You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat 08-01-2014

onsdag den 8. januar 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Niels Dueholm
Bemærkninger

Sagsid.: 13/100686
Sagsfremstilling
Viborg Byråd behandlede på sit møde 11. december 2013 sag om konstituering af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Det blev her besluttet, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget nedsættes i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten for Viborg Byråd samt at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder også opgaver indenfor integrationsområdet, uddannelsesvejledningen for unge, voksenhandicapområdet, psykiatriområdet og udsatteområdet. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 14.
 
Endelig fremgår det af byrådsbeslutningen, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget selv vælger sin formand og næstformand.
 
Valget af udvalgsformand ledes af det byrådsmedlem, der har længst anciennitet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Social- og Arbejdsudvalget vælger formand og næstformand.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2014
Søren Gytz Olesen blev valgt som formand for udvalget.
 
Ove Kent Jørgensen blev valgt som næstformand for udvalget.
 

Sagsid.: 13/101366
Sagsfremstilling
I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (bilag 1). Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:
 
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødevirksomhed
 • Beslutninger og beslutningsprotokol
 • Delegation
 • Habilitet og tavshedspligt
 
Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode, dog tilrettet lovændringer, som træder i kraft 1. januar 2014.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger forretningsorden for udvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til forretningsorden for udvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 13/101395
Sagsfremstilling
Baggrund
Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune er udgangspunktet for det politiske arbejde og heri præciseres og fordeles blandt andet arbejdsopgaverne mellem de stående politiske udvalg. I styrelsesvedtægtens § 14 findes en overordnet oversigt over opgaver, der hører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde.
 
Delegationsregler
En delegation af beslutningskompetencen fra det politiske til de administrative niveau skal sikre en effektiv arbejdsfordeling mellem de to niveauer og dermed blandt andet følgende:
 • Delegation sikrer det politiske udvalg et overordnet overblik over ansvarsområderne
 • Delegation sikrer hurtig og faglig funderet borgerbetjening
 
For at sikre, at administrationen handler i overensstemmelse med udvalgets målsætninger er der behov for en overordnet politisk styring, som foregår via følgende:
 • Vedtagelse af politikker på fagområderne
 • Formulering af kvalitetsstandarder, som fastlægger serviceniveauet på udvalgte områder
 • Politisk prioritering af bestemte indsatsområder fx i forbindelse med budgetdrøftelser
 • Udarbejdelse af strategiplaner for fagområdet
 • Regelmæssige drøftelser af indsatsen på fagområdet i forbindelse med blandt andet temadage, besigtigelsesture mm.
 • Budgetopfølgning
 
Forvaltningen foreslår følgende delegationsmodeller:
 
Delegationsmodel for politikområderne Arbejdsmarked og overførselsindkomster samt Beskæftigelsestilbud
Delegation inden for politikområderne Arbejdsmarked og overførselsindkomster samt Beskæftigelsestilbud vedrører delegation af beslutningskompetence vedrørende ydelser og tilbud inden for beskæftigelsesområdet, integrationsområdet og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt beskæftigelsesrelaterede dele af det sociale område.
 
Kompetencen delegeres til direktøren for Job & Velfærd. Forvaltningen udarbejder ledelsesinformation med relevant information. Administration vedrørende tildeling af tilbud og ydelser inden for Arbejdsmarked- og overførselsindkomster samt Beskæftigelsestilbud varetages af Jobcenter Viborg og Ydelseskontoret under arbejdsmarkedschefen.
 
Delegationsmodel for politikområdet Voksenhandicap
Delegation inden for politikområdet Voksenhandicap vedrører delegation af beslutningskompetence vedrørende ydelser og tilbud inden for psykiatri, voksenhandicap og udsatteområdet.
 
Kompetencen til beslutninger efter serviceloven og pensionsloven delegeres til direktøren for Job & Velfærd. Forvaltningen udarbejder ledelsesinformation med relevant information. Administration vedrørende tildeling af tilbud inden for politikområdet Voksenhandicap varetages af Visitation Social under HPU-chefen.
 
Delegationsmodel for kompetence til at søge værgemål
Det fremgår af værgemållovens § 16, stk. 1, nr. 4, lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, at Byrådet kan fremsætte anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål for voksne. Anmodningen fremsendes til Statsforvaltningen, som træffer endelig beslutning herom.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver indenfor områderne voksenhandicap, psykiatri og udsatte jf. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune, og har derfor som udgangspunkt kompetence til at træffe beslutninger på disse områder.
 
Denne kompetence omfatter også anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på socialområdet, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til socialområdet.
 
Kompetencen til at ansøge om værgemål delegeres fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Direktøren for Job og Velfærd med ret til subdelegation.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de beskrevne delegationsmodeller.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger delegationsmodel for den nuværende politiske periode (2014-2017).
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at delegere kompetencen til direktøren for Job & Velfærd for alle de beskrevne politikområder. Derudover godkendte udvalget, at delegation af værgemål kan ske af direktør for Job & Velfærd eller via subdelegation.

Sagsid.: 13/89898
Sagsfremstilling
Viborg Kommune ansøgte i november 2013 om 1.125.000 kr. til projekt ’Styrket SKP-indsats til isolerede sindslidende’. Viborg Kommune har jf. bilag 1 modtaget tilsagn om, at Social-, Børne- og Integrationsministeriet har bevilget hele det ansøgte beløb til projektet. Projektet gennemføres i perioden december 2013 – december 2015.
 
De ansøgte midler skal jf. ansøgningen og projektets budget, som er vedlagt i bilag 2 og 3, bl.a. dække følgende poster:
- Løn til projektleder og medarbejdere
- Projektmodning
- Materialer i form af IT-udstyr, formidlingsmaterialer
 
Projektet
Viborg Kommunes projekt ’Styrket SKP-indsats til isolerede sindslidende’ er et metodeafprøvnings-projekt. Projektet har som overordnet formål afprøve metoder til nedbringelse af antallet af isolerede sindslidende i egen bolig og antallet af isolerede sindslidende, der udsættes af deres bolig. Gennem en styrket metodisk indsats i den opsøgende støtte, kommunen yder til isolerede sindslidende, og øget fokus på den opsøgende indsats, forventes det at kommunens medarbejdere vil opspore og skabe kontakt til et øget antal isolerede sindslidende i egen bolig, og dernæst skabe motivation hos borgeren til at opsøge og modtage den fornødne støtte fra relevant side.
 
Helt konkret vil der i projektperioden ske en reorganisering af den aktuelle bostøtteindsats, således at en gruppe af medarbejdere dedikeres til den styrkede opsøgende indsats og vil fungere som støtte-kontakt-personer (SKP) i et fast antal timer hver uge. Derved integreres metodeafprøvningen i den aktuelle indsats, og der opnås erfaring med såvel de specifikke metoder og organiseringen af den styrkede opsøgende indsats som en integreret del af bostøtteindsatsen.     
 
Metode
De medarbejdere, som deltager i projektet, vil i januar 2014 deltage i kompetenceudvikling i forhold til den metode, som afprøves i projektet. Kompetenceudviklingen tilbydes af Socialstyrelsen som en integreret del af projektet.
 
Metoden tager udgangspunkt i de metoder og redskaber, der blev udviklet i et tidligere udviklingsprojekt for isolerede sindslidende i eget hjem (Isbryderprojektet 2007-2010).
 
Metoden indeholder følgende kerneelementer:
1. En opsporingsindsats med vægt på det indirekte opsøgende arbejde, det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt udvikling af netværksmodel til aktivering af civilsamfundet. Her udarbejdes blandt andet en geografisk afdækning af udsatte områder og en kommunikationsstrategi.
2. En socialfaglig indsats, som er inspireret af metoderne fra Isbryderprojektet og indeholder elementerne kontakt- og relationsskabelse, brobygning og overdragelse.
 
Organisering
Projektet ledes af afdelingslederen for Bostøtte Viborg, som har det overordnede ansvar for projektet. Projektlederen har det faglige, budgetmæssige og det personlemæssige ansvar. Projektlederen assisteres af en konsulent fra Innovationscenter HPU, som yder assistance i forhold til dokumentation, kommunikation, afrapportering af projektet og lignende administrative opgaver.
Der ud over vil 5 medarbejdere indgå i projektet. Disse 5 medarbejdere vil have til opgave at afprøve den beskrevne metode i det opsøgende arbejde over for projektets målgruppe.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at       Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Viborg Kommune deltager i Projekt ’Styrket SKP-indsats til isolerede sindslidende’
 
at       der foretages de nødvendige budgetomplaceringer i 2013, og at der i budget for 2014 og overslagsåret 2015 ligeledes foretages de nødvendige budgetomplaceringer.
 
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte,
 
at Viborg Kommune deltager i Projekt ’Styrket SKP-indsats til isolerede sindslidende’
 
at der foretages de nødvendige budgetomplaceringer i 2013, og at der i budget for 2014 og overslagsåret 2015 ligeledes foretages de nødvendige budgetomplaceringer.
Bilag

Sagsid.: 13/80933
Sagsfremstilling
Baggrund
Viborg Kommunes Socialudvalg tilkendegav på møde den 26. februar 2013 et ønske om en analyse af kapacitet, behov og forbrug på psykiatriområdet.
 
På møde den 28. maj 2013 blev Socialudvalget forelagt en foreløbig status på psykiatriområdets kapacitet, herunder en redegørelse for tilbudstyper, pladsbehov- og forbrug, køb og salg af pladser, samt udviklingen i disse. Redegørelsen havde til formål er at skabe et overskueligt overblik over aktuel kapacitet og forbrug på psykiatriområdet, som et oplæg til en mere omfattende analyse af kapacitet, forbrug og fremtidige behov på psykiatriområdet.
 
Iværksættelse af den mere omfattende analyse af kapacitet, behov og forbrug på psykiatriområdet sker på baggrund af politisk godkendelse af et kommissorium for kapacitetsanalysen.
 
Forslag til kommissorium findes i bilag 1.
 
Formål
Analysen har til formål at afdække det fremtidige kapacitetsbehov for socialpsykiatriske tilbud til voksne med psykiske problemstillinger. Der vil være tale om en samlet kapacitetsanalyse for hele psykiatriområdet i Viborg Kommune.
Analysen skal resultere i konkrete anbefalinger til fremtidige handlemuligheder i forhold til optimering af ressourceudnyttelsen på tværs af psykiatriområdet i kommunen. 
 
Tids- og procesplan
Projektorganiseringen omkring kapacitetsanalysen består af en styregruppe, fire arbejdsgrupper og en række følgegrupper, som vil blive inddraget undervejs i analysearbejdet. Følgegrupperne er: LokalMED Psykiatri, FagMED HPU, Handicaprådet samt relevante samarbejdsfora inden for Handicap, psykiatri og udsatte (HPU).
 
Kapacitetsanalysen sættes i maj-juni 2014 til politisk behandling:
- Social- og arbejdsmarkedsudvalget 28.05.14
- Økonomiudvalget 11.06.14
- Byrådet 18.06.14
 
Analysens anbefalinger vil efterfølgende blive fulgt op af konkrete beslutningsoplæg til det eller de relevante politiske udvalg.
 
Kommunikation
Kommunikation og løbende dialog prioriteres højt i udarbejdelsen af kapacitetsanalysen. Af den grund er det valgt at skabe bred inddragelse af relevante aktører og interessenter i analysearbejdet og den efterfølgende proces.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at       forslag til kommissorium for ”Kapacitetsanalyse af det fremtidige pladsbehov på psykiatriområdet” (bilag 1) godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2014
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at forslag til kommissorium for ”Kapacitetsanalyse af det fremtidige pladsbehov på psykiatriområdet”
(bilag 1) godkendes.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til kommissorium.
Bilag