You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/42155

Resume

På dagens fællesmøde drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget tendenser og perspektiver for den almene boligsektor med repræsentanter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Viborg Amt.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at tendenser og perspektiver for den almene boligsektor i Viborg Kommune drøftes med udgangspunkt i de vedtagne principper.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Tendenser og perspektiver for den almene boligsektor i Viborg Kommune blev drøftet med repræsentanter for boligselskaberne.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte i oktober måned (link til sag nr. 26 på byrådets møde 7. oktober 2020) kvotetildeling for nybyggeri af almene boliger vedrørende budget 2021 (grundkapital). I alt er der afsat 7,7 mio. kr. til grundkapital til etablering af 43 almene boliger i 2021. Boligerne skal etableres i hhv. Ørum, Mønsted, Stoholm, Møldrup og Sparkær.
 
Herudover godkendte byrådet i oktober 2018 (link til sag nr. 14 på byrådets møde 10. oktober 2018) principper og administrationsgrundlag for nye almene boliger i Viborg Kommune.
 
Principper og administrationsgrundlag betyder, at Viborg Kommune i sin administration af almenboligloven:
 
 • vil fremme en byudvikling med blandede boligformer (leje og eje).
 • vil prioritere mindre almene boliger til målgrupper med behov for en rimelig og betalbar husleje, hvorfor huslejeniveauet vægtes højt.
 • vil være proaktiv i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til behov og placering af mindre boliger.
 • i et forpligtende samarbejde med boligselskaberne vil medvirke til at finde løsninger for socialt udsatte og sårbare borgere.
 • vil årligt ud fra behov afsætte en økonomisk ramme til almene boliger. Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra boligselskaberne.
 • som udgangspunkt udbyder alle storparceller i offentligt udbud. Dog kan det i særlige tilfælde forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget, om boligselskaberne kan købe uden udbud.
 • vil via budgetopfølgningerne følge anvendelsen af de afsatte beløb til almene boliger.
 • vil holde årlige møder med boligselskaberne – både politisk og administrativt.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Kvoter til almene boliger er fastlagt for budgetåret 2021.
 
Formålet med dagens fællesmøde er at drøfte tendenser og perspektiver for den almene boligsektor i Viborg Kommune.
 
Der kan f.eks. tages udgangspunkt i spørgsmål som:
 
 • Udfordringer i forhold til det nuværende udbud af almene boliger – typer, størrelse og geografisk fordeling?
   
 • Er der særlige målgrupper, der skal være ekstra fokus på fremover?
   
 
Fra boligselskaberne deltager følgende på dagens møde (kl. 12.00-13.00):
 
Boligselskabet Sct. Jørgen:
 • Formand Johannes Stensgaard
 • Direktør Hans Erik Lund
 
Boligselskabet Viborg:
 • Næstformand Else B. Olesen
 • Direktør Grethe Hassing
 
Boligselskabet Viborg Amt:
 • Formand Lilly Jacobsen
 • Forretningsfører Anne Grethe Andersen

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/25660

Resume

På baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen, skal Byrådet med denne sag godkende praksis for boligplacering af uledsagede flygtningebørn i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den nuværende praksis for støtte til uledsagede flygtningebørn godkendes, som beskrevet i svar til Ankestyrelsen den 17. september 2019 godkendes. 
 2. at redegørelsen, suppleret med nærværende sagsfremstilling, genfremsendes til Ankestyrelsen, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 26. marts 2020.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at den nuværende praksis for støtte til uledsagede flygtningebørn, som beskrevet i svar til Ankestyrelsen den 17. september 2019, godkendes. 
 2. at redegørelsen, suppleret med nærværende sagsfremstilling, genfremsendes til Ankestyrelsen, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 26. marts 2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Ankestyrelsen traf den 13. oktober 2017 afgørelse i fire konkrete underretningssager om Viborg Kommunes anbringelser af uledsagede flygtningebørn på eget værelse med socialpædagogisk støtte. Ankestyrelsen traf i alle sagerne afgørelse om, at der ikke skulle etableres yderligere støtte foranstaltninger til børnene, men udtalte i afgørelserne kritik af, at børnene var blevet placeret på eget værelse.
 
Den 4. september 2018 bad Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed om redegørelse vedrørende kommunens anbringelser af flygtningebørn på eget værelse.
 
Den 26. oktober 2018 modtog Ankestyrelsen kommunens redegørelse af 13. september 2018.
 
Den 25. juli 2019 anmodede Ankestyrelsen på baggrund af den fremsendte redegørelse om
byrådets bemærkninger om følgende:
 
 • Ankestyrelsen skal anmode byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen vil gøre for at sikre, at der ikke fremover placeres uledsagede flygtningebørn på eget værelse, hvis børnene ikke er i målgruppen herfor, fordi de har behov for mere end begrænset personlig støtte.
 
Vi beder herunder byrådet om at oplyse, om sådanne børn fremover vil
blive placeret på andre steder end på UngBo, eller om kommunen vil
sikre sig, at der sker en godkendelse af UngBo som opholdssted.
 
Det fremgik endvidere af Ankestyrelsens anmodning, at:
 
 • Ankestyrelsen har i afgørelserne af 13. oktober 2017 vurderet, at drengene fik den nødvendige støtte på UngBo. Ankestyrelsen har kun kritiseret, at kommunen i strid med vejledningen har anbragt børnene på eget værelse.
Og at:
 
 • Udtalelsen retter sig alene mod Viborg Kommunes fremadrettede praksis på området.
 
Den 17. september 2019 fremsendte forvaltningen i Viborg Kommune en redegørelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens fremadrettede praksis. Det fremgik heraf at: 
 
”Praksis i Viborg Kommune
Kommunen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ung med særlige behov for støtte.
 
Kommunen kan blandt andet iværksætte hjælpen i form af anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. Anbringelsessteder for børn og unge kan eksempelvis være egne værelser eller opholdssteder jf. servicelovens § 52, stk. 1, og stk. 3, nr. 7, samt § 66, stk. 1, nr. 4 og 5.
 
Når Viborg Kommune modtager en uledsaget ung, laves der en konkret og individuel vurdering af barnets/den unges behov på det foreliggende grundlag.
 
Herunder foretages der en vurdering af, om den unge er i målgruppen for anbringelse på f.eks. et opholdssted, eller om den unge alene har behov for begrænset støtte.
 
Viborg Kommune følger de unges udvikling, og ved ændringer i de unges behov vil der blive foretaget en revurdering af støtte behov. Dette kan både være en ændring mod mere eller mindre indgribende indsatser. Det skal bemærkes, at de uledsagede børn/unge,  som udgangspunkt altid vurderes at have behov for støtte, og at de ikke placeres i eget værelse uden, at der tilknyttes relevant støtteforanstaltning.”
 
Det skal i forlængelse af besvarelsen fra 17. september 2019 fra Viborg Kommune præciseres, at der alene anbringes uledsagede mindreårige flygtninge på eget værelse, hvis det vurderes, at de alene har behov for begrænset støtte. Såfremt det vurderes, at de uledsagede mindreårige måtte have behov for yderligere støtte, så vil de uledsagede ikke blive placeret på eget værelse. 
 
Endvidere var der i besvarelsen udarbejdet en oversigt over de forskellige boformer, som de uledsagede flygtningebørn havde været visiteret til i perioden 2016-2019, hvoraf anbringelse på eget værelse var en af flere muligheder.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ankestyrelsen har ved henvendelse af 26. marts 2021 skrevet følgende:
 
”Det fremgår ikke af redegørelsen om Ankestyrelsens udtalelse har været forelagt og behandlet på byrådsmøde i Viborg Kommune sådan som vi bad om i vores udtalelse af 25. juli 2019.
 
Vi beder på den baggrund byrådet i Viborg Kommune om at behandle sagen på næstkommende byrådsmøde, og sende en udtalelse inden for 2 måneder fra modtagelsen af dette brev.”
 
Med henvisning til Ankestyrelsens anmodning af 26. marts 2021 forelægges Ankestyrelsens henvendelser af 25. juli 2019 og forvaltningens praksis vedr. støtte til uledsagede flygtningebørn med denne sag til politisk drøftelse og godkendelse.
 
Ankestyrelsens anmodning af 26. marts 2021 er vedlagt som bilag til sagen. Heraf fremgår tillige Ankestyrelsens tidligere henvendelser, samt forvaltningens svar af 17. september 2019.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/30228

Resume

Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029, som indeholder en revideret retningslinje for solenergianlæg, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, med følgende ændringer:
 
-         afsnit 13.1 pkt. 10 ændres til ”Store solcelleanlæg skal som udgangspunkt afskærmes med beplantning. Beplantningen skal tilpasses landskabets karakter og skal være på ydersiden af et eventuelt trådhegn”.
-         afsnit 13.1 pkt. 13 ændres til ”Materialer og drift må ingen steder medføre fare for grundvandet og vandindvindingsinteresserne”.
 
-         Samme rettelser indføres i pkt. 8 og 12 i afsnit 13.2.
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 2. september 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægningen for solenergianlæg i Viborg Kommune, herunder planlægningen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg samt indkaldelse af forslag til placering af solcelleanlæg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 6 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) at fortsætte planlægningen for en revision af kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen. Parallelt med kommuneplantillægget for solenergianlæg foregår planlægningen af to konkrete solcelleprojekter ved Stoholm og Kvosted, ligesom der på dette møde blev truffet beslutning om at gå videre med planlægning for tre ansøgte solcelleprojekter og indkaldelse af flere forslag til solcelleområder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 1.
 
Kommuneplantillægget er et tematillæg for solenergianlæg, som opdaterer kommuneplanens hidtidige retningslinje 13 for solenergianlæg, så retningslinjen i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg og dermed understøtter byrådets målsætninger om en grøn omstilling.
 
Modsat tidligere medfører kommuneplantillægget, at der udpeges negative områder, hvor der som udgangspunkt ikke kan etableres solcelleanlæg, og der udpeges neutrale områder, hvor der kan etableres solcelleanlæg i det omfang, at det er foreneligt med andre arealinteresser. Der udlægges ikke konkrete områder til solceller.
 
Kommuneplantillægget indeholder et opdateret sæt af retningslinjer for forskellige typer af solenergianlæg, herunder store solcelleanlæg, store solvarmeanlæg, mindre solenergianlæg i landzone og mindre solenergianlæg i byzone.
 
Retningslinjerne vedrører bl.a. hensynet til andre arealinteresser. Der er f.eks. en retningslinje om, at natur- og landskabsinteresser skal beskyttes, og at store solanlæg så vidt muligt skal placeres på plane arealer. Der er en retningslinje om særlig opmærksomhed på begrænset anvendelse af værdifuld landbrugsjord og en retningslinje om, at arealerne til solceller gerne skal bidrage til andre formål som f.eks. beskyttelse af grundvand. Der er desuden retningslinjer om, at store solanlæg så vidt muligt placeres i samlede helheder, og en anbefaling om at store solanlæg etableres i tilknytning til tekniske anlæg som f.eks. vindmøller, transformerstationer eller erhvervsvirksomheder.
 
Retningslinjerne indeholder desuden et fokus på at begrænse solanlæggenes påvirkning af nabobeboelse og omgivelser. Der er f.eks. en retningslinje om, at der skal være en vurdering af respektafstande for de nærmeste nabobeboelser ved store solcelleanlæg. Der er desuden retningslinjer om, at anlæggene skal afskærmes af visuelle hensyn, og at der gennem afværgeforanstaltninger skal tages hensyn til dyr og planter i området f.eks. gennem ledelinjer. 
 
Der skal i den kommende tid tages stilling til planlægning for flere konkrete ansøgninger om etablering af solcelleanlæg. Retningslinjen for solenergianlæg er grundlag for behandling af ansøgningerne.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om en overordnet plan, der ikke direkte udlægger konkrete områder til solenergianlæg.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio maj 2021 til medio juli 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i oktober 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en overordnet retningslinje i kommuneplanen for placering og udformning af solenergianlæg til produktion af vedvarende energi, og at planen dermed har betydning for kommunes grønne omstilling. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/42228

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at nyt erhvervsområde i Rødkærsbro kan optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret. Tillægget danner derudover grundlag for mindre justeringer af spildevandsplanen i området samt omlægning af et mindre kloakopland fra fælles- til separatkloak.
 
Tillægget vedtages i sammenhæng med vedtagelse af ny lokalplan for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 
 
1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2021 til den 29. marts 2021.
 
Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan nr. 543, som giver mulig for nyt erhvervsområde, er der behov for at optage området i spildevandsplanen.
 
Forslag til Lokalplan nr. 543 har været i høring og er endeligt vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2021 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2021).
 
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at nyt erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro kan optages i kloakopland som ”planlagt separatkloak”. Tillægget danner derudover grundlag for mindre justeringer af spildevandsplanen i området samt omlægning af et mindre kloakopland fra fælles- til separatkloak.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/13807

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres de nødvendige spildevandsanlæg til forsyning af nyt erhvervsområde i Rødkærsbro.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger,
 • etablering af pumpestationer,
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 17/43018

Resume

Randers, Viborg, Favrskov og Silkeborg kommuner samarbejder om at lave et nyt regulativ for Gudenåen. Der er i processen opstået en uenighed om antallet af grødeskæringer. Alle fire kommuner har besluttet, at uenigheden skal sendes til Miljøministeren til afgørelse.
 
Miljøstyrelsen har sendt udkast til afgørelsen i høring hos kommunerne og efterfølgende modtaget svar fra alle kommuner. Miljøstyrelsen har, på baggrund af høringssvar fra Silkeborg Kommune, forespurgt de øvrige kommuner, om de også ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget drøfter, om det indstilles til byrådet,
 
1. at Viborg kommune ønsker en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen, og at arbejdet derfor ikke skal sættes på pause,
 
eller
 
2. at Viborg Kommune på linje med Silkeborg Kommune ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune på linje med Silkeborg Kommune ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau, under forudsætning af at formandskabet har mandat til at forhandle en årlig grødeskæring med mulighed for en ekstra skæring.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Den 2. oktober 2014 (link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 2. oktober 2014) drøftede Klima- og Miljøudvalget proces og tidsplan for revision af regulativ for Gudenåen Silkeborg – Randers 2000.
 
Efter nedsættelsen af en fælles politisk styregruppe fra Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner drøftede byrådet den 25. januar 2017 (link til sag nr. 16 i byrådet den 25. januar 2017) strategi for grødeskæring i Gudenåen.
 
Byrådet besluttede:
”For scenarie 3 (Udvidelse til 2 eller flere grødeskæringer med en forøget strømrendebredde på hele strækningen fra Silkeborg til Randers) stemmer 12 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Morten Otte), og 19 medlemmer (resten af byrådet) stemmer imod. Scenarie 3 er hermed forkastet.
 
For en kombination af scenarie 2 og 3 (2 grødeskæringer årligt og strømrendebredde på 10-15 meter) stemmer 17 medlemmer (Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Socialdemokratiets og Konservatives byrådsgrupper), 2 medlemmer (Flemming Gundersen og Kai O. Andersen) stemmer imod, og 12 medlemmer (Venstres byrådsgruppe og Morten Otte) undlader at stemme. Kombinationen af scenarie 2 og 3 er hermed godkendt.”
 
Tilsvarende besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner, at der skulle arbejdes videre med at øge antallet af årlige grødeskæringer og strømrendebredden.
 
Den 1. november 2018 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 1. november 2018) drøftede Klima- og Miljøudvalget rammerne for det videre arbejde med et nyt regulativ for Gudenåen. Udvalget besluttede, ”at forvaltningen arbejder videre med gennemførelse af et regulativ med 2 ordinære grødeskæringer i Gudenåen, og at sagsbehandlingen derfor fortsættes med henblik på, at der, efter indhentning af udtalelse fra Miljøstyrelsen, kan meddeles en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.”
 
I efteråret 2018 besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner at arbejde videre med et nyt regulativ med en årlig ordinær skæring og en fastholdelse af strømrendebredden i det eksisterende regulativ.
 
Den 24. april 2019 (link til sag nr. 6 i byrådet den 24. april 2019) besluttede byrådet:
”at der rettes forespørgsel til Miljø- og Fødevareministeren om afklaring af uenigheden om antal grødeskæringer i Gudenåen.”
 
Byrådet besluttede herefter:
”Indstillingen fra borgmesteren godkendes
SF’s byrådsgruppe og Flemming Gundersen stemmer imod, idet byrådet opfordres til at give Viborg Kommunes repræsentanter i Styregruppen mandat til fortsat at arbejde for fælleskommunal enighed, med udgangspunkt i én årlig grødeskæring, med mulighed for en ekstra skæring, ud fra objektive kriterier.”
 
Tilsvarende besluttede de relevante politiske udvalg i Silkeborg, Randers og Favrskov kommuner at rette forespørgsel til Miljø- og Fødevareministeren om afklaring af uenigheden om antal grødeskæringer i Gudenåen.
 
Den 28. november 2019 (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 28. november 2019) besluttede Klima- og Miljøudvalget:
at spørgsmålene rettet direkte til Viborg Kommune besvares, som forvaltningen foreslår, jf. sagsfremstilling. Desuden vedlægges byrådets beslutning af 25. januar 2017, vedr. udformning af regulativet, besvarelsen.”
 
Den 24. februar 2021 (link til sag nr. 3 i byrådet den 24. februar 2021) besluttede byrådet:
”At der sendes bemærkninger til Miljøstyrelsen om, at byrådet som udgangspunkt fastholder tidligere fremsendte ønske med samme begrundelser. Er det ikke muligt, ønskes en drøftelse med de 3 øvrige kommuner, om der kan opnås enighed om en årlig grødeskæring med mulighed for en ekstra. Når Miljøstyrelsens afgørelse foreligger, forelægges Klima- og Miljøudvalget et oplæg til videre proces.”
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Miljøstyrelsen indhentede i forbindelse med deres udkast til afgørelse bemærkninger fra de fire berørte kommuner.
 
I e-mail af 6. april 2021 har Miljøstyrelsen ønsket at få de øvrige kommunernes holdning til Silkeborg Kommunes høringssvar (bilag 1).
 
Miljøstyrelsen skrev:
”Silkeborg Kommune har i sit høringssvar opfordret Miljøstyrelsen til at sætte processen omkring afgørelsen på pause, da kommunen ønsker at genoptage dialogen omkring regulativet med de øvrige kommuner.
Ingen af de øvrige kommuner er fremkommet med et lignende ønske. Såfremt det måtte være et generelt ønske hos alle fire kommuner, at sagen tilbagekaldes, skal Miljøstyrelsen bede om snarest at blive gjort bekendt med det.
 
Såfremt Miljøstyrelsen ikke hører yderligere inden d. 16. april 2021 vil arbejdet med den endelige afgørelse fortsætte.”
 
Silkeborg Kommunes ønske til Miljøstyrelsen om at sætte processen omkring afgørelse på pause er blevet fulgt op af en henvendelse fra kommunen til de øvrige tre kommuner den 25. marts 2021 om at genoptage den politiske styregruppe for udarbejdelsen af et fælles Gudenåregulativ på strækningen Silkeborg – Randers (bilag 2).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har kvitteret for modtagelse til Miljøstyrelsen og bedt om, at deadline bliver udskudt til efter 19. maj 2021, så sagen eventuelt kan nå at blive behandlet på byrådsmødet denne dato. Miljøstyrelsen har accepteret, at deadline er udskudt til 24. maj 2021.
 
Silkeborg Kommunes ønske om at sætte afgørelsen fra Miljøstyrelsen på pause vil forlænge den tid, der går, før et nyt regulativ kan endeligt vedtages.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 12/150292

Resume

I forlængelse af tidligere beslutning om ny affaldsløsning i Viborg Midtby (senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 13. august 2020 (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget møde den 13. august 2020)) præsenteres tre projektforslag for implementering af en ny affaldsløsning i Viborg Midtby (den gamle bydel) med præcisering af løsningens udformning, placering, økonomi og tidsplan.
 
I forhold til tidligere præsenterede projektforslag er tilføjet separate nedgravede beholdere til madaffald. Udvalget bedes drøfte de fremlagte projektforslag og godkende iværksættelse af ny affaldsløsning, herunder beslutte hvilken af de tre foreslåede projektplaner, der skal danne grundlag for den kommende affaldsløsning i området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget godkender, at forvaltningen iværksætter implementering af en ny affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg Midtby, samt
 
2. at Klima- og Miljøudvalget på baggrund af forvaltningens oplæg beslutter, om der arbejdes videre med plan A, B eller C.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at anlægsbevillingen på kontoen ”Ny affaldsløsning i Midtbyen” hæves yderligere med 907.000 kr., som svarer til et momsbeløb på 25% af eksisterende projektramme, med rådighedsbeløb på 907.000 kr. i 2022,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny affaldsløsning i Midtbyen” hæves tilsvarende den valgte projektplan under pkt. 2, med rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2021 og det resterende rådighedsbeløb i 2022 (afhængig af valg af projektplan),
 
5. at rådighedsbeløbet på 375.000 kr. i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
6. at rådighedsbeløbet på x kr. i 2022 finansieres af 3.626.000 kr. fra kontoen, som er afsat på basisanlægsbudgettet for 2022-2025, samt at der yderligere afsættes rådighedsbeløb på x kr. i 2022 på basisanlægsbudgettet for 2022-2025 (afhængig af valg af projektplan).
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-04-2021

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at forvaltningen iværksætter implementering af en ny affaldsløsning i den gamle bydel i Viborg Midtby, og
 
2. at der arbejdes videre med plan C.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,
 
3. at anlægsbevillingen på kontoen ”Ny affaldsløsning i Midtbyen” hæves yderligere med 907.000 kr. som svarer til et momsbeløb på 25% af eksisterende projektramme, med rådighedsbeløb på 907.000 kr. i 2022,
 
4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny affaldsløsning i Midtbyen” hæves med 813.000 kr., med rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 438.000 kr. i 2022,
 
5. at rådighedsbeløbet på 375.000 kr. i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, og
 
6. at der på basisanlægsbudgettet for 2022-2025 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1.345.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har senest behandlet sagen mødet den 13. august 2020, hvor endelig beslutning om projektets gennemførelse blev udsat for at afvente national udmelding om forventede ændrede vilkår for affaldssortering (link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 13. august 2020).
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med en afholdt borgerinddragelsesproces om projektet blev der etableret en ”planlægningsgruppe” bestående af 8 beboere i området, som bl.a. var med til at planlægge, gennemføre og evaluere en borgerworkshop den 14. november 2019. Denne planlægningsgruppe er fastholdt og er præsenteret for de tre projektplaner (A, B og C), som nu forelægges Klima- og Miljøudvalget. Dog har planerne om en tredje, nedgravet madbeholder ved hver placering ikke været forelagt planlægningsgruppen.
 

Beskrivelse

Sagen drejer sig om en påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenovationsindsamling i Viborg Midtby (den gamle bydel).
 
I forlængelse af en igangsat borgerinddragelsesproces i efteråret 2019 og en afholdt borgerworkshop om projektet den 14. november 2019 med borgere og interessenter i det pågældende område fremsættes tre projektforslag for implementering af den nye affaldsløsning i Viborg Midtby. Projektforslagene er bearbejdet i forhold til indkomne borgerhenvendelser. I bilag 1 findes en samlet oversigt over resultater fra borgerinddragelsesprocessen. Projektforslagene er endvidere afstemt i forhold til øvrige interesser og hensyn, der er for området, herunder museumsinteresser, byggeteknik, trafik, beredskab, erhverv, affaldsbehov m.m.
 
I forhold til de tidligere fremlagte projektforslag (præsenteret på udvalgets møde den 13. august 2020) har forvaltningen tilføjet en tredje nedgravet affaldsbeholder ved hver placering i området. Den tredje nedgravede beholder skal anvendes til madaffald og vil blive mindre end de to allerede projekterede beholdere ved hver placering. Etablering af en tredje nedgravet beholder ved hver placering er påkrævet for at sikre, at affaldsløsningen kan omstilles til den kommende affaldsløsning med sortering i 10 fraktioner, som forventes iværksat i 2023.
 
Den ekstra nedgravede madbeholder muliggør fremtidig affaldsindsamling i 5 separate rum med de samme affaldsfraktioner, som planlægges indsamlet i den kommende affaldsløsning for hele Viborg Kommune. Det bemærkes dog, at der endnu ikke er fundet løsninger for indsamling af farligt affald og tekstiler. Affaldsløsningen i Viborg Midtby må derfor forventes senere at skulle udbygges med indsamlingsmulighed for disse to fraktioner uanset hvilket af de foreslåede projektforslag, der vælges.
 
Bortset fra tilføjelse af en tredje nedgravet madaffaldsbeholder ved hver placering er projektforslagene identiske med de projektforslag, som blev forelagt Klima- og Miljøudvalget på mødet den 13. august 2020.
 
Forvaltningens tre projektforslag for området (se kortoversigter i bilag 2):

Plan A

 • Består af 13 placeringer fordelt i hele projektområdet.
 • Tager udgangspunkt i den oprindelige projektplan før borgerinddragelsesprocessen med få justeringer.
 • I forhold til tidligere præsenterede plan A er tilføjet 13 nedgravede madaffaldsbeholdere á 81.000 kr. pr. stk.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen med 2.806.000 kr.

Plan B

 • Består af 11 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade er friholdt.
 • Placeringerne på Sct. Mogensgade er friholdt efter ønske fra beboere i området (bl.a. beboere i Sct. Mogensgade specifikt), da gademiljøet ønskes fastholdt i den eksisterende form. Der udtrykkes ikke betydelige hindringer fra beboerne i forhold til at benytte øvrige affaldsløsninger på de nærliggende placeringer.
 • Der er i projektplanen medtaget forslag og justeringer fra borgerinddragelsesprocessen.
 • I forhold til tidligere præsenterede plan B er tilføjet 11 nedgravede madaffaldsbeholdere á 81.000 kr. pr. stk.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen på 1.556.000 kr.

Plan C

 • Består af 10 ud af de 13 placeringer fra Plan A fordelt i hele projektområdet, hvoraf to placeringer på Sct. Mogensgade og én placering ved Margrethepladsen er friholdt.
 • Placeringerne på Sct. Mogensgade er friholdt efter ønske fra beboere i området (bl.a. beboere i Sct. Mogensgade specifikt), da gademiljøet ønskes fastholdt i den eksisterende form. Der udtrykkes ikke betydelige hindringer fra beboerne i forhold til at benytte øvrige affaldsløsninger på de nærliggende placeringer.
 • Placeringen ved Margrethepladsen er friholdt som led i at nedjustere projektudgifterne i henhold til den aftalte budgetramme. Placeringen er oprindeligt fastholdt, da det har en central signalværdi i forhold til domkirkeområdet. Driftsmæssigt har den dog en begrænset betydning for områdets beboere, der vil have adgang til affaldsløsningerne ved én af de øvrige placeringer i området.
 • Der er i projektplanen medtaget forslag og justeringer fra borgerinddragelsesprocessen.
 • I forhold til tidligere præsenterede plan C er tilføjet 10 nedgravede madaffaldsbeholdere á 81.000 kr. pr. stk.
 • Kan ikke gennemføres indenfor eksisterende budgetramme og vil derfor kræve en forhøjelse af budgetrammen på 813.000 kr.
 
For alle tre projektplaner forventes det, at den fremlagte proces- og tidsplan kan overholdes (se bilag 3 for proces- og tidsplan for projektet), med 375.000 kr. afsat til projektering i 2021.
 
Forvaltningen vil på mødet gennemgå rammerne for affaldsløsningen med udgangspunkt i de tre projektplaner (A, B og C) for fælles affaldsløsninger i området med tilhørende økonomi og tidsplan.
 
Som følge af landsretsafgørelse angående moms på dagrenovationsområdet (senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmøde den 25. februar 2020, sag nr. 8 (link til sag nr. 8 i Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2020)), må der ikke fradrages momsudgifter på dagrenovationsområdet til private borgere. Den eksisterende projektramme på 3.626.000 skal dermed forhøjes med 907.000 kr. som svarer til et momsbeløb på 25%.
 
På baggrund af forvaltningens oplæg bedes Klima- og Miljøudvalget drøfte de fremlagte projektplaner og beslutte retningen fremadrettet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De specifikke økonomiske forhold præsenteres i forvaltningens oplæg.
 
Anlægsudgiftstillægsbevillingen finansieres af kassen og indregnes i mellemværende med Revas i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025. Mellemværende med Revas forventes ultimo 2021 at være 5,7 mio. kr. i tilgodehavende til Revas inklusiv forventet resultat for 2021.
 
De afledte driftsudgifter på netto 274.000 kr. medtages i den igangværende budgetlægning for 2022-2025.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/2126

Resume

Den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter igangsætter nu etableringen af ny idrætshal og ny tennishal på Liseborg Centret. Sagen vedrører frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet, samt nogle særlige problemstillinger i forbindelse med projektets realisering. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen, idet Viborg Kommunes anlægstilskud til projektet udgør i alt 10.400.000 kr.,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.” forhøjes med 3.973.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 3.973.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021,
 
4. at Viborg Kommune giver tilladelse til at Viborg Syd Idrætscenter må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Idrætscenter Syd,
 
5. at vederlagsfri brugsretsaftale vedr. bygning på lejet grund, Finderuphøj Hallen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med den selvejende institution Viborg Syd,
 
6. at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten på 9,2 mio. kr. i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2022, og
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 under finansforskydninger (deponering) med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at projektet godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen, idet Viborg Kommunes anlægstilskud til projektet udgør i alt 10.400.000 kr.,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.” forhøjes med 3.973.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021,
 
3. at udgiften på 3.973.000 kr. i 2021 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021,
 
4. at Viborg Kommune giver tilladelse til at Viborg Syd Idrætscenter må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Idrætscenter Syd,
 
5. at vederlagsfri brugsretsaftale vedr. bygning på lejet grund, Finderuphøj Hallen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd Idrætscenter for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052, idet forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med den selvejende institution Viborg Syd,
 
6. at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten på 9,2 mio. kr. i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2022, og
 
7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 under finansforskydninger (deponering) med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet behandlede sidst sagen på møder i januar 2021 (link til sag nr. 22 i Byrådet 27. januar 2021 og link til sag nr. 23 i Byrådet 27. januar 2021).
 
Byrådet godkendte her, at Viborg Kommune erhverver areal på 1.812 m2 til brug for den selvejende institution Viborg Idrætscenter Syds opførelse af idrætshal som tilbygning til det eksisterende idrætsanlæg (”Liseborgcentret”).
 
Byrådet godkendte endvidere, at ejerskabet for hovedbygning med tilhørende omklædningsrum på Liseborg Centret overdrages til Viborg Syd Idrætscenter sammen med sokkelgrund, og at der sker vederlagsfri overdragelse af sokkelgrund under Søndermarken IK´s tidligere klubhus, som i dag ejes af Viborg Syd Idrætscenter.
 
Byrådet godkendte på mødet i maj 2020 (link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020), at der frigives i alt 21,9 mio. kr. til investeringer i faciliteter i idrætshallerne. Heraf afsættes 6,25 mio. kr. til etablering af nye idrætshaller på Liseborg Center, således at der samlet er afsat 10,4 mio. kr. til projektet.
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2021 (link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. januar 2021) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget:
 
1. at det godkendes, at der kan udbetales aconto anlægstilskud på op til 2,5 mio. kr. til
projektering og igangsætning af byggefase med forberedende jordarbejder på projekt vedr.
om- og udbygning af idrætscentret på Liseborg,
 
2. at bevillingen finansieres af den allerede frigivne anlægsudgiftsbevilling til formålet, og
 
3. at der gives samtykke til, at forberedende jordarbejder påbegyndes, idet det forudsættes,
at den selvejende institution selv har ansvar for evt. myndighedsgodkendelser hertil.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den selvejende institution Viborg Syd har sendt en opdatering vedr. byggeprojektet på Liseborg Centret. Heraf fremgår, at institutionen 8. februar 2021 har indgået totalentreprisekontrakt med Erling Jensen A/S om etablering af hal 2 og tennishal 2 samt delvis ombygning af den eksisterende bygningsmasse.
 
Entreprisesummen er 20.510.000 + moms. Hertil kommer bygherrens rådgiveromkostninger til ERIK Arkitekter og Viborg Ingeniørerne m.fl., i forbindelse med projektets udarbejdelse og udbud.
 
Det oplyses, at finansieringen af projektet sker efter følgende plan:
 
Tilskud fra Viborg Kommune
DKK 10.400.000
Kreditforeningslån i Nykredit
DKK 9.200.000
Egen finansiering
DKK 1.250.000
 
Jordarbejder er igangsat med første spadestik 9. april 2021, og institutionen anmoder nu om frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbet fra Viborg Kommune, som beløber sig til 3.973.000 kr.
 
I henvendelsen til Viborg Kommune beskrives herudover nogle få problemstillinger i forbindelse med byggeriet:
 
Den formelle overdragelse af bygningerne på Liseborg fra Viborg Kommune til Viborg Syd er endnu ikke juridisk berigtiget, hvorfor det ikke har været muligt at opnå endeligt tilsagn for kreditforeningsfinansiering. Nykredit (tidligere LR Kredit) har givet betinget tilsagn om kreditforeningsfinansiering på DKK 9.200.000. Det endelige tilsagn med tilhørende betingelser kan først bevilges, når formalia omkring ejerskabet til bygninger er på plads og forudsætter tillige en nyvurdering af projekt og bygninger.
Som et krav fra Nykredit skal der gives førsteprioritetspant i bygningerne på Liseborg centret og Finderuphøj Hallen.
 
Institutionen anmoder derfor Viborg Kommune om at godkende denne pantsætning af bygningerne.
 
Herudover skal der, for så vidt angår Finderuphøj Hallen, foreligge en lejekontrakt med bygning på lejet jord, med en varighed på 30 år fra tidspunktet hvor kreditforeningslånet udbetales, forventeligt i marts måned 2022, og der anmodes om, at Viborg Kommune træffer beslutning om, at forlænge den eksisterende lejekontrakt for Finderuphøj Hallen med yderligere 30 år, regnet fra det tidspunkt, hvor der tinglyses nyt kreditforeningslån i hallen.
 
Endelig anføres, at der i byggeperioden, som forventes afsluttet i marts måned 2022 vil være behov for, at der etableres en byggekredit i Nykredit Bank, for løbende at kunne betale omkostningerne til byggeriet. Lånet vil være svarende til hovedstolen på kreditforeningslånet DKK 9.200.000. Nykredit Bank har oplyst, at en byggekredit vil fordre, at Viborg Kommune stiller kommune garanti for byggelånet frem til, der kan tinglyses kreditforeningslån og institutionen anmoder på denne baggrund om, at Viborg Kommune yder en kommunal garanti for byggelånet i Nykredit Bank i en kortere periode svarende til byggeperioden, hvorefter lånet erstattes af et kreditforeningslån, når ibrugtagningstilladelse er udstedt forventeligt i marts måned 2022.
 
Forvaltningen bemærker følgende:
 
Anmodning om frigivelse af restrådighedsbeløb:
Der er på investeringsoversigten for 2021-2024 (incl. overførsler fra tidligere år) afsat restrådighedsbeløb til projektet på 3.973.000 kr. Det foreslås, at dette frigives til projektet.
 
Tilladelse til pantsætning:
I forbindelse med etablering af lån kr. 1,3 mio. er der aftalt et salgs- og pantsætningsforbud med Viborg Kommune som påtaleberettiget. Forbuddet er tinglyst antstiftende.  Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune giver tilladelse til, at Viborg Syd må optage realkreditlån kr. 9,2 mio. med prioritet forud for lån kr. 1,3 mio. Tinglysningsafgiften afholdes af Viborg Syd. 
 
Lejekontrakt, bygning på lejet jord, Finderuphøj Hallen:
Økonomiudvalget godkendte på mødet 25. februar 2009, at lejeaftale med den selvejende institution Finderuphøjhallen om vederlagsfri leje af grund til Finderuphøjhallen blev forlænget frem til 28. februar 2039. Den selvejende institution anmoder nu om, at lejeaftalen fornyes og indgås med den selvejende institution Viborg Syd og indgås for en 30-årige periode gældende fra 1. marts 2022 til 1. marts 2052.
 
Kommunegaranti for byggekredit eller forhåndslån:
Som anført ovenfor vil Viborg Syd i byggeperioden have behov for, at der etableres en byggekredit på 9,2 mio. kr. i Nykredit Bank, for løbende at kunne betale omkostningerne til byggeriet. Nykredit Bank har oplyst, at en byggekredit vil fordre, at Viborg Kommune stiller kommunegaranti for byggekreditten i en kortere periode svarende til byggeperioden, hvorefter lånet erstattes af et kreditforeningslån, når ibrugtagningstilladelse er udstedt, forventeligt i marts måned 2022. Forvaltningen foreslår, at der stilles kommunegaranti for byggekreditten i perioden fra 1. maj 2021 til 30. juni 2022. Et alternativ til byggekredit er hjemtagelse af et forhåndslån i LR-realkredit A/S. Provenuet anvendes til løbende betaling af byggeudgifter. En sådan model fordrer at Viborg Kommune yder forhåndslånsgaranti i byggeperioden. Forvaltningen foreslår, at der som alternativ til kommunegaranti for byggekredit i stedet kan garanteres for forhåndslån kr. 9,2 mio. i perioden 1.maj 2021 til 30. juni 2022. Når byggeriet er afsluttet vil der ikke være behov for kommunal garantistillelse for realkreditbelåning
 
Deponering ifm. låneoptagelsen:
Idet selvejende idrætshaller mv. som udgangspunkt varetager kommunale formål, skal de selvejende hallers belåning hos kreditforeninger i forbindelse med anlægsprojekter mv. indregnes i kommunens låneramme og kommunen skal deponere tilsvarende beløb uanset om kommunen stiller garanti for lånene eller ej.
Der er ikke afsat budget under finansforskydninger i de nuværende budgetter til finansiering af deponering i forbindelse med de selvejende hallers belåning i kreditforeninger.
Der skal således i denne sag tages stilling til en bevilling under finansforskydninger til deponering af 9,2 mio. kr. i forbindelse med kommunegarantien overfor Nykredit Bank for byggekreditten eller forhåndslån og efterfølgende svarende til Viborg Syd’s endelige låneoptagelse i LR-realkredit A/S.
 
 
Forvaltningen bemærker herudover, at det i forhold til driftsbudget for anlægget forudsættes, at Viborg Kommune yder drifts- og lokaletilskud efter de gældende regler for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune. Det endelige driftsbudget er under udarbejdelse og vil foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning på mødet den 1. juni 2021.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Byggeriet igangsættes i april 2021 og ventes færdigt i 2 kvartal 2022.
Det forventes dog, at den nye idrætshal kan tages i brug inden udgangen af 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021-2024 afsat yderligere 3.973.000 kr. til projektet.
Samlet oversigt vedr. anlægsbevilling til projektet
(1.000 kr.)
Afsat i opstartsfase
300
Afsat i budgettet 2021-2024 til projektet, inkl. overførsler fra tidligere år
3973
Afsat til projektet, jf. tidligere godkendt halanalyse
6250
I alt afsat i Viborg Kommunes budget
10523
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Den selvejende institution Viborg Syd igangsætter nu etableringen af ny idrætshal og ny tennishal på Liseborg Centret. Sagen vedrører frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet samt nogle særlige problemstilling i forbindelse med projektets realisering.
Bilag

Sagsid.: 12/38591

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen henholdsvis den 23. og 25. marts 2021.
 
Boligselskaberne har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune. Et hovedfokus i de boligsociale indsatser er at disse, med afsæt i Byrådets sammenhængsmodel, understøtter såvel kommunale indsatser som indsatser forankret i civilsamfundet. Den kommunale medfinansiering udgør i alt kr. 7,2 mio. i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag og er fordelt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at udkast til boligsocial helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune godkendes.
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-04-2021

Sagen udsættes
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Forvaltningens bemærkninger

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. april 2021 har forvaltningen udarbejdet et uddybende notat. Notatet kan ses som nyt bilag nr. 4 til sagen.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd godkendte på sit møde 18. december 2019 (sag nr. 3) vision, mission og værdigrundlag for boligsocialt arbejde samt prækvalifikation for en boligsocial helhedsplan for 2021-2025 for Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Udkastet til boligsocial helhedsplan tager udgangspunkt i den tidligere godkendte prækvalifikation og er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra Bestyrelsen for den nuværende boligsociale helhedsplan, hvori direktør for Børn og & Unge og direktør for Social, Sundhed & Omsorg indgår. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.
 
Denne sag om boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune behandles med enslydende sagsfremstilling i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Udkastet til boligsocial helhedsplan behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
 • Boligorganisationernes udkast til den boligsociale helhedsplan udgøres af en række dokumenter, der i detaljen beskriver de konkrete indsatser og samarbejder. Det samlede bilagsmateriale er meget omfattende og de centrale dokumenter vedhæftes som bilag: forord og resume, strategisk samarbejdsaftale og budget.
 
Indsatsområder
De boligsociale indsatser koncentrerer sig om indsatsområderne beskæftigelse, uddannelse og livschancer samt sammenhængskraft og medborgerskab. Koordinering mellem kommunale, civilsamfunds- og boligsociale indsatser prioriteres højt og tilsammen betyder dette, at den kommende boligsociale helhedsplan vurderes at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:
 
 • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
 • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres
 
Erfaringer fra tidligere boligsociale helhedsplaner og indsatser er indarbejdet i udkast til den kommende helhedsplan. Det er dels gode erfaringer med samarbejde mellem boligselskaberne, Viborg Kommune, Boligselskabernes Fællessekretariat og frivillige organisationer, dels erfaringer med konkrete indsatser om, hvordan beboerne bedst understøttes i en positiv udvikling.
 
Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan
Det overordnede ansvar for realiseringen af den boligsociale helhedsplan forankres hos bestyrelsen for planen. Bestyrelsen udgøres af repræsentanter fra boligselskaberne i form af direktør for Boligselskabet Viborg og fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltager direktøren og forvaltningsdirektøren. Fra Viborg Kommune deltager direktør for Børn & Unge, som også er formand for bestyrelsen og socialchefen, som også er formand for en operationel gruppe tilknyttet den praktiske realisering af helhedsplanen. På bestyrelsesmøderne deltager desuden leder af Boligselskabernes Fællessekretariat. Bestyrelsens overordnede ambition med helhedsplanen er at skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder. Derudover ønsker bestyrelsen at påvirke by- og boligudviklingen i Viborg Kommune ved at afsøge muligheder for at sikre blandede by- og boligområder. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Efter godkendelse i Viborg Byråd indsender boligorganisationerne helhedsplanen til Landsbyggefonden med henblik på endelig godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.
 
For den kommende helhedsplan 2021-2025 indgår kommunal medfinansiering i samme størrelsesorden, altså på i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2021-2025 i form af udlånte medarbejdere og kontante bidrag. Igen afholdes finansieringen delt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/35968

Resume

Bach Gruppen har ansøgt om at etablere boliger i eksisterende erhvervsområde. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde i idéfasen enten den 27. maj 2021 kl. 17-19 eller den 2. juni 2021 kl. 17-19.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde i idéfasen den 2. juni 2021 kl. 17-19.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger ved Vestervangsvej i Viborg nær Indre Ringvej i et eksisterende erhvervsområde.
 
Området anvendes til erhverv.

Projektforslaget

Bach Gruppen anmoder om at indrette boliger samt bygge to etager yderligere på eksisterende bebyggelse i erhvervsområde. Vestervangsvej 4a og evt. delvist i 4b ønskes fastholdt til erhverv. Vestervangsvej 4b, 4c og 4d ønskes renoveret og omdannet til boliger. Derudover bygges 2 boligetager ovenpå.
 
Planområdet omfatter et område på Vestervangsvej 4a, matr.nr. 236by på 9.828 m², der ligger i byzone. Vejadgang sker fra Vestervangsvej.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 452 inkl. tillæg nr. 1 og 2 – Erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestligste bydel, der udlægger området til centerformål og uddannelsesformål. 
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til erhvervsområde, hvor der kan bygges i max. 3 etager.
 
Det pågældende projekt for boliger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg hertil i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 27. maj 2021 kl. 17-19 eller den 2. juni 2021 kl. 17-19. Det vides p.t. ikke, om der afholdes fysisk møde på
Viborg Rådhus i Multisalen, eller om der afholdes virtuelt møde.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at området udlægges til henholdsvis boligområde (i den østlige del af området) samt erhvervsområde (mod vest, tættest på Indre Ringvej). Bebyggelsen kan opføres i op til 4 etager. Vejadgang bliver fra Vestervangsvej.

Trafik

Bygherre ønsker, at den primære vejadgang sker fra Vestervangsvej. En mindre del af parkeringspladserne ligger dog mod nord – mod det eksisterende erhvervsområde. Adgangen til disse parkeringspladser skal dermed ske via en fælles adgangsvej til erhvervsområdet og de kommende boliger. I den videre planlægning skal der sikres adgang og manøvreareal til de kommende parkeringspladser samt sikring af, at det ved evt. fremtidig ændring i ejerforhold på denne grund og nabogrunden også er muligt at bruge adgangsvejen. Derudover skal det sikres, at den øgede trafik – både i form af biler, cykler og fodgængere – afvikles hensigtsmæssigt.

Arkitektur

Der skal i projektet tages stilling til arkitekturen i projektet ift. at tilpasse det til eksisterende bebyggelse, herunder valg af materialer, bygningshøjde og arealets disponering. Opførelse af yderligere to etagers byggeri vil få en visuel påvirkning af nærområdet.
 
Der skal i forbindelse med arkitekturscreening af projektet udarbejdes et skyggediagram for området for bl.a. at opnå gode opholdsarealer og for at se, hvordan eksisterende bebyggelse skygger.

Støj

Der er udarbejdet støjredegørelse for området på Vestervang 4 i Viborg. I dag indeholder bygningen liberalt erhverv, men bebyggelsen ønskes delvist omforandret til boligformål.
 
Der er foretaget beregninger af vejtrafikstøjen samt støjen fra nærliggende erhverv.
 
Resultaterne for vejtrafikstøjen viser en mindre overskridelse af støjgrænserne på to facader af de nye planlagte boligbebyggelser. Der er givet forslag til håndtering af den mindre overskridelse i form af sidehængte vinduer med lydruder samt udladelse af vinduer i en gavl.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
medio 2021
Planforslag til vedtagelse
medio 2021
Offentlig høring
ultimo 2021
Endelig vedtagelse
primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/8318

Resume

HTL Ejendomme ønsker at opføre yderligere 3 tæt-lav boliger på Kærvænget 12 i Viborg. Der er tidligere opført 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10. Forvaltningen vurderer, at opførelse af yderligere 3 tæt-lav boliger udløser lokalplanpligt.
 
Oversigtskort i bilag 1.
Anmodning om igangsætning af planlægning er i bilag 2. Projektforslag er i bilag 3.
 
Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet. 
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune traf den 13. december 2018 afgørelse om, at opførelse af 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10 ikke er lokalplanpligtigt, og at der ikke skal nedlægges et forbud efter planlovens § 14.
 
Ovennævnte beslutning blev påklaget til Planklagenævnet af beboere på Kærvænget, der klagede over manglende lokalplan. Planklagenævnet meddelte den 2. januar 2020, at der ikke kunne gives medhold i den modtagne klage fra naboer over Viborg Kommunes afgørelse.
 
Viborg Kommune meddelte den 10. september 2019 byggetilladelse til opførelse af 3 dobbelthuse (6 tæt-lav boliger) på Kærvænget 10.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende forhold

I dag ligger et parcelhus på Kærvænget 12, Viborg. Kærvænget 10 og 12 afgrænses på alle sider af parcelhuse.

Projektforslaget

Bygherre ønsker at opføre yderligere 3 tæt-lav boliger (1 dobbelthus og 1 singlehus) på Kærvænget 12, Viborg. Husene opføres i lyse teglsten. Alle er i to etager med fladt tag.

Eksisterende planforhold
Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte skal ses i sammenhæng med de 6 tæt-lav boliger på Kærvænget 10, da det ansøgte er et fælles projekt, hvad angår vejadgang, parkering, udstykningsprincip og opholdsareal. Det samlede projekt består dermed af 9 tæt-lav boliger (uanset der er givet byggetilladelse til opførelse af de første 6 boliger). Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan, hvilket ansøger også tidligere er oplyst.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017 – 2029, rammeområde VIBNV.B4.03 for Viborg Nordvest med mulighed for blandede boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 
Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse til tæt-lav boligformål
 • Max. etageantal: 2 etager
 • Max. byggehøjde: 8,5 m.
 • Vejadgangen sker via Kærvænget

Rørlagt vandløb

Der er en udfordring med rørlagt vandløb i det sydøstlige hjørne af grunden Kærvænget 10, idet bygning er etableret for tæt på rørmidte. Reguleringsprojekt af det rørlagte vandløb skal løses, inden ny bebyggelse må tages i brug.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Planforslag til vedtagelse
Medio 2021
Offentlig høring
Ultimo 2021
Endelig vedtagelse
Ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er fremsendt fuldmagt fra ejer Henriette Korsgaard, Kærvænget 12, Viborg til ansøgning om igangsætning af planlægning. Fuldmagt er i bilag 4. 
 
Bilag

Sagsid.: 20/13178

Resume

Bygherrerne (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning og Boligselskabet Sct. Jørgen) søger om ændret planlægning for Skalmagrunden i Skals, så området kan omdannes fra erhvervsområde til bolig- og centerområde.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Bygherrernes skitseprojekt er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde i idéfasen.  
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde i idéfasen.  
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger ved Vesterled og Skalmavej i Skals (se bilag 1).
 
Området anvendes til erhvervsområde i form af fabrikken Skalma, der er under afvikling på denne ejendom, og bygninger planlægges nedrevet på sigt.

Projektforslaget

Formålet er at lave et kommuneplantillæg for det samlede område, men alene at lave en byggeretsgivende lokalplan for delområde I, II, III og IV (se scenarie 1A og 1B i bilag 2).
Delområde V og VI vil i første omgang være en rammelokalplan og vil først få en byggeretsgivende lokalplan, når fabrikken (Skalma) på et tidspunkt lukker.
 
I scenarie 2A og 2B (se bilag 2) er området vist ved en samlet omdannelse. Dette er blot vist som eksempel, der skal tages endelig stilling til, når fabrikken er lukket, og delområde V og VI skal lokalplanlægges.
 
Der lægges op til tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage i delområde II, III og IV.
I delområde I lægges der op til en bredere anvendelsesmulighed i form af centerområde i op til 3 etager, så der både kan etableres etageboliger, erhverv og almen service som fx plejeboliger.
 
Delområde V og VI skal i første omgang alene være rammelokalplan. Det lægges derfor op til en bred anvendelse i form af blandet boligbebyggelse (tæt-lav og åben-lav) i op til 2 etager. Dette følges senere op af en byggeretsgivende lokalplan med nærmere præcisering af bebyggelsen.
 
Der lægges op til en gennemgående stiforbindelse fra Vesterled i nord (og videre til Skals Naturpark) til Himmelandsstien i syd. Stiforbindelsen etableres i forbindelse med den første lokalplan, og kan udbygges med yderligere opholdsarealer i den senere lokalplanlægning af delområde V og VI.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til let industri i miljøklasse 3-5 og uden mulighed for at etablere nye boliger.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelse. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer, skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde på nuværende tidspunkt, men at der evt. kan afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Lokal Udviklingsplan

Der er udarbejdet en lokal udviklingsplan for Skals.
Udviklingsplanen peger bl.a. på et ønske om omdannelse af Skalmagrunden, og på at omdannelsen kan være med til at binde byen bedre sammen via en grøn rekreativ forbindelse gennem området, der forbinder fra Skals Naturpark mod nord til Himmerlandsstien mod syd.
 
Det vurderes, at projektforslaget er i overensstemmelse med udviklingsplanen, og at det skal følges op med bestemmelser i den kommende lokalplan.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende principper, som bygherrerne er enige i:
 
Anvendelse:
 • Delområde I: Centerområde (etageboliger, erhverv og almen service). Maks. 3 etager og maks. bebyggelsesprocent på 100 %.
 • Delområde II-IV: Tæt-lav boliger. Maks. 1½ etage og maks. bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % (II og III) og 40 % (IV).
 • Delområde V-VI: Rammelokalplan for blandede boligområder i maks. 2 etager og med maks. bebyggelsesprocent på 40 % (kræver ny lokalplan på et senere tidspunkt).
 
Trafik:
 • Der udlægges en gennemgående stiforbindelse fra Vesterled i nord til Himmelandsstien i syd. Stien skal etableres som en cykel-/gangsti med en anlagt bredde på mindst 3 m og med opholdsarealer etableret i tilknytning til stien.
 • Delområde I: Hvis der bevares eksisterende bebyggelse, gives der mulighed for vejadgang fra flere veje, som vist i scenarie 1A (se bilag 2). Hvis eksisterende bebyggelse nedrives, må der højst være én vejadgang fra enten Vesterled eller Skalmavej, som vist i scenarie 1B.
 • Delområde II: Vejadgang fra Skalmavej med højst én overkørsel.
 • Delområde III: Vejadgang fra Skalmavej - via delområde II (se bilag 2).
 • Delområde IV: Vejadgang fra Nyvej med højst én overkørsel eller to overkørsler for henholdsvis ind- og udkørsel.
 
Støj:
Støj fra den eksisterende virksomhed er kortlagt.
Lokalplanen skal sikre, at der etableres et støjhegn langs delområde IV, hvis virksomhedens aktiviteter opretholdes. Herved kan de vejledende støjgrænser overholdes.
 
Regnvand:
Et område langs Himmerlandsstien er udpeget med risiko for oversvømmelse.
Lokalplanen skal sikre, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af overfladevand i form af regnvandsbassin, regnvandsbede og lignende.
 
Arkitektur:
Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken, og på den baggrund skal nedenstående principper indarbejdes i lokalplanen.
 • Der gives mulighed for den højeste bebyggelse og bebyggelsesprocent i delområde I, da området knytter sig op mod Skals bymidte og derfor vil være med til at underbygge fortætningen i bymidten.
 • Bebyggelsen trappes ned i de øvrige delområder og danner dermed en overgang til de omkringliggende parcelhusområder, Himmerlandsstien og det åbne land.
 • Der udlægges en gennemgående stiforbindelse, der er med til at skabe en rekreativ forbindelse gennem området. Der skal etableres opholdsarealer i tilknytning til stien, så den kan være med til at binde området sammen, og danne grobund for fællesskaber i området.

Arkæologi

Et mindre areal i delområde VI er ikke frigivet for arkæologi, og området skal muligvis benyttes til regnvandshåndtering. Bygherre er derfor blevet bedt om at kontakte Viborg Museum ift. en eventuel prøvegravning af arealet. Udgifter til undersøgelserne vil påhvile bygherre.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
Idéfase
Medio 2021
Planforslag til vedtagelse 
Ultimo 2021
Offentlig høring
Ultimo 2021
Endelig vedtagelse 
Primo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/45061

Resume

Ejer af ejendommen Nørregade 48 i Bjerringbro har ansøgt om opførelse af 10 etageboliger på ejendommen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 563 samt forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 563 og tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 563 og tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. februar 2021 (link til sag nr. 3 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2021) at igangsætte planlægningen.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Realisering af det ansøgte kræver, at der skal udarbejdes en lokalplan.
 
Området er omfattet af rammeområde BBRO.B4.01_T52 i Kommuneplan 2017-2029, der fastlægger anvendelsen til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Det ansøgte er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 563 og et udkast til forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 563

Lokalplanforslaget udlægger området til boligområde i form af etageboliger. Vejadgang sker ensrettet med indkørsel fra Nørregade og udkørsel til Poppelvej.
 
Boligbebyggelsen skal placeres ud mod Nørregade i det byggefelt, der udlægges med lokalplanforslaget. Der kan bygges i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % for den enkelte ejendom. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af lokalplanområdets areal.

Forslag til tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 77 udlægges et nyt rammeområde, BBRO.B4.12_T77, hvor der muliggøres etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 %.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Arkitektur

Lokalplanforslaget sikrer, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter i forhold til højde og omfang, ligesom der stilles krav om saddeltag.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der ikke vurderes at være tale om væsentlige ændringer af områdets karakter.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio maj 2021 til medio juni 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 21/14107

Resume

Som led i forundersøgelser af nyt boligområde syd for Randersvej på Taphede er det nødvendigt at klarlægge omfanget af områdets arkæologiske værdi.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 890.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Taphede, etape 1 syd, Viborg Øst” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 890.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-04-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at igangsætning af arkæologiske forundersøgelse godkendes,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 890.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af Taphede, etape 1 syd, Viborg Øst” med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at udgiften på 890.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på møde 12. maj 2020 (link til sag nr. 17 i byrådet 12. maj 2020) tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029 for byudvikling ved Taphede, Viborg Øst.
 
Forvaltningen forventer at igangsætte lokalplan for et område på 23,3 hektar syd for Randersvej i Taphede på Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2021.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

For at være på forkant med evt. arkæologiske interesser i området og kunne tage hensyn hertil i planlægningen, foreslår forvaltningen, at der frigives midler til arkæologisk prøvegravning på nuværende tidspunkt, så undersøgelser kan igangsættes i maj/juni 2021.
 
I henhold til Museumsloven skal der forud for et jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Idet Viborg Kommune forventer på senere tidspunkt at erhverve arealerne med henblik på realisering af kommende lokalplan, vil udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse afholdes af byggemodningskontoen.
 
Forundersøgelserne består af 3 m brede søgerender fordelt over det berørte areal. De berørte arealer er vist på kortbilag bilag 1.
 
 
 
Udgifterne fordeles således:
 
Randersvej 78
7,4 ha
295.000 kr.
Randersvej 80
5,4 ha
220.000 kr.
Randersvej 82
2,3 ha
95.000 kr.
Afgrøde erstatning
 
135.000 kr.
Div. rådgiver
 
50.000 kr.
Uforudseete udgifter
 ~10%
95.000 kr.
I alt
 
890.000 kr.
 
Idet arealerne i dag er udlagt til landbrug, er der i bevillingen medtaget beløb til afgrødeerstatninger, idet det må forventes, at markarealerne ikke kan tilsås i indeværende sæson.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

De arkæologiske forundersøgelserne forventes igangsat umiddelbart efter eventuel politisk godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da arealet i dag er privat ejet, er der mulighed for, efter en arkæologisk frigivelse af arealet, at den private ejer selv ønsker at udstykke arealet.
 
Hvis de arkæologiske forundersøgelser viser, at en lokalplanlægning og udstykning af området med henblik på salg af byggegrunde ikke er økonomisk rentabel, vil dette blive fremlagt i en senere sag.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Arealerne er på nuværende tidspunkt privat ejet, hvorfor der er indgået aftale med ejere om arbejdet.
 
På vedlagte bilag er vist 4 ejendomme, henholdsvis Randersvej 78, 80 og 82 samt Spanggårdsvej 12. For så vidt angår Randersvej 78, 80 og 82 har ejerne ytret, at de er indstillet på salg af hele eller dele af ejendommene. Ejerne af Spanggårdsvej 12 ønsker ikke at sælge og vil på nuværende tidspunkt selv udstykke arealet.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov.
 
Bilag

Sagsid.: 21/10614

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende overordnede afvigelser i forhold til det korrigerede budget:
 
Område
Beløb
De væsentligste kommentarer til afvigelserne
Drift
-44,7
Heraf udgør budgetbufferen de 15 mio. kr.
Anlæg
-48,1
Merindtægter vedrørende salg af boliggrunde under jordforsyningen
Renter mv.
-0,6
Merindtægt vedrørende garantiprovision
Finansiering
35,6
Generelle tilskud og skatter – mindreindtægter vedrørende regulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud
Afdrag på lån
-0,9
Afdrag på lån
Finansforskydninger
-10,8
Indskud i Landsbyggefonden
(Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger. Drifts- og anlægsoverførslerne fra regnskabsår 2020 er ligeledes indarbejdet i det korrigerede budget.
 
I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for afvigelserne på henholdsvis drift, anlæg og finansiering mv.
 

Drift 

 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Oprindeligt
Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
Politisk Organisation
66,6
68,9
47,8
-18,8
-21,1
Administrativ Organisation
492,7
502,1
488,3
-4,4
-13,8
Beredskab og Ejendomme
69,8
80,9
71,1
1,3
-9,8
Serviceudgifter i alt
629,1
651,9
607,2
-21,9
-44,7
 
Der forventes på driften mindreudgifter på udvalgets 3 politikområder målt mod det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde driftsbudgettet for 2021.
 
Det forventede mindreforbrug på politisk organisation på 21,1 mio. kr. kan hovedsagelig henføres til budgetbufferen på 15 mio. kr.
 
Det forventede mindreforbrug på administrativ organisation på 13,8 mio. kr. vedrører dels løn mv. på de decentrale områder (forvaltninger og stabe) med 9,1 mio. kr. og dels fælles centrale udgifter med 4,7 mio. kr.
 
Det forventede netto mindreforbrug på Beredskab og Ejendomme på 9,8 mio. kr. kan hovedsagelig henføres til planlagt vedligeholdelse og separatkloakering af kommunale ejendomme. Budgettet til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme nedsættes bevillingsmæssigt i 2021 med 10 mio. kr. i koncernsagen i forbindelse med den nuværende budgetopfølgning. Der er tale om de 10 mio. kr., som blev fremrykket fra 2021 til 2020 i forbindelse med understøttelse af virksomhedernes aktiviteter for at afbøde virkningerne af Covid-19. Der henvises til (link til sag nr. 18 i Byrådet den 22. april 2020 med beslutning om fremrykning fra 2021 til 2020). Efter nedsættelsen af budgettet med 10 mio. kr. forventes der således nogenlunde balance på politikområdet i 2021.
 
 
 
 
Anlæg
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Oprindeligt
Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
11,9
-6,9
-7,9
-19,8
-1,0
Anlæg, jordforsyning
-44,3
-56,0
-103,1
-58,8
-47,1
Anlæg i alt
-32,4
-62,8
-111,0
-78,6
-48,1
 
 
Den forventede afvigelse på jordforsyningen vedrører et forventet mersalg af boliggrunde for 39,6 mio. kr. og erhvervsgrunde for 7,5 mio. kr.
 

Finansiering mv.

 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
Oprindeligt
Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Finansiering mv.
 
 
 
 
 
Renter, netto
6,2
6,2
5,6
-0,6
-0,6
Grundkapital-indskud
11,7
22,5
10,0
-1,7
-12,5
Øvrige finans-forskydninger
-13,0
-13,0
-11,4
1,6
1,6
Afdrag på lån
88,4
88,4
87,5
-0,9
-0,9
Optagne lån
-32,2
-32,2
-32,2
0,0
0,0
Tilskud og udligning
-1.891,9
-1.891,9
-1.852,4
39,5
39,5
Skatter
-4.566,8
-4.566,8
-4.570,7
-3,9
-3,9
Finansiering mv. i alt
-6.397,6
-6.386,8
-6.363,6
34,0
23,2
 
 
 
 
 
 
Drift, anlæg, finansiering i alt
-5.800,9
-5.797,7
-5.867,4
-66,5
-69,7
 
 
Afvigelsen på tilskud og udligning med en forventet mindreindtægt på 39,5 mio. kr. vedrører en forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet på 25 mio. kr. og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 med 14,5 mio. kr.
 

Flytning af budget mellem politikområder mv.

I bilag nr. 2 er vist en samlet oversigt over omplaceringer af budgetbeløb, hvor udvalgets politikområder indgår.
 
Bevillingsmæssige ændringer fremgår af koncernsagen i forbindelse med budgetopfølgningen som ligeledes behandles på dagens møde.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/44781

Resume

Alle udvalgene udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. ”Det korrigerede budget” er det oprindelige budget tillagt diverse tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2020. Selv om tillægsbevillinger til overførsler først er godkendt af byrådet på mødet den 21. april er de medtaget i resultatopgørelsens kolonne med korrigeret budget, da det giver det mest retvisende billede af den øjeblikkelige økonomi.
 

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren desuden, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2021 godkendes,
 
4. at der godkendes netto nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) i 2021 på 63.214.000 kr. jf. specifikationen i bilag nr. 4, og
 
4. at de 63.214.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes.
 
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2021 godkendes,
 
3. at der godkendes netto nedsættelse af driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) i 2021 på 63.214.000 kr. jf. specifikationen i bilag nr. 4, og
 
4. at de 63.214.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2021 for Viborg Kommune opgjort pr. 31. marts 2021.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskabsresultat og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).
 
Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau), men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.
 
I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.
 
Som bilag nr. 3 er vedlagt oversigt over ansøgte omplaceringer af budgetbeløb mellem politikområder. Formelt set er der tale om bevillinger til de enkelte politikområder, men da de totalt set giver 0 kr., kan Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende disse på byrådets vegne.
 
Corona-udgifter
Der er til budgetopfølgningen ikke indhentet specifikke oplysninger om forventede udgifter og indtægter i forbindelse med Corona-situationen.
 
Desuden er der ikke indarbejdet særlige udgifter til Corona i budgettet for 2021.
 
Tabel 1, resultatopgørelse
mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg. / merindt.
Note nr.
 
 
Oprindeligt
 
Korrigeret
 
31. marts
I forhold til opr. budget (kol. 1)
I forhold til korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
 
Skatter og generelle tilskud
-6.459
-6.459
-6.423
36
36
1
 
 
 
 
 
 
 
Driftsudgifter:
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
4.491
4.572
4.493
2
-78
2
Overførselsudgifter
1.696
1.695
1.676
-20
-19
3
Driftsudgifter i alt
6.187
6.266
6.169
-18
-98
 
 
 
 
 
 
 
 
Renter
6
6
6
-1
-1
 
Resultat før anlæg og
afdrag mv.
-266
-186
-249
17
-63
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
234
297
196
-38
-101
4
Anlæg, jordforsyning
5
-7
-52
-57
-45
5
Anlæg, ældreboliger
0
0
0
0
0
 
Alment boligbyggeri
12
23
10
-2
-13
6
Nettoafdrag på gæld
56
56
55
-1
-1
7
 
 
 
 
 
 
 
Samlet likviditetsvirkn. af
det skattefinans. område
40
182
-40
-80
-222
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsyningsområdet
-4
-1
-7
-3
-6
8
 
 
 
 
 
 
 
Finansforskydninger
-13
-13
-11
2
1
9
Samlet likviditetsvirkning
(plus = kasseforbrug)
24
168
-58
-82
-226
 
 
 
 
Indtægter fra skatter og generelle tilskud
Indtægter fra skatter og tilskud under et forventes at give en mindreindtægt på ca. 36 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreindtægten vedrører hovedsageligt de generelle tilskud, med en forventet negativ regulering af bloktilskuddet samt en ligeledes negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020.
 
Serviceudgifter
I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 78 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på (78-15) ca. 63 mio. kr. Dette er ca. 25 mio. kr. mindre, end det beløb, der er overført fra 2020 til 2021 – med andre ord forbruger man af de overførte beløb fra 2020.
 
For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en mindreudgift på 12 mio. kr. i forhold til rammen.
 
 
Overførselsudgifter
Samlet forventes der en mindreudgift på ca. 19 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
 
Anlæg
Der forventes følgende mindreudgifter (netto) i forhold til det korrigerede budget:
 
Tabel 2, forventede afvigelser på anlæg
Skattefinansieret
  101 mio. kr.
Ældreboliger
     0 mio. kr.
Jordforsyning
    45 mio. kr.
Forsyning
     0 mio. kr.
I alt, netto
  146 mio. kr.
 
For anlæg under de skattefinansierede områder forventes der et mindreforbrug på netto ca. 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 
 
Forsyning
Drift: Der forventes netto merindtægt på ca. 6 mio. kr.
Anlæg: Forventet mindreudgift på ca. 0 mio. kr.
 
 
Likviditet
Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et forbrug af kassebeholdningen på ca. 24 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om en kasseforøgelse på 58 mio. kr. eller en forbedring på ca. 82 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.
 
 
Ved årets start var den gennemsnitlige likviditet målt dag for dag gennem det seneste år på 480 mio. kr. I 2021 forventes der tilført yderligere 58 mio. kr. i likviditet hen over året. Den gennemsnitlige likviditet i 2021 forventes derfor at være stigende.
 
Byrådets økonomiske målsætninger
Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 249 mio. kr. er tæt på byrådets målsætning om minimum 250 mio. kr.
 
Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 196 mio. kr. ligger under byrådets målsætning om minimum 225 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på, at der er tale om nettotal og at budgettet for 2021 indeholder en række indtægtsbeløb fra ejendomshandler og tilskud, som trækker ned i nettotallet.
 
Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være stigende i forhold til det, regnskabet viste i 2020 (480 mio. kr.). For den gennemsnitlige likviditet er målsætningen på minimum 200 mio. kr. med udgangen af året, og målsætningen forventes dermed overholdt.
 
 
Bevillingsansøgninger:
Der er i sagen medtaget enkelte bevillingsansøgninger. Den beløbsmæssigt største er ny Overlund Skole mv. (Lysningen), hvor der foreslås overført rådighedsbeløb på 51 mio. kr. fra 2021 til 2022, da projektet er blevet udsat.
 
 
De samlede bevillinger betyder en netto nedsættelse af driftsbevillinger / rådighedsbeløb med 63,214 mio. kr., som er foreslået tillagt kassebeholdningen i 2021.
 
En specifikation af bevillingerne kan ses af bilag nr. 4.
 
Indstillinger fra udvalgene:
Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt resultatet af deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse. - inkl. de bevillinger, der fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/34356

Resume

Der gøres status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2021-2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at orienteringen om aftalepunkterne på budgetstyrelisten tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev senest orienteret om budgetstyrelisten på mødet den 10. februar 2021 (link til sag nr. 8 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2021-2024.
Det fremgår af budgetstyrelisten, at der derudover er et aftalepunkt fra forrige budgetforlig.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Næste status på budgetstyrelisten bliver givet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 25. august 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/12005

Resume

I henhold til Viborg Kommunes ”Principper for Finansiel Styring”, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget en gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne, samt gældsporteføljens finansieringsudgifter og investeringsporteføljernes afkast.
 
Nøgletal fra rapporteringen
2020
Afkast af aktivt forvaltede Portefølje Management aftaler
 2,00%
Nationalbankens indskudsbevisrente ultimo året
-0,60%
Renteudgift på Kommunens langfristet gæld
-1,39%
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at afrapporteringen vedrørende Principper for Finansiel Styring tages til efterretning.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Afrapportering for 2020
Orienteringen fremgår af bilag nr. 1, som bl.a. viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, netto investeringsporteføljen samt den langfristede gæld for årene 2017-2020.
 
Principper for finansiel styring giver mulighed for at anbringe overskudslikviditet i visse typer af obligationer, aktier mv. indenfor nærmere fastsatte rammer.
 
Viborg Kommune har ultimo 2020 placeret 92,0% af investeringerne i stats- og realkreditobligationer, 2,8% i erhvervsobligationer og 5,2% i aktier. Investeringer i aktier og erhvervsobligationer sker via investeringsforeninger.
 
Ultimo 2020 havde Viborg Kommune aftaler om kapitalpleje på tilsammen 797,4 mio. kr. fordelt på 4 kapitalforvaltere. Tre af disse kapitalforvaltere arbejder aktivt med investeringerne, mens den fjerde kapitalforvalter har placeret midlerne i kapitalbevarende obligationer. De kapitalbevarende obligationer anvendes i forbindelse med Viborg Kommunes løbende likviditetsstyring, bl.a. med henblik på at reducere negative renter af indlån.
Det realiserede afkast på de tre aftaler om aktiv kapitalpleje var i 2020 2,0%. Alternativet til investeringer i værdipapirer ville være, at Viborg Kommune skulle have placeret pengene i banken. Den gennemsnitlige forretning af indestående på bankkonti har i 2020 været i niveauet -0,60%.
 
Forvaltningen følger løbende Portefølje Management aftalerne og skifter kapitalforvalter, hvis afkastet ikke lever op til forventningerne. Afkastet skal vurderes over flere år og ses i forhold til det generelle afkastniveau i markedet samt den valgte forsigtige risikoprofil.
 
Viborg byråd besluttede i oktober måned 2018 (link til sag nr. 12 i byrådet den 10. oktober 2018) at udelukke investeringer i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer. Viborg kommunes kapitalforvaltere har gennemført denne omlægning i løbet af 2019.
 
Ultimo 2020 udgjorde Viborg Kommunes egen langfristede gæld 681,1 mio. kr., hvilket er et fald på 70 mio. kr. i forhold til ultimo 2019.
 
Den gennemsnitlige rente på den langfristede gæld forventes at være 1,39% i 2021.
 
I henhold til Principper for Finansiel Styring skal mindst 25% af Viborg Kommunes langfristede gæld være fastforrentet. Ultimo 2020 var 70,7% af Viborg Kommunes langfristede gæld fastforrentet, mens 29,3% var variabelt forrentet.
 
Al gæld i Viborg Kommune er optaget i danske kroner. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/32693

Resume

På dagens møde drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget for egne områder forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025, som er under udarbejdelse. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget i form af økonomiske udfordringer og finansieringen heraf på drifts- og anlægsbudgettet samt udfordringer i øvrigt på udvalgets områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at budgetudfordringer og finansiering i driftsbudgettet for 2022-2025 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder jf. budgethæftet i bilag nr. 1 drøftes, og
 
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsbudget for 2022-2025 herunder budgettet for jordforsyningen drøftes.
 
Herudover indstiller kommunaldirektøren, at udvalget tager stilling til,
 
3. om den nuværende anlægspulje til energirenovering af kommunale bygninger 2020-2023 med tilhørende driftsbesparelser sættes i stå fra 2021, hvormed anlægspuljen i 2021-2023 nulstilles sammen tilhørende driftsbesparelser jf. tabel 1, og
 
4. om der skal indarbejdes et nyt anlægsønske om en pulje på 3 x 3 mio. kr. i budget 2022-2025 i årene 2022, 2023 og 2024 med tilhørende genberegnede driftsbesparelser jf. tabel 2,
 
eller
 
5. om den nuværende anlægspulje fortsætter uændret samtidig med, at der tilføres politikområde Beredskab og Ejendomme driftsbudget på 300.000 kr. i 2022, 600.000 kr. i 2023 samt 900.000 kr. i 2024 og fremadrettet svarende til de reducerede driftsbesparelser, og
 
6. om tilskud i 2022-2025 til Arsenalet (Visual Viborg), animationsstrategien, Karriereby Viborg samt pulje til investeringsfremme skal indarbejdes i budgetforslag 2022-2025 jf. tabel 3 finansieret af udviklingspuljen,
 
eller
 
7. om tilskud i 2022-2025 til Arsenalet (Visual Viborg), animationsstrategien, karriereby Viborg samt pulje til investeringsfremme jf. tabel 3 skal indgå i byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien,
 
8. om der er andre tilskud under Erhverv og Udvikling jf. bilag 4, som skal indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2022-2025, og
 
9. om der skal afsættes budget under finansforskydninger til deponering på 27 mio. kr. i forbindelse med selvejende idrætshallers låneoptagelse i kreditforeninger jf. tabel 4.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

1. Budgetudfordringer og finansiering i driftsbudgettet for 2022-2025 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder jf. budgethæftet i bilag nr. 1 blev drøftet
 
2. Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsbudget for 2022-2025 herunder budgettet for jordforsyningen blev drøftet.
 
3. Den nuværende anlægspulje til energirenovering af kommunale bygninger 2020-2023 med tilhørende driftsbesparelser sættes i stå fra 2021, hvormed anlægspuljen i 2021-2023 nulstilles sammen tilhørende driftsbesparelser jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
 
4. Der indarbejdes et nyt anlægsønske om en pulje på 3 x 3 mio. kr. i budget 2022-2025 i årene 2022, 2023 og 2024 med tilhørende genberegnede driftsbesparelser jf. tabel 2 i sagsfremstillingen
 
5. Tilskud i 2022-2025 til Arsenalet (Visual Viborg), animationsstrategien, Karriereby Viborg samt pulje til investeringsfremme indarbejdes i budgetforslag 2022-2025 finansieret af udviklingspuljen, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen
 
6. Andre tilskud under Erhverv og Udvikling jf. bilag 4, indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2022-2025,
 
7. Der afsættes budget under finansforskydninger til deponering på 27 mio. kr. i forbindelse med selvejende idrætshallers låneoptagelse i kreditforeninger jf. tabel 4 i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning jf. (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021).

Inddragelse og høring

Fælles MED ADM orienteres på mødet den 26. maj 2021 om status for budgetlægningen 2022-2025.
 

Beskrivelse

 
Driftsbudget
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere har godkendt.
 
Budgetudfordringer generelt og finansiering heraf
Der er på nuværende tidspunkt konstateret enkelte budgetudfordringer på udvalgets politikområder, og samtidig er der indarbejdet forslag til finansiering af disse udfordringer. Oversigt fremgår af budgethæftet i bilag nr. 1.
 
Anlægsbudget
Udvalget drøfter på mødet eventuelle tekniske tilretninger af udvalgets anlægsbudget samt eventuelle anlægsønsker. Det foreløbige anlægsbudget fremgår af budgethæftet.
 
På mødet drøftes ligeledes budgetforslaget for Jordforsyningen, herunder Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel vedrørende køb og salg af jord, som skal ses i sammenhæng med byggemodning under Teknisk Udvalg. Teknisk Udvalg behandler forslaget på mødet den 2. juni 2021. Det samlede budgetforslag for jordforsyningen fremgår af bilag nr. 2.
 

Øvrige udfordringer

Udover udfordringer og finansiering jf. budgethæftet er der i det efterfølgende beskrevet 3 udfordringer som udvalget skal tage stilling til. Det vedrører henholdsvis energirenovering i kommunale bygninger (anlægs- og driftsbudget), forlængelse af driftstilskud under Erhverv og Udvikling til Arsenalet (Viborg Visuals), animationsstrategien, Karriereby Viborg samt pulje til investeringsfremme. Og endelig udfordringen vedrørende deponering i forbindelse med selvejende hallers optagelse af lån i kreditforeninger (finansforskydninger).
 
1. Energirenovering af kommunale bygninger
I budgetforliget 2019 blev der afsat en pulje til energirenovering af kommunens bygninger med 3 mio. kr. årligt i 2020 og frem til 2023. Puljen blev afsat med henblik på at skabe bæredygtige og energivenlige bygninger. Puljen anvendes primært til de tiltag, som vurderes at have en kort tilbagebetalingstid eksempelvis udskiftning af ventilationsanlæg til sikring af bedre varmegenvinding, udskiftning af lysarmaturer til LED og styring af belysningsanlæg mv. Samtidig blev der indregnet besparelser i driftsbudgettet med 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og med den fulde besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2024, hvorved investeringen ville være tilbagebetalt i 2028.
 
Med udgangspunkt i de afsatte midler i energipuljen, har forvaltningen vurderet de projekter indenfor energimærkerne, der har en kort tilbagebetalingstid. Energimærkningerne er lavet ud fra et teoretisk beregningsgrundlag (en vurdering af en bygnings energimæssige performance), og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen har på forhånd forsøgt at tage højde for dette ved at skabe et ekstra råderum i det oprindelige budgetforslag.
De efterfølgende analyser af det reelle energiforbrug/forbrugsmønster på de enkelte lokaliteter viser dog, at tilbagebetalingstiderne fortsat er for optimistiske. Det er derfor en udfordring at efterleve de angivne driftsbesparelser.
 
Besparelsen på de 0,5 mio. kr. i 2021 er opnået, men det vurderes ikke muligt at opnå de fulde forventede driftsbesparelser i 2022 og fremadrettet. Det videre arbejde med energipuljen vil som skitseret i tabel 1 forudsætte en korrigering af budgettet fremadrettet, så budgettet forhøjes med 0,3 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. kr. i 2023 og fra 2024 og frem med 0,9 mio. kr.
 
Tabel 1
1.000 kr.
2020
2021
2022
2023
2024
Anlægspulje
3.000
3.000
3.000
3.000
 
Indregnet driftsbesparelse
 
500
1.000
1.500
2.000
Opnået besparelse i 2021
 
-500
-500
-500
-500
Indregnet besparelse fremadrettet
 
0
500
1.000
1.500
Ny forventet besparelse
 
0
-200
-400
-600
Besparelse som ikke kan opnås
 
0
300
600
900
 
Som alternativ til ovenstående regulering af det nuværende driftsbudget foreslår forvaltningen, at energirenoveringerne i 2021 sættes i stå og anlægspuljen i 2021-2023 på 3 x 3 mio. kr. nulstilles sammen med tilhørende driftsbesparelser på 0,5 kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 og fremadrettet. Samtidig foreslås som skitseret i tabel 2 fremsat nyt anlægsønske på 3 x 3 mio. kr. i årene 2022-2024 med tilhørende driftsbesparelser på 0,2 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 og fremadrettet.
 
Tabel 2
1.000 kr.
2022
2023
2024
Anlægspulje
3.000
3.000
3.000
Indregnes driftsbesparelse
200
400
600
 
Ud fra et energimæssigt hensyn og i henhold til ønsket om grøn omstilling, vurderer forvaltningen, at der fortsat er et stort potentiale i de prioriterede lys, ventilations- og varmeprojekter. I projekterne vurderes at være en række andre fordele, som ikke kan kapitaliseres. De udmøntes eksempelvis i bedre indeklima/komfort, bedre lysforhold osv.
 
I det skitserede alternativ vil investeringen være tilbagebetalt i år 2032 med en samlet tilbagebetalingstid på 11 år i stedet for de oprindeligt forventede 6 år.
 
Den grønne omstilling og et fokus på energibesparende tiltag i forhold til kommunale bygninger har også et stort fokus i andre kommuner, hvor der nedsættes puljer til energirenovering, og hvor forudsætningerne er at projekterne er rentable. Tilbagebetalingstiderne ligger ofte på mellem 10-15 år.
 
2. Tilskud under erhverv og udvikling
Der er i bilag 3 vedlagt et notat vedrørende eventuel forlængelse af bevilling til Arsenalet (Viborg Visuals), som udløber ved udgangen af 2022 og forlængelse af animationsstrategien, som udløber med udgangen af 2021 samt bevilling til Karriereby Viborg og Pulje til investeringsfremme. En fastholdelse af disse tilskud vil betyde behov for følgende finansiering fra udviklingspuljen i 2022-2025:
 
 
 
 
 
 
Tabel 3
1.000 kr.
2022
2023
2024
2025
Tilskud til Arsenalet - Viborg Visuals
0
1.400
1.400
1.400
Animationsstrategien
4.000
4.000
4.000
4.000
Karriereby Viborg og Pulje til investeringsfremme
400
400
400
400
Manglende finansiering
4.400
5.800
5.800
5.800
 
 
 
 
 
Ikke disponerede beløb vedr. Udviklingspuljen*
14.200
18.200
25.000
25.000
*Ikke disponerede beløb er før evt. finansiering af tilskuddene i tabellen.
 
Herudover er der i bilag 4 vist en oversigt over en række yderligere tilskud under erhverv og udvikling med angivelse af, hvornår de bevilgede tilskud udløber. Disse tilskud er løbende bevilget via enkeltsager i Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet. Det kan overvejes, om der er enkelte af disse tilskud, som ønskes videreført via indarbejdelse i den igangværende budgetlægning. 
 
3. Finansforskydninger (deponering)
Udvalget drøftede jf. Link til sag nr. 11 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 9. december 2020 principperne for selvejende idrætshallers egenfinansiering i forbindelse med investeringer i faciliteter, herunder afklaring af problemstilling vedrørende kommunegaranti for kreditforeningslån i forbindelse med flere projekter. 
 
Idet de selvejende idrætshaller som udgangspunkt varetager kommunale formål skal hallernes belåning hos kreditforeninger i forbindelse med anlægsprojekter mv. indregnes i kommunens låneramme og kommunen skal således deponere tilsvarende beløb uanset om kommunen stiller garanti for lånene eller ej. Deponeringen betyder, at der bindes likviditet, som frigives med 1/25 over 25 år.  
 
Der er i budgettet for 2020-2024 afsat ca. 62 mio. kr. til investeringer i selvejende idrætshaller mv., hvor lånefinansiering i kreditforeninger er vurderet til at kunne udgøre op til 36 mio. kr.
 
Der er ikke afsat budget under finansforskydninger til deponering i takt med, at de selvejende haller optager kreditforeningslånene.
 
Det kan oplyses, at udvalget på dagens møde behandler bevillingssag vedrørende Viborg Idrætscenter Syd (Liseborg), hvori er medtaget bevilling på 9 mio. kr. til deponering i forbindelse med centrets forventede optagelse af lån i kreditforening.
 
De 9 mio. kr. udgør en andel af de ovennævnte 36 mio. kr., hvorfor udfordringen herefter udgør 27 mio. kr., som foreslås indarbejdet i budget 2022-2025 således:
 
Tabel 4
1.000 kr.
2022
2023
2024
Deponering under finansforskydninger
9.000
9.000
9.000
 
Projekterne i forbindelse med anlægsinvesteringer i selvejende idrætshaller mv. opstår som oftest som anlægsønsker under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Fremadrettet bør KFU sikre sig, at der i forbindelse med disse anlægsønsker også indregnes forventet deponering under finansforskydninger i forhold hallernes forventede kreditforeningslån til projekterne.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på mødet den 17. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1322

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/8371

Resume

Byrådet har på baggrund af en detailhandelsanalyse i 2020 besluttet at opdatere og kvalificere grundlaget for detailhandelsplanlægningen i hele Viborg Kommune. Dette forudsætter en ændring af kommuneplanens detailhandelsstruktur i retningslinje 2.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages jf. sagsfremstillingen med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages jf. sagsfremstillingen med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde i Multisalen på Viborg Rådhus onsdag den 16. juni kl. 18.30.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede høringssvar fra idéfasen og godkendte principper for den videre planlægning på mødet den 18. november 2020 (link til sag nr. 21 i byrådet den 18. november 2020).

Inddragelse og høring

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde. I forbindelse med udarbejdelsen af detailhandelsanalysen og forarbejdet til planforslaget har været afholdt to workshops med relevante, udvalgte aktører. Herud over inviterede ”Vi er Viborg” den 20. april 2021 til møde om detailhandel, hvor det også var muligt at kommentere oplægget.

Beskrivelse

Formål
Formålet med forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029 er at revidere detailhandelsplanlægningen i både retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen (bilag nr. 1. Planforslaget er digitalt og kan også tilgås via link til forslag til tillæg nr. 68).
 
Planforslaget er et tematillæg, der fremlægges som en del af den ”rullende kommuneplanlægning” i Viborg Kommune.
 
Indhold i planforslaget
Helt overordnet revideres detailhandelsstrukturen mod en øget koncentration af butiksområder for at styrke detailhandelen og understøtte synergier med andre anvendelser. Princippet er således at samle og styrke frem for at sprede detailhandlen. Det betyder bl.a.:
         reduktion af bymidten i Viborg,
         udvidelse af aflastningsområdet ved Holstebrovej i Viborg – udvidelsen er både geografisk og en forøgelse af det samlede, maksimale bruttoetageareal,
         udlæg af et nyt bydelscenter i Banebyen (Marsk Stigs Vej) i Viborg,
         udlæg af nye lokalcentre ved Arnbjerg og Taphede i Viborg,
         slette bydelscenter ved Indre Ringvej/Jegstrupvej i Viborg,
         slette lokalcenter på Koldingvej i Viborg,
         slette visse områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper i Viborg og Bjerringbro,
         forøgelse af det samlede, maksimale bruttoetageareal i områder til særlig pladskrævende varegrupper ved Vestre Ringvej og Livøvej,
         fastholde eksisterende bymidter i Bjerringbro, Frederiks, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum, samt de mindre byers status som lokalcentre for at give mulighed for en lokal butiksforsyning,
         fastlægge en udtømmende definition for særlig pladskrævende varegrupper,
 • reduktion af det samlede, maksimale bruttoetageareal for hele Viborg Kommune,
 • tilpasning af de maksimale butiksstørrelser på baggrund af planlovens øgede muligheder og/eller en vurdering i forhold til lokale forhold med afsæt i Detailhandelsanalyse 2020,
 • kriterier for etablering af enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning udenfor butiksområder.
 
En mere detaljeret oversigt over ændringer i detailhandelsstrukturen og redegørelse herfor fremgår af et særskilt afsnit i planforslaget. Udvidelse af aflastningsområdet og udlæg af et bydelscenter i Banebyen kræver særskilte redegørelser jf. planloven. Redegørelserne fremgår af planforslaget.
 
Forvaltningen foreslår, at områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper fastholdes i Stoholm, Karup, Rødkærsbro, Løgstrup, Skals, Hammershøj og Frederiks. Disse butikker og tilhørende aktiviteter kan være vanskelige at placere i eksisterende bebyggelsesstruktur og i forhold til øvrige anvendelser i bymidter. Det vedlagte udkast til planforslag (bilag 1) er et tidligere udkast, hvor disse områder ikke er medtaget. Planforslaget tilrettes inden den offentlige høring.
 
Miljøvurdering
Forvaltningen har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 2.
 
I miljørapporten fokuseres der på påvirkningen af bymiljøet som følge af ændringer i detailhandelsstrukturen, herunder påvirkningen af detailhandel og indkøbsmønstre samt trafikafvikling.
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslaget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender planforslaget til byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden maj 2021 juli 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i august 2021 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen realiseres. Det følger af planlovens § 12. En ændret detailhandelsstruktur indebærer, at der for en række ejendomme vil gælde lokalplaner med uudnyttede muligheder for at etablere butikker, men hvor ejendommene ikke længere vil ligge indenfor detailhandelsstrukturen. Forvaltningen vil løbende og i hvert enkelt tilfælde tage stilling til evt. ændring af lokalplanen.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter hele kommunen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
Bilag

Sagsid.: 19/51851

Resume

Byrådet besluttede den 18. december 2019, at der ikke længere skulle udpeges politisk tilforordnede til deltagelse i valghandlingen. Der skal tages stilling til, om beslutningen skal opretholdes.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ved kommende valg indtil videre fortsat sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der ved kommende valg indtil videre fortsat sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 18. december 2019 (link til sag nr. 28 i byrådet den 18. december 2019), at der ved fremtidige valg ikke længere sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.

Inddragelse og høring

Borgmesteren indstiller med baggrund i dialog med gruppeformændene.
 

Beskrivelse

Ved tidligere valg er der sket politisk udpegning af i alt 145 personer som henholdsvis valgstyrerformænd (17), valgstyrere (68), valgstyrer-suppleanter (30) og politisk tilforordnede (30). Der har været udfordringer i forhold til afbud og manglende tilbagemeldinger inden tidsfristens udløb. En opgørelse foretaget efter seneste Europaparlamentsvalg viser 42 afbud ud af de 145 politisk udpegede, svarende til 29 %. Derudover var der ca. 30 %, der ikke svarede inden tidsfristens udløb.
 
Samtlige danske kommuner skal overgå til et nyt IT-valgsystem. KOMBIT varetager udbuddet af udvikling det nye system på vegne af kommunerne. Der var oprindeligt indgået aftale med en leverandør, som skulle udvikle systemet, der skulle have været færdigtestet og klar til ibrugtagning på nuværende tidspunkt. Det nye system skulle indeholde digitale valglister. Med digitale valglister skabes et hurtigere flow ved valgbordene, fordi afkrydsningen i papirlister afløses af en scanning af valgkortet. Det giver mulighed for flere vælgere pr. bord og dermed en nedskæring af antallet af valgborde, hvilket også medfører behov for færre tilforordnede.
 
På denne baggrund besluttede byrådet i december 2019, at der ved kommende valg ikke længere skulle ske udpegning af 30 politisk tilforordnede. Øvrige politiske udpegninger skulle fortsætte uændret.
 
KOMBIT har opsagt aftalen med den oprindeligt valgte leverandør, og udvikling af systemet skal nu i fornyet udbud. Det betyder, at systemet tidligst kan forventes ibrugtaget i 2023. Den forventede mulighed for at skære ned på antallet af tilforordnede kan dermed ikke indfries på nuværende tidspunkt, men formentligt først, når det kommende valgsystem kan ibrugtages.
 
På baggrund af ovenstående foreslår borgmesteren at der indtil videre fortsat sker udpegning af 30 politisk tilforordnede.
 
Valgstyrerformænd, valgstyrere og valgstyrersuppleanter vil under alle omstændigheder fortsat være politisk udpegede.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/14642

Resume

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes kommunal- og regionsrådsvalg. Som led i forberedelserne af valget samt introduktionen af det nye byråd forelægges en række emner til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at der på baggrund af tidligere erfaringer ikke tilbydes informationsmøder om det praktiske ifm. udfyldning af kandidatlister,
 
2. at der i lighed med sidste byrådsperiode holdes et temamøde i fagudvalg forud for et samlet temamøde i byrådet i efteråret 2021, hvor byrådsbetjeningen i perioden 2018-2021 evalueres,
 
3. at Viborg Kommune i lighed med 2017 deltager i KL’s kampagne for valgdeltagelse i det omfang, det vurderes relevant, hvis der også denne gang stilles en gratis basispakke til rådighed,
 
4. at der på valgaftenen afholdes et arrangement på rådhuset i lighed med 2017,
 
5. at udvalget orienteres om status på de forventede konstitueringssager samt de generelle regler i forhold til ligestilling i den forbindelse,
 
6. at der gives introduktion til det nye byråd i lighed med introduktionen efter kommunalvalget i 2017, og
 
7. at fotografering af byrådsmedlemmer foregår som efter valget i 2017.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Forud for valget i 2017 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en række spørgsmål vedr. valget. Det skete på mødet den 8. februar 2017 (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2017). Den 5. april 2017 behandlede udvalget endvidere en sag om overordnet drejebog for afviklingen af et arrangement på valgaftenen på rådhuset (link til sag nr. 5 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. april 2017).

Inddragelse og høring

Gruppeformændene har i perioden 23. februar til 8. marts 2021 aftalt følgende:
 
1) Afholdelse af informationsmøder svarende til møderne i 2017 for kandidater til kommunalvalget
2) Udeladelse af enkelte byrådsmedlemmers institutionsbesøg fra nu og frem til kommunalvalget
3) Rådhusets mødelokaler stilles til rådighed for ét partipolitisk møde pr. parti fra nu og frem mod valget
4) Fastholdelse af praksis for forvaltningens deltagelse i politiske møder, således at forvaltningen ikke deltager i møder arrangeret af politiske partier
 

Beskrivelse

Baseret på erfaringer og praksis fra tidligere valg har forvaltningen gjort sig en række overvejelser om de forhold, som fremgår af indstillingen. Overvejelserne fremgår af bilag nr. 1 til sagen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kommunal- og regionsrådsvalget afholdes den 16. november 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/11507

Resume

Der er udarbejdet et forslag til politisk mødeplan for 2022. Planen for fagudvalgenes møder er meget generel, idet udvalgsstrukturen i den kommende byrådsperiode endnu ikke er kendt.
 
Af hensyn til praktiske forhold som f.eks. lokalereservationer og øvrig planlægning er der behov for en foreløbig godkendelse af selve mødestrukturen.

Indstilling

Borgmesteren foreslår,
 
1. at forslag til mødeplan 2022 overgår til behandling i det nye byråd.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2021 er der udarbejdet et udkast til politisk mødeplan 2022.
 
Det er byrådet og udvalgene selv, der godkender deres mødeplan. Det kan for det nye byråd først ske på det konstituerende møde den 15. december 2021, og for udvalgene i starten af 2021.
 
Udover fastlagte dage til møder i hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet, er der reserveret dage til møder i fagudvalgene. Detailplanlægningen af disse møder afventer konstitueringen af det nye byråd.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/5077

Resume

Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der afholdes ordinær fysisk generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021, kl. 17.00. Generalforsamlingen afholdes denne gang i Multisalen på Viborg Rådhus.
 
Udkast til Årsrapporten 2020 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten bliver først endeligt godkendt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 7. maj 2021. Årsrapporten forventes offentliggjort efter Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 7. maj 2021 samt efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Oplysning om Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning vil foreligge inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.
 
Med forbehold for Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten, kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2020 for Energi Viborg A/S.
 
Der er primo marts sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest mandag den 17. maj 2020 acceptere/afslå mødeinvitationen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3777

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 833, 10 almene familieboliger i Stoholm og godkendelse af den foreløbige husleje for første driftsår. Den nye afdeling 833 etableres ved, at den eksisterende afdeling 831 frasælger en del af deres grund. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs salg og køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives samtykke til relaksation af grundkapitallån i forbindelse med salg af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen,
 
3. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene familieboliger i afdeling 833, beliggende på Liselund i Stoholm, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 20.000.000 kr.,
 
4. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 2.000.000 kr. til konto ”Afdeling 833, Liselund III” med rådighedsbeløb i 2021,
 
5. at der gives tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 850 kr./m² for første driftsår godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs salg og køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives samtykke til relaksation af grundkapitallån i forbindelse med salg af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen,
 
3. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene familieboliger i afdeling 833, beliggende på Liselund i Stoholm, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 20.000.000 kr.,
 
4. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 2.000.000 kr. til konto ”Afdeling 833, Liselund III” med rådighedsbeløb i 2021,
 
5. at der gives tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 850 kr./m² for første driftsår godkendes.
 
Niels Dueholm og Åse Kubel Høegh deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet reserverede en kvote til 10 almene familieboliger i Stoholm den 7. oktober 2020 (Link til sag nr. 26 i byrådet den 7. oktober 2020). Byrådet reserverede ligeledes et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til kommunal grundkapital.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Byggegrund
Afdeling 831, der består af 10 almene familieboliger, ligger på en grund, der er stor nok til, at der kan udstykkes en byggegrund til opførelse af yderligere 10 almene familieboliger. Disse nye boliger skal opføres i en selvstændig afdeling. Derfor ønsker boligselskabet at udstykke og overdrage et grundstykke på ca. 8.400 m² fra afdeling 831 til den nystiftede afdeling 833.
 
For grundkapitallånet til afdeling 831, der er på ca. 2 mio. kr., skal der i overensstemmelse med lovgivningen tinglyses et pantebrev på ejendommen. Dermed er der stillet sikkerhed for grundkapitallånet i ejendommen. Når boligselskabet frasælger et grundstykke, er der risiko for, at sikkerheden for lånet svækkes. Derfor skal Viborg Kommune give samtykke til, at ovennævnte grundstykke på ca. 8.400 m² udgår af pantet for grundkapitallånet i afdeling 831. Dette kaldes relaksation.
 
Afdeling 833 betaler 800.000 kr. for grundstykket, svarende til ca. 805 kr. per støtteberettiget boligareal. Når der tages højde for pristalsudviklingen, er der tale om en pris, der nogenlunde svarer til den pris per støtteberettiget boligareal, som afdeling 831 betalte i 2018.
 
Ud fra en samlet vurdering har forvaltningen ingen bemærkninger til overdragelse af grunden, herunder at der gives samtykke til relaksation af grundkapitallån i forbindelse med afdeling 831’s salg til afdeling 833.
 
Projekt
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs afdeling 833 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 10 almene familieboliger beliggende på Liselund i Stoholm.
 
Byggeriet opføres som 5 dobbelthuse i et plan med et samlet areal på 994 m² for hele bebyggelsen. Alle boliger er med 3 værelser og fordelt med 6 stk. på 97 m² og 4 stk. på 103 m². Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Hver bolig får egen have med terrasse, depotrum og parkeringsplads. Derudover etableres der også en fælles parkeringsplads i bebyggelsen.
 
Boligselskabet oplyser, at alle boliger opfylder Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Anlægsøkonomi og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anlægsøkonomien ikke overstiger det lovbestemte maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri. Dette beregnes til: (348.330 kr./bolig * 10 boliger) + (16.910 kr./m² * 994 m²) = 20.292.000 kr.
 
Anlægsøkonomien på 20.000.000 kr. holder sig under maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri på 20.292.000 kr., og et tilsagn er dermed muligt. Anlægsøkonomiens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anlægsøkonomien finansieres således:
Beboerindskud (2 %)
     400.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  2.000.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
17.600.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
20.000.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 2.000.000 kr., hvilket netop svare til det afsatte rådighedsbeløb.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige husleje er på gennemsnitligt 850 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
For afdeling 831, Liselund II er den endelige husleje endnu ikke godkendt, men den foreløbige husleje blev ved skema A og B godkendt til 843 kr./m²/år. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at hvis afdeling 827 Liselund, afdeling 831 Liselund II og afdeling 833 Liselund III bliver sammenlagt, vil huslejen blive harmoniseret over højst 10 år, jf. driftsbekendtgørelsens § 80 stk. 2, som endvidere angiver, at lejeforskelle der skyldes forskellige kapitaludgifter i de tidligere afdelinger kan opretholdes.
 
Lejeledighed
Afdeling 833, Liselund III er beliggende i Stoholm, hvor ingen almene boliger er ledige. Oversigt over almene boliger i Stoholm fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. april 2021 er ledighedsprocenten for almene boliger i Viborg Kommune som helhed 1,38 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Da ledighedsprocenten er under 2, kan Kommunen give tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår, kan maksimumsbeløbet for den endelige anskaffelsessum stige med et beløb svarende til indekseringen.
Da grundkapitalen skal kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr., er det ikke en mulighed for afdeling 833, Liselund III, at den endelig anskaffelsessum inkl. indekseringen kan stige i forhold til den foreløbige anskaffelsessum.

Juridiske og planmæssige forhold

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 03.B.12.01 for nyt boligområde i Stoholm. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Bemyndigelse Skema B
Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. maj 2017) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema B under forudsætning af, at den endelige anskaffelsessum holder sig indenfor rammerne af skema A samt at der ikke er væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som blev godkendt ved skema A.
 
Bemyndigelse skema C
Byrådet besluttede på mødet den 5. november 2008 (Link til sag nr. 307 i byrådet den 5. november 2008) at bemyndige forvaltningen til administrativt at godkende skema C og den endelig husleje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af byrådet godkendte skema B.
 
Bilag

Sagsid.: 16/11887

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest fået en statusorientering vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme mv. i november 2020 (link til sag nr. 29 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. november 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget får to gange årligt en statusorientering vedrørende ledige, evt.
salgbare kommunale ejendomme mv.
 
Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 21. april 2021 vedrørende:
 
 • Ejendomme, som er sat til salg
 • Ejendomme, som forberedes på salg
 • Ejendomme, som er solgt siden seneste status til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Ledige ejendomme, som afventer afklaring mv.
 • Ejendomme, som er under nedrivning
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er i bilag nr. 1 beskrevet tidsperspektiv for de enkelte ejendomme.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/24824

Resume

Der skal tages stilling til eventuel forlængelse af betinget købsaftale og udskydelse af datoen for købers overtagelse af de tidligere museumsbygninger på Hjultorvet 9-11, da køber ikke kan nå at afklare bygningens fremtidige anvendelsesmuligheder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen inden den aftalte dato.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den betingede købsaftale forlænges til den 15. december 2021, således at overtagelsesdagen udskydes til samme dato.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at den betingede købsaftale forlænges til den 15. december 2021, således at overtagelsesdagen udskydes til samme dato.

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet besluttede på mødet i juni 2020 (link til tillægsreferat af byrådets møde den 24. juni 2020) at sælge Hjultorvet 9-11 for 9,5 mio. kr. Købsaftalen var fra købers side betinget af, at en kommende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen muliggjorde den af køber forudsatte benyttelse af ejendommen med indretning af beboelseslejligheder og/eller indretning af erhvervslejemål. Hvis betingelserne ikke var opfyldt senest den 1. december 2020, ville aftalen bortfalde. Overtagelsesdagen var fastsat til samme dato.
 
Køber bad i november 2020 om udsættelse af den aftalte frist og overtagelsesdag til den 1. maj 2021, da det måtte anses for urealistisk, at betingelsen kunne opfyldes inden den oprindeligt fastsatte dato. Byrådet besluttede på mødet i november 2020 at imødekomme ønsket (link til sag nr. 27 i referat af byrådets møde den 18. november 2020).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Køber har nu oplyst følgende:
 
”I den forgangne periode har køber brugt betydelige ressourcer på rådgivning og undersøgelser omkring projektet af ingeniører, arkitekter mv.
 
Trods fin samarbejdsvilje fra såvel Slots- og Kulturstyrelsen som Viborg Kommunes afdeling for teknik og miljø, står vi desværre forsat med uklarhed omkring en række essentielle forhold vedrørende bla. krav til brandsikring samt mulighederne for udnyttelse af ejendommens tagetage.
 
Der indstilles derfor til at endelig godkendelse af handlen afventer afklaring af ovennævnte forhold.”
 
Det er købers ønske, at den betingede købsaftale og overtagelsesdagen udskydes til den 15. december 2021.
 
Det har ikke været muligt at forelægge sagen for byrådet, inden den betingede købsaftale ville bortfalde den 1. maj 2021. Stillingtagen til spørgsmålet om forlængelse var dermed uopsættelig, og samtidig blev det vurderet, at et flertal i byrådet vil bakke op om en forlængelse. Derfor har borgmesteren i medfør af § 31 i den kommunale styrelseslov truffet beslutning på byrådets vegne om at forlænge aftalen indtil den 20. maj 2021, hvor byrådet har haft mulighed for at behandle sagen. Skulle byrådet beslutte ikke at imødekomme købers ønske om fornyet forlængelse, vil køber således have mulighed for den 20. maj at meddele, om aftalen skal bortfalde, eller om ejendommen ønskes overtaget pr. 20. maj 2021.
 

Alternativer

Hvis den betingede købsaftale ikke forlænges, bortfalder den. Ønskes ejendommen fortsat solgt, skal den udbydes på ny.
 

Tidsperspektiv

Den betingede købsaftale forlænges i givet fald til den 15. december 2021, og overtagelsesdagen rykkes til samme dato.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/16685

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 7 parcelhusgrunde på Fjordglimt i Ulbjerg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 7 parcelhusgrunde på Kløvervænget fastsættes til mellem 275.000 og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 7 parcelhusgrunde på Kløvervænget fastsættes til mellem 275.000 og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Ulbjerg er der byggemodnet yderligere 7 grunde på Fjordglimt under lokalplan nr. 497. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 7 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 275.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning er andre kommunale grunde på Speltvænget i Løvel udbudt til priser mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. I øvrigt svarer prisniveauet til priserne på kommunale grunde i Skals og Mønsted.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/17008

Resume

Bjerringbro Byforum har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om permanent driftstilskud på 600.000 kr. om året.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. om ansøgning om permanent driftstilskud på 600.000 kr. imødekommes, og
 
2. at finansiering af et evt. permanent driftstilskud på 600.000 kr. i givet fald drøftes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2021

Ansøgningen kan ikke imødekommes.
 
Repræsentanter for Bjerringbro Byforum inviteres til en drøftelse på næstkommende møde den 16. juni i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede på sit møde i september måned 2017 (link til sag nr. 1 i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 25. september 2017), at bevilge tilskud på 331.000 kr. til opstart af foreningen Bjerringbro Byforum samt videreudvikling af aktiviteter og projekter i Bjerringbro og omegn.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Bjerringbro Byforum har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om permanent driftstilskud til foreningen på 600.000 kr./år. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1. En oversigt over større projekter i Bjerringbro Byforum kan ses i bilag nr. 2, mens budgettet kan ses som bilag nr. 3.
 
Bjerringbro Byforum er en paraplyorganisation, der repræsenterer og varetager interesserne
for Bjerringbros virksomheder, detailhandlere, foreninger, kulturliv og borgere. Foreningen blev dannet i 2017.
 
Det fremgår af ansøgningen, at Bjerringbro Byforum har bidraget til, at følelsen af stilstand og intern utilfredshed i Bjerringbro er blevet mindre, dels ved at Bjerringbro Byforum har skabt flere aktiviteter i Bjerringbro, dels at Bjerringbro Byforum har fungeret som overordnet koordinator for en række indsatser.
 
Det fremgår også af ansøgningen, at indsatsen de kommende år vil have særlig fokus på en revision af helhedsplanen for Bjerringbro og at Bjerringbro Byforum vil arbejde fokuseret med markedsføring af Bjerringbro og omegn for at forsøge at tiltrække særligt nogle af de mange pendlere, hvis arbejdsplads ligger i Bjerringbro.
 
Det ansøgte beløb på 600.000 kr. svarer ifølge budgettet til den kontingentindtægt, som Bjerringbro Byforum årligt indhenter hos medlemmer. Det fremgår ligeledes af budgettet, at det pt. ikke er afklaret, om Bjerringbro Elværksforenings Fond også vil støtte Bjerringbro Byforum. Såfremt Fonden ikke støtter Bjerringbro Byforum oparbejdes årligt et underskud på mere end 200.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune yder i 2020-2023 et årligt tilskud på 1,2 mio. kr. til Vi er Viborg til opbygning af resort. Ved siden af det kommunale tilskud har Vi er Viborg i 2020 genereret ca. 3,8 mio. kr. i indtægter (heraf er 1,2 mio. kr. medlemskontingenter og aktivitetsbidrag), en omsætning på 8,0 mio. kr. i gavekort og 0,35 mio. kr. i gaveportal.
 
Viborg Kommune har årligt afsat 0,5 mio. kr. til Viborg Egnens Handelsråd til indkøb og opsætning af juletræer i handelsbyerne i Viborg Kommune, og der er derudover afsat 0,2 mio. kr. til sekretariatsbetjening af Viborg Egnens Handelsråd.
 
Byrådet har netop afsat 2,25 mio. kr. til afbødning af corona-effekter. Heraf er 0,25 mio. kr. afsat til de mindre byer i Viborg Egnens Handelsråd, og af de resterende 2,0 mio. kr. er Bjerringbro Byforums andel 0,55 mio. kr. og Vi er Viborgs 1,45 mio. kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/41999

Sagsid.: 20/41994

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”.