You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 3. marts 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Gregers Laigaard
Bemærkninger Afbud fra Gregers Laigaard. Nikolai Norup deltog ikke i punkt 1.

Sagsid.: 15/11606
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. januar 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til 2015. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april 2015.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015.

Sagsid.: 15/11848
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 21. januar 2015 (sag nr. 1), er fagudvalgenes første behandling af nye anlægsønsker fremrykket til marts måned.
 
Det er formålet, at fagudvalgene på marts mødet foretager en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetkonference.
 
Som noget nyt udarbejder Forvaltningen i perioden marts-juni idéoplæg, som på to sider beskriver de enkelte anlægsønsker. Der udarbejdes hermed mere uddybende beskrivelser af anlægsønskerne, så fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag. Idéoplægget fremmer bl.a. businesscase-overvejelser om totaløkonomi og alternative løsninger. Det indeholder også en mere gennemarbejdet tidsplan, risikoanalyse og kortlægning af, hvilke planforhold, der skal være undersøgt før et anlægsarbejde kan igangsættes. Udover at skabe et bedre beslutningsgrundlag er det formålet at gøre anlægsbudgettet mere retvisende i det enkelte budgetår, så behovet for at overføre anlægsbeløb reduceres.
 
På mødet foretages en prioritering af, hvilke anlægsønsker Forvaltningen skal beskrive som idéoplæg frem mod Byrådets budgetkonference. Idéoplæggene godkendes af udvalget senest i juni 2015.
 
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til nye anlægsønsker, der kan ses som bilag nr. 1.
Det vedtagne anlægsbudget for 2015-2018 kan ses som bilag nr. 2.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at udvalget prioriterer sine anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan igangsætte udarbejdelse af idéoplæg.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal udarbejdes ideoplæg jvf. listen som blev gennemgået.
Bilag

Sagsid.: 15/11848
Sagsfremstilling
Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt for udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning drøftes det på mødet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  Desuden drøftes tidsplanen for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen.
Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:
 
Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019
(i 1.000 kr., 2016-pl)
2016
2017
2018
2019
Beskæftigelsestilbud
10.276
9.837
9.837
9.837
Socialområdet
428.541
428.477
428.474
428.474
I alt
438.817
438.314
438.311
438.311
* Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.
 
Reduktion af budgetrammer i budget 2016-2019
(Oversigt over allerede indarbejdede reduktioner i ovenstående budgetrammer)
(i 1.000 kr., 2016-pl)
2016
2017
2018
2019
Beskæftigelsestilbud
156
156
156
156
Socialområdet
6.523
6.523
6.523
6.523
I alt
6.679
6.679
6.679
6.679
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet den 18. februar 2015 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:
 
1)     Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.
 
2)     Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene:
 
a.    Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.
b.    Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.
c.    Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.
d.    Ønske om evt. positiv demografiregulering på dagtilbud, skoler og ældreområdet kommer udover driftsønsker på 0,75 procent.
e.    På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte medfinansiering undtaget for rammebesparelsen. Under politikområdet, politisk organisation, er kun erhverv og turisme samt udviklingspuljen omfattet af rammebesparelsen. Beredskabet er helt undtaget fra rammebesparelser pga. effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning.
f.     Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.
 
3)     Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og kommunens indtægtsbudget.
 
Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer.  Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:
·         strukturtilpasninger
·         indhøstning af stordriftsfordele
·         organisationsændringer
·         anvendelse af velfærdsteknologi
·         digitalisering og selvbetjeningsløsninger
·         ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer
 
Proces i udvalgene:
Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget.
 
Udvalgene beskriver, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.
 
Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.
 
Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet den 24. juni 2015.
 
Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.
 
Tidsplan for udvalgets budgetlægning
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne. Udvalgene tilrettelægger selv indenfor denne ramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen herunder fokusområder, effektmål, driftsbudget (udvidelser/reduktioner), anlægsønsker m.v.
 
Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
 
På baggrund af den fælles procesplan for budgetlægningen skal der til næste udvalgsmøde udarbejdes en mere detaljeret procesplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Den fælles procesplan kan ses som bilag nr. 1.
Indstilling
Direktøren for Økonomi og Personalestaben indstiller,


at det drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen, og

at udvalget godkender sin procesplan for budgetlægningen.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den overordnede plan for budgetarbejdet.
 
Der udarbejdes forslag til inddragelse af MED, Råd mm til udvalgsmødet den 28. april.
 
Der var korte oplæg fra forvaltningen i forhold til budgetarbejdet. Der arbejdes videre med en præsentation af et oplæg den 28. april.
Bilag

Sagsid.: 15/7405
Sagsfremstilling
Ved budgetforliget for 2015 blev der i anlægsbudgettet afsat en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 til investering i velfærdsteknologi på Socialområdet.
 
Formål
Formålet med implementering af velfærdsteknologiske løsninger indenfor Socialområdet er at skabe mere effektive løsninger for borgerne. Dette med fokus på at øge borgernes mestringsevne samt styrke medarbejdernes arbejdsmiljø.
 
Initiativer på Socialområdet 2015-2018
Inden for området sættes der overordnet fokus på især to typer af velfærdsteknologiske løsninger - kommunikationsteknologi og omsorgsteknologiske løsninger.
 
Det foreslås, at der sættes yderlige fokus på:
·         Screening af tilbudsviften i forhold til indførelse og implementering af velfærds- og omsorgsteknologiske løsninger
·         At borgere der modtager visiterede ydelser fra Socialafdelingen, løbende bliver screenet i forhold til, om den enkelte kan opnå større livskvalitet ved hjælp af velfærds- og/eller omsorgsteknologiske løsninger
·         At implementering af kommunikationsredskaber såsom tablets/smartphones med Apps til struktur af hverdagen øger borgernes selvstændighed
·         At implementering af kommunikationsredskaber såsom tablets/smartphones kan være medvirkende til en effektivisering af medarbejdernes administrative funktioner 
·         Den virtuelle samtale med borgeren
·         Infoskærme, planlægningsskærme og skærme til videokonference for både borgere, pårørende og medarbejdere
 
Finansiering
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at       forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny velfærdsteknologi godkendes,
 
at       der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Investering i velfærdsteknologi” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at       udgiften på 1.000.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny velfærdsteknologi
godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Investering i
velfærdsteknologi”
med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 1.000.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
investeringsoversigten for 2015 til projektet.

Sagsid.: 15/11208
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede på Budgetkonference den 20. august 2014 at tage prioriteringsforslag nr. 38 ”Lukning af botilbuddet Lavendelvej” i Prioriterings- og effektiviseringskataloget til efterretning, for dermed opnå en besparelse på 3.126.000 kr. fra 2015.
 
Siden medio januar 2015 har bygningen på Lavendelvej stået tom, hvorfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efter konkrete fakta om bygningen vil blive præsenteret for tre forskellige senarier i forhold til fremtidig anvendelse af bygningen.
 
Fakta om bygningen på Lavendelvej
Bygningen på Lavendelvej er bygget i 1998 jf. Servicelovens § 108 målrettet borgere med behov for længerevarende boform. Bygningen rummer ti lejligheder på 40-41 m2 fordelt i to grupper. Lejlighederne har egen indgang og indeholder stue, soveværelse, tekøkken med køleskab samt badeværelse med bruser. Derudover er der fælles opholdsrum, aktivitetsrum og stort køkken med mulighed for fælles spisning i en café.
 
1. Senarie
Anvende Lavendelvej til særligt udsatte grupper indenfor Socialområdet, herunder domsanbragte
Borgere med en anbringelsesdom skal tilbydes en bolig jf. Servicelovens § 108 målrettet borgere med behov for længerevarende boform. Viborg kommune har ikke et specialiseret tilbud målrettet borgere med en meget udad reagerende adfærd og/eller borgere, der har en dom til behandling eller en anbringelsesdom. Praksis er derfor, at Socialområdet køber tilbud til denne målgruppe uden for Viborg kommune.
Den 1. januar 2015 har Viborg Kommune ni aftaler med regionale tilbud jf. SEL § 108, hvoraf de fire er indgået i 2014 til en samlet pris på ca. 13,3 mio. kr./år. En 10. aftale er på vej. 
Da bygningen på Lavendelvej er opført jf. Servicelovens § 108, kan den fremadrettet anvendes til et tilbud specialiseret ovenstående målgruppe. Et lokalt placeret tilbud kan styrke indsatsen for borgerne ved: 
·         at borgernes relation til pårørende/netværket bevares
·         at borgerne rehabiliteres i deres lokalmiljø
·         mulighed for bedre overgange ved udflytning til egen bolig
 
Anvendelse af Lavendelvej til ovenstående målgruppe vil desuden bidrage til opfyldelse af den politiske målsætning om, at 85 % af borgerne i Viborg kommune tilbydes ophold i egne tilbud.
 
Økonomi
Udgifter til renovering af Lavendelvej anslås at beløbe sig til ca. 450.000 kr., mens finansieringen af tilbuddets drift kan dækkes via tilbud om hjemtagelse af de borgere til hvem Socialområdet køber tilbud af Regionen, da alle aftaler kan opsigelses med forholdsvis kort varsel. En kapacitetsudvidelse på ti pladser indenfor Socialområdet skal godkendes af DASSOS, inden den kan effektueres. Derudover vurderes det, at en hjemtagelse af borgere fra de regionale tilbud udover finansieringen af § 108 tilbud målrettet borgere med behov for længerevarende boform, vil kunne bidringe Socialområdet en rammebesparelse på ca. 3 mio. kr.
 
 
 
 
 
2. Senarie
Flytte Kvindekrisecenteret fra Kærsangervej til Lavendelvej
Kvindekrisecenteret i Viborg Kommune ligger i dag på Kærsangervej 252 og har plads til 7 kvinder og deres børn. Det er 7 værelser af varierende størrelse, hvor enkelte værelser har eget bad, andre deles af 2 familier.
Kvindekrisecenteret flyttede den 01.12.10 fra Vesterbrogade til Kærsangervej og blev ved den lejlighed udvidet fra 5 til 7 pladser og har siden 2011 haft fuld belægning.
I 2014 blev der afvist 62 kvinder på Viborg Krisecenter.

Bestyrelsen på Kvindekrisecenteret har et ønske om at flytte fra de nuværende boliger på Kærsangervej til Lavendelvej, da boligerne er bedre og mere målrettet målgruppen. Derudover viser udviklingen, at der kommer flere og flere børn med deres mødre på Kvindekrisecenteret.
 
Omkostningerne til flytning, klargøring af lokaler og etablering vurderes til at beløbe sig til 675.000 kr.
 
Viborg Krisecenter vil på Lavendelvej kunne udvide med op til 3 pladser, men i første omgang ønskes kapaciteten udvidet med en plads. Denne udvidelse udløser ikke ekstra driftsomkostninger, da det vurderes at omkostningerne til forbrug og bygningsvedligeholdelse er ca. 10.000 kr. dyrere på Lavendelvej end på Kærsangervej, og derfor vurderes det at kunne afholdes inden for nuværende budget.
 
Viborg Kommune købte pladser hos andre kommuner for 5,9 mio. kr. i 2014, Da Viborg Krisecenter ligger blandt de 5 billigste tilbud på tilbudsportalen, vurderes det, at der ikke vil komme ekstraudgifter til køb af den ekstra plads, da dette fragår køb hos andre kommuner.
 
Økonomi
En udvidelse til otte pladser vil ikke give Socialområdet en årlig merudgift.
Udgifter til Flytteudgifter samt renovering af Lavendelvej anslås at beløbe sig til ca. 675.000 kr. der foreslås finansieret med en anlægsbevilling.
 
3. Senarie
Sælge Lavendelvej
Hvis Viborg kommune ikke selv ønsker at anvende bygning på Lavendelvej vil et tredje senarie være at sælge bygningen.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestablen indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarksudvalget drøfter og tager stilling til, hvilken af de 3 senarier vedrørende anvendelse af bygningen på Lavendelvej, 8800 Viborg, Socialområdet skal arbejde videre med.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med scenarie 2, samt muligheden for at etablere et ungetilbud til Kærsangervej. Forslagene præsenteres for udvalget den 28. april.

Sagsid.: 14/75359
Sagsfremstilling
 
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget igangsatte i januar 2014 en proces med henblik på at finde en varig placering af STU Viborg, der er kommunens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
 
Processen mundede ud i, at Byrådet på møde den 19. november 2014 godkendte et køb af ejendommen Klostermarken 16 med henblik på varig etablering af STU Viborg. Samtidig godkendte Byrådet at frigive en projekteringsbevilling til ombygning, idet der er behov for at foretage ændringer i bygningen, så den tilsvarer STU’s behov for undervisningslokaler og øvrige faciliteter.
 
Der er samlet set afsat et beløb på 35.000.000 kr. på investeringsoversigten 2015-2018 til køb og ombygning af Klostermarken 16.
 
Tidsplan for ombygning 
Der blev i december 2014 indgået købsaftale med ejeren af bygningen Klostermarken 16, og bygningen er pr. 1. januar 2015 overdraget til Viborg Kommune.
 
Ombygningen følger følgende overordnede tidsplan:
 
·         Fra januar til maj 2015 gennemføres EU udbud af totalrådgiverydelsen
·         Fra juni til december 2015 foretages skitsering og projektering af ombygningen med efterfølgende håndværkerudbud og licitation
·         I januar 2016 forventes ombygningen igangsat
·         I august 2016 forventes aflevering og indflytning
 
Det forventes således, at bygningen tidligst vil kunne tages i anvendelse i forbindelse med STUs skolestart i august 2016.
 
Projektorganisering
Den overordnede styring af processen i forbindelse med ombygningen af Klostermarken vil blive varetaget af en intern styregruppe med Socialchefen som formand.
 
Byggeriets løbende styring varetages af et byggeudvalg, bestående af lederen af handicapområdet, repræsentanter fra STU Viborgs ledelse, bestyrelse og medarbejdere, samt bygherres projektleder, koordinator og totalrådgiver (tilgår).
Da det vurderes, at der afhængig af hvordan bygningen indrettes, vil kunne skabes mulighed for at dele af bygningen kan anvendes til andre formål og aktiviteter inden for handicapområdet, indgår lederen af handicapområdets bostøtte ligeledes i byggeudvalget.
Dette med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere et samlet kontaktsted i bygningen ud fra samme tankegang som HUSET inden for psykiatriområdet. Dette vil bl.a. give mulighed for at udnytte synergier og skabe sammenhæng i tilbuddene inden for handicapområdet, samt at udnytte bygningens kapacitet i ydertimerne, hvor den ellers vil stå tom.
Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelse, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra De Studerendes Råd på STU Viborg, som kan samles efter behov.
 
Intern bygherrerådgivning og rådgiverudbud varetages af Ejendomme og Energi Viborg Kommune i samarbejde med Viborg Kommunes Indkøbsafdeling.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Indstillingen blev godkendt.

Sagsid.: 14/71248
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på mødet den 28. april 2010 (sag nr. 191) at oprette et ’Fattigdomsråd’ i Viborg Kommune. Med baggrund i den ændrede udvalgsstruktur i Viborg Kommune og ønsker fra Handicaprådet, er der nu behov for en revision rådets vedtægter. Ændringer af vedtægterne besluttes af Byrådet i samarbejde med Fattigdomsrådet.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udgør størstedelen af det nuværende Fattigdomsråds basisråd. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede derfor på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 8) ønsker til rådets fremtidige navn, opgaver, kompetence og sammensætning. Ligeledes har Handicaprådet og Ældrerådet, hvis formænd er medlemmer af Fattigdomsrådet, bidraget med input og bemærkninger til revisionen af Fattigdomsrådets vedtægter. Det skete på rådenes møder hhv. den 15. januar 2015 og den 4. februar 2015.
 
Fattigdomsråd og Udsatteråd
Fattigdomsrådet i Viborg er oprettet som parallel til de ’udsatteråd’ som aktuelt er oprettet i 27 af landets kommuner. Et udsatteråd er tilknyttet en bestemt kommune og arbejder for bedre forhold og indsatser for socialt udsatte borgere i kommunen. Det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil oprette et udsatteråd.
 
Der er ingen fast model for sammensætningen af udsatteråd. Sammensætningen afhænger af rådets rolle i hver enkelt kommune.
 
Foruden de lokale udsatteråd findes ’Rådet for Socialt Udsatte’, som er et uafhængigt råd under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Rådet er ikke en paraplyorganisation for de kommunale udsatteråd, men bakker op om de kommunale udsatteråd og mener at kommunerne bør pålægges at nedsætte et udsatteråd.
 
Fra Fattigdomsråd til Udsatteråd
Der er i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicapråd og Ældreråd enighed om at anbefale, at Fattigdomsrådet skifter navn til ’Udsatterådet i Viborg’, således at der sker en harmonisering med landets øvrige råd med samme formål og målgruppe, og rådets stemme dermed styrkes.
 
Modeller for rådets fremtidige organisering
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt Handicapråd og Ældreråd er på ovennævnte møder blevet præsenteret for to modeller for rådets fremtidige organisering:
 
 • Model A viderefører rådets nuværende organisering.
 • Model B indebærer ændringer i forhold til formål, opgaver og sammensætning.
 
Der er i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt i både Handicapråd og Ældreråd enighed om at anbefale model B, og dermed ændringer i rådets formål, opgaver og sammensætning.
 
Ny sammensætning
Rådet sammensættes frem over ud fra et 3/3/3-princip, dvs. en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. Rådet sammensættes med 9-15 medlemmer.
 
Rådet, herunder formanden, udpeges af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, efter indstilling fra interessegrupper og organisationer.
 
Den nye model muliggør en bredere repræsentation af udsatteområdets interessenter i rådet. Sammensætningen medfører, at en stor del af rådets medlemmer færdes blandt udsatte grupper og dermed kan bringe aktuelle ideer og ønsker ind i rådsarbejdet. 
 
Nye formål og opgaver
I forslaget til nye vedtægter, er formålsparagraffen er ændret, således at rådet frem over har til formål at skabe fokus på temaer og problemstillinger, som vedrører udsatte grupper.
 
Det betyder, at rådet frem over i højere grad end tidligere, har til opgave at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed omkring aktuelle temaer, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper, og dermed bidrage til at dagsordenssætte udsatte gruppers forhold, både lokalt og nationalt.
 
Rådet er ikke et høringsorgan, og skal derfor ikke høres i alle spørgsmål omkring udsatte grupper. Dog kan der indkaldes til ekstraordinære møder, ved behov for at rådet giver vejledende udtalelser om særlige og omfattende tiltag vedrørende udsatte grupper.
 
Bemærkninger fra Handicapråd og Ældreråd
Kommentarer, spørgsmål og anbefalinger fra Handicapråd og Ældreråd, samt forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af bilag 2.
 
Plan for etablering af Udsatterådet i Viborg
Forvaltningen foreslår, at processen omkring indstilling og udpegning af medlemmer af et nyt Udsatteråd følger denne plan:
 
12. marts 2015
Byrådets godkendelse af vedtægter for Udsatterådet i Viborg
1.- 30. april 2015
Indstillingsperiode
26. maj 2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets udpegning af medlemmer til Udsatterådet i Viborg
Juni 2015
Konstituerende møde i Udsatterådet i Viborg
 
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til vedtægter for Udsatterådet i Viborg godkendes,
 
at planen for etablering af Udsatterådet i Viborg godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til vedtægter for Udsatterådet i Viborg godkendes,
 
at planen for etablering af Udsatterådet i Viborg godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/42620
Sagsfremstilling
 
Baggrund
Som det fremgår af kommissoriet for udarbejdelsen af Viborg Kommunes nye socialpolitik, afholdes der i januar, februar og marts 2015 en række aktiviteter med henblik på at inddrage borgere og interessenter, der ønsker at involvere sig i arbejdet med at formulere en ny socialpolitik.
 
Der har blandt andet været afholdt et opstartsmøde for socialpolitikken, dialog i Viborgs gågade med politikere, borgere og foreninger, samt en række ”kødgrydemøder” med deltagelse af borgerne inden for socialområdet.
 
Desuden har det gennem hele inddragelsesprocessen været muligt for borgere, medarbejdere, foreninger og andre interesserede at give input til socialpolitikken via postkort rundt om i kommunen og via socialpolitikkens hjemmeside.
 
Samtidig har Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til vision og værdier for socialpolitikken været sendt til høring i Handicap-, Integrations og Frivillighedsrådet.
Høringssvarene fremgår af bilag 1.
 
Præsentation af foreløbige temaer for en ny socialpolitik
På dagens udvalgsmøde præsenteres en status på de input, der indtil videre er fremkommet i den indledende inddragelsesfase i forhold til vision og temaer for socialpolitikken.
 
Desuden præsenteres programmet for midtvejsmødet den 19. marts 2015.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at udvalget drøfter de foreløbige temaer for en ny socialpolitik
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede de foreløbige temaer.
Bilag

Sagsid.: 15/10571
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 19. juni 2013 sag nr. 5 frikommuneforsøget, hvor Jobcentret har fået mulighed for at betale for en indsats efter, at de ledige er startet som selvstændige.  Formålet med forsøget er at støtte de nystartede selvstændige for at forebygge, at virksomhederne hurtigt lukker igen.

Beskæftigelsesudvalget godkendte 1. oktober 2013 sag nr. 5 iværksættelsen og finansieringen. Finansieringen sker inden for udvalgets eget budget og udgifterne til forsøget forventedes da at beløbe sig til maksimalt 360.000 kr. pr. år.
 
Efter godkendelsen blev der lavet aftale med VIBORGegnens Erhvervskontor om, at de forestår støtten enten gennem egne konsulenter eller via køb af ekstern bistand målrettet den enkeltes behov.
 
Det viste sig imidlertid, at der ikke var ledige, der lige var startet op som selvstændige og dermed i målgruppen for indsatsen.
Jobcentret valgte derfor i samarbejde med a-kasserne at tilbyde et afklaringsforløb (kaldet ” Fra jobsøger til jobskaber”) under aktiveringsrammen for nogle ledige, der gik med overvejelser om at starte som selvstændig – men uden at de hver især var helt klar på beslutningen.
 
Det blev til 2 forløb – et med start januar 2014 med 7 deltagere og et med start november 2014 med 6 deltagere.
De ledige, der herefter vælger at blive selvstændige støttes herefter fortsat jf. frikommuneforsøget.
Ud af de 13 deltagere er 5 startet som selvstændige (Forventer yderligere 3 starter op) – altså en effekt af investeringen på 40-60 %, hvilket er fuldt på højde med andre afklaringsforløb.
Indtil nu har kun 1 af deltagerne fået støtte jf. frikommuneforsøget efter opstarten.
 
På baggrund af erfaringerne med ”Fra jobsøger til jobskaber” og erfaringer fra andre kommuner anbefaler Jobcentret en fortsættelse af et afklaringsforløb, trods de ændrede vilkår for finansiering med indførelsen af beskæftigelsesreformen.
Der ydes pr. 1. januar 2015 ikke længere statsrefusion til driftsudgifterne til særligt tilrettelagte vejlednings- og opkvalificeringsforløb for forsikrede ledige, hvorfor det er nødvendigt at vurdere hvert særligt tilrettelagt forløb ud fra en investeringstænkning.

Jobcentret anbefaler en fortsættelse, fordi antallet af deltagere er begrænset og effekten rimelig – og ikke mindst, fordi vi ad den vej understøtter strategien om at understøtte væksten i Viborg Kommune.
Udgiften til forløbet for de ledige i 2015 vurderes at være 20 personer i 12 uger á 2.063 kr./uge = 495.120 kr. (Udgiften til frikommune forsøget vurderes at beløbe sig til (10 personer i 12 uger * 920 kr.) 110.400 kr.

Jobcentret anbefaler godkendelse af forløbet i 2015 og at der foretages en løbende evaluering og tages stilling til om det skal fortsætte eller ej.
 
Bilag: Ansøgning fra VIBORGegnens Erhvervsråd.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender projektet,
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2015.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte projektet.
 
De økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2015.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater.
Bilag

Sagsid.: 15/10291
Sagsfremstilling
I et samarbejde med 2 anden aktører fra henholdsvis beskæftigelsesområdet og integrationsområdet har Viborg Kommune sammen med en række andre kommuner søgt og fået bevilget tilskud fra en statslig ”Pulje vedrørende forsøg med integrationspålæg til ikke-vestlige indvandrere over 30 år”.
 
Der er tale om et forløb over 20 måneder, hvor Viborg Kommune deltager med i alt 60 borgere, ikke-vestlige indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, herunder på grund af manglende danskkundskaber.
 
Borgerne i målgruppen er uden for ”introduktionsperioden”, og har således opbrugt deres ret til at modtage danskundervisning efter integrationsloven.
 
Projektet, som for hver deltager strækker sig over 12 måneder, er bygget op om følgende hovedelementer:
 
•        Et intensivt og afklarende samtaleforløb af maks. 6 ugers varighed
•        En fast mentor/støtteperson igennem hele forløbet
 
Centralt i projektet er, at borgeren i størstedelen af projektet er i arbejde på en almindelig dansk arbejdsplads.
 
Her afdækkes, om der er behov for supplerende indsatser som f.eks. danskundervisning, faglig opkvalificering eller indsatser fra social- og sundhedsområdet, således at evt. supplerende indsatser kan sættes i værk med henblik på, at borgerne kan opnå og fastholde ansættelse i et ordinært job.
 
Et andet centralt element i projektet er, at borgerne igennem hele forløbet følges af en personlig mentor.
 
Mentoren er den lediges personlige støtte og skal bidrage til, at evt. hindringer for, at borgeren finder sig til rette i arbejdet, håndteres. Dels i relation til hjemlige, familiemæssige eller kulturelle forhold, dels i relation til spørgsmål, der vedrører jobbet og arbejdspladsen.
 
Det ligger i mentorbegrebet, at støtten udfases i takt med, at den ledige finder sig til rette i arbejdet.
 
For de deltagende borgere er formålet, at han eller hun ved afslutningen af forløbet er i ordinært job.
 
Viborg Kommune har tidligere samarbejdet med Integro, der er den ene af de 2 anden aktører. Firmaet har stor erfaring indenfor den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats.
 
Den anden er Jobspartner, der har udviklet sig fra at være tolkebureau til at tilbyde en bredere indsats, hvor tolk og mentorfunktion samles på en og samme person, og Jobspartner bliver således garanten for, at projektet tager hånd om sproglige og evt. kulturelle udfordringer.
 
Der er bevilget kr. 15.000 i tilskud pr. borger svarende til kr. 900.000,- i hele projektperioden.
 
 
Økonomi
Til de i alt 9 kommuner i projektet er der fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) bevilget 5.325.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr. deltager, hvilket for Viborg Kommune andrager 900.000 kr.
 
Betalingen for projektet til Integro og Jobs Partner udgør pr. borger 15.000 kr. + op til 15.000 kr. i bonus i hele projektperioden. Samlet for 60 borgere svarer det til 1.800.000 kr. i hele projektperioden.
 
Viborg Kommunes samlede maksimale medfinansiering er således på 900.000,- (1.800.000 kr. – 900.000 kr.) som finansieres af kommunens sparede udgifter til forsørgelse.
 
Således er forventningen jf. projektbeskrivelsen, at 50 % af deltagerne i løbet af projektet kommer i ordinært job og bliver selvforsørgende (I skemaet nedenfor er regnet med 30 %).

Deltagerne, som ikke er i ordinært job, vil i størstedelen af projektperioden være i virksomhedspraktik eller løntilskud, og dermed udløse den høje statsrefusion på forsørgelsesudgifterne (50 % ved virksomhedspraktik imod nuværende 30 %).
 
På den baggrund kan følgende forsigtige regnestykke opstilles:

Mindre udgifter til forsørgelsesudgifter
15 personer i ordinært job i 6 måneder á 10.000 kr.
450.000,-
45 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud i 10 måneder
(45 x 10.000 kr./md. x 10 mdr. x 20 %)
 
900.000,-
Samlet besparelse på forsørgelsesudgifter
1.350.000,-
 
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender projektet,
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2015 og budgetforslaget for 2016-2019,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller sagen til orientering i Byrådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte projektet.
 
De økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2015 og budgetforslaget for 2016-2019,
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater, og
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller sagen til orientering i Byrådet.
Bilag

Sagsid.: 14/35247
Sagsfremstilling
Baggrund
På mødet den 18. juni 2014 drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningens forslag om at etablere en specialiseret indsats for veteraner og besluttede, at de afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. skulle fremføres som budgetønske for 2015 – 2018.
 
Den 8. oktober 2014 vedtog Byrådet Budget 2015 – 2018. Driftsudgiften på 1 mio. kr. til etablering af en specialiseret indsats til veteraner er indeholdt i Budget 2015 – 2018.
 
Specialiseret indsats for veteraner
Den specialiserede indsats for veteraner vil som udgangspunkt indeholde følgende elementer:
 • Ansættelse af en veterankoordinator, der ideelt set er en socialfagligt uddannet veteran. Stillingsopslag er vedhæftet som bilag.
 • Tilbud målrettet veteraner, idet deres behov indledningsvist afdækkes af veterankoordinator.
 • Afvikling af en konference for veteraner, pårørende med flere. Formålet er:
  • At sætte fokus på veteranproblematikker
  • At afdække målgruppen
  • At afklare målgruppens behov for kommunale tilbud.
 
Veterankoordinatorens opgave er indledningsvist at afdække målgruppen og dennes behov for tilbud. Opgaven er endvidere at afvikle en konference for veteraner, pårørende m.fl. Veterankoordinatorens opgave er endelig:
·         At koordinere den kommunale veteranindsats på tværs af kommunale
forvaltningsområder og i forhold til regionens og forsvarets behandlingsindsats.
·         At være i dialog med veterancentret og andre relevante aktører,
·         At tilbyde en specialiseret viden om veteraner.
·         At fungere som sparringspartner for fagpersoner i veteranindsatsen.
·         At koordinere specifikke borgerforløb.
·         At fungere som sagsbehandler for veteraner.
 
Organisering
Veterankoordinatoren ansættes i Jobcenter Viborg, medens Socialområdet – og eventuelt eksterne parter – efter behov fungerer som leverandør af ydelser.
 
Der nedsættes en styregruppe for veteranindsatsen bestående af et medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialchef, Arbejdsmarkedschef, Afdelingsleder, Arbejdsmarked-, Job- og Helhedsindsats, Afdelingsleder, Psykiatri og veterankoordinator.
 
Økonomi
Udgifterne til den specialiserede indsats for veteraner forventes at være som følger:
Lønudgift
400.000
Driftsudgifter afledt af koordinatorfunktionen
125.000
Konference
75.000
Driftsudgifter til tilbud til veteraner
400.000
 
Bevillingen til veteranindsatsen er konteret under ”Socialområdet”. Da veterankoordinator imidlertid ansættes i Jobcenter Viborg vil bevillingen på 1 mio.kr. bliver overført til ”Beskæftigelsesområdet” i forbindelse med Budgetopfølgningen.
 
Proces
Veterankoordinator forventes ansat pr. 1. maj 2015, konferencen ventes afviklet og netværksgruppe etableret i tredje kvartal 2015 og veteraner vil løbende blive visiteret til nye og eksisterende tilbud afhængig af målgruppen og dennes behov.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager den specialiserede indsats for veteraner til efterretning.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stillingsopslag vedrørende veterankoordinator til efterretning.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger en repræsentant til styregruppen for den specialiserede indsats for veteraner.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om den specialiserede indsats for veteraner til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog stillingsopslag vedrørende veterankoordinator til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger Anders Bertel til styregruppen for den specialiserede indsats for veteraner.
Bilag

Sagsid.: 14/59198
Sagsfremstilling
Baggrund
Viborg Byråd har i Børne- og Ungdomspolitikken ”Lys i øjnene” identificeret udarbejdelsen af en ungestrategi som særlig indsats. Samtidig har Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2018 besluttet, at en tværgående og strategisk indsats for at reducere antallet af unge kontanthjælpsmodtagere igangsættes. 
 
Viborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke en ungestrategi.
 
Formål med ungestrategi
Ungestrategien tager udgangspunkt i et overordnet værdigrundlag, hvor:
 
·         alle unge er betydningsfulde
·         alle unge tager ansvar
·         vi alle er med til at spille de unge gode
 
Strategien skal indeholde mål og vejen til at nå disse. Relevant i den forbindelse er:
 
·         målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse
·         anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
·         Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om reducering i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Fokus i ungestrategien forventes at blive på, hvordan tilgangen af yderligere unge til gruppen af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af offentlig forsørgelse generelt, begrænses
 
Inddragelse undervejs i processen
For at kvalificere strategiens mål og indsatser er inddragelse af de unge i udarbejdelsen af strategien afgørende. ”Unge” defineres bredt indenfor aldersgruppen 15-25, så der sikres repræsentation fra forskellige uddannelsesinstitutioner, sårbare unge, foreninger, Ungdomsrådet osv. Strategien gælder dermed alle unge, og derfor er det afgørende med bred repræsentation fra både kommune og samfund, herunder erhvervslivet.
 
Organisering
For at sikre processen indgår repræsentation fra en række relevante aktører, såvel eksterne som interne i Viborg Kommune.
 
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges strategien til godkendelse. Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres og involveres undervejs. På administrativt niveau nedsættes en referencegruppe med repræsentanter fra Børn & Unge, Job & Velfærd og Kultur, Service & Events.
 
Udkast til kommissorium fremgår af sagens bilag og præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget samt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender udkast til kommissorium for udarbejdelse af ungestrategi
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til kommissorium for udarbejdelse af ungestrategi.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.
Bilag

Sagsid.: 14/48188
Sagsfremstilling
Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015 er vedlagt som bilag 1.
 
Invitation til opstartskonference for beskæftigelsesreformen - 27. marts 2015 er vedlagt som bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til mødeplan 2015 til efterretning, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter evt. deltagelse i opstartskonference for beskæftigelsesreformen den 27. marts 2015.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2015
Der er ikke deltagelse fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i opstartskonference for beskæftigelsesreformen.
 
Udvalget deltager på KL`s møde i Aalborg den 28. og 29. maj.
 
Temadagen den 31. marts fastholdes.
Bilag