You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 22. juni 2021 kl. 14:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/50410

Resume

Byrådet ønsker med henblik på salg af ejendommen Vinkelvej 20 i Viborg at ændre gældende planlægning fra almen service til centerformål, samt at give øgede byggemuligheder. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Der har været afholdt en offentlig fordebat (idéfase).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at der afholdes borgermøde mandag den 16. august 2021 kl. 17.00 – 19.00 eller tirsdag den 24. august 2021 kl. 16.30 – 18.30 kl. på Rådhuset i Viborg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,
 
2. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at der afholdes borgermøde mandag den 16. august 2021 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 21. april 2021 (link til sag nr. 24 i byrådet den 21. april 2021) at genoptage planlægningen for Vinkelvej 20 og at udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg skulle tage udgangspunkt i de forelagte principper.
 
Byrådet besluttede på mødet den 7. oktober 2020 (link til sag nr. 23 i byrådet den 7. oktober 2021) at sætte den igangsatte ændring af kommuneplanen i bero, og bad forvaltningen afsøge alternative muligheder for ejendommens fremtidige anvendelse og udnyttelse, hvorefter en ny proces for planlægning for af ejendommen skulle forelægges byrådet. 
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Inddragelse og høring

Idéfase

De foreslåede ændringer af kommuneplanen er af så væsentlig karakter, at der forud for ny planlægning skal gennemføres en offentlig idéfase (fordebat) i henhold til Planloven.
 
Byrådet indkaldte fra den 19. december 2019 til den 30. januar 2020 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålet var, om der er særlige forhold i området, som kommunen skal tage højde for i sin planlægning.
 
Der kom 34 høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag nr. 2. Høringssvarene blev forelagt byrådet til orientering uden yderligere behandling på møderne den 7. oktober 2020 og den 21. april 2021. Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til høringssvarene er i bilag nr. 3.
 
Høringssvarene omhandlede primært: Bebyggelsens omfang og placering ift. landskab og/eller kulturmiljø, Anvendelsesmuligheder, Trafik og miljø og Planproces.
 
Bemærkninger om landskab og kulturmiljø, trafikstøj, samt ønske om mere retvisende
visualiseringer indgår i miljørapporten. Forslag om maksimalt 3 etager imødekommes delvist, da der kun gives mulighed for 4 etager på det lavere liggende terræn, hvor dele af den eksisterende bebyggelse har en bygningshøjde på ca. 14,7 m. Forslag til anvendelse af de eksisterende bygninger imødekommes delvist, da der i rammeområdet gives mulighed for centerformål. Forslag om borgermøde om planlægningen imødekommes.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 
Forvaltningen har været i dialog med Viborg Stiftsøvrighed om udkast til nye volumenstudier og visualiseringer. Forvaltningen har desuden sendt et høringsbrev til berørte myndigheder forud for miljøvurdering af forslag til kommuneplan-tillæg nr. 56 med anmodning om supplerende oplysninger eller bemærkninger.
 
Slots- og Kulturstyrelsen har fremsendt præciseringer til fortidsmindebeskyttelseslinjer, som efter følgende er indarbejdet i miljørapporten.
 
Viborg Stiftsøvrighed har fremsendt ønsker til redegørelser i miljørapporten. Forvaltningen har behandlet disse i miljørapporten. Stiftsøvrigheden fremhæver desuden, at Nationalmuseet stærkt anbefaler, at der maksimalt bygges i tre etagers højde på hele grunden Vinkelvej 20, samt at Den kgl. bygningsinspektør finder det uheldigt, at der planlægges at bygge 15 m i højden inden for kirkebyggelinjen. Viborg Stiftsøvrigheds høringssvar ses i bilag 4. Forvaltningen bemærker hertil, at dele af den nuværende bebyggelseshøjde er ca. 14,7m målt fra det lavere liggende terræn. 
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Gældende planlægning fastsætter, at ejendommen kun må anvendes til uddannelsesformål. Ny bebyggelse må opføres med en bebyggelsesprocent på 50% inden for et nærmere angivet byggefelt i maks. 2½ etager og maks. bygningshøjde på 8,5 m. I byggefeltets sydøstlige del må der opføres byggeri i op til 12 meters højde.
 
De foreliggende ønsker til fremtidig anvendelse og bebyggelsesomfang er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 5.

Forslag til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde til centerformål (blandet bolig og erhverv) og grænserne til de tilstødende rammeområder justeres. Det nye rammeområde kan anvendes til centerformål, såsom almen service, boliger, liberale erhverv, kulturelle institutioner, hotel og restauration.
 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 55%. Det maksimale etageantal er 4 med en maksimal bygningshøjde på 13 m. Ved byggeri i 4 tager (3½ etager med høj trempel) med saddeltag på min. 40 gr. er maksimal højde dog 15 m.
 
Forvaltningen bemærker, at dele af den nuværende bebyggelseshøjde er ca. 14,7 m målt fra det lavere liggende terræn. 
 
Særbestemmelser angiver, at der skal udlægges opholdsareal svarende til mindst 10% af bebyggelsens bruttoetageareal, heraf 5% som fælles opholdsareal. Endvidere skal der i lokalplanlægningen sikres foranstaltninger, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes.
 
I den videre planlægning skal det sikres, at rammeområdet disponeres, så ny bebyggelse tilpasses landskabet og hensyn til Asmild Kirke. Bebyggelsens skal være lavest nærmest Asmild Kirke, samt det omgivende landskab, og højest (maks. 4 etager) midt på den lavere liggende del af rammeområdet. Den kuperede del mod nordvest skal friholdes for bebyggelse. Ny bebyggelse skal desuden udformes som adskilte volumener, så der fremkommer landskabskiler og kig gennem bebyggelsen.
 
Tillægget medfører desuden en mindre ændring i udpegningen af værdifuldt landskab, retningslinje 11, så den passer bedre med de faktiske forhold.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget enten mandag den 16. august 2021 kl. 17.00 – 19.00 eller tirsdag den 24. august 2021 kl. 16.30 – 18.30.
 
Miljørapport
Forvaltningen har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 6.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
                                         Værdifuldt landskab
                                         Værdifuldt kulturmiljø (Asmild Kloster og Asmild Kirke)
                                         Vejtrafikstøj
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslaget.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender planforslaget til byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 10 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra 1. juli 2021 til 9. september 2021.
 
Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt til politisk behandling på samme møde som godkendelse af salg af Vinkelvej 20 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/21161

Resume

Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg har fremsendt ansøgning om finansiering af ny julebelysning i Viborg og Bjerringbro.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg om finansiering af ny julebelysning til i alt 1,2 mio. kr. finansieret med 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2021 afholdes af puljen på 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021, og
 
3. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2022 afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (i 2022).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at, idet der henvises til sag 2 på dagsordenen, hvori der bevilges 0,1 mio. kr. til julebelysning i Bjerringbro i 2021, ikke gives yderligere tilskud til finansiering af julebelysningen i Bjerringbro.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herudover:
 
2. at udsætte sagen for så vidt angår stillingtagen til ansøgning om finansiering af julebelysningen i Viborg by.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at idet der henvises til sag 2 på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2021, hvori der bevilges 0,1 mio. kr. til julebelysning i Bjerringbro i 2021, gives der ikke yderligere tilskud til finansiering af julebelysningen i Bjerringbro,
 
2. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Vi er Viborg om finansiering af ny julebelysning til i alt 1,1 mio. kr. finansieret med 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022,
 
3. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2021 afholdes af puljen på 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021, og
 
4. at udgiften på 0,5 mio. kr. i 2022 afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (i 2022).
 

Forvaltningens bemærkninger

For så vidt angår 2. ”at” i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, oplyser Vi er Viborg følgende i forhold til udgift til etablering af julebelysning i Viborg by:
 
Der er 100 wirer, der skal beklædes med julebelysning. 10 er i Bjerringbro og 90 i Viborg. Julebelysningen koster 12.000 pr. stk. pr. wire ekskl. moms. Førstegangsetablering koster 20.000 kr. ekskl. moms.
 
Det samlede regnestykke for Viborg by er derfor: 90 x 12.000 kr. + 20.000 kr. = 1,1 mio. kr.

Indstilling

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 16. juni 2021 samt forvaltningen efterfølgende supplerende bemærkninger foreslår borgmesteren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at idet der henvises til sag 2 på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2021, hvori der bevilges 0,1 mio. kr. til julebelysning i Bjerringbro i 2021, gives der ikke yderligere tilskud til finansiering af julebelysningen i Bjerringbro,
 
2. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Vi er Viborg om finansiering af ny julebelysning til i alt 1,1 mio. kr. finansieret med 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022,
 
3. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2021 afholdes af puljen på 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021, og
 
4. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2022 afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (i 2022).

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Da Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen på tidligere møder, var der fokus på at igangsætte tiltag, der på meget kort sigt kunne afbøde negative effekter af COVID-19.
 
Udvalget besluttede derfor at udskyde drøftelserne om finansiering af julebelysning til et senere tidspunkt.
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede pris for udskiftning af julebelysning i Viborg og Bjerringbro er på 1,2 mio. kr. Det fremgår ligeledes, at såfremt Viborg Kommune finansierer udskiftning af julebelysningen i de 2 byer, påtager Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg sig alle driftsopgaver dvs. betaler udgifter til opsætning, nedtagning, opbevaring og vedligehold.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/23767

Resume

Sagen lægger op til godkendelse af udbudsmateriale, herunder salgsvilkår, for Vinkelvej 20 i Viborg forud for udbud.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ejendommen Vinkelvej 20 udbydes på de vilkår, der fremgår af bilagene til denne sag.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ejendommen Vinkelvej 20 udbydes på de vilkår, der fremgår af bilagene til denne sag.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte proces for udarbejdelse af udbudsmaterialet på mødet den 21. april 2021 (link til sag nr. 24 i byrådet den 21. april 2021)
 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Vinkelvej 20 er nu klar til at blive udbudt til salg.
 
Ejendommen udbydes som et projektudbud på baggrund af et forslag til kommuneplantillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029, samt ønsker til udformning af projektforslaget med udgangspunkt i Viborg Kommunes Arkitekturpolitik.
 
Da der lægges op til salg på andre vilkår end kommunens standardvilkår, forelægges denne sag med henblik på godkendelse af udbudsmateriale, herunder salgsvilkår.
Udbudsmateriale indeholder udbudsvilkår, grundkøbsaftale samt tilbudsblanket.
Materialet vedlægges som lukkede bilag.
 
Af udbudsvilkårene fremgår bl.a. oplysninger om ejendommen, Viborg Kommunes krav og ønsker til købers projekt, samt en beskrivelse af, hvordan købstilbud evalueres.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Ejendommen forventes udbudt primo juli 2021 med frist for tilbud medio oktober 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ejendommen udbydes med forbehold for, at byrådet forinden godkender et forslag til kommuneplantillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029 med henblik på offentlig høring.

Sagsid.: 20/41999

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-06-2021

Intet.

Sagsid.: 20/41994