You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. juni 2019 kl. 15:45

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Ulrik Wilbek
Fraværende Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Torsten Nielsen
Bemærkninger Ekstraordinært møde

Sagsid.: 17/61320
Resume
Teknisk Udvalg skal, efter afsluttet høringsperiode, tage endelig stilling til, om der skal opkræves vejbidrag i forbindelse med ændret infrastruktur til Karup Kartoffelmelfabrik A.M.B.A., Åhusevej, Karup.
Indstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen på møde den 26. juni 2019. Af sagsfremstillingen fremgår følgende indstilling til udvalget:
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes at opkræve vejbidrag til vejudvidelsen af Åhusevej,
  
2. at Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. pålægges at betale 100 % af vejbidraget til vejudvidelsen af Åhusevej,
    
3. at udgiften for vejudvidelsen forfalder efter udvidelsen er anlagt,
 
4. at der samtidig med beslutning om pålæg af vejbidrag træffes principbeslutning om ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en ekspropriationsproces,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ” Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. i 2019 og 450.000 kr. i 2020,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2020, og
 
7. at nettoudgiften i 2019 på 1.350.000 kr. midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og nettoindtægten på 1.350.000 kr. (1.800.000 kr. - 450.000 kr.) indarbejdes i det budgetforslag for 2020-2023, der er under udarbejdelse.
 
 
Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge til mødet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-06-2019
Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg traf følgende beslutning på mødet den 26. juni 2019:
 
”Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
1. at det besluttes at opkræve vejbidrag til vejudvidelsen af Åhusevej,
 
2. at Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. pålægges at betale 100 % af vejbidraget til
vejudvidelsen af Åhusevej,
 
3. at udgiften for vejudvidelsen forfalder efter udvidelsen er anlagt,
 
4. at der samtidig med beslutning om pålæg af vejbidrag træffes principbeslutning om
ekspropriation af arealet, som er nødvendigt for udvidelsen. Hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, kan forvaltningen således iværksætte en
ekspropriationsproces,
 
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ” Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. i 2019 og 450.000 kr. i 2020,
 
6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Åhusevej, Karup” med rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2020, og
 
7. at nettoudgiften i 2019 på 1.350.000 kr. midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og nettoindtægten på 1.350.000 kr. (1.800.000 kr. - 450.000 kr.) indarbejdes i det budgetforslag for 2020-2023, der er under udarbejdelse.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Åse Kubel Høeg
Niels Dueholm
Torsten Nielsen
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg traf den 1. maj 2019 (sag nr. 15), påtænkt beslutning om opkrævning af vejbidrag fra Karup Kartoffelmelfabrikken A.M.B.A i forbindelse med sideudvidelsen af Åhusevej. Forvaltningen har efterfølgende sendt den påtænkte beslutning i høring, og høringsperioden er afsluttet. Byrådet tiltrådte den påtænkte beslutning i sit møde den 22. maj 2019 (sag nr. 17).
 

Inddragelse og høring

Følgende er blevet hørt om Teknisk Udvalgs påtænkte beslutning om pålæg af vejbidrag:
 
  • Karup Kartoffelmelfabrik A.M.B.A.
  • N1 A/S
  • KMC INTERNATIONAL A/S
  • Energi Viborg Spildevand
 
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, som forløb i perioden 15. maj 2019 til 12. juni 2019.
 
 
 

Beskrivelse

Omdannelsen af området, der er omfattet af lokalplan nr. 483 til et erhvervsområde, kræver, at områdets infrastruktur ændres, herunder skal kørebanen udvides og forstærkes.
 
I lokalplan nr. 483 fremgår det af miljøredegørelsen, at der bør etableres en dobbeltrettet cykelsti, så cyklister adskilles fra den tunge trafik. Cykelstien blev ikke medtaget i lokalplanens bestemmelser. Udgifterne til anlæg af den dobbeltrettede cykelsti udgør 1,5 mio. kr.
 
Forvaltningen foreslår, at etableringen af den dobbeltrettede cykelsti ikke indgår i vejbidraget og i øvrigt afventer trafikudviklingen i området, og at behovet for cykelstien vurderes, når vejudvidelsen og lokalplanen er realiseret.
 
For at mindske konsekvenserne af den øgede trafikbelastning på Åhusevej skal kørebanen udvides fra de i dag ca. 5 m til en vejbredde på 7 m fra rundkørslen ved Herningvej til kartoffelmelsfabrikkens indkørsel – en strækning på ca. 1.000 m. Vejudvidelsen på 2 meter forventes udført i nordsiden af vejen. Vejen skal også forstærkes og forsynes med vejafvanding.
 
Forvaltningen foreslår, at Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. pålægges at betale vejbidrag, for så vidt angår udvidelsen af kørebanen incl. vejafvanding. Der pålægges altså ikke vejbidrag for forstærkning af eksisterende vej.
 
Forvaltningen foreslår, at Kartoffelmelsfabrikken A.M.B.A. pålægges at betale udgifterne til udvidelsen af kørebanen incl. vejafvanding, dog undtaget de udgifter, der ikke kan kræves som vejbidrag, som i denne sammenhæng vil være erhvervelse af areal til udbygningen. Forvaltningen anslår, at vejudvidelsen incl. vejafvanding vil beløbe sig til 1,8 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til forstærkning af den eksisterende vej beløber sig til 0,65 mio. kr.
 
Der kan opkræves vejbidrag fra de ejendomme, der støder op til den offentlige vej, og som har adgang til vejen. Følgende har ejendom, der støder op til den offentlige vej:
 
  • Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A.
  • KMC INTERNATIONAL A/S
  • ENERGI VIBORG VAND A/S
  • N1 A/S
 
Ejendommen matr.nr. 3a, Karup By, Karup, tilhørende KMC INTERNATIONAL A/S, er beliggende langs vejen, men har ikke direkte adgang til Åhusevej, hvilket udelukker, at der kan opkræves vejbidrag fra ejendommen. I øvrigt er KMC INTERNATIONAL A/S et datterselskab til Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A. med samme direktion og bestyrelse.
 
På ejendommen matr.nr. 3ao, Karup By, Karup, tilhørende N1 A/S er der opført et teknisk anlæg. Trafikken til ejendommen er begrænset og vil forventeligt ikke blive forøget efter udvidelsen af vejen.
 
På ejendommen matr.nr. 2n, Karup By, Karup, tilhørende ENERGI VIBORG VAND A/S, er der opført et rensningsanlæg. Trafikken til ejendommen er begrænset og vil forventeligt ikke blive forøget efter udvidelsen af vejen.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at hele vejbidraget pålægges Karup Kartoffelmelsfabrik A.M.B.A., idet virksomheden ejer de ejendomme, som fremtidigt forventes at benytte vejen meget intensivt, mens de øvrige tilstødende grundejere kun i meget begrænset omfang forventes at benytte vejen.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at vejbidraget betales, umiddelbart efter at vejudvidelsen er anlagt.
 
Byrådet skal træffe endelig beslutning, om der skal opkræves vejbidrag.
 
Forvaltningen foreslår, at der med vedtagelse af en eventuel beslutning om pålæg af vejbidrag samtidig træffes principbeslutning om ekspropriation af det nødvendige areal til brug for sideudvidelsen. Principbeslutningen vil indebære, at forvaltningen har ”politisk mandat” til at iværksætte en ekspropriationsproces, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med grundejerne om salg af areal til brug for sideudvidelsen. En eventuelt endelig beslutning om ekspropriation vil i givet fald blive behandles politisk.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Sideudvidelsen planlægges gennemført, således at den er udført primo september måned 2019, hvor idriftssætning af Kartoffelmelsfabrikkens udvidelse opstartes. Asfaltslidlaget vil dog først blive udført i 2020.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det bemærkes, at finansiering af udgiftsbevillingen forudsætter midlertidigt forbrug af kassebeholdningen i 2019.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.