You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. februar 2021 kl. 12:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/47042

Resume

Byrådet har primo 2020 behandlet status for den kommunale ungeindsats 2019 og præsenteres primo 2021 for status for 2020. Et centralt element heri er den evaluering, der i november og december 2020 er gennemført blandt ungemålgruppen om deres oplevelser af den kommunale ungeindsats.
 
Sagen er behandlet med enslydende sagsfremstillinger i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på deres møder den 26. og 28. januar 2021.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1.  at status og evaluering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at udvalgene vil følge det videre arbejde med den kommunale ungeindsats tæt.
 
Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om, at der gennemføres en ny evaluering ultimo 2021. I evalueringen skal der være fokus på resultaterne for de unge, der har været omfattet af den kommunale ungeindsats.
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,
 
 • at status og evaluering af den kommunale ungeindsats blev taget til efterretning
 • at der fremadrettet opstilles nogle konkrete måltal for indsatsen
 • at der arbejdes på en synlig og styrket fælles tilgang til opgaven på tværs af de forskellige fagligheder.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
1. at anbefale indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget og fra Social- og Sundhedsudvalget
 
2. at der fremadrettet opstilles nogle konkrete måltal for indsatsen
 
3. at der arbejdes på en synlig og styrket fælles tilgang til opgaven på tværs af de forskellige fagligheder.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd tog på sit møde 26. februar 2020 orientering om status for den kommunale ungeindsats 2019 til efterretning (link til sag nr. 3 i byrådet den 26. februar 2020).
 

Inddragelse og høring

Relevante samarbejdspartnere og afdelinger har været involveret i evalueringen og beskrivelsen af status for den kommunale ungeindsats 2020.
 

Beskrivelse

Baggrund

Fra 1. august 2019 har kommunerne haft ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. En sammenhængende indsats er afgørende herfor. Viborg Byråd har besluttet, at den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune omfatter alle unge mellem 15 og 30 år med behov for støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen.

Overgange fra barn til voksen

I vinteren 2019 gennemførtes sprintforløb med henblik på at sikre optimal og effektiv overgang for udsatte unge til voksen. Sprintforløbet resulterede i en tværgående samarbejdsmodel og ansvaret for implementering er forankret hos styregruppen for den kommunale ungeindsats.

Indhold i indsatsen

Centrale elementer i Viborg Kommunes ungeindsats er:
 • de tværfaglige koordineringsmøder med beslutningskompetence
 • den koordinerende sagsbehandler
 • den fælles uddannelses- og jobplan
 • fokus på fælles målsætninger på tværs af sektorspecifikke lovgivninger
 • ungeguiden
 
Yderlig beskrivelse af indsatserne fremgår af bilag nr. 1.
 
Målgruppen
Unge mellem 15 og 30 år med komplekse behov og med kontakt til flere fagområder indgår i målgruppen for den kommunale ungeindsats og K-møder (koordinerende møder). Siden 1. august 2019 er 198 unge vurderet indenfor målgruppen. I alt har 94 unge været på ungekonference i perioden 1. august 2019 frem til 9. september 2020, hvor ungekonferencen overgik til K-møderne. K-møder har været afholdt siden 9. september 2020, og frem til 8. januar 2021 er 28 ungeforløb drøftet på et K-møde.
 
Unge med tildelt ungeguide
  92
Unge der har takket nej til ungeguide
  28
Unge for hvem ungeguide er vurderet ikke relevant
  69
Unge med afsluttet ungeguideforløb
    9
Antal unge i alt
198
Antal ungeguides i alt
  74

Evaluering

Der er i november 2020 blevet gennemført to spørgeskemaundersøgelser for at evaluere den kommunale ungeindsats.
 
Dels en undersøgelse målrettet ungemålgruppen. Denne har været udsendt til de unge borgere, som enten har eller har haft en ungeguide eller en koordinerende sagsbehandler. Dels en undersøgelse målrettet ledere og medarbejdere i de relevante afdelinger. Herudover har der været gennemført et fokusgruppeinterview som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen blandt ledere og medarbejdere. Pointerne herfra indgår i den ledelsesmæssige opgave med at understøtte koordinerede indsatser, herunder i arbejdet med at sikre samordnede mål, tilgange og indsatser.
 
De unges oplevelser
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de unge identificerer en række interessante pointer:
 • Helt overordnet har de unge i nogen grad en positiv oplevelse af det sagsforløb de har været en del af – dog er der også plads til forbedringer
 • 70 % af de unge vurderer, at det i høj grad eller i nogen grad har hjulpet dem at have en ungeguide. Dette bakkes også op af flere af de åbne kommentarer og bemærkninger
 • 46 % af de unge er i høj eller nogen grad blevet mere sikker på deres planer for uddannelse eller job
 • 67 % af de adspurgte unge har enten i høj grad eller nogen grad følt sig inddraget i udarbejdelsen af en plan for deres fremtid
 • 65 % af de unge har i høj grad eller nogen grad oplevet, at de forskellige sagsbehandlere og afdelinger har samarbejdet om deres sagsforløb.
 
Denne viden indgår i den kontinuerlige indsats med at forbedre den kommunale ungeindsats.
 
Yderligere information om evalueringen fremgår af bilag 2.

Fremadrettet fokus

I 2021 vil fokus være på blandt andet at målrette indsatsen mod, at flere unge får en koordineret uddannelses- og jobplan. Målet er, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.
 
Dette skal blandt andet ske via fælles metode- og kompetenceudviklingsforløb, fortsat tilpasning af arbejdsgange og sikring af kvaliteten i uddannelses- og jobplanen.
 
Dette sikres blandt andet via den tætte opfølgning i de eksisterende mødefora, særligt styregruppen, og en række tiltag, herunder:
 • workshop om fælles tilgang og metode i det tværgående samarbejde i ungeforløb
 • metode- og kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsmedarbejdere og uddannelsesvejledere i anvendelsen af den inddragende metode
 • yderligere netværksmøder i ungeguidenetværket
 • kvalitetssikring af uddannelses- og jobplanerne
 • fortsat fokus på, hvordan IT-systemer kan understøtte koordinering og smidig sagsbehandling mellem fagområder
 • kvantitative målinger for at følge effekten for de unge, herunder graden af selvforsørgelse og uddannelsesstatus, blandt de unge, der har været på K-møder og/eller har haft en ungeguide
 
Den fulde implementering af modellen kræver en større proces i forhold til kultur og tilgange i ungeindsatsen med fokus på fælles forståelse, gensidig tillid og relationel koordinering. Organisationens læringskultur skal opbygges, og er bærende ind i udviklingsarbejdet.
 
For at få endnu flere af kommunens unge i uddannelse og beskæftigelse, kræver det et grundlæggende samstemt tankesæt understøttet af fælles, ressourcefokuserende metoder og ikke mindst metoder, der sikre en tidlig forebyggende indsats og holder borgerens perspektiv i centrum. Parallelt hermed skal de forskellige fagligheder fortsat have plads. Netop fokus på en tidligere indsats forventes at forhindre, at de unges situation forværres og i stedet bringe dem nærmere uddannelse og beskæftigelse. Hidtidige erfaringer viser, at der kontinuerligt skal stilles skarpt på opgaven for at fastholde den ønskede retning, og at en væsentlig del er at være nysgerrig og undersøgende på den nuværende praksis. Et arbejde forvaltningen forudser vil medvirke til, at flere unge kan støttes i en positiv udvikling henimod uddannelse og beskæftigelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunerne er tilført DUT-midler til ungeguideordningen. For Viborg Kommune udgør disse 690.000 kr. for 2020 og frem. Midlerne anvendes til aflønning af ungekoordinator og en pulje til understøttelse af realiseringen af den kommunale ungeindsats. Blandt andet til drift af ungeguidenetværk.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/43018

Resume

Randers, Viborg, Favrskov og Silkeborg kommuner samarbejder om at lave et nyt regulativ for Gudenåen. Der er i processen opstået en uenighed om antallet af grødeskæringer. Alle fire kommuner har besluttet, at uenigheden skal sendes til Miljøministeren til afgørelse.
 
Miljøstyrelsen, som har beføjelser til at træffe afgørelse i sagen, har nu sendt udkast til afgørelsen i høring hos kommunerne for eventuelle bemærkninger. Udvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes eventuelle besvarelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget drøfter,
 
1. om det indstilles til byrådet, at der sendes bemærkninger til Miljøstyrelsen,
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller desuden,
 
2. at Klima- og Miljøudvalget, når Miljøstyrelsens afgørelse foreligger, forelægges et oplæg til videre proces.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 28-01-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der sendes bemærkninger til Miljøstyrelsen om, at byrådet som udgangspunkt fastholder tidligere fremsendte ønske med samme begrundelser. Er det ikke muligt, ønskes en drøftelse med de 3 øvrige kommuner, om der kan opnås enighed om en årlig grødeskæring med mulighed for en ekstra.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden, at udvalget, når Miljøstyrelsens afgørelse foreligger, forelægges et oplæg til videre proces.
 
Kai O. Andersen stemte imod beslutningen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Kai O. Andersen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Den 2. oktober 2014 (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 2. oktober 2014) drøftede Klima- og Miljøudvalget proces og tidsplan for revision af regulativ for Gudenåen Silkeborg – Randers 2000.
 
Efter nedsættelsen af en fælles politisk styregruppe fra Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner drøftede byrådet den 25. januar 2017 (link til sag nr. 16 i byrådet den 25. januar 2017) strategi for grødeskæring i Gudenåen.
 
Byrådet besluttede:
For scenarie 3 (Udvidelse til 2 eller flere grødeskæringer med en forøget strømrendebredde på hele strækningen fra Silkeborg til Randers) stemmer 12 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Morten Otte), og 19 medlemmer (resten af byrådet) stemmer imod. Scenarie 3 er hermed forkastet.
 
For en kombination af scenarie 2 og 3 (2 grødeskæringer årligt og strømrendebredde på 10-15 meter) stemmer 17 medlemmer (Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Socialdemokratiets og Konservatives byrådsgrupper), 2 medlemmer (Flemming Gundersen og Kai O. Andersen) stemmer imod, og 12 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Morten Otte) undlader at stemme. Kombinationen af scenarie 2 og 3 er hermed godkendt.
 
Tilsvarende besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov Kommune, at der skulle arbejdes videre med at øge antallet af årlige grødeskæringer og strømrendebredden.
 
Den 1. november 2018 (Link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 1. november 2018) drøftede Klima- og Miljøudvalget rammerne for det videre arbejde med et nyt regulativ for Gudenåen. Udvalget besluttede, ”at forvaltningen arbejder videre med gennemførelse af et regulativ med 2 ordinære grødeskæringer i Gudenåen, og at sagsbehandlingen derfor fortsættes med henblik på, at der, efter indhentning af udtalelse fra Miljøstyrelsen, kan meddeles en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.”
 
I efteråret 2018 besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner at arbejde videre med et nyt regulativ med en årlig ordinær skæring og en fastholdelse af strømrendebredden i det eksisterende regulativ.
 
Den 24. april 2019 (link til sag nr. 6 i byrådet den 24. april 2019) besluttede byrådet:
”at der rettes forespørgsel til Miljø- og Fødevareministeren om afklaring af uenigheden om antal grødeskæringer i Gudenåen.
 
Byrådet besluttede herefter:
Indstillingen fra borgmesteren godkendes
SF’s byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod, idet byrådet opfordres til at give Viborg Kommunes repræsentanter i Styregruppen mandat til fortsat at arbejde for fælleskommunal enighed, med udgangspunkt i én årlig grødeskæring, med mulighed for en ekstra skæring, ud fra objektive kriterier.”
 
Tilsvarende besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner at rette forespørgsel til Miljø- og Fødevareministeren om afklaring af uenigheden om antal grødeskæringer i Gudenåen.
 
Den 28. november 2019 (Link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 28. november 2019) besluttede Klima- og Miljøudvalget:
at spørgsmålene rettet direkte til Viborg Kommune besvares, som forvaltningen foreslår, jf. sagsfremstilling. Desuden vedlægges byrådets beslutning af 25. januar 2017, vedr. udformning af regulativet, besvarelsen.”
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune sendte den 29. april 2019 en anmodning til Miljø- og Fødevareministeren om at afgøre uenigheden blandt Randers, Favrskov, Viborg og Silkeborg Kommuner omkring antal årlige grødeskæringer i et nyt fælles regulativ for Gudenåen. Viborg Kommune havde i anmodningen fra foråret 2019 ønsket 2 årlige grødeskæringer i Gudenåen. De resterende Kommuner ønskede på daværende tidspunkt at fortsætte med 1 årlig grødeskæring.
 
Forvaltningen har den 9. december 2020 modtaget et udkast (bilag 1) til afgørelse fra Miljøstyrelsen (MST), som er delegeret kompetence til at træffe afgørelsen. Samtidig har kommunerne mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til udkastet senest 1. marts 2021.
 
Forvaltningen vurderer, at udkastet helt overordnet ikke efterlader meget råderum i forhold til, hvordan en kommende grødeskæring i Gudenåen kan udføres inden for rammerne af de beskyttelseshensyn, der findes på strækningen. Det er især hensynet til artssammensætningen og strukturen for vandløb med vandplanter og grøn kølleguldsmed, der begrænser hyppigheden af antal årlige grødeskæringer til maksimalt én årlig skæring. Men også i forhold til vandområdeplanernes kvalitetselementer for vandplanter, fisk og smådyr i de målsatte vandløbsstrækninger vil to årlige grødeskæringer med stor sandsynlighed hindre fastholdelse eller opnåelse af miljømålet god økologisk tilstand.
 
Udkastet fra Miljøstyrelsen foregriber også den sagsgang, som forvaltningen tidligere havde lagt op til i forbindelse med vedtagelse af intensiverede grødeskæringsantal i Gudenåen. Forvaltningen havde lagt op til, at sagsbehandlingen fortsættes med henblik på, at der, efter indhentning af udtalelse fra Miljøstyrelsen, kan meddeles en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. I udkast til afgørelsen vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke kan meddelelse dispensation til mere end én ordinær grødeskæring.
 
Forvaltningen har herunder fremhævet nogen af de vigtigste udmeldinger fra Miljøstyrelsen.    
 
 • Miljøstyrelsen konkluderer i udkastet til afgørelsen, at den hidtidige vedligeholdelse i form af en ordinær årlig grødeskæring kan fastholdes i et nyt regulativ, uden at dette vil være i strid med beskyttelsen af Natura 2000 område N49, de strengt beskyttede arter på vandløbs-strækningerne eller de målsatte vandløbsområder.
 • Ved beslutning om nye regulativbestemmelser med to årlige ordinære grødeskæringer konkluderer Miljøstyrelsen, at konsekvenserne af den ændrede vedligeholdelse skal vurderes efter reglerne i habitatbekendtgørelsen om vurdering af konsekvenser af projekter og planer for Natura 2000-områder og visse beskyttede arter og efter reglerne i indsatsbekendtgørelsens § 8 om, at afgørelser ikke må forringe målsatte vandforekomsters tilstand eller forekomsters mulighed for at opnå opfyldelse af miljømål.
 • I udkastet til afgørelse er Miljøstyrelsens vurderinger efter habitatbekendtgørelsen og ind-satsbekendtgørelsen, at alene en regulativbestemmelse, hvori det fastsættes, at der på Gudenåens vandløbsstrækninger fra Silkeborg til Randers foretages én årlig ordinær grødeskæring, kan antages at være i overensstemmelse med beskyttelsen af Natura 2000 området N49, arten grøn kølleguldsmed og de 3 målsatte overfladevandområder.
 • Miljøstyrelsen konkluderer, at der ikke kan fastsættes anden bestemmelse om den ordinære vedligeholdelse i et kommende nyt regulativ, end at den årlige ordinære grødeskæring kan ske én gang.
 • Miljøstyrelsens vurderinger efter habitatbekendtgørelse og indsatsbekendtgørelse indebærer samtidig, at der heller ikke ville kunne meddeles dispensation til mere end 1 årlig ordinær grødeskæring i forhold til fredningerne ved Gødvad og Sminge og beskyttelsen af strækningerne efter naturbeskyttelseslovens § 3.
 • I forhold til muligheden for at benytte fravigelsesbestemmelser i forhold til beskyttelsen af Natura 2000-området vurderer Miljøstyrelsen, at det af vandløbsmyndighederne fremsendte materiale ikke indeholder en analyse og vurdering af, om de konstaterede problemer som følge af det stigende vandspejl i Gudenåen på vandløbsstrækningerne fra Silkeborg til Randers, kan håndteres på anden vis end ved grødeskæring i åen på disse strækninger.
 
Når Miljøstyrelsen træffer den endelige afgørelse, kan den ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelse vil dog kunne indbringes for de almindelige domstole.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/45061

Resume

Ejer af ejendommen Nørregade 48 i Bjerringbro har ansøgt om opførelse af etagebyggeri med ti boliger på ejendommen. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i den centrale del af Bjerringbro og er placeret øst for Nørregade mellem Poppelvej og Nyvangsvej.
 
Der er tidligere meddelt byzonetilladelse til et projekt for 13 tæt-lav boliger, hvor den pågældende ejendom indgik. Byzonetilladelsen er kun delvist udnyttet, og det ønskes nu i stedet at etablere etageboliger på ejendommen ud mod Nørregade.

Projektforslaget

Det ønskes at etablere en etagebebyggelse i 2 etager med samlet 10 boliger placeret ud mod Nørregade. Vejadgang vil blive ensrettet gennem området, og parkering og fællesarealer vil skulle etableres inden for lokalplanområdet.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Ejendommen er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse, da det ønskes at opføre etageboliger.
 
Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da det tilladelige etagebyggeri kun kan opføres i to etager og ikke vurderes at ændre områdets karakter væsentligt.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at området udlægges til boligområde med mulighed for etageboliger i op til 2 etagers højde. Bebyggelsesprocenten foreslås fastsat til maksimal 50 % for området. Vejadgang forventes at blive ensrettet med adgang fra Nørregade og udkørsel til Poppelvej.

Arkitektur

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter i forhold til højde om omfang.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse 
Primo 2021
Offentlig høring
Primo 2021
Endelig vedtagelse
Medio 2021
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/5979

Resume

Forslag til lokalplan nr. 543 og tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 8. oktober – 3. december 2020. Der er kommet 1 høringssvar. Høringssvaret handler om sti, hegn og belysning. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Erhvervsvirksomheden Grimme Skandinavien A/S i Rødkærsbro har ansøgt om at udvide mod syd. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. september 2020 (link til sag nr. 5 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. september 2020) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 543 for et erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro samt forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 543 for et erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro samt forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra 8. oktober – 3. december 2020. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til denne.
 
Høringssvaret peger på, at det bør sikres, at der ikke kan ske kørende færdsel til den private fællesvej nord for planområdet. Lokalplanen udlægger ikke en sti til vejen, og adgangen er spærret for kørende færdsel. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at ændre planforslaget.
 
Indsiger ønsker mulighed for faste hegn mod delområde III, som er en offentlig park. Af hensyn til at sikre privatliv i haver og samtidigt sikre området et grønt præg, indstiller forvaltningen, at levende hegn må suppleres med faste hegn, hvormed høringssvaret imødekommes delvist.
 
Indsiger ønsker belysning med en maks. lyspunkthøjde på 1 m i delområde III. Erfaringsmæssigt er det ikke hensigtsmæssigt med pullerter med en højde på maks. 1 m, da de ikke giver den tilstrækkelige belysning. Forvaltningen indstiller, at der fastsættes en maks. lyspunkthøjde på 3 m i delområde II og III, hvormed høringssvaret imødekommes delvist.
For erhvervsområdet (delområde I) fastholdes max. 5 meters belysningshøjde.
 
Sideløbende med lokalplanen er der foretaget en fastlæggelse af fremtidige skel i området. Dette medfører justeringer, så lokalplanområdet reduceres minimalt mod vest og delområdegrænsen mellem delområde I og II justeres.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 543

Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv og grønne områder. Anvendelsen fastlægges til erhverv i miljøklasse 2-4 som lager, administration, service, kontor, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt udstilling og engroshandel i tilknytning hertil. Lokalplanen giver samtidig mulighed for butik med salg af særlig pladskrævende varer. Vejadgang sker fra Chr. Hyllebergs Vej.
 
Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til erhverv, udlægge stiforbindelse samt forebygge, at nedsivning fra erhvervsområdet medfører forurening af grundvand.
 
Forslag til tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 58 til kommuneplanen, der ændrer:
 
 • Grænsen mellem rammeområde RØDK.E1.01 og RØDK.B1.01 justeres, så det grønne område overføres til boligområdet.
 • Erhvervsområdet RØDK.E1.01 og detailhandelsområdet RØDK.D3.01 udvides med ca. 2,5 ha mod syd.
 • Udtage ca. 2 ha af erhvervsområdet RØDK.E3.02 ved Kjellerupvej 27.
 • Øger det samlede areal for butikker til salg af særlig pladskrævende varegrupper i RØDK.D3.01 fra 7.000 m2 til 8.000 m2.
 •  
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Chr. Hyllebergs Vej forventes nedlagt som offentlig vej indenfor selve lokalplanområdet. Derfor lægges der op til, at der sker salg af kommunalt vejareal til til Grimme Skandinavien A/S, svarende til knap 1.600 m². Salg af kommunalt ejet jord behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt.
 
Lokalplanen giver mulighed for anlæg af en sti fra Blomsterkvarteret (Liljevej og Erantisvej) til det grønne område nord for Mimosevej. Hvis der skal anlægges en sti, vil det blive en udgift for Viborg Kommune.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Grundejeren har skriftligt fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 20/2060

Resume

Quattro Arkitekter har på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS anmodet om igangsætning af ny planlægning for højhusbebyggelsen Viborg View i 16 etager på Brøndumsvej 15-17, Viborg.
 
Byrådet har i perioden 2. juli – 1. oktober 2020 igangsat en idéfase for at høre borgernes idéer og forslag til det ansøgte. Der er modtaget 12 høringssvar i idéfasen, der især omhandler bebyggelsens etageantal, højde, visuelle påvirkning af naboområder, øget trafik i området og hensyn til den påtænkte helikopterlandingsplads på Regionshospitalet i Viborg.
 
Der skal tages stilling til, om planlægningen skal fortsætte.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at der tages stilling til,
 
1. om planlægningen fortsætter, og i givet fald i hvilken form,
 
2. at bilag 8 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen fortsætter på det givne grundlag, og
 
2. at bilag 8 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai O. Andersen stemmer imod, idet han ønsker, at planlægningen stoppes og den nuværende lokalplan følges.

Sagsfremstilling

Historik

Quattro Arkitekter har på vegne af ejendomsselskabet Ll. Sct. Mikkels Gade 4 ApS anmodet om igangsætning af ny planlægning for højhusbebyggelsen Viborg View på Brøndumsvej 15-17, Viborg.
 
Investorgruppen ønsker at opføre en bygning i 16 etager - med en højde på ca. 50 m. Bygningen skal anvendes til boliger i 14-15 etager og liberalt erhverv i 1 – 2 etager. Bruttoetagearealet er ca. 10.500 m2 fordelt på 68 lejligheder, erhvervslejemål samt et parkeringshus til ca. 150 biler. Der etableres et sammenhængende grønt opholdsareal oven på parkeringshus.
 
Vejadgang til bygningens boliger, liberale erhverv og eventuelt restaurant sker fra Gl. Århusvej via Brøndumsvej. Parkering etableres i parkeringshus i niveau 0 og 1 med indkørsel fra Brøndumsvej.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Projekt Viborg View er i bilag 2.
 
Byrådet besluttede den 24. juni 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 24. juni 2020) at igangsætte planlægningen for projektet ”Viborg View” ved Brøndumsvej/Gl. Århusvej i Viborg. I den forbindelse blev det foreslået, at den nederste etage i byggeriet samt den lille pladsdannelse foran bebyggelsen bearbejdes arkitektonisk. Der er efterfølgende fremsendt ”Bearbejdning af Torv ved Viborg View – se bilag 3.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden den 2. juli – 1. oktober 2020 med henblik på indkaldelse af idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning for Viborg View samt til indholdet af en miljørapport for projektet. Idéoplægget er i bilag 4. Der er i idéfasen kommet 12 høringssvar. Høringssvarene er i bilag 5.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 17. september 2020, hvor 65 borgere havde tilmeldt sig. Desuden deltog tilmeldte politikere og repræsentanter fra forvaltningen, idet der på daværende tidspunkt måtte være max. 80 personer i Multisalen pga. Covid-19.
 
Debatten på borgermødet drejede sig især om:
 • Bebyggelsens omfang/højde og udseende – herunder skyggepåvirkning, indbliksgener, påvirkning af udsigt fra naboejendomme samt byggeriets indpasning i området, der vurderes at være ude af proportion med området som helhed.
 • Trafikale forhold, da Søndersøparken er udfordret trafikalt – især i myldretiden omkring kl. 8 og 15.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 8, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene omhandler:
 • Bebyggelsens omfang/højde og udseende
 • Hensynet til etablering af helipad på Akutcentret på Regionshospitalet
 • Trafik i området
 • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser

Bebyggelsens omfang/højde og udseende:

Der er en række høringssvar vedr. bebyggelsens højde og etageantal. Flere høringssvar foreslår, at etageantallet nedsættes. I Viborgs Kommuneplan 2017 – 2029 findes der ikke retningslinjer for højhuse. Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et højhus i 16 etager vil opleves som en væsentlig forandring af det lokale miljø, da bygningen vil komme til at stå i markant kontrast til byens generelle maksimale bygningshøjder. I det aktuelle område er der dog bygninger, som er opført i 6-8 etager, og Regionshospitalet er i 13 etager. Et højhus vurderes derfor ikke at være meget fremmed for området, men vil påvirke omgivelserne samt byens profil.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke kan undgås, at nabobebyggelsen påføres skyggegener og påvirkning af udsigt. Skyggegener for nabobebyggelsen fremgår af projektmaterialet i bilag nr. 2. Der er til sammenligning udarbejdet skyggediagrammer for færre etager jf. bilag 12.
 
Hvis det maksimale etageantal reduceres, foreslår forvaltningen, at det samlede projekt bearbejdes i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdelse, så det sikres, at bebyggelsen fortsat fremstår med variationer i etageantal samt frem- og tilbagerykninger.
 
Hensynet til etablering af helipad på Akutcentret på Regionshospitalet
For så vidt angår højhusets etageantal og sikring af en forhåbentlig kommende helikopterlandingsplads på Regionshospitalet, har Viborg Kommune modtaget udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. bilag 9.
 
Trafikstyrelsen meddeler:
”Det virker som om, at højhuset kan opføres uden at det vil påvirke ind- og udflyvningen til en kommende fast helikopterflyveplads under forudsætning af, at der benyttes lægehelikopter af fx typen Agusta/Westland A109/EC 135”. Udtalelsen baseres på det materiale, som Viborg Kommune medsendte den 19. oktober 2020, der ud over anmodning om udtalelse også indeholdt bilagsmateriale om:
 • Projekt for højhusbebyggelse Viborg View, april 2020.
 • Ind- og udflyvningskorridor til Regionshospitalet, udarbejdet af Rambøll i 2019.
 • VVM rapport for ”Udvidelse af Regionshospitalet i Viborg - Akutcenter og anlæg af helipad” dateret maj 2014.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte højhusprojekt ikke gennembryder ind- og udflyvningskorridor, såfremt der etableres en helikopterflyveplads med en placering og helikoptertype, som beskrevet i VVM rapporten og den viste ind- og udflyvningskorridor til Regionshospitalet.
 
Ind- og udflyvningskorridor til Regionshospitalet er i bilag 10.VVM rapport for udvidelse af Regionshospitalet er i bilag 11.

Trafik i området

Region Midtjylland er i gang med at udarbejde en helhedsplan for psykiatrien i Søndersøparken. I den forbindelse skal der udarbejdes en trafikanalyse med belysning af trafikafvikling og parkering. Forvaltningen foreslår, at trafikanalysen også medtager den øgede trafikmængde fra det foreslåede højhusbyggeri, hvorved den samlede trafikale løsning for området undersøges.

Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ikke ændrer på bydelens nærhed til parken og stien langs Søndersø.
 
De indkomne bemærkninger i forbindelse med idéfasen vil desuden blive belyst i miljørapporten, der udarbejdes sammen med et forslag til lokalplan nr. 541 og forslag til tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 – 2029.

Domkirken og Sortebrødre Kirke

Viborg Stiftsøvrighed og Den Kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig til sagen på baggrund af projektmateriale visende snit og visualiseringer med angivelse af højder på bydelens bygninger mellem højhuset, Domkirken og Sortebrødre Kirke.
 
Stiftsøvrigheden meddeler: ”Da Regionshospitalet ligger mellem højhuset og kirkerne, friholdes de 2 kirker for yderligere markant visuel påvirkning, idet hospitalet skærmer for, at et højhus vil give yderligere dominerende påvirkning af kirkerne”. Viborg Stiftsøvrighed udtaler sig derfor ikke mod opførelse af højhuset, jf. bilag 6.
 
Den Kgl. Bygningsinspektør har på vegne af Sortebrødre Kirke og Viborg Domkirke meddelt: ”Højhuset fremtræder meget markant og vil ændre byens profil, ligesom Regionssygehuset har gjort. Højhuset ligger imidlertid så langt mod syd, at Domkirken og Sortebrødre Kirke stadig vil være de markante landmarks over den gamle by. Der findes således ikke anledning til at anbefale en indsigelse mod projektet”, jf. bilag 7.

Principper for planlægningen

Hvis det besluttes, at planlægningen fortsætter, foreslår forvaltningen, at planlægningen i øvrigt tager udgangspunkt i følgende:
 • Området afgrænses som vist i bilag 1.
 • Områdets anvendelse udlægges til boliger og liberale erhverv med mulighed for restaurant.
 • Opholdsarealer for bebyggelsen etableres som altaner, taghaver samt grønt areal på terræn og oven på parkeringshus.
 • Vejadgang til boliger, liberale erhverv samt restaurant sker fra Gl. Århusvej via Brøndumsvej. Parkering etableres i parkeringshus i niveau 0 og 1.

Støj

Der må ikke udlægges støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer i henhold til Planlovens § 15a. I den videre planlægning skal de støjmæssige problemstillinger, der er i forhold til trafikstøj fra primært Gl. Århusvej og Ll. Sct. Mikkels Gade samt helikopterlandingsplads på Regionshospitaler, undersøges nærmere.

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene er omfattet af bilag nr. 2, pkt. 10b (anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg). Planforslagene er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2.
 
Planforslagene skal miljøvurderes grundet forventet væsentlige påvirkninger af miljøet med hensyn til byarkitektonisk værdi, herunder byens skala, skygge-, vind- og indbliksgener, kulturarv og arkæologiske forhold, støj og vibrationer samt trafikforhold.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 • Medio 2021. Planforslag til vedtagelse
 • Medio 2021. Offentlig høring
 • Ultimo 2021. Endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Såfremt projektet godkendes til 16 etager (ca. 50 m), vil der komme udgifter til Viborg Brandvæsen (trykforøgerpumper), som skal afholdes af Viborg Kommune. Da den højeste del af bygningen er højere end 45 m, betyder det, at Midtjysk Brand og Redning ikke har kapacitet til at trykke vand i slanger så højt – uden hjælp fra trykforøgerpumper.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejerforhold

Lokalplanområdet er ejet af Region Midt. Der er lavet en forhåndstilkendegivelse af, at investorgruppen køber grunden, og at der sker et mageskifte med ejendommen Ll. Sankt Mikkelsgade 4, såfremt der foreligger en godkendt lokalplan for projekt Viborg View.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet. 
Bilag

Sagsid.: 20/38082

Resume

Ejerne af et areal mellem Nonbo Enge / Nonbo Dal og Vejlevej ønsker at igangsætte planlægningen for et boligområde til ca. 48 parcelhuse. Arealet er ca. 12 ha. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgning er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter,
 
 • 1. om det indstilles til byrådet, at der igangsættes videre planlægning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2021

 • Teknisk Udvalg besluttede, at planlægningen ikke fortsættes for nuværende
 •  
 • Nikolai Norup stemte imod beslutningen og begærede sagen i byrådet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Sagen videresendes til byrådet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i 2019 lokalplaner for 4 boligområder i Hald Ege, der tilsammen indeholder 268 boliger (lokalplan 487, 499, 509 og 516). Lokalplan nr. 487, 499 og 509 er påklaget til Planklagenævnet. Der er ikke truffet afgørelse i disse sager.
 

Inddragelse og høring

De to ejere har – sammen med en byplankonsulent - i løbet af efteråret 2020 afholdt møder, dels med repræsentanter for grundejerforeningen i Nonbo Enge og i Nonbo Dal, og dels et møde, hvor interesserede beboere i Hald Ege-området kunne høre om boligudvikling mellem Nonbo Enge, Nonbo Dal og Vejlevej. Forvaltningen har ikke været inviteret til møderne. Der foreligger ikke en formel udtalelse fra Hald Ege Borgerforening til projektidéen, men ansøger oplyser, at flere borgere i området kan tilslutte sig projektet, såfremt:
 •  
 • at vejadgang sker via lokalplanområde nr. 487 og Koldingvej (og dermed ikke via Teglgårdsvej),
 • at der er tale om parcelhus bebyggelse,
 • at det ansøgte projekt kan finansiere en støjvold for såvel kommende som eksisterende boligområder,
 • at det ansøgte projekt kan løse støjproblemer fra Vejlevej for boligområdet Nonbo Enge og Nonbo Dal,
 • at der tages kontakt til Hald Ege Borgerforening samt Viborg Rideklub med henblik på udtalelser fra de to foreninger forud for en eventuel igangsætning af den ansøgte planlægning.
 

Beskrivelse

Projektforslaget

Ansøger har indsendt en udstykningsplan for i alt 48 parcelhusgrunde. Planlægningen tager udgangspunkt i de tilgrænsende boligområders udstykningsprincipper, idet 16 parcelhusgrunde er udformet som Nonbo Dal, og 32 parcelhusgrunde er udformet som Nonbo Enge.
 
Det eksisterende læhegn mellem Nonbo Enge og det nye område bevares, hvorved der bliver en bufferzone på 5 m mellem de to boligområder.
 
Vejadgang etableres via den nye udstykning Kolbæk Mark (jf. lokalplan nr. 487), idet projektområdet ønskes vejbetjent af Koldingvej. Det oplyses, at ejerne af lokalplanområde 487 ikke har indvendinger mod denne løsning. Den eksisterende stiforbindelse mellem Teglgårdsvej og Vejlevej ønskes opretholdt.

Eksisterende planforhold

Området anvendes pt. til landbrugsformål. Arealet er ikke udlagt i Kommuneplan 2017 - 2029 eller omfattet af en lokalplan.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Bindinger og opmærksomhedspunkter

Der er flere planlægningsmæssige udfordringer og opmærksomhedspunkter for arealet, som beskrives i det følgende:
 
 • Arkitektur
Området udlægges til åben-lav bebyggelse i max. 1 etage med mulighed for udnyttelse af tagetagen, hvor dette kan udføres uden at være i konflikt med krav til støj fra vejtrafik på Vejlevej. Bygningshøjden er max. 7,5 m. Grundstørrelser svarer til grunde i Nonbo Dal og Nonbo Enge, dvs. mellem 800 – 1.100 m2.
 
Den omgivende natur vil indgå som en grøn kile langs den foreslåede udstykning mod syd og øst. Det oplyses, at en del af de fælles opholdsarealer kan disponeres til LAR-løsning (lokal afledning af regnvand) til nedsivning af overfladevand.
 
Terrænet i området ligger i kote 22-24 m og falder jævnt mod vest og syd.
 
Fra Vejlevej vil den landskabelige oplevelse af området ændres med en græsklædt jordvold.
 
 • Rummelighed og byudvikling i Hald Ege
Planloven fastlægger de overordnede principper for den fysiske udvikling – herunder, hvordan kommuner kan udlægge og fordele arealer i byzone (§ 11a, stk. 6-11). Behovet skal dække en periode på 12 år, og byudviklingen skal som udgangspunkt ske indefra og ud, dvs. i tilknytning til og i umiddelbar forlængelse af eksisterende byområder. Det ansøgte område ligger i direkte forlængelse af og øst for Nonbo Enge og Nonbo Dal.
 
Forvaltningens opgørelse viser, at der under givne forudsætninger i kommuneplanlægningen er udlagt flere arealer til byvækst (boliger) end det beregnede behov de kommende 12 år.
 
 • Støj fra vejtrafik
Arealet ligger inden for støjkonsekvenszonen for Vejlevej. Der er udarbejdet en støjberegning, der viser, at det er nødvendigt at etablere en støjvold langs Vejlevej for at kunne overholde Miljøstyrelsens støjgrænseværdi for trafikstøj (58 dB). Der er foretaget beregninger, hvor der etableres en støjvolde udenfor vejbyggelinjen, og hvor støjvolden etableres i vejskel.
 
Såfremt der etableres en 4 m høj vold langs vejskel, vil alle boliger – på nær den nordøstligste parcel – ligge under støjgrænsen.
 
Med en 4 m høj vold langs vejbyggelinjen vil tre af de planlagte boliger ligge over støjgrænsen. Der kan indarbejdes en mindre lokal skærm, der kan sikre overholdelse af støj for alle parceller i området.
 
Der henvises til bilag nr. 3.
 
Forvaltningen har kontaktet Vejdirektoratet for en udtalelse omkring ovennævnte forhold. Vejdirektoratet har meddelt, at de ikke – på det foreliggende grundlag – er indstillet på at godkende etablering af en støjvold på fjernelsesvilkår - inden for den tinglyste byggelinje på 18,5 m fra vejmidten af Vejlevej (dvs. i vejskel).
 
Vejdirektoratet gør desuden opmærksom på, at der bør planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation på 10 år, dels af hensyn til den generelle trafikudvikling og dels af hensyn til udviklingen som følge af konkrete trafikskabende projekter i området. De fremsendte støjberegninger er baseret på en mindre trafikmængde end Vejdirektoratets forventning til den fremtidige trafiksituation.
 
Der henvises til Vejdirektoratets skrivelser i bilag nr. 4 og 5.
 
 • Adgangsvej til det ansøgte boligområde
Området er vist vejbetjent via det kommende boligområde Kolbæk Mark (lokalplan nr. 487) med bro over Kolbækken og Koldingvej.
 
De ansøgte 48 boliger vil betyde øget belastning af stamvejen i Kolbæk Mark, Koldingvej, det 4 benede kryds Koldingvej/Kolbækvænget, krydsning med Alhedestien og af T-krydset Egeskovvej/Koldingvej.
 
Forvaltningen vurderer, at trafikken til området vil genere ca. 300 yderligere køretøjer i døgnet, hvilket vil medføre forringelse af trafiksikkerheden og fremkommeligheden.
 
Vejbetjeningen for hele området vurderes samlet at være udfordret.
 
Alternativt foreslår ansøger, at vejadgangen til området kan ske fra Teglgårdsvej. Det er forvaltningens vurdering, at vejadgang via Teglgårdsvej er uhensigtsmæssig jf. tidligere undersøgelser.
 
 • Beskyttelseslinje til gravhøj
Øst for Vejlevej (ved Vejlevej 13) ligger en gravhøj. Højen er beskyttet med en 100 m beskyttelseslinje. Den ansøgte bebyggelse ligger umiddelbart uden for beskyttelseslinjen, mens ca. 200 m af den viste støjvold ligger indenfor – se vedhæftede bilag nr. 6.
 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages tilstandsændringer inden for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation, men praksis for dispensationer er restriktiv.
 
 • Skovbyggelinje
Den nordlige del af projektområdet er omfattet af en skovbyggelinje til Viborg Plantage. Hele det sydlige projektområde er omfattet af skovbyggelinje fra skov mod syd.
Det er forvaltningens vurdering, at skovbyggelinjen kan søges reduceret for området.
 
 • Indflyvningszone
Projektområdet ligger i indflyvningszonen til Viborg flyveplads, Vedsøvej 10. Bebyggelsen vurderes ikke at blive påvirket væsentligt, da arealet udlægges til bebyggelse i max. 1 etage med mulighed for udnyttelse af tagetagen.
 
 • Klimasikring
Forvaltningen vurderer, at risiko for oversvømmelse af området ved skybrud er minimal. Oversvømmelseskort viser dog lavninger med risiko for oversvømmelse, hvilket der skal tages hensyn til, såfremt der skal planlægges for bebyggelse i området.
 
Der er forvaltningens vurdering, at der ikke er mulighed for afledning af separat regnvand til recipient (modtager). Derfor skal der findes løsninger, så regnvand kan afledes lokalt – LAR.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af befolkningsfremskrivningen og de allerede udlagte boligområder i Hald Ege/Viborg, at der ikke umiddelbart er et behov for, at der udvikles nye boliggrunde i Hald Ege inden for planperioden.
 
Det er derudover forvaltningens vurdering, at den skitserede vejadgang til det nye boligområde er udfordret, og at vejløsningen vil bevirke en forringelse af trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området. Endelig skal støjpåvirkningen behandles i evt. plangrundlag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet. 
Bilag

Sagsid.: 20/15903

Resume

Teknisk Udvalg skal beslutte, om den påtænkte ekspropriation til Hærvejen nord skal gennemføres.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at ekspropriere de i dagsordenspunktet nævnte arealer til etablering af Hærvejen nord.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-01-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at ekspropriere de i dagsordenspunktet nævnte arealer til etablering af Hærvejen nord.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde 18. november 2020 besluttet (link til sag nr. 14 i byrådet 18. november 2020) at igangsætte ekspropriationens-processen for erhvervelse af areal til Hærvejen nord.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har igangsat ekspropriationsprocessen og afholdt åstedsforretning den 21. december 2020. Grundejerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til den påtænkte ekspropriation i 4 uger efter åstedsforretningen. Høringsfristen udløb 18. januar 2021. Protokol fra åstedsforretningen er vedlagt som bilag 3.
 
Som det fremgår af protokollen, var der forskellige ønsker til adgangsveje og flytning af Hærvejsstien, som forvaltningen forsøger at opfylde, hvis det skønnes i overensstemmelse med planerne for Banebyen og hensynet til trafiksikkerhed.

Accept af ekspropriation

Parterne blev på åstedsforretningen spurgt, om de ville acceptere selve ekspropriationen og lade erstatningsspørgsmålet afklare herefter. Ingen af parterne ønskede at acceptere ekspropriationen, uden at erstatningsspørgsmålet var afklaret. På baggrund af erfaringen fra de tidligere ekspropriationssager i Banebyen har forvaltningen foreslået parterne, at erstatningen for arealet bliver 0 kr., idet fordelene ved værdistigninger af ejendommene i forbindelse med ændret planlægning overstiger erstatningen for de eksproprierede arealer. Den ændrede planlægning er fra industriområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
 
I forbindelse med anlæg af Vilhelm Ehlers Alle var fastlæggelse af erstatning i både Taksations- og Overtaksationskommissionen. Her udtalte Overtaksationskommissionen:
 
”Arealet var på ekspropriationstidspunktet udlagt til offentligt formål (vej) ved lokalplan 456, der blev vedtaget den 15. juni 2016. Forud herfor var arealet en del af en industriejendom og kunne fortsat anvendes som sådan, hvis det ikke var blevet eksproprieret.
 
Som udgangspunkt skal erstatningen derfor fastsættes til handelsprisen for ubebygget jord til industriformål i området, medmindre der er grundlag for at fastsætte en højere erstatning som følge af, at der forud for den 15. juni 2016 var grundlag for at forvente, at arealet i fremtiden kunne anvendes til formål, der ville kunne begrunde en højere pris end som industriejendom.”
Lokalplan 456 og 455 + tillæg 1 udlægger arealerne, der påtænkes eksproprieret til offentlige vejformål. Der har derfor aldrig været en forventning om, at disse arealer vil kunne bebygges eller tælle med i den samlede bebyggelsesprocent.
 
Overtaksationskommissionen har allerede behandlet erstatningsspørgsmålet for GD ejendommes ejendom matr.nr. 26d, Viborg Markjorder og Bach Gruppens ejendom matr.nr. 62a, Viborg Markjorder. For begge ejendomme fandt Overtaksationskommissionen, at erstatningen skulle fastsættes til 450 kr. pr. m² før fradrag for fordele. Erstatningen endte på 0 kr. pr. m2. efter fradrag for fordele.
 
Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at parternes bemærkninger under åstedsforretningen og høringssvar er til hinder for, at ekspropriationen gennemføres.
 

Beskrivelse

Byrådet skal beslutte, om den påtænkte ekspropriation til Hærvejen nord skal gennemføres. Ekspropriationen sker til realisering af planlægningen i Banebyen. Denne del af Hærvejen er udlagt i lokalplan 455 og 456.
 
Der skal erhverves ca. 2.640 m2 fra grundejerne i området til anlæggelsen af den nordlige del af Hærvejen. Liste over berørte ejendomme og anslået arealbehov fra den enkelte ejendom kan ses af bilag 1, ekspropriationsplanen, og bilag 2, arealfortegnelsen.
 
Lovhjemlen til ekspropriationen findes i planloven og lov om offentlige veje. Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og påtænkes gennemført i 2021. Midlerne er tillige afsat i anlægsbudgettet i 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er meddelt anlægsbevilling til arealerhvervelserne.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/34356

Resume

Der gøres status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2021-2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen om aftalepunkterne på budgetstyrelisten tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2021-2024.
Det fremgår af budgetstyrelisten, at der derudover er et aftalepunkt fra forrige budgetforlig.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Næste status på budgetstyrelisten bliver givet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1322

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/47525

Resume

På sit møde i december 2020 (link til sag nr. 29 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2020) besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget til den fælles markedsføringsplan for 2021 skulle gennemgås af en gruppe bestående af fire politikere – Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Peter Juhl og Claus Clausen.
Gruppen af politikere har peget på mulige reduktioner, således at der kan reserveres 500.000 kr. til tilflytterstrategien, som behandles selvstændigt i et andet punkt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 10. februar 2021.
 
Det forventes desuden, at eksterne bidragsydere også bidrager med 500.000 kr. til tilflytterstrategien.
 
På baggrund af politikernes gennemgang, har forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til fælles markedsføringsplan for 2021. Aktiviteterne er blevet beskåret, således at der er opnået besparelser på ca. 1 mio. kr. brutto, hvilket svarer til en besparelse på 500.000 kr. på Viborg Kommunes andel af budgettet (netto). Derudover er regnskabet for 2020 nu afsluttet, og der er et mindreforbrug på ca. 195.000 kr. på markedsføringskontoen, som foreslås overført til 2021.
 
Dermed vil markedsføringsplanen for 2021 være underfinansieret med 193.000 kr., men det forventes at bl.a. de forsatte restriktioner i forbindelse med Corona-nedlukningen gør, at flere at de planlagte aktiviteter må aflyses, ligesom der erfaringsmæssigt vil være aktiviteter, der aflyses af andre årsager. Hermed forventes kontoen at balancere ved årets udgang.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det reviderede forslag til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2021 godkendes, og
 
2. at der i 2021 reserveres 500.000 kr. til tilflytterprojektet
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Der blev indledningsvis gjort opmærksom på en trykfejl på side 5 i bilag 1, idet aktiviteten ”Super Cars Sunday” er medtaget to gange. Dette tilrettes og der udsendes herefter et nyt og tilrettet bilag, der indgår i sagen som nyt bilag 2.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at det reviderede forslag til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2021 godkendes, og
 
2. at der i 2021 reserveres 500.000 kr. til tilflytterprojektet.
 

Sagsfremstilling

Historik

I 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsstrategi, hvor der blev afsat yderligere 2 mio. kr. årligt til arbejdet under forudsætning af, at eksterne parter bidrog med minimum samme beløb. Denne ordning har kørt lige siden.
Der er i de foregående år gennemført en lang række fælles markedsføringsaktiviteter med de i resumeet nævnte samarbejdspartnere. Aktiviteterne er sket med både delvis økonomisk finansiering fra markedsføringspuljen, og medgået arbejdskraft fra forvaltningen.
Erfaringen med fælles markedsføringsstrategi indikerer, at samarbejdet er effektfuldt og af parterne ønskes styrket år for år. Hvert år har der således været ønske om samarbejde om langt flere aktiviteter, end budgettet har givet mulighed for. Det har medført, at de årlige planer hvert år er blevet justeret således at budgettet kunne overholdes, og i nogle tilfælde har samarbejdspartnernes finansieringsandel oversteget 50%.
 
Aktiviteterne er blevet tilrettelagt ud fra følgende principper:
 • Aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi.
 • Finansiering skal ske med minimum 50% finansiering fra samarbejdspartnerne
 • Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen.
 
Markedsføringspuljen har således ført til en stærkere markedsføring end det ellers ville have været muligt, og dermed været med til at opbygge og styrke Viborg Kommunes image, samt har tiltrukket gæster til arrangementer og store events i kommunen.
 
Markedsføringspuljen har i de forgangne år været med til at gennemføre omfattende brandingkampagner for Bjerringbro og Rødkærsbro, og derudover har markedsføringspuljen blandt meget andet deltaget i markedsføringen af store events som Snapsting, Jul i Viborg, Viborg Animation Festival, Generation Handball og kvindelandsholdets kvalifikationskampe i fodbold.
 
Markedsføringspuljen har også delfinansieret afholdte premierer og aktiviteter i forbindelse med de tre julefilm, der er optaget i Viborg Kommune, samt animationsfilmen ”Mugge & vejfesten”, som blev delvist produceret på Arsenalet. Derudover er der gennemført en række aktiviteter i samarbejde med lokale attraktioner.
 
Endvidere har markedsføringspuljen bidraget til udvikling og markedsføring af Karriereby Viborg, og det er aftalt, at alle aktiviteter i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i 2021 afvikles under Karriereby Viborg-brandet.
 

Inddragelse og høring

Markedsføringsplanen er sammensat i samarbejde med Vi er Viborg, VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, animationsmiljøet, Tinghallen og kulturinstitutionerne, og er på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning fra mødet i december 2020 blevet gennemgået kritisk med henblik på at finde besparelser, hvorved der kan reserveres 500.000 kr. til tilflytterprojektet.
Alle samarbejdspartnere er indstillet på at samarbejde om markedsføringsaktiviteterne, og at de finansierer minimum 50% selv.
 

Beskrivelse

Arbejdet med branding og markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune vil i 2021 bestå af samarbejde om en række direkte markedsføringsaktiviteter. Det reviderede forslag til planen for 2021 (se bilag nr. 1) er udarbejdet i samarbejde med de tidligere nævnte parter og ud fra de tidligere nævnte principper.
Det er aftalt med Tinghallen, at markedsføringen af de store internationale koncerter primært skal ske i nationale medier.
I gennemgangen af det første forslag til fælles markedsføringsplan har forvaltningen fremlagt resultaterne af en række kampagner fra 2020.
Ambitionen med den samlede plan er, at parterne fremstår som en koordineret og samlet enhed.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Aktiviteterne i forslaget til fælles markedsføringsplan gennemføres i samarbejde med de nævnte samarbejdspartnere og dækker kalenderåret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der har gennem de seneste år været stigende efterspørgsel efter aktiviteter, som kan indgå i den fælles markedsføringsplan. Også langt mere, end der er økonomi til. Derfor har det været nødvendigt at slette en række aktiviteter, samt reducere budgettet til de øvrige aktiviteter.
Finansieringen af de fælles markedsføringsaktiviteter sker gennem en bevilling givet på byrådets møde i december 2019 (link til sag nr. 24 i byrådet 18. december 2019) på 2 mio. kr. årligt for årene 2020, 2021 og 2022, som modsvares af mere end 2 mio. kr. fra samarbejdspartnerne. Dertil kommer 546.000 kr. fra den oprindelige bevilling til markedsføring af Viborg Kommune samt overførsel af mindreforbrug fra 2020 på 195.000 kr.
Dermed vil markedsføringsplanen for 2021 være underfinansieret med 193.000 kr., men det forventes at blandt andet de forsatte restriktioner i forbindelse med Corona-nedlukningen gør, at flere at de planlagte aktiviteter må aflyses, ligesom der erfaringsmæssigt vil være aktiviteter, der aflyses af andre årsager. Hermed forventes kontoen at balancere ved årets udgang.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/38050

Resume

Sammenhængsmodellen tema ’Vækst og socialt ansvar’ indeholder en målsætning om, at befolkningstallet i Viborg Kommune skal vokse med mindst 0,5% årligt, svarende til ca. 500 indbyggere. En sådan vækst har betydning for kommunens videre udvikling, herunder også økonomisk, idet flere borgere genererer større omsætning og aktivitet i det lokale detail-, erhvervs-, forenings- og kulturliv og blandt andet også medfører højere bloktilskud.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til om udvalget indstiller til byrådet:
 
1. om strategi og konkret handlingsplan for tilflytterindsats med de tre foreslåede målgrupper godkendes og igangsættes, idet flere målgrupper evt. kan udpeges senere,
 
2. om Viborg Kommune i 2021 bevilger 1 mio. kr. til politikområde politisk organisation til tilflytterindsatsen, som forventes suppleret med økonomiske bidrag og ydelser fra boligudbydere og øvrigt erhvervsliv, og
 
3. om bevillingen på de 1 mio. kr. i 2021 finansieres med dels 0,5 mio. kr. af driftsbeløbet afsat til markedsføringsstrategien i 2021 under politikområde politisk organisation og dels 0,5 mio. kr. i mindreforbrug i 2020 vedr. ”markedsføring af virksomheden” under politikområde administrativ organisation under forudsætning af, at de 0,5 mio. kr. overføres bevillingsmæssigt i forbindelse med årsregnskab 2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Forvaltningen oplyste, at der den 8. februar 2021, er udsendt et bilag til sagen: Tiltrækning – oplæg til hverveindsatserne” Bilaget indgår i sagen som nyt bilag 1
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet:
 
1. at strategi og konkret handlingsplan for tilflytterindsats med de tre foreslåede målgrupper godkendes og igangsættes, idet flere målgrupper evt. kan udpeges senere,
 
2. at Viborg Kommune i 2021 bevilger 1 mio. kr. til politikområde politisk organisation til tilflytterindsatsen, som forventes suppleret med økonomiske bidrag og ydelser fra boligudbydere og øvrigt erhvervsliv, og
 
3. at bevillingen på de 1 mio. kr. i 2021 finansieres med dels 0,5 mio. kr. af driftsbeløbet afsat til markedsføringsstrategien i 2021 under politikområde politisk organisation og dels 0,5 mio. kr. i mindreforbrug i 2020 vedr. ”markedsføring af virksomheden” under politikområde administrativ organisation under forudsætning af, at de 0,5 mio. kr. overføres bevillingsmæssigt i forbindelse med årsregnskab 2020.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Forslag til strategi og handleplan for tilflytning er udarbejdet gennem workshops i samarbejde mellem Viborg Kommune og en række boligudlejere, ejendomsmæglere, lokale offentlige og private virksomheder m.fl. Arbejdet blev færdiggjort i efteråret 2020, men er efterfølgende koordineret med en delvist tilsvarende proces blandt en gruppe andre erhvervsledere. På den baggrund fremlægges nu en samlet plan, koordineret bredt med relevante erhvervsaktører.
 

Beskrivelse

Analyse- og kommunikationsfirmaet Publico har også været inddraget i processen. Deres analyser og Viborg Kommunes egen tilflytterstatistik viser, at det primært er unge mellem 18 – 35 år, der er flytbare, og at de primært flytter på grund af job og/eller uddannelse. Herudover er der nogle faktorer, som ikke i sig selv skaber tiltrækning, men – hvis de mangler eller ikke er tilstrækkeligt kommunikeret – kan være årsag til, at en kommune bliver valgt fra. Dette kan f.eks. være skole- og pasningstilbud.
Dette understreger, at en fokuseret tilflytterindsats ikke alene er en kommunikationsopgave, men en samlet indsats bestående af f.eks. rette job eller uddannelse, attraktive boliger og bymidter, kultur- og fritidstilbud, natur m.m. Samtidig skal Viborg Kommune satse på helt bestemte, udvalgte målgrupper for at optimere sandsynligheden mest muligt for at nå målet om befolkningstilvækst på 500 borgere årligt. Disse er:
 
 • Pendlere, der pendler ind i kommunen til ét af de 50.000 jobs, der findes i Viborg Kommune. Viborg Kommune er efter Aarhus Kommune den kommune i regionen med flest arbejdspladser
 • Unge, der efter en opvækst i Viborg Kommune har taget højere uddannelse i f.eks. Aalborg eller Aarhus
 • Unge, der allerede er under uddannelse i Viborg Kommune, og som kan påvirkes til at søge job eller videreuddannelse her.
 
Oprindeligt pegede Publicos analyser på endnu en målgruppe, nemlig børnefamilier. Men da der er meget stor konkurrence om netop denne målgruppe, vurderes Viborg Kommunes potentiale at være størst indenfor ovennævnte 3 målgrupper. Børnefamilier kan senere indgå som eksplicit målgruppe.
 
Der er ifølge Publico særligt to faser, hvor Viborg Kommune kan påvirke en flytteproces:
 
 • Overvejelsesfase, hvor der skabes drømme og motivation for overhovedet at flytte. Typisk en periode på ca. 1 ½ år.
 • Researchfase, både on- og offline, hvor der udforskes muligheder og opstilles krav til kommende bopæl. Typisk en periode på ½ år.
 
I disse to perioder skal Viborg Kommune fokusere på at kommunikere direkte med målgrupperne, for her kan de påvirkes. Herefter følger en periode med aktiv søgning og indgåelse af købs- eller lejeaftale, hvor boligudbydere og ikke kommunen er afgørende for mulig tilflytning.
 
Tiltrækning af nye borgere har altså størst chance for succes ved at fokusere primært på unge mellem 18 – 35 år indenfor ovennævnte tre (senere fire) målgrupper og i de to indledende faser ’Overvejelse’ og ’Research’ af en mulig flytteproces. Disse to faser skal ses som led i en salgsproces, hvor Viborg Kommune sammen med mange forskellige lokale aktører skal organisere en række positive påvirkninger og input om Viborg Kommune, med henblik på at målgrupperne påvirkes til at søge mod Viborg Kommune og ikke én af kommunens ”konkurrenter”.
 
Der er stor forskel på de argumenter og påvirkninger, der virker og skal benyttes overfor hhv. en fuldvoksen pendler og dennes mulige familie, en mulig tilbageflytter efter endt videregående uddannelse i f.eks. Aalborg eller Aarhus og så én af de 10.000 unge, der allerede er under uddannelse i Viborg Kommune og som gerne skal påvirkes til at søge job eller videregående uddannelse hér. Derfor er der udarbejdet særskilte planer for hver af de tre målgrupper inkl. udarbejdelse af en ’persona’, der personificerer den enkelte målgruppe. Disse planer er beskrevet i vedhæftede bilag. Herudover er udarbejdet en fælles fortælling, der udover de ’traditionelle’ styrkepositioner især fortæller om de 50.000 jobs indenfor kommunen og 10.000 unge under ungdoms- og videregående uddannelse.
 
Da ovennævnte proces var gennemført i efteråret 2020, havde en gruppe erhvervsledere parallelt besluttet sig for at gøre en ekstra indsats for både tilflytning til Viborg Kommune og byudvikling generelt. De to processer er efterfølgende samlet og koordineret således, at der må forventes stor privat opbakning til den tilflytterplan, der her fremlægges. På et senere tidspunkt vil erhvervsgruppen, også koordineret med Viborg Kommune, fremsende forslag til videre udvikling.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det foreslås at der bevilges 1 mio.kr. i 2021 til tilflytterindsatsen og at der efterfølgende tages stilling til konkrete tiltag, organisering m.m. i sammenhæng med forventningen forventes suppleret med økonomiske bidrag og ydelser fra boligudbydere og øvrigt erhvervsliv.
 
Bevillingen foreslås i 2021 dels finansieret af de 0,5 mio. kr. afsat til markedsføringsstrategien i 2021, der jf. anden sag på dagsordenen ”Forslag til fælles markedsføringsplan for det geografiske område Viborg Kommune 2021” er forudsat anvendt til tilflytterindsatsen.
 
De resterende 0,5 mio. kr. foreslås finansieret 0,5 mio. kr. af et mindreforbrug i 2020 vedr. ”markedsføring af virksomheden” under politikområde administrativ organisation under forudsætning af, at de 0,5 mio. kr. overføres bevillingsmæssigt i forbindelse med årsregnskab 2020. 
Såfremt der skal afsættes særskilt bevilling til tilflytterindsatssen i de efterfølgende år, foreslås det at indgå i budgetlægningen for 2022-2025, alternativt med finansiering af udviklingspuljen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/50523

Resume

Kommunalpolitisk Topmøde er kommunalbestyrelsernes møde, hvor aktuelle kommunalpolitiske temaer er til debat. Det er samtidig her, at KL holder sit årlige delegeretmøde.
 
Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune skal fremsende forslag til delegeretmødets dagsorden.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om Viborg Kommune skal fremsende forslag til delegeretmødets dagsorden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-02-2021

Viborg Kommune fremsender ikke punkter til delegeretmødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Historik

KL har meddelt, at Kommunalpolitisk Topmøde 2021 grundet COVID-19 vil blive afholdt virtuelt og som et en-dagsarrangement torsdag den 18. marts 2021.
 
Som noget ny i år lægger KL op til, at alle kommunalbestyrelser overværer topmødet sammen. Byrådet får således i år mulighed for at samles fysisk i Multisalen på rådhuset, under hensyn til eventuelle gældende corona-restriktioner.
 
KL oplyser, at topmødet til trods for det virtuelle format vil blive afholdt ligesom et ”normalt” fysisk topmøde. Det kommer således stadig til at være muligt at tage ordet under f.eks. debatten om formandens tale. Ligesom det virtuelle format også vil understøtte beslutninger og evt. afstemninger i forbindelse med dagsordenpunkterne på delegeretmødedagsordenen såvel som afholdelsen af de politiske gruppemøder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Program for topmødet vil blive fremsendt inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
Delegeret:     Stedfortræder:
 
(A) Per Møller Jensen    (A) Martin Sanderhoff
(A) Eva Pinnerup    (A) Birthe Harritz
(A) Niels Dueholm    (A) Mads Panny
(A) Anders Bertel    (A) Mette Nielsen
(C) Torsten Nielsen    (C) Nikolai Norup
(C) Peter Juhl    (C) Stine Damborg
(C) Jakob Ekberg    (C) Simon Højer
(F) Elo Nielsen    (F) Kai O. Andersen
(O) Lone Langballe    (O) Ove Kent Jørgensen
(V) Ulrik Wilbek    (V) Kim Dongsgaard
(V) Claus Clausen    (V) Michael Nøhr
(V) Åse Kubel Høeg    (V) Kurt Johansen
(V) Johannes Vesterby    (V) N.J. Ottesen
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Eventuelle punkter til delegeretmødets dagsorden skal være KL i hænde ultimo februar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.