You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 16. juni 2021 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger Peter Juhl forlod mødet kl. 15.00 efter behandlingen af sag 1 - 31 og sag 42 - 44

Sagsid.: 20/29724

Resume

Byrådet skal endeligt godkende Viborg Kommunes årsregnskab for 2020 herunder revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2020.
 
Jan Hansen og Ida Jensen fra BDO møder kl. 12.00 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2020 tages til efterretning,
 
2. at notatet jf. bilag nr. 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningen, og
 
3. at årsregnskabet for 2020 - med de i dagsordenteksten nævnte korrektioner i balancen og noter mv. - hermed godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

 
BDO fremlagde en gennemgang af revisionen af årsregnskabet på mødet. Gennemgangen vedlægges som nyt bilag 5.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2020 tages til efterretning,
 
2. at notatet jf. bilag nr. 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningen, og
 
3. at årsregnskabet for 2020 - med de i dagsordenteksten nævnte korrektioner i balancen og noter mv. - hermed godkendes endeligt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Årsregnskabet for 2020 blev godkendt til afgivelse til revisionen på byrådets møde i april jf.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

BDO har den 7. juni 2021 fremsendt revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2020, jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til byrådets medlemmer.
 

Revisionsbemærkning

Af beretningens afsnit 1.3.2 fremgår det, at den udførte revision har givet anledning til en revisionsbemærkning, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
Revisionsbemærkningen vedrører et anført generelt forbehold i revisorerklæringen for det landsdækkende IT-system KSD (Kommunernes nye sygedagpengesystem). Som anført i beretningen, så kan kommunen ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen. Der henvises i øvrigt til forvaltningens besvarelse af revisionsbemærkningen i bilag 2.
 

Revisionsberetningen i øvrigt

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og grundlæggende konkluderer revisionen i  revisionspåtegningen til årsregnskabet, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
 
Revisionen har i de enkelte afsnit i konklusionen angivet eventuelle kommentarer og anbefalinger mv. Forvaltningens besvarelse af disse kommentarer og anbefalinger fremgår af bilag nr. 3.
 

Rettelser til årsregnskabet 

I forhold til byrådets behandling af årsregnskabet for 2020 den 21. april 2021 er der foretaget korrektioner i balancen og tilhørende noter til årsregnskabet. Korrektionerne har ingen betydning for regnskabsresultatet men udelukkende poster på balancen.
 
I forbindelse med den nye ferielov og indefrysning af feriepenge er der ændret på kravene til registrering af skyldige feriepenge i kommunernes balance. Ved en fejl er der sket dobbelt registrering ultimo 2020 af en andel af de skyldige feriepenge på 30 mio. kr. Derfor er den kortfristede gæld nedskrevet med 30 mio. kr. og egenkapitalen tilsvarende forøget med 30 mio. kr.
 
I forbindelse med kommunens nye økonomisystem, som blev taget i brug i november 2020 er der opstået fejlregistreringer vedrørende supplementsposteringerne omkring årsskiftet. Det har betydet, at en række posteringer er havnet forkert på balancen og dermed er der opstået forskydninger mellem kortfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. Derfor er der foretaget følgende korrektioner i balancen med tilhørende noter:
kortfristede tilgodehavender er reduceret med 116,9 mio. kr., kortfristede gældsforpligtelser er reduceret med -128,9 mio. kr. og egenkapitalen er forøget med 12 mio. kr. 
 
Årsregnskabet med de indarbejdede korrektioner fremgår af bilag nr. 4.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/17008

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 11. maj 2021 ikke at imødekomme ansøgning fra Bjerringbro Byforum om permanent driftstilskud på 600.000 kr. pr. år. Udvalget inviterede repræsentanter fra Bjerringbro Byforum til møde på dagens udvalgsmøde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til evt. driftstilskud til Bjerringbro Byforum, og
 
2. at finansiering heraf i givet fald drøftes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger Bjerringbro Byforum tilskud til beskrevne aktiviteter og projekter på 0,4 mio. kr. i 2021, (heraf 0,1 mio. kr. til julebelysning under henvisning til særskilt ansøgning herom, jf. sag 42), 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023,
 
2. at beløbet i 2021 finansieres af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021, og
 
3. at udgiften til medfinansiering i 2022 og 2023 afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (med 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023).
 
4. at bevillingen er betinget af, at El-fonden bevilger et tilsvarende beløb,
 
5. at der forventes en aktiv indsats for forøgede medlemsbidrag,
 
6. at det præciseres, at bevillingen gives for en 3-årig periode i 2021-2023 og herefter ophører.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Bjerringbro Byforum ansøgte på mødet den 11. maj 2021 om et permanent driftstilskud på 600.000 kr. om året. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at ansøgningen ikke imødekommes.
 
Som opfølgning på drøftelserne på mødet besluttede udvalget at indkalde repræsentanter fra Bjerringbro Byforum til drøftelser med udvalget.
 
Fra Bjerringbro Byforum deltager på dagens møde bychef Lars Christiansen, nuværende formand for bestyrelsen Henrik Larsen og kommende formand Morten Thrane.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/171

Resume

ViborgEgnens Erhvervsråd (VER) indgik i 2019 en ny resultatkontrakt med Viborg kommune for 2020-2023. Resultatkontrakten erstattede de tidligere aftaler og blev udarbejdet på baggrund af den nye Lov om Erhvervsfremme, der bl.a. overførte midler og opgaver fra den lokale erhvervsservice til Erhvervshus Midtjylland.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter udfordringer og muligheder for ViborgEgnens Erhvervsråd, herunder evt. behov for justeringer af aftalen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Viborg Egnens Erhvervsråd fremlagde på mødet en gennemgang af status m.v. Gennemgangen vedlægges som nyt bilag 3.
 
Formanden Martin Pedersen og direktøren Henrik Hansen for ViborgEgnens Erhvervsråd kom til stede og gennemgik status, udviklingsmuligheder og perspektiver for dels erhvervslivet i Viborg Kommune og dels for Viborg Egnens Erhvervsråd.
 
Herefter pågik en drøftelse af dels hvilke forventninger Økonomi- og Erhvervsudvalget har til den fremadrettede erhvervspolitik, dels Økonomi- og Erhvervsudvalgets forventninger til samarbejdet med ViborgEgnens Erhvervsråd og dels hvilke centrale udfordringer der kan og skal løses i fællesskab.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med vedtagelsen af den nye Lov om Erhvervsfremme blev der indgået en ny og resultatkontrakt med VER, som erstattede de tidligere aftaler. Aftalen afspejler, at kommunerne med loven fik større ejerskab til de regionale erhvervshuse, samtidig med at der blev overført midler og opgaver til disse.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Økonomi- og erhvervsudvalget har gennem årene løbende haft besøg af erhvervsrådet med henblik på at drøfte forholdene i erhvervslivet og eventuelle justeringer af de løbende aftaler med VER. Den nuværende aftale er 4 årig, dog med mulighed for løbende at justere aftalens indhold. Første kvartal hvert år afrapporterer VER på aftalens indhold.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46855

Resume

Kommunerne skal én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Forvaltningen har udarbejdet en analyse af uddannelsesniveau og arbejdsmarkedet, der viser et øget behov for faglært arbejdskraft i årene frem. Forslagene til måltallene for 2022-2025 afspejler blandt andet dette behov. Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen med henblik på indstilling af måltal til byrådet. Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 1. juni 2021 samt på Beskæftigelsesudvalgets møde samme dag.

Indstilling

Udvalgene traf på deres møder følgende beslutninger:
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022-2025 godkendes.
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022-2025 godkendes, med den bemærkning, at søgetallene fra 2021 fordelt på henholdsvis folkeskolerne, privatskoler og efterskoler, bør fremgå af sagsfremstillingen til Byrådets behandling.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra hhv. Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
 

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har ikke umiddelbart mulighed for at oplyse de af Børne- og Ungdomsudvalget ønskede søgetal.

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Forvaltningens forslag til måltal har været til høring blandt Forum 100, der er et ledelsesnetværk i Viborg Kommune mellem ungdomsuddannelser, forberedende uddannelsestilbud og kommunen. Høringssvarene til måltallene fremgår af bilag 1.
 
Ligeledes har Task Force Viborg (en kreds af virksomhedsledere i Viborg Kommune) drøftet søgning til ungdomsuddannelserne på møde den 17. marts 2021. Bemærkninger fra Task Force Viborg indgår i bilag 1.
 

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Byråd besluttede på deres møde 7. oktober 2020, at:
 • der i det kommende arbejde med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse
 • der bliver iværksat et samarbejde på tværs af grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet ift. at gøre valget af en erhvervsuddannelse mere attraktiv
 • der bliver lavet et analysearbejde forud for fastsættelse af måltal for 2022
 
Det understøtter også følgende målsætninger i Viborg Byråds Sammenhængsmodel, som sætter retningen for indsatserne i Viborg Kommune:
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
 • 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
 • Borgernes uddannelses-/kompetenceniveau skal højnes
 

Analyse af arbejdsmarked og uddannelse

Som opfølgning på byrådets beslutning den 7. oktober 2020 har forvaltningen udarbejdet en analyse af struktur og behov inden for arbejdsmarkedet og uddannelse (bilag 2).
 
Lovkravet om måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne handler alene om afgangseleverne fra grundskolens 9. og 10. klasser. Analysen indeholder derfor også udviklingen i søgningen umiddelbart efter 9. og 10. klasse.
 
Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne skal skabe en balance mellem de unges uddannelsesvalg og arbejdsmarkedets behov i bredt perspektiv.
 
Derfor indeholder analysen også data på det aktuelle arbejdsmarked og uddannelsesniveau i Viborg Kommune. Der er dog også behov for at se på arbejdsmarkedets behov på længere sigt.
 
Analysen drejer sig primært om arbejdsmarkedet og uddannelsessituationen i Viborg Kommune, selvom de unge uddannes til arbejdsmarkedet i hele landet.
 
Analysen viser blandt andet følgende hovedpointer:
 • Viborg Kommune har flest arbejdspladser inden for den private sektor, hvor der er flest lønmodtagerarbejdspladser inden for brancherne handel og transport, industri, erhvervsservice samt bygge/anlæg
 • I forhold til Business Region Aarhus har Viborg Kommune en relativt stor andel offentlige arbejdspladser
 • Aktuelt er der størst efterspørgsel på arbejdskraft inden for sundhed, omsorg og pleje, bygge/anlæg, akademisk arbejde samt pædagogisk og socialt arbejde 
 • I Region Midtjylland vil der i 2030 være mangel på faglært arbejdskraft (svarende til ca. 43.000 personer)
 • I 2020 søgte 68,6 % af afgangseleverne en gymnasial uddannelse og 22,4 % søgte en erhvervsuddannelse
 • Flere opnår en erhvervsuddannelse senere hen i livet, idet 41 % af de 25-64-årige har en erhvervsfaglig uddannelse
 • Viborg Kommune har flere faglærte end en gennemsnitskommune i Business Region Aarhus, men har samme niveau for andel faglærte, som Silkeborg og Horsens
 • Blandt unge med en gennemført gymnasial uddannelse er knapt 10 % i gang med en erhvervsuddannelse
 
De kommende indsatser skal sikre det rette udbud af arbejdskraft, herunder opretholde det efterspurgte uddannelsesniveau inden for de enkelte brancher, og understøtte væksten i disse. Der skal især være fokus på faglært arbejdskraft.

Søgetallene for 2021

Nedenfor fremgår Viborg Kommunes søgetal til ungdomsuddannelserne i 2021 sammenholdt med måltallet for 2021:
 
 
Måltal 2021
Søgetal 2021
Gymnasiale uddannelser
69 %
67,5 %
Erhvervsuddannelser
25,1 %
22,9 %
FGU og øvrige
2,5 %
3,1 %
Øvrigt
3,4 %
6,5 %
 
Kategorien ”FGU og øvrige” indeholder søgningen til den forberedende grunduddannelse (FGU) samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Kategorien ”Øvrigt” indeholder søgningen til arbejde/sabbatår, klargørende tilbud, ophold i udland mv.
 
Tallene viser en lille fremgang i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse og en forberedende grunduddannelse, og en stigning i gruppen der søger ”Øvrigt”. Der er et mindre fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser.
 
En nærmere gennemgang af kategorien ”FGU og øvrige” viser en øget søgning til den forberedende grunduddannelse (FGU) og et fald i søgningen til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i forhold til det foregående år.
 
Der er i alt seks elever, der ikke har valgt en ungdomsuddannelse. Disse modtager individuel vejledning.
 
En nærmere gennemgang af søgetallene har vist forskelle i søgemønstrene mellem forskellige skoler og institutionstyper. Blandt andet søgte 29,6 % af eleverne fra de kommunale grundskoler i Viborg Kommune en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2021. For fri- og privatskolerne var søgningen til erhvervsuddannelserne på 13,2 %.
 
Kommende indsatser vil blandt andet tage højde for disse forskelle i søgemønstrene.

Fremtidige indsatser

Forvaltningen har i samarbejde med erhvervsuddannelser og virksomheder i Viborg Kommune igangsat et arbejde med at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne. Dansk Industri indgår også i arbejdsgruppen.
 
Parterne har afdækket, hvilke aktuelle indsatser, der bidrager til en øget søgning til erhvervsuddannelserne. Derudover bliver der i fællesskab udviklet en række nye indsatser.
 
Disse indsatser handler blandt andet om øget kendskab til erhvervsuddannelserne, rollemodeller, forældreinddragelse og styrket indsats på både mellemtrinnet og udskolingen på skolerne.
 
Indsatsen vil rette sig mod både elever, forældre, undervisere på skolerne, uddannelsesvejledningen, virksomheder, erhvervsuddannelser mv.
 

Måltal 2022-2025

Med afsæt i både analysen og samarbejdet mellem kommune, erhvervsuddannelser og virksomheder om det nationale mål for søgningen til erhvervsuddannelserne, foreslås følgende måltal for søgningen i 2022-2025:
 
 
Måltal 2022
Måltal 2023
Måltal 2024
Måltal 2025
Gymnasiale uddannelser
67,0 %
66,3 %
65,5 %
65,5 %
Erhvervsuddannelser
25,3 %
27,8 %
29,4 %
30,2 %
FGU og øvrige
3,0 %
2,9 %
2,9 %
2,8 %
Øvrigt
4,7 %
3,0 %
2,2 %
1,5 %
 
Arbejdet med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og sikre den fremtidige efterspurgte arbejdskraft vil kunne påvirke andelen af unge, der vælger at søge en gymnasial uddannelse. Det kan eksempelvis være den gruppe af unge, som i dag efter endt gymnasial uddannelse vælger en erhvervsuddannelse. Det gør ca. 10 % i Viborg Kommune.
 
Derudover kan arbejdet også påvirke andelen, der vælger at søge forberedende grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) eller øvrigt. Der vil dog forsat være unge, som har behov for et forberedende tilbud inden de er klar til at vælge ungdomsuddannelse eller unge som grundet funktionsnedsættelser har behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/14424

Resume

Med henblik på godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet behandler Børne- og Ungdomsudvalget udtalelser fra skolebestyrelser og bestyrelsen for Ungdomsskolen angående revision af styrelsesvedtægten for folkeskolen og bilaget hertil samt styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes og
2. at den reviderede styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-06-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes og
2. at den reviderede styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen godkendes

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal kommunalbestyrelsen fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres. Det sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne. Vedtægten skal fastsætte de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen. Beslutninger om skolestruktur med videre skal fremgå af et bilag til vedtægten.
 
Det fremgår ligeledes af ungdomsskolelovens § 8 stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolens opgaver. Vedtægten kan ændres efter, at der er indhentet udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse.
 
De gældende styrelsesvedtægter for folkeskolen og Ungdomsskolen er godkendt i Byrådet den 20. november 2019 (sag nr. 5). Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 4. juni 2019, at bilaget til folkeskolens vedtægt kan konsekvensrettes administrativt efter politisk behandling af sager, der berører indholdet af bilaget (sag nr. 2).
 
Den 27. april 2021 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget, at forslag om ændringer i vedtægterne og bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen blev sendt til udtalelse i skolebestyrelserne og bestyrelsen for Ungdomsskolen (sag nr. 5). Børne- og Ungdomsudvalget behandler udtalelserne i indeværende sag.

Inddragelse og høring

Ændringerne til vedtægterne for Ungdomsskolen og folkeskolen samt bilag har været til udtalelse i bestyrelserne i perioden fra den 28. april til d. 17. maj 2021.

Beskrivelse

Der er modtaget udtalelser fra ni skolebestyrelser (se evt. bilag 4). Hovedparten af skolebestyrelserne tilslutter sig de foreslåede ændringer uden bemærkninger. Nedenfor redegøres for eventuelle bemærkninger i forbindelse med de konkrete ændringsforslag. Ændringsforslagene til godkendelse fremgår også af bilag 1 til 3. Udtalelserne giver ikke anledning til, at forvaltningen fremstiller forslag om tilpasning af de ændringer, som Børne- og Ungdomsudvalget godkendte til udtalelse den 27. april 2021. 
 
Valg til forældrebestyrelsen
Styrelsesvedtægten for folkeskolen beskriver bl.a. sammensætningen af skolebestyrelsen og valg til skolebestyrelsen (se evt. bilag 1 til orientering). D. 27. april 2021 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at præcisere, at forældrene har et antal stemmer svarende til det antal forældrerepræsentanter, der skal vælges til bestyrelsen. Hensigten er at øge sandsynligheden for, at det vælges en fuld bestyrelse. Forældrenes antal stemmer påvirkes ikke af, hvor mange børn de har indskrevet på skolen. Skolebestyrelserne på Bøgeskovskolen og Egeskovskolen efterspørger en præcisering af, om stemmerne kan placeres på én kandidat. Skolebestyrelsesvalg afvikles elektronisk via systemet Tabulex TEA. Der kan ikke afgives flere stemmer på samme kandidat. I Tabulex TEA vil forældrene enten skulle afgive alle deres stemmer eller vælge helt at stemme blankt. De kan ikke både afgive stemmer og stemme blankt. Afvikles der eksempelvis forskudt valg, hvor fem kandidater stiller op til tre pladser, vil forældrene altså enten kunne afgive stemmer for tre forskellige kandidater eller stemme blankt. Det skal i forlængelse heraf nævnes, at der i de senere år hovedsageligt har været afviklet fredsvalg i forbindelse med kommunens skolebestyrelsesvalg.
 
Oprettelse af Alfa-klasser og ny skole i Bjerringbro
Bilaget til skolernes styrelsesvedtægt indeholder en beskrivelse af skolestrukturen, som konsekvensrettes i overensstemmelse med beslutningen om at oprette Alfa-klasser på Vestervang Skole og at etablere en ny skole i Bjerringbro fra d. 1. august 2021 (se evt. bilag 2). Navnet på ny skole i Bjerringbro vedtages på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget d. 1. juni og konsekvensrettes herefter i bilaget.
 
Skoleindskrivning
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 25. februar 2020 (sag nr. 3), at der skulle udarbejdes en sag om den fremadrettede proces for skoleindskrivningen, og at der prioriteres midler indenfor nuværende budget til en kampagne for folkeskolen som forældrenes førstevalg.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte til udtalelse, at perioden for indskrivning til børnehaveklassen ændres i bilaget til skolernes styrelsesvedtægt, så den i stedet for at vare en måned fra midt december til midt januar varer 14 kalenderdage. Derudover indstilles, at skoleindskrivningen starter den første skoledag efter juleferien. Erfaringen viser, at hovedparten af forældrene typisk indskriver deres barn i starten af perioden, og at indskrivningen derefter ebber ud. Det er derfor forventningen, at en 14 dages periode er tilstrækkelig til, at flertallet af forældre vil indskrive deres barn til børnehaveklasse. Samtidig startes skoleindskrivningen også først i det kalenderår, hvor barnet skal indskrives i skole, så processen afkortes for forældrene. Med hensyn til at gennemføre en kampagne i forbindelse med skoleindskrivningen, vil kampagnen skulle afvikles i december måned, så forældrene bliver opmærksomme på skoleindskrivningen før starten i januar. Bøgeskovskolens og Egeskovskolens bestyrelser bemærker, at de finder en 14 dages periode forholdsvis kort, og at de ønsker indskrivningen placeret i december af hensyn til processen med over-/undertalligt personale. Skoleindskrivningen er foreslået placeret i januar blandt andet af hensyn til afklaringen af, hvilke børn der visiteres til et specialtilbud. Jo tidligere skoleindskrivningen placeres på året, jo større usikkerhed vil der være i forhold til, hvor mange børn der optages i et specialtilbud i stedet for deres distriktsskole. 
 
Skolebestyrelserne har ikke bemærkninger til de efterfølgende ændringer. Det foreslås slettet fra bilaget, at den endelig skoledannelse i forbindelse med børnehaveklasser sker d. 1. marts. Hvis en skole efter afslutningen af skoleindskrivningen har en klasse med 28 distriktselever, og der før skoleårets start flytter en ny elev til distriktet, vil der skulle dannes en ny klasse. Styrelsesvedtægten sætter en begrænsning for, at der kun optages elever efter frit skolevalg til og med elev nr. 25 for at sikre plads til tilflyttere, men i perioden efter skoleindskrivningen og frem til skolestart kan der ske ændringer. Det foreslås derfor, at sætningen om endelig klassedannelse for børnehaveklassen slettes. Rammerne for klassedannelse i børnehaven findes i folkeskolelovens § 25 stk. 2: ”Ved fordeling af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende trin i grundskolen, jf. dog stk. 3. Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen”.
 
Endelig tilpasses bilagets eksempel på optag af elever efter frit skolevalg, så det fremgår tydeligere, at der kan optages elever efter frit skolevalg op til elev nr. 25 i hver klasse.
 
Øvrigt
Bøgeskovskolens og Egeskovskolens bestyrelser bemærker, at det kan være udfordrende at skulle underskrive en beslutningsprotokol, når møderne afholdes virtuelt.
 
Ungdomsskolen
Ungdomsskolens bestyrelse tilskriver sig forslaget om, at antallet af repræsentanter fra skolebestyrelserne i Viborg Kommune ændres fra nuværende tre medlemmer til fremover et medlem (se evt. vedtægten i bilag 3 og høringssvar i bilag 4).

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen og bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen kan træde i kraft efter godkendelse i Byrådet den 23. juni 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:
§ 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.
Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.”
 
Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 20/50123

Resume

Der søges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2021 til den indledende projektering af ny Stoholm Skole.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stoholm Skole (helhedsplaner)” med rådighedsbeløb i 2021 vedr. den indledende projektering af ny Stoholm Skole, og
 
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Stoholm Skole (helhedsplaner)” på overslagsåret 2022 (i budget 2021-2024) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2022-2025

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-06-2021

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stoholm Skole (helhedsplaner)” med rådighedsbeløb i 2021 vedr. den indledende projektering af ny Stoholm Skole, og
 
2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Stoholm Skole (helhedsplaner)” på overslagsåret 2022 (i budget 2021-2024) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2022-2025
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, at udvalget på augustmødet gives en status på projektet, herunder omkring planerne for lokalinddragelse.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har med budgetforliget for 2021-24 aftalt, at der skal bygges en ny skole i Stoholm. I alt er der afsat 119,9 mio. kr. til budgettet – 89,9 mio. kr. i det vedtagne budget 2021-24 og yderligere 30 mio. kr. i 2025, jf. budgetforliget.
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. februar 2021 (sag nr. 5) kommissorium for byggeprojektet. Kommissoriet beskriver bl.a. projektets organisering herunder, hvad Børne- og Ungdomsudvalget løbende skal tage stilling til i processen.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der søges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2021 til den indledende projektering i projektets fase 1, hvor der skal udarbejdes en vision for den nye skole, jf. kommissoriet, og der skal gennemføres diverse tekniske undersøgelser.
 
Den nedsatte styregruppe er ved at tilrettelægge den inddragelsesproces, der skal gennemføres i efteråret 2021. Der vil i den forbindelse blive indgået en aftale med en ekstern rådgiver, som får til opgave at gennemføre inddragelsesprocessen ift. forældre, elever og lærere.
 
Sideløbende med denne proces vil der ske en bredere borgerinddragelse, hvor lokalsamfundet i Stoholm inviteres til at bidrage med deres idéer og tanker om den nye skole, herunder hvordan det lokale liv skal udfolde sig i og omkring skolen og i samspil med Kultur- og Idrætscenteret.
 
På baggrund af de to inddragelsesprocesser vil der blive udarbejdet en vision for den nye skole, som skal godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget. Visionen vil være et centralt element i det udbud, som efter kommissoriets tidsplan skal ske i 4. kvartal 2021, i forhold til valg af totalrådgiver.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Den nye skole skal stå klar i 3. kvartal 2025, jf. kommissoriet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Afklaring af de overordnede planmæssige forhold i forhold til projektet er igangsat, og der vil i efteråret 2021 skulle udarbejdes et kommunalplantillæg og herefter en ny lokalplan.

Sagsid.: 20/4427

Resume

Der har været afholdt licitation vedr. etablering af ny Klub Valhalla med ny beliggenhed ved Nordre Skole. Det indkomne licitationsresultat vil medføre en budgetoverskridelse på 3,5 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et samlet anlægsbudget på 10,1 mio. kr. Den eksterne rådgiver, Rambøll, har udarbejdet forslag til en række besparelser, som vil kunne reducere overskridelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne-og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
2. at byggeriet igangsættes,
3. at den manglende finansiering på 3.500.000 kr. findes ved besparelser på projektet for 1.500.000 kr. og ved at finde yderligere finansiering til projektet for 2.000.000 kr.,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.093.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighedsbeløb på 5.093.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2022,
5. at en udgift på 9.093.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til ”Flytning af Klub Valhalla”, og
6. at den resterende udgift på 2.000.000 kr. finansieres ved, at der i anlægsbudgettet for 2022-25 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla”.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-06-2021

Udvalgsmedlem Stine Damborg Hust var fraværende under punktet.
 
Børne-og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at licitationsresultatet godkendes,
2. at byggeriet igangsættes,
3. at den manglende finansiering på 3.500.000 kr. findes ved besparelser på projektet for 1.500.000 kr. og ved at finde yderligere finansiering til projektet for 2.000.000 kr.,
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.093.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighedsbeløb på 5.093.000 kr. i 2021 og med rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2022,
5. at en udgift på 9.093.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til ”Flytning af Klub Valhalla”, og
6. at den resterende udgift på 2.000.000 kr. finansieres ved, at der i anlægsbudgettet for 2022-25 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

På møde den 22. april 2020 (sag nr. 1) besluttede Byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2020 at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Flytning af Klub Valhalla” med rådighed i 2020, og at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern totalrådgiver.
 
På møde den 24. november 2020 (sag nr. 1) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at godkende projektforslaget.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra klubben, skolen, Børn & Unge forvaltningen, Ejendomme & Energi samt Rambøll Arkitekter.

Beskrivelse

På anlægsprojektet er Rambøll Arkitekter antaget som totalrådgiver. De har udarbejdet udbudsmaterialet, og der har været afholdt licitation.
 
Inden projektet blev sat i licitation, blev det ud fra Rambølls rådgivning tilpasset på styregruppemøder med henblik på, at licitationsresultatet kunne ligge inden for det afsatte budget. Rambøll har efter licitationsresultatet fremlagt en række yderligere besparelsesmuligheder:
 
 
Besparelser
Beløb
Græs på tag og etablering af tagterrasse
600.000
Siddetrappe (til tagterrasse)
400.000
1. sal inde i bygningen
500.000
Nedsætte budget til uforudsete udgifter til 800.000 kr.
300.000
Øvrige
300.000
I alt
2.100.000
 
Forvaltningen indstiller, at der indarbejdes besparelser i projektet på 1.500.000 kr., hvilket indebærer, at der skal findes yderligere finansiering til projektet for 2.000.000 kr. De konkrete besparelser udvælges af projektets styregruppe. Det vurderes, at der vil ske væsentlige ændringer til bygningens udvendige udseende og funktion i forhold til projektforslaget.
 
Følgende beløb er afsat til projektet på investeringsoversigten:
År
Beløb
 
2020
4.000.000 kr.
1.000.000 kr. frigivet i Byrådet den 22. april 2020
2021
6.093.000 kr.
Ikke frigivet
 
10.093.000 kr.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektering, udbud og licitation frem til juni 2021.
Byggeperioden er planlagt frem til september 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/23336

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Tange kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2021 til den 29. april 2021. Der er modtaget 3 høringssvar til planforslaget.
 
Et høringssvar drejer sig om køb af areal, som ejes af Energi Viborg Vand A/S. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget.
 
Andet høringssvar drejer sig om muligheder for nedsivning af tag- og overfladevand. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget, da planforslaget følger kommunens administrative praksis om nedsivning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering jævnfør ”Spildevandsplan 2019”. Det skal dog bemærkes, at der i en mindre del af planområdet ikke kan forventes tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, da området ligger indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til vandværket.
 
Tredje høringssvar drejer sig om placering af rensedam. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af planforslaget, da mulighederne for placering af rensedammen er undersøgt. Derudover forventes der ikke at blive brug for arealer til rensedam hos den pågældende grundejer.
 
Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Tange kan omlægges til separatkloak.
 
Adresser på følgende veje vil blive berørt:
 • Bjerringbrovej
 • Nørrehedevej
 • Tange Søvej
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til ny rensedam, som placeres mellem Tange Søvej og jernbanen.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Bjerringbro Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
 • Jordbundsforholdene er ikke vurderet velegnet til nedsivning, hvorfor nedsivning af alt tag- og overfladevand fra området ikke vurderes at være realistisk,
 • Af hensyn til drikkevandsressourcen kan der ikke forventes nedsivningstilladelse i dele af projektområdet,
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Tidspunktet for kloakprojektet er fremskyndet i forhold til perspektivplanen for omlægning fra fælles- til separatkloak, hvor området er sat til omlægning i perioden 2023-2033. Kloakprojektet forventes udført i 2022.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 3.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Blandt andet på grund af nedsivningsforhold og hensyn til drikkevandsressourcen er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16380

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at et område i Tange kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 • etablering af rensedam
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/2423

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken ved Gl. Århusvej, Viborg, kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 25. februar 2021 til den 22. april 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken på Gl. Århusvej, Viborg, kan omlægges til separatkloak.
 
Tillægget omfatter størstedelen af kloakopland 2D5. Området omfatter ejendommene på Gl. Århusvej 58B-112B og 61-127, Søndersøvej 1-3 og 4 samt Øster Teglgårdsvej 1 og 2.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til sØnæs.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Viborg Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Grundvandet forventes at stå højt i området, hvorfor det ikke vurderes at være realistisk at nedsive alt tag- og overfladevand fra området.
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Tidspunktet for kloakprojektet er i overensstemmelse med perspektivplanen for omlægning fra fælles- til separatkloak (2020-2022).
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Blandt andet fordi der er højtstående grundvand i området, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16381

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at et område ved Gl. Århusvej i Viborg kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger,
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/1733

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vridsted kan omlægges til separatkloak.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. marts 2021 til den 29. april 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Vridsted kan omlægges til separatkloak.
 
Tillægget omfatter Ålykken 21-23 og Dåsbjergvej 4-10 og 13-15, Vridsted.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til eksisterende rensedam ved Buen, nord for Vridsted.  

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Trevad Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
 • Mulighed til tilslutning til eksisterende separatsystem i Vridsted,
 • Stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives,
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Omlægningen af en del af fælleskloakken i Vridsted er i mindre grad fremskyndet i forhold til perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er en del af området planlagt omlagt i perioden 2023-2033. Projektet forventes gennemført i 2021 på grund af driftsproblemer med den eksisterende kloak.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.
 
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. På grund af en stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives, og da der er mulighed for tilslutning til eksisterende separatsystem i Vridsted, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16951

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at der kan etableres spildevandsledninger i forbindelse med separatkloakering i Vridsted.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spildevandsledninger
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 19/31313

Resume

Forslag til lokalplan nr. 550 og tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 11. februar til den 8. april 2021. Der er kommet ét høringssvar fra Vejdirektoratet. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til Vejdirektoratet.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til Vejdirektoratet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik
Energi Viborg Kraftvarme ønsker at etablere et luft-vand-varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 27. januar 2021 (link til sag nr. 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. januar 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 550 samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslagene fremgår af bilag 2.
 
 
Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 550 samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 11. februar til den 8. april 2021. Der er kommet ét høringssvar fra Vejdirektoratet, som er i bilag 3. Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til det.
 
Vejdirektoratet opfordrer til, at der i dialog med Vejdirektoratet foretages en afklaring af, hvilke foranstaltninger der skal etableres for at forhindre glatte kørebaner på statsvejen, inden lokalplanen vedtages endeligt. Energi Viborg Kraftvarme har svaret forvaltningen, at der har været drøftelse med Vejdirektoratet om, hvilke tiltag der påtænkes ved projektets gennemførelse med henblik på at registrere kritiske forhold ift. rimdannelse forårsaget af varmepumpeanlægget, og handlemuligheder, hvis der konstateres problemer.
 
Vejdirektoratet påpeger, at lokalplanen bør udformes, så den muliggør etableringen af foranstaltninger, herunder beplantning uden for vejbyggelinjen for at forhindre, at varmepumpeanlægget forårsager glatte kørebaner på statsvejen.
 
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen præciseres i forhold til at gøre det muligt at foretage beplantning i hele området. Forvaltningen indstiller derfor en ændring af lokalplanens bestemmelse om ubebyggede arealer, hvormed høringssvaret imødekommes. Forslaget til ændring i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 
 
Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 550

Lokalplanen giver mulighed for at etablere forsyningsanlæg til almene formål. Området forbliver i landzone. Der må bygges i op til 10 m højde inden for et byggefelt. Vejadgang sker fra Randersvej. Desuden sikrer lokalplanen, at et eksisterende læhegn bevares, og at der etableres ny afskærmende beplantning for at begrænse de tekniske anlægs synlighed fra omgivende veje.

Forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 64 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde VIBØ.TA.01_T64 til tekniske anlæg. Tillægget medfører desuden, at der sker en reduktion af de arealer, der er udpeget til henholdsvis lokaliseringsmulighed for biogasanlæg (retningslinje 8.6) og skovrejsningsområde (retningslinje 9.1).
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen pga. områdets beliggenhed og anlæggets synlighed ved en indfaldsvej til Viborg. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/28957

Resume

Ved kommunens udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan skal kommunen inddrage borgerne og udvikle planen i samarbejde med relevante aktører. Forvaltningen foreslår, at processen igangsættes med indkaldelse af idéer og forslag, og at der afholdes et offentligt møde i høringsperioden.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes forud for udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan,
 
2. at der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen
onsdag den 25. august kl. 17.00-19.00, eller
torsdag den 26. august kl. 17.00-19.00, eller
torsdag den 2. september kl. 17.00-19.00.
 
Hvis det ikke er muligt pga. forsamlingsforbud, afholdes mødet i stedet for som et digitalt møde.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at den beskrevne proces for indkaldelse af forslag og idéer igangsættes forud for udarbejdelse af en DK2020-klimahandlingsplan, og
 
2. at der afholdes et offentligt møde på Viborg Rådhus i Multisalen den 25. august kl. 17.00-19.00,
 
Hvis det ikke er muligt pga. forsamlingsforbud, afholdes mødet i stedet for som et digitalt møde.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i august (link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 26. august 2020) at Viborg Kommune skulle ansøge om at deltage i projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” med opstart november 2020.
 
Kommunen modtog svar på ansøgningen den 18. november 2020 om, at Viborg Kommune var udvalgt til at deltage i projektet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Parterne bag projektet (Realdania, Kommunernes Landsforening, Danmarks fem regioner, CONCITO og C40 Cities) indgår i et partnerskab om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimahandlingsplaner i alle landets kommuner. Med projektet ønsker parterne at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen i alle danske kommuner og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet.
 
Indtil videre er i alt 65 danske kommuner en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klima-ambitiøse byer i verden. ?De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet i 2019 og er enten klar med klimahandlingsplaner eller ved at færdiggøre dem. I november 2020 indtrådte yderligere 45 kommuner i DK2020, heriblandt Viborg Kommune.

Krav til klimahandlingsplanen

Viborg Kommunes deltagelse i DK2020-projektet indebærer, at kommunen skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune skal udarbejde en plan, som viser vejen til netto nul-udledning senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Klimahandlingsplanen skal udarbejdes efter DK2020's metode, kaldet Climate Action Planning Framework, som vil skabe overblik over, hvad vi mangler for at have en samlet plan for klimaneutralitet og klimatilpasning frem mod 2050.
 
Metoden stiller en række krav til processen for kommunens arbejde med klimahandlingsplanen. Det gælder bl.a.:
 • at processen skal være inkluderende?,
 • at planen skal udvikles i samarbejde med nøgleaktører inden for det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet?,
 • at der skal benyttes en transparent metode til udvælgelse og prioritering af tiltag?,
 • at der skal anvises finansiering og tidsplan for tiltag?,
 • at planen skal implementeres med regelmæssig monitorering og opdatering?.
 
Det bemærkes, at udarbejdelse og vedtagelse af en klimahandlingsplan ikke medfører nogen lovpligtige høringer eller borgermøder eller krav til, hvordan høringssvar skal behandles. Så det er op til kommunen, hvordan inddragelse og høring skal ske, blot skal processen opfylde kravene i metoden, for at klimahandlingsplanen vil kunne opnå en DK2020-godkendelse.

Forslag til proces

Med hensyn til at samarbejde med nøgleaktører har forvaltningen skabt sig et overblik over mulige lokale aktører at samarbejde med. Det drejer sig om aktører inden for bl.a. energiforsyning, transport, byggeri, landbrug, natur, viden-/uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og civilsamfund. Da klimahandlingsplanen skal omhandle, hvordan et klimaneutralt landbrug kan se ud i 2050, og hvordan vejen derhen kan se ud, har forvaltningen allerede inviteret centrale aktører inden for landbruget til at deltage i et rådgivende dialogforum, hvor grøn omstilling af landbruget i Viborg Kommune er på dagsordenen. Forvaltningen vil fortsætte med at inddrage øvrige relevante aktører.
 
Forvaltningen foreslår en proces med tidlig inddragelse af offentligheden og de centrale aktører. Det giver størst værdi at få input, inden planen udarbejdes. Det foreslås derfor, at der i juli-september 2021 afholdes en 10 ugers idéfase med indkaldelse af idéer og forslag, og at der afholdes et offentligt møde i høringsperioden. Den offentlige høring i idéfasen vil ske via kommunens hjemmeside, hvor folk kan indsende idéer og forslag.
 
Klima- og Miljøudvalget vil blive forelagt de indkomne idéer og forslag til drøftelse og prioritering. De prioriterede indsatser og projektets fremdrift vil løbende blive kommunikeret på kommunens hjemmeside og sociale medier. Her kan afsenderne af idéer og forslag og andre interesserede følge projektet, og der vil derfor ikke blive givet direkte svar tilbage til dem, som har indsendt idéer og forslag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 
10 ugers idéfase, offentligt møde og involvering af nøgleaktører
1. juli-9. september 2021
 
Behandling af høringssvar i KMU og ØEU
oktober 2021
Udarbejdelse af forslag til klimahandlingsplan
oktober-november 2021
Forslag til klimahandlingsplan behandles i KMU, ØEU og BYR
januar 2022
4 ugers høring om forslag til klimaplan
 – evt. kun i høring hos nøgleaktører
februar 2022
Endelig vedtagelse af klimahandlingsplan i KMU, ØEU og BYR
april-maj 2022
Samarbejdsaftaler og indgåelse af partnerskaber
februar-april 2022
Aflevering af klimahandlingsplan til C40-godkendelse
juni 2022
Kommunikation og implementering af klimahandlingsplanen
juli 2022
 
Forklaring til forkortelser i tidsplanen:
KMU: Klima- og Miljøudvalget
ØEU: Økonomi- og Erhvervsudvalget
BYR: Byrådet
 
Idéfasen afholdes op til, at kommunens skoler og dagtilbud afholder emneugen ”Grønne Sammen” med fokus på grøn omstilling fra den 6. september til 17. september 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/30229

Resume

Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et solcelleanlæg nord for Stoholm med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Forslag til planer med tilhørende miljørapporter foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 554 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde onsdag den 11. august eller tirsdag den 24. august, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktionerne tillader det.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 554 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 26. august fra kl. 17-19 i Stoholm, hvis Corona-restriktionerne tillader det.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 2. september 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægningen for solenergianlæg i Viborg Kommune, herunder planlægningen for et solenergianlæg ved Stoholm.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 8 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) på baggrund af en idéfase at fortsætte planlægningen for solcelleanlægget ved Stoholm og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen. På samme møde blev der truffet beslutning om at gå videre med udarbejdelsen af et overordnet kommuneplantillæg for solenergianlæg og planlægningen for et solcelleanlæg ved Kvosted, ligesom der blev truffet beslutning om at gå videre med planlægning for tre ansøgte solcelleprojekter.
 
Byrådet besluttede den 19. maj 2021 (link til sag nr. 4 i byrådet 19. maj 2021), at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 med retningslinjer for solenergianlæg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Plan- og projektområdet for et solcelleanlæg ved Stoholm er i løbet af planprocessen blevet tilpasset, så det nu udgør i alt 67 hektar. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på ca. 70.000 MWh og vil øge andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune fra 25,3% til 26,6%.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 og et udkast til forslag til lokalplan nr. 554, der er i bilag 2.

Forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg.
 
Med kommuneplantillægget foretages der en ændring i retningslinje nr. 8 i Kommuneplan 2017- 2029. Udpegningerne for biogasanlæg, store husdyrbrug og værdifuldt landbrugsområde reduceres med et areal svarende til kommuneplanrammen for solcelleområdet.

Forslag til lokalplan nr. 555

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg, at sikre at anlægget indpasses i forhold til landskab, natur og nabobebyggelse, og at anlægget afskærmes med beplantning.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift.
 
Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Planforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.
 
Planforslaget giver mulighed for, at der kan opstilles solceller på faste stativer, der opstilles i parallelle og øst-vest-gående rækker med solcellepanelerne orienteret mod syd.
 
Planforslaget giver desuden mulighed for etablering af en stepup-transformer centralt i planområdet med tilhørende teknikhuse og udstyr med en højde på op til 6,5 meter og andet elektrisk udstyr som f.eks. lynafleder med en højde på op til 15 meter.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene onsdag den 11. august eller tirsdag den 24. august, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktionerne tillader det.

Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport for planerne, der er i bilag 3, og en miljøkonsekvensrapport for det konkrete ansøgte projekt, der er i bilag 4. Miljørapporterne skal i høring samtidig med planforslagene.
 
I miljørapporterne for hhv. planerne og projektet fokuseres der i hovedtræk på:
 • Landskab og visuelle forhold
 • Natur, dyreliv, bilag IV-arter
 • Trafik
 • Støj
 • Arealforbrug af landbrugsjord
 • Energi og klimatiske forhold
 
I miljørapporterne vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentligt negativ påvirkning af de undersøgte forhold. Planerne vil give mulighed for et solcelleanlæg, som bl.a. kan forandre landskabsoplevelsen og forholdene for naturen i området og give anledning til støj og vibrationer fra de tekniske installationer. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.
 
Afværgeforanstaltningerne er bl.a. fastlagt i planforslagenes rammer og bestemmelser og vil i det omfang, det ikke kan fastlægges i planerne, blive fastlagt som vilkår i den tilladelse til projektet, der skal gives i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven (tidligere kaldet VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse ses i bilag 5.
 
Lokalplanforslaget indeholder for eksempel bestemmelser om en afskærmende beplantning af forskellige arter rundt om solcelleanlægget, dels for at begrænse solcelleanlæggets visuelle påvirkning af nabobeboelse og landskab, og dels for at tilgodese dyrelivet som skjul eller spredningskorridor.
 
Udkastet til § 25-tilladelse indeholder blandt andet vilkår om, at adgang til projektområdet skal ske fra Nr. Søbyvej eller den vestlige del af Skalmstrupvej. Det gøres for at sikre, at den øvrige del af Skalmstrupvej ikke belastes af trafik til og fra anlægget både i anlæggets forventede anlægsperiode på ca. 4 måneder og i driftsperioden.
 
Planområdet er udpeget som værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen. Der vurderes, at der tale om et mindre areal set i forhold til kommunens samlede landbrugsareal, og at det ikke udelukker landbrugsmæssig drift, når planområdet tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse efter endt anvendelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene og miljørapporterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene og miljørapporterne offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene og miljørapporterne med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene og miljørapporterne blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i december 2021 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse er vedhæftet som bilag 5.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Der forventes, at der kan opstilles ca. 60 MWp i planområdet ved Stoholm, og det vil udløse 2,4 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om administration af grøn pulje til politisk beslutning.
 
Bilag

Sagsid.: 20/30230

Resume

Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et solcelleanlæg ved Kvosted med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Forslag til planer med tilhørende miljørapporter foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 555 og tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der afholdes borgermøde tirsdag den 17. august eller onsdag den 18. august 2021, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktioner tillader det.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 555 og tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapporter vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der afholdes borgermøde den 18. august kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktioner tillader det.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 2. september 2020 (link til sag nr. 7 i byrådet 2. september 2020) at igangsætte planlægningen for solenergianlæg i Viborg Kommune, herunder planlægningen for et solenergianlæg ved Kvosted.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2021 (link til sag nr. 8 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021) på baggrund af en idéfase at fortsætte planlægningen for solcelleanlægget ved Kvosted og godkendte notat med behandling af høringssvar fra idéfasen.
 
På samme møde blev der truffet beslutning om at gå videre med udarbejdelsen af et overordnet kommuneplantillæg for solenergianlæg og planlægningen for et solcelleanlæg ved Stoholm, ligesom der blev truffet beslutning om at gå videre med planlægning for tre ansøgte solcelleprojekter.
 
Byrådet besluttede den 19. maj 2021 (link til sag nr. 4 i byrådet 19. maj 2021), at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 med retningslinjer for solenergianlæg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Plan- og projektområdet for et solcelleanlæg ved Kvosted er i løbet af planprocessen blevet tilpasset, så det nu udgør i alt 106 hektar. Heraf kan der opsættes solceller på 94 hektar og udlægges ca. 3 hektar til natur. Resten består af eksisterende vejarealer og arealer, som bl.a. skal udlægges til afskærmende beplantning. Oversigtskort er i bilag 1.
 
Solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på ca. 104.000 MWh og at ville øge andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune fra 25,3 % til 27,1%.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 og et udkast til forslag til lokalplan nr. 555, der er i bilag 2.

Forslag til tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg.
 
Med kommuneplantillægget ophæves følgende i Kommuneplan 2017- 2029:
 • I retningslinje nr. 6 udtages reservationen til støjende fritidsaktivitet
 • I retningslinje nr. 8. reduceres udpegningen af lokaliseringsmulighed for biogasanlæg med et areal svarende til kommuneplanrammen for solcelleområdet.

Forslag til lokalplan nr. 555

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en harmonisk ensartet opstilling af solcellerne og en afskærmende beplantning, så etableringen af anlægget tager mest muligt hensyn til omkringliggende landskab, natur og naboer.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift, ligesom planen i solcelleanlæggets driftsperiode sikrer, at et samlet areal på 3 hektar i planområdets nordøstlige del plejes som naturområde.
 
Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Planforslaget fastlægger, at planen erstatter de landzonetilladelser, der ellers vil være nødvendige, for at projektet kan gennemføres.
 
Planforslaget giver mulighed for, at der kan vælges mellem solceller på faste stativer, der opstilles i parallelle rækker i øst-vestlig retning, eller solceller på et trackersystem, som opstilles i parallelle rækker i nord-sydlig retning, og som kan dreje efter solen.
 
Planforslaget giver desuden mulighed for etablering af en transformerstation centralt i planområdet med udendørs tekniske konstruktioner med en maksimal højde på 8,5 meter. Derudover kan der opsættes en lynafleder med en højde på op til 22 meter.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 17. august eller onsdag den 18. august 2021, begge dage fra kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus, hvis Corona-restriktionerne tillader det.

Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport for planerne, der er i bilag 3 og en miljøkonsekvensrapport for det konkret ansøgte projekt, der er i bilag 4. Miljørapporterne skal i høring samtidig med planforslagene.
 
I miljørapporterne for hhv. planerne og projektet fokuseres der i hovedtræk på:
 • Støj, vibrationer og refleksioner
 • Natur
 • Landskab herunder kystnærhedszonen
 • Energi og klima
 • Alternativer
 
I miljørapporterne vurderes det, at planerne og det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentligt negativ påvirkning af de undersøgte forhold. Planerne vil give mulighed for et solcelleanlæg, som bl.a. kan forandre landskabsoplevelsen og forholdene for naturen i området og give anledning til støj og vibrationer fra de tekniske installationer. Det vurderes dog samlet set, at planerne og projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning med de valgte afværgeforanstaltninger.
 
Afværgeforanstaltningerne er bl.a. fastlagt i planforslagenes rammer og bestemmelser og vil i det omfang, det ikke kan fastlægges i planerne, blive fastlagt som vilkår i den tilladelse til projektet, der skal gives i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven (tidligere kaldet VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse ses i bilag 5.
 
Som et særligt forhold i miljørapporterne, som kan have statens opmærksomhed, kan det nævnes, at en større del af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at der er funktionelle og planlægningsmæssige begrundelser for en placering af solcelleområdet indenfor kystnærhedszonen. Den funktionelle begrundelse for den valgte placering er områdets solindstråling, som ved kysten er højere i forhold til andre steder i kommunen. Den planlægningsmæssige begrundelse for den valgte placering er blandt andet, at der ikke er visuel kontakt mellem kysten og solcelleanlægget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Klima- og Miljøudvalget videresender planforslagene og miljørapporterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene og miljørapporterne offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene og miljørapporterne med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene og miljørapporterne blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til medio september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i december 2021 med henblik på endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis planerne vedtages endeligt, kræver projektet en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse). Udkast til tilladelse er vedhæftet som bilag 5.

Økonomiske ordninger til fremme af solcelleanlæg

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Der forventes, at der kan opstilles 90 MWp i planområdet ved Kvosted, og det vil udløse 3,6 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om administration af grøn pulje til politisk beslutning.
 
Bilag

Sagsid.: 20/5238

Resume

De 7 Gudenåkommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen.
 
Planen skaber en forståelse af Gudenåen som system og giver et helhedsorienteret overblik over mulighederne for at sikre områder mod oversvømmelse eller alternativt tilpasse områder til periodevise oversvømmelser.
 
Klima- og Miljøudvalget skal godkende forslaget med henblik på udsendelse i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at
 
1. Forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes og sendes i høring efter behandling i de 7 Gudenåkommuner.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes, og at den sendes i høring efter behandling i de 7 Gudenåkommuner.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg byråd godkendte den 22. april 2020 (link til sag nr. 6 på byrådsmødet den 22. april 2020) et oplæg til at indgå i samarbejde om udarbejdelsen af en helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen, som skulle foreligge til politisk behandling til sommeren 2021.
 
Forslag til helhedsplanen foreligger nu til behandling i digital form og kan ses på: www.helhedsplangudenaaen.dk
 

Inddragelse og høring

Gudenåkomitéen, der har fungeret som politisk styregruppe, har i forbindelse med arbejdet nedsat en følgegruppe bestående af 14 interesseorganisationer. Organiseringen er omtalt under orienteringen til Klima- og Miljøudvalget den 29. oktober 2020 (link til sag nr. 12 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2020). Følgegruppen har haft det foreløbige materiale til helhedsplanen i forhøring.
 
Den 26. marts afviklede Gudenåkomiteen et digitalt temamøde, hvor planforslaget blev præsenteret for 179 deltagere inviteret bredt blandt alle tidligere involverede i planen.
 
Der er desuden gennemført interviews og workshops med fokus på at indsamle viden fra interessenter og aktører langs Gudenåen eller med relation til Gudenåen. Dette har haft fokus på at identificere, hvordan oversvømmelserne opleves, og hvilke udfordringer som italesættes. Indhold og omfang er nærmere beskrevet under orienteringen til Klima- og Miljøudvalget den 25. februar 2021 (link til sag nr. 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 25. februar 2021).
 

Beskrivelse

Helhedsplanen er afgrænset til Gudenåens hovedløb og de vandløbsnære arealer heromkring, men indsatsområdet er udvidet til hele Gudenåens opland for også at afdække løsningsmuligheder her. Planen giver en samlet, helhedsorienteret forståelse af Gudenåen som system.
 
Planen kortlægger udbredelsen af oversvømmelser og identificerer de udfordringer, som oversvømmelser skaber. Arbejdet er udført i samarbejde med EU-Life projektet Coast to Coast Climate Challenge og Region Midtjylland.
 
Planen indeholder desuden en oplistning af en række virkemidler. Virkemidlernes potentiale for at reducere omfanget af oversvømmelserne er vurderet. De tekniske analyser er gennemført med den vandløbsmodel, som også er udviklet i Coast to Coast Climate Challenge-projektet.
 
Derudover er der udviklet et værdi- og risikokortlægningsværktøj til identificering af risikoområder og screening for omkostningseffektivitet.
 
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau med anvendelse af generelle vurderinger for at belyse rammer og muligheder. Derfor skal helhedsplanen anvendes som et fælles vidensgrundlag til at kunne arbejde videre med vandhåndteringen langs Gudenåen. Alle de beskrevne virkemidler og handlinger kræver derfor nærmere detailprojektering og vurdering ift. gældende lovgivning, konkret effekt og omkostningseffektivitet mv., før de eventuelt kan etableres.

Muligheder for håndtering af vandet

Helhedsplanen identificerer og undersøger 4 overordnede tilgange til at håndtere vandet:
 • Forsinke eller parkere vandet.
 • Bortlede vandet hurtigere.
 • Sikre interesser lokalt.
 • Tilpasse og lade vandet stå.
 
Udfordringerne fra høj vandstand optræder i to principielt forskellige situationer, henholdsvis
 
 1. Vinteroversvømmelser, som hovedsagelig optræder efter længere perioder med meget nedbør. Målinger af åens højeste vandføringer ved Tvilum i Silkeborg kommune over de sidste ca. 100 år har dokumenteret, at vandføringen i perioden er steget ca. 10 %, og klimaændringerne forventes yderligere at øge vandmængderne.
 
 1. Højere sommervandstand, primært som følge af øget grødevækst, der påvirker arealanvendelsen og i nogle tilfælde den rekreative anvendelse. Den øgede grødevækst hænger sammen med indvandringen af vandremuslingen, der har skabt mere klart vand, så grøden får mere lys og derfor forekommer på større dybder, som før hen var grødefri.

Konklusioner - virkemidler

I helhedsplanen foretages vurderinger af generelle virkemidler, såsom tilbageholdelse af vand i hele åens opland eller i søerne i åens hovedløb, uddybning, øget grødeskæring eller lavbundsordninger, hvor jordfordeling skaber accept af periodevise oversvømmelser. Desuden beskrives konkrete muligheder, som kan have effekt lokalt på de 4 ovennævnte delstrækninger. Alle virkemidlerne omfatter en beskrivelse af virkemidlet, en vurdering af effekten samt en indledningsvis angivelse af de miljømæssige bindinger, der skal tages i betragtning ved anvendelsen.
 
Vurderingerne af de overordnede virkemidler viser, at hverken brug af søerne i åens hovedløb, eller af lavninger i hele åens opland generelt kan mindske eller fjerne oversvømmelserne i hele åen.
 
Tilbageholdelse i de største søer ses som en mulighed som virkemiddel lokalt.
 
Generel øgning af grødeskæringen vurderes ikke at være realistisk som følge af konsekvenserne på miljøforholdene. Generel uddybning vil både være anlægsmæssigt, økonomisk og miljøkonsekvensmæssigt udelukket. Mindre lokale indsatser kan dog være realistiske og eventuelt indrettes med en positiv miljømæssig gevinst til følge.
 
I hele oplandet kan det være aktuelt at foreslå anvendelse af multifunktionel jordfordeling, lavbundsordninger og vådområdeprojekter, så skadesomkostningerne reduceres ved fremtidige oversvømmelser.
 
Specifikt i Viborg kommune indeholder planen, foruden beskrivelsen af de konkrete virkemidler, en beskrivelse af vandparkering i Tange Sø, mulighed for diger/terrænhævninger i Bjerringbro samt regulering og restaurering af åen.
 
I vedlagte bilag ”Oversigt over indholdet i helhedsplanen for Gudenåen” gives en mere detaljeret oversigt over planens indhold og resultater.
 
Planens samlede konklusioner og anbefalinger kan desuden ses på plansiden. Direkte link til konklusioner og anbefalinger: https://helhedsplangudenaaen.silkeborg.dk/Samlet-konklusion-og-anbefalinger

Behandling i Gudenåkomiteen

Helhedsplanen blev behandlet i Gudenåkomiteen den 7. maj 2021, hvor det blev besluttet at anbefale byrådene, at forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen godkendes og sendes i høring af de 7 Gudenåkommuner.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Efter den politiske behandling i de 7 Gudenåkommuner sendes forslaget til helhedsplanen i offentlig høring frem til 15. september 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16300

Resume

Viborg Varme har undersøgt mulighederne for konvertering af naturgasområder og forsyning af udstykningsområder med nybyggeri. Viborg Varme vil nu afdække forbrugerinteressen for at få fjernvarme i områderne. Viborg Varme lægger op til samarbejde med Viborg Kommune og ønsker, at kommunen tilkendegiver opbakning til projekterne.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
 
1. at sagen tages til efterretning, og
 
2. at udvalget drøfter, hvorvidt kommunen kan fremme yderligere grøn omstilling af varmeforsyningen ved at bakke op om projekter for udbygning af fjernvarmeforsyning i Viborg, Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshåb.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at der tages stilling til, om man vil anbefale, at alle offentlige bygninger i de enkelte konverteringsområder naturligt indgår og konverteres til fjernvarme.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-06-2021

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning og besluttede, at kommunen kan fremme yderligere grøn omstilling af varmeforsyningen ved at bakke op om projekter for udbygning af fjernvarmeforsyning i hele Viborg kommune.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet
 
1. at anbefale, at alle offentlige bygninger i de enkelte konverteringsområder naturligt indgår og konverteres til fjernvarme.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Varme har fået udarbejdet en ”Masterplan for fjernvarmeforsyning af Viborg”, som beskriver muligheden for udbygning af fjernvarmen i Viborg, Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshåb. Masterplanen omfatter fjernvarmeforsyning af 20 gasområder ved Viborg,
4 områder ved Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshåb samt 3 udstykningsområder. For hvert enkelt område er der udarbejdet en selskabsøkonomisk analyse, hvor det vurderes, om forsyning af områderne bidrager økonomisk til en mere effektiv og prisbillig varmeforsyning for de eksisterende forbrugere. Desuden prioriteres områderne på baggrund af tilbagebetalingstiden. Masterplanen er i bilag 1.
 
Masterplanen blev behandlet på Viborg Varmes bestyrelsesmøde den 23. marts 2021 under punkt 8 om konvertering af kollektive naturgasområder i Viborg og opland. Bestyrelsen besluttede at bakke op om, at Viborg Varme afdækker forbrugerinteressen i de kollektive naturgasområder med henblik på, at bestyrelsen i august beslutter, hvilke områder Viborg Varme ønsker at forsyne med fjernvarme i de kommende år ved ansøgning til Viborg Kommune.
 
Forvaltningen har modtaget et brev fra Viborg Varme om status på Viborg Varmes forarbejde i forbindelse med konvertering af kollektiv naturgas til fjernvarme i Viborg By og opland. Brevet er i bilag 2.
 
I brevet henvises der til mål om udfasning af naturgas til opvarmningsformål jf. folketingspartiernes klimaaftale af 22. juni 2020. Det fremgår, at Viborg Varme ønsker at bidrage til den grønne omstilling og ser sig selv som en væsentlig aktør. Skal fjernvarmen være en mulighed, kræver det, at der er mange der ønsker at tilslutte sig, og Viborg Varme vil inden sommerferien arbejde aktivt på at afdække, om forbrugerne i naturgasområderne er interesserede i at få fjernvarme. I brevet lægges der op til samarbejde med Viborg Kommune. Foruden kommunens myndighedsbehandling og godkendelse ønsker Viborg Varme, at kommunen styrker projekterne ved at tilkendegive
 1. at alle offentlige bygninger i de enkelte konverteringsområder naturligt indgår og konverteres til fjernvarme.
 2. at Klima- og Miljøudvalget offentligt tilkendegiver sin opbakning til initiativet, herunder som et væsentligt bidrag til nedbringelse af Viborg Kommunes CO2 aftryk.
 3. at Viborg Kommune giver mulighed for lokal midlertidig skiltning på indfaldsvejene til de enkelte naturgasområder med henblik på, at Viborg Varme kan skabe det fornødne kendskab til mulighederne for fjernvarme og derigennem sikre tilstrækkelige tilkendegivelser om konvertering som grundlag for at påtage sig forsyningspligten.

Forvaltningens vurdering

Viborg Varme har inddraget forvaltningen i udarbejdelse af masterplanen ved deltagelse i en række arbejdsmøder. Forvaltningen vurderer, at analysen er detaljeret og grundig i opstillingen af forudsætninger for beregningerne, herunder samspillet med behov for nye varmeproduktionsanlæg. Den udgør derfor et godt forarbejde til efterfølgende projektforslag.
 
Med afsæt i sammenhængsmodellens målsætninger under temaet bæredygtighed og fokusområdet om bygninger i katalog for grøn omstilling vil det være et godt udgangspunkt, at kommunens bygninger forsynes med fjernvarme, efterhånden som det bliver muligt i de enkelte konverteringsområder. Det skal dog vurderes i de enkelte tilfælde, om det er økonomisk fornuftigt, hvis der fx er bygninger, der for nyligt har fået installeret nyt gasfyr. Det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen fortsætter dialogen med Viborg Varme med henblik på at følge prioriteringen af konverteringsområder og fjernvarmens udbygningstakt. Derved vil kommunen kunne undgå uheldige dispositioner for de kommunale bygninger, som modarbejder en fjernvarmeforsyning af de kommunale bygninger, som står først for at kunne blive forsynet. Det skal bemærkes, at ejerskabet til bygningerne i Viborg Kommune er decentralt, og at det derfor vil være op til den enkelte fagforvaltning at prioritere midler til en evt. udskiftning.
 
Kommunen kan bidrage til at udbrede kendskabet til mulighederne for fjernvarme på forskellige måder. Kommunen vil fx arbejde med rådgivning af private boligejere med henblik på, at de optimerer energiforbruget i deres bygninger, og det kan ske gennem kampagner og tilbud om energitjek. Forvaltningen forventer, at der skal sættes fokus på fjernvarme som et væsentligt emne i kommunens arbejde med en DK2020 klimahandlingsplan. Mht. til skiltning skal det vurderes i de enkelte tilfælde og i forhold til generelle hensyn om at undgå for meget skiltning og lighed for skiltning for mange andre selskaber og produkter.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Viborg Varmes bestyrelse i august beslutter, hvilke områder Viborg Varme ønsker at forsyne med fjernvarme i de kommende år, og umiddelbart herefter sender ansøgning til Viborg Kommune om projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven, vil der kunne foretages høring af berørte forsyningsselskaber mv. i efteråret, og projektgodkendelse vil kunne meddeles ultimo 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/13493

Resume

Sagen vedrører ansøgninger om kompensation i forbindelse med ”covid19-nedlukningen”. Sagen genoptages, idet den var optaget på dagsordenen for møderne 23. marts 2021 og 23. februar 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,
 
1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
2. at der disponeres følgende tilskud fra ”Corona-buffer puljen”:
 
Ekstraordinært tilskud til Alhede hallerne
366.000
 
 
Disponering af pulje på 1 mio. kr. til foreningsområdet:
 
På baggrund af ansøgninger vedr. 2020, som anført i sagen
220.000
Disponeres til genstartspulje 2021
780.000
 
Der resterer herefter 1.493.000 kr. i puljen.
 
Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
3. at der meddeles afslag på ansøgning fra Værestedet i Låstrup, idet det vurderes, at institutionen ikke er truet på sit eksistensgrundlag og bl.a. fortsat har positiv egenkapital.
 
4. at der reserveres 400.000 kr. fra puljen til evt. dækning af udgift til tilbagebetaling af deltagergebyrer på Kulturskolen. Genoptages i forbindelse med forventet regnskab 30. sept. 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der disponeres følgende tilskud fra ”Corona-buffer puljen”:
 
Ekstraordinært tilskud til Alhede hallerne
366.000
 
 
Disponering af pulje på 1 mio. kr. til foreningsområdet:
 
På baggrund af ansøgninger vedr. 2020, som anført i sagen
220.000
Disponeres til genstartspulje 2021
780.000
 
Der resterer herefter 1.493.000 kr. i puljen, hvoraf op til 1 mio. kr. er disponeret til evt. merforbrug i forbindelse med Snapsting 2021, jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021.
 
Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,
 
2. at der meddeles afslag på ansøgning fra Værestedet i Låstrup, idet det vurderes, at institutionen ikke er truet på sit eksistensgrundlag og bl.a. fortsat har positiv egenkapital.
 
3. at der reserveres 400.000 kr. fra puljen til evt. dækning af udgift til tilbagebetaling af deltagergebyrer på Kulturskolen. Genoptages i forbindelse med forventet regnskab 30. sept. 2021, og
 
4 at forvaltningen anmodes om at genbesøge problemstilling vedr. evt. kompensation for manglende indtægter i svømmehaller i 2020, hvorefter punktet genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

 
1. at de i sagen beskrevne grundlæggende principper for økonomisk kompensation for kultur- og fritidsområdet godkendes,
 
2. at med baggrund i indsendte ansøgninger og regnskabsdata fra regnskab 2020 foreslås, at nedenfor anførte konkrete forslag til disponering af dele af Corona-buffer-puljen godkendes:
 
Disponering fra puljen:
 
Hald Ege Idrætscenter
63.000
Aftenskolerne
250.000
Skovgaard Museet
200.000
Paletten
500.000
Tinghallen
750.000
Klejtrup Friluftsbad
47.000
Midtjysk Friluftsbad
143.000
Kølvrå Friluftsbad
70.000
Marineforeningen
23.000
Samlet forslag til disponering
2.046.000
 
 
Ansøgning fra Alhedehallerne undersøges nærmere, hvorefter denne del af sagen genoptages med henblik på fastsættelse af endelig kompensation.
 
Det forudsættes, at nødvendig dokumentation i form af regnskab for 2020 fra de enkelte foreninger og institutioner foreligger inden udbetaling kan effektueres.
 
Ansøgning fra Turistforeningen for Viborg og Omegn om dækning af underskud på 95.000 kr. fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen,
 
3. at Kultur- og Fritidsudvalget herudover indstiller, at der i første omgang reserveres 1 mio. kr. af den samlede pulje til senere uddeling til de folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere m.m.), idet de økonomiske problemer hér synes at være større i 2021, hvorfor der skal indsamles yderligere data som forudsætning for vurdering og efterfølgende uddeling.
 
På mødet den 10. marts 2021 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen, idet der samlet disponeres 3.141.000 kr. fra puljen, hvoraf 1 mio. kr. er disponeret i pulje til foreningsområdet, som endnu ikke er fordelt.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i marts 2021 (link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2021),
 
1. at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der disponeres 67 % af underskud på 547.000 kr., svarende til 366.000 kr. til ekstraordinært tilskud til Alhede Hallerne jfr. principper for tilskud fra ”corona-buffer-puljen”,
 
2. at det forudsættes, at forvaltningen løbende involveres i budgetopfølgningen i Alhede Hallerne i 2021 og 2022,
 
3. at sagen først sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når der foreligger forslag til yderligere disponering af midler fra puljen.
 
På møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021 (link til Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag nr. 1 fra tillægsreferat til møde 11. maj 2021) besluttedes, at evt. merforbrug i forbindelse med Snapstinget i 2020 som følge af ”corona-udfordringer” dækkes af den afsatte corona-buffer-pulje.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Foreningspulje på 1 mio. kr.
 
I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møderne 23. februar 2021 og 23. marts 2021 genoptages sagen med henblik på fastsættelse af endelig kompensation efter den beregningsmodel, som udvalget drøftede på mødet den 23. marts 2021. Modellen er vedlagt som bilag 1.
 
Tidligere er besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalgets Corona-pulje skal støtte folkeoplysende foreninger, hvis økonomiske konsekvenser af Covid-19 er så store, at eksistensgrundlaget er truet eller foreningen har lidt væsentlige tab. Støtte fra puljen uddeles på baggrund af dokumenterede økonomiske nøgletal og et godkendt foreningsregnskab for 2020.
 
Hertil har forvaltningen udarbejdet et ansøgningsskema, og i mail af 14. april 2021 med link til ansøgningsskemaet blev ca. 200 folkeoplysende foreninger i Viborg kommune informeret om Corona-puljen.
 
Ved ansøgningsfristens udløb 30. april 2021 har forvaltningen modtaget 12 ansøgninger fra følgende foreninger (bilag 2):
 
Bjerringbro Lawn Tennisklub
Kom og Dans Bjerringbro
Skals FF
Hersom Bjerregrav IF
Gudenådalens Gymnastikforening
Rødkærsbro IF/svømmeafdeling
Viborg Basket
Birgittelyst Rideklub
Rideklubben Tougaard
Viborg Karate Skole
Skydive Viborg
Viborg Sportsdans.
 
Samlet ansøgningsbeløb for de 12 foreninger er samlet 750.046 kr.
Foreningernes begrundelser for ansøgning til ansøgning til Corona-puljen er samlet i bilag som vedlægges som bilag 4.
 
Foreningernes ansøgninger er indarbejdet i beregning efter den model, som udvalget drøftede på mødet den 23. marts 2021:
 
 
Samlet viser beregningen efter modellen, at der udløses tilskud i størrelsesordenen 270.521 kr.
 
Det er dog forvaltningens vurdering, at foreningen ”Skydive, Viborg” har en egenkapital, der betyder, at foreningen ikke er lukningstruet og det forslås derfor, at tilskud reduceres til 100.000 kr.
 
Samlet foreslås, at der anvendes 219.498 kr. af puljen, som fordeles som anført ovenfor.
 
Det foreslås, at den resterende del af puljen på 1 mio. kr., som udgør 780.000 kr. reserveres til pulje til genstart af foreningslivet efter corona-nedlukningen og det foreslås, at sag om fordeling af denne pulje genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i 2. halvår 2021.
 
Værestedet Låstrup
Kulturcenter Værestedet ansøger om ekstraordinært tilskud. Centret oplyser, at de kører med et forholdsvis lille budget og sjældent et stort overskud, da tanken med Værestedet ikke er at opbygge en formue. Dette betyder også, at der ikke er en ret stor ”buffer” at trække på.
 
I 2018 og 2019 har værestedet haft overskud på henholdsvis 26.138 kr. og 22.197 kr., og pr. 31.12.2019 en egenkapital på 131.333 kr. Årsregnskabet for 2020 viser et underskud på 54.012 kr., og da vintersæsonen 2020/2021 er slut - uden de store aktiviteter og indtægter, forventes et underskud for 2021 på ca. 57.000 kr.
 
Det kan oplyses, at Fjordklyngen har søgt midler hjem til ombygning af stedet, og Kulturcenter Værestedet skal selv kunne bidrage med medfinansiering fremadrettet, så det er jo en ekstra udfordring. Der henvises til særskilt sag herom på udvalgets møde.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Tilskud udbetales i 2021.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat 1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets Corona-pulje.
 
I forhold til den samlede pulje på 5 mio. kr. indebærer forslag i sagen følgende:
 
Bevilling, jfr. KFU´s beslutning 23. februar 2021
2.046.000
Bevilling, turistforeningen, godkendt ØEU, 10. marts 2021
95.000
Samlet bevilget, ØEU 10. marts 2021
2.141.000
KFU, 23. marts 2021, Alhede Hallerne
366.000
KFU 1. juni 2021, foreningspulje, indstilling
220.000
Samlet, tidligere bevillinger samt indstilling til mødet 1. juni 2021
2.727.000
 
 
Herudover disponeret i pulje til genstart af foreninger, indstilling
780.000
 
Der resterer herefter 1.493.000 kr. i puljen.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/16519

Resume

Landdistriktsudvalget har reserveret i alt 2,5 mio. kr. inkl. statsmidler til gennemførelse af realiseringsplan i Hjarbæk i henhold til den lokale udviklingsplan (LUP).
Formålet med denne sag er at frigive midler til udarbejdelse og gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 435.000 kr. i 2021, 1.033.000 kr. i 2022 samt 1.032.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2024,
 
3. at nettoudgiften på 1.000.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 435.000 kr. i 2021, 1.033.000 kr. i 2022 samt 1.032.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Hjarbæk” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2024,
 
3. at nettoudgiften på 1.000.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget vedtog indledningsvis på mødet den 27. oktober 2020 (link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 27. oktober 2020), at ville understøtte en række angivne initiativer i henhold til udviklingsplanen, i første omgang finansieret med i alt 1 mio. inkl. statslig medfinansiering.
 
Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde den 9. marts 2021 (link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021), at udnytte den statslige ramme til Landsbyfornyelse 2020 og 2021 ved at sætte fokus på bl.a. Hjarbæk.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2021 (link til sag nr. 10 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021), at den statslige ramme for landsbyfornyelse for 2020 og 2021 bl.a. disponeres til en realiseringsplan for Hjarbæk (i alt 2,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering), og at realiseringsplanen skal udarbejdes i indeværende år for at sikre udnyttelse af den statslige ramme.
 
Af sagsfremstillingen fremgår, at de 2,5 mio. kr. finansieres med 60 % statstilskud og 40 % kommunal medfinansiering. Dette forudsætter, at realiseringsplanen udarbejdes og godkendes af byrådet i 2021. Finansieringen fordeles med 1 mio. kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”, og 1,5 mio. kr. fra den statslige ramme for Landsbyfornyelse 2020. 
 
Som grundlag for realiseringsplanen ligger et udkast til lokal udviklingsplan, der har været i høring. På grundlag af indkomne bemærkninger, har der været afholdt borgermøde den 15. september 2020 og dialogmøde den 7. oktober 2020. På udvalgets seneste møde den 28. april 2021 er aftalt, at der afholdes endnu et dialogmøde med samme deltagerkreds som ved mødet den 7. oktober 2020. Her drøftes det videre forløb med færdiggørelse og godkendelse af den lokale udviklingsplan, samt implementering af idekatalog for havnens udvikling i forbindelse med program for realiseringsplanen.
 
 

Inddragelse og høring

Da der indgår statsmidler i finansieringen af realiseringsplanen, skal der i henhold til Byfornyelsesloven udarbejdes et program, der skal godkendes af byrådet og sendes til orientering ved Bolig- og Planstyrelsen. Realiseringsplanen igangsættes på et dialogmøde, hvor formandskabet i LDU deltager. Herefter udarbejdes og færdiggøres realiseringsplanen i samarbejde med borgerne i Hjarbæk. Der nedsættes en lokalforankret følgegruppe med repræsentanter fra byens forenings- og erhvervsliv og ildsjæle. Udvalget har på mødet den 27. oktober 2020 tilkendegivet, at det forudsættes, ”at følgegruppen er sammensat bredt, svarende til deltagerne i dialogmødet den 7. oktober 2020.”
 
Realiseringsplanen udarbejdes med bistand af ekstern konsulent og i samarbejde med følgegruppen. Et udkast til planen præsenteres for borgerne i Hjarbæk på et borgermøde, inden den forelægges byrådet til godkendelse.
 
Efter godkendelse af programmet vil følgegruppen for realiseringsplanen løbende blive inddraget i den endelige projektering og udførelse.
 
 

Beskrivelse

Realiseringsplanen vil tage udgangspunkt i de initiativer, som udvalget på sit møde den 27. oktober 2020 udpegede fra forslag til lokal udviklingsplan:
 • Sti til Gormedal
 • Opgradering af strand, incl parkering, borde/bænke v madpakkehus m.m.
 • Udsigtstrappe
 • Naturlegeplads – obs. på evt. miljøkrav
 • Sti fra byen til Fuglebakken
 • Genetablering af Strandengene
 • Opgradering af havneområdet, i første omgang renovering af toilet
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Vinterbadebro og mobil sauna, hvis der kan opnås enighed om en placering heraf
 
Initiativerne gennemføres som fase 1 af realiseringsplanen i det omfang som den økonomiske ramme giver mulighed for det. Til realiseringsplanen tilknyttes et idekatalog på havnens udvikling, med henblik på en senere gennemførelse som en fase 2 med særskilt økonomi.
 
Udgiften i 2021 vil alene blive rådgiverudgifter til udarbejdelse af program. I 2022 forventes udført projektering. Udførelse af initiativer forventes at ske i 2022-23. Statstilskud fra Landsbyfornyelsen hentes hjem i 2024, når alle initiativer er afsluttet.
 
Finansiering af realiseringsplanen fremgår af nedenstående tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2021
2022
2023
2024
I alt
Udgiftsbevilling
435
1.033
1.032
 
2.500
Indtægtsbevilling
 
 
 
-1.500
-1.500
Ialt
435
1.033
1.032
-1.500
1.000
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Ansøgning om reservation ny områdefornyelse
100
 
 
 
 
Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årlig
335
 
 
 
 
Byfornyelse mindre byer
 
1.033
1.032
-1.500
1.000
I alt
435
1.033
1.032
-1.500
1.000
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

For at sikre udnyttelse af den statslige ramme for Landsbyfornyelse, skal programmet være godkendt af byrådet inden udgangen af 2021. I henhold til byfornyelsesloven har kommunen op til 5 år til at gennemføre programmets initiativer. Forvaltningen forventer at gennemføre initiativerne i 2022 - 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En række initiativer vil medføre en kommende drifts- og vedligeholdelsesopgave. Denne opgave vil som udgangspunkt blive aftalt udført af lokale kræfter i forbindelse med, at der efter endt etablering vil blive indgået en drifts- og vedligeholdelsesaftale. Eventuelle initiativer på vejarealer vil blive driftet af kommunen indenfor budgettet for vejvedligehold.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af realiseringsplanens initiativer kan kræve godkendelse fra lodsejere, afklaring af juridiske og planmæssige forhold, samt indhentning af myndighedsgodkendelser. Da Hjarbæk ligger indenfor kystzonen til Hjarbæk Fjord, kan der for visse initiativer være særlige godkendelsesmæssige udfordringer.
 
Afklaring af eventuelle ejer- og myndighedsforhold vil blive yderligere uddybet i forbindelse med programmet.

Sagsid.: 21/16263

Resume

Landdistriktsudvalget har reserveret 1,5 mio. kr. inkl. statsmidler til gennemførelse af realiseringsplan i Vejrumbro i henhold til den lokale udviklingsplan (LUP).
Formålet med denne sag er at frigive midler til udarbejdelse og gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, 675.000 kr. i 2022 samt 675.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
 1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2024,
 
 1. at nettoudgiften på 400.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 01-06-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, 675.000 kr. i 2022 samt 675.000 kr. i 2023 (i 2021 priser),
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” med rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2024,
 
3. at nettoudgiften på 400.000 kr. finansieres i henhold til tabel 1, og
 
4. at beløbene i budgetårene 2022-2024 indarbejdes i den kommende budgetlægning.
Fraværende:
Mette Nielsen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde den 9. marts 2021 (link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 9. marts 2021), at udnytte den statslige ramme til Landsbyfornyelse 2020 og 2021 ved at sætte fokus på bl.a. Vejrumbro.
 
Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2021 (link til sag nr. 10 i Landdistriktsudvalget den 23. marts 2021), at den statslige ramme for landsbyfornyelse for 2020 og 2021 bl.a. disponeres til en realiseringsplan for Vejrumbro (1,5 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering), og at realiseringsplanen skal udarbejdes i indeværende år for at sikre udnyttelse af den statslige ramme.
 
Af sagsfremstillingen fremgår, at de 1,5 mio. kr. finansieres med 80 % statstilskud og 20 % kommunal medfinansiering. Dette forudsætter, at realiseringsplanen udarbejdes og godkendes af byrådet i 2021. Finansieringen fordeles med 314.000 kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”, 86.000 kr. fra kontoen ”pulje til områdefornyelse”, 300.000 og 800.000 kr. fra den statslige ramme for henholdsvis Landsbyfornyelse 2020 og 2021. 
 
Som grundlag for realiseringsplanen ligger et udkast til lokal udviklingsplan, november 2019. Planen har senest været drøftet med den lokale udviklingsgruppe den 4. november 2019. Endelig vedtagelse af udviklingsplanen afventer mulighed for udstykning af nye byggegrunde i Vejrumbro. 
 
 

Inddragelse og høring

Da der indgår statsmidler i finansieringen af realiseringsplanen, skal der i henhold til Byfornyelsesloven udarbejdes et program, der skal godkendes af byrådet og sendes til orientering ved Bolig- og Planstyrelsen. Realiseringsplanen laves i samarbejde med borgerne i Vejrumbro. Med udgangspunkt i udviklingsgruppen bag den lokale udviklingsplan, nedsættes en lokalforankret følgegruppe med repræsentanter fra byens forenings- og erhvervsliv og ildsjæle.
 
Realiseringsplanen udarbejdes med bistand af en ekstern konsulent og i samarbejde med følgegruppen. Et udkast til planen præsenteres for borgerne i Vejrumbro på et borgermøde, inden den forelægges byrådet til godkendelse.
 
Efter godkendelse af programmet vil følgegruppen for realiseringsplanen løbende blive inddraget i den endelige projektering og udførelse.
 
 

Beskrivelse

Realiseringsplanen vil tage udgangspunkt i den lokale udviklingsplan. Det forventes, at den lokale udviklingsplan vil blive godkendt indenfor den periode, hvor program for realiseringsplan bliver udarbejdet.
 
Hovedtemaet for realiseringsplanen er ”Fornyelse med respekt for traditionerne”, med hovedvægt på de fysiske tiltag. I udviklingsplanen er bl.a. nævnt at styrke byens centrum (visuelt) og skabe bedre sammenhænge i byen. Desuden, at der skal ske en forskønnelse af det centrale byområde ved Hovedgaden, styrkelse og udvikling af friluftsområdet ved Nørreåen, samt en række trafikale forhold.
 
Udgiften i 2021 vil alene blive rådgiverudgifter til udarbejdelse af program for realiseringsplanen. I 2022 forventes gennemført projektering og udførelse af hovedparten af initiativerne. De resterende initiativer udføres i 2023. Statstilskud fra Landsbyfornyelsen hentes hjem i 2024, hvor alle initiativer er afsluttet.
 
Finansiering af realiseringsplanen fremgår af nedenstående tabel 1 (i tusind kr.)
 
 
2021
2022
2023
2024
I alt
Udgiftsbevilling
150
675
675
 
1.500
Indtægtsbevilling
 
 
 
-1.100
-1.100
I alt
150
675
675
-1.100
400
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Pulje til områdefornyelse
86
 
 
 
86
Byfornyelse mindre byer
64
675
 
675
-1.100
314
I alt
150
675
675
-1.100
314
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

For at sikre udnyttelse af den statslige ramme for Landsbyfornyelse, skal programmet være godkendt af byrådet inden udgangen af 2021. I henhold til byfornyelsesloven har kommunen op til 5 år til at gennemføre programmets initiativer. Forvaltningen forventer at gennemføre initiativerne i 2022 - 2023.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En række initiativer vil medføre en kommende drifts- og vedligeholdelsesopgave. Denne opgave vil som udgangspunkt blive aftalt udført af lokale kræfter i forbindelse med, at der efter endt etablering vil blive indgået en drifts- og vedligeholdelsesaftale. Eventuelle initiativer på vejarealer vil blive driftet af kommunen indenfor budgettet for vejvedligehold.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af realiseringsplanens initiativer kan kræve godkendelse fra lodsejere, afklaring af juridiske og planmæssige forhold, samt indhentning af myndighedsgodkendelser.
 
Afklaring af eventuelle ejer- og myndighedsforhold vil blive yderligere uddybet i forbindelse med programmet.

Sagsid.: 20/40014

Resume

Praksisplan for almen praksis er nu godkendt i Praksisplanudvalget i Region Midtjylland og klar til godkendelse og implementering i kommunerne.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Praksisplan for almen praksis godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Praksisplan for almen praksis godkendes.
 
Fraværende:
Niels Dueholm

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sidst Praksisplan for almen praksis på mødet den 26. november 2020.(link til sag nr. 3 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. november 2020).
 

Inddragelse og høring

Praksisplanen for almen praksis har været til høring i kommuner og hos relevante samarbejdspartnere. Social- og Sundhedsudvalget har afgivet høringssvar i forlængelse af mødet den 26. november 2020.
 

Beskrivelse

Praksisplan for almen praksis danner, sammen med den nationale overenskomst, den overordnede ramme for opgavevaretagelsen i almen praksis og samarbejdet med det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Praksisplanen er samtidigt et led i implementeringen af målene i den gældende sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne.
 
Praksisplan for almen praksis skal medvirke til, at der leveres et godt og sammenhængende sundhedstilbud til borgere på tværs af kommuner, region og praktiserende læger. Det skal ske gennem tæt samarbejde og udvikling af kendte og nye initiativer. Praksisplanen er vedhæftet som bilag 1.
 
I praksisplanen indgår følgende overordnede indsatser:
 • Lighed i sundhed og forebyggelse.
 • Tilgængelighed og digitalisering.
 • Lægedækning og rekruttering.
 • Arbejdet i Praksisplanudvalget, med at prioritere og konkretisere indsatserne i planen, påbegyndes ultimo juni 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/7100

Resume

To grundejere (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning og Niels Kristensen) ønsker mulighed for at etablere boligområder syd for Randersvej i den nye bydel Taphede. Viborg Kommune forventer desuden at erhverve de østlige ejendomme inden for området, for at etablere boligområder samt en institution.
 
På denne baggrund har forvaltningen, i dialog med grundejerne, fået udarbejdet et udkast til en skitse for området, der kan danne grundlag for kommende lokalplanlægning.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Skitseforslaget er i bilag 2.
 
Da området ikke er lokalplanlagt, forudsættes det, at der skal igangsættes ny lokalplan for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 12. maj 2020 (Link til sag nr. 17 i byrådet den 12. maj 2020) at vedtage kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljørapport. Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af den nye bydel Taphede og udlægger herunder nærværende lokalplanområde til henholdsvis blandet boligområde, et areal til almen service og et areal til rekreativt område (Spangsdal).             
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. december 2019 (Link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019) at vedtage idékatalog for bæredygtige emner i Taphede, der skal danne grundlag for den videre planlægning i området.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37 har der været en forudgående høring (idéfase) i perioden 7. marts til 4. april 2019. Her indkom 13 bemærkninger primært vedrørende afgrænsning, etaper, etageboliger, naturhensyn, veje og stier samt bæredygtighed.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. maj 2019 (Link til sag nr. 30 i Økonomi- og Erhvervsudvalget) at fastholde etapestart fra nord, og at justere på afgrænsninger og omfang af etageboliger.
 
Den 15. januar 2020 blev der afholdt borgermøde på Viborg Rådhus om forslag til kommuneplantillæg nr. 37.
 
Sideløbende med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 37 har der været en proces for at konkretisere, hvilke bæredygtige emner, der skal fokuseres på i Taphede. Der har været afholdt 3 workshops, hvor FN’s verdensmål blev drøftet og prioriteret ift. indsatsen i Taphede.
 
I processen deltog medlemmer fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget samt interesserede borgere og repræsentanter fra forskellige fagområder i forvaltningen.
Alle ejere indenfor Taphede-området blev inviteret til at deltage i processen.
 

Beskrivelse

Skitseforslaget

I udkastet til skitsen for området (se bilag 2) lægges der op til, at der gives mulighed for 5 delområder med blandede boliger (tæt-lav og åben-lav boliger).
 
Hovedparten af området udlægges til åben-lav bebyggelse, for at understøtte det fremtidige behov for parcelhusgrunde i Viborg Kommune. Samtidig er det intentionen at opnå en blanding af boligtyper og give mulighed for f.eks. alternative boformer som (senior)bofællesskab (delområde III) og evt. flergenerations-boliger (delområde I).
 
Fordelingen i skitseforslaget er:
 
 • 68 almindelige parcelhusgrunde (800-1000 m2)
 • 12 små parcelhusgrunde (500-650 m2)
 • 68 rækkehuse
 
Mellem boligområderne udlægges grønne kiler, der skaber rekreative forbindelser på tværs og ud til Spangsdal. De grønne kiler udlægges som opholdsarealer med mulighed for regnvandshåndtering. Herudover skal der etableres opholdsarealer centralt i de områder, hvor der etableres tæt-lav boliger, hvor der skal være særligt fokus på fællesskaber.
 
Nærmest Randersvej udlægges et beplantet forareal, hvor der kan indpasses parkering og regnvandshåndtering. Arealet er støjbelastet af trafikstøj fra Randersvej.
 
Adgang til området sker fra ny rundkørsel, der skal etableres på Randersvej. Der udlægges en intern fordelingsvej gennem området, der også skal vejforsyne videre mod syd til den resterende del af Taphede. Langs fordelingsvejen udlægges et grønt forareal, da dette område ligeledes vil blive støjbelastet af trafikstøj.
 
Mod sydøst udlægges et delområde til almen service, hvor Viborg Kommune har planer om at etablere en daginstitution på ca. 20.000 m² grund, opført i 2 etaper i takt med behov. Daginstitutionen forventes at rumme 320 børn og er budgetsat til opførsel i 2024 og 2027.
 
Som led i den bæredygtige tankegang for området vil forvaltningen undersøge muligheden for at kombinere daginstitutionen med andre funktioner som f.eks. fælleshus, kulturelle formål, udendørs idrætsfaciliteter mv. Området ligger centralt ved indkørslen til Taphede, og vil blive et naturligt samlingspunkt og evt. udgangspunkt for delebil/-cykler i området. Se idéoplæg i bilag 3.
 
Mod vest udlægges et rekreativt område (Spangsdal), der i overvejende grad skal henligge som uplejet natur, og med mulighed for indpasning af regnvandshåndtering og enkeltstående shelter-/bålpladser og lignende.
 
 

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Skitseforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Området er udlagt til blandet boligformål (rammeområde VIBØ.B4.15_T37), hvor der gælder:
 
 • Åben-lav: Max. 2 etager og 8,5 meters højde.
30% bebyggelse v/1 etage.
40% bebyggelse v/ 2 etager.
Grundstørrelse mindst 400 m².
 • Tæt-lav: Max. 3 etager, 10 meters højde og 50% bebyggelse
 
Der må ikke opføres etagebyggeri i området.
 
Området til institutionsformål er udlagt som rammeområde VIBØ.A1.07_T37 og må bebygges indtil 2 etager, 10 meters højde og indtil 40% bebyggelse.
 

Principper for planlægningen

 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Anvendelse (se bilag 2):
 
Delområde I-V: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Delområde VI: Område til offentlige formål som fx institution, idrætshal, fælleshus, kulturformål, boldbaner og lignende.
Delområde VII: Rekreativt område der overvejende skal henligge som uplejet natur.
 
 
 • Bebyggelsens omfang:
 
Etageantal:
Højst 2 etager for alle typer bebyggelse.
 
Bebyggelsesprocent:
Tæt-lav boliger: Højst 50 %
Åben-lav 2 etager: Højst 40 %
Åben-lav 1 etage: Højst 30 %
Almen service: Højst 40 %
 
 
 • Vejadgang:
Hele lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Randersvej via et ben i en kommende rundkørsel, der anlægges nordøst for området. Fra rundkørslen anlægges der en ny fordelingsvej, der skal vejforsyne hele den sydlige del af Taphede med gennemkørsel til Tapdrupvej. Fra fordelingsvejen etableres der overkørsler til mindre boligveje, der forsyner de enkelte delområder. Under Randersvej etableres en tunnel for at sikre trygge og gode cykelforbindelser (supercykelsti) mod Viborg.
 
 • Bæredygtighed
 
På baggrund af ”Idékatalog for bæredygtige emner i Taphede”, foreslår forvaltningen, at der indarbejdes følgende tiltag i den kommende lokalplan:
 
Byg bæredygtigt – Ny bebyggelse skal opføres med facader i tegl eller træ og kan begrønnes. Der etableres blandede boligformer, så man får et varieret boligområde, og der gives mulighed for små grundstørrelser, så man opnår kompakte bebyggede områder og til gengæld får store rekreative områder.
 
Bynatur og biodiversitet – Der udlægges store arealer til rekreative områder, og langs Spangsdalen udlægges arealer, der overvejende skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten.
 
Klimaindsats – Der gives gode muligheder for åben regnvandshåndtering (regnvandsbassiner mv.) i de store rekreative områder samt i de grønne forarealer langs Randersvej og fordelingsvejen.
 
Energi og forbrug – Der kan etableres ladestationer til elbiler og solceller/solfangere på bebyggelserne, og overskudsjord kan genbruges inden for området.
 
Fællesskaber – Der lægges op til at institutionens bygninger og legeplads kan benyttes udenfor dagtimer (se idéoplæg i bilag 3), og der skal etableres fælles opholdsarealer centralt i områderne med mulighed for aktiviteter, ophold, og fælles faciliteter til områdets brug.
Der skal oprettes en grundejerforening til at administrere og vedligeholde disse.
 
Transport – For at fremme cyklismen skal der etableres gode stiforbindelser i området, der kobler sig op på den overordnede stistruktur. Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs ydersiden af fordelingsvejen.

Arkæologi

Viborg Museum har lavet en sonderende prøvegravning i området i 2016, med det formål at undersøge såkaldte hotspots, der evt. skulle tages hensyn til i den kommende planlægning. Der blev i den forbindelse ikke fundet omfattende arkæologi i området.
 
Museet skal lave en egentlig dækkende forundersøgelse før en juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan fremsendes, og der kan bl.a. være rester af en gravhøj i et område, som man ikke havde adgang til i 2016.
 
Museet forventer at prøvegrave området medio 2021, så der er klarhed, inden et lokalplanforslag skal forelægges politisk.
 
Udgiften til prøvegravningen påhviler grundejerne, hvilket betyder, at Viborg Kommune også skal bidrage økonomisk. Teknisk Udvalg godkendte dette på mødet den 28. april 2021 (sag nr. 13).

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 
Der er desuden udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, der bl.a. omhandler nærværende lokalplanområde, og som beskriver planforslagets indvirkning på miljøet.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
- Støj og trafik
- Natur og landskab
- Overfladevand
 
Miljørapporten beskriver hvilke tiltag og hensyn der skal tages i den kommende planlægning af området, for at der ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet. I den kommende lokalplan for området bliver der indarbejdet de hensyn og tiltag, der er beskrevet i miljørapporten.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Ultimo 2021
Offentlig høring    Ultimo 2021
Endelig vedtagelse    Primo 2022
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune forventes at få udgifter til jordkøb, arkæologiske forundersøgelser, anlæg af rundkørsel og fordelingsvej i området, byggemodning af boliggrunde og anlæg af en institution i området.
 
Viborg Kommune forventes samtidig at få indtægter på salg af boliggrunde i området.
 
Ved udgifter til arkæologiske forundersøgelser samt anlæg af rundkørsel og fordelingsvej i området vil der være krav om medfinansiering fra de øvrige bygherrer, hvilket bygherrerne er indstillet på. Der forventes indgået en udbygningsaftale med de private bygherrer om medfinansiering til rundkørsel og stitunnel i forbindelse med forslag til lokalplan.
 
Viborg Kommune forventes at stå i forskud med anlæg af fordelingsvej og herefter som vejejer at opkræve bidrag fra de enkelte bygherrer, når de udstykker. Størrelsen på bidrag fastsættes efter hvor mange boliger, der kan opføres på grunden i forhold til det samlede antal.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage de ejendomme inden for området, hvor grundejerne ikke selv ønsker at udvikle ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejerne om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.
 
Bilag

Sagsid.: 21/20614

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer Randersvej 78, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb,
 
2. at Viborg Kommune eksproprierer Randersvej 80, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb,
 
3. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Randersvej 82, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb, og
 
4. at Viborg Kommune eksproprierer Spanggårdvej 12, jf. sagsfremstillingen, såfremt grundejer ikke vælger at realisere lokalplanen og såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune eksproprierer Randersvej 78, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb,
 
2. at Viborg Kommune eksproprierer Randersvej 80, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb,
 
3. at Viborg Kommune eksproprierer en del af Randersvej 82, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb, og
 
4. at Viborg Kommune eksproprierer Spanggårdvej 12, jf. sagsfremstillingen, såfremt grundejer ikke vælger at realisere lokalplanen og såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Der er forud for nærværende sag afholdt møder med alle interesserede grundejere, hvor den kommende lokalplan og realisering af lokalplanen er blevet drøftet.
 

Beskrivelse

Beholdningen af kommunale byggegrunde i Viborg by
Viborg by er fra 2006 til 2021 vokset med næsten 6.000 indbyggere svarende til 16,4 %, hvilket er over dobbelt så meget som i hele landet. Viborg Kommune er som helhed i samme periode vokset med 6,8 %. I Viborg by forventes en befolkningstilvækst på over 3.000 indbyggere de næste 12 år.
 
I perioden 2006-2020 er Viborg by vokset med ca. 400 personer/år i gennemsnit, svarende til en årlig tilvækst på 1,1%.  Der er opført over 200 nye boliger pr. år i Viborg by i samme periode.
 
De primære byudviklingsområder i Viborg by er i banebyen (Viborg C) og i Arnbjerg, syd for Viborg samt færdiggørelse af arealer i Viborg vestby.
 
I Viborg Baneby opføres primært etageboliger og kommunen ejer ingen arealer.
I Arnbjerg er over halvdelen af områdets 840 boliger ved at være realiseret. Her har kommunen udstykket 245 grunde i perioden 2017-2020, hvoraf 195 er solgt og der resterer 50 parcelhusgrunde.
Alene i første halvdel af 2021 har kommunen solgt 51 parcelhusgrunde i Arnbjerg.
 
Kommunens beholdning af grunde indenfor lokalplanlagte områder er:
-         103 parcelhusgrunde: 50 i Arnbjerg, 5 i Palleshøje og 48 i Viborg vestby
-         325 tæt-lav bebyggelse (storparceller): 250 i Arnbjerg, 35 på Asmild Mark og 40 i Møgelkær
-         140 etageboliger i Arnbjerg.
 
Kommunens beholdning af parcelhusgrunde strækker ca. 1-2 år frem. Derfor er det vigtigt at igangsætte planlægning for flere grunde i Taphede nu. Lokalplan forventes udarbejdet i løbet af efterår 2021 med henblik på vedtagelse i marts 2022.
 
Der er en del private byggemodninger på vej i Viborg by – hovedparten af disse er dog til tæt-lav bebyggelse eller etageboliger.
-         93 private parcelhusgrunde: 40 i Taphede Nord, 20 i Arnbjerg og 33 i Hald Ege
-         390 tæt-lav bebyggelse: 230 i Hald Ege, 10 i Øster Teglgårdsvej, 110 i Asanihaven/posthusgrund og 40 i Baneby
-         840 etageboliger: 40 i Arnbjerg, 30 i Øster Teglgårdsvej, 60 i Dumpen, 70 i Viborg View og 640 i Baneby.
 
Der er ikke yderligere områder i Viborg by, hvor der kan skaffes kommunale grunde i Viborg by. For at skabe balance i boligmarkedet er det vigtigt, at der både er private og kommunale grunde til salg i Viborg by.
 
Nye byggegrunde i Taphede
Forvaltningen foreslår, at byrådet tilkendegiver at være villig til at ekspropriere i hele lokalplanområdet, hvis der opstår mulighed herfor.
 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 567 syd for Randersvej i Taphede giver 3 grundejere udtryk for interesse i at sælge til Viborg Kommune, såfremt salget kan ske skattefrit for sælger. Det drejer sig om
-         Den nordlige del af Randersvej 82 (evt. hele ejendommen)
-         Randersvej 80
-         Randersvej 78
 
Spanggårdvej 12 indgår også i lokalplanområdet, men forventes realiseret i privat regi.
 
I det samlede område vil der kunne udstykkes ca. 80 parcelhusgrunde, hvoraf 12 er på mindre grunde, samt 68 tæt-lav boliger.
 
Ejendommene Randersvej 78, 80 og 82 er alle privatejede. Ejerne har alle vist interesse i at sælge de forventede lokalplanlagte arealer til Viborg Kommune, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår). Randersvej 78 oplyser, at der også er andre interesserede købere.
 
Salg til kommunen forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere. Hjemlen findes i planlovens § 47, som foreskriver følgende betingelser:
-         Byrådet skal have vedtaget en gyldig og byggeretsgivende lokalplan. Udarbejdelsen af lokalplan nr. 567 er igangsat (se sagen ”Igangsætning af lokalplan for et område til boligformål og almen service syd for Randersvej i Taphede”, som er på dagsordenen til dagens møde).
-         Ejer kan og vil ikke virkeliggøre en lokalplan. Ejerne af Randersvej 78, 80 og 82 ønsker ikke at virkeliggøre den kommende lokalplan.
-         Det skal være nødvendigt at ekspropriere. Det aktuelle behov for boliggrunde i området baseret på det hidtidige salg, befolkningsudvikling og intentioner i byggemodningshandleplanen viser nødvendigheden for at ekspropriere en del af ejendommen.
-         Byrådets vilje til at ekspropriere skal være til stede. Denne kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.
 
Hovedparten af arealerne skal bruges til boliger. Derudover udlægges i lokalplan nr. 567 et mindre areal på 2,2 ha til offentlige formål.
 
Nærværende sag omhandler følgende matrikler:
-         Randersvej 78 omfatter matriklerne 2k, 20l, 20æ og 2e, som samlet udgør 13,8 ha.
-         Randersvej 80 omfatter matrikel nr. 20m, som har et areal på 5,4 ha.
-         Randersvej 82 omfatter matriklerne 13b, 13c,14b, 14i, 15b, 15e, 16b, 16d og 17a, samt matr. 20z Tapdrup By, Tapdrup og matr. 38l, Vejrumbro, Vejrum. Omfattet af lokalplan nr. 567 er kun den nordlige del af ejendommen (matriklerne 13c, 14i, 15e, 16d og en del af matr.nr. 13b, 14b, 15b, 16b og 17a 17a), på til sammen 2,3 ha.
 
Randersvej 78
For så vidt angår Randersvej 78, er det kun 7,4 ha ud af de 13,8 ha, der er omfattet af lokalplan nr. 567. Ejeren har dog fremsat krav om, at kommunen eksproprierer restejendommen. Ifølge planlovens § 50 finder § 104 i lov om offentlige veje anvendelse ved behandlingen af sager om ekspropriation i medfør af § 47. § 104, stk. 1 fastslår, at ejeren af en ejendom kan kræve, at hele ejendommen bliver eksproprieret,
-         hvis ekspropriationen medfører, at restejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt, at den bevares som en selvstændig ejendom, eller
-         hvis det skønnes, at restejendommen ikke kan udnyttes på en rimelig måde.
-         Ejeren kan tilsvarende kræve en del af ejendommen eksproprieret, hvis denne afskæres ved en vejlinje.
 
Forvaltningen lægger op til en ekspropriation af over halvdelen af ejendommen, herunder den del, hvor bygningerne ligger. Forvaltningen vurderer, at restejendommen på 6,3 ha består af et ekstensivt naturareal og 1,3 ha dyrkbar jord. Idet landbrugsejendommens bygninger og langt størstedelen af ejendommens dyrkningsjord eksproprieres, således at restejendommen, bortset fra ca. 2 ha, alene består af græsnings- og engarealer og disse endvidere er delt af Randersvej, vurderes restejendommen at have en sådan beskaffenhed, at det ikke kan drives videre som en selvstændig landejendom. Arealet nord for Randersvej er omfattet af en skovbyggelinje, økologisk forbindelseslinje og indeholder en sø, og arealet har dermed mere værdi som naturareal end som landbrugsjord. Derfor vurderer forvaltningen, at ejeren af Randersvej 78 kan kræve restejendommen medeksproprieret.
 
Randersvej 82
Ejerne af ejendommen har givet udtryk for, at de gerne ser en samlet handel for hele ejendommen. Da den sydlige del af ejendommen samt matriklerne i Tapdrup ikke er omfattet af lokalplan nr. 567, vil denne del af ejendommen skulle købes i fri handel. Forvaltningen forventer at skulle opkøbe den sydlige del af ejendommen i en senere etape i Taphede, og der vil derfor inden for få år være et behov for at købe arealet. Forvaltningen vil derfor indhente en mæglervurdering af hele ejendommen.
 
Spanggårdvej 12
Spanggårdvej 12 består af matriklen 20p, Tapdrup by, Tapdrup på 5,6 hektar. Ejerne ønsker som udgangspunkt selv at udvikle området, men har størst interesse i at opføre tæt-lav. Såfremt områder til parcelhuse senere ønskes frastykket med henblik på salg, vurderer forvaltningen, at der vil være ekspropriationsgrundlag for disse arealer også.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udarbejdelse af lokalplan nr. 567 er igangsat.
Bilag

Sagsid.: 20/27803

Resume

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt byggeri til regionspsykiatrien på et areal mellem Ll. Sct. Mikkels Gade og Søndersøparken i Viborg (se oversigtskort i bilag 1).  Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Under idéfasen modtog kommunen 6 høringssvar, der primært omhandlede trafik, ønske om rekreative forbindelser, byggeriets omfang og udformning og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at der afholdes borgermøde enten den 12. august kl. 19-21 eller den 19. august kl. 19-21

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 12. august kl. 19-21.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt byggeri til regionspsykiatrien på et areal mellem Ll. Sct. Mikkels Gade og Søndersøparken i Viborg.  Dette er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
 
Siden igangsætning af planlægningen og idéfasen, har Region Midtjylland meddelt, at man ønsker, at Søndersøparken 1 udgår af planlægningen, da man endnu ikke har klarhed over, hvad arealet skal benyttes til i fremtiden. Søndersøparken 1 (kaldet område B i skitseprojektet) indgår derfor ikke i det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg eller den tilhørende miljørapport.
 
Oversigtskort er i bilag 1, og Region Midtjyllands skitseprojekt for Søndersøparken er i bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase (ideoplæg fra idéfasen er i bilag 3).
 
Byrådet indkaldte fra den 21. december 2020 til den 25. januar 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
I idéfasen kom der 6 høringssvar, som fremgår af bilag 4. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 5.
 
Høringssvarene omhandler primært trafik, ønske om rekreative forbindelser, byggeriets omfang og udformning og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.
 
Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til forslag til kommuneplantillægget. Miljørapporten peger på, at de fremtidige trafikale udfordringer kan løses med etableringen af fx et signalreguleret kryds i stedet for den eksisterende rundkørsel. Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, eller de deraf følgende økonomiske konsekvenser skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 
Forslaget til kommuneplantillægget sikrer, at der stilles krav til byggeriets omfang og udformning samt til rekreative forbindelser på et overordnet niveau. Disse krav vil blive fulgt op af mere detaljerede krav i den kommende lokalplanlægning af området.
 
Der er i udkastet til forslaget til kommuneplantillægget ikke lagt op til at stille krav til bevaring af eksisterende bebyggelse i området. Der er i den gældende lokalplan for området ligeledes ikke krav til, at eksisterende bebyggelse i området skal bevares.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 200, der udlægger området til henholdsvis boliger, erhverv og offentlige formål.
 
Området ligger i rammeområde VIBM.C1.16 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan eller kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Region Midtjylland ønsker i første omgang at få ændret kommuneplanlægningen for området, hvorefter der er planer om at udskrive en arkitektkonkurrence for byggeriet. Først herefter ønskes der udarbejdet en ny lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 6.
 

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget ændres det eksisterende rammeområde VIBM.C1.16, så der i stedet etableres fire nye rammeområder - VIBM.A1.09_T74, VIBM.C1.16_T74, VIBM.C1.23_T74 og VIBM.C1.24_T74 (se bilag 7).
 
Det nye rammeområde VIBM.A1.09_T74 udlægges som et af kommuneplanens A1-rammeområder. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan lokalplanplanlægges for offentlige formål som f.eks. hospital, sundhedsvæsen, lægeklinik, administration, kulturelle formål mv. 
 
Det er inden for dette rammeområde, at Region Midtjylland ønsker at opføre det nye byggeri til regionspsykiatrien.
 
For rammeområdet ændres desuden bebyggelsesprocenten fra 60 % til 150 %, mens maks. etageantal (8 etager) og maks. bygningshøjde (32 m) bibeholdes fra det eksisterende rammeområde. 

De øvrige rammeområder udlægges som en konsekvensændring ved, at den eksisterende ramme opsplittes. Disse rammeområder har således samme rammebestemmelser som det tidligere rammeområde VIBM.C1.16 og vil i fremtiden fortsat være udlagt til centerområde med mulighed for bl.a. boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål mv. 

Særbestemmelser om arkitektur

På grund af planlægningens omfang og centrale placering ved Søndersø er projektet arkitekturscreenet på et overordnet niveau ved kommuneplanlægning og skal igen arkitekturscreenes på et mere detaljeret niveau ved lokalplanlægning.
 
Foreløbig fastlægges der følgende særbestemmelser for rammeområdet:
 • Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søkanten, så der skabes en sammenhæng fra Ll. Sct. Mikkels Gade mod Søndersø med kig gennem området og med stiforbindelser.
 • Bebyggelsen skal nedtrappes mod Søndersø, så den nærmest søen fremstår i maks. 3 etager. Dette for at mindske indvirkningen ved de rekreative områder ved søen og for at skabe en nedtrappende overgang til den lavere bebyggelse ved søen.
 • Der må kun etableres punktvis højere bebyggelse langs Ll. Sct. Mikkels Gade, så bebyggelsen ikke fremstår som en høj mur i området.
 • Fordeling af maks. etageantal præciseres i kommende lokalplanlægning.
 • I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformning, så de opleves imødekommende og i en menneskelig skala.

Særbestemmelse om klimatilpasning

En større del af rammeområdet er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
Der fastlægges derfor en særbestemmelse om, at klimatilpasningstiltag og risiko for oversvømmelse tænkes ind i nyt byggeri.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget enten den 12. august kl. 19-21 eller den 19. august kl. 19-21.

Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 8.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Byarkitektonisk værdi
 • Kulturarv og arkæologiske forhold
 • Oversvømmelse, erosion og LAR
 • Støj og vibrationer
 • Trafikafvikling/-kapacitet
 • Jordforurening
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslaget.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).


Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, forventes følgende tidsplan:
 
 • Offentlig høring af planforslaget - ultimo juni til ultimo august 2021
 • Politisk behandling af høringssvar og endelig vedtagelse - oktober og november 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, jf. det der er belyst i miljørapporten.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større ændring af kommuneplanen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/24973

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplan for Sparkær, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019).
 
Igangsætning af planlægningen for Sparkær blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2020 (link til sag nr. 9 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2020).
 
Forslag til den lokale udviklingsplan for Sparkær blev drøftet på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg den 24. november 2020 (link til referat fra fællesmødet som sag nr. 3 på Teknisk Udvalgs møde den 24. november 2020), hvor det blev besluttet at "Forslaget til kommuneplantillæg udarbejdes sideløbende med planlægning for det kommende togstop, og forslag forventes fremlagt i foråret 2021". De planmæssige forhold, herunder sammenhængen til den lokale udviklingsplan, er beskrevet i bevillingssagen ”Trinbræt i Sparkær” (link til sag nr. 10 på Teknisk Udvalgs møde den 25. november 2020).
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 på byrådets møde den 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.

Idéfase

En ændring af anvendelsen fra boligformål til teknisk anlæg forudsætter, at byrådet indkalder idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 18. februar 2021 til den 4. marts 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
Der kom fire høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag 3. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 4. Høringssvarene omhandler indretning af arealer til og ved togstoppet, og at togstoppet forudsætter dialog med og godkendelse af BaneDanmark. Forvaltningen indstiller, at bemærkninger ikke vil indgå i planlægningen, men undersøges nærmere i forbindelse med projektering og etablering af det konkrete anlægsprojekt.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Formålet med forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Sparkær. Som et led heri udlægges en ny ramme til teknisk anlæg med henblik på at muliggøre etablering af et togstop. Forslag til tillæg nr. 66 er i bilag 1. Forslag til udviklingsplan for Sparkær er i bilag 2.

Miljøvurdering

Da planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne, har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.
 

Forslag til udviklingsplan for Sparkær

Sparkær har cirka 650 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Sparkær, som blev afholdt den 9. oktober 2019. I workshoppen deltog 114 borgere, svarende til over 17% af byens indbyggere. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Sparkær.

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Sparkær:

 • En ændring af en af kommuneplanens rammer (fra boligformål til teknisk anlæg) som muliggør etablering af togstop,
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Sparkær har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Sparkærs udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • etablering af togstop,
 • omdannelse af byområdet omkring jernbanen og forskønnelse af færdselsarealer omkring jernbanen,
 • bedre sammenhænge i og rundt om byen,
 • at styrke byens indre strukturer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til primo september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i november 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for”, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Sparkær erstatter den tidligere byskitse, der blev vedtaget af byrådet den 21. juni 2017 som en del af Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 4 i byrådet den 21. juni 2017).
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/43664

Resume

Forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 18. marts – 14. april 2021. Der er kommet 2 høringssvar. Høringssvarene handler om kirkebyggelinje og byggestil i landsbyen samt nyt ønske til byudvikling øst for Vorde. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med tilføjelse om, at tag skal opføres i materialer, der ikke er stærkt reflekterende (glanstal max. 20), og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med tilføjelse om, at tag skal opføres i materialer, der ikke er stærkt reflekterende (glanstal max. 20), og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Udvidelse af landsbyafgrænsningen i Vorde sker på baggrund af to konkrete ønsker:
A. en henvendelse i 2018 fra beboere i Vorde, som ønsker at opføre et hus i deres nuværende have ved Bavnevej 35, og
B. et ældre udstykningsønske fra Vordevej 46 om at udstykke 4 grunde på den nordlige del af deres mark lige syd for Vorde gl. skole. Ønsket blev indsendt i 2007 og igen i forbindelse med offentlig høring i maj 2020 af et forslag til en fælles udviklingsplan for Skals, Hjarbæk og Vorde (forslag til kommuneplantillæg nr. 50).
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
 
Den 10. marts 2021 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget et forslag til kommuneplantillæg nr. 76 med henblik på offentlig høring - (se link til sag nr. 13 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. marts 2021)
 

Inddragelse og høring

Det oprindelige forslag til en lokal udviklingsplan for Skals, Hjarbæk og Vorde var i høring i perioden 2. april til 28. maj 2020. Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 har været i høring i perioden 18. marts til 14. april 2021. Der findes ingen borgerforening i Vorde.
Der er i høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 76 kommet 2 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvar nr. 1 er en udtalelse fra den Kgl. bygningsinspektør ift. Vorde kirke og landsbyens karakteristika og byggestil. Høringssvar nr. 2 er fra ejere øst for Vorde, som bemærker, at de for ca. 3½ år siden også har spurgt til byudvikling på deres jord, men fået at vide, at der ikke var behov i Vorde.
 
Forvaltningen indstiller, at det præciseres i kommuneplantillægget, at ”tag må ikke være stærkt reflekterende materialer (glanstal max. 20)”.
 
Høringsvar 2 imødekommes ikke, da arealet ligger udenfor landsbyen mod øst og derfor er mindre oplagt i forhold til at ”fylde huller” ud i den eksisterende struktur.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan udstykkes 1 grund på ca. 3.300 m² ved ansøgning A og 3 grunde på mindst 1.200 m² ved ansøgning B.
 
I kommuneplantillægget er det præciseret, at nye bygninger skal opføres i tegl og med saddeltag – i en byggestil, der passer til den eksisterende landsbybebyggelse.
 
Samtidig foreslås det at udtage de to områder af udpegningen som værdifuldt landbrugsjord.
 
Vorde ligger kystnært, men de nye huse vurderes ikke at blive synlige i landskabet, da de ligger bag eller i tilknytning til den eksisterende landsby i Vorde. Samtidig er der beplantning mellem ny bebyggelse og kysten. Ved område A må kun den sydlige del af grunden bebygges.
 
Ny bebyggelse ligger indenfor kirkebyggelinjen til Vorde kirke, og kirken ligger meget markant i landskabet. De nye boliger ligger udenfor de fredede arealer omkring kirken, og planforslaget sikrer, at de nye huse ikke opføres højere end 1½ etage og i max. 8,5 meters højde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Kommuneplantillæg nr. 76 forventes vedtaget medio juni 2021. Byggeri kan opføres herefter på baggrund af en landzonetilladelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan ikke få overtagelsespligt af landbrugsarealer i landzone. Forvaltningen har derfor ikke bedt ejerne om at fraskrive sig overtagelsespligt. Vorde er ikke omfattet af lokalplan, og der vil ikke blive udarbejdet lokalplan for de 4 nye grunde.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 21/16792

Resume

Ankestyrelsen har ved brev af 13. april 2021 anmodet Viborg Kommune om en udtalelse, herunder især om praksis vedrørende ibrugtagningstilladelser i byggesager. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til at vurdere om der er behov for at rejse en egentlig tilsynssag. Byrådet skal foretage godkendelse af svarudkast til Ankestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at det udarbejdede udkast til svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at det udarbejdede udkast til svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Ankestyrelsen har i brev af 13. april 2021 rettet henvendelse til Viborg Kommune i anledning af, at Ankestyrelsen fra en journalist har modtaget henvendelser vedrørende kommunens behandling af sager om ibrugtagningstilladelser efter byggeloven jf. bilag nr. 1.
 
Ankestyrelsen har med henvisning til en række artikler, der dels omhandler Viborg Kommunes praksis i sager om meddelelse af ibrugtagningstilladelser, og dels indeholder oplysninger om to konkrete byggerier, anmodet om en udtalelse fra Viborg Kommune.
 
Som det også fremgår af henvendelsen skal Viborg Kommunes udtalelse af Ankestyrelsen bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en egentlig tilsynssag mod Viborg Kommune.
 
Det bemærkes, at Ankestyrelsen i forhold til den i brevet af 13. april 2021 fastsatte svarfrist har meddelt fristforlængelse til den 25. juni 2021 med henblik på at Viborg Kommunes svar kan godkendes af byrådet.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev til Statsforvaltningen jf. bilag nr. 2.
 
De i udkastet til svarbrev anførte bilag fremgår som et samlet bilag nr. 3.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/171

Resume

Godkendelse af anlægsindtægtsbevillingen samt godkendelse af overførsel fra Helhedsplanen for Bjerringbro til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro.
 

Indstilling

 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 3.340.000 kr. (2.970.000 kr.+370.000 kr.) med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 2.970.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 og
 
3. at nettoudgiften på 370.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og bevilling på kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 3.340.000 kr. (2.970.000 kr.+370.000 kr.) med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 2.970.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 370.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og bevilling på kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro”.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte 2. oktober 2019 en bevillingssag (sag nr. 28 Referat - Viborg Kommune) helhedsplan for Bjerringbro – principiel fordeling af kommunale midler på planens indsatser.
 
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte 26. august 2020 lokal 526 for området
 
 
Teknisk udvalg er orienteret om projektforslaget d. 16. september 2020(sag nr. 8)
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Bjerringbro.
 
I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum samt andre interessenter.
 

Beskrivelse

I Helhedsplanen for Bjerringbro indgår forslag om at etablere en ny bypark, Åpromenaden, ved Gudenåen.
 
Realisering af forslaget, som det er vist i designmanualen, vurderes til en samlet anlægssum inkl. rådgivning og administrationsbidrag på 10.651.000 kr. (overslaget på projektet kan ses på side 48 i desingmanualen). Projektet forventes at komme i offentlig licitation i løbet af maj. 

Finansiering

Forvaltningen har søgt og fået tilskud på 2.500.000 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 til realisering af projektet. Der skal ikke betales fondsmoms af det statslige tilskud. Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning i 2021. Der er godkendt anlægsindtægtsbevilling for dette.
 
Forvaltningen har også søgt og fået tilskud på 3.600.000 kr. fra Bjerringbro Elværksfond. Der skal betales 17% dvs. 630.000 kr. i fondsmoms. Tilskuddet skal bruges til opbygning af området samt bygninger og ”omveje”(stier der binder området sammen på tværs).
 
I nedenstående skema er vist projektets samlede finansiering på nuværende tidspunkt.
 
Finansiering af Åpromenaden
2019
2020
2021
I alt
Fordeling af anlægsudgiftsbevilling på år
200.000
2.031.000
831.000
3.062.000
Indtægt fra Trafik-, bygge- og boligstyrelsen
 
 
2.500.000
2.500.000
Indtægt fra Bjerringbro Elværksfond (fratrukket fondsmoms)
 
 
2.970.000
2.970.000
Overførsel fra Helhedsplanen for Bjerringbro
 
 
370.000
370.000
I alt
 
 
 
8.902.000
 
 
Bjerringbro Byforum har søgt Realdania om tilskud på 1.000.000 kr. til etablering af Blåt Liv ved Gudenåen – herunder etablering af sauna og opbevaring til udstyr til vandaktiviteter. Link til Underværker.
 
Forvaltningen arbejder på at skaffe yderligere finansiering til projektet med henblik på at igangsætte hele projektet.
 
Ved tilsagn om yderligere medfinansiering, forelægges udvalget en ny sag med ansøgning om tillægsbevilling.
 
Når projektet har været i udbud kan der ske en tilretning af projektet.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Projektet forventes realiseret i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/18523

Resume

I forlængelse af de seneste erhvervstilfredshedsmålinger har borgmesteren i foråret gennemført ca. 30 virksomhedsbesøg. Som følge heraf lægges der i denne sag op til en styrkelse af erhvervsservicen i Viborg Kommune.
 
Byrådet har tidligere besluttet, at grundlaget for kommunens administration er at udøve en fleksibel og erhvervsvenlig praksis indenfor lovgivningens rammer. Kommunen vil styrke dialogen med kommunens virksomheder med henblik på at sikre en effektiv sagsbehandling, der bedst muligt imødekommer brugernes behov.
 
Den meget store aktivitet på byggeområdet medfører et behov for en generel ressourcemæssig styrkelse af området. Herudover anbefales etablering af en ny funktion som erhvervskoordinator med henblik på at styrke dialogen og kommunikationen med virksomhederne.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagsfremstillingen beskrevne indsatser og tiltag godkendes, herunder etablering af en funktion som erhvervskoordinator,
 
2. at finansieringen af de beskrevne indsatser og tiltag indarbejdes som teknisk tilretning i budgetforslag med hhv. 6,0 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og med 3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, og
 
3. at merudgifter til de beskrevne aktiviteter i 2021 tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagsfremstillingen beskrevne indsatser og tiltag godkendes, herunder etablering af en funktion som erhvervskoordinator,
 
2. at finansieringen af de beskrevne indsatser og tiltag indarbejdes som teknisk tilretning i budgetforslag med hhv. 6,0 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og med 3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, og
 
3. at merudgifter til de beskrevne aktiviteter i 2021 tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.
 
 
Herudover foreslår Kai O. Andersen, at der i den videre budgetlægning medtages et forslag om, at indsatsen delvis finansieres ved at genindføre gebyr for byggesagsbehandling.
 
 
Torsten Nielsen og Peter Juhl stillede forslag om, at Viborg Kommune sætter som mål, at ligge i top 25 i DI’s erhvervsklima måling i 2022.
 
For forslaget stemte Torsten Nielsen og Peter Juhl.
 
Imod stemte Ulrik Wilbek, Claus Clausen, Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Eva Pinnerup og Kai O. Andersen.
 
Forslaget blev hermed forkastet.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. marts 2021 (Link til sag nr. 29 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2021), at der på baggrund af borgmesterens virksomhedsbesøg, senest til august, forelægges en sag for Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på stillingtagen til eventuelle nye tiltag og initiativer i forhold til udvikling af samarbejdet.  
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byggeaktiviteten i Viborg Kommune har i en længere periode og i forhold til tidligere år været meget stor. Der ses i første kvartal af 2021 en forsat stigning i byggeaktiviteten. Bl.a. er antallet af byggesager i første kvartal 2021 steget med ca. 40 % i forhold til 2020, ligesom ønsker og behov for ny eller ændret planlægning i form af kommuneplantillæg, lokalplaner, miljøtilladelser mv. er stærkt stigende. Samtidig har de mange lokale udviklingsplaner medført øget aktivitet i forvaltningen. Endelig har den særlige indsats omkring visse byggerier i Viborg – og den heraf følgende medieopmærksomhed – båndlagt væsentlige personaleressourcer samt medført øgede udgifter til eksterne konsulenter.
 
I forhold til byggeansøgninger har Viborg Kommune via en målrettet indsats haft en meget positiv udvikling i byggesagsbehandlingen med en markant reduktion i sagsbehandlingstiden fra 2019 til 2020. På flere områder er sagsbehandlingstiden mere end halveret og nu klart under de aftalte servicemål. I alle kategorier har Viborg Kommune haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der er kortere end landsgennemsnittet og sammenlignet med omkringliggende større kommuner (Silkeborg, Vejle, Randers og Herning) har Viborg Kommune i 2020 den laveste sagsbehandlingstid i 4 af de 5 kategorier.
 
For simple konstruktioner er den gennemsnitlige sagshandlingstid reduceret fra 72 dage i 2019 til 31 dage i 2020, for enfamilieshuse er reduktionen fra 57 dage i 2019 til 23 dage i 2020, for industri-og lagerbygninger er reduktionen fra 63 dage i 2019 til 30 dage i 2020, for etagebyggeri, erhverv er reduktionen fra 59 dage i 2019 til 39 dage i 2020 og endelig for etagebyggeri, bolig er reduktionen fra 140 dage i 2019 til 80 dage i 2020.
 
Den seneste udvikling betyder dog nu, at ovenstående udvikling ikke kan fastholdes med nuværende ressourcer. Desværre er den rekrutteringsmæssige situation forværret, og erfarne medarbejdere er vanskelige at rekruttere. Yderligere digitalisering/IT-investeringer og nytænkning er nødvendig, ligesom anvendelse af forøget konsulentbistand er uundgåelig. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt igangsat tiltag og rekruttering.
 
På planområdet har det været nødvendigt allerede tidligere på året at udvide bemandingen og anvendelsen af eksterne konsulenter. På trods heraf er der behov for yderligere ressourcer for at fastholde serviceniveauet.
 
Byrådet har tidligere besluttet, at grundlaget for kommunens administration er at udøve en fleksibel og erhvervsvenlig praksis indenfor lovgivningens rammer. Kommunen vil styrke dialogen med kommunens virksomheder med henblik på at sikre en effektiv sagsbehandling, der bedst muligt imødekommer brugernes behov. Et øget fokus på kommunikation udadtil, styrkelse af de servicebetonede forhåndsdialoger samt en øget tilgængelighed skal bl.a. bidrage til at styrke samarbejdet med virksomheder. Ovenstående indgår som en del af handleplan for byggesagsbehandling, som byrådet godkendte på mødet 27. januar 2021.
 
Offentliggørelse af bl.a. den seneste DI erhvervsundersøgelse, der viser et fald på flere parametre, understøtter behovet for et yderligere fokus på kommunens image som erhvervsvenlig kommune. Med fokus på dette har borgmesteren i foråret gennemført 30 virksomhedsbesøg. Emnet har senest været drøftet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2021, hvor det blev besluttet at genoptage sagen med afsæt i input og anbefalinger fra borgmesterens virksomhedsbesøg.
 
Med baggrund i ovenstående, samt den nuværende situation på byggeområdet, fremsættes nedenstående forslag til tiltag og initiativer til fremme af et godt samarbejde med virksomhederne i og uden for kommunen nu – og på den lange bane.
 
Tiltag for styrket erhvervsservice
 
Formål
Formålet med nedenstående initiativer er at bidrage til, at virksomheder i og uden for kommunen oplever Viborg Kommune som en attraktiv og erhvervsvenlig kommune både i forhold til rammevilkår (infrastruktur, erhvervsgrunde etc.) samt i forhold til service (tilgængelighed samt hurtig og effektiv sagsbehandling).
 
Mål
Målene for indsatsen er bl.a.:
 
 • Virksomhederne skal opleve imødekommenhed og en sammenhængende og koordineret organisation.
 • En hurtig og smidig håndtering af henvendelser fra virksomheder.
 • En opsøgende og styrket dialog med virksomhederne, herunder etablering og udbygning af eksisterende kontaktgruppe med byggeriets parter med henblik på at understøtte den enkelte virksomheds behov.
 • Forbedring af resultaterne i erhvervsvenlighedsmålingerne.
 • Understøtte målsætninger i Sammenhængsmodellen om vækst ift. arbejdspladser, indbyggertal og bedre infrastruktur.
 
Organisatoriske og procesmæssige tiltag
Med afsæt i formål og mål for en styrket indsats for erhvervsfremme foreslås implementering af følgende tiltag:
 
-          Der etableres en funktion som erhvervskoordinator i kommunen placeret i Teknik & Miljø med reference til direktøren for Teknik & Miljø. Erhvervskoordinatoren skal have særlig fokus på og bidrage til at sikre en hurtig og effektiv håndtering af byggesager, herunder dialog med virksomhederne. 
-          Der etableres en erhvervstaskforce i Teknik & Miljø med målrettet fokus på samspillet, kontakten og koordineringen med virksomhederne. Udgangspunktet er chefgruppen, men nøglemedarbejdere for fagområderne vil ligeledes indgå.
-          Alle henvendelser fra virksomheder – via erhvervskoordinatoren eller andre medarbejdere – skal behandles hurtigt og effektivt. Erhvervskoordinatoren er en af flere indgange til kommunen
-          Der skal sikres en hurtig tilbagemelding/opfølgning på alle henvendelser.
-          Udvikling af den eksisterende kontaktgruppe for byggeriets parter, samt udvikling af kontaktgrupper til andre relevante områder fx ejendomsmæglere.
-          Der udarbejdes jf. handleplan for byggesagsbehandling koncepter for en styrket kommunikation med virksomheder - fx gå-hjem-møder, vejledninger mv.
 
 
Økonomisk status og vurdering
 
Der blev i budgettet for 2021 afsat en ekstra bevilling til byggesagsbehandling på 3 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022, hvorefter beløbet i budgettet bortfalder.
 
For at imødekomme ovennævnte tiltag er der behov for en økonomisk styrkelse af området generelt, herunder oprettelse af en stilling som erhvervskoordinator, opnormering af personale samt konsulentbistand svarende til 4,5 mio. kr. i 2022 og 2023 jævnfør tabel 1. 
 
Tabel 1.
 
 
2022
2023
2024
2025-
Fastholdelse af bevilling til ekstra byggesagsbehandlere
1,5 mio. kr.
3,0 mio. kr.
 
 
Generel opnormering, konsulentbistand mv.
4,5 mio. kr.
4,5 mio. kr.
 
 
 
6,0 mio. kr.
7,5 mio. kr.
3,0 mio. kr.
3,0 mio. kr.
 
 
Der må forventes et merforbrug i 2021, som behandles i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30 juni 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

For at imødekomme ovennævnte mål om en styrket erhvervsservice, er det nødvendigt at afsætte yderligere midler til bl.a. opnormering af personaleressourcer, konsulentbistand mv. jævnfør tabel 1.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/32693

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det samlede basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Det drøftes, hvilke ændringer der indgår i budgetforslaget i form af økonomiske udfordringer på driftsbudgettet og finansieringen heraf samt ændringer til det allerede vedtagne anlægsbudget herunder eventuelle nye anlægsønsker.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslaget til driftsbudgettet godkendes,
 
2. at forslaget til anlægsbudgettet godkendes herunder, at nyt anlægsønske vedrørende energirenovering af kommunale bygninger indgår i de videre budgetforhandlinger i byrådet, og
 
3. at forslaget til budgettet for jordforsyningen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning jf. (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede senest budgetlægningen på egne områder på mødet den 11. maj 2021 jf. (link til sag nr. 19 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2021).
 
Der er siden mødet i maj indarbejdet et nyt anlægsønske til energirenovering af kommunale bygninger jf. beslutningen på maj mødet. Øvrige beslutninger fra mødet i maj er ligeledes indarbejdet i budgetforslaget.
 

Inddragelse og høring

Tværgående reduktioner

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet i marts 2021 jf. (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2021), at forslagene til tværgående reduktioner på 20 mio. kr. i 2022 og fremadrettet indgår i byrådets videre budgetlægning. I reduktionsforslaget indgår i forhold til udvalgets politikområder bl.a. forslag om reduktion med 1% vedrørende administrationen på rådhuset mv.
 
Fælles MED ADM har drøftet ovennævnte forslag til reduktioner på mødet den 22. februar 2021 og medarbejderrepræsentanterne har udarbejdet en udtalelse til budget 2022, som er vedlagt som bilag nr. 1 og som ligeledes var vedlagt sagen i udvalget den 10. marts 2021.
 
Fælles MED ADM har igen på mødet den 26. maj 2021 drøftet budgetlægningen 2022-2025 og medarbejdersiden besluttede ikke at mødes med udvalget den 16. juni 2021, da det vurderes, at der ikke er nyt med hensyn til budgetlægningen. Der er åbnet mulighed for at medarbejdersiden i stedet kan mødes med udvalget på mødet den 18. august 2021, hvis der skulle opstå behov i løbet af sommeren.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet indeholder nu det endelige budgetforslag. Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i maj. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettet anlægsbudget. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 2.

Forslag til driftsbudgettet

Forslaget til driftsbudgettet består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter i form af økonomiske udfordringer og finansieringen heraf.

Forslag til anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter. Der er ingen tekniske tilretninger af udvalgets anlægsbasisbudget.

Forslag til budget for Jordforsyningen

Budgetforslaget for jordforsyningen blev behandlet på udvalgets møde den 11. maj 2021 og er efterfølgende ligeledes behandlet i Teknisk Udvalg den 2. juni 2021. Siden behandlingen i maj måned er der som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget enkelte mindre korrektioner mellem 2022 og 2023. Korrigeret udgave af budgetforslaget er vedlagt i bilag nr. 3.

Nye anlægsønsker

Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønske.
1.000 kr.
2022
2023
2024
2025
I alt
Nyt ønske
 
 
 
 
 
Energirenovering af kommunale bygninger
3.000
3.000
3.000
0
9.000
Driftsbesparelser
 
-200
-400
-600
-1.200
Sum
3.000
2.800
2.600
-600
7.800
 
Anlægsønsket er yderligere beskrevet i budgethæftet og det mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Det nye anlægsønske indgår i byrådets budgetmaterialer.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/39647

Resume

Fagudvalgene har haft afsluttende behandling af budgetforslagene på udvalgsmøder den 1.-3. juni. På den baggrund kan Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte hvilke budgetudfordringer, der skal indgå i den videre budgetlægning på byrådets budgetseminar. Desuden skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til udvalgenes tekniske tilretninger af anlægsbudgettet, fremrykning af anlægsarbejder samt anlægsønsker. Der gives på mødet en orientering om økonomiaftalen.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at orienteringen om økonomiaftalen drøftes og tages til efterretning,
 
2. at det besluttes hvilke budgetudfordringer, jf. tabel 1, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning og hvilke budgetudfordringer, der skal tilbagesendes til fagudvalgene,
 
3. at bemærkninger fra Hoved-MED til forslag til reduktioner tages til efterretning,
 
4. at udvalgenes tekniske tilretninger af anlægsbudgettet godkendes,
 
5. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter behovet for yderligere tilretninger af anlægsbudgettet,
 
6. at der besluttes hvilke anlægsønsker, jf. tabel 3, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning, og
 
7. at emner til program for byrådets budgetseminar drøftes.
 
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet
 
8. at der fremrykkes anlægsarbejder til 2021 for i alt 19,8 mio. kr.,
 
9. at der til fremrykkede anlægsprojekter gives anlægsudgiftsbevillinger på 21,3 mio. kr. med rådighedsbeløb på 19,8 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 jfr. specifikationen i bilag nr. 5, og
 
10. at udgiften på 19,8 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet de 9,8 mio. kr. udgår som nye anlægsønsker i perioden 2022-2025 og de 10 mio. kr. udgår fra basisbudgettet i 2022-2025.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. Orienteringen om økonomiaftalen blev drøftet og taget til efterretning,
 
2. Alle nævnte budgetudfordringer indgår i byrådets videre budgetlægning,
 
3. Bemærkningerne fra Hoved-MED til forslag til reduktioner blev taget til efterretning,
 
4. Udvalgenes tekniske tilretninger af anlægsbudgettet blev godkendt,
 
5. Behovet for yderligere tilretninger af anlægsbudgettet blev drøftet,
 
6. Alle de nævnte anlægsønsker indgår i byrådets videre budgetlægning,
 
7. Ingen særskilte emner for nuværende til byrådets budgetseminar.
 •  
 •  
Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
8. at der fremrykkes anlægsarbejder til 2021 for i alt 19,8 mio. kr.,
 
9. at der til fremrykkede anlægsprojekter gives anlægsudgiftsbevillinger på 21,3 mio. kr. med rådighedsbeløb på 19,8 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 jfr. specifikationen i bilag nr. 5, og
 
10. at udgiften på 19,8 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet de 9,8 mio. kr. udgår som nye anlægsønsker i perioden 2022-2025 og de 10 mio. kr. udgår fra basisbudgettet i 2022-2025.
 
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 10. marts besluttet, at forslagene til reduktioner indgår i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2021).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. april besluttet, at udvalgenes budgetudfordringer på driftsområderne, indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets prioritering til mødet den 16. juni (link til sag nr. 22 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2021).
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED og fælles-MED ADM har været inddraget i budgetforslaget samt forslag til udmøntning af reduktioner. Hoved-MED har på møde den 7. juni drøftet de endelige forslag til reduktioner.
 

Beskrivelse

Økonomiaftale
Der forventes indgået en økonomiaftale for 2022 mellem Regeringen og KL inden mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der vil på mødet blive givet en orientering om økonomiaftalen.
 
Udvalgenes budgetforslag
Fagudvalgene har haft afsluttende behandling af budgetforslagene på udvalgsmøderne den 1.-3. juni. I tabel 1 nedenfor er anført driftsbudgetudfordringerne på de enkelte udvalgsområder, hvor der ikke er anvist finansiering.
 
Tabel 1. Driftsbudgetudfordringer uden finansiering (beløb i 1.000 kr.)
Nr.
Driftsbudgetudfordringer
2022
2023
2024
2025
Udvalg
1
Udviklingen på familieområdet
?
?
?
?
BUU
2
Viborg Idrætscenter Syd, drifts- og lokaletilskud
1.024
1.024
1.024
1.024
KFU
3
Realisering af plan for udvikling af domkirkeområdet
1.800
2.400
3.600
3.600
KFU
4
College Viborg - forsøgsperiode
75
150
150
75
KFU
5
Tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering
 
 
200
 
KFU
6
Administrativ opfølgning på separatkloakering
500
500
500
500
KMU
7
Trædestenen
2.500
2.500
2.500
2.500
SSU
8
Udviklingen på socialområdet
20.000
20.000
20.000
20.000
SSU
9
Kollektiv trafik
4.800
4.700
5.400
5.400
TU
10
Afvandingsbidrag
 
 
1.700
2.500
TU
11
Styrkelse af vejkapital
1.200
1.200
1.200
1.200
TU
12
Tømning af rendestensbrønde
750
750
750
750
TU
13
Renovering og fornyelse af vejbrønde ifm Energi Viborgs projekter
500
500
500
500
TU
14
Renovering og udvidelse af Madservice Viborg produktionskøkken alternativ opførelse af nyt produktionskøkken (afledte driftsudgifter)
2.500
2.500
 
 
ÆAU
15
Etablering af visiteret tilbud i Bjerringbro og Stoholm
(afledte driftsudgifter)
 
1.140
1.140
2.280
ÆAU
16
Udvidelse af neurorehabilitering Toftegården (afledte driftsudgifter)
 
800
1.600
1.600
ÆAU
 
I alt*
35.649
38.164
40.264
41.929
 
*: Budgetudfordring nr. 1 er endnu ikke fastsat med beløb.
 
Driftsbudgetudfordring nr. 1 er endnu ikke fastsat med beløb. Der er markante udfordringer på familieområdet. Der er igangsat et arbejde med at kvalificere budgetudfordringen herunder med henblik på at kunne fremlægge dette i byrådets videre budgetlægning. Der gives en orientering om udfordringerne på familieområdet på byrådets temamøde den 21. juni.
 
Driftsbudgetudfordring nr. 4, 5, 8, 10-13 og 16 er tilføjet efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af udvalgenes budgetudfordringer på mødet den 14. april. Driftsbudgetudfordring nr. 14-16 vedrører udgifter til afledt drift af anlægsønsker.
 
Beskrivelse af budgetudfordringerne fremgår af bilag 1. De budgetudfordringer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, skal indgå i den videre budgetlægning, vil blive yderligere beskrevet frem mod byrådets budgetseminar.
 
Forslag til udmøntning af reduktioner
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 10. marts besluttet, at forslagene til reduktioner indgår i byrådets videre budgetlægning (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2021).
 
Hoved-MED har på mødet den 7. juni drøftet forslagene til reduktioner. Bemærkninger fra Hoved-MED fremgår af bilag nr. 2.
 
Oversigten over forslag til reduktioner samt tilhørende beskrivelser af forslagene fremgår af bilag nr. 3.
 
Basisbudget for anlæg 2022-2025
Det oprindelige basisbudget er dannet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne 2021-budget tillagt prisstigninger til 2022-niveau. Budgettet er herefter reguleret for de forskellige politiske beslutninger, der er truffet efter budget 2021, blev vedtaget.
 
I tabel 2 er vist ændringerne fra det oprindelige basisbudget for 2022 til budgetforslag for 2022.
 
Tabel 2. Fra oprindeligt basisbudget til budgetforslag. (mio. kr.)
 
2022
Oprindeligt basisanlægsbudget prisfremskrevet
269,1
Overført fra 2020
34,9
Overført fra 2021 (Overlund Skole)
51,0
Øvrige bevillinger godkendt af byrådet
8,8
Forslag til tekniske tilretninger fra udvalgene
-74,5
Budgetforslag
289,2
 
Tabel 2 viser, at byrådet har godkendt ændringer af anlægsbudgettet, som forhøjer det oprindelige beløb i 2022 med 94,7 mio. kr. (34,9+51,0+8,8). Hertil kommer en række tekniske tilretninger til basisbudgettet – primært forskydninger imellem årene ud fra en vurdering af, hvornår projekterne nu forventes at kunne gennemføres. Der er forslag om at udskyde projekter for 74,5 mio. kr. fra 2022 til efterfølgende år (hvoraf Overlund Skole udgør ca. 50 mio. kr.).
 
Med de politiske beslutninger, der på nuværende tidspunkt er godkendt i byrådet og forslag til tekniske tilretninger fra udvalgene, ser totalen i budgetforslag 2022-2025 ud som anført i tabel 3 nedenfor.
 
Tabel 3. Budgetforslag inkl. byrådsbeslutninger og tekniske tilretninger (mio. kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Total
Skattefinansieret, netto
281,572
278,847
300,233
140,571
1.001,223
Jordforsyning, netto
4,192
-3,612
3,500
6,000
10,080
Forsyning, netto
3,445
3,226
0,000
0,000
6,671
Total netto
289,209
278,461
303,733
146,571
1.017,974
 
 
 
 
 
 
Bruttoudgifter (rammebelastning)
410,232
373,424
374,793
220,860
1.379,309
Forholdsmæssig ramme (2021)
360,072
 
 
 
 
Merudgift i forhold til rammen
50,160
 
 
 
 
 
Det fremgår af tabel 3, at der er skattefinansierede anlæg (netto) for 281,6 mio. kr. i 2022, 278,8 mio. kr. i 2023 og 300,2 mio. kr. i 2024, hvilket er ca. 60-75 mio. kr. højere end byrådets målsætning om skattefinansieret anlæg i størrelsesordenen 225 mio. kr. årligt. I 2025 er der skattefinansieret anlæg for 140,6 mio. kr.    
 
Det fremgår også af tabel 3, at der er bruttoanlægsudgifter for 410,2 mio. kr. i 2022. Dette er i tabellen sammenholdt med Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af den statslige anlægsramme. Den statslige anlægsramme for 2022 kendes endnu ikke. I tabel 3 er anvendt Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af den statslige anlægsramme, der er gældende i 2021-budgettet.
 
I forhold til Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af rammen i 2021 overstiger budgetforslaget (inkl. udvalgenes forslag til ændringer) rammen med ca. 50 mio. kr. En del af de 50 mio. kr. skyldes at budgetforslaget for jordforsyning indebærer et løft af bruttoudgifterne i 2022 på 43,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige basisbudget.
 
I bilag nr. 4 er vist en samlet oversigt over de budgetlagte projekter, som er opsummeret i tabel 3.
 
Fremrykning af anlægsarbejder til 2021
På grund af forventninger til relativt lave anlægsudgifter i 2021 har forvaltningen vurderet muligheden for at fremrykke anlægsarbejder fra 2022-2025 til 2021. I bilag nr. 5 er der oplistet en række projekter, der kan foreslås fremrykket. De fremrykkede projekter er dels projekter, der står på basisbudgettet og dels projekter, udvalgene har fremsat som nye anlægsønsker.
 
Der er foreslået fremrykket projekter for i alt 19,8 mio. kr. hvoraf de 10 mio. kr. står på basisbudgettet og de 9,8 mio. kr. er nye anlægsønsker.
 
I dagsordenspunktet er medtaget bevillinger til projekterne, så de hurtigst muligt kan igangsættes, såfremt fremrykningerne godkendes (indstillingen, nr. 8, 9 og 10).
 
Nye anlægsønsker
På udvalgenes dagsordener til møderne i juni er der lagt op til en række nye anlægsønsker. I bilag nr. 6 er der vist en samlet oversigt over udvalgenes anlægsønsker. Summerne i forslagene udgør følgende beløb:
 
Tabel 4. Sum af udvalgenes anlægsønsker efter møder i juni (mio. kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Total
I alt
60,574
88,900-101,100
31,800
31,588-33,588
212,862-227,062
 
Derudover kommer eventuelle forslag til anlægsønsker fra partigrupperne efter sommerferien.
Efter gældende spilleregler og procesplan er der frist den 11. august for fremsendelse af forslag fra partigrupperne.
 
Emner til program for byrådets budgetseminar
Byrådets budgetseminar afholdes den 30.-31. august. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan på dagens møde drøfte emner til programmet.
 
Program for byrådets temamøde den 21. juni
Der vedlægges program for byrådets temamøde til orientering (bilag nr. 7).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/14759

Resume

Daugbjerg Vandværk I/S har ansøgt om kommunegaranti for lån på 1,4 mio. kr., som skal optages til finansiering af jordkøb.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Daugbjerg Vandværk godkendes, således at der til Daugbjerg Vandværk stilles kommunegaranti for et lån på 1.409.000 kr. i forbindelse med jordkøb, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Daugbjerg Vandværk godkendes, således at der til Daugbjerg Vandværk stilles kommunegaranti for et lån på 1.409.000 kr. i forbindelse med jordkøb, og
 
2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.
 
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Det fremgår af ansøgningen, at vandværket har fået tilsagn om at kunne købe et areal på 9,7471 ha., som er beliggende indenfor det boringsnære beskyttelsesområde. Købet sker som led i en jordfordeling og prisen udgør 1.409.000 kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag 1.
 
Bestyrelsen har på et møde den 4. maj 2021 truffet beslutning om at optage et 20 årigt lån i kommunekredit. Ifølge lånetilbud fra april 2021 kan et 20 årigt lån på 1.409.000 kr. optages med en fast forrentning på 0,47%.
 
Forvaltningens gennemgang af vandværkets seneste årsregnskaber ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af vandselskaber i forbindelse med indvinding og distribution af brugsvand.
 
Kommunen kan således stille den af vandværket ansøgte kommunegaranti for lån til jordkøb og får ingen indflydelse på kommunens låneramme.
 
Garantiprovision 
 
Med baggrund i principperne er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2022 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1322

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 21/21170

Resume

I sagen tages stilling til gennemførelse af forslag til helhedsplan for Skals med henblik på den videre planlægning.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med planlægningen, idet det tilkendegives, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre det skitserede forslag til helhedsplan for Skals,
 
2. at den overordnede proces- og tidsplan godkendes,
 
3. at forslag til helhedsplanen for Skals behandles i byrådet i oktober 2021 med endelig stillingtagen til helhedsplanen, herunder proces- og tidsplan, og
 
4. at det skitserede forslag helhedsplan indarbejdes i basisbudget 2022-2025 i henhold til det foreliggende forslag.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der arbejdes videre med planlægningen, idet det tilkendegives, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre det skitserede forslag til helhedsplan for Skals,
 
2. at den overordnede proces- og tidsplan godkendes,
 
3. at forslag til helhedsplanen for Skals behandles i byrådet i oktober 2021 med endelig stillingtagen til helhedsplanen, herunder proces- og tidsplan, og
 
4. at det skitserede forslag helhedsplan indarbejdes i basisbudget 2022-2025 i henhold til det foreliggende forslag.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede i maj 2021 (link til sag nr. 3 i byrådet 19. maj 2021), at udbud for byggeri af et nyt børnehus og afdeling til skolen i Skals udskydes, idet muligheder for en ny helhedsplan ønskes yderligere undersøgt og behandlet i byrådet. Sagen har efterfølgende været behandlet i Ældre- og Aktivitetsudvalget (link til sag nr. 4 i Ældre- og Aktivitetsudvalget 31. maj 2021).

Inddragelse og høring

Hvis byrådet i denne sag godkender, at der skal arbejdes videre med forslaget, inddrages borgerne, bestyrelser, brugere, pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter i drøftelserne.

Beskrivelse

Repræsentanter for alle partier i byrådet har godkendt et forslag til en helhedsplan for Skals. Planen kan ses som bilag nr. 1 og pressemeddelelse kan ses som bilag nr. 2.
 
Inden der arbejdes videre med planlægningen, behandles denne i byrådet med henblik på en tilkendegivelse af, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre den skitserede plan.
 
Forslaget til helhedsplan for Skals, som alle byrådets partier står bag, indeholder følgende elementer:
 
 • Nybyggeri af ny børnehave og ombygning af Skals skole.
   
 • Flytning af overbygningen (7.-9. klasse) på Skals Skole til den tidligere bankbygning, Hovedgaden 18, Skals, der ombygges til formålet. Der skabes sammenhæng mellem eksisterende skole og bankbygningen.
   
 • Biblioteket flyttes ligeledes til den tidligere bankbygning, og der etableres kombi-bibliotek sammen med skolen.
   
 • Der etableres fælles indmødested i Skals for hjemmeplejen i Skals og Møldrup, der udgør 50-60 medarbejdere. Indmødestedet placeres ligeledes i den tidligere bankbygning, Skals, der ombygges til formålet.
   
 • Der etableres cirka 30 seniorboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og familieboliger på ”Skalmagrunden” i kombination med, at plejecentret Kildedalcentret nedlægges over tid. Det forventes, at Boligselskabet etablerer de nødvendige fællesfaciliteter til brug for områdets beboere.
   
 • Når Kildedalcentret er nedlagt søges dette solgt mhp. ombygning til boliger. Med Kildedalcentrets nedlæggelse sikres regulære adgangsforhold til skole/børnehus fra nord.
   
 • Det forventes, at private investorer ligeledes vil etablere yderligere boliger på ”Skalmagrunden”.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis byrådet vedtager, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre det skitserede forslag til helhedsplan for Skals, foreslås følgende overordnede proces- og tidsplan:
 
 • Borgerne, bestyrelser, brugere, pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter involveres i drøftelserne
 • Der indledes forhandlinger om erhvervelse af den tidlige bankbygning, Hovedgaden 18, Skals
 • Der udarbejdes samlet budget for realisering af helhedsplanen, herunder anlægsudgifter og evt. afledte driftsudgifter til kørsel mm. for indmødestedet
 • Byrådet behandler i oktober 2021 den endelige helhedsplan for Skals.
 •  

Økonomiske forhold og konsekvenser

De økonomiske forhold er beskrevet i bilag nr. 3. Det skitserede forslag til helhedsplan foreslås indarbejdet i basisbudget 2022-2025 i henhold til det foreliggende forslag.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/8226

Resume

Efter indkaldelse af idéer og forslag i en idéfase vurderer forvaltningen, at de indkomne høringssvar skal forelægges til politisk orientering. Høringssvarene fra idéfasen handler især om den ændrede anvendelse, trafikafvikling, støj og grundvand. Der er desuden indsendt en ansøgning om, at et yderligere areal udlægges til erhvervsformål. Sagen lægger derfor op til, at byrådet afholder en fornyet idéfase.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at der igangsættes en ny idéfase,
 
2. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 19. februar 2020 (link til sag nr. 22 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020) at igangsætte kommuneplanlægningen for en ændring fra rekreativt formål til erhvervsformål og butiksområde for særligt pladskrævende varegrupper for et areal ved Kirkebækvej/Vestre Ringvej.
 

Inddragelse og høring

Idéfase
Der har været afholdt idéfase i perioden den 27. februar til den 15. juni 2020 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Viborg Kommune valgte, på baggrund af det daværende forbud mod at mødes i større forsamlinger som følge af COVID-19-situationen, at forlænge idéfasen tre gange. Dette skete for at imødekomme anmodninger fra Grundejerforeningen Lupinmarken om at kunne mødes med henblik på at kunne give et samlet høringssvar. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg (bilag nr. 1).
 
Der blev holdt borgermøde den 5. marts 2020, hvor der deltog ca. 10 borgere. Debatten på borgermødet drejede sig om den eksisterende og fremtidige trafikafvikling og støjpåvirkning som følge af en ændret anvendelse.
 
Høringssvar
Der er kommet 18 høringssvar (bilag nr. 2). Høringssvarene omhandler:
 1. Ændring til erhvervsområde
 2. Udvidelse af område til erhvervsformål
 3. Trafikafvikling
 4. Støjpåvirkning
 5. Grundvand
 
Et af høringssvarene er en konkret ansøgning om, at yderligere en del af kommuneplanramme VIBNV.R1.02_T4 ændres til erhvervsformål, hvilket forudsætter en idéfase. Forvaltningen foreslår derfor, at der afholdes en ny idéfase, så områderne og planlægningen ses i sammenhæng. Høringssvarene er derfor ikke behandlet yderligere på nuværende tidspunkt, men er alene vedlagt til orientering som bilag.
 

Beskrivelse

Ønske om yderligere areal udlagt til erhvervsformål
Den virksomhed, som forvaltningen er i dialog med, har tilkendegivet, at der fortsat er et ønske om at finde en alternativ placering, herunder et ønske om at etablere sig på arealet ved Kirkebækvej/Vestre Ringvej. Der foreligger også et ønske om at igangsætte arbejdet med en lokalplan.
 
Et af høringssvarene er en konkret ansøgning om, at en yderligere del af kommuneplanramme VIBNV.R1.02_T4 ændres til erhvervsformål med henblik på lokalplanlægning. Der er tale om ca. 4,5 ha af den sydlige del af matr.nr. 560dm, Viborg Markjorder. Forvaltningen vurderer, at en ændring til erhvervsformål vil give mulighed for at udnytte begge sider af en stamvej samt ”huludfylde” mellem området på hjørnet af Vestre Ringvej/Kirkebækvej og Undallslund. Der er ingen væsentlige bindinger på arealet. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes og vil indgå i den videre planlægning. Forvaltningen foreslår yderligere, at en del af Kirkebækvej ændres fra rekreativt formål til erhvervsformål for at sikre sammenhængen til erhvervsområdet ved Lundborgvej. Det samlede område er 15,5 ha. Oversigtskort er i bilag nr. 3.
 
Ændringen i anvendelsen fra rekreativt formål til erhvervsformål vil forudsætte en idéfase. Forvaltningen foreslår derfor, at der afholdes en ny idéfase for, at områderne og planlægningen i sammenhæng. Forvaltningen foreslår yderligere, at igangsætning af lokalplanlægningen afventer en fornyet idéfase. Nyt idéoplæg er i bilag nr. 4.
 
Idéfasen foreslås fastsat til fire uger. Forvaltningen foreslår, at høringssvar fra idéfasen og den fornyede idéfase forelægges i forbindelse med igangsætning af lokalplanlægningen for området.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde i den fornyede idéfase. Dette begrundes med, at der alene er tale om en fornyet idéfase, og fordi principperne for det samlede areal ikke adskiller sig fra de principper, som blev foreslået for det areal, der tidligere har været idéfase for.
 
Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at rammen kommer til at fastlægge:
 • Anvendelse: Erhvervsområde og butiksområde med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper
 • Maks. etageantal: 3
 • Maks. byggehøjde: 12 m
 • Maks. bebyggelsesprocent: 40
 • Miljøklasse 2-4
 

Alternativer

Alternativer er, at planlægningen alene omfatter matr.nr. 485l og 486a, Viborg Markjorder, og fortsætter som tidligere besluttet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Fornyet idéfase     Medio 2021
Behandling af høringssvar og igangsætning af lokalplanlægning  Medio 2021
Planforslag til vedtagelse     Primo 2022
Offentlig høring     Primo 2022
Endelig vedtagelse     Medio 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Matr.nr. 485l og 486a, Viborg Markjorder er ejet af Viborg Kommune, mens matr.nr. 560dm, Viborg Markjorder er privatejet.
 
Omkostninger til byggemodning påhviler de respektive ejere. Viborg Kommune kan forvente indtægter fra salg af byggemodnede grunde.
 
Viborg Kommune forventer at indgå en aftale med den private ejer af området om medfinansiering af infrastrukturanlæg.
 
Forvaltningen foreslår, at de kommunale ejendomme udbydes sideløbende med planlægningen med betingelse om, at lokalplanen vedtages endeligt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
I forbindelse med lokalplanlægning forventes grundejer skriftligt at fraskrive sig retten, at kommunen overtager ejendommen.
Bilag

Sagsid.: 20/32742

Resume

Sagen vedrører frigivelse af anlægsbevilling afsat i budget 2021-2024 til udskiftning af Viborg Kommunes bilflåde til elbiler samt etablering af el-ladestandere. Sagen inkluderer en tids- og handleplan for udskiftningen. Der søges om frigivelse af 3.750.000 kr. fordelt med 1.970.000 kr. i år 2021 og 1.780.000 kr. i 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ” Etablering af ladestandere, el-biler” med rådighedsbeløb på 1.970.000 kr. i 2021 og 1.780.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 1.970.000 kr. i 2021 og 1.780.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på 2021-budgettet, og
 
3. at nedenstående tids- og handleplan godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ” Etablering af ladestandere, el-biler” med rådighedsbeløb på 1.970.000 kr. i 2021 og 1.780.000 kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 1.970.000 kr. i 2021 og 1.780.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på 2021-budgettet, og
 
3. at nedenstående tids- og handleplan godkendes.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 17. juni 2020 (sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget om behandling af udskiftning af Viborg Kommunes bilflåde) præsenteret for en flådeanalyse udarbejdet af COWI vedr. de klimamæssige gevinster ved en omlægning af Viborg Kommunes bilflåde. Flådeanalysen viste, at der ved omlægning af 10 flådebiler ved Viborg Rådhus og 69 flådebiler tilknyttet hjemmeplejen kan spares henholdsvis 15 og 220 ton CO2. Samlet set vurderer COWI-rapporten, at en omlægning af bilflåden til el vil reducere bilflådens samlede CO2-udledning med 80%. På baggrund af COWI-rapportens resultater afsatte byrådet 3,75 mio. kr. i budgetforliget 2021-2024 til udskiftning af Viborg Kommunes bilflåde til el-biler samt etablering af dertilhørende el-ladestandere.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der arbejdes med at afsøge forsyningsmuligheder og ladeløsninger til udskiftning af elbiler i indeværende år. Anlægsbevillingen anvendes til indkøb, forsyning og etablering af el-ladestandere – herunder anlægsarbejde, klargøring af el, tilslutningsbidrag, genetablering efter installering af ladestandere og opsætning af skiltning. Omlægningen ses som et skridt mod at mindst 35% af Viborg Kommunes energiforbrug dækkes af vedvarende energi i henhold til temaet ”Bæredygtighed” i Sammenhængsmodellen. Udskiftningen anses derudover som et bidrag til den grønne omstilling i kommunen. Samlet set forventes det, at der etableres i omegnen af 50 ladestandere til at understøtte omlægningen til el-biler for henholdsvis rådhuset og hjemmeplejen.
 
Tids- og handleplan for udskiftning af Viborg Kommunes biler
Omlægningen af bilflåden opdeles i to spor – henholdsvis ét spor for Viborg Rådhus og ét spor for hjemmeplejen. Nedenfor præsenteres tids- og handleplan for begge spor.
 
Omlægning af rådhusets bilpark
Rådhusets bilpark er konkurrenceudsat gennem et udbud via SKI-aftale. Der leveres 10 elbiler og 2 plug-in hybridbiler i uge 37 (medio september).
Der er afsøgt forskellige forsyningsmuligheder og ladestanderløsninger. Det forventes, at anlægsarbejdet og etableringen af ladestandere påbegyndes inden sommerferien 2021 og senest afsluttes i udgangen af uge 36, således rådhusets elbiler forventes at køre fra medio september.
 
Omlægning af hjemmeplejens bilpark
Der er påbegyndt et pilotprojekt i Kildehaven for at indsamle erfaring med etablering af ladestandere. Det forventes, at projektbeskrivelsen er færdig i juni måned 2021. På baggrund af pilotprojektet vil der efter sommerferien blive udarbejdet projektbeskrivelser på de øvrige lokationer. Det forventes, at den fysiske etablering vil foregå i takt med, at projektbeskrivelserne færdiggøres.
Hjemmeplejebilerne skal konkurrenceudsættes efter sommerferien med henblik på levering i 1. kvartal 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der påbegyndes en udskiftning til elbiler i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/3241

Resume

I forbindelse med etableringen af ny organisering af fjernvarmeforsyningen i Viborg har byrådet tidligere godkendt Energi Viborg A/S´ indgåelse af betinget fusionsaftale med det nye Viborg Varme A.m.b.a. På nuværende tidspunkt udestår opfyldelse af en betingelse i fusionsaftalen vedrørende et svar fra Forsyningstilsynet, som forudsætning for overdragelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S til Viborg Varme A.m.b.a. Pga. usikkerhed om, hvornår endelig afklaring fra Forsyningstilsynet vil foreligge, og da risikoen ved at acceptere indgåelse af aktieoverdragelsesaftale vurderes som lille, skal byrådet tage stilling til, om aktieoverdragelsesaftalen kan indgås nu, uanset det manglende svar fra Forsyningstilsynet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender, at Energi Viborg A/S indgår endelig aftale om gennemførelse af fusionsaftalen (Closing 2) med Viborg Fjernvarme A.m.b.a., såfremt der mellem parterne er enighed om at gennemføre aftalen, førend der er modtaget svar fra Forsyningstilsynet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet godkender, at Energi Viborg A/S indgår endelig aftale om gennemførelse af fusionsaftalen (Closing 2) med Viborg Fjernvarme A.m.b.a., såfremt der mellem parterne er enighed om at gennemføre aftalen, førend der er modtaget svar fra Forsyningstilsynet.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Det aftalemæssige grundlag for etableringen af det nye Viborg Varme A.m.b.a. udgøres af en fusionsaftale, som den 21. oktober 2020 er indgået mellem de involverede parter, dvs. boligselskaberne BoligViborg og Boligselskabet Sct. Jørgen samt Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S (jf. bilag nr. 2). Fusionsaftalen var indgået betinget af bl.a. byrådets efterfølgende godkendelse.
 
Byrådet godkendte på møde den 18. november 2020 (sag nr. 22) den foreliggende betingede fusionsaftale med underliggende aftaledokumenter.
 
Af sagsfremstillingen fra dette møde fremgik bl.a.
”Som beskrevet i fusionsaftalens pkt. 11.3 er endelig opfyldelse af aktieoverdragelsesaftalen som led i etableringen af det nye Viborg Varme A.m.b.a. betinget af dels en godkendelse fra Energistyrelsen om indirekte overgang af el-produktionsbevillingen til det nye A.m.b.a. og dels at Forsyningstilsynet har besvaret en forespørgsel på en måde, som navnlig giver Energi Viborg-koncernen og Viborg Kommune tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke kan opstå et underskud i Energi Viborg Kraftvarme A/S, som kan medføre, at Viborg Kommunes garanti for selskabets lån aktualiseres.
 
Sidstnævnte forespørgsel skal ses i lyset af en nylig udmelding fra Forsyningstilsynet til Energi Viborg Kraftvarme A/S om, at eventuelle underskud på elproduktionen ikke kan indregnes i varmeprisen. Hvis udmeldingen fastholdes, vil et sådant underskud efter omstændighederne kunne aktualisere den af Viborg Kommune stillede garanti. Det skal dog fremhæves, at det af de af Energi Viborg Kraftvarme foretagne beregninger i tilknytning til den hidtidige elproduktion fremgår, at der ikke hidtil har været noget underskud på elproduktionen.”
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Forsyningstilsynet har endnu ikke besvaret den henvendelse som er rejst med det formål at få en afklaring af, at der ikke kan opstå et underskud i Energi Viborg Kraftvarme A/S, som kan medføre, at Viborg Kommunes garanti for selskabets lån aktualiseres.
 
Da den indgåede fusionsaftale som nævnt oprindeligt var betinget af, at der forelå en afklaring fra Forsyningstilsynet inden udgangen af juni 2021, har bestyrelsen i Energi Viborg A/S behandlet sagen på bestyrelsesmøde den 4. juni 2021 med følgende dagsorden jf. bilag nr. 1:
 
”Salget af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S til Viborg Varme A.m.b.a. var i de tidligere indgåede aftaler forudsat gennemført senest pr. 1. januar 2021, men et manglende svar fra Forsyningstilsynet har medført, at handlen endnu ikke er gennemført.
 
Sagen har været behandlet i EVKs bestyrelse senest den 7. maj 2021 (sagen inkl. beslutning vedlagt som bilag). På bestyrelsesmødet den 4. juni 2021 er følgende sag behandlet:
 
”Som besluttet på bestyrelsesmødet den 7. maj 2021 i sag nr. 5 har ledelsen arbejdet videre med en mulig overdragelse af aktierne i kraftvarme, inden aftalerne udløber den 30. juni 2021.
 
Som beskrevet i sagen er det i de indgåede aftaler en forudsætning for overdragelse af aktierne, at Energi Viborg Kraftvarme (EVK) har modtaget et tilfredsstillende svar fra Forsyningstilsynet, før aktierne kan overdrages. Vi har fortsat ikke modtaget et svar, og på forespørgsel kan Forsyningstilsynet ikke oplyse, hverken hvornår et svar kan forventes, eller hvilket indhold et svar vil have.
 
På baggrund af de foretagne reservationer i årene 2019 og 2020 på 20 millioner er et closingdokument under udarbejdelse, således at Closing 2 i henhold til fusionsaftalens pkt. 11.6 gennemføres inden 30. juni 2021.
 
Idet dette er en ændring i forhold til de af byrådet godkendte aftaler, skal det tilpassede closingdokument samt underliggende bilag fremsendes til Viborg Kommune til byrådets godkendelse på deres møde i juni. Closingdokumentet, det såkaldte Closing Memorandum, vil indeholde en beskrivelse af, at EVK frafalder betingelsen i aftalen vedrørende svaret fra Forsyningstilsynet på baggrund af de foretagne reservationer, ligesom det skal beskrive, hvorledes de 20 millioner kan anvendes af køber. Der lægges op til, at beløbet først kan anvendes til modregning i varmeprisen, når der er sikkerhed for, at der ikke kan opstå underskud på elproduktionsdelen (anlægget er skrottet), eller at Forsyningstilsynet har bekræftet, at et underskud kan indregnes i varmeprisen.
 
Sagen har været drøftet i Viborg Varmes bestyrelse, og det fremgår af referat fra bestyrelsesmødet den 19. april 2021, at bestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a. har givet bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen mandat til ”at gå i dialog om en mulig overtagelse pr 1. juli 2021 uagtet den manglende afklaring fra Forsyningstilsynet”. Herudover vil sagen blive drøftet på distributørmødet med Viborg Varme A.m.b.a. den 3. juni 2021.
 
Forinden handlen kan afsluttes, skal bl.a. følgende handlinger gennemføres:
1. Godkendelse af handlen i Viborg Byråd
2. Færdigudarbejdelse og underskrift af Closing Memorandum
3. Etablering af moderselskabsgaranti fra Viborg Varme A.m.b.a.
4. Energistyrelsens godkendelse af den indirekte bevillingsoverdragelse
5. Underskrift af allerede udarbejdet administrationsaftale mellem EVK og Energi Viborg A/S
6. Betaling af købesummen
 
Vedr. pkt. 4 kan det oplyses, at det på baggrund af tidligere udmeldinger fra Energistyrelsen om behandlingstid skulle være muligt at gennemføre handlen pr. 30. juni 2021, hvis ansøgningen indsendes primo juni, betinget af byrådets endelige godkendelse.
 
Forinden sagen oversendes til Viborg Kommune, skal beslutningen om et evt. salg af aktierne i EVK til Viborg Varme behandles af Energi Viborgs bestyrelse, hvorfor beslutningen i denne bestyrelsessag fremsendes til behandling i Energi Viborgs bestyrelse den 4. juni 2021.” 
 
Bestyrelsen i Energi Viborg godkendte på bestyrelsesmødet den 4. juni 2021 følgende indstilling:
” at de endelige dokumenter for gennemførelse af Closing 2 inden 30. juni 2021 færdigudarbejdes, såfremt der er enighed mellem parterne om at gennemføre handlen, også før der er modtaget svar fra Forsyningstilsynet,
at bestyrelsesformand Allan Clifford og konst. adm. direktør Mette Urup bemyndiges til at underskrive aftalerne, herunder Closing Memorandum og administrationsaftalen, dog betinget af Byrådets endelige godkendelse, og
at sagen oversendes til Viborg Kommune til byrådets godkendelse inden 30. juni 2021”
 
Der foreligger udkast til Closing Memorandum samt revideret udkast til aktieoverdragelsesovertale jf. bilag nr. 2.
 
I forhold til risikoen ved eventuel godkendelse af indgåelse af aktieoverdragelsesaftalen uden at der foreligger en afklaring fra Forsyningstilsynet kan det oplyses, at det i forbindelse med Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelses behandling af sagen er vurderet, at de hensatte 20 mio. kr. bør være tilstrækkelig til at dække den risiko for underskud, der kan opstå på elproduktionen.
 
På kalenderåret 2021 har der således på nuværende tidspunkt, været i en produktion som i hele 2020, hvor der var et overskud på ca. 20 mio. kr. En eventuel risiko for et underskud kan derfor reelt begrænses til 2022 i perioden frem til, at kraftvarmeværket tages ud af drift i 2022/2023 og lægges i mølpose iht. den trufne beslutning herom. I denne periode vurderes der at være faste omkostninger på 4 – 6 mio. kr., der kan henføres til eldelen, og som kan blive dækket af elproduktionen frem til værket tages ud af drift. Herefter vil der alene være omkostninger på anslået 1 -2 mio. kr. årligt, der eventuelt skal henføres til elsiden.
 
Sammenfattende er problemstillingen at det på nuværende tidspunkt er usikkert, hvornår et svar fra Forsyningstilsynet kan forventes at foreligge, og at dette er eneste udestående i forhold til en realisering af en endelig overdragelse af Energi Viborg Kraftvarme A/S til Viborg Varme A.m.b.a. Det bemærkes samtidigt at det heller ikke på forhånd kan udelukkes at et eventuelt svar fra Forsyningstilsynet vil skulle påklages, hvilket tænkeligt vil kunne forsinke en endelig afklaring væsentligt.
 
Som beskrevet ovenfor må den økonomiske risiko ved at indgå aktieoverdragelsesaftalen uden afklaring fra Forsyningstilsynet samtidigt anses for ganske lille. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/21187

Resume

Den nye nationalt udpegede klyngeorganisation Food & Bio Cluster Denmark, som bl.a. har en af deres hovedadresser i Agro Business Park i Foulum, tilbyder Viborg Kommune at blive sponsor for deres nationale idekonkurrence.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger samlet 150.000 kr. i sponsorat til Food & Bio Cluster Denmark Idekonkurrence, fordelt med 50.000 kr. i hvert af årene 2021,2022 og 2023,
 
2. at bevillingen finansieres af driftsbeløbet afsat i Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”, fordelt med 50.000 kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023, og
 
3. at bevillingen gives under forudsætning af at idekonkurrencens kåring af vinderne foregår i Viborg Kommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger samlet 150.000 kr. i sponsorat til Food & Bio Cluster Denmark Idekonkurrence, fordelt med 50.000 kr. i hvert af årene 2021,2022 og 2023,
 
2. at bevillingen finansieres af driftsbeløbet afsat i Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”, fordelt med 50.000 kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023, og
 
3. at bevillingen gives under forudsætning af, at idekonkurrencens kåring af vinderne foregår i Viborg Kommune.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Food & Bio Cluster Denmarks idekonkurrence er en videreførelse af Agro Business Parks tidligere innovationskonkurrence, som Viborg Kommune var sponsor for i en længere årrække helt frem til og med 2019. Konkurrencen i 2020 blev ikke gennemført dels grundet Corona og dels grundet etableringen af den nye klyngeorganisation.
Den nationale klyngeorganisation Food & Bio Cluster Denmark er resultatet af en fusion mellem en række aktører indenfor fødevarer og bioøkonomi, herunder det nu tidligere Agro Business Park A/S med adresse i Foulum. Food & Bio Cluster Denmark er én blandt i alt 14 nationale klyngeorganisationer udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet og med finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den nationalt udpegede klyngeorganisation Food & Bio Cluster Denmark arbejder bl.a. for at fremme innovation, og en af vejene hertil er at hjælpe nye ideer og iværksættere på vej.
 
Food & Bio Cluster Denmark har afviklet idékonkurrence for iværksættere, studerende, opfindere og etablerede virksomheder i en række år (under navnet Agro Business Parks innovationskonkurrence). Konkurrencen har igennem årene bidraget til udvikling af nye produkter og teknologier, og sat skub i nye iværksættere.
 
Idékonkurrencen vil være målrettet nye ideer som der endnu ikke har været omsætning på, hvorved den økonomiske præmie og faglige sparring kan have størst mulig effekt for vinderen.
 
Idekonkurrencen er målrettet projekter og produkter indenfor jordbrug, fødevarer og bioøkonomi i bred forstand. Konkurrencen er åben for alle og der forventes, ligesom de foregående år, deltagere fra hele landet – både studerende, forskere, iværksættere og etablerede virksomheder.
 
Blandt deltagerne udpeges 3 vindere som hver præmieres med 50.000 kr. samt tre måneders sparring og vejledning omkring forretningsudvikling, produktudvikling, kapital og branchespecifikke netværk i Food & Bio Clusters 3 iværksætter- og væksthuse i enten Foulum, Aarhus eller København.
 
Idékonkurrencen udskrives i august 2021 og løber frem til oktober 2021. Vinderne kåres ved et pitch-arrangement i perioden 8-14. november ifm. Global Entrepreneurship Week.
 
Food & Bio Cluster er udover Viborg Kommune også i dialog med en række andre potentielle sponsorer til idekonkurrencen. De foregåede år har en række banker, større virksomheder og organisationer været blandt sponsorerne.
 
Alle sponsorer tilbydes plads i dommerpanelet sammen med en række fagpersoner, samt eksponering i forbindelse med konkurrencen – både ved offentliggørelse af konkurrencen, ved kåringsarrangementet samt løbende omtale i øvrigt.
 
Forvaltningen vurderer, at idekonkurrencen og herunder afholdelse af kåringsarrangementet i Foulum/Viborg vil bidrage til synligheden af Foulum som et væsentligt sted for forskning, innovation, iværksætteri og erhverv indenfor jordbrug, fødevarer, bioøkonomi og den grønne omstilling generelt.
 
De tidligere afholdte innovationskonkurrencer har bidraget til, at flere produkter og virksomheder er blevet realiseret og flere af disse er blevet lejere og vækstvirksomheder med adresse i Agro Business Park i Foulum.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der forslås en treårig bevilling med henblik på at opbygge et længerevarende samarbejde omkring idekonkurrencen mellem Food & Bio Cluster Denmark og Viborg Kommune. Et længerevarende samarbejde kan også bidrage til, at konkurrencen indgår som en del af den løbende eksponering og branding af Foulum som et meget væsentligt sted for forskning, innovation, iværksætteri og erhverv indenfor jordbrug, fødevarer, bioøkonomi og den grønne omstilling.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/21161

Resume

Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg har fremsendt ansøgning om finansiering af ny julebelysning i Viborg og Bjerringbro.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg om finansiering af ny julebelysning til i alt 1,2 mio. kr. finansieret med 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022,
 
2. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2021 afholdes af puljen på 20 mio. kr. til aktiviteter mv. i 2021, og
 
3. at udgiften på 0,6 mio. kr. i 2022 afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (i 2022).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at, idet der henvises til sag 2 på dagsordenen, hvori der bevilges 0,1 mio. kr. til julebelysning i Bjerringbro i 2021, ikke gives yderligere tilskud til finansiering af julebelysningen i Bjerringbro.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herudover:
 
2. at udsætte sagen for så vidt angår stillingtagen til ansøgning om finansiering af julebelysningen i Viborg by.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Da Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen på tidligere møder, var der fokus på at igangsætte tiltag, der på meget kort sigt kunne afbøde negative effekter af COVID-19.
 
Udvalget besluttede derfor at udskyde drøftelserne om finansiering af julebelysning til et senere tidspunkt.
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede pris for udskiftning af julebelysning i Viborg og Bjerringbro er på 1,2 mio. kr. Det fremgår ligeledes, at såfremt Viborg Kommune finansierer udskiftning af julebelysningen i de 2 byer, påtager Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg sig alle driftsopgaver dvs. betaler udgifter til opsætning, nedtagning, opbevaring og vedligehold.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/21059

Resume

For at sikre en bredere funderet udvikling af ’Jul i Viborg’ etablerer Vi er Viborg en række partnerskaber med bl. a. virksomheder, medier og øvrige events, der alle kan tilføre værdi for eventen Jul i Viborg. Ifølge Vi er Viborg er der behov for kommunal medfinansiering af eventen, og de har i den forbindelse fremsendt ansøgning om medfinansiering af Jul i Viborg 2021-2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Vi er Viborg om medfinansiering af Jul i Viborg med 1,2 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023,
 
2. at beløbet i 2021 i givet fald finansieres af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021, og
 
3. at udgiften til medfinansiering i 2022 og 2023 i givet fald afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (med 1 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Vi er Viborg om medfinansiering af Jul i Viborg med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023,
 
2. at beløbet i 2021 finansieres af den af byrådet afsatte pulje på 20 mio. kr. til aktiviteter m.v. i 2021, og
 
3. at udgiften til medfinansiering i 2022 og 2023 afholdes af byrådets udviklingspulje og indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025 (med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023).
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på møde den 5. september 2018 at medfinansiere Jul i Viborg med 158.000 kr. i årene 2018-2020 (link til sag nr. 32 på byrådets møde den 5. september 2018)
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Vi er Viborg har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om medfinansiering af Jul i Viborg på 1,2 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023.
 
Ifølge ansøgningen, der kan ses som bilag nr. 1, er de estimerede effekter af et nyt partnerskab omkring Jul i Viborg, at eventen kan tiltrække mellem 50-75.000 gæster, at omsætningsindex for butikkerne i midtbyen i gennemsnit stiger til 160, at der skabes mere end 300 overnatninger på hoteller i Viborg og at brandingværdien af Viborg har en værdi på 0,5 mio. kr.
 
En styrkelse af partnerskabet omkring Jul i Viborg med kommunal medfinansiering vil ifølge ansøgningen give grundlag for følgende forventede eksternt skabte værdi i 2021:
 
Ekstern partner (Indholdsleverandør)   kr. 200.000
Ekstern partner (Mediepartner)   kr. 500.000
Ekstern partner (Busselskaber)   kr. 150.000
Lokale og regionale virksomheder  kr. 240.000
Estimeret værdi total    kr. 1.090.000
 
Det er målet, at den eksternt skabte værdi for eventen stiger fra 1,090.000 kr. i 2021 til 1.490.000 kr. i 2022 og 1.890.000 kr. i 2023. Tilsvarende falder størrelsen af den eventuelle kommunale medfinansiering.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/46162

Resume

Sagen vedrører frigivelse af en del af de projektmidler som byrådet har bevilliget til Phenomenal Viborg i 2021. Phenomenal Viborg er et foreningsdrevet initiativ der har til sigte at udvikle publikumsrettede VR-oplevelser i Viborg.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning om frigivelse af det ansøgte beløb på 430.000 kr imødekommes jvf tidligere beslutning i byrådet.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning om frigivelse af det ansøgte beløb på 430.000 kr. imødekommes jvf tidligere beslutning i byrådet.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

1. at Viborg Kommune bevilger Phenomenal Viborg 2 mio. kr., 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022, til gennemførelse af de beskrevne aktiviteter,
 
2. at bevillingen finansieres af driftsbeløbet afsat i 2021 og 2022 til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation”.
 
Under forudsætning af:
 
 1. at der foreligges et konkret indtægts- og udgiftsbudget for projektet, herunder en garanti for medfinansiering, til politisk godkendelse
 2. at der foreligges en konkret projektbeskrivelse
 3. at projektet efter 2022 kan finansieres uden medfinansiering fra Viborg Kommune
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Phenomenal Viborg har fremsendt et ønske om at få udbetalt foreløbig 430.000 kr. for at kunne igangsatte planlagte aktiviteter i 2021 for ca. 860.000 kr. Det drejer sig om projekterne: MUCO, International Virtuel Udstilling, Chamber of dreams og Cosmotorium. Se vedhæftede bilag.
 
I forhold til at leve op til forudsætningerne for bevillingen er der fremsendt følgende:
Ad. 1. Phenomenal Viborg har sendt et indtægts- og udgiftsbudget (bilag). Heraf fremgår det, at der på nuværende tidspunkt er givet tilsagn om midler fra Nykredit, Den Jyske Kunstfond, TAW Udvikling, Viborg Innovationsfond og Viborg Kultur- og idrætsfond for i alt 430.000 kr. Der er lavet et samlet udgiftsbudget på 4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 4,33 mio. kr. Overskuddet skal være med til at sikre driften i 2023.
 
Ad. 2. I bilaget vedr. projektbeskrivelser er der en uddybende beskrivelse af de aktiviteter, der igangsættes nu og udgifterne til disse. Der arbejdes derudover med yderligere 5 konkrete ideer/henvendelser, der skal udvikles yderligere på inden igangsættelse.
 
Ad. 3. I bilaget vedr. Forretningsplan skitserer Phenomenal Viborg, hvordan de vil organisere driften, og hvilken vision og tidsplaner de arbejder efter. De 330.000 kr. i samlet projektoverskud skal desuden være med til at sikre driften ind i 2023. Ydermere anføres det i forretningsplanen, at både entreindtægter og projekter fortsat vil være en væsentlig indtægtskilde. Det er dog en del af processen i 2021 og 22 at løbende kunne blive skarpere på forretningsmodellen, herunder at kunne udarbejde et færdig budget for 2023.  
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/20399

Resume

Forud for kommunalvalget skal der tages stilling til teknologisk platform til det nye byråd samt udskiftning af udstyr for de genvalgte og aflevering af udstyr for de afgåede byrådsmedlemmer.
 
Forvaltningen har sammen med it-erfagruppen udarbejdet forslag til en grundplatform og muligheder for tilvalg af tilbehør, der stilles til rådighed for byrådsmedlemmerne pr. 1. januar 2022. Forslagene fremgår mere detaljeret af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,
 
1. at grundplatform for it-udstyr samt muligheder for tilvalg af udstyr jf. oplistningen i bilag nr. 1 godkendes,
 
2. at der ydes et skattepligtigt tilskud på 300 kr. pr. måned for brug af egen internetforbindelse,
 
3. at der kan vælges mellem at få udleveret et simkort med telefonnummer og data til mobiltelefonen eller at få et skattepligtigt tilskud på 115 kr. pr. måned hvis simkort fra eget abonnement benyttes,
 
4. at der efter kommunalvalget udpeges en it-erfagruppe på minimum tre byrådsmedlemmer,
 
5. at afgående byrådsmedlemmers adgange til it-systemer i Viborg Kommune nedlægges den 7. januar 2022 med mindre andet konkret aftales - f.eks. ved behov for fortsat adgang som medlem af et råd eller nævn, og
 
6. at alt udstyr udleveret af Viborg Kommune afleveres for både genvalgte og afgående byrådsmedlemmer med den undtagelse, at printer kan beholdes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,
 
1. at grundplatform for it-udstyr samt muligheder for tilvalg af udstyr jf. oplistningen i bilag nr. 1 godkendes,
 
2. at der ydes et skattepligtigt tilskud på 300 kr. pr. måned for brug af egen internetforbindelse,
 
3. at der kan vælges mellem at få udleveret et simkort med telefonnummer og data til mobiltelefonen eller at få et skattepligtigt tilskud på 115 kr. pr. måned hvis simkort fra eget abonnement benyttes,
 
4. at der efter kommunalvalget udpeges en it-erfagruppe på minimum tre byrådsmedlemmer,
 
5. at afgående byrådsmedlemmers adgange til it-systemer i Viborg Kommune nedlægges den 7. januar 2022 med mindre andet konkret aftales - f.eks. ved behov for fortsat adgang som medlem af et råd eller nævn, og
 
6. at alt udstyr udleveret af Viborg Kommune afleveres for både genvalgte og afgående byrådsmedlemmer med den undtagelse, at printer kan beholdes.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Forvaltningen har udarbejdet forslaget i samarbejde med byrådets it-erfagruppe.

Beskrivelse

Byrådets it-erfagruppe har udtrykt ønske om, at der for byrådsperioden 2022-2025 ikke tænkes i pakkeløsninger i samme omfang som i den nuværende byrådsperiode.
 
Forslaget er således, at der gives mulighed for i højere grad at vælge udstyr ud fra de behov, det enkelte byrådsmedlem har.
 
Forslaget indebærer, at det enkelte byrådsmedlem som grundplatform overordnet kan vælge mellem:
 
 • Bærbar pc, printer og mobiltelefon eller
 • iPad, printer og mobiltelefon eller
 • Bærbar pc, iPad, printer og mobiltelefon
 
Efter den enkeltes behov vil der hertil være mulighed for at tilvælge en del forskelligt tilbehør. Mulighederne er nærmere beskrevet i bilag nr. 1.
 
Både bærbar pc og iPad vil være udstyret med mobilt bredbånd.
 
Viborg Kommune etablerer ikke internetforbindelse hos det enkelte byrådsmedlem. Til gengæld ydes et skattepligtigt tilskud på 300 kr. pr. måned for brug af egen internetforbindelse.
 
Der er mulighed for at få udleveret et simkort med telefonnummer og data til mobiltelefonen. Alternativt kan et byrådsmedlem anvende simkort fra eget abonnement og opnå et skattepligtigt tilskud på 115 kr. pr. måned.

Øvrige bemærkninger:

 • Nyvalgte byrådsmedlemmer vil blive oprettet i it-systemer og få udleveret det mest nødvendige udstyr inden den 1. januar 2022. Der tilbydes kursus i brug af udstyr mv.
 • Genvalgte byrådsmedlemmer kontaktes efter valget med hensyn til udskiftning af udstyr og tilbud om kursus
 • Aflevering af udstyr og eventuel hjælp til at overføre data aftales i løbet af januar 2022 med de enkelte afgående byrådsmedlemmer. Forslaget er, at der gives mulighed for at beholde printere, da disse er afskrevet og ikke giver problemer i forhold til persondata og it-sikkerhed. Alt øvrigt udstyr afleveres.

It-erfagruppe i perioden 2022-2025

Det foreslås, at der i lighed med den nuværende byrådsperiode udpeges en it-erfagruppe bestående af mindst tre byrådsmedlemmer. Gruppen drøfter løbende anvendelsen af den teknologiske platform med It og Digitalisering. Gruppens medlemmer udpeges efter valget af det nye byråd.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Efter valget den 16. november indbydes det nye byråd til et informationsmøde om den teknologiske platform og valgmuligheder. Herefter foretages indkøb, så det nye byråd har det mest nødvendige udstyr pr. 1. januar 2022.
 
Afgående byrådsmedlemmers adgange til it-systemer i Viborg Kommune nedlægges den 7. januar 2022 med mindre andet aftales – f.eks. hvis der frem til omkring den 1. april 2022 er behov for fortsat adgang som medlem af et råd eller nævn.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Hvis hele byrådet vælger både bærbar pc, iPad, printer, telefon og alt nævnt tilbehør, vil der over byrådsperioden på fire år blive en merudgift på cirka 175.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/27480

Resume

Boligselskaberne har i henhold til principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune fremsendt ønsker til nybyggeri af almene boliger for budget 2022. Boligselskaberne har fremsendt ønsker for 32,3 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. hvilke projekter der medtages i den videre budgetlægning,
 
2. at den endelige godkendelse sker ved godkendelse af budgettet for 2022 – 2025, og
 
3. at kvoten til 16 familieboliger i Skals overføres fra budget 2021 til budget 2022, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Forvaltningen er efter dagsordenens udsendelse blevet opmærksom på, at Boligselskabet Sct. Jørgen har boliger i Klejtrup. Boligselskabet Sct. Jørgen administrer 5 ustøttede boliger samt 13 boliger overtaget fra Viborg Kommune.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,
 
1. at følgende projekter medtages i den videre budgetlægning:
 
Boligselskaber Sct. Jørgen:
Bjerringbro                                  21 boliger, 3,6 mio. kr.
Skals                                          13 boliger, 2,6 mio. kr.
Karup                                           4 boliger, 0,8 mio. kr.
 
I alt                                            38 boliger, 7,0 mio. kr.
 
Boligselskabet Viborg Amt:
Sparkær                                       4 boliger, 0,8 mio. kr.
Ulbjerg                                         4 boliger, 0,8 mio. kr.
Bjerregrav                                    4 boliger, 0,6 mio. kr.
                                                         
I alt                                            12 boliger, 2,2 mio. kr.
 
Boligselskabet Viborg:
Ingen
 
Total                                           50 boliger, 9,2 mio. kr.
 
2. at den endelige godkendelse sker ved godkendelse af budgettet for 2022 – 2025, og
 
3. at kvoten til 16 familieboliger i Skals overføres fra budget 2021 til budget 2022, jf. sagsfremstillingen.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.
 
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Der er i budget 2021 i overslagsårene afsat 9 mio. kr. til grundkapital.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har den 14. april 2021 holdt møde med repræsentanter fra boligselskaberne med hjemsted i Viborg Kommune, hvor boligselskabernes ønsker til kvoter til nybyggeri i budget 2022 blev gennemgået. De repræsenterede boligselskaber var Boligselskabet Sct. Jørgen (BSJ), Boligselskabet Viborg (BV) og Boligselskabet Viborg Amt (BVA). Herudover er der modtaget et kvoteønske fra Hobro Boligforening, som ikke har hjemsted i Viborg Kommune. Ansøgningsskemaer til kvoteønsker fremgår af bilag nr. 1.

Beskrivelse

Principper og administrationsgrundlag
Byrådet godkendte på mødet den 10. oktober 2018 (link til sag nr. 14 på byrådets møde den 10. oktober 2018) principper og administrationsgrundlag for almene boliger i Viborg Kommune.
 
Det fremgår blandt andet, at Viborg Kommune i sin administration af almenboligloven:
 • vil fremme en byudvikling med blandede boligformer (leje og eje),
 • vil prioritere mindre almene boliger til målgrupper med behov for en rimelig og betalbar husleje, hvorfor huslejeniveauet vægtes højt,
 • vil være proaktiv i byplanlægningen i hele Viborg Kommune i forhold til behov og placering af mindre boliger,
 • vil årligt ud fra behov afsætte en økonomisk ramme til almene boliger. Rammen fordeles i samarbejde med boligselskaberne ud fra planmæssige behov, boligsociale behov samt konkrete projektønsker fra boligselskaberne.

Nybyggeri 

For ungdoms-, ældre- og plejeboliger er grundkapitalen 10%. For familieboliger er der indført en differentieret model, hvor grundkapitalen er mellem 8 og 12%, afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse i hvert enkelt projekt. Kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af store boliger. Ved familieboliger under 90 m² skal kommunerne indskyde 8% i grundkapital. For boliger mellem 90 og 104 m² skal kommunerne indskyde 10%. Og for boliger på 105 m² eller derover skal kommunerne indskyde 12%.
 
Der blev den 19. maj 2020 indgået Grøn boligaftale 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG). I aftalen fremgår det, ”at parterne er enige om at forlænge den kommunale grundkapital på det nuværende niveau frem til 2026. Det giver et incitament til at opføre mindre, almene boliger, og det giver kommunerne en lang og stabil planlægningshorisont”.
 
Af tabel 1 fremgår en oversigt over boligselskabernes ønsker til kvoter til nybyggeri i budget 2022 samt størrelse på grundkapitalen for hvert enkelt projekt. De indkomne ønsker er alle familieboliger. Boligselskaberne har indsendt ønsker for samlet 32,3 mio. kr.
 
Der er afsat 9 mio. kr. til grundkapital til nybyggeri i budgetoverslagsåret 2022 i budget 2021.
 
Tabel 1
Projekt
Boliger
Grundkapital
Prioritering
 
Antal
Type
Husleje
Beløb
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 
 
 
 
Bjerringbro, etape 1
19
4-5 etager
900 kr./m2/år
kr.3.200.000
1
Bjerringbro, etape 1a
2
4-5 etager
900 kr./m2/år
kr.400.000
1
Frederiks
16
tæt-lav
850  kr./m2/år
kr.3.200.000
2
Karup
4
tæt-lav
850 kr./m2/år
kr.800.000
2
Klejtrup
10
tæt-lav
850 kr./m2/år
kr.2.000.000
2
Skals, etape 2
13
tæt-lav
850 kr./m2/år
kr.2.600.000
1
Vammen
4
tæt-lav
850 kr./m2/år
kr.800.000
2
Boligselskabet Viborg Amt
 
 
 
 
Tapdrup
10
tæt-lav
895 kr./m2/år
kr.1.955.000
1
Ravnstrup
8
tæt-lav
890 kr./m2/år
kr.1.570.000
2
Bjerregrav
4
tæt-lav
887 kr./m2/år
kr.600.000
6
Sparkær, etape 2
4
tæt-lav
868 kr./m2/år
kr.816.000
5
Mønsted
3
tæt-lav
884 kr./m2/år
kr.782.000
4
Ulbjerg
4
tæt-lav
887 kr./m2/år
kr.800.000
3
Boligselskabet Viborg
 
 
 
 
 
Løgstrup
20
tæt-lav
840 kr./m2/år
kr.4.200.000
2
Nordbyen (Viborg)
15
tæt-lav (1½-plan)
970 kr./m2/år
kr.3.000.000
1
Tapdrup
20
Blandet
970 kr./m2/år
kr.4.000.000
3
Hobro Boligforening
 
 
 
 
 
Klejtrup
11
tæt-lav
957 kr./m2/år
kr.1.616.000
1
 
167
 
 
Kr.32.339.000
 
 
Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de enkelte projekter samt forvaltningens bemærkninger.
 
Bjerringbro, etape 1 (BSJ)
Byrådet reserverede den 20. november 2019 (link til sag nr. 12 på byrådets møde den 20. november 2019) en kvote til 19 familieboliger på Slagterigrunden til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Boligselskabet har ikke søgt om tilsagn til denne kvote i 2020, og kvoten er derfor bortfaldet.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger derfor igen om kvote i 2021 eller 2022 til 19 familieboliger på Slagterigrunden.
 
Bjerringbro, etape 1a (BSJ)
200 m2 etageareal (svarende til 2 boliger) på Slagterigrunden. Ansøgningen er til optimering af projektet til etape 1.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at den gældende lokalplan gør det muligt at opføre etage byggeri. 
 
Frederiks (BSJ)
16 boliger som tæt-lav byggeri ved Solvænget (den tidligere tømmerhandel).
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at den gældende lokalplan gør det muligt at opføre tæt-lav byggeri. 
 
Karup (BSJ)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Fasanvænget. Boligselskabet oplyser, at projektet vil være en færdiggørelse af byggemulighederne på Fasanvænget, hvor boligselskabet i 2006 opførte 8 boliger som tæt-lav byggeri.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at den gældende lokalplan gør det muligt at opføre tæt-lav byggeri. 
 
Klejtrup (BSJ)
10 boliger som tæt-lav byggeri. Boligselskabet har foreslået 2 lokaliteter i Klejtrup.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at muligheden for 10 boliger på den ene lokalitet skal belyses nærmere samt at det er nødvendigt med nye lokalplaner for begge områder.
 
Endelig bemærker forvaltningen, at det vil blive boligselskabets første afdeling i området. 
 
Skals (BSJ)
13 boliger som tæt-lav byggeri på ”Skalma-grunden”. Projektet er anden etape til kvoten på 16 boliger, som boligselskabet fik i tildelt i kvotesagen i 2019 (budget 2020). Kvoten til etape 1 blev i kvotesagen i 2020 flyttet til budget 2021 og endnu ikke udnyttet, da der ikke foreligger en vedtaget lokalplan for området.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at lokalplanen netop er igangsat og forventes vedtaget primo 2022.
 
Vammen (BSJ)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Nørregade. Boligselskabet ser projektet som et fortsættelsesbyggeri til byggeriet på Haugårdsvej, som boligselskabet er ved at opføre.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at muligheden for 4 boliger på grunden skal belyses nærmere samt om projektet kan opføres indenfor den gældende lokalplan. Endvidere bemærker forvaltningen, at et forsættelsesbyggeri giver mulighed for at sammentænke vejadgang, parkering og fællesarealer.
 
Tapdrup (BVA)
10 boliger som tæt-lav byggeri.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 95 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at der ikke er udarbejdet en lokalplan for området i Tapdrup.
 
Ravnstrup (BVA)
8 boliger som tæt-lav byggeri på Åen 1.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 95 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at der i øjeblikket er en lokal udviklingsplan under udarbejdelse i Ravnstrup samt at det forslået areal kan være omfattet af restriktioner, som kan vanskeliggøre projektet.
 
Bjerregrav (BVA)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Rishøjen.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive 90 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at kvoteønsket kræver, at lokalplanen ændres fra åben-lav til tæt-lav byggeri.
 
Sparkær (BVA)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Billingevej. Projektet er anden etape til kvoten på 4 boliger, som boligselskabet fik i tildelt i kvotesagen i 2020 (budget 2021).
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive 100 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at den gældende lokalplan gør det muligt at opføre tæt-lav byggeri.  
 
Mønsted (BVA)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Bredgade.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive 95 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at der i øjeblikket er en lokal udviklingsplan under udarbejdelse i Mønsted, som med fordel kan imødeses og at der ikke foreligger en lokalplan for området.
 
Boligselskabet Viborg Amt fik ved den seneste kvotetildeling en kvote til 8 boliger på Kalkstensvej i Mønsted. Tillæg til lokalplanen for Kalkstensvej, som muliggør en realisering af kvoten, blev vedtaget i april 2021. Boligselskabet oplyser, at hvis de ikke kan opnå enighed med naboen på Bredgade ønsker de, kvoteønsket flyttet til Kalkstensvej som en etape 2 til kvoten fra sidste år.
 
Ulbjerg (BVA)
4 boliger som tæt-lav byggeri på Fjordglimt.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive 98 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at den gældende lokalplan gør det muligt at opføre tæt-lav byggeri. 
 
Løgstrup (BV)
20 boliger som tæt-lav byggeri på Amalievej, projektet kan alternativt opdeles i to etaper på hver 10 boliger.
 
Boligselskabet oplyser, at projektet er beliggende tæt på både skole og idrætsfaciliteter og er et genfremsendt kvoteønske fra tidligere år.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive på 104 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Nordbyen i Viborg, ”Klub Valhalla” (BV)
15 blandede boliger (tæt-lav og etage byggeri) på Lokesvej. Boligselskabet oplyser, at de vil anvende den tidligere Klub Valhallas bygninger til aktivitets-/beboerhus for afdelingen, hvilket de har gode erfaringer med fra andre bydele.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 104 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at en anvendelsesændring af området fra ungdomsklub til boliger vil kræve en ny lokalplan.
 
Tapdrup (BV)
20 blandede boliger (tæt-lav og etage byggeri).
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive omkring 94 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 10%.
 
Forvaltningen bemærker, at der ikke er udarbejdet en lokalplan for området i Tapdrup.
 
Klejtrup (Hobro Boligforening)
11 boliger som tæt-lav byggeri på Skårupvej.
 
Den gennemsnitlige størrelse på boligerne forventes at blive 89 m2, hvilket svarer til en grundkapital på 8%.
 
Forvaltningen bemærker, at projektet er en huludfyldning og at byplanvedtægten skal ændres fra åben-lav til tæt-lav byggeri.
 
 
Kapitaltilførsler
Kapitaltilførsler ydes som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse.
 
Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, realkreditinstituttet med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.
 
I Viborg Kommune er der i budget 2021-2025 afsat 6,6 mio. kr. i en pulje til Viborg Kommunes andel af kapitaltilførselssager:
 
Mio. kr.
2021
2022
2023
2024
2025
Total
Budget
4.600
1.000
1.000
0
0
6.600
 
Af bilag nr. 2 fremgår de kapitaltilførselssager, som boligselskaberne forventer at gennemføre i perioden. De afsatte beløb i oversigten, er godkendt af Landsbyggefonden og det må forventes at puljen på 6,6 mio. kr. bliver reduceret i de kommende år.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

I denne sag behandles budget 2022. Der skal gives skema A inden udgangen af 2022, ellers bortfalder den tildelte kvote.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet reserverede den 20. november 2019 (link til sag nr. 12 på byrådets møde den 20. november 2019) en kvote til 16 familieboliger på Skalmagrunden i Skals til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Udnyttelse af kvoten forudsætter dog, at der inden tilsagnet (skema A) foreligger en godkendt lokalplan. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om, at kvoten flyttes fra budget 2021 til budget 2022, hvor lokalplan og kommuneplantillæg for området forventes at blive godkendt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/20087

Resume

En virksomhed har henvendt sig med ønske om enten at få nedsat prisen på en erhvervsgrund i Bjerringbro eller om fritagelse for godtgørelse af Kommunens udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift på grunde, hvor der ikke er brug for tilslutning til kloak. Henvendelsen skal drøftes.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter henvendelse vedrørende prisnedsættelse på erhvervsjord i Bjerringbro og eventuel fritagelse for godtgørelse til Kommunen for tilslutningsafgift til kloak på grunde, hvor der ikke er brug for tilslutning til kloak.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Der laves nyt udbud af erhvervsgrundene på Hedemølle Industrivej i Bjerringbro til 40 kr. pr. kvm inkl. tilslutningsafgift til kloak
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Historik

På byrådets møde den 16. december 2020 (link til sag nr. 32 i byrådet den 16. december 2020), valgte byådet at nedsætte priserne på visse erhvervsarealer i Viborg Kommune, herunder blev prisen på erhvervsjord i Bjerringbro nedsat fra 120 kr. til 80 kr. pr. ekskl. moms og kloakbidrag.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Anne Justesen (bilag nr. 1), som har undersøgt priser og tilslutningsafgifter på forskellige erhvervsgrunde i og uden for Viborg Kommune i forbindelse med et konkret projekt.
 
Ifølge henvendelsen er grundprisen i Bjerringbro op mod dobbelt så høj som i de to erhvervsområder i henholdsvis Langå (Randers Kommune) og Hvorslev (Favrskov Kommune). Desuden opkræver Viborg Kommune godtgørelse for Kommunens udlæg til kloak på 65 kr. pr. uanset grundens størrelse, og uanset om der er brug for tilslutning. For erhvervsarealerne i Hvorslev og Langå afregnes direkte med forsyningsselskab og efter behov.
 
Anne Justesen ansøger om
- fritagelse for godtgørelse til Viborg Kommune for tilslutningsafgift til kloak på grunde, hvor der ikke er brug for tilslutning til kloak, eller
- nedsættelse af grundprisen på Hedemølle Industrivej i Bjerringbro til 40 kr. pr.
 
Baggrund for opkrævning af tilslutningsafgift til kloak
Forvaltningen bemærker, at Kommunen allerede inden grunden bliver solgt har betalt tilslutningsbidrag til Energi Viborg.
 
Det følger af betalingsvedtægten for kloakbidrag at
-         Selskabet opkræver tilslutningsbidrag hos grundejeren, når dennes ejendom kan udstykkes i henhold til en lokalplan eller kan bebygges/udnyttes i henhold til en landzonetilladelse efter lov om planlægning, og når selskabet har ført en stikledning til hver af de planlagte/godkendte byggegrunde. Tilslutningsbidraget skal betales med den af selskabet fastsatte betalingsfrist. For ejendomme, der bliver kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens § 7a, skal tilslutningsbidraget betales ved kontraktens indgåelse.
 
Baggrunden for, at Kommunen opkræver tilslutningsafgift ved grundsalg er, at Kommunen allerede har betalt tilslutningsafgiften i forbindelse med byggemodningen. Denne udgift skal derfor dækkes ind, når Kommunen sælger grunden.
 
Baggrund for fastsættelse af grundpris i Bjerringbro
Forvaltningen bemærker, at fastsættelse af prisen på erhvervsjord i Bjerringbro er sket på baggrund af udgiften til at byggemodne grundene.
For så vidt angår Hedemølle Industrivej i Bjerringbro blev der i 2008 realiseret et areal på ca. 103.700 , hvilket kostede 8.450.000 kr. ekskl. moms. Det giver en anlægsomkostning pr. på 81 kr. ekskl. moms, jordkøb og kloaktilslutning.
 
Til sammenligning realiserede forvaltningen i 2008 et areal på ca. 37.800 ved Industriparken i Skals. Realiseringen kostede 4.240.000 kr. ekskl. moms., hvilket giver en anlægsomkostning pr. på 53 kr. ekskl. moms, jordkøb og kloaktilslutningsbidrag.
 
Den højere enhedspris for byggemodningen i Bjerringbro skyldes til dels, at vejforsyningen til området er ændret som følge af realiseringen af lokalplanen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen har pligt til at handle økonomisk forsvarligt og må ikke yde tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Dette indebærer bl.a., at det ikke er lovligt for Kommunen at opkøbe eller byggemodne grunde, der vurderes at ville blive solgt med tab. Derudover skal kommunale byggegrunde som udgangspunkt sælges til den højest opnåelige pris (markedsprisen), også selv om kostprisen måtte være lavere end markedsprisen. Er markedsprisen lavere end kostprisen - f.eks. på grund af faldende ejendomspriser - vil det ikke være ulovligt, at Kommunen sælger med tab.
 
 
Hvis prisen på grunden vedtages reduceret skal grunden udbydes med den nye pris inden salg.
Bilag

Sagsid.: 21/7678

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. storparceller i Møgelkær i Viborg samt Krokusparken i Stoholm.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 3 storparceller i Viborg og Stoholm, fastsættes til henholdsvis 3.350.000 (Skovfryd), 3.700.000 kr. (Skovlyst), og 2.485.000 kr. (Krokusparken, Stoholm) inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 og 3, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 3 storparceller i Viborg og Stoholm, fastsættes til henholdsvis 3.350.000 (Skovfryd), 3.700.000 kr. (Skovlyst), og 2.485.000 kr. (Krokusparken, Stoholm) inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1 og 3, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Viborg og Stoholm er der byggemodnet 3 storparceller. Med henblik på udbud af grundene skal der fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Prisforslaget er fastsat ud fra mæglervurderinger (bilag nr. 5) på følgende måde:
-         Mæglervurderingen på Skovfryd lyder på 550-650 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen for storparcellen til 3.350.000 kr. svarende til 624 kr. pr. kvm.
-         Mæglervurderingen på Skovlyst lyder på 550-650 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen til 3.700.000 kr., svarende til 626 kr. pr. kvm.
-         Mæglervurderingen på Krokusparken lyder på 330-370 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen for storparcellen til 2.485.000 kr. svarende til 330 kr. pr. kvm.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/20963

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 11 parcelhusgrunde samt 3 grunde til tæt/lav boligbyggeri på Præstetoften i Vridsted.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 14 boliggrunde på Præstetoften fastsættes til mellem 300.000 og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 14 boliggrunde på Præstetoften fastsættes til mellem 300.000 og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Vridsted er der byggemodnet yderligere 14 grunde på Præstetoften under lokalplan nr. 07.B.05.01 + tillæg 1. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindstepriserne for de 14 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 300.000 kr. og 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.
 
Til sammenligning er andre kommunale grunde på Fjordglimt i Ulbjerg udbudt til priser mellem 275.000 kr. og 375.000 kr. I øvrigt svarer prisniveauet til priserne på kommunale grunde i Skals og Løvel. 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/20961

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for 19 parcelhusgrunde på Bakholt og Gravlund ved Møgeltoft Vest.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 19 parcelhusgrunde på Bakholt og Gravlund fastsættes til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og 2
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16-06-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 19 parcelhusgrunde på Bakholt og Gravlund fastsættes til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og 2
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 
 
 
Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Viborg er boligområdet ved Bakholt og Gravlund i Møgelkær under lokalplan nr. 494 ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
4 grunde på Gravlund afventer, da grundene p.t. er meget vandlidende. Forvaltningen forventer at kunne sætte grundene til salg til efteråret.
 
Mindstepriserne for de 19 parcelhusgrunde foreslås fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.
 
Til sammenligning kan oplyses, at kommunen p.t. har parcelhusgrunde til salg på Jørgensborg og Rosenborg i samme område. Mindstepriserne for disse grunde er også 800.000 kr.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg umiddelbart efter byrådets godkendelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag