You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. august 2020 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Torsten Nielsen, Peter Juhl, Kai O. Andersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36709

Resume

Byrådet skal endeligt godkende årsregnskabet for 2019 herunder revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019.
 
Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO møder kl. 12.00 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019 tages til efterretning, og
 
2. at årsregnskabet for 2019 hermed godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af
årsregnskabet for 2019 tages til efterretning, og
 
2. at årsregnskabet for 2019 hermed godkendes endeligt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 16) Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 til afgivelse til revisionen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Revisionsberetningen

BDO har den 11. juni 2020 fremsendt revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019, jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til byrådets medlemmer.
 
Af beretningens afsnit 1.3.2 fremgår det, at den udførte revision ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Revisionen har i enkelte afsnit i konklusionen angivet anbefalinger. Forvaltningen har gennemgået disse anbefalinger og resultatet heraf fremgår af bilag nr. 2.

Forvaltningsrevision

Det er et krav, at revisor udover den årlige finansielle revision også udfører forvaltningsrevision. Formålet med forvaltningsrevisionen er at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Der er i revisionsaftalen med BDO inkluderet gennemgang af et emne under forvaltningsrevisionen pr. år.
 
BDO orienterer på mødet nærmere om forvaltningsrevision i 2020. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/8371

Resume

Kommunen har fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for Viborg Kommune forud for revision af kommuneplanen. Detailhandelsanalysen er i bilag nr. 1.
 
Institut for Center-Planlægning (ICP) fremlægger på dagens møde detailhandelsanalysens konklusioner, vurderinger og anbefalinger.
 
På baggrund af analysens resultater og et oplæg fra forvaltningen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte principperne for kommunens fremtidige detailhandelsstruktur.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at detailhandelsanalysen tages til efterretning,
 
2. at idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 5. oktober 2020 kl. 17.00 på rådhuset i Viborg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. november 2019 (sag nr. 7) at igangsætte planlægningen for detailhandel i Viborg Kommune som en todelt proces; en indledende proces, hvor der udarbejdes en analyse af detailhandlen i Viborg Kommune, og en efterfølgende planproces, hvor der udarbejdes et tematillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Byrådet besluttede den 20. november 2019 (sag nr. 1 på tillægsdagsordenen) at den politiske deltagelse i følgegruppen til detailhandelsanalysen skulle varetages af borgmesteren og næstformanden i Teknisk Udvalg.
 
Denne sag lægger op til en afslutning på den indledende proces og samtidig begyndelsen på selve planprocessen.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med detailhandelsanalysen er der nedsat en følgegruppe bestående af Viborg Handel, Viborgegnens Erhvervsråd, VisitAarhus, repræsentanter fra Viborgegnens Handelsråd i de forskellige byer, butiksejere/bestyrere, grundejere og ejendomsmæglere.
 
Forvaltningen har afholdt workshops med ICP og følgegruppen den 5. februar 2020 og den 6. august 2020. Formålet med første workshop var at udarbejde en SWOT-analyse, som er indarbejdet i detailhandelsanalysen. Formålet med den anden workshop var at præsentere og drøfte detailhandelsanalysens resultater med henblik på at anbefale en strategisk retning for byrådet. Budskabet fra følgegruppen er, at vi skal rykke sammen dels i form af at koncentrere detailhandelen og øvrige funktioner, dels i form af øget samarbejde på tværs af aktører. Følgegruppen anerkendte den tidlige inddragelse.
 

Beskrivelse

Baggrund
I 2017 blev planlovens bestemmelser for detailhandel liberaliseret, hvilket indebærer, at kommunerne i et større omfang selv kan tilrettelægge en struktur for detailhandelen i kommuneplanen. Detailhandelen er i disse år under en stærk forvandling med bl.a. stigende internethandel, fald i antallet af butikker og nye forretningsmodeller. Detailhandelen har samtidig stor betydning for bylivet, jobskabelsen, turismen, bosætning og byens identitet. Endelig modtager forvaltningen i et stigende omfang henvendelser omkring etablering af butikker i konflikt med den nuværende detailhandelsstruktur.
 
Detailhandelsanalysen: Hovedresultater
ICP har i samarbejde med Viborg Kommune gennemført en analyse af detailhandlen i Viborg kommune. Detailhandelsanalysen er i bilag nr. 1.
 
Formålet med analysen er at levere input til kommunens planlægning for detailhandel og bidrage til en videreudvikling af detailhandelen i kommunen. Herudover sættes de generelle udviklingstendenser i detailhandlen i relation til forholdene i Viborg Kommune.
 
ICP har primo 2020 foretaget en rekognoscering af samtlige butikker i Viborg Kommune og kan konkludere følgende for udviklingen i perioden 2008 til 2020:
-          Antallet af butikker er faldet 16 %. Antallet af dagligvarebutikker er faldet 17 %, mens antallet af udvalgsvarebutikker er faldet 16 %.
-          Det samlede bruttoareal er steget 13 %. Bruttoarealet til dagligvarebutikker er steget 5 %, mens bruttoarealet til udvalgsvarebutikker er steget 21 %.
-          Den samlede omsætning er steget 6 %. Dagligvareomsætningen er steget 14 %, mens udvalgsvareomsætningen er faldet godt 1 %.
-          I 2020 var der i alt 429 butikker med et samlet bruttoareal på 359.100 m2.
-          Den samlede omsætning til detailhandel var 4,88 mia. kr. i 2019.
-          Handelsbalancen for dagligvarer er faldet fra 107 % til 102 %, mens handelsbalancen for udvalgsvarer er faldet fra 106 % til 90 %.
 
Siden sidste detailhandelsanalyse i 2008 har:
-          Viborg bymidte mistet betydning både i forhold til antal butikker, bruttoareal og omsætning. Bymidten har mistet 29 % af butikkerne, mistet 16 % af bruttoarealet til detailhandel og mistet 16 % af omsætningen.
-          Viborg by i øvrigt har øget sin betydning for både dagligvarer og udvalgsvarer. Har øget antallet af butikker med 9 %, øget bruttoarealet med 50 % og øget omsætningen med 34 %.
-          Bjerringbro har bevaret sin status som et betydeligt udbudspunkt på trods af et fald i antal butikker og omsætning.
-          Dagligvareforsyningen været nogenlunde fastholdt i Viborg kommune i øvrigt.
-          Udvalgsvarehandelen har mistet omsætning til e-handel.
 
Uanset faldet i antallet af butikker, er udviklingen i detailhandelen relativt positivt i forhold til andre kommuner.
 
Detailhandelsanalysen: Anbefalinger
ICP kommer udover en række anbefalinger til den fremtidige detailhandelsstruktur også med en række anbefalinger til øvrige tiltag, som kan understøtte detailhandelen.
 
Principper for den fremtidige detailhandelsstruktur
Forvaltningen vurderer, at der er tre forskellige strategiske retninger for den fremtidige detailhandelsstruktur:
 
-          Scenarie 1: Fastholde nuværende detailhandelsstruktur.
-          Scenarie 2: Koncentration (fx styrke detailhandelen ved at reducere omfanget af butiksområder, låse definitionen af særligt pladskrævende varegrupper og i Viborg afbalancere forholdet mellem bymidten og aflastningsområdet).
-          Scenarie 3: Liberalisering (fx fastholde mange og store butiksområder, tillade enkeltstående butikker udenfor butiksområderne, tillade flere og mindre butikker i aflastningsområdet).
 
På baggrund af analysens resultater og anbefalinger samt følgegruppens bemærkninger, foreslår forvaltningen, at den fremtidige detailhandelsstruktur tager afsæt i at koncentrere detailhandelen:
 
-         Reducere bymidten området ved Marsk Stigs Vej i Banebyen ændres til bydelscenter
-         Reducere i antallet af områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i Viborg
-         Udvidelse af aflastningsområdet i Viborg for at imødekomme ønsker om nye, større butikker dog fastholde en nedre grænse på butiksstørrelser, ingen overdækning og ingen yderligere dagligvarehandel
-         Nye butikker skal som udgangspunkt placeres indenfor butiksområderne
-         Udlægge nye lokalcentre i Arnbjerg og Taphede for at imødekomme fremtidigt behov for dagligvarehandel som følge af befolkningsudvikling
-         Fjerne områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper udenfor Viborg og Bjerringbro (butikkerne vil kunne placeres indenfor bymidter)
-         Fastlægge en udtømmende definition af særligt pladskrævende varegrupper
-         Hæve butiksstørrelserne jf. planloven
 
Dette medvirker til øget synergieffekt, øget byliv, mindre transport og øget konkurrence.
 
Idéfase
Da der er tale om væsentlige ændringer skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 2.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslaget udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om idéoplægget den 5. oktober 2020 kl. 17.00 på rådhuset i Viborg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Idéfase   medio 2020
Behandling af høringssvar ultimo 2020
Godkendelse af planforslag primo 2021
Offentlig høring  primo 2021
Endelig vedtagelse  medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Planloven udstikker de overordnede rammer for den fysiske planlægning. I 2017 gennemgik
planloven en større ændring på bl.a. detailhandelsområdet. Rammerne for planlægning af detailhandel er beskrevet i planlovens kapitel 2d.
 
Kommunens planlægning for detailhandel fastlægges som en detailhandelsstruktur i kommuneplanen (retningslinje 2).
 
Formålet med detailhandelsplanlægningen er at fremme et varieret butiksudbud, at sikre butiksområder med god tilgængelighed for alle trafikarter og med begrænsede transportafstande samt at skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.
Bilag

Sagsid.: 19/25710

Resume

Grundet den nye situation på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 har Beskæftigelsesudvalget ønsket at justere Beskæftigelsesplan 2020 i form af et tillæg til den oprindelige plan.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at justering af Beskæftigelsesplan 2020, i form af et tillæg til planen, godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11-08-2020

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at justering af Beskæftigelsesplan 2020, i form af et tillæg til planen, godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 18. december 2019 (sag nr. 1) Beskæftigelsesplan 2020. Beskæftigelsesudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde den 19. maj 2020, at der skulle laves en justering af Beskæftigelsesplan 2020 (sag nr. 2) grundet COVID-19. På et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2020 (sag nr. 3) drøftede udvalget ønsker til fokusområder og indsatser i justering til Beskæftigelsesplan 2020.

Inddragelse og høring

Justering af Beskæftigelsesplan 2020 er sket med inddragelse af FagMED Arbejdsmarked, Integrationsrådet, de faglige organisationer og ViborgEgnens Erhvervsråd.

Beskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets drøftelser på mødet den 24. juni 2020 udarbejdet forslag til justering af Beskæftigelsesplan 2020 i form af et tillæg til planen. På mødet fik Beskæftigelsesudvalget endvidere forelagt en analyse af situationen på arbejdsmarkedet, som følge af COVID-19, samt en analyse af forventninger til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2020. 
 
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 (bilag 1) lægges der op til en videreførelse af udvalgets fire fokusområder for 2020, nemlig en indsats over for sygemeldte, ledige unge, ledige borgere med ikke-vestlig baggrund samt et fokus på det rummelige arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet.
 
Derudover lægges der op til et nyt fokusområde vedrørende forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder særligt de ledige, der er blevet ledige som følge af COVID-19. De forsikrede ledige og de jobparate på kontanthjælp skal hurtigt og målrettet hjælpes tilbage i beskæftigelse enten inden for samme branche eller i form af et brancheskifte. Dette skal medvirke til at reducere eller undgå alvorlige følgevirkninger af længerevarende ledighed. 
 
I tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 beskrives en række indsatser, som skal imødekomme udfordringerne på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen, der ses i lyset af COVID-19. Indsatserne, som går på tværs af fokusområderne, fordeler sig under følgende overskrifter:
 • Jobformidling og virksomhedsservice
 • Opkvalificering og efteruddannelse
 • Virksomhedsindsats: Ordinære timer frem for virksomhedspraktik
 • Tæt kontakt til aktivitetsparate og sygemeldte og dermed minimere risiko for marginalisering
 
Indsatserne udføres blandt andet i et samarbejde med relevante parter, fx ViborgEgnens Erhvervsråd, erhvervsuddannelserne og de faglige organisationer.
 
Sidst foreslås nye måleniveauer for de eksisterende mål i Beskæftigelsesplan 2020, der tager hensyn til den nye situation på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen. Derudover foreslås et nyt mål under fokusområdet vedrørende et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde, da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har besluttet ikke længere at opdatere det oprindelige mål. Det nye mål handler om at øge andelen af ledige, der har ordinære timer på virksomheder og samtidig modtager offentlig forsørgelse.
 
For at begrænse antallet af forskellige mål og derved kompleksiteten, foreslås det inden for fokusområdet integration, at det oprindelige mål i Beskæftigelsesplan 2020 om at øge andelen af ikke-vestlige kvinder, der opvisiteres eller får ordinære timer, erstattes af beskæftigelsesministermålet: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Der lægges op til dels at vise resultaterne for den samlede gruppe og dels særskilt for kvinderne, således at det særlige fokus på ikke-vestlige kvinder, i Beskæftigelsesplan 2020, fastholdes.
 
Slutteligt foreslås et nyt mål om at reducere andelen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/22321

Resume

Repræsentantskabet i Energnist godkendte på møde den 20. maj 2020 vedtægtsændringer som følge af Vejle Kommunes forslag om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.
 
Vedtægtsændringer skal i henhold til selskabets vedtægter efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelserne i de 16 ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.
Endvidere er der foreslået yderligere 2 mindre ændringer.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægterne for Energnist ændres som foreslået i bilag 1.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vedtægterne for Energnist ændres som foreslået i bilag 1.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Energnist er et § 60-selskab, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af affaldsselskaberne TAS I/S og L90. Viborg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S. De oprindelige vedtægter blev godkendt af byrådet den 17. december 2014 (sag nr. 23). Efterfølgende har byrådet på møder den 31. august 2016 (sag nr. 19), den 25. oktober 2017 (sag nr. 11) samt 30. januar 2019 (sag nr. 10) godkendt mindre ændringer af vedtægterne.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vejle Kommune har anmodet om mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder. Vejle Kommune har fremsendt vedlagte skrivelser af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.
 
På baggrund at dette er Energnist vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:
 • Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.
 • Ændring af Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.
 • Fjernelse af beskrivelse af overgangsordninger i pkt. 11.1 og pkt. 11.3, da overgangsordningerne udløb 31. december 2017.
 
Repræsentantskabet i Energnist har på møde den 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne.
 
I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der anmodes om politisk behandling snarest muligt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/9920

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at boligområdet Taphede Nord kan optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret.
 
Tillægget vedtages parallelt med lokalplanen for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Forvaltningen oplyste på mødet, at området optages i spildevandsplanen på grund af Lokalplan 535, der udlægger området til boligformål. Der er klaget over kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanen. Klagen er ikke afgjort. 
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 27. marts 2020 til den 22. maj 2020.
 
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan nr. 535, som giver mulig for udstykning af området til boliger, er der behov for at optage området i spildevandsplanen.
 
Forslag til lokalplanen har været i høring og er endeligt vedtaget den 24. juni 2020.
 
Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at området Taphede Nord ved Randersvej kan optages i kloakopland som planlagt separatkloak.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/21870

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i udvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at nyt boligområde (Taphede Nord) kan optages i spildevandsplanen.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af bassiner og wadier,
 • etablering af pumpestationer,
 • etablering af spildevands- og regnvandsledninger,
 • etablering af grøfter til afledning af regnvand.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/54831

Resume

Der skal som led i arbejdet med grøn omstilling og ansøgninger om store solcelleanlæg tages stilling til kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg og til to konkrete ansøgninger om etablering af solcelleanlæg ved hhv. Stoholm og Kvosted. Der skal også tages stilling til, om der skal indkaldes forslag til placering af flere solcelleanlæg i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg sættes i gang som beskrevet,
 
2. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Stoholm sættes i gang som beskrevet,
 
3. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Kvosted sættes i gang som beskrevet,
 
4. at forvaltningen på baggrund af screening for miljøkonsekvenser for solcelleanlægget ved Kvosted bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljøkonsekvensrapport,
 
5. at der indkaldes forslag til placering af solcelleanlæg som beskrevet,
 
6. at der afholdes borgermøde tirsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen eller tirsdag den 29. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg sættes i gang som beskrevet,
 
2. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Stoholm sættes i gang som beskrevet,
 
3. at planlægningen og idéfasen for et solcelleanlæg ved Kvosted sættes i gang som beskrevet,
 
4. at forvaltningen på baggrund af screening for miljøkonsekvenser for solcelleanlægget ved Kvosted bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljøkonsekvensrapport,
 
5. at der indkaldes forslag til placering af solcelleanlæg som beskrevet, og
 
6. at der afholdes borgermøde tirsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 på Viborg Rådhus i Multisalen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i  styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 30. januar (sag nr. 7) retningslinjer for større solenergianlæg i Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg

Forvaltningen vurderer, at et kommuneplantillæg for solenergianlæg med opdatering af retningslinjen og en udpegning af områder til solenergianlæg vil styrke muligheden for at foretage en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling af ansøgninger om solenergianlæg.
 
Fremskrivninger fra Energistyrelsen viser, at solcellers andel af den indenlandske elproduktion vil stige fra under 5% til over 10% frem mod 2030. I hele landet ses nu en del ansøgninger om store solcelleanlæg, og flere kommuner reviderer deres retningslinjer for solenergianlæg.
 
Kommuneplan 2017 2029 indeholder retningslinje for placering af solenergianlæg, herunder solceller. Retningslinjen blev vedtaget den 30. april 2014 (sag nr. 8). Kommuneplanen indeholder en generel retningslinje for, hvor solenergianlæg ikke må placeres, men den indeholder ikke en konkret udpegning af arealer til solenergianlæg og forholder sig ikke konkret til større solenergianlæg.
 
Forvaltningen vurderer, at ansøgninger om store solcelleanlæg udfordrer den eksisterende kommuneplan og stiller andre krav til kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg. Forvaltningen foreslår, at der laves et kommuneplantillæg for solenergianlæg, som udpeger negative områder, hvor der ikke kan etableres solcelleanlæg, og neutrale områder, hvor der efter nærmere undersøgelser eventuelt kan etableres solcelleanlæg. De negative områder vil fx være områder, hvor udpegede natur- og landskabsinteresser prioriteres højere end energiproduktion.
 
Forvaltningen foreslår, at der desuden skal tages stilling til en revision af retningslinjen, så den i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg. Der bør bl.a. tages stilling til, hvordan retningslinjen forholder sig til prioriteringen af solenergianlæg i forhold til andre arealinteresser (fx værdifuld landbrugsjord, grundvand, kystnærhed), til afstand til naboer, til størrelsen og udformningen af solenergianlæg, til landskabshældning og til tilslutning til transmissionsnet.

Konkrete ansøgninger om solcelleanlæg

Forvaltningen har modtaget ansøgninger om etablering af to solcelleanlæg hhv. nord for Stoholm og vest for Kvosted. Oversigtskort med de ansøgte områder er i bilag 1.

Ansøgning om opstilling af solceller nord for Stoholm

Better Energy har ansøgt om opstilling af et solcelleanlæg nord for Stoholm. Se ansøgningen i bilag 2. Planområdet udgør i alt 71 hektar og forventes at have en årlig produktion på ca. 63.000 MWh. Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler, som vil være antirefleksbehandlede og maks. 3 meter over terræn, afskærmende beplantningsbælter (5 meter brede), trådhegn, tekniske installationer, herunder ca. 80 transformere, der er maks. 3 meter høje, samt interne veje.
 
Der ligger 5 naboejendomme indenfor en afstand af 200 meter. Solcellerne placeres minimum 85 meter fra nærmeste bygning. Ansøger har orienteret naboerne om projektet, og ansøger oplyser, at to naboejendomme udtrykker bekymring over projektet. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Planområdets afgrænsning mod øst følger delvist afgrænsningen af habitatområdet for Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. Planområdet grænser op til arealer, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab, og der er et større terrænspring i den sydligste del af området. Hele planområdet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Planområdet ligger i indflyvningszonen til Skive Lufthavn, og den nordlige halvdel af planområdet ligger inden for skovbyggelinje.

Ansøgning om opstilling af solceller vest for Kvosted

European Energy A/S har søgt om opstilling af et solcelleanlæg vest for Kvosted. Se ansøgningen i bilag 3. Planområdet udgør i alt 109 hektar og forventes at have en årlig produktion på ca. 107.000 MWh.
 
Planområdet skal bl.a. omfatte solcellepaneler, som vil være antirefleksbehandlede og maks. 3,95 meter over terræn. Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler på trackersystem, som kan dreje sig efter solen. Planområdet skal desuden omfatte afskærmende beplantningsbælter (6 meter brede), trådhegn, køreveje, containere til opbevaring, læskure til får, tekniske småbygninger med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter samt én transformerstation med en bygningshøjde på 4,5 meter og et bygningsareal på op til 50 m2 og tilhørende udendørsanlæg på ca. 200 m2.
 
Der ligger 5 naboejendomme indenfor en afstand af 200 meter. Ansøger har orienteret naboerne om projektet. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved boliger.
 
Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg kan igangsættes. Der bør dog udover naboforhold bl.a. være fokus på følgende forhold i en videre planlægning for projektet. Den nordøstligste halvdel af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og dele af planområdet er udpeget som råstofgraveområde. Planområdet grænser op mod arealer, der er i kommuneplanen, er udpeget som værdifuldt landskab, og planområdet omfatter mindre, beskyttede naturtyper som sø, mose og hede og grænser mod øst op til engene ved Kvosted Bæk. Den vestlige del af planområdet ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinjen ved Jordbro Å og Jordbro Engsø, og planområdet er i kommuneplanen udpeget som støjbelastet område pga. nærhed til skydebane og som lokaliseringsmulighed for større biogasanlæg. I kommuneplanen er der i øvrigt udpeget en uspecificeret reservation til støjende fritidsaktiviteter i det konkrete område.

Idéfase

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres én samlet indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering af det overordnede kommuneplantillæg og for de to konkrete solcelleprojekter ved Stoholm og Kvosted, og at der samtidigt indkaldes forslag til flere konkrete solcelleprojekter. Det er således en samlet idéfase forud for 3 kommuneplantillæg og 2 lokalplaner. 
 
Udkast til idéoplæg findes i bilag 4. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen og mulighederne for at komme med idéer og forslag.
 
Forvaltningen foreslår, at idéfasen fastsættes til 5 uger. Samtidigt høres berørte myndigheder.  Bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget. 
 
Det foreslås også, at der afholdes ét samlet borgermøde i idéfasen tirsdag den 22. september eller tirsdag den 29. september.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

VE-loven indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvor kommunerne får 30.000 kr. pr. opstillet MW i kommunen af den virksomhed, der opstiller projektet.
 

Alternativer

Der kan alternativt gennemføres en revision af kommuneplanens indhold for solceller og indkaldes forslag til placering af solceller i Viborg Kommune før planlægningen for de to konkrete projekter igangsættes.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Medio 2020
Borgermøde
Medio 2020
Behandling af indkomne idéer og forslag til planerne
Primo 2021
Planforslag til vedtagelse
Primo/medio 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
Medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

De to konkrete ansøgninger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, så en realisering af solcelleanlæggene kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes lokalplaner for de ansøgte solcelleanlæg, da der er tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø, og for at give naboer og interessenter mulighed for at få indflydelse på planlægningen. Anlæggene vil forblive i landzone.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Der skal gennemføres en screening af, om det overordnede kommuneplantillæg for solenergianlæg vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der i givet fald skal udarbejdes en miljørapport. 
 
Forvaltningen vurderer, at der skal laves en miljøvurdering af planerne for de ansøgte solcelleanlæg, da der er tale om store anlæg i den lokale skala.
 
Da solcelleanlæg er på miljøvurderingslovens bilag 2 (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet), skal de konkrete projekter screenes for krav om miljøvurdering. Ansøger ved Stoholm har anmodet om, at projektet miljøkonsekvensvurderes, hvilket betyder, at der laves en miljøkonsekvensrapport for projektet uden forudgående vurdering af, om der er krav om det.
 
Bilag

Sagsid.: 20/14767

Resume

Wind Estate A/S har søgt om igangsætning af planlægning for tre vindmøller ved Daugbjerg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2 og 3.
 
Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for vindmøller ved Daugbjerg. I så fald starter processen med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde den 30. september 2020 kl. 17 i forsamlingshuset i Daugbjerg. alternativt den 5. oktober 2020 kl. 17 samme sted.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, idet udvalget ønsker særligt fokus på konsekvenser for flagermus i området, under inddragelse af anerkendt universitet, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 30. september 2020 kl. 17 i forsamlingshuset i Daugbjerg.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller den 20. juni 2018 (sag nr. 12). Byrådet besluttede at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 19. december 2018 (sag nr. 36) målsætningerne i  styringsmodellen, herunder at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.
 
Klima- og Miljøudvalget blev den 4. juni 2020 (sag nr. 7) orienteret om, at forvaltningen har modtaget en opdateret ansøgning om igangsætning af planlægning for tre vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter placeret 1,2 km øst for Daubjerg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er ansøgt om igangsætning af planlægning, så der kan opstilles tre vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 m. Møllerne ønskes placeret på en ret linje i en næsten nord-syd-gående retning. De ønskes opstillet på dyrkede marker, der ligger ca. 1,2 km øst for Daugbjerg og ca. 1,8 km vest for Mønsted. Området ligger nordøst for istidsaflejringen Daugbjerg Dås ca. 1,5 km fra nærmeste mølle. Projektet ligger ca. 7,5 km fra nærmeste kommunegrænse til Herning Kommune.
 
Projektet indebærer, at der etableres en adgangsvej fra området til Holstebrovej, som går forbi Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg. Hele vejforløbet er beliggende på areal tilhørende Søren Brogaard Christensen, hvormed Wind Estate A/S har lodsejeraftale. Desuden forventes der at blive behov for en transformerbygning i projektområdet.
 
Ansøgningen inkl. bilag med støj- og skyggeberegning og angivelse af vejadgang fremgår af bilag 2, og ansøgningsskema efter miljøvurderingsloven fremgår af bilag 3.
 
Ansøgningen redegør for, at krav til støj og skyggekast kan overholdes, samt at afstandskrav i forhold til nabobeboelser er overholdt. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet ikke er i strid med bekendtgørelse om støj fra vindmøller og bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.
 
Vindmøllerne vil have en årlig elproduktion på ca. 37.500 MWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i ca. 9.000 husstande. Ud fra kommunens energiregnskab for 2017 inklusiv tre nye vindmøller ved Tolstrup og 8 nye vindmøller ved Vinge har forvaltningen beregnet, at en realisering af projektet vil betyde, at vindkraftproduktion i Viborg Kommune stiger fra 950 TJ til 1.085 TJ. Dermed stiger andelen af elforbruget i kommunen, som dækkes af vindmøller i kommunen fra 39,0 % til 44,5 %. Dermed stiger andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug i kommunen fra 26,3 % til 26,9 %.

Kommuneplanens retningslinje om vindmøller

Kommuneplan 2017 2029 indeholder en retningslinje for vindmøller. Det ansøgte projekt afviger fra kommuneplanens retningslinje 4.5 om vindmøllers opstillingsmønster og indpasning i landskabet. Ifølge retningslinjen skal afstanden mellem vindmøller i samme område være ens og mellem 3 til 4 gange rotordiameteren. I det ansøgte projekts opstillingsforslag er vindmøllernes indbyrdes afstand på 340 m, og der foreslås en mølletype med en rotordiameter på 136 m. Dermed er afstanden mellem vindmøllerne 2,5 gange rotordiameteren, hvilket er i uoverensstemmelse med retningslinjen. Hvis det ansøgte projekt skal realiseres, skal retningslinje 4.5 fraviges i det nødvendige tillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Det bemærkes, at retningslinjen tillader opstilling af vindmøller med en indbyrdes afstand på ca. 2,64 gange rotordiameteren i rammeområde 02.VM.06_T32 ved Tolstrup og med en indbyrdes afstand på ca. 2,66 gange rotordiameteren i rammeområde 06.VM.01_T29 ved Vinge. Ved videre planlægning skal ansøger udarbejde visualiseringer for at synliggøre, om der er visuelle udfordringer ved en afstand på 2,5 gange rotordiameteren.

Kommuneplanens retningslinjer om natur og landskab

Kommuneplanens retningslinjer om natur og landskab fastlægger en overordnet afvejning af interesser i planlægningen.
 
Jf. kommuneplanens retningslinje 11.1 må anlæg uden for de værdifulde landskaber, og de geologiske interesseområder ikke tillades placeret eller udformet, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige og geologiske værdier i disse områder.
 
Området grænser op til et værdifuldt landskab ca. 100 m syd fra nærmeste vindmølle.
Desuden er der er værdifuldt landskab mod nord ca. 1 km fra den nærmeste vindmølle. De konkrete udpegninger af værdifulde landskaber er vist på kort på side 2 i bilag 1.
 
Den nordligste mølle er ca. 400 m fra et område nord for Holstebrovej, der er udpeget som et område af særlig geologisk interesse pga. kalklag, der er presset op til jordoverfladen. Den sydligste mølle er ca. 1,5 km fra et område af særlig geologisk interesse som et karakteristisk eksempel på et dødisområde.
 
Området ligger inden for skovrejsningsområde, hvor skovtilplantning ønskes fremmet jf. kommuneplanens retningslinje 9.
 
Området grænser op til naturområder og en økologisk forbindelseslinje jf. kommuneplanens retningslinje 10. Naturområderne er dels fredskov og dels beskyttet natur (§ 3-arealer).
Dele af området ligger inden for lavbundsareal, hvor projektet ikke må forhindre, at der kan gennemføres ændringer af vandstands- og afvandingsforholdene jf. kommuneplanens retningslinje 12.

Natura 2000-områder

Vindmølleprojektet ligger ca. 3,3 km fra Natura 2000-området Rosborg Sø, som ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal.
 
Vindmølleprojektet placeres ca. 1 km sydøst for en del af Natura 2000 Habitatområdet Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. Habitatområdet er vist på kort på side 1 i bilag 1. I området ligger de to gamle kalkgruber, der er væsentlige overvintringslokaliteter for flagermus.
 
Det skal undersøges nærmere, om projektet kan påvirke bevaringsstatus for damflagermus, der er på udpegningsgrundlaget for sidstnævnte habitatområde. Foruden flagermus vurderes planlægningen ikke at kunne påvirke bevaringsstatus for øvrigt udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket.

Beskyttelse af grundvandet

Planområdet ligger inden for Område med særlig drikkevandsinteresse og indsatsområde. Det vurderes dog, at vindmøller ingen påvirkning har på grundvandet og drikkevandsinteresserne i området.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området pga. den topografiske placering og mange arkæologiske registreringer. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler bygherren.

Ny planlægning

Området er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Desuden er det ikke udlagt som vindmølleområde i kommuneplanens retningslinje 4.1. Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan, som giver mulighed for, at området kan anvendes til vindmøller med tilhørende teknikbygninger, adgangsveje og kran-/arbejdspladser. Forvaltningen vurderer overordnet set, at planlægningen for de ansøgte vindmøller kan igangsættes.

Konsekvensvurdering af påvirkningen af flagermus

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 må der ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter såsom flagermus, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
 
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, hvis kommunen vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det i en konsekvensvurdering ikke kan afvises, at en plan eller et projekt skader udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, kan planen eller projektet ikke vedtages.
 
Ansøger har fremsendt undersøgelser af flagermus i projektområdet udført af NIRAS i form af et skrivebordsstudie fra 20. september 2016 og en feltundersøgelse fra 7. marts 2017. Flagermusundersøgelserne fremgår af bilag 4 og 5. Med udgangspunkt i disse undersøgelser har forvaltningen tidligere vurderet, at vindmøllernes indflydelse på damflagermusens integritet skal undersøges yderligere, hvis der arbejdes videre med projektet. Det fremgik af sagsfremstillingen, da byrådet den 20. juni 2018 (sag nr. 12) behandlede vindmølleplaceringen ved Daugbjerg som én af fem konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller.
 
Forvaltningen vurderer, at det med den nuværende viden ikke kan afvises, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område H39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal, da vindmøllerne vil kunne påvirke bevaringsstatus for damflagermus, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det er i den forbindelse uden betydning, at vindmøllerne ønskes placeret uden for Natura 2000-området. Det afgørende er, om planen eller projektet kan påvirke arter på udpegningsgrundlaget væsentligt.
 
Der skal derfor, gennem en konsekvensvurdering, foretages en nærmere undersøgelse af, om vindmøllerne kan have skadelige virkninger på bestanden af damflagermus og hindre disse i at opnå gunstig bevaringsstatus. Det drejer sig om undersøgelse af de specifikke udflyvningsruter fra kalkgruberne for at sikre, at vindmøllerne ikke påvirker en afgørende trækrute til og fra kalkgruberne. Forvaltningen vil pålægge ansøger at tilvejebringe disse oplysninger.

Miljøvurdering af planforslag

Ifølge miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 2, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planforslag medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Forvaltningen vurderer, at planforslagene skal miljøvurderes, da vindmøllerne, efter førnævnte væsentlighedsvurdering, vil kunne påvirke bevaringsstatus for flagermus, som er såkaldte bilag IV-arter.
 
Planforslagene skal således ledsages af en miljørapport, som kommunen skal udarbejde. Forvaltningen vil anmode ansøger om at bidrage til udarbejdelsen af miljørapporten.

Miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 3j, om vindmøller i miljøvurderingsloven. Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. lovens § 15, stk. 2, og ansøger skal derfor fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet jf. lovens § 20.
 
Projektets påvirkning af flagermus er et af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensrapport. Desuden forventer forvaltningen, at rapporten bl.a. skal omhandle den visuelle påvirkning af landskabet af den nærmeste gravhøj, af byer bl.a. Mønsted og Daugbjerg og kirker i nærheden, udsigten fra Daugbjerg Dås samt miljøkonsekvenser ved naboboliger i form af støj, skyggekast og reflekser.

Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. Inden udarbejdelse af miljøvurderingerne skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsning af miljørapporten og miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 32 og 35. Høringerne sker samtidig og med fælles idéoplæg.
 
Et udkast til idéoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering fremgår af bilag 6. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Idéfasen foreslås fastsat til 6 uger. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget.
 
Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag afholdes et borgermøde den 30. september kl. 17 eller den 5. oktober kl. 17. Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes som et arrangement, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til forvaltningen, ansøger og dennes rådgiver, og hvor de kan få en dialog med politikere efter indledende oplæg om projektet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:
Idéfase
september/oktober 2020
Borgermøde 
september/oktober 2020
Behandling af indkomne idéer og forslag
ultimo 2020
Planforslag til vedtagelse
primo 2021
Offentlig høring
Primo/medio 2021
Endelig vedtagelse
medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 
Bilag

Sagsid.: 19/31313

Resume

Energi Viborg Kraftvarme har søgt om igangsætning af planlægning for et luft/vand-varmepumpeanlæg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området er dyrket landbrugsjord og ligger mellem Randersvej og Nordre Ringvej i Viborg tæt på krydset mellem de to veje. Det omfatter matrikel nr. 9ad Tapdrup By, Tapdrup, som har et areal på 2,9 ha.

Projektforslaget

Efter aftale med grundejeren ansøger Energi Viborg Kraftvarme om igangsætning af planlægning for et ca. 7 MW varmeproducerende luft-vand varmepumpeanlæg. Varmepumpesystemet har til formål at udvinde varme fra udeluften via kølemidler i et lukket cirkulationssystem.
 
Varmepumpebygningen forventes at blive ca. 1.300 m2. Den opføres i en T-form, hvor den midterste del af bygningen har en højde på 8,5 m og to sidebygninger har en højde på 5,5 m.
Energioptagere forventes at udgøre et areal på ca. 24 x 26m. Anlægget ønskes vejbetjent via eksisterende markoverkørsel til Randersvej.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Ejendommen er ikke omfattet af kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Området ligger ca. 400 m øst for projektområdet for Helhedsplanen for Taphede og ca. 1 km øst for etape 1 for byudvikling ved Taphede, Viborg Øst (kommuneplantillæg nr. 37). Området for helhedsplanen er vist på oversigtskortet i bilag 1.
 
Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde og lokaliseringsmulighed for fælles biogasanlæg jf. kommuneplanens retningslinje 8. Ud fra en samfundsmæssig afvejning vurderer forvaltningen, at retningslinjen om værdifuldt landbrugsområde kan fraviges.
 
Området ligger (perifert) inden for udpegningen af Viborg Naturpark, jf. kommuneplanens retningslinje 1.4 for bynære landskaber. Byrådet har vedtaget en strategi for naturparken med seks strategiske indsatsområder. Strategien udelukker ikke anden planlægning indenfor naturparken, men den kan betragtes som en guide til, hvordan der kan arbejdes for en udvikling af naturen i naturparken. Området er ikke natur i dag, og med planlægningen ændres dets status fra landbrugsareal i det åbne land til teknisk anlæg. Planlægning for et varmepumpeanlæg vil kunne begrænse muligheden for at udvikle natur og friluftsliv i planområdet. Det vurderes, at hvis planen indeholder bestemmelser for hensynet til Viborg Naturpark, så vil planen ikke have en væsentlig negativ påvirkning på naturparken.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

Principper for planlægningen

Forvaltningen vurderer, at området er præget af de omgivende veje, og placeringen af de tekniske anlæg i dette område er en fornuftig placering i forhold til byens struktur under hensyn til de varmeplanmæssige forhold. Det vurderes, at den ansøgte bebyggelse er hensigtsmæssigt placeret på grunden i forhold til terrænet, afstand til naboer, vejadgang og det eksisterende læhegn i områdets vestlige afgrænsning. Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • At hele lokalplanområdet udlægget til tekniske anlæg til varmeforsyning, såsom varmepumpeanlæg med tilhørende personalefaciliteter.
 • At der udlægges et byggefelt, der sikrer, at anlægget senere kan udvides.
 • At der fastlægges en vejadgang fra Randersvej til området
 • At lokalplanen stiller krav om afskærmende beplantning for at begrænse de tekniske anlægs synlighed fra omgivende veje.

Statsveje

Forvaltningen har orienteret Vejdirektoratet om ansøgningen. Vejdirektoratet svarede, at ejendommen er beliggende meget tæt på en af de linjeføringer, som indgår i forundersøgelsen for en ny midtjysk motorvej ved Viborg. Det er Vejdirektoratets umiddelbare vurdering, at et varmepumpeanlæg med den angivne udformning og placering ikke afgørende vil ændre på mulighederne for at gennemføre et eventuelt fremtidigt motorvejsprojekt i den aktuelle linjeføring.
 
Vejdirektoratet vil gerne inddrages i planlægningen med henblik på at forebygge rim og frysende våde kørebaner på den eksisterende statsvej 416 Nordre Ringvej på tidspunkter, hvor andre tilsvarende vejstrækninger er tørre og farbare. Vejdirektoratet er positivt indstillet overfor, at planlægningen igangsættes under forudsætning af, at der bl.a. udføres en kuldespredningsanalyse som dén, Energi Viborg Kraftvarme har udført for et tilsvarende anlæg ved siden af kraftvarmeværket på Industrivej 31 i Viborg, og at der efter nærmere aftale med Vejdirektoratet etableres foranstaltninger, som effektivt forhindrer glatte kørebaner, hvis kuldespredningsanalysen viser risiko herfor.

Påvirkning af beskyttet natur

Der ligger beskyttet mose og søer ca. 325 m vest for området. Mosen er vurderet som værende i moderat til god naturtilstand, og søernes tilstand er ukendt. Forvaltningen vurderer, at anlægget vil kunne medføre en kuldeudbredelse, der kan påvirke naturtilstanden af mosen og søerne, da den afkølede luft kan samle sig i lavninger afhængig af vindforholdene. Arealerne med beskyttet natur (§ 3-arealer) er vist på oversigtskortet i bilag 1. Ansøger skal udarbejde en kuldeanalyse for at klarlægge dette. Hvis det vurderes at påvirke mosen og/eller søerne, kræver projektet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Støj

Det vurderes, at anlægget umiddelbart ikke vil give støjgener for naboer, idet der foruden god afstand til naboer også er god plads på grunden til at etablere støjreducerende foranstaltninger, hvis ansøgers støjberegninger i forbindelse med planlægningen viser behov for det.

Lokal afledning af regnvand

Området er ikke optaget i spildevandsplanen. Der skal derfor findes lokale løsninger til håndtering af tag- og overfladevand (regnvand). Driften af varmepumpen kan afhængig af årstidens vejrforhold medføre, at der skal afledes kondensvand fra anlægget. Mulighed for nedsivning på egen grund bør derfor undersøges i forbindelse med planlægningen.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området pga. den topografiske placering og mange arkæologiske registreringer. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgifter til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler bygherren.

Varmeplanlægning

Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S har som projektpartnere ansøgt om godkendelse efter varmeforsyningsloven af et projektforslag for varmepumpeanlægget kombineret med fjernvarmeforsyning af etape 1 for byudvikling i Taphede i Viborg. Forvaltningen koordinerer planlægningen med behandlingen af projektforslaget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for industrianlæg til fremstilling af varmt vand, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. miljøkonsekvensvurdering.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase
september/oktober 2020
Planforslag til vedtagelse 
primo 2021
Offentlig høring
primo 2021
Endelig vedtagelse
medio 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/41933

Resume

Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune skal deltage i DK2020 klimaplaner i hele Danmark.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om det indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at deltage i DK2020 klimaplaner i hele Danmark med opstart november 2020.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2020

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at Viborg Kommune ansøger om at deltage i DK2020 klimaplaner i hele Danmark med opstart november 2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Kommunernes Landsforening, Realdania og regionerne har for perioden 2020-2023 indgået et partnerskab om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner. Med projektet ønsker parterne at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen i alle danske kommuner og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet.
 
20 danske kommuner er allerede i et pilotprojekt i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Nu får resten af kommunerne mulighed for at blive en del af projektet.
 
Kommunerne i DK2020 tilbydes et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte den enkelte kommune i at udarbejde en klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Arbejdet vil leve op til C40s internationale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Nærmere beskrivelse af metoden og projektforløb ses i bilag 1.
 
Det forventes, at deltagende kommuner er villige til:
 • At forankre projektet politisk og i topledelsen af kommunen.
 • At indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt for at udarbejde en klimahandlingsplan i overensstemmelse med målsætningerne i Parisaftalen.
 • Afsætte de nødvendige medarbejdertimer.
 
Kommunernes Landsforening har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. Se bilag 2 med brev fra Kommunernes Landsforening.
 
 
Hvis Viborg Kommune deltager i DK2020, vil arbejdet indgå som en del af kommunens indsats for grøn omstilling.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke gebyr for at deltage i DK2020, men det forventes, at kommunen afsætter de nødvendige ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner.
 
Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/55132

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2020

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget er nu afsluttet.
 
Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
318525
Møldrup Hallen
2.748
2.387
-361
318583
Viborg Skøjtebane
2.650
2.652
2
318584
Hald Ege Hallen, om- og udbygning
10.557
10.654
97
318568
Game-streetcenter i Banebyen
28.700
-16.900
27.950
-16.175
-750
725
I alt
Afsluttede anlæg
44.655
-16.900
43.643
-16.175
-1.012
725
 
Overordnet er anlægsprojekterne realiseret som projekteret.
 
Forklaring på afvigelser:
 
318525: Møldrup Hallen viser et mindreforbrug på 361 t.kr. Mindreforbruget skyldes refusion af tilskudsmoms.
 
318584: Merforbrug vedrørende om- og tilbygning af Hald Ege Hallen skyldes ekstraordinære udgifter til Naturstyrelsen vedr. genetablering af areal med egekrat.
 
318568: Mindreforbrug vedrørende Game-streetcenter i Banebyen skyldes, at udgiften til konkurrencesekretariatet er afholdt direkte af Realdania, hvorfor vi heller ikke modtager den tilsvarende indtægt.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/13493

Resume

Orientering om foreløbig vurdering af konsekvenser af nedlukning i forbindelse med covid19 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, primo august 2020. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og at sagen genoptages i forbindelse med den kommende budgetopfølgning og
 
2. at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.  

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og at sagen genoptages i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, og
 
2. at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 21. april 2020, sag nr. 1, hvor udvalget besluttede følgende:
 
Med baggrund i lov om midlertidige foranstaltninger og afhjælpning for folkeoplysende virksomhed i forbindelse med corona-nedlukningen, hvor kommunerne får hjemmel til at udbetale tilskud m.v., der er budgetlagt og stillet foreninger, aftenskoler, selvejende institutioner i udsigt, beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
1. at lokaletilskud, driftstilskud og lejebetaling for skoler og institutioner til selvejende idrætshaller m.fl. udbetales i lukkeperioden, idet tilskud fastsættes på niveau svarende til tilskud/betalinger for tilsvarende periode i 2019,
 
 2. at tilskud til foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner m.fl. jfr. retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed udbetales, selv om aktiviteterne pt. er stillet i bero på grund af myndighedernes anbefalinger. Der vil være tale om aktivitetstilskud, tilskud til lønudgifter i aftenskoler, lokaletilskud m.m.,
 
 3. at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af konkret forslag til model for lokal hjælpepakke for Viborg Kommune, som koordineres med både de nationale hjælpepakker og den beslutning, som Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på sit møde 15. april 2020, og som kan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, når der er opnået mulighed for et samlet overblik. I dette arbejde inddrages Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet.
 
Udvalget behandlede efterfølgende sagen på mødet 14. maj 2020, sag nr. 2, hvor udvalget besluttede at tage orientering til efterretning. Udvalget besluttede at bemyndige direktør for Kultur & Udvikling til at effektuere kommende faser af genåbningen på kultur- og fritidsområdet, så snart disse er besluttet og udmeldt fra centralt hold og forventede retningslinjer for området er modtaget.
 
Sideløbende har Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet behandlet problemstillingen.
 
Byrådet besluttede på mødet 22. april 2020, sag nr. 18, at godkende Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling, således
 
 1. at Viborg Kommune ekstraordinært indgår aftale om køb af ydelser, jf. sagsfremstillingen, med VFF a/s på 750.000,- kr., med Viborg HK a/s på 500.000,- kr. og Tinghallen a/s på 1.000.000,- kr.,
 
 2. at Viborg Stadion Center, Viborg Svømmehal, svømmehallen i Bjerringbro Idrætspark, Energimuseet og Skovgaard Museet ydes ekstraordinære engangstilskud på h.h.v. 269.000 kr., 486.000 kr., 98.000kr.,75.000 kr. og 30.000 kr., og
 
 3. at udgiften på i alt 3.208.000 kr. finansieres af den på ØEU´s driftsbudget afsatte udviklingspulje i 2020, hvor der et restbeløb på 3,3 mio. kr.
 
 4. at der oprettes en kulturbuffer pulje på 3 mio. Beløbet finansieres af udviklingspuljen for 2021
 
 
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen vil kontakte kultur- og fritidsområdet for at få overblik over status efter sommerferien inden sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
 
Beskrivelse
Ovenfor er anført de beslutninger, som Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget traf inden sommerferien for at afbøde konsekvenser af covid19-nedlukningen.
 
Faserne for genoplukning af det danske samfund inden sommerferien indebar, at store dele af kultur- og fritidsområdet er genåbnet i august 2020. Men der er fortsat restriktioner, primært i forhold til større forsamlinger og dette betyder, at specielt events og arrangementer fortsat enten er aflyst eller må afvikles med færre deltagere og med de restriktioner, der er centralt fastsatte.
 
Forvaltningen vil på mødet i dag fremlægge foreløbigt overblik over konsekvenser af covid19-nedlukning på kultur- og fritidsområdet. Vurderingen vil tage udgangspunkt i situationen lige inden sommerferien og i den sammenhæng bemærkes, at situationen fortsat udvikler sig, både set i forhold til statslige støtteordninger og i forhold til den lokale pulje til afhjælpning af problemstillinger.
 
Dette betyder, at der kan være behov for at kontakte aktørerne på kultur- og fritidsområdet indenfor den nærmeste fremtid, for at sikre et overblik, der dels indeholder evt. yderligere udfordringer for institutioner m.fl. og dels indeholder vurdering af evt. forbedringer, som følge at øget tilstrømning af gæster m.fl. efter den delvise genoplukning hen over sommeren.
 
Forvaltningen vil foreslå, at udvalget tager denne orientering til efterretning og at sagen så genoptages i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, hvor der udarbejdes en samlet vurdering af områder, som er berørt af nedlukningen i forbindelse med covid19. I forlængelse heraf tages stilling til indstilling vedr. udmøntning af den af Byrådet afsatte kulturbuffer-pulje på 3 mio. kr.
 
Hvis der er institutioner, der rammes af akutte likviditetsmæssige problemer, vil forvaltningen afklare om disse kan afhjælpes/nedtones via fremrykning af tilskud m.v.
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Sagen genoptages på kommende møder i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Økonomiske konsekvenser af nedlukningen vurderes i forhold til de budgetmæssige rammer, der ligger i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme samt den af Byrådet godkendte kulturbuffer.
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 20/2502

Resume

Viborg Kommune har den 20. februar 2020 fået tilsagn om en statslig ramme på 2.503.363 til Landsbyfornyelse 2020. Den statslige ramme kan bl.a. anvendes til områdefornyelse, nedrivning og facadeforskønnelse, jfr. byfornyelsesloven. For at få del i rammen, skal Kommunen medfinansiere 40%, svarende til 1.668.900 kr.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2020, sag nr. 1, at afsætte 1.172.000 kr. til Pulje til nedrivning og renovering 2020
Det blev desuden besluttet, at den resterende del af rammen skal anvendes til realiseringsplaner der vil på et senere tidspunkt blive fremsat en bevillingssag til udvalgets godkendelse.
 
Der ansøges i denne sag om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af en del af det afsatte rådighedsbeløb til Puljen til nedrivning og renovering af bygninger 2020.
 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.172.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 703.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 469.000 kr. i 2021 finansieres af en del af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 11-08-2020

Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.172.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 703.000 kr. til kontoen Pulje til nedrivning og renovering 2020 med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 469.000 kr. i 2021 finansieres af en del af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, sag nr. 9, at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.
 
Indtil 2019 kunne den statslige ramme kun anvendes til nedrivning og renovering (Pulje til Landsbyfornyelse).
Rammen skal nu dække statstilskuddet både til nedrivning, renovering og eventuelle områdefornyelser. Landdistriktsudvalget har besluttet, at der i stedet for de traditionelle områdefornyelsesprojekter, arbejdes med realisering af de vedtagne udviklingsplaner.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2020, sag nr. 1, at den resterende del af den statslige ramme 2.034.563 kr. skal anvendes til realiseringsplaner.
I denne sag ansøges kun om frigivelse af de midler, som Udvalget afsatte til Pulje til nedrivning og renovering 2020, jfr. sag nr. 1 på mødet den 2. juni 2020.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Statens andel af puljen udgør 60% (703.200 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (468.800 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.172.000 kr. til Pulje til nedrivning og renovering 2020.
 
Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldingen. I bilag 1 og 2 fremgår kriterierne for ansøgninger om henholdsvis renovering og nedrivning.
 
Der er afsat 744.000 kr. netto til projektet i 2020, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 1.172.000 kr. i 2021 samt indtægtsbevilling på 703.000 kr. i 2021, hvilket kræver en nettofinansiering på 469.000 kr.
Disponering af det resterende budget vil blive udvalgsbehandlet senere på året.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Da det forventes, at puljen skal have en ansøgningsfrist på ca. 4 måneder og der herefter skal skrives kontrakter, indhentes tilbud, og arbejderne skal udføres, vurderes det ikke realistisk, at beløbet kan blive anvendt i indeværende år. Derfor ansøges om, at puljen for 2020 frigives med rådighedsbeløb i 2021.
Det er målet, at puljen for 2020 kan åbnes i løbet af efteråret med ansøgningsfrist primo 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 20/11196

Resume

Landdistriktsudvalget behandlede på sit møde 2. juni 2020 ansøgninger til den centrale pulje. Puljen var på 218.000 kr. samt restbeløb fra tilskudsmoms m.v. fra tidligere år.
Der var modtaget 27 ansøgninger med et ansøgt beløb på 1,4 mio. kr. Den største enkeltansøgning var fra Tostrup Forsamlingshus, som i dag ikke er i brug, da en større renovering har resulteret i, at den ene ydervæg har givet sig. I forlængelse heraf besluttede udvalget at anvende midler fra anlægsrammen til forsamlingshuse.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at projektet vedr. Tostrup Forsamlingshus godkendes som beskrevet i ansøgningen
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 407.000 kr. til kontoen mindre investeringer i forsamlingshuse, 2020 med rådighedsbeløb i 2020
 
3. at udgiften på 407.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Forsamlingshuse Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 11-08-2020

Landdistriktsudvalget beslutter,
 
1. at projektet vedr. Tostrup Forsamlingshus godkendes som beskrevet i ansøgningen
 
Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 407.000 kr. til kontoen mindre investeringer i forsamlingshuse, 2020 med rådighedsbeløb i 2020
 
3. at udgiften på 407.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Forsamlingshuse Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden. 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2020, sag 4, at imødekomme en ansøgning fra Tostrup Forsamlingshus med 300.000 kr. samt en række mindre tilskud til forsamlingshuse bl.a. til energi-investeringer, således at den afsatte driftsramme ville blive overskredet. Beslutningen var, at den resterende del til disse mindre investeringer reserveres fra anlægspuljen til forsamlingshuse.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Tostrup Forsamlingshus har indsendt beskrivelse og finansieringsplan for renovering af forsamlingshuset, som vil gøre forsamlingshuset sikkert og klar til brug igen. Derudover vedlægges regnskab for 2019. Samlet beløber projektet sig til 510.340 kr. excl. moms.
 
Af finansieringsplanen fremgår, at 50.000 kr. tilvejebringes ved sponsorater m.v., et lån udgør 75.000 kr. og dertil kommer frivilligt arbejde for ca. 85.000 kr. (til 100 kr. i timen). De 300.000 kr. forudsættes finansieret fra anlægspuljen til forsamlingshuse.
 
Derudover besluttede udvalget at øge rammen til mindre investeringer i bl.a. energitiltag. Der gives fra anlægspuljen således et tilskud på 36.850 kr. til etablering af et varmepumpeanlæg i Vridsted Forsamlingshus og et tilskud til lofter m.v. i Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus på 69.250 kr.
 
Den samlede udgift til de tre projekter i henholdsvis Tostrup Forsamlingshus, Vridsted Forsamlingshus samt Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus udgør i alt 407.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægspuljen til forsamlingshuse består over de kommende år af samlet ca. 5,7 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er reserveret til projekt Knuden og 1,4 mio. kr. er reserveret til Karup Kultur- og Forsamlingshus. De øvrige midler har ikke tidligere været reserveret.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 19/6610

Resume

En af indsatserne i Helhedsplanen for Bjerringbro er at omdanne den mest bynære del af Gudenåen til en bypark (Åpromenaden), som skal være samlingssted for hele byen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 526 samt forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 526 og tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der afholdes borgermøde den. 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idrætspark.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 526 og tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger med følgende ændringer:
 
-          Mulighed for terrænregulering op til kote 5,5 i forbindelse med etablering af en dæmning (inden for 20 m fra åen)
-          2 bygninger med et samlet areal på maks. 150 m2 i stedet for 1 i delområde Ib (§ 7.7)
-          2 bygninger med et samlet areal på maks. 60 m2 i stedet for 1 i delområde Ib (§ 7.9)
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der afholdes borgermøde den. 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idrætspark.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 25) Helhedsplanen for Bjerringbro. Uddrag fra Helhedsplanen er i bilag 2.
 
Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet Åpromenaden i Bjerringbro og igangsatte udarbejdelse af et projektforslag for projektet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 6. maj 2020 (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum (fra følgegruppen til helhedsplanen) samt interessenter i det konkrete projekt.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 422, der udlægger området til offentligt tilgængelige, grønne arealer med fritids- og friluftsaktiviteter samt rekreativt formål. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.R1.02_T8 i Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 526 og et udkast til forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 526

Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt rekreativt område og giver mulighed for etablering af anlæg og bygninger til områdets rekreative brug.
 
Området inddeles i 4 delområder, hvor anvendelsen fastlægges til:
 • Delområde Ia, Ib, Ic: Offentligt rekreativt område med fritids- og friluftsaktiviteter, herunder park, badning, sejlads, idræt- og bevægelse, naturformidling, outdooraktiviteter, teltplads, arrangementer (kultur og musik).
 • Delområde II: Grønne arealer i form af græs- og engarealer samt rensedam.
 
I delområde Ia og Ic må anlæg og bebyggelse kun opføres indenfor udlagte byggefelter.
 • I byggefelt 1 kan der opføres service- og toiletbygning samt anlæg til opbevaringscontainere i maks. 1 etage med en bygningshøjde på maks. 5 m målt fra terræn.
 • I byggefelt 2 kan der etableres anlæg til ophaler- og anløbsbro
 • I byggefelt 3 kan der opføres en spejderhytte med tilhørende udhusbygning eller lignende i maks. 1. etage med en bygningshøjde på maks. 5 m målt fra terræn.
 • I byggefelt 4 kan der opføres klubhus med tilhørende udhusbygning eller lignende med et samlet areal på maks. 250 m2. Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med en bygningshøjde på maks. 5 m.
 • I byggefelt 5 kan der opføres bebyggelse til vandværk og lignende med et samlet areal på maks. 250 m2. Bebyggelsen må opføres i maks 1 etage og med en bygningshøjde på maks. 5 m.
 
I delområde Ib må der kun etableres følgende bebyggelse og anlæg:
 • En bygning/pavillon på maks. 150 m2 til madpakke- og forsamlingshus, naturformidling, servicefaciliteter (toilet, bad, køkken og lign.), depot og lignende. Bygningen må etableres i maks. 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 5 m. Bygningen skal placeres minimum 20 m fra åen.
 • I brinken kan der etableres broanlæg og mindre flydeplatforme med et samlet areal på maks. 300 m2.
 • Der må etableres en bygning nær broanlægget med faciliteter, der understøtter badning og sejlads. Bygningen kan fx indeholde omklædning, bad, sauna og lignende. Bygningen må have et samlet areal på maks.60 m2. Bygningen må etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 5 m. Dermed er der mulighed for at etablere en tagterrasse på bygningen.
 • I tilknytning til ovennævnte byggeri og anlæg må etableres mindre bygninger på maks. 20 m2 til opbevaring af udstyr og lignende, der understøtter områdets brug.
 • Inden for delområde Ib må der opføres mindre legehuse, legepladser, motionsredskaber og lignende i overensstemmelse med områdets anvendelse til rekreative formål.
 • I delområde Ia og Ib er der mulighed for at opstilles midlertidige flytbare salgsboder, der understøtter områdets rekreativ brug.
 
Delområde II skal friholdes for ny bebyggelse.
 
Der gives mulighed for følgende terrænregulering:
 • Indenfor delområde 1a, 1b og 1c er det tilladt at regulere +/- 75 cm.
 • Indenfor delområde 1a og 1b kan terrænet dog hæves op til kote 5,5 m indtil 20 m fra Gudenåen.
 • I delområde 1b er det tilladt at uddybe (opståede) vandhuller yderligere op til en vanddybde på 1,5 m. Formålet er at skabe gode levesteder for dyr og planter.
 
Vejadgang sker fra Gudenåvej.

Arkitektur

Ovennævnte bestemmelser sikrer, at den nye bebyggelse og anlæg indpasses i området.

Særlige forhold

Beskyttet natur: Dele af området er beskyttet natur (mose, sø og hede). Ændringer i tilstanden af den beskyttede natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttelseslinjer

Området er omfattet af Gudenåens åbeskyttelseslinje. Byggeri, terrænændringer, beplantning, belysning mv. inden for åbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Beskyttet vandløb og vandløbsloven

Gudenåen og dens brinker er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven at etablere byggerier mv. i åen og på brinker, samt hvis der ændres på terræn på disse arealer. Projekter til hængebro under brogade, broanlæg og ophalerplads, brinksikring og lignende kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Fredning (Trækstien, Gudenåen)

Fredningens hovedformål er at give offentligheden ret til færdsel langs Gudenåen mellem Kongensbro og Fladbro. Stien skal have et ubrudt forløb som vist på fredningskort. Alle anlæg/forandringer, der spærrer, omlægger eller ændrer forløb eller materialer af trækstien, vurderes at kræve dispensation fra fredningen ved Fredningsnævnet.
 
Den fredede træksti er i dag afbrudt af Brogade. I delområde I bliver der mulighed for at etablere en spang (flydebro) under Brogade, så trækstien kan fortsætte ubrudt mod øst.

Forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget ændres rammebestemmelserne. Anvendelsen forenkles til rekreativt område med fritids- og friluftsaktiviteter samt regnvandsbassiner o.lign. Der kan alene opføres mindre bebyggelse, som understøtter områdets rekreative og formidlingsmæssige anvendelse.
 
Samtidig slettes særbestemmelsen, om at der skal friholdes en bræmme på 5 m fra Møllebækken til 30 m fra Brogade og på min. 2 m på de 30 m nærmest Brogade.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idrætspark.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra primo september 2020 til primo oktober 2020. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i november/december 2020 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet Åpromenaden i Bjerringbro og igangsætte udarbejdelse af et projektforslag for projektet. Bjerringbro Elværksforening har siden givet tilsagn om at støtte projektet med 3,6 mio. kr. Der er nu opnået en samlet finansiering på 8,53 mio. kr. efter fondsmoms. Det samlede projekt vist i bilag 2 vurderes at koste 11,3 mio. kr. at realisere.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 18/40271

Resume

Forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 24. april til den 19. juni 2020.
 
Der er kommet 2 høringssvar. Høringssvarene handler især om trafikale forhold, indblik og bæredygtighed. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. november 2019 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen og idéfase.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. februar 2020 (sag nr.    10) at fortsætte planlægningen og svare på høringssvar fra idéfasen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2020 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 511 for Overlund Skole ved Gl. Randersvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 30 har der været 4 ugers idéfase i perioden fra den 21. november til den 19. december 2019, og der blev holdt et borgermøde den 2. december 2019 på Overlund Skole. Der kom 10 høringssvar.
 
Høringssvarene er behandlet i Teknisk Udvalg den 29. januar 2020 (sag nr. 7) og på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 10).

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 511 og tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 24. april til den 19. juni 2020. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar handler om den øgede trafik på Gl. Randersvej og placeringen af parkeringsarealer i lokalplanområdet samt de trafiksikkerhedsmæssige bekymringer vedrørende disse forhold. Forvaltningen vurderer, at de trafikale forhold håndteres efter vejloven i det sideløbende vejprojekt for området (omtalt under økonomiske forhold og konsekvenser).
 
Et andet høringssvar omhandler DGNB-certificering af projektet samt biodiversitet i skolens uderum. Forvaltningen vurderer, at både DGNB-certificering og den konkrete programmering og indretning af skolens uderum er en del af projekteringen af projektet, mens lokalplanen primært har til formål at muliggøre tiltagene. Forslag om vild natur og skolehaver er tilføjet i lokalplanen, hvormed høringssvaret imødekommes delvist.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 511

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for skole, idrætshal, fritidstilbud og lignende. Vejadgang sker fra Gl. Randersvej.
 
Der defineres to sammenhængende byggefelter i en afstand af 25 og 70 meter til vejskel mod Gl. Randersvej, hvor der kan bygges i op til henholdsvis 4 etager/20 meter og 5 etager/25 meters højde. Mod adgangsvejen mod øst har byggefelterne ligeledes en afstand på 25 meter, mens der til den øvrige lokalplanafgrænsning skal holdes en afstand på 10 meter.
 
Der kan indenfor byggefelterne etableres et bruttoetageareal på op til 24.000 m² svarende til ca. 55 % for området som helhed.
 
Principper for vejadgange samt stiforbindelser i lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslaget, ligesom krav til parkering er defineret. Desuden skal planen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken og trafiksikkerheden i området. Dette sker ved krav om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. Randersvej samt krav om stiforbindelser til og fra området.
 
Derudover planlægges der sideløbende med lokalplanprocessen trafikale tiltag i området. Disse er behandlet som en separat sag og nævnt under Økonomiske forhold og konsekvenser.

Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde, VIBØ.A1.07_T30, hvor der kan planlægges for offentlige formål som f.eks. skole, SFO, idrætshal mv. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager og 25 meters højde, mens bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 60 %.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udover udgifter til etablering af skole og hal er der udgifter for Viborg Kommune til trafikale ændringer i området så som:
 • forlængelse af dobbeltrettet fællessti på Gl. Randersvej fra Spangsbjerg Alle til Klostermarken,
 • etablering af rampe øst for tunnelen under Randersvej mellem Skolevej og Tværvej,
 • etablering af hastighedsdæmpende forareal med helleanlæg på Gl. Randersvej umiddelbart foran skolen, og
 • etablering af vejbump på Gl. Randersvej henholdsvis øst og vest for skolens forareal.
 
Skitse- og trafikplan for området er behandlet separat i Teknisk Udvalg den 25. marts 2020 (sag nr. 11) og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 (sag nr. 15).
 
De trafikale tiltag i området indgår i oplæg til Budget 2021-2024 vedtaget i Teknisk Udvalg den 24. juni 2020 (sag nr. 3).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen.
 
Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/45907

Resume

Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Formålet med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget for den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Frederiks, mens den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Mønsted, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, idet udvalget efterfølgende vil se på behov og muligheder for udlæg af yderligere erhvervsområde i området nord for Trehusevej, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted i kommuneplanen. Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (sag nr. 9) at fremlægge forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Udviklingsplanerne for Frederiks og Mønsted har det til fælles, at de er udarbejdet på baggrund af det forarbejde, herunder offentlige borgermøder, som har fundet sted forud for de områdefornyelser, der gennemføres i løbet af 2020-2022 i de to byer.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslagene til lokale udviklingsplaner i dialog med de lokale udviklingsgrupper.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Der var oprindeligt planlagt afholdelse af offentlige borgermøder i både Frederiks og Mønsted i løbet af høringsperioden, men det var på grund af COVID-19-situationen ikke muligt.
 
Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Frederiks. Høringssvarene handler om afgrænsning af bymidten i Frederiks og om erhvervsområde og zoneforhold nord for Trehusevej.
 
Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Mønsted. Høringssvarene omhandler især den del af planforslaget, som omdanner en del af kommuneplanens rammer for et boligområde til en ramme med rekreativt formål, herunder mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Et af høringssvarene er således en underskriftindsamling med 150 underskrifter imod placering af et klimatilpasningsprojekt. Der er afholdt dialogmøde om denne del af planens indhold med de borgere, som har sendt et høringssvar og/eller er en del af initiativgruppen til underskriftsindsamlingen. Den videre planlægning af regnvandsbassinet afventer en endelig beregning fra Energi Viborg om behovet for bassinet, herunder mulighed for en alternativ placering.
 
Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at planforslaget for Frederiks vedtages, mens den del af planforslaget der omhandler Mønsted udsættes.
 
Høringssvarene til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene til den del af planforslaget, som omhandler Frederiks, er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Frederiks er en bekymring om monopol på dagligvarehandel som følge af udvidelsen af kommuneplanens afgrænsning af bymidten i Frederiks. Den justerede afgrænsning af bymidten i Frederiks gør det muligt for en eksisterende dagligvarebutik at udvide, men udelukker ikke, at andre butikker kan etableres. Eksempelvis er lokalplan nr. 493, som blandt andet giver mulighed for etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på op til 1200 m2, uudnyttet.
Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Frederiks handler om udlæg af erhvervsområde, herunder ændring af zoneforhold, på arealet nord for Trehusevej, og henviser til, at det beregnede arealbehov i Kommuneplan 2017-2029 viser, at der ikke er behov for nyt areal til hverken boliger eller erhverv i planperioden. Det fremgår som en del af udviklingsplanen, at byrådet vil arbejde for at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområdet nord for Trehusevej. Arealet er i dag beliggende i landzone og udlagt som erhvervsområde FRED.E2.02 og erhvervsområde FRED.E2.01 i kommuneplanen. Planforslaget ændrer således ikke den allerede gældende planlægning, ligesom et område kun kan overføres fra landzone til byzone ved lokalplanlægning ikke ved kommuneplanlægning. Idet arealet allerede i dag er udlagt som erhvervsområde, er der ikke tale om nye udlæg, jf. det beregnede arealbehov i Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget for Frederiks vedtages uændret, mens den del af planforslaget, der omhandler Mønsted, helt udgår indtil videre.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner Frederiks og Mønsted.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Frederiks erstatter den tidligere byskitse, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
Bilag

Sagsid.: 19/27660

Resume

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020. Formålet med tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt en udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde i kommuneplanen.
 
Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget for den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Skals, mens den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk samt udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde, udsættes.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde, udsættes,
 
2. at forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 vedtages endeligt, og
 
3. at bilag 3 Notat med behandling af høringssvar sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive (byrådets møde den 11. oktober 2017, sag nr. 1). Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så den sker samtidig med, at der udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner. De lokale udviklingsplaner vil indgå i kommuneplanen og indarbejdes gennem kommuneplantillæg. Proceduren for planprocessen er godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019 (sag nr. 4).
 
Formålet med tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner for Skals og Hjarbæk i kommuneplanen samt at udvide landsbyafgrænsningen af Vorde. Byrådet besluttede den 18. marts 2020 (sag nr. 8) at fremlægge forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017 2029 i offentlig høring i 8 uger.
 
Forslag til kommuneplantillægget fremgår af bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Skals har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Skals samt videre bearbejdning af de indkomne ideer i en række lokalt nedsatte arbejdsgrupper.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan for Hjarbæk har taget udgangspunkt i et lokalt forankret forarbejde, herunder offentlige borgermøder. Dette forarbejde har resulteret i en borgerplan, som er blevet udarbejdet i regi af den lokale borgerforening i løbet af foråret 2019.
 
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslagene til lokale udviklingsplaner i løbende dialog med de lokale udviklingsgrupper i Skals og Hjarbæk.
 
Forslaget om udvidelse af landsbyafgrænsningen af Vorde beror på en konkret ansøgning.

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 2. april 2020 til den 28. maj 2020.
 
Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Skals. Høringssvarene handler om bebyggelsens højde på Skalma-grunden, implementeringen af udviklingsplanen for Skals, et ønske om arealudvidelse af Skals Naturpark.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde. Høringssvaret handler om en tidligere fremsendt ansøgning om justering af kommuneplanens rammer.
 
Der er i høringsperioden kommet 10 høringssvar til den del af planforslaget, som omhandler den lokale udviklingsplan for Hjarbæk. Landdistriktsudvalget har på sit møde den 2. juni 2020 (sag nr. 1) behandlet en sag om Anvendelse af budget for udmeldt statslig ramme for Landsbyfornyelse 2020, hvor udvalget kunne træffe beslutning om, hvorvidt Hjarbæk skulle udvælges til realiseringsplan. Landdistriktsudvalget besluttede på mødet at udskyde stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk, da det er oplevelsen, at den interne uenighed i byen er for stor. Stillingtagen til realiseringsplan for Hjarbæk vil afvente et politisk, åbent møde med byen med henblik på en efterfølgende proces med det formål at søge at opnå enighed. Udvalget lægger vægt på en stor grad af enighed for at udløse midler. Mødet afholdes, når det er muligt i forhold til corona-situationen.
 
Forvaltningen foreslår, at planforslaget for Skals vedtages, mens den del af planforslaget der omhandler Hjarbæk og Vorde udsættes.
 
Høringssvarene til planforslaget er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene til den del af planforslaget som omhandler Skals er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger og et forslag til byrådets svar til disse.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals handler om et ønske om, at der kun bygges i et plan på Skalma-grunden. For den mest bynære del af Skalma-grunden ændres rammebestemmelserne ikke med planforslaget, mens det nye rammeområde syd herfor udlægges til blandet boligformål (åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse) med
maksimalt 2 etager og maksimal højde på 8,5 m. Hvis planerne om at opføre boliger på arealet skal realiseres, kræver det en lokalplan. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals kvitterer for samarbejdet og fremfører endvidere synspunkter og konkrete forslag til det videre arbejde med implementeringen af udviklingsplanen. Kommuneplanen medfører ikke handlepligt, men forpligter byrådet til at fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til den lokale udviklingsplan for Skals er et synspunkt om, at Nørreballe bør kobles bedre sammen med resten af byen ved at gøre et areal, beliggende mellem Nørreballe og Vestervænget, til en del af den kommende Skals Naturpark. Der er tale om et areal, som ikke ejes af Viborg Kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planforslaget eller udviklingsplanen.
 
Et høringssvar til udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde handler om tidligere fremsendt ansøgning om justering af kommuneplanens rammer. Høringssvaret henviser dels til lokalplan 318, gældende for et areal i Løgstrup by, og dels til et konkret udstykningsforslag til yderligere 5-6 grunde udenfor landsbyafgrænsningen af Vorde. Forvaltningen foreslår, at en konkret ansøgning herom bør indgå i en samlet vurdering af behovet for udvidelsen af landsbyafgrænsningen af Vorde, og at planforslaget derfor udsættes.
 
Der er ikke vedlagt bilagsnotat med forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse, da planforslaget for Skals vedtages uændret, mens den del af planforslaget der omhandler Hjarbæk og Vorde helt udgår indtil videre.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. De lokale udviklingsplaner udarbejdes og vedtages løbende.
 
I en lokal udviklingsplan tages der afsæt i byens særpræg og styrker. Udviklingsplanerne indeholder en liste over fysiske og strukturelle tiltag og beskriver, hvilke planlægningsmæssige tiltag byrådet vil prioritere at arbejde for, herunder også om der er behov for ændring af gældende planlægning eller igangsætning af ny planlægning.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplaner Skals og Hjarbæk samt at udvide landsbyafgrænsningen af Vorde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Skals erstatter den tidligere byskitse, der på byrådets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) er vedtaget som en del af Kommuneplan 2017-2029.
 
Bilag

Sagsid.: 19/24703

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har udarbejdet et forslag til en fysisk helhedsplan for Ellekonebakken, hvori der - udover renovering af boligafdelingen indgår forslag til byudviklings- og infrastrukturtiltag såvel inden for som uden for boligafdelingens grundareal. En række af disse delprojekter forudsætter Viborg Kommunes medvirken, dels som myndighed og dels som potentiel bygherre.
 
I denne sag orienteres om de enkelte delprojekter i planen. Hvor det er muligt estimeres økonomiske overslag over forventede udgifter for Viborg Kommune. Orienteringen kan i givet fald indgå i den videre budgetlægning. I sagen fremlægges desuden forslag til beslutning om Viborg Kommunes deltagelse i en forundersøgelse af et Hærvejshus.
 
Det konkrete indhold i forslaget til fysisk helhedsplan er ikke administrativt og politisk behandlet i Viborg Kommune. Forslaget skal godkendes af Boligselskabet Sct. Jørgens afdeling 8, Ellekonebakken inden planen kan forelægges Viborg Byråd, jf. lov om almene boliger.
 
Denne sagsfremstilling behandles (som orienteringssag) indledningsvis i Teknisk Udvalg og videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet for så vidt angår den samlede Helhedsplan for Ellekonebakken. Sagsfremstillingen omhandlende (beslutningssag) kommunens konkrete deltagelse i en forundersøgelse vedrørende Hærvejshus behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derfor nedenstående opdelte indstilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og videresendes til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et Hærvejshus, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation. 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og videresendes til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et Hærvejshus, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune skal indgå i et samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen om en ansøgning om støtte til en forundersøgelse om etablering af et Hærvejshus, herunder
 
2. at Viborg Kommune yder 200.000 kr. i medfinansiering til forundersøgelsen, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af driftsbeløbet afsat til ghetto-puljen
under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Administrativ organisation.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg blev mundtligt orienteret om det foreløbige indhold i den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken på mødet den 18. september 2019 (sag nr. 13)
 
Byrådet gav på mødet den 20. november 2019 (sag nr. 11) tilsagn til skema A (renovering) på betingelse af afdelingsmødets (senere) godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken, herunder nedrivning af 28 boliger.

Inddragelse og høring

Den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken har løbende været drøftet i den tværgående projektgruppe for Ellekonebakken det gode liv i fællesskab.
 
Den 19. februar 2020 afholdtes et orienteringsmøde for kommunens forvaltning og eksterne interessenter omkring Ellekonebakken med status på den fysiske helhedsplan og på prøvehandling med ny kommunal organisering og etablering af myndigheds- og indsatsteam for Ellekonebakken.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er i gang med at tilrettelægge en beboerdemokratisk proces med henblik på godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken på et afdelingsmøde medio september 2020. Et forslag til fysisk helhedsplan skal godkendes af afdelingen inden planen kan forelægges Viborg Byråd, jf. lov om almene boliger.

Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er i dialog med Landsbyggefonden og Viborg Kommune om en fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ellekonebakken. Boligselskabet ønsker med planen at skabe en blandet og attraktiv bydel, at åbne Ellekonebakken op for den omkringliggende by, og at skabe tilgængelighed og fællesskaber mellem områdets beboere.
 
Arbejdet med helhedsplanen blev udløst af, at afdeling 8, Ellekonebakken i 2018 blev udpeget som ghetto. Ellekonebakken er i 2019 efter ét år kommet af ghettolisten. Formålet med helhedsplanen er nu at undgå, at Ellekonebakken kommer på ghettolisten igen og risikere at blive der i 4 fortløbende år og dermed komme på den hårde ghettoliste (som reglerne er pt.)
 
Forslag til Helhedsplan Ellekonebakken binder byen sammen fremgår af bilag nr. 1. Boligselskabet har udarbejdet en oversigt over planens forslag til henholdsvis ny infrastruktur og nye funktioner (destinationer) i området i og omkring Ellekonebakken. Af oversigten fremgår desuden Boligselskabets forslag til samarbejdspartnere og finansiering. Oversigten fremgår af bilag nr. 2.
 
Hærvejshus
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker at bygge et Hærvejshus som et nyt bydelshus i Viborg Sydby placeret på Ellekonebakken. Hærvejshuset skal bidrage til at understøtte den igangværende og ambitiøse omdannelse, der har til formål at gentænke og forandre Ellekonebakken.
 
Visionen er at styrke bydelens sammenhæng med byen og skabe en blandet bydel både socialt og fysisk hvor beboere og besøgende mødes på tværs af kulturelle, økonomiske og sociale skel.
 
Forvaltningen vurderer, at indsatsen i området kræver en stærk koordineret, tværgående og nærværende indsat fra kommune og boligselskab. For Viborg Kommune vil en fremskudt indsats i et evt. Hærvejshus kunne styrke, dels medarbejdernes kendskab til området og dets beboere, dels styrke relationen og tilliden mellem medarbejdere og beboere.  
 
Der er udarbejdet oplæg til ansøgning til Realdania vedrørende støtte til udarbejdelse af en forundersøgelse af et Hærvejshus. Der er et ønske om, at forvaltningen i Viborg Kommune involveres, og at Viborg Kommune støtter med ¼ af budgettet til en forundersøgelse: kr. 200.000. Boligselskabets andel: kr. 200.000. Realdania ansøges at bidrage med kr. 400.000. 
Forundersøgelsen skal danne grundlag for en beslutning om, om der skal etableres et Hærvejshus.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer at igangsætte projektering og udbud af renoveringsdelen oktober 2020 med henblik på realisering i årene 2022-2025. Det er en forudsætning, at helhedsplanen forinden er godkendt på Ellekonebakkens afdelingsmøde. Nedrivningen af 28 boliger skal desuden godkendes af Boligministeriet.
 
Boligselskabet ønsker, at den nødvendige kommune- og lokalplanlægning for helhedsplanens øvrige byudviklings- og infrastrukturtiltag igangsættes, når afdelingsmødets godkendelse af helhedsplanen foreligger.
 
Forud for igangsætning af planlægningen er det nødvendigt, at der er taget politisk stilling til, hvilke projekter i helhedsplanen, der skal indgå i planlægningen, samt til behovet for finansiering. Efter afdelingens godkendelse af helhedsplanen forventer forvaltningen at forelægge en sag for Byrådet, hvor det konkrete indhold af planlægningen afklares.
 
En endeligt vedtaget lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg forventes at kunne foreligge ca. et år efter politisk igangsætning med forbehold for behov for miljørapport eller andet, der kan forlænge behandlingstiden.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at indsende ansøgning til Realdania om støtte til forundersøgelse af et Hærvejshus så snart, der foreligger en politisk beslutning om Viborg Kommunes deltagelse heri. Den endelige forundersøgelse forventes at kunne foreligge til politisk behandling ca. 6 mdr. herefter.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Landsbyggefonden har givet tilsagn på ca. 486 mio. kr. til renovering af Ellekonebakken. Viborg Kommune bidrager med ca. 760.000 kr., som finansieres via puljen til kapitaltilførselssager. Landsbyggefonden har derudover bevilliget ca. 27 mio. kr. til anlæg af interne stier og torvearealer mv. på Boligselskabets grundareal.
 
Der er ikke afsat midler i kommunens budget til hel eller delvis medfinansiering af de foreslåede byudviklings- og infrastrukturtiltag. En oversigt over delprojekter, der må forventes at medføre kommunale udgifter til anlæg og/eller drift, fremgår af bilag nr. 3. Estimerede økonomiske overslag fremgår, hvor det er muligt. De væsentligste kommunale delprojekter omfatter:
 • Ny stibro X over Indre Ringvej. Overslag: 7 -12 mio. kr.
 • Ny vejadgang fra rundkørsel ved Indre Ringvej til Guldstjernevej. Overslag: 10-17 mio. kr.
 • Ny stiforbindelse fra stibro ved Ellekonebakken til Banebyen: Overslag: 10-14 mio. kr.
 
Finansieringen af forundersøgelsen af et Hærvejshus foreslås fordelt med kr. 200.000 til Boligselskabet Sct. Jørgen og kr. 200.000 til Viborg Kommune. Realdania ansøges at bidrage med kr. 400.000. Forslag til finansiering af en eventuel efterfølgende realisering af et Hærvejshus vil indgå i forundersøgelsen.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at den del af helhedsplanen for Ellekonebakken, der omhandler renovering af boliger og udearealer, kan ske inden for gældende planlægning. Flere af de øvrige foreslåede nye funktioner og infrastrukturelementer er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Det vil derfor forudsætte, at der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for at kunne realisere forslagene om f.eks. dagligvarebutik, hærvejs-/bydelshus, outdooraktiviteter i grusgraven, eventuelle nye boliger i området, ny vejadgang fra Indre Ringvej mv.
 
Viborg Kommune ejer en del af det areal, hvor der foreslås etableret en dagligvarebutik samt hele det areal, hvor der foreslås placeret et hærvejs-/bydelshus og pulspark. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ejer en del af det areal, hvor der foreslås etableret ny vejadgang fra rundkørslen på Indre Ringvej. Udbudsforhold og fremtidige ejerforhold vedr. grundarealer skal undersøges nærmere.
Bilag

Sagsid.: 20/19714

Resume

Der er konstateret vandindtrængning i betonkonstruktionen på parkeringsanlægget på Preislers Plads, hvilket skaber behov for renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader. På budgettet for 2020 og 2021 er der afsat midler til renoveringen. Der søges nu om anlægsudgiftsbevilling med henblik på at igangsætte de indledende arbejder i indeværende år.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg med rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på 17.734.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2020

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 17.734.000 kr. til kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg med rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021, og
 
2. at udgiften på 17.734.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 22. april 2020 (sag nr. 18), besluttet at fremrykke projektet vedrørende renovering af Preisler Plads. Baggrunden herfor er, at byrådet ønsker at understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med Corona-krisen. Årsagen til det planlagte renoveringsprojekt er, at der tidligere ved en grundig undersøgelse blev konstateret vandindtrængning gennem dele af betonkonstruktionen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en omfattende renovering for at sikre parkeringsanlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader.
 

Inddragelse og høring

Under udførelsen vil det blive sikret, at så mange parkeringspladser som muligt er tilgængelige. Behov for større inddragelse af parkeringspladser koordineres med de omkringliggende interessenter. Parkeringsanlægget er en central plads for de mange aktiviteter, der foregår i området omkring midtbyen. Arbejdet med renovering påbegyndes først, når det nye parkeringsanlæg på Fischers Plads er åbnet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har fået udarbejdet en grundig undersøgelsesrapport af parkeringsdækkets tilstand. Rapporten indeholder en række anbefalende tiltag for at sikre parkeringsanlægget mod mere alvorlige skader. Med udgangspunkt i de anbefalede tiltag udarbejdes et projektmateriale til renovering af parkeringsanlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det er planlagt, at der gennemføres et rådgiverudbud i august 2020 med forbehold for byrådets endelige godkendelse og de videre arbejder efter følgende tidsplan:
Rådgiverkontrakt  september 2020
Forundersøgelser  september oktober 2020
Projektering   november 2020 januar 2021
Entreprenørudbud februar 2021
Licitation  marts 2021
Anlægsperiode april september 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Til projektet er der afsat 17.734.000 kr. på kontoen Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg. I 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. og et resterende rådighedsbeløb på 16.721.000 kr. i 2021.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/27749

Resume

Forvaltningen har, som den økonomiske del af tilsynet, gennemgået regnskaberne mv. for 2018 for de almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2018 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og
friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2018 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tilsynets omfang 
Tilsynet har omfattet følgende enheder:
 • Bjerringbro Andelsboligforening
 • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Viborg Amt
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening.
 
Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted i en anden kommune.
 
Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2018 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende:
 • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2018 31. juli 2019)
 • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen
 • Seniorbofællesskabet Egely
 • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
 • Klejtrup Friplejehjem
 • Friplejehjem, Bofællesskabet Hjertebo
 • Frederiks Friplejehjem
 
Tilsynets udførelse
Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer. Styringsdialogmødet omfatter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg også Bjerringbro Andelsboligforening og for Boligselskabet Viborg også Merkurkollegiet. Grundlaget for styringsdialogmøderne er bl.a. boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter, regnskaber samt dokumentationsmateriale i øvrigt.
 
Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.  
 
Nedenfor fremgår forvaltningens bemærkninger til regnskabsgennemgangen.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
I forbindelse med gennemgangen af regnskabet fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg (BSJ) er der konstateret nogle opmærksomhedspunkter. I den forbindelse blev der afholdt et regnskabsmøde med BSJ, hvor opmærksomhedspunkterne blev drøftet.
 
På mødet blev det aftalt, at BSJ skulle følge op på nedennævnte punkter:
 
 1. Regnskab
  BSJ sender en kort redegørelse vedr. regnskab 2018 herunder forklaringer til *egenkapitalen, disponibel dispositionsfond og mellemregninger samt udviklingen for de kommende år.
   
  Viborg Kommune har som aftalt modtaget BSJs redegørelse for regnskab 2018.
 
 1. Ved udgangen af 2018 udgjorde mellemregningerne 98 mio. kr.
  BSJ oplyser, at udlæg via mellemregninger primært består af udlån til byggesager til BSJ`s afdelinger. Det er BSJ`s målsætning, at ved udgangen af 2021 er mellemregningerne nedbragt til maksimalt 50 mio. kr.

  Kommentar i revisionsprotokollatet fra BSJ`s revisor: Vi har ikke konstateret risiko for tab. Vi anbefaler nedbringelse af hovedselskabets udlån.
   
 2. BSJ`s disponible dispositionsfond ligger på et markant lavere niveau end landsgennemsnittet og samtidig ligger den under Landsbyggefondens udmeldte niveau pr. lejemålsenhed. 
  BSJ mener ikke niveauet er kritisk, men har en målsætning om at hæve niveauet. BSJ`s bestyrelse har fastsat at niveauet for den disponible dispositionsfond bør ligge på 60% af Landsbyggefondens udmeldte niveau. BSJ vil fortsat følge udviklingen af niveauet af den disponible dispositionsfond tæt.

  Kommentar i revisionsprotokollatet fra BSJ`s revisor: Ingen væsentlige bemærkninger.
 
 
 1. Byggeregnskaber
  Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg sikrer sig, at Viborg Kommune har modtaget byggeregnskaberne vedr. afdeling 116, Nytorv og 801, Østervang/Østerled i Rødkærsbro inden 1. juli 2020.

  Byggeregnskabet for afdeling 801, Østervang/Østerled i Rødkærsbro er modtaget, men byggeregnskabet for afdeling 116, Nytorv mangler fortsat.
 
 1. Ustøttede afdelinger
  Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser at alle ustøttede afdelinger er eller har været i balance med undtagelse af Karnapgården.
  Viborg Kommune har efter mødet modtaget et nyt budget 2020 for Karnapgården.

  Viborg Kommune behandler i øjeblikket budgettet for 2020 vedrørende Karnapgården. Der er sendt spørgsmål til BSJ, som der afventes svar på.
   
Viborg Kommune følger løbende op på ovenstående tre punkter bl.a. i forbindelse med gennemgang af de kommende regnskaber.

*Egenkapitalen består af den disponible dispositionsfond og arbejdskapitalen. Den disponible dispositionsfond er redegjort for under punkt 1b.

Den selvejende institution Merkurkollegiet
Boligselskabet Viborg er administrator for Merkurkollegiet (MK).
 
Der har den 30. april 2020 været et møde med deltagere fra Merkurkollegiet, Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune, hvor Merkurkollegiets økonomiske situation blev drøftet.
 
På mødet blev følgende drøftet:
 
 1. Udlejning
  Merkurkollegiet har billige boliger og disse er pt. fuldt ud udlejet
   
 2. Renovering
  Der er behov for, at tag og vinduer bliver udskiftet, og af hensyn til huslejeniveauet er der ikke henlagt tilstrækkelig til vedligeholdelse. MK oplyser samtidig, at det ikke er muligt at optage et realkreditlån, da kollegiet er finansieret med et indexlån, som først udløber i 2036, og at udskiftningen af tag og vinduer derfor kræver ekstern finansiering.
   
 3. Ansøgning om ekstern finansiering og plan for genopretning
  På mødet blev det aftalt, at MK sender en konkret ansøgning og en plan for genopretning af økonomien. Ansøgningen skal omfatte en realistisk vurdering af udlejningssituationen, og der skal indregnes passende henlæggelser til den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/1664

Resume

 

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Mødelisten blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag

Sagsid.: 20/24593

Resume

Byrådet er forpligtet at fremlægge en strategi for den fysiske arealanvendelse og udvikling af kommunen en planstrategi. Sagen lægger op til en drøftelse af strukturen for en planstrategi for Viborg Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at indhold og proces for udarbejdelse af planstrategi godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 23. september 2015 (sag nr. 5) at vedtage Udviklingsstrategi 2015. Planstrategien og Lokal Agenda 21 var integreret i udviklingsstrategien og lagde op til, at der i den efterfølgende kommuneplanlægning gennem en rullende planlægning skulle være fokus på emnerne: Infrastruktur, Byudvikling, Landdistrikter, Områder til energiproduktion, Den grønne struktur og Områder til store oplevelser.
 
Byrådet besluttede den 19. december 2018 (sag nr. 36) at vedtage Sammenhængsmodellen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget havde en indledende drøftelse af planstrategi på et seminar den 20.-21. februar 2020.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Sammenhængsmodellen erstatter en række politikker og strategier som styringsredskab. Sammenhængsmodellen kan imidlertid ikke erstatte den planlovspligtige planstrategi.
 
En planstrategi indeholder byrådets vurdering af og strategi for den brede og langsigtede fysiske udvikling af kommunen samt beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen.
 
Planstrategien er sammen med kommuneplanen et stærkt værktøj til at anvise byrådets hensigt for prioriteringen af kommunens arealer både i byerne og i det åbne land. Og i Viborg Kommunes tilfælde kan planstrategien anvise, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte Sammenhængsmodellen.
 
Planstrategi for Viborg Kommune
Forvaltningen foreslår, at en planstrategi for Viborg Kommune har særligt fokus på følgende emner:
 • Byudvikling og mobilitet
 • Detailhandel
 • Erhverv
 • Grøn omstilling
 • Landdistrikter
 • Natur
 
Disse emner foreslås ud fra, at de har været omdrejningspunktet for en række konkrete sager i den nuværende planperiode og også vurderes at blive det i den kommende. Desuden vurderer forvaltningen, at disse emner kan bidrage til at understøtte Sammenhængsmodellen.
 
Forvaltningen foreslår, at der indenfor hvert emne gives:
 • en vurdering af udviklingen i form af forudsætninger og oversigt over vedtaget planlægning
 • en strategi for udviklingen i form af emnets relation til Sammenhængsmodellens visioner og målsætninger samt handlinger (f.eks tema-tillæg) til at understøtte disse.
 
Forslag om revisionsbeslutning
I forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 besluttede byrådet, at kommuneplanlægningen skal ske som rullende planlægning. Dette indebærer, at den egentlige revision af kommuneplanen har form af ajourføring, hvor der samles op på eventuelle fejl og mangler samt på ønsker. Revisionen suppleres efterfølgende af planlægning for emner eller geografiske områder som tillæg til kommuneplanen.
 
Forvaltningen foreslår, at en planstrategi for Viborg Kommune viderefører den tidligere beslutning om rullende planlægning.
 
Lokal Agenda 21
Den planlovspligtige strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling har traditionelt været integreret i udviklingsstrategiens afsnit om kommuneplanlægningen.
 
Forvaltningen vurderer, at planlovens krav til at fastlægge politiske målsætninger indenfor fem indsatsområder som en strategi for en bæredygtig udvikling i tilstrækkelig grad er opfyldt med Sammenhængsmodellen og kataloget for indsatser indenfor den grønne omstilling.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at en planstrategi for Viborg Kommune alene indeholder en henvisning til byrådets målsætninger og indsatser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslag til tidsplan for Planstrategi 2021
Temadrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget  ultimo 2020
Temadrøftelse i byrådet    ultimo 2020
Temadrøftelse i byrådet    ultimo 2020
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2021  primo 2021
Offentlig høring af forslag til Planstrategi 2021  primo 2021
Endelig vedtagelse og offentliggørelse af Planstrategi 2021 medio 2021
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen en planstrategi. En planstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Det fremgår af planlovens § 23a.
 
En planstrategi er en forudsætning for at kunne vedtage en kommuneplan. En kommuneplan skal revideres hvert 4. år. En kommuneplan er ikke bindende for borgere. Den forpligter derimod byrådet, idet byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Det fremgår af planlovens § 12.
 
Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Lokal Agenda 21 indenfor følgende indsatsområder:
1)     Mindskelse af miljøbelastningen,
2)     fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
3)     fremme af biologisk mangfoldighed,
4)     inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
5)     fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
Det fremgår af planlovens § 33a.

Sagsid.: 20/23413

Resume

Midtjysk Brand & Redning har behov for permanent lagerkapacitet ved brandstationen i
Silkeborg. Der ønskes opført en kold hal i umiddelbar tilknytning til brandstationen som erstatning for nuværende lejeløsning, der ikke kan videreføres.
 
Beredskabskommissionen har behandlet emnet på sit møde den 8. juni 2020 (sag nr. 4) og indstiller til Silkeborg og Viborg Kommuner, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af opførelsen af lagerhallen.
 

Indstilling

Med baggrund i indstillingen fra Beredskabskommissionen foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en tillægsbevilling til Midtjysk Brand & Redning i 2020 til opførelse af en kold lagerhal således, at Viborg Kommune bevilliger 812.000 kr., jf. ejerfordelingen i samordningsaftalen og baseret på indbyggertallene pr. 1.1.2020 (Silkeborg Kommune bevilliger 788.000 kr.),
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 812.000 kr. til kontoen Lagerhal, Midtjysk Brand & Redning med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 812.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Nye jordkøb.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en tillægsbevilling til Midtjysk Brand & Redning i 2020 til opførelse af en
kold lagerhal således, at Viborg Kommune bevilliger 812.000 kr., jf. ejerfordelingen i
samordningsaftalen og baseret på indbyggertallene pr. 1.1.2020 (Silkeborg Kommune
bevilliger 788.000 kr.),
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 812.000 kr. til kontoen Lagerhal, Midtjysk
Brand & Redning med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 812.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen Nye jordkøb.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nedenstående beskrivelse af sagen fremgår af sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens møde den 8. juni 2020:
 
På mødet i Beredskabskommissionen den 2. marts 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes finansieringsforslag indeholdende beregning af reducerede omkostninger ved ophør af løbende transport af varer til og fra nuværende fjernlager.
 
Midtjysk Brand & Redning har et større lagerbehov i forbindelse med værkstedsdriften på
brandstationen i Silkeborg særligt til opbevaring af vinter/sommerdæk til Silkeborg Kommunes vognpark som serviceres hos Midtjysk Brand & Redning.
 
I de senere år har der været en aftale med Teknisk Skole om leje af lagerplads i naboejendommen. Denne kan ikke videreføres, da lokalerne nu er nedrevet. P.t. er der indgået
aftale om leje af containere som midlertidig løsning hvilket ikke er en holdbar løsning i
forhold til arbejdsmiljø og i forhold til det udtryk det giver for de kommende naboer på
Birkeskrænten.
 
Muligheden for at indgå andre lejemål er afsøgt, men har vist sig at være ufordelagtigt på
grund af for høje lejepriser i lokalområdet (nuværende markedsniveau 135.000 årligt) og for
stor afstand til værkstedsfaciliteterne.
 
Der er derfor behov for en permanent løsning i form af en kold hal i umiddelbar nærhed af
brandstationen - vest for værkstedsområderne og mellem brandstation og de nuværende
Teknisk Skoles bygninger.
 
Der er indhentet tilbud på opførelse af hal fra 3 tilbudsgivere. Laveste tilbudspris er 1.460.000
kr. hvortil der skal tillægges 10% til uforudsete udgifter svarende til i alt ca. 1.600.000 kr.
 
Der er undersøgt en finansieringsløsning via leasing, da Midtjysk Brand & Rednings budget til
bygningsvedligehold udgør i alt 193.000 kr. årligt i 2021, og skal dække alt vedligeholdelsesarbejde på de to hovedstationer og 5 deltidsstationer, hvilket er et meget lavt
niveau.
 
Samtidig indeholder den investeringsplan, der blev vedtaget i forbindelse med Midtjysk Brand & Rednings dannelse, alene køretøjer, og dermed ikke andre anlæg, herunder bygninger.
 
Efter rådgivning fra økonomiafdelingen i administrationskommunen kan en leasingløsning ikke
anbefales, da den vil påvirke ejerkommunernes låneramme. Der anbefales fra økonomiafdelingen i stedet en éngangsbevilling, alternativt fordelt over en årrække, forudsat
at likviditetssituationen muliggør det.
 
Sidstnævnte er imidlertid ikke realistisk pga. det nuværende budgetbeløb til bygningsområdet,
jf. ovenstående. Derfor foreslås en éngangsbevilling fra ejerkommunerne efter gældende
fordelingsnøgle.
 
Prisen ved opførelse af egen hal skal ses i forhold til den anførte markedslejepris på 135.000
kr. årligt. En lejeordning vil på 12 år koste det samme som en permanent løsning, der
forventes at have en levetid på 30 år.
 
En permanent løsning vurderes fremadrettet at medføre sparede lønomkostninger på 70.000
kr. årligt som følge af reduceret transport af varer til hidtidigt fjernlager. De sparede
ressourcer kan i stedet anvendes til forbedret bygningsvedligehold.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er indstillet, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af kontoen til nye jordkøb. Der er i budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 oplyst, at der forventes køb af jord i 2020 for 20 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/15419

Resume

Der er udarbejdet en overordnet plan for gennemførelse af Borgermåling 2020 i forbindelse med opfølgning på målene i Sammenhængsmodellen. Denne undersøgelse vil være den første måling (år 1) efter baseline-undersøgelsen, der blev gennem ført i august-september 2019. Der lægges op til en godkendelse af den overordnede proces.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgerundersøgelsen 2020 gennemføres som beskrevet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at borgerundersøgelsen 2020 gennemføres som beskrevet.
 

Sagsfremstilling

Historik

For at fastlægge et udgangspunkt en såkaldt baseline for målene i Sammenhængsmodellen blev der i august og september 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Viborg Kommune. Spørgeskemaet fastlagte baseline for de ni målsætninger i Sammenhængsmodellen, hvor der ikke på forhånd var et tilgængeligt datagrundlag.
 
Byrådet godkendte på mødet den 9. oktober 2019 (sag nr. 22) den fastlagte baseline og at borgermålingens resultater indgår i det videre arbejde i udvalgene og forvaltningen med indsatser der understøtter sammenhængsmodellens målsætninger.
 
Rapporten for sidste års undersøgelse kan ses i bilag nr. 1 og den samlede spørgeramme fremgår af bilag nr. 2.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det er hensigten, at der hvert år gennemføres en opfølgende måling med de samme spørgsmål, så det er muligt at vurdere om man kommer nærmere de fastsatte mål. Det er således hensigten at gennemføre borgermålingen for år 1 på samme tidspunkt som sidste år det vil sige september 2020.
 
Spørgeskemaet vil i lighed med sidste år blive udsendt til cirka 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Viborg Kommune, som vil modtage en invitation via deres e-boks.
 
For at sikre, at der er sammenlignelighed over tid, så genanvendes spørgsmålene fra baseline-målingen.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Den overordnede tidsplan for borgerundersøgelsen 2020 vil se således ud:
 
8. september 2020: Udsendelse af invitationsbreve til deltagelse i borgerundersøgelsen
 
8.-23. september 2020: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen
 
24. september primo oktober 2020: Data- og rapportbearbejdning
 
11. november 2020: Behandling af resultater og år 1-måling af Sammenhængsmodellens mål i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
15. november 2020: Behandling af resultater og år 1-måling af Sammenhængsmodellens mål i byrådet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/26791

Resume

På et møde i maj 2019 med deltagelse af bl.a. rektor for Aarhus Universitet og borgmester for Viborg Kommune besluttede man at igangsætte en proces med henblik på at formulere en samarbejdsaftale mellem parterne. Man besluttede samtidig at en samarbejdsaftale i første omgang skulle fokusere på Foulum og jura. Der foreligger nu forslag til en samarbejdsaftale.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune
godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Efter en dialog og en række møder mellem repræsentanter fra Aarhus Universitet og Viborg Kommune, samt eksterne aktører foreligger der nu et samlet udkast til samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen består af en rammeaftale, der angår generelle forhold, samt afsnit for hhv. Foulum og jura.
 
For hver af de to områder Foulum og jura er der beskrevet en række konkrete indsatser med tilhørende målsætninger. Den konkrete udformning og gennemførelse af samarbejdet indenfor hver af de konkrete indsatsområder varetages af arbejdsgrupper med deltagelse af AU, VK og eventuelle øvrige samarbejdspartnere. Der er udpeget kontaktpersoner fra begge parter til disse arbejdsgrupper. Repræsentanter fra Aarhus Universitet og Viborg Kommune har valgt at fokusere samarbejdet på følgende områder:
 
Foulum, herunder;
 • Visions- og udviklingsplan for Foulum-området
 • Tiltrækning af investeringer og virksomheder til Foulum
 • Samarbejde om bioøkonomi
 • Samarbejde om bæredygtig arealforvaltning og grøn omstilling
 • Samarbejde om lavbundsjorde og ådale
 • Internationale medarbejdere og studerende i Foulum
 
Jura, herunder;
 • Fortælling om juraklyngen i Viborg
 • Jurastuderende på studieture i Viborg
 • Professionalisering af mødet med jurastuderende karrierearrangementer mv.
 • Fortsættelse og udbygning af eksisterende samarbejde
 • Grøn international konference
 
Flere af indsatserne vil kræve yderligere dialog indenfor arbejdsgrupperne. Det er ikke intentionen, at samtlige indsatser igangsættes samtidigt. De enkelte indsatser vil blive igangsat efter indstilling fra de enkelte arbejdsgrupper.
 
Det forventes, at samarbejdsaftalen kan bidrage til målsætningerne i sammenhængsmodellen, herunder særligt målsætningerne om bæredygtighed, befolkningsvækst og antal arbejdspladser.
 
En styregruppe er overordnet ansvarlig for samarbejdsaftalen. Aarhus Universitet har udpeget dekan på fakultetet Technical Sciences og leder af erhvervsstaben som medlemmer af styregruppen. Fra Viborg Kommune er kommunaldirektøren, direktør for Teknik & Miljø og direktør for Kultur & Udvikling udpeget som medlemmer af styregruppen. 
 
I rammeaftalen indgår desuden, at rektor for Aarhus Universitet og borgmester for Viborg Kommune holder et årligt møde, hvor der gøres status på samarbejdet og aktuelle emner drøftes.
 
Forslag til samarbejdsaftale er godkendt af ledelsen på Aarhus Universitet.
 
Forslag til samarbejdsaftalens rammeaftale kan ses i bilag nr. 1. Forslag til samarbejdsaftale omkring Foulum kan ses i bilag 2. Forslag til samarbejdsaftale omkring jura kan ses i bilag 3.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Samarbejdsaftalen træder i kraft når Viborg Kommune har godkendt den. Det er indskrevet i aftalen (rammeaftalen), at aftalen er gældende indtil én, eller begge parter ønsker den justeret. Aftalen evalueres hvert andet år, første gang i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Begge parter forpligter sig i samarbejdsaftalen til at afsætte ressourcer og personer til gennemførelse af samarbejdet. Det er forventningen at en del af indsatserne kan gennemføres uden ekstra ressourcer, mens andre vil kræve et større personressourceforbrug og/eller egentlige bevillinger fra begge parter. Der vil også, når muligt, blive søgt eksterne midler til gennemførelse at de enkelte indsatser. Der er ikke angivet estimat for forventet ressourceforbrug til hver af indsatsområderne. Det er en opgave for arbejdsgrupperne at indstille dette overfor styregruppen.
 
Indsatser som ikke kræver ekstra ressourcer, eller ekstra bevillinger vil blive igangsat uden yderligere behandling. Indsatser som kræver at der bevilliges midler hertil, vil blive forelagt til  politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I samarbejdsaftalens del om Foulum indgår indsatsområdet Visions- og udviklingsplan for Foulum-området. Dette arbejde kan måske indebære forslag til en justering af gældende lokalplanforhold i og omkring Aarhus Universitets afdeling i Foulum.
Bilag

Sagsid.: 19/54193

Resume

Alle offentlige myndigheder skal hvert 3. år indberette en redegørelse om ligestilling til ministeriet for ligestilling.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ligestillingsredegørelsen godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune var i en periode fritaget for indsendelse af ligestillingsredegørelser i forbindelse med frikommuneforsøget. Forpligtelsen genindtrådte fra redegørelsen indsendt i 2017.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede redegørelsens afsnit om personaleområdet den 9. juni 2020. Hoved-MED godkendte redegørelsen med følgende bemærkning:
 
Hoved-MED ønsker på baggrund af redegørelsen i efteråret 2020 at drøfte evt. initiativer i forbindelse med kønsmæssig ligestilling.
 

Beskrivelse

Alle offentlige myndigheder skal i henhold til ligestillingsloven hvert 3. år indberette en redegørelse om ligestilling til ministeriet for ligestilling. Denne redegørelse dækker perioden 1. november 2017 31. maj 2020.
 
Redegørelsen udarbejdes i form af et indberetningsskema. Forslag til svar på spørgsmålene er vedlagt som bilag.
 
Redegørelsen handler hovedsageligt om ligestilling på personaleområdet. Dette års redegørelse indeholder derudover et særligt afsnit om beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er besvaret af Jobcenter Viborg.
 
Fristen for indsendelse er 1. september 2020.
 
Redegørelsen skal ifølge loven godkendes i byrådet forinden indsendelse.
 

Alternativer

Ingen.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen.
Bilag

Sagsid.: 19/50945

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) til 8 almene familieboliger i afdeling 916, Gl. Røddingvej i Løvel samt godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 16.232.000 kr. til afdeling 916, Gl. Røddingvej i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Gl. Røddingvej i Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 23.000 kr. til konto Afdeling 916, Gl. Røddingvej, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885 kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 16.232.000 kr. til
afdeling 916, Gl. Røddingvej i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Gl. Røddingvej i
Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 23.000 kr. til konto Afdeling 916, Gl. Røddingvej, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885
kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 19. december 2018 (sag nr. 27) en ansøgning om tilsagn (skema A) fra Boligselskabet Viborg Amts afdeling 916, Gl. Røddingvej til 8 almene familieboliger, i alt 800 m² beliggende på Gl. Røddingvej i Løvel med en anslået samlet anskaffelsessum på 15.779.000 kr.. Byrådet godkendte ligeledes den foreløbige årlige gennemsnitlig husleje på 848 kr./m² for boligerne for første driftsår samt 125 kr./md. for carportene.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at der ikke er sket ændringer i projektet siden skema A. Projektet opføres som åben lav bebyggelse i et plan med 8 familieboliger. Alle boliger opføres med carporte og redskabsskure i tilknytning til boligen. 4 boliger bliver på 97 m2 og 4 boliger bliver på 103 m2. Tegningsmateriale fremgår af bilag nr. 2.
 
Entrepriseudgifterne er ved skema B steget med 10 % i forhold til de budgetterede ved skema A. De øget entrepriseudgifter betyder, at den samlede anskaffelsessum er steget med 453.000 kr. svarende til ca. 3% fra 15.779.000 kr. ved skema A til 16.232.000 kr. ved skema B.
 
Huslejeniveauet er på grund af den højere anskaffelsessum ved skema B steget med 37 kr./m²/år svarende til ca. 4% fra 848 kr./m²/år ved skema A til 885 kr./m²/år ved skema B.
Til sammenligning har Boligselskabet Viborg Amts seneste projekter i Løvel fået godkendt følgende endelige huslejeniveauer for første driftsår:
 • Afdeling 315, Tinggade (2017): 754 kr./m²/år
 • Afdeling 915, Kløvermarken (2020): 840 kr./m²/år
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser følgende fordeling af huslejer for første driftsår:
 • 4 stk. 3-værelses bolig på 97 m²: 7.230 kr./måned
 • 4 stk. 4-værelses bolig på 103 m²: 7.525 kr./måned
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 800 m² x 20.290 kr./m² = 16.232.000 kr.
Anskaffelsessummen på 16.232.000 kr. holder sig på den maksimale tilladte anskaffelsessum og en godkendelse er dermed muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således: 
Beboerindskud (2 %)
    325.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  1.623.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.284.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
16.232.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 1.623.000 kr. hvilket er 23.000 kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb på 1.600.000 kr., og 45.000 kr. højere end ved skema A.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet oplyser, at de forventer indflytning medio 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 40.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 68,29%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 9.755.000 kr. (68,29% af 14.284.000 kr.).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan
Lokalplan nr. 539, Boligområde ved Gl. Røddingvej og Tinggade i Løvel blev vedtaget i maj 2020 og er udarbejdet til projektet.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 6) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A, samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Forvaltningen vil i henhold til byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 19/55880

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) til 9 almene familieboliger i afdeling 918, Hvedemarken samt godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 18.565.000 kr. til afdeling 918, Hvedemarken i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Hvedevænget i Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 57.000 kr. til konto Afdeling 918, Hvedevænget, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885 kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) på 18.565.000 kr. til
afdeling 918, Hvedemarken i Boligselskabet Viborg Amt beliggende på Hvedevænget i
Løvel, godkendes,
 
2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på yderligere 57.000 kr. til konto Afdeling 918, Hvedevænget, som finansieres af uforbrugte midler fra tidligere projekter,
 
3. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 885
kr./m² for første driftsår og 125 kr./md. for carportene.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 19. december 2018 (sag nr. 28) en ansøgning om tilsagn (skema A) fra Boligselskabet Viborg Amts afdeling 918, Hvedemarken til 9 almene familieboliger, i alt 945 m² beliggende på Hvedevænget i Løvel med en anslået samlet anskaffelsessum på 18.000.000 kr.. Byrådet godkendte ligeledes den foreløbige årlige gennemsnitlig husleje på 843 kr./m² for boligerne for første driftsår samt 125 kr./md. for carportene.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at projektet siden skema A er reduceret med 30 m², således de nu bygger 915 m2 i stedet for 945 m² som oplyst ved skema A.
 
Projektet opføres som tæt-lav bebyggelse i et plan med 9 familieboliger. Alle boliger opføres med carporte og redskabsskure i tilknytning til boligen. Ved skema A var alle 9 boliger på 105 m2, men ved skema B har boligselskabet reduceret 3 boliger med 10 m2, således de nu opfører 3 boliger på 95 m2 og 6 boliger på 105 m2. Tegningsmateriale fremgår af bilag nr. 2.
 
Selvom projektet er blevet reduceret med 30 m², er entrepriseudgifterne ved skema B steget med 9 % i forhold til de budgetterede ved skema A. De øget entrepriseudgifter betyder, at den samlede anskaffelsessum er steget med 565.000 kr. svarende til ca. 3% fra 18.000.000 kr. ved skema A til 18.565.000 kr. ved skema B.
 
Huslejeniveauet er på grund af den højere anskaffelsessum ved skema B steget med 42 kr./m²/år svarende til ca. 5% fra 843 kr./m²/år ved skema A til 885 kr./m²/år ved skema B.
Til sammenligning har Boligselskabet Viborg Amts seneste projekter i Løvel fået godkendt følgende endelige huslejeniveauer for første driftsår:
 
 • Afdeling 315, Tinggade (2017): 754 kr./m2/år
 • Afdeling 915, Kløvermarken (2020): 840 kr./m2/år
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser følgende fordeling af huslejer for første driftsår:
 • 3 stk. 3-værelses bolig på 95 m²: 7.175 kr./måned
 • 6 stk. 4-værelses bolig på 105 m²: 7.660 kr./måned
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 915 m² x 20.290 kr./m² = 18.565.000 kr.
 
Anskaffelsessummen på 18.565.000 kr. holder sig på den maksimale tilladte anskaffelsessum og en godkendelse er dermed muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
     371.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  1.857.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
16.337.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
18.565.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 1.857.000 kr., hvilket er 57.000 kr. mere end det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 1.800.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet oplyser, at de forventer indflytning medio 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 46.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 67,31%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 10.996.000 kr. (67,31% af 16.337.000 kr.).
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan
Projektet er omfattet af lokalplan nr. 385, Boligområde ved Gl. Røddingvej i Løvel. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (sag nr. 6) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A, samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Forvaltningen vil i henhold til byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende byggeregnskabet, skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 19/32645

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2020

Intet.
 

Sagsid.: 19/55238

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på Godkend.