You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 5. oktober 2022 kl. 09:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl, Steffen Drejer, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Mads Panny
Bemærkninger

Sagsid.: 21/18819

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandles endeligt forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 (Rindsholm Mølle).
 
Tillægget danner grundlag for oprettelse af et nyt kloakopland ved Rindsholm Mølle og Rindsholm Dambrug, og tilslutning af ejendommene i området som spildevandskloak. Tag- og overfladevand (regnvand) skal fortsat afledes lokalt.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 26. november 2020 (sag nr. 14 - sags id 19/49568) med henblik til igangsætning af planlægning.
 
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 29. april 2022 til 24. juni 2022. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 (Rindsholm Mølle) danner grundlag for oprettelse af et nyt kloakopland ved Rindsholm Mølle og Rindsholm Dambrug og tilslutning af ejendommene i området som spildevandskloak samt etablering af ny pumpestation.
 
Tillægget omfatter dele af Rindsholmvej. En mindre del af Rindsholm ved den gamle Rindsholm Mølle ligger uden for kloakopland og har derfor private spildevandsanlæg. Der er tale om adresserne Rindsholmvej 93A, 93B, 95, 106 og 108.
 
De private spildevandsanlæg består alle af mekanisk rensning med direkte udledning. Den mekaniske rensning sker ved gennemløb i septiktank/slamfang med overløb til rørledning til enten Nørreå eller til Vedsø ved dennes udløb. Rindsholmvej 108 har intet spildevandsafløb, mens Rindsholmvej 93A, 93B og 95 har fællesanlæg.
 
Viborg Kommuner er, bl.a. med baggrund i en midlertidig udledningstilladelse fra 1990, forpligtiget til at træffe afgørelse om de fremtidige spildevandsforhold for Rindsholmvej 93A, 93B og 95. Samtidig ønsker grundejerne for 106 og 108 at blive optaget i kloakopland. Der er mere detaljeret redegjort for forholdene i den tidligere behandlet sag.
 
Tag- og overfladevand (regnvand) skal fortsat afledes lokalt. Spildevandet afledes via ny pumpestation og nye spildevandsledninger til spildevandssystemet i Rindsholm og derfra til Viborg Centralrenseanlæg. Spildevandsledninger planlægges etableret i vejareal.
 
På baggrund af offentlig høring og efter dialog med grundejere er der besluttet for at ændre placering på pumpestationen. Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakopland samt placering af pumpestationen fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 (Rindsholm Mølle).
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af nyt kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til at etablere stikledninger, pumpestation og nye spildevandsledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer. Grundejere skal betale tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning samt vandafledningsbidrag på grundlag af vandforbruget når ejendommene er tilsluttet.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt efter, at anlægsarbejdet på hovedkloakken afsluttes. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder efter, at der er ført kloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/13118

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandles endeligt forslag til tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 (Hammershøj).
 
Tillægget danner grundlag for at skabe mulighed for spildevandsforsyning af nyt boligområde ved Pilevej i Hammershøj, området udlægges som separatkloak.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 15. juni 2022 til den 10. august 2022. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for at skabe mulighed for spildevandsforsyning af nyt boligområde ved Pilevej i Hammershøj. Området har hidtil ligget uden for kloakopland, og ønskes optaget i spildevandsplanen som en del af kloakopland 203. Området udlægges som separatkloak, da udstykningen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, der samtidig er udpeget som meget sårbar af Naturstyrelsen. På baggrund af dette kan der ikke gives tilladelse til at nedsive tag- og overfladevand i faskine i området. Der kan gives tilladelse til nedsivning i regnbede.
 
Spildevand føres til Hammershøj Renseanlæg. Tag- og overfladevand ledes via åbent forsinkelsesbassin inden for planområdet til regnvandsafledningen i Hammershøj med udledning til Mejerigrøften via rensedam. Nye hovedledninger og stikledninger skal etableres til byggegrundene. Kloakledningerne etableres primært i vejarealer og fællesarealer. Spildevand fra den østlige del af planområdet tilsluttes den eksisterende spildevandsledning der gennemskærer området.
 
I forbindelse med kloakeringen etableres et åbent forsinkelsesbassin i den sydvestlige del af planområdet. Bassinet laves som tørt bassin med bevoksning, og vil under regn hændelser fyldes med tag- og overfladevand samt regnvand, indtil der er plads til vandets nedstrøms i regnvandskloakken i Hammershøj. Alt regnvand fra planområdet føres gennem bassinet.
 
Tillægget til spildevandsplanen behandles politisk parallelt med kommuneplantillægget nr. 89 og lokalplanen nr. 574 for området.
 
Oversigtskort med afgrænsning af kloakopland samt planlagte spildevandsledninger og forsinkelsesbassin fremgår af bilag 1.
 
Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019.

Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af nyt kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til at etablere stikledninger og skelbrønde, spildevandsledninger, regnvandsledninger og forsinkelsesbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til etablering, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer. Grundejere skal betale tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt efter, at anlægsarbejdet på hovedkloakken afsluttes. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder efter, at der er ført kloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/6130

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandles endeligt forslag til tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 (Sparkær).
 
Tillægget danner grundlag for at skabe mulighed for at forny kloakken i en del af Sparkær med ny separatkloak.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. april 2022 til den 3. juni 2022. Der er ikke modtaget høringssvar.
 
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 (Sparkær) danner grundlag for, fornyelse af kloakken i en del af kloakopland A2sp i Sparkær med ny separatkloak. Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive fornyet, og regnvandet ønskes frakoblet Stoholm Renseanlæg. Kloakoplandet ligger indenfor følsomt indvindingsopland for Sparkær Vandværk, og der kan derfor ikke gives mulighed for at udtræde af kloakoplandet mht. tag- og overfladevand.
 
Tillægget omfatter ejendomme på Foldbjergvej, Højvej, Langgade og Sparkær Mosevej i Sparkær.
 
Husspildevand skal fortsat ledes til rensning på Stoholm Renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes i et andet ledningssystem, og afledes til et regnvandsbassin, der ønskes anlagt som en udvidelse af bassinet ved Smedevej. Bassinet har afløb til Rævind Bæk.
 
Gennemførelsen af planen medfører behov for jordkøb til regnvandsbassin, krydsning af jernbanen med nye regn- og spildevandsledninger, nedlæggelse af eksisterende regnvandsudløb samt udtagning af rørlagt vandløbsstrækning af spildevandsplanen. Nye ledninger planlægges primært anlagt i vejarealer, men det bliver nødvendigt at krydse jernbanen med nye ledninger i sammen tracé som Langgade.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakopland samt placering af ledninger og regnvandsbassin fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af nyt kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til at etablere stikledninger, regn- og spildevandsledninger, pumpestation og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer. Tilsluttede ejendomme har betalt, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet ønskes udført i 2024.
 
Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt efter, at anlægsarbejdet på hovedkloakken afsluttes. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder efter, at der er ført kloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/14977

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandles endeligt forslag til tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 (Ulbjerg).
 
Tillægget danner grundlag for at skabe mulighed for at forny kloakken i en del af Ulbjerg med ny separatkloak.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 28. juni 2022 til den 23. august 2022. Der er modtaget 1 høringssvar.
 
Høringssvar omhandler ønske om at beholde fælleskloakering på ejendom på Sundstrupvej.
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 (Ulbjerg) danner grundlag for, fornyelse af kloakken i en del af kloakopland A7 i Ulbjerg med ny separatkloak, samt etablering af et ledningstracé for en afskærende spildevandsledning mod Nr. Rind. Ledningstracé er som forberedelse på, at Ulbjerg Renseanlæg senere kan nedlægges.
 
Tillægget omfatter separatkloakering af ejendomme på Grøndalsvej, Borgergade, Enebærvej, Skovgaardsvej, Skrænten, Stadionvej, Sundstrupvej og Villavej i Ulbjerg. Regvandsbassinet ønskes etableret nær Ulbjerg Renseanlæg. Den afskærende ledning planlægges langs Sundstrupvej og over nogle private markarealer. Fra Ulbjerg mod Skivevej planlægges ledningen primært anlagt i rabatten til Sundstrupvej. Efter krydsningen med Skivevej planlægges ledningen etableret på private arealer.
 
Spildevandet fra kloakoplandet skal fortsat ledes til rensning på Ulbjerg Renseanlæg. Forsinkelsesbassinet på Ulbjerg Renseanlæg udvides, så der kan opmagasineres en større mængde opspædet spildevand på renseanlægget, inden der sker overløb til bækken. Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til regnvandsbassin, der ønskes anlagt umiddelbart vest for Ulbjerg Renseanlæg. Bassinet får udløb til Ulbjerg Møllebæk via et nyt udløb. Nye ledninger planlægges primært anlagt i vejarealer.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakopland, samt placering af ledninger og regnvandsbassin fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af nyt kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til at etablere stikledninger, regn- og spildevandsledninger, pumpestation og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer. Tilsluttede ejendomme har betalt, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet ønskes udført i 2023.
 
Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt efter, at anlægsarbejdet på hovedkloakken afsluttes. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder efter, at der er ført kloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/17560

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted).
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Mønsted kan omlægges til separatkloak samt etablering af et nyt regnvandsbassin.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted) godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted) godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune deltog i 2020 i et møde med en gruppe borgere fra Mønsted. Muligheder for placering af regnvandsbassiner blev blandt andet drøftet på mødet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 28. juni 2022 til den 23. august 2022. Der er modtaget 5 høringssvar.
 
Det første høringssvar oplyser omkring nuværende kloakeringsforhold på ejendommen ved Sportsvej 9B.
 
Det andet høringssvar omhandler bekymringer omkring gener som følger af placering og etablering af regnvandsbassinet på ejendom ved Mønsted Skovvej.
 
Det tredje høringssvar omhandler anmodning om oplysninger mht. kloakstatus og planlagte gravearbejdet på ejendommen ved Flintvej 50.
 
Det fjerde høringssvar omhandler sikring af adgang for kunder til DagliBrugsen, Mønsted Kalkgruber og øvrige erhvervsvirksomheder i området. Endvidere omhandler det ønske om indtænkning af etablering af fjernvarme og udskiftning af vandledninger med øvrige påtænkte opgravninger, samt forslag om at overveje andre placeringsmuligheder for regnvandsbassinnet.
 
Det femte høringssvar gør indsigelse mod nedlæggelse af rørledning gennem ejendomsarealet på Bækvej 14 & 14B, pumpestationen pga. forudsete støjgener samt eventuelle adgangsvej via Bækvej. Endvidere sætter det spørgsmålstegn ved placering af regnvandsbassinet.
 
Forsyningen vil generelt bestræbe sig på at tage størst muligt hensyn til berørte erhvervsdrivende og lægger op til dialog inden opstart. Herved bliver kunders og leverandørers adgangsforhold ikke begrænset unødigt.
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.

Beskrivelse

Tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted) danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Mønsted kan omlægges til separatkloak samt etablering af regnvandsbassin.
 
Tillægget omfatter dele af Bredgade, Bryrupvej, Bytoftevej, Bækvej, Fuglevænget, Holstebrovej, Hvidevej, Mønsted Skovvej, Solbakken, Sportsvej, Svalevej og Østermarksvej. Derudover planlægges en ny spildevandsledning ved Flintevej og en eksisterende pumpestation nedlægges.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til nyt regnvandsbassin som ønskes etableret ved Mønsted Skovvej 19A, og derfra til Mønsted Bæk. Spildevand afledes fortsat til renseanlæg på Stoholm Renseanlæg. Nye ledninger planlægges primært anlagt i vejarealer og eksisterende ledningstracéer.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland, samt placering af ledninger og regnvandsbassin fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted).
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oprettelse af nyt kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til at etablere stikledninger, pumpestation og nye spildevandsledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Energi Viborg Vand A/S ønsker at købe ca. 2.400 m2 af det privat ejede areal matr.nr. 6n Mønsted By, Mønsted, tilhørende Mønsted Skovvej 19A, Mønsted.
 
Tilsluttede ejendomme har betalt tilslutningsbidrag, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning. Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

I forbindelse med planlægningen er alternative placeringer af regnvandsbassinet overvejet. På grund af manglende ekspropriationsmulighed samt konflikt i forhold til beskyttede naturtyper (§3), blev disse alternativer ikke fundet relevante.
 
Der vurderes ikke at være relevante alternativer.  

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet ønskes påbegyndt i 2023 og forventes at strække sig over 4 etaper og dermed frem til 2026.
 
Grundejere anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt efter, at anlægsarbejdet på hovedkloakken er afsluttet. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/26381

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i de følgende tillæg til Spildevandsplan 2019
-         Tillæg nr. 21 (Rindsholm Mølle)
-         Tillæg nr. 26 (Hammershøj)
-         Tillæg nr. 34 (Sparkær)
-         Tillæg nr. 35 (Ulbjerg)
-         Tillæg nr. 36 (Mønsted)

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 (Rindsholm Mølle), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 (Hammershøj), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
3. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 (Sparkær), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
4. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 (Ulbjerg), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
5. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 (Rindsholm Mølle), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 (Hammershøj), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
3. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 (Sparkær), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
4. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 (Ulbjerg), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere, og
 
5. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2019 (Rindsholm Mølle) danner grundlag for oprettelse af et nyt kloakopland ved Rindsholm Mølle og Rindsholm Dambrug og tilslutning af ejendommene i området som spildevandskloak samt etablering af ny pumpestation.
 
Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for at skabe mulighed for spildevandsforsyning af nyt boligområde ved Pilevej i Hammershøj.
Området udlægges som separatkloak, da udstykningen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, der samtidig er udpeget som meget sårbart af Naturstyrelsen.
 
Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2019 (Sparkær) danner grundlag for fornyelse af kloakken i en del af kloakopland A2sp i Sparkær med ny separatkloak. Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive fornyet, og regnvandet ønskes frakoblet Stoholm Renseanlæg. Kloakoplandet ligger indenfor følsomt indvindingsopland for Sparkær Vandværk, og der kan derfor ikke gives mulighed for at udtræde af kloakoplandet mht. tag- og overfladevand.
 
Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 (Ulbjerg) danner grundlag for fornyelse af kloakken i en del af kloakopland A7 i Ulbjerg med ny separatkloak, samt etablering af et ledningstracé for en afskærende spildevandsledning mod Nr. Rind. Ledningstracéet etableres som forberedelse til, at Ulbjerg Renseanlæg senere kan nedlægges.
 
Tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2019 (Mønsted) danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Mønsted kan omlægges til separatkloak samt etablering af regnvandsbassin.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af ovenstående tillæg til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 • etablering af regnvandsledninger
 • etablering af nedsivningsbassin
 • etablering af regnvandsbassin
 • etablering af pumpestation
 • etablering af ledningstracé
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/25202

Resume

Gudenåkomitéen besluttede på møde den 25. marts 2022 at anbefale kommunalbestyrelserne i Gudenåkommunerne at godkende reviderede vedtægter for både Gudenåkomitéen og Brugerrådet for sejlads på Gudenåen.
 
Forslaget til ændringer i vedtægterne for Gudenåkomitéen omfatter en opdatering af formålsparagraffen og beskrivelse af komitéens opgaver, så det gøres tydeligt at klimatilpasning og interessentinddragelse indgår i komitéens arbejde.
 
Forslaget til ændringer for vedtægterne for Brugerrådet for sejlads på Gudenåen omfatter, at antallet af mulige brugerrådsmedlemmer hæves fra maksimalt 15 medlemmer til maksimalt 20 medlemmer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
 1. at ændringsforslaget til vedtægterne for Gudenåkomitéen godkendes, og
 
2. at ændringsforslaget i vedtægterne for Brugerrådet for sejlads på Gudenåen, der hæver antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer, godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ændringsforslaget til vedtægterne for Gudenåkomitéen godkendes, og
 
2. at ændringsforslaget i vedtægterne for Brugerrådet for sejlads på Gudenåen, der hæver antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer, godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

 
Revision af vedtægter for Gudenåkomitéen
Gudenåkomitéen er et frivilligt, tværkommunalt politisk samarbejde om Gudenåen, som i sin nuværende form har fungeret siden 2007. Gudenåkomitéens gældende vedtægter trådte i kraft den 27. januar 2016. Vedtægterne for Gudenåkomitéen findes via dette link.
 
Siden da har Gudenåkomitéens interesseområde udvidet sig til også at omhandle klimatilpasning, ligesom interessentinddragelse er kommet mere i fokus.
 
Interessentinddragelsen er bl.a. øget på klimatilpasnings-området gennem nedsættelse af en fast følgegruppe, og Gudenåkomitéen har med sit engagement i og helhedsorienterede fokus på benyttelse af ådalen været med til at sætte dagsordenen regionalt og nationalt indenfor klimatilpasning.
 
I forbindelse med godkendelsen af ”Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen ” (Gudenå Helhedsplan) i 2021/2022, godkendte de 7 Gudenåkommuners byråd at Gudenåkomitéen skulle fungere som tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen. Formuleringen lægger sig op ad den vision for håndtering af vand i Gudenåen og opland, som Gudenåkommunerne tiltrådte i 2019. Formuleringerne herfra er også anvendt i forslaget til revision af vedtægterne.
 
Gudenåkomitéen behandlede på sit møde den 25. marts 2022 ændringsforslag til Gudenåkomitéens vedtægter. Komitéen anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende de reviderede vedtægter. En vedtægtsændring sikrer en opdatering og tydeliggørelse af Gudenåkomitéens fokus og arbejdsområder.
 
I revisionsforslaget indgår tilføjelser til §2 (formålsparagraffen) og §3 (Komitéens opgaver). Tilføjelserne er angivet med rødt i Bilag 1.
 
De nugældende vedtægter fastlægger i §8, at ændringer i vedtægterne kun kan ske efter vedtagelse i minimum 2/3 af de respektive byråd. Såfremt dette ikke opnås, fastholdes de nugældende vedtægter.
 
Gudenåkomitéen har frem til nu været ”et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens benyttelse og beskyttelse”, hvilket blandt andet fremgår af vedtægterne. Såfremt ændringsforslaget vedtages, så de fremadrettet afspejler komitéens nuværende fokus på klimatilpasning, ændres dette ”slogan” til ”et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse”.
 
Revision af vedtægter for Brugerrådet for sejlads på Gudenåen
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.
 
Brugerrådets vedtægter stammer fra 2015, hvor det maksimale antal medlemmer blev fastsat til 15 (§ 3,2). De 15 pladser tildeles ifølge vedtægternes §3,3 af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interessemæssig sammensætning som muligt opnås. Brugerrådets vedtægter findes via dette link.
 
Ifm. de offentlige annonceringer om mulighed for medlemskab til funktionsperioderne 2018-2021 og 2022-2025, modtog Gudenåkomitéens Sekretariat flere ansøgere end der var pladser til i Brugerrådet.
 
Da den store og brede interesse i medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen vil kunne bibringe en bred rådgivning til kommunerne, foreslår Gudenåkomitéen det maksimale medlemsantal hævet ift. det nuværende niveau. 
 
Det kræver en vedtægtsændring at ændre det maksimale medlemsantal (§ 3,2). Ifølge § 6 i vedtægten for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen skal ændringer i vedtægten godkendes i hvert af de nedsættende kommuners byråd.
 
Nuværende § 3,2: 
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 15 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.
 
Revisionsforslag § 3,2: 
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 20 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/28957

Resume

Et forslag til en klimaplan for Viborg Kommune som geografisk område har været i høring, og der skal derfor træffes beslutning om endelig vedtagelse af klimaplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at klimaplanen vedtages endeligt med forvaltningens redaktionelle ændringer og mindre justeringer.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at klimaplanen vedtages endeligt med forvaltningens redaktionelle ændringer og mindre justeringer.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede i maj 2022 (link til sag nr. 10 i byrådet 18. maj 2022) at vedtage forslag til klimaplan med henblik på offentlig høring.
 
 

Inddragelse og høring

Forslaget til klimaplanen har været i høring i 9 uger fra den 2. juni til den 4. august 2022. Der er indkommet 12 høringssvar fra borgere og organisationer. Høringssvarene kan ses i bilag 1. Høringssvarene omhandler:
 
 • National klimapolitik
 • Energiproduktion
 • Varmeforsyning
 • Transport og mobilitet
 • Byudvikling og bygninger
 • Landbrug
 • Skovrejsning
 • Grundvand og klimatilpasning
 • Kommunen som ejer/organisation
 • Inddragelse/samarbejde
 • Uddannelse og fællesskab
 • Manglende miljøvurdering
 • Affald
 • Klimaregnskab
 • Opfølgning og indhold
 
Høringssvarene er behandlet i bilag 2, som indeholder et resume af høringssvarene samt forvaltningens evt. bemærkninger til høringssvarene. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til indholdsmæssige ændringer af klimaplanen.
 
Som en del af høringsperioden blev der tirsdag den 21. juni 2022 afholdt et borgermøde om forslaget til klimaplanen på Viborg Rådhus. Her havde borgere, organisationer mv. mulighed for at høre nærmere om forslaget til klimaplanen samt stille spørgsmål til forslaget.   
 
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har med deltagelse i DK2020 forpligtiget sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Der er udarbejdet et forslag til en klimaplan, som har været i høring. Forslaget til klimaplanen fremgår af bilag 3. Efter endt høring har forvaltningen tilrettet forslaget til klimaplanen med få redaktionelle ændringer. Der er kun foretaget følgende indholdsmæssige tilretninger:
 • Der er tilføjet et forord.
 • Delmålet for 2030 om byudvikling i afsnit 7.1 og 7.2 er skærpet og der er tilføjet skærpede tilhørende indsatser.
 • Afsnit 10.3 om personaleressourcer er opdateret ift. byrådets beslutning i maj om anvendelse af puljer til grøn omstilling og grønne indsatser (link til sag nr. 11 i byrådet 18. maj 2022).
 • Dokumentation til at opnå C40-godkendelse af klimaplanen indgår ikke som bilag til planen. Dokumentationen vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.
 
Bilag 3 indeholder det tilrettede forslag til klimaplan samt bilagene til klimaplanen.
 
Forslaget til klimaplanen viser kommunens vej til en netto nul-udledning af klimagasser i 2050 for kommunen som geografisk område og anviser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Klimaplanen er udarbejdet efter metoden Climate Action Planning Framework, som DK2020 foreskriver.
 
Klimaplanen fastlægger følgende overordnede klimamål på vejen til en klimaneutral kommune i 2050:
 
Viborg Kommune som geografisk område skal i 2030:
 • have reduceret drivhusgasudledningerne med 70 % i forhold til 1990.
 • have mindst 70 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi.
 • genanvende minimum 60 % af husholdningsaffaldet.
 
Viborg Kommune som organisation skal i 2030:
 • have reduceret drivhusgasudledningerne fra driften af Viborg Kommune med mindst 70 % i forhold til 2019.
 
Desuden beskriver klimaplanen en række mål og indsatser fordelt på forskellige indsatsområder for klimaarbejdet i Viborg Kommune som geografisk område og som organisation:
 • Energi
 • Byudvikling, transport og mobilitet
 • Landbrug og natur
 • Uddannelse af børn, voksne og medarbejdere
 • Affald
 • Grønt erhvervsliv
 • Transport i Viborg Kommune som organisation
 • Bygninger i Viborg Kommune som organisation
 • Indkøb i Viborg Kommune som organisation
 • Klimatilpasning
 
Forvaltningen vil årligt udarbejde en evaluering, som skal følge op på indfrielse af overordnede målsætninger, nøgleindikatorer for delmål samt de vigtigste indsatser. Klimaplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år. Kommende versioner af planen vil vise flere skridt mod målet.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Endelig vedtagelse af klimaplan i Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
September – oktober 2022
Aflevering af klimahandlingsplan til C40-godkendelse
Oktober 2022
Kommunikation og implementering af klimahandlingsplanen
Oktober 2022 –
 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/25516

Resume

I forbindelse med implementering af lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger er der behov for etablering af fysiske rammer ved fælles affaldsløsninger til håndtering af røde miljøkasser med farligt affald fra husstandsindsamlingen.
 
Byrådet har på anlægsbudgettet afsat 0,375 mio. kr. i 2022 samt 8,799 mio. kr. i 2023 og 8,407 mio. kr. i 2024 til projektet. Rådighedsbeløbene søges frigivet med henblik på projektering i 2022 samt udførelse i 2023 og 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at projekterne igangsættes.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives anlægsudgiftsbevilling på 17.581.000 kr. til kontoen Farligt affald ved fællesløsninger med rådighedsbeløb på 375.000 i 2022, 8.799.000 kr. i 2023 samt 8.407.000 kr. i 2024, og
 
3. at udgiften på 375.000 kr. i 2022, 8.799.000 kr. i 2023 samt 8.407.000 kr. i 2024 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i basisbudgettet 2023-2026.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget besluttede,
 
1. at projekterne igangsættes.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives anlægsudgiftsbevilling på 17.581.000 kr. til kontoen Farligt affald ved fællesløsninger med rådighedsbeløb på 375.000 i 2022, 8.799.000 kr. i 2023 samt 8.407.000 kr. i 2024, og
 
3. at udgiften på 375.000 kr. i 2022, 8.799.000 kr. i 2023 samt 8.407.000 kr. i 2024 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i basisbudgettet 2023-2026.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021) godkendt Budget 2022. På anlægsbudgettet på Forsyning er der afsat 0,375 mio. kr. i 2022, 8,799 mio. kr. i 2023 samt 8,407 mio. i 2024 kr. til ”Farligt affald ved fællesløsninger” ved husstandsindsamlingen.
 
Forud for ovennævnte byrådsmøde blev budgetforslag 2022 for Forsyningsområdet behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2021 (link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021), hvor projektplan for køb af nye beholdere blev nærmere præsenteret i bilag 9. Klima- og Miljøudvalget fik den 2. juni 2022 fremlagt budget 2023, hvor nærmere procesplan for de 3 projekter blev gennemgået (link til sag nr. 17 i Klima- og Miljøudvalget den 2. juni 2022)
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I henhold til Regeringens Klimaplan (link til Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020) og den gældende Affaldsbekendtgørelse (link til BEK nr. 2512 af 10/12/2021) skal Viborg Kommune etablere indsamling af 10 ”fraktioner” i den kommunale husstandsindsamling af affald.
 
Nye og eksisterende lovkrav om separat sortering og indsamling af nye affaldsfraktioner (fra genbrugsstationer og i husstandsindsamlingen) sætter krav til forøgelse af affaldsbeholdere hos borgere, herunder at der skal etableres husstandsindsamling af en særskilt farligt affalds-fraktion i faste beholdere (røde miljøkasser) ved alle husstande i kommunen.
 
Ved de fælles affaldsløsninger skal der derfor etableres særskilte hensigtsmæssige indsamlingsrammer for farligt affald, der tilgodeser sikkerheds- og driftsaspekter, som adskiller sig fra den regulære husstandsindsamling. Dette kan indebære etablering af stativer, skabe, skure eller indretning af kælderrum til indsamling og opbevaring af farligt affald. Det drejer sig om ca. 1.200 adresser med fælles løsninger, hvor der skal udvikles og etableres sikre løsninger til indsamling af farligt affald. Individuelle planforhold på de enkelte adresser kan være afgørende for indretningsmulighederne.
 
Projektet gennemføres over ca. 3 år med opstart i 2022 med kortlægning og forsøgsordninger. For hver adresse vurderes der at være etableringsudgifter på mellem 5.000 og 25.000 kr. afhængigt af valg af kontekstspecifik løsning. I hhv. 2023 og 2024 indkøbes og etableres der etapevis fysiske rammer til håndtering af kasser med farligt affald ved alle fælles affaldsløsninger i dialog med de enkelte ejere af affaldsløsningerne.
 
Efter at ovenstående projekt er gennemført, forventes opstart af ny tømmeordning i april 2024.
 
I nedenstående tabel fremgår projektet samt fordeling af rådighedsbeløb i de enkelte år.
 
Tabel 1, beløb i 1.000 kr.
Anlægsnavn
Bevilling
2022
2023
2024
Farligt affald ved fællesløsninger
17.581
375
8.799
8.407
 
17.581
375
8.799
8.407
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Fysiske rammer til håndtering af farligt affald ved fælles affaldsløsninger forventes klar til ibrugtagning april 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budget 2023-2026 taget højde for afledt drift, der udmønter sig således:
 
Viborg Kommunes samlede drift af røde miljøkasser til farligt affald vurderes at ville medføre en merudgift på anslået 2,5 mio. kr. til drift og vedligeholdelse (indsamling, sortering og vask mv.) pr. år fra 2024. Heri indgår miljøkasser fra fællesløsninger med en vurderet andel på 20% af den samlede driftskapacitet.
 
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/15810

Resume

Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra virksomheden BioCirc, som ønsker at etablere sig i Viborg Kommune med konceptet Viborg Go Green. BioCirc har udviklet et koncept for en fuld cirkulær bioøkonomisk klynge, som potentielt kan transformere Viborg Kommunes samlede energiforbrug til at være baseret på grønne energikilder indenfor 3-4 år efter myndighedsgodkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at forvaltningen arbejder videre med og prioriterer at behandle ansøgningen

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at forvaltningen arbejder videre med og prioriterer at behandle ansøgningen
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet blev i juni orienteret om, at forvaltningen var i dialog med virksomheden BioCirc, som ønsker at etablere sig i Viborg Kommune med konceptet Viborg Go Green (link til sag nr. 4 i byrådet den 22. juni 2022).
 
Byrådet besluttede,
 
1. forvaltningen arbejder videre med og prioriterer en kommende ansøgning, og
 
2. at forvaltningen går i videre dialog med BioCirc med henblik på at konkretisere omfang og placering af anlæggene og deres miljømæssige påvirkninger.
 
3. at mulighederne for lokalt medarbejderskab indgår i den videre dialog.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

BioCirc har den 9. september 2022 ansøgt om igangsætning af planlægning og miljøkonsekvensvurdering af projektet Viborg Go Green. Det drejer sig om etablering af en energiø bestående af solcelleanlæg, vindmøller, biogasanlæg, græsprotein anlæg, elektrolyseanlæg, anlæg til produktion af grønt brændstof (f.eks. metanol), samt pyrolyseanlæg der nyttiggør afgasset gylle fra biogasanlægget.
 
Anlæggene placeres i tre separate områder:
 • Vindmøller, solcelle- og produktionsanlæg syd for Tjele Langsø
 • Solcelleanlæg og vindmøller øst for Tjele Langsø.
 • Solcelleanlæg ved Kvorning
 
Områderne er vist på oversigtskortet i bilag 1.
 
Det samlede areal til solceller er ca. 740 ha. og der opstilles 19 vindmøller med totalhøjde op til 260 m. Det samlede projekt skal producere strøm, som dels skal forsyne de interne delprojekter, dels skal producere strøm til elnettet. Internt i energiøen vil der være anlæg til produktion af biogas, græsprotein, grønne brændstoffer som VE-baseret metanol og VE-baseret brint. Derudover vil der fra afgasset gylle produceres grøn bio-olie til transportindustrien samt grøn biokul, som kan benyttes som bæredygtigt gødning i landbrug. Endelig vil der i mange af delprojekterne også produceres store mængder varme, som vil kunne komme fjernvarmekunderne i Viborg Kommune til gode. Projektet er grønt, cirkulært og i en størrelsesorden, som ikke findes mange andre steder i Europa.
 
Med ansøgningen anmoder BioCirc om, at kommunen igangsætter arbejdet med lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg samt igangsætning af miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for de samlede anlæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/13739

Resume

Foreningen Nørreå Natur- og Fritidscenter søger om garanti for banklån på 500.000 kr. i forbindelse med multibane.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der stilles kommunegaranti med udløb 30. september 2023 for banklån på max. 500.000 kr. optaget af foreningen Nørreå Natur- og Fritidscenter i forbindelse med mellemfinansiering af projektet med etablering af multibane,
 
2. at den skitserede model i dagsordenteksten for eventuelle fremtidige kommunegarantier til tilsvarende projekter med behov for mellemfinansiering godkendes,
 
3. at udgiften til deponering i forbindelse med kommunegarantien på max. 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på finansforskydninger til deponering i forbindelse med selvejende halprojekter, og
 
4. at såfremt garantien ikke effektueres, så tilbageføres rådighedsbeløbet på max. 500.000 kr. ved kommunegarantiens udløb 30. september 2023 til finansforskydninger vedrørende deponering i forbindelse med selvejende halprojekter i 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-09-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der stilles kommunegaranti med udløb 30. september 2023 for banklån på max. 500.000 kr. optaget af foreningen Nørreå Natur- og Fritidscenter i forbindelse med mellemfinansiering af projektet med etablering af multibane,
 
2. at den skitserede model i dagsordenteksten for eventuelle fremtidige kommunegarantier til tilsvarende projekter med behov for mellemfinansiering godkendes,
 
3. at udgiften til deponering i forbindelse med kommunegarantien på max. 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på finansforskydninger til deponering i forbindelse med selvejende halprojekter, og
 
4. at såfremt garantien ikke effektueres, så tilbageføres rådighedsbeløbet på max. 500.000 kr. ved kommunegarantiens udløb 30. september 2023 til finansforskydninger vedrørende deponering i forbindelse med selvejende halprojekter i 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet i februar 2022 (link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 22. februar 2022). Udvalget besluttede,
 
1. at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Viborg Kommune i denne sag stiller garanti for banklån på max. 500.000 kr. i en periode på max. 1 år til sikring af projektets mellemfinansiering i forbindelse med det i sagen beskrevne projekt (etablering af multibane), idet Viborg Kommune forudsætter, at projektet realiseres som beskrevet og den nødvendige dokumentation for bevilling fra fonde m.fl. og for projektet, dets finansiering samt dokumenter vedr. den ønskede bankgaranti, indsendes til Viborg Kommune til godkendelse, inden ovennævnte garanti kan stilles.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede herefter sagen på mødet i marts 2022 (link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. marts 2022). Udvalget besluttede:
 
Forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til en konkret model i forbindelse med garantistillelse i forbindelse med mellemfinansiering af projekter.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Med baggrund i sagens tidligere behandling har foreningen Nørreå Natur- og Fritidscenter fremsendt ansøgning om kommunal garanti for banklån på 500.000 kr. til sikring af mellemfinansiering i forbindelse med multibaneprojekt på anlægget i Skjern.
 
Det anføres i ansøgningen, at der foreligger tilsagn om fondsbidrag fra ELRO-fonden, og at dette fondsbidrag skal anvendes inden udgangen af 2022. Fondsbidrag udbetales efter projektet er gennemført, og derfor er foreningen udfordret i forhold til likviditet, fordi entreprenører m.v. skal betales, når de har udført opgaver på projektet. 
 
Som bilag til ansøgningen vedhæftes dokumentation for fondsbevilling til projektet samt dokumenter vedr. den ønskede bankgaranti.
 
Ansøgerne beskriver i ansøgningen, at der søges mellemfinansiering til en multibane der skal placeres på Nørreå Friskole & Børnehus’ grund (se placerings skitse).
Brugergruppen vil være hele lokalområdet, nok hovedsageligt børn og unge. I dagtimerne vil den blive brugt af Skole, SFO og Børnehus, og om eftermiddagen vil den blive benyttet af idrætsforeningen Team Nørreå og ungdomsklubben Mimers Brønd. Om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne vil den stå til rådighed for dem, som har lyst til at bruge den, det kan være børn og unge fra lokalområdet, men på sigt når shelterne er blevet bygget, vil banen også blive benyttet af turister, der besøger Nørreå Natur & Fritidscenter eller det nærvedliggende vådområde. Der søges om garanti for 500.000 kr.
 
Budgettet for projektet indebærer, at multibanen finansieres indenfor en anlægsramme på 500.000 kr. Finansieringen tilvejebringes via fondsbidrag fra ELRO fonden på 200.000 kr., LAG-midler med 200.000 kr., Norlys-fond med 50.000 kr. og andre fonde og tilskud med 50.000 kr. (Lions, egne midler m.m.).
 

Forslag til model for kommunegaranti til mellemfinansiering af projekter i kortere periode:

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet 9. marts 2022, har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til model for garantier for sikkerhed for mellemfinansiering i forbindelse med foreninger og selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdets anlægsprojekter, hvor der på grund af, at fondsbidrag først kan udbetales efter projektets afslutning, er brug for mellemfinansiering:
 
Garanti for banklån i forbindelse med mellemfinansiering af anlægsprojekter kan efter konkret ansøgning og individuel vurdering ydes til kultur- og idrætsforeninger samt selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet.
 
Garanti for banklån ydes kun til anlægsprojekter, der er fuldt finansierede og hvor der er behov for mellemfinansiering i form af banklån, fordi fondsbidrag først kan udbetales efter projektets afslutning, således at mellemfinansieringen er nødvendig af hensyn til bygherrens likviditet i forbindelse med projektet.
 
Garanti for banklån kan som udgangspunkt maksimalt beløbe sig til 1 mio. kr. og kan maksimalt stilles for en periode på 2 år.
 
Som dokumentation i forbindelse med ansøgning om garanti for banklån skal foreligge:
 
 • Dokumentation for, at projektet realiseres som forudsat i ansøgningen.
 • Projektet skal være fuldt finansieret og dette dokumenteres i anlægsbudget og finansieringsplan.
 
Dokumenter vedr. den ønskede bankgaranti skal foreligge til sagens behandling.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet realiseres i 2022/2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Garantier skal ifølge de gældende regler i den kommunale lånebekendtgørelse som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Da projektet ikke vedrører et formål, som kommunen automatisk har låneadgang til efter de gældende låneregler, så skal et beløb svarende til det lån garantien stilles for henregnes til kommunens låntagning eller alternativt skal der foretages deponering.
 
Forvaltningen foreslår, at der foretages deponering på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 9 mio. kr. afsat under finansforskydninger i 2022 til deponering i forbindelse med selvejende halprojekter, idet dette beløb ikke forventes anvendt fuldt ud i 2022. Såfremt der ikke bliver behov for at effektuere garantien, så tilbageføres rådighedsbeløbet på 500.000 kr. ved kommunegarantiens udløb 30. september 2023 til finansforskydninger vedrørende deponering i forbindelse med selvejende halprojekter i 2023.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/29216

Resume

Sagen vedrører billedkunstner Sergei Sviatchenkos donation af kunstsamling til Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur & Fritidsudvalget,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget, at Viborg Kommune modtager donation af billedkunstner Sergei Sviatchenkos samling af collagekunst m.v.,
 
2. at Viborg Kommune indgår nærmere aftale med Skovgaard Museet om forvaltning og formidling af samlingen, og
 
3. at udgifter forbundet med modtagelsen af kunstdonationen og udstillingen ”Alt dette i én by” finansieres af Viborg Kommunes Kunstkomité.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-09-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
1. at udvalget indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget, at Viborg Kommune modtager donation af billedkunstner Sergei Sviatchenkos samling af collagekunst m.v.,
 
2. at Viborg Kommune indgår nærmere aftale med Skovgaard Museet om forvaltning og formidling af samlingen, og
 
3. at udgifter forbundet med modtagelsen af kunstdonationen og udstillingen ”Alt dette i én by” finansieres af Viborg Kommunes Kunstkomité.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Den 8. oktober 2022 åbner udstillingen ”Alt dette i en by” på Viborg Rådhus med værker at den internationalt anerkendte ukrainskfødte kunstner Sergei Sviatchenko (1952). 7. oktober 2022 fylder Sergei Sviatchenko 70 år, og det markeres med udstillingen, hvor Sviatchenko gennem 24 collager viser nye og kendte sider af Viborgs arkitektur.
 
Sviatchenko flyttede med sin familie fra Ukraine til Viborg i 1990, og lige siden har Viborg dannet rammen om Sviatchenkos liv og virke. Udstillingen kan betragtes som en hyldest til Viborg og de mennesker, der bor der, ligesom den markerer overrækkelsen af en stor kunstgave, som Sviatchenko vil skænke til Viborg. Det drejer sig om hans samling af egne og andres værker, og består hovedsageligt af flere hundrede collager. Det er en enestående samling, der hermed doneres til Viborg Kommune. Det er aftalt med Skovgaard Museet, at samlingen fremover skal deponeres under kunstmuseets varetægt, med ansvar for collagesamlingens fremtidige anvendelse og formidling.
 
Samlingsdonationen spiller desuden ind i Viborgs indsats som en by i UNESCO Creative City Netværket, og fungerer som en forankring af projekterne ”LESS Festival of Contemporary Collage” og ”LESS Education”, der er støttet af kulturregion Østjysk Vækstbånd, og som organisatorisk er forankret under Skovgaard Museet.
 
Den officielle overrækkelse af Sviatchenkos samling finder sted i forbindelse med åbningen af udstillingen ”Alt dette i én by” 8. oktober 2022. Overrækkelsen af kunstdonationen suppleres af taler og musikindslag. Derudover foretages i forbindelse med udstillingen en indsamling af frivillige donationer, hvis overskud går til International Røde Kors arbejde i Ukraine.
 
Alle er velkomne til at deltage i udstillingsåbningen 8. oktober 2022. Udstillingen vil kunne ses på Rådhuset i efteråret 2022, hvorefter udstillingen flyttes til ”Det Gl. Rådhus”, Stænderpladsen 2, Viborg.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifter forbundet med udstillingen ”Alt dette i én by”, samt modtagelsen af kunstdonationen finansieres indenfor Viborg Kunstkomités dispositionssum.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 22/16439

Resume

Med henblik på at sikre boligudbuddet i Viborg foreslår forvaltningen at igangsætte planlægningen for den næste etape af byudviklingsområdet Taphede. Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
   
 2. at der tages stilling til en fordeling af boligtyper, som beskrevet i dagsordenen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,
   
 2. at procentfordeling af boligtyper som udgangspunkt fastsættes til følgende: parcelhuse/villaer (60 %) og rækkehuse/townhouses (40 %),
 
 1. at der ved fælles parkeringspladser stilles krav om etablering af ladestandere, 
 
 1. at der arbejdes for mulighed for naturpleje via afgræsning,
 
 1. at der arbejdes for etablering af grønne tage særligt mod naturarealer, og
 
 1. at det gerne ses, at anvendelse af ”levemissionsklasse” tænkes ind i bæredygtighedsdelen i lokalplanen.
 
Torsten Nielsen deltog som inhabil ikke i behandlingen af sagen. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
 
Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 21. marts 2018 (link til sag nr. 21 i Byrådet den 21. marts 2018) en helhedsplan for byudvikling i Taphede med ca. 1.500 boliger øst for Viborg by. I forlængelse heraf vedtog byrådet den 12. maj 2020 (link til sag nr. 17 i Byrådet den 12. maj 2020 et kommuneplantillæg, der udlagde kommuneplanrammerne for den vestlige del af området (etape 1). Derudover vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019 et idékatalog til indarbejdelse af verdensmålene i planlægningen for Taphede, som  vil indgå i arbejdet med nærværende lokalplan, og som ligeledes har indgået i de allerede vedtagne lokalplaner i Taphede (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019).
 
Der er indtil videre vedtaget lokalplaner  for to af de fire udlagte kommuneplanrammer, der omfatter den vestlige del af Taphede, hhv. lokalplan nr. 535 (link til sag nr. 8 i Byrådet den 24. juni 2020) og lokalplan nr. 567 (link til sag nr. 12 i Byrådet den 15. marts 2022).
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Nuværende forhold
Området ligger i Taphede og er udpeget til byudvikling i Kommuneplan 2017-2029 og i Helhedsplanen for Taphede.
 
Området anvendes til landbrugsformål og nogle få fritliggende boliger. Området grænser op til Spangsdalen mod vest og Stempedalen mod syd og derfor er dele af området meget kuperet.
 
Projektforslaget
Der er ikke udarbejdet et endeligt projektforslag til lokalplanen, da der ønskes en politisk stillingtagen til fordelingen af boligtyperne indenfor planområdet. Helhedsplanen ligger op til, at fordelingen overordnet set i Taphede bliver 33% parcelhuse, 24% villaer (parcelhuse på små grunde), 25% rækkehuse/townhouses og 18% etagebyggeri. Etageboligerne placeres primært nord for Randersvej, men der er mulighed for at opføre etageboliger i den nordligste del af lokalplan nr. 590. Der er derfor behov for at se på fordelingen af de nævnte boligtyper.
 
Fordelingen af boligtyper er vigtigt at få på plads, inden der udarbejdes et projektforslag. Dette hænger sammen med arealbehovet for de forskellige boligtyper. Parcelhuse har grunde på ca. 800-1000 m2, mens villaer kan nøjes med omtrent 4-600 m2 og rækkehuse/townhouses er helt nede på ca. 200 m2 grunde. Derudover skal der afsættes areal til veje, grønne områder o.l.
 
Fordelingen af boligtyper har derfor også stor betydning for antallet af boliger, der kan opføres inden for planområdet. I Helhedsplanen for Taphede er det forudsat, at der skal opføres 8,5 boliger pr. hektar. Dermed bør der findes plads til mindst 200 boliger indenfor de 20 ha i planområdet, der er udlagt til boligformål, da der er andre dele af Taphede, der er udlagt til grønne områder, offentlige formål e.l., hvor det ikke er muligt at opføre boliger.
 
Hvis principperne for vejudlæg og dertilhørende grønne områder fra landskabsplanen fra lokalplan nr. 567 samt Helhedsplanen for Taphede følges i lokalplan nr. 590, vil det medføre, at omtrent 8 ha af arealet udlægges til grønne områder, regnvandsbassiner o.l. Dermed er der kun plads til boliger på ca. 12 ha. Hvis målet om mindst 200 boliger fastholdes, og der ønskes en stor del parcelhuse, kan det blive udfordrende at sikre en blandet fordeling af boligtyper. Samtidig vil de store enfamilieshuse og de tilsvarende større grunde give lokalplanen et større klimaaftryk.
 
Boligtyperne kan dermed fordeles på flere måder. Eksempelvis kan der holdes fast i Helhedsplanens fordeling, som er nævnt ovenfor. Der er også mulighed for at arbejde med en tættere byudvikling, hvor der skæres ned på mængden af parcelhuse (eksempelvis 20-25%) og dermed op for mængden af villaer (eksempelvis 25-35%) og rækkehuse/townhouses (25-35%) samt en mindre mængde etageboliger (10-15%). Det er ligeledes muligt at gå videre med en mindre tæt udvikling end forelagt i Helhedsplanen, men dette kan medføre, at det vil blive nødvendigt at bygge tættere i fremtidige lokalplaner, for at nå op på de ca. 1.500 boliger, der ønskes i Taphede.
 
Udover en beslutning omkring fordeling af boligtyper, er der behov for at se nærmere på fleksibiliteten i lokalplanens delområder. Der er et ønske fra den private grundejer af Spanggårdvej 8-10 om en større grad af fleksibilitet i anvendelsen af boligområderne på grund af de foranderlige markedsforhold. En øget fleksibilitet vil medføre, at der i lokalplanen åbnes op for, at der kan opføres enten etageboliger, tæt-lav boliger eller åben-lav boliger (herunder åben-lav boliger på små grunde) i en del af lokalplanområdet.
 
Det er vigtigt at fastholde blandede boligtyper for at sikre en blandet beboersammensætning og samtidig skabe et boligområde, hvor der er mulighed for at bo både som ung familie og som ældre ægtepar. Derfor kan planområdet eksempelvis deles op i klynger, hvor den private bygherre kan opføre op til 40% etageboliger, 40% tæt-lav boliger eller 40% åben-lav boliger. En klynge kan dermed bestå af eksempelvis 40% etageboliger, 40% tæt-lave boliger og 20% åben-lave boliger.
 
En øget fleksibilitet vil derfor medføre mindre styring af de enkelte delområder, hvilket kan gøre det sværere at sikre en tilstrækkelig høj detaljering af boligområderne. Det kan derfor blive nødvendigt at udarbejde flere skitser for det enkelte delområde, så borgerne har en forståelse for, hvad der kan opføres, alt efter hvilken type bolig, der bliver bygherres endelige valg.
 
I helhedsplanen er der udlagt et stort centralt område kaldet ”Hedesletten”, der skal være ”et landskabsrum, der tilfører bydelen liv og aktiviteter året rundt”. En mindre del af dette område er allerede udlagt til rekreativt område i kommuneplanen og indgår i lokalplanområdet mod øst. Arealet, der er omtrent 1,5 ha stort, overtages af Viborg Kommune i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, og forvaltningen foreslår, at det udlægges til rekreativt område i lokalplanen i overensstemmelse med helhedsplanen og kommuneplanen.
 
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.
 
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligområde og rekreativt, grønt område.
 
Projektforslaget vil være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Afgrænsningen følger primært rammeområde nr. VIBØ.B4.16_T37 og VIBØ.R1.11_T37. Der er mindre inddragelser nord og syd for rammeområdet pga. matrikelskel og areal til regnvandsbassin.
 • Principperne fra Helhedsplanen for Taphede og landskabsplanen fra lokalplan nr. 567, herunder:
  • håndtering af overfladevand.
  • åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager.
  • boligerne placeres i klyngebebyggelser med fællesområder.
  • vejadgang fra den nye stamvej gennem Taphede.
  • Beplantning.
  • Krav til bearbejdning af landskab/terræn.
  • Stiforbindelse i Spangsdalen.
 • En politisk besluttet fordeling af boligtyper.
 • Udlægge stort område til regnvandshåndtering i dalstrøget, der går ned mod Spangsdalen.
 
På baggrund af ”Idékatalog for bæredygtige emner i Taphede”, foreslår forvaltningen, at der indarbejdes følgende tiltag i den kommende lokalplan:
 
Byg bæredygtigt – Ny bebyggelse kan opføres med facader i træ og kan begrønnes. Der etableres blandede boligformer, så man får et varieret boligområde, og der gives mulighed for små grundstørrelser, så man opnår kompakte bebyggede områder og til gengæld får store rekreative områder.
 
Bynatur og biodiversitet – Der udlægges store arealer til rekreative områder, og langs Spangsdalen udlægges arealer, der overvejende skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten.
 
Klimaindsats – Der gives gode muligheder for åben regnvandshåndtering (regnvandsbassiner mv.) i de store rekreative områder, ved dalstrøget i den sydlige del af planområdet samt i de grønne forarealer langs Randersvej og fordelingsvejen.
 
Energi og forbrug – Der kan etableres ladestationer til elbiler og solceller/solfangere på bebyggelserne, og overskudsjord kan genbruges inden for området.
 
Fællesskaber – Der skal etableres fælles opholdsarealer centralt i områderne med mulighed for aktiviteter, ophold, og fælles faciliteter til områdets brug. Der skal oprettes en grundejerforening til at administrere og vedligeholde disse.
 
Transport – For at fremme cyklismen skal der etableres gode stiforbindelser i området, der kobler sig op på den overordnede stistruktur. Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs ydersiden af fordelingsvejen.
 
Arkitektur
Den overordnede struktur, herunder princip for veje, grønne områder og boliggrupper, er fastlagt i Helhedsplanen for Taphede (https://viborg.dk/media/ydlfbwxk/helhedsplan_endelig21032018-1.pdf).
 
I forbindelse med planlægningen skal der ske en bearbejdning og tilpasning af projektforslaget, så fordelingen af boligtyper tilpasses Teknisk Udvalgs ønsker.
 
Arkæologi
Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der er registreret ni gravhøje i Taphede-området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 
Der er desuden udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, der bl.a. omhandler nærværende lokalplanområde, og som beskriver planforslagets indvirkning på miljøet.
 
I miljørapporten var der fokus på:
 • Støj og trafik
 • Natur og landskab
 • Overfladevand
 
Miljørapporten beskriver hvilke tiltag og hensyn der skal tages i den kommende planlægning af området, for at der ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet. I den kommende lokalplan for området bliver der indarbejdet de hensyn og tiltag, der er beskrevet i miljørapporten.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Primo/medio 2023
Offentlig høring    Medio 2023
Endelig vedtagelse    Ultimo 2023
 
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Fordelingsvejen vurderes at koste ca. 8 mio. kr., hvoraf privat bygherre skal betale en andel svarende til sin del af områdets samlede bebyggelse.
 
Derudover forventes udgifter for Viborg Kommune, der først kan detaljeres, når der er udarbejdet skitser, for så vidt angår:
-         Byggemodning af kommunens egne arealer og kommunens andel af vejanlæg og grønne områder.
-         Etablering af sti i Spangsdalen.
-         Udgifter til museets forundersøgelser.
-         Driftsudgifter til stamvej.
 
Viborg Kommune forventes samtidig at få indtægter på salg af boliggrunde i området.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejerne om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Viborg Kommune har indgået en betinget købsaftale med ejerne af Spanggårdvej 9 og er i forhandlinger med ejerne af Spanggårdvej 6 og 7, samt ejeren af det grønne areal i den østlige del af lokalplanen.
Bilag

Sagsid.: 22/22206

Resume

Tømmerhandlen 10-4 ønsker mulighed for at udvide butikken på Farvervej/Vævervej med yderligere bebyggelse. Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området i form af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold
Ejendommen ligger i erhvervs- og centerområdet i det nordvestlige Viborg og omfatter et areal på ca. 30.000 m².
 
Ejendommen anvendes til tømmerhandlen 10-4, og det er denne, der ønskes udvidet.
 
Projektforslaget
Tømmerhandlen 10-4 ønsker at udvide sin bebyggelse med en ny hal på op til 2000 m². Hallen ventes opført efter samme bebyggelsesregulerende bestemmelser som eksisterende bebyggelse. Den nye hal forårsager dog en overskridelse af den maksimale butiksstørrelse for området, hvorfor det kræver ny planlægning.
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 452 samt tillæg nr. 2 dertil, der udlægger området til erhvervs- og centerområde.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vedrørende den maksimale butiksstørrelse for området. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan nr. 593.
 
Kommuneplan
Ejendommen er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til erhvervsområde med mulighed for bl.a. butikker med særligt pladskrævende varer.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår den maksimale butiksstørrelse for området.
 
Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre væsentlig ændring af den maksimale butiksstørrelse for området.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da planændringen ikke vurderes at ændre områdets karakter væsentlig.
 
Principper for planlægningen
Lokalplan samt tillæg til kommuneplanen tager udgangspunkt i gældende planlægning for området, som udlægger til erhvervs- og centerområde. Dog justeres den maksimale butiksstørrelse, så den maksimale butiksstørrelse ændres til 15.000 m² fra henholdsvis 10.000 m² i Kommuneplanen og 3.000 m² i gældende lokalplan.
 
Den væsentlige ændring i lokalplanen skyldes primært en markant ændring af beregningsreglerne for butiksarealerne siden gældende lokalplan blev vedtaget, hvor en langt større andel af bebyggelsen i dag tælles med.
 
Forvaltningen foreslår en bebyggelsesprocent på maks. 60 % samt en maksimal bygningshøjde på 12 m. Vejadgang forventes fortsat at ske fra Farvervej.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Ingen.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Primo 2023
Offentlig høring    Primo 2023
Endelig vedtagelse    Medio 2023
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/19402

Resume

Forslag til lokalplan nr. 574 og tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 28. april – 23. juni 2022. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet ønsker at tilvejebringe nye boligbyggegrunde på et kommunalt areal i Hammershøj.
 
Gældende planlægning giver kun mulighed for at anvende arealet til rekreativt område, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 21. april 2022 (link til sag nr. 8 på byrådets møde den 21 april 2022) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 574 samt tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029  i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1. Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til lokalplan nr. 574 samt tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029  har været i offentlig høring fra den 28. april – 23. juni 2022. Der er ikke indkommet høringssvar til planforslagene.

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 574
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager.
 
Vejadgang sker fra Pilevej. Der udlægges areal til vej- og stiforbindelser, herunder reetablering af en eksisterende stiforbindelse mellem Hviddingvej og Pilevej, som er indarbejdet i den samlede disponering af området.
 
Der udlægges areal til et fælles grønt opholdsareal samt til grønne friarealer, som skal beplantes med hjemmehørende arter i form af buske, uplejet græs og vilde urter. Disse arealer tjener desuden til at friholde eksisterende og fremtidige ledninger i området for bebyggelse, og til håndtering af regnvand samt støjafskærmning.
 
Lokalplanforslaget indeholder en række bestemmelser til sikring af grundvandet, herunder skærpede materialekrav og begrænsninger i forhold til nedsivning af overfladevand, da lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som samtidig er vurderet særligt sårbart.
 
Desuden er der udarbejdet bestemmelser for en eksisterende ejendom ved Hviddingvej, som med vedtagelsen af lokalplanforslaget overføres til byzone.
 
Forslag til tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 89 til kommuneplanen.
 
Tillægget medfører, at der for lokalplanområdet udlægges et nyt rammeområde til boligformål (HAMM.B4.06). Rammeområdet erstatter det nuværende rammeområde HAMM.R1.02, som udlægger området til rekreativt område.
 
Tillægget medfører desuden en ændring i rammeområde HAMM.E1.01 hvad angår miljøklasser. Hermed ændres den mulige anvendelse af erhvervsområdet umiddelbart nord for lokalplanområdet fra erhvervsformål i miljøklasse 1-4 til erhvervsformål i miljøklasse 1-3.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der kan forventes udgifter til byggemodning af området, herunder etablering af veje og genetablering af stiforbindelse mellem Pilevej og Hviddingvej.
 
Der kan forventes indtægter i form af salg af 16 åben-lav byggegrunde, eller 3 storparceller til tæt-lav bebyggelse eller en kombination af åben-lav byggegrunde og storparceller.

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da der foretages større ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser. Endelig vedtagelse skal derfor ske i Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 21/39720

Resume

Processen med renoveringen af Viborg Kommunes gadelys til LED armaturer skal videreføres. Der søges om frigivelse af bevilling til næste etape af energirenoveringen for primært højtryksnatriumlamper.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udskiftning af højtryksnatriumlamper” forhøjes med 23.614.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.682.000 kr. i 2023, 8.322.000 kr. i 2024 og 10.610.000 kr. i 2025,
 
 1. at udgiften på 23.614.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto ”Udskiftning af højtryksnatriumlamper”, som er optaget på investeringsoversigten for 2023–2026 til projektet, og
 
 1. at renoveringen sker efter in-house modellen med Energi Viborg, og hvor der gennemføres et EU-udbud på indkøb af materialer.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udskiftning af højtryksnatriumlamper” forhøjes med 23.614.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.682.000 kr. i 2023, 8.322.000 kr. i 2024 og 10.610.000 kr. i 2025,
 
 1. at udgiften på 23.614.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto ”Udskiftning af højtryksnatriumlamper”, som er optaget på investeringsoversigten for 2023–2026 til projektet,
 
 1. at renoveringen sker efter in-house modellen med Energi Viborg, og hvor der gennemføres et EU-udbud på indkøb af materialer, og
 
 1. at udskiftningen så vidt mulig foretages så hver anden lampe skiftes i et rul, så de gamle lamper kan slukkes, henset til ønsket om energibesparende foranstaltninger.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på møde 3. september 2014 (link til sag nr. 36 i Byrådet 3. september 2014) besluttet at udskifte gadelyset til LED armaturer (lamper). Arbejdet foregik i første omgang i Elena-projektet i samarbejde med Region Midtjylland.
 
Processen er startet i 2015 med udskiftning af gamle kviksølv armaturer til LED armaturer. Viborg Kommune havde ca. 13.500 gadelamper med kviksølvpærer på kommunens gadelysnet.
 
Baggrunden for Elena-projektet var, at fra 2015 kunne man ikke længere indkøbe kviksølv­lamper til brug i gadelysnettet i Danmark og det øvrige EU. Lamperne bliver udskiftet til nye LED-lampetyper, der gør driften af gadelysnettet billigere og sikrere.
 
Arbejdet blev i praksis udført ved, at armaturerne blev udbudt af Viborg Kommune som et EU-udbud med Energi Viborg som indkøber og total entreprenør på udskiftningen. Energi Viborg udfører arbejdet efter in-house reglen.
 
I forbindelse med renoveringen er der de fleste steder samtidig etableret nye tændsteder med multiguard-styring, så der kun er lys, når behovet er der. Desuden er der foretaget kabel­lægning af forsyningsledninger, så de gamle luftledninger forsvinder.
 
Elena-projektet forventes afsluttet i 2023. Den sidste etape er i Viborg by med renovering af støbejernsmasterne i Viborg Middelalderby. Masterne er inspireret af de oprindelige lygter fra den gamle bydel. De gamle master bevares, men renoveres på stedet med ny maling. Dette er en billigere og mere bæredygtig løsning end en omsmeltning af masterne, som var tiltænkt fra starten. Masterne bliver udstyret med et LED-modul med en meget varm farve, som minder om lyset fra de gamle gaslygter.
 
Byrådet har på møde 18. maj 2022 (link til sag nr. 19 i Byrådet 18. maj 2022) bevilliget 500.000 kr. til igangsætning af projektering og udbud af energirenoveringen af højtryksnatriumlamperne.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har i alt ca. 28.500 gadelyslamper, som driftes af Energi Viborg under en ny kontrakt, som blev indgået i 2020. Belysningen i det gamle Karup Kommune blev samtidig hjemkøbt i 2020 og indgår nu som del af Kommunens gadelysnet. Energirenoveringen med udskiftning til LED er indarbejdet i kontrakten, hvor den forventes afsluttet i 2028. Kontrakten udløber ligeledes i 2028.
 
Energirenoveringen omfatter ca. 26.500 lamper, idet ca. 2.000 lamper var skiftet til LED inden 2015:
 
 • 13.500 kviksølv
 • 11.300 højtryksnatrium
 • 1.300 blanding af forskellige lyskilder, lysrør og kompaktrør
 • 400 metal-halogen
 
Forvaltningen forventer, at projektet med udskiftning af kviksølvarmaturer til LED armaturer er gennemført i 2023, hvorefter der kan påbegyndes udskiftning af primært højtryksnatrium armaturer til LED armaturer i 2023. En udskiftning af disse armaturer vil give en markant besparelse i energiforbruget. Det skyldes, at LED armaturerne er mere energieffektive. Desuden vil den gullige og dunkle belysning blive udskiftet til en mere trafiksikre og hvid LED belysning.
 
Energirenoveringen af vejbelysningsanlæg er blevet endnu mere aktuel og relevant med den seneste udvikling i stigende elpriser. Vejbelysningsanlæg er tændt i ca. 4.000 driftstimer af årets i alt 8.760 timer.
 
EU har besluttet, at højtryksnatrium og metalhalogen udfases fra år 2027. Herefter er det ikke tilladt at markedsføre disse lyskilder i EU, og de vil blive vanskelige og dyre at anskaffe.
 
Energirenovering af de resterende lamper er beskrevet i bilag 1.
 
For at projektet kan færdiggøres, kræver det tilførsel af yderligere 26 mio.kr., som på nuværende tidspunkt ikke er afsat på anlægsbudgettet. En færdiggørelse vil således kræve, at der afsættes yderligere 26 mio.kr.

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Projektet med projektering og udbud samt renovering kan igangsættes i efteråret 2022, og udskiftningen kan starte i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgetoverslagsårene 2023–2025 afsat ca. 23,2 mio. kr. til energirenoveringen. Der vil være behov for yderligere ca. 26 mio. kr., hvis hele vejbelysningsanlægget skal være udskiftet til LED.
 
Der resterer ca. 13.000 armatur, som ikke er med LED. Alle disse lyskilder har indhold af kviksølv og skal på sigt udfases.
 
Priserne for udskiftning af armaturerne afhænger af, hvordan de nuværende anlæg ser ud, og hvor gamle de er. Nogle anlæg kræver blot udskiftning af armaturet og masteindsatsen, mens andre anlæg også kræver udskiftning af masten. Der kan indføres sensorstyring i relevante områder.
 
Der forventes en pris på 3.500-4.000 kr. pr. armatur. Der er taget udgangspunkt i den nuværende ”Elena-model”, hvor Viborg Kommune selv indkøber armaturerne (EU-udbud), og Energi Viborg leverer montørressourcer til udskiftning. Erfaringstal og benchmark viser en højere pris i de kommuner, hvor den samlede entreprise på indkøb og eksternt montagearbejde udbydes samlet.
 
Besparelser på elomkostninger
Det nuværende anlæg med højtryksnatrium armatur har et årligt energiforbrug på ca. 3 mio. kWh. Det nyrenoverede anlæg med LED-armatur har et årligt energiforbrug på ca. 1,2 mio. kWh. Det giver en energibesparelse på ca. 1,8 mio. kWh svarende til en energibesparelse på 60% eller ca. 6,3 mio. kr. inkl. moms pr. år ved en kilowatt-timepris på 3,5 kr./kWh. i DK 2022-tal. (ændres løbende).
 
Energibesparelsen kan blive endnu større ved at vælge mere styring på lyset, f.eks. kan bevægelsesstyring reducere forbruget yderligere. Dette kræver dog, at der investeres yderligere i styringsudstyr.
 
Besparelser på driftsomkostninger
Med et nyt anlæg skal der ikke længere udskiftes lyskilder i de ca. 13.000 armaturer. Lyskilder udskiftes normalt ca. hvert 4-5 år. Det vil give en årlig driftsbesparelse på ca. 0,5 mio. kr. Der vil ligeledes være færre fejlmeldinger på grund af gamle defekte armaturer, når de er udskiftet til nye.
 
CO2 besparelse
Reduktion i CO2 udledningen for det mindre energiforbrug på ca. 1,8 mio. kWh giver en besparelse i udledningen på ca. 233 ton CO2 pr. år. Beregningen er baseret på oplysninger fra Energinet i DK 2021-tal med ca. 130 gram pr. KWh.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/39528

Resume

Der skal foretages en ny prioritering af cykelstier som følge af, at der ikke blev opnået tilskud fra Staten til cykelstier i 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at
 
1. udvalget beslutter en prioritering af cykelstiprojekter, som det fremgår af tabel 2
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Cykelstier 2021” forhøjes med 425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Cykelstier 2022” forhøjes med 3.174.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
4. at den samlede udgift på 3.599.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

Teknisk Udvalg besluttede, at prioritere cykelsti på Sundstrup Virksunddæmningen (1.350.000 kr.), derudover prioriteres en merudgift til Brogade (425.000 kr.) samt forlængelse af cykelstien på Brogade med ca. 40 meter til eksisterende cykelsti på vestlige side af Brogade (500.000 kr.). Endvidere prioriteres merudgift til stiprojekt i Bruunshåb (950.000 kr.), jf. sag 13 på dagsorden.
 
Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Cykelstier 2021” forhøjes med 425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Cykelstier 2022” forhøjes med 2.800.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
3. at den samlede udgift på 3.225.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”
 
 
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

På mødet 5. januar 2022 havde Teknisk Udvalg en temadrøftelse om prioritering af cykelstier

På mødet 26. januar 2022 (link til sag nr. 9 i Teknisk Udvalg 26. januar 2022) besluttede Teknisk Udvalg, hvilke projekter der skulle udføres under forudsætning af, at der modtages statstilskud til de 4 projekter. Udvalget besluttede også at igangsætte et projekt i Karup, som der ikke skulle søges midler til.
 
Viborg Kommune har ikke opnået tilskud fra Statens Cykelpulje. Derfor skal der foretages en ny prioritering.

Inddragelse og høring

Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke-trafikfarlig skolevej og dermed fratages det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer, og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
 

Beskrivelse

Der var til temadrøftelsen i januar fremlagt projekter blandt andet fra Trafikplanen for Viborg Kommune (link til projekter i Trafikplanen for Viborg Kommune), ønsker om cykelstier fra borgere samt projekter i lokale udviklingsplaner.

Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg foretager en prioritering blandt de 4 tidligere prioriterede projekter. Disse fremgår af tabel 1. Anlægsoverslagene er kvalificeret i forbindelse med skrivning af ansøgning til Statens Cykelpulje i foråret.
 
Tabel 1
Projekt
Anlægsoverslag
(kr.)
Bjerringbro
Markedsgade mellem Storegade og Realskolevej
Delt sti i vejens østlige side 
1.318.000
Sundstrup
Virksunddæmningen
Enkeltrettet fællessti i begge sider
1.350.000
Bjerringbro
Markedsgade mellem Realskolevej og Vestre Ringvej
Enkeltrettet cykelsti i begge sider
2.569.000
Tapdrup
Taphedevej mellem Tapdrupvej og Kokærvænget
Dobbeltrettet fællessti
2.270.000
I alt
7.507.000
 
Det bemærkes, at Virksunddæmningen skal renoveres og have nyt asfalt i foråret 2023, hvor dæmningen vil være lukket i en periode. Arbejdet med fællesstier kan udføres samtidigt.
 
Der er et rådighedsbeløb på 3.864.000 kr. til pulje til cykelstier i 2022, hvoraf der tidligere er bevilget 265.000 kr. til et projekt for anlæg af fællessti på Genvej mellem Bredgade og Engholmvej i Karup (link til sag nr. 15 i byrådet den 15. marts 2022).
 
Et igangværende projekt på Brogade i Bjerringbro fra pulje til cykelstier i 2021 bliver ca. 425.000 kr. dyrere end forventet. Merudgifterne skyldes primært prisstigninger på asfaltarbejder, brobelægninger (kantsten, fliser, chaussesten) og ændret vejafvanding. Projektet blev besluttet på møde i Teknisk Udvalg 28. april 2021 (link til sag nr. 10 i Teknisk Udvalg 28. april 2021). Efterfølgende er der givet tilskud til projektet fra Statens Cykelpulje 2021, og bevillingssagen er godkendt af byrådet på mødet 22. juni 2022 (link til sag nr. 15 i byrådet 22. juni 2022).
 
Forvaltningen foreslår, at projekter, der fremgår af tabel 2, udføres under cykelpulje 2022.
 
Tabel 2
Projekt
Anlægsoverslag
(kr.)
Bjerringbro
Markedsgade mellem Storegade og Realskolevej
Delt sti i vejens østlige side
1.318.000
Sundstrup
Virksunddæmningen
Enkeltrettet fællessti i begge sider
1.350.000
Brogade, merudgifter
425.000
Rest
506.000
I alt
3.599.000
 
Forvaltningen foreslår, at restbeløbet ikke prioriteres p.t., men at det anvendes til at imødekomme eventuelle prisstigninger på projekterne. Senere på året skal der foretages en prioritering af cykelstier for 2023, hvorfor forvaltningen foreslår, at et eventuelt restbeløb anvendes i den forbindelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planlægning – herunder eventuel inddragelse af borgere – og projektering af tiltag kan sættes i gang i efteråret 2022, og anlægsarbejder i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/53307

Resume

Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der skal eksproprieres arealer til stianlæg mellem Blegevej og Mønsted Skole. Landdistriktsudvalget har i februar 2022 fastholdt den oprindelige bevilling på 525.000 kr., og samtidig besluttede udvalget at fastholde den eksisterende linjeføring samt at opgradere stien med stenmel og forbedring/udførelse af stibelysning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der iværksættes ekspropriation af arealer til et stianlæg med den eksisterende linjeføring over matr.nr. 5a og 13g, Mønsted By, Mønsted, og
 
2. at stien mod nord tilsluttes til Blegevej og stien ved Blegevej/Flintevej svarende til eksisterende forhold.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der iværksættes ekspropriation af arealer til et stianlæg med den eksisterende linjeføring over matr.nr. 5a og 13g, Mønsted By, Mønsted, og
 
2. at stien mod nord tilsluttes til Blegevej og stien ved Blegevej/Flintevej svarende til eksisterende forhold.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget behandlede på møde i oktober 2019 (Link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalgets møde den 29. oktober 2019) ansøgninger til puljen ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019”. Udvalget imødekom blandt andet en ansøgning fra Mønsted og Omegns Lokalråd om 525.000 kr. til at opgradere stien fra Blegevej til Mønsted Skole med asfalt. Udvalget havde på et tidligere møde bevilget 2 mio. kr. til puljen.
 
Den eksisterende sti ligger på lejet grund. Byrådet vedtog på mødet den 12. maj 2020 (Link til sag nr. 11 i byrådet den 12. maj 2020), at iværksætte ekspropriation af stiarealet for at sikre investeringen i belægningen fremadrettet, og fordi kommunen efter vejloven er forpligtet til at udskille offentlige stier og veje.
 
Udvalget behandlede på ny sagen i februar 2021 (Link til sag nr. 3 på Landdistriktsudvalgets møde den 23. februar 2021), da det viste sig, at stien af hensyn til indvindingsområdet for Mønsted Vandværk ikke kunne udføres i asfalt. Udvalget besluttede i stedet, at stien skulle søges etableret i stenmel og med belysning.
 
Der blev i efteråret 2021 afholdt fælles licitation for stiprojektet og en byggemodning i Mønsted. Her viste realisering af stien sig at beløbe sig til ca. 725.000 kr., hvilket er 200.000 kr. mere end den givne bevilling.
 
Udvalget blev på møde i november 2021 (Link til sag nr. 4 på Landdistriktsudvalgets møde den 9. november 2021) forelagt en sag om brug af udisponerede midler på Landdistriktsudvalgets område i 2021 og 2022. Her indgik forslag om at øge bevillingen til stien med 200.000 kr., så projektet kunne realiseres som aftalt. Udvalget valgte ikke at tilgodese projektet.
 
Landdistriktsudvalget behandlede på møde i februar 2022 (Link til sag nr. 6 på Landdistriktsudvalgets møde den 24. februar 2022) økonomi for opgradering af stien mellem Blegevej og Mønsted Skole. Landdistriktsudvalget besluttede at fastholde den oprindelige bevilling på de 525.000 kr. Den eksisterende linjeføring fastholdes og opgraderes med stenmel og belysning forbedres/udføres, såfremt det kan holdes inden for den oprindelige bevilling.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har tilbudt grundejerne at købe et areal til anlæggelse af sti, men grundejerne har ikke været interesseret heri.
 

Beskrivelse

Den offentlige sti, beliggende på matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, er delvist anlagt med grus. Stien er offentlig, men har ikke været udskilt i matriklen. Der blev i 1989 indgået aftale med lodsejerne om, at stien kunne ligge på ejendommene mod en årlig betaling. Denne aftale udløb i 2014 og blev fornyet i 2016. Herefter skal kommunen mod en årlig leje betale 2.750 kr. til grundejerne for stien.
 
Byrådet besluttede den 12. maj 2020 at følge anbefalingen fra Teknisk Udvalg om at iværksætte ekspropriering af arealerne til anlæg af asfalteret sti.
 
Landdistriktsudvalget har imidlertid på sit møde 24. februar 2022 besluttet, at stien med den nuværende linjeføring skal opgraderes med stenmel og forbedring/udførelse af stibelysning. Stien bliver derfor ikke som tidligere besluttet asfalteret eller forberedt herfor. Beslutningsgrundlaget for ekspropriationen er således ændret og skal derfor opdateres. 
 
Forvaltningen vurderer fortsat, at kommunen skal have ejendomsretten til stiarealerne, så investeringen og stiforbindelsen fremtidssikres. Herudover har kommunen en forpligtigelse, i medfør af vejloven, til at sørge for udskillelse af offentlige veje og stier. Kommunen må kun undtagelsesvist have veje og stier, som ikke er udskilte. Forvaltningen vurderer, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, som kan begrunde, at stien beholdes som en sti, hvor arealet er lejet.
 
Stien er nødvendig af hensyn til en trafiksikker færdsel for skolebørnene fra boligområdet ved Blegevej/Flintevej samt det nye boligområde Flagermusvej/Kalkstensvej til Mønsted Skole, så de ikke ledes ud på en større omvej ad trafikfarlige veje.
 
Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejlovens §96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og planlagt gennemført i 2022/23.
 
Forvaltningen forslår, at stien mod nord tilsluttes til Blegevej og stien ved Blegevej/Flintevej svarende til eksisterende forhold. Det anslås, at det nødvendige areal for stianlægget vil udgøre ca. 2.000 m². Stiudlægget bliver ca. 4 m og stibredden bliver ca. 2,5 m.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Stien planlægges opgraderet med stenmel og orienteringsbelysning i 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det anslås, at erstatningen for ekspropriation vil udgøre 15-18 kr. pr. m², hvilket giver en anslået arealerstatning på mellem 30.000-36.000 kr. Herudover kan der potentielt være grundlag for ulempeerstatning, hvis det vurderes, at ekspropriationen er til væsentlig ulempe for ejendommens benyttelse.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det er efter praksis alene tilladt at have offentlige stier som såkaldte deklarationsstier. En deklarationssti er en sti, som ligger på f.eks. en privat ejendom efter aftale med kommunen, men hvor arealet ikke er særskilt udmatrikuleret. Vejloven indeholder en regel om, at vejmyndigheden skal udskille de offentlige veje og kun undtagelsesvist må have deklarationsstier.
Bilag

Sagsid.: 21/34172

Resume

Til realisering af igangværende byggemodninger og færdiggørelser i 2022 søges der om anlægsbevillinger til byggemodning i Klejtrup, Møldrup, Rødding og Viborg. De samlede anlægsbevillinger er på 3.500.000 kr., der forventes anvendt i 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
 1. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
 1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 3.500.000 kr. i henhold til de i sagsfremstillingen nævnte projekter med rådighedsbeløb i 2022, og
 
 1. at udgiften på i alt 3.500.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 21-09-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
 1. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
 1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 3.500.000 kr. i henhold til de i sagsfremstillingen nævnte projekter med rådighedsbeløb i 2022, og
 
 1. at udgiften på i alt 3.500.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Der foreligger lokalplaner for alle lokaliteter, som alle har været i høring.
 

Beskrivelse

Forvaltningen er i fuld gang med at byggemodne solgte grunde og færdiggøre eksisterende byggemodninger. Som følge heraf bliver der behov for tilførsel af ekstra midler til følgende projekter:
 
 • Byggemodning Industrivej, Klejtrup 
Udvidelse af eksisterende udstykning    400.000 kr.
 
 • Byggemodning af Aspevej, Møldrup
Øgede tilslutnings- og byggemodningsudgifter   600.000 kr.
 
 • Byggemodning Søparken, Rødding
Øgede færdiggørelsesudgifter     600.000 kr.
 
 • Arnbjerg Fælled og Skovhøjen, etape 1 i Arnbjerg, Viborg
Færdiggørelse af byggemodninger  1.000.000 kr.
 
 • Egeundvej, Viborg
Øgede tilslutningsafgifter      900.000 kr.
 
Total     3.500.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byggemodningerne og færdiggørelserne forventes udført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/45889

Resume

Der søges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. i 2022 til køb af grund i forbindelse med etablering af nyt produktionskøkken til Madservice Viborg. Grunden er beliggende på Petersmindevej 15 i Viborg.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at grundkøb på 6.000 m2 til opførelse af nyt produktionskøkken, godkendes,
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg forslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice” med rådighedsbeløb i 2022 vedrørende grundkøb, og
 
3. at udgiften på 1.200.000 kr. i 2022 finansieres ved midlertidig brug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice” i overslagsåret 2023 (i budget 2022-2025) nedsættes tilsvarende ved den igangværende budgetlægning for 2023-2026.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-09-2022

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte grundkøb på 6.000 m2 til opførelse af nyt produktionskøkken.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice” med rådighedsbeløb i 2022 vedrørende grundkøb, og
 
3. at udgiften på 1.200.000 kr. i 2022 finansieres ved midlertidig brug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice” i overslagsåret 2023 (i budget 2022-2025) nedsættes tilsvarende ved den igangværende budgetlægning for 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Madservice Viborgs produktionskøkken, som i dag producerer mad til hjemmeboende og plejecentre er ved at være slidt og har med de eksisterende rammer og produktionsfaciliteter nået sin maksimale udnyttelsesgrad. Der er således udfordringer med at leve op til fødevaremyndighedernes krav samt med pladsen og de arbejdsmiljømæssige forhold. Samtidig forventes den demografiske udvikling at øge efterspørgslen på visiteret mad i de kommende år.
 
Byrådet har med budgetforliget fra 2022-2025 besluttet, at der skal bygges nyt produktionskøkken i Viborg. I alt er der afsat 800.000 kr. i 2022 (i 2022-priser) samt 37.482.000 kr. i budgettet for 2023-2026 i (2023-priser). Dette er inklusiv renovering og udvidelse af de nuværende træningsfaciliteter på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården, hvor produktionskøkkenet flytter fra.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 9. november 2021 (sag nr.3) anlægsbevilling til projektering med henblik på at indgå aftale med ekstern totalrådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser og licitation, samt til intern rådgivning.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På en egnet kommunal byggegrund i Vestbyens industriområde i Viborg (Petersmindevej 15), ønskes der opført et ca. 1.200 m2 nyt og moderne produktionskøkken inklusive inventar til fremstilling af mad indenfor Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune.
 
Grunden er beliggende i delområde 1, lokalplan nr. 227. Der er udarbejdet kortbilag, som viser den aktuelle grund og dens placering, jf. bilag nr.1.
 
I samarbejde med valgte totalrådgiver er forvaltningen nu gået i gang med at udarbejde dispositions- og projektforslag til nyt produktionskøkken.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med fremlæggelse af projektforslag til politisk godkendelse i foråret 2023 vil der blive fremlagt en detaljeret tidsplan for hele anlægsprojektet med fortsat forventet aflevering/ibrugtagning primo 2025.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er af totalrådgiver og forvaltningen vurderet, at der skal bruges 6.000 m2 grund til opførelsen af et nyt produktionskøkken ca. 1.200 m2 bygning samt udenomsarealer, til- og frakørselsveje, aflæsningsramper, parkeringsforhold etc. Med en samlet kvadratmeterpris på 200 kr./m2 vil grundkøbet udgøre 1.200.000 kr., som finansieres af den samlede anlægssum afsat i budgettet for 2022-2025.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Grunden er beliggende i delområde 1 af lokalplan nr. 227, som giver mulighed for etablering af erhverv i Miljøklasse 4-6. Byplan og Miljøafdelingen har vurderet at et produktionskøkken ligger i miljøklasse 4, og i øvrigt ligger indenfor lokalplanens rammer.
 
Bilag

Sagsid.: 21/37999

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 21. september at oversende budgetforslaget 2023-2026 til 2. behandlingen. Før byrådets 2. behandling drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget ændringsforslag til budgetforslaget. Det drøftes desuden, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2023, herunder niveauet for skatter, grundskyld, dækningsbidrag og kirkeskatten.

Indstilling

Borgmesteren foreslår med henblik på indstilling til byrådet,
 
1. at ændringsforslag til budgetforslaget drøftes og oversendes til byrådets 2. behandling.
 
Borgmesteren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2023,
 
3. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2023 fastsættes til uændret 25,5 procent,
 
4. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2023 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
5. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2023 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
6. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2023 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
7. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2023 fastsættes til uændret 0,93 procent,
 
8. at takster for 2023 godkendes, jf. bilag nr. 4, og
 
9. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2023 til 2026 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Ændringsforslagene til budgetforslaget anført i bilag nr. 2 oversendes til byrådets 2. behandling.
 
Herefter indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2023,
 
2. at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2023 fastsættes til uændret 25,5 procent,
 
3. at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2023 fastsættes uændret til 23,7 promille,
 
4. at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2023 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),
 
5. at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2023 fastsættes uændret til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),
 
6. at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2023 fastsættes til uændret 0,93 procent,
 
7. at takster for 2023 godkendes, jf. bilag nr. 4, og
 
8. at forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2023 til 2026 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og forvaltningen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 21. september at oversende budgetforslaget for 2023-2026 til 2. behandlingen (link til sag nr. 1 i byrådet den 21. september 2022). Budgetforslaget baserer sig på det budgetforlig, som forligspartierne indgik den 2. september.
 

Inddragelse og høring

Budgetforslaget har været sendt i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd. Der er modtaget høringssvar fra Frivilligrådet, Handicaprådet og Ældrerådet. Derudover er der indlæg fra Fælles MED Rådhus til besparelsen på 15 mio. kr. på administration. Høringssvarene og indlæg fra Fælles MED Rådhus kan ses i bilag nr. 1.
 

Beskrivelse

Ændringsforslag

Aksel Rosager Johansen har stillet en række ændringsforslag til budgetforslaget. Ændringsforslagene og de økonomiske konsekvenser kan ses i bilag nr. 2.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2023 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2026 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2023.
 
Forvaltningen har foretaget beregninger på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne kan ses i bilag nr. 3. Beregningerne viser, at Viborg Kommune skønnes en gevinst på 23,5 mio.kr ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti i 2023. Der er dog en betydelig usikkerhed om konjunkturerne, og dermed også en usikkerhed ved at vælge selvbudgettering. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at byrådet vælger statsgaranti for skatter, tilskud og udligning i budget 2023.

Skatter og takster i 2023

Skattesatserne i budgetforslaget for 2023 er uændret. Den personlige indkomstskatteprocent er 25,5 procent. Grundskyldspromillen er 23,7 promille (uændret), og dækningsafgiften for offentlige ejendomme er 11,85 promille (uændret).
 
Oversigt over takster for 2023 kan ses i bilag nr. 4. Taksterne ændrer sig blandt andet på grund af pris- og lønudviklingen.

Kirkeskatten i 2023

Ved budgettets 2. behandling skal byrådet vedtage en udskrivningsprocent for kirkeskatten, som kan finansiere det udgiftsbudget, som de kirkelige myndigheder vedtager. Der er afholdt møde med provstiudvalgene den 27. september, hvor de har fremlagt deres budgetforslag for kirkens økonomi for 2023. Med det fremlagte budgetforslag er der økonomisk balance mellem udgifter og indtægter ved en uændret udskrivningsprocent på 0,93 procent. Herved forventes der ikke noget mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byrådets 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 12. oktober.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/30212

Resume

Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på 7,9 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med installation af en 10 MV elkedel.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti til Frederiks Varmeværk vedrørende lån på 7,9 mio. kr. til installation af en elkedel godkendes, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,60% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen om kommunegaranti til Frederiks Varmeværk vedrørende lån på 7,9 mio. kr. til installation af en elkedel godkendes, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,60% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Frederiks Varmeværk ansøger om kommunegaranti for et lån på 7,9 mio. kr. til finansiering af udgifter til installation af en 10 MW elkedel.
 
Frederiks Varmeværk producerer i dag varme med naturgas som brændsel samt via et solanlæg. I maj 2022 godkendte byrådet en kommunegaranti til et lån på 24 mio. kr. i forbindelse med etablering af et 3 MV varmepumpeanlæg. I bygningen til dette nye varmepumpeanlæg bliver det forberedt, at der kan opstilles en 10 MW elkedel.
 
En elkedel vil kunne udnytte overskuddet af vindmølle- og solcellestrøm og derved hjælpe med at stabilisere elnettet. Når elpriserne på reguleringsmarkederne er tilstrækkeligt lave vil elkedlen kunne erstatte varmeproduktion fra den kommende varmepumpe, ligesom den vil kunne agere som spidslastanlæg ved behov, således gaskedlerne ikke skal tages i brug. Dette giver varmeværket flere muligheder for at levere den billigst mulige varme til sine forbrugere.
 
Udgifterne til projektet fremgår dels af projektforslaget og dels af et overslag over udgifterne til projektet fra rådgivende ingeniørfirma.
 
Lånet forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit i september 2022 udgør renten 3,07% pr. år på et fastforrentet 20-årigt lån.
 
Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti for 3 lån optaget af varmeværket i henholdsvis 2013, 2015 og 2020. Restgælden på disse lån udgør tilsammen 17,9 mio. kr.
Herudover har kommunen stillet garanti for det nye lån i 2022 i forbindelse med det nye varmepumpeanlæg. Restgælden udgør på dette lån 23,8 mio. kr.

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.
 
Kommunen kan således stille den af varmeværket ansøgte kommunegaranti for lån til projektet, og en kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3. 

Garantiprovision 

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 sag nr. 18 principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,60% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. F.eks. vil der i 1. halvår 2023 blive opkrævet 0,60% af restgælden på lånet pr. 31. december 2022.

Øvrige forhold

Ifølge varmeforsyningsloven skal kommunen godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.
 
Projektet er administrativt godkendt af forvaltningen i september 2022 jf. Klima- og Miljøudvalgets bemyndigelse til forvaltningen til at træffe afgørelse i denne type sager.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/1080

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/29399

Resume

Vexa har fremsendt ønske om at erhverve en grund på sØnæs i Viborg og opføre ny bebyggelse, som skal indrettes til kontor, cafe, løbeklub, yoga, garage og offentlige toiletter (hvis krav fra kommunen).
 
Grunden er del af en større matrikel ved sØnæs, som ejes af Viborg Kommune. Salg af grunden forudsætter offentligt udbud.
 
Bebyggelsen kan ikke opføres inden for den gældende planlægning.
 
Der skal derfor tages stilling til, om plangrundlaget skal ændres, og om arealet skal sælges.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1. Projektforslag er i bilag nr. 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter,
 
1. om plangrundlaget for grunden ændres fra rekreativt område til centerområde med mulighed for kontorfunktioner, og om grunden efterfølgende udbydes til salg jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

1. Plangrundlaget for grunden ændres fra rekreativt område til centerområde med mulighed for kontorfunktioner,
 
2. Grunden udbydes efterfølgende til salg jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede den 22. maj 2019 (link til sag nr. 12 i byrådet 22. maj 2019) et projekt fra projektgruppen bag Ø-huset, der ønskede at leje den pågældende grund af Viborg Kommune for at opføre et nyt byggeri til cafe, udlejningslokale m/ køkkenfaciliteter, yogacenter, sauna og offentlige toiletter. Byrådet besluttede på den baggrund at fremlægge forslag til lokalplan nr. 502 samt forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 - 2029 i offentlig høring i 4 uger. Planforslagene havde til formål at udlægge området til rekreative formål i form af en bypark med mulighed for opførelse af en ny bygning med restaurant eller cafe til områdets forsyning, idrætsfaciliteter, kulturelle formål o.l.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 2. oktober 2019 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2019) - i forbindelse med endelig vedtagelse af planforslagene - at tilbagesende sagen til behandling i Teknisk Udvalg med anmodning om, at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag, hvori anvendelse af lokaliteterne blev reduceret.
 
Efter en fornyet høring trak bygherre herefter sit projekt tilbage bl.a. som følge af, at byrådet fastlagde, at der ikke måtte holdes åbent efter kl. 22 og ikke kunne være selskaber.
Idet forslaget ikke blev endelig vedtaget på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget (som beskrevet ovenfor), bortfaldt forslag til lokalplan nr. 502 d. 28. maj 2022.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøger ønsker at opføre ny bebyggelse på i alt 834 m2 på en grund på 6.000 m2. Bebyggelsen ønskes placeret, hvor det tidligere klubhus for boldklubben B67 lå.
Bebyggelsen består af en hovedbygning, som indrettes til kontor med en offentlig tilgængelig gallerivæg, cafe med terrasse, løbeklub og yoga med omklædningsfaciliteter, gårdrum samt disponible rum i kælderen. Garage og evt. offentlige toiletter placeres i sekundære bygninger mod nord og vest. Ansøger oplyser endvidere, at der på projektudkastet er skitseret padle baner, der dog har medført lidt nabokritik. Andre muligheder kunne f.eks. være et minigolfanlæg, som bestyres fra Caféen, eller andre faciliteter i fællesskab med kommunen.
 
Området er i oplægget disponeret, så hovedbygning og toiletbygning placeres mod syd (mod sØnæs) og parkering og garagebygning mod nord (mod nabobebyggelse). Kontor med tilhørende hævet privat terrasse placeres i den ende af bygningen, der vender mod søen og mod hovedstien langs med søen. Cafe med terrasse, løbeklub og yoga placeres i bygningens modsatte ende og vil dermed ikke have umiddelbar kontakt eller forbindelse til søen og stien.
 
Materialer er ikke nærmere beskrevet, men fremstår på visualiseringerne med hovedindtryk i beton/hvid mur med vinduespartier, samt en langsgående facade med større vinduesåbninger og partier i anden farve/materiale og terrasse mod sØnæs mod syd. Visualiseringerne viser endvidere et grønt tag.
 
Projektet kan ikke opføres inden for nuværende plangrundlag, idet der ikke kan opføres kontor/liberalt erhverv.
 
I anden sammenhæng har Region Midtjylland på møde med forvaltningen den 22. september 2022 gjort opmærksom på, at regionen fortsat har ønske om at etablere en specialtandpleje på ”Porremarken”/ matr.nr. 586b, Viborg Markjorder. Porremarken er ejet af Regionen og ligger nord for den aktuelle grund. Begge er del af det samme rekreative område i kommuneplanen, der også omfatter sØnæs.
Regionen fremsatte høringssvar herom i forbindelse med endelig vedtagelse af aflysning af byplanvedtægt nr. 24, der udlægger området til syge- og hospitalsvæsen og beslægtede institutioner. Aflysningen blev vedtaget på møde i Teknisk Udvalg den 2. juni 2022 (link til sag nr. 5 på møde i Teknisk Udvalg den 2. juni 2022), idet der blev henvist til, at området er udlagt som del af det sammenhængende rekreative område i kommuneplanen, og således ikke giver mulighed for specialtandpleje. Ved evt. ny planlægning for området kan dette indgå.
 
Nuværende forhold
Området ligger i Viborg i den nordlige ende af sØnæs, ved det tidligere klubhus for B67, som er under nedrivning.
sØnæs blev med støtte fra flere fonde anlagt i 2015 som et fremsynet klimaprojekt, hvor miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative muligheder, landskabsarkitektur og naturhensyn går hånd i hånd. 
Vandlandskabet på sØnæs er indrettet som en bypark med mange faciliteter for publikum som udflugtsmål, til aktiviteter og events, til udeskole og formidling af området m.m. sØnæs har modtaget flere priser som et landskendt demonstrationsprojekt for klimatilpasning og kobling af tekniske og rekreative anlæg samt for sin helt særlige arkitektur, der indbyder til leg og aktivitet samtidig med, at parken indpasses smukt i forhold til de naturskønne omgivelser.
 
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Området er ikke omfattet af lokalplan.
 
Projektet forudsætter, at der vedtages en ny lokalplan.
 
 
Kommuneplan
Området er omfattet af rammeområde VIBS.R1.01_T41 (Rekreativt område) i Kommuneplan 2017-2029. Der gives ikke mulighed for liberale erhverv.
Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger, at der på sØnæs må etableres cafe, restaurant el.lign. til områdets forsyning, samt idrætsfaciliteter, der kan indpasses i områdets anvendelse og ikke er til gene for omkringboende.
 
Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, da der ikke gives mulighed for liberalt erhverv.
 
Realisering af det ansøgte forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Da der er tale om ændringer af anvendelsen i forhold til kommuneplanen, anbefaler forvaltningen, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c. (fordebat).
 
Principper for planlægningen
Såfremt det besluttes at igangsætte ny planlægning, foreslår forvaltningen, at der indledningsvis udarbejdes forslag til kommuneplantillæg (inkl. fordebat), som fastsætter rammerne for området. Efter vedtagelse af kommuneplantillæg udarbejdes udbud.  Ny lokalplanlægning tager udgangspunkt i det projekt, der vinder udbuddet. Planlægningen skal sikre, at ny bebyggelse skal etableres med en anvendelse, arkitektur, udformning og materialevalg, så den tilpasser sig områdets nærhed til sø, natur og bypark.
 
Sø- og åbeskyttelseslinje
Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for 150 m fra vandløbet Søndersø kræver dispensation fra natur­beskyttelseslovens § 16. Den ønskede anvendelse kræver dispensation fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde.
Forvaltningen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med praksis at meddele dispensation til et nybyggeri, der ikke ligger mere sønært og som i omfang svarer til den bebyggelse, der er under nedrivning. Det kan indgå i vurderingen af en ansøgning, at der vil være offentlig adgang.
 
Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø
Udviklingsplanen blev vedtaget af Byrådet den 30. august 2017. Planen har som et af sine formål at synliggøre søernes rekreative potentiale og forbedre muligheden for aktiviteter og oplevelser, blandt andet ved sØnæs.
 
Arkitekturpolitik
Arkitekturpolitikken blev vedtaget af Byrådet den 22. april 2015. Byrådet ønsker, at bygninger og byrum skal tilføre kvalitet og merværdi til stedet, særligt i områder der i forvejen har stedlige, arkitektoniske kvaliteter. Byrådet vil stille relevante arkitektoniske krav til større projekter, der påvirker de værdifulde omgivelser i væsentlig grad og have fokus på tidlig og konstruktiv dialog.
 
Mulig proces
 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal udarbejdes forslag til ændret plangrundlag.
 2. Udarbejdelse af forslag til kommuneplanstillæg, høring og evt. godkendelse.
 3. Udbudskriterier beskrives og godkendes.
 4. Grunden sendes i udbud.
 5. Politisk behandling af indkomne forslag fra udbud og igangsætning af lokalplanlægning.
 6. Udarbejdelse og politisk godkendelse af lokalplanforslag.
 7. Offentlig høring af lokalplanforslag.
 8. Endelig vedtagelse.
 9. Salg af grund.
 
Udbud
Viborg Kommune ejer arealet. Ved salg skal grunden i offentligt udbud.
 
Hvis arealet skal udbydes til salg foreslår forvaltningen et udbud på baggrund af både pris og projekt.
Ud fra nærmere fastsatte kriterier skal købere redegøre for deres projekt. Herved kan der udvælges det projekt, der vurderes bedst at spille sammen med de almene interesser og den særlige karakter ved sØnæs og søen.
Kriterier for det bedste projekt ved sØnæs kan for eksempel omhandle indhold, funktioner, arkitektur mv. – f.eks.:
 • Oplevelse af en imødekommende bygning, når man ankommer til sØnæs via hovedstien.
 • At bygning, udearealer og beplantning formgives med en arkitektur, der spiller naturligt sammen med arkitekturen og landskabet på sØnæs – herunder med særligt fokus på åbne og imødekommende facader mod Søndersø og sØnæs.
 • At udenomsarealer udformes med mulighed for aktiviteter, der naturligt hører til søen og sØnæs.
 • At der efter udbuddet indgås en dialog med forvaltningen omkring eventuelle tilretninger af det vindende projekt, og at det endelige projekt forelægges til politisk stillingtagen.
 
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en nærmere beskrivelse af udbuddet. Der vil kunne skabes interesse for udbuddet på baggrund af en markedsføring med efterfølgende dialog med mulige interessenter.
 
Byrådet har tidligere gennemført salg via udbud på baggrund af både projekt og pris blandt andet ved Brofæstet i Banebyen (link til sag nr. 45 i byrådet den 26. juni 2019) og ved Vinkelvej 20 (link til sag nr. 24 i byrådet den 21. april 2021).
 

Alternativer

Siden anlæggelsen af sØnæs har der været interesse for at opføre en bygning på sØnæs, der understøtter områdets anvendelse, de offentlige og rekreative behov, skaber liv og spiller sammen med områdets brug og karakter - eksempelvis offentlige toiletter, café og info-center samt undervisnings- og mødelokaler. Der foreligger ikke andre konkrete henvendelser, men alternativt kan der evt. arbejdes på udvikling af projekt i kommunalt regi evt. støttet af fonde m.fl.
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune ejer arealet. Ved salg skal grunden i offentligt udbud.
Bilag

Sagsid.: 21/37991

Resume

Boligselskabet ansøger på baggrund af et ønske fra beboerne i afd. 6 (Sct. Mikkelsgård) om, at boligsøgende i aldersgruppen 60+ skal have fortrinsret til afdelingens 22 lejemål i stueplan. Afdelingen ligger på Sct. Jørgens Vej 2-18 og V. Sct. Mikkels Port 2-8 i Viborg. Placeringen fremgår af bilag nr. 1.
 
Byrådet skal som tilsynsmyndighed i henhold til almenboligloven tage stilling til, om man ønsker at indgå en aftale med boligselskabet om en sådan fortrinsret. Udkast til aftale fremgår af bilag nr. 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg indgår udlejningsaftale i henhold til bilag nr. 2 om særlige kriterier for udlejning af de 22 lejemål i stueplan i afdeling 6 (Sct. Mikkelsgård).
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg indgår udlejningsaftale i henhold til bilag nr. 2 om særlige kriterier for udlejning af de 22 lejemål i stueplan i afdeling 6 (Sct. Mikkelsgård).

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beboerne i afd. 6 (Sct. Mikkelsgård) under Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har et ønske om, dels at sikre, at ældre beboere kan blive boende i afdelingen, og dels at nye ældre beboere kan komme til, selvom beboeren ikke kan klare trapperne i afdelingen.
 
Afd. 6 (Sct. Mikkelsgård) under Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg består af 103 almene familieboliger, heraf er 22 boliger beliggende i stueplan. I perioden 2018 – 2021 har der været 10 fraflytninger/genudlejninger i de 22 stuelejligheder.
 
Udlejning af almene familieboliger sker som udgangspunkt til de boligsøgende, der i længst tid har været optaget på en venteliste. I tilknytning til den almindelige ventelister, har nogle boligsøgende særlige fortrinsrettigheder. Det er typisk personer, som afgiver en anden bolig i
boligorganisationen.
 
Ovennævnte udgangspunkt for udlejning af ledige almene familieboliger kan i et vist omfang fraviges, sådan at udlejning af specifikke boliger skal ske efter særlige kriterier, som aftales mellem boligorganisationen og kommunen.
 
Boligselskabet ansøger derfor om, at der indgås aftale om, at boligsøgende i aldersgruppen 60+, der ikke allerede bor i afdelingen, gives fortrinsret til ledige stuelejligheder i afdelingen.
 
Boligsøgende i aldersgruppen 60+, der allerede bor i afdelingen, har fortrinsret til ledige stuelejligheder i afdelingen i overensstemmelse med de særlige fortrinsrettigheder, der følger af lovgivningen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

En udlejningsaftale (også benævnt anvisningsaftale) om udlejning efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60 skal offentliggøres af kommunen, og aftalen skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.
 
Kommunen er afskåret fra at benytte en anvisningsret efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 63 til de boliger, som omfattes af en udlejningsaftale om udlejning efter særlige kriterier i henhold til almenboliglovens § 60.
 
Bilag

Sagsid.: 22/9243

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre afdeling 921, 8 almene familieboliger i Mønsted og godkendelse af huslejen for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg Amts køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 8 almene familieboliger i afdeling 921, beliggende på Flagermusvej i Mønsted med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 16.396.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.640.000 kr. til konto ”Afdeling 921, Flagermusvej, Mønsted” med rådighedsbeløb i 2022, finansieret jf. sagsfremstillingen,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 925 kr./m²/år.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg Amts køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 8 almene familieboliger i afdeling 921, beliggende på Flagermusvej i Mønsted med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 16.396.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.640.000 kr. til konto ”Afdeling 921, Flagermusvej, Mønsted” med rådighedsbeløb i 2022, finansieret jf. sagsfremstillingen,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 925 kr./m²/år.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillede til den videre budgetlægning på mødet den 17. juni 2020 (Link til sag nr. 34 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2020) at reservere en kvote til 8 almene familieboliger i Mønsted. Der blev ligeledes reserveret et rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til kommunal grundkapital.  
 
Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2021 at forlænge tidsfristen for skema A i forbindelse med udmøntning af kvoter for budget 2021 (link til sag nr. 25 i Byrådet den 10. november 2021). Denne ansøgning er omfattet af ovennævnte fristforlængelse.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Grundkøb
De 8 boliger skal opføres på fire grundstykker, beliggende Flagermusvej 1, 2, 4, 6, Mønsted (matr.nr. 8dd, 8de, 8dg, 8di, Mønsted By, Mønsted), med et samlet areal på 3.702 m².
 
Boligselskabets repræsentantskab har godkendt, at man køber grundstykkerne af Viborg Kommune. Købet sker med forbehold for, at byrådet kan godkende købet.
 
Den samlede købesum er 1.327.750 kr. inkl. moms. ekskl. tilslutningsafgifter for kloak, el, vand og varme. I købesummen er dog inkluderet 1 kloakbidrag samt 1 tilslutningsafgift for el pr. grund.
 
Boligselskabet forventer, at man i forbindelse med indgivelse af byggetilladelse vil ansøge bygningsmyndigheden (Viborg Kommune) om sammenlægning af grundstykkerne.
 
Projektet
Boligselskabet Viborg Amts afdeling 921 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 8 familieboliger beliggende på Flagermusvej i Mønsted.
 
Byggeriet opføres med fire dobbelthuse med et samlet boligareal på 784 m². Boligerne bliver med tre eller fire værelser og med en gennemsnitsstørrelse på 98 m² (85 m² - 105 m²). Der bliver etableret fællesparkering for de seks boliger og for de sidste to boliger bliver parkering etableret i tilknytning til disse.
 
Facaderne bliver opført med skalmur af teglsten og tagkonstruktionen bliver sadeltag med betontagsten. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Særlige vilkår
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2018 (Link til sag nr. 14 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10 oktober 2018), at stille særlige vilkår om at 10 % af boliger i nye
projektet skal opfylde Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at de vil opføre 1 bolig i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Derudover blev det også besluttet, at alle almene projekter skal screenes i henhold til Viborg Kommunes Arkitekturpolitik.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger (maksimumsbeløb). Denne beregnes til: (784 m² x 17.280 kr./m²) + (8 boliger * 356.020 kr./bolig) = 16.396.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg Amt har afsat 50.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 16.396.000 kr. inklusive indeksering af entreprisesummen holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum (16.396.000 kr. – 50.000 kr. = 16.346.000 kr.) og et tilsagn er dermed muligt. Anlægsøkonomiens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
Beboerindskud (2 %)
    328.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  1.640.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.428.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
16.396.000 kr.
 
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 10 %, svarende til 1.640.000 kr., idet boligerne gennemsnitlig er 98 m². Den beregnede grundkapital er 40.000 kr. over det afsatte rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. (1.640.000 – 1.600.000 kr.).
 
Da staten hvert år indekserer maksimumsbeløbet for alment byggeri, betyder det, som i denne ansøgning, at anskaffelsessummen kan blive forøget mellem årene.
 
Stigningen på de 40.000 kr. i grundkapitalen kan finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje på 500.000 kr. til indeksering mellem årene. På sigt kan der evt. laves en løsning, så kommunens budget til grundkapital også indekseres. Det vil i givet fald ske i forbindelse med budgetlægningen 2024-2027.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Långiver har beregnet en foreløbig garantiprocent til 67,66 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 9.762.000 kr. (67,66 % af 14.428.000 kr.).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 925 kr./m² for første driftsår.
Boligselskabet har differentieret huslejen ved at alle lejemål betaler en basisudgift og først derefter beregnes der m²-leje. Det betyder at den årlige leje/m² bliver dyrere for de mindste boliger og billigere for de større boliger. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
Til sammenligning blev Boligselskabet Viborg Amts seneste boliger i Ravnstrup godkendt med et gennemsnitligt huslejeniveau på 774 kr./m²/år.
 
Lejeledighed
Flagermusvej er beliggende i Mønsted, hvor der ikke er ledige almene boliger. Oversigt over almene boliger i Mønsted fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. september 2022 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 1,20 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at de forventer at søge om skema B (påbegyndelse af byggeriet) primo 2023 og med efterfølgende indflytning primo 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Tillæg 1 til lokalplan 364, To boligområder ved Kalkværksvej og Svalevej i Mønsted gælder for området.
Bilag

Sagsid.: 22/303

Resume

Boligselskabet Viborg Amt søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre afdeling 922, 8 almene familieboliger i Sparkær og godkendelse af huslejen for første driftsår. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg Amts køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 8 almene familieboliger i afdeling 922, beliggende på Billingevej i Sparkær med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 16.396.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.640.000 kr. til konto ”Afdeling 922, Billingevej, Sparkær” med rådighedsbeløb i 2022, finansieret jf. sagsfremstillingen,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 925 kr./m²/år.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Boligselskabet Viborg Amts køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg Amt til opførelse af 8 almene familieboliger i afdeling 922, beliggende på Billingevej i Sparkær med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 16.396.000 kr.,
 
3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapital på 1.640.000 kr. til konto ”Afdeling 922, Billingevej, Sparkær” med rådighedsbeløb i 2022, finansieret jf. sagsfremstillingen,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommuneregaranti for den lovbestemte del af lånet, og
 
5. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen udgør gennemsnitligt 925 kr./m²/år.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillede til den videre budgetlægning på mødet den 17. juni 2020 (Link til sag nr. 34 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2020) at reservere en kvote til 4 almene familieboliger i Sparkær. Der blev ligeledes reserveret et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til kommunal grundkapital.
 
Byrådet indstillede til den videre budgetlægning på mødet den 22. juni 2021 (Link til sag nr. 40 i byrådet den 22. juni 2021) at reservere en kvote til 4 almene familieboliger i Sparkær. Der blev ligeledes reserveret et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til kommunal grundkapital.
 
Samlet er der dermed godkendt kvote til i alt 8 familieboliger i Sparkær og reserveret et rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. (2 x 800.000 kr.) til kommunal grundkapital.
 
Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2021 at forlænge tidsfristen for skema A i forbindelse med udmøntning af kvoter for budget 2021 (link til sag nr. 25 i Byrådet den 10. november 2021). Kvoten til de 4 boliger i budget 2021 er omfattet af ovennævnte fristforlængelse.
 

Inddragelse og høring

intet.
 

Beskrivelse

Grundkøb
De 8 boliger skal opføres på to grundstykker, beliggende Billingevej 19 og 21 i Sparkær (matr.nr. 9bm og 9bn, Sparkær By, Nr. Borris), med et samlet areal på 3.957 m².
 
Boligselskabets repræsentantskab har godkendt, at man køber grundstykkerne af Viborg Kommune. Købet sker med forbehold for, at byrådet kan godkende købet.
 
Den samlede købesum er 1.187.500 kr. inkl. moms. ekskl. tilslutningsafgifter for kloak, el, vand og varme.
 
Boligselskabet forventer, at man i forbindelse med indgivelse af byggetilladelse vil ansøge bygningsmyndigheden (Viborg Kommune) om sammenlægning af grundstykkerne.
 
Projektet
Boligselskabet Viborg Amts afdeling 922 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 8 familieboliger beliggende på Billingevej i Sparkær.
 
Byggeriet opføres med fire dobbelthuse med et samlet boligareal på 784 m². Boligerne bliver med tre- eller fire værelser med en gennemsnitsstørrelse på 98 m² (85 m² - 105 m²). Boligselskabet etablerer skure i forbindelse med hver bolig og parkeringspladserne bliver etableret som fællesparkering.
 
Facaderne bliver opført med skalmur af teglsten og tagkonstruktionen bliver sadeltag med betontagsten. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Særlige vilkår
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2018 (Link til sag nr. 14 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10 oktober 2018), at stille særlige vilkår om at 10 % af boliger i nye
projektet skal opfylde Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at de vil opføre 1 bolig i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.
 
Derudover blev det også besluttet, at alle almene projekter skal screenes i henhold til Viborg Kommunes Arkitekturpolitik.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: (784 m² x 17.280 kr./m²) + (8 boliger * 356.020 kr./bolig) = 16.396.000 kr.
 
Boligselskabet Viborg Amt har afsat 50.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.
 
Anskaffelsessummen på 16.396.000 kr. inklusive indeksering af entreprisesummen holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum (16.396.000 kr. – 50.000 kr. = 16.346.000 kr.) og et tilsagn er dermed muligt. Anlægsøkonomiens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
Beboerindskud (2 %)
    328.000 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)
  1.640.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.428.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
16.396.000 kr.
 
Det fremgår af finansieringen, at den kommunale grundkapital udgør 10 %, svarende til 1.640.000 kr., idet boligerne gennemsnitlig er 98 m². Den beregnede grundkapital er 40.000 kr. over det afsatte rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. (1.640.000 – 1.600.000 kr.).
 
Da staten hvert år indekserer maksimumsbeløbet for alment byggeri, betyder det, som i denne ansøgning, at anskaffelsessummen kan blive forøget mellem årene.
 
Stigningen på de 40.000 kr. i grundkapitalen kan finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje på 500.000 kr. til indeksering mellem årene. På sigt kan der evt. laves en løsning, så kommunens budget til grundkapital også indekseres. Det vil i givet fald ske i forbindelse med budgetlægningen 2024-2027.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen regaranterer staten for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Långiver har beregnet en foreløbig garantiprocent til 68,47 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 9.879.000 kr. (68,47 % af 14.428.000 kr.).
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 925 kr./m² for første driftsår.
Boligselskabet har differentieret huslejen ved at alle lejemål betaler en basisudgift og først derefter beregnes der m²-leje. Det betyder at den årlige leje/m² bliver dyrere for de mindste boliger og billigere for de større boliger. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4
 
Til sammenligning blev Boligselskabet Viborg Amts seneste boliger i Ravnstrup godkendt med et gennemsnitligt huslejeniveau på 774 kr./m²/år.
 
Lejeledighed
Billingevej er beliggende i Sparkær, hvor der er to ledige almene boliger. Oversigt over almene boliger i Sparkær fremgår af bilag nr. 5.
 
Pr. 1. september 2022 er ledighedsprocenten for almene boliger i Viborg Kommune som helhed 1,20 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at de forventer at søge om skema B (påbegyndelse af byggeriet) primo 2023 og med efterfølgende indflytning primo 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan nr. 04.B.06.02, Boligområde ved Billingevej i Sparkær gælder for området.
 
Bilag

Sagsid.: 21/26039

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Intet.

Sagsid.: 21/25976

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke ”Godkend”.