You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 19. august 2020 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/7
Resume
Der udarbejdes årligt en ny befolkningsprognose for Viborg Kommune. I år er prognosen for 2020-2035 udarbejdet i august, så udviklingen i 1. halvår har kunnet indgå i prognoseberegningen. Befolkningsprognosen præsenteres i denne sag.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at befolkningsprognosen for 2020-2035 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning og budgetlægning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
Lone Langballe, Dansk Folkeparti, og Flemming Gundersen, Enhedslisten, deltog i drøftelsen af sagen.
Sagsfremstilling

Historik

Befolkningsprognosen udarbejdes hvert år i marts – men er i år udarbejdet i august med henblik på at få udviklingen i 1. halvår med – så der derved skabes et mere sikkert grundlag for blandt andet budgetlægningen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Befolkningsprognosen indgår blandt andet som et væsentligt værktøj i forvaltningens arbejde, og er grundlaget for en række forskellige demografiske og planlægningsmæssige analyser, herunder eksempelvis elevtalsprognosen. Befolkningsprognosen anvendes desuden i forbindelse med budgetlægningen.
 
Befolkningsprognosen bygger på en fremskrivning af befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt antal tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling.
 
Datagrundlaget udgøres først og fremmest af historiske, adressebaserede befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR). Hertil kommer et boligprogram for prognoseårene.
 
Boligprogrammet er siden sidste år korrigeret med de faktiske tal for opførte boliger i 2019, og samtidig er der blandt andet taget højde for de aktuelle konjunkturer.
 
I Befolkningsprognosen for Viborg Kommune 2020-2035 forventes det, at der i 2020 vil være en befolkningstilbagegang på ca. 250 indbyggere, hvorefter der i de kommende år vil være en positiv tilvækst, jf. bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Befolkningsprognosen indgår i beregninger af indtægtssiden i budgetlægningen samt udgiftssiden i forhold til eventuelle demografireguleringer.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/53672
Resume
Basisbudgettet er et teknisk tilrettet budget, som udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger. I sagen beskrives overordnet de tekniske forudsætninger i basisbudgettet. Der skal tages stilling til indarbejdelse i basisbudgettet af ferielovsforpligtigelse, reduktion i 2024, eventuelle yderligere reduktioner samt finanslovsforbehold på skoleområdet. Desuden skal der tages stilling til frist for fremsendelse af nye budgetudfordringer og nye anlægsønsker til budgetseminaret og program for budgetseminaret.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at udvalget tager stilling til, om ferielovsforpligtigelsen skal indarbejdes i basisbudgettet, og om det i givet fald er 9.000.000 kr. i hvert af årene (scenarie nr. 2 i tabel 2 i sagsfremstillingen),
 
2. at jf. tabel 3 i sagsfremstillingen tilføres skoleområdet i basisbudgettet 11.025.000 kr. i 2021, 10.800.000 kr. i 2022 og 15.800.000 kr. i 2023 og 2024, og den resterende del af puljen vedrørende finanslovsforbehold på skoleområdet tilføres kassebeholdningen i basisbudgettet,
 
3. at udvalget - jf. at budgetprocessen var usikker i februar - tager stilling til, om der skal indarbejdes en reduktion i basisbudgettet på en halv procent i 2024, og om der skal indarbejdes yderligere reduktionsforslag,
 
4. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser,
 
5. at udvalget drøfter, om der er behov for, at fristen for partigruppernes fremsendelse til forvaltningen af nye budgetudfordringer og anlægsønsker fastsættes til den 24. august 2020, og
 
6. at forslag til program for byrådets budgetseminar godkendes herunder at emnerne bosætning og udvikling af landdistrikter flyttes til byrådets plankonference i 2021.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at ferielovsforpligtigelsen indarbejdes i basisbudgettet med 9.000.000 kr. i hvert af årene (jf.scenarie nr. 2 i tabel 2 i sagsfremstillingen),
 
2. at skoleområdet i basisbudgettet (i lighed med dagtilbudsområdet) tilføres 11.025.000 kr. i 2021, 10.800.000 kr. i 2022 og 15.800.000 kr. i 2023 og 2024, og den resterende del af puljen vedrørende finanslovsforbehold på skoleområdet tilføres kassebeholdningen i basisbudgettet,
 
3. at en eventuel reduktion i basisbudgettet på en halv procent i 2024 indgår i budgetforhandlingerne
 
4. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de
videre politiske budgetdrøftelser,
 
5. at fristen for partigruppernes fremsendelse til forvaltningen af nye budgetudfordringer og anlægsønsker så vidt muligt fremsendes senest den 24. august 2020, og
 
6. at forslag til program for byrådets budgetseminar godkendes herunder at emnerne
bosætning og udvikling af landdistrikter flyttes til byrådets plankonference i 2021.
 
 
Lone Langballe, Dansk Folkeparti, og Flemming Gundersen, Enhedslisten, deltog i drøftelsen af sagen.
Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. april 2020 (sag nr. 24) og den 17. juni 2020 (sag nr. 2) besluttet, hvilke af udvalgenes driftsbudgetudfordringer, der skal indgå i den videre budgetlægning.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 22. juni 2020. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 9. september. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september og byrådets 1. behandling den 16. september.
 

Beskrivelse

Basisbudgettet for 2021 til 2024 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i notat om basisbudgettet, der kan ses som bilag nr. 1.
 
Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 6. august 2020.
(mio. kr.)
Opr. budget 2020
Foreløbigt regnskab 2020 pr. 30/4
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Resultatopgørelse (minus = indtægter)
 
 
 
 
 
 
Skatter og generelle tilskud
-6.127,9
-6.285,8
-6.461,8
-6.588,0
-6.715,6
-6.846,5
Serviceudgifter
4.473,4
4.503,1
4.452,6
4.408,8
4.388,1
4.393,1
Overførselsudgifter
1.510,9
1.647,8
1.696,4
1.709,4
1.708,1
1.717,5
Pris- og lønstigninger (drift)
 
 
0,0
123,9
249,5
390,1
Renter
6,1
5,9
6,2
7,1
8,1
10,3
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
-137,4
-129,0
-306,4
-338,8
-361,8
-335,5
Anlægsudgifter (skattefinansieret)
85,1
160,9
228,0
287,7
236,2
225,0
Ældreboliger
0,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Alment boligbyggeri
10,2
13,4
13,0
10,0
17,0
9,0
Jordforsyning
-24,7
-29,7
4,7
2,3
0,4
-4,0
Pris- og lønstigninger (anlæg)
 
 
0,0
4,6
7,6
10,4
Nettoafdrag på gæld
42,0
41,9
54,8
59,3
65,7
66,7
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område
-24,8
56,7
-6,0
25,2
-34,9
-28,4
Forsyningsområdet
4,5
10,4
-4,9
-4,0
-4,7
-5,6
Øvrige finansforskydninger
-15,3
-15,3
-13,0
-14,2
-14,2
-14,2
Samlet likviditetsvirkning
-35,6
51,8
-23,9
6,9
-53,8
-48,2
 
 
 
 
 
 
 
Likviditet (minus = kasseforbrug)
 
 
 
 
 
 
Likvide aktiver primo
77,3
77,3
25,5
49,4
42,4
96,3
Samlet likviditetsvirkning
35,6
-51,8
23,9
-6,9
53,8
48,2
Likvide aktiver ultimo
112,9
25,5
49,4
42,4
96,3
144,5
Gennemsnitlig likviditet
425,0
333,0
320,0
330,0
350,0
400,0
 
 
BEMÆRKNINGER TIL BASISBUDGETTET:
 
Resultat før anlæg og afdrag m.v.
Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.
 
Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 306,4 mio. kr. i 2021, 338,8 mio. kr. i 2022, 361,8 mio. kr. i 2023 og 335,5 mio. kr. i 2024. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.
 
Serviceudgifter
Serviceudgifterne udgør 4.452,6 mio. kr., hvilket er 77 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. Der er både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.
 
Overførelsesudgifter
Overførselsudgifterne på 1.696,4 mio. kr. i 2021 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020. Udgiftsniveauet i 2020 er i væsentlig grad påvirket af forøgede udgifter relateret til COVID-19 og generelt usikkerheden knyttet hertil. Overførselsområdet er budgetlagt i henhold til de skøn, der indgår i Økonomiaftalen og således, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifter på landsplan udgør 1,78 pct. Området er i henhold til Økonomiaftalen underlagt budgetgarantien.
 
Anlægsudgifter
Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 228,0 mio. kr. i 2021, 287,7 mio. kr. i 2022, 236,2 mio. kr. i 2023 og 225,0 mio. kr. i 2024. For de skattefinansierede netto-anlægsudgifter har byrådet fastlagt en økonomisk målsætning om at gennemføre for min. 225 mio. kr. netto (dvs. udgifter fratrukket indtægter). I budgetperioden er denne målsætning opfyldt i de første 3 år, men ikke i 2024, hvor der reelt kun er lagt projekter ind for 58,3 mio. kr. I 2024 er der dog lagt en pulje ind, der løfter anlægsbudgettet til byrådets målsætning på 225 mio. kr. Det betyder, at der er indarbejdet en pulje på 166,7 mio. kr., der kan disponeres af Byrådet.
 
Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 350,2 mio. kr. i 2021, hvilket ligger 9,9 mio. kr. under Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, der kan opgøres til 360,1 mio. kr.
 
Lånoptagelse og afdrag på gæld
I 2021 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 32,4 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der søges om lånedispensationer i henhold til lånepuljerne i økonomiaftalen. Da det er usikkert, om ansøgningerne imødekommes, er de ansøgte lånedispensationer ikke medtaget i lånoptagelsen i basisbudgettet. Ministeriet forventes at svare ultimo august.
 
Likviditet
Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2021 på 23,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet stiger fra forventet 333,0 mio. kr. ultimo 2020 til 400,0 mio. kr. ultimo 2024. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i alle årene.
 
Indtægtssiden
Budgettet for skatter, tilskud og udligning er baseret på det statsgaranterede grundlag for 2021. I overslagsårene beregnes indtægterne på baggrund af Viborg Kommunes befolkningsprognose, og udviklingen i udskrivningsgrundlaget er indarbejdet med KL’s skøn, der baserer sig på Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2020. Der er særskilt dagsordenspunkt om befolkningsprognose på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. august 2020.
 
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2021 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2024 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2021.
 
Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2021.
 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2021-2024 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning på et mere opdateret datagrundlag, som inkluderer følsomhedsanalyser.
 
Ferielovsforpligtigelse
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Samtidig udløber en overgangsperiode på 12 måneder med en feriepengeforpligtigelse, der skal afregnes med en statslig fond Lønmodtagernes Feriemidler. KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 drøftet den finansieringsmæssige udfordring for kommunerne. Heri indgår muligheden for låntagning, som forventes afklaret i efteråret 2020, men det er tvivlsomt, at det er på plads inden byrådets 2. behandling af budgettet.
De budgetmæssige konsekvenser af ny ferielov er ikke indarbejdet i basisbudgettet. Konsekvenserne afhænger af, hvilken model for afregningen af de indefrosne feriemidler, der vælges. De forskellige alternativer og de budgetmæssige konsekvenser de kommende år, ses i tabel 2 nedenfor.
 
Tabel 2. De budgetmæssige konsekvenser af ny ferielov
Beløb i 1.000 kr.
2021
2022
2023
2024
I alt
Scenarie 1 - Viborg Kommune betaler minimumsafregningen
7.300
2.800
6.600
8.500
25.200
Scenarie 2 - Viborg Kommune afregner 9 mio. kr. pr. år
9.000
9.000
9.000
9.000
36.000
Scenarie 3 - Viborg Kommune lånefinansierer og afdrager 11,72 mio. kr. pr. år.
11.800
11.800
11.800
11.800
47.200
 
 
Finanslovsforbehold 2020 - skoler
Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det bl.a. besluttet, at de afsatte bevillinger for så vidt angår skoler ikke frigives, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet skoler dog kan disponere over de 12,3 mio. kr., som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-23 med finanslovsforbehold.
 
Børne- og Undervisningsministeriet har 12. juni 2020 udmeldt vilkårene for udmøntning af midler til et generelt løft af folkeskolen. For Viborg Kommune betyder det en ekstra tildeling på 7,9 mio. kr. i 2021 stigende til 15,8 mio. kr. i 2023 og frem.
 
Det er i basisbudgettet forudsat, at skoleområdet tilføres (11,025–7,850) 3,175 mio. kr., således skoleområdet samlet set tilføres 11,025 mio. kr., som var aftalt i budgetforliget 2020-2023. Den resterende del af puljen vedrørende finanslovsforbehold på skoleområdet tilføres kassebeholdningen, som vist i tabel 3.
 
Tabel 3. Finanslovsforbehold - skoler.
Beløb i 1.000 kr.
2021
2022
2023
2024
Budgetforlig 2020
11.025
4.525
4.525
 
Finanslovsaftale 2020
7.850
10.800
15.800
15.800
I basisbudgettet tilføres skoleområdet samlet set
11.025
10.800
15.800
15.800
I basisbudgettet tilføres kassebeholdning
7.850
4.525
4.525
4.525
 
Reduktioner i basisbudgettet
I overslagsårene 2021-2023 i det vedtagne budget 2020 er der under de enkelte udvalg indregnet reduktioner på serviceudgifterne på en halv procent svarende til 19,7 mio. kr. årligt. Der er tale om yderligere en halv procent hvert år til og med 2023. Det er endnu ikke besluttet, om reduktionen skal videreføres i 2024.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17), at når økonomiaftalen og resultatet af en eventuel udligningsreform kendes, vurderer Økonomi- og Erhvervsudvalget behovet for yderligere reduktioner i budgetperioden.
 
Budgetudfordringer og anlægsønsker
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. april 2020 (sag nr. 24) og den 17. juni 2020 (sag nr. 2) besluttet hvilke nye driftsbudgetudfordringer, der skal indgå i Byrådets videre budgetlægning, og at udfordringerne vedrørende ”arbejdsskadeforsikring” og ”flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov” indarbejdes i basisbudgettet.
 
Budgetforslag fra partigrupperne
Partigrupperne kan fremsætte egne forslag undervejs i budgetprocessen. Det kan overvejes at fastsætte en frist herfor, så forslagene kan indgå i byrådets samlede materialesamling til budgetseminaret den 31. august 2020. Det foreslås, at der fastsættes en frist for partigruppernes fremsendelse til forvaltningen af nye driftsbudgetudfordringer og anlægsønsker til drøftelse på budgetseminaret (forslag sendes til: hls@viborg.dk). Det foreslås, at fristen for fremsendelse sættes til den 24. august 2020.
 
Venstre har sendt forslag frem om, at der på anlægsbudgettet afsættes yderligere 30 mio. kr. til ny skole i Stoholm. Beløbet kan placeres i 2024.
 
Program for byrådets budgetseminar
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2020 (sag nr. 17), at emnerne bosætning samt udvikling af landdistrikter sættes på programmet for budgetseminaret. Det foreslås at disse emner udskydes til byrådets plankonference i 2021.
 
Forslag til program for budgetseminaret er vedlagt som bilag nr. 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/53737
Resume
Børne- og Undervisningsministeriet har 12. juni 2020 udmeldt vilkårene for udmøntning af midler til et generelt løft af folkeskolen. For Viborg Kommune betyder det en ekstra tildeling på 5,4 mio. kr. i 2020. Det er dog aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet, og at eventuelle frabedte beløb vil blive fordelt forholdsmæssigt til de øvrige kommuner. Da svarfristen for ansøgning var den 24. juni 2020, har Viborg Kommune allerede ansøgt om midlerne.
 
I budgetforliget for budget 2020-2023 blev der afsat 12,3 mio. kr. til forskellige formål på skoleområdet med finanslovsforbehold. Der ønskes taget stilling til, hvad der skal ske med dette finanslovsforbehold i 2020.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bevillingen vedr. politikområdet skoler og klubber forhøjes med 6.918.000 kr. i 2020, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen vedr. politisk organisation, idet skoleområdet særskilt tilføres 5,4 mio. kr. fra staten via finansloven, og
 
2. at politikområde politisk organisation nedsættes med det resterende beløb med finanslovsforbehold på 5.382.000 kr., som tillægges kassebeholdningen.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at bevillingen vedr. politikområdet skoler og klubber forhøjes med 6.918.000 kr. i
2020, som finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen vedr. politisk
organisation, idet skoleområdet særskilt tilføres 5,4 mio. kr. fra staten via finansloven,
og
 
2. at politikområde politisk organisation nedsættes med det resterende beløb med
finanslovsforbehold på 5.382.000 kr., som tillægges kassebeholdningen.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det blandt andet besluttet, at de afsatte bevillinger for så vidt angår skoler ikke frigives, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet skoler dog kan disponere over de 12,3 mio. kr., som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-23 med finanslovsforbehold.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen har 2. juni 2020 sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020 til generelt løft af folkeskolen. I alt fordeles 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023.
 
Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling, efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.
Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder for eksempel også specialskoler.
 
Det fremgår af aftalen af 2. juni 2020, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig, fordeles forud for den endelige tilskudsudmelding forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen. Tilskuddet svarer til 5,4 mio. kr. i 2020 for Viborg Kommune, og der stilles krav om revideret regnskabsaflæggelse og kommunalbestyrelsens bekræftelse på, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.
 
Da svarfristen for ansøgning var den 24. juni 2020, har Viborg Kommune allerede ansøgt om midlerne, og fået tilsagn om tildeling.
 
Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det bl.a. besluttet, at det i budgetforliget afsatte beløb på 12,3 mio. kr. vedrørende skoler, ikke frigives bevillingsmæssigt, før vilkårene for udmøntningen af finansloven for 2020 kendes, idet skoler dog kan disponere over de 12,3 mio. kr.
 
Tabel 1. Bevillinger afsat på skoleområdet i det vedtagne budget 2020-2023 med finanslovsforbehold.
(i 1.000 kr.)
2020
2021
2022
2023
Skoler
12.300
11.025
4.525
4.525
Styrket indsats for ordblinde
3.000
4.100
4.100
4.100
Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser
2.000
275
275
275
Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser
800
150
150
150
Pulje til skoler
6.500
6.500
0
0
 
 
Som følge af byrådets beslutning om, at skoleområdet kan disponere over de 12,3 mio. kr., har skolerne allerede fået tilført 5,1 mio. kr. af de 6,5 mio. kr. og indgår dermed i deres økonomi for 2020. Ligeledes er midlerne til styrket indsats for ordblinde fordelt til skolerne. Endvidere har Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 2. juni 2020 (sag nr. 5) godkendt planen for oprettelse af almenklasser på Vestervang Skole til børn med autismespektrumforstyrrelser.
 
Der lægges derfor op til, at der i denne sag tages bevillingsmæssig stilling til de afsatte midler med finanslovsforbehold på 12,3 mio. kr.
 
 
Tabel 2. Bevilling foreslået afsat på skoleområdet i budget 2020 efter justering for statslig pulje til generelt løft af folkeskolen
(i 1.000 kr.)
2020
Afsat til Skoler i budget 2020-2023
12.300
Statslige pulje til generelt løft af folkeskolen
5.382
Ny bevilling til politikområde skoler og klubber
6.918
 
Det bemærkes, at den enkelte kommunes tildeling genberegnes hvert år baseret på forrige skoleårs elevtal. Der tages stilling til kommende år ifm. den igangværende budgetlægning for 2021-2024 i en anden sag på mødet i dag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/2935
Resume
Styrkelse af Karup-Kølvrå, som et attraktivt sted at bo og leve, skal ske gennem en sammenhængende, tværgående og koordineret indsats på tværs af kommunens mange fagligheder, borgerne og civilsamfundets forskellige aktører. Indsatsen skal vise sammenhængsmodellen i anvendelse i et afgrænset geografisk område.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til kommissorium godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar i februar 2020 drøftedes, at prøve sammenhængsmodellen af i et afgrænset geografisk område: Karup-Kølvrå. En række udvalg og aktører har interesse i området i forhold til bl.a. sundhed, omsorg, beskæftigelse samt børn og unges udvikling, blandt andre Landdistriktsudvalget, der har peget på, at behovet for at videreudvikling af Karup-Kølvrå skal understøttes bl.a. i form af en lokal udviklingsplan med fokus på byens liv.
 
For at fortsætte udviklingen af Karup-Kølvrå som et attraktivt lokalsamfund i forhold til bosætning, erhverv, lokale institutioner og fritidsliv foreslås derfor iværksat en sammenhængende, tværgående og koordineret indsats på tværs af kommune, borgere og lokale aktører.
 
Der nedsættes en koordinationsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Karup - Kølvrå kan fortsætte sin udvikling som et attraktivt område at bo og leve. Koordinationsgruppen består af direktør for Børn & Unge (projektejer), chef for landdistriktsudvikling (projektleder), fem repræsentanter fra civilsamfundet, udpeget af Karup Byforum, som samler erhverv/handel, idræt/fritid mv. i Karup. Fra Viborg Kommune deltager skoleleder og daginstitutionsleder fra henholdsvis Karup og Kølvrå, samt repræsentanter fra forskellige grene af forvaltningen: Familie og Rådgivning, Sundhedsområdet/sundhedssatellit, Socialområdet, Arbejdsmarkedsområdet, Omsorgsområdet, Plan, Biblioteket og Kommunikation.
 
Udviklingen i Karup-Kølvrå er båret af kræfter i lokalsamfundet og er understøttet af en række kommunale indsatser. For at fortsætte udviklingen af Karup-Kølvrå som et attraktivt lokalsamfund i forhold til bosætning, erhverv, lokale institutioner og fritidsliv ønskes iværksat en sammenhængende, tværgående og koordineret indsats.
 
 
Koordinationsgruppen skal komme med anbefalinger på følgende områder:
 
  • En fælles og samlende profil og identitet for området
  • Sammenhæng mellem kommunale og lokale aktiviteter
  • Børn og unges udvikling
  • Tryghed, sundhed og trivsel for borgerne
  • Aktivitets- og mødesteder der understøtter fællesskaberne, jf. ovenfor
 
Det forudsættes, at den nedsatte koordineringsgruppe planlægger og gennemfører en proces, hvor et bredt udsnit af projektets interessenter får mulighed for at komme med input til koordineringsgruppens arbejde med udformning af anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter en kortlægning af kommunale aktiviteter i august 2020 planlægger koordineringsgruppen en bredere inddragelsesproces som gennemføres i Karup/Kølvrå i løbet af oktober måned.
Koordineringsgruppen behandler i november-december input fra inddragelsesprocessen og forventer at kunne forelægge sine anbefalinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/27255
Resume
Turistforeningen for Viborg & Omegn vil opdatere foreningens vedtægter forud for foreningens forventede opløsning pr. 31. december 2020. Foreningen er fremadrettet interesseret i at indgå i foreningen ’Vi er Viborg’, der bl. a. fokuserer på gæsteservice og værtsskab ved både handels- og turismevirksomheder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægtsændringerne for Turistforeningen for Viborg & Omegn godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægtsændringerne for Turistforeningen for Viborg & Omegn godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen og KL aftalte ifm. ’Aftale om kommunernes økonomi 2019’ at turismefremmeindsatsen i Danmark senest med udgangen af 2020 blev konsolideret i 15-25 destinationsselskaber. Denne aftale medførte, at Viborg Kommune indgik aftale med VisitAarhus om, at VisitAarhus fra og med 1. januar 2020 skulle varetage turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune.
 
Dette indebærer, at VisitAarhus varetager national og international markedsføring af Viborg Kommune, mens Viborg Kommune er ansvarlig for at levere gæsteservice til besøgende turister m.m. Gæsteservice varetages i 2020 af ’Vi er Viborg’ fra adressen Nytorv 3 i Viborg.
 
Turismefremmeindsatsen blev frem til 31. december 2019 varetaget af
Turistforeningen for Viborg & Omegn. Pr. denne dato lukkede Turistforeningen for Viborg & Omegn sine aktiviteter i VisitViborg, men fortsatte herefter som forening, der kunne repræsentere turistaktører i Viborg Kommune.
 
Bestyrelsen i Turistforeningen for Viborg & Omegn har besluttet sig for at anmode generalforsamlingen om, at foreningen nedlægger sig selv pr. 31. december 2020, idet foreningen fremadrettet vil indgå i ’Vi er Viborg’, der jo bl. a. har fokus på gæsteservice og værtsskab ved både detailhandels- og turismevirksomheder. Denne beslutning kan gennemføres ved den kommende generalforsamling, der afholdes 24. august 2020 – Indkaldelse kan ses som bilag nr. 1.
 
Generalforsamlingen skal bl. a. drøfte forslag til ændringer af vedtægter. Dette skyldes dels redaktionelle ændringer som følge af, at VisitViborg ikke længere har aktiviteter. Dels skyldes det ønsket om, at foreningens formue ved opløsning tilgår ’Vi er Viborg’. Der er planlagt et udvalg under Vi er Viborg, der primært arbejder med turismeudviklende aktiviteter. Det er Turistforeningen for Viborg & Omegns ønske, at foreningens formue overgår til dette udvalgs administration. I de gældende vedtægter overgår foreningens formue ved foreningens opløsning til Viborg Kommune. Forslag til nye vedtægter (og formuleringen af gældende vedtægter) kan ses som bilag nr. 2.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag