You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 30. september 2020 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger Eva Pinnerup kom til stede kl. 13.00 og deltog i behandling af sagerne 30-39

Sagsid.: 20/14805
Resume
Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunerne én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Sagen er behandlet med enslydende sagsfremstilling på Beskæftigelsesudvalgets møde den 15. september 2020 og Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. september 2020.
Indstilling
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen i Viborg Kommune til ungdomsuddannelserne i 2021 godkendes.
 
Det bemærkes, at Beskæftigelsesudvalget vægter, at de unge vælger den uddannelse, der er rigtig for den enkelte unge og måltallene skal ses i det lys.
 
2. at forslaget til analysearbejde i forbindelse med måltal for søgningen i 2022 godkendes, idet det bemærkes, at ressourceanvendelse på analyse skal stå mål med den forventede effekt.
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen i Viborg Kommune til ungdomsuddannelserne i 2021 godkendes, med følgende bemærkninger:
 • at der i det kommende arbejde med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.
 • at der iværksættes et samarbejde på tværs af grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet ift. at gøre valget af en erhvervsuddannelse mere attraktiv.
 
2. at forslaget til analysearbejde i forbindelse med måltal for søgningen i 2022 godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet:
 
1. at måltallene for søgningen i Viborg Kommune til ungdomsuddannelserne i 2021
godkendes, med følgende bemærkninger:
 • at der i det kommende arbejde med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.
 • at der iværksættes et samarbejde på tværs af grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet ift. at gøre valget af en erhvervsuddannelse mere attraktiv
 
2. at forslaget til analysearbejde i forbindelse med måltal for søgningen i 2022
godkendes, idet det bemærkes, at ressourceanvendelse på analyse skal stå mål med den forventede effekt.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
 
Sagsfremstilling

Historik

Sidste års sag om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020 blev behandlet i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget (sag nr. 2) samt Børne- og Ungdomsudvalget (sag nr. 7) den 26. november 2019.
 
Byrådet godkendte efterfølgende måltallene på mødet den 18. december 2019 (sag nr. 2).

Inddragelse og høring

Forvaltningens oplæg til måltal for 2021 har været til drøftelse i Forum 100. Det er et ledelsesnetværk mellem ungdomsuddannelserne, forberedende og øvrige uddannelser i Viborg Kommune samt grundskoleområdet og arbejdsmarkedsområdet. Bemærkninger fra Forum 100 er vedlagt (bilag 1).
 
Efter mødet har der været en kort høringsperiode. Forvaltningen har modtaget to høringssvar fra ungdomsuddannelserne (bilag 2).
 
Derudover har måltallene været drøftet med en kreds af virksomhedsledere i Viborg Kommune på møde i Task Force Viborg den 3. september 2020. Bemærkninger fra Task Force Viborg indgår i bilag 2.
 
Bemærkningerne fra Forum 100 og Task Force Viborg indgår i forvaltningens endelige indstilling.

Beskrivelse

Baggrunden
Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for de elever, der forlader kommunens 9. og 10. klasse. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.
 
Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne i kommunen ligger på under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Søgetallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
De nationale målsætninger
På landsplan er der opsat følgende målsætninger, der relaterer sig til tallene for søgning til ungdomsuddannelserne:
 
 • Mindst 90 procent af de 25-årige skal gennemføre en ungdomsuddannelse og andelen uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres
 • Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (min. 30 procent i 2025)
 • Mindst 50 pct. af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse.
 
Den nationale uddannelsespolitiske målsætning om, at 90 % af de 25-årige skal gennemføre en ungdomsuddannelse betyder også, at de resterende 10 % skal opnå erhvervskompetencer blandt andet via beskæftigelse.
 
Søgetal for 2020
For 2020 fremlagde forvaltningen nedenstående måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.
 
Som baggrund til måltallene havde forvaltningen udarbejdet et notat om arbejdsmarkedsstrukturen i Viborg Kommune.
 
En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at elevernes søgning pr. marts 2020 i Viborg Kommune fordelte sig som i nedenstående tabel.
 
 
Måltal 2020
Søgetal 2020
Erhvervsuddannelser
25 %
22,4 %
Gymnasiale uddannelser
69 %
68,6 %
FGU og øvrige
2,6 %
2,1 %
Øvrigt
3,4 %
6,9 %
 
Kategorien ”FGU og øvrige” indeholder søgningen til den forberedende grunduddannelse (FGU) samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), mens kategorien ”Øvrigt” indeholder søgningen til arbejde/sabbatår, klargørende tilbud, ophold i udland mv.
 
De klargørende tilbud er en del af de politiske investeringer i Viborg Kommune for at sikre, at flere unge senere kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
 
Sammenlignes det egentlige søgemønster for marts 2020 med marts 2019 ses følgende udvikling i Viborg Kommune:
 • Der er et fald i søgning til erhvervsuddannelserne, dog ligger Viborg fortsat højere end søgningen på landsplan
 • Der er stort set status quo i søgningen til de gymnasiale uddannelser
 • Der er sket en stigning i søgningen til HHX, HTX, HF og IB
 • Der er status quo i søgningen til EUD fra 9. kl.
 • Der er et fald i søgningen til EUD fra 10. kl. og en stigning i søgningen fra 10. kl. til HHX og HTX
 • For fri- og privatskoler er der en stigning i søgningen til EUD og et fald til de almengymnasiale uddannelser
 • Der ses en stigning i søgningen til tilbud under kategorien ”Øvrigt”, hvilket skal ses i sammenhæng med den politiske investering i tilbud, der gør flere unge klar til uddannelse.
 
På landsplan var søgningen til erhvervsuddannelserne også faldet, ligesom søgningen til de gymnasiale uddannelser var status quo i forhold til det foregående år.
 
Forslag til måltal
Forvaltningen anbefaler de nedenfor fremsatte måltal på baggrund af bemærkninger fra Forum 100 og dette års søgetal.
 
Der er ikke argumentation, der peger i en entydig retning af et givent niveau for måltallene for 2021 og fordeling mellem de forskellige uddannelsesområder. 
 
Det er ikke realistisk at reducere kraftigt eller helt fjerne søgningen til øvrige aktiviteter. Derfor står det tilbage at drøfte den rette fordeling mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.
 
For 2021 peger forvaltningen derfor på måltal, som er realistiske på den korte bane, idet det pågældende måltal, hvad angår søgningen til erhvervsuddannelserne, har været realiseret tidligere (2018).
 
Forvaltningens vurdering er, at forslaget er ambitiøst og samtidigt realistisk i lyset af udviklingen af søgetallene. Her tilgodeses både de unges ret til selvstændigt valg af uddannelse og arbejdsmarkedets behov. Det er vigtigt at have fokus på, at de unge vælger den for dem rigtige uddannelse og gennemfører deres uddannelse. Det er også målet med sammenhængsmodellen.
 
 
Måltal 2020
Søgetal 2020
Måltal
2021
Foreløbig måltal 2022
Foreløbig måltal 2023
Nationalt mål 2025
Erhvervsuddannelser
25 %
22,4 %
25,1 %
27 %
28 %
30 %
Gymnasiale uddannelser
69 %
68,6 %
69 %
69 %
69 %
 
FGU og øvrige
2,6 %
2,1 %
2,5 %
2,0 %
2,0 %
 
Øvrigt
3,4 %
6,9 %
3,4 %
1,5 %
1,0 %
 
 
Med de opstillede måltal for 2021 lægges op til en samlet søgning til ungdomsuddannelserne på 94,1 %.
 
Forvaltningen forventer, at nedenstående aktiviteter blandt andet vil kunne påvirke realiseringen af måltallene i 2021:
 • Videreudviklingen af det obligatoriske emne i grundskolen, Uddannelse & Job. Her er der øget fokus på karrierelæring og praktikker, og øget samarbejde mellem grundskolen og virksomhederne med henblik på at styrke koblingen mellem uddannelse og arbejde
 
 • Styrket information og vejledning til elever og forældre om valg af uddannelse og erhverv. Det sker via det nye koncept Viborg Karriereuger, der er udviklet mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, forberedende uddannelse og uddannelsesvejledningen. Her målrettes vejledningen og bliver gennemgående før, under og efter hver aktivitet under Viborg Karriereuger
 
 • COVID-19 i foråret 2020 har givet anledning til opprioritering af introkurser for elever i 9. klasse og har ændret karakterafgivelsen i sommeren 2020, hvilket kan påvirke karakterniveauet, og de unges mulighed for optag på de forskellige ungdomsuddannelser
 
 • Udvidet vejledning: Tilbud om vejledning også til uddannelsesparate elever i grundskolen
 
 • Der er flere unge vurderet uddannelsesparate i skoleåret 2019/2020
 
 • Den kommunal ungeindsats er videreudviklet og giver et tættere tværgående samarbejde
 
Måltal for 2022
I lyset af drøftelserne i Forum 100 om den rette fordeling af måltal mellem ungdomsuddannelserne og øvrige tilbud, anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med processen for måltallene for 2022 allerede i indeværende år igangsættes et nærmere analysearbejde.
 
Formålet er at udvide det eksisterende datagrundlag med henblik på en nærmere analyse af arbejdsmarkedets behov og uddannelsesmønstre i et bredere perspektiv, herunder andelen af unge med flere ungdomsuddannelser, den reelle uddannelsesfordeling, frafald på ungdomsuddannelserne, uddannelsesstatus 3 år efter endt grundskole, udbud og efterspørgsel efter uddannelsestyper/erhverv mv. Dette skal ske forud for fastsættelsen af måltallet for 2022.
 
Dialogen med Forum 100 vil også omhandle niveauet for måltallene og de indsatser, som parterne hver især og i fællesskab skal udvikle for at bidrage til målet.
 
I den forbindelse vil også indgå et oplæg til en politisk drøftelse af, hvorvidt Viborg Kommune kan være med til at udfordre den nationale politiske ramme for opstillingen af lokale måltal.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen foreslår at fremrykke fastlæggelsen af måltallene for 2022 til foråret 2021.
Der er lagt op til en nærmere dialog og afsøgning om måltal i Forum 100 i sidste halvår af 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/55132
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.
 
Sted nr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
301617
Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)
23.455
25.041
1.586
301618
Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner)
20.600
20.059
-541
301638
Pulje Skoler 2018
4.180
3.885
-295
I alt
Afsluttede anlæg
48.235
48.985
750
 

Forklaringer på større afvigelser

301617: Tømrerfirmaet gik konkurs, hvilket betød øgede rådgiverudgifter mv. til nyt udbud af tømrerentreprisen, samt udgifter i forbindelse med konkursen og den deraf følgende forsinkelse af byggearbejdet.
 
301618: Projektet blev gennemført med et mindreforbrug, uden særlige forklaringer.
 
301638: Årlig pulje. En mindre del af bevillingen blev ikke anvendt.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 19/8885
Resume
Ørum Børnehus og Skole er ved at blive projekteret. Der er tidligere søgt 500.000 kr. fri til opstart af anlægsprojektet. Der søges nu om frigivelse af beløb til rådgivning m.m. frem til licitationsresultatet foreligger.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” forhøjes med 2.900.000 kr., med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2020 og 1.700.000 kr. i 2021.
 2. at udgiften på 1.200.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet
 3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, overføres til 2021.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ørum Børnehus og Skole” forhøjes med 2.900.000 kr., med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2020 og 1.700.000 kr. i 2021.
 2. at udgiften på 1.200.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet
 3. at udgiften på 1.700.000 kr. i 2021 finansieres ved, at et tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, overføres til 2021.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

På møde den 24. april 2019(sag nr. 2) efter indstilling fra Børne og Ungdomsudvalgets møde den 26. marts 2019(sag nr. 6) besluttes der at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver.
 
Efterfølgende blev Norconsult A/S valgt som totalrådgiver og workshops er nu i gang med børnehaven og skole.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Beløbet på de 500.000 kr. er ved at være brugt til honorar til rådgiver. Der søges nu om at få frigivet 2.900.000 kr. til ekstern og intern rådgiver, samt til forundersøgelser og nedrivning af eksisterende bygninger. Beløbet forventes at blive brugt frem til licitationsresultatet foreligger og yderligere beløb derefter søges frigivet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der forventes følgende tidsplan for anlægsprojektet
- Projektforslaget godkendes på BUU møde den 24. november 2020
- Politisk behandling af licitationsindstilling april/maj 2021
- Aflevering og ibrugtagning juni 2023

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/61873
Resume
Skals Børnehus og Skole er ved at blive projekteret. Der er tidligere søgt 750.000 kr. fri til opstart af anlægsprojekt. Der søges nu frigivelse af beløb til rådgivning med mere frem til licitationsresultatet foreligger.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at anlægsbevillingen til kontoen ”Skals Børnehus og Skole, til- og ombygning og nybygning” forhøjes med 6.000.000 kr., med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2020 og 3.000.000 kr. i 2021.
 
 1. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og udgiften på 3.000.000 kr. i 2021 finansieres af det resterende rådighedsbeløb i 2020 samt rådighedsbeløbet i 2021, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 og 2021 til projektet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at anlægsbevillingen til kontoen ”Skals Børnehus og Skole, til- og ombygning og nybygning” forhøjes med 6.000.000 kr., med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2020 og 3.000.000 kr. i 2021.
 
 1. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet, og udgiften på 3.000.000 kr. i 2021 finansieres af det resterende rådighedsbeløb i 2020 samt rådighedsbeløbet i 2021, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 og 2021 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

På mødet den 30. januar 2019 besluttede Byrådet (sag nr. 6), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 8. januar 2019 (sag nr. 8) at give en anlægsbevilling på 750.000 kr. til opstart og valg af ekstern rådgiver.
 
Efterfølgende blev GPP Arkitekter valgt som totalrådgiver.
 
På mødet den 11. august 2020 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget dispositionsforslaget  (sag nr. 6) og er nu i gang med projektering.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Beløbet på de 750.000 kr. er ved at være brugt til honorar til ekstern rådgiver. Der søges nu om at få frigivet 6.000.000 kr. til ekstern og intern rådgiver, forundersøgelse med mere. Beløbet forventet at blive brugt frem til licitationsresultatet foreligger og yderligere beløb derefter søges frigivet.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Der forventes følgende tidsplan for anlægsprojektet
-         Politisk behandling og licitationsresultatet april/maj 2021
-         Endelig aflevering og ibrugtagning oktober 2023
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/22634
Resume
I denne sag skal der træffes beslutning om nedlæggelse af henholdsvis Bøgeskovskolen og Egeskovskolen i Bjerringbro, med henblik på oprettelse af en ny fælles skole, med fælles skoledistrikt, elevgruppe, skolebestyrelse, ledelse, personale, administration etc.
 
Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i en indstilling fra de berørte skolebestyrelser, budgetforliget for 2021-2024 og et forslag til udmøntning af beslutningen om skolesammenlægning, udarbejdet af forvaltningen. Hvis det besluttes at sammenlægge de to skoler, skal beslutningen sendes i høring i 8 uger med henblik på endelig beslutning i Byrådet i januar 2021.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
 2. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
 3. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
 4. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
 5. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
 6. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
 7. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
 8. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2021 og
 9. at organisering, ledelsesstruktur, sammensætning af skolebestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever, som beskrevet i bilag 1 vil blive justeret med udgangspunkt i eventuelle høringssvar
 10. at beslutningen sendes i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
 2. at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
 3. at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
 4. at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
 5. at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
 6. at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
 7. at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
 8. at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2022 og
 9. at organisering, ledelsesstruktur, sammensætning af skolebestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever, som beskrevet i bilag 2 vil blive justeret med udgangspunkt i eventuelle høringssvar
 10.  at beslutningen sendes i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev sidst drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2020 (sag 9). Her blev forvaltningen bedt om at udarbejde en sag, hvor der lægges op til en sammenlægning af Egeskovskolen og Bøgeskovskolen til én skole med ét samlet skoledistrikt med opstart fra skoleåret 2021/22, og hvor tidligere indstillinger fra udvalget til budgetforhandlingerne for 2021-2024 medtages.
 
Den 09-09-2020 blev der indgået budgetforlig for budget 2021-2024. Beslutningerne herfra er medtaget i sagen.

Inddragelse og høring

Byrådets beslutning vedr. skolesammenlægning vil blive sendt i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020. Her vil der være mulighed for at kvalificere beslutningen om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro.
 
I høringsperioden vil der også blive afholdt et dialogmøde, hvor alle borgere har mulighed for at drøfte forslaget om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro med medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra forvaltningen.
 
Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har udarbejdet en indstilling om sammenlægning af skoledistrikter. Skolebestyrelsernes indstillingen kan findes i bilag 1.
 
Skolebestyrelserne har d. 15.-16.-17. juni afholdt café-møder om fremtidens skole i Bjerringbro. Alle forældrene i skole og dagtilbud i Bjerringbro var inviteret. I alt deltog 85 mennesker. Opsamling på Café-møderne er vedlagt som bilag 3 og 4.
 
Der har den 19-11-2019 været afholdt en workshop i Bjerringbro for forældre, medarbejdere og andre interessenter. Desuden er eleverne på mellemtrin og i udskoling blevet inddraget i en proces på de to skoler, hvor de også har besvaret spørgsmål om fremtidens skole i Bjerringbro. Et sammendrag af materialet fra workshoppen samt input fra eleverne kan findes i bilag 5.

Beskrivelse

Siden sommeren 2019 har skolebestyrelserne på henholdsvis Bøgeskovskolen og Egeskovskolen været i dialog med forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på at finde en model for sammenlægning af de to skoler, der med udgangspunkt i et økonomisk provenu, kan sikre mulighed for fastholdelse af den pædagogiske kvalitet trods faldende børnetal.
 
De to skolebestyrelser har den 30-06-2020 fremsendt følgende indstilling:
 
”På fælles skolebestyrelsesmøde mandag d. 29. juni 2020 har skolebestyrelserne på Bøgeskovskolen og Egeskovskolen besluttet nedenstående indstilling:
 
Med udgangspunkt i de drøftelser, skolebestyrelserne i det forløbne år har haft med B&U-udvalget og med forældre i skole og dagtilbud, er de to skolebestyrelser enige om at indstille til Byrådet, at Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2021, og at en ny fælles skole åbner den 1. august 2021 i Bjerringbro. Den nye skole starter på to matrikler med henblik på, at elever og personale samles på en adresse, gerne senest den 1. august 2025.
 
Skolebestyrelserne ønsker en ny skole i Bjerringbro med fuld klasseoptimering såfremt:
-         at Byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger på baggrund af en helhedsanalyse af blandt andet bygningsmassen, mulighed for tidssvarende læringsmiljø, byudvikling samt andre forhold træffer beslutning om, hvor og hvornår alle elever og personale kan samles på en matrikel. Bestyrelserne ser meget gerne, at den nye samlede skole bliver i en nybygget skole centralt i Bjerringbro.
-         at skolens pædagogiske og fysiske sammenlægningsproces understøttes økonomisk af forvaltningen.
-         at den nye skole starter uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler. Således at den nye skole har et nulstillet budget.
-         at der gives et fusionstillæg, som kan udfases i takt med at optimering af klasser gennemføres.
-         at der etableres sikre og trygge skoleveje for skolens elever i forbindelse med samling på en matrikel.”
 
Bestyrelsernes indstilling kan ses i bilag 1.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ledelsesstruktur, sammensætning af bestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever etc. Forslaget vil blive sendt med beslutningen til kvalificering i høringsperioden. Forslaget kan ses i bilag 2.

Alternativer

I forhold til sammensætning af skolebestyrelse kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer ved sammenlægning af skoler skal fortsætte sammen i en ny skolebestyrelse i skoleåret 2021/2022 og at der i stedet er nyvalg til en fælles skolebestyrelse jf. styrelsesvedtægten i foråret 2022 med henblik på opstart den 01-08-2022.
 
Alternativt kan der udskrives nyvalg i foråret 2021 med henblik på at nedsætte en ny bestyrelse jf. styrelsesvedtægten pr. 01-08-2021.
 
Tidsperspektiv
Hvis en sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet. Det foreslås at ledelse, skolebestyrelser og MED-udvalg i høringsperioden arbejder med at kvalificere udkastet til eksempelvis ledelsesstruktur, principper for fordeling af elever etc.
 
Tid
Indhold
Interessenter
22-09-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Børne- og Ungdomsudvalget
30-09-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Økonomi- og Erhvervsudvalget
07-10-2020
Beslutning om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro sendes i høring
Byrådet
08-10-2020 til 03-12-2020
Offentlig høring
-         herunder kvalificering af vilkår
Skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler samt øvrige borgere
– Høringsmaterialet offentliggøres på viborg.dk, Bøgeskovskolens og Egeskovskolens hjemmesider samt sendes til skolebestyrelser og MED-udvalg på de berørte skoler
Ikke fastsat
Dialogmøde
Børne- og Ungdomsudvalget, forvaltning og borgere i Bjerringbro
05-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Børne- og Ungdomsudvalget
20-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Økonomi- og Erhvervsudvalget
27-01-2021
Endelig beslutning vedr. oprettelse af ny skole i Bjerringbro
Byrådet
Forår 2021
Planlægning af omstillingsproces, fordeling af elever, navnekonkurrence etc.
Skolebestyrelser, Ledelser og MED-udvalg
01-08-2021
Opstart som ny samlet skole
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 afsættes der:
 • 670.000 kr. til nulstilling af Egeskovskolens og Bøgeskovskolens budget
 • 400.000 kr. til understøttelse af skolens pædagogiske omstillingsproces
 • 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 som fusionstillæg så en ny samlet skole kan komme godt i gang
 • 18 mio. kr. i 2024 og yderligere 24 mio. i 2025 på anlæg til en samlet løsning for skolerne i Bjerringbro. Der er ikke med beløbet taget stilling til om, der vil være tale om en løsning på én matrikel eller på to. Der lægges op til en dialog i lokalområdet om den fremtidige løsning.
 
Herudover vil den eksisterende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet være gældende.

Juridiske og planmæssige forhold

For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Folkeskolelovens §24 og §40 samt bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23/06/2014) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.
 
Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter folkeskolelovens §42 samt BEK nr. 1074 af 14/09/2017 og Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, dog med den tilføjelse, at der så vidt muligt skal være ligelig repræsentation fra de to matrikler, så længe skolerne ikke er samlet geografisk.
Bilag

Sagsid.: 19/27307
Resume
Børne- og Undervisningsministeriet udstedte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår. Tillægget har allerede været behandlet én gang af Børne- og Ungdomsudvalget i, men grundet en fejl i rapporten skal den nu behandles igen. ”Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen 2.0” er udarbejdet, som tillæg til hovedrapporten, der blev godkendt i byrådet d. 18. marts 2020.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0 godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-09-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0 godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Hovedrapporten ”Kvalitetsrapporten 2018/2019 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen” blev godkendt i byrådet d. 18. marts 2020. Første udgave af tillægget blev behandlet d. 21. april 2020 i Børne- og Ungdomsudvalget, men da en del af rapportens data fremgik for det forkerte skoleår, gik rapporten ikke videre til behandling i byrådet.

Inddragelse og høring

Alle skoler har bidraget til rapporten ved at beskrive deres anvendelse af frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, og har efterfølgende haft rapporten til gennemsyn og valideret egne tal.
 
Skolebestyrelserne har haft "Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0" i høring fra d. 9. september til d. 15. september. De var på forhånd blevet orienteret om den korte høringsperiode.

Beskrivelse

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020.
 
Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.klasseprøver.
 
I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår. Disse er i Viborg Kommune indarbejdet i Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018/2019 2.0 for Viborg Kommunes samlede skolevæsen (Bilag 1), som indeholder følgende afsnit: 
Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klassesprøver
Her fremgår det, at Viborg Kommune ligger en anelse under landsgennemsnittet, og at der er store variationer mellem de enkelte skoler i andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klassesprøver.
Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019/20
Det viser sig, at alle skoler i Viborg Kommune har benyttet sig af muligheden for konvertering af understøttende undervisning gennem §16b-godkendelsen.
Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning af den enkelte skole?        
Alle skoler beskriver, hvordan de har anvendt midlerne. Gennemgående er det dog, at en lang række skoler har valgt at bruge midlerne på en to-personersordning.
Lokal pulje: Konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning i indskolingen skoleåret 2019/2020
Med det politiske udspil fra 2017 ”Udfordringer til alle & Uddannelse for flere”, blev det muligt for skolerne at ansøge om midler fra en lokal Viborg Kommune-pulje til konvertering af understøttende undervisning til 2-personsordning i indskolingen. Disse midler fordeles efter, hvor mange timer, der søges til. Af rapporten fremgår det, hvordan timerne er fordelt over de otte skoler, der har ansøgt om midlerne, samt hvordan skolerne arbejder med 2-personsordning i indskolingen.
Høringssvar fra skolebestyrelserne
Kun få bestyrelser har indberettet et høringssvar

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tillægget til kvalitetsrapporten behandles på Børne- og ungdomsudvalgsmødet d. 22. september 2020 og godkendes af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Dette er en lille overskridelse af tidsfristen, som er d. 1. oktober 2020.
 
Tidsoverskridelsen skyldes en prioritering af at vente på, at skolernes data blev frigivet i undervisningsministeriets database.

Økonomiske forhold og konsekvenser

intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16634
Resume
Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at der kan etableres en spildevandsledning med tilhørende pumpestation mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Derudover giver tillægget mulighed for udvidelse af eksisterende bassin.
 
Når de planlagte spildevandsanlæg er etableret, kan Ørum Renseanlæg nedlægges.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget et høringssvar til planforslaget.
 
Høringssvaret drejer sig om overløb af opspædet spildevand samt rensning af spildevand på Viborg Centralrenseanlæg.
 
De planlagte spildevandsanlæg vil nedsætte mængden af opspædet spildevand, som afledes via overløb. Tillægget har ingen konsekvenser i forhold til rensningen af spildevand på Viborg Centralrenseanlæg, da denne er reguleret i henhold til gældende lovgivning.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 2 og 3.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres en spildevandsledning med tilhørende pumpestation mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Samtidig giver tillægget mulighed for ombygning og udvidelse af eksisterende bassin, så bassinet opfylder kravene til rensning af separat regnvand fra separatkloakerede oplande i Ørum.
 
Når spildevandsledningen med tilhørende pumpestation er etableret, kan spildevandet fra Ørum overføres til Viborg Centralrenseanlæg. Ørum Renseanlæg kan efterfølgende lukkes.
 
Ørum Renseanlæg er i vandområdeplanerne udpeget til forbedret rensning. Indsatsen opfyldes ved at lukke renseanlægget. Lukningen af Ørum Renseanlæg er derudover i overensstemmelse med spildevandsplanens strukturplan for omlægning af renseanlægsstrukturen i Viborg Kommune.
 
Oversigtskort med spildevandsledning, pumpestation og bassin fremgår af bilag 1.
 
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at planforslaget er i overensstemmelse med spildevandsplanens målsætninger og strukturplan for renseanlæg.
 
Det er derudover forvaltningens vurdering, at vandområdeplanernes indsats om forbedret rensning kan opfyldes ved realisering af de planlagte spildevandsanlæg og efterfølgende lukning af renseanlægget.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.   

Økonomi

Udgifter til etablering af spildevandsledning, pumpestation og udvidelse af bassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 

Alternativer

Der vurderes ikke at være relevante alternativer.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/29662
Resume
Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres en ny spildevandsledning mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Derudover planlægges eksisterende bassin ved Ørum Renseanlæg udvidet. 
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledning,
 • udvidelse af bassin.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/28994
Resume
Dansk Biogasrådgivning har på vegne af Hærup Biogas ApS ansøgt om igangsætning af planlægning for udvidelse af et eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup. Oversigtskort er i bilag 1. Projektbeskrivelsen er i bilag 2.
 
Biogasanlægget vil kunne håndtere mere end 100 tons biomasse pr. døgn. Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet, ligesom der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering. Planlægningen vil omfatte en idefase inden planudarbejdelsen og derefter offentlig høring af planforslagene og miljøvurderingerne.
 
Udvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelsen af biogasanlægget. I så fald starter processen med indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
2. at der afholdes borgermøde den 28. oktober 2020 kl. 17.00 - 19.00 eller den 4. november 2020 kl. 17.00 - 19.00 i Hersom Forsamlingshus, Herredsvejen 159, 9500 Hobro,
 
3. at der træffes afgørelse om, at planlægningen kræver miljørapport,
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens og miljøkonsekvensrapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i idéfasen.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet,
 
 
3. at der træffes afgørelse om, at planlægningen kræver miljørapport, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om miljørapportens og miljøkonsekvensrapportens indhold, hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar i idéfasen.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget meddelte landzonetilladelse til det nuværende biogasanlæg på Herredsvejen 180A på sit møde den 30. november 2017 (sag nr. 19).
 
Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2019 (sag nr. 12) et katalog over indsatser for grøn omstilling, herunder en indsats for at fremme og planlægge for energianlæg som fx vindmøller, solceller og biogasanlæg.             
 
Klima- og Miljøudvalget blev på sit møde den 4. juni 2020 (sag nr. 7) orienteret om, at forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Hærup Biogas ApS om udvidelse af et eksisterende biogasanlæg.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Det eksisterende biogasanlæg ligger på Herredsvejen 180A, Hærup, 9500 Hobro. Biogasanlægget ligger i sammenhæng med landbrugsbygninger på naboejendommen Herredsvejen 180, og visuelt fremstår de to ejendomme samlet set som en gård med biogasanlæg.

Projektforslaget

Ansøger ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A, så den behandlede biomasse kan tredobles. Den tilførte biomasse ønskes udvidet fra 28.125 tons pr. år til 85.000 tons pr. år. Det svarer til 232 tons pr. dag. Biomassen vil bestå af husdyrgødning (66.000 tons), dyrkede afgrøder (13.000 tons) og godkendt affald som fx vegetabilsk glycerin, kartoffelpulp og melasse (6.000 tons). Der ønskes etableret to tanke (en reaktortank og en efterafgasningstank) placeret på række med den eksisterende reaktortank og med samme omfang og udseende som den eksisterende tank. Dvs. ligeledes 12 m høje med diameter på 37,8 m og med samme farve og form. Desuden opføres en mindre ny råvaretank ved siden af en eksisterende tank samt en ny plansilo ved siden af en eksisterende plansilo. Anlægget vil blive afskærmet mod øst ved etablering af et beplantningsbælte langs plansiloen. De ansøgte anlæg er vist på situationsplanen på sidste side i bilag 2.
 
Ansøger foreslår, at planområdet omfatter et areal på ca. 2,8 ha, hvilket omfatter hele biogasanlægget.
 
Ansøger vil desuden etablere en dobbelt pumpeledning mellem Herredvejen 180A og Herredsvejen 193 (adresserne er markeret på oversigtskortet i bilag 1). Den skal forsyne biogasanlægget med ca. 40.000 tons gylle pr. år og føre ca. 30.000 tons afgasset gylle retur til ejendommen Herredsvejen 193. Herved undgås transporter på offentlig vej mellem de to ejendomme. Ansøger har endnu ikke fastlagt ledningens præcise placering. Ledningen omfattes ikke af den nye planlægning.

Grøn omstilling

Biogasanlægget leverer vedvarende energi og understøtter byrådets mål om, at Viborg Kommune i 2025 skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi. Med udvidelsen vil biogasanlægget producere ca. 3,7 mio. m3 metan (CH4) pr år. Anlægget forsyner i dag Klejtrup Fjernvarmeværk med gas. Den øvrige gasproduktion bruges til at producere elektricitet til elnettet på biogasanlæggets egen biogasmotor. Anlægget forventes at kunne producere ca. 7.200 MWh el pr. år. Til sammenligning producerede Klejtrup Fjernvarmeværk ca. 2.500 MWh el i 2018.

Trafik

Biogasanlægget vil fortsat benytte vejadgangen til Herredsvejen til transporter af biomasse. Til dagligt er der ønske om at kunne køre til/fra anlægget i 5 hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. I høstperioder ønskes dette udvidet til 7 dage pr. uge og tidsrummet fra kl. 6.00 – 24.00, hvilket højst sker 3 - 4 uger om året.
 
Den årlige trafik til og fra det det eksisterende biogasanlæg er oplyst til ca. 1.500 transporter til anlægget og ca. 1.500 transporter fra anlægget, i alt ca. 3.000 transporter årligt. Efter udvidelse vil der årligt være ca. 1.800 transporter til anlægget og 1.800 fra anlægget, svarende til i alt 3.600 transporter årligt.
 
Ud fra en antagelse om 250 arbejdsdage pr. år har ansøger estimeret, hvor mange kørsler det i gennemsnit drejer sig om pr. dag efter udvidelsen, og redegjort for transporternes fordeling til Herredsvejen 180A (biogasanlægget) og Herredsvejen 193 (pumpeledningen).
 
Herredsvejen 180A:
 • 18 transporter pr. dag til anlægget og 18 transporter pr. dag fra anlægget hovedsagelig med tomt læs, hvilket svarer til i alt 36 transporter pr. dag i 250 dage årligt.
 • I høstperioden tilføres i alt 350 transporter til anlægget og 350 transporter fra anlægget med tomt læs.
 • Transporterne sker ad den kommunale vej Herredsvejen og fordeler sig med henholdsvis 14 transporter vest for ejendommen og 22 transporter øst for Herredsvejen 180A. Transporter øst for Herredsvejen 180A kører igennem Klejtrup.
 
Herredsvejen 193:
 • 4 transporter pr. dag til ejendommen og 4 transporter fra ejendommen pr. dag hovedsagelig med tomt læs, hvilket svarer til 8 transporter pr. dag i 250 dage årligt.
 • Transporterne sker ad den kommunale vej Herredsvejen og vil hovedsagelig komme fra vest.
 
Den maksimale trafikale belastning vil forekomme, når der høstes majs i september/oktober. Desuden vil den trafikale belastning være forhøjet, når der høstes græs i maj og igen i juni/primo juli, samt når der høstes/bjerges halm ultimo juli/august. Ansøger vurderer, at der maksimalt vil kunne køres 50 transporter pr. døgn i kampagnekørsler, uanset om det handler om majs, græs eller halm.
 
Det er primært Herredsvejen, som vil blive benyttet som transportvej til og fra biogasanlægget på Herredsvejen 180A og naboejendommen Herredsvejen 193. Herredsvejen er en trafikvej og har en bredde på 6,0 m. På Herredsvejen vest for biogasanlægget er der i 2019 målt en hverdagsdøgntrafik på 1.022 køretøjer, heraf udgør 10,9 % lastbiler svarende til 111 køretøjer. På Viborgvej i Klejtrup by er der i 2019 målt en hverdagsdøgnstrafik på 1.252 køretøjer, heraf 4,6 % er lastbiler svarende til 58 lastbiler. Lastbilstransporten vil blive forøget med størrelsesordenen 20 % vest for Herredsvejen 180A og med størrelsesordenen 37 % øst for ejendommen. Forvaltningen vurderer, at Herredsvejen vil kunne tåle den forøgede transportmængde, dog vil det medføre, at vejen vil blive mere belastet, og dermed vil belægningens levetid også blive reduceret, hvilket medfører øgede omkostninger til vedligeholdelse af vejen.
 
Der er ikke nærmere oplyst, hvilke af de øvrige veje i området der vil blive anvendt til kørsel med gylle. Enkelte af sidevejene i området f.eks. Hærupvej og Over Hærup er smalle kommuneveje under 4,0 m i bredden, som ikke er egnet til kørsel med tankbiler. Antallet af transporter igennem Klejtrup by er oplyst til max. 22 transporter i hverdagene. Det anses at kunne give anledning til gener i form af rystelser og støj ved passage af bump, ligesom trafiksikkerheden forringes ved forøgelse af transporterne igennem Klejtrup by, hvorfor transporterne igennem Klejtrup by bør begrænses.

Lugt

I forbindelse med miljøgodkendelse til en ny biogasmotor på det eksisterende biogasanlæg viste beregninger, at biogasanlægget vil kunne overholde miljøbeskyttelseslovens lugtgrænseværdier ved den nærmeste nabo med god margen. Foruden lugt fra biogasanlægget er det største lugtbidrag fra det nærliggende husdyrbrug på Herredsvejen 180. For at den kumulative lugtpåvirkning fra landbrug og biogasanlæg ikke skal give anledning til væsentlig påvirkning, er der i miljøgodkendelsen stillet krav om, at biogasmotoren ikke må etableres og drives, så længe husdyrbruget overskrider lugtgrænseværdierne. Forvaltningen vurderer, at lugtgener som følge af udvidelse af biogasanlægget tilsvarende kan reguleres, så lugtgrænseværdierne kan overholdes.

Påvirkning af natur

I forbindelse med miljøgodkendelse til en ny biogasmotor på det eksisterende biogasanlæg viste beregninger, at omkringliggende beskyttede naturområder ikke vil blive væsentligt påvirket af nedfald af kvælstof fra biogasmotoren. Nærmeste § 3 område ligger 700 meter fra skorstenen, og nærmeste habitatområde ligger 1.300 meter fra skorstenen. En øget energiproduktion på biogasmotoren vil kunne medføre en øget kvælstofbelastning af omkringliggende beskyttede naturområder, men forvaltningen forventer umiddelbart, at det fortsat ikke vil være en væsentlig påvirkning.

Eksisterende planforhold

Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området ligger i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Biogasanlægget ønskes udvidet i område, der grænser op til et område, der i kommuneplanens retningslinje 8 er udlagt med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg.
 
Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje 8 om værdifulde landbrugsområder. Der kan i disse områder ikke meddeles tilladelse til byggeri eller anlæg, som forhindrer eller vanskeliggør den jordbrugsmæssige udnyttelse, med mindre en samlet samfundsmæssig afvejning tilsiger det. Forvaltningen vurderer, at biogasanlægget har en så nær tilknytning til landbrugserhvervet, at der ikke vil være konflikt med de hensyn, som skal varetages efter kommuneplanens retningslinje 8 om værdifulde landbrugsområder.
 
Størstedelen af området ligger inden for et skovrejsningsområde, hvor skovtilplantning ønskes fremmet jf. kommuneplanens retningslinje 9.

Beskyttelse af grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Lokalplanområdet ligger ikke inden for indvindingsopland til alment vandværk, og afstanden til nærmeste vandværk (Klejtrup Vandværk) er ca. 1.400 meter. Forvaltningen vurderer, at drikkevandet vil kunne beskyttes ved at veje, P-pladser og interne veje etableres med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning.

Miljøvurdering af planforslag

Ifølge miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, når de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at planforslaget skal miljøvurderes grundet forventet væsentlige påvirkninger af miljøet mht. bl.a. trafik og lugt samt projektets omfang med hensyn til anlæg og biomassemængder.
 
Planforslagene skal således ledsages af en miljørapport, som kommunen skal udarbejde. Forvaltningen vil anmode ansøger om at bidrage til udarbejdelsen af miljørapporten.

Miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM)

Det konkrete projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 nr. 10, da biogasanlægget håndterer mere end 100 tons biomasse pr. dag, og da der sker afbrænding af biogas på anlægget. Ansøger skal derfor fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet, jf. lovens § 20. Rapporten skal udarbejdes, efter kommunen har afgivet notat om afgrænsning af miljørapportens indhold. Projektets påvirkning med trafik og lugt er nogle af de væsentlige emner, som forvaltningen forventer, der skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Det forventes særligt, at transportruterne belyses nærmere, herunder transporter gennem Klejtrup by.

Miljøbeskyttelsesloven

Biogasanlægget forudsætter en miljøgodkendelse, hvilket koordineres i forhold til planudarbejdelsen og med de nødvendige oplysninger, som bl.a. vil fremgå af miljøvurderingerne.

Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. Inden udarbejdelse af miljøvurderingerne skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsning af miljørapporten og miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens § 32 og 35. Høringerne sker samtidig og med fælles idéoplæg.
 
Et udkast til idéoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering fremgår af bilag 3. Idéoplægget indeholder en beskrivelse af projektet, det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger.
 
Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag afholdes et borgermøde den 28. oktober 2020 kl. 17.00 eller den 4. november 2020 kl. 17.00.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase og borgermøde
oktober/november 2020
Planforslag til vedtagelse
primo 2021
Offentlig høring
medio 2021
Endelig vedtagelse
ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udvidelsen af biogasanlægget vil medføre belastning af veje med forøgede transport-mængder, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til vejvedligehold.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/774
Resume
Idéfasen for Grønt Danmarkskort er afsluttet. Der indkom 13 høringssvar med idéer og forslag, som forelægges til politisk beslutning inden udarbejdelse af et planforslag og eventuel miljøvurdering for Grønt Danmarkskort.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt idéer og forslag.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen fortsættes som beskrevet, og
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt idéer og forslag.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2020 (sag nr. 4) at igangsætte planlægningen for Grønt Danmarkskort.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden 30. april til 29. maj 2020 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg (bilag 1). Der blev holdt digitalt borgermøde den 25. maj 2020.

Digitalt borgermøde

Debatten på borgermødet drejede sig om:
 
 • Skovrejsningsområder
 • Zoneinddeling af naturområder
 • Konsekvenser for natur ved motorvej
 • Konsekvenser for landbrug
 • Fredninger i Viborg Kommune
 • Natur omkring landsbyer
 • Beskyttelse af den grønne kvadrant og Banebyen
 • Ambitioner for sundhedsfremme i naturen
 • Forstærket ’naturbro’ mellem Hald Sø og Nørreåen
 • Mulighed for inddragelse i udpegning af Grønt Danmarkskort

Høringssvar

Der er kommet 13 høringssvar med idéer og forslag (bilag 2), heraf 1 fra berørte myndigheder. Høringssvarene omhandler:
 
A. Principper for udpegning af Grønt Danmarkskort
B. Inddragelse af lodsejere i udpegningen
C. Konkrete forslag til indsatser i naturområder
D. Forslag til indhold i retningslinjer for Grønt Danmarkskort
E. Hensyn til landbrugets udviklingsmuligheder
F. Forslag og bemærkninger til konkrete udpegninger
 

Beskrivelse

Forvaltningens behandling af idéer og forslag er i bilag 3. Bilaget indeholder et kortfattet resumé af de indkomne idéer og forslag samt forvaltningens vurdering og forslag til byrådets svar til disse.

Principper for planlægningen

Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget.
 
Der er flere ønsker til involvering af lodsejere i udpegningen af Grønt Danmarkskort. Forvaltningen foreslår, at byrådet udover et offentligt møde om forslaget til Grønt Danmarkskort inviterer lodsejere til et eller flere spørgemøder i samarbejde med interesserede landboforeninger.
 
Der er indkommet flere idéer og forslag omkring principperne for udpegning af Grønt Danmarkskort – særligt for udpegning af potentiel natur, som er en ny udpegning i kommuneplanen. Forslagene peger i forskellige retninger og udtrykker divergerende holdninger til størrelsen af udpegninger, og landbrugserhvervet opfordrer til, at der ved udpegning tages hensyn til landbrugets udviklingsmuligheder. Forvaltningen foreslår, at kategorierne i Grønt Danmarkskort udpeges ud fra et sæt principper, der ligger i forlængelse af naturrådets anbefalinger. Se forslag til principper i bilag 4.
 
Der er indkommet flere idéer og forslag til naturindsatser i Viborg Kommune. Der er forslag til generelle tiltag, som fx en gennemgang af fredninger i kommunen, og der er forslag til konkrete indsatser i naturområder, som fx en etablering af naturparker eller nationalparker i konkrete områder. Byrådet skal, når der foreligger et planforslag, tage stilling til, om nogle af de indkomne forslag skal prioriteres som en del af byrådets prioritering af naturindsatsen.
 
Forvaltningen vurderer, at følgende emner fra høringssvarene ikke skal indgå i den videre planlægning:
 
 • Udpegning af skovrejsningsområder, da det ikke er en del af Grønt Danmarkskort.
 • Udpegning af områder til solenergianlæg. Byrådet skal tage stilling til en særskilt planlægning for solenergianlæg.

Miljøvurdering

Byrådet har ved igangsætning af planlægningen bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse om, hvorvidt planlægningen kræver miljørapport. Forvaltningen vil træffe afgørelsen på baggrund af en screening for miljø- og sundhedskonsekvenser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Temadrøftelse om planen
Ultimo 2020
Planforslag til vedtagelse
Medio 2021
Offentlig høring
Medio 2021
Endelig vedtagelse
Ultimo 2021
 
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen berører hele kommunens geografi. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Planlægningen kan lede til konkrete indsatser for naturbeskyttelse, som vil kræve en finansiering. Finansieringen kan eventuelt hentes i forskellige tilskudsordninger til natur og miljø, men det kan også kræve kommunal finansiering eller medfinansiering.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ifølge planloven (§ 11a, stk. 1, nr. 14) skal kommuneplanen udpege beliggenheden af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Udpegningerne udgør Viborg Kommunes del af Grønt Danmarkskort. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og retningslinjer for prioriteringen af byrådets naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.
 
Kommuneplanens retningslinjer er bindende for byrådets planlægning og indgår i grundlaget for kommunens myndighedsbehandling i det åbne land.
Bilag

Sagsid.: 20/17047
Resume
Forvaltningen skal håndtere risiko for oversvømmelser og erosion i kommunen som en del af kommuneplanen (se sag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2020 – ”Planlægning for områder med risiko for oversvømmelse og erosion”). Stigende terrænnært grundvand er i den sammenhæng en problemstilling, der har væsentlig planlægningsmæssig betydning. Forvaltningen mangler i dag målinger over det terrænnære grundvands beliggenhed og variationer af grundvandsspejlet over tid, og foreslår derfor, at der etableres nye boringer hertil.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 454.000 kr. til kontoen ”Etablering af pejleboringer” med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at udgiften på 454.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for Klimatilpasning - Ramme”.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 454.000 kr. til kontoen ”Etablering af pejleboringer” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på 454.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for Klimatilpasning - Ramme”.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Se sag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2020, ”Planlægning for områder med risiko for oversvømmelse og erosion”.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det terrænnære grundvand er et stigende problem i Viborg Kommune, og især i lavtliggende områder ses grundvandet at stå tæt på terræn. Dette skal ses i lyset af, at den årlige nedbør inden for de sidste 10 år er blevet større i Viborg Kommune.
 
Et grundlæggende kendskab til det terrænnære grundvand har betydning for den kommunale planlægning f.eks. i forhold til udlægning af nye boligområder.
 
I forbindelse med separatkloakeringsprojekter er det ligeledes afgørende, at der er viden om, hvor grundvandet står tæt på terræn, og hvor dette evt. kan give problemer ift. muligheden for lokal nedsivning af overfladevand. 
 
Det terrænære grundvandsspejl kan variere meget over tid og stiger hurtigt efter perioder med længerevarende nedbør. Disse variationer kan være svære at forudsige og er meget afhængig af de geologiske forhold lokalt.
 
Beregninger af det terrænnære grundvand er for størstedelen af områderne i Viborg Kommune baseret på machine-learning, som Region Midt har udarbejdet, og mange steder foreligger der ikke information om den faktiske beliggenhed over det terrænnære grundvand.
Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres et antal permanente boringer med vandstandsloggere, som dagligt pejler grundvandsstanden på særligt udvalgte lokaliteter i kommunen og især inden for fremtidige lokalplanområder. Dette vil kunne overvåge og give svar på, om det terrænnære grundvand er et stigende problem lokalt, og det vil kunne kvalificere/verificere data, som er brugt i kortlægningen.
 
Der er tale om en éngangsudgift på 454.000 kr. til nye pejleboringer og loggerudstyr, der foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for Klimatilpasning - Ramme”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/52440
Resume
I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er et område ved Vinkelvej/Horsdalvej, Vinkel (nr. 33) udpeget som risikoområde.
 
Byrådet har på baggrund af forundersøgelse tidligere bevilliget en anlægsudgift på 100.000 kr. til etablering af klimatilpasningsbassin for at imødegå potentielle oversvømmelser i området.
 
I forbindelse med udbud af anlægsarbejdet har det vist sig, at etablering af bassinet er væsentligt dyrere end forventet.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 33” forhøjes med 294.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021.
 
2. at udgiften på 294.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”. Med bevillingssagen ”Klimatilpasning: Etablering af pejleboringer i det terrænnære grundvand” er rest-rådighedsbeløbet for 2020 således 0 kr.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 33” forhøjes med 294.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på 294.000 kr. i 2021 finansieres af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme”. Med bevillingssagen ”Klimatilpasning: Etablering af pejleboringer i det terrænnære grundvand” er rest-rådighedsbeløbet for 2020 således 0 kr.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Den 25. januar 2017 (sag nr. 19) vedtog byrådet klimatilpasningsplan for Viborg Kommune. I denne er der udpeget en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.
 
Den 26. februar 2020 (sag nr. 6) besluttede byrådet at give en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til etablering af klimatilpasningsbassin i Vinkel.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er et område ved Vinkelvej/Horsdalvej, Vinkel (nr. 33) udpeget som risikoområde.
 
Områdets placering kan ses i bilag 1.
 
Beregning af oversvømmelsesrisikoen i området viser, at tilbagestuvningsproblemer med dertil hørende oversvømmelsesrisiko kan formindskes ved udvidelse af nyt bassin på Vinkelvej 172 fra 1.000m3 til 1.600m3. Det medfører en udgiftsfordeling på 40% til Viborg Kommune og 60% til Energi Viborg Vand A/S. 
 
En stor del af meromkostningerne til projektet udgøres af større udgifter til jordhåndtering end oprindeligt vurderet.
 
Det bemærkes, at Viborg Kommune yderligere bidrager til projektet via Trafik og Veje (239.900kr., vejafvanding og fortov) og byfornyelse (98.050 kr., rekreative tiltag i og ved bassin).
 
Budget og udgiftsfordeling fremgår af bilag 2.
 
Af anlægsmæssige årsager er det nødvendigt, at bassinet etableres i etape 1 af kloakfornyelsesprojektet i Vinkel. Etape 1 er i Energi Viborg Vands anlægsbudget fastlagt til udførelse i 2020. Derfor er etablering af bassinet igangsat allerede. Det er her forudsat, at bidrag ud over 100.000 kr. til klimatilpasningsdelen forudsætter byrådets godkendelse.
 
Merudgiften på 294.000 foreslås finansieret via det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Etablering af udvidet bassin i Vinkel, øst for Vinkelvej 172, er igangsat i 2020 i forbindelse med kloakfornyelsesprojektet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/45842
Resume
Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode). Formålet er at opfylde vandområdeplanernes miljømål, og i processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for Limfjorden godkendes,
 
2. at bidrag til Særlig MiljøVurdering godkendes,
 
3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for Limfjorden godkendes,
 
2. at bidrag til Særlig MiljøVurdering godkendes, og
 
3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Høringer foretages af Staten (Miljøstyrelsen under Miljøministeriet) som vandplanmyndighed. I forbindelse med den konkrete opgave er der nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. For Viborg Kommune er der desuden nedsat en lokal arbejdsgruppe, som har refereret til vandrådene. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for Statens videre arbejde med vandområdeplaner for 2021-2027.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, udarbejdes en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland. Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.
 
Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne. De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper.
 
Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder. 
 
De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Limfjordsoplandet

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Limfjorden er 74,78 mio. kr. Det endelige oplæg til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der forventes at medføre målopfyldelse for 610 km vandløb og sanering af 118 spærringer. En oversigt over den kommunevise fordeling for hele Limfjordsoplandet fremgår af bilag 1.
 
Der er foreslået væsentligt flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

Forslag til indsatsprogram for Viborg Kommunes del af Limfjordsoplandet

For Viborg Kommune er der foreslået indsatser for 8.758.294 kr. fordelt på 37 km vandløb, 16 spærringer og 10 sandfang. En oversigt inkl. kort over de konkrete indsatser i Viborg Kommune fremgår af bilag 2.

Forslag til øvrige indsatser til gennemførelse i anden planperiode

Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaureringsindsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser (supplerende indsatser) vil indgå i Miljøministerens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Der er i alt foreslået supplerende indsatser for 16,63 mio. kr. i oplandet til Limfjorden. For Viborg Kommune er der foreslået supplerende indsatser for 919.166 kr. fordelt på 2,3 km vandløb, 3 spærringer og et sandfang. De konkrete supplerende indsatser fremgår af bilag 2.
 
Kommuner og vandråd kan som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne; miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning for et eller flere af de pågældende virkemidler. I oplandet til Limfjorden er der meldt sådanne ”Øvrige indsatser” ind i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Struer, Thisted, og Aalborg Kommune svarende til en samlet økonomi på 58,74 mio. kr.

Bidrag til miljørapport (SMV)

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et bidrag til Særlig MiljøVurdering for hovedvandopland Limfjorden. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Bidraget fremgår af bilag 3.

Vandrådets arbejde

Vandrådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres, og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Limfjordsrådets hjemmeside.
 
Ved det seneste vandrådsmøde den 2. juni 2020 har Vandrådet behandlet kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Et baggrundsnotat, som også indeholder Vandrådets bemærkninger/anbefalinger, fremgår af bilag 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold. Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring.
 
Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.
 
På grund af coronakrisen kan Statens høring af forslag til vandområdeplaner 2021-2027 blive forsinket.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i første og anden vandplanperiode skal søge Staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Vandområdeplanernes indsatser er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er fagligt relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til Statens regler.
 
Bilag

Sagsid.: 19/45840
Resume
Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode). Formålet er at opfylde vandområdeplanernes miljømål, og i processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for vandløb i oplandet til Randers Fjord godkendes,
 
2. at bidrag til Særlig Miljøvurdering godkendes,
 
3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.
 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes del af forslag til indsatsprogram for vandløb i oplandet til Randers Fjord godkendes,
 
2. at bidrag til Særlig Miljøvurdering godkendes, og
 
3. at Vandrådets overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark tages til efterretning.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Høringer foretages af Staten (Miljøstyrelsen under Miljøministeriet) som vandplanmyndighed. I forbindelse med den konkrete opgave er der nedsat lokale vandråd, som har rådgivet kommunerne i arbejdet. For Viborg Kommune er der desuden nedsat en lokal arbejdsgruppe, som har refereret til vandrådene. Kommuners og vandråds bidrag vil indgå i grundlaget for Statens videre arbejde med vandområdeplaner for 2021-2027.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, udarbejdes en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland. Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.
 
Viborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatet har udover vandrådet nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne. De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper.
 
Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder. 
 
De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Randers Fjord-oplandet

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Randers Fjord er 42.874.000 kr. Det endelige oplæg til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der forventes at medføre målopfyldelse for 284,182 km vandløb og sanering af 72 spærringer. En oversigt over den kommunevise fordeling for hele Randers Fjord oplandet fremgår af bilag 1. I bilag 1 indgår dog kun 61 spærringer. Det skyldes, at 11 spærringer indmeldes uden for det IT-værktøj, som Staten har stillet til rådighed for arbejdet. Disse 11 spærringer fremgår af bilag 2. Alle 11 spærringer ligger i Silkeborg Kommune.
 
Der er foreslået væsentligt flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

Forslag til indsatsprogram for Viborg Kommunes del af Limfjordsoplandet

For Viborg Kommune er der foreslået indsatser for 6.049.656 kr. fordelt på 44 km vandløb, 4 spærringer og 2 sandfang. En oversigt inkl. kort over de konkrete indsatser i Viborg Kommune fremgår af bilag 3.

Forslag til øvrige indsatser til gennemførelse i anden planperiode

Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaureringsindsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser (supplerende indsatser) vil indgå i Miljøministerens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Der er ikke foreslået supplerende indsatser i Viborg Kommune i vandløb i oplandet til Randers Fjord. De konkrete supplerende indsatser fremgår af bilag 4.
 
Indeholdt i de supplerende indsatser kan kommuner og vandråd som en særlig kategori af andre indsatser foreslå brug af virkemidlerne; miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning for et eller flere af de pågældende virkemidler. I oplandet til Randers Fjord er der meldt sådanne ”Andre indsatser” i form af restaurering af hele ådale ind i Horsens Kommune svarende til en samlet økonomi på 4.816.182 kr.

Bidrag til miljørapport (SMV)

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et bidrag til Særlig MiljøVurdering for hovedvandopland Randers Fjord. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. Bidraget fremgår af bilag 5.

Vandrådets arbejde

Vandråd Randers Fjord har afholdt 4 møder. Vandrådets arbejde er gennemført i en positiv ånd, med konstruktive dialoger, og rådet har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres, og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give den mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Gudenåkomiteens hjemmeside.

Vandrådet får desuden lejlighed til at kommentere de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for indsendelse til Miljøstyrelsen.

Vandrådet har desuden i enighed vedtaget en række overordnede bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af vandområdeplaner i Danmark. Vandrådets bemærkninger fremgår af bilag 6.

Vandrådet har bl.a. påpeget, at berørte lodsejere bør orienteres så tidligt som muligt, og at der efter den politiske behandling i kommunerne bør udarbejdes en orientering til lodsejere, hvor der foreslås væsentlige indsatser.

Det har ikke hidtil været almindelig praksis at orientere lodsejerne, når kommunerne har foreslået vandløbsindsatser til kommende vandområdeplaner. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. I stedet er lodsejerne blevet orienteret og inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der bliver gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger.

Forvaltningen har forståelse for ønsket om tidlig orientering af lodsejere. I overensstemmelse med vandrådets opfordring vil forvaltningen derfor orientere de lodsejere, som måske bliver berørt af indsatsforslagene for hele Viborg Kommune. En del lodsejere vil givetvis gerne snarest have afklaret, hvad der konkret skal ske og hvornår. I orienteringen vil det blive påpeget, at en nærmere afklaring må afvente, at indsatserne er implementeret i vandområdeplaner 2021-2027, og at der er gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger.

 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter politisk behandling i kommunerne og høring af Vandrådet i oktober 2020 sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt Vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold. Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring.
 
Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.
 
På grund af coronakrisen kan Statens høring af forslag til vandområdeplaner 2021-2027 blive forsinket.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i første og anden vandplanperiode skal søge Staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Vandområdeplanernes indsatser er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er fagligt relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til Statens regler.
 
Bilag

Sagsid.: 18/61076
Resume
Klima- og Miljøudvalget har ved møde den 8. januar 2020 (sag nr. 9) vedtaget nye principper for gebyrfordelingen for affaldsområdet. De nye principper er indarbejdet i de vedlagte forslag til affaldsregulativer. Derudover er der i forslagene foretaget præciseringer af nogle formuleringer samt justeringer af nuværende ordninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede affaldsregulativer i bilag 4 og 5 godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de reviderede affaldsregulativer i bilag 4 og 5 godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Affaldsregulativerne er senest revideret 25. oktober 2017 (sag nr. 10).
 

Inddragelse og høring

De reviderede regulativer skal i 4 ugers offentlig høring. Annonceringen vil foregå på kommunens hjemmeside.
 

Beskrivelse

Husholdningsaffald

For regulativet for husholdningsaffald er der ud over sproglige præciseringer følgende ændringer:
 1. Valgfrihed for sommerhuse mellem helårstømning og tømning i sommerhalvåret
 2. Der tilføjes mulighed for fællesløsninger/deling af container for flere boligtyper
 3. Mulighed for egenfinansiering af undergrundscontainere efter aftale med Revas
 4. Miljøstationer udgår (bobler)
 5. For oplysninger om takster og opkrævning henvises til Revas’ hjemmeside
 6. Bortskaffelse af farligt byggeaffald fra husholdninger skal ske på affaldscenteret efter aftale med Revas
 7. Borgere opfordres til at slette data inden aflevering af WEEE-affald

Erhvervsaffald

For regulativet for erhvervsaffald er der ud over sproglige præciseringer følgende ændring:
 1. Mulighed for egenfinansiering af undergrundscontainere efter aftale med Revas
 
Omfanget af ændringerne til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er beskrevet i bilag 1 og fremgår af bilag 2 og 3. Udkast til ændrede regulativer er vedlagt som bilag 4 og 5.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De ændrede affaldsregulativer træder i kraft den 1. januar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er tidligere behandlet i forbindelse med vedtagelsen af nyt gebyrsystem.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 13/54874
Resume
Viborg Rideklub anmoder om kommunegaranti for lån til byggeprojekt på klubbens anlæg på Koldingvej. Anmodning sker med baggrund i beslutning i Viborg Byråd 23. juni 2011.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra Viborg Rideklub.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der med baggrund i Byrådets tidligere beslutning fra mødet 23. juni 2011, sag nr. 157, meddeles kommunegaranti for lån optaget af Viborg Rideklub på max. 3 mio. kr. og med en løbetid på 20 år gældende fra 1. november 2020 til finansiering af ombygning af Viborg Rideklubs anlæg, og
 
2. at deponeringen i forbindelse med afgivelse af kommunegarantien på op til 3 mio. kr. finansieres af frigjort deponering i forbindelse med fraflytning af lejede lokaler.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Forvaltningens bemærkninger
Med baggrund i tilbagemeldinger fra Kommunekredit og de gældende regler i lånebekendtgørelsen, er det forvaltningens vurdering, at Viborg Rideklub ikke kan optage lånet i Kommunekredit til det pågældende projekt.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd besluttede på mødet 23. juni 2011, sag nr. 157, at godkende indstilling fra Økonomiudvalget således,
 
1. at Viborg Rideklubs ansøgning om kommunegaranti for et banklån på max. 3 mio. kr. med en løbetid på 20 år til finansiering af det i sagen beskrevne projekt for om- og udbygning af Viborg Rideklubs anlæg imødekommes.
 
Baggrunden var, at Viborg Rideklub skulle om- og udbygge for dels at opfylde kravene i lov om hestehold m.v. og dels at forbedre og renovere faciliteterne.
Den samlede byggesum er i sagen opgjort til ca. 13,8 mio. kr.
 
Byggeprojektet blev efterfølgende realiseret af Viborg Rideklub.
 
Der blev ikke indgået aftale om kommunegaranti for banklån på max. 3 mio. kr.
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Viborg Rideklub har 5. august 2020 fremsendt mail til Viborg Kommune. Heri anmoder rideklubben Viborg Kommune om, at der udarbejdes dokument, som kan dokumentere Viborg Kommunes garanti for 3 mio. kr.
 
Baggrunden for, at anmodning først fremsendes her ca. 9 år efter beslutningen i byrådet er, at klubben, da man realiserede projektet, valgte at lade privat investor finansiere en del af projektet og gælden til denne investor ønsker man nu at afvikle og erstatte med et kreditforeningslån.
 
Forvaltningen bemærker, at der i 2017 blev godkendt fornyet praksis for evt. kommunegaranti i forbindelse med finansiering af byggeprojekter i selvejende institutioner m.v., og i den forbindelse blev det besluttet, at det er en forudsætning for kommunegaranti, at der optages et fastforrentet lån i Kommunekredit. Evt. mindreudgift til gebyr m.v. ved optagelse af lån i Kommunekredit fremfor andre kreditforeninger, fordeles mellem låntager og Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har kontaktet Kommunekredit vedr. det lån, der er anført i anmodningen. Svar fra Kommunekredit vil foreligge til udvalgets møde.
 
Da beslutningen om kommunegaranti er fra 2011 er det aftalt, at sagen genbehandles.
 
Beslutningen fra Byrådets møde den 19. april 2017:
 
Praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:
  
”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hver enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.
 
Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.
 
Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.
 
Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).
 Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.
 
Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.
 
Modellen her er efterfølgende anvendt i enkelte tilfælde. Eksempler er i forbindelse med opførelse af Hald Ege Idrætscenter og ny gymnastikhal på Viborg Gymnastik Forenings gymnastikcenter.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Viborg Rideklub ønsker, at sagen afklares snarest muligt.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det må forventes, at Viborg Kommune må deponere beløb svarende til garantiens størrelse.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 16/64750
Resume
Den planlagte fase tre i forbindelse med ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj foreslås ændret, således at en eksisterende bygning nedrives og at der i stedet opføres en ny bygning med boliger.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede plan for ombygning af Vibohøj godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den reviderede plan for ombygning af Vibohøj godkendes.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet frigav på sit møde den 22. april 2020 (sag nr. 9) 8 mio. kr. til færdiggørelse af fase to og tre i projektet ”Færdiggørelse af Vibohøj), fordelt med 4 mio. kr. til anvendelse i 2020 og 4 mio. kr. til anvendelse i 2021.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj er planlagt i tre faser, hvoraf fase et blev gennemført i 2016. Fase to nærmer sig nu sin afslutning.
 
Den eksisterende plan for fase tre indbefatter, at den eksisterende værelsesfløj i to plan renoveres og fremadrettet anvendes til administration, sygepleje og samtalerum i stueetagen samt boliger på 1. sal.
 
På baggrund af de erfaringer, der er gjort i de to første faser og på baggrund af nærmere undersøgelser af den eksisterende bygning ønskes det nu at ændre denne plan. Det har blandt andet vist sig at murværk, fundament og kloakker er mere nedslidt end forventet.
 
I stedet for en renovering af den eksisterende bygning foreslås det, at bygningen i stedet rives ned. På samme placering opføres en ny boligfløj i én etage med 16 boliger.
 
Den fløj, som foreslås nedrevet, er bygget sammen med en bygning, hvor der i dag er kontorer, sygepleje, mødelokaler og afrusning. Disse lokaler bevares og renoveres.
 
I den oprindelige plan for fase tre skulle der indrettes yderligere kontorlokaler i en del af den renoverede toetagers fløj. Disse kontorlokaler placeres i stedet i en af de andre fløje på Vibohøj.
 
Det planlagte antal boliger fastholdes, således at der fremover vil være 57 boliger på Vibohøj. Som bilag vedlægges oversigtstegning, der viser placeringen af den nye bygning.
 
Den nye løsning kan gennemføres inden for det samme budget som den oprindelige plan, inklusive udgiften til omprojektering.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

De nybyggede boliger forventes at kunne tages i brug ved udgangen af 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/38966
Resume
Kølvrå Tømrer & Snedkerforretning ønsker at opføre tæt-lav boliger på Genvej 5 i Karup. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger et udkast til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, som foreslås sendt i offentlig høring.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 536 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
 
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 536 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Kølvrå Tømrer & Snedkerforretning ønsker at opføre tæt-lav boliger på Genvej 5 i Karup.
Ansøgning er i bilag 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. juni 2020 (sag nr. 12) at igangsætte planlægning for opførelse af 18 række- og/eller dobbelthuse på Genvej 5 i Karup.
 
Oversigtskort for planområdet er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse af lokalplanområdet

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 7.000 m2, hvor på der ønskes opført 18 række- eller dobbelthuse med tilhørende fælles opholdsareal, vej samt stiforbindelse. Det samlede opholdsareal udgør ca. 1.200 m2.
 
Med lokalplanen gives der mulighed for at omdanne et areal tæt på bymidten, hvor den nedlagte foderstofforretning ved Genvej 5 pt. ligger, til boligbebyggelse.
 
Der foreligger nu et forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, der foreslås sendt i offentlig høring.

Nuværende forhold

Området ejes af Karup Varmeværk. Der forelægger en fuldmagt fra Karup Varmeværk til, at der kan udarbejdes lokalplan for boliger på arealet – jf. bilag 3.

Eksisterende forhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 1.27 for et centerområde mellem Viborgvej og Genvej i Karup, delområde I. Lokalplanen fastlægger, at delområde I kun må anvendes til mindre værksteds- og servicevirksomheder så som servicestation med tilhørende værksted, VVS-installatør, varmeværk, foderstof og parkeringsplads.
 
Projektforslaget er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde KARU.C1.01 for Karup Bycenter og bydelscenter med mulighed for blandet bolig og erhverv.
 
Kommuneplanens bestemmelser for tæt-lav boligbebyggelse er:
 • max. bebyggelsesprocent: 40%
 • max. etageantal: 2 etager
 • max. byggehøjde: 8,5 m.
 
Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, for så vidt angår den fastsatte bebyggelsesprocent, da projektet har en bebyggelsesprocent, der varierer fra ca. 30% til max. 45%, ved udstykning. Den samlede bebyggelsesprocent for området er beregnet til at være ca. 25%. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 – 2029

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 62 ændres den del af rammeområde KARU.C1.01, der omfatter lokalplanområde nr. 536, til rammeområde KARU.B4.02_T62, som herefter udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
 
Forvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for en højere bebyggelsesprocent på den enkelte grund, fordi der udlægges mere fælles opholdsareal (15% af grundens areal) end det fastsatte minimumskrav på 10% i Kommuneplan 2017 - 2029.
 
Forvaltningen vurderer, at ændringen af den fastsatte bebyggelsesprocent i Kommuneplanen fra 40% - 45% ikke medfører, at der indkaldes idéer og forslag til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, fordi der er tale om en mindre ændring af bebyggelsesprocenten for enkelte grunde.
 
Forslag til tillæg 62 til Kommuneplan 2017 – 2029 er i bilag 4.

Forslag til lokalplan nr. 536

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse, hvoraf størstedelen etableres som randbebyggelse mod Genvej og Godthåbsvej for at give området en form for bymæssig karakter, der kan understøtte gadeforløbet i bymidten.
 
Bygherre har meddelt, at han ikke ønsker, at lokalplanen giver mulighed for boliger i 2 etager, da det måske kan få betydning for Skats værdisætning af grundene, såfremt byggemuligheden øges fra 1 til 2 etager.
 
Lokalplanen giver mulighed for følgende:
 • Lokalplanen inddeler område til 18 tæt-lav boliger og grønt fælles opholdsareal.
  Ét af husene kan indrettes til fælleshus.
 • Bebyggelsesprocenten indenfor området fastsættes til max. 45%.
 • Bebyggelsen må etableres i max. 1 etage med en bygningshøjde på max. 7 m.
 • Hver bolig har en privat grundstørrelse på min. 200 m2, såfremt grundene udstykkes.
 • At der udlægges mindst 15% af det samlede lokalplanområde til grønt fælles opholdsareal.
 • Der etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Genvej og fra Godthåbsvej.
 • Området disponeres med et snoet vejforløb for at mindske indbliksgener samt gennemkørende trafik.
 • Der etableres en stiforbindelse fra boligområdet til Godthåbsvej.
 
Forslag til lokalplan nr. 536 er i bilag 5.

Arkitektur

For området gælder, at boligbebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver mv. for at sikre en vis ensartethed i området.

Klimatilpasning

Den viste udformning og anvendelse af området sikrer, at der ikke forventes risiko for oversvømmelse i tilfælde af ekstreme regnvandshændelser. Jordbunden i området egner sig til nedsivning, og det anbefales, at tag- og andet overfladevand skal nedsives via f.eks. regnbede, græsplæne, permeable belægninger, grønne tage eller lignende, så overfladevandet forsinkes ved hjælp af lokal afledning af regnvand (LAR).

Arkæologi

Museet vurderer, at der er ringe sandsynlighed for fortidsminder i området, hvorfor museet har frigivet arealet.

Jordforurening – områdeklassificering

Hele ejendommen er V1-forureningskortlagt. Det vil sig, at flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal må ikke påbegyndes og fraføres fra området uden analyser og anmeldelse til Viborg Kommune.
 
Der er truffet aftale med regionen om undersøgelser i jorden. Når disse er foretaget, kan der igangsættes eventuelle afværgeforanstaltninger, så ejendommen kan udtages af V1-registreringen.

Støj

Der må ikke udlægges støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer i henhold til Planlovens § 15a. Karup Varmeværk er nabo til området. Ved udlæg af boligområde i en kommende lokalplan skal varmeværket overholde et støjniveau på 45/40/35 dB(A) til boligområdet.
Karup Varmeværk har accepteret det skærpede støjkrav og vil iværksætte støjreducerende tiltag på værket, så støjgrænseværdier kan overholdes.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender forslag til lokalplan nr. 536 og forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at forslagene offentliggøres, foreslås forslagene sendt i 4 ugers høring med start primo oktober 2020.
 
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt byrådet i januar 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er indgået en skriftlig aftale med grundejer, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Erklæring er i bilag 6.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for hele kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 20/5979
Resume
Erhvervsvirksomheden Grimme Skandinavien A/S i Rødkærsbro har ansøgt om at udvide mod syd. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der er i april/maj gennemført en idéfase, hvor borgere har haft mulighed for at indsende idéer og forslag.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 543 samt forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring. 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 543 og tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
5. at arealet, som overføres til byzone, udtages af områdeklassificeringen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 543 og tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene,
 
3. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde, og
 
5. at arealet, som overføres til byzone, udtages af områdeklassificeringen.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling
Virksomheden Grimme Skandinavien A/S har ansøgt om at udvide virksomheden mod syd. Ansøgning er i bilag 2.
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra 23. april til 21. maj 2020 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
Der kom 4 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag 4. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 5.
 
Høringssvarene omhandlede ønsker om flere boliger i Rødkærsbro og stiforbindelser fra Kjellerupvej og Blomsterkvarteret (Liljevej og Erantisvej m.fl.).
 
Planlægningen omfatter et erhvervsområde, og der foreslås derfor ikke udlagt nye boliger.
 
For at imødekomme ønsket om at kunne etablere stier fra Liljevej og Erantisvej er planområdet udvidet mod øst. Arealet udlægges til ekstensivt grønt område og skaber mulighed for senere at anlægge stiforbindelser fra Blomsterkvarteret til Aktivitetsparken mod nordøst.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. E.116/E.134, der udlægger området til lettere lokalt erhverv. Anvendelsen er i overensstemmelse med lokalplanen, men udvidelsen kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde RØDK.E1.01 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 543 og et udkast til forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 543

Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv og grønne områder. Anvendelsen fastlægges til erhverv i miljøklasse 2-4 som lager, administration, service, kontor, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt udstilling og engroshandel i tilknytning hertil.
 
Lokalplanen giver samtidig mulighed for butik med salg af særlig pladskrævende varer, idet landbrugsmaskiner hører til i denne kategori. Rammen for hele erhvervsområdet i den sydlige del af Rødkærsbro (RØDK.D3.1) er i alt 7.000 m2, hvoraf 2.455 er disponeret på Håndværkervej 6. Rammen foreslås derfor hævet til 8.000 m2 i området, og lokalplanen muliggør max. 5.000 m2 til særligt pladskrævende varegrupper. Heri skal medregnes overdækkede udstillingsarealer, værksteds- og klargøringsarealer samt administration og personalefaciliteter.
 
Vejadgang sker fra Chr. Hyllebergs Vej.
 
Lokalplanen stiller krav om etablering af beplantningsbælter mod øst og syd, så erhvervsområdet afskærmes mod de eksisterende boliger. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af støjafskærmning, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjberegningerne viser umiddelbart, at støjkrav kan overholdes mod boligområder. Dog kan der blive behov for en støjvold mod boligen Mimosevej 13.
 
Lokalplanen tillader større terrænregulering på indtil 6 meters afgravning, så virksomheden graves ind i terræn mod syd. Dette mindsker påvirkning mod omgivelser og gør det muligt at etablere nybyggeri i samme niveau som de eksisterende bygninger.

Forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udvides erhvervsområdet RØDK.E1.01 mod syd, og grænsen mellem rammeområde RØDK.E1.01 og RØDK.B1.01 justeres.
 
Derudover udtages ca. 2 ha af den nordlige del af RØDK.E3.02 ved Kjellerupvej 27, så der samlet kun sker en mindre forøgelse af erhvervsarealer i Rødkærsbro. Dette sikrer, at planlægningen ikke er i strid med planlovens regler om byvækst.
 
Ejerne af Kjellerupvej 27 henvendte sig i 2019 med ønske om denne ændring. Økonomiudvalget har den 12. oktober 2016 (sag nr. 29) forholdt sig til at fastholde erhvervsområde RØDK.E3.02 til tung industri. Området vil fortsat være 27,5 hektar stort.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Jordforurening – områdeklassificering

Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området som overføres til byzone kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om udvidelse af et eksisterende erhvervsområde.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio oktober 2020 til primo december 2020.
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i januar med henblik på endelig vedtagelse ultimo februar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Chr. Hyllebergs Vej forventes nedlagt som offentlig vej indenfor selve lokalplanområdet. Derfor lægges der op til, at der sker salg af kommunalt vejareal til til Grimme Skandinavien A/S, svarende til knap 1.600 m². Salg af kommunalt ejet jord behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt senere.
 
Lokalplanen giver mulighed for anlæg af en sti fra Blomsterkvarteret (Liljevej og Erantisvej) til Aktivitetsparken nord for Mimosevej. Hvis der skal anlægges en sti, vil det blive en udgift for Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Grundejeren har skriftligt fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 19/38972
Resume
Forslag til lokalplan nr. 537 og tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 18. juni – 13. august 2020. Der er ikke kommet høringssvar i perioden. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Fjelsø A/S har købt Reberbanen 27 og ønsker at opføre tæt-lav boliger i den eksisterende bebyggelse ved Reberbanen 27 i Viborg.
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. juni 2020 (sag nr. 14) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 537, samt forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 537 samt forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 18. juni til den 13. august 2020. Der er ikke kommet høringssvar i perioden.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 537
Lokalplanforslaget udlægger området til boliger og giver mulighed for tæt-lav og etageboliger. Vejadgang sker fra Reberbanen.
 
Planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse: tæt-lav boliger og etageboliger.
 • Bebyggelse: 2 etager og 8,5 meters højde.
 • Minimum grundstørrelse ved tæt-lav på 150 m2.
 • Bebyggelsesprocent: max. 75% pr. boligenhed.
 • Parkering: 1 p-plads pr. bolig for tæt-lav boliger og ½ p-plads pr. bolig for etageboliger.
 • Vejadgang til området skal ske fra Reberbanen via den eksisterende parkeringsplads syd for ejendommen.
 • Sikre den eksisterende bevaringsværdige bygning, og at denne ikke må nedrives, ændres eller ombygges uden tilladelse.
 
Bevaringsværdig bebyggelse
Den eksisterende hovedbygning fra 1877 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Bygningen optages som bevaringsværdig i lokalplanen, hvor der beskrives, at bygningen ikke må nedrives eller ombygges uden tilladelse. Lokalplanen indeholder desuden præcise bestemmelser, der regulerer ny bebyggelses placering, udformning og materialer, herunder eventuel opførelse af kviste. Herved sikres, at ny bebyggelse tilpasses det bevaringsværdige miljø.
 
Tilbygning
For at opnå god kontakt mellem bolig og have kan der opføres havevendte karnapper på facaden mod gården. For at disse karnapper opleves harmoniske på bygningsfacaden, skal de opføres parvist og tilpasses eksisterende bebyggelse i form og materialevalg.
 
Forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 53 til kommuneplanen.
 
Med forslaget justeres afgrænsningen mellem rammeområde VIBM.C1.09 og VIBM.B4.01, så det er muligt at opføre tæt-lav boliger på ejendommen.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da lokalplanen fastlægger et nedrivningsforbud af den bevaringsværdige bebyggelse, kan det medføre, at Viborg Kommune skal overtage ejendommen mod erstatning, jf. planlovens § 49, stk. 2.
 
Viborg Kommune har solgt ejendommen, og det er betinget af denne lokalplan.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 20/30491
Resume
Som led i forundersøgelser af nyt boligområde ved Vestergade i Møldrup er det nødvendigt at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Vestergade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020,
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Vestergade, Møldrup” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
3. at udgiften på 200.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde 12. august 2020 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen af boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at sikre en god disposition af det nye boligområde i forhold til eventuelle områder med større arkæologisk interesse planlægges det at lade Viborg Museum foretage arkæologiske forundersøgelser med henblik på bindende tilkendegivelse af områdets arkæologiske værdi.
 
I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.
 
Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal. Ifølge dagsorden af 12. august 2020 vil der blive udarbejdet en lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for ca. 2,8 ha, og for det øvrige område op til 6,5 ha vil der blive udarbejdet rammelokalplan.
 
Det vurderes hensigtsmæssigt, at der indhentes bindende udtalelse for det fulde område, så der i det kommende lokalplanarbejde kan tages hensyn til eventuelle områder med arkæologisk værdi.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat umiddelbart efter eventuel politisk godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da arealet i dag er privat ejet, er der mulighed for, efter en arkæologisk frigivelse af arealet, at den private ejer selv ønsker at udstykke arealet.
 
Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Arealet er på nuværende tidspunkt privat ejet, hvorfor der er indgået aftale med ejer om arbejdet.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov. I dag er der 6 grunde til salg i Møldrup.
 
Bilag

Sagsid.: 19/13149
Resume
Til realisering af Trafikplanen for Viborg Midtby om bl.a. at gennemføre trafiksanering og undgå uvedkommende trafik over Nytorv via St. Sct. Hans Gade og dele af Sct. Mathias Gade er der afsat midler på anlægsbudgettet.
 
I den forbindelse er forvaltningen i en dialogproces med repræsentanter for både beboere i området og Viborg Handel.
 
Der søges om en anlægsbevilling til at få lavet et projekt og efterfølgende eventuelt etablere en forsøgsopstilling, inden man begynder at gennemføre eventuelle anlægsarbejder.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Renovering af St. Sct. Hans Gade og Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at udgiften på 350.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”.
 
Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø,
 
3. at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen arbejder videre med sagen i samarbejde med repræsentanterne fra beboerne og Viborg Handel jf. sagsfremstillingen,
 
4. at projektet forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse,
 
5. at der, eventuelt som et forsøg, opstilles foranstaltninger f.eks. i form af plantekasser og afstribning i gaden, som kan være med til at vise, hvordan renoveringen eventuelt kan gennemføres.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-09-2020
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Renovering af St. Sct. Hans Gade og Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 350.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”.
 
Teknisk Udvalg besluttede endvidere,
 
3. at forvaltningen arbejder videre med sagen i samarbejde med repræsentanterne fra beboerne og Viborg Handel jf. sagsfremstillingen,
 
4. at projektet forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse,
 
5. at der, eventuelt som et forsøg, opstilles foranstaltninger f.eks. i form af plantekasser og afstribning i gaden, som kan være med til at vise, hvordan renoveringen eventuelt kan gennemføres, og
 
6. at søge politiets endelige tilladelse til ændringer i skiltningen med henblik på at nedsætte hastigheden yderligere på følgende strækning:
 
* hastighedsgrænse på 20 km/t fra Nytorv, over Kompagni Stræde, og strækningen Sct. Mathias Gade (ved Latinerly) og til Sct. Leonis gade.”
 
 
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

I Trafikplanen for Viborg Midtby var der i høringsperioden en del ønsker fra borgerne om at få en del af Sct. Mathias Gade renoveret. Forvaltningen har også efterfølgende modtaget henvendelser om at få iværksat en trafiksanering i området. Vejen er de senere år kun vedligeholdt i et begrænset omfang, men er tænkt med ind i de kommende planer for trafiksaneringen. Strækningen fra Nytorv og ned til og med Latinerly blev færdigrenoveret i 2019.
 
 
Forvaltningen afprøver fortsat muligheder for at nedsætte hastigheden på strækningen ved St. Sct. Hans Gade. Der er senest skiltet med en hastighedsbegrænsning på 20 km/t.
 
Der blev den 20. februar 2020 afholdt et fællesmøde mellem forvaltningen, Viborg Handel og beboergruppen på Viborg Rådhus med deltagelse af Johannes Vesterby og Nicolai Norup fra Teknisk Udvalg. Referatet er vedlagt som bilag 1.
 

Beskrivelse

Teknisk Udvalg har tidligere besluttet, at der fortsat skal være ensrettet biltrafik ad St. Sct. Hans Gade, Nytorv, Kompagnistræde og en del af Sct. Mathias Gade. Indenfor denne ramme er sigtet, i dialog med repræsentanter for borgere i området og Viborg Handel, at finde en trafiksaneringsløsning, der dæmper hastigheden på strækningen, så der i højere grad tages hensyn til de ”bløde” trafikanter, og man undgår uvedkommende trafik på strækningen. Samtidig vil den østlige del af Sct. Mathias Gade blive istandsat.
 
Situationen er i dag, at der i denne del af Sct. Mathias Gade er dårlige forhold for fodgængerne, idet fortovene er smalle og ujævne. Mange steder står trapper til de nærliggende ejendomme ude på fortovet. Udover beboerne i området anvendes fortovene også af fodgængere fra Borgvold og Golfhotellet, når de skal besøge Domkirkekvarteret og det centrale Viborg.
 
Strækningen har også et stort potentiale for cyklister, idet vejen forbinder området øst for søerne med Viborg Midtby. Cyklisterne må i dag dele den relativt smalle kørebane med bilisterne, og der er ikke etableret særlige forhold, der dæmper hastigheden eller tager hensyn til cyklisterne.
 
I dag bruges vejen også som adgang til Domkirken og sidegaderne. For bilisterne kan kørebanen opleves smal. Især når store køretøjer skal passeres, kan det give udfordringer. Specielt krydset Sct. Mathias Gade / Sct. Mogens Gade kan være vanskeligt at passere for de store 3-akslede turistbusser.
 
De senere år er asfalten kun repareret nødtørftigt, idet forvaltningen har afventet en igangsætning af nærværende projekt. I forbindelse med trafiksaneringen skal det afklares, om der er ledningsanlæg i vejen, der samtidig skal renoveres.
 
Der arbejdes i disse år på en helhedsplanlægning af domkirkekvarteret. I planlægningen er det et mål, at den fremtidige trafik og parkering skal udformes på en måde, der sikrer god og indbydende adgang til området, samtidig med at der er mulighed for at etablere sikre og attraktive opholdsrum og gode rammer for fodgængernes færdsel rundt i Domkirkekvarteret.
I nærværende projekt skal der være opmærksomhed på, at trafiksaneringstiltag koordineres med den planlægning, der gennemføres for Domkirkekvarteret. Især skal der være opmærksomhed på, hvilke muligheder der er for at anvise veje for de store turistbusser til Domkirkekvarteret.
 
I det videre projektarbejde vil det blive undersøgt, om gaden kan omdannes til cykelgade, hvor hastigheden bliver tilpasset de ”bløde” trafikanter – cyklister og fodgængere.
 
Det kan evt. gøres ved at udvide fortovene i begge sider, så der kun vil være et regulært kørespor, som kan bruges i begge retninger. Det vil betyde, at der skal laves vigepladser, så bilisterne kan vige ind på dele af fortovene under hensyntagen til fodgængerne. Cyklisterne vil på den måde komme til at bestemme hastigheden.

Hindringerne ved vigepladserne kan være steler suppleret med beplantning, gadelamper, bænke eller andet.
 
Et oplæg til et skitseprojekt foreslås at indeholde overvejelser om følgende tiltag:
 
 • At strækningen får status som ”cykelgade”, hvilket betyder, at den øvrige trafik skal færdes i gaden på cyklisternes præmisser. Der er normalt en hastighedsbegrænsning på 30 km/t.
 • At cykelgaden evt. samtidig får status som en 2 minus 1 vej,
 • At der søges etableret brede fortove i begge sider af gaden,
 • At der fortsat vil være dobbeltrettet trafik i gaden, idet der jo skal være trafik fra Nytorv samt trafik til og fra forskellige P-pladser og baggårde langs gaden,
 • At den dobbeltrettede trafik skal kunne passere hinanden ved at kunne sætte det ene hjulpar op på fortovsarealerne,
 • At man afklarer, hvorledes bustrafikken til Domkirken og det kommende historiske museum i landsrettens tidligere bygninger skal ske,
 • At man opstiller forskelligt gadeudstyr på begge sider af gaden, så bilerne kun kan komme forbi hinanden på enkelte steder på strækningen,
 • At man som foranstaltninger til at hindre kørsel på fortovene over længere strækninger kan bruge lygtepælene (de gamle Viborg Lamper, der bliver ombygget til LED), beplantning i form af træer eller plantekrukker og/eller bænke,
 • At man ved ændringerne fortsat skal tage hensyn til, at trafik kan komme fra Nytorv til Hans Tausens Alle, uden at der opstår lange køer og pauser i gaden,
 • At trafikken i gaden får en passende lav hastighed,
 • At belægningen i gaden bliver granit eller i kombination med asfalt, på samme måde som i den øvrige del af middelalderbyens belægninger, idet der tages hensyn til, at der vil være en del cyklister og kørestolsbrugere i gaden.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har modtaget borgerønsker om at få forbedret forholdene for beboerne og de ”bløde” trafikanter i området. De oplever, at der er for meget biltrafik i disse gader.
 
Forvaltningen har haft det første indledende møde med repræsentanter for beboere og Viborg Handel. I det videre arbejde vil forvaltningen præsentere et forslag til skitseprojekt, der kan være grundlag for de videre drøftelser i gruppen og senere føre frem til et egentligt projektforslag. Der vil også være mulighed for at lave en forsøgsordning med henblik på at teste ideen med cykelgade og en smal kørebane.
 
I projektet skal der samtidig sikres den fornødne koordination i forhold til planlægning for Domkirkekvarteret og ledningsejeres planer for renovering af kloaker m.v.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejdet med at udarbejde skitseprojekter med forslag til renovering af vejen forventes gennemført i løbet af 2020 og første halvdel af 2021, afhængigt af evt. forsøgsopstillinger.
 
Når projektet er godkendt af Teknisk Udvalg, og den fornødne anlægsbevilling givet, kan detailprojektering igangsættes og anlægsarbejderne igangsættes. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr., der kan finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 1.610.000 kr. i 2020.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/55132
Resume
Afslutning af anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Indstilling
Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Hvis udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:
 
Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
(1.000 kr.)
Forbrug
(1.000 kr.)
Afvigelse
 
005576
Salg af del af Tinghallens grundareal – Bankohallen og del af p-plads til hotel
175
-5.750
189
-5.750
14
013757
Køb af Gl. Randervej 47
3.377
3.377
0
013764
Køb af ejendommen Vingevej 15, Ørum
3.226
 
3.223
-3
I alt
Afsluttede anlæg
6.778
-5.750
6.789
-5.750
11
0
 
(+ = merforbrug/mindreindtægt)
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/53672
Resume
Viborg Byråd vedtog på mødet den 16. september 2020 (sag nr. 1) at oversende budgetforslaget 2021-2024 til 2. behandlingen. Før byrådets 2. behandling drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget, om der er eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget. Det drøftes desuden, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2021, herunder niveauet for skatter, grundskyld, dækningsbidrag og kirkeskatten.
Indstilling
Borgmesteren foreslår med henblik på indstilling til byrådet,
 
1. at eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget drøftes
 
Borgmesteren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2021,
 
3. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2021 fastsættes til 25,5 procent,
 
4. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2021 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
5. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2021 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
6. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2021 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
7. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2021 fastsættes til uændret 0,93 procent,
 
8. at takster for 2021 godkendes, jf. bilag nr. 3, og
 
9. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2021 til 2024 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
 
Borgmesteren stillede på baggrund heraf ændringsforslag om, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2021
fastsættes til 25,53 procent.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2021,
 
2. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2021
fastsættes til 25,53 procent,
 
3. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2021 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
4. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for
regnskabsåret 2021 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
5. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for
regnskabsåret 2021 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af
grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
6. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2021 fastsættes til uændret 0,93 procent,
 
7. at takster for 2021 godkendes, jf. bilag nr. 3, og
 
8. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig
afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de
fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2021 til 2024 kan udgøre
det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd besluttede på mødet den 16. september 2020 (sag nr. 1) at oversende budgetforslaget for 2021-2024 til 2. behandlingen. Budgetforslaget baserer sig på det budgetforlig, som forligspartierne indgik den 9. september 2020.
 

Inddragelse og høring

Budgetforslaget har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet samt Ungdomsrådet efter behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2020. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvaret kan ses af bilag nr. 1.
 

Beskrivelse

Ændringsforslag
Eventuelle ændringer til budgetforslaget skal behandles som ændringsforslag. Forvaltningen har ikke modtaget ændringsforslag inden for fristen den 23. september 2020.
 
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2021 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2024 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2021.
 
Forvaltningen har foretaget beregninger på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 2. Beregningerne viser, at Viborg Kommune skønnes at tabe 32 mio.kr ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti i 2021.
 
I Social- og Indenrigsministeriets beregning af statsgarantien for skatter, tilskud og udligning indgår Danmarks Statistiks befolkningsprognose pr. maj 2020. I denne prognose er Viborg Kommune sat til at have 97.127 indbyggere pr. 1. januar 2021, hvorimod Viborg Kommunes egen befolkningsprognose fra august 2020 forventer 96.683 indbyggere – altså 444 færre indbyggere. Pr. 10. september var Viborgs indbyggertal på 96.572 indbyggere.
 
Et lavere folketal har stor betydning for eventuelle gevinster eller tab ved valg af selvbudgettering. Hvis landet følger Viborg Kommunes lavere befolkningsudvikling vil befolkningens påvirkning af udligningen være neutralt (alt andet lige). Men som det ser ud nu, vil Viborgs befolkningstilvækst være på -0,4 procentpoint, mens landet er på en vækst på 0,04 procentpoint.
 
Der er altid usikkerhed forbundet med at vælge selvbudgettering, men i år er usikkerheden ekstra stor. Det skyldes usikkerhed i forhold til, hvordan covid-19 situationen vil påvirke udviklingen i såvel Viborg Kommune som hele landet. På grund af udligningssystemet påvirkes Viborg Kommune i høj grad af, hvordan udviklingen er i resten af landet.
 
Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der vælges statsgaranti for skatter og tilskud i budget 2021, hvilket også er forudsat i budgetforslaget.
 
Skatter og takster i 2021
Skattesatserne i budgetforslaget for 2021 er ændret. Den personlige indkomstskatteprocent falder med 0,2 procent til 25,5 procent. Grundskyldspromillen er 23,7 promille (uændret), og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 11,85 promille (uændret).
 
Skatten sænkes under forudsætning af, at der opnås kompensation fra staten. Forvaltningen har fremsendt ansøgning om skattenedsættelse. Der er på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen endnu ikke modtaget svar fra ministeriet. Der forventes svar fra ministeriet inden byrådets 2. behandling af budgettet.
 
Oversigt over takster for 2021 kan ses af bilag nr. 3. Taksterne ændrer sig blandt andet på grund af pris- og lønudviklingen. For så vidt angår renovation og genbrugsgebyr har Klima- og Miljøudvalget den 8. januar 2020 (sag nr. 9) vedtaget en ny struktur og nye principper for gebyrberegningen med virkning fra 1. januar 2021. Disse nye principper vil for nogle boligtyper betyde en mindre stigning og for andre boligtyper et mindre fald på genbrugsgebyret.
 
Kirkeskatten i 2021
Ved budgettets 2. behandling skal byrådet vedtage en udskrivningsprocent for kirkeskatten, som kan finansiere det udgiftsbudget, som de kirkelige myndigheder vedtager. Der er afholdt møde med provstiudvalgene mandag den 14. september 2020, hvor de har fremlagt deres budgetforslag for kirkens økonomi for 2021. Med det fremlagte budgetforslag er der økonomisk balance mellem udgifter og indtægter ved en uændret udskrivningsprocent på 0,93 procent. Herved forventes der ikke noget mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder.
 
Lånedispensationer
Der er søgt om lånedispensationer i henhold til lånepuljerne i økonomiaftalen. Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt Viborg Kommune lånedispensation for 7 mio. kr. i 2021. Det er forudsat i budgetforslaget, at lånedispensationen ikke udnyttes. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byrådets 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 7. oktober 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/26744
Resume
Viborg Idrætshøjskole ansøger om et anlægstilskud i 2021 på 10 mio. kr. til et projekt vedrørende tilbygning af en ny værelsesfløj og renovering af skolens hovedbygning.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.000.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud til Viborg Idrætshøjskole” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i budgetforslaget for 2021-2024, som ligeledes behandles på dagens møde. 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.000.000 kr. til kontoen ”Anlægstilskud til Viborg Idrætshøjskole” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
2. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i budgetforslaget for 2021-2024, som ligeledes behandles på dagens møde.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. november 2018 (Sag nr. 42), at udvalget var sindet at støtte skolen med et anlægstilskud forudsat at skolen kunne fremsende endeligt projekt og finansieringsplan, og at projektet indgik i drøftelserne af anlægsbudgettet i budget 2020-2023.
 
I forbindelse med budgetforliget 2020-2023 tilkendegav Byrådet følgende:

”Anlægstilskud til ny værelsesfløj på Viborg Idrætshøjskole

Viborg idrætshøjskole har ansøgt Viborg Kommune om et anlægstilskud til etablering af ny værelsesfløj og renovering af skolens hovedbygning. Idrætshøjskolen har endnu ikke kunnet skaffe finansiering til projektet. Viborg Kommune tilkendegiver at ville give et anlægstilskud på 10 mio. kr. såfremt finansieringen falder på plads. Beløbet reserveres i 2021.”

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Idrætshøjskole har den 24. august 2020 fremsendt ansøgning om anlægstilskud til et revideret projekt for tilbygning af en ny værelsesfløj og renovering af hovedbygningen. På grund af udfordringen med at finde finansiering har skolen måtte reducere størrelsen af den nye tilbygning af værelsesfløj og samtidig dele hele projektet op i etaper over en 10 års periode fra 2020-2029.
 
Skolen har ifølge ansøgningen været nødsaget til at rulle renoveringsprojektet ud over flere år, så både den daglige drift kan fastholdes men også så likviditeten kan følge med. Gennemrenoveringen af den gamle hovedbygning skal udføres i 6 etaper, hvor en gang eller fløj lukkes af og friholdes for elever imens der renoveres. Renoveringen omfatter:
Tag, isolering, vinduer, døre, lofter, varmesystem, VVS, etablering af nye og mere private bade og toiletfaciliteter, nye gulvbelægninger, ny belysning og delvis ny el, ventilation, nyt inventar.
Den samlede økonomi for hele projektet er på 46 mio. kr.
 
Tabel 1 - Tidsplan for projektet
År
Beløb mio. kr.
Delprojekter
2020 efterår
4
1. renoveringsetape af sidefløjen på hovedbygningen. 
2021 forår
10,5
Etablering af ny værelsesfløj indeholdende 16 dobbeltværelser med eget bad.
2021 efterår
4,5
2. renoveringsetape af vest fløjen.
2026
17
3. og 4. renoveringsetape, 1. og 2. sal i hovedbygningen.
2028
5
5. renoveringsetape, hovedindgang, foredragssal og undervisningslokaler.
2029
5
6. renoveringsetape, kælder og højskolekøkkenet.
I alt
46
 
 
 
Tabel 2 – Finansiering af projektet
År
Beløb mio. kr.
Finansiering
2020
5
Egen likviditet samt salg af bygning.
2021
10
Anlægstilskud fra Viborg Kommune.
2021-2029
27
Egen likviditet på 3 mio. kr. årligt.
2026
4
Kreditforeningslån.
I alt
46
 
 
Nykredit har givet en hensigtserklæring om at ville yde et kreditforeningslån i 2026 såfremt skolens gældsafvikling fortsætter som planlagt og projektet i øvrigt forløber som planlagt. Hvis der opstår udfordringer i forhold til optagelse af kreditforeningslån så forlænges projektet i yderligere 2 år.
 
Skolen har sammen med ansøgningen fremsendt drifts- og likviditetsbudget for 2020-2022. I likviditetsbudgettet er indregnet ovennævnte investeringer i 2020-2022 og tilsvarende er finansieringen indarbejdet.
 
Der henvises i øvrigt til ansøgningen med tilhørende bilag i vedlagte bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1664
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Mødelisten blev godkendt.
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
 
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Det bemærkes, at sagen vedrører både aktiviteter for den sidste del af 2019 samt kendte aktiviteter for 2020.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 
Bilag

Sagsid.: 19/50410
Resume
I fordebatten om ny planlægning for Vinkelvej 20 er der indkommet 34 idéer, forslag og bemærkninger, herunder fra Viborg Stiftsøvrighed. Forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden har afslutningsvist indhentet konsulentudtalelser, der tilkendegiver, at et byggeri på op til 30.000 m2 i op til 6 etager på det bestemteste frarådes. Vinkelvej 20 ligger ved siden af Asmild kirke. Stiftsøvrigheden varetager de nationale hensyn til kirker og kan nedlægge veto mod et planforslag. Et veto fra en statslig myndighed vil medføre, at planlægningen ikke vil kunne gennemføres.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den igangsatte ændring af kommuneplanen og den sideløbende udbudsproces for Vinkelvej 20 i Viborg sættes i bero, og
 
2. at forvaltningen afsøger alternative muligheder for ejendommens fremtidige anvendelse og udnyttelse, hvorefter en ny proces for planlægning for og udbud af ejendommen forelægges byrådet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den igangsatte ændring af kommuneplanen og den sideløbende udbudsproces for
Vinkelvej 20 i Viborg sættes i bero, og
 
2. at forvaltningen afsøger alternative muligheder for ejendommens fremtidige
anvendelse og udnyttelse, hvorefter en ny proces for planlægning for og udbud af
ejendommen forelægges byrådet.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 20. november 2019 (sag nr. 13) en proces for udbud og ændret planlægning for Vinkelvej 20 i Viborg.
 
Byrådet igangsatte en ny planlægning med tilhørende fordebat (idéfase) for et område ved Vinkelvej i Viborg på mødet den 18. december 2019 (sag nr. 22).

Inddragelse og høring

Den offentlige fordebat (idéfase) blev afholdt fra den 19. december 2019 til den 30. januar 2020. Der indkom 34 forslag, idéer og bemærkninger, der fremgår af bilag nr. 1.
 
Forslag, idéer og bemærkninger behandles ikke yderligere, såfremt byrådet vedtager at sætte den igangsatte ændring af kommuneplanen i bero.
 
I givet fald vil forvaltningen orientere indsenderne i idéfasen om, at byrådet på baggrund af fordebatten har valgt at sætte planlægningen i bero.
 
Forvaltningen har efter idéfasen været i dialog med Viborg Stiftsøvrighed om byrådets oplæg og om forskellige alternative rammer for et nyt byggeri. Stiftsøvrigheden har på baggrund af det seneste alternativ indhentet udtalelser fra Nationalmuseet, Den Kgl. Bygningsinspektør og Kirkegårdkonsulenten for Viborg Stift. Udtalelserne fremgår af bilag nr. 2.

Beskrivelse

Byrådet har med henblik på salg ønsket at ændre gældende planlægning for Vinkelvej 20, så der, udover almene formål, blev givet mulighed for boliger, liberale erhverv m.m., i op til 6 etager med en bebyggelsesprocent på maks. 100 %. Bebyggelsesprocenten vil medføre, at der ville kunne etableres op til ca. 30.000 m2 byggeri i alt på ejendommen. Sideløbende med kommuneplanlægningsprocessen ønskede byrådet at gennemføre et udbud af ejendommen.
 
Vinkelvej 20 er omfattet af kirkebyggelinjen for Asmild Kirke. Der må ikke opføres byggeri med en højde over 8.5 m inden for 300 m fra kirken. Byggeri over 8.5 meters højde vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
 
Viborg Stiftsøvrighed er myndighed ift. at varetage nationale hensyn til kirker og deres omgivelser og kan nedlægge veto mod et planforslag. Stiftsøvrigheden anbefalede i sine bemærkninger til fordebatten, at den kommende planlægning tog udgangspunkt i de nuværende bebyggelsesprocenter i området og højdebegrænsningen på 8.5 m inden for kirkebyggelinjen.
 
Forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Stiftsøvrigheden om byrådets oplæg og om forskellige alternative rammer for et nyt byggeri. I det senest fremlagte oplæg foreslås bygningshøjden langs Vinkelvej at stige fra 3 til 6 etager på den del, der ligger længst væk fra kirken. Bebyggelsesplan og volumenstudier af 12. juni 2020 fremgår af bilag nr. 3.
 
Forvaltningen vurderer, at tilkendegivelsen fra Viborg Stiftsøvrighed vil medføre et veto mod et konkret forslag til kommuneplantillæg, hvis det indeholder en ramme på op til 6 etager og 30.000 m2 byggemulighed. Planlægningen vil da ikke kunne gennemføres, før end der er opnået enighed med Stiftsøvrigheden om tilpasninger af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at der afsøges alternative muligheder for ejendommens fremtidige anvendelse og udnyttelse. Herefter forelægges en ny proces for planlægning for og udbud af ejendommen for byrådet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har i Budget 2020-2023 budgetteret med en indtægt i 2020 på kr. 82.931.000 fra salg af Vinkelvej 20. Ejendommen forventes ikke solgt i 2020. 
 
Der vil være en driftsudgift indtil ejendommen Vinkelvej 20 overtages af en ny ejer eller overgår til anden anvendelse.
 
Region Midt benytter frem til udgangen af 2021 parkeringspladsen til Covid Testcenter Viborg uden udgift for Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

Indtil der gennemføres en ny planlægning er ejendommen Vinkelvej 20 omfattet af lokalplan nr. 376 for almennyttige og rekreative formål ved Søndersøs østbred i Viborg.
 
Bilag

Sagsid.: 20/5289
Resume
 
Jf. Indkøbs- og Udbudspolitikken skal byggeopgaver som hovedopgave udbydes i offentlig fagentreprise for at tilgodese lokale entreprenører. Opførsel af salthallen egner sig midlertid dårligt til gennemførsel i offentlig fagentreprise. Forvaltningen anmoder derfor Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at tage stilling til, om salthallen kan opføres som totalentreprise.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at det tillades, at byggeopgaven vedrørende opførslen af salthallen kan udbydes i totalentreprise begrundet i de særlige forhold, der er redegjort for i punktet.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på deres møde den 22. april 2020 (sag nr. 12), efter indstilling fra Teknisk udvalg på møde den 25. marts 2020 (sag nr. 8) følgende:
 
 • at, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.726.000 kr. til kontoen ”Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vej” med rådighedsbeløb i 2020,
 
 • at udgiften op 1.726.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2020 til projektet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Opførsel af sådanne haller er en specialiseret opgave, som nogle få entreprenørvirksomheder har ekspertise indenfor. Opgaven lader sig ikke med særlig fordel opdele i mindre fagudbud, eftersom råhusentreprisen er den langt overvejende entreprise med en forventet størrelse på 80-90 % af den samlede byggeopgave med en mindre entreprise indenfor el og til dels belægning.
 
Ligeledes er projektering, statiske beregninger mm. standard for halbygningsfirmaerne. Ved at skulle følge et traditionelt forløb med totalrådgivning, og efterfølgende udbud i fagentrepriser vil en uforholdsmæssig udgift gå til projektering og styring. Det foreslås derfor at opgaven udbydes i Totalentreprise.
 
For at undersøge markedet, inden udbud i totalentreprise, er der indhentet tilbud på en evt. rådgivningsopgave blandt to ingeniørfirmaer. Tilbuddene for projektering og byggeansøgning ligger på henholdsvis 230.000 kr. og 250.000 kr., hvilket er en høj andel for en forholdsvis enkel bygning.
 

Alternativer

Hvis ikke der kan fraviges fra Indkøbs- og Udbudspolitikken vil der skulle indgås kontrakt med en af de to ingeniørfirmaer, som derefter vil skulle projektere og udbyde i fagentreprise.
 

Tidsperspektiv

Efter en evt. godkendelse af fravigelse, vil udbud i Totalentreprise kunne gennemføres indenfor 4-6 uger. Den efterfølgende byggetid vil afhænge af den vindende entreprenørs oplæg til tidsplan, tid til myndighedsbehandling mm.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/24116
Resume
En ekstern brandrådgiver har gennemgået brandsikkerheden på tre af Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre. Gennemgangen har vist, at der er behov for visse udbedringer. Udbedringerne vil blive igangsat straks. 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.250.000 kr. til kontoen ”Brandsikring af pleje- og omsorgscentrene Liselund, Skovvænget og Toftegården” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at nettobevillingen til politikområdet ældreområdet forhøjes med 1.000.000 kr. i 2020 og
 
3. at udgiften på 9.250.000 kr. i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.250.000 kr. til kontoen ”Brandsikring af
pleje- og omsorgscentrene Liselund, Skovvænget og Toftegården” med rådighedsbeløb i 2020,
 
2. at nettobevillingen til politikområdet ældreområdet forhøjes med 1.000.000 kr. i 2020 og
 
3. at udgiften på 9.250.000 kr. i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.
 
 
(Eva Pinnerup deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen)
Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med gennemgangen af brandsikkerheden på de kommunale pleje- og omsorgscentre i 2019 var det uafklaret, om der skulle etableres sprinkling på pleje- og omsorgscentrene Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup. Senere er forvaltningen ved en revurdering af gennemgangen blevet opmærksomme på, at pleje- og omsorgscenter Liselund har sammenlignelige forhold med de to øvrige centre.
 
Viborg Kommune modtog den 20. maj 2020 en skrivelse fra Transport- og Boligministeriet vedrørende brandsikkerheden i plejeboliger.
 
Byrådet blev den 24. juni 2020 (sag nr. 11) orienteret om henvendelsen fra Transport- og Boligministeriet. I samme sag blev der orienteret om, at en ekstern, certificeret brandrådgiver gennemgår de tre centre og foretager en vurdering af, om der skal ske en optimering af det sikkerhedsmæssige niveau ved sprinkling eller andre tiltag.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har i august 2020 modtaget analysen fra den eksterne certificerede brandrådgiver hos Sweco, som har gennemgået de tre pleje- og omsorgscentre. Forvaltningen har efterfølgende gennemgået og drøftet rapporten med rådgiveren.
 
Analysen viser at der behov for følgende udbedringer;
 
Toftegården
 • nye branddøre
 • flere slangevinder
 • opdeling og reparation af vægge ift. sikring af brandadskillelser
 • udvidelse af nød- og panikbelysning
 • nye branddetektorer, der kan opdage en evt. brand hurtigere
 • brandglas i eksisterende vægge, der sikrer brandadskillelse i brandsektions- og brandcellevægge
 • Installation af sprinkling i fem boliger på 1.sal
  
Liselund
 • nye røgtætte døre i flugtveje (nuværende er uklassificeret)
 
Skovvænget
 • nye branddøre
 • flere slangevinder
 • opdeling og reparation af vægge ift. sikring af brandadskillelser
 • udvidelse af nød- og panikbelysning
 • brandglas i eksisterende vægge, der sikrer brandadskillelse i brandsektions- og brandcellevægge
 • røgventilering i trapperum mm.
 
Økonomi
Nedenstående budget omfatter udgifter til udbedring af brandsikkerheden samt diverse udgifter til demontering, reetablering, følgeomkostninger (maling, gulv- og loftsreparationer mm.), byggepladsdrift mm. rådgiverhonorar og øvrige omkostninger.
 
Der vil desuden være afledte driftsudgifter i byggeperioden, særligt i forbindelse med installation af sprinkling på Toftegården. Disse udgifter vil bl.a. omfatte ekstra bemanding ved omlægning af fem pladser på 1. sal på Toftegården samt udgifter til ekstra rengøring i byggeperioden.
 
Tabel 1. Udgifter i forbindelse med udbedring af brandsikkerheden
Udgiftstype
Udgift (1000 kr.)
Toftegården
3.400
Liselund
160
Skovvænget
1.900
Øvrige udgifter til håndværkere (følgearbejde, byggeplads)
667
Uforudsete udgifter
900
Rådgiverhonorar
1.008
Øvrige omkostninger
215
I alt
8.250
 
 
Tabel 2. Udgifter fordelt på budgetår
 
2020
2021
2022
2023
Anlægsudgift (1000 kr.)
 
 
 
 
Brandsikring Pleje- og Omsorgscentre
8.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afledt drift
1.000
 
 
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Efter etablering vil der være en afledt driftsudgift på 100.000 årligt fra 2021 til drift og vedligehold af brandsikring. Denne udgift skal afholdes inden for eksisterende driftsbudget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/24991
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har den 3. juli 2020 fremsendt ansøgning om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden i afdeling 94, Camp Logos. Afdelingen består med nogle få undtagelser af almene ungdomsboliger, der er beliggende forskellige steder i Viborg by, og som skal udlejes til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov for sådan en bolig.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det godkendes, at lejetab i afdeling 94, Camp Logos i perioden 1. november 2020 til 31. december 2022 helt eller delvist dækkes af afdelingen, og
 
2. at det henstilles til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg at sikre, at lejetabet fra afdeling 94, Camp Logos fra 1. januar 2023 igen kan dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det godkendes, at lejetab i afdeling 94, Camp Logos i perioden 1. november 2020
til 31. december 2022 helt eller delvist dækkes af afdelingen.
 
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg etablerede i 2006 første etape af kollegiet Camp Logos med 63 boliger og har siden udvidet til i alt 370 boliger på forskellige adresser i Viborg by. Senest udvides der i Viborg Baneby med 65 boliger med forventet ibrugtagning 1. august 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har den 3. juli 2020 fremsendt ansøgning om fritagelse for dækning af lejetab via dispositionsfonden i afdeling 94, Camp Logos. Boligselskabet anmoder om, at dispensationen gives i perioden fra en eventuel godkendelse af dispensationen til 31. december 2022, hvor den eksisterende samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om anvisning af ungdoms- og familieboliger efter særlige kriterier udløber. Aftalen er godkendt af byrådet på mødet den 30. januar 2019 (sag nr. 16).
 
Ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg beskriver, at lejetabet i afdelingen viser sig anderledes end i andre afdelinger, begrundet i, at almene ungdomsboliger oftest fraflyttes i juni og de nye studerende flytter ind i august – september måned. Det samme mønster gør sig gældende i perioden december til februar dog i et mindre omfang.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg argumenterer desuden med, at samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om anvisning af ungdoms- og familieboliger efter særlige kriterier har en væsentlig effekt på lejetabet, da antallet af boliger skal følge udviklingen i studiepladser i kommunen.
 
Der udvides i øjeblikket med 65 boliger i Banebyen, Brolandingen 1.
Boligselskabet vurderer, at når alle studieboliger er klar til ibrugtagning vil den samlede årlige udgift til lejetab beløbe sig til 2 mio. kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger primært på baggrund af ovenstående paramentre om, at afdeling 94, Camp Logos får dispensation for dækning af lejetab fra dispositionsfonden, og at lejetabet i stedet finansieres af afdeling 94, Camp Logos. Det vil betyde, at afdelingen i perioden for dispensationen skal finansiere lejetabet gennem en huslejeforhøjelse. 
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at med en lejeforhøjelse vil huslejen for en almen ungdomsbolig i afdeling 94, Camp Logos stige med 4,3%, hvilket betyder at den månedlige husleje for et værelse på 32 m2 vil blive 2.680 kr. og for et værelse på 48 m2 vil huslejen blive 4.020 kr. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg vurderer at det forhøjede huslejeniveau ikke vil gøre det sværere for boligselskabet at udleje boligerne i afdelingen.
 
 
Regler om dispositionsfondens dækning af lejetab i en afdeling
Jævnfør almenboliglovens § 20, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1 skal en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed, der ikke er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning, dækkes af dispositionsfonden.
 
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt. Det er en forudsætning for, at kommunen kan godkende, at lejetabet dækkes af afdelingen, at boligselskabets dispositionsfonds saldo ellers kommer under 2/3 af minimum eller at særlige forhold i øvrigt taler derfor.
 
Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf bør bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingernes som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation, tillige med en konkret vurdering af økonomien i de enkelte regnskabsår. Der bør således ikke bevilges dispensation for en tidsubegrænset periode, og der bør ikke bevilges dispensation gældende, indtil dispositionsfondens disponible del som helhed, udgør gældende minimums-sats pr. lejemålsenhed (reguleres årligt).
 
Formål med reglen om, at dispositionsfonden som udgangspunkt finansierer lejetab
Reglen med at dispositionsfonden som udgangspunkt finansierer lejetab, har bl.a. til formål at beskytte den udfordrede afdeling. Hvis hele lejetabet lægges på huslejen i afdelingen, stiger huslejeniveauet, hvilket kan betyde yderligere fraflytning og lejeledighed.
 

Forvaltningen bemærker,
 
 • at der efter forvaltningens vurdering ikke er tale om et særligt tilfælde, da almene ungdomsboliger efter almenboligloven skal udlejes til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor, og at en vis tomgang må forventes i tiden omkring studiestart,
 • at samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om anvisning af ungdoms- og familieboliger efter særlige kriterier ikke pålægger boligselskabet at etablere et bestemt antal almene ungdomsboliger,
 • at Boligselskabet Sct. Jørgens dispositionsfonds saldo ligger under 2/3 af minimum jf. driftsbekendtgørelsens § 42, og
 • at der er en risiko for, at huslejeforhøjelsen som følge af en dispensation medfører øget lejeledighed og dermed fører til endnu højere lejetab i afdeling 94, Camp Logos,
 • at det fremgår af ”UngdomsboligRapporten 2020”, der er udarbejdet af BL – Danmarks Almene Boliger, at huslejen for en almen ungdomsbolig i hovedparten af de jyske kommuner ligger på et gennemsnit mellem 2.000 og 3.000 kr. om måneden.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det følger af almenboliglovens § 52, at boligorganisationen skal udleje almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor, samt at boligorganisationen kan udleje boligerne til andre boligsøgende, hvis boligerne ikke kan udlejes til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særlig behov derfor.
 
Jævnfør almenboliglovens § 20, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1 skal en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes af dispositionsfonden.
 
Af driftsbekendtgørelsens § 43 fremgår det, at hvis dispositionsfondens saldo kommer under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, som er nævnt i driftsbekendtgørelsens § 42, eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunalbestyrelsen godkende, at lejetabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.
 
Bilag

Sagsid.: 20/2024
Resume
Kvoter til nybyggeri for budget 2021 blev behandlet første gang på mødet den 17. juni 2020 (sag nr. 34). Der skal nu træffes beslutning om, hvilke projekter der skal afsættes grundkapital til i 2021, samt hvad der skal ske med den resterende del af den afsatte pulje på 9 mio. kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der afsættes rådighedsbeløb til følgende projekter:
 
 • Ørum (BSJ), 7 boliger med kommunal grundkapital på 1,3 mio. kr.
 • Mønsted (BVA), 8 boliger med kommunal grundkapital på 1,6 mio. kr.
 • Stoholm (BSJ), 10 boliger med kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr.
 • Møldrup (BVA), 14 boliger med kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr.
 • Sparkær (BVA), 4 boliger med kommunal grundkapital på 0,8 mio. kr.
 
i alt 7,7 mio. kr. med finansiering af den afsatte pulje på 9 mio. kr. til grundkapital i 2021.
 
 
2. at den resterende del af den afsatte pulje på 1,3 mio. kr. (9,0–7,7 mio. kr.) tillægges kassebeholdningen i 2021.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der afsættes rådighedsbeløb til følgende projekter:
 • Ørum (BSJ), 7 boliger med kommunal grundkapital på 1,3 mio. kr.
 • Mønsted (BVA), 8 boliger med kommunal grundkapital på 1,6 mio. kr.
 • Stoholm (BSJ), 10 boliger med kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr.
 • Møldrup (BVA), 14 boliger med kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr.
 • Sparkær (BVA), 4 boliger med kommunal grundkapital på 0,8 mio. kr.
 •  
i alt 7,7 mio. kr. med finansiering af den afsatte pulje på 9 mio. kr. til grundkapital i
2021.
 
2. at den resterende del af den afsatte pulje på 1,3 mio. kr. (9,0–7,7 mio. kr.) tillægges kassebeholdningen i 2021.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på deres møde den 17. juni 2020 (sag nr. 34) ”Kvotetildeling budget 2021 – Nybyggeri og kapitaltilførsel”. Der var ønsker om kvoter på 29,9 mio. kr. og af beslutningen fremgår det, at følgende projekter indgår i den videre budgetlægning:
 
 • Ørum (BSJ), 7 boliger med kommunal grundkapital på 1,3 mio. kr.
 • Mønsted (BVA), 8 boliger med kommunal grundkapital på 1,6 mio. kr.
 • Stoholm (BSJ), 10 boliger med kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr.
 • Møldrup (BVA), 14 boliger med kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr.
 • Sparkær (BVA), 4 boliger med kommunal grundkapital på 0,8 mio. kr.

I forlængelse af budgetlægningen skal der træffes en formel beslutning.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af de projekter, som Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 17. juni 2020 (sag nr. 34) prioriterede at medtage i den videre budgetlægning:
 
 
 
 
Ørum (Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg)
7 etageboliger på Østergade (tidligere korn- og foderstofcentral). Boligselskabet oplyser, at to
erhvervsdrivende har tilkendegivet, at de overvejer at flytte deres lokaliteter til torvet, hvilket vil være i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Forvaltningen bemærker, at byrådet på mødet den 26. februar 2020 (sag nr. 12)  godkendte kommuneplantillæg nr. 47, lokal udviklingsplan for Ørum, hvori ét af temaerne er udvikling af området omkring Ørum Torv.
 
Mønsted (Boligselskabet Viborg Amt)
8 boliger som tæt-lav byggeri på Kalkstensvej.
 
Forvaltningen bemærker, at Kalkstensvej er omfattet af lokalplan 364, hvori der er mulighed for tæt-lav bebyggelse. Forvaltningen bemærker endvidere, at byrådet på mødet den 18. marts 2020 (sag nr. 9)  godkendte forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokal udviklingsplan for Mønsted.

Stoholm (Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg)
10 boliger som tæt-lav byggeri. Boligselskabet har foreslået 2 lokaliteter, hvor den ene er en færdiggørelse af byggemulighederne på Liselund. Boligselskabet er netop ved at opføre anden etape ud af tre etaper på Liselund.
 
Møldrup (Boligselskabet Viborg Amt)
14 etageboliger på Jernbanegade.
 
Forvaltningen bemærker, at omfanget af projektet på grunden skal belyses nærmere.
 
Sparkær (Boligselskabet Viborg Amt)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Billingevej. Boligselskabet foreslår også, at opføre projektet i to etaper på hver 4 boliger, således der i alt bliver 8 boliger i Sparkær.
 
Forvaltningen bemærker, at det i henhold til lokalplan 04.B.06.02 er muligt at opføre tæt-lav bebyggelse. Forvaltningen bemærker desuden, at der i øjeblikket bliver arbejdet med en lokal udviklingsplan for Sparkær, hvor borgerne i dette arbejde har ytret, at de ønsker området ved Billingevej udbygget.
 
Udgifter til grundkapital belaster ikke anlægsrammen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Skema A skal godkendes inden udgangen af 2021, ellers bortfalder den tildelte kvote.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 16/28476
Resume
Overtaksationskommissionen har pålagt Viborg Kommune at betale ekspropriationserstatning for et areal, som kommunen har eksproprieret fra DSB på Middagshøjvej 52, Viborg. Der skal tages bevillingsmæssig stilling til en del af beløbet.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.192.000 kr. til kontoen ”Ekspropriationserstatning til DSB – Middagshøjvej 52, Viborg” med rådighedsbeløb i 2020, og
 
2. at udgiften på 1.192.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.
 
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.192.000 kr. til kontoen
”Ekspropriationserstatning til DSB – Middagshøjvej 52, Viborg” med rådighedsbeløb i
2020, og
 
2. at udgiften på 1.192.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på
kontoen ”Nye jordkøb”.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på møde den 17. maj 2017 (sag nr. 9) at ekspropriere et areal på Middagshøjvej 52 i Viborg fra DSB. Arealet skulle sammen med en række andre arealer bruges til nye vej- og stiforbindelser i Banebyen. Det fremgik af sagen, at erstatningsspørgsmålet efterfølgende skulle indbringes for Taksationskommissionen. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune ville oprindeligt kun ekspropriere ca. 800 m2, men derved opstod et afskåret areal, som efter krav fra DSB blev medekspropriereret.
 
Overtaksationskommissionen har ved kendelse af 29. maj 2020 pålagt Viborg Kommune at betale ekspropriationserstatning til DSB. Erstatningen fordeles på to arealer:
 
1) Arealet på ca. 800 m2, som blev eksproprieret til vejformål. Erstatningen fastsættes til 1100 kr. pr. m2. Arealet er efterfølgende opmålt til 805 m2, og erstatningen udgør i alt 885.500 kr.
2) Det medeksproprierede areal på ca. 454 m2. Erstatningen fastsættes til 2625 kr. pr. m2., i alt 1.191.750 kr.  
 
Derudover pålægges kommunen at betale en godtgørelse på 25.000 kr. for udgifter til sagkyndig bistand.
 
Udgiften på 885.500 kr. vedr. arealet til vejformål og udgiften til godtgørelsen på 25.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen på konto ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej”.
 
Det medeksproprierede areal på ca. 454 m2 er efterfølgende indgået i det areal på Middagshøjvej 48, som ved byrådsbeslutning den 26. juni 2019 (sag nr. 45) blev solgt ved betinget købsaftale til AP Ejendomme A/S. Det kommunale køb af Middagshøjvej 48 blev i sin tid finansieret via jordkøbskontoen. Det foreslås derfor, at udgiften på 1.191.750 kr. vedr. det medeksproprierede areal ligeledes finansieres af midler fra denne konto.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/31016
Resume
Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for et boligområde på Speltvænget i Løvel.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 5 parcelhusgrunde på Speltvænget i Løvel fastsættes til mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsudgift og moms, jf. bilag 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-09-2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 5 parcelhusgrunde på Speltvænget i Løvel fastsættes til
mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger,
kloaktilslutningsudgift og moms, jf. bilag 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens
standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På Speltvænget i Løvel er et boligområde bestående af 5 grunde blevet byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 385.
 
Mindstepriserne for de 5 grunde foreslås fastsat til mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning er andre kommunale grunde på Speltvænget udbudt til priser mellem 300.000 kr. og 340.000 kr. I øvrigt svarer prisniveauet til priserne på kommunale grunde i Mønsted og Rødding. 
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i løbet af oktober 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag