You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. marts 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/11606
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2015 pr. 28. februar 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til 2015. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april 2015.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2015
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2015.

Sagsid.: 14/63576
Sagsfremstilling
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2014.
 
På mødet den 15. april 2015 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 22. april 2015. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2015), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab:
 
SERVICEUDGIFTER OG OVERFØRSELSUDGIFTER
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2014
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
32.912
15.232
10.480
-4.752
Voksenhandicap
396.942
412.114
416.783
4.669
I alt
429.854
427.346
427.263
-83
Overførselsudgifter
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
811.110
741.446
734.149
-7.297
Pensioner og boligstøtte
474.940
453.587
454.438
851
I alt
1.286.050
1.195.033
1.188.587
-6.446
Total
1.715.904
1.622.379
1.615.850
-6.529
 
Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015
Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.
Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og
afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.
 
Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende beløb fra 2014 til 2015:
 
 
 
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Beskæftigelsestilbud
-4.752
-3.859*
 
-288
-605
Voksenhandicap
4.669
-3.865
 
8.140
394
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
-7.297
 
 
19
-7.316
Pensioner og boligstøtte
851
 
 
 
851
Total
-6.529
-7.724
 
7.871
-6.676
* 1,3 mio. kr. overføres til 2016
 
Overførslerne er specificeret i bilag 1.
 
ANLÆG
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2014
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Sum
58.079
67.269
11.189
-56.080
 
 
Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på anlæg
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2014 til 2015:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab
Overføres
Overføres ikke
Sum
-56.080
-30.985
-25.095
 
De overførte beløb vedrører fortrinsvis disse projekter:
 • Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft
 • Renovering af Albo
 • Velfærdsteknologi – HPU
 • Vibohøj - fase 1
 • Trepas - Væksthus i Hald Ege
 • Skriversvej 8 - Tilbygning til aktivitetshuset Skriversvej
 • IT-system personsagsområdet HPU
 
 
 
REGNSKABSBEMÆRKNINGER
 
Regnskabsbemærkningerne for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2014. Som en del af årsregnskabet for 2014 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2014 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2014.
 
Der udarbejdes et tabelhæfte som bilag til årsregnskabet for 2014. Tabelhæftet består for hvert politikområde af tabeller, der specificerer regnskabsresultatet, og tabeller der viser udviklingen i pris og mængde i forhold til det budgetterede.
 
Regnskabsbemærkningerne og tabelhæfte til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 2 og 3.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning, og

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget,
 
at de foreslåede overførsler af drift og anlæg flyttes fra 2014 til 2015
 
Regnskabsresultat 2014 blev taget til efterretning.
 
Ove Kent Jørgensen udtrykte bekymring omkring de generelle besparelser, i forhold til udmøntningen på Fynbohus.
Bilag

Sagsid.: 14/55230
Sagsfremstilling
PricewaterhouseCoopers (PwC) har i marts 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014), jf. bilag nr. 1.
 
Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.
 
Revisionsberetningen indeholder på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område en revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet (afsnit 2.8). Konklusionen i dette afsnit er:
 
”På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsesafdelingen, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2014.
 
Kommunen er - i kraft af de frikommuneforsøg som er godkendt - fritaget fra den stramme regulering af tid for og omfang af samtaler og aktiveringstilbud, hvilket betyder, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for den enkelte borger - og mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag.
 
Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.
 
På områderne særlig støtte efter Aktivlovens § 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens § 84 samt på integrationsområdet, er vi på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager, herunder fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning.”
 
Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis særlig støtte efter Aktivlovens § 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens § 84 samt Integrationsområdet som nævnt i den ovenstående konklusion.
 
Af bilag nr. 2 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne.
 
I notatet fremgår det, at der i tre af de gennemgåede sager er forhold i sagsbehandlingen, der har haft betydning for udbetalingen af ydelser. I to af sagerne er der udbetalt for meget, hhv. 2.029 kr. og 38.798 kr. I den sidste sag er der udbetalt 1.956 for lidt - dette er senere efterbetalt.
 
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben foreslår, at Social - og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og
 
at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne,
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og
 
at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog forvaltningens orientering til efterretning, og udvalget følger området tæt.
Bilag

Sagsid.: 14/55588
Sagsfremstilling
 
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 13. august 2014 (sag nr. 3) en økonomisk handlingsplan for Socialområdet.
 
Af den økonomiske handlingsplan fremgår en række tiltag og analyser, der er blevet igangsat for at skabe budgetoverholdelse inden for Socialområde på kort og langt sigt.
 
Et af handlingsplanens tiltag er ”gennemgang af aktivitetsområdet indenfor handicapområdet med henblik på en vurdering af den fremtidige dimensionering af aktivitetsområdet, samt en vurdering af om samarbejdspotentialet med Beskæftigelse kan udnyttes bedre end det sker i dag”.
 
På dagens udvalgsmøde præsenteres et oplæg til en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Oplægget foreslås sendt til kvalificering ved relevante parter i april måned, hvorefter forvaltningen vil udarbejde et oplæg til en endelig strategi til politisk godkendelse.
 
Strategioplæggets formål og indhold
På baggrund af handlingsplanen blev der i efteråret 2014 udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at formulere en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet.
 
Heraf fremgår det, at sigtet med strategien er at skabe en mere fleksibel tilbudsvifte for borgerne samt at øge det beskæftigelsesrettede sigte i kommunens aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet. Målet er at sikre og tilgodese borgerens individuelle behov og at skabe størst mulig valgfrihed.
 
Samtidig er målet at skabe en fremtidig organisering af aktivitets- og samværstilbuddene, der understøtter, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Ønsket med strategien er at frigøre ressourcer til at skabe en ny retning for aktivitetsområdets tilbud til gavn for borgerne – en retning, der sigter mod øget inklusion og samarbejde med aktørerne i lokalsamfundene fx i forbindelse med aktiviteter, fritidstilbud og etablering af små lokale ”nyttejobs”.
 
Proces omkring strategioplægget
Strategioplægget er udarbejdet med afsæt i en indledende værdiproces. Her har først afdelingsledere og medarbejdere, og dernæst borgere og pårørende været inviteret til at give deres input til, hvilke værdier og principper udviklingen af aktivitetsområdet bør bygge på. Derudover har der været mulighed for at byde ind med konkrete ideer til udvikling og organisering af aktivitetsområdet.
 
I det vedlagte strategioplæg gives indledningsvis en opsamling på, hvilke principper for udviklingen af aktivitetsområdet, der er kommet frem i den indledende værdiproces.
Herefter er der beskrevet en status for målgrupper og udviklingsmuligheder for de forskellige tilbud inden for aktivitetsområdet. 
 
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1)
 
at oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj 2015.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1).
 
Oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj 2015.
Bilag

Sagsid.: 15/15909
Sagsfremstilling
Viborg Kommune afholdt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Uddannelses Boot Camp den 26.-27. februar 2015. Omkring 170 tilmeldte bidrog til arbejdet på fem tematiske spor med at formulere målsætninger og forslag til konkrete handlinger.
 
Forvaltningen har efter Boot Camp’en bearbejdet de foreslåede målsætninger. Afrapportering til de tre an-svarlige politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet sker i form af tre dokumenter: Foreløbigt ud-kast til en uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1; katalog med forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 2; oversigt over øvrige ideer, som er fremkommet på Boot Camp’en, men ikke indarbejdet i strategi og handlingskatalog, fremgår af bilag nr. 3.
 
Det foreslås, at udvalget drøfter de i bilag nr. 1 foreslåede målsætninger. Herudover foreslås, at udvalget drøfter, om målsætningerne under temaerne ”Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle” (spor 1) og ”Alle unge i uddannelse” (spor 5) med fordel vil kunne slås sammen til ét tema.
 
Viborg Kommune arbejder på at etablere en styregruppe i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4, til sikring af en tværgående indsats for ledige unge under 30 år. Målet for denne indsats er på samme tid at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft. Kommissoriet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2015. Fastlæggelse af endelige målsætninger og handleplan for børn- og unge-, arbejdsmarkeds- og erhvervssporet bør afvente Byrådets afklaring af denne indsats.
 
Det foreslås videre, at udvalget drøfter og prioriterer de i bilag nr. 2 foreslåede handlinger med henblik på, at forvaltningen foretager evt. sammenskrivning og endelig formulering af forslag til handleplaner.
 
Endelig foreslås det, at udvalget drøfter og fastlægger forslag til konkrete og målbare milepæle for indsatsen under de enkelte temaer til brug for den løbende vurdering af målsætningernes realisering.
 
I det videre arbejde med uddannelsesstrategien forudsættes Byrådet at have ansvar for godkendelse af og opfølgning på målsætningerne, mens de politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet vedtager og gennemfører tilhørende handleplaner. En grafisk oversigt over strategi og handleplan fremgår af bilag nr. 4.
 
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét,
 
Målsætningerne kan formuleres under 1, idet det politiske hovedansvar på delområderne skal høre under de respektive fagudvalg.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, idet udvalget lagde særligt vægt på mentorfunktionen og tæt på den unge, individualiseret indsats for de unge og deres problemstillinger, unge som rollemodeller, det relationelle, medarbejdere med appel til de unge, det forpligtigende i indsatsen, andre gerne alternative indsatser,
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle.
Bilag

Sagsid.: 14/49161
Sagsfremstilling
Baggrund
Ifølge servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Viborg Kommune fordeles midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18, også kaldet frivillighedspuljen, af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dette sker med udgangspunkt i kriterierne for samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune.
 
Der kan søges om støtte fra Frivillighedspuljen tre gange årligt, nemlig pr. 1. oktober, 1. februar, 1. juni.
 
Frivillighedspuljen 2015
Det samlede beløb til rådighed til frivilligt socialt arbejde i 2015 fremgår af nedenstående tabel:
 
  
Beløb i kroner
Til disposition 2015
2.929.000
Merforbrug 2014
-3.000
+ PUF midler retur ” De frivilliges hus”
 +?
-Forhåndsbevillinger ”De frivilliges hus” og IOGT
  -1.120.000
-Pensionistforeninger (4.000)
  -128.000
-Bevillinger I alt fra 1. runde 2015
  -1.133.047
-Bevillinger fra Frivillighedsrådet 2. runde 2015
  -86.500
I alt tilbage 2014
   458.453
 
 
Der er til 2. ansøgningsrunde 2015 med frist 1. oktober 2014, indkommet 24 ansøgninger.
 
Frivillighedsrådet har vurderet ansøgningerne, og Frivillighedsrådet har derefter på møde d. 5. november 2014 tildelt midler for kr. 86.500,-
 
 
Bilag 2. er ansøgning og regnskab fra Kirkens Korshærs varmestue, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterspurgt på tidligere møde.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Værestedet Aktivisten tildeles 30.000 kr. jf. ansøgning nr. 53 fra første runde 2015, idet der er fremkommet nye oplysninger i sagen.
Midler fordelt jf. revideret bilag.
Bilag

Sagsid.: 14/49160
Sagsfremstilling
Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om genoptagelse af ansøgningen om § 18 midler fra Røde Kors Viborg afdeling / Nørkerne i Ørum.
 
Ansøgningen blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde af den 25. november 2014,- hvor Røde Kors Viborg Afdeling / Nørklerne i Ørum blev tildelt 4.000,-
 
Røde Kors,
Viborg / Nørklerne i Ørum
 
D 2-3
Tilskud til driften.
Ældre, handicappede og ensomme.
-----------------------
Ejendommen Toftevænget 2a, Ørum, 8830 Tjele, stilles til rådighed for Røde Kors, Nørklerne, Ørum. Der laves en 3-årig lejeaftale med Viborg Kommune, og Røde Kors betaler alene driftsudgifterne til ejendommen, som vil beløbe sig til 30.000 kr. pr. år. Der søges om tilskud til driften af ejendommen, idet Røde Kors selv dækker udgifter til aktiviteter og også selv kan dække en andel af driftsudgiften på ca. 5.000 kr. pr. år.
Røde Kors vil sørge for renholdelse såvel indvendig som udvendig, så ejendommen kan være med til at fremstå ordentligt i byen.
 
4.000,-
25.000
0,-
 
Godt initiativ. Men vi undrer os over, at der ikke er undersøgt muligheder for at anvende andre lokaler i lokalområdet (Ørum)
 
Det er i øvrigt en meget lille målgruppe.
Det er ikke meningen at § 18 midlerne skal bruges til at finansiere kommunens ejendomme.
 
Vi foreslår, at de fremsender ny ansøgning til aktivitetsdelen til næste ansøgning, hvor denne vil blive behandlet på lige fod med andre foreningers.
 
0,-
 
Enige med forvaltningen.
4.000,-
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til tildelingen af § 18 midler til Røde Kors Afdelingen Viborg / Nørkerne i Ørum
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Sagen udgår.
Bilag

Sagsid.: 15/17487
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde 17. december 2014, at der skulle etableres et forum, hvor arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og ViborgEgnens Erhvervsråd sammen med repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan drøfte relevante emner i forhold til Viborg Kommunes beskæftigelsespolitik.
 
Beslutningen blev taget på opfordring fra bl.a. det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd, LO m.fl. og efter indstilling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Forvaltningen har efterfølgende udsendt invitation til de umiddelbart relevante organisationer samt annonceret muligheden for at indstille kandidater på Viborg.dk samt i Viborg Kommunes faste annonce i Viborg Nyt. Fristen for indsendelse af kandidater var fastsat til 9. marts med henblik på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kunne udpege medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum på dagens møde.
 
De indkomne indstillinger ser således ud:
 
 
Medlem
2 repræsentanter fra LO
Ingen indstilling endnu
1 repræsentant fra FTF
Jeanette Winther, Viborg Lærerkreds
1 repræsentant fra AC
Anders K. Kristensen, Region Midtjylland
1 repræsentant fra ViborgEgnens Erhvervsråd
Svend Aage Møller
3 repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne
Ingen indstilling endnu
2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne,
Mercantec (navn følger)
Kent H. B. West Kristensen, VUC Skive-Viborg
3 repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Søren Gytz Olesen (formand)
Niels Dueholm
Åse Kubel Høegh
 
Det første møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er planlagt til mandag den 30. marts kl. 15-17. De indstillede kandidater er varskoet om dette allerede.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum nedsat med Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm og Åse Kubel Høeg som repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsid.: 12/4697
Sagsfremstilling
Den kommunale tilsynsforpligtigelse
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.
 
Frem til 1. januar 2014 varetog kommunerne størstedelen af opgaverne i forbindelse med godkendelse og tilsyn med tilbud i kommunen, men fra 1. januar 2014, overgik tilsynsforpligtelsen med størstedelen af de sociale døgntilbud til Socialtilsynet.
 
Viborg Kommune varetager fortsat tilsynet med følgende tilbud, idet det bemærkes at de konkret tilbud fremgår af vedhæftede bilag:
·       Aktivitets- og samværstilbud, der ikke ligger i tilknytning til botilbud
·       Beskyttede beskæftigelsestilbud
·       Tilbud inden for lov om friplejeboliger.
 
Viborg Kommunes tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet
Tilsynsopgaverne varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd.
 
Tilsynsenheden er organisatorisk adskilt fra driftsenhederne for at sikre uafhængighed af samme i varetagelsen af tilsynsopgaverne.
 
Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender, indenfor de uanmeldte tilsyn, fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. Disse er:
 
 
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\10b1abe8bbea4b9f93b59434add6caa5.gif Meget tilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\990b465271534c1db93a889dbe841065.gif Tilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\0b1e493c0683468c986ee4cd9d7cacdc.gif Neutral
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\9cdbdfaf42a840ee9f1c4d99f5e7332a.gif Mindre tilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\937b236e9c0249909b1699c6b7bffbe4.gif Utilfredsstillende
 
Handicaptilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • En Meget tilfredsstillende.
 • To Tilfredsstillende.
 
Psykiatritilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
·     Tre Meget tilfredsstillende.
·     To Tilfredsstillende.
 
Beskyttede beskæftigelsestilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • To Meget tilfredsstillende.
 
De private tilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • To Meget tilfredsstillende.
 • En Tilfredsstillende.
 
Handicapområdet
I 2014 er der gennemført tilsyn på de tre aktivitets- og samværstilbud på området. Skriversvej, Gimle og Solsikken. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø har enkelte steder været påvirket grundet organisationsændringer og ændringer i ledelsen.
 
Psykiatriområdet
På psykiatriområdet er der et botilbud, hvor Viborg Kommune fortsat har tilsynsforpligtelsen. Det drejer sig om Gl. Finderupvej. Derudover har tilsynsenheden effektueret tilsyn på de fire aktivitets- og samværstilbud, Daghus Viborg, Værestederne i henholdsvis Bjerringbro og Karup samt i Huset.
 
Konklusionen på tilsynene er, at tilbuddene generelt er velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer. Der er stor opmærksomhed på brugernes selvbestemmelse og medindflydelse.
 
Beskyttet beskæftigelsestilbud
I 2014 er der gennemført tilsyn på de to beskyttede beskæftigelsestilbud Nørremarken og Trepas. Også for beskæftigelsestilbuddene, er det generelle indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats, at tilbuddene er velfungerende og tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger til den pædagogiske praksis.
 
Den brugeroplevede kvalitet med forholdene på tilbuddene var meget tilfredsstillende.
 
Private tilbud
Viborg Kommunes tilsynsenhed på det sociale voksenområde, førte i 2014 tilsyn med i alt tre private tilbud. Det drejer sig om Behandlingscenter Tjele, Aktivitets- og samværstilbuddet Hatten samt døgntilbuddet indenfor handicapområdet Hjertebo, der opført efter lov om friplejeboliger og derfor indgår i den kommunale tilsynsvifte. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats, er tilfredsstillende. Der er tale om velfungerende tilbud, hvor tilgangen til brugerne er præget af gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange.
 
En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene i 2014 fremgår af bilaget. Det anbefales, at Handicaprådet orienteres om tilsynene inden for det sociale område i 2014
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning,
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Bilag

Sagsid.: 14/59198
Sagsfremstilling
Baggrund
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmøderne 3. marts 2015 kommissorium for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune.
 
Forslag til værdigrundlag, formål, mål og temaer
Referencegruppen for Ungestrategien har på flere møder drøftet udkast til overordnet værdigrundlag, formål, mål og temaer for strategien. Derudover har en række fagpersoner deltaget i et inspirationsmøde og kvalificeret udkastet. I inspirationsmødet deltog blandt andet repræsentant fra Viborg Idrætsråd, Borgerhuset Stationen, klubmedarbejdere, forebyggelseskonsulenter, frivillighedskoordinator, SSP-konsulent, Ungdomsskolelederen, leder for UU og leder af Socialafdelingen. Netop den brede repræsentation var medvirkende til at udkast til ikke mindst temaer blev udbygget og nuanceret.
 
Følgende overordnet værdigrundlag for Ungestrategien foreslås:
I Viborg Kommune:
 
      er alle unge betydningsfulde
      tager alle unge ansvar
      spiller vi de unge gode
 
Følgende formål for Ungestrategien foreslås:
Viborg Kommunes Ungestrategi understøtter at:
      alle unge skaber sig et godt ungdomsliv
 
Følgende mål for Ungestrategien foreslås:
      Alle unge er aktive medborgere
      Alle unge indgår i og bidrager til sunde fællesskaber
 
Følgende temaer for Ungestrategien foreslås:
      Et godt ungdomsliv - som udgangspunkt for at være aktiv og engageret
medborger
·         ansvar til de unge
·         relevante tilbud
·         empowerment (robuste unge med tro på sig selv)
 
      Uddannelse til alle - så flest mulige unge får en uddannelse (sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien og tværgående indsats for unge ledige)
·         fleksible uddannelsestilbud
·         praktikmuligheder
 
•   Styrket indsats for unge i risikozone for ikke at opnå uddannelse eller job
     sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien          og tværgående indsats for unge ledige)
·         fleksible løsninger
·         mentorordninger
 
      Samarbejde og partnerskaber - alle har ansvar for det gode ungdomsliv
·         rollemodeller
·         sammenhæng på tværs (fx Børn & Unge og Job & Velfærd)
·         gode overgange
·         aktiv inddragelse af både forældre og unge
 
Inddragelsesproces
Inddragelse af unge og deres input til Ungestrategien er afgørende for, at strategien bliver relevant og værdifuldt. For at sikre dette afvikles frem til uge 20 forskellige aktiviteter, blandt andet overvejes en ungekonference, hvor en bred repræsentation af unge inviteres til at drøfte og komme med input til Ungestrategiens temaer. Derudover overvejes fokusgruppeinterviews med unge, for i tillidsvækkende og vante rammer at sikre, at alle unge kommer til orde. Den endelige planlægning og afvikling af inddragelsesprocessen sker i tæt samarbejde med Ungdomsrådet og relevante uddannelses- og fritidstilbud.  En uddybende beskrivelse af elementerne i inddragelsesprocessen fremgår af bilaget.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning, idet udvalget også noterede sig at unge fra produktionsskolen også kan være indenfor gruppen af udsatte.
Bilag

Sagsid.: 14/77040
Sagsfremstilling
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til mødeplan 2015 til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2015
Til efterretning.
Bilag