You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 19. januar 2022 kl. 14:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Peter Juhl, Steffen Drejer, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/44974

Resume

Udvalget vælger en næstformand.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger næstformand.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Mads Panny valgt som næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Efter styrelseslovens § 22 kan der vælges en næstformand for udvalget. Af udvalgets forretningsorden § 1 fremgår endvidere, at der skal udpeges en næstformand.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/44974

Resume

I sagen behandles udvalgets forretningsorden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at den nuværende forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget videreføres uden ændringer.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Nuværende forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget videreføres uden ændringer.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det fremgår af styrelseslovens § 20, stk. 3, at stående udvalg nedsat af byrådet selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Udvalgets tidligere vedtagne forretningsorden er som udgangspunkt fortsat gældende.
 
Forretningsordenen indeholder på samme måde som byrådets forretningsorden nærmere regler for:
 
 • Udvalgets mødevirksomhed
 • Beslutninger og beslutningsprotokol
 • Delegation
 • Habilitet og tavshedspligt
 
Udvalgets nuværende forretningsorden fremgår af bilag nr. 1.
 
En eventuel ændring af forretningsordenen skal efter forretningsordenens § 14, stk. 2 behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/44974

Resume

Der gives på mødet en indledende præsentation af udvalgets ansvarsområder, økonomi mv. Herudover drøftes temaer for udvalgets kommende seminar i starten af februar.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at temaer for Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar den 3. februar 2022 drøftes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Der blev givet en introduktion til Økonomi- og Erhvervsudvalgets sagsområder.
 
Der udpeges følgende temaer til Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar:
 • Opsamling fra byrådets seminar den 1. og 2. februar 2022
 • Planstrategi
 • Budgetlægningen
 • Personaleforhold og arbejdskraftudfordringen i Viborg Kommune
 • Tiltrækningsstrategien (bosætning)
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Udvalgets ansvarsområder fremgår af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (bilag nr. 1 – side 3-5).
 
Forvaltningen vil på mødet give et oplæg om blandt andet udvalgets ansvarsområder samt økonomi.
 
Herudover drøftes temaer for Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar den 3. februar 2022.
 
Forvaltningen foreslår bl.a. følgende temaer:
 
 • Opsamling fra byrådets seminar den 1. og 2. februar 2022
 • Planstrategi
 • Budgetlægningen
 • Personaleforhold og arbejdskraftudfordringen i Viborg Kommune
 
Hvis der er plads i programmet eventuelt også emner som:
 • Byggemodning af grunde
 • Uddannelsesområdet – herunder udbygning af AU Foulum.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/43018

Resume

I forlængelse af Miljøstyrelsens afgørelse om det fremtidige antal årlige grødeskæringer i Gudenåen og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen har den politiske styregruppe afholdt møde den 5. oktober 2021.
 
Klima- og Miljøudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om den videre proces for et nyt regulativ for Gudenåen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at Klima- og Miljøudvalget tager den politiske styregruppes beslutning om, at forvaltningerne i de 4 kommuner, på baggrund af Miljøstyrelsens afgørelse, teknisk kan arbejde videre med:
 • et regulativ med én årlig grødeskæring på 7 meter mellem Silkeborg og Tange Sø
 • én årlig grødeskæring på 10 meter mellem Tange Sø og Randers
 • samt mulighed for ekstraordinær skæring efter objektive, kontrollerbare kriterier.
til efterretning.
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget drøfter, om det indstilles til byrådet,
 
2. at afgørelsen fra Miljøstyrelsen indbringes for de almindelige domstole,
 
og/eller
 
3. at mulighederne for brug af undtagelsesbestemmelserne i Habitatdirektivet forfølges.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 08-12-2021

Klima- og Miljøudvalget tager den politiske styregruppes beslutning om, at forvaltningerne i de 4 kommuner, på baggrund af Miljøstyrelsens afgørelse, teknisk kan arbejde videre med:
 • et regulativ med én årlig grødeskæring på 7 meter mellem Silkeborg og Tange Sø
 • én årlig grødeskæring på 10 meter mellem Tange Sø og Randers
 • samt mulighed for ekstraordinær skæring efter objektive, kontrollerbare kriterier.
til efterretning.
 
Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,
 
1. at mulighederne for brug af undtagelsesbestemmelserne i Habitatdirektivet forfølges.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget og byrådet har fra 2014 behandlet en række sager om nyt regulativ for Gudenåen:

Senest besluttet

Den 19. maj 2021 (link til sag nr. 7 i byrådet den 19. maj 2021) besluttede byrådet:
at Viborg Kommune på linje med Silkeborg Kommune ønsker, at en afgørelse om antal grødeskæringer i Gudenåen afventer fornyede kommunale drøftelser på politisk niveau, under forudsætning af at formandskabet har mandat til at forhandle en årlig grødeskæring med mulighed for en ekstra skæring”.
 
Klima- og Miljøudvalget blev i uge 25 (2021) orienteret om Miljøstyrelsens afgørelse i sagen om uenighed vedr. det årlige antal grødeskæringer samt afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om vedligeholdelsen af Gudenåen i 2018 på Silkeborg Kommunes strækning.
 
Den 16. september 2021 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 16. september 2021) tog Klima- og Miljøudvalget en orientering om status efter Miljøstyrelsens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser til efterretning.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund

De aktuelle strækninger af Gudenåen fremgår af bilag 1.
 
For en nærmere gennemgang af Miljøstyrelsens afgørelse om fremtidige antal grødeskæring i Gudenåen (bilag 2) og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om vedligeholdelse af Gudenåen (bilag 3) henvises til sag nr. 7 på Klima- og Miljøudvalgets møde 16. september 2021 (link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. september 2021).
 
Her skal blot resumeres:
 • Miljøstyrelsen har afgjort, at der kun kan gennemføres 1 ordinær grødeskæring årligt i Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til Randers.
 • Miljøstyrelsens afgørelse forholder sig ikke til spørgsmålet om en ekstraordinær grødeskæring. 
 • Det eksisterende regulativ er meget fejlbehæftet og yderst vanskeligt at kontrollere.
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet har forkastet den kontrolmetode, som kommunerne anvender til kontrol af regulativets bestemmelser.
 • Ud fra en forvaltningsmæssig betragtning og i forhold til retssikkerheden for lodsejerne er det afgørende, at der udarbejdes et nyt regulativ hurtigst muligt.
 • Forvaltningsmæssigt er et nyt regulativ, der omfatter hele strækningen fra Silkeborg til Randers, at foretrække.
 • Udarbejdelse af et nyt regulativ for hele strækningen Silkeborg til Randers kan ske sideløbende med udarbejdelse af et tillægsregulativ for Silkeborg Kommunes strækning.
 

Den politiske styregruppes møde

Den politiske styregruppe består af 2 medlemmer fra hvert af de relevante politiske udvalg i Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg kommuner. Styregruppen mødtes den 5. oktober 2021. Referat fra mødet fremgår af bilag 4.
 
Styregruppen besluttede, at forvaltningerne i de 4 kommuner, på baggrund af Miljøstyrelsens afgørelse, teknisk kan arbejde videre med:
 • et regulativ med én årlig grødeskæring på 7 meter mellem Silkeborg og Tange Sø
 • én årlig grødeskæring på 10 meter mellem Tange Sø og Randers
 • mulighed for ekstraordinær skæring efter objektive, kontrollerbare kriterier.
 
De kommuner, der ønsker det, kan arbejde sideløbende med mulighederne for at fravige de strenge krav til beskyttelse i direktiverne.
 
Frank Nørgaard, Randers Kommune, kunne ikke tilslutte sig og afgav en mindretalsudtalelse (bilag 5).

Forvaltningens vurdering

Nedstrøms for Tangeværket tillader det gældende regulativ et vandspejlsforløb ved en gennemsnitlig høj vandføring (medianmaksimum afstrømning), der ligger op til 1 meter over terræn, inden det er i konflikt med regulativet.
 
Et vandspejlsniveau, der ligger så langt over terræn, selvom vandløbsvedligeholdelsen lever op til regulativet, illustrerer omfanget af fejl og uklarheder i det gældende regulativ. Med et udkast til nyt regulativ tages der udgangspunkt i de faktisk opmålte forhold. Det betyder, at niveauet for, hvornår vandføringsevnen er i strid med regulativet, vil indtræffe tidligere. Der er således et stort behov for en revision af det gældende regulativ.
 
I forhold til administrationen af vandmængder og miljømål er det en klar fordel at udarbejde et nyt regulativ, der omfatter hele strækningen fra Silkeborg til Randers.
 
Det vurderes, at den politiske styregruppes beslutning er i overensstemmelse med det mandat, der fremgår af byrådets beslutning den 19. maj 2021 (link til sag nr. 7 i byrådet den 19. maj 2021).

Den videre proces

Silkeborg Kommune besluttede primo 2021, at kommunen skulle arbejde i 2 parallelle spor i forhold til grødeskæringsomfanget og samarbejde på tværs af kommuner:
 • Fælles regulativ på strækningen Silkeborg - Randers (dialog med øvrige 3 kommuner)
 • Brug af undtagelsesbestemmelserne i Habitatdirektivet (uafhængigt af de andre kommuner).
 
Forvaltningen har, efter den politiske styregruppes beslutning og i samarbejde med de tre øvrige forvaltninger, igangsat en teknisk opdatering af det foreliggende udkast til nyt regulativ for Gudenåen.
 
Hvis Viborg Kommune ønsker at forfølge muligheden for at fastlægge to ordinære grødeskæringer i Gudenåen, ses umiddelbart to muligheder:
 • Afgørelsen fra Miljøstyrelsen indbringes for de almindelige domstole.
 • Mulighederne for brug af undtagelsesbestemmelserne i Habitatdirektivet forfølges med henblik på udarbejdelse af et tillægsregulativ for Viborg Kommunes strækninger af Gudenåen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Et regulativudkast med én årlig ordinær grødeskæring samt mulighed for en ekstraordinær grødeskæring forventes at kunne være opdateret og fremlagt til politisk behandling sommeren 2022.
 
Der kan ikke på det foreliggende grundlag gives et bud på et tidsperspektiv for hverken indbringelse af Miljøstyrelsens afgørelse for de almindelige domstole eller forfølgelse af mulighederne for brug af undtagelsesbestemmelserne i Habitatdirektivet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

En eventuel indbringelse af Miljøstyrelsens afgørelse for de almindelige domstole vil være forbundet med udgifter.
 
Det vurderes, at en nærmere vurdering og undersøgelse af mulighederne for brug af undtagelsesbestemmelserne i Habitatdirektivet vil være forbundet med betydelige udgifter.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/18069

Resume

Idéfasen for solenergianlæg ved Uhrevej i Viborg Kommune er afsluttet. Der indkom 11 høringssvar vedrørende solceller ved Uhrevej, som forelægges til politisk beslutning inden udarbejdelse af planforslag og miljørapporter.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen for solceller ved Uhrevej fortsætter som beskrevet,
 
2. at udarbejdelse af miljørapport fortsættes som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen vedr. solceller ved Uhrevej” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen for solceller ved Uhrevej fortsætter som beskrevet,
 
2. at udarbejdelse af miljørapport fortsættes som beskrevet, og
 
3. at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen vedr. solceller ved Uhrevej” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 1. september 2021 (link til sag nr. 7 i byrådet den 1. september 2021) at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Uhrevej syd for Kølvrå.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Der har været afholdt idéfase for planlægning for solenergianlæg ved Uhrevej i perioden 8. september til 14. oktober 2021 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet i miljøvurderingen af planerne og det ansøgte projekt. Til idéfasen blev der udarbejdet et idéoplæg (bilag 1). Der har parallelt med idéfasen været en høring af berørte myndigheder. Der blev holdt borgermøde den 20. september 2021.

Borgermøde

Til borgermødet deltog ca. 75 borgere. Borgernes bemærkninger drejede sig i hovedtræk om:
 • Lugtgener ift. spredning af vaskevand fra kartoffelmelfabrikken
 • Den fremtidige arealanvendelse af projektområdet
 • Klimamæssig gevinst – CO2 regnskab for projektet
 • Kompensationsordning
 • Støj fra solcelleanlægget  
 • Områdets rekreative betydning og fremtidige muligheder
 • Hensyn til natur og biodiversitet
 • Lokal prioritering af Grøn Pulje
 • Formidling og kommunikation omkring solcellerne
 • Ønsker til anden placering

Idéer og forslag

Der er i idéfasen og høringen af berørte myndigheder kommet 11 høringssvar med idéer og forslag (bilag 2) vedr. solcelleanlægget ved Uhrevej, heraf 3 høringssvar fra berørte myndigheder. Høringssvarene omhandler:
 • Alternativer til solcelleanlægget ved Uhrevej
 • Anlæggets placering og afgrænsning
 • Refleksion og lyspåvirkning
 • Indhegning af projektområdet
 • Natur og dyreliv
 • Gødskning på projektarealet
 • Støjpåvirkning
 • Beplantning
 • Kompensation
 • Trafik
 • Tekniske forhold for anlægget
 • Økonomi
 • Pleje og vedligehold af projektarealet
 • Varetagelse af borgernes interesse
 • Tidsplan
 • Visualiseringer
 • Involvering af borger
 • Andet
 
Forvaltningens behandling af høringssvar er i bilag 3. Bilaget indeholder et resumé af høringssvarene og forslag til byrådets svar til disse.
 

Beskrivelse

Principper for planlægningen og indhold i miljørapporten

Det er forvaltningens vurdering, at der kan arbejdes videre med plangrundlaget for etablering af solceller ved Uhrevej. De indkomne idéer og forslag vil i et vist omfang blive belyst i de miljøvurderinger, der skal ledsage planforslagene og projektet.
 
Forvaltningen foreslår, at følgende emner fra høringssvarene indgår i den videre planlægning herunder i miljøvurderingen:
 • Refleksion og lyspåvirkning
 • Påvirkning af natur og dyreliv
 • Gødskning på projektarealet
 • Støjpåvirkning
 • Beplantning
 • Trafik
 • Tekniske forhold for anlægget
 • Økonomi
 • Pleje og drift af projektarealet
 
Forvaltningen vurderer, at følgende emner fra høringssvarene ikke skal indgå i den videre planlægning og miljøvurdering:
 • Alternativer til solcelleanlægget ved Uhrevej
 • Anlæggets placering og afgrænsning
 • Indhegning af projektområdet
 • Varetagelse af borgernes interesse
 • Forlængelse af tidsplan
 • Involvering af borger
 • Kompensation
 
Der udarbejdes et kommuneplantillæg for planområdet. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til teknisk anlæg, og det forventes at kommuneplanens eksisterende udpegning af værdifulde landbrugsområder, udpegning af lokaliseringsmulighed for biogasanlæg samt udpegning til område til store husdyrbrug reduceres med det areal, der er omfattet af det nye planområde.
 
Lokalplanens formål forventes at blive at udlægge planområdet til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg. Vejadgang forventes at blive fra Uhrevej.
 
Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensvurderingen af projektet slås sammen i én miljørapport. Indholdet i miljørapporten vil blive afgrænset nærmere forud for udarbejdelsen af planforslag. Det forventes, at fokuspunkterne bl.a. bliver:
 • Landskabsarkitektonisk værdi
 • Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed
 • Naturbeskyttelsesinteresser
 • Refleksion
 • Støj og vibrationer
 • Arealforbrug
 • Arealanvendelse
 • Energiforbrug
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Planforslag til vedtagelse
Primo/medio 2022
Offentlig høring
Medio 2022
Endelig vedtagelse
Ultimo 2022
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en lokalplan, en miljøvurdering af planforslagene og en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Det forventes, at der udarbejdes en lokalplan med bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse.
 
Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet forskellige tilladelser, fx tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven og byggetilladelse.
 
Bilag

Sagsid.: 21/42938

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 22. november 2021 anmodet Viborg Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster for ledningsført vand for 2022.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2022 godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2022 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S én gang årligt.

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regelgrundlag

Forsyningssekretariatet har i 2020 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2021-2022 til Energi Viborg Vand A/S. Den 10. november 2021 er der modtaget statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2021-22. Heraf fremgår, at indtægtsrammen for 2022 er fastsat til 38.820.302 kr. 
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, at taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 
 • Drift og indvinding
 • Administration
 • Henlæggelser til ny investeringer 

Takstfastsættelse

Selskabet budgetterer med en indtægt på 39.038.000 kr. inklusive tilslutningsbidrag mv. Selskabets budgetterede indtægter er således 235.698 kr. højere end indtægtsrammen. Årsagen hertil er, at Energi Viborg Vand A/S pr. 1. januar 2021 har overtaget Vejrumbro Vandværk. Dette er ikke indregnet i indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet.
 
Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.
  
På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S på sit bestyrelsesmøde den 19. november 2021 besluttet, at taksterne for ledningsført vand reduceres i forhold til 2021.
 
Taksten for ejerboliger er: 
 • 3,60 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand (3,82 kr./m3 i 2021).
 • 2,00 kr./m3 for forbrug større end 500 m3/år, ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand (3,82 kr./m3 i 2021).
 
Alle takster fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering 

Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2022 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Taksterne for ledningsført vand gælder for 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/42477

Resume

Energi Viborg Vand A/S har den 22. november 2021 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningstakster for 2022 ved legalitetskontrol.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2022 godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at vandafledningstakster for 2022 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Vandafledningstakster fastsættes i henhold til betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S én gang årligt.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Energi Viborg Vand A/S har den 22. november 2021 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets vandafledningsbidrag for 2022 ved legalitetskontrol.

Regelgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings­selskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand.
 
Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, men skal lave en såkaldt legalitetskontrol af taksterne. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til at godkende eller afvise den indstillede takst.
 
Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 
 • at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,
 • at taksten ikke overskrider selskabets indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Takstfastsættelse

Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2021 sendt afgørelse om økonomiske rammer for 2022-2023 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at den økonomiske ramme for 2022 er 155.178.816 kr. 
 
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 19. november 2021 vedtaget (bilag 2) et budget med en indtægt på 148.807.000 kr. inklusive tilslutningsbidrag. Selskabets budgetterede indtægter er således 6.371.816 kr. lavere end indtægtsrammen.

Taksten for vandafledningsbidraget for 2022 er fastsat til:

Takst 1: 36,00 kr. pr. m3 ekskl. moms (38,00 kr. pr. m3 i 2021)
Takst 2: 28,80 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,40 kr. pr. m3 i 2021)
Takst 3: 14,40 kr. pr, m3 ekskl. moms (15,20 kr. pr. m3 i 2021)
 
I 2022 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 20% og 60% lavere end takst 1. Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3. De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalings­loven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflednings­bidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen.
 
Set i forhold til 2021 er takst 1 faldet med 2 kr, takst 2 og 3 falder tilsvarende i forhold til procentandelen.
 
Energi Viborg Vand A/S opkræver ikke helt op til indtægtsrammen for 2022. Der er i budgettet for 2022 taget hensyn til, at der kan holdes en stabil takst for vandafledning. Når selskabet ikke budgetterer indtægterne op til den fulde indtægtsramme, skyldes det muligheden for at bruge skattemæssige underskud internt i Energi Viborg koncernen. Indtægter fra salg af skatteunderskud er ikke indeholdt i budgettet, men skal indregnes som indtægter i indtægtsrammen, og rammen forventes således anvendt i fuldt omfang i 2022.
 
Udover vandafledningsbidraget fastsættes tilslutningsbidrag, kommunalt vejbidrag, takster for tømningsordning samt takster for aflevering af slam på renseanlæg. Taksterne fremgår af bilag 2.
 
Det kommunale vejbidrag er i 2022 fastsat til 8%, hvilket er i overensstemmelse med gældende betalingsvedtægt og betalingsloven. Sideløbende med legalitetskontrol af overholdelsen af indtægtsrammen har Energi Viborg Vand A/S anmodet Viborg Kommune om legalitetskontrol af ændret betalingsvedtægt.
 
Af den foreslåede ændring fremgår, at det årlige vejafvandingsbidrag fastsættes af selskabet og kan udgøre op til 8 % af årets investeringer i kloakledningsanlæg, der håndterer vejafvanding. Den budgetterede indtægt i 2022 er således i overensstemmelse med den foreslåede ændring i betalingsvedtægten.
 
Til orientering kan det oplyses, at der efter Landsretsdom er foretaget en korrektion af det grundlag, det kommunale vejafvandingsbidrag beregnes efter. Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S har i fællesskab aftalt en model, hvor det kun er investeringer i kloakanlæg, der håndterer vejafvanding, der fremover indgår i beregningsgrundlaget.
 
Spildevandsforsyningens årsrapport for 2020 fremgår af bilag 3.

Forvaltningens vurdering

Vandafledningsbidraget for 2022 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte økonomiske ramme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Betalingsvedtægt og vandafledningstakster gælder for 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/44125

Resume

Kommunen gennemfører forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordninger under den statslige vand- og naturplanlægning. Det omfatter vådområdeprojekter, lavbundsprojekter og vandløbsprojekter. Dertil kommer klimalavbundsprojekter, som administreres efter en ny ordning.
 
Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter. Via en rammebevilling afholder kommunen udgifterne, som efterfølgende refunderes af Staten.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.172.000 kr. til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022” med rådighedsbeløb på 1.265.000 kr. i 2022, 6.787.000 kr. i 2023 og 6.120.000 kr. i 2024,
 
2. at udgiften på i alt 14.172.000 kr. i årene 2022 til 2024 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 med 1.265.000 kr., for 2023 med 6.787.000 kr. og for 2024 med 6.120.000 kr. til projektet,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 14.172.000 kr. til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2023, 6.472.000 kr. i 2024 og 6.500.000 kr. i 2025,
 
4. at indtægten på i alt 14.172.000 kr. i årene 2023 til 2025 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 med 1.200.000 kr., for 2024 med 6.472.000 kr. og for 2025 med 6.500.000 kr. til projektet.
 
5. at de ikke frigivne rådighedsbeløb på konto ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022” flyttes til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter – ramme” til kommende forundersøgelser og realiseringsprojekter i henholdt til figur 1.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.172.000 kr. til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022” med rådighedsbeløb på 1.265.000 kr. i 2022, 6.787.000 kr. i 2023 og 6.120.000 kr. i 2024,
 
2. at udgiften på i alt 14.172.000 kr. i årene 2022 til 2024 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 med 1.265.000 kr., for 2023 med 6.787.000 kr. og for 2024 med 6.120.000 kr. til projektet,
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 14.172.000 kr. til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2023, 6.472.000 kr. i 2024 og 6.500.000 kr. i 2025,
 
4. at indtægten på i alt 14.172.000 kr. i årene 2023 til 2025 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 med 1.200.000 kr., for 2024 med 6.472.000 kr. og for 2025 med 6.500.000 kr. til projektet, og
 
5. at de ikke frigivne rådighedsbeløb på konto ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022” flyttes til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter – ramme” til kommende forundersøgelser og realiseringsprojekter i henholdt til figur 1.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Klima- og Miljøudvalget har de seneste år frigivet anlægsbevillinger til gennemførelse af projekter med ophæng i Vandområdeplaner, Natura2000 planer og lavbundsordninger. EU og Danmark har fastsat en række mål for natur og overfladevand, som kommunen gennem disse projekter skal understøtte opnåelsen af.
 
Projekterne udføres inden for faste procedurer med hensyn til ansøgning, gennemførelse og dokumentation, udlæg og indtægt. Projekterne i planerne er 100 % finansieret af EU eller Staten. Dog kræver gennemførelse af arbejdet en række kommunale udlæg. Forvaltningens arbejde for at indfri EU's målsætninger for natur og overfladevand er dermed afhængig af denne bevilling.
 
Bevillingerne er både udgifts– og indtægtsbevillinger.
 
Af tabellen nedenfor fremgår det afsatte budget på investeringsoversigten for 2022-2025 og det resterende rådighedsbeløb på kontoen, som foreslås flyttet til kontoen ”Statsligt finansierede vand- og naturprojekter – rammen” til kommende forundersøgelser og realiseringsprojekter.
 
 
2022
2023
2024
2025
Investeringsoversigt 2022-2025:
 
 
 
 
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022 (udgifter)
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2022 (indtægter)
-7.500.000
-7.500.000
-7.500.000
-7.500.000
Rådighedsbeløb til bevilling:
 
 
 
 
Udgifter
1.265.000
6.787.000
6.120.000
0
Indtægter
0
-1.200.000
-6.472.000
-6.500.000
Ikke frigivet rådighedsbeløb flyttes til rammen:
 
 
 
 
Udgifter
6.235.000
713.000
1.380.000
7.500.000
Indtægter
-7.500.000
-6.300.000
-1.028.000
-1.000.000
Figur 1: Investeringsoversigt 2022-2025 viser de budgetterede anlægsudgifter og -indtægter, jf. anlægsbudget 2022. Rådighedsbeløb til bevilling er udgifter til og indtægter fra kendte forundersøgelser og realiseringsprojekter i 2022-2025. Ikke frigivne rådighedsbeløb tilføres rammen, som finansierer kommende forundersøgelser og realiseringsprojekter.
 

Prioritering af indsatser

Vådområdeindsatsernes formål er en reduktion af kvælstofudledning til Limfjorden og Randers Fjord. For hvert enkelt opland er der udarbejdet en vandoplandsplan (VOP), der definerer et mål for fjernelse af kvælstof. Prioriteringen af indsatser i hvert opland styres dermed af status på fjernelse af kvælstof i det enkelte opland.
 
Vandoplandsplanerne administreres og prioriteres af vandoplandsstyregrupper, som udgøres af henholdsvis Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen.
 
Udpegningen af vandløbsindsatser og lavbundsprojekter foretages af kommunerne selv. Miljøstyrelsen varetager i disse projekter kvalitetssikringen af indsatserne.
 
Vandområdeplaner
Vandområdeplanerne håndteres under forskellige projekttyper. Det har indtil nu drejet sig om vådområder (kvælstoffjernelse) og vandløbsprojekter. Derudover kommer lavbundsprojekter (CO2 reduktion), som ikke gennemføres i regi af vandområdeplanerne. Hver projekttype administreres under selvstændige ordninger.
 
Alle disse ordninger har en fast procedure. Først ansøges om en forundersøgelse for det enkelte projekt. Hvis forundersøgelsen indikerer en mulighed for at gennemføre projektet, kan der ansøges om realisering. Ved begge disse faser meddeles et tilsagn til kommunen om det tilladte budget, og efter hver fase anmoder kommunen om udbetaling af udlæg.
 
Ved lavbundsprojekter og vådområdeprojekter er der mulighed for en jordfordeling, som håndteres og finansieres af Landbrugsstyrelsen. Denne udgift er dermed ikke en del af bevillingerne til kommunerne i disse projekter.
 
I forbindelse med vandløbsprojekterne har der i år været udfordringer med Miljøstyrelsens finansiering. I modsætning til tidligere år har forvaltningen derfor endnu ikke modtaget hverken afslag eller tilsagn på de ansøgte projekter (ansøgningsrunden lukkede i juni 2021).

Klimalavbundsprojekter

Der er i 2021 vedtaget en ny ordning for etablering af Klimalavbundsprojekter. Disse projekter bliver håndteret efter en anden procedure. Her kan forvaltningen nøjes med at lave en ansøgning om finansiering. Ansøgningen skal i denne ordning indeholde udgifter for det samlede projekt, inklusive forundersøgelse og realisering og udgifter til erstatninger til lodsejere. Her adskiller klimalavbundsprojekterne sig fra de øvrige ordninger, hvor der er mulighed for en jordfordeling, som håndteres og finansieres af Landbrugsstyrelsen.
 
Anlægsbevillingen, der søges frigivet, kan alene finansiere udlæg til forundersøgelsen for klimalavbundsprojekter. I forbindelse med realisering ansøges om yderligere midler til finansiering af udlæg til bl.a. erstatning til lodsejere.
 
Ansøgningsvinduet for klimalavbundsprojekter var forventet i efteråret 2021, men det er blevet udskudt. Det er endnu ikke afklaret, hvornår vinduet til at ansøge om klimalavbundsprojekter åbner.

Forventet opgaveomfang 2022

Forvaltningen har lavet et kvalificeret bud på omfanget af opgaver, som forventes at blive udført i 2022. Som følge af de usikkerheder omkring projektporteføljen, som er beskrevet ovenfor, vil der dog være behov for at have en vis fleksibilitet i de valgte projekter.
 
Forundersøgelser i lavbundsarealerne (vådområder, lavbundsprojekter og klimalavbundsprojekter) forventes at omfatte over 500 ha projektområde i Viborg Kommune i 2022. Der forventes at være indsatser i nedenstående områder.
 
 • Vorning Å
 • Skals Å, syd for Bjerregrav
 • Vandet Mose
 • Skals Å, øst for Hærup
 • Vester Børsting Bæk
 • Bredsgaard Sø
 • Koldbæk, syd for Øby
 • Tjele Å, opstrøms Tjele Langsø
 
I 2021 er der arbejdet med forundersøgelser for to vådområdeprojekter. Der ansøges om realisering af disse i 2022. Det drejer som om nedenstående projekter:
 • Skravad Bæk (vådområde)
 • Vejrumbro (lavbundsprojekt)
 
I 2021 er der ansøgt om realisering af to vandløbsprojekter:
 • Haller Å
 • Nørreå
 
Det er forvaltningens forventning, at ansøgningerne imødekommes af Miljøstyrelsen, og at projekterne kan realiseres i 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projekterne gennemføres i perioden 2022–25.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Når et vandplanprojekt har opnået tilsagn om tilskud til realisering, kan projektet som udgangspunkt gennemføres med fuld økonomisk kompensation til kommunen. Undtaget er budgetoverskridelser og projekter, der må opgives undervejs. Her kompenseres kommunen ikke for sine udgifter.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/30665

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i en del af Viborg skal omlægges til separatkloak. Det berørte område omfatter det sydlige Gl. Skivevej, Spidstoftevej, Thøger Reenbergs Vej, Henrik Gerners Vej, Mellemvej, Vesterrisvej, Rødevej, Fælledvej, Markedsvej samt en del af det tidligere kaserneområde. Der etableres i forbindelse med separatkloakering en rensedam på den gamle vandværksgrund på Sct. Kjelds Gade, inden regnvand ledes ud i Nørresø, og et underjordisk rørbassin til forsinkelse af regnvand ved Regimentsvej 2.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. oktober 2021 til den 26. november 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.

Beskrivelse

Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Viborg kan omlægges til separatkloak, samt etablering af rensedam på Sct. Kelds Gade og et underjordisk forsinkelsesbassin ved Regimentsvej 2.
 
Tillægget omfatter ejendomme på Ammonitionsvej, Eksercerpladsen, Fælledvej, Gl. Skivevej, H.C. Andersens Vej, Henrik Gerners Vej, Kasernevej, Mellemvej, N.F.S. Grundtvigs Vej, Regimentsvej, Rødevej, Sct. Kjelds Gade, Skottenborg, Spidstoftevej, Søparken, Thøger Reenbergs Vej, Tingvej og Vesterrisvej, 8800 Viborg.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til Nørresø via ny rensedam på Sct. Kjelds Gade 19A og 19B. Der etableres et underjordisk rørbassin til forsinkelse af regnvand ved Regimentsvej 2.
 
Spildevand ledes som hidtil til Viborg Centralrenseanlæg.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Separeringen er nødvendig for at reducere aflastningen af fælleskloakken til Viborg Søerne, hvor der ledes spildevand opblandet med regnvand ud i søerne, når fælleskloakken ikke kan håndtere den samlede mængde af regn- og spildevand.
 • Området afleder spildevand til Viborg Centralrenseanlæg. Separering er nødvendigt for at reducere mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Etablering af rensedammen på Sct. Kelds Gade vil modtage regnvand fra området behandlet i tillæg 24 samt fra en del af det tidligere kaserneområde (rådhuset og omkringliggende bygninger). Sidstnævnte områder er i dag separatkloakeret, men grundet mangel på afløbsmuligheder føres dette regnvand i dag til fælleskloakken og til Viborg Centralrenseanlæg.
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Projektet forventes gennemført fra 2023-2025, dog forventes etapen på det tidligere kaserneområde gennemført i 2030.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019 (Citydammen)
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak og etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. På grund den manglende plads til nedsivning samt af en stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt, efter anlægsarbejdet på hovedkloakken er afsluttet. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder, efter at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/42227

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at nogle eller alle ejendomme på Ammonitionsvej, Eksercerpladsen, Fælledvej, Gl. Skivevej, H.C. Andersens Vej, Henrik Gerners Vej, Kasernevej, Mellemvej, N.F.S. Grundtvigs Vej, Regimentsvej, Rødevej, Sct. Kjelds Gade, Skottenborg, Spidstoftevej, Søparken, Thøger Reenbergs Vej, Tingvej og Vesterrisvej i Viborg
kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • etablering af spilde- og regnvandsledninger
 • etablering af underjordisk rørbassin
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 16/11401

Resume

Høj vandstand i Gudenåen forårsager lejlighedsvise oversvømmelser af vandløbsnære arealer. I Viborg Kommune er det særligt problematisk i dele af Bjerringbro, hvor arealer med bygninger og andre værdifulde anlæg kan blive oversvømmet.
 
Forvaltningen har tidligere fået udarbejdet en rapport over mulige lokale indsatser.
 
Ud over kommunen vil eventuelle indsatser omfatte en række private grundejere og øvrige parter, som jævnfør den vedtagne praksis for økonomisk ansvarsfordeling skal bidrage til projekter.
 
I 2020 blev der vedtaget en køreplan for det videre arbejde og givet en anlægsbevilling til projektering mm.
 
I 2021 har forvaltningen haft opgaven ang. projektering mm. i udbud. De indkomne tilbud er væsentligt over den anlægsbevilling, der er givet til opgaven.
 
Der fremlægges et forslag til at hæve anlægsbevillingen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 5, 7 og 8” forhøjes med 195.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
2. at udgiften på 195.000 kr. i 2022 finansieres af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning – ramme”.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Klimatilpasning, risikoområde 5, 7 og 8” forhøjes med 195.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på 195.000 kr. i 2022 finansieres af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning – ramme”.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har behandlet problemstillingen flere gange, senest i juni 2020 (link til sag nr. 2 i Klima- og Miljøudvalget den 4. juni 2020). Her godkendte udvalget en køreplan for den videre proces og indstillede til byrådet, at der blev givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektering mm. Byrådet tiltrådte indstillingen (link til sag nr. 6 i byrådet den 24. juni 2020).
 
 

Inddragelse og høring

På grund af Corona-restriktioner har forvaltningen ikke holdt et møde med de grundejere, som kan blive berørt af et projekt. I stedet har forvaltningen, som beskrevet i den vedtagne køreplan, anmodet grundejerne om et ikke-bindende tilsagn (forhåndstilkendegivelse). Ingen grundejere har efterfølgende meldt tilbage, at de er imod et projekt.
 

Beskrivelse

Problemstillingen og den vedtagne køreplan er beskrevet nærmere i bilag 1. Oversigtskort over projektområdet i Bjerringbro fremgår af bilag 2. Notat med indsatsforslag og tilknyttet økonomi fremgår af bilag 3.

Udbud af rådgiveropgaven

I 2021 har forvaltningen haft rådgiveropgaven i udbud hos 3 firmaer, som har ekspertkompetencer indenfor klimatilpasning, vandløb mm. Tildelingskriteriet var laveste pris.
 
De 3 indkomne tilbud er væsentligt over den anlægsbevilling på 400.000 kr., som er givet til opgaven. Det laveste tilbud lød på 577.750 kr. Prisforskellen er så stor, at en forhandling med den vindende rådgiver ikke kan løse problemet.

Forvaltningens vurdering

Sammenlignet med tidligere sammenlignelige rådgivningsopgaver finder forvaltningen, at prisniveauet for de indkomne tilbud er højt. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at de laveste indkomne tilbud pt. er i det prisleje, som rådgiveropgaven forventeligt kan løses til.
 
Årsagen til de høje tilbudspriser vurderes primært at skyldes, at stor efterspørgsel på bl.a. rådgiverydelser har fået priserne til at stige markant. Det gælder også de ret få firmaer, som har de nødvendige ekspertkompetencer til opgaveløsningen.
 
Forvaltningen ønsker en tillægsbevilling på 195.000 kr., så beløbet ud over rådgiverkontrakten kan dække udgifter til borgermøder. Den samlede bevilling til opgaven bliver på 595.000 kr. Forudsat indstillingen tiltrædes, vil forvaltningen indgå en kontrakt om løsning af projekteringsopgaven med det firma, som har afgivet det vindende (laveste) tilbud.
 

Alternativer

Vedrørende problemstillingen med høj vandstand i Gudenå har 7 Gudenåkommuner udarbejdet en helhedsplan for Gudenåen, med Silkeborg Kommune som tovholder. Planen forventes politisk godkendt i de berørte kommuner primo 2022.
 
Der er pt. ikke besluttet at arbejde videre med konkrete indsatsmuligheder.
 

Tidsperspektiv

Forudsat indstillingen tiltrædes, kan detailprojektering mm. gennemføres i løbet af 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forudsat, at der er opbakning blandt de berørte private grundejere til at deltage i et projekt, skal kommunen tage stilling til anlægsprojekter, hvor kommunen skal bidrage betydeligt. Detailprojekteringen og efterfølgende partsfordeling vil afklare beløbsstørrelser nærmere. I forundersøgelsen indgår overslagstal for anlægsudgifterne, hvor de i alt er sat til ca. 4 – 7 mio. kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/41641

Resume

I forbindelse med implementering af en lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger er der behov for indkøb af nye affaldsbeholdere til madaffald som supplement til eksisterende undergrundscontainerløsninger. På anlægsbudgettet for 2022 er der afsat 6,5 mio. kr. til formålet.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.500.000 kr. til kontoen ”Etablering af nye undergrundscontainere” med rådighedsbeløb i 2022,
 
2. at udgiften på 6.500.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.500.000 kr. til kontoen ”Etablering af nye undergrundscontainere” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften på 6.500.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021) godkendt Budget 2022. På anlægsbudgettet 2022 for Forsyning er der afsat 6,5 mio. kr. til etablering af undergrundscontainere til madaffald.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I forbindelse med implementering af ny lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger skal ca. 150 placeringer, der i dag er omfattet af en kombineret todelt undergrundscontainerløsning, udvides med en beholderløsning til madaffald.

Projektet omfatter:

Første halvår 2022 (ca. 0,5 mio. kr.)
 • Analysering og kortlægning af eksisterende løsninger
 • Dialog og afklaring af muligheder og løsninger med brugerne
 • Projektering og planlægning af beholderløsning.

Andet halvår 2022 (ca. 6,0 mio. kr.)
 • Indkøb af affaldsløsning til madaffald – undergrundsløsning eller beholderløsning afhængig af den valgte løsning i det konkrete område
 • Informationsplan og -kampagne
 • Fysisk etablering affaldsløsningen inkl. skiltning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektet forventes igangsat primo 2022 og forventes færdigetableret med udgangen af 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i driftsbudgettet for 2022 afsat 829.000 kr. til afledt drift.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der tages forbehold for lokale planforhold.
 

Sagsid.: 21/16519

Resume

Byrådet skal godkende programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan. Herefter skal programmet indsendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen med Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Styrelsen har herefter 14 dage til at komme med bemærkninger til programmet.
 
Programmet skal efterfølgende danne grundlag for den fysiske gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan godkendes
   
 2. at program og finansieringsplan sendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen
 

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 07-12-2021

Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at programmet for Realiseringsplan Hjarbæk med tilhørende finansieringsplan godkendes
   
 2. at program og finansieringsplan sendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 22. juni 2021 (link til sag nr. 18 i byrådet 22. juni 2021), at der skal udarbejdes program for Realiseringsplan Hjarbæk inden for en budgetramme på 2.500.000 kr.
 
På samme møde bevilligede Byrådet hele budgetrammen på 2.500.000 kr. over årene 2021-2024 frigivet, med en kommunal medfinansiering på 1.000.000 kr. samt finansiering af den statslige ramme på 1.500.000 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven og forslag til den Lokale Udviklingsplan er der, i samarbejde med borgerne i Hjarbæk og en lokalforankret følgegruppe, udarbejdet et program for gennemførelse af realiseringsplanen Hjarbæk. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Hjarbæk på et borgermøde den 26. oktober 2021 og anbefales af følgegruppen for Realiseringsplan Hjarbæk.
 
Følgegruppen for realiseringsplanen vil i det videre forløb blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil følgegruppen orientere borgerne i Hjarbæk om dette.
 
 

Beskrivelse

Programmet udpeger en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret for 2.500.000 kr., der er afsat til realiseringsplanen.
 
Realiseringsplanen peger på etablering af projekter, der understøtter byens centrale mødesteder og naturforbindelserne mellem byens midtby og sommerhusområderne. Projekterne skal være af høj arkitektonisk kvalitet og være til gavn og glæde for borgerne og turisterne der bor i og besøger Hjarbæk.
 
Følgegruppen har, i samarbejde med Viborg Kommune, udviklet og konkretiseret fire forskellige projekter til realiseringsplan Hjarbæk. Projekterne tager udgangspunkt i de særlige by- og naturmæssige kvaliteter, der kendetegner Hjarbæk med et fokus på området omkring havnen samt de rekreative forbindelser langs fjorden. De udvalgte nedslag i realiseringsplanen er resultatet af samarbejdet med Følgegruppen for Realiseringsplan Hjarbæk og danner et solidt fundament for det videre arbejde med udviklingen af Hjarbæk.
 
Nedenstående er de udvalgte projekter:
 1. Leg ved Stejlepladsen
Plads til leg og ophold ved bækken, der graves ud og synliggøres.
 1. Fjordstien
En styrket forbindelse mod nord langs stranden - den første etape af Fjordstien, der er en rekreativ forbindelse langs fjorden.
 1. Toiletbygning og formidling
En ny toiletbygning og integreret skiltning, der formidler byen, havnen og naturens potentialer.
 1. Udsigtstrappen
Et maritimt mødested og udsigtspunkt på havnen tæt på fjorden
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Hjarbæk, udover finansieringsplanen, forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret via puljeansøgninger og fondsansøgninger.
 
Idet der indgår statslig medfinansiering for gennemførelse af realiseringsplanen, forudsætter det, at programmet godkendes af Byrådet.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at realiseringsplanen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Realiseringsplanen i Hjarbæk har man valgt at udføre på 3 år for at få en hurtigere afvikling.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse af lodsejere, der i forbindelse med programmet er inddraget og orienteret. Herudover kræver visse af delprojekterne myndighedsgodkendelser, som fx godkendelse fra Kystdirektoratet, byggetilladelser m.m.
Bilag

Sagsid.: 21/37213

Resume

Padel Club Viborg Aps har tidligere fået dispensation til midlertidigt at anvende ejendommen Livøvej 28 i Viborg til padel tennis. Denne anvendelse ønsker de nu at gøre permanent, hvilket forudsætter ændret planlægning. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet.
 
2. at der ikke afholdes borgermøde
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der ikke afholdes borgermøde
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

I 2020 blev der givet en midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 81, til at der kan etableres padel tennis i hal 1 i den eksisterende bygning på Livøvej 28. I 2021 blev der yderligere dispenseret, så der også kan etableres padel tennis i hal 2 i den eksisterende bygning.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Planområdet omfatter ejendommen Livøvej 28, som ligger i et erhvervsområde i den vestlige del af Viborg. Området har et areal på ca. 14.000 m2 og ligger i byzone. Eksisterende bebyggelse har tidligere været anvendt til lager for Vestas A/S. I dag anvendes hal 1 og 2 midlertidigt til padel tennis.
 

Projektforslaget

Padel Club Viborg Aps ønsker at gøre anvendelsen padel tennis permanent samt at hæve bebyggelsesprocenten fra 40% til 50%. Eksisterende vejadgange fra Jegindøvej og Livøvej fastholdes.
 

Eksisterende planforhold

Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 81, der udlægger området til erhvervsformål, såsom lettere industri, værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenør- og oplagsvirksomheder m.v. samt detailhandel i tilknytning hertil. Endvidere må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 40%, og intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over det omgivne terræn.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelse og bebyggelsesprocent. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

Idéfase

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 2 uger. Hvis der kommer høringssvar, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til nedenstående principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden planforslagene udarbejdes. Alternativt vil høringssvar blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.
 
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da området i dag allerede midlertidigt bliver anvendt til liberalt erhverv i form af en padel tennis hal, hvorfor en kommende lokalplan samt kommuneplantillæg ikke vil have en væsentlig indvirkning på områdets karakter eller anvendelse.
 

Principper for planlægningen

Ny planlægning skal sikre, at området udlægges til centerområde med mulighed for liberalt erhverv. Det er forvaltningens vurdering, at haller til padel tennis og lign. indendørs fritidsaktiviteter kan etableres i områder, hvor der er mulighed for liberalt erhverv.
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Anvendelsen fastlægges til centerområde i miljøklasse 1-2, såsom liberale erhverv, engroshandel, mindre produktion og værksted i tilknytning til øvrige funktioner samt mindre tekniske anlæg og lignende.
 • At der ikke må udstykkes grunde mindre end 2500 m2 og at ingen grunde må udstykkes med mindre facadelængde end 35 m.
 • De eksisterende byggelinjer mod Jegindøvej og det grønne område på henholdsvis 8 m og 10 m fastholdes, og der fastsættes en ny byggelinje på 5 m mod Livøvej.
 • Vejadgange skal fortsat ske fra Livøvej og Jegindøvej.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60%.
 • Bebyggelse må etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 10 m.
 • Der skal etableres en sammenhængende lavere beplantning (fx hæk eller buske) omkring parkeringsarealer, der sikrer, at der sker en afskærmning af lys fra bilister på parkeringspladsen.
 • At definitionen for liberale erhverv tilpasses, således at der i forlængelse af fitnesscentre/motionscentre tilføjes og lignende indendørs fritidsaktiviteter.  

Trafik

Ny planlægning vil ændre områdets karakter fra erhvervsområde til et centerområde. Dette vil forventeligt medføre en øget mængde af bløde trafikanter i området samt flere personbiler i området. I dag er området præget af kørsel med lastbiler og andre tunge køretøjer, og der er ingen fortov eller cykelsti i området. Derfor kan der ved ny planlægning opstå en konflikt mellem bløde trafikanter og tunge køretøjer. 

Arkitektur

Lokalplanområdet ligger i et udbygget erhvervsområde, som fremstår med større erhvervsbygninger og haller. Ved planlægningen er det fortsat muligt at bygge større bygninger eller haller på arealet med en bebyggelses procent på 60% og en maksimal bygningshøjde på 10 m. Derfor vil ny planlægning ikke påvirke arkitekturen væsentligt.

Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Idéfase
Primo februar – medio februar 2022
Planforslag til vedtagelse
Ultimo juni 2022
Offentlig høring
Ultimo juni – ultimo august 2022
Endelig vedtagelse
Medio november 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/35968

Resume

Bach Gruppen har ansøgt om at etablere boliger i eksisterende erhvervsområde ved Vestervangsvej i Viborg. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 560 samt forslag til tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Der har været afholdt idéfase. Der er ikke kommet høringssvar i idéfasen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 560 og tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 560 og tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.
 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Bach Gruppen anmoder om at indrette boliger samt bygge 2 bolig-etager yderligere på eksisterende bebyggelse i erhvervsområde (Vestervangsvej 4b, 4c og 4d). Bach Gruppen ønsker at etablere 76 boliger med en gennemsnitlig størrelse på ca. 67 m2 (i alt ca. 5.100 m2 boligareal). Vestervangsvej 4a, og evt. delvist i 4b ønskes fastholdt til erhverv (ca. 1.500 m2 erhvervsareal).
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da lokalplanlægningen forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 20. maj til den 17. juni 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Hovedspørgsmålene var særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser, områdets ønskede karakter og miljø, inddeling og anvendelse af området samt afvikling af bil- og cykeltrafik til og fra området.
 
Viborg Kommune modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.
 
Under idéfasen blev indkaldt til borgermøde, men mødet blev aflyst, da der kun var én tilmelding til mødet. Der har været afholdt et møde med en enkelt borger, der viste bekymring for bl.a. indbliksgener.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 452 inkl. tillæg nr. 1 og 2 – Erhvervs- og centerområde i
Viborgs Nordvestligste bydel, der udlægger området til centerformål og uddannelsesformål.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBNV.C3.02 - Viborg Nordvest Centererhverv i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen mht. anvendelse og etager.
 
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan nr. 560 samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 560. Forvaltningen har endvidere udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 560

Lokalplanforslaget udlægger området til centerområde og giver mulighed for at omdanne en del af eksisterende erhvervsområde til boligformål.
 
Lokalplanen giver således mulighed for, at der i dette område kan indrettes etageboliger, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, undervisning, område til offentlige formål samt kulturelle institutioner. Vejadgang sker fra Vestervangsvej.

Forslag til tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2017-2029

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til erhvervsområde, hvor der kan bygges i max.
3 etager. Det pågældende projekt for boliger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg hertil i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.
 
Planlægningen skal give mulighed for at omdanne samt udvide dele af eksisterende bebyggelser til etageboligbebyggelse eller en blanding af bolig- og erhvervsformål. Tillægget medfører, at der udlægges et nyt rammeområde VIBNV.C1.03_T75. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan planlægges for centerområde med boliger.
 
For rammeområde VIBNV.C1.03_T75 fastsættes maks. etageantal til 4 etager og maks. bygningshøjde fastsættes til 15 m, så der kan bygges ovenpå den eksisterende bebyggelse og dermed muliggøre, at arealer friholdes på terræn, selvom der bygges mere i området. For rammeområdet fastsættes en maks. bebyggelsesprocent på 100.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Trafik
Eksisterende vejadgang fra Vestervangsvej fastholdes. Vejadgangen giver adgang til fælles parkeringsarealer, der udlægges mellem bebyggelserne. I den nordøstlige del af området udlægges der yderligere parkeringsarealer, der skal betjene området. Vejadgang til disse parkeringsarealer skal ske fra en fælles adgangsvej, der betjener erhvervsområdet beliggende nord for lokalplanområdet og boligerne i denne lokalplan. Vejadgangen sikres ved tinglysning af en vejret.
 
Arkitektur
Lokalplanen sikrer, at bebyggelse opføres indenfor byggefelter, der svarer til eksisterende bebyggelsers placeringer. Bebyggelsen til boliger må opføres i op til 4 etager og med en maks. bygningshøjde på 15 m. Erhvervsbebyggelsen mod Indre Ringvej må højst opføres i 3 etager med en maks. bygningshøjde på 12 m. Det er forvaltningens vurdering, at opførelse af yderligere to etagers byggeri vil få en visuel påvirkning af nærområdet. Det vurderes dog, at den øgede bygningshøjde ikke vil give anledning til skyggegener.
 
Langs skel mod de eksisterende boliger mod syd findes der i dag en række træer, som har en højde på ca. 5 m. Lokalplanen stiller krav om, at disse træer skal bevares, da træerne har en afskærmende effekt ift. indbliksgener.

Støj

Der er udarbejdet støjredegørelse for området på Vestervang 4 i Viborg. I dag indeholder
bygningen liberalt erhverv, men bebyggelsen ønskes delvist omforandret til boligformål.
Der er foretaget beregninger af vejtrafikstøjen samt støjen fra nærliggende erhverv.
Resultaterne for vejtrafikstøjen viser en mindre overskridelse af støjgrænserne på to facader af
de nye planlagte boligbebyggelser. Der er givet forslag til håndtering af den mindre overskridelse i form af sidehængte vinduer med lydruder samt udeladelse af vinduer i en gavl.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med
indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget
efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive
offentliggjort i perioden fra ultimo januar 2022 til ultimo marts 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i medio 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 21/13729

Resume

Grundfos har ansøgt om at få det eksisterende plangrundlag for et erhvervsområde ved Birkevænget i Bjerringbro revideret. Dette skal sikre en større overensstemmelse mellem planlægningen og de faktiske forhold i området, samt et bedre administrationsgrundlag fremadrettet.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 570 samt forslag til tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 570 og tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 570 og tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Grundfos har ansøgt om at få det eksisterende plangrundlag for et erhvervsområde ved Birkevænget i Bjerringbro revideret.
 
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Eksisterende planforhold
Området er omfattet af lokalplan nr. E.016-1, der udlægger området til elektronikproduktion og produktudvikling. Lokalplanens bestemmelser er på flere punkter upræcise og giver anledning til tvivl om administrationsgrundlaget for området. Grundfos har derfor ønsket en ny lokalplan udarbejdet for området.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.E2.01 - Bjerringbro Erhverv i Kommuneplan 2017-2029.
 
Kommuneplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-5. På grund af områdets placering centralt i Bjerringbro i umiddelbar nærhed af eksisterende boliger er det dog forvaltningens vurdering, at området reelt kun kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-3, så gældende miljølovgivning kan overholdes.
 
For at skabe overensstemmelse mellem planlægningen og de faktiske forhold i området kræves det, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 570 og et udkast til forslag til tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.
 
Forslag til lokalplan nr. 570
Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3 og giver mulighed for en række erhverv, som kan indpasses i forhold til de omkringliggende boligområder, herunder let industri, kontorformål, projektområder, udstilling af produkter med mere. Vejadgang sker fra Jørgens Allé, Birkevænget og Østergade.
 
Forslag til tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029
Med forslaget ændres rammebestemmelserne for området. Dels ændres den vejledende miljøklasse for området fra 3-5 til 1-3, da dette svarer til de reelt mulige miljøklasser i området i forhold til Miljøbeskyttelseslovens grænseværdier for støj. Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 50 til 65, da områdets eksisterende bebyggelse svarer til en bebyggelsesprocent på 63. Dette giver mulighed for mindre ændringer i den eksisterende bygningsstruktur.
 
Den eksisterende ramme for lokalplanlægning i Kommuneplan 2017-2029 indeholder to særbestemmelser med henholdsvis skærpede krav til bygningers formgivning, materialevalg m.m., samt krav om at parkeringsarealer gives et grønt udtryk og opdeles i mindre afdelinger. Særbestemmelserne er bevaret med tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017-2029 og danner desuden grundlag for lokalplanforslagets bestemmelser om samme forhold.
 
Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 
Arkitektur
Området er udbygget af flere omgange siden 1940’erne, og bygningerne fremstår derfor med forskellige karakteristika alt efter tidspunktet for deres opførelse. Al bebyggelse er dog opført med rød tegl som hovedmateriale, hvilket medvirker til, at områdets bebyggelse opleves som et samlet hele. Herudover består de tilstødende boligområder af en betydelig andel klassiske murermestervillaer i rød tegl.
 
Lokalplanforslaget tager derfor udgangspunkt i at bevare den gennemgående brug af rød tegl som hovedmateriale mod veje. Derudover gives vide rammer for brug af andre sekundære materialer og for bebyggelsens udseende i øvrigt. Bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering tager udgangspunkt i den eksisterende planlægning for området.
 
Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der ikke muliggøres væsentlig øget bebyggelse eller andre forhold, som kan påvirke omgivelserne i nævneværdig grad.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 4 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra ultimo januar 2022 til ultimo februar 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i april og maj 2022 med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og at de derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 21/7097

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 – udviklingsplan for Rødding, som foreslås sendt i offentlig høring. 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde. 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde. 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts 2019 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019).
 
Igangsætning af planlægningen for Rødding blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i februar 2020 (link til sag nr. 9 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020).
 
Udvalget udsatte punktet på sit møde den 15. september 2021 (link til sag nr. 3 i Teknisk Udvalg den 15. september 2021).
 
Forslag til den lokale udviklingsplan er drøftet på møde i Landdistriktsudvalget den 7. december 2021 (link til sag nr. 3 i Landdistriktsudvalget den 7. december 2021) og i Teknisk Udvalg den 8. december 2021 (link til sag nr. 2 i Teknisk Udvalg den 8. december 2021).
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 i byrådet den 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.
 
Der blev i Rødding afholdt en udviklingsworkshop den 24. oktober 2019, hvor alle byens borgere havde mulighed for at deltage. I borgermødet deltog 39 borgere. Der er indsamlet yderligere forslag og idéer, dels fra skole og sfo, og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i august 2020. Frem til i dag har der været flere dialogmøder mellem den lokale udviklingsgruppe og forvaltningen.
 
I den indledende fase har forvaltningen derudover modtaget 2 ansøgninger om ændret planlægning til boligformål i Rødding.

Idéfase

Ændring af anvendelsen til boligformål (fra henholdsvis rekreativt formål og landbrugsformål), forudsætter, at byrådet indkalder idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 3. juni til den 1. juli 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
Idéoplæg er i bilag 1.
 
Der kom 36 høringssvar i idéfasen. Høringssvarene er i bilag 2. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 3. Høringssvarene omhandler:
 • Byvækst ved Solbakken 10 på det rekreative område
 • Byvækst og udvidelse af det udlagte rammeområde RØDD.B4.04 ved Ingstrupvej – mod syd
 • Byvækst ved Meldgaardsvej (mellem boligområdet og nr. 151)
 • Byvækst på areal vist med rød ellipse (perspektivareal) – øst for Søbakken
 • Fordeling af boligtyper i kommende boligområder
 • Grønne offentlige arealer i enhver boligudstykning
 • Trafiksikkerhed på Kirkegade, Korsbakken, Ingstrupvej og Solbakken
 • Forslag til fornyelse og tiltag til nye opholdsmuligheder i Rødding.
 
Forvaltningen foreslår,
at planlægningen for rammeområde RØDD.R1.01 ikke ændres for nuværende, men afventer undersøgelse og konklusion om Rødding Vandværks fremtid,
 
at den sydlige del af matrikel 21a, Rødding by, Rødding, medtages i den kommende kommuneplanlægning for rammeområde RØDD.B4.04,
 
at areal ved Meldgaardsvej mellem boligområdet og nr. 151 ikke medtages i den kommende kommuneplanlægning,
 
at perspektivområde (areal vist med rød ellipse i idéoplæg) medtages som perspektivområde i den kommende kommuneplanlægning.
 
Byrådet besluttede den 29. januar 2020 (link til sag nr. 5 i byrådet den 29. januar 2020), at rammeområde RØDD.B4.01 udvides med ca. 10.000 m2 mod øst og reduceres med nogenlunde tilsvarende areal mod vest (område nord for Korsbakken).
 
Forvaltningen foreslår, at høringssvar omhandlende fornyelse og forbedrende tiltag i Rødding ikke indgår i planlægningen for byudviklingsområder. Der henvises i stedet til realisering gennem driftsbudgettet eller ved finansiering gennem Landdistriktsudvalgets puljer.

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund.
 
Formålet med forslag til tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2017 – 2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Rødding samt udlægge arealer til boligformål. Dermed sker der med forslag til tillæg nr. 82 en justeringer for arealer inden for rammeområde RØDD.B4.01 og RØDD.B4.04.
Forslag til tillæg nr. 82 er i bilag 4. Forslag til udviklingsplan for Rødding er i bilag 5.

Miljøvurdering

Da planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanen har forvaltningen gennemgået alle gældende planer med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer, men en enkelt lokalplan af ældre dato (lokalplan nr. 29) kan med fordel erstattes af en ny, da nogle af bestemmelserne ikke længere er tidssvarende.

Forslag til udviklingsplan for Rødding

Rødding har 993 indbyggere. Størstedelen af byen ligger i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har – som nævnt – taget udgangspunkt i en udviklingsworkshop for alle borgere i Rødding og en spørgeskemaundersøgelse. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Rødding.
 
For at understøtte Røddings udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • at sikre mulighed for byens fremtidige udvikling, ved at udlægge et nyt perspektivområde
 • at fremtidig byudvikling sker med et afbalanceret udbud af boligtyper
 • at kommende boligområder planlægges med udlæg af grønne områder med stisystem, der forbinder byen mod øst og vest
 • at nye boligområder medfører tiltag om trafiksikkerhed
 • modernisering af lokalplan nr. 29.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio februar 2022 til medio april 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk medio 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tiltag om trafiksikkerhed og fornyelse af bykernen i Rødding, som er nævnt i afsnittet ”Inddragelse og høring”, indgår ikke i kommuneplanen. Men nogle af ønskerne vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller gennem ansøgning til Landdistriktsudvalgets puljer.
 
De tiltag, der i den lokale udviklingsplan er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Rødding erstatter den viste byskitse i Kommuneplan 2017 – 2029.
 
Et kommuneplantillæg giver ingen juridiske bindinger for ejerne.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/33047

Resume

Rema Etablering har ansøgt om at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 på hjørnet af Gl. Aalborgvej, Baldersvej og Frejasvej i Viborg. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgning og tilpasset skitseforslag er i bilag 2.
 
Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet. Der skal være særligt fokus på de trafikale forhold, herunder sammenhæng med den planlagte trafiksanering af Baldersvej og H.C. Andersens vej.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

I idefasen til tillæg nr. 68 til kommuneplan 2017-2029 om detailhandel ansøgte Rema Etablering A/S om at etablere en ny dagligvarebutik på Gl. Aalborgvej 72 m.fl. i Viborg. På ejendommen har der indtil 2018 ligget en Dagli’Brugs. Ejendommen ligger ikke i et butiksområde.
 
Byrådet besluttede i november 2020 (link til sag nr. 21 i byrådet den 18. november 2020), at det skal undersøges nærmere, om der kan planlægges for en enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 m2 på Gl. Aalborgvej 72 m.fl., herunder at der udarbejdes en særskilt detailhandelsanalyse.
 

Inddragelse og høring

Villaejerne på Frejasvej, Baldersvej og Friggsvej i nordbyen har - ad flere omgange - kontaktet forvaltningen angående det ansøgte projekt. Forvaltningen har været i dialog med villaejerne angående bekymring for det ansøgte, herunder projektets disponering og arkitektur.
 
Ligeledes er forvaltningen blevet kontaktet af SPAR på Gl. Aalborgvej 23, som er bekymret for, at butikken bliver lukningstruet. SPAR har fået Dagrofa til at udarbejde en vurdering af, at hvis der etableres en ny dagligvarebutik på Gl. Aalborgvej, vil SPARs omsætning komme til at falde mellem ca. 3 - 7 mio. kr.
 

Beskrivelse

Nuværende forhold

Området er i dag bebygget med enfamiliehuse og en butik. Området grænser mod nord op til Baldersvej med etageboliger i 3 etager og enfamiliehuse; mod øst Frejasvej med enfamiliehuse; mod syd enfamiliehuse; og mod vest Indre Ringvej med etageboliger i 3 etager.

Projektforslaget

Rema Etablering anmoder om, at der igangsættes planlægning, så der kan etableres en Rema1000 dagligvarebutik på 1.200 m2 på Gl. Aalborgvej 64-72, Frejasvej 25-27 og Baldersvej 23 i Viborg. Oversigtskort er i bilag 1. Skitseforslag er i bilag 2.
 
Rema Etablering A/S ejer ejendommen Frejasvej 25. Der foreligger fuldmagt fra ejerne af øvrige ejendomme i området til, at Rema Etablering A/S må arbejde med planlægningen.

Konsekvenser for eksisterende detailhandel

Ansøger har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viser, at etablering af en Rema 1000 vil få konsekvenser for de eksisterende dagligvarebutikker i området. I området ligger der i dag 4 dagligvarebutikker, og her forventes omsætningen i 2026 at falde med 10%. I Viborg bymidte reduceres omsætningen med 4%, hvilket også er tilfældet i influensområdet i øvrigt. Analysen vurderer, at SPAR vil skulle afgive omsætning og vil opleve forringede driftsvilkår, men at butikken ikke bliver lukningstruet. Se analysen i bilag 3.

Eksisterende planforhold

Byplanvedtægt

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 1, der fastsætter, at området må anvendes til boliger, med mulighed for at der kan gives tilladelse til indretning af et begrænset antal butikker. Den enkelte grund må bebygges med 3/10 (30%).
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan

Området er omfattet af rammeområde VIBNV.B4.03 i Kommuneplan 2017-2029, som udlægger området til boligområde. Foruden boliger kan der i området indpasses enkeltstående dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning, mindre liberale erhverv og mindre lokale restauranter, hvis disse opfylder en række kriterier.
 
Ifølge kommuneplanen skal detailhandel som udgangspunkt placeres i butiksområder. Ejendommene ligger ikke i et butiksområde. Ifølge retningslinje 2.7 kan der dog uden for butiksområder i Viborg i særlige tilfælde etableres enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning, hvis:
 • der ikke placeres flere enkeltstående butikker ved siden af hinanden eller i tilknytning til butiksområdet
 • der skal være et begrænset og lokalt opland at forsyne
 • der skal være god infrastruktur og tilgængelighed for alle, dvs. placeringen skal ske i tilknytning til det primære vejnet
 • butikken skal tilpasses områdets bymiljø, bygningsstruktur og by- og bygningsmæssige sammenhæng
 • butikken ikke må medføre væsentlige gener i form af støj og trafik
 • størrelsen på butikken skal tilpasses efterspørgslen i lokalområdet, dog maks. 1.200 m2 for dagligvarebutikker og maks. 500 m2 for udvalgsvarebutikker.
 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget vil være i overensstemmelse med kommuneplanen, hvis planlægningen tager udgangspunkt i nedenstående principper.

Principper for planlægningen

Hvis det besluttes, at planlægningen igangsættes, foreslår forvaltningen, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Der fastlægges placering af én vejadgang fra Gl. Aalborgvej (kunder og varelevering) og én vejadgang fra Baldersvej (kunder). Eksisterende overkørsler nedlægges.
 • Området kan anvendes til én dagligvarebutik med et butiksareal på maks. 1.200 m2, mindre liberale erhverv og mindre lokale restauranter (miljøklasse 1-3).
 • Den maksimale bebyggelsesprocent er 40 %.
 • Det maksimale etageantal er 2 etager, og den maksimale samlede bygningshøjde er 8,5 m.
 • Bebyggelsen skal have en aktiv facade mod Gl. Aalborgvej. Derfor skal der etableres vinduer i stueetagen mod Gl. Aalborgvej svarende til mindst 20% af stueetagens facadeareal, og mindst 10% mod parkeringsarealet. Der må højst tildækkes 30 % af det enkelte vindue.
 • Facader skal i proportioner og facadehøjde tilpasses nabobebyggelse.
 • Varegård til dagligvarebutik skal placeres bag bebyggelsen. Der må ikke etableres udendørs oplag.
 • Eksisterende stiforbindelse fra Frejasvej til Gl. Aalborgvej fastholdes.

Trafik

Ansøger har fået udarbejdet et trafiknotat, som viser, at i forbindelse med realisering af projektet skal vejprofilet på Gl. Aalborgvej ændres. Der skal etableres en venstresvingsbane fra lyskrydset. Gl. Aalborgvej udvides 2 m mod øst. Dette indebærer, at cykelsti og fortov skal rykkes på en ca. 60 m lang strækning.  Der skal etableres et helleanlæg på Gl. Aalborgvej af hensyn til venstresving ind i området og som støttepunkter for krydsende fodgængere på tværs af Gl. Aalborgvej.

Støj

Ansøger har fået udarbejdet en støjberegning, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil kunne overholdes under særlige forhold, herunder etablering af en støjskærm mod Frejasvej, og begrænsninger ift. vareindleveringer. Se bilag 4.
 
I planlægningen skal der fastlægges krav om etablering af støjafskærmning, som skal udføres som forudsat i støjberegningen. Dvs. der skal opføres en ca. 60 m lang og 2 meter høj støjskærm mod øst (Frejasvej). Derudover skal der etableres en 4 m høj støjskærm omkring varegården.
 
Der fastlægges krav om, at der i støjvæggen skal indarbejdes en rytme/forskydning, så det fremstår som mindre enheder. Støjvæggen skal begrønnes. Støjvæggen skal etableres i materialer, som harmonerer med øvrig bebyggelse. På østsiden af støjvæggen mod Frejasvej skal der etableres et beplantningsbælte, hvori der skal etableres opholdsmuligheder.

LAR

Da butikken medfører en øget befæstelsesgrad, skal der etableres løsninger, som forsinker og nedsiver tag- og overfladevand. Lokalplanen fastsætter, at der skal etableres regnvandsbede som grønne bånd på parkeringspladsen. Regnvandsbedene er desuden med til at bryde den store parkeringsflade op.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse  Primo 2022
Offentlig høring  Medio 2022
Endelig vedtagelse  Medio/ultimo 2022
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Frivillig udbygningsaftale

Der skal udarbejdes en udbygningsaftale med ansøger om finansiering af ændringen af vejprofilet på Gl. Aalborgvej, som der er forudsat i trafiknotatet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 18/35274

Resume

Mammen Mejerierne A/S ønsker at udvide produktionen på Mammen Byvej i Mammen, og har derfor anmodet om igangsætning af ny planlægning.
 
Byrådet har i perioden den 4. februar til den 4. marts 2021 afholdt en idéfase med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning.
 
Der er modtaget 20 høringssvar i idefasen, hvoraf tre høringssvar er det samme brev med underskrifter fra i alt 57 borgere.
 
Efter indkaldelse af idéer og forslag i en idéfase vurderer forvaltningen, at de indkomne høringssvar skal forelægges til politisk beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene og miljørapporten påbegyndes. Høringssvarene fra idéfasen handler især om bebyggelsens omfang og placering i landsbymiljøet, øget trafik og trafiksikkerhed, påvirkninger fra støj, lys og lugt, ejendomsværdi samt manglende borgermøde i idéfasen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de tager stilling til,
 
1. om planlægningen fortsættes som beskrevet, og
 
2. om bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planlægningen fortsættes som beskrevet med særligt fokus på de trafikale konsekvenser, og
 
2. at bilag nr. 3 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Mammen Mejerierne A/S ønsker at udvide produktionen på Mammen Byvej i Mammen. De ønsker bl.a. at udlægge et areal på yderligere ca. 2 ha til erhvervsformål i tilknytning til eksisterende erhvervsområde. Derudover ønskes mulighed for at øge bebyggelsens areal og højde.
 
Ændringsønskerne er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede d. 20. januar 2021 (link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 20. januar 2021) at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde ved Mammen Byvej i Mammen. Efter ansøgers ønske blev det besluttet, at den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 m.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden d. 4. februar til d. 4. marts 2021 med henblik på, at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Idéoplægget er i bilag nr. 2.
 
Der blev ikke afholdt borgermøde i idéfasen.
 

Høringssvar

Der er i idéfasen kommet 20 høringssvar, hvoraf tre af høringssvarene er en samling af det samme brev med i alt 57 underskrifter fra borgere i Mammen. Høringssvarene er i bilag nr. 3.
 
Høringssvarene omhandler:
A. Trafikafvikling og trafiksikkerhed
B. Bebyggelsens omfang og placering i landsbymiljøet
C. Støjpåvirkning
D. Lyspåvirkning
E. Lugtpåvirkning
F. Ejendomsværdi
G. Borgermøde
 
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder forvaltningens bemærkninger til høringssvarene og forslag til byrådets svar til disse.
 
De fleste er bekymret for udvidelsen, herunder øget tung trafik hele døgnet, trafiksikkerheden i byen, øget støj, lugtgener, lysgener mm. Flere påpeger at eksisterende udvidelse har medført generende rystelser fra den tunge trafik, lysgener fra køretøj, transport hele døgnet, støj og luftforurening.

Bebyggelsens omfang og placering i landsbymiljøet

Der er en række høringssvar vedr. bebyggelsens omfang, højde og indvirkningen på landsbymiljøet.  Det er forvaltningens vurdering, at en maksimal bygningshøjde på 12 m svarer til bygningshøjden på de eksisterende erhvervsbygninger. Det kan dog ikke undgås at nabobebyggelsen påføres skyggegener, og at der sker en ændring af byprofilen.

Trafikafvikling og trafiksikkerhed

Mammen Mejeri har indledningsvist fået udarbejdet et trafiknotat, som redegør for de nuværende og fremtidige trafikale forhold. Det vurderes, at udvidelsen af Mammen Mejeri ikke vil give anledning til udfordringer omkring trafikafvikling i forhold til den eksisterende situation i Mammen.
 
For at optimere trygheden i byen foreslår forvaltningen, at hastigheden igennem byen nedsættes til 40 km/t (påbudt). Det vil kræve skilte samt yderlige hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mammen Byvej. Midt- og Vestjyllands Politi er positiv overfor denne løsning.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at trafikafviklingen og trafiksikkerheden belyses i miljørapporten, der udarbejdes sammen med forslag til lokalplan nr. 517 og forslag til tillæg nr. 34 til kommuneplan 2017-2029.
 
Der har været på tale at etablere en ekstra vejadgang fra Mammen Byvej, men efter idéfasen har Mammen Mejeri frafaldet ønsket om denne vejadgang. Der ændres dermed ikke ved eksisterende vejadgange.

Miljøforhold – støj, lugt og lys

Der er kommet en række bemærkninger til støj-, lugt- og lyspåvirkning. Forvaltningen foreslår, at disse miljøforhold belyses i miljørapporten.
 

Beskrivelse

Planens principper
Ny planlægning skal sikre, at Mammen Mejeri kan udvide. Planlægningen omfatter to områder: et område til erhvervsformål og et område til centerformål (blandet bolig og erhverv).
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen for centerområdet tager udgangspunkt i følgende:
 • Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med mulighed for erhverv i miljøklasse 1-2.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for øvrig anvendelse.
 • Bebyggelsen må etableres i maks. 1½ etager og med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter.
 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen for erhvervsområdet tager udgangspunkt i følgende:
 • Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsområde i miljøklasse 3-4 såsom industri, værksteder, håndværks-, lager-, engros-, oplags-, entreprenør- og transportvirksomheder med tilhørende administration samt overnatningsmulighed.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60.
 • Bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 12 m.
 • Vejadgang skal ske via eksisterende overkørsler fra Mammen Byvej.
 • Oplag skal søges placeret eller afskærmes af beplantning, så det ikke er synligt fra Mammen Byvej.
 • Der skal etableres et 10 m bredt beplantningsbælte som afskærmning mod det åbne land. Beplantningen skal være med til at sikre en markant og tydelig grænse mellem by og land.
 • Der skal etableres beplantning mod nabobebyggelsen og parkeringsarealer for at mindske lysgener fra biler og lastbiler.

Miljøvurdering:

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene er omfattet af bilag 2, pkt. 7, litra c (fremstilling af mejeriprodukter). Planforslagene er ikke omfattet at lovens undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2.
 
Forvaltningen vurderede indledningsvist, at miljøvurderingen skal indeholde undersøgelser i forhold til byarkitektonisk værdi, landskabsarkitektonisk værdi, samt støj og vibrationer. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at miljørapporten også skal belyse emnerne trafikafvikling og -trafiksikkerhed, lys og lugt.
 
De ovennævnte emner har tidligere været i høring hos de berørte myndigheder, Viborg Stift, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er indkommet 1 høringssvar fra Viborg Stift, som anbefaler at undersøge og belyse fremtidige scenarier i form af visuelle fremstillinger, hvor koter, præcise højder af kirketårn og industribebyggelse er indarbejdet for at sikre Mammen Kirkes særlige status som byens kulturhistoriske monument bevares.
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
 • Primo 2022. Planforslag til vedtagelse
 • Medio 2022. Offentlig høring
 • Ultimo 2022. Endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Planlovens kapitel 5a giver mulighed for, at grundejere kan tilbyde at indgå en frivillig udbygningsaftale om fysisk og teknisk infrastruktur, når dette medfører et forbedret plangrundlag for grundejeren. En grundejer kan eksempelvis tilbyde at finansiere et infrastrukturprojekt, som – hvis det etableres – muliggør en højere udnyttelse af en ejendom eller et område. Der må dog ikke være tale om betaling for anlæg, som kommunen har pligt til at stille til rådighed.
 
Mammen Mejeri har været forelagt muligheden for at indgå en frivillig udbygningsaftale om, at virksomheden finansierer de beskrevne trafikdæmpende foranstaltninger, som, forvaltningen vurderer, er hensigtsmæssige som følge af virksomhedens udvidelse. Forvaltningen vurderer, at udgifterne i den forbindelse vil koste ca. 200.000 kr.
 
Virksomheden ønsker ikke at indgå en frivillig udbygningsaftale.
 
Anlæg af disse tiltag vil dermed være en kommunal udgift, hvis det besluttes at fortsætte planlægningen som beskrevet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Grundejeren har skriftligt fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.  
Bilag

Sagsid.: 15/58097

Resume

Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen Syd i Viborg Baneby er anlagt, og opkrævning af vejbidrag kan nu gennemføres.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget indstiller til byrådet:
 
1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Vilhelm Ehlerts Alle på 7.206.000 kr. til kontoen ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej” med rådighedsbeløb på 7.206.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Hærvejen syd på 5.494.000 kr. til kontoen ”Baneby - Hærvejsruten”, og
 
3. at nettoudgiften jf. tabel 1 på 1.497.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet:
 
1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Vilhelm Ehlerts Alle på 7.206.000 kr. til kontoen ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej” med rådighedsbeløb på 7.206.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Hærvejen syd på 5.494.000 kr. til kontoen ”Baneby - Hærvejsruten”, og
 
3. at nettoudgiften jf. tabel 1 på 1.497.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Forvaltningen bemærker, at forvaltningen ved en fejl ikke har oplyst og anvist mulig finansiering på de manglende 1.497.000 kr.
Forvaltningen har udarbejdet finansieringsforslag.
 
På baggrund af forvaltningens bemærkninger sendes sagen tilbage til Teknisk Udvalg til fornyet behandling.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016 (link til sag nr. 26 i Byrådet 18. maj 2016) at opkræve vejbidrag til vejanlæg i Banebyen herunder Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen syd.
 

Inddragelse og høring

Der er gennemført proces med lodsejerne.
 

Beskrivelse

Da Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen syd ved Banebo er færdigetableret for mere end 1 år siden, kan opkrævning af vejbidrag gennemføres.
 
Vilhelm Ehlerts Alle er udført billigere end antaget i de udarbejdede anlægsbudgetter forud for sagen i 2016. Dette medfører, at opkrævningerne til lodsejerne bliver mindre end oplyst i 2016. Desuden har DSB Ejendomme fået medhold i, at de friholdes for vejbidrag, hvorfor deres del på 613.000 af vejbidraget overgår til Viborg Kommune. Der opkræves for Vilhelm Ehlerts Alle samlet 7.206.017 kr.
 
Hærvejen er ligeledes udført billigere end budgetteret. Der opkræves 5.494.404 kr. for Hærvejen.
 
De faktiske indtægter (vejbidrag) og budgetterede rådighedsbeløb for vejbidrag er anført i tabel 1 nedenfor.
 
Tabel 1. Faktiske indtægter (vejbidrag) og budgetterede rådighedsbeløb i 1.000 kr.
Projekt
Vejbidrag (indtægt)
Afsat rådighedsbeløb (indtægt)
Afvigelse
Ny Absalonsvej
-7.206
-9.417
2.211
Hærvejsruten
-5.494
-4.780
-714
I alt
-12.700
-14.197
1.497
 
Tabel 1 viser, at det samlet vejbidrag for de 2 projekter er 1.497.000 kr. mindre end budgetteret.
 
Der søges ikke om rådighedsbeløb i 2021 for Hærvejsruten, idet vejbidraget er opkrævet i 2021.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Opkrævning sker i 2021 jf. budgettet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 21/14107

Resume

For at realisere handlingsplan for byggemodning i 2022 for Taphede, søges der om anlægsbevilling til byggemodning af 31 parcelhusgrunde og 1 grund til institutionsbyggeri, samt etablering af rundkørsel og ny fordelingsvej.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 23.310.000 kr. jf. tabel 1 med rådighed i 2022,
 
4. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger på 6.582.000 kr. jf. tabel 1 med rådighed i 2022,
 
5. at nettoudgiften på 16.728.000 kr. i 2022 finansieres af dels det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning – boliggrunde” (9.895.000 kr.) og dels ved forskudsvis forbrug af kassebeholdningen (6.833.000 kr.),
 
 
6. at ejerne for denne vejret betaler i forhold til det forventede antal boliger, der kan etableres på de enkelte arealer, og
 
7. at Viborg Kommune bindende tilsikrer ejerne i det pågældende lokalplanområde 567, at de kan få vejret til hovedfordelingsvejen.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg besluttede, 
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 23.310.000 kr. jf. tabel 1 med rådighed i 2022,
 
4. at der gives samlede anlægsindtægtsbevillinger på 6.582.000 kr. jf. tabel 1 med rådighed i 2022,
 
5. at nettoudgiften på 16.728.000 kr. i 2022 finansieres af dels det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning – boliggrunde” (9.895.000 kr.) og dels ved forskudsvis forbrug af kassebeholdningen (6.833.000 kr.),
 
6. at ejerne for denne vejret betaler i forhold til det forventede antal boliger, der kan etableres på de enkelte arealer, og
 
7. at Viborg Kommune bindende tilsikrer ejerne i det pågældende lokalplanområde 567, at de kan få vejret til hovedfordelingsvejen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2020 (link til sag nr. 8 i byrådet 24. juni 2020) den endelig vedtagelse af lokalplan 535, herunder også udbygningsaftale for lokalplan 535.
 
Byrådet besluttede desuden på sit møde den 24. juni 2020 (link til sag nr. 16 i byrådet den 24. juni 2020) princip for etablering og fordeling af udgifter til jordkøb og overordnet vejanlæg i Taphede.
 
Byrådet har på sit møde 8. december 2021 (link til sag 16 i byrådet 8. december 2021), besluttet at indgå udbygningsaftale med grundejerne, såfremt lokalplan 567 vedtages endeligt.

Inddragelse og høring

Lokalplanen 567 for Taphede i Viborg er under udarbejdelse og forventes endeligt vedtaget marts 2022.
 

Beskrivelse

I Taphede i Viborg foreslås byggemodnet 31 grunde til åben-lav byggeri i lokalplanens delområde Ia og Ie samt 1 grund til institutionsbyggeri i lokalplanens delområde IV. Viborg Kommune erhverver i forlængelse af lokalplanens godkendelse matrikler til brug for byggemodningen.
 
For at komme ind i boligområderne skal der etableres ny rundkørsel og tunnel på Randersvej samt hovedfordelingsvej til vejbetjening af den enkelte områder.
 
De private grundejere indenfor lokalplan 535 og 567 har i forbindelse med lokalplanarbejdet underskrevet udbygningsaftaler med henblik på anlæggelse af rundkørsel og tunnel under Randersvej.
 
Bebyggelse indenfor lokalplans 535 er opgjort til 17,3% af Taphedes samlede bebyggelse. Lokalplan 567 forventes udbygget af Viborg Kommune og 2 private udstykkere, med en samlet bebyggelse opgjort til 10,1 % af Taphedes samlede bebyggelse.
 
For at realisere lokalplan 567 skal områdets infrastruktur etableres, herunder også rundkørsel på Randersvej. Idet rundkørslen realiseres nu, vil Viborg Kommune skulle afholde resterende andel af udgiften svarende til restbebyggelse i Taphede. Der kan ikke indgås udbygningsaftaler til infrastrukturanlæg, der er etableret.
 
Lokalplan 567 foreskriver, at der etableres fordelingsvej til vejbetjening af de enkelte boligområder. Viborg Kommune står i forskud med vejudgiften efter samme princip som i Arnbjerg. Viborg Kommune vil som ejer af vejarealet opkræve bidrag fra de enkelte udstykkere, når de byggemodner området og skal tilsluttes vejen.
 
De øvrige grundejere bidrager forholdsmæssigt efterhånden, som de udvikler deres ejendomme og får brug for vejret til de nye grunde. I praksis får de brug for vejretten, når grundene udstykkes eller bebygges.  Det bliver stillet som en betingelse for at få vejret, at de betaler en forholdsmæssig andel af udgiften til vejanlægget.
 
Som en del af anlæggelsen af fordelingsvejen overdrages fremtidige vejareal til Viborg Kommune.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenstående fordeling af udgifter:
 
Bevilling I alt (udgift)
Bevilling I alt (indtægt)
Samlede omkostninger pr. grund, ekskl. jordkøb og færdiggørelse m.v.
Forslag til byggemodning
Anlæg boliggrunde, inkl. nedrivning
8.000.000   
 
259.000   
I alt
8.000.000   
 
 
 
Anlæg af rundkørsel
Anlægsudgift
7.560.000   
 
 
Vejbidrag, LP535 (privat)
 
957.000   
 
Vejbidrag, LP567 (privat)
 
277.000   
 
Vejbidrag, LP567 (privat)
 
31.000   
 
Vejbidrag, LP567 (Viborg Kommune)
177.000   
 
6.000   
Viborg Kommunes restandel
6.118.000   
 
 
I alt
7.560.000   
1.265.000   
 
 
 
 
 
Anlæg af Taphede Alle.
Anlægsudgift
7.750.000   
 
 
Vejretsbetaling, Randersvej 78
 
2.698.000   
 
Vejretsbetaling, Spanggårdsvej 12
 
2.618.000   
 
Viborg Kommunes andel
2.433.000   
 
79.000   
I alt
7.750.000   
5.317.000   
 
 
 
Total
23.310.000   
6.582.000   
338.000   
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Arbejder forventes gennemført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes gennemført særskilt sag om køb af jord til boligformål og jord til brug for rundkørsel.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Lokalplan 567 forventes godkendt i marts 2022.
 
Planklagenævnet behandler klage over Lokalplan 535 boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst. planklagenævnet har oplyst at klagen forventes behandlet i løbet af første halvdel af 2022. Såfremt Planklagenævnet giver medhold i klagen, udskydes anlæggelsen af rundkørslen indtil nyt plangrundlag er på plads.
 

Sagsid.: 21/34172

Resume

Til realisering af handlingsplan for byggemodninger i 2022 søges der om anlægsbevillinger til byggemodning i Viborg, Bjerringbro og Skals. De samlede anlægsbevillinger er på 14.530.000 kr., der forventes anvendt i 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.530.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2022 og
 
4. at udgiften på i alt 14.530.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte beløb rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-01-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør i henhold til Viborgs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,
 
3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.530.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2022 og
 
4. at udgiften på i alt 14.530.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte beløb rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg har på sit møde 10. november 2021 (link til sag nr. 12 i Teknisk Udvalg den 10. november 2021) behandlet et forslag til handlingsplan for byggemodninger i 2022-2025.
 

Inddragelse og høring

Lokalplanerne for Enebærkrattet i Bjerringbro, Nørreballe i Skals, Palleshøje og Fristruphøjvej i Viborg har alle været i høring.
 

Beskrivelse

Til realisering af handlingsplanen foreslås følgende områder i Bjerringbro, Skals og Viborg byggemodnet.
 
Handlingsplanen ligger derudover op til byggemodning i Tapdrup, Hammershøj og Arnbjerg i Viborg. Teknisk Udvalg har i handlingsplanen fremrykket byggemodning af boliggrunde i Bjerregrav til 2022. Forvaltningen er i gang med planlægning for boligområderne i Tapdrup, Hammershøj og Bjerregrav. Endvidere er forvaltningen i gang med indledende drøftelser med lodsejer i Arnbjerg omkring erhvervelse af areal til brug for byggemodning.
Byggemodning i Taphede behandles på særskilt dagsordenspunkt.
 
 
 
 
Bjerringbro (bilag 1)
På Enebærkrattet i Bjerringbro foreslås byggemodnet 17 grunde til åbenlav byggeri i lokalplanens delområde Ib og 2 grunde til tætlav bebyggelse i lokalplanens delområde IVb.
 
Skals (bilag 2)
På Nørreballe i Skals foreslås byggemodnet 15 grunde til åbenlav byggeri i lokalplanens delområde 1.
 
Viborg (bilag 3)
På Palleshøje forslås byggemodnet 1 grund til åbenlav byggeri. Boligvejen Palleshøje 35-63 er udstykket i 2018. Palleshøje 41 har ikke tidligere kunne udstykkes, idet ejerskabet har været delt. Der er nu lavet ejerskifte med den private grundejer, hvorfor grunden nu forslås byggemodnet.
 
Fristruphøjvej (Hedeskrænten) forslås byggemodnet 6 grunde til åbenlav byggeri indenfor lokalplan 407, delområde I.
 
Der er i 2021 bevilliget midler til færdiggørelse af boligvejen Stærelunde og Spurvelunden. Licitationen har midlertidig vist, at arbejdet ikke kunne holdes indenfor nærværende bevilling. Der søges derfor om tillægsbevilling til færdiggørelse af boligvejen Spurvelunden med asfalt slidlag, fælles opholdsareal samt beplantning.
 
 
Forberedelse til byggemodninger:
Viborg Kommune lokalplanlægger som planmyndighed hvert år en række områder til brug for private udvikleres boligbebyggelser o.l. I forbindelse med dette afholder den private udvikler udgifter til fx arkæologiske og geotekniske forundersøgelser, trafikberegninger og støjberegninger, som er nødvendige for gennemførelse af lokalplanen.
 
Idet Viborg Kommune ligeledes hvert år udstykker områder til både bolig- og erhvervsbyggeri, er der behov for at afsætte midler til arkæologiske og geotekniske forundersøgelser for de kommunale områder til byggemodning forud for eventuel godkendelse af lokalplanerne.
 
 
 
 
 
Bevilling i alt
Rådighedsbeløb
Samlede omkostninger pr. grund, ekskl. jordkøb og færdiggørelse m.v.
2022
Forslag til byggemodning
Kokholmvej (Palleshøje 41), Viborg
130.000   
130.000   
130.000   
Fristruphøjvej, Viborg
1.950.000   
1.950.000   
244.000   
Enebærkrattet, Bjerringbro
4.900.000   
4.900.000   
289.000   
Nørreballe, Skals
3.700.000   
3.700.000   
247.000   
 
 
 
 
I alt
10.680.000   
10.680.000   
 
 
Færdiggørelse i boligområder
Drift af byggegrunde, græsslåning, skelgensætning o.l.
600.000   
600.000   
 
Forundersøgelser ifm. lokalplaner
900.000   
900.000   
 
Spurvelunden, Viborg
1.150.000   
1.150.000   
 
Solvænget, Frederiks
1.200.000   
1.200.000   
 
I alt
3.850.000   
3.850.000   
 
 
 
Total
14.530.000   
14.530.000   
 
Tabel 1

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Byggemodningerne og færdiggørelserne forventes udført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

På baggrund af nærværende og tidligere fremførte sager kan resterende byggemodninger, i henhold til handlingsplan for byggemodning ikke realiseres indenfor det afsatte budget for jordforsyning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 22/1080

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Mødelisten blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 
Bilag

Sagsid.: 21/11507

Resume

Der lægges op til en godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødeplan for 2022.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at forslag til mødeplan 2022 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Mødeplan 2022 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, dog således at udvalgets møder starter kl. 08.30.
 

Sagsfremstilling

Historik

 
På baggrund af dette er der udarbejdet et forslag til mødeplan 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til politisk mødeplan 2022 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg.
 
I forslaget til mødeplan er der taget hensyn til de udvalg, hvor der er personsammenfald, således at disse udvalg ikke holder møder samtidigt.
 
Mødeplanen, der kan ses i bilag nr. 1, lægger op til, at der ikke afholdes mødes i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder afholdes i mødelokale M5, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.
 
Endelig oversigt over møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive udsendt, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2022. Dette sker forventeligt medio/ultimo januar måned.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/26040

Resume

Sagen lægger op til beslutning om ekspropriation af matr. nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer matr.nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Efter udsendelse af dagsordenen er der modtaget høringssvar/bemærkninger samt bilag hertil fra grundejers advokat. Disse kan ses som nye bilag nr. 4-7 til sagen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at kommunen eksproprierer matr.nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup, jf. sagsfremstillingen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2021 (link til sag nr. 31 i byrådet den 1. september 2021)at Viborg Kommune skal ekspropriere matr. nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale om køb.
 
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har siden byrådets beslutning forsøgt at indgå en frivillig aftale med grundejer. Da dette ikke var muligt, igangsatte forvaltningen ekspropriationsprocessen.
 
Der blev den 30. november 2021 afholdt åstedsforretning, hvor grundejer og øvrige interesserede kunne komme og høre om projektet samt komme med indvendinger. Da grundejers advokat var forhindret i at deltage på åstedsforretningen, blev der derudover afholdt et møde med grundejer og grundejers advokat den 17. december 2021. Herefter har det været muligt indtil den 17. januar 2022 at fremsende bemærkninger til den planlagte ekspropriation, til at fremsætte forslag til ændringer og til at fremsætte de synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.
Grundejer og grundejers advokat erklærede på møde den 17. december 2021, at de er indforstået med projektet og ekspropriationen, og at de udelukkende har bemærkninger til erstatningsfastsættelsen.
Protokol fra åstedsforretningen og det efterfølgende møde den 17. december 2021 fremgår af bilag 1.
 
 

Beskrivelse

Lokalplan nr. 550 udlægger matr. nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup til teknisk område i form af et forsyningsanlæg. Før end Energi Viborg Varme A/S kan realisere lokalplanen har de brug for at erhverve matr. nr. 9ad, Tapdrup By, Tapdrup.
 
Der skal erhverves ca. 27.375 m² fra grundejeren. Et kort over den pågældende matrikel fremgår af ekspropriationsplanen i bilag 2. Arealfortegnelse over den berørte ejendom fremgår af bilag 3.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Erstatningsspørgsmålet indbringes efterfølgende for Taksationskommissionen. Når matriklen er erhvervet, videresælges den til Energi Viborg Varme A/S.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan ekspropriere, når det er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan, og når der er tale om varetagelse af almene samfundsinteresser, jf. planlovens § 47.
Ekspropriationen er nødvendig for at virkeliggøre lokalplan nr. 550. Ekspropriationen varetager ligeledes almene samfundsinteresser, idet der på arealet skal etableres en luft-vand-varmepumpe til almene formål. 
Bilag

Sagsid.: 20/8226

Resume

Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 16. september til den 11. november 2021. Der er kommet 13 høringssvar. Høringssvarene handler især om trafikafvikling, nærhed til Undallslund Plantage og støj. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer,
 
 1. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune ønsker at udlægge et nyt område til erhvervsformål og butikker med særligt pladskrævende varegrupper ved Kirkebækvej og Vestre Ringvej i Viborg. Bach Gruppen A/S har under en idéfase ønsket samme anvendelsesmuligheder på naboejendommen.
 
ldende kommuneplanlægning giver kun mulighed for rekreative formål i form af grønne arealer, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Byrådet besluttede den 1. september 2021 (link til sag nr. 24 i byrådet den 1. september 2021) at fremlægge forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.
Byrådet besluttede samtidig at udbyde en del af Kirkebækvej 128, 8800 Viborg (matr.nr. 485l og del af 486a, Viborg Markjorder) til salg på standardvilkår og betinget af en lokalplans vedtagelse.
 
Byrådet besluttede at sælge et areal på ca. 5,6 ha af Kirkebækvej 128 (link til sag nr. 32 i byrådet den 10. november 2021) - betinget af en lokalplans vedtagelse.
 
Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag nr. 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring
Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 16. september til den 11. november 2021. Der er i høringsperioden kommet 13 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag nr. 3. Der blev ikke afholdt borgermøde.
 
Forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Grundejerforeningen Lupinmarken har indsendt et høringssvar. Flere høringssvar udtrykker, at der bakkes op omkring dette.
 
Flere høringssvar udtrykker en bekymring vedrørende den nuværende og fremtidige trafikafvikling på de omkringliggende veje og et forventeligt øget støjniveau som følge heraf. Forvaltningen er allerede i dialog med grundejere på Lupinmarken omkring mulige løsningsforslag til at nedbringe støjniveauet. Forvaltningen indstiller, at det i den videre lokalplanlægning skal undersøges, hvordan planlægningen vil påvirke trafikafviklingen i det omkringliggende vejnet, herunder om der kan være behov for ombygninger eller trafikale tiltag.
 
Den korte afstand til Undallslund Plantage bruges i flere høringssvar som argument for, at området bør reduceres. Forvaltningen indstiller, at der i en lokalplan indarbejdes en byggelinje mod skovbrynene mod vest og nord, hvormed høringssvarene imødekommes delvist.
 
Miljøstyrelsen foreslår, at vurderingen af planområdet og dets nærområde som yngle- og rastested for Bilag IV- og rødlistede arter uddybes. Forvaltningen har udarbejdet en uddybende redegørelse, som foreslås indarbejdet i det endelige kommuneplantillæg.
 
Forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029
Ønsket om at udlægge et nyt område til erhvervsformål og butikker med særligt pladskrævende varegrupper er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til erhvervsformål samtidig med, at rammeområdet til rekreativt formål indskrænkes. Tillægget medfører desuden en ændring i udpegningen for detailhandel (retningslinje 2). Med tillægget udvides et eksisterende område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, som er ændret i forbindelse med forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2029. Der fastlægges en særbestemmelse om, at det i forbindelse med lokalplanlægning skal sikres, at der stilles krav til klimatilpasningstiltag, og at risiko for oversvømmelse tænkes ind i disponeringen af området.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune for så vidt angår byggemodning, herunder ombygning af krydset Kirkebækvej/Lundborgvej med tilslutning til området, etablering af fordelingsvej, evt. andre ombygninger i det omkringliggende vejnet, flytning af gasledning, museets forundersøgelser mv. Byrådet forventes i løbet af 1. kvartal 2022 at frigive anlægsbevilling til forundersøgelser i forbindelse med byggemodningen og omlægning af ledninger.
 
El-net Midt afholder udgifter i forbindelse med omlægning af 10 kV el-ledning.
Der er indtægt ved salg af grunde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
Forvaltningen forventer, at grundejere skriftligt vil fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene i forbindelse med en fremtidig lokalplans udarbejdelse.
 
Delegation
Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større ændring af kommuneplanen. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Kommuneplanens retsvirkninger
Kommuneplanen forpligter byrådet, og byrådet skal derfor arbejde for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Hvis en udvikling ikke går som forventet, eller byrådet ønsker en anden udvikling, kan byrådet dog til enhver tid beslutte at ændre kommuneplanen.
Bilag

Sagsid.: 18/39921

Resume

Opfølgning på tidligere bevilling til etablering af maskinmesterskole og House og Industry i Viborg Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger et etableringstilskud på 0,5 mio. kr. til etablering af et iværksættermiljø i House of Industry, og
2. at etableringstilskuddet på 0,5 mio. kr. afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune bevilger et etableringstilskud på 0,5 mio. kr. til etablering af et iværksættermiljø i House of Industry, og
 
2. at etableringstilskuddet på 0,5 mio. kr. afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation” i 2022.
 

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune besluttede i 2019 at yde et etableringstilskud på 3 mio. kr. for at sikre placering af en afdeling af Aarhus Maskinmesterskole i Viborg. Parterne, der sammen stod bag etableringen af maskinmesterskolens afdeling i Viborg, var også enige om at etablere et iværksættermiljø ifm. uddannelsen, hvor Viborg Kommunes etableringstilskud andrager 0,5 mio. kr. Pba. en administrativ fejl er der ikke sket en politisk godkendelse af bevillingen.
 

Inddragelse og høring

De nævnte aftaler er udviklet og forhandlet med det daværende Viborgegnens Erhvervsråd, Center for Industri, Aarhus Maskinmesterskole, Mercantec og en række større fonde og private virksomheder.
 

Beskrivelse

Den 15. maj 2019 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget sag nr. 47 ’Projektsag - Bevilling af anlægstilskud til etablering af maskinmesteruddannelse i Viborg Kommune’.
 
De 2 institutioner bag etablering af en maskinmesteruddannelse i Viborg Kommune, Aarhus
Maskinmesterskole og Mercantec, ansøgte Viborg Kommune om etableringstilskud til indkøb af udstyr for i alt ca. 9 mio. kr. Dette beløb skulle bruges til indkøb af særligt avanceret udstyr, der ville kunne løfte det faglige undervisningsniveau på Maskinmesterskolen i Viborg. Såfremt Viborg Kommune ville bidrage med f. eks. 3 mio. kr. ville Aarhus Maskinmesterskole, Mercantec og det daværende Viborgegnens Erhvervsråd sikre indsamling af et samlet beløb på ca. 9 mio. kr. Lokale fonde og større virksomheder havde allerede udvist positiv interesse, såfremt Viborg Kommune også ville bidrage.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 15. maj 2019,
 
1. at Viborg Kommune, under forudsætning af at den samlede finansiering tilvejebringes, er indstillet på at yde et etableringstilskud til indkøb af udstyr til maskinmesteruddannelsen i Viborg Kommune,
 
2. at beløbsstørrelsen på tilskuddet fra Viborg Kommune i givet fald drøftes, og
 
3. at Viborg Kommunes tilskud i givet fald finansieres af Udviklingspuljen i 2021.
 
På ovennævnte baggrund afholdt Viborg Kommune den 17. juni 2019 møde med VIBORGegnens Erhvervsråd, Center for Industri, Mercantec og Aarhus Maskinmesterskole. Her meddelte borgmesteren parterne, at Viborg Kommune ville være indstillet på at yde et etableringstilskud til indkøb af udstyr ifm. oprettelsen af en afdeling af Aarhus Maskinmesterskole i Viborg på ca. 3 mio. kr. På den baggrund bekræftede parterne dels, at de herefter selv kunne fremskaffe de resterende 6 mio. kr., dels at Aarhus Maskinmesterskole på denne baggrund vil igangsætte etablering af en helt ny afdeling i Viborg.
 
På selve mødet foreslog de to skoler og VIBORGegnens Erhvervsråd muligheden for at udbygge det nye skolesamarbejde mellem Mercantec og Aarhus Maskinmesterskole til et ’House of Industry’ med både uddannelse/studerende, erhvervsfremmesystem/rådgivning og professionelt iværksættermiljø – et samlet inkubationsmiljø med viden, rådgivning og erhverv. Dette miljø kunne etableres hvis Viborg Kommune ville bidrage med et etableringstilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter VIBORGegnens Erhvervsråd ville påtage sig det efterfølgende driftsansvar inkl. økonomi. Borgmesteren tilkendegav, at forslaget ville blive medtaget i den efterfølgende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at Viborg Kommune bidrager med etableringstilskud på 0,5 mio. kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandlede den 19. juni Tillægsdagsorden sag nr. 1 ’Projektsag - Bevilling af anlægstilskud til maskinmesteruddannelse i Viborg’, nu med en indstilling fra Kommunaldirektøren om 3 mio. kr. i tilskud til Maskinmesterskolens indkøb af særligt udstyr.
 
Forslaget om også at støtte et iværksættermiljø med 0,5 mio. kr. i et samlet House of Industry blev også drøftet positivt, men skulle afvente nærmere drøftelse med VIBORGegnens Erhvervsråd. Der blev efterfølgende indgået aftale med Center for Industri og VIBORGegnens Erhvervsråd om et engangstilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter de to erhvervsfremmeaktører, der efterfølgende blev fusioneret, fuldt ud ville påtage sig det fremadrettede driftsansvar. Ved en administrativ fejl var der ikke efterfølgende politisk behandling af aftalen, og der er dermed ikke givet bevilling til afholdelse af udgiften.
 
Det indstilles på baggrund heraf, at denne mangel bringes på plads, og at beløbet finansieres af Udviklingspuljen i budget 2022.
 

Alternativer

Intet
 

Tidsperspektiv

Intet
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Beløbet kan finansieres af Udviklingspuljen i 2022
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Sagsid.: 20/6360

Resume

Det private børnehus ”Vores Naturbørnehus”, der har til huse i Sahl Friskoles tidligere lokaler, søger om forlængelse af perioden med rente- og afdragsfrihed på restgælden i bygningerne.
 
Børnehuset søger desuden om tilladelse til at reducere pantet med den del af bygningsmassen, som efter en vandskade nu ønskes nedrevet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere udsat behandlingen af ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfrihed.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til  
 
1. om Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger et års yderligere rente- og afdragsfrihed på lånet. Lånet skal således påbegyndes afvikling 31.12.2022. Samtidig forlænges lånets samlede løbetid til 30 år. Lånet er således tilbagebetalt 31.12.2035.
 
2. om Økonomi- og Erhvervsudvalget imødekommer ønsket om at de nedrevne bygninger må udgå af pantsætningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der bevilges et års yderligere rente- og afdragsfrihed på lånet. Lånet skal således påbegyndes afvikling 31.12.2022. Samtidig forlænges lånets samlede løbetid til 30 år. Lånet er således tilbagebetalt 31.12.2035,
 
2. at ønsket om at de nedrevne bygninger må udgå af pantsætningen imødekommes, og
 
3. at der til Vores Naturbørnehus herefter ikke bevilges yderligere rente- og afdragsfrihed til lånet.
 

Sagsfremstilling

Historik

Lånet blev etableret i 2005. Da Sahl Friskole blev nedlagt i 2015, bevilgede Viborg Kommune henstand med renter og afdrag af restgælden i bygningerne til Viborg Kommune. Henstanden var på det tidspunkt en forudsætning for at kunne fortsætte driften af børnehuset.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i februar 2020 ansøgning fra Vores Naturbørnehus (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020). Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet at udsætte sagen idet der var opstået usikkerhed omkring fremtidigt børnetal og budget.
 

Inddragelse og høring

 
Intet
 

Beskrivelse

 
Sahl Friskole erhvervede bygningerne i 2005 og optog i den forbindelse lån kr. 600.000 hos Bjerringbro Kommune. I marts 2005 blev lyst pant til Bjerringbro Kommune. Lånet var rente- og afdragsfrit frem til 2012, hvor en afvikling over 10 år blev påbegyndt. I 2016 bevilgede Viborg Kommune imidlertidig en ny rente- og afdragsfri periode i 5 år. Vores Naturbørnehave indsendte ultimo 2019 et ønske om at få forlænget afdragsfriheden i yderligere 5 år. Lånets restgæld var og er fortsat kr. 452.238.
 
I vinteren 2021 var en del af bygningsmassen udsat for en omfattende vandskade. De berørte bygninger benyttes ikke i stort omfang, og Vores Naturbørnehus har derfor et ønske om at nedrive disse. Nedrivningen finansieres med dels en forsikringserstatning og dels egne midler. Vores Naturbørnehus ønsker at Viborg Kommune som panthaver giver tilladelse til nedrivning. Det forudsættes at Vores Naturbørnehus selv søger og indhenter den egentlige nedrivningstilladelse samt bortskaffer alt byggeaffald på forsvarlig og lovlig vis.
Forvaltningen vurderer ikke, at de vandskadede bygninger repræsenterer nogen værdi ud over det, som det koster at nedrive dem.
 
Vores Naturbørnehus drives fortsat fra de tilbageværende bygninger på grunden.
 
Forvaltningen har ultimo 2021 haft telefonisk dialog med Vores Naturbørnehus. Vores Naturbørnehus vil fremover opnå en mindre driftsbesparelse på opvarmning, nødvendig vedligeholdelse samt forsikringspræmie som følge af nedrivningen. Denne driftsbesparelse opnås løbende gennem 2022 og årene fremover. Forvaltningen indstiller derfor at Vores Naturbørnehus bevilges et enkelt års rente- og afdragsfrihed på lånet. Forvaltningen indstiller yderligere at løbetiden på lånet forlænges til 31.12.2035 Herved vil lånets samlede løbetid blive 30 år, hvilket svarer til almindelig realkreditbelåning. Med den nævnte løbetidsforlængelse vil ydelsen årligt kunne reduceres med ca. 26.600 - afhængig af renteudviklingen. Vores Naturbørnehus har udtrykt tilfredshed med den foreslåede løsning.  
 
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 22/978

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for ca. 48.000 m² erhvervsarealer på Vennershåbvej i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for arealerne fastsættes til 130 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms,
 
2. at der ud over grundprisen skal betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-01-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for arealerne fastsættes til 130 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms,
 
2. at der ud over grundprisen skal betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning, og
 
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I Viborg er et erhvervsområde på Vennershåbvej, ca. 48.000 m² under lokalplan nr. 324 + tillæg nr. 1 ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindsteprisen for arealerne (jf. skitsen i bilag nr. 1) foreslås fastsat til 130 kr. inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms. Derudover skal der betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning. 
 
Tilsvarende erhvervsarealer i Viborg er fastsat til 130 kr. pr. m². inkl. udstykningsomkostninger og ekskl. moms. Derudover skal der betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 5.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag