You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15:00

Mødested M5
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger I forbindelse med godkendelse af dagsorden overflyttede udvalget sag nr. 16 fra lukket til åben dagsorden

Sagsid.: 14/58511
Sagsfremstilling
 
Baggrund
Byrådet besluttede på møde den 25. september 2013 (sag nr. 21), at igangsætte etableringen af et kontaktsted i St. Sct. Hans Gade 6 i Viborg. Kontaktstedets primære funktioner er dels at fungere som kontaktsted for borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, og dels at fungere som base for psykiatriområdets bostøtteindsats i Viborg by. På baggrund af et overslagsbudget blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 4.370.000 kr. til istandsættelse af lokalerne samt indkøb af inventar.
 
Uforudsete anlægsudgifter i relation til istandsættelse
Lokalerne i St. Sct. Hansgade er af ældre dato. De har tidligere fungeret som administrationsbygning og har senest huset Visitation Social. På grund af bygningernes alder og stand blev det i forbindelse med etablering af kontaktstedet vurderet, at der var behov for en vis istandsættelse af lokalerne, samtidig med at der skulle laves tiltag med henblik på at forbedre forholdene for brugere med handicap.
 
Det har desværre vist sig, at bygningens stand er dårligere end først antaget. Under istandsættelsen er der dukket en række forhold op, som har medført større uforudsete udgifter. Disse uforudsete udgifter betyder, at istandsættelsen samlet set ikke kan holdes inden for den oprindelige anlægsbevilling på 4.370.000 kr.
 
Konkret omhandler de uforudsete udgifter:
 • At det under nedbrydningsarbejdet viste sig, at de bærende vægge generelt ikke var så stabile som forudsat
 • At det har været nødvendigt at udføre ekstra afstivende foranstaltninger i bygningen, idet der i mange af de lette skillevægge var lavet interimistiske løsninger på statiske problemer (f.eks. bærende bjælker, der lå af på ustabile vægge, bærende søjler, der var for korte og derfor var klodset op etc.)
 • At eksisterende afløb fra spildevand (håndvaske og toiletter) var udført ulovligt og koblet på regnvandsledningerne, og at regnvandsbrønde var fulde af rødder fra træer mm.
 • At nogle af de gamle rør var isoleret med asbest, samt at en del af de gamle rør i kælderen stort set var tærede op
 • At udgiften til etablering af el og IT-kabling i bygningen har været væsentlig højere end først antaget.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted Viborg, St. Sct. Hans Gade” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på 300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten i 2014 til puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted Viborg, St. Sct. Hans Gade” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på 300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten i 2014 til puljen til mindre uforudsete anlægsudgifter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsid.: 14/42620
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 13. august 2014 (sag nr. 6) besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et kommissorium til en sektorpolitik for politikområdet Voksenhandicap.
 
Da politikområdet Voksenhandicap pr. 1. januar 2015 omdøbes til Socialområdet, vil den kommende sektorpolitik blive navngivet ”Viborg Kommunes Socialpolitik”.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et kommissorium for Socialpolitikken, som forelægges udvalget til godkendelse på dagens møde. Endelig godkendelse sker i Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Udkastet til kommissoriet for Viborg Kommunens Socialpolitik er vedlagt som bilag 1.
 
Kommissoriet beskriver først og fremmest socialpolitikkens baggrund og formål. Herudover fremføres processens videre organisering, samt hvordan de forskellige interessenter vil blive inddraget. Endelig præsenteres en tidsplan for processen. 
 
Input til kommissoriet fra Handicaprådet
Handicaprådet har på møde d. 18. september 2014 drøftet udkastet til kommissoriet med mulighed for at give kommentarer.
 
På denne baggrund er Handicaprådet kommet med følgende input til kommissoriet:
 
”Handicaprådet er tilfredse med, at der udarbejdes en ny samlet politik for indsatserne på det sociale område, og ser frem til at deltage i arbejdet med at udforme den nye politik.
 
Handicaprådet opfordrer til, at der såvel i processen som i den endelige politik er opmærksomhed omkring at kommunikere i et borgerrettet sprog, der er tilgængeligt for politikkens forskellige målgrupper.
 
Handicaprådet kunne ønske, at det i kommissoriet uddybes, hvilke interessenter, der inddrages i processen, men forventer en bred inddragelse af både borgere, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere, faglige organisationer, foruden naturligvis Handicaprådet. Rådet er tillige meget glade for den tidlige inddragelse af interessenter i processen
 
Der er i Handicaprådet en bekymring for, at det kan give forvirring, at Handicap, Psykiatri og Udsatte ændrer navn til Socialområdet, før der findes en Socialpolitik. Handicaprådet opfordrer til at kommunens hjemmeside gennemarbejdes med henblik på at undgå eventuel forvirring i overgangsperioden”.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkast til kommissorium med henblik på godkendelse.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til kommissorium, idet udvalget har fokus på sammenhængskraft mellem socialpolitikken og de øvrige politikområder.
 
Opstartsmøde 13. januar 2015.
 
 
Bilag

Sagsid.: 13/738
Sagsfremstilling
Baggrund
Socialudvalget besluttede på møde den 23. juni 2009 at imødekomme en ansøgning fra Havredal Praktiske Landbrugsskole (senere omdøbt Det ny Havredal) om etablering af en café for unge med særlige behov. Caféen blev etableret i en lejlighed i Viborg midtby pr. 1. september 2009 for en projektperiode på et år.
 
Socialudvalget blev ved projektperiodens udløb forelagt en evaluering af cafétilbuddet, og besluttede at fortsætte caféen som et permanent tilbud (SU, 31.8.10). Siden da er Socialudvalget én gang årligt blevet forelagt en status for caféen.
 
Driften af caféen baserer sig på en samarbejdsaftale, indgået mellem Viborg Kommune, Det Ny Havredal og Bach-gruppen. Heraf fremgår, at den samlede huslejeudgift til caféens lejlighed i Jernbanegade fordeles ligeligt mellem de tre samarbejdspartnere.
 
Derudover har Viborg Kommune og Det Ny Havredal siden caféens opstart i 2009 stillet personale til rådighed til at støtte op om aktiviteterne i caféen.
 
Det ny Havredal har i april 2014 rettet henvendelse til Viborg Kommune med et ønske om, at de økonomiske præmisser for den gældende samarbejdsaftale ændres, så Viborg Kommune fremadrettet kommer til at finansiere den del af huslejen og de medarbejdertimer, der leveres fra Det Ny Havredal.
 
Af denne grund fremsættes på dagens Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde en række scenarier i relation til caféens fremtid.
 
Målgruppe og fremmøde i cafétilbuddet
Det primære formål med caféen er at hjælpe en gruppe unge med særlige behov inden for handicapområdet, der er i risiko for at ende i social isolation og ensomhed. Caféen bidrager til at de unge, der har svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, får skabt et netværk og derigennem opnår en større grad af livskvalitet. Mange af de unge, der kommer i caféen, er medlem af foreningen UFL Midtjylland (Unge for Ligeværd).
 
Gennem det seneste år har der været personale til stede i caféen hver mandag og onsdag aften fra kl. 16-21. Begge aftener er der fælles madlavning, spisning og mulighed for aktiviteter. Fremmødet i caféen er ca. 10-15 unge mandag aften, hvor Viborg Kommunes personale er til stede, og ca. 20-25 unge onsdag aften, hvor der er personale fra Det Ny Havredal til stede.
 
De resterende hverdagsaftener kan lejligheden frit benyttes af brugerne, som har fået udleveret en nøgle. Det er dog oplevelsen, at lejligheden anvendes i meget begrænset omfang, når der ikke er personale til stede.
 
Torsdag aften har caféen tidligere været bemandet af 1-2 frivillige, men da der har været begrænset tilslutning til cafétilbuddet disse aftener, har de frivillige valgt at stoppe i caféen. Der er således ikke længere frivillige tilknyttet.
  
Drift og økonomi
Driften af caféen baserer sig på en samarbejdsaftale, indgået mellem Viborg Kommune, Det Ny Havredal og Bach-gruppen ved projektets opstart i 2009. Heraf fremgår, at den samlede huslejeudgift på 9.000 kr. om måneden fordeles ligeligt mellem de tre samarbejdspartnere. Således er der for hver af partnerne en huslejeudgift på ca. 36.000 kr. årligt.
 
Der er i Viborg Kommune afsat i alt 100.000 kr. årligt til Viborg Kommunes andel af driften. Dette beløb dækker Viborg Kommunes andel af huslejen samt udgiften til de medarbejdertimer, der leveres af Viborg Kommunes bostøttemedarbejdere, der er tilknyttet caféen. Denne finansiering er fundet inden for den eksisterende ramme til bostøtteområdet inden for handicapområdet.
 
Det Ny Havredal anslår, at deres driftsudgift til at indgå i samarbejdet om caféen udgør ca. 86.000 kr. årligt. Dette beløb dækker Det Ny Havredals udgift til huslejen samt de medarbejdertimer, der leveres fra skolen.
 
Det er fra Det Ny Havredal en forudsætning for fortsættelse af samarbejdet om caféen, at den eksisterende samarbejdsaftale ændres, så Viborg Kommune fremadrettet finansierer Det Ny Havredals driftsudgift på ca. 86.000 kr årligt.
 
Scenarier og økonomiske konsekvenser  
Det er ikke muligt inden for den økonomiske ramme på 100.000 kr., der er afsat i Viborg Kommunes budget til driften af caféen, at finansiere den del af huslejen og de medarbejdertimer, der leveres fra Det Ny Havredal.
 
Af denne grund er der behov for en politisk drøftelse af, i hvilken form caféen for unge med særlige behov kan drives videre inden for den økonomiske ramme, der er afsat.
 
Samtidig er det forvaltningens ønske, at caféen fremadrettet i højere grad skal være baseret på brugerstyrede aktiviteter og et tættere samarbejde med frivillige, end det er tilfældet i dag. Det er tanken, at medarbejderressourcerne primært skal bruges til at organisere og støtte op om de frivillige medarbejderes indsats og ikke som nu, til at lave mad til de unge.
 
Forvaltningen har på denne baggrund opstillet 3 scenarier for et fremtidigt tilbud til de unge, der i dag anvender caféen i Jernbanegade (scenarie 1-3).
 
Disse 3 scenarier har været sendt til kommentering ved Det Ny Havredal, som har tilsendt Forvaltningen et forslag til et alternativt scenarie (scenarie 4).
 
Scenarierne er beskrevet nedenfor:
 
1. Fortsættelse af samarbejdet med Det Ny Havredal
Samarbejdet med Det Ny Havredal opretholdes og caféen fortsætter som nu. Samtidig etableres et tættere samarbejde med frivillige foreninger om aktiviteterne i caféen.
 
Hvis dette scenarie skal kunne realiseres, er det et krav fra Det Ny Havredal, at Viborg Kommune overtager Det Ny Havredals andel af finansieringen, svarende til ca. 86.000 kr. årligt til dækning af huslejeudgift og medarbejdertimer.
 
Udgifterne til at fortsætte caféen på disse vilkår vil udgøre en driftsudvidelse på 86.000 kr. inden for handicapområdet. Med de økonomiske udfordringer, der er inden for politikområdet Voksenhandicap, er det ikke muligt uden videre at anvise dette beløb inden for den eksisterende ramme.
 
Samtidig vurderes det, at lejeudgiften til lejligheden i Jernbanegade udgør en uforholdsmæssig høj andel af den samlede driftsudgift til cafétilbuddet, set i forhold til, at lejligheden kun anvendes 2 aftener om ugen. Da lejligheden står tom den resterende tid, vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at fortsætte caféen i disse rammer.
 
2. Samarbejdet med Det Ny Havredal ophører og rammerne for cafétilbuddet ændres
Da huslejen udgør en stor andel af caféens samlede driftsbudget, vil det ikke være muligt at fortsætte caféen i den nuværende lejlighed i Jernbanegade, såfremt samarbejdet med Det Ny Havredal ophører. Dermed vil det være en nødvendighed at opsige lejligheden i Jernbanegade og skabe et cafétilbud i andre rammer. 
 
Det foreslås at de unge, der anvender caféen, én gang ugentligt tilbydes mulighed for samvær, fællesspisning og aktiviteter. Det er muligt at finde egnede lokaler til caféen inden for Viborg Kommunes egne tilbud, hvor der i forvejen står en del lokaler tomme i aftentimerne (eksempelvis støttecentret i Skottenborg).  
 
Dermed vil de unge ikke have deres egen lejlighed i Jernbanegade til rådighed, men kan have en fast ugentlig aften, hvor de kan mødes og hvor der vil være medarbejdere til stede til at understøtte aktiviteter og samvær. Samtidig skal aktiviteterne i højere grad, end det er tilfældet i dag, tilrettelægges af de unge selv, og der vil blive arbejdet på at tilknytte faste frivillige.
 
Tidligere har de unge haft Kløvercafeen én fast aften om ugen til at mødes om fælles madlavning, spisning og hyggelig samvær, hvilket har fungeret fint.  Erfaringen er, at det for de fleste af de unge er tilbuddet om varm aftensmad, der er den primære årsag til at de kommer i caféen.
 
Såfremt café-tilbuddet til unge med særlige behov fremadrettet omskabes til et tilbud om en ugentlig aften med samvær og aktiviteter i allerede eksisterende fysiske rammer inden for Viborg Kommune, vil tilbuddet kunne leveres inden for den afsatte økonomiske ramme.
 
3. Samarbejdet med Det Ny Havredal ophører og tilbuddet i Kløvercaféen anvendes
De unge, der kommer i caféen for unge med særlige behov i Jernbanegade, har på lige fod med alle andre unge og voksne med udviklingshæmning mulighed for at benytte sig af de forskellige tilbud og aktiviteter, der findes i Kløvercaféen.
 
Kløvercaféen er en afdeling under Trepas, og ligger centralt i Viborg midtby. Caféen er et samlingspunkt for udviklingshæmmede i Viborg og omegn. Samtidig er Kløvercaféen både et fritidstilbud og et værested, hvor der er mulighed for at komme og være en del af et inkluderende fællesskab tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i eftermiddags- og aftentimerne, samt hver anden søndag.
 
Kløvercaféen har 225 medlemmer, og der kommer hver dag gennemsnitlig 30 af caféens medlemmer for at spise aftensmad og deltage i aktiviteterne.
 
Forvaltningen vurderer, at de unge, der i dag gør brug af cafétilbuddet i Jernbanegade, vil kunne profitere af at blive en del af det fællesskab og de aktiviteter, der er tilgængelige i Kløvercaféen. Det er forventningen, at Kløvercaféen i lighed med den nuværende café i Jernbanegade vil kunne bidrage til, at de unge får skabt et netværk og derigennem opnår en større grad af livskvalitet.
 
Såfremt café-tilbuddet til unge med særlige behov fremadrettet tilbydes i regi af Kløvercaféen, vil tilbuddet kunne leveres inden for den afsatte økonomiske ramme, idet beløbet vil blive tilført til ekstra aktiviteter i Kløvercaféen.
 
4. Scenarie tilsendt fra Det Ny Havredal
Det Ny Havredal har haft ovenstående 3 scenarier til kommentering, og har i den forbindelse fremsendt et 4. scenarie (vedlagt som bilag 1).
 
Dette scenarie indebærer, at Det ny Havredal i samarbejde med Røde Kors bygger et frivillighedskorps op omkring cafétilbuddet i Jernbanegade. Den lønnede medarbejder fra Det Ny Havredel, der vil blive tilknyttet stedet, vil primært have en organiserende og kordinerende rolle i forhold til de frivillige og UFL Midtjylland.
 
Det er ikke afgørende for Det Ny Havredal, at de fysiske rammer fastholdes i de nuværende rammer i Jernbanegade. Men det vil være af afgørende betydning, at de unge, der i dag er tilknyttet caféen, ikke tænkes sammen med udviklingshæmmede, da hovedparten af brugerne ikke ser sig som en del af denne målgruppe.
 
Scenariet vil medføre en samlet udgift for Viborg Kommune på 122.000 kr., idet Viborg Kommune fremadrettet skal finansiere to-tredjedele af huslejen til lejligheden i Jernbanegade (Bach-gruppen finansierer som hidtil den resterende tredjedel) samt lønudgift på 50.000 kr. til Det Ny Havredal.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at de beskrevne scenarier drøftes med henblik på beslutning om fremtidigt tilbud til de unge, der i dag anvender caféen i Jernbanegade
 
at der arbejdes på at skabe flere brugerstyrede aktiviteter og et tættere samarbejde med frivillige i det fremtidige tilbud. 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der arbejdes videre med et fremtidigt tilbud med udgangspunkt i forslaget fra Havredal og,
 
at der udarbejdes forslag der kan nedbringe den aktuelle huslejeudgift.
Bilag

Sagsid.: 14/51689
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møde den 3. september 2014 et udkast til en kvalitetsstandard for Viborg Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug. Udkastet til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag 1.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende udkastet til høring i Handicaprådet, idet repræsentanter for stofmisbrugere og eventuelle pårørende ønskes inddraget inden politisk godkendelse af kvalitetsstandarden. Handicaprådets høringssvar præsenteres på dagens udvalgsmøde.
 
Baggrund for kvalitetsstandard
I maj 2014 udsendte Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold en ”Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug
efter § 101 i lov om social service” (Lovtidende, 2.4.14).
 
Ifølge bekendtgørelsen, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år.
 
Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. 
 
Desuden beskriver kvalitetsstandarden det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger bag beslutningen.
  
Kvalitetsstandarden vil blive gjort alment tilgængelig for borgerne i kommunen via offentliggørelse på Viborg Kommunes hjemmeside.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til ”Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug” (bilag 1) godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Der er efter udsendelse af dagsordenen modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret, som er særskilt udsendt til udvalgets medlemmer, indgår som bilag 2 i sagen.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at udkast til ”Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug” (bilag 1) godkendes.
 
Der udarbejdes en let tilgængelig udgave som tilsendes udvalgsmedlemmerne.
Bilag

Sagsid.: 13/38349
Sagsfremstilling
Baggrund
I foråret 2013 godkendte det daværende Socialudvalg en kapacitetsanalyse, som beskriver de fremtidige behov og udviklingstendenser inden for handicapområdet (Socialudvalget, 28.5.13).
 
I kapacitetsanalysen anbefales det, at der etableres et bofællesskab for unge med handicap, som er særligt socialt udsatte og let henfalder til blandt andet misbrug.
 
Der er sidenhen arbejdet med at konkretisere rammerne for et tilbud til unge med handicap, der har eller er i risiko for at få misbrugsproblematikker. Denne gruppe af unge har været stigende i de senere år, og der ses behov for at skabe et tilbud med en specialiseret tværfaglig indsats, der kan støtte og hjælpe de unge i en afgrænset periode med henblik på en mere selvstændig tilværelse.
 
Tilbuddet til unge med særlige sociale behov foreslås etableret som en afdeling af ungdomskollegiet Tårnly i Hald Ege, hvor flere af de unge i målgruppen bor i dag.
 
Tårnly er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, hvor unge i aldersgruppen 18 - ca. 25 år kan bo i en periode op til 3 år med henblik på botræning og videre udflytning til egen lejlighed. Tilbuddet anvendes også i begrænset omfang til borgere under 18 år, idet Børn & Unge køber pladser på Tårnly, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt for den enkelte unge.
 
Forslag om opdeling af Tårnly i to afdelinger
Det foreslås, at Tårnly fremadrettet opdeles i to afdelinger i hver sin bygning og med hver sin målgruppe, så den enkelte beboer i højere grad gives et tilbud målrettet de konkrete behov.
 
For at sikre optimal ressourceudnyttelse og fleksibilitet i driften af Tårnly, vil medarbejdere og døgndækning være samlet på tværs af de to afdelinger.
 
Forslaget om at opdele Tårnly i to afdelinger undersøttes af en tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt, der den 18. august 2014 har været på tilsynsbesøg på Tårnly. Af tilsynsrapporten fremgår det, at det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter med den nuværende anvendelse af Tårnlys bygninger i mindre grad imødekommer borgernes særlige behov. Desuden vurderer tilsynet, at der er behov for at specialisere det faglige tilbud på Tårnly til unge med misbrugsproblematikker.
En afdeling med et tværfagligt sigte
Kompetencerne i det medarbejderteam, der skal yde den socialpædagogiske støtte i den nye afdeling på Tårnly, skal afspejle den ønskede tværfaglige indsats. Der findes allerede i dag medarbejdere, der har stor erfaring med målgruppen i kommunens botilbud og bostøtte, som vil kunne tilknyttes den nye afdeling. Derudover er der etableret et tæt samarbejde med konsulenter fra misbrugsområdet.
 
Gruppen af unge med misbrugsproblematikker er vanskelig at håndtere i kommunens eksisterende bofællesskaber, da de unge ofte skaber unødig uro og konflikter, og da de ikke har forståelse for at indgå i et respektfuldt og ligeværdigt fællesskab med bofællesskabernes øvrige beboere.
 
Da de unge er særligt udsatte i forhold til at blive en del af misbrugsmiljøet, er der behov for en faglig indsats med bred viden inden for udsatteproblematikker, hvor der samtidig kan tages højde for borgernes handicap og udviklingsniveau.
 
Tanken er, der via et tværfagligt team vil kunne skabes et tilbud, hvor viden om og håndtering af misbrug kan kobles med pædagogfaglige metoder for denne gruppe af unge. Formålet er at forebygge misbrug og motivere de unge, der allerede er i misbrug til at trappe ud af deres misbrug.
 
Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af koblingen mellem målgruppe, aktiviteter, delmål og slutmål i form af en samlet programteori for den nye afdeling af Tårnly.
 
Bygningsmæssig opdeling af Tårnlys afdelinger
Job & Velfærd råder over 3 bygninger, der ligger i nærhed af hinanden i Hald Ege.
Det er disse bygninger, der foreslås anvendt i forbindelse med opdelingen af Tårnly i to afdelinger.
 
I Tårnlys hovedbygning er der 6 værelser samt et fælles opholdsrum og køkken. Det foreslås, at hovedbygningen fremadrettet anvendes til en afdeling for Tårnlys nuværende målgruppe, som består af unge mellem 18 og ca. 25 år med varig nedsat psykisk funktionsevne og med særlig behov for struktur og forudsigelighed. 
 
Den nye afdeling for unge som er særligt socialt udsatte foreslås etableret i den tidligere aflastningsbygning, som ligger i umiddelbar nærhed af Tårnly. Bygningen har stået tom siden aflastningsområdet blev omlagt i efteråret 2013 og egner sig indretningsmæssigt godt til målgruppen af socialt udsatte unge. Bygningen rummer 5 værelser samt 2 fælles badeværelser. Derudover er der et stort køkkenalrum og stue.
 
Ved en opdeling af Tårnly i to afdelinger, vil den sidste bygning ved Tårnly – kaldet Kværnen – fortsat blive anvendt som ungdomsklub. De 4 nuværende værelser i Kværnen vil i udgangspunktet ikke blive anvendt, men vil på sigt kunne ombygges til træningslejligheder med eget køkken og bad. Dette vil kræve en omfattende renovering af bygningen.
  
Økonomiske konsekvenser og fremtidige perspektiver
Den foreslåede opdeling af Tårnly i to afdelinger har ikke driftsøkonomiske konsekvenser, idet pladsnormeringen på de nuværende 8 pladser på Tårnly opretholdes.
 
Der forventes at skulle anvendes et mindre beløb til etableringsomkostninger ved at tage den tidligere aflastningsbygning i anvendelse (maling mv). Beløbet afholdes inden for Tårnlys nuværende budgetramme.
 
Da Tårnly er indrettet med 15 værelser fordelt på 3 bygninger, er der bygningsmæssigt kapacitet til at udvide bofællesskabet på sigt. Allerede i dag køber Børn & Unge i mindre omfang pladser til unge under 18 år, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at tilbyde den unge et tilbud i Viborg Kommune. Det betyder, at Tårnlys bygninger allerede i dag anvendes til mere end 8 borgere i perioder.
 
I et samarbejde med Børn & Unge arbejdes der aktuelt på at afdække grundlaget for at udvide kapaciteten på Tårnly til målgruppen af unge under 18 år. Dette projekt vil blive fremlagt til politisk beslutning, såfremt der vurderes at være et fagligt og økonomisk rationale for at udvide kapaciteten til unge under 18 år på Tårnly.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at der etableres en ny afdeling på ungdomskollegiet Tårnly efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) til gruppen af unge med handicap, som er særligt socialt udsatte og har brug for en tværfaglig og ekstraordinær støtte i en periode,
 
at afdelingen etableres i bygningen Videbechs Alle 5 i Hald Ege (den tidligere aflastningsbygning),
 
at afdelingen etableres med opstart pr. 1. november 2014.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der etableres en ny afdeling på ungdomskollegiet Tårnly efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) til gruppen af unge med handicap, som er særligt socialt udsatte og har brug for en tværfaglig og ekstraordinær støtte i en periode,
 
at afdelingen etableres i bygningen Videbechs Alle 5 i Hald Ege (den tidligere aflastningsbygning),
 
at afdelingen etableres med opstart pr. 1. november 2014.
Bilag

Sagsid.: 12/49166
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til sundhedsaftale 2015-2018, som sendes til høring i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på dagens møde.
 
Høringsudkastet til sundhedsaftalen er udarbejdet i et fællesskab mellem region, kommuner og almen praksis.
 
Sundhedsaftalen 2015-2018 bygger videre på det tværsektorielle sundhedsvæsen, der er opbygget gennem første og anden generations sundhedsaftaler. Ambitionen med denne version er at løfte samarbejdet til et endnu højere niveau, hvor omdrejningspunktet er at skabe mere integrerede sundhedsydelser til gavn for borgerne, hvorfor der er lavet en samlet sundhedsaftale der også gælder for psykiatri. Visionerne er:
 
- Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere lighed i sundhed
 
Indhold i høringsmateriale
Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen (bilag nr. 1):
Fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen.
Den politiske aftale er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland i dialog med kommunale og regionale udvalg samt patientinddragelsesudvalget.
 
Sundhedsaftalen (bilag nr. 2):
Er den operationelle del af aftalekomplekset, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Denne del er målrettet ledelsesniveauet.
Sundhedsaftalen er udarbejdet af en række temagrupper med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Brugere af sundhedsvæsenet har været inddraget i dele af processen.
 
Den videre proces
Sundhedskoordinationsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden behandle forslag til endeligt sundhedsaftalekompleks 1. december 2014. Sundhedsaftalen vil herefter blive sendt til endelig behandling i region og kommuner i december 2014/januar 2015.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkast til sundhedsaftale 2015-2018, herunder eventuelle kommentarer til Viborg Kommunes høringssvar,   
 
at udkast til sundhedsaftale 2015-2018 sendes til høring i Handicaprådet den 23. oktober 2014.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udkast til sundhedsaftale 2015-2018.    
 
at udkast til sundhedsaftale 2015-2018 sendes til høring i Handicaprådet den 23. oktober 2014.
Bilag

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Efter fagudvalgenes behandling af forslag til kommissorium for en tværgående sundhedspolitik i maj 2014 har Byrådet på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11) godkendt kommissoriet.
 
Den tværgående politiske gruppe med repræsentanter fra fagudvalgene mødtes efterfølgende den 25. juni 2014 og drøftede indledende vision og temaer for den tværgående sundhedspolitik. Projektgruppen har med afsæt heri arbejdet videre med oplæg for sundhedspolitikken.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede - som koordinerende udvalg - på mødet den 2. september 2014 (sag nr. 4) oplæg om vision, temaer og målsætninger for den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune og fremsender hermed forslag til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.  
  
Som beskrevet i vedlagte forslag til sundhedspolitik (bilag 1) lægges op til følgende vision for sundhedspolitikken;
 
                   Viborg – den sunde kommune
-      et fælles ansvar
-      et personligt valg
 
Endvidere foreslås sundhedspolitikken struktureret over følgende 4 temaer:
 • Sunde børn
 • Sunde livsforløb
 • Sunde fællesskaber
 • Tidlig og effektfuld indsats
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. september endvidere proces for de møder, hvor vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes med borgere og interessenter. Konceptet for borger- og interessentmøder er nærmere beskrevet i bilag 2, der vedlægges til orientering.
 
Mødeplanen for borger- og interessentmøderne er:
 
Tirsdag den 4. november 2014
kl. 19.00
Plejecenter Åbrinken, Karup
Torsdag den 6. november 2014
kl. 19.00
Viften, Bjerringbro
Tirsdag den 11. november 2014
kl. 19.00
Kultur- og Idrætscentret, Stoholm
Torsdag den 13. november 2014
kl. 19.00
Plejecenter Toftegården, Møldrup
Tirsdag den 18. november 2014
kl. 18.30
Sundhedscenter Viborg, hvor Søren Dahl, kendt fra bl.a. Cafe Hack, vil indlede med foredraget; ”Det gode liv”
 
 
Forløbet med borger- og interessentmøder indebærer en mindre justering af tidsplanen for arbejdet med sundhedspolitikken, der dog fortsat vil være til endelig godkendelse i Byrådet før sommerferien 2015.
 
Mødet i den tværgående politiske gruppe oprindeligt planlagt til den 29. oktober 2014 er flyttet til mandag den 8. december 2014, hvor det placeres i tilknytning til de politiske gruppemøder. I forlængelse af rokeringerne i Byråd og udvalg bør fagudvalgene genvurdere deres repræsentation i det tværgående udvalg, som hidtil har været: 
 
Klima- og Miljøudvalget
Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby
Teknisk Udvalg
Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby
Kultur- og Fritidsudvalget
Samina Shah / Gudrun Bjerregaard
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Åse Kubel Høeg / Søren Gytz Olesen
Børne- og Ungdomsudvalget
Eva Pinnerup 
Ældre- og Sundhedsudvalget
Alle
   
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller;
 
at forslag til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes og godkendes med henblik på fremlæggelse på borger- og interessentmøderne i november.
 
at udvalget drøfter, om der er ændringer i forhold til deltagelsen i den tværgående politiske gruppe.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udkast til sundhedspolitik 2015-2018,   
 
at udkast til sundhedspolitik 2015-2018 sendes til høring i Handicaprådet den 23. oktober 2014.
Bilag

Sagsid.: 14/28634
Sagsfremstilling
Alle jobcentre i hele landet skal én gang årligt udarbejde en beskæftigelsesplan.
 
Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, strategi og mål for den beskæftigelsesrettede indsats samt budget for beskæftigelsesindsatsen.
 
Beskæftigelsesministerens indsatsområder og målsætninger for 2015
For 2015 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder og målsætninger:
 1. Flere unge skal have en uddannelse
Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.
 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.
 1. Langtidsledigheden skal bekæmpes
Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.
 1. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.
 
På hvert indsatsområde har beskæftigelsesministeren dermed fastlagt overordnede målsætninger, som jobcentrene skal præcisere med udgangspunkt i de lokale forhold.
 
De lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer
Beskæftigelsesplan 2015 indeholder en beskrivelse af de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen er baseret på de tilgængelige skriftlige materialer (Jobcenter Viborgs Resultatrevision 2013, Det Regionale Beskæftigelsesråds Analyserapport 2014, Beskæftigelsesregion Midtjyllands Kommunebeskrivelse 2014 m.m.) suppleret med input fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.
 
Grundlaget for beskæftigelsesplanen har også omfattet Viborg Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg, særligt med udgangspunkt i medborgerskabs-tankegangen, samt arbejdet med Viborg Kommunes overordnede beskæftigelsesstrategi.
 
Den største udfordring på længere sigt er fortsat ”demografisk modvind”. Prognoserne har dog det seneste ændret sig lidt som følge af de mange tiltag – især tilbagetrækningsreformen – der skal få borgerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Viborg Kommune ser derfor ud til at være svagt stigende på mellemlangt sigt (15-20 år). På langt sigt vil der fortsat blive tale om en stagnation i arbejdsstyrkens størrelse, mens antallet af især ældre borgere uden for arbejdsstyrken vil være stigende.
 
På kort sigt er den største udfordring dog at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, og forberede den ledige arbejdskraft til fremtidens ændrede kompetencebehov. En særligt aktuel udfordring findes indenfor bygge- og anlægsbrancherne, hvor en række større byggerier og anlægsarbejder i hele Region Midtjylland allerede påvirker efterspørgslen på specifikke kompetencer væsentligt.
 
Det er fortsat en udfordring at sikre, at de unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked og de udfordringer dette indebærer. På kompetencesiden udgør dette den største udfordring både på kort og langt sigt - ikke kun i Viborg Kommune, men over hele landet.
 
Lokale mål og indsatsområder
Hovedmissionen for den samlede indsats i Jobcenter Viborg er beskrevet som: ”At skabe sammenhæng mellem mennesker og job”. Med dette udgangspunkt er de beskæftigelsespolitiske udfordringer omsat til lokale mål og strategier.
 
De centrale dele af Beskæftigelsesplanen er samlet i kapitlerne
 • Demokratisk Medborgerskab
 • Unge i job og uddannelse
 • Tværfaglig og sammenhængende indsats
 • Langtidsledighed
 • Virksomhedskontakt og –samarbejde
Herudover skal ”Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer” for 2015 vedlægges beskæftigelsesplanen. Det forventes dog, at de lokale beskæftigelsesråd nedlægges med virkning fra årsskiftet 2014/15 som følge af regeringens aftale med en række af Folketingets øvrige partier om en beskæftigelsesreform, og i så fald vil denne del af planen udgå. Beskæftigelsesreformens endelige udmøntning indgår i de kommende finanslovsforhandlinger.
 
Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til udkastet til Beskæftigelsesplan 2015
Foreløbigt udkast til Beskæftigelsesplan 2015 blev forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd på mødet 19. august 2014 med henblik på en udtalelse herfra.
 
Rådet afgav i den forbindelse følgende udtalelse:
 
”Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler beskæftigelsesplan 2015 til godkendelse i Byrådet. Rådet foreslår, at der - når der skal fastsættes endelige mål i planen - allerede nu indarbejdes nogle af de nye tiltag, som er beskrevet i regeringens forlig om en beskæftigelsesreform, f.eks. omkring virksomhedsindsatsen.
 
Ud over Det Lokale Beskæftigelsesråd har også Beskæftigelsesregion Midtjylland haft udkast til Beskæftigelsesplan 2015 til gennemsyn. Beskæftigelsesregionens høringssvar er vedlagt som bilag 2.
 
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015
Processen og tidsplanen for godkendelsen af beskæftigelsesplanen er beskrevet i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den endelige godkendelse i Byrådet skal ske senest 15. oktober.
 
Offentliggørelse af beskæftigelsesplanen
Efter godkendelse i Byrådet skal beskæftigelsesplanen indsendes til Beskæftigelsesregion Midtjylland, og senest den 31. januar 2015 skal planen (inklusive budget) offentliggøres.
Efter Byrådets godkendelse vil der ligeledes blive udarbejdet en udgave i professionelt layout med forord v/ formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. I layout-processen vil der fortsat kunne forekomme enkelte rettelser af redaktionel karakter.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/45544
Sagsfremstilling
”KUBE-Viborg”.
K
oordineret Uddannelses- Beskæftigelses- og Erhvervsindsats i Viborg – et samarbejde mellem Mercantec, ViborgEgnens Erhvervskontor og Jobcenter Viborg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 27. august 2014 i sag nr. 19 evaluering og anbefaling om fortsættelse af KUBE-Viborg.

Sagen blev tilbagesendt til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at udvalget skal anvise finansiering af 900.000 kr. til videreudvikling af projektet inden for eget budget.
 
Det er ikke muligt at finansiere projektet i den oprindeligt planlagte form under Social- og Arbejdsmarkedsområdets budgetter for politikområderne ”Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” og ”Beskæftigelsestilbud”. Projektet vil i den planlagte form skulle finansieres gennem beskæftigelsesområdets budget under den administrative organisation, hvilket i praksis ville medføre, at andre aktiviteter måtte vige for den skitserede udvikling og udvidelse af KUBE-projektet.
 
Forvaltningen har derfor valgt at revurdere projektets form og omfang. Der er taget kontakt til ViborgEgnens Erhvervskontor og til Mercantec for at høre om samarbejdspartnernes mulighed for selv at finansiere udgifter til udvikling af projektet i relation til egne aktiviteter.

Alle 3 parter er, som nævnt i evalueringen og anbefalingen indstillet på at fortsætte samarbejdet, idet samarbejdet er vigtigt og til gavn for alle parter – ikke mindst de små og mellemstore private virksomheder i kommunen.
 
Ingen af de 3 parter har mulighed for inden for eget budget, at afsætte midler til dækning af ½ stilling eller midler til indkøb af it-platform med henblik på udvikling af samarbejdet. Mercantec er aktuelt nødt til at prioritere midlerne i budgettet til implementering og udvikling af den nye Erhvervsuddannelsesreform på nuværende tidspunkt, og ViborgEgnens Erhvervskontors midler er fastlagt i en rammeaftale med Viborg kommune, der sætter meget specifikke mål for aktiviteterne.
 
Samarbejdet understøtter vækststrategien og er således væsentlig for den erhvervspolitiske indsats. Jobcentret ønsker at fortsætte samarbejdet jf. beskrivelsen af det fremtidige samarbejde – med fokus på, at vi tilrettelægger samarbejdet sådan at vi bruger så få ressourcer som overhovedet mulig på koordinering og flest mulige ressourcer i kontakten med virksomhederne og opfyldelse af de konkrete mål i en fælles KUBE-plan for arbejdet.
 
Frem til 28-02-2015 kan de 3 samarbejdsparter hente finansiering af indsatsen/dele af indsatsen gennem virksomhedskontakt og uddannelsesindsats/jobrotationer i små og mellemstore private virksomheder gennem grundbevillingen under KCM 2,0 (Det nuværende socialfondsprogram). Indsatsen og samarbejdet tilrettelægges derfor inden for disse rammer.
 
De 3 parter fortsætter således KUBE-Viborg inden for den begrænsede økonomiske ramme. Parterne vil derefter forsøge at udvide og udvikle indsatsen til næste år gennem en ansøgning til Vækstforum for Region Midtjyllands udbud af det 1 årige socialfondsprojekt ”KompetenceforsyningMidt” med "lokale koordinerede samarbejder".
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 12/132332
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på mødet 22. maj 2013 sag nr. iværksættelse af frikommuneforsøget ”Nørremarken som social økonomisk virksomhed”.
 
Forsøget giver mulighed for at drive specialiserede psykiatrifaglige enheder med beskyttet beskæftigelse som ”sociale økonomiske virksomheder”, dvs. som rentabel virksomhed med fokus på at oprettet jobs på særlige vilkår for borgere med psykosociale handicap.

Målet med forsøget var, at socialt udsatte borgere bl.a. med psykosociale handicaps ville få adgang til at få et job på særlige vilkår (fleksjob/løntilskudsjob for førtidspensionister) på Nørremarken, idet Nørremarken gennem forsøget har mulighed for at etablere sig, som social økonomisk virksomhed. En social økonomisk virksomhed er en non profit virksomhed, hvor det eventuelle overskud ved virksomhedens drift geninvesteres i virksomheden for at generere mere produktion, flere opgaver og ansatte.
Forsøget var planlagt til iværksættelse 1. november 2013 og frem til udgangen af 2015.
 
Imidlertid har det trods godkendelse af forsøget gennem Økonomi- og Indenrigsministeriet vist sig, at det ikke er muligt at iværksætte forsøget på grund af at kommuner, som udgangspunkt er afskåret fra at drive erhvervsvirksomhed – også selvom formålet ikke er at opnå fortjeneste. I tilbagemeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeren er anført, at det forudsættes, at EU-reglerne om forbud mod statsstøtte overholdes samt at godkendelsen kræver en ændring af vejledningen for hvorledes kommunen skal dokumentere at initiativet ikke er konkurrenceforvridende.
 
Viborg Kommunes juridiske afdeling har forespurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet nærmere om, hvilken dispensation fra gældende regler godkendelsen af frikommuneforsøget har givet Nørremarken for at oprette en socialøkonomisk virksomhed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efter dialog med Beskæftigelsesministeriet svaret, at der IKKE kan dispenseres fra reglerne om, at produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb ikke må være konkurrenceforvridende. Konkret er dette konkurrenceforbud udtrykt i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 33, men selv hvis man havde ladet denne bestemmelse nævne i forsøgsansøgningen, havde det ikke ændret på faktum, idet der er tale om EU-regler, og det er der således ikke hjemmel til at dispensere fra.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet svarer ligeledes, at når der rejses spørgsmål om konkurrenceforvridning i forbindelse med et konkret aktiveringsprojekt, er det den kommune, der har etableret projektet, som skal dokumentere, at der ikke er tale om konkurrenceforvridning. Der er ikke fastsat krav til, hvordan dokumentationspligten skal opfyldes, men kommunen skal kunne sandsynliggøre, at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende. I forbindelse med afsætning af produkter vil dette sige, at kommunen skal kunne dokumentere, at afsætningen sker på markedsvilkår og uden noget støtte element. Dispensationen fra Vejledning nr. 9066 vedrører derfor alene, hvorledes en kommune kan dokumentere, at reglerne er overholdt. Viborg Kommune og institutionen Nørremarken er således fortsat bundet af reglerne om konkurrenceforvridning.
 
På baggrund af svaret fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om det faktiske indhold og omfang af frikommunetilladelsen, er det Viborg Kommunes juristers vurdering, at Nørremarken som socialøkonomisk virksomhed ikke lovligt vil kunne realiseres, idet frikommunetilladelsen netop ikke åbner op for, at Nørremarken kan begive sig ud i fri konkurrence med private produktionsvirksomheder.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneforsøget ”Nørremarken som socialøkonomisk virksomhed” annulleres
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneforsøget ”Nørremarken som socialøkonomisk virksomhed” annulleres.

Sagsid.: 14/57776
Sagsfremstilling
For at sikre et godt og givtigt samarbejde vedrørende det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsat et årligt fællesmøde med Frivillighedsrådet i Viborg Kommune. Dette møde blev i 2014 afholdt i april, hvor Frivillighedsrådet anmodede om, at der blev afsat tid til endnu et møde.
 
Der er derfor fastsat endnu et møde med Frivillighedsrådet onsdag den 29. oktober 2014 kl. 15.15 -16.45 i lokale M5 i Viborg Rådhus.
 
Der udarbejdes dagsorden og referat til fællesmøderne og følgende punkter foreslås til dagsordenen til det kommende møde:
 
 • Velkomst ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand
 • Frivillighedskoordinatorer for HPU og drejebog, hvor Frivillighedsrådet ikke er orienteret.
 • Hvordan får vi udnyttet muligheden for temaer for § 18 midlerne
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem råd og udvalg ved tildelingen af § 18 midler
 • Opleves snitfladen ved de 20.000 kr. som hensigtsmæssig
 • 4 årlige tildelingsrunder, er det hensigtsmæssigt eller skal det sættes ned til 3
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde 3. september 2014 bevilget 25.000 kr. til IOGT af § 18 midlerne fra 2015. Frivillighedsrådet mener, at det er en uheldig praksis. Der savnes i øvrigt en forklaring på, hvorledes IOGT har kunnet anvende 50.000 kr. i 2013, hvor der ikke er bevilget midler.
 • Drøftelse af de meget store beløb, der er bevilget til en forening, der ikke er lokalt baseret (SIND Aarhus). Endvidere er der tvivl om, hvorvidt pengene i det hele taget er anvendt i overensstemmelse med det ansøgte.
 • Eventuelt
 • Afslutning ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næstformand
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger dagsorden for mødet med Frivillighedsrådet den 29. oktober 2014.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Godkendt.

Sagsid.: 12/39411
Sagsfremstilling
Baggrund
I Økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt, at kommunerne på kørselsområdet skal finde besparelser for 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017. Viborg Kommune har i budgettet for 2014-2017 indlagt besparelser, der i de første tre år overstiger andelen af potentialet på landsplan. Heri indgår, at der fra 2015 forventes realiseret en helårsbesparelse på 1,6 mio. kr. gennem det kommende udbud.
 
I Viborg Kommune har befordring af forskellige grupper af borgere i de seneste år været reguleret gennem en række kontrakter. Således varetages f.eks. hovedparten af skolebuskørslen af busvognmænd, som har indgået 5-årige kontrakter, der udløber i juli 2015. De øvrige kontrakter (primært specialskolekørsel og ældrekørsel) er gennem de seneste år blevet forlænget med henblik på at kunne gennemføre et stort tværgående udbud af al borgerrettet kørsel i Viborg Kommune med kontraktstart den 1. august 2015.
 
Baggrunden for at gennemføre et samlet udbud er bl.a. de anbefalinger, som blev givet af konsulentfirmaet A2 i 2011. Forklaringen på de relativt dyre kontrakter vedrørende lukket skolebuskørsel var bl.a. lille kørselsvolumen i mange af kontraktpakkerne samt et højt og ofte lokalt fastlagt serviceniveau.
 
Forvaltningen har analyseret forskellige mulige tiltag til justering af gældende serviceniveauer. Analysen tyder på, at det klart største potentiale blandt disse kan findes ved at justere serviceniveauet på skoleområdet. Tilsammen forventes disse justeringer – alt andet lige – at kunne medføre et rationale på op til 1,1 mio. kr. Det er formodningen, at de øvrige 0,5 mio. kr. kan tilvejebringes ved at udbyde færre pakker med større volumen.
 
Særligt om kørsel i forhold til Voksenhandicap
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område indenfor Voksenhandicap er forvaltningen i gang med at analysere muligheden for ændret organisering af bo- og aktivitetstilbudsindsatsen, herunder om den nuværende befordring med egne minibusser med fordel vil kunne omlægges til kørsel med eksterne vognmænd og dermed kunne ses i sammenhæng med det kommende tværgående udbud.
 
Henset til det igangværende analysearbejde foreslås det, at der i det kommende udbudsmateriale indføjes en formulering om, at vognmændene forpligtes til løbende at indgå i samarbejde om udvikling og optimering af kørselsområdet, også inden for andre områder end de i kontrakten nævnte.
 
Befordring af elever til STU Viborg er i dag en del af kontrakten vedrørende supplerende kørsel og vil således indgå i det kommende udbud.
 
Forvaltningen foreslår følgende forhold vedrørende serviceniveau: 
 • Transporttid: Borgerne fortsat må have maksimalt en times transport pr. vej pr. dag.
 • Samkørsel: Ældre, borgere i voksenhandicap og børn/unge transporteres ikke i samme køretøjer. Samkørsel med borgere, der befordres efter forskellige afregningsformer, finder heller ikke sted. Samkørsel med almen- og specialskolebørn kan finde sted efter konkret aftale.
 • Seler og fastspænding: Der stilles fortsat ikke krav til seler og fastspænding i storbusser. Kørestole m.v. skal kunne fastspændes.
 • Faste chauffører: Det tilstræbes, at vognmanden benytter samme chauffør på ruterne. Dog går fleksibilitet i ruteplanlægningen forud for dette.
 • Køretøjernes alder: Der stilles ikke krav til køretøjernes alder, dog skal de hele tiden opfylde de gældende lovbestemte krav.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive forelagt det samlede udbudsmateriale på mødet den 10. december 2014. Offentliggørelse af udbudsmaterialet vil ske i januar 2015, og nye kontrakter forventes underskrevet primo april 2015 med henblik på kontraktstart den 1. august 2015.
 
Det forudsættes, at der vil ske udligning i budgetterne, såfremt det kommende udbud fordyrer ét politikområde til gengæld for en endnu større besparelse på andre områder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter følgende forslag til serviceniveau: 
 • Maksimalt en times transporttid hver vej.
 • Ældre, borgere inden for voksenhandicap og børn/unge transporteres ikke i samme køretøj.
 • Intet krav om seler og fastspænding i storbusser. Kørestole m.v. skal kunne fastspændes.
 • Intet krav om faste chauffører, men det tilstræbes.
 • Intet krav til køretøjernes alder.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte kriterierne, og ønsker en belysning af muligheden for koordination på tværs af forvaltningsområder.

Sagsid.: 14/56949
Sagsfremstilling
Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19
 
I forbindelse med budgetforliget 2013 – 2016 blev der afsat 1,35 mio. kr. til ombygning af Nørremarken på baggrund af udvidelse af institutionens aktiviteter. Dette beløb er efterfølgende overført til 2014 og i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 reduceret til 1 mio. kr.
 
Med baggrunden i behovet for udvidelse og ombygning blev forskellige muligheder undersøgt praktisk og økonomisk. Det førte til politisk godkendelse af køb af ejendommen Nørremarken 17 – 19 i maj 2014, hvor opgørelsen af renoveringsbehovet i form af bygningsmæssige krav til undervisningslokaler samtidig blev revurderet.
 
Nørremarken har i samråd med kommunens afdeling for ejendomme og energi udarbejdet ny plan og et budget inden for den afsatte økonomiske ramme i dels 2014 og dels 2015 for den absolut nødvendige renovering på baggrund af lovgivningsmæssige krav til ventilation, brandsikring og belysning.

Prioriteringen af opgaverne er ændret i forhold til dagsordenpunkt 17 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 13. august 2014.
 
Anlægsopgaven skal i licitation, så nedenstående budget er en oversigt over de forventede udgifter på Nørremarksvej 19 i 2014:
 
Opbygning af gulv, spartling samt epoxy
250.000 kr.
Opbygning af brandvægge
450.000 kr.
Tilkøb af ampere
100.000 kr.
Byggetilladelse
48.000 kr.
Renovering af 2 lokaler fra produktion til kontorer
52.000 kr.
I alt
1.000.000 kr.
 
Desuden er planlagt anlæg på Nørremarksvej 17-19 i 2015 jf. nedenstående:
Nørremarksvej 19
Ventilation med Genvex i træværksted /tekstil
1.100.000 kr.
Lydisolering
200.000 kr.
Div. installationer af el vand og varme
150.000 kr.
Nørremarksvej 17
Ombygning af produktionslokaler til kontorer
130.000 kr.
Diverse installationer
50.000 kr.
Gulvbelægning foyer samt gang areal
30.000 kr.
Rådgivning/ byggestyring/projektering 10% af den samlede byggesum
300.000 kr.
I alt
2.000.000 kr.
 
Ombygningen foreslås finansieret gennem det overførte anlægsbeløb fra 2013 samt det afsatte anlægsbeløb på 2 mio. kr. til renovering af Nørremarken i forbindelse med budgetforliget for 2015 – 2018.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3 mio. kr. med rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015,
 
at udgiften på 1 mio. kr. i 2014 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2014 til ombygning og renovering af Nørremarken og
 
at udgiften på 2 mio. kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015 til ombygning og renovering af Nørremarken, under forudsætning af vedtagelsen af budget 2015-2018.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014
Sagen blev fra starten af mødet overført til den åbne dagsorden.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3 mio. kr. med rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015,
 
at udgiften på 1 mio. kr. i 2014 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2014 til ombygning og renovering af Nørremarken og
 
at udgiften på 2 mio. kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015 til ombygning og renovering af Nørremarken, under forudsætning af vedtagelsen af budget 2015-2018.