You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 14. december 2016 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Ib Bjerregaard, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/58937
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sag om salg til boligselskaber - reservationer - pris og vilkår den 16. november (sag nr. 14). Det blev bl.a. besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget inviterer boligselskaberne til en drøftelse af den fremtidige praksis for reservationer mv.
 
Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen er inviteret til at deltage i mødet i dag kl. 8.30-9.15. De har oplyst, at hhv. direktør Grethe Hassing og direktør Hans Erik Lund kommer til mødet.
 
Sagen blev behandlet på mødet den 16. november 2016 med følgende dagsordenstekst:
 
”SAGSFREMSTILLING
Reservation generelt
Efter den nuværende praksis kan de almene boligselskaber reservere kommunale grunde/storparceller til opførelse af almene boliger. Reservationerne er hidtil inden for kortere tid fulgt op af et køb og byggeri af almene boliger.
 
I dag ser vi tilfælde med reservationer, der lægger beslag på kommunale grunde/storparceller, hvor der kunne være/er interesse for køb fra anden side.
 
På den baggrund kan det overvejes at indføre reservationsregler, som evt. sætter begrænsninger på reservationer.
 
Reservationsadgangen kan f.eks. begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet. Man kan også begrænse yderligere, så f.eks. reservation kun kan gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år. Det senest vedtagne boligprogram fremgår af bilag nr. 1. (Det bemærkes, at der i det nuværende boligprogram ikke altid henvises til en helt bestemt grund, men et område. Det kan dog oftest fastslås nærmere, hvilken grund, der må være tale om).
 
Begrænsning af reservationsadgangen kan kombineres med, at det i forbindelse med boligprogramsagen afklares hvilke grunde, der skal udbydes og hvilke grunde Boligselskaberne skal kunne reservere, og Byrådet kan i forbindelse med vedtagelse af boligprogrammet fastsætte priserne, så man sikrer, at der ikke reserveres grunde, hvor det efterfølgende viser sig, at boligselskaberne ikke kan betale markedsprisen.
 
Reservation, Fristruphøjvej og Asmild Mark
Boligselskabet Viborg har aktuelt reserveret 2 parceller ved Fristruphøjvej, hvor der kan bygges hhv. 6-8 boliger og 8-12 boliger. Byrådet fastsatte priser for disse parceller den 17. juni 2015 (sag nr. 8), men parcellerne blev ikke udbudt p.g.a. Boligselskabets reservation. Disse parceller er ikke med i boligprogrammet. Der er nu forespørgsel på parcellerne fra anden side.
 
Boligselskabet Viborg har også reserveret en storparcel ved Asmild Mark. I det aktuelle boligprogram har Boligselskabet ”kvote” til 26 boliger til denne grund. Boligselskabet er dog ikke i stand til at betale markedsprisen for grunden ved Asmild Mark. Derfor vil boligselskabet gerne bevare muligheden for at udnytte ”kvoten” på Fristruphøjvej i stedet, og derfor vil de gerne bevare reservationen af parcellerne på Fristruphøjvej med henblik på et snarligt køb – f.eks. på Byrådets møde i december. Storparcellen ved Asmild Mark bliver frigjort til salg til anden side og vil snarest kunne prisfastsættes (f.eks. på byrådsmødet i december) og udbydes.
 
Aktuelt er der ikke reserveret andre byggemodnede grunde, men i boligprogrammet er nævnt påtænkte byggerier i Arnbjerg, så de vil være reserveret, når de er byggemodnet.
 
Priser og vilkår
Kommunen må som bekendt ikke sælge grunde til boligselskaber til en pris, der er under markedsprisen.
 
Det er p.t. populært at opføre tæt/lavt byggeri – typisk rækkehuse. Ofte tillader lokalplanerne disse boliger opført i 1½ eller 2 plan. Efter byggelovgivningen kræver dette ikke elevator. Viborg Kommune har dog bestemt, at der ved alle almene boliger skal være elevator, hvis de er på mere end 1 plan (sikre tilgængelighed for handicappede m.fl.). Dette betyder, at boligselskaberne enten får et dyrere byggeri, fordi en elevator i sig selv er en omkostning og herudover optager plads, der ellers kunne være brugt til bolig, eller bliver nødt til at bygge i 1 plan, og derved får plads til færre boliger. Begge situationer gør det vanskeligere eller umuligt at betale en grundpris, som man kan få andre til at betale (markedsprisen).
 
Hvis Byrådet ønsker at reducere dette problem, kan det f.eks. ske ved at:
 1. fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens.

  ”Tjeklisten for tilgængelighed m.v.” er en del af ”Handicappolitikken for Viborg Kommune”. Tjeklisten er udarbejdet i samarbejde med Handicaprådet, der skal inddrages, hvis listen ændres. I givet fald vil der således blive en efterfølgende politisk beslutning herom.
Forvaltningen vil i givet fald primo 2017 forelægge forslag til gennemgang af listen.
 1. benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette.

  Når det i lokalplan er bestemt, at der skal være almene boliger, vil markedsprisen indrette sig herefter.
 
Metoden kræver koordinering af lokalplanarbejdet og ”kvoter” til almene boliger, og der skal planlægges med en forholdsvis lang tidshorisont. Dette bevirker også, at metoden ikke er særligt fleksibel.
Alternativet til de ovennævnte tiltag kan eksempelvis være at udbyde alle grunde/storparceller og henvise boligselskaberne til at købe de grunde/storparceller, som andre ikke har budt højere på – med risiko for, at de ender med slet ikke at få købt grunde, hvilket så også betyder, at der ikke bliver opført de almene boliger, som er forudsat i boligprogrammet.
 
BILAG
1        Åben   Boligprogram 2016    402382/16
 
 
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,
 
om der skal indføres reservationsregler for almene boligselskaber, som sætter begrænsninger på reservationer,
 
og i givet fald
 
om reservationsadgangen skal begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet, eller
 
om reservationsadgangen skal begrænses til kun at gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år, eller
 
om reservationsadgangen skal begrænses på anden måde.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
om Boligselskabet Viborg kan bevare reservationen af parcellerne på Fristruphøjvej med henblik på et snarligt køb.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,
 
om alle grunde/storparceller skal udbydes og sælges til højestbydende, eller
 
om der skal gennemføres tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris,
 
og i givet fald
 
om Kommunen skal overveje og undersøge mulighederne for at fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens, eller
 
om Kommunen skal benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette, eller
 
om der skal gennemføres andre tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris.
 
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 16-11-2016
Fraværende: Eva Pinnerup
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at de 2 parceller på Fristruphøjvej udbydes nu, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget inviterer boligselskaberne til en drøftelse af den fremtidige praksis for reservationer mv.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.”
 
Det senest vedtagne boligprogram fremgår af bilag nr. 1.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,
 
om der skal indføres reservationsregler for almene boligselskaber, som sætter begrænsninger på reservationer,
 
og i givet fald
 
om reservationsadgangen skal begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet, eller
 
om reservationsadgangen skal begrænses til kun at gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år, eller
 
om reservationsadgangen skal begrænses på anden måde.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,
 
om alle grunde/storparceller skal udbydes og sælges til højestbydende, eller
 
om der skal gennemføres tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris,
 
og i givet fald
 
om Kommunen skal overveje og undersøge mulighederne for at fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens, eller
 
om Kommunen skal benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette, eller
 
om der skal gennemføres andre tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Forvaltningen udarbejder forslag til ændret praksis for salg til boligselskaber til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsid.: 16/1083
Sagsfremstilling
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr., eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu regnskabsafslutninger på anlæg på Økonomi – og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:
 
                              
Projekt
 
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
 
Køb og salg af ejendomme/arealer:
 
 
 
Køb af Søndersøvej 74, Arnbjerg, Viborg
13.700
13.751
51
Køb af Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg (tidligere Landsret)
14.098
14.000
-98
Byplankonkurrence for stationsområdet i Viborg
2.100
2.097
-3
Køb af Klostermarken 16, Viborg (STU)
17.250
17.287
37
Køb af Vinkelvej 20, Viborg (Mercantec)
80.380
80.241
-139
Køb af ejendommen Middagshøjvej 46, Viborg
2.208
2.207
-1
Køb af bygning på Søndermarksvej
2.700
2.716
16
Køb af institutionsejendomme
14.200
14.232
32
Køb af Tinghallen
36.300
36.350
50
Salg af tidl. adm.byg. i Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen
-12.060
-12.020
40
Salg af karreen mellem Latinerskolen og Stillings Gård
-15.034
-14.978
56
Liseborg, salg af grunde
-18.099
-17.983
116
Skaldehøjvej, salg af grunde
-6.613
-6.551
62
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt
 
131.130
 
131.349
 
219
Indstilling
Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsid.: 14/52861
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 3) kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. (tidligere Karup Lufthavn) fra ejerkredsen, hvoraf 6 mio. kr. er udbetalt til lufthavnen efter anmodning i 2016, og de resterende 6 mio. kr. er stillet som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017. Viborg Kommunes andel af de 2 x 6 mio. kr. udgør 2 x 1,2 mio. kr. og er indregnet i budgettet for henholdsvis 2016 og 2017.
 
Lufthavnen har i skrivelse af 1. december 2016 (bilag nr. 1) anmodet om udbetaling af kapitaltilskuddet for 2017 senest 11. januar 2017.
 
En forudsætning for kapitalindskuddet fra kommunerne var, at lufthavnen ultimo 2015 foretog en opfølgning med ejer kommunerne. Byrådet behandlede og godkendte denne opfølgning med status på lufthavnens økonomi, passagertal mv. på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 7).
 
Lufthavnens bestyrelse har på mødet den 23. september 2016 besluttet, at der fremsendes en lignende orientering for 2016 til ejerkommunerne. Orienteringen om opfølgningen på lufthavnens økonomi, passagertal mv. fremgår af bilag nr. 2.
 
Det fremgår af notatet, at det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, at der ikke for nuværende – ud over de allerede bevilgede kapitaludvidelser for 2016 og 2017 – vil være behov for yderligere kapitaludvidelser.
 
Det fremgår ligeledes af notatet, at Danish Air Transports (DAT’s) målsætning om 250.000 passagerer (afgående og ankomne) har et lidt længere tidsperspektiv end først antaget. Forventningerne er nu færre passagerer i 2016 og 2017 end forudsat i budgettet for 2016, men med udgangspunkt i den igangværende udviklingsproces forventes passagerantallet i løbet af 2018 at udgøre de 250.000.
 
De ændrede passagertal betyder også, at budgetterne er justeret, så der nu budgetteres med et underskud på ca. 5 mio. kr. for 2016 og ca. 2 mio. kr. for 2017. Derefter vurderes lufthavnens økonomi til at være i en positiv udvikling, og i udkastet til årsbudgettet for 2017 forventes der overskud i overslagsåret 2018.
 
Lufthavnens økonomi mv. yderligere belyst i form af forventet regnskab 2016 / faktisk regnskab pr. 31. oktober 2016 (bilag nr. 3), udkast til årsbudget 2017-2020 (bilag nr. 4) samt passagerstatistik pr. 31. oktober 2016 (afgående indenrigspassagerer) (bilag nr. 5).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune tager Midtjylland Lufthavns opfølgning på underskudsgaranti (kapitaludvidelse) i 2016 og 2017 til efterretning, og
 
at udbetaling af kapitaludvidelsen for 2017 på 1,2 mio. kr. godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/267
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Mødelisten blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/39961
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede i Udviklingsplan 2015, at der skulle udarbejdes en masterplan for at sikre langsigtet byudvikling omkring Viborg by.
 
Byrådet godkendte den 31. august 2016 (sag nr. 7) forslag til kommuneplantillæg nr. 52. Forslaget har været i offentlig høring fra den 8. september til den 2. november 2016.
 
Byrådet besluttede på samme møde (sag nr. 8) at igangsætte en helhedsplan for et fremtidigt byudviklingsområde øst for Viborg, Taphede.
 
Kommuneplantillægget fremgår af bilag nr. 1. Ændringsforslag er fremhævet med rødt.
 
Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025
Planforslaget afrunder planlægningen i Viborg Vestby og foreslår, at der på sigt etableres en ny bydel øst for Viborg by, Taphede.
 
I forslaget indgår:
 • 72 hektar til erhverv og 12 hektar til boligformål i Viborg Vestby
 • 153 hektar til boligformål udtages i Viborg Vestby pga. høj grundvandsstand
 • 191 hektar som perspektivområde i Viborg Øst (Taphede).
 
En del af arealerne i Viborg Vestby var tidligere omfattet af Statens vejreservation til at forlægge rute 26.
 
Taphede har været udlagt som perspektivområde i kommuneplanen siden 2009, men området er udvidet fra 125 til 191 hektar (bl.a. med arealer nord for Randersvej)
 
Viborg Naturpark indarbejdes som en del af retningslinje 1 i kommuneplanen for Viborg Østby. Det er et krav, at naturparken skal være en del af kommuneplanen, hvis den skal optages i Friluftsrådets mærkningsordning som Dansk Naturpark.
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 14 høringssvar til planforslaget, heraf 1 høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening efter høringsperioden. Høringssvarene ses i bilag nr. 2.
 
Der blev holdt orienteringsmøde for beboere i Vestbyen den 29. september 2016. På mødet var der en kort debat om grønne områder og tidshorisont for evt. nye erhvervsområder, se bilag nr. 3.
 
Orienteringsmøde for beboere i Østbyen afholdes først, når der foreligger skitser til helhedsplan for Taphede.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til høringssvarene.
 
Der er 4 høringssvar til Vestbyen, 11 til Østbyen og 2 til andre områder (Koldingvej 162 og Overlund Skole).
 
Østbyen
Hovedparten af bemærkningerne til Østbyen handler om proces/ønske om inddragelse, trafik og bekymring for hensyn til natur. Enkelte er imod byudvikling på Taphede, mens én ansøger ønsker en større del af ejendommen inddraget.
 
Forvaltningen har haft en dialog med Erhvervsstyrelsen, som har ønsket en redegørelse for behovet for arealudlæg og påpeget, at der ikke må være retningslinjer for perspektivområder.
 
Forvaltningen foreslår, at Byrådet accepterer Erhvervsstyrelsens krav om, at der skal redegøres for behov, før der kan udlægges konkrete arealer, og at der ikke indarbejdes retningslinje om perspektivområdet ved Taphede.
 
På baggrund af denne dialog har Erhvervsstyrelsen ikke nedlagt veto mod planen.
 
Vestbyen
Bemærkninger til Vestbyen handler om behovet for nye erhvervsarealer, hensyn til statslige interesser (vejstøj og jernbane) samt et beboerønske om at bevare et grønt område.
 
Mange af bemærkningerne er hensyn, der vil blive indarbejdet eller taget stilling til i den efterfølgende detailplanlægning. Forvaltningens forslag til ændringer fremgår af bilag nr. 1 med rødt.
 
Øvrige
Ændringsforslag til andre områder (Koldingvej 162 og Overlund Skole) behandles i forbindelse med revision af kommuneplanen – se særskilt sag til mødet i dag.
 
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at vedtage planforslaget.
 
Hvis der kommer ønske om at etablere erhverv øst for Hestdalvej (rammeområde VIBV.E1.03_T52) kan det blive aktuelt at flytte Vestermarkens boldbaner til ny placering.
 
I Vestbyen indgår en stiforbindelse til Ravnstrup på et nedlagt jernbanetracé. Planlægningen medfører ikke krav om etableringshorisont, men tager hensyn til mulig etablering.
 
For områderne både i Vestbyen og Taphede vil der være udgifter til infrastruktur og eventuelt byggemodning, når områderne skal forberedes til bebyggelse.
 
Der skal endvidere tages stilling til serviceniveau (skoler/institutioner/idrætsfaciliteter) i Taphede.
 
Undersøgelser
Der er gennemført indledende undersøgelser af arkæologiske forhold og jordbundsforhold i Taphede.
 
Umiddelbart er der ikke fundet væsentlige nye arkæologiske fortidsminder, som der skal tages hensyn til i planlægningen, ud over en fredet gravhøj midt i området. De øvrige gravhøje i området er enten overpløjede/ødelagt af dyrkning eller plyndrede. Der er spredt bebyggelse fra bronzealderen, som normalt udgraves i takt med byggemodning. Nord for Randersvej er fundet rester af en fladmarksgrav fra yngre stenalder.
 
Jordbundens sammensætning har betydning for, i hvilket omfang overfladevand kan håndteres lokalt. Jorden i Taphede består generelt af moræneler med begrænset nedsivningsevne samt enkelte sandede områder, særligt den sydlige del af området indeholder lerlag i de øverste 1-1,5 meters dybde. Grundvandsspejlet ligger generelt dybt, bortset fra enkelte steder, hvor terrænet falder langs Randersvej og ved en sidedal til Spangsdal. Forvaltningen arbejder videre med en strategi for håndtering af overfladevand.
 
Rapporterne fra undersøgelserne vil blive offentliggjort, så bl.a. lodsejere i Taphede kan få indblik i resultaterne. Forvaltningen forventer i den forbindelse at oprette en ny hjemmeside www.viborg.dk/taphede snarest.
 
Konsulent
Forvaltningen har valgt C.F. Møller som konsulent til at hjælpe med opgaven at lave helhedsplanen for Taphede. Firmaet er valgt på baggrund af 6 kvalificerede tilbud fra Cowi, Møller & Grønborg, CFBO, C.F. Møller, Arkitema og SLA Arktitekter.
 
Styrken i C.F. Møllers tilbud var fokus på både produkt og proces med afsæt i en markedsorienteret analyse. Sadolin og Albæk og MOE er underrådgivere på opgaven.
 
Tidsplan
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 forventes præsenteret en analyse af potentialer for Taphede som grundlag for helhedsplanen.
 
Et forslag til helhedsplan forventes i høring medio 2017 med henblik på vedtagelse ultimo 2017.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at planforslaget vedtages endeligt med de i bilag nr. 1 nævnte ændringer, og
 
at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Torsten Nielsen og Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 16/28484
Sagsfremstilling
 
Der har i perioden fra den 27. april til den 25. maj 2016 været afholdt fordebat. Byrådet behandlede alle bemærkninger fra fordebatten, indkomne ansøgninger siden sidste kommuneplan samt forvaltningens forslag til ændringer til kommuneplanen på møde d. 26. oktober 2016 (sag nr. 21).
 
Der er modtaget en ansøgning den 31. oktober 2016 (bilag nr. 1) om ændring af kommuneplanen således, at der udlægges et nyt byudviklingsområde på ejendommen Koldingvej 162 tæt ved Viborg Rideskole. Forvaltningen foreslår, at arealudlægget afventer stillingtagen, indtil der eventuelt udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for et fremtidigt nyt boligområde ved Hald Ege/Nonbo. For dette område arbejdes der p.t. på at finde en mulig vejadgang, idet området ikke kan betjenes fra Hald Ege siden. Vejadgangen vil evt. kunne etableres hen over ejendommen Koldingvej 162 frem til Egeskovvej.
 
Forslag til Kommuneplan 2017-2029
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet som en digital plan. Planen kan ses i kladdeversion her. Forslaget fremgår af bilag nr. 2 i en pdf-version.
 
Revisionen har karakter af en justering af gældende kommuneplan, herunder en opdatering af de data, der ligger til grund for retningslinjer om byerne og detailhandel. De kommuneplantillæg, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025, er indarbejdet i Forslag til kommuneplan 2017-2029.
 
Der er foretaget redaktionelle rettelser af teksten i ramme-afsnittet således, at ”rammer for lokalplanlægningen” for de enkelte områder er blevet lettere at forstå.
 
En liste over rettelser/ændringer jf. Byrådets beslutning af 26. oktober 2016 ses i bilag nr. 3.
 
Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er screenet i forhold til ændringer og disses påvirkninger på miljøet i henhold til Miljøvurderingsloven. Der er udarbejdet en miljørapport for de ændringer, som ved screeningen er vurderet til at kunne påvirke miljøet. Miljørapporten omhandler på den baggrund Kommuneplanforslagets udlæg af nye potentielle vådområder. Miljørapporten fremgår af bilag nr. 4.
 
Offentlig høring
Forvaltningen foreslår, at Forslag til Kommuneplan 2017-2029 sendes i 8 ugers høring fra medio januar 2017. Det foreslås, at der ikke afholdes borgermøde, idet revisionen har karakter af en justering og ikke direkte berører borgere. De borgere, der har afgivet høringssvar i fordebatten vil blive orienteret direkte.
 
Tidsplanen for det videre arbejde foreslås at være:
Offentlig høring                                                             medio januar 2017 til medio marts 2017
Behandling af høringssvar                                             april-maj 2017
Endelig vedtagelse                                                        juni    2017
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Forslag til Kommuneplan 2017-2029 sendes i 8 ugers offentlig høring fra medio januar 2017 til medio marts 2017,
 
at Miljørapporten godkendes og offentliggøres sammen med Forslag til Kommuneplan 2017-2029,
 
at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden, og
 
at ansøgningen vedr. nyt byudviklingsområde på Koldingvej 162 afventer et fremtidig tillæg til kommuneplanen om byudvikling ved Hald Ege
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Torsten Nielsen, Nina Hygum og Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.
 
Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.
 
Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 
Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.
 
Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 
 
Af bilag nr. 1 fremgår således en oversigt over de i alt 3 medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 4. november – 30. november 2016.
 
Indsamlingen af medarbejderforslag evalueres på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 4. november – 30. november 2016 til efterretning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 4. november – 30. november 2016 blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/31118
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.
 
Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.
 
De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.
 
Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
 
Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.
 
Af bilag nr. 1 fremgår således et medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.
 
Ud fra oversigten beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvorvidt det indkomne forslag giver anledning til, at der skal udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at det indkomne forslag ikke giver anledning til, at der udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/52241
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 18. juni 2014 (sag nr. 27), at ophæve det tidligere udstedte påbud til jagt- og fiskeributikken JAFI A/S om lovliggørelse af butikkens placering.
 
 
Statsforvaltningen fastslog ved udtalelse af 1. juni 2016, at denne byrådsbeslutning ikke var lovlig.
 
Sagen blev senest behandlet af Byrådet den 26. oktober 2016 (sag nr. 5), hvor Byrådet traf beslutning om:
 
”at Forvaltningen igangsætter proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 om tilbagekaldelse af påbud samt med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 at udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A,
 
at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, og
 
at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen godkendes.”
 
I forlængelse af det af Byrådet fremsendte brev til Statsforvaltningen, som indeholdt en kort redegørelse for, hvordan Viborg Kommune agter at sikre en lovliggørelse af JAFI A/S, har Viborg Kommune modtaget svar fra Statsforvaltningen af 23. november 2016 (jf. bilag nr. 1).
 
Statsforvaltningen oplyser i brevet, at man ikke har bemærkninger til, at Kommunen agter at fastsætte fristen for JAFI til at efterkomme påbuddet til den 1. maj 2017. Samtidigt anmodes Viborg Kommune om at orientere Statsforvaltningen om, hvorvidt der sker en fysisk eller retlig lovliggørelse af detailhandelsbutikken i sagen.
 
Efter Byrådets beslutning den 26. oktober 2016, blev der i overensstemmelse med partshøringsreglerne den 4. november 2016 fremsendt varsel til JAFI A/S om det påtænkte påbud mv., jf. bilag nr. 2.
 
Viborg Kommune har herefter den 25. november 2016 modtaget bemærkninger til det varslede påbud fra advokatfirmaet Bech-Bruun på vegne af JAFI A/S jf. bilag nr. 3.
 
Det fremgår af bemærkningerne, at Viborg Kommune anmodes om at overveje, hvorvidt Byrådets beslutning af 18. juni 2014 kan blive stående som gyldig. Advokatfirmaet Bech-Bruun stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om der foreligger myndighedspassivitet. Herudover henvises til, at JAFI A/S har været i god tro ved etableringen af detailhandelsbutikken som følge af oplysninger modtaget fra den daværende udlejer af ejendommen.
 
Advokatfirmaet Bech-Bruun gør endvidere gældende, at såfremt Viborg Kommune agter at udstede påbuddet, bør fristen herfor forlænges til minimum den 1. september 2017. Som begrundelse for udskydelse af fristen henvises der til, at det forventede lovforslag om ændring af planloven, som skulle muliggøre en retlig lovliggørelse, endnu ikke er fremsat i folketinget.
 
Forvaltningen har fra advokat Anne Sophie Vilsbøll fra advokatfirmaet Horten indhentet et supplerende notat med en vurdering af bemærkningerne fra JAFI´s advokat jf. bilag nr. 4.
 
Blandt andet med henvisning til indholdet af det af samme advokat tidligere udarbejdede notat - bilag nr. 4 ved sagens behandling på Byrådsmødet den 26. oktober 2016 (sag nr. 5) – fremgår det af advokatfirmaet Hortens notat, at de ikke er enige i advokatfirmaet Bech-Bruuns vurderinger af spørgsmålene om myndighedspassivitet og god tro. Advokatfirmaet Horten finder således ikke, at Viborg Kommune i forbindelse med sagens hidtidige behandling har udvist myndighedspassivitet. Firmaet understreger, at oplysninger, som JAFI måtte have modtaget fra den tidligere udlejer, ikke kan have betydning for JAFI´s gode tro, da JAFI selv er ansvarlig for, at forretningens aktiviteter er lovlige efter gældende ret, herunder plangrundlaget.
 
Sammenfattende er det advokatfirmaet Hortens anbefaling, at Viborg Kommune fastholder det varslede påbud overfor JAFI A/S.
 
I forhold til en forlængelse af fristen fremgår det af notatet, at det bør overvejes, om en fristforlængelse vil kunne anses for myndighedspassivitet og dermed afskære Viborg Kommune fra på et senere tidspunkt at håndhæve påbuddet om fysisk lovliggørelse, hvis dette måtte blive aktuelt. Med henvisning til usikkerheden omkring udsigterne for ændringen af planloven er det imidlertid advokatfirmaet Hortens vurdering, at dette ikke er tilfældet, og at Viborg Kommune derfor godt kan vælge at udsætte fristen til den 1. september 2017.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådets beslutning af 26. oktober 2016 om udstedelse af påbud mv. fastholdes, dog således at fristen 1. maj 2017 ændres til 1. september 2017, og
 
at Statsforvaltningen som konsekvens heraf underrettes om den ændrede påbudsfrist.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådets beslutning af 26. oktober 2016 om udstedelse af påbud mv. fastholdes, med uændret frist den 1. maj 2017 for efterkommelse af påbuddet.
Bilag

Sagsid.: 15/69255
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede sagen om Viborg Sport & Event på mødet 16. december 2015 (sag nr. 36) og på samme byrådsmøde besluttede Byrådet, at Viborg Kommune køber ejendommen ”Tinghallen” på Tingvej i Viborg (sag nr. 51).
 
Til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2016 var udarbejdet orienteringssag (sag nr. 16). Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
I forbindelse med behandlingen af sagen 16. december 2015 besluttede Byrådet følgende i forhold til Kommunens køb af Tinghallen, under forudsætning af Tinghallens godkendelse:
 
”at Viborg Kommune køber Tinghallen for 36.000.000 kr. med overtagelse den 31. december 2015 og på de vilkår i øvrigt, som fremgår af sagsfremstillingen, 
 
at Viborg Kommune afholder udgiften til tinglysning på 300.000 kr.,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.300.000 kr. til kontoen ”Køb af Tinghallen” med rådighedsbeløb i 2015,
 
at udgiften på 36.300.000 kr. i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen,
 
at likviditetsoverskuddet i Tinghallen A/S på de ca. 9 mio. bruges til projektet, og
 
at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.”
 
Hvad angår skitseforslag til et samlet program vedr. Viborg Sport & Event besluttede Byrådet følgende:
 
”at Programudvalgets forslag som beskrevet i sagsfremstillingen med bilag godkendes, idet endelig udformning af foyer dog afventer afklaring af eventuel etablering af hotel, 
 
at Forvaltningen udarbejder et notat om størrelsen af de forøgede driftsudgifter ved forslagets vejføring (øst om Tinghallen) samt udgiften til vejunderføring som alternativ til vejføringen i forslaget, idet Tingpladsen skal holdes fri for gennemkørende trafik,
 
at Programudvalget videreføres som projektstyregruppe,
 
at der i den videre proces inddrages interessenter i området, og
 
at sagen genoptages, når der foreligger endelige projektforslag, hvor Viborg Kommune bidrager med finansiering, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.”
 
Der er på dette grundlag arbejdet videre med projektet, idet interessenter og herunder private erhvervsdrivende i området, har været inddraget i drøftelserne med henblik på at udvikle og forbedre det samlede projekt, således at det oprindelige, fuldt kommunalt finansierede projekt nu suppleres med forslag til udvidelser, der er 100% privat finansierede.
 
Drøftelserne har især koncentreret sig om følgende:
 
 • Etablering og drift af evt. hotelbyggeri i forbindelse med projektet. Her har Forvaltningen udover de oplagte interessenter også foretaget sonderinger, der rækker bredere ud rent geografisk
 • Udvidelse af Fotorama med yderligere en sal
 • Alternativ placering af ny foyer, parallelt med Tingvej i stedet for på tværs. Dette giver mulighed for at koble projektet sammen med Fotoramas nuværende foyer
 • Alternativ placering af Paletten i form af mulig sammenbygning mellem Tinghallen, Paletten og Fotorama, hvorved nuværende vej mellem Tinghallen og Fotorama lukkes for gennemkørende trafik
 • Interessenternes fremførte ønsker til alternativ vejløsning
 
I forhold til de anførte punkter kan oplyses, at der har været en række meget langstrakte, men positive drøftelser og forhandlinger med interessenterne i projektet, og der foreligger på den baggrund nu to nye forslag for en samlet løsning for projektet. Programudvalget har på sit møde 2. december 2016 behandlet disse og valgt at fremsende det ene forslag – kaldet Model 2 – til videre politisk behandling.
 
Det langstrakte, men positive forløb, har resulteret i, at Forvaltningen herudover foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ’Bankocenter-grunden’, som Viborg Kommune erhvervede sig i forbindelse med det samlede køb af Tinghallen, snarest sættes i udbud med henblik på salg med udelukkende ét formål: Etablering af nyt kultur- og konferencehotel. I så fald foreslås det samtidig, at ny foyer etableres parallelt med Tingvej og forbinder nyt hotelbyggeri med Tinghallen, ny Paletten og Fotorama.
 
Såfremt ny foyer placeres langs med Tingvej i stedet for på tværs, kan ny bygning til Paletten ikke længere placeres ’midt på’ Tingvej, idet der her ikke længere vil være en foyer, som spillestedsbygningen kan kobles på. Forslag til ny placering er derfor drøftet med Palettens bestyrelse og behandlet på ekstraordinær generalforsamling. Begge har tilkendegivet, at Paletten –såfremt foyeren ændres som beskrevet - accepterer en løsning, hvor salen til spillested, koncerter m.v. placeres på arealet mellem Tinghallen og Fotorama og med en række fælles faciliteter sammen med Tinghallen.
 
I de to nye projektforslag fastholdes i form af en ny gangbro den ønskede forbindelse mellem Tinghallen og Lounge i Stadionbygningen, som Tinghallen A/S har lejet og er indstillet på enten selv at renovere eller lade udlejer renovere, dvs. uden udgift for Viborg Kommune. Den skitserede gangbro er alene en skitse og er ligesom det samlede tegningsmateriale ikke udtryk for den endelige udformning.
 
De to skitseforslag beskriver alternative vejløsninger og giver begge mulighed for gennemkørende trafik på Tingvej, som dog af hensyn til trafiksikkerhed reduceres i både mængde og hastighed pga. særlig belægning og mulighed for kortvarige stop for gennemkørsel, f.eks. ved events og store publikumsmængder. Der er dels et forslag, hvor det nuværende vejforløb fastholdes, hvilket reducerer Tinghallens mulighed for udvidelse af foyer-kapacitet i stueplan, og dels et forslag, hvor vejen føres ind over torvet mellem Stadion og Tinghallen, hvorved Tinghallens foyerkapacitet i stueplan kan udvides som ønsket. De to forslag er beskrevet i bilag nr. 1 som hhv. Model 1 og Model 2.
Programudvalget indstiller alene Model 2 til videre politisk behandling.
 
Såfremt udbud af ’Bankocenter-grunden’ medfører tilsagn om etablering af nyt hotel medfører det, at Bankocentret skal opsiges fra det nuværende lejemål og flytte og sikkert reetablere sig andet centralt sted i Viborg by. Forvaltningen har tidligere sammen med Tinghallen drøftet dette indledningsvist med Bankocentrets bestyrelse, som altså er orienteret om et muligt kommende udbud og salg af ’Bankocenter-grunden’, og som allerede har igangsat indledende sonderinger af muligt nyt lejemål.
Indstilling
På baggrund af Projektstyregruppens anbefaling, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den i sagen beskrevne Model 2 med fortsat trafik på Tingvej indgår i det videre arbejde med projektet sammen med den model, som blev godkendt til at indgå i det videre forløb i forbindelse med Byrådets behandling af sagen på mødet 16. december 2015, sag nr. 36,
 
at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for Viborg Sport & Event,
 
at der snarest igangsættes udarbejdelse af materiale med henblik på politisk behandling af udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende Bankocenter er placeret, og
 
at Bankocentrets bestyrelse orienteres om ovennævnte beslutning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den i sagen beskrevne Model 2 med fortsat trafik på Tingvej indgår i det videre arbejde med projektet sammen med den model, som blev godkendt til at indgå i det videre forløb i forbindelse med
Byrådets behandling af sagen på mødet 16. december 2015, sag nr. 36,
 
at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for Viborg Sport & Event,
 
at der med henblik på politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i januar 2017 udarbejdes forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende Bankocenter er placeret, og
 
at Bankocentrets bestyrelse orienteres om ovennævnte beslutning.
Bilag

Sagsid.: 16/32888
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. oktober 2016 med følgende dagsordenstekst og beslutning:
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 7) kommissorium for centralisering af dele af administrationen på dagtilbud og skoler. Med centraliseringen skal der realiseres effektiviseringer på 3,7 mio. kr.: 1,3 mio. kr. på dagtilbud og 2,4 mio.kr. på skoler. Beslutningen blev truffet på baggrund af KLK-rapporten, som blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 11. maj 2016 (sag nr. 1).
 
I rapporten konkluderes blandt andet følgende:
Endvidere er det KLK’s vurdering, at der kan realiseres et økonomisk potentiale på 1,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet ved at samle og professionalisere administrationen. For at sikre en sammenhæng i administrationen på dagtilbudsområdet bør samlingen af administrationen ses både i sammenhæng med administrationen på skoleområdet og med den del af administrationen på dagtilbudsområdet, som i dag foregår centralt i Børn & Unges sekretariat.
 
I budgetforliget den 2. september 2016 indgår endvidere at:
Der igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. Og forbliver på skoleområdet.”
 
På baggrund af kommissoriet er der nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler samt fra Økonomi- og Personalestaben, som har kortlagt de administrative opgaver i skoler og dagtilbud og estimeret deres tidsforbrug. På baggrund heraf har projektgruppen udarbejdet modeller for, hvordan de administrative opgaver kan løses decentralt/centralt, således at den vedtagne besparelse på 3,7 mio. kr. kan realiseres. Modellerne fremgår af bilag nr. 1. I projektgruppen indgik ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler og repræsentanter for Økonomi- og Personalestaben. Chefgruppen i B&U har fungeret som styregruppe.
 
Et vigtigt opmærksomhedspunkt i arbejdet med at kortlægge de administrative opgaver og estimere det tilhørende ressourceforbrug har været, at der for begge områder skal sikres en organisering af den administrative opgaveløsning, så den bedst understøtter de pædagogiske og didaktiske kerneopgaver.
 
Det nuværende udgangspunkt for løsningen af administrative opgaver i dagtilbud og skoler er forskelligt. Dagtilbud er organiseret semi-centraliseret i fem områder, mens de 27 skoler er organiseret decentralt, og hver især varetager deres administrative opgaver.
 
Hvor de administrative opgaver på dagtilbud allerede i dag er fysisk adskilt fra arbejdet i børnehusene, har det på skoleområdet været nødvendigt at tage stilling til, hvilke opgaver der med fordel kan fjernes fra det daglige arbejde på skolerne. Dette er angivet i forbindelse med opgavelisten i bilag nr. 2.
 
I KLK-rapporten er det anført, at centraliseringen af administration bør ses i sammenhæng med de opgaver, som Sekretariatet løser for dagtilbud. Disse opgaver er beskrevet i bilag nr. 3.
 
Med hensyn til organiseringen af opgaveløsningen besluttede Økonomi- og erhvervsudvalget på mødet den 8. juni, at der skal indgå en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler. Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i dag beslutter, hvilken af de følgende seks modeller for opgaveløsningen, der skal arbejdes videre med. Der er foretaget en vurdering af, hvordan de forskellige modeller kan gennemføres. Modellerne er herunder oplistet i forhold til, hvor effektiviseringspotentialet vurderes lettest at realisere, med det letteste først. Fordele og ulemper ved modellerne er beskrevet i bilag nr. 1.
 
1. Samling i Sekretariatet og netværksdannelse på skolerne
2. Samling i Sekretariatet
3.a Samling på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne
3.aa Samling på områdekontorerne
3.b Samling og specialisering på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne
3.bb Samling og specialisering på områdekontorerne
 
På skoleområdet anslås det, at der i dag bruges cirka otte årsværk til at løse de opgaver, som arbejdsgruppen vurderer kan centraliseres. Det anslås, at en centralisering af disse opgaver som beskrevet i model 1 og 2 vil betyde en effektivisering på cirka to årsværk svarende til 0,8 mio.kr. Derudover skønnes det, at der bruges ca. 55 årsværk på at løse de arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen vurderer løses mest effektivt decentralt på skolerne. På den baggrund vurderes det, at besparelsen ikke kan realiseres udelukkende ved at samle opgaverne, men at der også må effektiviseres decentralt svarende til cirka fire årsværk (1,6 mio.kr.).
 
På dagtilbud løses de administrative opgaver af cirka otte årsværk. Det forventes, at en centralisering som i model 1 og 2 kan medføre den vedtagne effektivisering på 1,3 mio.kr. svarende til cirka tre årsværk.
 
Fælles-MED B&U har på sit møde den 20. september 2016 drøftet sagen, og medarbejderrepræsentanterne udtaler:
 • ”Opmærksomhed på, at der er rigtigt meget personale involveret i processen.
 • Mangler der en administrativ medarbejder på en skole, vil andre medarbejdergrupper skulle løse nogle administrative opgaver, da alle administrative opgaver ikke kan flyttes fra skolen.
 • God idé at centralisere på Dagtilbudsområdet. Opnår stærkere fagligt fællesskab.  Opbakning til KLK-rapportens anbefalinger på Dagtilbudsområdet for at realisere besparelsen på 1,3 mio.kr.
 • Der går kultur tabt ved at centralisere.
 • Udfordring at få plads på Rådhusets 3. etage til flere medarbejdere.”            
 
På dagens møde indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger modellen for, hvordan løsningen af de administrative opgaver skal organiseres. Inden modellen kan implementeres, og de nødvendige personalereduktioner kan iværksættes, skal der blandt andet udarbejdes beskrivelser af arbejdsgange og stillingsindhold. Det forventes ikke, at reduktionen kan realiseres udelukkende ved naturlig afgang og omplacering, og der kan være op til seks måneders opsigelsesvarsel. Gennemførelsen af den ændrede organisering vil derfor få under halvårsvirkning i 2017, og reduktionen realiseres indtil modellens ikrafttræden med en rammereduktion, inden der foretages ressourcetildeling til skolerne.
 
I henhold til beslutning ved budgetforliget om yderligere effektiviseringer på administrative opgaver indstilles det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.
 
 
BILAG
1
Åben
Besparelser på administration på dagtilbud og skoler Kortlægning af opgaver og modeller
358585/16
2
Åben
Opgaveliste dagtilbud og skoler
355098/16
3
Åben
Opgaveliste sekretariatet
337932/16
 
 
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilken model for organisering af opgaveløsning, der skal realiseres, og
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.
 
 
BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 12-10-2016
Fraværende: Mads Panny
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at valg af ny model for organisering af opgaveløsning af administrationen på dagtilbud og skoler udsættes og stillingtagen indgår i drøftelserne om fremtidens folkeskole, og
 
at igangsætning af analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver afventer en drøftelse i forligskredsen på baggrund af et statusnotat fra Forvaltningen.”
 
 
Sagen har efterfølgende været drøftet på et møde mellem gruppeformændene.
 
Endvidere er der udarbejdet et statusnotat om igangværende analyser på skoleområdet, der fremgår af bilag nr. 4.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilken model for organisering af opgaveløsning, der skal realiseres, og
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Sagen udsættes med henvisning til de igangværende drøftelser af folkeskoleområdet.
Bilag

Sagsid.: 16/33840
Sagsfremstilling
Det fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”, at arbejdsgivere skal indhente en børneattest, inden der ansættes eller beskæftiges personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres arbejdsopgaver. Kravet om indhentelse af børneattest gælder også personer, der færdes fast blandt børn under 15 år som led i deres arbejdsopgaver. Attesten skal indhentes ved arbejde eller beskæftigelse med karakter af fast tilknytning, altså ikke kun ved fastansættelse, men også ved eksempelvis praktikforløb eller ansættelse med løntilskud.
 
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten adskiller sig derudover fra den private og den offentlige straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe afhænger af lovovertrædelsen og straffen herfor, men minimum er 10 år. Børneattesten er således et vigtigt redskab til beskyttelse af børn og unge.
 
En børneattest dækker kun den tid, som en person har opholdt sig i Danmark. For personer, der har opholdt sig uden for landet, vil det altså ikke altid være muligt at fremskaffe en fyldestgørende børneattest, hvoraf det fremgår, om en potentiel ansat er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år. For at være fyldestgørende ville børneattesten også skulle gøre rede for tiden, hvor personen har opholdt sig uden for Danmark. Problemstillingen gælder alle personer, der har opholdt sig uden for Danmark, herunder danskere, der har været udrejst i en årrække. Selvom attesten vil være mangelfuld, skal den altid indhentes.
 
Indhentelse af en børneattest uden lovovertrædelser er kun ét element i vurderingen af, om man ønsker at beskæftige en konkret person. Ansættelse må altid bero på en samlet og konkret vurdering af, om vedkommende er egnet til at arbejde indenfor området.
 
I henhold til Lov om Forskelsbehandling må en arbejdsgiver ikke, direkte eller indirekte, forskelsbehandle på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. I forbindelse med beskæftigelse af indvandrere og flygtninge må man altså ikke opsætte regler, der direkte eller indirekte forskelsbehandler bestemte nationaliteter eller etniske grupper i forbindelse med ansættelse.
 
I Viborg Kommune er der fokus på at beskæftige flygtninge og indvandrere. Viborg Kommune vil også skulle løfte en del af denne opgave som arbejdsgiver, og børne- og ungeområdet udgør et stort potentielt beskæftigelsesområde. Samtidig vil ansættelse indenfor området kunne give indblik i det danske dagtilbuds- og skolesystem og dermed bidrage yderligere til integration.
 
Folketinget har ved 2. behandling den 19. maj 2016 forkastet et ændringsforslag til Lov om børneattester. I henhold til ændringsforslaget skulle en børneattest indeholde oplysninger for de seneste 10 år for at være gyldig.
 
I 2005 blev det lovpligtigt at indhente børneattester på medarbejdere ansat fra den 1. juli 2005. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan afgøre, om der skal indhentes børneattester på personale ansat før denne dato. Eksempelvis blev det i den tidligere Viborg Kommune besluttet, at der ikke skulle indhentes børneattester på medarbejdere ansat før 1. juli 2005. Før kommunesammenlægningen er der altså ikke taget direkte politisk stilling til mulige problemstillinger i forbindelse med, at der er beskæftiget personer uden børneattest.
 
Flere kommuner overvejer pt., hvordan man skal håndtere beskæftigelse af personer, hvor der ikke kan indhentes en fyldestgørende børneattest, fordi de kun har opholdt sig i landet i kort tid. I Silkeborg Kommune afventes Regeringens og KL´s stillingtagen. I Aarhus Kommune tilbydes kun beskæftigelse på børne- og ungeområdet såvel som i pedel eller gartnerjob, hvor der er mulighed for kontakt med børn og unge, hvis der kan indhentes en fyldestgørende attest. Byrådet i Hedensted har godkendt, at personer uden en fyldestgørende børneattest kan ansættes under nærmere angivne vilkår, herunder at der kan opstilles krav om, at de kun i begrænset omfang kan være alene med børn.
 
Ultimo september 2016 har KL udarbejdet inspirationsmateriale vedrørende børneattester (bilag nr. 1). Materialet indeholder følgende syv opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan kommunen kan tilgodese de beskyttelseshensyn, som ligger bag børneattester:
 
 • Overvej både de muligheder og de udfordringer ansættelse af flygtninge på børn -og ungeområdet kan give i kommunen
 • I skal altid indhente en børneattest, men lad ikke børneattesten stå alene
 • I må ikke stille et absolut krav om, hvor langt børneattesten går tilbage. Der er ikke hjemmel i børneattestloven til at stille krav til, hvor længe en børneattest skal gå tilbage for at være gyldig
 • Iværksæt procedurer, der både sikrer agtpågivenhed og støtter den, der ansættes, f.eks.
  • Screen formelle og uformelle færdigheder på børne- og ungeområdet
  • Instruer praktikanten/den ansatte grundigt og beskriv opgaven tydeligt og overvej en mentor
  • Informer grundigt og kommuniker åbent til forældre og andre om hvem der ansættes i dagtilbud og skoler
 
Som tidligere nævnt gælder kravet om indhentelse af børneattest ved alle former for beskæftigelse med fast tilknytning og dermed også personer i praktik, jobprøvning, fleksjob etc. Jo flere personer der beskæftiges på særlige vilkår, jo vanskeligere vil arbejdet i institutionerne på børne- og ungeområdet blive. Det vil således være en anseelig hæmsko for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, hvis personer uden en fyldestgørende straffeattest ikke kan indgå i arbejdet på samme vilkår som andre medarbejdere og ydermere permanent skal være ledsaget af en kollega. Det kan også overvejes, om det vil have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, at visse medarbejdere ikke kan være alene med børn og unge, og at deres kolleger skal agere ledsagere.
 
Hoved-MED har på sit møde den 14. november 2016 drøftet sagen, og medarbejderrepræsentanterne udtaler:
 
Såfremt der ansættes personer uden fyldestgørende børneattest, hvor der ved ansættelsen anlægges en helhedsvurdering, hvori en børneattest kan indgå suppleret med andre overvejelser, anbefaler medarbejdersiden, at praktikanterne bør fungere på lige fod med øvrige ansatte og der ikke bør gælde særregler for dem.
 
Det bemærkes, at der er identiske problemstillinger for de områder, hvor der ved ansættelsen kræves en straffeattest. Dette indarbejdes i dagsordensteksten. ”
 
Ved ansættelse og beskæftigelse af medarbejdere og studerende ved dagtilbud og botilbud for voksne indhenter ansættelsesmyndigheden straffeattest.

For så vidt angår ansættelse af medarbejdere på ældre/omsorgsområdet er der ikke en generel hjemmel til at kunne indhente en offentlig straffeattest. I forbindelse med ansættelser på ældre/omsorgsområdet vil den person, der ansættes, derfor skulle give samtykke til, at der indhentes en privat straffeattest til Viborg Kommune i forbindelse med ansættelsen.
Endvidere kan den enkelte ansættende leder beslutte, at der i de tilfælde, hvor der indhentes børneattest, også skal indhentes straffeattest.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at personer uden fyldestgørende børneattest kan beskæftiges på områder, hvor der er mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år, og
 
at der udarbejdes retningslinjer, som følger KL’s opmærksomhedspunkter
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de nuværende principper for indhentelse af børneattest og straffeattest fastholdes, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. august 2007, sag nr. 266 (se nyt bilag nr. 2).
Bilag

Sagsid.: 16/52627
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2016 (sag nr. 18), at forlænge de nuværende partnerskabsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg med 1½ år, så de nu løber frem til 30. juni 2018.
 
Baggrunden for forlængelsen er, at situationen og udfordringerne for erhvervsfremme i Viborg Kommune anno 2016 er markant ændret ift. udfordringerne omkring strukturreformen i 2007.
 
Ved at gennemføre et længere udviklingsforløb i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborgegnens Handelsråd skal rammerne for erhvervsfremme i Viborg Kommune i den kommende periode analyseres og beskrives.
 
Det bliver således et nyt byråd, der i sit første arbejdsår får forelagt forslag til nye partnerskabsaftaler, og rammer for erhvervsfremme i Viborg Kommune.
 
Som altid suppleres partnerskabsaftalerne med årlige samarbejdsaftaler med både VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg.
 
Der er udarbejdet forslag til samarbejdsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg, der kan ses som bilag nr. 1 og 2. Der er tale om redaktionelle ændringer og fremskrivninger af den samarbejdsaftale, der er gældende for 2016, så aftalerne nu gælder fra 1. januar 2017 til 30. juni 2018.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalerne med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2018.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at samarbejdsaftalerne med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg godkendes for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2018 med følgende ændringer:
 
I bilag nr. 1, afsnit ”3. Fælles fokus på forbedret infrastruktur” ændres 1. afsnit til:
 
”- I samarbejde med Viborg Kommune og andre interessenter bidrage aktivt til arbejdet med at sikre
forbedret infrastruktur til og omkring Viborg Kommune, herunder en udvidelse og opgradering af A 26 og en ny midtjysk motorvej med linjeføring gennem Viborg kommune”.
Endvidere tilføjes et nyt effektmål om at forundersøgelsen skal følges op af en beslutning om vedtagelse af VVM og igangsætning af selve vejen, og
 
at der indledes drøftelser med erhvervslivet med henblik på etablering af et § 17, stk. 4 udvalg om infrastruktur.
Bilag

Sagsid.: 16/29546
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 24. august 2016 (sag nr. 14), at domænenavnene bjerringbro.dk, fjends.dk, karup.dk, moeldrup.dk og tjele.dk skulle søges afhændet via et udbud.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede desuden, at budgiverne skulle vurderes ud fra følgende kriterier:
 
 • Karakteren af ansøgerens aktiviteter
 • Målgruppen for ansøgerens aktiviteter
 • Den tidsmæssige udstrækning af ansøgerens aktiviteter
 • Formålet med ansøgerens aktiviteter
 • Prisen for domænenavnet
 
Den juridiske vurdering, der ligger til grund for udbuddet er, at Viborg Kommune har lov til at sælge de gamle domænenavne, og at et salg eller udlejning af domænenavnene skal ske til markedspris. Dog har Viborg Kommune efter de kommunalretlige regler lov til at sælge eller udleje et domænenavn under markedsprisen, eventuelt vederlagsfrit, hvis den nye ejer/registrant er en lokal, almennyttig forening eller lignende, som Viborg Kommune lovligt kan yde støtte.
 
Der har i perioden fra den 25. oktober 2016 – 22. november 2016 været afholdt et offentligt udbud. I alt otte virksomheder/foreninger har udvist interesse for udbuddet – heraf har følgende afleveret et bud:
 
 • Karup – Kølvrå Idrætsforening
 • I.B. Medier A/S
 • Bjerringbro Handel
 • Tjele Gods
 • Tjele-Center A/S (Behandlingscenter Tjele)
 
I det følgende gennemgås buddene for de enkelte domæner:
 
Karup.dk
Både Karup – Kølvrå Idrætsforening (KKIK) og I.B. Medier A/S har afleveret bud på karup.dk. Begge budgivere ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit.
 
KKIK er en non-profit forening, der ønsker at lave en Karup-portal for lokalsamfundet.
I.B.Medier ønsker at lade domænet pege over på www.ugeavisenkarup.dk.
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at karup.dk overdrages vederlagsfrit til KKIK. Begrundelsen for denne anbefaling er, at KKIK bedst matcher de ovenstående kriterier.
 
 
Fjends.dk
I.B. Medier har afleveret et bud på fjends.dk. De ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit.
I.B.Medier ønsker at lade domænet pege over på www.fjendsfolkeblad.dk.
 
 
Anbefaling:
Det anbefales, at fjends.dk overdrages vederlagsfri til I.B. Medier. Begrundelsen for denne anbefaling er, at der kun er indkommet 1 bud på fjends.dk, og at det i øvrigt ikke er muligt at fastslå en nærmere markedspris for domænenavnet. Derfor er det er vurderingen, at en vederlagsfri overdragelse ikke indeholder ulovlig støtte.
 
Bjerringbro.dk
Bjerringbro Handel har afleveret et bud på bjerringbro.dk. De ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit. Domænenavnet skal dække den kommende portal, som dannes af Bjerringbro Byforum og udvikles i samarbejde med Jysk Fynske Medier (Viborg Stifts Folkeblad). 
 
Anbefaling:
Det anbefales, at bjerringbro.dk overdrages vederlagsfri til Bjerringbro Handel. Begrundelsen for denne anbefaling er, at der kun er indkommet 1 bud på bjerringbro.dk, og at det i øvrigt ikke er muligt at fastslå en nærmere markedspris for domænenavnet. Derfor er det er vurderingen, at en vederlagsfri overdragelse ikke indeholder ulovlig støtte.
 
Tjele.dk
Både Tjele-Center A/S og Tjele Gods har afleveret bud på tjele.dk.
 
Tjele Gods ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit, og henviser til at godset angiveligt har en historisk adkomst til navnet Tjele.
 
Tjele-Center A/S har tilbudt 25.100 kr. for at overtage tjele.dk
 
Anbefaling:
Det anbefales, at tjele.dk overdrages til Tjele-Center A/S mod et beløb på 25.100 kr.
 
Tjele Gods eventuelle historiske adkomst til navnet Tjele skønnes ikke at give Tjele Gods en fortrinsret til domænenavnet. En eventuel retlig afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolene.
 
Moeldrup.dk
Der er ikke indkommet nogle bud på moeldrup.dk
 
Anbefaling
I forlængelse af beslutningen på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2016, beholder Viborg Kommune moeldrup.dk. 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at karup.dk afhændes vederlagsfrit til Karup – Kølvrå Idrætsforening,
 
at fjends.dk overdrages vederlagsfrit til I.B. Medier A/S,
 
at bjerringbro.dk overdrages vederlagsfrit til Bjerringbro Handel,
 
at tjele.dk overdrages til Tjele-Center A/S mod et beløb på 25.100 kr., og
 
at moeldrup.dk beholdes af Viborg Kommune.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at karup.dk afhændes vederlagsfrit til Karup – Kølvrå Idrætsforening,
 
at fjends.dk overdrages vederlagsfrit til I.B. Medier A/S,
 
at bjerringbro.dk overdrages vederlagsfrit til Bjerringbro Handel, og
 
at moeldrup.dk og tjele.dk beholdes af Viborg Kommune.

Sagsid.: 16/63294
Sagsfremstilling
Gruppen ”Samarbejde på Tværs”, som nu har ansvaret for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune, består af repræsentanter fra Forvaltningen, Viborg Handel, VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, Turistforeningen for Viborg og Omegn, Viborg Kultur- & Idrætsfond, Viborg Innovations Fond, og Tinghallen. Denne gruppe har udarbejdet et forslag til handleplan for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune for 2017.
 
Aktiviteterne i planen er tilrettelagt ud fra følgende principper:
 
·    Aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi (bilag nr. 1)
·    Finansiering skal ske 50/50 mellem Viborg Kommune og eksterne samarbejdspartnere
·    Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen.
 
På denne baggrund har parterne i ”Samarbejde på Tværs” i fællesskab lavet en plan med en række aktiviteter. Disse er beskrevet i bilag nr. 2, fordelt på de enkelte parter i ”Samarbejde på Tværs”. Ambitionen er, at parterne fremstår som en koordineret og samlet enhed.
 
På sit møde den 9. marts 2016 (sag nr. 14) besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der af bevillingen for 2017 på 2 mio. kr. skal ”… reserveres midler til særlig markedsføring af Bjerringbro i relation til de initiativer, der er under planlægning i byen”. Derfor er der, foruden den fælles markedsføring med parterne i ”Samarbejde på Tværs”, afsat en pulje til markedsføring af især byudviklingsprocessen i Bjerringbro.
 
Derudover vil der, i samarbejde med Viborg Landsbysammenslutning, blive udarbejdet aktiviteter for andre lokalområder i Viborg Kommune som Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger som særligt attraktive, med særlig fokus på bosætning. Markedsføringen af lokalområderne vil blive tilrettelagt på en måde, så de lokale beboeres engagement udnyttes til f.eks. at dele film på de sociale medier.
 
50/50 princippet fastholdes i markedsføringen af lokalområderne (herunder Bjerringbro), hvor der er private grundejere, der har udstykket byggegrunde. Er der tale om en ren kommunal udstykning, kan 50/50-princippet fraviges.
 
Når markedsføringen af lokalområderne skal finansieres af den årlige bevilling på 2 mio. kr., medfører det, at budgettet til den fælles markedsføring med partnerne i ”Samarbejde på Tværs” bliver mindre, og aktivitetsniveauet dermed sænkes.
 
Samlet økonomi
Finansieringen af de fælles markedsføringsaktiviteter udgøres af en byrådsbevilling på 2 mio. kr., som modsvares af 2 mio. kr. fra samarbejdspartnerne. Dertil kommer 500.000 kr. fra den oprindelige bevilling til markedsføring af Viborg Kommune. I alt 4,5 mio. kr.
 
I handlingsplanen for 2016 er der nogle aktiviteter, som er blevet aflyst. Derfor er der et uforbrugt beløb på ca. 1.350.000 kr., som foreslås overført til 2017. Beløbet anvendes delvist til de tværgående aktiviteter, som finansieres 100% af Viborg Kommune (350.000 kr.), og delvist til de samfinansierede aktiviteter (1 mio. kr.), hvortil samarbejdspartnerne bidrager med i alt 3 mio. kr.
 
Som en del af budgetforliget 2017 er det aftalt, at der spares 200.000 kr. fra puljen til den fælles markedsføring.
 
Det samlede budget til markedsføring af Viborg Kommune ender således på knap 6,6 mio. kr.
 
Det fremgår af bilag nr. 2, at ønskerne til fælles markedsføring fra parterne i ”Samarbejde på Tværs” tilsammen udgør knap 8,3 mio. kr., og dermed overstiger det bevilgede budget inklusiv overførsler fra 2016. Der er således tale om en væsentlig stigning i ønskerne til fælles markedsføring, og det er udtryk for at aktørerne gennem de første år investerer stadigt mere i den samlede markedsføring. Det vidner om stor interesse for og opbakning til den fælles markedsføringsstrategi.
 
For at kunne holde budgettet, foreslår Forvaltningen, at parterne i ”Samarbejde på Tværs” bedes om at justere deres ønsker til markedsføringsaktiviteter, så de matcher nedenstående budgetfordeling.
 
Forvaltningen vil i januar 2017 fremlægge en ny, detaljeret handlingsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget, der følger den foreslåede fordeling af budgettet.
 
Forslaget til budgetfordeling er lavet med udgangspunkt i det realiserede forbrug i 2016 sammenholdt med ønskerne til aktiviteter i 2017.
 
Erhverv
I 2016 er der brugt i alt 76.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på erhvervsområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 500.000 kr.
 
Handel
I 2016 er der brugt i alt 770.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på handelsområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 1,2 mio. kr.
 
Turisme
I 2016 er der brugt i alt 1.022.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på turismeområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 1,1 mio. kr.
 
Kultur
I 2016 er der brugt i alt 1.200.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på kulturområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 1,5 mio. kr. på grund af højt aktivitetsniveau i forbindelse med kvindefodboldlandskampe, Reformationsjubilæum og Aarhus 2017.
 
Uddannelse
I 2016 er der brugt i alt 20.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på uddannelsesområdet. Forvaltningen foreslår, at dette niveau løftes markant, og at det ønskede budget på 400.000 kr. fastholdes.
 
Animation
I 2016 er der brugt i alt 250.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på animationsområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 650.000 kr.
 
Pulje til markedsføring af Bjerringbro og andre lokalområder
Forvaltningen foreslår, at der afsættes i alt 400.000 kr. til markedsføring af lokalområder, særligt Bjerringbro, med henblik på bosætning.
 
Tværgående aktiviteter
Forvaltningen foreslår tværgående aktiviteter for i alt ca. 850.000 kr. Eksempler på tværgående aktiviteter er medieovervågning, effektmåling og en lang række aktiviteter og oplevelser i forbindelse med julefilm nr. 2.
 
 
Effektmåling
”Samarbejde på Tværs” måler løbende effekten af forskellige markedsføringstiltag. Både for at følge udviklingen og for at opnå større viden om, hvilke tiltag der har effekt. Det vil også ske i 2017.
 
Således vil der i 2017 blive gennemført en kendskabs- og omdømmeanalyse af Viborg Kommune. Formålet er at måle kendskabsgraden til Viborg Kommune, men også at give et indblik i hvad Viborg Kommune er kendt for, og dermed i hvor høj grad markedsføringsindsatsen virker.
 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at forslag til fordeling af budgettet godkendes i henhold til sagsfremstillingen, idet der i januar 2017 fremlægges en mere detaljeret handlingsplan for udvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at der i januar 2017 fremlægges en mere detaljeret handlingsplan for udvalget, hvor der er reserveret 0,7 mio. kr. til markedsføring af Bjerringbro.
Bilag

Sagsid.: 15/59140
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 2) et kommissorium for Banebyforum og Banebyråd, og udpegede 4 byrådsmedlemmer som deltagere i Banebyrådet. Rådet består derudover af repræsentanter for BachGruppen, Gardit, Calum, Peugeot, Boligselskabet Sct. Jørgen, Mercantec, ViborgEgnens Erhvervsråd, samt Viborg Kommunes forvaltning.
 
Banebyrådets opgave er at bidrage til at igangsætte og sikre fremdrift i udviklingen af Viborg Baneby. Kommissoriet ses i bilag nr. 1. 
 
Banebyrådet har nu fungeret med succes i knap 3 år, og rådet ønsker at fortsætte samarbejdet. Der er sket rigtig meget i banebyen i de forløbne år. Mange ejendomme er lokalplanlagt til de nye anvendelsesmuligheder, og flere anlægsprojekter er i gang eller i støbeskeen. Der er også nye projekter og bygherrer, der har vist interesse for at udvikle deres ejendom. Blandt andet er Forvaltningen i dialog med Gammeltorv Ejendomme (Brøndum) om et projekt på Falkevej ud mod Indre Ringvej.
 
Den aktuelle udvikling har givet anledning til at revurdere Banebyrådets sammensætning. Banebyrådet har derfor på sit seneste møde anbefalet, at Forvaltningen udarbejder en indstilling til Byrådet om optagelse af nye grundejermedlemmer.
 
Kommissoriet fastlægger, at Byrådet skal godkende medlemmer til Banebyrådet. Byrådet kan f.eks. udpege kommende bygherrer og investorer.
 
For at gøre banebyrådsarbejdet mere smidigt foreslår Forvaltningen, at kommissoriet ændres, så Forvaltningen fremover bemyndiges til -i samråd med Banebyrådet- at invitere nye, aktuelle bygherrer til at deltage i Banebyrådet. 
 
 
Status for Banebyrådet
Banebyrådet har afholdt i alt 10 møder. Banebyrådet har blandt andet
 • givet anbefalinger til kvalitetsniveau og prioritering af rækkefølge for anlæg af den kommende infrastruktur i banebyen
 • medvirket i markedsføring af banebyen, f.eks. landsdækkende omtale i Børsen og temaudgivelse i Viborg Folkeblad
 • bidraget til fælles kommunikations- og markedsføringsmateriale, herunder finansiering af en animationsfilm i fem dele om forventninger og drømme til den kommende bydel. (Filmene forventes offentliggjort medio januar 2017)  
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at kommissoriet ændres, så Forvaltningen bemyndiges til at invitere nye, aktuelle bygherrer til at deltage i Banebyrådet
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at 2. afsnit i kommissoriet under overskriften ”Organisation” ændres til:
 
”Borgmesteren godkender medlemmer til Banebyrådet. Borgmesteren kan f.eks. udpege kommende bygherrer og investorer. Banebyrådet refererer til Byrådet.”
Bilag

Sagsid.: 13/70642
Sagsfremstilling
Lejerbo Møldrup har den 25. november 2016 fremsendt ansøgning om fritagelse for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger via dispositionsfonden. Ansøgningen ses i bilag nr. 1.
 
Byrådet behandlede den 17. juni 2015 (sag nr. 7) en tilsvarende ansøgning med beslutning om at give dispensation til udgangen af 2016.
 
Som udgangspunkt finansierer boligselskabernes dispositionsfond lejetab i den enkelte afdeling. Hvis boligorganisationens disponible midler i dispositionsfonden ikke opfylder minimum, jf. § 40 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger, kan boligselskabet søge Kommunen om dispensation fra reglen, jf. almenboliglovens § 20, stk. 2.
 
Af ansøgningen fremgår det, at Lejerbo Møldrups dispositionsfond ved regnskabsårets afslutning (regnskabsår 1. maj 2015 – 30. april 2016) er negativ med 301.302 kr. og arbejdskapitalen udgør 259.605 kr.
 
Helhedsplan og fusion
Landbyggefonden har overfor Kommunen bekræftet, at den vil støtte boligorganisationen. Det er ligeledes bekræftet af Landsbyggefonden, at Byrådets godkendelse af herværende ansøgning ikke vil få betydning for deres støtte til boligorganisationen.
 
Lejerbo Møldrup består af følgende 3 afdelinger:
328-0: Skals m.fl. (Boliger i Skals, Møldrup, Klejtrup og Bjerregrav)
459-0: Aalestrup (Boliger i Aalestrup)
627-0: Møldrup m.fl. (Boliger i Møldrup, Klejtrup og Bjerregrav)
 
Støtten fra Landsbyggefonden til genopretning af Lejerbo Møldrup omfatter bl.a. en fysisk helhedsplan. En del af helhedsplanen er, at de tre afdelinger i Lejerbo Møldrup lægges sammen. Helhedsplanen skal godkendes af alle afdelinger i Lejerbo Møldrup, hvorefter den skal godkendes i Byrådet.
 
Landbyggefonden har beregnet Viborg Kommunes bidrag til ca. 200.000 kr. til den samlede helhedsplan. De 200.000 kr. er afsat i Viborg Kommunes budget i 2016, som en andel af det samlede budget til kapitaltilførselssager.
 
Lejerbo Møldrup forventer en fusion mellem Lejerbo Møldrup og Lejerbo Randers, med Lejerbo Randers som den fortsættende boligorganisation.
 
Der er afholdt styringsdialogmøde mellem Viborg Kommune og Lejerbo Møldrup den 28. november 2016, hvor det blev oplyst af boligorganisationen, at man forventer en fusion pr. 1. januar 2017, idet Lejerbo Randers har regnskabsår 1. januar – 31. december. Beslutningen om en fusion skal tages af repræsentantskabet i de to boligorganisationer, Lejerbo Møldrup og Lejerbo Randers. Den beslutning forventes ifølge Lejerbo Møldrup taget i første kvartal af 2017 med tilbagevirkende kraft.
 
Begge repræsentantskaber har tidligere godkendt, at fusionen kunne ske pr. 1. januar 2016. Her nedlagde Randers Kommune dog påbud og betingede sig, at fusionen først kunne ske, når der forelå endelig bekræftelse fra Landsbyggefonden om støtte til helhedsplanen samt, at de økonomiske konsekvenser for Lejerbo Randers ved en fusion var oplyst for repræsentantskabet. Randers Kommune har i deres påbudsskrivelse anført følgende:
 
”Sammenlægning af Lejerbo Randers og Lejerbo Møldrup vil ved udstedelse af påbud ikke kunne ske pr. 1. januar 2016. Sammenlægning kan derefter kun gennemføres, såfremt følgende tre betingelser bliver opfyldt:
1) At Lejerbo Randers skriftligt dokumenterer, at repræsentantskabet er præsenteret for de specifikke økonomiske konsekvenser for Lejerbo Randers som følge af helhedsplan for Lejerbo Møldrup, og
2) At Lejerbo Randers skriftligt dokumenterer, at repræsentantskabet herefter på ny har drøftet og taget stilling til, hvorvidt boligorganisationen fortsat ønsker sammenlægning med Lejerbo Møldrup, og
3) At Tilsynet med almene boliger efter en konkret vurdering herefter vurderer, at beslutningen ikke vil være en økonomisk uforsvarlig disposition, og at der er sikkerhed for en fortsat økonomisk forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger”.
 
En godkendelse af ansøgningen om fritagelse vil betyde, at der kan arbejdes videre med helhedsplanen og fusionen. Omvendt kan et nej til fritagelsen betyde, at helhedsplanen samt fusionen med Lejerbo Randers ikke vil blive aktuel, og at hele boligorganisationen Lejerbo Møldrup kan gå konkurs. Viborg Kommune har pr. 31. december 2015 givet garantier for 6,8 mio. kr. for lån til Lejerbo Møldrup.
 
Efter den forventede fusion vil dispensationen til fritagelse udløbe, da det herefter vil være Lejerbo Randers’ dispositionsfond, der skal dække tab ved lejeledighed og fraflytninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at boligorganisationen Lejerbo Møldrup gives dispensation fra, at dispositionsfonden finansierer tab ved lejeledighed og fraflytninger i boligorganisationens afdelinger indtil - den af Lejerbo Møldrup oplyste - forventede fusion med Lejerbo Randers er gennemført, dog senest til udgangen af 2017.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/60618
Sagsfremstilling
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af følgende ejendomme:
 
Matr.nr. 8h Hjermind BY, Bjerringbro, beliggende Storegade 18, 8850 Bjerringbro.
 
Matr.nr. 8afa Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4F, 8850 Bjerringbro
 
Matr.nr. 8pg Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro.
 
På nuværende tidspunkt udgør de 3 ejendomme samlet set det, der benævnes ”Madsens Hotel”, som i øjeblikket henstår uden at blive anvendt.
 
Placeringen af de omtalte ejendomme kan ses på oversigtskortet i bilag nr. 1.
 
Boligselskabet har indgået en betinget købsaftale vedrørende køb af ejendommene. Sælger er Bach Gruppen Ejendomme A/S.
 
Købet er godkendt af boligselskabets hovedbestyrelse den 15. november 2016.
 
Købet placeres i ny afdeling nr. 324.
 
Ansøgningen af 11. november 2016, beskriver boligselskabets planer for ”Madsens Hotel”, jf. bilag nr. 2. Derudover har Forvaltningen indhentet yderligere oplysninger fra boligselskabet.
 
Boligselskabets tanke er at nedrive den samlede bygningsmasse, med undtagelse af det forhus, der ligger ud til gågaden i Bjerringbro by, og som er en del af den ejendom, der vedrører matr.nr. 8h. Der er lavet førsynsrapport på forhuset, som skal bevares i forbindelse med projektgennemførelsen. Forhuset vurderes generelt at være i god og velholdt stand.
 
Når bygningmassen er nedrevet, med undtagelsen af det omtalte forhus, planlægger boligselskabet at opføre nybyggeri.
 
Boligselskabet har medsendt plan for påtænkt nybyggeri og renovering. I dette projekt kan opføres 3.369 kvm. nybyggeri samt yderligere 662 kvm. ved ombygning af det omtalte forhus.
 
Planforhold
På nuværende tidspunkt er der på ejendommene tinglyst et plangrundlag (Udredningsplan og Reguleringsplan for karréen Storegade, Torvegade, Rossensgade og Markedsgade i Bjerringbro, vedtaget af Bjerringbro Sogneråd den 13. april 1967).
 
Boligselskabet vurderer, at byggeplanerne kan rummes i nuværende planregulering, men at man, som led i optimering af byggeprojektet, formentlig vil ansøge Viborg Kommune om udfærdigelse af en ny lokalplan, der giver en mere effektiv og fremtidssikret anvendelse af de 3 matrikler.
 
Det følger af § 4, stk. 3 i omtalte udrednings- og reguleringsplan, at beboelse skal placeres i forhusbebyggelse, der regnes som en 12 meter randbebyggelse langs de gader, der afgrænser området. Bebyggelse mod parkeringspladsen må ikke anvendes til beboelse.
 
Forvaltningen bemærker, at realisering af boligselskabets byggeplaner for ”Madsens Hotel” vil indebære stillingtagen til en evt. ændring af det nuværende plangrundlag eller dispensation fra de aktuelt gældende regler.
 
Kvoteforhold
Boligselskabet vil gøre brug af kvote, optaget i kvoteoversigten for overslagsår 2018 ved realisering af projektet. For Bjerringbro midtby er der i kvoteoversigt for overslagsår 2018 optaget 6.000.000 kr., svarende til 3.100 kvm. boligareal.
 
En del af denne kvote er oprindeligt påtænkt anvendt på boligselskabets sokkelgrund på slagterigrunden i Bjerringbro. Siden kvoteoversigtens udarbejdelse har boligselskabet dog vurderet, at sokkelgrunden umiddelbart er mere egnet til opførelse af flexboliger. Boligselskabet har taget kontakt til Viborg Kommune herom.
 
Hvis opførelse af flexboliger på slagterigrunden ikke bliver godkendt af Viborg Kommune, har boligselskabet dog en yderligere kvote på 2.000.000 kr., benævnt ”Sydby” (Viborg), for hvilken der ikke er indgået nogen konkret aftale om byggeri.
 
Denne kvote vil i stedet kunne anvendes til byggeri på slagterigrunden, hvorved de 6.000.000 kr. i kvoteoversigten for overslagsår 2018 kan anvendes til byggeprojektet på ”Madsens Hotel”.
 
Forvaltningen bemærker, at byggeprojektet for ”Madsens Hotel” formentlig kan rummes indenfor de kvoter, der er indplaceret i overslagsårene. Disse kvoter er ikke aktuelt tildelt. Gennemførelse af det påtænkte projekt forudsætter således endelig tildeling af kvote ved fremtidig byrådsbeslutning.
 
Det fremgår tillige af boligselskabets oplysninger,
·         at købesummen for ”Madsens Hotel” er aftalt til 8.347.050 kr.,
·         at den offentlige ejendomsvurdering for de 3 matrikler benævnt ”Madsens Hotel” er følgende:
-       Matr.nr. 8h Hjermind BY, Bjerringbro, beliggende Storegade 18, 8850 Bjerringbro, 10.000.000 mio. kr., heraf grundværdi 2.793.500 kr.
-       Matr.nr. 8afa Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4F, 8850 Bjerringbro, 788.200 kr., heraf grundværdi 788.200 kr.
-       Matr.nr. 8pg Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro, 3.100.000 kr., heraf grundværdi 775.900 kr.
·         at liggeomkostningerne bliver dækket af selskabets dispositionsfond i det omfang, at omkostninger ikke indeholdes i grundkøbesummen ved det fremtidige byggeprojekt på ”Madsens Hotel”.
 
 
Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed
Købet skal godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere et tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.
 
Økonomi
Boligselskabet oplyser, at der til den samlede købesum på 8.347.050 kr. skal tillægges handelsomkostninger og nedrivningsomkostninger, hvorefter den samlede erhvervelsesudgift forventes at blive 9.500.000 kr.
 
Den samlede erhvervelsesudgift fordeler sig med følgende grundkøbsomkostninger:
 
Forhuset, der bevares – 662 boligkvm. á kr. 5.000
3.310.000 kr.
Nybyggeri for arealer, hvor bygningsmassen nedrives
– 2.438 boligkvm. á kr. 1.903  
4.640.000 kr.
Forventede tilslutningsafgifter – 3.100 boligkvm. á kr. 500
1.550.000 kr.
Samlede grundkøbsomkostninger ved erhvervelsen
9.500.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker, for så vidt angår udgifterne til grundkøb af det omtalte forhus, at værdisætningen på 5.000 kr. pr. boligkvm. er mindre end værdisætningen af boligkvadratmeter ved boligselskabets hidtidige køb af eksisterende bygninger.
 
Værdisætningen af boligkvadratmeter for de arealer, hvor bygningsmassen nedrives, er ligeledes tilsvarende lavere end hidtil godkendte værdisætninger ved opførelse af byggeri efter evt. nedrivning af den eksisterende bygningsmasse.
 
Ved et fremtidigt byggeri af 3.100 boligkvm. er rammebeløbet 56.513.000 kr. (2016), hvoraf de samlede grundkøbsomkostninger udgør knap 17%, hvilket ligger under den vejledende grænse på 20 %.
 
Forvaltningen har på den baggrund ingen indvendinger imod købet af ”Madsens Hotel”.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs betingede køb af de i sagsfremstillingen anførte ejendomme, samlet benævnt ”Madsens Hotel”, for en købesum på i alt 8.347.050 kr., godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Bilag

Sagsid.: 16/344
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på sit møde den 21. september 2016 (sag nr. 7) forslag til aftale med Mercantec om vilkår m.v. for overdragelse af det kommunale areal vest for svømmehallen ved Banegårdsallé i Viborg til byggeri af Midtbyens Gymnasium med den tilføjelse i aftalen, at der åbnes mulighed for, at Viborg Kommune kan indføre betalt parkering i området, også i den periode hvor parkeringspladserne er til rådighed for Mercantec.
 
Forslag til aftalen er efterfølgende sendt til godkendelse hos Mercantec, der pr. mail den 1. november 2016 oplyser, at Mercantec kan tiltræde aftalen forudsat, at aftaleteksten punkt 6.4 får nedenstående tilføjelse:
 
"Hvis kommunen indfører betalt parkering, udsteder Mercantec selv parkeringstilladelse til Mercantecs medarbejdere og elever, som giver dem ret til at parkere gratis i parkeringsanlægget. Udstedelsen af parkeringstilladelser sker uden omkostning for både Mercantec, medarbejdere og elever."
 
Mercantec oplyser, at de er af den klare opfattelse, at såfremt elever og personale omfattes af punkt 6.4, som punktet er formuleret i det fremsendte forslag til aftale, vil dette medføre en urimelig økonomisk forskelsbehandling af elever og personale i forhold til elever og personale på de almene gymnasier.
 
Mercantec imødeser Viborg Kommunes stillingtagen til ovenstående tilføjelse til aftalens punkt. 6.4.
 
Sagen blev drøftet under Meddelelser og gensidig orientering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. november 2016 – herunder muligheden for at fjerne tilføjelsen i aftalen om, at der åbnes mulighed for, at Viborg Kommune kan indføre betalt parkering i området, også i den periode hvor parkeringspladserne er til rådighed for Mercantec (markering med gult i bilag nr. 1).
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at tilføjelsen i aftalen om, at der åbnes mulighed for, at Viborg Kommune kan indføre betalt parkering i området, også i den periode hvor parkeringspladserne er til rådighed for Mercantec, fjernes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/47131
Sagsfremstilling
Kommunen er som bekendt i gang med at byggemodne 1. etape af det nye boligområde i Arnbjerg, og salget af grunde er netop gået i gang. Der blev straks efter udbudsfristens udløb solgt knap 1/3 af parcelhusgrundene, der blev udbudt, og det forventes, at alle grundene er solgt i løbet af kort tid.
 
Med henblik på fortløbende at kunne imødekomme efterspørgslen på boliggrunde, har Kommunen haft kontakt med ejeren af Søndersøvej 92B (vist med skravering på bilag nr. 1), som udgør hovedparten af 2. etape, med henblik på at drøfte erhvervelse af hans ejendom.
 
Ejeren er indstillet på at sælge til Kommunen, såfremt det kan ske skattefrit, hvilket er muligt, når der er truffet en principbeslutning om ekspropriation, således som denne sag lægger op til. Herefter kan således forventes indgået en købsaftale med ejerne, som så særskilt bliver forelagt til politisk godkendelse. Ejeren ønsker dog som et led i aftalen at købe en bestemt grund i 1. etape af udstykningen. Vi afventer p.t. svar fra Tilsynet, om dette kan ske uden offentligt udbud.
 
På den ovennævnte baggrund foreslås det, at Kommunen beslutter at ekspropriere ejendommen, såfremt der ikke kan indgås en frivillig købsaftale. Dette kan ske med hjemmel i planloven § 47, der giver Kommunen mulighed for at ekspropriere, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Det aktuelle behov for jord til byggemodning af boliggrunde, gør det nødvendigt at ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale. Ejeren agter ikke selv at byggemodne.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen eksproprierer ejendommen Søndersøvej 92B, såfremt der ikke kan indgås en frivillig købsaftale.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/63188
Sagsfremstilling
Ved Asmild Mark har Kommunen i lokalplan nr. 436 bl.a. udlagt arealer til tæt/lav boligbebyggelse. Der forventes byggemodnet i 2017, så der kan nu fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for delområde II i lokalplanen, så det kan sættes til salg.
 
Delområde II er opdelt i 3 byggefelter, og det foreslås at udbyde det som 3 grunde. Skitse fremgår af bilag nr. 1.
 
Der er indhentet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer delområdet til 9.576.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter. Hvis det deles lige på de 3 grunde bliver det 3.192.000 kr. pr. grund.
 
Ifølge lokalplanen skal der bygges mellem 30 og 40 boliger i delområde II. Hvis man regner med, at der bygges 13 boliger på hver grund, svarer prisen til ca. 250.000 kr. pr. bolig.
 
Til sammenligning bemærkes, at Byrådet i 2015 fastsatte prisen for 2 grunde/storparceller på Fristruphøjvej, hvor der kan bygges hhv. 8 og 12 boliger, til priser, der svarer til 175.000 kr. pr. bolig ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter. Disse grunde er p.t. udbudt til salg.
 
Til sammenligning kan endvidere bemærkes, at Kommunen i 2016 har solgt en grund på Egevænget i Hald Ege for 4.800.000 kr. inkl. kloaktilslutningsafgift – svarende til 4.200.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsafgift – svarende til 210.000 kr. pr. bolig for 20 boliger.
 
Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at prisen for de 3 grunde ved Asmild Mark fastsættes til 3.192.000 kr. pr. grund ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter, og
 
at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Bilag

Sagsid.: 16/43635
Sagsfremstilling
Budgettet til salg af byggegrunde i 2016
På det oprindelige budget for 2016 var der afsat indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på i alt 44.840.000 kr. fordelt med 39.840.000 kr. til boliggrunde og 5.000.000 kr. til erhvervsgrunde.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 er det oprindelige budget til boligformål forhøjet med 2.600.000 kr., og det oprindelige budget til erhvervsformål forhøjet med 13.700.000 kr. (tillagt kassebeholdningen).
 
Der er i året frigivet 752.000 kr. af det oprindelige budget til salg af grunde til finansiering af bevillinger til andre formål (8 mindre ubebyggede arealer samt salg af tidligere materielgård i Stoholm) i 2016.
 
  
Det korrigerede budget for det samlede grundsalg udgør herefter (44.840.000 kr. – 752.000 kr. + 2.600.000 kr. + 13.700.000 kr. + 3.128.000 kr.) 63.516.000 kr.
 
Tabel 1
(1.000 kr.)
Oprindeligt budget
Frigivet til andre formål i 2016
Forhøjelse jf. ovenfor
Korrigeret budget
Boliggrunde
39.840
0
5.728
45.568
Erhvervsgrunde
5.000
-752
13.700
17.948
I alt
44.840
-752
19.428
63.516
 
  
Det faktiske salg af byggegrunde i 2016
Forvaltningen har lavet en opgørelse over det faktiske grundsalg for 2016 (indtil ultimo november måned).
 
Der er i sagen medtaget de nødvendige rådighedsbeløb og bevillinger til det salg, der indtil nu er sket med overtagelse i 2016 og hvor bevilling ikke allerede er givet.
 
Boligrunde
Forudsætningerne for det oprindelige budget var, at der skulle sælges 65 boliggrunde og 2 storparceller, og at salget skete som en blanding af parcelhusgrunde og grunde til opførsel af tæt/lav byggeri.
 
Der er solgt 67 parcelhusgrunde samt 2 storparceller med overtagelse i 2016 til en samlet sum af 45.463.000 kr.
 
Der forventes ikke solgt flere boliggrunde med overtagelse i den resterende del af 2016, idet handler, der er indgået så sent på året, typisk sker med overtagelse i det nye år (og derved først regnes med i salget i 2017). Dette forventes også med de netop udbudte grunde i Arnbjerg, samt Asmild Dige.
 
Salget af kommunale byggegrunde til boligformål fordeler sig på en række udstykningsområder, som fremgår af nedenstående Tabel 2:
 
Tabel 2
Område:
Parcelhusgrunde
Spangsbjerg Toft (Viborg)
12
Palleshøje (Viborg)
1
Hedeskrænten (Viborg)
4
Svalelunden (Viborg)
4
Møgelvang (Viborg)
14
Asmild Mark (Viborg)
19
Krokusparken (Stoholm)
1
Solvænget (Karup)
1
Nørreballe (Skals)
1
Agnetevej (Løgstrup)
1
Stenager (Ørum)
2
Lundager (Ørum)
1
Trekløvervej (Løvel)
1
Jordkløvervej (Løvel)
1
Kalkstensvej ((Mønsted)
1
Tapdrupvænget (Tapdrup)
3
I alt parcelhusgrunde
67
Egevænget 2, Hald Ege
*)20
Ungdomsboliger, Kasernen
**)70
I alt antal boliger
157
 
*) Salg af en storparcel til Boligselskabet Viborg til opførsel af 20 seniorboliger.
**) Salg af en storparcel til Boligselskabet Sct. Jørgen til opførelse af 70 ungdomsboliger.
 
Der har i 2016 ikke været tilbageskødet boliggrunde, men der er en enkelt boliggrund på Rishøjen, der er blevet byttet til en anden i samme område.
 
Erhvervsgrunde
Der er på nuværende tidspunkt solgt erhvervsgrunde for netto 17.600.000 kr. De solgte arealer udgør i alt ca. 73.628 m2. Der har i året været et tilbagekøb af Petersmindevej 15, så netto er der solgt arealer på i alt ca. 65.568 m2..
 
 
Det økonomiske resultat (bolig- og erhvervsgrunde)
Nedenstående Tabel 3 viser budgetbeløbene og det faktiske salg i 2016 (bolig og erhverv), hvortil der i sagen søges rådighedsbeløb.
 
Tabel 3
(1.000 kr.)
Oprindeligt budget 2016
Korrigeret budget 2016
Heraf er bevilling / rådigheds-beløb frigivet
Salg af grunde – endnu ikke frigivet
Mindre-indtægt
 
 
 
Boligformål
39.840
45.568
3.128 
42.335
105
Erhvervsformål
5.000
17.948
0
17.600
348
I alt
44.840
63.516
3.128
*59.935
453
 
* Rådighedsbeløb, som frigives i denne sag (59.935.000 kr.)
 
Øvrige bemærkninger
Der er forskel på størrelsen af bevillinger og rådighedsbeløb, fordi de 2 beløb ikke altid gives samtidig. Rådighedsbeløbet gives til et bestemt budgetår, hvor bevillingen kan dække en længere periode (eksempelvis kan der være givet bevillinger til salg af grunde i et helt udstykningsområde, hvor rådighedsbeløbene gives i det enkelte budgetår, efterhånden som grundene sælges). Til de grunde, der er solgt i 2016 mangler der således at blive givet bevilling for 49.918.000 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives anlægsindtægtsbevillinger på i alt 49.918.000 kr. med rådighedsbeløb på 59.935.000 kr. i 2016, og
 
at indtægten på 59.935.000 kr. i 2016 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på ”Diverse områder, salg af boliggrunde nedsættes med 42.335.000 kr., og at rådighedsbeløbet på kontoen ”Diverse områder, salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 17.600.000 kr.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Sagsid.: 16/59355
Sagsfremstilling
 
”Forvaltningen har lavet en oversigt pr. 1. november 2016 over dels ledige og dels solgte kommunale parcelhusgrunde i oplandsbyerne til Viborg. Oversigten viser også, hvornår der senest er solgt grunde på de enkelte lokaliteter. Oversigten fremgår af bilag 1.
 
Forvaltningen har desuden lavet en oversigt over de aktuelle grundpris for de pågældende byggegrunde. Oversigten fremgår af bilag 2.
Indstilling
 
At Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.
 
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forvaltningen udarbejder forslag til nedsættelse af grundpriser udenfor Viborg, og
 
at der udarbejdes forslag til konkret markedsføringsstrategi for grundsalg
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at indstillingen fra Teknisk Udvalg indgår i behandlingen af sag nr. 24.
Bilag

Sagsid.: 16/58767
Sagsfremstilling
Med henblik på fortsat salg af bolig- og erhvervsgrunde fastsætter Byrådet årligt grundpriser og øvrige salgsvilkår for det følgende år. Med denne sag fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2017.
 
Priser og vilkår
Grundpriserne er i Viborg Kommune fastsat til de mindstepriser, som fremgår af vedlagte oversigter - bilag nr. 1 vedr. boliggrunde og bilag nr. 2 vedr. erhvervsgrunde.
 
Det bemærkes, at alle de udstykkede grunde i Arnbjerg (Arnbjerg Fælled og Skovhøjen) er med i bilag nr. 1, selvom en del af grundene er solgt. Dette skyldes, at der er en fortrydelsesfrist, og hvis nogen benytter denne, er priserne hermed fastsat m.h.p. et nyt udbud.
 
De øvrige salgsvilkår fremgår af vedlagte bilag nr. 3.
 
Det bemærkes, at Kommunen for nylig efter politisk godkendelse har tilbagetaget en erhvervsgrund på Petersmindevej. Med denne sag prisfastsættes grunden på ny med samme pris og øvrige vilkår, som de øvrige erhvervsarealer ved Petersmindevej.
 
Udbudsmåder
Kommunens salg af grunde sker i.h.t. Udbudsbekendtgørelsen, hvilket indebærer at der er følgende muligheder:
 
Byrådet har hidtil fastsat minimumspriser, som grunden så er udbudt til. Denne metode muliggør, at Kommunen umiddelbart kan sælge til højestbydende (hvis buddet opfylder minimumsprisen), når fristen er udløbet.
 
Byrådet kan også fastsætte en fast pris. Såfremt grundene udbydes med fast pris, kan der alligevel gives overbud. I så fald kan Kommunen ikke umiddelbart sælge til højeste bud, men skal først give alle, der har budt, mulighed for at komme med et nyt bud.
 
Byrådet kan også undlade at fastsætte priser og udbyde med opfordring til at afgive et bud. I så fald kan der først indgås en handel efter byrådsgodkendelse af de enkelte salg.
 
Henvendelse om priser på boliggrunde
Byrådet har modtaget følgende henvendelse fra Bach Gruppen vedr. prisniveau for boliggrunde:
 
”Kære Byråd
 
Jeg har med interesse set i referat fra Byrådsmødet den 26.10.2016, at I har valgt at prissætte grundene i Arnbjerg til mellem 650.000 og 875.000. Inkl. moms, inkl. udstykning, byggemodning og kloak.
 
Jeg tror, at det beror på en misforståelse, at hvis priserne er lave, så sætter man noget i gang, det er rent faktisk omvendt. I er med til at fastholde priserne i Viborg nede ved denne beslutning.
 
I Støvring og i øvrigt langt mindre byer ligger priserne mellem 850.000 – 1.100.000 på nyudstykninger.
 
Det er ikke muligt for private at lave udstykninger med denne beslutning, og det tror jeg ikke, er hensigten fra byrådets side.
 
Som eksempel kan jeg nævne, at vi er i gang med en lokalplan i Vejlevej 2, det er vel umiddelbart for en hver, at salgspriserne skal være lavere her end Arnbjerg, skal de så koste mellem 400.000 - 650.000? Jeg går ud fra, at Byrådet kender udstykningsprisen pr. grund, samt momsen salgs prisen, så det er ikke økonomisk muligt.
 
 
Venlig hilsen Lene Christensen, Bach Gruppen”
 
Bilaget, som er nævnt i henvendelsen er vedlagt som bilag nr. 4.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår,
 
at henvendelsen fra Bach Gruppen drøftes.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere,
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til hvilke grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2017, der skal indstilles til Byrådets godkendelse.
 
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Henvendelsen fra Bach Gruppen blev drøftet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at grundpriser på boliggrunde i Viborg by (anført som Viborg, Løgstrup og Tapdrup i kolonnen ”Område” i bilag nr. 1) i 2017 fastholdes på nuværende niveau,
 
at grundpriser på boliggrunde uden for Viborg by i 2017 reduceres med 20 % (afrundet til nærmeste hele 10.000 kr.) i forhold til 2016,
 
at øvrige salgsvilkår (bilag nr. 3) godkendes, og
 
at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
Bilag

Sagsid.: 16/60882
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2017-20 blev det besluttet, at ”der øremærkes 2 mio. kr. til konvertering af Understøttende Undervisning til to-lærerordninger”.
 
Børne- og ungdomsudvalget har siden præciseret at:
 • midlerne skal målrettes indskolingen, da der hovedsageligt vil være en ekstraudgift forbundet med behovet for flere timer i SFO.
 • der ved to-lærerordning forstås minimum at en af de to undervisere skal være uddannet lærer.
 
Til udmøntning af de 2. mio. kr. kan peges på følgende modeller:
 
Model 1: Fordeling efter elevtal i indskolingen
De 2 mio. kr. fordeles efter elevtal i indskolingen. Elevtallet opgøres pr. 01-11 og budgettet udmøntes pr. 01-01.
 
Denne model er administrativ enkel og den enkelte skole kan selv vurdere, hvordan de bedst muligt anvender midlerne. Til gengæld kan man ikke sikre, at pengene går direkte til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning, men kun at de går til styrkelse af indskolingen.
 
Elevtaksten vil i model 1 blive ca. 460 kr. pr. elev pr. år. Den konkrete fordeling mellem skolerne for 2017 kan ses i bilag 1.
 
Der er anvendt fordeling pr. elev og ikke pr. indskrevet i SFO, da det vurderes, at der kan komme en udgift i forhold til transport af de transportberettigede børn, der ikke går i SFO, som er indeholdt i taksten.
 
Model 2: Central pulje med variabel takst
De 2 mio. kr. fordeles efter konkret ansøgning fra den enkelte skole, i forhold til hvor mange klasser og hvor mange timer den enkelte klasse vil konvertere til to-lærerordning. Taksten pr. konverteret time vil så variere efter hvor mange ansøgninger, der kommer ind.
 
Taksten vil altså afhænge af:
 • Hvor mange klasser, skolerne søger om at omlægge undervisningen for, i indskolingen.
 • Hvor mange timer, der søges om at omlægge for hver klasse.
 
Hvis en skole ikke vælger, at alle indskolingsklasser skal konvertere understøttende undervisning til to-lærerordning på samme tidspunkt, skal der ligeledes afsættes et beløb til buskørsel for de elever, der ikke går i SFO og derfor evt. vil få brug for en ekstra hjemkørsel fra skolen.
 
Der vil ud over ovenstående også skulle afsættes et beløb til administration af ordningen.
 
Denne model giver incitament til at omlægge understøttende undervisning til to-lærer ordning. Hvis alle skoler vælger, at omlægge alle de UUV timer, som lovgivningen giver mulighed for, vil taksten pr. klasse være ca. 9.900 kr. pr. år eller ca. 2.475 kr. pr. årlig time, der konverteres. Denne takst kan også ses som en minimumstakst. Det skal dog bemærkes, at der skal fratrækkes et beløb til administration og kørsel.
 
Omlægger alle skoler i stedet 2 af de ugentlige understøttende undervisningstimer for alle klasser, vil beløbet pr. klasse være det samme, men timeprisen det dobbelte. Er der kun få der søger, vil disse skoler få tildelt meget mere end det reelt koster at omlægge undervisningen. Er der kun en skole der søger til en klasse i en time, vil de få 2 mio. kr. Dette anses for usandsynligt, men er i princippet en mulighed.
 
Den konkrete fordeling mellem skolerne for 2017 (hvis alle skoler søger til omlægning af alle timer) kan ses i bilag 1.
 
Det foreslås, at der for alle modeller er ansøgningsfrist for kommende skoleår pr. 01-11 året før, med henblik på udmøntning for budgetåret.
 
I overgangsåret vil der være frist for ansøgning for kommende skoleår den 01-02-2017 med henblik på udmøntning før sommerferien.
 
Model 2a: Central pulje med variabel takst og maksimum.
For at undgå uforholdsmæssig forfordeling af de skoler, der vælger at konvertere undervisningen, kan man som supplement til model 2, vælge at fastsætte en maksimal takst pr. time pr. klasse svarende til det en pædagogtime koster i en SFO (386 kr. pr time). Hver time der omlægges vil så maksimalt koste 15.440 kr. pr. år. Dette vil betyde, at der skal omlægges undervisning i 129 timer årligt, for at udnytte puljen på de 2 mio. kr.
 
Model 3: Central pulje med fast takst
Man kan som den sidste model vælge at fastsætte en takst, der sikrer, at ordningen ikke overskrider de 2 mio. kr. Med udgangspunkt i model 2 kunne denne takst være 2.475 kr. pr. klasse pr. time, der omlægges.
 
Incitamentet i denne model til at omlægge undervisningen er ikke så stort som i model 2, fordi taksten pr. definition vil være lavere. Desuden vil dele af de 2 mio. kr. ikke komme skolerne til gode, hvis ikke alle skoler vælger at omlægge alle timer for alle klasser.
 
Model 3a: Central pulje med fast takst efter ”først til mølle” princippet
Man kunne også vælge, at sætte taksten til kostprisen på de 386 kr. efter ”først til mølle” princippet. I så fald ville der kunne søges om at omlægge i alt 129 årlige timers understøttende undervisning. Fordelen ved denne model vil være, at alle der omlægger er sikret, at få kostprisen dækket. Ulempen er, at ikke alle får mulighed for at omlægge undervisning med kompensation. Søges der ikke om alle 129 årlige timer, vil puljen ikke blive brugt.
 
Også i model 3 og 3.a vil der skulle afsættes midler til kørsel og administration inden for de 2 mio. kr.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilken model midlerne til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning skal fordeles efter, med henblik på indstilling til Byrådet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at midlerne til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning fordeles efter den i sagen anførte model 2 suppleret med model 2a
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/21184
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
Byrådet besluttede den 15-06-2016 (tillægssag 1) efter anmodning fra Børne- og Ungdomsudvalget, at stille sagen ”Skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre Skoler” i bero. Sagen blev stillet i bero på baggrund af følgende beslutning i Byrådet den 18-05-2016 (sag 18):
 
”Byrådet opfordrer borgmesteren til at indkalde partierne med partiledere og spidskandidater samt fagudvalg til forhandlinger om fremtidens folkeskole på denne side af sommerferien med henblik på at fremsætte forslag om Viborg Kommunes folkeskoles fremtid i høring inden årets udgang”.
 
Ovenstående møde har nu været afholdt, hvorfor sagen ”Skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler” genoptages, med henblik på at få afklaret om mødet har givet anledning til en ny beslutning eller om sagen skal genoptages med den allerede vedtagne beslutning om sammenlægning af skoledistrikter.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet, at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker, fra og med skoleåret 2017/18 går på Søndre Skole.
 
Sagsfremstilling og beslutning fra Byrådsmødet den 18-05-2016 (sag 18), der ligger til grund for sagen ”skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler” kan findes på dette link.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
om mødet mellem partiledere, spidskandidater og fagudvalg, har givet anledning til en ny beslutning eller om sagen vedrørende skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler skal genoptages med den allerede vedtagne beslutning om sammenlægning af skoledistrikter.
 
Direktøren for Børn og Unge indstiller herudover til Børne- og Ungdomsudvalget
 
at fastholde beslutningen om at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker fysisk er placeret på Søndre Skole fra og med skoleåret 2017/18.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de nuværende skoledistrikter på Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler fastholdes, hvormed det oprindelige forslag bortfalder
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at fastholde beslutningen om at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker fysisk er placeret på Søndre Skole fra og med skoleåret 2017/18.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/225
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sagsfremstilling
På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30. august 2016 (sag nr. 1) præsenterede arkitekt Gorm Nielsen en helhedsplan for om- og tilbygning på Vinkelvej 20, der fra august 2019 skal huse Overlund Skole og Rosenvængets Skole.
 
Som det har været Byrådet bekendt forud for det endelige køb i 2015, er der konstateret PCB i en del af Mercantecs bygninger på Vinkelvej 20. For at kunne håndtere PCB-saneringen så hensigtsmæssigt som muligt og i det nødvendige omfang foreslås det at gennemføre afgrænsede eksperimenter med fjernelse/nedbringelse af PCB frem til sommeren 2017.
 
Det er aftalt med Mercantec, at Viborg kommune kan disponere over to undervisningslokaler i den PCB-inficerede fløj fra november 2016 til juli 2017. I denne periode vil håndværkere foretage eksperimenter med den nødvendige sanering, og niveauet af PCB vil blive målt. Rambøll, som har været benyttet af både Mercantec og Viborg Kommune i kortlægningen af PCB-omfanget, vil sammen med arkitekt Gorm Nielsen stå for disse målinger og anbefalingerne i forhold til samlede PCB-sanering.
 
Det er endvidere aftalt med Mercantec, at Viborg Kommune lejer pavilloner og stiller dem til rådighed på matriklen som erstatning for de to inddragede undervisningslokaler.
 
Endelig anmodes Byrådet om at frigive midler til antagelse af ekstern rådgiver til projektering af om- og tilbygningen på Vinkelvej 20. Fordelingen af udgifter, hvortil der søges bevilling, anslås at være følgende:
 
Aktivitet
Anslået udgift
Sanering af de 2 lokaler - håndværkerudgift + PCB målinger
kr. 250.000
Rådgiverhonorar Gorm Nielsen og Rambøll
kr. 50.000
Leje, opstilling mv. af pavillon
kr. 240.000
Antagelse af ekstern rådgiver til projektering af om- og tilbygning
kr. 960.000
I alt
kr. 1.500.000
 
Finansiering
Anlægsudgiften til eksperiment med PCB-sanering på Vinkelvej 20, leje af pavilloner frem til juli 2017 samt rådgiverhonorar udgør 1.500.000 kr. og kan finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget til formålet på investeringsoversigten 2017 for kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler”.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver endvidere, at idrætsfaciliteterne på den ny skole i muligt omfang tilgodeser foreningslivets ønske om store regulære rum til fritidsbrug, f.eks. ved at der etableres fleksible vægge mellem de tre idrætssale.
 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver i øvrigt, at det videre arbejde med idræt og fritid i Viborg Østby varetages gennem Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsid.: 16/15709
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Sammenfatning
Tidligere blev en række understøttende og udgående indsatser til almenområdet leveret fra forskellige afdelinger i Børn & Unge. For at sikre almenområdet de bedst mulige vilkår for at løse opgaverne her, samles disse understøttende indsatser og funktioner pr. 1. januar 2017 i en ny fælles enhed nemlig Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). Etableringen af PPL medfører samling og dermed overførelse af økonomiske ressourcer mellem politikområder.
 
Baggrund
Med udgangspunkt i ”Lys i Øjnene” arbejdes der i Børn & Unge for at fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber. I praksis skal dette gerne komme til udtryk ved følgende:
-      flere børn end tidligere er en del af almenområdet
-      alle børn og unge bliver tilbudt relevante indsatser og tilbud i nærmiljøet
-      optimal udnyttelse af de ressourcer, der allerede på nuværende tidspunkt anvendes til udgående funktioner for at understøtte almenområdet
-      udvidede muligheder for koordinerede og sammenhængende indsatser samt praksisnær og let tilgængelig rådgivning og tværprofessionelt samarbejde
 
For at realisere ovenstående formål samles Børn & Unges understøttende, tværgående indsatser i PPL, hvis fornemmeste opgave bliver at støtte medarbejderne i almenområdet 0-18 år i etableringen af fællesskaber som beskrevet i Lys i øjnene. Den kommende nye enhed or tværgående indsatser 0-18 år skal:
-      understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale til at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår
-      indgå i Børn & Unges tidlige og forebyggende indsats, både hvad angår alder og problemudvikling
-      sikre sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed
-      sikre optimal anvendelse af de forskellige faglige kompetencer
 
I PPL indgår det nuværende Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentrene på skoleområdet, PPR og understøttende funktioner i Familieafdelingen og Sekretariatet. PPL forankres i Familie & Rådgivning med en afdelingsleder.
 
Økonomi
PPLs økonomi består af budgetterne for de enheder, der indgår i afdelingen. Enkelte af disse er på nuværende tidspunkt placeret i andre politikområder. En samlet oversigt over sammensætningen af økonomien kan opgøres således
 
Politikområde
Enhed
Økonomi 2017
Familieområdet
PPR
24.598
Fraværskonsulenter
995
Dagtilbud
Ressourcekorpset
13.140
Sproghuset inkl.
Legeteket
7.715
Administrativ medarbejder
569
Skoler
Læringscentre på skolerne
4.789
Videnscenter motorik, Rosenvænget
127
I alt
 
51.933
 
 
Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.”
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at nettobevillingen til politikområdet Dagtilbud nedsættes med 21.425.000 kr. i 2017 og fremover
at nettobevillingen til politikområdet Skoler og klubber nedsættes med 4.916.000 kr. i 2017 og fremover, og
at nettobevillingen til politikområdet Familieområdet forhøjes med 26.340.000 kr. i 2017 og fremover.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet
 
at nettobevillingen til politikområdet Dagtilbud nedsættes med 21.425.000 kr. i 2017 og fremover
at nettobevillingen til politikområdet Skoler og klubber nedsættes med 4.916.000 kr. i 2017 og fremover, og
at nettobevillingen til politikområdet Familieområdet forhøjes med 26.340.000 kr. i 2017 og fremover.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsid.: 15/60358
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. september 2016 (sag nr. 3), med henblik på offentlig høring.
 
Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.
 
Baggrunden for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er, at det i forbindelse med den løbende omdannelse af Banebyen vil være nødvendigt at omlægge nogle af de kloakledninger, der ligger i de veje, som skal nedlægges. Energi Viborg Vand A/S vil i takt med etablering af nye veje og stier udskifte fælleskloakken til separatkloak, således at behovet for nødvendige anlægsarbejder i området forhåbentlig kan minimeres.
 
Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal, og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.
 
Offentlig høring
Der er modtaget to høringssvar til planforslaget, hvor der rejses spørgsmål til følgende: 
·           Ønsker ikke at afholde udgifter til omlægning af egen kloak,
·           Mulighed for nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund samt tilskud til etablering af nedsivningsanlæg.
 
I henhold til gældende lovgivning er det grundejers ansvar at afholde udgifter til kloak på egen grund - herunder i forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak.
 
Jævnfør tillægget til spildevandsplanen er der mulighed for at etablere hel eller delvis nedsivning af tag- og overfladevand, hvis grundejer ønsker det. Gældende ”betalingsvedtægt for spildevandsanlæg” giver imidlertid ikke mulighed for at give tilskud til etablering af nedsivningsanlæg.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.
 
Forvaltningens vurdering
Tillægget er det juridiske grundlag for:
·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,
·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,
·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.
 
Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. Forvaltningen har derudover vurderet, at indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget, hvilket begrundes med følgende:
·           Udgifter til omlægning af kloak på egen grund skal afholdes af grundejer,
·           Der kan etableres nedsivning, men der er ikke grundlag for at give tilskud til nedsivningsanlæg.”
Indstilling
 
at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
at Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
at Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/60567
Sagsfremstilling
 
”Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.
 
Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Banebyen, etablering af forsinkelsesbassiner med tilhørende spildevandsledninger samt etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg.
 
Baggrund
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves. Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Forvaltningens bemærkninger
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  
·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  
·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  
 
Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018”, vil ovenstående være opfyldt, såfremt Byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018”. Det drejer sig om:
·           Omlægning af fælleskloakeret område i Banebyen til separatkloak,
·           Etablering af forsinkelsesbassiner med tilhørende spildevandsledninger,
·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 
 
Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.
 
Forvaltningens vurdering
Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.
 
Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
 
at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsid.: 14/4077
Sagsfremstilling
Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Sjørup-Vridsted (bilag 1).  Indsatsplanen omfatter indvindingsoplandene til henholdsvis Sjørup og Vridsted Vandværk, som af Naturstyrelsen (nu SVANA) er udpeget som indsatsområder.
 
Baggrund
Regelgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og 13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i bekendtgørelse om indsatsplaner.
 
Naturstyrelsen/SVANA har i 2011 meddelt Viborg Kommune, at både indvindingsoplandet Vridsted og de to indvindingsoplande til Sjørup er udpeget som ”indsatsområder med hensyn til nitrat”. Hermed er behovet for og pligten til at gennemføre en indsatsplan formelt slået fast i henhold til vandforsyningslovens § 13.
 
I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan sendes i offentlig høring i mindst 12 uger. Offentliggørelsen kan ske via Viborg Kommunes hjemmeside og i dagspressen.
 
Formål
Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel forurening af grundvandet. Formålet med indsatsplanen er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i det aktuelle område, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.
 
Fagligt grundlag 
Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Naturstyrelsen (det nuværende SVANA) og som er afsluttet af Naturstyrelsen i 2011. Naturstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2011 samt med nyeste datagrundlag fra Region Midt omkring forurenede grunde.
 
Kortlægningen har dokumenteret, at der findes vigtige lokale grundvandsressourcer i området omkring Sjørup og Vridsted, men også at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er begge indvindingsoplande til Sjørup og Vridsted Vandværk vurderet som nitratfølsomme.
 
Indsatsplanens tilblivelse
Lokal arbejdsgruppe 
Forslaget til indsatsplan er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som blev startet op i 2014. Den lokale arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra Sjørup Vandværk, Vridsted Vandværk, Landboforeningen Midtjylland, Landbo Limfjord, Region Midt, Naturstyrelsen Midtjylland og Viborg Kommune.
 
Grundvandsforum 
Et udkast til indsatsplanen har været forelagt Grundvandsforum den 7. november 2016. Referat fra mødet i Grundvandsforum er vedlagt som bilag 2.
 
Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12.
  
Det nu fremlagte forslag til indsatsplan er rettet til på baggrund af de bemærkninger, der blev fremført ved mødet i Grundvandsforum. 
 
Forvaltningens bemærkninger
Indsatsplanens bestemmelser
Indsatsplanens kapitel 4 indeholder en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanens bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan, kuldioxid.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner. Retningslinjerne for indsatsen overfor nitrat i denne indsatsplan er derfor udarbejdet med udgangspunkt heri. De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 3.
  
Det videre arbejde
En indsatsplan skal i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde indenfor den første halvdel af høringsperioden i samarbejde med landbruget og de 2 vandværker.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet, 
 
at forslag til indsatsplan for grundvand/drikkevand Sjørup – Vridsted sendes i 12 ugers høring.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at forslag til indsatsplan for grundvand/drikkevand Sjørup – Vridsted sendes i 12 ugers høring.
 
Claus Clausen var fraværende.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/62869
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”På møde i Økonomiudvalget 23. januar 2013, sag nr. 23, besluttede udvalget følgende i forbindelse med behandling af en ansøgning om tilskud til byjubilæum i Rødkærsbro:
 
 
”BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2013
Fraværende: Mette Nielsen
Ansøgningen kan ikke imødekommes, jf. budgetforliget, hvorefter der alene ydes tilskud til byjubilæer i Viborg som hovedby og Bjerringbro som centerby med særlige forudsætninger.
 
Der udarbejdes udkast til retningslinier for ydelse af tilskud til arrangementer i forbindelse med byjubilæer mv. i øvrige byer til godkendelse i Økonomiudvalget”.
 
I 2013 modtog Rødkærsbro et tilskud på 50.000 kr. til markering af byjubilæum. Det samme gjorde Stoholm i 2014. På baggrund af en beregning af det gennemsnitlige tilskud pr. indbygger i tilfældet med Rødkærsbro og Stoholm, opnås et gennemsnitsbeløb pr. borger på ca. 25 kr. (100.000 kr. : 4164 = 24 kr.).
 
I 2013 fik Bjerringbro et tilskud til byjubilæum. Her var beløbet på 350.000 kr. og en del af en beslutning ifm. budgetforlig, som gik specifikt på Viborg og Bjerringbro som centerby med særlige forudsætninger. Derfor indgår beløbet til Bjerringbro ikke i beregningen.
 
Der foreligger aktuelt en ansøgning fra Hald Ege til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. markering af byens 100 års jubilæum i 2017, og forvaltningen har udarbejdet følgende udkast til retningslinjer for tildeling af tilskud til markering af byjubilæer:
 
 • Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv. Altså med 50 års interval.
 
 • Det foreslås, at der i forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 25 kr. pr. indbygger, som gælder for alle byer under 5.000 indbyggere. Byer med mere end 5000 indbyggere modtager 50 kr. pr. indbygger til jubilæum”.”
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer godkendes således:
 • Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.
 • I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer godkendes således:
·         Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.
·         I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer,
 
at tilskud til byjubilæer finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget, og
 
at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender fremtidige ansøgninger.

Sagsid.: 16/43771
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I februar 2016 flyttede Viborg Krisecenter til større lokaler på Lavendelvej 12. I den forbindelse skete en opnormering af krisecentrets pladsantal fra 7 til 8 pladser. Derfor er der behov for at revidere driftsoverenskomsten mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter.
 
I bilag 1 ses forslag til revideret driftsoverenskomst, som indeholder følgende ændringer:
 
·         Pladsantallet er ændret fra 7 til 8 pladser til kvinder og deres eventuelle børn (§1)
·         Det er præciseret, at Kvalitetsstandarder for Socialområdet godkendes af Social-
og Arbejdsmarkedsudvalget, ikke af Byrådet (§2, stk. 3)
·         Det er tilføjet, at Socialtilsyn Midt fører tilsyn med krisecentret (§14)
 
Derudover er der foretaget mindre ændringer af redaktionel karakter.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at den reviderede driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-12-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,
 
at den reviderede driftsoverenskomst mellem Viborg Kommune og Viborg Krisecenter godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 16/1083
Sagsfremstilling
 
”I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Teknisk Udvalgs område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 
(+=merforbrug/mindreindtægt, beløb i 1.000 kr.)
Stednr.
Projekt
Note
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
002545
Møgelkær 1. etape
1
15.325
14.478
-847
002546
Møgelkær 2. etape
1
9.340
9.547
207
230055
Rejsekortet - etablering
 
2.353
2.313
-40
222201
Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund
2
3.420
2.932
-488
223050
Sideudvidelse ml. Vammen og Rødding Tinghøjvej/Korsbakken
3
3.200
3.654
454
223076
Nørre Langgade, Rødkærsbro
 
2.200
2.201
1
222020
Nørreåstien, syd om Søndersø, Viborg
 
2.104
2.104
0
222061
Bymidter, Bjerringbro – Bro over Gudenåen ved Møllebækken
4
2.700
2.944
244
230052
Udvikling af kollektiv trafik, midtby
5
1.900
2.156
256
 
 
 
 
 
 
I alt
 
 
42.542
42.329
-213
 
Bemærkninger til større afvigelser:
1: De to byggemodninger er lavet med overlap fra 1. til 2. etape. Der er derfor forhold, som er udført under den ene etape, der har forbedret forholdene i den anden etape, hvilket har bidraget til en forskydning. Derudover blev anlægsarbejdet for 1. etape vundet i en periode med billige tilbud.
 
2: Mindreudgiften skyldes primært lavere licitationspriser samt begrænsede ekstraudgifter i forhold til budgetteret.
 
3: Merudgifterne skyldes primært ekstra udgifter til etablering af busholdeplads samt udskiftning af uegnet jord i vejtracé.
 
4: Merudgifterne skyldes ekstra udgifter til opsætninger af lys henover broen efter ødelæggelser af det projekterede samt udgifter som følge af blød bund ned over eng samt op mod Gudenåen.
 
5: Merforbruget vedrører ombygningen af Trappetorvet, som blev dyrere end forventet.
Indstilling
at de anførte anlægsregnskaber godkendes
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
at de anførte anlægsregnskaber godkendes
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 13/70030
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Baggrund
Viborg Kommune har som frikommune mulighed for at udvide afgrænsningen og den maksimale bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg, samt at planlægge for udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m2.
 
Økonomiudvalget har den 13. marts 2013 (sag nr. 13) igangsat planlægningen for udvidelse af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg.
 
Økonomiudvalget har den 19. juni 2013 (sag nr. 1) taget stilling til planlægningen efter afholdt fordebat - herunder fastsat planlægningens afgrænsning og igangsat redegørelsen jf. frikommuneloven. 
 
Frikommuneforsøget er betinget af, at Viborg Kommune udarbejder en redegørelse, der bl.a. skal indeholde en vurdering af konsekvenserne for detailhandel i bymidten, oplandsbyer og nabokommuner. Redegørelsen var i 8 ugers høring hos bl.a. nabokommunerne. Økonomiudvalget har den. 18. september 2013 (sag nr. 8) godkendt denne redegørelse.
 
Økonomiudvalget har den 11. december 2013 (sag nr. 10) godkendt en præcisering af planlægningen.
 
Miljøministeren og Økonomi- og indenrigsministeren har den 17. november 2014 godkendt frikommuneforsøg, så Viborg Byråd kan udvide aflastningscenteret ved Holstebrovej i Viborg, samt planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m². Se godkendelsen i bilag 1.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 28. januar 2015 (sag nr. 4) at der i planlægningen arbejdes videre med en rundkørsel i krydset 3 x Livøvej. 
 
For at udmønte frikommuneforsøgene skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag i form af lokalplaner, kommuneplantillæg og miljørapport. Lokalplaner og kommuneplantillæg må ikke regulere andre forhold, end dem, der er nødvendige for at realisere frikommuneforsøgene. Lokalplaner med tilhørende kommuneplantillæg bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest 1 år efter frikommune-forsøgets afslutning d. 1. juli 2017. Er planerne alene udnyttet delvis, bortfalder de dele, der ikke er udnyttet. Derfor forelægges udvalget nu to forslag til lokalplaner, et der regulerer anvendelse, byggemuligheder, disponering, vejadgang, beplantning mm, og et der alene regulerer de ændrede detailhandelsmuligheder jf. frikommuneforsøget.
 
Planlægningen har afventet, at der skulle komme konkrete projekter i det udvidede område. Sådanne projekter er ikke opstået, men for at udmønte frikommuneforsøget skal det nødvendige plangrundlag vedtages inden d. 1. juli 2017.
 
Med planlægningen foreslås aflastningscentret udvidet med ejendommene Livøvej 16, 18, 19, 20-22 og Ærøvej 21-29 der ligger i Viborgs vestlige bydel. Aflastningscentret udvides med i alt 20.000 m2 detailhandel, heraf fordeles de 14.000 m2 på udvidelsen ved Livøvej. 
 
Oversigtskort er i bilag 2.    
 
Eksisterende planforhold
Lokalplan
Livøvej 20-22 og Ærøvej 21-29 er omfattet af byplanvedtægt nr. 35, der udlægger området til erhverv.
Livøvej 19 er omfattet af lokalplan nr. 81, der udlægger området til erhverv.
 
Ærøvej 21-29 og Livøvej 19 er endvidere omfattet af lokalplan nr. 140, der regulerer skiltning og beplantning langs Holstebrovej.
 
Det eksisterende aflastningscenter ved Holstebrovej er omfattet af lokalplan nr. 396.
Den ønskede udvidelse er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplanlægning, og realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Kommuneplan 2013-2025
Livøvej 16 – 22 er omfattet af rammeområde VIBV.E1.01, der er udlagt til lettere erhverv. Livøvej 19 er omfattet af rammeområde VIBV.C3.03, der er udlagt til centererhverv. Ærøvej 21-29 er omfattet af rammeområde VIBSV.C3.03, der er udlagt til centererhverv.
 
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025 hvad angår anvendelsen og detailhandelsudvidelsen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Ny planlægning
Forvaltningen har udarbejdet følgende plangrundlag for at udmønte frikommuneforsøgene:
-        udkast til forslag til lokalplan nr. 426, der er i bilag 3
-        udkast til forslag til lokalplan nr. 426A, der er i bilag 4
-        udkast til forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 5.
-        Miljøvurdering der belyser de miljømæssige konsekvenser af projektet, der er i bilag 6.
 
Forslag til lokalplan nr. 426
Forslag til lokalplan nr. 426 giver mulighed for en udvidelse af aflastningscentret ved Holstebrovej med ejendommene Livøvej 16, 18, 19 og 20, samt Ærøvej 21-29, således at disse ejendomme kan anvendes til centerfunktioner som restauranter, forlystelser, liberale erhverv, samt engroshandel og værksteder i tilknytning til disse funktioner. Butikker kan kun etableres i overensstemmelse med lokalplan nr. 426A.
 
Lokalplanen regulerer alene byggemuligheder, disponering, vejadgang, beplantning mm.
 
Bebyggelsen skal placeres inden for afgrænsede byggefelter.
 
I delområde Ia og Ib – på Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22 - kan bebyggelse opføres i op til 2 etager med en højde på op til 10 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 %.
 
I delområde II – på Ærøvej 21-29 – kan bebyggelse opføres i op til 4 etager med en højde på op til 15 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70.
 
Lokalplanforslaget sikrer bl.a., at der etableres præsentabel facadebebyggelse, grønne forarealer og beplantning mod de overordnede veje. For at sikre, at bebyggelse indgår som en del af en bymæssig sammenhæng, fastlægges der byggelinjer mod de overordnede veje.
 
Der må ikke være synligt udendørs oplag, og udendørs varegårde og lign. skal afskærmes.
Lokalplansforslaget udlægger endvidere areal til etablering af en rundkørsel i krydset ved 3 x Livøvej jf. Teknisk Udvalgs beslutning d. 28. januar 2015 (sag nr. 4).
 
Forslag til lokalplan nr. 26A
Forslag til lokalplan nr. 426A er et tillæg til lokalplan nr. 396 for det eksisterende aflastningscenter og lokalplan nr. 426 for udvidelsen. Lokalplan nr. 426A omfatte dermed hele aflastningscenteret. 
 
Lokalplan nr. 426A regulerer alene de ændrede detailhandelsmuligheder jf. frikommuneforsøget. Øvrige anvendelsesmuligheder, byggemuligheder, disponering, vejstruktur og beplantning fremgår af hhv. lokalplan nr. 396 for det eksisterende aflastningscenter, og lokalplan nr. 426 for udvidelsen af aflastningscenteret. Derved sikres, at når frikommuneforsøget udløber, så gælder fortsat lokalplan nr. 396, og der opstår ikke en periode uden plangrundlag. Desuden sikres, at planlægningen ikke blandes sammen – dvs. det fremgår tydeligt, hvilke muligheder der er frikommuneforsøg, og som derfor bortfalder et år efter forsøgets ophør, hvis de ikke er realiseret.
 
Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 426A er lokalplan nr. 396 og lokalplan nr. 426 fortsat gældende, med de tilføjelser, som fremgår af tillægget.
 
Lokalplanens indhold følger beslutningen i Økonomi- og erhvervsudvalget d. 19. juni 2013 og 11. december 2013. Lokalplanen har til formål, at den samlede rammen for detailhandel i aflastningscenteret øges med 20.000 m2. Udvidelsen kan alene anvendes til udvalgsvarebutikker over 2.000 m2. Der gives ikke mulighed for dagligvarebutikker eller udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varer.
 
Udvidelsen fordeles, så 16.000 m² kan placeres i det udvidede aflastningscenter (delområde Ia, Ib og II i lokalplan nr. 426), mens de øvrige 4.000 m2 kan etableres inden for det eksisterende aflastningscenter (delområde I, II og III i lokalplan nr. 396).
 
Inden for det eksisterende aflastningscenter giver denne lokalplan mulighed for, at der kan etableres yderligere 4.000 m² udvalgsvarehandel, der fordeles, så 2.000 m2 kan etableres nord for Holstebrovej og 2.000 m2 syd for Holstebrovej. 1.500 m2 af disse kan kun anvendes til udvidelse af eksisterende butikker. De øvrige 2.500 m2 kan anvendes til en ny udvalgsvarebutik på 2.000 – 2.500 m2 eller til udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutikker.
 
I det udvidede aflastningscenter kan der på ejendommene Ærøvej 21-29 (delområde II) kun etableres en udvalgsvarebutik på 2.000-2.200 m2.
 
På Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22 (delområde Ia og Ib i lokalplan nr. 426) kan der i alt etableres 13.800 m2 udvalgsvarehandel, heraf skal en udvalgsvarebutik være 4.000 m2 – 6.000 m2, og op til 4 udvalgsvarebutikker på 2.000 m2 – 5.000 m2.
 
Lokalplanen sikrer endvidere, at 10.000 m2 af de 20.000 m2 kun kan anvendes til butikker, der forhandler store udvalgsvarer såsom køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve, børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fiskeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler ol.
 
Forslag til tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025.
Lokalplanforslagene er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune hvad angår rammer og retningslinje for detailhandel.
 
Med kommuneplantillægget udvides rammeområde VIBV.C3.01 til at omfatte ejendommene Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22, samt Ærøvej 21-29.
 
Retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder ændres, så aflastningscentret udvides. Aflastingscentret inddeles i tre butiksområder – VIBV.D2.1A (det eksisterende aflastningscenter) VIBV.D2.1B (Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22), og VIBV.D2.1C (Ærøvej 21-29).
 
Kommuneplantillægget indeholder bl.a. en redegørelse for udvidelsen af detailhandelen og dennes påvirkning på den øvrige detailhandel i kommunen.
 
Økonomiske konsekvenser
På grundlag af Teknisk Udvalgs beslutning d. 28. januar 2015 (sag nr. 4) stilles der i lokalplan 426 krav om, at der skal etableres en rundkørsel i krydset 3 x Livøvej, inden Livøvej 20-22 kan tages i brug til detailhandel.
 
Med hjemmel i vejlovens § 49 (tilladelse til adgang), skal 1/3 af rundkørslen finansieres af ejendommen Livøvej 20-22. Viborg Kommunes udgifter er dermed de resterende 2/3, svarende til ca. 1.850.000 kr. Disse midler er ikke afsat i budgettet. Det præcise beløb fastsættes dog først, når anlægget er etableret.
 
Lokalplan nr. 426 giver mulighed for at Livøvej kan ombygges med fortove og cykelsti. Det er Viborg Kommune der skal betale for udgifterne til en evt. ombygning.
 
Ombygninger iværksættes først, når der er konkrete projekter.
 
Miljørapport
Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 5.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
-        De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet for ombygninger af veje, kryds mv.
-        Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens levevilkår,
-        Byliv og bymiljø
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.
 
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større udvidelse af detailhandelsmulighederne i aflastningscentret. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.”
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A,  tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A,  tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
at der ikke afholdes borgermøde.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 16/27578
Sagsfremstilling
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august 2016 at vedtage forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 for boligområde ved Rosenvænget i Viborg med henblik på offentlig høring i 8 uger. (Sag nr. 45). Forslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse på areal, hvor den nedrevne Rosenvænget Skole har ligget.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Lokalplan og kommuneplantillæg fremgår af bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 474
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål. Området opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse, hvor der kan opføres 7 boliger. Delområde II udlægges til tæt-lav /åben-lav bebyggelse. Såfremt det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 10 boliger.
Delområde III udlægges til fælles opholdsareal og regnvandsbassin.
 
Vejadgang til området sker fra Rosenvænget.
 
Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår anvendelse. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 66 til kommuneplanen, der ændrer områdets anvendelse fra almen service til boligformål. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er maks. 30% og for tæt-lav bebyggelse maks. 40%. Etageantal forbliver uændret med maks. 2 etager.
Bygningshøjden ændres fra maks. 12 m til maks. 8½ m. 
 
Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar fra:
Pia Skov, Søndermarksvej 33, 8800 Viborg.
 
Høringssvar er i bilag 3.
 
Forvaltningen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i planlægningen for området.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvaret omhandler lokalplanforslagets formulering om, at planlægningen skaber mulighed for etablering af ”blandet boligbebyggelse” i området. Denne formuleringen opfattes ikke reel, idet man som eneforsøger med lav indkomst ikke har råd til at bosætte sig i et af lokalplanområdets huse. Derfor ønskes oplyst, hvad Viborg Kommune gør sig af tanker om, hvem der får mulighed for at bosætte sig i området? Der kunne jo også planlægges for etablering af lejeboliger, mindre beboelser til studerende og lavindkomstgrupper.
 
Forvaltningen har i svar til Pia Skov oplyst, at Viborg Kommune er opmærksom på vigtigheden af, at der er et bredt udvalg af boliger til rådighed i kommunen. Planforslaget nr. 474 giver flere muligheder i forhold til boliger i området, idet der både kan bygges egentlige parcelhuse og tæt/lav byggeri (rækkehuse, kædehuse og lign.).
 
Kommunen kan ikke gennem en lokalplanlægning bestemme, om der skal bygges ejer- eller lejeboliger. Det oplyses, at kommunen samarbejder med boligselskaberne for herigennem at sikre, at der er billigere boliger til leje.
 
Budgetmæssige konsekvenser
Viborg Kommune ejer arealet, der planlægges for.
Der vil være udgifter til:
·         byggemodning af området,
·         etablering af støjhegn,
·         flytning af transformerstation til en anden placering i nærheden (anslået pris 800.000 kr.).
 
Viborg Museum har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet.
Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.
 
Vejnavne
Forvaltningen foreslår, at de 2 stikveje i boligområdet navngives Rosenvænget.
Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 
 
at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 
 
at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/37469
Sagsfremstilling
 
”Teknisk Udvalg har tidligere behandlet sagen den 10.08.2016 (sag nr. 9).
 
Erhvervsministeriet har den 26.10.2016 udmeldt et rammebeløb på 1.535.591 kr. (indtægt) for 2016 til Landsbypuljen. Kommunen skal anvende ramme senest 24 måneder efter udmeldelse af den endelige ramme.
 
Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 658.000 kr.
 
Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen.
 
Som tidligere oplyst, kan forvaltningen anvise en finansiering af den kommunale medfinansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 7.433.000 kr. 2016 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.
 
På grund af den sene udmelding fra Ministeriet, er det ikke muligt at anvende puljen i 2016, hvorfor der søges rådighed i 2017.
 
Udvalget vil primo 2017 få forelagt et udkast til, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.
Indstilling
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.394.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.536.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at nettoudgiften på 858.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen  ”Byfornyelse mindre byer” i 2016
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.394.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.536.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at nettoudgiften på 858.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen  ”Byfornyelse mindre byer” i 2016
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 16/54008
Sagsfremstilling
 
”Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 26) givet en anlægsbevilling til etablering af en række nye cykelstier, som skal påbegyndes i 2016.
 
Anlæggelse af disse cykelstier forudsætter, at Kommunen skal erhverve sig jord til formålet.
 
Det drejer sig om følgende stier:
 
1.    Dobbeltrettet cykelsti mellem Rindsholm – Bruunshåb (Bilag 1)
2.    Dobbeltrettet cykelsti langs Hessellundsvej, mellem Alhedestien og Lufthavnen/Campingpladsen. (Bilag 2)
I bilag 3 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.
 
Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejernes af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.
 
Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.
 
Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.”
 
Matrikel 1k, Hessellund, Karup By er ejet af Forsvaret. Areal skal ikke erhverves, idet, det forventes at der kan indgås brugsaftale med Forsvaret.
Indstilling
 
at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 13/93253
Sagsfremstilling
 
”Banevejen på Viborg Station er senest behandlet i Teknisk Udvalg den 15. juni 2016 (sag nr. 15/lukket), hvor udvalget besluttede en udbudsplan for den restende del af projektet med Banevejen. Bevilling til Banevejen er givet på møde i Byrådet den 18. november 2015 (sag nr. 18).
 
Projektet med Banevejen er delt i 2 store delprojekter med en banedel og en vejdel. Banedelen gennemføres i 2016 for at give plads til, at Banevejen kan anlægges i vejdelen i 2017. Banevejen skal være klar til, at Regionshospitalets udbygning med ny indgang og akutmodtagelse står færdig medio 2018.
 
Banedelen indeholder:
·           Flytning af spor 1 mod syd
·           Ny ø-perron med spor 1 og 2
·           Ny perronbro
·           Spuns mod Regionshospitalet og mod Klostervænget
·           Tunnel med Alhedestien
·           Tunnel med Den grønne sti
·           Forlængelse af Alhedestien
·           Delvis nedrivning og ombygning af stationsbygningen
·           Mindre ombygning af Banegårdspladsen
 
Vejdelen indeholder:
·           Banevejen
·           Fællessti med Himmerlandsstien og Alhedestien langs Banevejen
·           Tunnel med Himmerlandsstien
 
Desuden er der medtaget dele af byggemodningen af grunden til Midtbyens gymnasium i vejdelen, således at tidsplanen for gymnasiet kan overholdes fra Viborg Kommunes side.
 
Økonomisk udfordringer
Banedelen er næsten gennemført, og der har været en række økonomiske udfordringer undervejs:
1.     Stærkt forurenet jord med blandt andet cyanid ved tunnel med Alhedestien
2.     Gammel gangtunnel under banen
3.     Ændring af forudsætninger vedrørende jernbanesporene
4.     Rådgiver og myndighedsgodkendelser
 
Ad.1. Forurenet jord
Der er gravet ud til ny tunnel ved Klostervænget, således at der skabes en forbindelse fra Banebyen til midtbyen/Regionshospitalet for cyklister og fodgængere. Tunnelen kunne kun placeres det sted, hvor den er anlagt, da højderne under banen og til den nye banevej skal passe sammen.
 
Det var kendt før projektet, at arealet var klassificeret med forurenet jord, der stammer fra affald fra gasværket på sygehusgrunden. Men det viste sig desværre, at den kendte viden om forureningen og boreprøverne slet ikke viste det korrekte billede af forureningen. Der var således betydelig større mængder af jorden, som var stærkt forurenet. Det er meget bekosteligt at få deponeret stærkt forurenet jord. Alene deponeringsafgiften er på 2,8 mio. kr.
 
 
Ad. 2. Gammel gangtunnel
Den gamle stitunnel under banen, der forbandt Banegårdspladsen med spor 2, var ikke nedbrudt og sandfyld som forventet. Den var kun nedbrudt og sandfyldt under spor 2.
 
”Da der skulle placeres fundamenter til perronbroen i tracéet for tunnelen, og da vejkassen for Banevejen går gennem tunnelen, var det nødvendigt at nedbryde store dele af tunnelen og fylde den med sand. Omkostningerne til dette er på ca. 2 mio. kr.
 
Ad. 3. Forudsætninger for jernbanespor
Banedanmark har under godkendelsesprocessen ændret bedømmelse af baneprojektet fra ”større ombygning” til ”nyanlæg”. Det har en stor betydning for kravet til, hvor meget jord der skal afgraves i hele sportraceet. Hvis det er ombygning, skal der afgraves 0,8 m i dybden, mens det er 1,1 m i nyanlæg. Dette betyder en del, da der er 1 km spor, og der skal graves af med skråningsanlæg. Skråningsanlægget sikrer, at jorden står stabilt langs udgravningen, så jorden ikke skrider ned.
 
Skråningen mellem Regionshospitalet og Klostervænget er opbygget af fyld. Selvom skråningen har ligget stabilt i mange år, kan man ikke dokumentere, at den er stabil i beregninger som krævet i banenormer. Det blev derfor krævet, at der skulle afgraves til 2,5 m dybde over en strækning på 120 m. Det er en meget stor udgravning, da der skal graves af med skråningsanlæg.
 
Afgravning i skråningen kunne kun ske i en totalspærring af togene, da der kun er ét spor forbi Klostervænget. Totalspærringen på de oprindeligt 4 dage, blev udvidet til 9 dage. Der blev arbejdet i døgndrift under totalspærringen.
 
Det skønnes, at de ekstra jordarbejder kommer til at koste ca. 3 mio. kr. Der er ikke modtaget slutopgørelse fra entreprenøren.
 
Viborg Kommune har betalt erstatningsbuskørsel for ca. 0,5 mio. kr. for de 5 ekstra dage, hvor der ikke kunne køre tog.
 
Ad. 4. Rådgiver og myndighedsgodkendelser
Udfordringerne med ovennævnte punkt 1-3 har betydet, at udgifterne til rådgivere og myndighedsgodkendelser er blevet væsentlige højere end anslået i anlægsoverslaget. Det skønnes, at der er ekstra udgifter på ca. 5 mio. kr. Dele af denne udgift dækkes af puljen til uforudsete udgifter.
 
Den samlede meromkostning skønnes til 10 mio. kr. på nuværende vidensniveau. Der afholdes licitation på vejentreprisen ultimo november 2016.
 
 
Finansieringsforslag
Meromkostningerne på banedelen foreslås finansieret ved at overflytte 9,4 mio. kr. fra:
 
·           4,4 mio. kr. fra parkeringspladsen syd for banen. Da udgiften til byggegrunden ved det sydlige brofæste af Banebroen ikke længere skal afholdes af dette projekt, er der et mindreforbrug.
 
·           1 mio. kr. fra rekreativt areal på regnvandsbassin ved remisen. Det er ikke længere aktuelt, da bassinet anlægges syd for banen.
 
·           2 mio. kr. fra Ny Absalonsvej/Hærvejen. Der er et mindreforbrug på projektet, da vejbidrag afholdes af de kommunale grundejere i stedet.
 
·           2 mio. kr. fra realisering af Trafikplan for Viborg midtby. Banevejen og hele infrastrukturen omkring projektet er en stor del af trafikplanen. Der er et mindreforbrug på kontoen på 2 mio. kr. i 2016.
 
Dertil kommer, at der kan opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. på Banevejens vejentreprise ved fx at nedsætte kvaliteten af kantstene eller fjerne beplantningen på spunsen mod Regionshospitalet. Når resultatet af vejentreprisen og slutopgørelsen fra baneentreprisen kendes, fremsendes besparelsesforslag til Teknisk Udvalg, hvis det er nødvendigt.
 
 
Tabel 1. Nedsættelse af rådighedsbeløb
 
2016
2017
Baneby – P-plads som erstatning for p-plads ved stationen
 
4.400
Baneby – Rekreativt areal ved remisen
1.000
 
Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej
 
2.000
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby
2.000
 
I alt – nedsættelse af rådighedsbeløb på projekterne
3.000
6.400
Indstilling
 
at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vej i Banegraven forhøjes med 9.400.000 kr. med rådighedsbeløb på 9.400.000 kr. i 2017, og
 
at udgiften på 9.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 og 2017 som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen.
 
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår ligeledes,
 
at Teknisk Udvalg får fremsendt en dagsorden, hvor der kan findes yderligere besparelser på vejdelen af Banevejen, hvis dette viser sig nødvendigt efter tilbudsgivning på vejentreprisen og slutopgørelsen på baneentreprisen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
 
at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vej i Banegraven forhøjes med 9.400.000 kr. med rådighedsbeløb på 9.400.000 kr. i 2017, og
 
at udgiften på 9.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 og 2017 som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen.
  
Teknisk Udvalg besluttede desuden,
 
at udvalget får fremsendt en dagsorden, hvor der kan findes yderligere besparelser på vejdelen af Banevejen, hvis dette viser sig nødvendigt efter tilbudsgivning på vejentreprisen og slutopgørelsen på baneentreprisen.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsid.: 14/42513
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 30. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Udvalget forelægges forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg til vedtagelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger.
 
Baggrund
Byrådet besluttede på mødet d 3. september 2014 (sag nr. 37) at igangsætte en planlægning for Nørresø og Søndersø i Viborg.
 
Nørresø og Søndersø og de grønne områder omkring udgør Viborgs største rekreative grønne rum - en kile af natur, der strækker sig helt ind i bykernen og udgør ramme om mange rekreative aktiviteter, som gåture og løb, badning, sejlads, events, ’søndagsudflugter’ mm.
 
Planen skal fastlægge vision og rammer for det videre arbejde med udvikling af søerne.
Baggrunden for planen er et ønske om, at Nørresø og Søndersø skal være en større del af Viborg bys og kommunens liv, f.eks. ved at der skabes mere liv og aktivitet i og omkring søerne, der tiltrækker borgere og gæster.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
 
Forslag til udviklingsplan for Nørresø og Søndersø
Der foreligger nu et forslag til en udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg, som er i bilag 2.
 
Udviklingsplanen skal fungere som en langsigtet, robust ramme om udviklingen. Planens formål er at øge kommunens potentiale for turisme, bosætning og rekreation, og derigennem at bidrage til at forbedre den enkelte borgers livskvalitet. Dette skal ske ved bedre at udnytte de oplevelses- og aktivitetsmuligheder, der ligger i og ved Viborg Søerne.
 
Udviklingsplanen består af en vision, fire målsætninger samt et idékatalog med forslag til projekter og tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling af området. Hovedparten af de foreslåede tiltag har afsæt i ideer, der er indkommet i idéfasen forud for planlægningen.
 
Endelig indeholder planforslaget skitser med eksempler på, hvordan to ’fokusområder’ kan udvikles ved realisering af tiltag fra udviklingsplanens idékatalog. De udvalgte fokusområder omfatter strækningen mellem Borgvold og Søndersøparken øst for søerne samt strækningen mellem Asmild Kirke og Søndermølle vest for Søndersø.
 
 
Planproces
Processen for planlægningen er tilrettelagt med henblik på at inddrage borgere og interessenter for at få indblik i, hvad de ser af udfordringer i forhold til udviklingen af søerne og samle deres idéer til, hvad der kan understøtte den ønskede udvikling. Processen har omfattet følgende:
·         Der er afholdt en idéfase, hvor borgerne kom med input omkring søernes styrker og svagheder
·         Under idéfasen blev der afholdt et åbent dialogmøde den 29. maj 2016, hvor de fremmødte besøgte tre udvalgte steder ved søerne og kom med idéer til udviklingsmuligheder for dem
·         Forvaltningen har interviewet en række interessenter, der bruger søerne aktivt, herunder Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne, Visit Viborg, Danmarks Naturfredningsforening, Viborg Handel, Viborg Idrætsråd samt enkelte institutioner og virksomheder med tilknytning til søerne. Interviewene har givet kendskab til, hvor interessenterne i dag oplever begrænsninger og hvilke udviklingsmuligheder, de ser i tilknytning til søerne
·         Et tidligt udkast til udviklingsplanen er drøftet med en referencegruppe med repræsentanter for foreninger og borgere, der har vist interesse for planlægningen.
·         En styregruppe med deltagelse af Viborg Innovation Fond, Friluftsrådet samt forvaltningen har fulgt planlægningen.
 
 
Idéfase
Idéfasen forud for planlægningen varede fra den 20. maj - 12. juni 2016 og tog afsæt i et debatoplæg med følgende hovedspørgsmål
-       Hvordan kan man styrke forbindelserne mellem byen og søerne og det omkringliggende landskab?
-       Hvilke aktiviteter og funktioner kan være med til at gøre søerne og de offentligt tilgængelige områder omkring mere attraktive?
-       Er der steder, hvor der er landskabelige og bymæssige oplevelser, som skal sættes mere fokus på?
 
Der kom idéer og forslag fra 20 forskellige interessenter, heraf 5 foreninger. De samlede debatindlæg fremgår af bilag 3.
 
Bemærkningerne fra idéfasen drejer sig hovedsageligt om:
·         Konkrete forslag, der kan understøtte aktiviteter ved søerne som badning, ophold nær vand, broanlæg, gode fiskepladser, muslingeopdræt, Margrethe I som søbus,
·         ønske om bedre vandkvalitet med henblik på en rigere natur og bedre aktivitetsmuligheder på søerne
·         om den gældende 5 knobs hastighedsgrænse skal fastholdes af hensyn til småsejlere, fugleliv og oplevelsen af ro eller om der skal åbnes for hurtigere sejlads for at give nye aktivitetsmuligheder
·         om sejlforholdene mellem søerne kan forbedres med en bredere sejltunnel eller ved at erstatte vejdæmningen med bro eller tunnel
·         om der kan tilføres nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder til søerne, herunder om mødet mellem midtbyen og søerne kan forstærkes. Det foreslås bl.a. at åbne for mere cafe, anløbsbro, et ’Søens Hus’, flydende scene, boardwalks mm
·         om de sønære naturområder skal friholdes for nye anlæg, særligt ved Søndermølle og Nørresø Nord
·         forslag til hvordan man forbedrer stiforholdene omkring søerne ved at supplere med nye strækninger, udvide, skilte, tilføje nye opholdsmuligheder, åbne for udsigt til vandet, lave gode forbindelser til midtby – både på terræn og som lift eller højbro - og ud i naturen
·         at åbne for sejlads på vandløb, der er forbundet med søerne eller ad nye gravede kanaler
·         at formidle faciliteter og de spændende historier, søerne gemmer på
·         om forslag / bemærkninger til udviklingen af White Water Viborg, Nørresøbadet, Cityvandværksgrunden, Søndermølle mm
·         om private grundejere skal have bedre muligheder for at opføre lysthuse, plante mm på sønære grunde eller om søbredden skal friholdes for nye anlæg.
 
Udviklingsidéer, der vurderes at understøtte den ønskede udvikling af søerne og at kunne realiseres indenfor de forventede rammer, er søgt indarbejdet i planen - nogle gange dog i bearbejdet form.
Et notat med resume af debatindlæggene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse, er i bilag 4.
 
Forhold til anden planlægning, beskyttelsesinteresser mm
I planen indgår forslag, hvis realisering forudsætter dispensation fra beskyttelseslinjer eller at planlægningen for arealet ændres. I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der sket en overordnet vurdering af muligheden for at realisere de foreslåede tiltag i forhold til anden planlægning, beskyttelsesinteresser og andre bindinger. På baggrund heraf er nogle forslag udeladt og andre forslag er bearbejdet, så de forventes at kunne realiseres.
 
Før der kan gives tilladelse til etablering af et tiltag, der vises i planens idékatalog, skal der ske en konkret vurdering af et konkret projektforslag. Der kan også være forslag i planen, der ved en nærmere undersøgelse kan vise sig vanskelige at gennemføre i den viste form.
 
Planen omfatter også enkelte forslag til anlæg på private arealer. Her afhænger realisering af om der kan opnås aftale med lodsejer herom. 
 
Økonomiske konsekvenser
Udviklingsplanen er en idéplan og er ikke juridisk bindende for kommunen eller grundejere. Vedtagelsen af planen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.
 
Planens tiltag omfatter f.eks. forslag om bedre skiltning, nye stiforløb, nye broer og platforme på vand, forbedret formidling mm. Realisering af de beskrevne tiltag vil ofte medføre kommunale udgifter til anlæg og øget drift. Nogle tiltag forventes at kunne gennemføres indenfor de gældende driftsbudgetter, mens andre vil kræve særskilte bevillinger og evt. fundraising. Nogle af de beskrevne tiltag vil skulle realiseres af foreninger eller private alene eller i et samarbejde med Viborg Kommune.
 
Forvaltningen forventer ved den endelige vedtagelse af planen at komme med forslag til, hvordan der arbejdes videre med en realisering af planen.
 
Miljøvurdering
Planforslaget påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, er ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4, og har ikke en sådan karakter eller indhold, at det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget den 17. januar 2017 kl. 17 i Multisalen på Viborg Rådhus.”
Indstilling
 
at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger,
 
at bilag 3 ”Notat med behandling af debatindlæg fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt debatindlæg i idéfasen, og
 
at der afholdes borgermøde den 17. januar 2017 kl. 17  i Multisalen på Viborg Rådhus
Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016
 
at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger,
 
at bilag 3 ”Notat med behandling af debatindlæg fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt debatindlæg i idéfasen, og
 
at der afholdes borgermøde den 17. januar 2017 kl. 17  i Multisalen på Viborg Rådhus
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Bilag

Sagsid.: 12/2193
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I forbindelse med budget 2016-2019 blev der vedrørende etablering af plejecenter Banebo, afsat i alt 6,1 mio. kr. i forbindelse med ”Bygherreleverancer til servicearealer vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Banebyen”.
 
Bygherreleverancer
Ved opførelsen af plejecenter Banebo skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen, såsom: Inventar i alle servicearealer og modtagekøkkener, IT-udstyr, AV-udstyr, kaldeanlæg, træningsudstyr i træningssal samt øvrige bygherreindkøb.
 
Ovenstående er således eksempler på udgifter, som det afsatte beløb på investeringsoversigten skal finansiere.
 
Arbejdsgruppen er nu efterhånden der i processen, hvor et begyndende forbrug af disse afsatte midler er aktuel i forhold til opførelse af plejecenter Banebo.
 
Finansiering
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2017. Udgiften på 1.000.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2017.
Udgiften på 1.000.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsid.: 14/74680
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 9) spørgsmålet om overtagelse af hjerterehabilitering fase II fra regionen. I samme sag indstillede udvalget forslag om finansieringen til Økonomi og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede og godkendte denne på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 41). Beslutningerne var;  
 
 • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-01-2015
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at       etableringsomkostningerne i Budget 2015 finansieres ved flytning af 67.128 kr. fra konto 4 (kommunal finansiering af ambulant specialiseret genoptræning).
 
at       de årlige driftsomkostninger i Budget 2015 og følgende år finansieres ved flytning af 677.500 kr. fra konto 4 (kommunal finansiering af ambulant specialiseret genoptræning).
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkender overdragelse af opgaven med hjerte-rehabiliteringen fase II fra regionen til Viborg Kommune med virkning fra 1. februar 2015.
 
 • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21-01-2015
 
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Beslutningerne primo 2015 skete med afsæt i, at Viborg Kommune og Skive Kommune som de første kommuner implementerede opgaveoverdragelsen. En af de vigtigste målsætninger med opgaveoverdragelsen var at højne deltagelsen i rehabiliteringen blandt hjertepatienterne. I de økonomiske forudsætninger for budgetberegningerne til udvalgets sag i januar 2015 var det vurderet, at der i Viborg Kommune var cirka 150 borgere, som ville benytte tilbuddet. Den estimerede stigning i deltagelsen viste sig imidlertid at være for lav. Deltagelsen steg, så der i 2015 var 174 henvisninger. I 2016 forventes det tilsvarende tal at være knap 200 henviste borgere.
 
I forbindelse med spredning af opgaveoverdragelsen til regionens øvrige kommuner er der sket en række præciseringer i ”Forløbsprogrammet for Hjertesygdom”, som Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 26. januar 2016 (sag nr. 5). Blandt de væsentlige ændringer i det reviderede forløbsprogram er, at
 
·         varigheden af træningsforløbene opjusteres fra 8 til 12 uger
·         de fysiske tests i forbindelse med start- og slutsamtale skal foretages med et max-watt test, hvilket øger tidsforbruget
·         der sker en samlet monitorering af forløbsprogrammet, hvor kommunerne indberetter data til database udviklet af DEFACTUM (Region Midtjylland) 
 
Væksten i antallet af deltagere i det kommunale tilbud om hjerterehabilitering og de ændrede retningslinjer indebærer, at forudsætningerne for budgettet er bristet. Det foreslås derfor, at der i lighed med den tidligere finansiering sker en yderligere flytning fra konto 4 (kommunal finansiering af specialiseret genoptræning) på 225.000 kr.
 
Inden opgaveoverdragelsen primo 2015 foregik rehabiliteringen fase II på hospitalet via en specialiseret ambulant genoptræningsplan, som kommunerne finansierer 100%. Ved opgaveoverdragelsen primo 2015 blev lagt til grund, at Viborg Kommune i 2013 og 2014 havde udgifter til området på ca. 1,3 mio. kr.
Med den foreslåede flytning af yderligere 225.000 kr. er i alt flyttet 902.500 kr. til varetagelse af opgaven. Der er altså fortsat økonomisk rationale for kommunen, uanset at opgaveoverdragelsen samtidig har haft den positive effekt, at flere borgere, som ønsket, tager imod tilbuddet om rehabilitering.”    
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget i Budget 2017 og følgende år øger driftsbudgettet for det kommunale tilbud om hjerterehabilitering fase II med 225.000 kr. på grund af øget antal deltagere og udvidet indhold/krav til tilbuddet.
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udgiften til de øgede aktiviteter finansieres af ambulant specialiseret genoptræning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte,
 
at man i Budget 2017 og følgende år øger driftsbudgettet for det kommunale tilbud om hjerterehabilitering fase II med 225.000 kr. på grund af øget antal deltagere og udvidet indhold/krav til tilbuddet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at udgiften til de øgede aktiviteter finansieres af ambulant specialiseret genoptræning.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/74982
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Intet.

Sagsid.: 15/71833
Sagsfremstilling
Salg af kiosk, Banegårdspladsen 6, Viborg (bevillingssag)
 
Kiosken i bygningen ved busstationen i Viborg (Banegårdspladsen 6) har via Nybolig været udbudt til salg som ejerlejlighed med opfordring til at komme med et bud.
 
Ved fristens udløb var der indkommet ét bud fra MEDELLIA INVEST ApS, c/o Thomas Jensen, Skt. Pauls Gade 47, st. tv., 8000 Aarhus C på 1.250.000 kr.
 
Forud for udbuddet har Nybolig vurderet ejerlejligheden til 2.400.000 jf. bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. oktober 2016 (lukket dagsorden - sag nr. 42) følgende:
 
”at det meddeles byder, at det indkomne tilbud ikke accepteres, og
 
at ejendommen udbydes til en fast pris på 2.400.000 kr.”
 
Efterfølgende har byder forhøjet sit bud til 1.750.000 kr. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i starten af 2017.
 
Der er salgsomkostninger til mægler på ca. 75.000 kr., udstykningsomkostninger på ca. 10.000 kr., og tinglysningsafgift på ca. 6.000 kr.
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at kiosken ved rutebilstationen sælges for 1.750.000 kr. jf. dagsordensteksten,
 
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.750.000 kr. til kontoen ”Salg af kiosk, Banegårdspladsen 6, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 91.000 kr. til kontoen ” Salg af kiosk, Banegårdspladsen 6, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,
  
at nettoindtægten på 1.659.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at det indkomne tilbud på 1.750.000 kr. ikke accepteres.
Bilag

Sagsid.: 16/14933
Sagsfremstilling
Salg af areal fra Sdr. Rind Forsamlingshus
Ejeren af Sdr. Rind Vej 51 har forespurgt, om han kan købe ca. 120 m2 af Kommunens ejendom Sdr. Rind Vej 47 (Sdr. Rind Forsamlingshus). Arealet er vist med skravering på bilag nr. 1.
 
Han tilbyder 30 kr. pr. m2 for arealet – svarende til 3.600 kr. i alt - og han vil betale omkostningerne ved handlen. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i starten af 2017.
 
Der ses ikke at være noget, der taler imod et salg, og foreningen, der driver forsamlingshuset, har ingen indvendinger.
 
 
Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets eller Byrådets møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,
 
at Kommunen sælger ca. 120 m2 fra Sdr. Rind Vej 47 for 30 kr. pr. m2, således som det fremgår af dagsordensteksten,
 
at der i givet fald gives en anlægsindtægtsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af areal fra Sdr. Rind Forsamlingshus” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at der i givet fald gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ”Salg af areal fra Sdr. Rind Forsamlingshus” med rådighedsbeløb i 2017, og
  
at indtægten på 3.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
at det indkomne tilbud på 3.600 kr. ikke accepteres.
Bilag