You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Gregers Laigaard
Bemærkninger

Sagsid.: 15/11848
Sagsfremstilling
Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalget på mødet anlægsbudgettet herunder:
·        Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget
·        Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
 
Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2015.
 
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 2. Idéoplæggene er et nyt tiltag, der skal sikre, at fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem anlægsønsker. Idéoplægget skal bl.a. fremme overvejelser om anlægsprojekternes totaløkonomi og alternative løsningsmuligheder. Idéoplæggene indeholder også mere gennemarbejdede tidsplaner, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende i de enkelte budgetår.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget og
 
at udvalget godkender idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat over for Byrådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget blev godkendt med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget og
 
Udvalget godkendte idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat over for Byrådet, idet forslaget om servicearealer på Katrinehaven og sprogskolens renovering udgår.
 
at sagen fremsendes via økonomistaben
 
 
Der udarbejdes revideret bilagsmateriale, som vedlægges referatet, som også indeholder et ønske fra Viborg Produktionsskole, om en yderligere bevilling på 2 millioner kr. Forvaltningen bemyndiges til at anmode bestyrelsen for produktionsskolen om supplerende materiale med henblik på en samlet fremstilling til budgetkonferencen. Dette materiale skal også indeholde forskellige modeller for finansiering
 
Niels Dueholm deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Viborg Produktionsskole (henvendelsen fremgår som bilag 3)

Sagsid.: 15/33542
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 26. maj 2015 (sag nr. 11), at Socialområdets ledige bygning på Lavendelvej 12 anvendes til kvindekrisecenter og at kvindekrisecenterets nuværende bygning på Kærsangervej 252 efterfølgende anvendes til botilbud til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte.
 
Forslaget om etablering af et botilbud til særligt udsatte unge indgår i Socialområdets forslag til rammereduktion i 2016, med en årlig besparelse på 3 mio. kr., som hentes ved hjemtagelse af borgere fra regionale tilbud. 
 
Flytning af kvindekrisecentret og etablering at ungetilbuddet forudsætter, at bygningerne på både Lavendelvej og Kærsangervej undergår en mindre ombygning og istandsættelse.
 
Økonomi
Den forventede besparelse på 3 mio. kr. i 2016 kan kun realiseres hvis tilbuddet kan åbnes 1. januar 2016, så der opnås helårseffekt. En senere åbning af tilbuddet vil reducere besparelsen i 2016. Fra 2017 forventes helårseffekt.
 
For at opnå den størst mulige besparelse i 2016 er det nødvendigt at processen omkring ombygning og istandsættelse af de to bygninger påbegyndes straks efter sommerferien, herunder at ombygning og istandsættelsen finansieres inden for 2015-budgettet. Ejendomme og Energi vurderer på nuværende tidspunkt, at en opstart af processen straks efter sommerferien gør det muligt at åbne kvindekrisecentret 1. januar 2016 og ungetilbuddet 1. maj 2016.
 
Udgifterne til ombygning og istandsættelse af de to bygninger vurderes at udgøre henholdsvis 980.000 kr. og 920.000 kr.
 
For at sikre en hurtigt opstart af istandsættelses-processen foreslår Forvaltningen, at ombygning og istandsættelse af de to bygninger finansieres ved en omprioritering af midler, som er afsat til velfærdsteknologiske indsatser i Socialområdet i 2015. 
 
Med udgangspunkt i Socialområdets rammereduktion på 6,4 mio. kr. i 2016, godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 26. maj 2015 (sag nr. 11) at Socialområdet arbejder på etablere et botilbud efter Servicelovens § 108 til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte, på Kærsangervej 252 i Viborg.
 
Om tilbuddet
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i en længerevarende boform (efter Servicelovens §108) til borgere, der er tilkendt en dom til ophold i botilbud. Viborg Kommune har i dag ikke selv et sådant tilbud. Derfor køber Viborg Kommune botilbudspladser til domsanbragte borgere uden for Viborg kommune.
 
Forvaltningen foreslår, at bygningen på Kærsangervej 252, der er opført i henhold til Servicelovens §108 fremadrettet anvendes til længerevarende botilbud til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte.
 
Målgruppen af særligt udsatte unge består af eksempelvis personer med udviklingshæmning samt eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser.
 
Økonomi
Botilbuddets drift kan finansieres ved hjemtagelse af borgere i botilbuddets målgruppe fra regionale tilbud. Ved selv at tilbyde ophold til denne målgruppe, frem for at købe pladser i regionale tilbud, kan Socialområdet spare 3 mio. kr. årligt.
 
Etablering af botilbuddet forudsætter imidlertid en anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. til ombygning og renovering af Kærsangervej til 10 boliger med eget bad og toilet. Forvaltningen fremsætter her forslag til finansiering af anlægsudgifterne til etablering af tilbuddet.
 
Finansieringsforslag
Drift af botilbuddet indgår i Socialområdets rammereduktion i 2016, som skal give en samlet besparelse på 6,4 mio. kr.
 
For at den forventede besparelse på 3 mio. kr. kan opnås i 2016, er det nødvendigt at botilbuddets drift starter 1. januar 2016.  Det forudsætter, at bygningen ombygges og renoveres allerede i 2015. 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 920.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Lavendelvej til krisecenter” med rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2015, og at udgiften på 920.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015, og
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til kontoen ”Ombygning af krisecenter til botilbud til særlig udsatte unge” med rådighedsbeløb på 980.000 kr. i 2016, og at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015. Rådighedsbeløbet på 980.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 920.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Lavendelvej til krisecenter” med rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2015, og at udgiften på 920.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015, og
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til kontoen ”Ombygning af krisecenter til botilbud til særlig udsatte unge” med rådighedsbeløb på 980.000 kr. i 2016, og at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015. Rådighedsbeløbet på 980.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.

Sagsid.: 15/31661
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedet afholdt 31. marts en temadrøftelse om beskæftigelsesindsatsen. Drøftelsen tog udgangspunkt i bl.a. arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikkens historiske udvikling, det tidligere Beskæftigelsesudvalgs hidtil gældende principper for indsatsen i Viborg Kommune, tankerne i Viborg Kommunes frikommuneforsøg samt en række cases.
 
Der blev ikke taget et egentligt referat af drøftelsen, men dagen resulterede i opstillingen af tre fokuspunkter, som er vigtige for udvalget i videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune
 • Mødet med borgeren
 • Helhedstænkning
 • Arbejdsidentiteten
 
Mødet med borgeren
Det er vigtigt, at borgeren mødes med respekt og tillid. Borgerens ressourcer skal sættes i spil, når indsatsen for at finde plads på arbejdsmarkedet planlægges og sættes i gang.
 
Det er også vigtigt, at medarbejderne i jobcenteret tror på borgerens muligheder på arbejdsmarkedet - især for de sårbare grupper er det en forudsætning for, at borgeren selv kan tro på sine muligheder.
 
Helhedstænkning
Det er vigtigt, at der tænkes i helheder, når indsatserne planlægges. Det er borgerens behov, der skal styre opgaveløsningen - og disse behov går ofte på tværs af de strukturer, der findes i kommunen og i lovgivningen i øvrigt.
 
Der skal også tænkes i helheder i forhold til borgerens samlede livsforløb. Den langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig for at sikre borgeren et godt liv også efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 
Arbejdsidentiteten
Særligt i forhold til de unge er det vigtigt, at der er fokus på at opbygge en arbejdsidentitet. Dels en faglig arbejdsidentitet, der opbygges gennem uddannelsen, men også en medarbejderidentitet, hvor borgeren oplever, at det gør en forskel, at han/hun deltager i virksomhedens aktiviteter/produktion.
 
Det er også vigtigt, at perioder med ledighed eller sygdom ikke fratager borgeren deres arbejdsidentitet, og at denne kan genopbygges, hvis den helt eller delvist mistes i en periode.
 
Udvikling af Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats
Viborg Byråd nedsatte på sit møde 23. marts et udvalg til at udvikle den tværgående indsats for unge ledige. Udvalget har deltagelse af både byrådsmedlemmer og eksterne aktører. Udvalget skal fungere frem til sommeren 2016, hvor nye, tværgående indsatser i forhold til ledige unge forventes udviklet og iværksat i forhold til de behov, som en analyse bestilt hos KL’s konsulentenhed afdækker.
 
De tre fokuspunkter, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har peget på i forbindelse med temadrøftelsen, vil naturligt indgå i disse arbejder. Derudover er fokuspunkterne indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2016 og Mål og Midler for Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det videre forløb efter temadrøftelsen
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede status på planen med henblik på, at de tre fokusområder
 
 • Mødet med borgeren
 • Helhedstænkning
 • Arbejdsidentiteten
 
indgår i den videre udvikling af Jobcentret og den samlede indsats for de borgere, som er i kontakt med Viborg kommune.
 
Der arbejdes videre med den konkrete omsætning af principperne, med henblik på en fortsat drøftelse i forbindelse med det kommende døgnseminar.
Bilag

Sagsid.: 15/34830
Sagsfremstilling
Baggrund
KL afviklede den 28. og 29. maj 2015 en konference med fokus på social- og sundhedsområdet. Konferencen blev afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center med deltagelse af ca. 1.400 politikere og organisationsfolk. Såvel Social- og Arbejdsmarkedsudvalget som Ældre- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune var repræsenteret.
 
Indhold
Temaet var ”Giv ordet til brugere og samarbejdspartnere” og fokus var bl.a. på hvordan det gode samspil mellem de professionelle, de pårørende og netværk i øvrigt kan fremmes.
 
Nedenfor ses et lille udsnit af oplæggene på konferencen (se programmet i sin fulde længde i bilag 1):
 
 • Hvorfor KL-udspillet ”De udsatte børn – Fremtiden er deres”?
  (Thomas Adelskov, formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg)
 
 • Demenslandsbyen i Amsterdam – nytænkning af boliger, indsatser og metoder for demente (Yvonne van Amerongen-Heijer, Head of Quality and Innovation, De Hogeweyk, Holland)
 
(Peter Nørgaard, kreativ købmand/direktør, Creativ Company A/S)
 
 • Hvad skal vi med de pårørende?
(Knud Kristensen, landsformand, SIND, Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen og Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed)
 
Derudover var der mulighed for at deltage i en række minikonferencer f.eks. ”De svage ledige skal i job!” og ”De mest udsatte grupper - hvordan styrkes sundheden?” (se indhold og de øvrige minikonferencer i bilag 1). Det er også muligt, i en begrænset periode, at læse mere om de enkelte oplæg på KL’s hjemmeside.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter afviklingen af KL’s konference med henblik på eventuelle bemærkninger.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede temadagene.
 
Der er indkøbt 4 løbevogne til handicapområdet.
Bilag

Sagsid.: 15/32090
Sagsfremstilling
Baggrund
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR-Vest) har i marts 2015 udarbejdet nøgletal for arbejdsmarkedet i Vestjylland (bilag 1) samt gjort status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest (bilag 2). Opgørelserne er lavet på baggrund af tal fra Jobindsats.dk, der samler data fra en række statslige og kommunale registre med oplysninger om overførselsindkomster, ledighed og beskæftigelsesforhold.  I opgørelserne er der lavet sammenligning mellem kommunerne i RAR-Vest.
 
RAR-Vest udgøres af kommunerne: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.
 
Beskæftigelsen i RAR-Vest
Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er i RAR-Vest fra marts 2014 - marts 2015 steget med 654, og det svarer til en vækst på 0,4 %. Væksten har været størst i antal i Viborg Kommune med 235 flere lønmodtagere i marts 2015 svarende til en stigning på 0,7%. Den største procentvise fremgang er i Ikast-Brande Kommune med en vækst på 1,3 %.
 
Ledigheden i RAR-Vest
Ledigheden (inkl. aktiverede) har været faldende i alle kommuner i RAR-Vest fra marts 2014 - marts 2015 med et samlet fald på 1072 personer, et fald på 11,6 %. Viborg Kommune har 149 færre ledige, et fald på 7,3 %. Viborg Kommune har procentvis således et mindre fald end gennemsnittet i RAR-Vest.
 
Fremskrivning af ledighed og beskæftigelses i Vestjylland
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en prognose for udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden. Denne er blevet fordelt på RAR-områder og giver derfor blandt andet indblik i forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i RAR-Vest. Beskæftigelsen i Vestjylland forventes at stige frem til 2017 med i alt 2.623 personer. Den største vækst i beskæftigelsen forventes at forekomme i sektorerne; privat service og bygge og anlæg. Derimod forventes et fald i beskæftigede i sektoren; offentlig service. I perioden fra 2014-2016 forventes ledigheden samlet set at falde med 987 svarende til et fald på 13,1%.
 
Status på beskæftigelsesreformen
I januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. I reformen er der fokus på, at ledige gennem individuel og målrettet indsats kommer i varig beskæftigelse. RAR benytter forskellige indikatorer for at vurdere kommunernes status og udvikling i forhold til reformens sigte.
 
Blandt andet monitoreres udviklingen i langtidsledigheden. Fra december 2013-december 2014 har der i alle vestjyske kommuner været et fald i langtidsledigheden. Der er dog stor variation i, hvor stort dette fald har været. Det gennemsnitlige fald i RAR-Vest er på 22 %. Det laveste fald ses i Viborg Kommune med 5 %, mens faldet er størst i Lemvig Kommune med 45 %. Viborg Kommune er samtidig den kommune, der har den største andel af langtidsledige ud af gruppen af ledige. Dermed har Viborg Kommune en udfordring i forhold til at nedbringe langtidsledigheden.
 
Reformen lægger op til en individuel indsats til dagpengemodtagere med fokus på virksomhedsrettede tilbud. Blandt andet derfor følger RAR sammensætningen af aktiveringsforløb for dagpengemodtagere. I RAR-Vest er 42 % af de afgivne tilbud virksomhedsrettede. I Viborg Kommune gælder det for 36 % af de afgivne tilbud. Viborg Kommune ligger højt placeret, med 52%, når det handler om andelen af dagpengemodtagere der får første samtale inden for den første måned.
 
Status på kontanthjælpsreformen
I januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Med denne styrkedes blandt andet den uddannelsesrettede indsats for ufaglærte unge, der med reformen får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. I perioden fra december 2013 - december 2014 er det samlede antal borgere på kontant- eller uddannelseshjælp i Vestjylland nærmest uændret. Dog dækker dette tal over en stigning i antallet af over 30- årige på kontanthjælp samt et fald i antallet af unge under 30 år på kontant- eller uddannelseshjælp.
I gennemsnit har der i Vestjylland været et fald på 7 % i antallet af unge under 30 år, der får kontant- og uddannelseshjælp. Viborg Kommune har i perioden opnået et fald på 11 % og ligger dermed over gennemsnittet for Vestjylland.
 
Kontanthjælpsreformen lægger ligeledes vægt på, at alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere skal have en aktiv indsats. Derfor følges andelen af langvarige kontanthjælpssager uden et beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år af RAR-Vest. I gennemsnit har 10 % af de langvarige kontanthjælpssager i Vestjylland været uden et aktivt tilbud det seneste år. I Viborg Kommune gælder dette for 12 % af de langvarige kontanthjælpssager. Det skal dog bemærkes at en stor den af gruppen er i andre indsatser f.eks. behandlingstilbud.
 
Status på førtidspensions-og fleksjobreformen
I januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med denne reform blev ressourceforløbene introduceret, da unge under 40 år som udgangspunkt ikke længere skal have førtidspension men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Samtidig blev fleksjobordningen målrettet personer med mindst arbejdsevne. I gennemsnit er 1,1% af befolkningen i Vestjylland i fleksjob efter ny ordning eller ressourceforløb i november 2014. For Viborg Kommune er det 1 % mens Skive Kommune topper med 1,4 %. Samtidig er tilgangen til førtidspension faldet kraftigt.
I forhold til at oprette fleksjob til borgere, der kun er i stand til at arbejde ganske få timer om ugen er billedet for Viborg Kommune et noget andet. 71 % af fleksjobbene efter ny ordning er således i Viborg Kommune på under 10 timer, mens det i gennemsnit i RAR-Vest er 66 %. Generelt er det i Vestjylland i høj grad lykkes at oprette fleksjob på få timer.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/30608
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede 25. februar 2015 at godkende en ressourcetilførsel til integrationsområdet, der gav mulighed for en opnormering af medarbejdere inden for området. Beslutningen tog afsæt i, at Viborg Kommune i 2014 modtog dobbelt så mange kvoteflygtninge som budgetteret. Ligeledes blev den oprindelige kvote for 2015 hævet fra 64 til i alt 232 flygtninge. Erfaringsmæssigt vil dette blive fulgt af et større antal familiesammenførte. Den voldsomme stigning skyldes især konflikten i Syrien, men også situationen andre steder i verden bidrager til udviklingen.
 
Tabel 1:Overblik over antal flygtninge, antal søgte familiesammenførsler og antal afventende familiesammenførsler for 2013-2015
 
Antal flygtninge modtaget under kvoten
Antal personer der er søgt familiesammenført
Antal familiesammenførsler der fortsat afventer
2013
94
71
17
2014
141
147
110
2015*
94 (232 i kvoten)
102
102
*Pr. 20. maj 2015
 
Af de personer der har søgt familiesammenføring i de foregående år, er der i år kun modtaget 6 voksne og 12 børn. Det betyder, at det ud fra ansøgningstidspunkterne i 2013 og 2014 samt tilbagemeldingerne fra Udlændingestyrelsen skal forventes, at der vil ankomme et stort antal familiesammenførte i efteråret 2015. Forventeligt mellem 80 til 100 personer. Derudover kommer de 138 flygtninge under 2015-kvoten som endnu ikke er ankommet.
 
Status fra integrationsteamet
Integrationsteamets opgaver falder inden for tre overordnede kategorier:
 
 1. Modtagelse og boligplacering
 2. Myndighedssagsbehandling
 3. Job- og uddannelsesindsats
 
Tabel 2: Overblik over medarbejdersammensætningen i Integrationsteamet
10 sagsbehandlere
Inkl. 3 fra opnormeringen*
Myndighedssagsbehandling
3 boligmedarbejdere
(2 fastansatte + 1 midlertidig)
Inkl. 1 fra opnormeringen
Sørger for midlertidige og permanente boliger
2 jobkonsulenter
Kontakt til virksomheder og uddannelsessteder
2 nyansatte mini-fleksjobbere
(9 timers effektiv arbejdstid pr. uge)
Supplerer ift. boligopgaverne
3 tolke
Heraf løser 2 opgaver på tværs af kommunen
2 fuldtidsvirksomhedspraktikanter (midlertidige)
Løser boligopgaver
1 socialrådgiver praktikant
(midlertidig)
Løser sagsbehandleropgaver
*Herudover har opnormeringen ført til ansættelse af 1 medarbejder i kontanthjælpsteamet og 1 medarbejder på ydelsesområdet
 
I alt har Integrationsteamet 587 sager med flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet. Pr. 28. maj 2015 vil sagsbehandlerne i Integrationsteamet i gennemsnit have 58,7 sager. Det vurderes at være et acceptabelt antal sager. Integrationsteamet vil dog, med den forventede store tilgang af både flygtninge og familiesammenførte i efteråret 2015, komme under yderligere pres i forhold til antal sager pr. medarbejder.
 
Modtagelse og boligplacering
For Integrationsteamet er status efter opnormeringen således, at opgaverne omkring boligplacering af flygtningene kun netop kan håndteres med den nuværende bemanding.
                                                
Der er derfor behov for at kigge på den fremadrettede løsning af boligopgaverne i Integrationsteamet. En mulighed kunne i den sammenhæng være at permanentgøre to af de midlertidige stillinger i teamet.
 
Af de flygtninge der er kommet til Viborg Kommune i år, er 67 personer indtil nu kommet i permanent bolig, eller er på vej til det inden for de næste par måneder.
 
Se fordelingen i tabel 3.
 
Tabel 3: Overblik over fordeling af flygtninge i permanent bolig i Viborg Kommune*
By
Antal flygtninge
Viborg
19
Bjerringbro
18
Rødkærsbro
11 (der forventes yderligere 6)
Løgstrup
7
Frederiks
5
Stoholm
3
Rødding
3
Skals
1
*De øvrige er indkvarteret i to midlertidig boliger på Hedevænget og Teglskær i Viborg og snart i en midlertidig bolig på Jernbanegade i Rødkærsbro
 
Særligt fokus på den job- og uddannelsesrettede indsats
Med den nuværende tilgang af flygtninge til Viborg Kommune oplever de 2 jobkonsulenter i Integrationsteamet, at de ikke kan nå at hjælpe flygtningene i tilstrækkeligt omfang i forhold til den job- og uddannelsesrettede indsats.
 
Jobcenter Viborg har lavet en gennemgang af uddannelsesniveauet hos samtlige kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet. Gennemgangen viser, at de modtagne flygtninge er uden uddannelse i nævneværdigt omfang, og kun få vil kunne få deres uddannelse meriteret i det danske uddannelsessystem, se tabel 4.
 
Tabel 4: Overblik over uddannelse og erhvervserfaring blandt personer omfattet af integrationsprogrammet modtaget i 2012-2015 (skal kompetenceafklares og opkvalificeres)
Personer i opgørelsen i alt
Personer med uddannelse
Personer med papir på deres uddannelse
Personer med erhvervserfaring
262
47
14
177
 
Det lave uddannelsesniveau blandt flygtningene samt stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte i Viborg Kommune betyder en markant større opgave i forhold til at hjælpe de nytilkomne i job og uddannelse.
 
For at indsatsen skal lykkes vil det kræve en udvikling af det virksomhedsopsøgende arbejde, en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på Sprogcenter Viborg og at der sikres et styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om opkvalificering af flygtninge og familiesammenførte.
 
 
Ny lovgivning
Et nyt lovforslag på området omfatter bl.a.:
 • Krav om at alle flygtninge og familiesammenførte skal kompetenceafklares inden for 3 mdr.
 • Krav om praktik efter 3 mdr.
 • Fordobling af resultattilskud
 • Helhedsorienteret indsats og rehabiliteringsmøder
 • Danskundervisning skal ske i kombination med job/praktik/nytteindsats.
 
Dette kræver et stærkt og systematiseret samarbejde med blandt andre Mercantec, Landbrugsskolen og det lokale erhvervsliv omkring at lave vurderinger af hver enkelt persons erhvervskompetencer, samt at skaffe praktikpladser.
 
I Viborg Kommune er der pr. 20. maj 2015 i alt 235 personer som bliver omfattet af den nye lovgivning.
 
Fordoblingen af resultattilskuddene betyder i princippet forbedrede muligheder for at styrke kommunens økonomi. Som tabel 5 viser, er tendensen imidlertid, at det er vanskeligt at få flygtninge og familiesammenførte i varig ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
 
Tabel 5: Oversigt over modtagne grundtilskud og resultattilskud for 2013-2015
 
Gennemsnitligt antal personer som Viborg Kommune har modtaget grundtilskud for*
Antal personer som Viborg Kommune har modtaget job- eller uddannelsesrettet resultattilskud for**
Antal personer som har gennemført danskprøve***
2013
238
34
36
2014
297
26
39
2015
360 (forventet)
10
0
*Staten giver kommunerne et grundtilskud på 74.095 kr. for hver udlænding over 18 år som er omfattet af det treårige integrationsprogram. Grundtilskuddet opgøres månedsvis, derfor er tallene et gennemsnit for årene.
**Staten giver et tilskud på 48.440 kr. når ordinær uddannelse eller job er fastholdt i 6 mdr.
***Staten giver et tilskud på 36.331 kr. for gennemført danskprøve.
 
 
En styrkelse af fremtidige resultater i Integrationsteamet kan ske igennem en investering i flere jobkonsulenter. Dette vil være i tråd med den kommende lovgivning på området, som lægger stor vægt på den job- og uddannelsesrettede indsats, samt danne grundlag for en styrkelse af den kommunale økonomi igennem resultattilskud. Det skal bemærkes, at uanset om lovgivningen vedtages, vil en investering i job og uddannelse for målgruppen være rentabel og nødvendig.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/35989
Sagsfremstilling
Uddannelsesstrategi for Viborg kommune
Udvalget fulgte på mødet den 24. marts 2015 op på Uddannelses Boot Camp 2015. Efterfølgende har forvaltningen behandlet de foreløbige forslag til målsætninger, som blev præsenteret på et åbent møde for Boot Camp-deltagerne den 27. april 2015. På den baggrund er forslag til målsætninger og milepæle færdiggjort og indarbejdet i det endelige forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1.
 
På mødet den 27. april berørtes også de forslag til konkrete handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategiens målsætninger, som fremkom på Boot Camp’en. Der arbejdes i regi af forvaltningerne, Erhvervskontoret og uddannelsesinstitutionerne på at færdiggøre handleplaner inden for de forskellige temaer i uddannelsesstrategien. Disse forventes forelagt til politisk drøftelse og godkendelse i fagudvalgene i september 2015.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune indstilles til godkendelse i Byrådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/77040
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
 
 1. Opsamling fra temadagene i Ålborg
 1. Som led i særlig fokus på bekæmpelse af ledighed, herunder vores tværgående ungeindsats, kunne et konkret tiltag relateret til i højere grad at mobilisere virksomhederne være:
  Temaoplæg for en bred sammensat gruppe vedr. ”Socialt ansvar giver medarbejdertilfredshed og positiv bundlinje for virksomheden” v. virksomhedsejer Peter Nørgaard, Creativ Company A/S, Holstebro. Målgruppe kunne bl.a. være Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Tværgående Udvalg for Ledige Unge, Viborgegnens erhvervsråd (inkl. Virksomhedsejere) m.fl.
 1. Visionsseminar for udvalg og chefgruppe efteråret 2015
 1. Med afsæt i det vedtagne budget drøftes udviklingsmuligheder
i.              Fastlæggelse af tidspunkt:
ii.             29/30 oktober
iii.            12/13 november
iv.           2/3 december 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog punkterne til efterretning.
 
Visionsseminaret blev fastlagt til den 2. og 3. december 2015 fra 12 til 12
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med et styrket fokus på de lokale virksomheders sociale ansvar i regi af følgegruppen til Tværgående Udvalg for Ledige Unge. I den forbindelse arbejdes der videre på et bredt fællesarrangement med Creative Company.
 
Besøg af Hollandsk delegation politikere og embedsfolk den 9. september – kommunalreform og psykiatri. Der er politisk deltagelse i en del af arrangementet, såvel eftermiddag som aften.
 
Orientering om aktuel personsag.

Sagsid.: 15/35105
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet vedtog på sit møde d. 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Indhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Flere udvalg opererer allerede med en ”mødeliste” som et værktøj til at holde overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.
 
For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.
 
Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
”Godkendelse af revideret mødeliste” vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.
 
Hvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Første version af Social- og Arbejdsmarkedets mødeliste vedlægges til godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte mødelisten, idet arrangementet på Fynbohus er den 19/6-2015.
Bilag

Sagsid.: 14/47428
Sagsfremstilling
Baggrund
Borgere med behov inden for det specialiserede socialområde er ofte i berøring med både regionale og kommunale tilbud. Som følge heraf vurderes et udbygget samarbejde mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune at være til gavn for borgerne. Samarbejdsaftale om det specialiserede socialområde mellem Region Midt og Viborg Kommune er indgået netop ud fra ønsket om et tættere samarbejde.
 
Formål
Indsatsen med at udbygge samarbejdet er søgt konkretiseret i form af en samarbejdsaftale for perioden 2015-2019, med særlig fokus på vidensdeling og deraf følgende identificering af yderligere samarbejds- og udviklingsområder. Samarbejdsaftalen vedhæftes som bilag.
 
Samarbejdsområder
Konkret igangsættes samarbejde inden for følgende områder:  
 • Fælles kompetenceudvikling
 • Praksisnær forskning og udvikling
 • Resultatdokumentation
 • Velfærdsteknologi
 
Udmøntningen af samarbejdsaftalen er forankret i en række konkrete aftaler inden for de konkrete området og igangsættes snarest muligt.
 
Orienteringen om indgåelse af samarbejdsaftale mellem Region Midt og Viborg Kommune på det specialiserede socialområde behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/34447
Sagsfremstilling
I forslaget til realiseringen af Socialområdets rammereduktioner i 2016 indgår et forslag om effektivisering af botilbud uden døgndækning i psykiatriområdet. Forslaget skal realisere en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget får her en orientering om forslaget, som indebærer en reduktion af antallet af pladser i botilbuddet Søhuset.
 
Pladsreduktion på botilbuddet Søhuset
Psykiatriområdet har 101 boliger uden døgndækning. Botilbuddet Søhuset har i alt 21 boliger. Fire af boligerne er 1-værelses lejligheder, som i en længere periode har været svære at leje ud på grund af deres særlige indretning til borgere med misbrug og på grund af en høj husleje.
 
De fire lejligheder hører organisatorisk under Søhuset, men ligger i en selvstændig bygning. Aktuelt er der én ledig lejlighed i bygningen og yderligere to lejligheder forventes at blive ledige i løbet af 2015. De tre borgere, som aktuelt bor i bygningen modtager støtte på niveau 4 og 5.
 
Ved at lukke de fire pladser i bygningen, er det muligt at realisere en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.
 
På grund af borgernes høje støtteniveau kan besparelsen realiseres ved at reducere antallet af medarbejdere i botilbuddene uden døgndækning med fire og samle medarbejderne fra Søhuset og Sct. Jørgensvej 28-10 i bygningen på Sct. Jørgensvej. Det gør det muligt at udnytte medarbejderressourcerne i botilbuddene Søhuset og Sct. Jørgensvej mere fleksibelt samt at reducere de samlede driftsudgifter til personalefaciliteter.
 
Forslaget forventes ikke at indebære serviceforringelser for beboerne i psykiatriområdets botilbud uden døgndækning.
 
Søhuset, inklusiv bygningen med de fire boliger, er opført som almene ældreboliger med statsstøtte. Bygningen med de fire boliger kan derfor ikke sælges. Ved lukning af de fire pladser, skal der findes anden anvendelse til bygningen, i sammenhæng med resten af Søhuset. I mellemtiden vil der fortsat være driftsudgifter knyttet til bygningen. 
 
Forslagets faglige baggrund
Forslaget om at lukke fire pladser inden for psykiatriområdets botilbud uden døgndækning skal ses i lyset af de indsatser, som er iværksat på baggrund af kapacitetsanalysen i 2014 og de tilførte budgetmidler i 2015. Det drejer sig om nye rehabiliterende indsatser, herunder det sociale akuttilbud, fleksibel døgnstøtte og udviklingen af Center for Mestring, som alle har til formål at understøtte en udvikling, hvor stadig flere borgere får mod på og mulighed for at kunne i bo i egne boliger uden for botilbuddene.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/30732
Sagsfremstilling
I forslaget til realiseringen af Socialområdets rammereduktioner i 2016 indgår to forslag om effektivisering af døgndækningen inden for handicapområdet og udflytning fra botilbuddet Grønneparken. De to forslag skal til sammen realisere en årlig besparelse på 2 mio. kr.
 
Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget får her en samlet orientering om de to forslag, som indeholder følgende elementer:
 
 • Omlægning af botilbud i Bjerringbro
 • Omlægning af natdækning på botilbuddet Skaglen
 • Udflytning fra botilbuddet Grønneparken og etablering af natstøtte på botilbuddet Kærhøj
 
Omlægning af botilbud i Bjerringbro
I Bjerringbro findes aktuelt tre botilbud:
 
 • Egehøj: med natdækning, 11 pladser
 • Albo: uden natdækning, 11 pladser
 • Gudenåvej: med natdækning, 11 pladser
 
De to botilbud Egehøj og Albo ligger umiddelbart ved siden af hinanden, mens Gudenåvej ligger i den anden ende af byen, i nærheden af Støttecenter Bjerringbro.
 
Det foreslås, at der skiftes målgruppe for de to botilbud Albo og Gudenåvej, således at borgere med behov for natdækning frem over visiteres til Egehøj eller Albo, og borgere uden behov for natdækning visiteres til Gudenåvej, som er bedre egnet til den nye målgruppe, og hvor beboerne har nemmere adgang til Støttecentret. Forslaget indebærer desuden at de borgere, som aktuelt bor på Albo flytter til Gudenåvej, og omvendt.
 
Ved at samle borgere med behov for natstøtte på Egehøj og Albo kan natstøtten til de to botilbud kan effektiviseres gennem en reduktion fra 2 til 1 medarbejder, som varetager natstøtten i begge tilbud.
 
Økonomi
Forslaget indebærer en forventet besparelse på 1 mio. kr. årligt som følge af reduktionen fra 2 til 1 medarbejdere om natten.
 
Der må dog forventes udgifter i forbindelse med flytning, herunder udgifter til midlertidig beboelse, indskud samt egentlige flytteomkostninger.
 
Implikationer for de berørte borgere
Forslaget indebærer, at 22 borgere skal flytte. Borgerne har egen lejekontrakt, hvorfor der vil være tale om frivillige flytninger. Forslaget har konsekvenser for borgernes husleje, som i dag er højere på Gudenåvej end på Albo.
 
Omlægning af natdækning på botilbuddet Skaglen
Botilbuddet Skaglen er normeret til 14 beboere. Herudover ydes der støtte til 3 borgere, der bor i egen lejlighed på Skaglen. Tilbuddet har rådighedsvagt om natten, dvs. en sovende vagt som borgerne kan tilkalde.
 
Det foreslås, at rådighedsvagten frem over kan leveres fra Katrinehaven. Katrinehaven har aktuelt 4 nattevagter. Det vurderes ikke muligt at reducere antallet af nattevagter i Katrinehaven til 3, men det vurderes muligt at udvide nattevagternes opgaver til også at omfatte rådighedsvagten på Skaglen.
 
Forslaget indebærer, at beboere på Skaglen frem over tilkalder natstøtte fra Katrinehaven. Det indebærer, at der frem over vil gå 15-20 minutter fra borgerne har tilkaldt støtte, til støtten kan være fremme. Det foreslås, at der kan aftales tryghedsbesøg. Det er desuden oplagt, at den fremtidige natstøtte til borgerne på Skaglen, understøttes af velfærdsteknologiske løsninger, som kan give hurtig kontakt mellem borgerne på Skaglen og nattevagterne i Katrinehaven.      
 
Økonomi
En rådighedsvagt svarer til ¾ stilling, 6 timer i døgnet samt ekstraudgifter ved opkald. Der kan derfor forventes en besparelse på 0,75 mio. kr.
 
Ud over driftsudgifter til kørsel mellem Skaglen og Katrinehaven samt en anlægsudgift til sammenkobling af Skaglens og Katrinehavens alarmsystemer, forventes etableringen af rådighedsvagt-ordningen fra Katrinehaven at være udgiftsneutral.
 
Implikationer for de berørte borgere
Borgerne vil opleve, at der frem over vil gå 15-20 minutter fra borgerne har tilkaldt støtte, til støtten kan være fremme. Registreringer viser, at den nuværende rådighedsvagt på Skaglen har været tilkaldt mindre end en gang om måneden.
 
Udflytning fra Grønneparken og etablering af natstøtte på Kærhøj
Botilbuddet Grønneparken er et lille botilbud, som kun er normeret til 6 beboere. Det betyder natstøtten på Grønneparken er relativt dyrere end i større boenheder, og tilbuddet genererer derfor underskud. Botilbuddets størrelse og underskud betyder desuden at det er vanskeligt at opretholde samme faglige standard som i de øvrige botilbud.
 
Det foreslås derfor at lukke Grønneparken og etablere natdækning på botilbuddet Kærhøj, som er normeret til 10 pladser. Det medfører en udvidelse af kapaciteten i de døgndækkede tilbud med 4 pladser.  Natdækningen på Kærhøj skal etableres på en sådan måde, at nattevagten kan have tilsynsopgaver i de to omkringliggende bofællesskaber på Kærsangervej.
 
Økonomi
Ved lukning af Grønneparken og etablering af natdækning på Kærhøj kan forventes en besparelse for bofællesskaberne Kærsangervej, som i dag betaler Sundhed og Omsorg for at yde rådighedsvagt til tre beboere. Der kan forventes en årlig besparelse på 0,1 mio. kr.
 
Der må forventes udgifter i forbindelse med i forbindelse med flytningen, herunder egentlige flytteomkostninger.
 
Forvaltningen er i dialog med Boligselskabet Viborg om den fremtidige anvendelse af bygningen på Grønneparken.
 
Implikationer for de berørte borgere
Forslaget indebærer, at 6 borgere skal flytte. Borgerne har egen lejekontrakt, hvorfor der vil være tale om frivillige flytninger. Efter en konkret og individuel vurdering tilbydes de af beboerne, som har behov for det, bolig i andre af handicapområdets botilbud eller bofællesskaber, herunder eksempelvis Kærhøj.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at velfærdsteknologi og hjemmepleje inddrages med henblik på, at planen for Bjerringbro ikke resulterer i en flytning af borgere.
 
Der skal være fokus på en fremadrettet visitation i forhold til behovet for døgndækning.
 
Den samlede besparelse på området fastholdes.
 
Sagen genoptages på et kommende udvalgsmøde.

Sagsid.: 14/34039
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har den 1. februar 2015 etablereret socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser. Tilbuddet er etableret som et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen og finansieres delvist af satspuljemidler. En gang årligt (i december) udarbejdes derfor en statusrapport til Socialstyrelsen.
 
For at sikre tæt opfølgning på tilbuddets udvikling og drift, er det besluttet, at der udarbejdes halvårlige statusrapporter til orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Statusrapport for 1. halvår 2015 ses i bilag 1.
 
Statusrapport for 1. halvår 2015
Det sociale akuttilbud har i perioden 1. februar 2015-19. maj 2015 modtaget 338 henvendelser. Fem borgere har overnattet i tilbuddet. Det vurderes, at tilbuddet har haft en effekt i forhold til at forebygge korte og uhensigtsmæssige indlæggelser i regionalt regi.
 
Det sociale akuttilbud har i første halvår 2015 nået følgende milepæle:
 • Åbning af akuttilbuddet 1. februar 2015, i midlertidige lokaler
 • Aftale med boligselskabet Bach Gruppen om etablering af det sociale akuttilbud i en 3-værelses lejlighed på Guldblommevej 3A, pr. 1. juni 2015
 • Ansættelse af 7 medarbejdere og 1 projektleder
 • Etablering af styregruppe og afholdelse af første styregruppemøde
 • Dialog med Regionspsykiatrien og Skive Kommunes psykiatri via styregruppen
 • Udarbejdelse af kommunikationsstrategi (se bilag 2)
 • Påbegyndt materiale til formidling af akuttilbuddet
 • Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Alle medarbejdere samt afdelingsleder deltager i ”Den sociale akutuddannelse”, som er målrettet medarbejdere i de kommunale akuttilbud, forår og efterår 2015
 • I forhold til antal henvendelser, har Viborg Kommunes akuttilbud i tilbuddets første 3 måneder ligget i top 3 ud af de 14 kommuner, som deltager i projektet.
 
Plan for fortsat implementering af tilbuddet
Det sociale akuttilbud vil i andet halvår 2015 arbejde med følgende planer:
 • Fortsat implementering af tilbuddets drift
 • Fortsat udvikling og implementering af kommunikationsstrategien
 • Fortsat kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Indvielse af tilbuddet august 2015, når tilbuddet er etableret i den nye lejlighed
 • Intern analyse af tilbuddets brugere, i forhold til: hvem er de, hvilke problemstillinger har de, hvordan bruger de tilbuddet? Analysen og eventuelle implikationer af analysen drøftes i styregruppen.
 • Styregruppemøde, november 2015
 • Udarbejdelse af statusrapport til Socialstyrelsen, december 2015.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/77124
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 27. januar 2015 (sag nr. 4) procesplanen for etablering af Center for Mestring, herunder at der udarbejdes halvårlige statusrapporter over processens fremdrift til orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Overordnet procesplan for etablering af Center for Mestring  
Procesplanen for etablering af Center for Mestring angiver, at etableringen af centret skal ske i løbet af en et-årig periode og i samarbejde med centrets målgruppe. Procesplanen angiver også, at indsatserne i Center for Mestring udvikles inden for følgende 5 spor:
 • Undervisning
 • Afklaring
 • Personlig udvikling
 • Praksis
 • Job & Uddannelse
 
Statusrapport for 1. halvår 2015:
Med udgangspunkt i den godkendte procesplan ses en generel overholdelse af planen.
 
Center for Mestring har i første halvår 2015 nået følgende milepæle: 
 • Sporene ’Undervisning’, ’Afklaring’ og ’Personlig udvikling’ er beskrevet og under yderligere etablering.
 • Beslutning om at Psykiatrisk Fysioterapi etableres som et sjette spor
 • Pressemeddelelse vedr. navneændringen til Center for Mestring er udarbejdet og har skabt omtale i medierne.
 • Overordnet kommunikationsstrategi og handleplan er udarbejdet vedr. hjemmeside, pjece, logo mv.
 • Kontakt til Teknik og Miljø, med henblik på sparring omkring renovering.
 • Første styregruppemøde er afholdt den 25. marts 2015, med deltagelse fra Arbejdsmarkedsforvaltningen, Regionspsykiatrien, Interesseorganisationer, borgere samt medarbejdere.
 • OmrådeMED er løbende inddraget i processen.
 • LokalMED er orienteret om status for Center for Mestring på april mødet.
 • Fra 1. maj 2015 og resten af året ledes Center for Mestring af én afdelingsleder (i forbindelse med stillingsledighed). Denne organisering evalueres i slutningen af året med henblik på afklaring af den fremtidige ledelse af Center for Mestring.
 • Drøftelser med Økonomistaben, med henblik på at tilrettelægge Center for Mestrings budget mest hensigtsmæssigt fra 2016. 
Plan for fortsat udvikling og etablering af tilbuddet
 
Center for Mestring vil i andet halvår af 2015 arbejde med følgende planer:
 • Sporene ’Afklaring’ og ’Personlig Udvikling’ udvikles og etableres fortsat frem til 1. september 2015.
 • Sporene ’Praksis’ og ’Job & Uddannelse’ udvikles og etableres fra 1. september 2015 til udgangen af 2015.
 • Sporet ’Psykiatrisk Fysioterapi’ beskrives i efteråret 2015, jf. modellen fra beskrivelse af de øvrige spor.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere foretages i takt med at sporene udvikles.
 • Kommunikationsstrategien og handleplanen implementeres og revurderes løbende.
 • Planlægning af samlet budget for Center for Mestring i samarbejde med Økonomistaben.
 • Centrets ledelsesstruktur evalueres i slutningen af 2015.
 • Andet styregruppemøde afholdes den 22. september 2015.
 • OmrådeMED inddrages løbende.
 • Medarbejdere i Center for Mestring involveres yderligere, på personalemøder og ”stop op dage”.
 • LokalMED og FagMED orienteres løbende.
 • Social-og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i slutningen af året om processens fremdrift.
 • Ledelsen for Socialområdet og Center for Mestring mødes løbende for drøftelser og justeringer i henhold til planen.
 • Der arbejdes med effektmål i forhold til egenmestring og recovery jf. Mål & Midler.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/22308
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 25. marts 2015 vedtægterne for Udsatterådet i Viborg Kommune. Udsatterådet er et nyt råd, som erstatter det tidligere Fattigdomsråd.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal på dagens møde udpege medlemmerne af Udsatterådet samt en formand for Udsatterådet.
 
Udsatterådets sammensætning.
Det fremgår af Udsatterådets vedtægter (bilag 1), at rådet
 • Består af 9-15 medlemmer, som er bosiddende eller lokalt forankrede i Viborg Kommune
 • Sammensættes ud fra et 3/3/3-princip, så rådet består af en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle repræsentanter og en tredjedel personligt udpegede medlemmer
 • Udsatterådets formand udpeges af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal altså på dagens møde udpege
 • 3-5 brugere, herunder eventuelt også tidligere brugere og pårørende
 • 3-5 professionelle, herunder personer som i deres daglige virke er beskæftiget med udsatte borgere
 • 3-5 personer, som i kraft af deres beskæftigelse (nuværende eller tidligere), fritidsinteresser eller anden involvering i spørgsmål omkring udsatte borgere, kan bidrage til Udsatterådets formål og opgave.    
 
Indstillinger
Forvaltningen har modtaget følgende 12 indstillinger til Udsatterådet:

Bruger- og pårørende:
 • Leif Jensen - Repræsentant for SAND – De hjemløses landsorganisation
 • Hans Pehrsson - Repræsentant for Bedre Psykiatri

Professionelle:
 • Bent Lund- Formand for Foreningen Ligeværd
 • Susanne B. Andersen - Repræsentant for LEV i Viborg Handicapråd
 • Mads Bæk - Leder af Kirkens Korshær, Viborg
 • Karen Zacho - Leder af Fællessekretariatet, repræsentant for boligselskaberne

Personligt udpegede:
 • Dorte Cederbæk - Privatpraktiserende tandlæge, Laugskvinde for Tandlægeforeningen
 • Bente Mentz -Tandklinikassistent, ansat hos tandlægerne Sveistrup og Cederbek
 • Anders K. Kristensen - Mangfoldighedskonsulent i Region Midt, medlem af Beskæftigelses-politisk Forum (tidl. LBR), suppleant til Viborg Handicapråd
 • Kurt Pedersen - Uddeler, Super Brugsen Bjerringbro
 • Kirsten Greve - Sognepræst v. Vinkel og Sdr. Rind kirker
 • Poul Folke Christensen - Overtandlæge i Viborg Kommune
 
Forvaltningen har ikke modtaget tilstrækkeligt indstillinger i kategorien ”brugere”. Forvaltningen foreslår derfor, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på dagens møde beslutter, hvor mange medlemmer Udsatterådet skal have. Efterfølgende arbejder Forvaltningen videre på at finde interesserede kandidater til den eller de vakante pladser. 
Indstilling
Direktøren for Job og velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter Udsatterådets størrelse,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger medlemmer af Udsatterådet,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger en formand for Udsatterådet,
 
at formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i Udsattesrådes sammensætning resten af denne byrådsperiode
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at godkende de indkomne forslag til medlemmer,
 
at formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i resten af byrådsperioden,
 
at kompetencen til at udpege formand for Udsatterådet delegeres til rådet selv og
 
at Udsatterådet afholder halvårlige møder med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bilag

Sagsid.: 14/36224
Sagsfremstilling
 
Tema
Med afsæt i udkastet til den kommende Socialpolitik foreslår forvaltningen, at følgende temaer dagsordenssættes på mødet:
 
 • Hvad er ”Det gode liv” for borgerne i Socialområdets målgruppe? Til drøftelse.
 • Revidering af ressourcetildelingsmodel og udvikling af kvalitetsstandarder for Socialområdet. Til orientering og drøftelse.
 
Dagsorden 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:
 1. Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 2. Tema: Socialpolitik og ’det gode liv’, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef
 3. Tema: ressourcetildelingsmodel og kvalitetsstandarder, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef
 4. Indkomne punkter fra Handicaprådet, fra Handicaprådets møde d. 9. juni 2015.
 5. Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 6. Eventuelt
 7. Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Nielsen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til dagsorden for møde med Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede punktet.

Sagsid.: 15/33775
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde med Bruger- og pårørenderådene inden for Socialområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med bruger- og pårørenderådene.
 
Fællesmøderne er opdelt i to, således at der tirsdag den 25.august 2015 afholdes følgende fællesmøder:
 
Kl. 16.oo – 17.30 fællesmøde med Bruger- og pårørenderåd – psykiatri og udsatte
 
Kl. 17.30 – 19.30 fællesmøde med Bruger- og pårørenderåd – handicap.
 
Begge møder foregår i Multisalen på Rådhuset.
 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til fællesmøderne og følgende punkter foreslås:
 
De overordnede temaer for drøftelserne på begge møde er hvad er ”det gode liv” for borgerne i Socialområdets målgruppe, revidering af ressourcetildelingsmodellen samt udvikling af kvalitetsstandarder for Socialområdet.
 
 1. Velkomst v/ Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen
 2. Hvad er ”det gode liv” for borgerne i Socialområdet målgruppe
 3. Revidering af ressourcetildelingsmodellen
 4. Udvikling af kvalitetsstandarder for Socialområdet
 5. Nyt fra Bruger- og pårørenderådene
 6. Orientering v/ Socialchef Claus Fjeldgaard
 7. Temaer, som rådene ønsker drøftet
 8. Evt.
 9. Afrunding af dagens møde v/ udvalgsnæstformand Ove Kent Jørgensen
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til dagsorden for møder med Bruger- og pårørende
 
at Forvaltningen anmoder Bruger- og pårørenderådene om deres forslag til temaer, som de ønsker behandlet på møderne
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede punktet.