You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 25. november 2014 kl. 12:00

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Gregers Laigaard
Bemærkninger

Sagsid.: 14/57884
Sagsfremstilling
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede på sit møde 27. oktober 2014, at forvaltningen til næste møde udarbejder et gennemarbejdet forslag til ”must win battles” på baggrund af input fra de øvrige politiske udvalg og interessenter og de 5 spor for boot campen: 
 • Hvilke kompetencer er der behov for i fremtiden?
 • Hvordan ser fremtidens unge generationer på uddannelse og arbejdsliv?
 • Fokus på sammenhæng mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne
 • Fokus på sammenhæng mellem uddannelserne og erhvervslivet
 • Visioner om fremtidens uddannelser i Viborg 
Børne- og Ungdomsudvalget har på dets møde 28. oktober tilkendegivet følgende ”must win battles”, som man ønsker, der skal arbejdes videre med: 
 • De unge skal være klar til at tage uddannelse og i stand til at træffe et kvalificeret valg
 • Klare forudsætninger ved overgangen
 • At eleverne klarer sig i uddannelsen efter folkeskolen  
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation pegede på mødet 27. oktober på følgende emner, der skal indgå som udvalgets bidrag til planlægning af uddannelses boot camp 2015: 
 • Sikring af det tilstrækkelige antal praktikpladser
 • Vejledning som centralt element i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne
 • Den internationale dimension/international udveksling som basis for sprog- og kulturforståelse
 • Fokus på efteruddannelse for at sikre skiftet fra ufaglært til faglært 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget havde ikke mulighed for at behandle sagen på det seneste møde. Fra administrativ side er det til den nedsatte arbejdsgruppe oplyst, at man formoder, at der vil være et helt klart politisk ønske om at finde en måde, hvorpå forskellige sektorer (kommunale og relevante eksterne) kan understøtte og påtage sig et ansvar i forhold til løsningen af: 
 • Hvorledes den store gruppe af unge, der i dag modtager kontanthjælp, kan understøttes til at påbegynde en uddannelse eller job.
 • Hvorledes der fremadrettet bliver langt færre, der som 18 årig starter på kontanthjælp. 
Status for den nedsatte arbejdsgruppe vedr. planlægning og indhold er, at første møde først har kunnet afholdes 18. november 2014, hvorfor sagen først eftersendes til udvalget fredag den 21. november 2014.
 
Arbejdsgruppens sammensætning er følgende:
 
Formand: direktør Lars Stentoft
Gymnasierepræsentant: Rektor Helge Markussen, Viborg Katedralskole
Erhvervsuddannelserne: Vicedirektør Mette Selchau/pædagogisk konsulent Kasper Overgaard
EA Dania: Uddannelsesleder Lise Mejlhede Kjeldbjerg
VIA: Campus- og uddannelsesleder Kirsten Bjerg
VIBORGegnens Erhvervsråd: Svend Aage Møller
Job og velfærd: Afdelingsleder Claus Jensen
Børn og unge: Skolechef Chris Rævsgaard Hansen/konsulent Heidi Therkildsen
Studerende: Under afklaring
 
I forbindelse med nedsættelse af arbejdsgruppe kan det oplyses, at der sendes brev til universiteterne i Aalborg og Aarhus - dels for at invitere dem til deltagelse, dels for at afklare deres deltagelse i planlægning, medvirken og oplæg på boot campen.
 
Status for tidsplan: Kalenderinvitationer til Byrådsmedlemmer, direktion, chefer mv. udsendes i uge 46. Endeligt forslag til program kan ikke realistisk forventes færdig før medio december. Øvrige planlægningsopgaver i forbindelse med boot campen forløber som forventet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter sine forslag til ”must-win battles” i forhold til de 5 spor på boot campen,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter arbejdsgruppens foreløbige forslag til overordnet program.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-11-2014
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede programmet og finder, at det giver et godt grundlag for konkrete initiativer.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der findes en bred relevant repræsentation fra aktørerne i forbindelse med boot-campen.