You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. april 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/16010
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år, lige som de ændrede pris- og lønskøn, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. marts 2015, sag nr. 3, er indarbejdet i det korrigerede budget.
 
Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af de overførsler fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015, der forventes forbrugt i 2015.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 31.marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
  Beskæftigelsestilbud
10,4
12,9
12,6
2,2
-0,3
  Socialområdet
430,7
424,4
428,9
-1,8
4,5
Serviceudgifter i alt
441,1
437,3
441,5
0,4
4,2
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 Pensioner og boligstøtte
475,7
476,1
454,8
-20,9
-21,4
 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
735,3
731,6
765,5
30,2
33,9
Overførselsudgifter i alt
1.210,9
1.207,7
1.220,2
9,3
12,5
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.652,0
1.645,0
1.661,7
9,7
16,8
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
21,4
34,9
28,9
7,5
-6,0
Anlæg ældreboliger
0,0
14,4
10,0
10,0
-4,4
Anlæg i alt
21,4
49,3
38,9
17,5
-10,4
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.673,5
1.694,3
1.700,7
27,2
6,3
 
 
SERVICEUDGIFTER
Merudgiften på Socialområdet vedrører primært et overført underskud fra 2014 på de centrale konti, mens der på de decentrale konti forventes en mindreudgift.
Der arbejdes fortsat med en række initiativer for at bringe politikområdet i balance, herunder afvikling af underskuddet fra 2014.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet vurderes at være den væsentligste årsag til mindreudgiften på Pensioner og boligstøtte.
Ved budgetlægningen på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet indgik de forventede konsekvenser af kontanthjælpsreformen samt de seneste tal for ledigheden, hvilket bevirkede et budgetforslag på 74,9 mio. kr. mindre end budgetrammen. Budgetopfølgningen viser, at forudsætningerne ikke holder og der forventes merudgifter primært til kontanthjælp og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt forsikrede ledige. I modsat retning trækker mindreudgifter til revalidering og ledighedsydelse. Uden merudgiften til kontanthjælp til udlændinge som konsekvens af øget tilstrømning af flygtninge, ville der samlet ikke være et forventet merforbrug på overførselsområdet. De iværksatte initiativer, herunder KL’s anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi fra 2013, følges nøje med henblik på at kunne iværksætte korrigerende handlinger.
 
ANLÆG
Flere projekter forventes ikke afsluttet i år. De største overførsler til 2016 vedrører Asmild Toft og Vibohøj – fase 1.
 
Beskæftigelsestilskud
Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr.
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 9,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes og
 
at de iværksatte initiativer følges nøje, og at udvalget drøfter eventuelle handlemuligheder.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes
 
at det sker via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi.

Sagsid.: 15/23715
Sagsfremstilling
Baggrund
I revisionsberetningen fra 2013 fandt revisionen anledning til revisionsbemærkninger vedrørende sagsbehandlingen på Socialområdet.
 
Revisionsbemærkningerne handler blandt andet om til utilstrækkelige beskrivelser af borgerens funktionsnedsættelse og støttebehov, utilstrækkelige faglige begrundelser for den bevilgede støtte, utilstrækkelige eller manglende handleplaner, utilstrækkelig journalføring, herunder også i forhold til notatpligten og manglende opfølgning af sagerne.
 
Afledt heraf udarbejdede socialområdets ledelse en handleplan som blev behandlet på møde i udvalget den 1. oktober 2014. Socialområdets ledelse har senest på udvalgets møde 6. januar 2015 givet orientering om status.
 
Status og indhold i handleplanen er pr. april 2015:
 
·         at der med virkning fra 1. oktober 2014 er ansat en faglig konsulent med særlig ansvarsområde i forhold til ledelsestilsyn, udarbejdelse af forretningsgange og kompetenceudvikling af medarbejdere
 
·         at der på møde med revisionen 14. oktober 2014 er aftalt proces for udvikling af struktur og design på fremadrettede ledelsestilsyn
 
·         at der i september/oktober 2014 er fulgt op på og korrigeret for de fundne fejl i de udtagne stikprøver
 
·         at der er i perioden november 2014 – marts 2015 er sket gennemgang og efterfølgende opfølgning i alle sager på merudgiftsområdet og at der samtidig er sket kortlægning og optimering af sagsgange på området
 
·         at der januar 2015 har været afholdt 2 dages undervisningsseminar i forhold til Voksenudredningsmetoden og ledelsestilsynskoncept varetaget af revisionen og været opfølgende undervisningsforløb med VIA i februar 2015 i Voksenudredningsmetoden
 
·         at der i april/maj 2015 ibrugtages nyt IT-sagsbehandlingssystem, der understøtter den faglige metode i sagsbehandlingen og sker undervisning af medarbejdere i dette
 
·         at der i februar 2015 har været undervisning indenfor BPA-området hos BDO og at alle sager på BPA-området er gennemgået i februar-marts 2015, og at der sker opfølgning i alle sager i perioden marts 2015 til juni 2015 i tæt samspil med revisionen i forhold til samtidig kompetenceudvikling og supervision
 
·         at alle sager på ledsagerordningsområdet gennemgås i 2. kvartal 2015 og at opfølgning i disse sager sker i samspil med revisionens samtidige kompetence og supervision på området i 2. halvår 2015
 
·         at der samtidig i tæt samspil med revisionen sker kompetenceudvikling og supervision i forhold til opfølgning på området for bostøtte og botilbud i 2. halvår 2015
 
Der er på møde 8. april 2015 mellem Socialområdets ledelse og revisionen aftalt, at der afholdes månedlige opfølgningsmøder.
 
Det ekstraordinære personaleforbrug til handleplanens tiltag har i perioden fra oktober 2014 og til sommeren 2015 haft et omfang af 2 årsværk udover aktuelle basisnormering.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager status på handleplanen til efterretning
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog status på handleplanen til efterretning.

Sagsid.: 13/10808
Sagsfremstilling
Baggrund
Den 28. maj 2013 godkendte Socialudvalget en fastsættelse af serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Viborg Kommune. Fastsættelsen af serviceniveauet skete i samarbejde mellem forvaltningen og brugere af ordningen, pårørende, patientforeninger og Handicaprådet.
 
I foråret og sommeren 2015 gennemfører Socialafdelingen opfølgning i alle BPA-ordninger i Viborg Kommune. Forud for igangsættelse af opfølgningerne har forvaltningen gennemgået det fastsatte serviceniveau med henblik på de præciseringer og tilføjelser, som der her to år efter den politiske godkendelse af serviceniveauet, måtte være behov for.
 
I denne sag fremlægges det reviderede serviceniveau til godkendelse for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Kort beskrivelse af præciseringer i det fastsatte serviceniveau
Efter en gennemgang af det fastsatte serviceniveau er der foretaget en række præciseringer af og tilføjelser til dokumentet (bilag 1). Præciseringerne skitseres kort nedenfor:
 
Præciseringer af den eksisterende tekst:
 
·         Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Det er i serviceniveauet præciseret, hvad arbejdslederens opgaver dækker over. Arbejdslederen har bl.a. ansvar for sikring af arbejdsmiljø, herunder gennemførelse af APV (arbejdspladsvurdering) og tilkaldelse af beredskab i tilfælde af faldulykker mv. blandt hjælperne.
 
Tilføjelser til den eksisterende tekst:
 
·         Hvis borgeren selv varetager arbejdsgiveransvaret over for sine hjælpere, er det borgerens opgave at sikre vikarberedskab ved hjælperes sygdom eller andet fravær.
 
·         Udgifter til kurser til hjælpere søges dækket som en del af borgerens BPA bevilling.
 
·         Ved fastansættelse af nye hjælpere yder Viborg Kommune timer til oplæring svarende til op til 1 time pr. bevilget time i døgnet. Det vil sige, at udgangspunktet er, at en ny hjælper hos en borger med en BPA bevilling på 24 timer i døgnet, kan få op til 24 timers oplæring. Der vil imidlertid altid være tale om en konkret og individuel vurdering af behovet for oplæring.
 
·         Ved akut opstået tilkald/afløsning yder Viborg Kommune et engangsvederlag på 400 kr. til fastansatte hjælpere. Engangsvederlaget ydes til den tilkaldte hjælper eller til den hjælper, der bliver udover sin egen vagt. Ved brug af engangsvederlag skal borgeren være opmærksom på de gældende hvile- og arbejdstidsbestemmelser.
 
·         Viborg Kommune har indgået aftale med Handi Forsikringsservice om en forsikringspakke bestående af:
 
o   Arbejdsskadeforsikring
o   Ansvarsforsikring over for tredje person
o  Ansvarsforsikring hvis hjælperen forvolder skade på borgerens ting (selvrisiko på 1.000 kr.)
o  Rejseforsikring i hele verden
 
Præmien for den samlede forsikringspakke ligger fast på 8.531 kr. årligt (2015) uanset antal timer og antal hjælpere, der er tilknyttet den enkelte borger. Det står den enkelte borger frit for at vælge forsikringsselskab, men Viborg Kommune yder dækning af et årligt beløb på maks. 8.531 kr. til de samlede forsikringer.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det reviderede serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte det reviderede serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Bilag

Sagsid.: 15/16521
Sagsfremstilling
Baggrund
Som noget nyt besluttede Ankestyrelsen fra 2014 at udsende halv- og helårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagersager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.
 
Viborg Kommune har nu modtaget den årlige ankestatistik for 2014 fra Ankestyrelsen. Den indeholder en opgørelse over modtagne og afgjorte sager, samt en oversigt over Ankestyrelsens konkrete afgørelser opgjort på forskellige lovområder. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1.
 
Tal fra ankestatistikken (se bilag 1)
I 2014 modtog Ankestyrelsen i alt 437 klagesager over Viborg Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 606 klagesager og der verserer i øjeblikket 144 sager.
 
Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 ligger Viborg Kommune generelt på niveau med landsgennemsnittet i forhold til omgørelsesprocenten. Omgørelsesprocenten er andelen af sager der enten ændres eller hjemvises til kommunen i forhold til det samlede antal klager (fratrukket de afviste/bortfaldne sager).
 
På tværs af lovområder ligger Viborg Kommune på 20 %, mens landsgennemsnittet er 24 %. Det skal dog bemærkes, at der indenfor de enkelte lovområder kan være tale om så få sager, at omgørelsesprocenten ikke giver et retvisende billede.
 
Socialområdet og beskæftigelsesområdet har følgende bemærkninger til Ankestyrelsens ankestatistik:
 
Socialområdet
På servicelovens område ligger Viborg Kommunes omgørelsesprocent 12 % under landsgennemsnittet, hvorfor der ikke er behov for særlig fokus på kvaliteten i udarbejdelse af afgørelser.
 
I forhold til afgørelse på pensionslovsområdet ligger Viborg på en omgørelsesprocent på 7 mod landsgennemsnittets 6 % - tallet dækker over 3 konkrete sager, hvoraf en er ændret.
 
Grundet det meget beskedne antal vurderes der ikke behov for særlig fokus.
 
I alle afgørelser truffet i 2. halvår 2014 har Viborg Kommune fået medhold.
 
Beskæftigelsesområdet
På aktiv- og beskæftigelsesloven følger Viborg Kommune landsgennemsnittet, og på sygedagpengeloven ligger Viborg Kommune med 30 % lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.
 
Der vurderes derfor ikke at være behov for en tættere opfølgning eller ekstra indsats på nogen af områderne.
 
Der er hele tiden ledelsesmæssigt fokus på de ankesager der kommer retur, hvor der rettes ind i de typer af sager hvor ankestyrelsen ændrer vores afgørelse.
 
Derudover er det nødvendigt med et antal prøvesager på de områder, hvor der endnu ikke er skabt præcedens.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Udvalget tog orienteringen til efterretning og følger området tæt.
Bilag

Sagsid.: 15/5134
Sagsfremstilling
I sammenhæng med budgetprocessen og udarbejdelse af ”Mål og midler” skal der fastsættes effektmål for hvert politikområde.
Inden for beskæftigelsesområdet skal der således fastsættes effektmål for de 2 politikområder - ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” samt for ”Beskæftigelsestilbud”.
 
Forvaltningen anbefaler en videreførelse af de 3 overordnede mål for frikommunerne (Reducere andelen på offentlig forsørgelse, reducere varigheden på offentlig forsørgelse og øge fastholdelsesgraden i job/uddannelse), idet frikommuneforsøgene er forlænget frem til 1. juli 2017.
Ligeledes anbefaler forvaltningen videreførelse af mål for reducering af langtidsledigheden samt for øgning af antallet personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen i fleksjob eller i løntilskudsjob.
 
Forvaltningen foreslår 2 nye mål på UU-området mhp. at understøtte at alle unge påbegynder og gennemfører erhvervskompetencegivende uddannelse samt mål for jobcentrets ”nye” kerneopgave – virksomhedsserviceringen.
 
Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt nogle landsdækkende mål for beskæftigelsesindsatsen, disse er endnu ikke udmeldt.
Ud over de områder vi har opstillet effektmål for, vil der givetvis blive fastsat nogle landsdækkende mål inden for integrationsområdet, som opfølgning på regeringens udspil ”Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse”.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender effektmålene for 2016 for politikområderne ”Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet” og ”Beskæftigelsestilbud”.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte effektmålene for 2016 for politikområderne ”Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet” og ”Beskæftigelsestilbud”.
Bilag

Sagsid.: 13/50055
Sagsfremstilling
Baggrund
Socialudvalget besluttede den 18. juni 2013 at godkende en indstilling om en tilbygning til aktivitetshuset Skriversvej (godkendt af Byrådet den 4. september 2013).
I den oprindelige plan var det meningen, at der skulle opføres en bygning på ca. 200 m2 på Skriversvejs matrikel med grupperum til aktiviteter for ca. 10 borgere.
 
Baggrunden for byggeriet var, at Skriversvej i forbindelse med lukningen af aktivitetshuset Ekkohøj pr. 1. marts 2013 blev udvidet fra 46 til 56 pladser, samt at Skriversvej efter opnormeringen havde fået væsentlig flere kørestolsbrugere.
 
Der er pt. ikke venteliste til Skriversvej og tilgangen af borgere til Skriversvej forventes at falde når Væksthuset ved Trepas tages i brug jf. strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet.
 
Efter udarbejdelsen af den oprindelige byggeplan er der imidlertid lavet en ny lokalplan for hele området omkring Skriversvej ”Lokalplan 413 - Boligområde ved Skriversvej i Overlund”, som er vedtaget af Byrådet 19. juni og offentliggjort 4. juli 2013.

Lokalplanen har til formål at udlægge et større areal til fremtidigt boligbyggeri – herunder også matriklen hvorpå aktivitetshuset Skriversvej er placeret. Dvs. at hvis der en gang i fremtiden ikke er behov for et aktivitetshus på Skriversvej, skal matriklen udstykkes til parcelhusbebyggelse.
 
Denne lokalplan umuliggør de oprindelige planer omkring udvidelsen af Skriversvej. Det skyldes at det areal, hvor bygningen kunne placeres er udlagt til fremtidigt fælles grønt område, og der ikke kan gives tilladelse til bebyggelse på dette areal. Der er ikke andre mulige placeringer til en selvstændig bygning inden for Skriversvejs matrikel. 
 
 
Det skal bemærkes, at en afledt konsekvens som følge af dette forløb, er at det er besluttet at fremtidige lokalplaner altid sendes forbi Ejendomme og Energi for at sikre en bedre koordinering mellem kommunens byggeplaner og kommende lokalplaner.
 
Ny plan for udvidelsen af aktivitetshuset Skriversvej
Da der stadig er behov for at udvide og forny de fysiske rammer på Skriversvej foreslås det, at der i stedet for den oprindelige tilbygning på 200 m2 sker følgende:
 
·      Der opføres en tilbygning på ca. 72 m² som lever op til kravene i den nye lokalplan - i denne tilbygning samles alle personale- og kontorfaciliteter, så der frigøres areal ved grupperummene i de eksisterende bygninger
·      Derudover laves der to mindre tilbygninger på henholdsvis 22 m² og 40 m² ved eksisterende grupperum, så disse bliver bedre egnet til den udvidede målgruppe
·      Endelig optimeres de eksisterende bygninger med følgende: udvidelse/ombygning af grupperum, forbedring af tilgængelighed for kørestolsbrugere og modernisering af toiletter
 
Økonomi
Den nye plan for udvidelsen af aktivitetshuset Skriversvej holder sig inden for den oprindelige økonomiske ramme på 3,3 mio. kr.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/20024
Sagsfremstilling
STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er et uddannelsestilbud for unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med specialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.
 
I Viborg kommune varetages Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse primært af STU Viborg, men også på en række andre lokale tilbud og på ASP-it i Skive. Uddannelsen er et tilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.
 
Gruppen af unge med særlige behov omfatter blandt andre
  • unge med autisme
  • unge med ADHD eller andre psykiske lidelser
  • unge med svære bevægelseshandicap
  • unge multihandicappede
  • unge med en erhvervet hjerneskade
  • unge udviklingshæmmede
 
De fleste studerende på skolen bor i Viborg Kommune, men de kan godt bo i en anden kommune og alligevel gå på STU Viborg. Undervisningen foregår på små hold, og der er krav om undervisningsdeltagelse i mindst 21 timer om ugen.
 
Når den unge er færdig med hele forløbet, udstedes der et kompetencepapir fra Viborg Kommune. Kompetencepapiret fortæller, hvad den unge har arbejdet med i forløbet.
 
Indhold i STU forløbet
Uddannelsen har en varighed af 3 år, og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.
Uddannelsen består overordnet set af:
 
  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads
 
Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) laver en uddannelsesplan for forløbet, der er individuelt tilpasset.  Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang om året.
 
Afklaringsforløbet kan indeholde elementer af undervisning fra efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner.
 
Optagelse og adgang
For at deltage i en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal den unge have opfyldt sin undervisningspligt (gennemført folkeskolens 9. klasse), og være under 25 år på ansøgningstidspunktet.
Den unge henvender sig med sit ønske til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og får en samtale med en UU vejleder, der efterfølgende vurderer, om den unge er berettiget til STU. Den endelige visitation foretages af et tværgående visitationsudvalg.
 
 
STU forløb på særlige vilkår
I Viborg kommune er der endvidere 7 unge, der aktuelt deltager i STU forløb på Katrinehaven, der er et bo- og aktivitetstilbud i Viborg kommune. Aktuelt bor 5 af de 7 unge på Katrinehaven. 3 af dem boede på Katrinehaven da de begyndte på deres STU forløb, mens 4 har været under 18 år og boet hjemme eller på børneinstitution, da de begyndte på uddannelsesforløbet.
 
Disse unge deltager i et STU forløb på Katrinehaven, da de har en meget svær grad af autisme, og derfor har behov for en ekstra stor grad af forudsigelighed, struktur og faste rammer til at kunne håndtere dagligdagen. Disse rammer kan aktuelt tilbydes på Katrinehaven, men ikke på STU Viborg. Tilbydes de ikke disse rammer kan det medføre en række uhensigtsmæssige reaktioner både udad reagerende eller introvert selvskadende.
 
Typisk vil de også have svært ved at være i kontakt med andre end de ansatte på Katrinehaven. Disse unge tilbringer ofte dele af dagen helt isoleret fra andre placeret i en skærmet afdeling, da enhver form for social kontakt kan fremkalde voldsomme reaktioner på forskellig vis. 
 
STU forløbet på Katrinehaven varetages af ansatte undervisere på stedet. Der undervises samlet 21 timer om ugen med nødvendigt indlagte pauser, og forløbet sammensættes, som i alle STU forløb, individuelt for den enkelte unge. Undervisningen foregår typisk over alle ugens dage. For denne målgruppe er der i STU forløbet ingen former for praktik, grundet graden af autisme. Uddannelsesforløbet indeholder i stedet praktisk træning i håndtering af dagligdagen for de unge, kommunikationstræning, mv.       
 
Den fremadrettede STU indsats i Viborg Kommune
Fremadrettet vil hovedparten af undervisningen foregå i STU Viborgs nye lokaler på Klostermarken, så al viden og ekspertise på de målgrupper, der modtager STU forløb, kan samles ét sted. For de borgere der pt. modtager STU forløb på Katrinehaven sker der ingen ændringer, men fremadrettet skal alle borgere, som hovedregel, modtage undervisning på Klostermarken.
 
Kun undtagelsesvis og i særlige tilfælde vil der fremover kunne afholdes STU forløb i botilbud. Det drejer sig, forventeligt, om 2-3 personer pr. år.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at målgruppebeskrivelse for STU Viborg tages til orientering.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Indstilling godkendt.

Sagsid.: 15/17487
Sagsfremstilling
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets seneste møde udpegede udvalget medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg på baggrund af de indkomne indstillinger fra de respektive repræsentationsgrupper.
 
Der manglede dog indstillinger fra flere af de indstillingsberettigede organisationer, herunder LO samt arbejdsgiverorganisationerne, hvorfor der er behov for en supplerende udpegning.
 
Der er siden kommet indstilling fra LO, som indstiller Stanley Bach Mortensen, formand for LO Viborg, samt Lise Jørgensen, faglig sekretær hos FOA. Desuden er der modtaget indstilling fra Mercantec, der indstiller markeds- og uddannelseschef Marianne B. Villesen.
 
Der er fortsat ikke kommet indstilling fra arbejdsgiverorganisationerne – dog har DI’s regionale konsulent tilkendegivet, at DI stadig forsøger at finde en person at indstille.
 
Forvaltningen forslår derfor, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender de indstillede fra LO og Mercantec, og at udvalgsformand Søren Gytz Olesen bemyndiges til at udpege de resterende medlemmer, såfremt der kommer indstillinger, samt at godkende eventuelle ændringer i de udpegede medlemmer, såfremt der skulle blive behov for det som følge af jobskifte eller andre årsager.
 
Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger de indstillede repræsentanter, ser Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg således ud:
 
 
Medlem
2 repræsentanter fra LO
Stanley Bach Mortensen, LO
Lise Jørgensen, FOA
1 repræsentant fra FTF
Jeanette Winther, Viborg Lærerkreds
1 repræsentant fra AC
Anders K. Kristensen, Region Midtjylland
1 repræsentant fra ViborgEgnens Erhvervsråd
Svend Aage Møller
3 repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne
Ingen indstilling endnu
2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne,
Marianne b. Villesen, Mercantec
Kent H. B. West Kristensen, VUC Skive-Viborg
3 repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Søren Gytz Olesen (formand)
Niels Dueholm
Åse Kubel Høegh
 
Der er planlagt møde i Beskæftigelsespolitisk Forum onsdag den 29. april kl. 15-17. Alle indstillede repræsentanter er adviseret om dette.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger Stanley Bach Mortensen og Lise Jørgensen som LO’s repræsentanter i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg, samt Marianne B. Villesen som repræsentant for uddannelsesinstitutionerne.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiger udvalgsformanden til at fortage de resterende udpegninger, såfremt der måtte komme indstillinger hertil, samt at godkende eventuelle ønsker om udskiftning af medlemmer i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborgs resterende valgperiode
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Indstilling godkendt.

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr.12), Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 13), Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 (sag nr. 8).
 
Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (Høringssvarene i deres helhed kan ses i bilag 1. Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (Bilag 2). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde den 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.
 
I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.
 
Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget forslår, at der vedrørende ”rygning” indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;
 
”Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021.”
 
Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, besluttede udvalget;

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-01-2015: 

”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”
 
Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknik Udvalgets område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svær at se i forslaget til sundhedspolitik.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejde en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;
 
”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”
 
Forslag vedrørende effektmål vedrørende rygning samt forslag vedrørende målsætning for uderummene er indarbejdet i vedlagte forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune (Bilag 3).
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller;
 
at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag om indarbejdelse af effektmål omkring rygning samt forslag om målsætning vedrørende udeområder (begge som beskrevet i bilag 2) drøftes,
 
at udvalget drøfter om høringssvarene i øvrigt giver anledning til ønsker om ændringer i forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune, og
 
at udvalget herefter indstiller til Byrådet, at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune til godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
Bilag