, fx til svømmehallen, indkøbscentret, lægen eller besøg hos venner.
Sigtet med ordningen ses som et supplement til den rutebundne kollektive trafik, hvor det er vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt kundegrundlag for at opretholde rutebundne ruter. Derudover ses flextur som et supplement på de tider af døgnet, hvor der kan være behov for et kollektivt kørselsbehov, men ikke længere er grundlag for et rutebundet tilbud.
 
· Delebiler og/ eller delebusser
Viborg Kommune har iværksat et forsøg med delebiler og landsbybusser i 3 lokalområder. I forbindelse med forsøgets afslutning og evaluering vil der blive taget stilling til, om der er et perspektiv og lovgivningsmæssige muligheder for at gøre hele eller dele af forsøget permanent i de områder af kommunen, hvor almindelige kollektive trafik ikke har et tilstrækkeligt kundegrundlag.
 
På baggrund af drøftelser med forvaltningen - forud for temadrøftelsen i Teknisk Udvalg - har Midttrafik dels udarbejdet forslag til ny betjening – Viborg Bybusser K19, der fremgår af bilag 1, og dels et notat om muligheder for besparelser/omprioriteringer i den kollektive trafik i Viborg Kommune, der fremgår af bilag 2.
 
Efter mødet i Teknisk Udvalg har forvaltningen på ny haft møde med Midttrafik, hvor forslaget er tilrettet efter de tilkendegivelser, der kom under temadrøftelsen og ovennævnte forslag til principper. Af bilag 3 (Tillægsnotat - Mulighedskatalog køreplanskifte 2019 -Viborg Kommune) fremgår de foretagne justeringer m.v.
 
Udvidelser
Der lægges op til en stillingtagen, hvor Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om ændringer i bybusnettet, herunder en ny linje 5 i Viborgs bybusnet. Linjen skal betjene følgende områder:
· Bydelen Arnbjerg i sammenhæng med en anderledes betjening af Bruunshåb, idet der kan laves en hensigtsmæssig omdrift til Viborg, uden at det vil koste ekstra at betjene Bruunshåb med den nye linje 5. Årsagen hertil er, at bussen ellers blot skulle holde pause et sted i Arnbjerg. Det foreslås, at området betjenes med timedrift.
· En ændret betjening af Banebyen, hvorefter plejehjemmet Banebo også kan betjenes med kollektiv trafik, og hvor Regionshospitalet nye hovedindgang betjenes via Banevejen. Endelig vil Midtbyens Gymnasium kunne betjenes med forslaget
Desuden foreslås,
· At linje 4 ikke længere betjener Danmarksvej og Islandsvej, idet der i forsøgsperioden på ca. 1½ år har været ”0” passagerer på afgangene.
· At der foretages tilretninger på ruten til Møgeltoft og Liseborg med henblik på en bedre kollektiv trafikbetjening af Storcentret samt en bedre og mere ensformig betjening af disse boligområder for en stort set udgiftsneutral økonomi.
· At der foretages mindre justeringer på linje 2 til Houlkær, så linjen får samme endestation i alle forløb.
· At der fortages ændringer/nedlæggelse for uddannelsesbusserne, når Midtbyens gymnasium åbner, svarende til en mindre besparelse på 0,1 mio. kr.
Alt i alt vil en ny linje 5 på bybusnettet til Arnbjerg og Bruunshåb koste netto 2,2 mio. kr.        
 
Tilsvarende skal der tages stilling til finansieringen, jf. bilag 2, hvor der er angivet en række mulige tiltag, dels med henblik på at kunne finansiere nogle af ovenstående ønsker og dels for at skabe råderum for at kunne blive nødt til at overtage nogle eller dele af de ruter, som Regionen agter at nedlægge.
 
På baggrund af temadrøftelsen, ovenstående principper og de forventede regionale besparelser foreslår forvaltningen følgende:
 
· Aftenskørslen på bybus linje 3 og 4 nedlægges efter kl. 20. Besparelse:……….. 240.000 kr.
· Nedlæggelse af servicebussen (S1 og S2). Besparelse: (incl 1 bus).…………..1.300.000 kr.
· Reducering af frekvensen på bybuslinje 2. Besparelse: (incl 1 bus).….………..1.060.000 kr.
· Nedlæggelse af skolefridagskørslen/lørdagskørsel på lokalruter,
men indsættelse af Flexbusordning. Besparelse………………….………………….440.000 kr. 
· Nedlæggelse af Viborg-Billetten (10 kr. billet). Anslået merprovenu..……………1.900.000 kr.
    
I alt……………………………………………………………………………………………4.940.000 kr.
 
Netto vil der således være en ramme til at imødegå de regionale besparelser på 2.740.000 kr. samt evt. pulje til evt. at gøre hele eller dele af delebil og delebus-ordningen permanent.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
I forslagene lægges der op til ændringer i Banebyen iværksættes fra nytår, hvis det er muligt, og en evt. ny betjening af Arnbjerg/Bruunshåb -området sker fra køreplanskiftet i juni 2019.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I budgettet for 2019 er der foreløbig afsat 0,5 mio. kr. til imødegåelse af de regionale besparelser, og fra og med 2020 er der foreløbig afsat 1 mio. kr. årligt.
 
De regionale udfordringer
Med ovenstående forslag og afsatte budgetmidler vil der være en pulje til imødegåelse af regionens besparelse og sikring af budgetneutralitet.  Heri vurderer forvaltningen, at der også er ramme til, at kommunen indgår i en kollektiv trafikbetjening på rute 50, 59 og 75.    
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/39350
Resume
KSN Industri A/S ønsker at opføre ny administrationsbygning på adressen Bjerring Hede 12. Det nye byggeri fremgår af projektskitserne i bilag 2.
 
Indstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen på et ekstraordinært møde den 27. august 2018 med følgende indstilling:
 
”Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.600-2 og tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-29 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.”
 
 
Teknisk Udvalgs beslutning vil foreligge på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg på mødet den 27. august 2018 traf følgende beslutning:
 
”Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.600-2 og tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-29 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.”
 
 
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
Kai O. Andersen, stemmer imod, idet han mener, at ansøger bør anmodes om at ændre projektet, så det i højere grad er tilpasset landsbyens karakteristika.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. juni 2018 (sag nr. 3) at igangsætte ændring af planlægningen med udarbejdelsen af tillæg til kommuneplan og tillæg til lokalplan på det foreliggende grundlag, som beskrevet i indstillingen.
 
Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti, stemte imod beslutningen, idet han mener, at ansøger bør anmodes om at ændre projektet, så det i højere grad er tilpasset landsbyens karakteristika.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
KSN Industri A/S ønsker at opføre ny administrationsbygning på adressen Bjerring Hede 12. Projektskitser fremgår af bilag 2. Den nye administrationsbygning forventes opført i 2 etager (7,75m) med fladt tag og med et etageareal på ca. 1.255 m2. Bygningen forventes opført i mørke betonelementer.
 
Der er ønske om en ny bygning i 2 etager. Gældende kommune- og lokalplan giver kun mulighed for 1½ etage. Byggeriet strider endvidere mod den eksisterende lokalplans formål, om at sikre, at anlæg, til- og ombygninger tilpasses eksisterende bymiljø. Derfor er et nyt plangrundlag nødvendigt.
 
Nuværende forhold
Området ligger i landzone i den nordlige del af landsbyen Bjerring. 
 
Området anvendes i dag til produktionserhverv, lager, kontor med tilhørende parkeringspladser og beplantningsbælter. Den eksisterende kontorbygning i området har et etageareal på 304 m2.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. E.600-2, der udlægger området til produktionserhverv.
 
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BJRI.C2.01 i Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. E.600-2
Lokalplanforslaget udgør et tillæg til den eksisterende lokalplan og giver mulighed for at ny bebyggelse kan opføres i 2 etager inden for lokalplanområdets delområde I. Herudover fastsættes bestemmelser om tagform, facademateriale, parkering og byggelinjer. Vejadgang sker fra Bjerring Hede.
 
Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre en realisering af den nye administrationsbygning, hvorfor formålsbestemmelsen i lokalplan nr. E.600-2 om at sikre, at anlæg til- og ombygninger tilpasses eksisterende bymiljø, udgår af planen. Lokalplanen giver bonusvirkning, hvilket medfører, at lokalplanen erstatter en landzonetilladelse til opførelse af en ny administrationsbygning.
 
Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017 - 2029
Med forslaget ændres det maksimale etageantal fra 1½ til 2, for matr.nr. 14an Bjerring By, Bjerring (Bjerring Hede 12).
 
Miljøvurdering
Da planforslagene kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da planforslagene alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning.
 
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Offentlig høring                                      august 2018
Endelig vedtagelse                                 ultimo 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ingen
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, dog vil kommuneplantillægget blive forelagt politisk.


Bilag

Sagsid.: 18/27970
Resume
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en overordnet etapeplan for udviklingen af Domkirkekvarteret i Viborg.
 
Forslaget til etapeplan forelægges til godkendelse.
 
Oversigtskort ses i bilag nr. 1.
 
Forslag til etapeplan, funktionsbeskrivelse for etape 1 samt finansieringsmodel ses i bilag nr. 2.
 
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den overordnede etapeplan for en udvikling af Domkirkekvarteret, som fremgår af bilag 2, godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på møde den 16. december 2015 (sag nr. 50) at Viborg Kommune køber den tidligere landsretsbygning i Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg, til overtagelse den 31. december 2015.
 
Byrådet godkendte på møde 23. november 2016 (sag nr. 17) en tids- og procesplan med Vision helhedsplan for Domkirkekvarteret som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler. Vision helhedsplan giver en samlet præsentation af visionen om at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Endvidere præsenteres de enkelte delprojekter og deres aktører. Vision helhedsplan indeholder enkelte ideskitser som et billede på, hvordan nogle af delprojekterne kunne realiseres, herunder eksempel fra den tidligere udarbejdede fysiske helhedsplan.
 
Byrådet godkendte på møde den 17. maj 2017 (sag nr. 17) processen med at udarbejde en rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret som grundlag for en kommende fondsansøgning. Byrådet besluttede endvidere, at en eventuel fremsendelse af fondsansøgning forudsætter byrådets godkendelse af såvel rammeplan for byrum og pladser som fondsansøgning.
 
Inddragelse og høring
Der har løbende været borgerinddragelse om planerne for Domkirkekvarteret:
 
Snapstinget i 2015: Udstilling, åbent hus i Vestre Landsret samt oplæg og debataften i det gamle rådhus på Stænderpladsen. Tankerne fra den fysiske helhedsplan, udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr som en tidlig ideskitse til en mulig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum, samt tankerne om et fremtidigt Viborg Museum blev fremlagt. Samtidig blev Stænderpladsen midlertidigt omdannet til et niveaufrit og sammenhængende byrum med fællesspisning, koncerter mv.
 
Der har endvidere været afholdt en række pop-up kulturarrangementer i Vestre Landsret og det gamle rådhus på Stænderpladsen gennem de sidste par år.
 
8. februar 2017: Borgermøde i Sognegården, hvor domkirkekvarterets aktører fortalte om ’Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg’. Herefter blev der afholdt en fælles borgerworkshop.
 
August og september 2017: Åbent hus 4 eftermiddage i Dom Caféen med udstilling om visionen samt mulighed for borgerne for en uformel snak og at skrive bemærkninger på postkort.
 
23. oktober 2017: Borgerworkshop om Domkirkekvarterets byrum i Sognegården.
 
Beskrivelse
Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg har som mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Vision Helhedsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med styregruppen og kan ses på www.domkirkekvarteret.dk.
 
Rammeplan for byrum og pladser i Domkirkekvarteret
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en rammeplan for byrum og pladser, der forventes forelagt til politisk godkendelse i august og september 2018. Rammeplanen beskriver de eksisterende forudsætninger og bindinger samt ideer og anbefalinger til en fremtidig omdannelse af Domkirkekvarterets byrum og pladser.
 
Etapeplan
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en etapeplan for udvikling af Domkirkekvarteret. Forslaget indeholder desuden en funktionsbeskrivelse for etape 1 samt en finansieringsmodel med foreløbige økonomiske overslag. Forslaget kan ses i bilag 2.
 
Forslag til etapeplanen beskriver på et overordnet niveau den samlede proces for udviklingen af Domkirkekvarteret, hvilke attraktioner og tiltag der hører under den enkelte etape samt de trafikale forudsætninger herfor.
 
Etape 0 omhandler den indledende proces med fondssøgning samt en istandsættelse af de to bygninger på Stænderpladsen - Vestre Landsret og det gamle rådhus.
 
Etape 1 og den tilhørende funktionsbeskrivelse omfatter etablering af nye oplevelsesmuligheder omkring Stænderpladsen i den tidligere Vestre Landsret og det gamle rådhus, som herved kan blive et nyt omdrejnings- og ankomstpunkt. Sammen med de eksisterende attraktioner som Domkirken og Skovgaard Museet mv. kan Stænderpladsen med de nye funktioner danne grundlag for at opleve Domkirkekvarteret som én samlet attraktion.
 
Etape 2 omhandler en omdannelse og udbygning af resten af Domkirkekvarteret omkring Domkirken og Skovgaard Museet, et evt. permanent pilgrimshus samt etablering af et P-hus ved VUC.
 
Finansieringsmodellen med de foreløbige økonomiske overslag angiver fordelingen af eksterne og kommunale midler for en omdannelse af byrummene, de trafikale tiltag samt de nye attraktioner i etape 1. De øvrige attraktioner i Domkirkekvarteret i etape 2 – herunder Skovgaard Museet og et eventuelt permanent pilgrimshus – er ikke medtaget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Realisering af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde, som blandt andet afhænger af fondsstøtte. Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Byrådet har i anlægsbudget 2018-2021 ikke afsat midler til en realisering af planen for Domkirkekvarteret. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at opnå medfinansiering til en realisering gennem fondsstøtte.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hovedparten af Domkirkekvarteret er omfattet af lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet til offentlige formål samt boliger. En kommende omdannelse kan – alt efter omfanget heraf – forudsætte, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag.
Bilag

Sagsid.: 18/26059
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,
 
1. at anbefalinger til Beskæftigelsesudvalgets indsatser for unge drøftes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Tværgående Udvalg for Ledige Unge.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 04-06-2018
Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøftede udvalgets anbefalinger til de fremtidige indsatser. Anbefalingerne rettes til hele byrådet, og særligt Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.
 
· Andelen af unge der færdiggør folkeskolen med afgangseksamen skal øges.
 
· Alle kan bidrage – det er vigtigt, at uddannelseselementet indeholder et beskæftigelsesrettet perspektiv.
 
· Der skal arbejdes mere på tværs i forhold til indsatserne – alle udvalg og fagområder skal indgå i det tværgående samarbejde herunder samarbejdet med eksterne parter
 
· De forbyggende indsatser er vigtige, så tilgangen af unge med dårlige forudsætninger for at gennemføre uddannelse og for at have en varig tilknytning til arbejdsmarkedet minimeres.
 
· Sundhedsindsatserne i forhold til børn og unge kan med fordel fokuseres på de børn og unge, der både fysisk og psykisk har dårlige helbredsmæssige forudsætninger for at gennemføre uddannelse.
 
· Det er vigtigt at fokusere på, hvad de unge kan og udvikle individet på baggrund af dette, frem for at forsøge at udvikle på baggrund af, hvad de unge ikke kan.
 
· Forældrene er vigtige samarbejdspartnere, og forældrenes forudsætninger er en afgørende betydning for de unges fremtid.
 
· Byrådets arbejde med fælles mål gør for nuværende udvalgets arbejde som selvstændigt udvalg overflødigt, men udvalget træder gerne til hvis behovet skulle opstå senere.
 
 
Tværgående Udvalg for Ledige Unge indstiller til byrådet
 
1. at Tværgående Udvalg for Ledige Unge nedlægges.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Med baggrund i status på handleplaner og udviklingen i unge på offentlig forsørgelse drøfter Tværgående Udvalg for Ledige Unge anbefalinger til Beskæftigelsesudvalgets fortsatte arbejde med indsatser for unge.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 12/2193
Resume
I tilknytning til det nye pleje- og omsorgscenter Banebo, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg indgår som bygherre, skal Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne til servicearealerne og supplerende kommunale arealer. Disse arealer overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen i ejerlejligheder når byggeriet er færdigt i 2018.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.000.000 kr. til kontoen ”Servicearealer, nyt pleje- og omsorgscenter Viborg Baneby” (Banebo), med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 36.000.000 kr. i 2018 midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet rådighedsbeløbet der er afsat på kontoen "Servicearealer, nyt pleje- og omsorgscenter Viborg Baneby” (Banebo) i 2019 i budget 2018-2021 nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og
 
3. at kommunens køb af servicearealer og supplerende kommunale arealer til pleje- og omsorgscenter Banebo jf. sagsfremstillingen godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 14-08-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.000.000 kr. til kontoen ”Servicearealer, nyt pleje- og omsorgscenter Viborg Baneby” (Banebo), med rådighedsbeløb i 2018,
 
2. at udgiften på 36.000.000 kr. i 2018 midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet rådighedsbeløbet der er afsat på kontoen "Servicearealer, nyt pleje- og omsorgscenter Viborg Baneby” (Banebo) i 2019 i budget 2018-2021 nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022, og
 
3. at kommunens køb af servicearealer og supplerende kommunale arealer til pleje- og omsorgscenter Banebo jf. sagsfremstillingen godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 20. maj 2015 (sag nr. 18) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer), om tilsagn (skema A) til opførelse af 100 almene ældreboliger med servicearealer og supplerende kommunale arealer til andre funktioner, beliggende på Marsk Stigs Vej 4 i Viborg.
 
Byrådet godkendte endvidere skema B den 18. maj 2016 (sag nr. 27).
 
Byrådet godkendte på deres møde den 18. april 2018 (sag nr.7), bl.a. at 33 plejeboliger på Banebo anvendes som ældreboliger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende kommunale arealer på Banebo er jf. skema B sagen, anslået til 40.538.000 eksklusiv moms og finansieres fuldt ud af Kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, som udbetales efter indberetning af skema C.
 
Byggeriet er nu der i processen, hvor der kan ske en overdragelse af servicearealerne fra bygherren Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til Viborg Kommune. Viborg Kommune overtager efter aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg arealerne fra den 1. juni 2018.
 
Der er iværksat opdeling i ejerlejligheder, hvilket er en forudsætning for kommunens overtagelse af arealerne. Købesummen er i første omgang aftalt til 36.000.000 kr. eksklusiv moms, der skal betales pr. overtagelsesdagen. Den endelige købesum bliver fastlagt på baggrund af revideret byggeregnskab og byrådet godkendelse af skema C, hvilket forventes at foreligge i starten af 2019.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet skal aflevere skema C senest 6 måneder efter skæringsdagen for byggeriet. Byrådet har dog mulighed for at forlænge fristen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På investeringsoversigten for budget 2018-2021 er der i 2019 afsat 41.930.000 kr. eksklusiv moms til køb af servicearealer, nyt pleje- og omsorgscenter i Viborg Baneby (Banebo).
 
Det forslås, at der i forbindelse med Viborg Kommunes overtagelse af servicearealer pr. 1. juni 2018 betales et beløb i størrelsesordenen 36.000.000 kr. eksklusiv moms til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg.
 
Når skema C (regnskabet) foreligger primo 2019, vil der skulle ske en endelige afregning med boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og restbeløbet vil skulle indfries.
 
Det er et krav, at Skat foretager en vurdering af arealerne, idet den endelige købesum ikke må være lavere end Skats vurdering. Det skyldes, at kommunen optræder i en dobbelt rolle som både køber og tilsynsmyndighed. Boligselskabet har foranlediget, at Skat snarest foretager en vurdering.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med opdelingen i ejerlejligheder skal der indgås individuel ejerforeningsvedtægt om drift, fordeling af fællesudgifter, pedel, forsikring, renovation m.m.

Sagsid.: 18/23496
Resume
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret Senior- og værdighedspolitik. Sundheds- og Ældreministeriet stiller krav om en revidering af politikken for at kommunen kan få del i Værdighedsmilliarden 2019. Kommunens andel af Værdighedsmilliarden 2019 foreslås anvendt til videreførelse af de igangværende initiativer.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til tema om pårørende godkendes.
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
2. at forslag til anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden 2019 sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 14-08-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til tema om pårørende godkendes.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere,
 
2. at forslag til anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden 2019 sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 14. juni 2016 (sag nr.25) Viborg Kommunes Senior- og værdighedspolitik.
 
Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 (sag nr. 24) kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2018.
 
Inddragelse og høring
Ældrerådet og Handicaprådet indgik i den arbejdsgruppe som udarbejdede den nuværende Senior- og værdighedspolitik. Forslaget til tema om pårørende har været drøftet med Ældrerådet, Handicaprådet og Fag-MED Omsorg. Kommentarer herfra er indarbejdet i forslaget. Det foreslås, at forslaget til anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Beskrivelse
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere forvaltninger, medarbejdere og ledere fra sundheds- og omsorgsområdet samt Handicaprådet og Ældrerådet udarbejdede i 2016 en Senior- og værdighedspolitik for Viborg Kommune. Undervejs blev der bl.a. afholdt borgermøde, hvor alle interesserede kunne bidrage til politikken og politikken blev drøftet flere gange i Ældre- og Sundhedsudvalget. Politikken blev godkendt af byrådet i juni 2016 og dannede efterfølgende udgangspunkt for anvendelsen af kommunens andel af Værdighedsmilliarden 2016. Politikken er vedlagt som bilag.
 
Sundheds- og Ældreministeriet stillede krav om at følgende fem temaer skulle indgå i politikken:
 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 
Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag og heraf fremgår det, at byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en revideret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, og at de fem ovenstående temaer nu skal suppleres af et tema om pårørende.
 
På baggrund heraf har forvaltningen med input fra Ældreråd, Handicapråd og Fag-MED Omsorg udarbejdet det vedlagte forslag til et tema om pårørende, som kan indgå i den nuværende Senior- og værdighedspolitik. Revisionen af Senior- og værdighedspolitikken vil således bestå af tilføjelsen af det nye tema, en tilretning af forordet og konsekvensrettelse af den øvrige tekst i forhold til, at der fremover er seks temaer.
 
Forslaget til temaet om pårørende følger strukturen fra de øvrige temaer, hvor hensigten er, at de består af en visionspræget del og en handlingspræget del.
 
Værdighedsmilliarden 2019
Sundheds- og Ældreministeriet stiller krav om, at kommunerne skal udarbejde en værdighedspolitik for at få del i Værdighedsmilliarden. Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden er i 2018 17,604 mio. kr. Kommunen forventer at modtage det samme beløb i 2019, sandsynligvis med en mindre pris- og lønfremskrivning. Finansministeriet genberegner hvert år fordelingen af Værdighedsmilliarden på baggrund af den generelle prisudvikling og udviklingen i aldersfordelingen i de enkelte kommuner.
 
Som bilag vedlægges en oversigt over de initiativer, som det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg besluttede at anvende midlerne fra Værdighedsmilliarden til i 2018. Ældre- og Aktivitetsudvalget bad på sit møde den 20. marts 2018 (sag nr. 8) om en status for klippekortet til hjemmeboende. Denne status fremgår af bilaget. Oversigten indeholder desuden en beskrivelse af initiativer, som tidligere har modtaget midler.
 
Som bilag vedlægges forvaltningens forslag til anvendelsen af Værdighedsmilliardmidlerne i 2019. Forslaget tager udgangspunkt i en videreførelse af de nuværende initiativer med samme budget som i 2018.
 
Det forventes, at 2019 er det sidste år, hvor Værdighedsmilliarden udmøntes særskilt. Herefter vil midlerne indgå i bloktilskuddet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sundheds- og Ældreministeriet skal senest den 1. november 2018 modtage en revideret Værdighedspolitik samt kommunens redegørelse for anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden i 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/48862
Resume
Byrådet skal endeligt godkende årsregnskabet for 2017 herunder revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017.
 
Det fremgår af revisionsberetning nr. 4, afsnit 1.4.2, at revisionen af årsregnskabet for 2017 ikke har givet anledning til bemærkninger, som byrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 3 om revisionsaftalen tages til efterretning,
 
2. at revisionsberetning nr. 4 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017 tages til efterretning, og
 
3. at årsregnskabet for 2017 hermed godkendes endeligt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 18. april 2018 (sag nr. 9) Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.
 
BDO har den 15. juni 2018 fremsendt revisionsberetning nr. 3 vedrørende revisionsaftalen og revisionsberetning nr. 4 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017. Beretningerne er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til byrådets medlemmer.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Revisionsberetning nr. 3 handler om revisionsaftalen og er vedlagt som bilag nr. 1. Denne beretning er identisk med revisionsberetning nr. 1, som var BDO’s tiltrædelsesberetning i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2016 behandlet i byrådet i august 2017. BDO har valgt at genfremsende denne beretning, fordi der pr. 1. januar 2018 er valgt nyt byråd i Viborg Kommune. Beretningen fastlægger overordnet fordelingen af opgaver og ansvar mellem Viborg Kommune og revisionen. Endvidere er der beskrivelse af revisionens omfang og tilrettelæggelse mv. Det er ligeledes beskrevet, hvordan revisionen rapporterer til byrådet om den udførte revision. I senere beretninger vil der blive henvist til tiltrædelsesberetningen. 
 
Revisionsberetning nr. 4 med tilhørende bilag vedrører revisionen af årsregnskabet for 2017. Af beretningens afsnit 1.4.2 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.
For det nærmere indhold i revisionsberetningen henvises til bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Det er aftalt, at Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO deltager på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 3. oktober 2018 med henblik på at give en orientering om revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2017 og revisionsplanen for regnskabsår 2018.    
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/22911
Resume
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.
 
Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser overordnet følgende afvigelser i forhold til det korrigerede budget:
 
Område
Beløb
Kommentarer til afvigelserne
Drift
-64,3
Budgetbuffer, decentrale og centrale konti mv.
Anlæg inkl. jordforsyningen
-12,7
Mindreudgift til jordkøb
Renter
-0,5
Mindreudgift vedr. langfristet gæld
Skatter
-4,4
Merindtægt vedr. dødsboskat, forskerskat og grundskyld
Tilskud og udligning
64,4
Mindreindtægt i form af efterregulering af bloktilskuddet, beskæftigelsestilskuddet, og kommunal medfinansiering på sundhedsområdet mv.
Grundkapitalindskud vedr. alment boligbyggeri
-11,0
Indskud i Landsbyggefonden mv.
Øvrige finansforskydninger
8,8
Deponering af overskud på forsyningsområdet
(Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i budgetopfølgningen for Viborg Kommune som helhed.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
 
Drift
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
*FVR = forventet regnskab
Oprindeligt
Korrigeret
30. juni
Til oprindeligt budget (kol 1)
Til korr.budget (kol. 2)
Forskel *FVR 31.3 og 30.6 (minus = mindreudg pr. 30.6)
 
1
2
3
4
5
6
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Politisk Organisation
71,4
72,6
54,3
-17,2
-18,3
-1,4
Administrativ Organisation
439,4
472,1
427,5
-11,9
-44,7
-9,5
Beredskab og Ejendomme
65,5
68,7
67,4
1,9
-1,3
0,1
Serviceudgifter i alt
576,2
613,4
549,1
-27,2
-64,3
-10,8
 
På driften forventes der mindreudgifter på alle udvalgets politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.
 
 
Anlæg
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
*FVR = forventet regnskab
Oprindeligt
Korrigeret
30. juni
Til oprindeligt budget (kol 1)
Til korr. budget (kol. 2)
Forskel *FVR 31.3 og 30.6 (minus = mindreudg pr. 30.6)
 
1
2
3
4
5
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
-1,1
-8,4
-8,6
-7,5
-0,2
-6,1
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg, jordforsyning
-76,1
-86,1
-98,6
22,5
-12,5
4,4
Anlæg i alt
-77,2
-94,5
-107,2
-30,0
-12,7
-1,7
 
Finansiering mv.
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
*FVR = forventet regnskab
Oprindeligt
Korrigeret
30. juni
Til oprindeligt budget (kol 1)
Til korr. budget (kol. 2)
Forskel *FVR 31.3 og 30.6 (minus = mindreudg pr. 30.6)
 
1
2
3
4
5
 
Finansiering mv.
 
 
 
 
 
 
Renter, netto
8,8
-58,4
-58,8
-67,6
-0,5
-67,0
Grundkapital-indskud
36,4
67,4
56,4
20,0
-11,0
6,0
Øvrige finans-forskydninger
5,4
59,1
67,9
62,5
8,8
62,5
Afdrag på lån
81,1
82,6
82,6
1,5
0,0
0,0
Optagne lån
-47,3
-47,3
-47,3
0,0
0,0
0,0
Tilskud og udligning
-1.537,5
-1.537,5
-1.473,1
66,4
64,4
49,4
Skatter
-4.319,9
-4.319,9
-4.325,2
-5,4
-5,4
-4,4
Finansiering mv. i alt
-5.773,0
-5.754,0
-5.697,5
75,5
56,5
46,5
 
 
 
 
 
 
 
Drift, anlæg, finansiering i alt
-5.274,0
-5.235,2
-5.255,8
18,3
-20,6
34,1
 
 
Budgetopfølgningen på tilskud og udligning viser en netto mindreindtægt på 64,4 mio. kr. Afvigelsen består af følgende forhold:
 
Beskæftigelsestilskud
Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og midtvejsreguleringen for 2018 er udmeldt fra ministeriet den 22. juni 2018.
Det betyder samlet set for Viborg Kommune en negativ efterregulering på 24 mio. kr.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 10,5 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.
 
Midtvejsregulering af bloktilskuddet mv.
 
På nuværende tidspunkt forventes ligeledes en negativ efterregulering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2017 på 14 mio. kr.

 
 I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for alle afvigelserne.
 
Flytning af budget mellem politikområder
Omplaceringer af mindre budgetbeløb mellem politikområder, hvor udvalgets politikområder er involveret fremgår af bilag nr. 2. Omplaceringerne giver netto 0 kr. og påvirker derved ikke det samlede budget, men alene fordelingen på politikområder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/22812
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Enkelte politikområder er endvidere på vej til merforbrug på de korrigerede budgetter om end det er med forholdsvis begrænsede beløbsstørrelser. Der er dog behov for at holde et ekstra vågent øje med disse områder også resten af året.
 
Med det forventede regnskabsresultat vil byrådets 3 overordnede økonomiske målsætninger blive indfriet. De 3 økonomiske målsætninger er niveauet for hhv. den gennemsnitlige likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt det skattefinansierede anlægsniveau. For alle 3 målsætninger gælder for 2018, at de som minimum skal udgøre 200 mio. kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår efter indstilling fra udvalgene,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de i bilag nr. 4 indstillede omplaceringer mellem politikområderne.
 
Endvidere foreslår kommunaldirektøren, ligeledes efter indstilling fra udvalgene, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen pr. 30. juni godkendes, herunder
 
3. at der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 3.453.000 kr. i 2018 vedr. ændrede PL-skøn, lov- og cirkulæreprogram samt rekrutteringspulje som specificeret på politikområder i bilag nr. 3., og
 
4. at udgiften på 3.453.000 kr. i 2018 finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren i første ”at” godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2. – 4. ”at”.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2018 for Viborg Kommune.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelse kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Tabel 1, resultatopgørelse pr. 30. juni 2018
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Note
 nr.
 
Oprindeligt
Korrigeret
 30. juni
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
 
1
2
3
4
5
6
 
Skatter og generelle tilskud
-5.857,3
-5.857,3
-5.798,3
59,0
59,0
45,0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.187,2
4.294,6
4.204,0
16,7
-90,6
5,7
2
Overførselsudgifter
1.433,1
1.433,1
1.422,0
-11,2
-11,1
-8,2
3
Driftsudgifter i alt
5.620,4
5.727,7
5.625,9
5,6
-101,8
-2,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
8,8
-58,4
-58,8
-67,6
-0,5
-67,0
 
Resultat før anlæg og afdrag mv.
-228,2
-188,0
-231,3
-3,1
-43,2
-24,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
209,7
288,9
214,6
4,9
-74,3
-49,5
4
Anlæg, jordforsyning
-17,3
-17,6
-54,3
-37,1
-36,7
-14,7
5
Alment boligbyggeri
36,4
67,4
56,4
20,0
-11,0
6,0
6
Nettoafdrag på gæld
33,8
35,3
35,3
1,5
0,0
0,0
Likviditetsvirkning af det
skattefinansierede område
34,4
186,0
20,7
-13,7
-165,3
-82,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
34,7
41,6
49,6
14,9
8,1
-4,4
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
5,4
59,1
67,9
62,5
8,8
62,5
8
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
74,5
286,6
138,2
63,7
-148,4
-24,6
 
 
GENERELT
Ændrede pris- og lønskøn
KL har udmeldt ændrede skøn for den forventede prisudvikling herunder fra 2017 til 2018.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 27. juni 2018 (sag nr. 1) følgende:
”at midtvejsreguleringen af Viborg Kommunes økonomi pga. et lavere pris- og lønskøn indarbejdes i driftsbudgettet i 2018, og at det indgår som bevillingssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning i august 2018.”
 
De nye pris- og lønskøn medfører en nedsættelse af budgettet på serviceudgifterne på netto ca. 5,6 mio. kr. Da denne nedsættelse ikke er indarbejdet i tallene i denne opfølgning pr. 30. juni 2018, vil det forventede regnskabsresultat – alt andet lige – forbedres med de 5,6 mio. kr. i forhold til det, der er vist i tabel 1 herover.
 
Rekrutteringspulje
I forbindelse med de i foråret 2018 indgåede overenskomster blev det aftalt, at der afsættes en såkaldt rekrutteringspulje som skal give kommunerne bedre mulighed for at rekruttere og fastholde SOSU-personale og sygeplejersker. Puljen har en effekt allerede i 2018 og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede - ligeledes i sagen den 27. juni 2018 - at denne virkning indarbejdes i budgettet for 2018. Der er tale om en samlet udgift i 2018 på 0,3 mio. kr. Specifikation af beløbet på politikområder kan ses i bilag nr. 3.
 
Lov- og cirkulæreprogram, budgetgaranti mv.
Umiddelbart før sommerferien har KL udmeldt virkningen af lov- og cirkulæreprogram, budgetgaranti mv., som påvirker kommunernes økonomi i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. En del af disse poster påvirker allerede økonomien for 2018. Der er i denne sag medtaget tillægsbevillinger til disse poster og i bilag nr. 3 er summerne specificeret på politikområdeniveau. Der er samlet tale om merudgifter for (ca. 8,7 mio. kr.). Beløbet reguleres via merindtægt i kommunernes bloktilskud.
 
Der gøres opmærksom på, at der i budgettallene for budgetopfølgningen ikke er indregnet ovenstående tillægsbevillinger. De må forudsættes at påvirke både budget og forventet forbrug, så de i budgetopfølgningen anførte forventede afvigelser fortsat er uændret.
 
GENERELT OM DET OVERORDNEDE RESULTAT
Herunder er de enkelte hovedposter kort kommenteret. I bilag nr. 2 kan ses en lidt mere detaljeret beskrivelse af posterne.
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
På grund af store negative efterreguleringer af bloktilskud, beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering forventes indtægter fra skatter og tilskud under et at blive 59 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
 
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på 91 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på ca. 76 mio. kr. Da der er overført 105 mio. kr. fra 2017, betyder det, at der forventes forbrugt (105-76) 29 mio. kr. af de driftsbudgetter, der er overført fra 2017.
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på 31 mio. kr. i forhold til rammen.
 
Overførselsudgifter
Samlet forventet mindreudgift på ca. 11 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
Skattefinansieret:    ca.  74 mio. kr.
Jordforsyning:         ca.  37 mio. kr.
Forsyning:               ca.    4 mio. kr.
I alt                         ca. 115 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et merforbrug på 5 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 5.
 
Forsyning
Drift: Der forventes netto merudgifter på knap 12 mio. kr.
Merudgifterne vedrører bl.a. udbud på kørsel i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der er blevet dyrere end forventet. Merudgifter på forsyningsområdet vil indgå i beregning af de fremtidige takster.
Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 4 mio. kr.
 
Likviditet
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 75 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 130 mio. kr. eller ca. 55 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 287 mio. kr. - såfremt hele budgettet blev udmøntet - bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 157 mio. kr.
 
Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2018 med udgangen af året at ligge på ca. 525 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. mindre en ved årets start.
 
Byrådets økonomiske målsætninger
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 231 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på ca. 215 mio. kr. ligger over byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 525 mio. kr. med udgangen af 2018. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.
 
Alle 3 økonomiske målsætninger vil således blive overholdt med det forventede regnskabsresultat.
 
Tillægsbevillinger
Der søges i sagen bevillinger til de nævnte poster vedr. rekrutteringspulje, ændrede pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogram. Herudover er der i bilag nr. 4 medtaget en række omflytninger mellem politikområderne.
 
Indstillinger fra udvalgene
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/39619
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget 2019 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Den fælles Beredskabskommission har den 22. juni 2018 godkendt budgettet for 2019 og anbefalet til byrådets godkendelse med tilføjelse om, at der for overslagsårene indarbejdes 1 % årlig reduktion i budgetrammen med henblik på løbende effektivisering.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Den fælles Beredskabskommission udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.
 
Budgetforslag 2019 med overslagsår er vedlagt som bilag nr. 1 og er indarbejdet i Viborg Kommunes budgetforslag.
 
Det bemærkes, at idet der er tale om et fælleskommunalt interessentselskab, så skal de 2 ejerkommuner (Viborg og Silkeborg) godkende budgettet.
 
Investeringsplan for perioden 2017-2026 er vedlagt som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/3419
Resume
Forvaltningen har under forudsætning af byrådets godkendelse indgået aftale med Boligselskabet Viborg om omdannelse af Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til almene familieboliger og herunder salg af kommunens andel af Overlundgården, jf. lukket bilag nr. 1.
 
 
Godkendelsen af indstillingen i denne sag er under forudsætning af, at byrådet på mødet den 5. september 2018 godkender indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget fra den 27. juni 2018 (sag nr. 5) omkring flytningen af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo.
Indstilling
Kommunaldirektør foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender Boligselskabet Viborgs køb af ejerlejlighed nr. 1 i Overlundgården samt ny- og ombygning af Overlundgården i henhold til den indgåede aftale mellem Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2019 på 13 mio. kr. til et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed til Boligselskabet Viborg, som anført i sagsfremstillingen,
 
3. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån på 9,3 mio. kr.,
 
4. at der gives en driftsbevilling i 2018 til politikområdet Ældreområdet på 1,2 mio. kr. til dækning af dokumenterede flytteudgifter og indskud, jf. forudsætningerne anført i sagsfremstillingen,
 
5. at der gives en driftsbevilling i 2018 til politikområdet Ældreområdet på 1,8 mio. kr. til dækning af tomgangsleje frem til byggeperiodens start,
 
6. at ovenstående, i alt 16 mio. kr. (13 + 1,2 + 1,8 mio. kr.) finansieres via indtægter fra grundsalg i Arnbjerg, handel af ejerledighed nr. 1 Overlundgården og handel i lukket ejendomssag på dagens møde, i alt 18,3 mio. kr.,
 
7. at kommunen sælger ejerlejlighed nr. 1 i Overlundgården til Boligselskabet Viborg for 2 mio. kr.,
 
8. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Salg af ejerlejlighed nr. 1 Overlundgården til Boligselskabet Viborg” med rådighed i 2019,
 
9. at nettoindtægten på 2 mio. kr. i 2019 tillægges kassen, og
 
10. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Godkendelsen af indstillingen i denne sag er under forudsætning af, at byrådet på mødet den 5. september 2018 godkender indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget fra den 27. juni 2018 (sag nr. 5) omkring flytningen af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo med det formål at skabe balance mellem den aktuelle efterspørgsel på plejeboliger og antallet af kommunale plejeboliger.
På Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 14. august 2018 (sag nr. 3) blev der truffet beslutning om dækning af udgifter til de beboere, der flytter fra Overlundgården til et andet plejecenter i Viborg Kommune.
Hovedbestyrelsen i Boligselskabet Viborg har godkendt aftalen med Viborg Kommune den 20. august 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Aftalen mellem Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune indebærer, at kommunen sælger sin andel af Overlundgården (ejerlejlighed nr. 1) til Boligselskabet Viborg, og der sker ny- og ombygning af Boligselskabet Viborgs afdeling 52, Overlundgården, således der efterfølgende bliver 54 almene familieboliger i afdelingen. De forventede ny- og ombygningsomkostninger udgør ifølge Boligselskabet Viborg ca. 67 mio. kr. Heraf kan ca. 33 mio. kr. klassificeres som nybyggeri, hvilket betyder, at der kan optages støttet lån hertil samt opnås grundkapital fra Viborg Kommune på 2,5 mio. kr. Finansieringen af grundkapitalen behandles i anden sag på dagens møde.
De resterende udgifter på ca. 34 mio. kr. dækkes af Boligselskabet Viborg, ustøttet realkreditlån og Viborg Kommune. Viborg Kommunes andel er 11 mio. kr. Det fremgår af aftalen, at Viborg Kommune overdrager ejerandel af ejendommen til Boligselskabet Viborg. Dette gøres ved, at boligselskabet køber ejerandelen af Viborg Kommune til 2 mio. kr. samtidig med, at lånet fra Viborg Kommune til Boligselskabet Viborg forhøjes med 2 mio. kr., således det samlede lån til boligselskabet bliver 13 mio. kr.
Udover de 13 mio. kr. er der afledte udgifter til tilskud til beboere ved fraflytning fra Overlundgården og tomgangsleje indtil byggeriet igangsættes.
 
Samlet set skal følgende finansieres af Viborg Kommune:
 
Finansiering
Mio. kr.
Rente- og afdragsfrit lån §97
13,0
Tilskud til beboerne på Overlundgården ifbm. flytningen
1,2
Tomgangsleje på Overlundgården frem til forventet byggestart 1/9 2019
1,8
I alt
16,0
 
Viborg Kommune yder et lån på 13 mio. kr. til Boligselskabet Viborg med hjemmel i almenboliglovens §97. Lånet ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed.
 
På mødet i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 14. august 2018 (sag nr. 3) blev det besluttet, at Viborg Kommune dækker dokumenterede udgifter for de beboere, der flytter fra Overlundgården til et andet plejecenter i Viborg Kommune. Den enkelte beboer kan få dækket dokumenterede flytteudgifter samt dokumenterede udgifter til gardiner, badeforhæng, flytning af telefon mv. på op til 12.000 kr. Herudover finansierer Viborg Kommune beboernes indskud til indflytning på Banebo eller et andet plejecenter i Viborg Kommune under forudsætning af, at et eventuelt restindskud fra Overlundgården overføres til kommunen som modregning. Det fremgår af sagen, at de samlede flytteudgifter er anslået til 1 - 1,2 mio. kr. Beslutningen i Ældre- og Aktivitetsudvalget forudsætter tiltrædelse af indstillingen i denne sag.
 
Viborg Kommune dækker herudover tomgangsleje frem til byggeperiodens forventede opstart 1. september 2019 anslået til 1,8 mio. kr. Efter at byggeriet er igangsat betaler Viborg Kommune ikke tomgangsleje.
 
Finansieringen af ovenstående 16 mio. kr. foreslås at ske via salgsindtægterne fra grundsalg i Arnbjerg (13 mio. kr.), nævnte handel vedr. Overlundgården (2 mio. kr.) samt handel i lukket ejendomssag på dagens møde (3,3 mio. kr.), i alt 18,3 mio. kr.
Forskellen på 2,3 mio. kr. (18,3-16 mio. kr.) tilgår kassen i forbindelse med grundsalgssagen i Arnbjerg senere på året.
 
Der optages et forbedringslån på 9,3 mio. kr. af afdelingen som et ustøttet realkreditlån, hvor der forudsættes en 100% kommunalgaranti.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Lokalplanen og Skema A til afdeling 52, Overlundgården vil blive forelagt byrådet i juni 2019.
 
Byggeriet forventes opstartet 1. september 2019. Lejlighederne forventes klar til indflytning december 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Boligselskabet Viborg afholder udgifter til indeksering af anlægsudgifterne indtil forventet byggestart den 1. september 2019. Skulle perioden indtil byggestart bliver længere afholdes indekseringen af anlægsudgifter af Viborg kommune (dvs. efter 1. september 2019).
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forbindelse med godkendelsen skal boligerne mærkes som almene familieboliger, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1.
 
Lokalplan og kommuneplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 114, der udlægger området til almen service (herunder ældrecenter). Området er ligeledes udlagt til almen service i Kommuneplan 2013 - 2025.
 
Projektforslaget (se bilag 3) er ikke i overensstemmelse med lokalplanen eller kommuneplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der giver mulighed for boliger.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at der igangsættes ny planlægning for området, og at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
· Der gives mulighed for boligbebyggelse i 2-3 etager vest for Tværvej (se oversigtskort).
· Arealet øst for Tværvej udlægges til parkering (hvilket det også benyttes til i dag).
· Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 15 % af områdets areal jf. kommuneplanens retningslinjer.
 
Arkitekturpolitik
Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken. Forvaltningen foreslår på den baggrund nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området, og tilfører merværdi til området.
· Det fastlægges i det kommende lokalplanforslag, hvor på grunden der kan være henholdsvis 2 og 3 etager i forhold til nabohensyn, solforhold osv.
· Ny bebyggelse skal opføres med facader af tegl eller tegllignende, for at tilpasse sig eksisterende bebyggelse i området.
· Ny bebyggelse skal opføres med saddeltag, pyramidetag eller valmet tag, for at tilpasse sig eksisterende bebyggelse i området.
 
Til projektet Ny Overlund Skole er der optegnet et bruttoareal. I dette bruttoareal er parkeringsarealet, som ejes af Overlundgården, fejlagtigt medtaget som en del af det kommunalt ejede areal. Bruttoarealet til Ny Overlund Skole reduceres således.
 


Bilag

Sagsid.: 18/7923
Resume
Der er afsat i alt 85,2 mio. kr. til alment byggeri i budget 2018 og budget 2019 (kvoteår 2017 og 2018), hvoraf 1,9 mio. kr. er afsat i selvstændig byrådssag til ”små boliger forbeholdt flygtninge og socialt udsatte”.
 
Nedenstående tabel viser udgiftsrammen til nybyggeri i budgettet i perioden 2015 til 2019:
 
Budget i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
2019
i alt
Udgiftsramme, kvoteprogram
9,5
22,1
21,2
29,7
30,4
112,9
Yderligere kvoter
 
 
7,3
1,9
 
9,2
Fremrykkede kvoter
 
 
 
 
23,2
23,2
Udgiftsramme i alt
9,5
22,1
28,5
31,6
53,6
145,3
I 2016 godkendte byrådet yderligere kvote på 7,3 mio. kr. til 70 ungdomsboliger på kaserneområdet (budget 2017) samt kvote på 1,9 mio. kr. til 100 ”små boliger forbeholdt flygtninge og socialt udsatte” (budget 2018).
 
På byrådets møde den 21. marts 2018 (sag nr. 18) blev skema A til yderligere 36 almene boliger i Viborg Baneby godkendt. Grundkapital på 2,6 mio. kr. til boligerne er fundet indenfor ovenstående udgiftsramme i budget 2018 og 2019.
 
I forlængelse af budget 2018-2021 udarbejdes der fremadrettet en opfølgning på realisering af boligprogrammet. Dette er den anden opfølgning i 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at status på projekterne tages til efterretning,
 
2. at Boligselskabet Viborgs forslag til ændringer og placering (Overlundgården, Vestervang og Arnbjerg) godkendes,
 
3. at der indarbejdes en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2019 på 6,7 mio. kr. til grundkapital til de tre projekter finansieret af ikke-forbrugte midler til grundkapital, jf. sagsfremstillingen,
 
4. at restbeløbet på 3,7 mio. kr. (0,5+3,2 mio. kr.) vedrørende udgåede projekter tilføres kassen,
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
5. om udvalget indstiller til byrådet, at Boligselskabet Viborgs kvote til 30 almene boliger (6 mio. kr.) i Hald Ege, Koldbæk/Nonbo, jf. byrådets beslutning på møde den 30. august 2017, overføres fra 2018, således at der kan gives skema A i 2019, og
 
6. at såfremt, byrådet ikke godkender overførslen af ovennævnte kvote, tilføres de 6 mio. kr. til kassen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført i 1. – 4. ”at”.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
5. at Boligselskabet Viborgs kvote til 30 almene boliger (6 mio. kr.) i Hald Ege, Koldbæk/Nonbo, jf. byrådets beslutning på møde den 30. august 2017, ikke overføres fra 2018, og
 
6. at de 6 mio. kr. fra ovennævnte kvote tilføres kassen.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Med baggrund i Kvotetildeling – nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2018-2021) som blev behandlet af byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 9) blev der i budget 2018-2021 afsat i alt 83,3 mio. kr. til alment byggeri, fordelt på kvoteår 2017 (budget 2018) 29,7 mio. kr., kvoteår 2018 (budget 2019) 30,4 mio. kr. samt fremrykning af projekter til kvoteår 2018 (budget 2019) 23,2 mio. kr.
 
I forlængelse af budget 2018-2021 udarbejder forvaltningen fremadrettet en opfølgning på realisering af boligprogrammet hvert kvartal. Der er forud for denne sag udarbejdet en opfølgningssag pr. marts 2018, som blev behandlet på byrådets møde den 18. april 2018 (sag nr. 16). Heri blev det besluttet, at der ikke udarbejdes et nyt kvoteprogram for kvoteår 2018 (budget 2019) i forbindelse med budgetlægningen, da de allerede godkendte projekter i budget 2019, i alt 53,6 mio. kr., udgør programmet.
 
Ved budget 2018-2021 fastholdt byrådet de i basisbudgettet afsatte 2 x 9 mio. kr. i årene 2020 og 2021, hvoraf der reserveres midler i 2020 til Boligselskabet Viborgs projekt i Løgstrup. Forudsætningen herfor og de øvrige projekter i budget 2020 og 2021 er, at de planlagte projekter i budget 2018 og 2019 gennemføres som planlagt, og at der gives skema A inden udgangen af 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har anmodet boligselskaberne om en skriftlig status på projekterne svarende til de 83,3 mio. kr.
 
Den kommunale grundkapital til alment byggeri har været nedsat fra 14 til 10% i perioden 2012-2018. Udgangspunktet var således, at procenten fra 2019 og frem igen var 14%. I økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi for 2019 er grundkapital dog aftalt til gennemsnitligt 10%.
 
Grundkapitalen er 10% i 2019 og 2020 for ungdomsboliger og ældre-/ plejeboliger. For familieboliger indføres en differentieret model, hvor grundkapitalen er mellem 8 og 12%, afhængig af den gennemsnitlige størrelse i hvert enkelt projekt. Kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Af aftalen fremgår det, at ved familieboliger under 90 m² skal kommunerne indskyde 8% i grundkapital. For boliger mellem 90 og 104 m² skal kommunerne indskyde 10%. Og for boliger på 105 m² eller derover skal kommunerne indskyde 12% i grundkapital.
 
Lovforslaget vedrørende ændringerne omkring grundkapital forventes godkendt i efteråret 2018.
 
Status fra Boligselskaberne august 2018
Af bilag nr. 1 fremgår projekterne med en status på hvert enkelt projekt. Herudover fremgår status for to kvoter fra tidligere år, som endnu ikke er anvendt. Status i denne sammenhæng vurderes ud fra følgende: er grundkøb på plads, er lokalplan på plads og kan skema A godkendes af byrådet inden udgangen af 2018.
 
Der er ud fra byrådsbeslutninger budgetmæssigt rykket mellem årene med flere projekter, idet nogle er fremrykket fra budget 2019 til budget 2018, mens andre er rykket fra budget 2018 til budget 2019. Samlet er der i budget 2018 og 2019 fortsat afsat 83,3 mio. kr.
 
Af bilag nr. 1 fremgår 22 projekter, i alt 83,3 mio. kr., hvortil der er givet kvote enten i budget 2018 eller 2019. Af nedenstående tabel fremgår antallet af projekter fordelt på status:
 
August 2018
Marts 2018
Farve
Beskrivelse
6
5
 
Skema A er godkendt
1
2
 
Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018
 
10
11
 
Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018, men der mangler pt. grundkøb og/eller lokalplan
5
4
 
Projekter der ikke får skema A i 2018
22
22
 
 
 
Nedenfor er der en kort beskrivelse af de projekter, der er markeret med gult eller rødt. Efter hvert projekt er anført, hvilket boligselskab der har kvote til projektet. Boligselskabet Viborg (BV), Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg (BSJ) og Boligselskabet Viborg Amt (BVA).
 
Projekter hvor grundkøb og/eller lokalplan mangler (gul)
 
Ungdomsboliger, Viborg Gymnasium (BV)
Grundkøb er ikke på plads. Boligselskabet Viborg er i positiv dialog med Viborg Kommune om grundkøbet. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Viborg Midtby, Gothersgade (BV)
Grundkøb er behandlet på byrådets møde i marts 2018. Ny lokalplan forventes klar i 4. kvartal 2018. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Viborg Sydby, Arnbjerg, seniorbofællesskab og traditionelle familieboliger (BV)
Grundkøb er ikke på plads. Boligselskabet Viborg er i positiv dialog med Viborg Kommune om et grundkøb. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Ungdomsboliger ved Viborg Baneby (BSJ)
Lokalplan er ikke på plads. Grundkøbet afventer lokalplanen. Lokalplan og grundkøb forventes på plads i 2018. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Bjerringbro, Hindbærkrattet (1. og 2. del) (BSJ)
Grundkøb er ikke på plads. Lokalplan er godkendt. Grundkøb afventer, at Viborg Kommune udbyder grundene. Boligselskabet forventer, at skema A på både 1. og 2. del godkendes inden udgangen af 2018.
 
Vammen (BSJ)
Grundkøb er ikke på plads. Grundkøb kan blive behandlet sammen med skema A. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Hammershøj (BSJ)
Grundkøb er ikke på plads. Der pågår forhandlinger om ejendomskøb/grundkøb, som forventes afsluttet medio 2018. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Løvel, Tinggade (BVA)
Boligselskabet har købt den privatejede grund, hvor ca. halvdelen af kvoten kan udnyttes. Anvendelsen af den tilstødende kommunalt ejede grund er uafklaret, men der er andre muligheder for grundkøb i Løvel. Boligselskabet forventer, at skema A godkendes inden udgangen af 2018.
 
Tapdrup (BVA)
Ved sidste opfølgning i marts 2018 fremgik projektet som udgået, idet den påtænkte grund var solgt til anden side. Boligselskabet vurderer, at der er en anden mulighed for grundkøb i Tapdrup.
 
 
Projekter der ikke får skema A i 2018 (rød)
 
Viborg Vestby, Agerlandsvej (BV)
Projektet udgår, da der ikke kan erhverves en grund.
 
Asmild Mark (BV)
Projektet udgår, da der ikke kan erhverves en grund.
 
Hald Ege, Koldbæk/Nonbo – del I + II (BV)
Der kan ikke gives skema A inden udgangen af 2018, da det kræver en vedtaget lokalplan. Der forventes en lokalplan i 2019. Boligselskabet har sendt brev, jf. bilag 2, hvori det anmodes om, at den godkendte kvote overføres fra 2018, således der kan gives skema A i 2019.
 
Rødding (BSJ)
Projektet udgår, da det ikke er muligt at afklare ejer- og planforhold inden udgangen af 2018. Såfremt projektet bliver aktuelt på et senere tidspunkt vil boligselskabet søge ny kvote hertil.
 
Skals (BSJ)
Projektet udgår, da der ikke kan opnås en samlet løsning i forhold til det oprindeligt planlagte projekt. Såfremt projektet bliver aktuelt på et senere tidspunkt vil boligselskabet søge ny kvote hertil.
 
Der er i alt 82 boliger (svarende til 16,4 mio. kr. i grundkapital ud af de 83,3 mio. kr.) i kvoteår 2018 (budget 2019) ud af et samlet antal boliger i kvoteår 2017 og 2018 (budget 2018 og 2019) på 547 boliger, hvor der ikke forventes skema A inden udgangen af 2018, jf. bilag 1.
 
Kvoter til Overlundgården, Vestervang og Arnbjerg
I sammenhæng med situationen omkring Overlundgården, som fremgår af anden sag på dagens møde, skal der anvendes kvote til 21 nye boliger til omdannelsen af Overlundgården. Grundkapital hertil udgør 2,5 mio. kr.
 
Af sag nr. 7 på byrådsmødet den 20. december 2017 fremgik det, at Boligselskabet Viborg (BV) ikke ønskede at etablere 30 små boliger med lav husleje på Vestervang/Rughavevej. Af sagen fremgår ligeledes et ønske fra BV om at etablere ca. 10 større familieboliger på placeringen. BV har en eksisterende afdeling på Rughavevej, som ejer grunden, hvortil den nye afdeling kan erhverve byggeret. Grundkapital hertil udgør 2,25 mio. kr.
 
BV har mulighed for at bygge 7 ekstra boliger i Arnbjerg. BV har en kvote på 45 boliger i Arnbjerg, som er afsat i budget 2019. Grundkapital hertil udgør yderligere 1,95 mio. kr. end det afsatte beløb.
 
Samlet for de tre ovenstående projekter udgør grundkapitalen 6,7 mio. kr.
 
Som tidligere nævnt har det ikke været muligt for BV at erhverve grunde på Asmild Mark og Agerlandsvej, svarende til grundkapital på 7,2 mio. kr., hvorfor det foreslås at disse midler i stedet anvendes til ovenstående projekter.
 
Den resterende del på 0,5 mio. kr. (7,2-6,7 mio. kr.) jf. ovenstående samt projekterne i Rødding (BSV) og Skals (BSV), i alt 3,2 mio. kr., foreslås tilført kassen.
 
Herudover skal udvalget tage stilling til Boligselskabet Viborgs ansøgning, i bilag 2, om overførsel af kvoten på 30 almene boliger (6 mio. kr.) fra 2018 til 2019.
 
Sagsbehandling af skema A sager
Forvaltningen bemærker, at der er projekter, som er afhængig af, at en lokalplan bliver godkendt på byrådsmødet i december, og hermed en skema A sagsbehandling i efteråret. Boligselskaberne skal derfor have sendt ansøgninger for de resterende projekter ved udgangen af september 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32072
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om godkendelse til at påbegynde renovering af 59 almene familieboliger i afdeling 330, Bjerringbro (skema B), samt anbefaling af den foreløbige husleje. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse til renovering af 59 almene familieboliger i afdeling 330, Bjerringbro (skema B) med en samlet anlægsøkonomi på 50.597.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling, og
 
2. at den foreløbige fastsatte årlige leje videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling, således at lejen for renoverede boliger gennemsnitligt udgør 896 kr./m² for familieboliger og 693 kr./m² for ungdomsboliger.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede den 21. marts 2018 (sag nr. 19) at anbefale ansøgning om tilsagn til renovering af 59 almene boliger i afdeling 330, Bjerringbro med en anslået anskaffelsessum på 52.072.000 kr. til Landsbyggefonden.  
 
På baggrund af byrådets anbefaling har Landsbyggefonden den 4. april 2018 meddelt tilsagn om støtte (skema A).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Afdeling 330, Bjerringbro består af 94 boliger. Renoveringsprojektet omfatter bebyggelsen, som er beliggende på Rævestien og Mårvænget.
 
Bjerringbro Boligselskab har i 2008 udarbejdet en helhedsplan for opretning af (på det tidspunkt) afdeling Brokbakken. Det er primært bygningernes klimaskærm (tag, ydervægge, vinduer og døre), som bliver renoveret.
 
Endelig indeholder renoveringen også udgifter til økonomisk genopretning (afvikling af opsamlet underskud).
 
Udbud
Projektet blev udbudt i begrænset hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
 
Anlægsøkonomien ved skema A var på 52.072.000 kr., og blev efter licitationen 1.475.000 kr. lavere, således anlægsøkonomien nu ved skema B udgør 50.597.000 kr. (52.072.000 kr. – 1.475.000 kr.)
 
Landsbyggefonden har som særligt vilkår i tilsagnet (skema A) opfordret Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til at etablere et partnerskab med entreprenørerne om etablering af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i afdelingerne. Boligselskabet oplyser, at de ikke har stillet krav i udbudsmaterialet, men at de vil gå i dialog med hovedentreprenøren.
 
Støtte fra Landsbyggefonden
Efter almenboligloven har Landsbyggefonden mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån og yde særlig støtte som lån eller tilskud.
 
Renoveringen finansieres ved lejeforhøjelser, kapitaltilførsel som lån og brug af boligorganisationens trækningsretsmidler i Landsbyggefonden.
 
Helhedsplanen for afdeling 330, Bjerringbro er opdelt i støttede arbejder og ustøttede arbejder (arbejder som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser):
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
19.746.000 kr.
 
 
Miljø
2.962.000 kr.
 
 
Ombygning
0 kr.
 
 
Tilgængelighed
1.975.000 kr.
 
 
Forbedringer
 
19.954.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
5.960.000 kr.
 
I alt
24.683.000 kr.
25.914.000 kr.
50.597.000 kr.
 
Anlægsøkonomiens fordeling for støttede arbejder fremgår af bilag nr. 2 og for ustøttede arbejder fremgår af bilag nr. 3.
 
Finansiering
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
24.683.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
10.370.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden
795.000 kr.
Driftslån fra Landsbyggefonden
6.150.000 kr.
Kapitaltilførsel
1.000.000 kr.
Henlæggelser i afdeling 330
1.250.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
6.349.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
50.597.000 kr.
 
Besparelsen på 1.475.000 kr. er fordelt med 390.000 kr. på støttede arbejder, og 1.085.000 kr. på ustøttede arbejder. Besparelsen for de støttede arbejder bliver modregnet i det støttede realkreditlån. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har valgt at besparelsen for de ustøttede arbejder bliver modregnet i boligselskabets trækningsret i Landsbyggefonden.
 
Huslejeniveau
Huslejeniveauet ved skema B er uændret i forhold til den godkendte husleje ved skema A. Efter renoveringen bliver det årlige huslejeniveau i afdelingen gennemsnitligt 896 kr./m² for familieboliger og 693 kr./m² for ungdomsboliger.
 
I finansieringsskitsen anfører Landsbyggefonden, at huslejen skal differentieres efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter renoveringen. Huslejestigningen bliver derfor kun pålagt de boliger, som er omfattet af renoveringsprojektet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet forventer, at renoveringen begynder efterår 2018 og varer 2 år.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kapitaltilførsel
Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 1.000.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr., som blev godkendt ved skema A.
 
Kommunegaranti
For det støttede lån (gruppe 1 arbejder) forventes der et garantikrav på 100% af hovedstolen. Ved en garantiprocent på 100 udgør den kommunale garanti 24.683.000 kr. (selvskyldnerkaution), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Til de ustøttede renoveringsarbejder (gruppe 2 og gruppe 3 arbejder) skal afdeling 330, Bjerringbro optage et ustøttet lån på henholdsvis 10.370.000 kr. og 6.349.000 kr. med en forventet kommunegaranti på 100%, svarende til i alt 16.719.000 kr. (10.370.000 kr. + 6.349.000 kr.)  
 
Juridiske og planmæssige forhold
Mårvænget og Rævestien er omfattet af lokalplan nr. B.060-3/F.063-2, for et bolig- og fritidsområde ved Brokbakken i Bjerringbro. Renoveringen kan udføres indenfor lokalplanens bestemmelser.Bilag

Sagsid.: 18/2003
Resume
Boligselskabet Viborg søger om byrådets godkendelse til køb af grund, samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 48, 33 almene familieboliger på Reberbanen i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborgs køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 33 almene familieboliger i afdeling 48, beliggende på Reberbanen i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 64.027.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 6.403.000 kr. til konto ”Afdeling 48, Reberbanen II” med rådighedsbeløb i 2018, hvoraf 1.203.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2018 (kvoteår 2017) og 5.200.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),
 
4. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunegaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 884 kr./m² for første driftsår godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 33 almene familieboliger på Reberbanen i Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 6.600.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Grundkøb
Projektet opføres på ubebygget grund, beliggende Reberbanen 11 i Viborg, der i dag anvendes som p-plads for nabobygningen. Boligselskabet køber grunden af Ejendomsselskabet Sparregade 2A, Viborg ApS.
 
Købesummen er aftalt til 7,75 mio. kr., svarende til 2.417 kr. pr. støtteberettiget m² boligareal, og er bl.a. fastsat på baggrund af tinglyst deklaration på grunden om etablering og drift af p-pladser og adgangs- og opholdsarealer, der er fælles med nabobygningen.
 
Ved grundkøbet overtager boligselskabet et skitseprojekt til det kommende byggeri, udarbejdet af KPF Arkitekter A/S, samt eksisterende betalte tilslutningsafgifter.
 
Ud fra en samlet vurdering har forvaltningen ingen bemærkninger til grundkøbet.
Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.
 
Projekt
Boligselskabet Viborgs afdeling 48 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 33 familieboliger beliggende i Reberbanen i Viborg.
 
Byggeriet opføres som etagebyggeri i fire etager med et samlet areal på 3.206 m². Da bebyggelsen opføres på skrående terræn fremstår den i tre etager mod Garnisonspladsen og 4 etager mod gården. Parkeringspladserne etableres i den nederste etage (parterreplan). Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Boligernes størrelse og antal værelser er fordelt således, se også bilag nr. 5:
· 9 stk. toværelses på 74 m²
· 1 stk. toværelses på 96 m²
· 2 stk. treværelses på 96 m²
· 15 stk. treværelses på 105 m² - 109 m²
· 6 stk. fireværelses på 110 m² - 111 m²
 
Der vil være adgang til elevator fra alle boliger. Der bliver etableret arealer til udendørs ophold på tagterrasse af den ny bebyggelse samt i gårdrummet. Depotrum til boligerne bliver placeret i kælderen.
 
Boligselskabet etablerer parkering til både biler og cykler i bygningens parterreplan samt i gårdrummet i henhold til lokalplanen.
 
Boligselskabet oplyser, at projektet opfylder Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed i støttet byggeri”. Projektet er screenet i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 3.206 m² x 19.890 kr./m² = 63.767.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg har afsat 300.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 64.027.000 kr. (64.027.000 kr. – 300.000 kr. = 63.727.000 kr.) holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
1.280.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
6.403.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
56.344.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
64.027.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 6.403.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 6.600.000 kr.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 884 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5
 
Lejeledighed
Reberbanen er beliggende i Viborg Midtby, hvor 7 ungdomsboliger pr. 1. juli 2018 er ledige. Oversigt over almene boliger i Viborg Midtby fremgår af bilag nr. 6.
 
Pr. 1. juli 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,14 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i foråret 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 432, Centerformål ved Reberbanen i Viborg. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.Bilag

Sagsid.: 18/1443
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges til orientering hver måned en oversigt over indkomne medarbejderforslag i forslagspostkassen ”Kom frit frem”. I perioden 2. juni – 15. august 2018 er der indkommet et forslag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 2. juni – 15.august 2018 til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.
 
Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.
 
Byrådet har den 24. januar 2018 (sag nr. 13) godkendt Hoved-MEDs anbefaling om, at Viborg Kommune deltager i Økonomi- og indenrigsministerens invitation til den udvidede udfordringsret, og at det kombineres med den nuværende ’Kom frit frem-postkasse’ til én samlet løsning. Udvidelsen betyder, at der nu bliver mulighed for at formulere forslag, som kræver lovændringer – enten generelle regelændringer eller etablering af forsøgsordninger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:
 • De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.
 • Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 • Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det. Forslag, der kræver ændring af en statslig regel eller anvendelse af en forsøgsordning, kræver godkendelse i byrådet, inden den ansvarlige forvaltning indsender forslaget til det relevante ressortministerium
Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges hver måned en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering.
 
Af bilag nr. 1 fremgår således medarbejderforslag. Der er indkommet et forslag i perioden 2. juni – 15. august 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler løbende indkomne medarbejderforslag, der vedrører udvalgets område.
 
I nærværende sag skal der træffes beslutning om den videre håndtering af tre medarbejderforslag.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om de tre medarbejderforslag giver anledning til, at der skal udarbejdes separate sagsfremstillinger til behandling i udvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
De tre medarbejderforslag giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes separate sagsfremstillinger til behandling i udvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.
 
Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.
 
Byrådet har den 24. januar 2018 (sag nr. 13) godkendt Hoved-MEDs anbefaling om, at Viborg Kommune deltager i Økonomi- og indenrigsministerens invitation til den udvidede udfordringsret, og at det kombineres med den nuværende ’Kom frit frem-postkasse’ til én samlet løsning. Udvidelsen betyder, at der nu bliver mulighed for at formulere forslag, som kræver lovændringer – enten generelle regelændringer eller etablering af forsøgsordninger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:
 • De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.
 • Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 • Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det. Forslag, der kræver ændring af en statslig regel eller anvendelse af en forsøgsordning, kræver godkendelse i byrådet, inden den ansvarlige forvaltning indsender forslaget til det relevante ressortministerium
Af bilag nr. 1 fremgår således tre medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.
Ud fra oversigten i bilag nr. 1 beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.

Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 17/3448
Sagsfremstilling
I forlængelse af Erhvervsstrategi 2020 og Viborg Kommunes Udviklingsstrategi er der i maj – juni 2017 afholdt en fordebat forud for udarbejdelse af et tema-kommuneplantillæg for erhvervsområder i Viborg Kommune. Planlægningen skal sikre, at Viborg Kommune fortsat har attraktive erhvervsgrunde, som kan tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen.
 
Inddragelse og høring
I fordebatperioden afholdtes debatmøde den 26. juni 2017 med deltagelse af ca. 60 virksomhedsejere og interesserede.
 
Forvaltningen har udover debatmødet afholdt møder med grupper af virksomhedsejere i Møldrup, Bjerringbro og Karup.
 
Forvaltningen har holdt et orienteringsmøde med lodsejere i området tæt ved transformerstation Tjele og lodsejere i erhvervsområdet ved Bjerringbro. Hensigten var at informere om, at områderne undersøges nærmere med henblik på at afklare, om de kan udlægges som perspektivområder til fremtidigt erhverv (mindre datacentre). På mødet fremkom bemærkninger om, at området ved Tjele transformerstation ikke er velegnet og at det vil forhindre landbrugserhverv, hvis det udlægges til fremtidigt erhverv.
 
Beskrivelse
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede – efter fordebatten - den 17. januar 2018 (sag nr. 11), at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, og at indholdet er følgende:

1.    For at sikre vækst og udvikling i Viborg Kommune er det vigtigt, at der er tilstrækkelige og rette arealudlæg til fortsat vækst i både industri og øvrige erhvervsvirksomheder. Der skal være ”de rigtige varer på hylderne”. Forvaltningen gennemgår alle erhvervsområder og foreslår bl.a., at der udlægges arealer til facadeerhverv langs ringvejen om Viborg. Evt. udlægges en del af disse som ”perspektivområder” til efter planperioden. I tema-kommuneplantillægget tilkendegives byrådets intentioner om, at der altid skal være et varieret udbud af mulige byggegrunde for alle typer erhvervsvirksomheder.
 
2.    Det er væsentligt, at den trafikale infrastruktur understøtter erhvervsområderne. Det er byrådets intention, at der altid skal tilvejebringes den nødvendige infrastruktur for de virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i kommunen, og at erhvervsområderne som udgangspunkt udlægges ved overordnede veje.
 
3.    Det forventes, at der vil være en effekt af, at Apple har lokaliseret sig i kommunen. Det foreslås, at der udlægges arealer til mellemstore data-virksomheder tæt ved Apple, og at der er fokus på, at følgeerhverv kan lokalisere sig eller ekspandere i erhvervsområder tæt ved Apple. Evt. kan der udlægges perspektivområder til store datacentre.
 
4.    Der er i enkelte byer ret store ubrugte erhvervsarealer. Det foreslås, at nogle af disse arealer udtages af kommuneplanen f.eks. i Karup og Frederiks med baggrund i, at der ikke ses at være et behov.
 
5. Det er kommunens pligt at sikre de eksisterende og fremtidige virksomheder, så der ikke sker ændret anvendelse indenfor en ”konsekvenszone” på 500 m, som kan påvirke virksomhederne ved ændrede miljøkrav, jf. planlovens § 11a, stk. 24. En konsekvenszone indarbejdes i kommuneplanen.
 
Forvaltningen har fået udarbejdet en rapport (bilag nr. 2), der vurderer evt. fremtidige arealudlæg til datacentre og mindre data-centre.
 
Rapporten konkluderer, at det kun er en evt. placering ved Tjele transformerstation, der vil kunne rumme et datacenter som det, der allerede etableres af Apple. Dog vil flere placeringer kunne rumme mindre datacentre. De væsentligste kriterier for de undersøgte områder er tilgængeligheden til el-nettet og den trafikale infrastruktur.
 
Forvaltningen vurderer, at der kan være grundlag for, at lade de to områder henholdsvis syd for transformerstation Tjele og nord for eksisterende erhvervsområde i Bjerringbro indgå i en ny fordebat, inden beslutning om de skal udlægges som perspektivområde i kommuneplanen.
 
Udover de i rapporten vurderede områder foreslås det bragt i fordebat, om der skal udlægges et perspektivområde til erhvervsformål i området mellem Sdr. Rind og rute 26´s tilslutning til Kjellerupvej. Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at lade området ved Sdr. Rind indgå i en ny fordebat, vil forvaltningen invitere de berørte lodsejere til et orienteringsmøde.
 
Baggrunden for forvaltningens anbefaling af en ny fordebat omhandlende de tre eventuelle perspektivområder er, at ingen af områderne tidligere har været bragt i spil. En ny fordebat er ikke lovpligtig.
 
Et perspektivområde er ikke et egentligt udlæg i kommuneplanen og pålægger således ikke området restriktioner. Udpegningen som perspektivområde kan ses som byrådets tilkendegivelse af at ville inddrage området i kommuneplanen, hvis der opstår behov.
 
Områderne ses i bilag nr. 1.
 
Hvis områderne efterfølgende udlægges til erhvervsområder, vil det kunne få konsekvenser for eksisterende landbrug i områderne. Dels vil naturligvis de landbrug, der i givet fald vil skulle afgive jord blive direkte berørt. Også husdyrbrug i nærheden af et eventuelt erhvervsområde vil blive berørt.  Erhvervsområderne vil skulle overføres til byzone, og dette medfører en mindste afstand fra husdyrhold til byzonen på 50 meter. Dertil kommer, at det ved enhver ansøgning om ændring eller udvidelse af et husdyrhold konkret skal vurderes, om ændringen/udvidelsen medfører forøgede lugtgener, og hvilken afstand, der skal være til byzone m.v.
 
Alternativer
Perspektivområder vil kunne udlægges uden ny fordebat.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Perspektivområderne har som sådan ikke en konsekvens for landbrug. Det vil de først få, når de eventuelt udlægges som rammeområder i kommuneplanen.
Bilag

Sagsid.: 18/27799
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. om der skal igangsættes planlægning for nyt byudviklingsområde ved Tapdrup som ansøgt.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Udsættes til næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ejendommen beliggende Tapdrupvej 60 er under salg. Ejendommen er en mindre landbrugsejendom på godt 5,1 ha beliggende lige vest for Tapdrup.
 
Et oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Ansøgningen omfatter ca. 5 ha, som ønskes udstykket til 8 parcelhuse og ca. 50 rækkehuse. Ansøgning med projektforslag ses i bilag nr. 2.
 
Det ansøgte område er umiddelbart vest for Tapdrup. Området anvendes landbrugsmæssigt, men er ikke omfattet af landskabelige, naturmæssige eller kulturmiljømæssige bindinger. En lille del af området er indenfor skovbyggelinje fra Skovsgård skov vest for området.
 
Tapdrup har karakter af at være en forstad til Viborg. Der bor ca. 500 indbyggere i Tapdrup, som har positiv befolkningsudvikling. Det forventes, at befolkningen vil vokse med ca. 25% i planperioden frem til 2029.
 
Der er p.t. 8 kommunale byggegrunde samt en storparcel til tæt-lav til salg. Der er derudover 5 private grunde til salg. Samlet giver det mulighed for opførelse af 13 parcelhuse og ca. 20 rækkehuse.
 
Der er i kommuneplanen udlagt areal til byudvikling mellem Tapdrupvej og det kommende byudviklingsområde ved Taphede. Området er på ca. 8 ha. og vil kunne rumme ca. 80 parcelhuse. Det forventes, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for området i løbet af 2019.
 
I tankerne omkring helhedsplanen for Taphede indgår en vejgennemføring til Tapdrup, som kobler kommende boligområde sammen med Taphede og vejadgang til eksisterende rundkørsel ved Vibækvej.
 
Forvaltningen vurderer, at der med det nuværende udlagte areal ikke er behov for yderligere areal til byudvikling indenfor planperioden. Efter planperioden - og efter Taphedes igangsætning – kan der evt. være behov for yderligere areal til byudvikling mellem Tapdrup og Viborg. Dog skal der forinden tages stilling til placering af evt. østlig omfartsvej. Der ses ikke at være argumenter for at erstatte det allerede udlagte område til byudvikling med det her foreslåede, ligesom en byudvikling indefra og ud bør fremmes.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/13398
Resume
Kommunen har i efteråret 2017 afholdt en konkurrence for at indhente idéer til et koncept for udnyttelse af de eksisterende og/eller nye bygninger på sØnæs. På den baggrund ønsker projektgruppen bag Ø-huset at leje et areal ved Sønæs, så de kan opføre en ny bygning, som skal anvendes til cafe, selskabslokaler, yogastudie, sauna, offentlige toiletter mm.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at projektforslaget godkendes, idet der tages særskilt stilling til forslaget om bed & breakfast i Tehuset.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Der blev på mødet udleveret en justeret sagsfremstilling, der erstatter den tidligere udsendte. Den justerede sagsfremstilling fremgår af referatet fra mødet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herefter
 
 
1. at projektforslaget godkendes dog således at der ikke gives mulighed for etablering af bed & breakfast i Tehuset.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har erhvervet de nuværende bygninger på sØnæs fra Energi Viborg Vand i december 2017.
 
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10), at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Idekonkurrence blev afviklet fra den 15. september til den 15. november 2017. I idekonkurrencen havde byder mulighed for at indtænke ”Tehuset”, beliggende på et græsareal nord for sØnæs. Forvaltningen modtog to projektforslag fra hhv. projektgruppen bag Ø-huset og projektgruppen for Viborg sØnæs om etablering af nye bygninger på sØnæs. Anvendelse af Tehuset til bed & breakfast indgår i forslaget fra projektgruppen bag Ø-huset.
 
Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 6) at der indledes dialog med projektgruppen bag Ø-huset med henblik på at skitsere et projektforslag, hvor arkitekturen indpasses den øvrige formgivning i området. Herudover at bygningen ikke alene bliver et beboerhus, men et hus der kan anvendes af flere, og at man i dialog med parterne undersøger mulighederne for at medtage de aktiviteter, der indgår i forslaget fra projektgruppen for Viborg sØnæs.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har i foråret 2018 haft dialogmøder med projektgruppen for Ø-huset og projektgruppen bag Viborgs sØnæs.
 
Efter afholdelse af fællesmøde med parterne har projektgruppen for Viborgs sØnæs meldt tilbage at de ikke kan se, at der kan etableres en platform for et fortsat samarbejde omkring etablering af et projekt/faciliteter/aktiviteter på sØnæs i fælles rammer.
 
Forvaltningen har på den baggrund arbejdet videre med Ø-husets projekt.
 
Beskrivelse
Ved anlæggelsen af sØnæs lå det uden for projektets økonomiske og tidsmæssige rammer at arbejde med en omdannelse af bygningerne på sØnæs.
 
Der har siden åbningen af sØnæs været stor interesse for at benytte området til mange former for kulturelle arrangementer og events, som udflugtsmål, til forskellige fysiske aktiviteter, til undervisningsbrug osv. Der er et grundlæggende behov for etablering af ordentlige toiletforhold, og der er efterspørgsel på muligheden for at købe mad og drikke på stedet.
 
Projektforslaget
Projektgruppen bag Ø-huset ønsker at opføre en bygning på ca. 500 m2. Bygningen skal indrettes til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, evt. sauna og offentlige toiletter.
 
Området disponeres så bygningen placeres mod syd og parkering mod nord. Bygningen etableres, så den henvender sig til sØnæs med åbne facader mod øst, syd og vest. Der etableres terrasser og pladser rundt om bygningen. Bygningen har retning mod Søndersø, hvilket forstærkes af en plads fra bygningens østfacade ned til Søndersø. Denne plads anlægges med betonbelægning og afsluttes med en trætrappe i søkanten.
 
Bygningen tænkes etableret i beton og træ, og med grønt tag, så den tilpasses øvrige materialer, arkitektur, natur og beplantning på sØnæs.
 
Forslaget ses overordnet at være i god overensstemmelse med idekonkurrencens forudsætninger. Forslaget lægger op til en rekreativ anvendelse, der er i tråd med intentionerne, ligesom kombinationen mellem en offentlig og en kommerciel anvendelse med bl.a. servering findes at understøtte den ønskede anvendelse af området.
 
Forvaltningen vurderer videre, at forslaget har en arkitektonisk udformning, der er tilpasset områdets øvrige udtryk.
 
Tehuset
I forbindelse med mageskifte til nyt sygehusbyggeri overtog Viborg Kommune den 1. december 2013 ”Tehuset” fra Regionen. Der er aldrig sket en afklaring af husets fremtidige anvendelse, hvorfor bygningen har stået ubenyttet hen.
 
Der er undervejs i processsen fremkommet et ønske om at anvende Tehuset til et kommunalt mødested for dagtilbud
 
Tehuset har en attraktiv beliggenhed i forhold til søen og den omkringliggende natur. Bygningen er et træhus bestående af et opholdslokale med terrassedøre til overdækket terrasse, et mindre køkken og toiletter.
 
Der ses følgende forslag til anvendelse af Tehuset:
 
A: Bed & breakfast
I idekonkurrencen forslog projektgruppen bag Ø-huset at etablere bed & breakfast i Tehuset, som renoveres og indrettes til formålet. En ny cafe på sØnæs vil stå for udlejning, rengøring og forplejning til gæsterne og parkering etableres ved sØnæs. Projektgruppen har oplyst, at bed & breakfast i Tehuset ikke er en betingelse for deres projekt på sØnæs, og at de alternativt gerne ser det etableret i forbindelse med ny bebyggelse på sØnæs.
 
B: Kommunalt mødested for dagtilbud
Efter idekonkurrencen har kommunens Dagtilbud tilkendegivet, at de er interesseret i at overtage stedet, sådan at huset fremover kan blive et mødested for dagplejere, børnehaver, Naturskole for de mindste mv. Huset vil i givet fald fungere som et madpakkehus, undervisningslokale mm.
 
C: Nedrivning
Ønsker man, at der ikke skal være bebyggelse i den langstrakte bypark, er en mulighed at fjerne Tehuset. Dermed har kommunen ikke driftsomkostninger til huset, og dette område vil fremstå som et åbent parkområde med de eksisterende træningsfaciliteter.
 
Planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 24, der udlægger området til offentlige formål, herunder bl.a. til syge- og hospitalsvæsen og dermed beslægtede institutioner.
 
Projektforslaget, samt anvendelsen til bed & breakfast i Tehuset er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2017-2019 omfattet af rammeområde VIBS.R1.01 – Rekreative grønne arealer med begrænset bebyggelse som park, naturskov, legepladser, grønne kiler, regnvandsbassiner m.m.
 
Anvendelsen til bed & breakfast er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder. Realisering af dette projekt kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.
 
Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø (vedtaget august 2017)
Tehuset er i udviklingsplanen placeret i ”den langstrakte Bypark” mellem Borgvold og sØnæs. Området er tænkt som en sammenhængende park, der skal forstærke mødet imellem den tætte, livlige bymidte og søerne. Det kan f.eks. gøres ved at åbne op for mere udeservering, der kan skabe mere liv ved søerne, og give bedre muligheder for events, bevægelse, ophold og at komme tæt på vandet.
 
Forvaltningens vurdering af Tehuset
A: Bed & breakfast
Det har ikke været intentionerne i kommuneplanen og udviklingsplanen at åbne op for en så intensiv anvendelse som kommerciel overnatning i dette område.
 
I kommuneplanen er hensigten, at bymæssige anvendelser placeres ved den nordlige del af Søndersø, ved Hans Tausens Allé. I udviklingsplanen for søerne er det ligeledes området nærmest Hans Tausens Alle, der er udpeget som et fokusområde, for nye bymæssige tiltag, da det ligger tæt på bymidten.
 
Den øvrige del af vestsiden af Søndersø er tænkt som en park, hvor der ved sØnæs gives mulighed for opførelse af en cafe m.m.
 
Denne del af byparken bruges i dag ofte til tilbagevendende events - fra traditionsrige løb og koncerter til kunstinstallationer.
 
En anvendelse af Tehuset til bed & breakfast forudsætter at bygningen totalrenoveres, og sandsynligvis, at der bygges nyt. Bygningen skal endvidere udformes, så den kan overholde de vejledende støjkrav for vejstøj (Gl. Århusvej). Det vil være forvaltningens vurdering, at der ved en anvendelse til bed & breakfast vil være behov for etablering af parkeringspladser i bygningens nærhed.
 
Ønsker man at give mulighed for bed & beakfast i ”den langstrakte bypark”, er en alternativ mulighed at etablere det ved sØnæs. Overnatning kan etableres i forbindelse med cafeen, som skal servicere med morgenmad mm.
 
B: Mødested for dagtilbud
Kommunens dagtilbud bruger ofte den bynære natur, og har et ønske om at bruge søerne noget mere. Ofte bliver der etableret A-huse i skove mm., som bruges som madpakkehus og undervisningslokale.
 
I stedet for at etablere et A-hus ved Søndersø, vurderer forvaltningen, at Tehuset vil være egnet til denne brug. Huset har de nødvendige faciliteter såsom toiletforhold m.m. Bygningen er i en udmærket stand til den ønskede anvendelse.
 
Anvendelsen er i overensstemmelse gældende planlægning.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningen imødekommes, så bygningen kan anvendes til madpakkehus/mødested for Dagtilbud.
 
Såfremt indstillingen imødekommes, vil Tehuset blive overdraget til Børn & Unge.
 
Ejerforhold (Lejeaftale)
I ideoplægget blev der lagt op til, at projektgruppen enten kan leje eller købe de eksisterende bygninger og jord.
 
I Ø-husets ideoplæg indgik et ønske om at købe jord og bygninger, samt afholde udgifter til indretning af offentlige toiletter. Projektgruppen har efterfølgende tilkendegivet, at de i stedet ønsker at leje jorden, hvorpå de vil opføre bygning, parkeringsplads mm.
 
Det er byrådets ønske at åbne op for en anvendelse, som skaber liv på sØnæs. Med en lejeaftale kan Viborg Kommune være med til at præge de konkrete aktiviteter og bygningens udformning på sØnæs. Det forudsættes at en egentlig lejeaftale skal politisk behandles.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer følgende tidsplan for en evt. ny planlægning:
Planforslag:       Ultimo 2018
Offentlig høring Ultimo 2018
Endelig vedtagelse Primo 2019
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/13398
Resume
Viborg Kommune har i efteråret 2017 afholdt en konkurrence for at indhente idéer til et koncept for udnyttelse af de eksisterende og/eller nye bygninger på sØnæs. På den baggrund ønsker projektgruppen bag Ø-huset at leje et areal ved sØnæs, så de kan opføre en ny bygning, som skal anvendes til cafe, selskabslokaler, yogastudie, sauna, offentlige toiletter mm. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Projektforslag er i bilag nr. 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til igangsætning af ny planlægning for sØnæs.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune har erhvervet de nuværende bygninger på sØnæs fra Energi Viborg Vand i december 2017.
 
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 10), at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.
 
Idekonkurrence blev afviklet fra den 15. september til den 15. november 2017. I idekonkurrencen havde byder mulighed for at indtænke ”Tehuset”, beliggende på et græsareal nord for sØnæs. Forvaltningen modtog to projektforslag fra hhv. projektgruppen bag Ø-huset og projektgruppen for Viborg sØnæs om etablering af nye bygninger på sØnæs. Anvendelse af Tehuset til bed & breakfast indgår i forslaget fra projektgruppen bag Ø-huset.
 
Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 6) at der indledes dialog med projektgruppen bag Ø-huset med henblik på at skitsere et projektforslag, hvor arkitekturen indpasses den øvrige formgivning i området. Herudover at bygningen ikke alene bliver et beboerhus, men et hus der kan anvendes af flere, og at man i dialog med parterne undersøger mulighederne for at medtage de aktiviteter, der indgår i forslaget fra projektgruppen for Viborg sØnæs.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ved anlæggelsen af sØnæs lå det uden for projektets økonomiske og tidsmæssige rammer at arbejde med en omdannelse af bygningerne på sØnæs.
 
Der har siden åbningen af sØnæs været stor interesse for at benytte området til mange former for kulturelle arrangementer og events, som udflugtsmål, til forskellige fysiske aktiviteter, til undervisningsbrug osv. Der er et grundlæggende behov for etablering af ordentlige toiletforhold, og der er efterspørgsel på muligheden for at købe mad og drikke på stedet.
 
Projektforslaget
Projektgruppen bag Ø-huset ønsker at opføre en bygning på ca. 500 m2. Bygningen skal indrettes til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, evt. sauna og offentlige toiletter.
 
Området disponeres så bygningen placeres mod syd og parkering mod nord. Bygningen etableres, så den henvender sig til sØnæs med åbne facader mod øst, syd og vest. Der etableres terrasser og pladser rundt om bygningen. Bygningen har retning mod Søndersø, hvilket forstærkes af en plads fra bygningens østfacade ned til Søndersø. Denne plads anlægges med betonbelægning og afsluttes med en trætrappe i søkanten.
 
Bygningen tænkes etableret i beton og træ, og med grønt tag, så den tilpasses øvrige materialer, arkitektur, natur og beplantning på sØnæs.
 
Forslaget ses overordnet at være i god overensstemmelse med idekonkurrencens forudsætninger. Forslaget lægger op til en rekreativ anvendelse, der er i tråd med intentionerne, ligesom kombinationen mellem en offentlig og en kommerciel anvendelse med bl.a. servering findes at understøtte den ønskede anvendelse af området.
 
Forvaltningen vurderer videre, at forslaget har en arkitektonisk udformning, der er tilpasset områdets øvrige udtryk.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 24, der udlægger området til offentlige formål, herunder bl.a. til syge- og hospitalsvæsen og dermed beslægtede institutioner.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2017-2019 omfattet af rammeområde VIBS.R1.01 (Rekreativt område). Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger, at der på SØnæs må etableres cafe, restaurant el.lign. til områdets forsyning, samt idrætsfaciliteter, der kan indpasses i områdets anvendelse og ikke er til gene for omkringboende.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelsen til bed & breakfast. Såfremt man ønsker at give mulighed for bed & breakfast kræver det, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.
Hvis projektet ikke indeholder bed & breakfast er det i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Afgrænsning: Planlægningen omfatter hele sØnæs. Området inddeles i to delområder. Se bilag nr. 1. Området disponeres, så den nye bebyggelse skal placeres ved Sønæsvej 4A (delområde I), hvor B67’s gamle klublokaler i dag ligger.
 • Anvendelse:
  • delområde I – Restauration (såsom cafe, restaurant og selskabslokaler), idrætsfaciliteter der kan indpasses i områdets anvendelse (såsom wellness, yogacenter, dans, sauna o.l.), kulturelle formål som kan indpasses i områdets anvendelse (såsom kunstudstilling, galleri ol.), offentlige toiletter, parkering o.l.
  • Delområde II – Rekreativt område såsom park og regnvandsbassiner. Der er mulighed for overdækning og anden bebyggelse i tilknytning hertil.
 • Arkitekturpolitik: I delområde I udlægges der et byggefelt, hvor der maks. må etableres 600 m2 bebyggelse (eksisterende klubhus er 432 m2). Ny bebyggelse kan opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 6½ m. Ny bebyggelse skal etableres med en arkitektur, udformning og materialevalg, så den tilpasser sig området. Bebyggelse skal etableres i beton, træ, stål og glas. Taget skal begrønnes. Byggefeltet udformes, så bygningen fremstår smal i retning mod søen, så der sikres fortsat udsigt mod søen, og så bygningen synes mindst muligt fra søsiden.
 • I delområde I gives der mulighed for, at der kan etableres terrasser og pladser i forbindelse med bygningen. Der kan etableres en plads fra bygningens østfacade ned til søen. Denne plads anlægges med betonbelægning og afsluttes med en trætrappe i søkanten.
 • I delområde I udlægges der areal til parkering nord for bygningen, der afskærmes af bygning og beplantning mod sØnæs.
 
Anvendelse til bed & breakfast
Ansøger har et forslag om at etablere bed & breakfast enten i Tehuset eller ved sØnæs. Forvaltningen vurderer, at etablering af bed & breakfast ved sØnæs ikke umiddelbart er i overensstemmelse med ønsket om, at bygningen skal rumme faciliteter, der understøtter offentlige formål En intensiv kommerciel anvendelse vurderes at kunne medføre forventning om senere til- og ombygning.
Såfremt man ønsker at give mulighed for bed & breakfast, kan der alternativt gives mulighed for et mindre antal værelser i den nye bebyggelse ved sØnæs, idet bygningen allerede er disponeret til andre formål.
 
Etablering af trætrappe i søkanten.
Søndersø og dens brinker er beskyttet natur. Det vurderes, at trætrappen vil kræve en § 3-dispensation og en dispensation fra søregulativet samt søbeskyttelseslinien. Om dispensation er muligt vil afhænge af formål, størrelse, materialevalg, farver mv. Disse forhold vil blive belyst i lokalplanforslaget. Inden planen vedtages endeligt skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, om dette er muligt.
 
Kommuneplantillæg
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse ultimo 2018
Offentlig høring ultimo 2018
Endelig vedtagelse Primo 2019
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/8769
Resume
Sagsbeskrivelsen orienterer om status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer, som udføres i forvaltningen. Pilotprojektet med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum) igangsættes med en opstartsworkshop onsdag den 29. august 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orientering om status på arbejdet med borgerdrevne udviklingsplaner for kommunens mindre byer og landsbyer tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 1 mio. pr. år til styrkelse af det arbejde, der pågår med ændringer af planlægningen mv. i kommunens landsbyer og centerbyer, så planerne bliver tidssvarende og byerne attraktive.
 
Inddragelse og høring
Projektet gennemføres i en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og kommune.
 
Beskrivelse
Landdistriktsudvalget har arbejdet med at udvikle et koncept for en ny type borgerdrevne udviklingsplaner hvor ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, og hvor udviklingsplanerne i højere grad er aftalebaserede, kommune og lokalsamfund i mellem.
 
Projektet omfatter potentielt alle kommunens byer og landsbyer med undtagelse af Viborg og Bjerringbro, dvs. godt 80 bysamfund med mellem 50 og 3.000 indbyggere, og gennemføres i første omgang som et pilotprojekt i samarbejde med fire lokalsamfund (Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum). Alle fire inviterede byer har meldt positivt tilbage med hensyn til at deltage i udviklingen af de borgerdrevne lokale udviklingsplaner.
 
Udviklingsplanerne udarbejdes generelt i regi af Landdistriktsudvalget og godkendes som samlet plan af udvalget. For en del af udviklingsplanerne, der vedrører kommende indhold i Kommuneplanen, er Teknisk Udvalg sagsforberedende udvalg for Økonomi- og Erhvervsudvalget/byrådet.
 
Alternativer
Ingen.
 
Tidsperspektiv
Pilotprojektets første aktivitet er en opstartsworkshop onsdag den 29. august, og forventes i øvrigt gennemført i løbet af efteråret 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ingen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Ingen.

Bilag

Sagsid.: 18/39125
Resume
Kommunerne overtog inddrivelsesopgaven fra SKAT fra og med 2017.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. juni 2017 (sag nr. 9), at der indgås aftale med Leoni Advokater om håndtering af tvangsauktionsprocessen.
 
Samtidig blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter et år. Evalueringen skal belyse, hvor mange tvangsauktioner, advokaten har håndteret i løbet af året og danne baggrund for en stillingtagen til, om opgavens volumen gør, at flere advokater bør inddrages.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning,
 
2. at aftalen med Leoni Advokater fortsættes,
 
3. at der ikke laves aftaler med andre advokater,
 
4. at forvaltningen lader advokaten vurdere sandsynligheden for bud på ejendommen ved tvangsauktion, og
 
5. at der tages kontakt til ejeren vedrørende evt. nedrivning såfremt ejendommen vurderes usælgelig på tvangsauktion.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Samarbejdet med Leoni Advokater
Samarbejdet med Leoni Advokater har fungeret rigtigt godt. Inden igangsætningen af samarbejdet blev der afholdt et indledende møde, hvor arbejdsgangene blev aftalt. Der var enighed om, at arbejdsgangen skulle være så effektiv som muligt og der har også været løbende tilretninger til arbejdsgangene.
 
Blandt andet er det aftalt, at hvis advokat efter besigtigelse vurderer, at der ikke vil blive budt på ejendommen, så tilbagekaldes sagen. Dette medfører, at udgiften som Viborg Kommune skal betale til advokaten bliver væsentlig mindre end hvis sagen kommer på tvangsauktion og der ikke kommer bud.
 
Som det fremgår af nedenstående har der været mange sager i 2017, som er overført til advokat. En del har betalt restancen inden sagen er sendt i fogedretten og ud af den resterende del har rigtig mange indbetalt restancen inden sagen er kommet på tvangsauktion. I 2018 har der været væsentlig færre sager som er sendt til advokat.
 
Ejendomsskat vedr. år                         2017                 2018
Overførte sager til advokat                    208                   83
Antal sager sendt til fogedretten             158                   61
Sager på tvangsauktion                             4                   ingen indtil videre
 
Restanceudvikling ejendomsskat
Det store antal sager overført til advokat i 2017 skal ses i sammenhæng med, at der dels er opsamlet sager fra 2015 og 2016, dels hele 2017. Der har tidligere været lang sagsbehandlingstid hos SKAT. Dette medførte, at en del borgere/virksomheder spekulerede i at vente med at betale ejendomsskat, da det ikke havde de store konsekvenser. Efter at inddrivelsen af ejendomsskatten kom tilbage til kommunerne i 2017, er sagsbehandlingstiden for inddrivelsen blevet væsentlig forkortet.
 
Det betyder, at kommunerne langt hurtigere får ejendomsskatterestancerne oversendt til advokat med henblik på tvangsauktion.
 
Når forvaltningen i 2017 har været i kontakt med de borgere/virksomheder som havde modtaget en rykkerskrivelse anbefaledes borgerne/virksomhederne at tilmelde ejendomsskatten til PBS. Dette og den hurtigere sagsbehandling gjorde, at der blev udsendt næsten 1.100 færre rykkere på ejendomsskat på første rate 2018. Der blev udsendt 1.146 rykkere på første rate ejendomsskat i 2018 mod 2.229 i 2017.
 
Forvaltningen har i foråret 2018 telefonisk kontaktet mange af de borgere/virksomheder som ikke havde indbetalt første rate ejendomsskat i 2018. Her blev igen anbefalet tilmelding til PBS. Desværre viste opkaldene også, at der stadig er virksomheder, som ikke helt har styr på deres digitale postkasse. Med den telefoniske indsats lykkedes det at halvere antallet af skyldnere på en måned.
 
Den væsentlige hurtigere sagsbehandlingstid, borgere/virksomheders tilmelding til PBS samt muligheden for at sætte ejendomme på tvangsauktion har bevirket, at langt flere får betalt ejendomsskatten. Dette har medført, at restancen på 1. rate ejendomsskat pr. 28. maj er 1.600.000 mindre end sidste år, hvilket betyder en forbedring af kommunens likviditet,
 
Oversigten viser de skyldige ejendomsskatter pr. 28. maj 2017 og 28. maj 2018 for de enkelte år. Som tabellen viser er de skyldige ejendomsskatter reduceret med næsten 3.000.000 kr. de seneste år.
 
Restance pr.
28-05-2017
28-05-2018
År 2011
9.116,00
 
År 2012
7.306,04
7.306,04
År 2013
6.720,39
5.794,29
År 2014
47.410,51
15.000,82
År 2015
348.628,23
92.608,27
År 2016
1.287.572,82
148.243,74
År 2017
1.833.365,11
95.051,59
År 2018
0,00
233.310,63
 
3.540.119,10
597.315,38
 
”Usælgelige” ejendomme
Der er en aftale med advokaten om, at ved ejendomme, hvor der ikke vurderes at der vil komme bud på tvangsauktion, vurderer forvaltningen om sagen skal tilbagekaldes fra advokaten inden sagen sendes i fogedretten. Der er pt. 4 sager, hvor advokaten har vurderet, at der ikke vil komme bud på en tvangsauktion pga. ejendommenes tilstand.
 
Ejendomsskatterestancen på de 4 ejendomme udgør pt. samlet 97.000 kr. det vil koste ca. 30.000 kr. pr. ejendom, at oversende sagerne til advokat igen med henblik på tvangsauktion.
I forhold til bæredygtig udvikling af landdistrikterne er det vigtigt, at der ikke står tomme huse i en landsby. Det er vigtigt både for de borgere, der bor i området, men også for muligheden for at tiltrække nye borgere. Byen skal opleves som levende og velholdt. Første prioritet for borgerne vil altid være, at der kommer nye borgere ind i husene, men hvis det ikke er muligt, fordi huset fx er i meget dårlig stand, er det vigtigt, at huset nedrives og ikke skæmmer området.
 
Der er mulighed for at ejerne af ejendommene kan søge om nedrivningsstøtte hos Viborg Kommune. Herved kan det blive lettere at sælge grunden eller sælge på tvangsauktion. Hvis ejendommen/grunden fortsat ikke kan sælges påløber der fortsat ejendomsskatter.

Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/3602
Resume
I forbindelse med afviklingen af kvindelandsholdets landskampe på Viborg Stadion er det i aftalen mellem DBU og Viborg Kommune bl.a. forudsat, at der er to velfungerende storskærme på stadion. Aktuelt er skærmen i stadions sydlige ende helt nedslidt og skal udskiftes, idet den permanent er ude af drift.
 
Viborg FF a/s har rettet henvendelse til Viborg Kommune vedr. problemet i forhold til investering og finansiering af ny storskærm i Viborg Stadions sydlige ende.
 
Herudover er det i aftalen med DBU også en forudsætning, at der er en tidssvarende LED bande på stadion på dele af nord- og sydsiden og på hele østsiden. LED-banden på stadions østlige side er nedslidt og skal udskiftes.
 
Viborg HK aps har endvidere rettet henvendelse til Viborg Kommune vedr. investering og finansiering af ny LED bande i Viborg Stadionhal 1.
 
De i sagen beskrevne løsningsforslag indebærer, at Viborg Kommune som ejer af både Stadion og Stadionhallerne også vil være ejer af ny storskærm og nye LED-bander. Udgiften finansieres fuldt ud over en årrække gennem forhøjede lejeaftaler med hhv. VFF og VHK.
 
Der vil være mulighed for at finansiere udgiften til køb af udstyret via leasing hos Kommuneleasing.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at det godkendes, at Viborg Kommune anskaffer storskærm til Viborg Stadion, LED-bande til Viborg Stadion og LED-bande til Viborg Stadionhal, finansieret via leasingaftale hos Kommuneleasing. Udstyret lejes ud til lejere af Viborg Stadion og Viborg Stadioncenter, således at leasingudgiften finansieres af øgede lejeindtægter fra udleje af det anførte udstyr,
 
2. at der indarbejdes en årlig driftsudgiftsbevilling på 305.000 kr. i budgetforslaget for 2019 – 2022 på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg til betaling af leasingafdrag,
 
3. at der indarbejdes en årlig driftsindtægtsbevilling på 305.000 kr. i budgetforslaget 2019 – 2022 på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg til betaling fra brugere og lejere, og
 
4. at der på dette grundlag indgås 10-årig leasingaftale om finansiering af udstyr jfr. sagsfremstillingen samt ovenfor anførte budgetforudsætninger.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Storskærme på Viborg Stadion
I forbindelse med kvindelandsholdets landskampe på Viborg Stadion, ”Energi Viborg Arena”, er det jfr. kontrakten med DBU en forudsætning, at der er to fuldt funktionsdygtige storskærme på stadion.
 
I forbindelse med Viborg FF´s kampe på stadion har der i en længere periode været problemer med at få skærmen i den sydlige ende funktionsdygtig og der er anvendt en del midler på reparationer. Problemerne er af et voksende omfang og skærmen er pt. ude af drift og kan ikke repareres. Skærmen har derfor været slukket i forbindelse med de seneste kampe på stadion.
Dette medfører, at skærmens funktioner med formidling af kampens stilling, kampur, holdopstillinger m.v. ikke virker og en væsentlig del af tilskuerne kan derfor ikke få disse informationer, der normalt er tilgængelige i forbindelse med kampe på stadions.
 
Der er vurderingen, at skærmen i stadions nordlige ende fungerer udmærket, men der er behov for, at der anskaffes en ny skærm til stadions sydlige ende. Anskaffelsespris incl. montering vurderes til 750.000 kr.
 
Situationen har været drøftet med Viborg FF a/s, som anmoder om, at Viborg Kommune står for investeringen i en ny skærm og Viborg FF a/s efterfølgende er lejer af skærmen på markedsvilkår.
I forhold til landskampene er det et krav fra UEFA og DBU, at skærmene virker og det er aftalt, at der skal være en løsning til landskampene her i efteråret 2018.
 
Der arbejdes med en model, hvor det foreslås, at skærmen leases og hvor leasingudgiften dækkes fuldt ud via brugernes leje af skærmen til arrangementer, idet Viborg FF, som den primære bruger, vil skulle betale den overvejende del af leje svarende til leasingudgiften på skærmen.
 
Leje kan i givet fald fastsættes i forhold til en forventet lejeaftale med en løbetid på 10 år med fuld tilbagebetaling incl. udgift til vedligehold af udstyret.
 
Det noteres endvidere, at det også vil være muligt at anvende skærmen til markedsføring af kommunale events
 
 
LED-bander på Viborg Stadion
I aftale mellem DBU og Viborg Kommune om afvikling af kvindelandsholdets landskampe er det en forudsætning, at Viborg Kommune stiller velfungerende LED-bander til rådighed placeret ved banen i halvdelen af stadions nordlige og sydlige ende og på hele stadions østlige side.
 
LED-banderne i nord og syd fungerer udmærket, mens LED-banden på stadions østlige side er nedslidt og skal udskiftes til en tidssvarende model. En ny LED-bande, som er 1,28 meter høj og 100 meter lang vil koste ca. 1.500.000 kr.
 
Situationen har været drøftet med Viborg FF a/s, som anmoder om, at Viborg Kommune står for investeringen i en LED-bande og at Viborg FF a/s efterfølgende er lejer af skærmen.
I forhold til landskampene betales leje for brug af banderne via den samlede driftsøkonomi, som DBU og Viborg Kommune har til rådighed i forbindelse med landskampene.
 
Der arbejdes med en model, hvor det foreslås, at LED-banden leases og hvor leasingudgiften dækkes fuldt ud via brugernes leje til arrangementer, idet Viborg FF a/s som den primære bruger, vil skulle betale den overvejende del af leje svarende til leasingudgiften på LED-banden.
 
Leje kan i givet fald fastsættes i forhold til en forventet lejeaftale med en løbetid på 10 år med fuld tilbagebetaling incl. udgift til vedligehold af udstyret.
 
Det noteres endvidere, at det også vil være muligt at anvende banderne til markedsføring af kommunale events
 
 
LED-bander i Viborg Stadionhal 1
Viborg HK aps har rettet henvendelse til forvaltningen vedr. behov for udskiftning af LED-bander i Viborg Stadionhal 1, ”Vibocold Arena”.
 
LED-Bander og storskærme i stadionhallerne anvendes i forbindelse med stort set alle større arrangementer i hallen, eksempelvis VHK´s kampe, Håndbold-award i juni 2018 og Tinghallens arrangementer i Stadionhal 1, mens Tinghallen er lukket på grund af om og udbygning. LED-banderne er ca. 10 år gamle og det er ud fra en teknisk-faglig vurdering konstateret, at det ikke vil kunne betale sig at investere yderligere i reparation af LED-banderne, idet der vil opstå nye fejl på banderne ret hurtigt og idet reparationerne vil lyse meget kraftigere end resten af banderne og dermed forringe kvalitetsindtrykket, når banderne bruges.
 
LED banderne ejes i dag af Viborg HK aps. Viborg HK aps ønsker at drøfte en finansieringsmodel ved udskiftning af banderne med Viborg Kommune.
 
Anskaffelsesprisen for nye bander vil være ca. 750.000 kr. og Viborg HK aps forespørger om Viborg Kommune evt. kan indgå i en finansieringsmodel med en ejerkonstruktion, hvor Viborg Kommune anskaffer LED banderne og Viborg HK aps herefter betaler leje til kommunen for brug. Det bemærkes, at der i en evt. aftale kan indgås aftale om, at banderne også anvendes til markedsføring af kommunale events m.m.
 
Der arbejdes med en model, hvor det foreslås, at LED-banden leases og hvor leasingudgiften dækkes fuldt ud via brugernes leje til arrangementer, idet Viborg HK aps som den primære bruger vil skulle betale den overvejende del af lejen. Leje kan i givet fald fastsættes i forhold til en forventet lejeaftale med en løbetid på 10 år med fuld tilbagebetaling, incl. udgift til vedligehold af udstyret.
 
Det noteres endvidere, at det også vil være muligt at anvende banderne til markedsføring af kommunale events.
 
Alternativer
Reparation af eksisterende anlæg, der dog vurderes som forældede og meget dyre at reparere, hvis dette overhovedet er muligt, ligesom driftssikkerheden på anlæggene er for ringe.
 
Tidsperspektiv
Snarest muligt, idet skærme på Viborg Stadion gerne skal være funktionsduelige til de kommende landskampe og fremover. LED-bander skal også gerne anskaffes snarest muligt og idriftssættes.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er i sagen forslag om, at der investeres i følgende:
 
Storskærm på Viborg Stadion. Samlet udgift på 750.000 kr.
LED-bande på østsiden af Viborg Stadion. Samlet udgift på 1.500.000 kr.
LED-bande i Viborg Stadionhal. Samlet udgift på 750.000 kr.
Samlet, 3.000.000 kr.
 
Alle tre aftaler foreslås finansieret via 10-årige leasingaftaler hos Kommuneleasing. Leasingudgiften finansieres via lejeindtægt fra udleje af skærm og LED-bander til brugere/lejere af stadion.
 
Der er indhentet tilbud på leasingaftale jfr. ovenstående. Den samlede leasingudgift beløber sig til 304.000 kr. pr. år i 10 år.
På Viborg Stadion vurderes, at Viborg FF a/s, som er den primære lejer, vil skulle betale omkring 80 % af den samlede leje. I Viborg Stadionhal vil Viborg HK aps ligeledes skulle betale ca. 80 % af den samlede leje, men her kan der måske være en anderledes fordeling i 2019, da Tinghallen i dens lukkeperiode afvikler en række arrangementer i Viborg Stadionhal.
 
Det forudsættes, at lejeindtægter fra brugere og lejere dækker denne udgift fuldt ud.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det vil være en forudsætning, at en aftale om leje af LED-skærme/LED-bander sker på markedsmæssige vilkår.

Sagsid.: 18/41262
Resume
Viborg Handel har sendt ansøgning om medfinansiering på 558.000 kr. årligt i tre år til samarbejde omkring og udvikling af ”Jul i Viborg” som event på Nytorv i Viborg. Da Viborg Kommune sammen med en fond og nogle private virksomheder er tæt på af have fundet finansiering af en 3-årig lejeaftale for Skyliner til Snapsting i juni og Julemarked på Nytorv i hele december måned kan budget for julemarked og herværende ansøgning reduceres med 400.000 kr. årligt til i alt 158.000 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at der ydes et tilskud på 158.000 kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 til udvikling af ’Jul i Viborg’ som event, og
 
2. at tilskuddet på 158.000 kr. i 2018, 158.000 kr. i 2019 og 158.000 kr. i 2020 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
’Jul i Viborg’ som event foregik første gang i julen 2017, hvor juleaktiviteter m.v. foregik på et overdækket Nytorv i Viborg. Viborg Handel ansøger Viborg Kommune om medfinansiering på 158.000 kr. til fortsat udvikling af eventen de kommende 3 år.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Handel har sendt ansøgning på 558.000 kr. til Viborg Kommune om medfinansiering til en fortsat udvikling af eventen ”Juli Viborg”. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Reaktionerne på ”Jul i Viborg” i 2017 var ifølge ansøgningen fra Viborg Handel meget positive fra både borgere, andre besøgende og ikke mindst fagfolk og skabte en omfattende omtale af den nye juleevent i Viborg også langt udenfor Viborg Kommunes grænser.
 
Ambitionerne for videreudvikling af ”Jul i Viborg” er ifølge ansøgningen høje. Således er håbet, at det på sigt kan udvikle sig til en event på størrelse med Snapsting blot i december i Viborgs centrale bykerne.
 
Ifølge ansøgningen kan der forventes indtægter på 875.000 kr. i form af salg af stadepladser, egenfinansiering fra Viborg Handel samt sponsorater. Projektet opererer med udgifter på i alt 1.433.000 kr. hvoraf den største enkeltudgift vedrører leje af Skyliner til at overdække Nytorv.  
 
Det fremgår derfor umiddelbart af ansøgningen, at Viborg Kommune ansøges om medfinansiering til at dække underskuddet på i alt 558.000 kr. Imidlertid har Viborg Kommune indledt forhandlinger med bl.a. en fond og nogle private virksomheder med henblik på finansiering af en 3-årig aftale om leje af Skyliner under Snapsting i juni og Julemarked på Nytorv i hele december måned. Herved kan overdækningen stilles til rådighed for Snapsting og Julemarked uden beregning, hvorved nærværende ansøgning fra Viborg Handel kan reduceres med 400.000 kr., således at ansøgningen reduceres til 158.000 kr. om året de kommende 3 år. Førnævnte forhandling forventes afsluttet inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/41262
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at udvalget tager en indledende drøftelse af omfang og indsats for et styrket samarbejde om udvikling af Viborg midtby herunder budget og finansiering, og
 
2. at forvaltningen med baggrund i udvalgets drøftelse, i dialog med Viborg Handel, udarbejder forslag til konkret organisering og operationalisering af det foreslåede samarbejde, hvorefter sagen igen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Med baggrund i udvalgets drøftelse og i dialog med Viborg Handel, udarbejder forvaltningen forslag til konkret organisering og operationalisering af samarbejdet, hvorefter sagen igen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Handel og Viborg Kommune indledte i 2015 et samarbejde om udvikling af Viborg Midtbyforum. Viborg Midtbyforum var en satsning på afholdelse af aktiviteter, events m.v. i Viborg Midtby mhp. at øge midtbyens tiltrækningskraft. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation støttede aktiviteterne i regi af Viborg Midtbyforum krone-for-krone med 300.000 kr. i perioden 2015-2018
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Handel har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om medfinansiering af et nyt ’banebrydende og forpligtende samarbejde omkring udvikling, events og citymanagement i Viborg Midtby’. Ansøgningen, der kan ses som bilag nr. 1, er på 2.250.000 kr. pr. år i årene 2019-2022.
 
Detailhandlen i de fleste danske byer er under pres grundet stigende nethandel, større butiksområder med udvalgsvarehandel m.m. Institut for Centerplanlægning, ICP, forudser, at hvor der i dag er 109 handelsbyer (defineret på baggrund af af bredden i detailhandlen) vil der om 10 år være 29 handelsbyer tilbage i Danmark. Prognosen er under forudsætning af, at 50% af al handel om 10 år foregår via nettet, og denne stigning vurderes fortsat realistisk.
 
En levende detailhandel er således ikke en selvfølge. Konkurrencen blandt byer, der vil fastholde et stærkt detailhandelsudbud vil være stigende, og et konkurrenceparameter for tiltrækning af borgere, virksomheder m.m. kan netop i fremtiden blive levende og attraktive midtbyer med detailhandel.
 
Det er med udgangspunkt i ovenstående, at Viborg Handel har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune. Hvor Viborg Midtbyforum havde fokus på særligt aktiviteter og events vil et nyt projekt udvide paletten af samarbejdsområder og aktører:
 
Dels udvides kredsen af aktører til f.eks. ejendomsejere, der også økonomisk skal bidrage til udvikling af Viborg midtby, da det også er i deres interesse at Viborg midtby fremtræder tiltrækkende for både handel og handlende. Dels udvides samarbejdet til også at omfatte innovations- og udviklingsprojekter med fokus på udvikling af f.eks. byrum, så som torve og pladser i midtbyen, og dels vil samarbejdet endelig også have fokus på en helhedstænkning om Viborg midtby som ’resort-område’ gennem det såkaldte citymanagement. Et forslag til organisering af et mere forpligtende samarbejde kan ses som bilag nr. 2.
 
Et eksempel
Internettet gør det på mange måder nemmere for forbrugerne at handle, men det fratager også det menneskelige møde. Derfor bliver en opgave fremover at indrette midtbyen som et mødested, hvor mennesker har lyst til mødes, blive en del af et større fællesskab og opholde sig. I dette arbejde er der behov for en mere proaktiv og opsøgende indsats i forhold til byens forretningsdrivende, lodsejere og for at tiltrække nye potentielle investorer.
 
Samtidig er der brug for at Viborg midtby får en skarpere profil og giver byens torve og pladser (og dermed mødesteder) en identitet ved at skabe en fortælling, som borgerne og byens aktører kan se sig selv i. Nytorv har på kort tid opnået en stærk profil som attraktivt spisested og kultur- og handelstorv med Torvehandel, Snapsting, Julemarked m.m. På samme måde kan f.eks. Hjultorvet fremadrettet måske blive det oplagte sted, hvor borgere og besøgende leger og bevæger sig – så vil ingen være i tvivl om, at det er lige netop der, der laves plads til børns leg og læring samt forskellige performances og aktiviteter: Idræt, bevægelse, trial, skating osv. samt leg med forskelligt byrumsinventar. Videre kan f.eks. det nye Sct Mathias Port måske få karakter som ’kunst-torv’ med galleri, udstilling af billboards, levende kunstnermiljø gennem elever fra Visuel HF og TAW m.m.
 
Ovennævnte er alene mulige veje at gå for midtbyens centrale pladser, men skal naturligvis defineres nærmere i samspil med aktørerne i det nye samarbejde, herunder Viborg Kommunes tekniske og kulturelle udvalg og afdelinger.
 
Øvrige områder, der med fordel også kan arbejdes med, kan være Latinerkvarteret og Gravene/Trappetorvet samt naturligvis Domkirkekvarteret jvf. Helhedsplanen herom.
 
Visionen for samarbejdet er formuleret i ansøgningen som: ’Vi skaber sammen udvikling og styrker en levende bymidte. Vi tiltrækker flere forretninger og nye investorer, øger omsætningen, fastholder og udvikler lokale arbejdspladser samt øger bosætningen i Viborg Kommune’.
 
Eftersom der er tale om en meget ambitiøs ansøgning, foreslår forvaltningen, at Viborg Kommune indgår i nærmere dialog med Viborg Handel om forslag til konkret organisering og operationalisering af det foreslåede samarbejde, hvorefter sagen igen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forvaltningen foreslår dog, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter omfang for indsatsen og mulig finansiering med henblik på endelig stillingtagen, når sagen igen forelægges udvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Handel tilbyder at lægge samtlige økonomiske og menneskelige ressourcer ind i det eventuelt kommende samarbejde.
 
Budgettet ser ud som følger:
 
Udgifter
Aktiviteter og events                              1.700.000 kr.
Citymanagement                                      250.000 kr.
Innovations- og udviklingsprojekter             800.000 kr.
Markedsføring m.m.                              1.700.000 kr.
 
I alt                                                    4.450.000 kr.
 
Indtægter
Medfinansiering Viborg Handel                 1.700.000 kr.
Bidrag fra ejendomsejere (år 1)                  500.000 kr.
Medfinansiering Viborg Kommune             2.250.000 kr.
 
I alt                                                    4.450.000 kr.
 
Bidrag fra ejendomsejere forventes at være stigende over årene.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42508
Resume
Viborg Kommunes pilotaftale med Invest In Denmark om en særlig investeringsfremmeindsats efter Apples beslutning om investering i Viborg Kommune løber frem til den 30. april 2019. Aftalen har resulteret i flere positive resultater. Imidlertid har Viborg Kommunes udstationerede medarbejder i Silicon Valley fået andet arbejde, og de politiske rammebetingelser, der var udgangspunktet for at indgå aftalen, er ændret markant. For det første er Viborg Kommune nu ikke det eneste sted i Danmark, hvor der placeres datacentre og for det andet er der i forbindelse med ny lov om erhvervsfremme udsigt til markant ændrede retningslinjer for investeringsfremme. Derfor lægges der op til dels at aftalen ikke forlænges efter udløb, dels at der allerede nu sker flere tilretninger i aftalen, hvilket vil medføre mulig besparelse på 1,25 mio. kr. i 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at pilotaftalen med Invest in Denmark ikke søges forlænget ud over aftalens udløb den 30. april 2019,
 
2. at aktiviteterne indenfor rammerne af pilotaftalen med Invest in Denmark allerede nu tilrettes, og
 
3. at det frigjorte råderum i 2018 på 1,25 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
 
Torsten Nielsen og Peter Juhl tilkendegiver, at de ønsker de frigjorte midler i 3. ”at” skal anvendes til erhvervsfremme.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune besluttede i september 2015 at etablere Invest in Viborg, der i perioden 2016-18 skulle koordinere investeringsfremmeindsatsen med Invest in Denmark. I marts 2016 blev der som et pilotprojekt indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Invest in Denmark. Aftalen omfatter bl. a. ansættelsen af 2 medarbejdere, der finansieres af byrådets bevilling til Invest in Viborg jf. beslutning i byrådet den 2. september 2015, (sag nr. 5): En udstationeret medarbejder i Silicon Valley, direkte under Invest in Denmark og en indstationeret lokal ansat medarbejder i Viborg Kommune, der opgavemæssigt hører under Invest in Denmark, men ledelsesmæssigt refererer til Erhvervs- og Udviklingsafdelingen i Viborg Kommune. Aftalen med Invest in Denmark omfatter en årlig økonomisk forpligtelse på 1,1 mio. kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med den udstationerede Invest in Denmark-medarbejder i Silicon Valley. Omkostninger i forbindelse med den indstationerede Invest in Denmark-medarbejder på rådhuset i Viborg afholdes direkte af Viborg Kommune.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune afholdt 20. juni 2018 statusmøde med Invest in Denmark om pilotaftalen. Begge parter udtrykte på mødet tilfredshed med aftalen og de resultater og indsatser, som pilotaftalen har skabt.
 
Men eftersom den af Viborg Kommune finansierede udstationerede medarbejder i Invest in Denmark i Silicon Valley har fået andet arbejde og stillingen således er vakant, da ny lov om Erhvervsfremme ser ud til at ændre markant på rammerne for lokal og national investeringsfremme, og da der i løbet af de seneste år er blevet placeret flere store datacentre i Danmark, ser parterne ikke grund til at forlænge aftalen ud over nuværende aftaleperiode og ser samtidig muligheder for allerede nu at tilpasse indsatsen i den resterende del af aftaleperioden. 
 
Dette frigør samlet set 1,1 mio. Herudover er der uforbrugte projektmidler på i alt 150.000 kr. Samlet set kan der således tilbageføres 1,25 mio. kr. kommunens kassebeholdning.
 
Herefter vil der fortsat restere ca. 350.000 kr. til færdiggørelse af aftalte handleplaner, projekter m.m. for resten af aftaleperioden.
 
Der sker jf. ovenstående ingen ændringer for så vidt angår den indstationerede Invest in Denmark-medarbejder på rådhuset i Viborg. Pågældende er ansat frem til og med 30. april 2019.
 
At forudsætningerne for aftalen er ændret markant medfører ikke, at samarbejdet mellem Invest in Denmark og Viborg Kommune reduceres tilsvarende. Der vil både indenfor nuværende aftaleperiode og i årene, der kommer, være stort fokus på aftercare-indsatsen på datacenterområdet, hvor de helt store hyperscale datacentre - som Apples datacenter i Viborg – kræver vedholdende opmærksomhed på udfordringer og muligheder for følgeaktiviteter/investeringer. Endvidere er Invest in Denmark meget opmærksom på Viborg Kommunes øvrige styrkepositioner og muligheder for tiltrækning af investeringer til områder så som animation.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 14/76788
Resume
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2014 indledt en sag om, hvorvidt Viborg Kommune og Energi Viborg A/S har ydet støtte til Viborg FF. Via retten er udmeldt en skønsmand i sagen, som nu har udarbejdet skønsrapporter i sagen. Den overordnede konklusion i skønsmandens rapporter er, at markedsværdien for de i sagen indgåede aftaler alle ligger tæt de beløb, som faktisk er betalt af henholdsvis Viborg FF og Energi Viborg.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herudover, at kommunaldirektøren anmodes at rette henvendelse Konkurrencestyrelsen
Sagsfremstilling
Historik
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i december 2014 indledt en sag mod bl.a. Viborg Kommune vedr. lovligheden af Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg Stadion til Viborg FF samt de efterfølgende sponsoraftaler indgået mellem Viborg FF og Energi Viborg.
 
Konkurrencestyrelsen har den 8. januar 2016 fremsendt en meddelelse om betænkeligheder til Viborg Kommune. Af meddelelsen fremgik, at det var styrelsens foreløbige hypotese, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF indgåede ”rettighedsaftale” vedr. navneretten til Viborg Stadion og de efterfølgende i oktober 2011 og august 2015 indgåede ”sponsoraftaler” mellem Energi Viborg og Viborg FF, ikke var indgået på markedsvilkår, og at Viborg FF derved havde modtaget ulovlig statsstøtte. Begrebet ”statsstøtte” omfatter efter konkurrencelovgivningen enhver støtte ydet af offentlige myndigheder.
 
Det bemærkes, at en meddelelse om betænkeligheder ikke er en endelig afgørelse, men derimod formelt set første skridt i en konkurrencesag.
 
Sagen har senest været behandlet af byrådet på møde den 30. august 2017 (sag nr. 8), hvorunder byrådet godkendte udkast til et svar på en række spørgsmål stillet af Konkurrencestyrelsen.
 
Der blev samtidigt orienteret om, at Advokatfirmaet Horten på vegne af Viborg kommune havde fremsat en række indvendinger mod de af en tidligere skønsmand oprindeligt udarbejdede skønsrapporter.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I sensommeren 2017 blev der - i samarbejde med Viborg FF´s advokat fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel – foranlediget udpeget en ny skønsmand via byretten i Viborg.
 
Efterfølgende har de to advokatfirmaer ladet udarbejde nyt syns- og skønstema i sagen jf. bilag nr. 1.
 
I tilknytning hertil har Kammeradvokaten på vegne af Konkurrencestyrelsen ligeledes udarbejdet et supplerende skønstema i sagen jf. bilag nr. 2.
 
Viborg Kommune har den 9. august 2018 modtaget de til besvarelse af de to skønstemaer udarbejdede skønsrapporter jf. bilag nr. 3 og 4.
 
Bilagene til skønsrapporterne er vedlagt som et samlet bilag jf. bilag nr. 5.
 
I forhold til indholdet af skønsrapporterne samler interessen sig navnlig om skønsmandens vurderinger af værdierne af dels rettighedsaftalen indgået ml. Viborg Kommune og VFF i 2011 og dels sponsoraftalerne indgået ml. Energi Viborg og VFF i henholdsvis 2011 (sponsoraftale 1) og 2014 (sponsoraftale 2).
 
Rettighedsaftalen:
Fra skønsmandens konklusion vedr. rettighedsaftalen fremgår af særlig interesse, at ”når rettighedsaftalen skal vurderes ift. markedsværdien, er det kun korrekt at anskue den i sammenhæng med de aftaler, den er et tillæg til. Gøres dette, er prisen for de respektive aftaler samlet set markedssvarende. Isoleret set er DKK 50.000 i den lave ende og min vurdering ud fra alle parametre er at den skulle have været DKK 100.000.” (s. 10 i skønsrapporten til Horten).
 
Det bemærkes i den forbindelse, at den oprindelige aftale fra 2011 lød på 50.000 kr. pr. år, mens beløbet ved forlængelse af aftalen i 2016 på baggrund af indhentet vurdering blev sat op til 75.000 kr., hvis VFF spiller i 1. division og 150.000 kr. i superligaen.
 
Sponsoraftale 1:
Af skønsmandens beregning af markedsværdien for de enkelte elementer i Sponsoraftale 1 fremgår at den samlede markedsværdi kan opgøres til 1.233.237 kr. (s. 15 i skønsvurderingen til Horten).
 
Skønsmanden skriver bl.a. følgende i konklusionen, der citeres incl. lidt sproglige fejl:
”Aftalen indgået mellem Viborg FF og Energi Viborg betragter jeg, efter gennemgang af bilag, analyser, udregninger og besøg på Viborg Stadion, vurderer jeg at sponsoraftalen der er indgået på DKK 1.000.000 pr. år, er meget tæt på markedsværdien som jeg er kommet frem til i tabel 1.”
 
Skønsmanden anfører videre, at ”Mit netværk bekræfter yderligere, hvad egne erfaringer også underbygger, at et arena sponsorat, alt afhængig af indhold i aftalen og typen af sponsor ligger fra DKK 850.000 – 1.500.000 for et midter/tophold i 1. division, mens et spænd på mellem DKK 1.500.000 -2.000.000 svarer til markedsværdien på en sponsoraftale for et hold i bunden til midten af Superligaen.” (s. 16 i skønsvurderingen til Horten).
 
Den af Energi Viborg til VFF betalte pris for Sponsoraftale 1 udgjorde 1.000.000 kr. pr. år i aftaleperioden fra sidste kvartal 2011 til og med 2014.
 
Af skønsmanden beregning af markedsværdi for de enkelte elementer i sponsoraftale 2 fremgår, at den samlede markedsværdi kan opgøres til 1.334.381 kr., når VFF spiller i 1. division (s. 23 i skønsvurderingen til Horten).
 
Skønsmanden skriver følgende i konklusionen:
”Mit netværk bekræfter yderligere, hvad egne erfaringer også underbygger, at et arena sponsorat, alt afhængig af indhold i aftalen og typen af sponsor ligger fra DKK 850.000 – 1.500.000 for et midter/tophold i 1. division, mens et spænd på mellem DKK 1.500.000 -2.000.000 svarer til markedsværdien på en sponsoraftale for et hold i bunden til midten af Superligaen.”
 
”Til forskel fra Sponsoraftale 1, er Sponsoraftale 2 mere konkret i forhold til indhold. Derfor er det også retvisende at konkludere, at denne Sponsoraftale, grundet de eksplicitte rettigheder, har en højere markedsværdi på omkring DKK 1,1 til 1,2 mio.”
(s. 24 i skønsvurderingen til Horten).
 
Prisen for Sponsoraftale 2 udgjorde på 1.180.000 kr. pr. år i aftaleperioden fra 2015 til 2017.
 
Skønsmandens konklusioner i skønsrapporten til Kammeradvokaten er stort set sammenfaldende med de netop citerede afsnit.
 
Forvaltningen bemærker, at man ud fra de nu udarbejdede skønsrapporter umiddelbart vanskeligt kan lægge til grund, at Viborg FF – som anført af Konkurrencestyrelsen i den tidligere fremsendte ”meddelelse om betænkeligheder” – skulle have modtaget ulovlig støtte via de i sagen indgåede aftaler.
 
Som opfølgning på skønsrapporterne har Konkurrencestyrelsen ladet udarbejde supplerende skønstema II jf. bilag nr. 6. På nuværende tidspunkt må skønsmandens yderligere besvarelse af disse spørgsmål afventes, og hvad indholdet af skønsrapporterne herefter måtte give Konkurrencestyrelsen anledning til.
 
Alternativer
Intet. 
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/21709
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,
 
1. at kommunen sælger delområde IIf til Boligselskabet Viborg uden offentligt udbud til den af byrådet fastsatte pris.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet den 19. april 2017 (sag nr. 12) besluttede byrådet bl.a., at storparceller som udgangspunkt udbydes offentligt til salg – også når almene boligselskaber er købere. I særlige tilfælde forelægges sagen for Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen til, om grunden skal sælges uden udbud.
 
Den 16. maj 2018 (sag nr. 21) besluttede byrådet bl.a., at delområde IIf i lokalplan nr 477 ikke udbydes på nuværende tidspunkt.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Viborg har kvote til opførelse af almene boliger i Arnbjerg, og ønsker at købe delområde IIf i lokalplan nr. 477. Byrådet fastsatte i den ovennævnte sag prisen til 13 mio. kr. ekskl. moms, og boligselskabet vil betale denne pris.
 
Der har været drøftelser med boligselskabet om flere projekter på det seneste – herunder ungdomsboliger i Houlkær og familieboliger på Overlundgårdens areal. På mødet i dag er der også sager om disse projekter.
 
Projekterne har været drøftet som sammenhængende, og der lægges derfor op til, at der i dette særlige tilfælde sælges uden offentligt udbud.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/17940
Resume
Boligselskabet Viborg ønsker at opføre ungdomsboliger i Houlkær tæt på Viborg Gymnasium og HF, og de har kvote til byggeri. Sagen omhandler salg af grund og tilsynets godkendelse af boligselskabets køb af grunden.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen sælger den i sagen omhandlede grund til Boligselskabet Viborg for 3.350.000 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter på de i sagen nævnte vilkår,
 
2. at kommunen som tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber godkender handlen,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.350.000 kr. til kontoen ”Salg af grund til Ungdomsboliger i Houlkær til Boligselskabet Viborg” med rådighed i 2018,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.000 kr. til kontoen ”Salg af grund til Ungdomsboliger i Houlkær til Boligselskabet Viborg” med rådighed i 2018, og
 
5. at nettoindtægten på 3.332.000 kr. i 2018 tillægges kassen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Grunden, som boligselskabet ønsker at købe, er vist med skravering på bilag nr. 1. Grunden er på 1.905 m2, og består ud over selve byggefeltet af arealer til parkering.
Der er indhentet en mæglervurdering (vedlagt som bilag nr. 2), der vurderer arealet til 3.350.000 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter. Boligselskabet har tilbudt at købe til den vurderede pris. Mæglervurderingen har kostet 3.000 kr. ekskl. moms.
 
Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2018. Kommunen betaler udstykningsomkostninger, der skønsmæssigt er på 15.000 kr. ekskl. moms. Boligselskabet betaler tinglysningsafgiften.
 
Da der er tale om salg til et alment boligselskab til brug for ungdomsboliger, lægges der op til salg uden offentligt udbud, hvilket ellers er udgangspunktet ved alle kommunale salg - herunder til almene boligselskaber.
 
Tilsynets godkendelse af handlen forudsætter, at boligselskabets hovedbestyrelse på sit møde 20. august 2018 træffer beslutning om købet.
 
Byrådet har på sit møde 30. august 2017 (sag nr. 9) tildelt boligselskabet kvote til opførelse af 25 ungdomsboliger i Houlkær, hvilket der er plads til på grunden.
 
Indtægten indgår som en del af finansieringen af udgifterne i forbindelse med omdannelsen af Overlundgården, jf. anden sag på dagens møde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Boligselskabet skal ansøge om byggetilladelse samt om tilsagn til byggeriet (skema A) forud for opførelse af det påtænkte byggeri på grunden.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.
Bilag

Sagsid.: 17/30725
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer det areal på ca. 25.000 m2 ved Veldsvej, der fremgår af bilag nr. 1.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede den 14. marts 2018 (sag nr. 40), at der skulle iværksættes ekspropriationssag vedr. arealet omfattet af lokalplan nr. 464 i Ørum.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunen har et aktuelt behov for, at der byggemodnes og sættes boliggrunde til salg i Ørum. Ejeren af det aktuelle område – vist med skravering på bilag nr. 1 – ønsker ikke selv at byggemodne arealet. Der har derfor været forhandlet om køb på ekspropriationslignende vilkår, men der har ikke kunnet opnås enighed om prisen. Derfor lægges op til ekspropriation af ejendommen med henblik på efterfølgende indbringelse af erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.
 
Der har, som lovgivningen kræver, været afholdt åstedsforretning, og der har ikke været indvendinger mod eller bemærkninger til ekspropriationen.
 
Kommunen har hjemmel til at ekspropriere i Planloven § 47.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/39348
Resume
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for grunden ved Møgeltoft fastsættes til 1.525.000 kr. inkl. moms men ekskl. kloaktilslutningsbidrag, og
 
2. at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Møgeltoft 71 på 5.500 m², der udgør ca. halvdelen af et kommunalt areal, der i lokalplanen er udlagt til daginstitutionsformål, blev solgt til brug for en privat institution i 2007 for 1.445.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsbidrag. På daværende tidspunkt skulle der ikke betales moms af salgsindtægter for grunde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kommunen har en grund på Møgeltoft på ca. 5.800 m2, der er lokalplanlagt til daginstitutionsformål. Grunden er vist med skravering på bilag nr. 1. Grunden har hidtil ikke været udbudt af hensyn til evt. kommunalt behov. Den private daginstitution på Møgeltoft 71, der er nabo til grunden, har udtrykt interesse for grunden, og kommunen får ikke behov for en institution det pågældende sted. Det foreslås derfor, at grunden prisfastsættes og udbydes til salg.
 
Med den begrænsede anvendelsesmulighed er der også et meget begrænset marked for grunden. Det foreslås, at prisen fastsættes til samme niveau, som Møgeltoft 71. Prisen bliver således 1.525.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsbidrag.
 
Nu skal der betales moms af salget, men en privat daginstitution er ikke momsregistreret, og den kan således ikke fratrække momsen. Hvis prisen for køber skal svare til det tidligere køb, skal den nævnte pris være inkl. moms., og kommunens provenu vil således være 1.220.000 kr. Med den foreslåede pris inkl. moms svarer det til princippet for kommunens fastsættelse af grundpriserne for boliggrunde, da der blev momspligt.
 
Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Parcellen forventes udbudt til salg i uge 37.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/39367
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af salgspriser og øvrige salgsvilkår for 4 storparceller og 3 parcelhusgrunde på Hindbærkrattet, Bjerringbro.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 4 storparceller på Hindbærkrattet fastsættes til mellem 550.000 kr. og 3.100.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsbidrag,

2. at mindsteprisen for de 3 parcelhusgrunde på Hindbærkrattet fastsættes til mellem 380.000 kr. og 400.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag, og
 
3. at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.
Sagsfremstilling
Historik
Lokalplan B.048-1 for Hindbærkrattet i Bjerringbro blev vedtaget i 2006. Siden er lokalplanområdet blevet byggemodnet, og 9 af i alt 73 grunde er blevet solgt. Lokalplan nr. 491, er udarbejdet med henblik på at gøre området mere attraktivt og øge grundsalget. Lokalplanen blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2018 (sag nr. 20). I forhold til lokalplan nr. B.048-1 er lokalplan nr. 491 bl.a. mindre restriktiv og udlægger et større areal til fællesareal.
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter vedtagelse af lokalplan nr. 491 er der nu blevet 4 nye storparceller, som skal prisfastsættes.
 
Der er indhentet en mæglervurdering – vedlagt som bilag nr. 1 – der fastsætter værdierne af storparcellerne til mellem 550.000 kr. og 3.100.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsbidrag jf. bilag nr. 2,
 
Efter vedtagelsen at lokalplan nr. 491 er der blevet ændret, således at 3 gange 2 små grunde til tæt lav boligbebyggelse nu er 3 parcelhusgrunde.

Priserne for parcelhusgrundene foreslås fastsat til mellem 380.000 kr. og 400.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag jf. bilag nr. 2.
 
Priserne for parcelhusgrundene svarer til priserne for parcelhusgrunde i øvrigt på Hindbærkrattet.
 
Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Parcellerne forventes udbudt til salg i uge 37.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/1867
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede høringssvar til Region Midtjylland i forhold til at støtte op om funktionerne og specialerne på Hospitalsenhed Midt
Sagsfremstilling
-