You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. november 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/11606
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. oktober 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Til efterretning, idet udvalget følger området og udviklingen meget nøje.

Sagsid.: 15/11848
Sagsfremstilling
På baggrund af budgetforliget er der udarbejdet en oversigt over ændringer i drifts- og anlægsbudgettet for 2016 – 2019 under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Oversigten over ændringerne er vedhæftet til orientering.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Orientering taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/37561
Sagsfremstilling
Baggrund
STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Uddannelsen er et 3-årigt forløb, som indeholder en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en analyse af det samlede STU-område. Analysen skal give udvalget et indblik i rammerne for STU-forløb i Viborg Kommune med særligt fokus på økonomi og ressourcer.
 
STU-tilbuddet på STU Viborg er analysens primære fokus. Kommunens samlede STU-område er dog også belyst. Data fra STU-tilbud i andre kommuner inddrages som sammenligningsgrundlag.
 
Det er ikke analysens formål at vurdere, om der i fremtiden skal ændres på rammerne for STU-tilbuddet. Analysen beskriver udelukkende de eksisterende rammer.
 
Konklusion på analyse af STU-området i Viborg Kommune
Følgende konklusioner kan uddrages af analysen, der er vedhæftet som bilag.
 
Takster:
 • Viborg Kommunes STU-tilbud har generelt høje takster i forhold til taksterne på de STU-forløb, som købes eksternt. Der betales således i gennemsnit omkring 15.000kr. ekstra pr. år for et internt STU-forløb.
 • STU Viborg har den næsthøjeste årstakst for 2015, når der sammenlignes med klyngekommunernes STU-tilbud. STU Viborgs takst vil dog nærme sig gennemsnittet, når tilbuddet flytter til nye lokaler i Klostermarken.
 
Målgruppe:
 • Ud af 136 igangværende STU-forløb købes de 104 internt – og primært på STU Viborg.
 • 2 ud af 3 STU-elever fra Viborg Kommune forsørges af Arbejdsmarkedsområdet. Næsten alle resterende forsørges inden for Socialområdet.
 • Ud af 151 afsluttede forløb på STU Viborg i perioden 2010-2015 er 106 gennemført som planlagt.
 
Økonomi og ressourcer:
 • De gennemsnitlige lønudgifter pr. år for en medarbejder på STU Viborg er 3.810kr. højere end gennemsnitslønnen for de af klyngekommunerne, som har opgivet antallet af medarbejderårsværk for 2014.
 • STU Viborgs normering var i 2014 på 1 medarbejder pr. 2,48 elever. Dermed er Viborg Kommune den af klyngekommunerne, som placerer sig længst fra 1:6-princippet. Normeringen 1 medarbejder pr. 6 elever blev anvendt til udregning af de økonomiske konsekvenser for kommunerne i forbindelse med det indledende lovarbejde på området.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at analysen af STU-området i Viborg Kommune tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Analysen af STU-området i Viborg Kommune tages til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/47532
Sagsfremstilling
Baggrund
 
Undersøgelse af Udsatteområdets økonomi
Det samlede Udsatteområdes økonomi er blevet belyst med henblik på at undersøge områdets økonomiske forudsætninger i forhold til øvrige kommuner.
 
Udsatteområdet består af Forsorgscenter Viborg, Viborg Krisecenter og Rusmiddelcenter Viborg.
 
Hovedkonklusionerne er:
 
 • Viborg Kommunes udgiftsniveau pr. borger på Udsatteområdet placerer sig omkring gennemsnittet på landsplan.
 • Det er en national tendens, at udgiftsniveauet er faldende. Samme mønster ses i Viborg Kommune. Udgifterne falder dog ikke i samme tempo i Viborg Kommune som det er tilfældet regionalt og nationalt. 
 • Antallet af helårspersoner på Udsatteområdet er stigende.
 • Der er statsrefusion på de sociale indsatser i Forsorgscenter Viborg og Viborg Krisecenter. Derfor vil en reduktion i udgifterne på disse tilbud ikke have fuld effekt, da Viborg Kommune samtidig mister refusionsindtægten.
 • Der vil være fuld effekt af en reduktion i udgifterne på Rusmiddelcenter Viborg, da der ikke er statsrefusion på centrets indsatser. Rusmiddelcentret er samtidig det tilbud på Udsatteområdet, som har de højeste udgifter sammenlignet med andre kommuner.
 
Det hidtidige analysearbejde vil blive anvendt som grundlag for mere dybdegående analyser af de enkelte tilbud indenfor Udsatteområdet. Dette med henblik på at undersøge muligheden for at effektivisere og forøge produktiviteten på området.
 
Forslag om omlægning og reduktion i Socialafdelingens budget til døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug
Viborg Kommune tilbyder både dag- og døgnbehandling. Dagbehandlingen foregår i Rusmiddelcenter Viborg, og varetages af Viborg Kommunes medarbejdere. Døgnbehandling købes på specialiserede døgnbehandlingstilbud i hele landet. Borgerne kan ikke vælge frit mellem dag- og døgnbehandling. Behandlingen tilbydes på baggrund af en konkret, individuel vurdering af behandlingsbehovet.
                                               
Forvaltningen foreslår, at der foretages en omlægning og reduktion af Viborg Kommunes eksterne døgnbehandling, så budgettet i 2016 reduceres med 1,0 mio. Midlerne anvendes til omprioritering inden for Socialområdet.
 
Forslaget indebærer, at de to budgetter til døgnbehandling for henholdsvis alkohol- og stofmisbrug samles til ét samlet budget, og at Rusmiddelcenter Viborg overtager budgetansvaret for det samlede budget til døgnbehandling. Det anvendes fremover fleksibelt til døgnbehandling for både alkohol- og stofmisbrug, samt til kortere terapeutiske forløb, som iværksættes før eller efter døgnbehandlingen. Formålet med dette er at forkorte opholdstiden for misbrugere i døgnbehandling.
 
Forslaget forventes at medføre en forkortet opholdstid for borgere i døgnbehandling. Den kortere opholdstid vil dog blive opvejet af, at der i stedet prioriteres midler til eksempelvis målrettede forberedende terapiforløb og opfølgning, som skal øge effekten af døgnbehandlingen.
 
Forslaget fordrer en tæt og løbende dialog mellem Socialafdelingen og Rusmiddelcenter Viborg om indstillinger, visitation og budgetoverholdelse.
 
Det samlede forslag er beskrevet detaljeret i det vedhæftede bilag.
 
Forslag om videreførelse af det aktuelle niveau for den opsøgende indsats for sindslidende
Dette forslag blev først fremlagt på udvalgets møde den 27. oktober 2015 (sag nr. 5). Udvalget valgte at udskyde behandlingen af forslaget, indtil omfanget af indsatsen var beskrevet.
 
Socialområdet har opsøgende medarbejdere (SKP/støtte-kontaktpersoner) på Psykiatriområdet og Udsatteområdet. Omfanget af indsatsen er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
 
Psykiatri
Udsatte
Antal opsøgende medarbejdere
4
2
Antal timer til opsøgende arbejde pr uge, pr område
37
74
Antal borgere i opsøgende forløb pr år
47
55
                    
Den opsøgende indsats på Udsatteområdet finansieres af Viborg Kommune. Den opsøgende indsats for sindslidende er i resten af 2015 finansieret af satspuljemidler. Fra 2016 finansieres indsatsen af Viborg Kommune.
 
Der er i Viborg Kommunes budget 2016 afsat 1 mio. kr. til den opsøgende indsats for sindslidende. Det er 0,5 mio. kr. mere, end der i dag anvendes til indsatsen. Midlerne er afsat med henblik på videreførelse og udvidelse af indsatserne i psykiatriområdets satspuljestøttede projekt om opsøgende indsatser for isolerede sindslidende. Projektet blev godkendt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 8. januar 2014 (sag nr. 8).
 
Forvaltningen foreslår, at den opsøgende indsats for sindslidende fortsætter med et uændret serviceniveau fra januar 2016. Det vil betyde, at budgettet til den opsøgende indsats for sindslidende dermed reduceres med 0,5 mio. kr., som omprioriteres til andre formål inden for Socialområdet. 
 
Forslaget indebærer, at Psykiatri- og Udsatteområdet samarbejder om udvikling og videndeling omkring faglige metoder og fælles indsatser på tværs af de to områders opsøgende indsatser.
 
Forslag om reduktion i udgifterne på STU Viborg
Forvaltningen foreslår en reduktion i udgiftsniveauet for STU Viborg. Reduktionen foretages ved at justere i antallet af elever pr. underviser, hvor STU Viborg gennemsnitligt ligger lavt i forhold til det niveau, som Folketinget i forbindelse med udarbejdelse af lovgrundlaget på området har regnet med. STU Viborg har 3,55 elever pr. underviser, mens der i budgetberegningerne til lovgrundlaget regnes med 6 elever pr. underviser.
 
Forslaget foreslås gennemført ved at reducere i antallet af linjer på STU sideløbende med, at personaleressourcerne tilpasses den ny organisering. Der er i øjeblikket syv linjer på STU.
 
Reduktionsforslaget vil frigøre 1,25 mio. kr. i 2016 til omprioritering inden for Socialområdet.
 
Reduktionsforslaget blev først fremlagt på udvalgets møde den 29. september 2015 (sag nr. 6). Her godkendte udvalget forvaltningens indstilling om at sende forslaget i høring hos bestyrelsen for STU-Viborg, Socialområdets FagMED og Handicaprådet. FagMED har dog ikke ønsket at sende et høringssvar, og har derfor overladt det til de øvrige høringsparter. I stedet har STU Viborgs OmrådeMED indgivet høringssvar. Forslaget behandles endeligt på dagens møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.  
 
Alle høringssvar samt forvaltningens bemærkninger til høringssvarene er vedhæftet som bilag. En detaljeret beskrivelse af forslaget er også vedhæftet som bilag.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at den indledende undersøgelse af Udsatteområdets økonomi tages til efterretning,
 
at forslag om omlægning og reduktion i Socialafdelingens budget til døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug godkendes,
 
at forslag om videreførelse af det aktuelle niveau for den opsøgende indsats for sindslidende godkendes,
 
at forslag om reduktion i udgifterne på STU Viborg godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Indstillingen blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/10080
Sagsfremstilling
Ved budgetforliget for 2014 blev der i anlægsbudgettet afsat en pulje på 2.575 mio. kr. til investering i et IT-system til personsagsområdet på Socialområdet. Beløbet er senere overført til 2015.
 
Formål
 
Digitalisering på handicap- og udsatte voksne-området (DHUV) er en national indsats, understøttet af Kommunerens Landsforening og Socialstyrelsen. DHUV har til formål at skabe grundlaget for mere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for borgerne, gennem en forbedret it-understøttelse af sociale tilbud og etablering af fælles begreber på området.
 
IT-understøttelsen skal sikre
 
 • Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud.
 • En målrettet daglig indsats for og med borgerne på baggrund af valide og opdaterede oplysninger.
 • Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring.
 • Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder.
 
Indkøb og implementering
 
Indkøb af systemet er foretaget via SKI-aftale 02.19, hvor fire leverandører har tilkendegivet, at de kan leverer et egnet fagsystemet. Efter en længere proces med udarbejdelse af behovsafklaring, fremvisning af systemerne samt efterfølgende dialog er valget faldet på system Bosted fra EG Team Online.
Systemet indeholder en kerneydelse samt en lang række tillægsydelser. På baggrund af behovsafklaringen er der tilkøbt 10 tillægsydelser. Herudover vil der i det første år af kontraktperioden skulle tilkøbes yderligere 2 tillægsydelser.
 
Finansiering
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.575.000 kr. til kontoen ”IT-system personsagsområdet Socialområdet” med rådighedsbeløb på 800.000 kr i 2015 og med rådighedsbeløb på 1.775.000 kr i 2016 og
 
at udgiften på 2.575.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.575.000 kr. til kontoen ”IT-system personsagsområdet Socialområdet” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 1.775.000 kr. i 2016, og
 
at udgiften på 2.575.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet.

Sagsid.: 15/58787
Sagsfremstilling
I 2014 besluttede Ankestyrelsen at der fremover udsendes en halv- og helårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagersager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.
 
Viborg Kommune har nu modtaget den halvårlige ankestatistik for 1. halvår 2015 fra Ankestyrelsen. Den indeholder en opgørelse over modtagne og afgjorte sager, samt en oversigt over Ankestyrelsens konkrete afgørelser opgjort på forskellige lovområder. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1.
 
Der orienteres om ankestatistikken på både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Tal fra ankestatistikken for 1. halvår 2015
I 1. halvår 2015 modtog Ankestyrelsen i alt 180 klagesager over Viborg Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 227 klagesager og der verserer i øjeblikket 83 sager.
 
Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 ligger Viborg Kommune generelt lidt over landsgennemsnittet i forhold til omgørelsesprocenten i 1.halvår 2015. Omgørelsesprocenten er andelen af sager der enten ændres eller hjemvises til kommunen i forhold til det samlede antal klager (fratrukket de afviste/bortfaldne sager).
 
På tværs af lovområder ligger Viborg Kommune på 29%, mens landsgennemsnittet er 25%. Det skal dog bemærkes, at der inden for de enkelte lovområder kan være tale om så få sager, at omgørelsesprocenten ikke giver et retvisende billede.
 
På særligt to områder skiller Viborg Kommune sig ud fra landsgennemsnittet. Det er henholdsvis sygedagpengeområdet og servicelovens område. På sygedagpenge ligger Viborg Kommune med en omgørelsesprocent på blot 5%, mens landsgennemsnittet er 16%. På servicelovens område har Viborg Kommune en omgørelsesprocent på 48%, mens landsgennemsnittet ligger på 31%.
 
De berørte områder har følgende bemærkninger til Ankestyrelsens ankestatistik:
 
Sundhed & Omsorg
På servicelovens område (SL) ligger Viborg Kommunes omgørelsesprocent over landsgennemsnittet. Den høje omgørelsesprocent skyldes et frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk, der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et fast tilskudsbeløb til køb af paryk. Dette for at opnå en administrativ forenkling.
 
Efterfølgende har det vist sig, at Ankestyrelsen ikke er enig i Viborg Kommunes tolkningen af rammerne for forsøget. Ankestyrelsen har modtaget klager over Viborg Kommunes tilskud til parykker fra 20 borgere og har ind til videre omgjort kommunens afgørelse i 14 af sagerne.
 
Byrådet godkendte afviklingen af frikommuneforsøget den 2. september 2015 hvorefter frikommuneforsøget er stoppet.
 
Ses der bort fra sagerne vedrørende frikommuneforsøget er Viborg Kommunes omgørelsesprocent på niveau med landsgennemsnittet.
 
Socialområdet
På merudgiftsområdet, som hører under serviceloven, har Ankestyrelsen behandlet i alt 12 sager heraf er én ændret og fire er hjemvist til genbehandling. Det giver en omgørelsesprocent på 25 % hvilket ligger under landsgennemsnittet for servicelovens område.
 
Der er ledelsesmæssig fokus på ankesager, der kommer retur fra Ankestyrelsen.
Da bevillinger på merudgiftsområdet foretages på baggrund af en skønsmæssig vurdering, er det nødvendigt med et antal prøvesager, der kan skabe præcedens for fremtidige afgørelser.
 
Der er ud fra ovenstående ikke grund til en tættere opfølgning på området.
 
Beskæftigelsesområdet
 
For lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er der en omgørelsesprocent på 0.
 
På området for lov om aktiv socialpolitik (LAS) er der ifølge opgørelsen en omgørelsesprocent på 31 %, hvilket er meget tæt på landsgennemsnittet. Det skal dog bemærkes, at i over halvdelen af sagerne er der tale om en hjemvisning, hvilket ofte dækker over en simpel mangel i afgørelsen, som ikke medfører en anden afgørelse, når den genbehandles efter hjemvisningen.
 
Ved sygedagpengeloven (SDP) fremgår det at omgørelsesprocenten er 5 %, hvilket er langt under landsgennemsnittet.
 
Så generelt ser sagsbehandlingen meget tilfredsstillende ud, og der ses ikke at være specielle opmærksomhedspunkter inden for beskæftigelsesområdet
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning
 
at udvalget drøfter hvorvidt udvalget fremover ønsker at blive orienteret om både den halvårlige og den helårlige ankestatistik.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget besluttede, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret halvårligt.
Bilag

Sagsid.: 15/65662
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 27. januar 2015 – sag nr. 1 projektet og finansiering af ”Rekrutteringsnetværk Viborg” og besluttede at ville følge projektet og de opnåede resultater.
 
De centrale elementer i ”Rekrutteringsnetværk Viborg er:
 
I løbet af 2015 samles 100 virksomheder fra forskellige brancher i et formaliseret rekrutteringsnetværk, og i løbet af en to årig periode øges antallet til 145 virksomheder.
 
Rekrutteringsnet Viborg skal senest efter 2 år være selvfinansieret gennem medlemskontingent, men indtil da er der lavet aftale om finansiering gennem sparede dagpenge i forbindelse med fastholdelse af arbejdskraften i beskæftigelse og dels gennem ansættelse af unge i job eller i et uddannelsesforløb.
 
 
Finansiering af opstarten på rekrutteringsnetværk Viborg
2015
 
2016
 
2017
 
 
antal
kr.
antal
kr.
antal
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Forebygge ledige: Sparede a-dagpenge*
55
       305.659
70
       389.021
140
       778.042
 
 
 
 
 
 
 
Unge i job/uddannelse: sparret uddannelseshjælp**
15
       368.991
15
       368.991
0
                  -  
 
 
 
 
 
 
 
Sum:     2.2210.704 kr.
 
       674.650
 
       758.012
 
       778.042
             
** Sats 5.857 kr./mdr. Viborg Kommune sparer 70 % udgiften til uddannelseshjælp løbende over året. Anvendt ½ år i beregningerne (24.599).
             
 
Status
Pr. 1. november 2015 er 77 virksomheder tilknyttet netværket og har adgang til CV databasen.
Virksomhederne er meget interesserede i Rekrutteringsnetværket. Både den beskæftigelsesmæssige agenda (jobskiftere), CSR-agendaen (de unge) og ikke mindst arbejdet med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
 
CV databasen har været kørende siden 1. januar 2015. Der er 166 kandidater i databasen, som er en blanding af lokale jobsøgende samt jobsøgende fra andre dele af landet, som ønsker at arbejde i Viborg. Der er en blanding af fagligheder med overvægt på de højtuddannede, da det har været et fokusområde pga. virksomhedernes mangel på bl.a. ingeniører.
 
Viborgegnens Erhvervsråd har fået 14 unge under 30 år placeret i job, uddannelse eller noget tredje, der har gjort dem selvforsørgende. De 14 er placeret i august og september måned 2015. Der forventes udplacering af 21 unge – altså flere end målet på 15 unge.  Besparelsen i forsørgelsesudgifter vil dog blive mindre, idet udplaceringen er sket i august og herefter og dermed kun har virkning i max. 4 mdr. i 2015 og ikke som i estimatet 6 mdr. i gennemsnit for de 15 unge.
Viborgegnens Erhvervsråd har placeret 1 ledig akademiker i job.
Formidlet mange kontakter uden for kommunen mellem virksomheder og kandidater, der ikke var mulige at finde via Jobcentret.
 
Ansøgning om ændret finansiering
Viborgegnens Erhvervsråd foreslår, at man udvider indsatsen til også at omfatte gruppen af højtuddannede ledige til indsatsen, således Jobcentret stadig vil opnå en besparelse på ydelser. Viborgegnens Erhvervsråd har tradition for et tæt samarbejde med de omkringliggende universiteter, og har derigennem stort kendskab til de mange uddannelser og er opdateret om nye uddannelser m.v. Vi har god erfaring med at matche disse kvalifikationer med virksomhedernes behov, jf. et tidligere gennemført projekt Kontaktmægler/Markedsplads for Højtuddannede.
I praksis kunne det foregå ved, at Jobcentret sender de højtuddannede ledige over til VER, ligesom det praktiseres i ungeindsatsen.
 
 
Indsats
2015
2016
2017
I alt
Sparede forsørgelsesudgifter kr.
Unge
21
20
20
61
1.500.539 kr.
Ledige
5
24
18
47
522.358 kr.
Jobskiftere
0
12
24
36
200.052 kr.
 
572.149
825.400
825.400
 
2.222.949 kr.
 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om status til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender ansøgningen om ændret finansiering og at dette indarbejdes i budget 2016 og 2017.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om status til efterretning,
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte ansøgningen om ændret finansiering, og at dette indarbejdes i budget 2016 og 2017.
Bilag

Sagsid.: 15/64469
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på mødet 2. september 2015, sag nr. 12, Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020 (bilag 6). Uddannelsesstrategien et er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en Boot Camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.
 
Uddannelsesstrategiens sigte er overordnet at sikre, at borgerne i Viborg Kommune bliver så dygtige som muligt gennem uddannelser, der modsvarer arbejdsmarkedets behov.
 
I henhold til den aftale proces for implementering er næste skridt, at de udpegede ”ejere” for strategiens målsætninger: uddannelsesinstitutionerne, ViborgEgnens Erhvervsråd, Viborgegnens Uddannelsesråd, Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og andre interessenter skal formulere handlingsplaner for gennemførelse af strategiens mål.
 
Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplaner er nu afsluttet i form af medsendte bruttokatalog og forelægges hermed de respektive ejere og de politiske udvalg til drøftelse med henblik på det videre arbejde og implementering. 
 
Endelig er det besluttet, at der gøres status på opfyldelsen af Uddannelsesstrategiens målsætninger primo 2017 og primo 2020. De udarbejdede milepæle skal i den forbindelse ses som indikatorer på i hvilket omfang, strategiens målsætninger samlet set opfyldes.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bedes drøfte de handlingsplaner, der knytter sig til målsætning 1 og 2 og som hører under udvalget (bilag 1-4).
 
Vedlagt er også den handlingsplan, Børn & Unge har udarbejdet til målsætning 1 og 2 (bilag 5). Den behandles i Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag med henblik på det videre arbejde og igangsætning af arbejdet med handleplanerne
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede planerne og initiativerne i forhold til målsætningerne.
Bilag

Sagsid.: 15/37232
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på sit møde den 1. september 2015 (sag nr. 3) orienteret om den igangværende proces vedrørende omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats.
Processen har baggrund i nye regler for statsrefusionen på de forsørgelsesydelser, kommunerne udbetaler til ledige og sygemeldte, hvorefter der alene tages udgangspunkt i de opnåede resultater, som opgøres efter, hvor lang tid den ledige eller sygemeldte modtager offentlig forsørgelse.
Den ny model har været en naturlig anledning til at kigge indad mod jobcenterets nuværende praksis med henblik på at identificere potentialer for et hurtigere flow i hver enkelt sag.
Som grundlag for den gennemførte proces har ligget
·       De statements som udvalget i en temadrøftelse i marts måned i år formulerede som retningsgivende for den lokale udmøntning af lovgivningen
·       Bidrag fra samtlige teams i jobcenteret og ydelseskontoret
·       Et princip om, at omlægningens formål har højere prioritet end den nuværende organisering.
Endvidere har anbefalingerne fra KLs ungerapport været en vigtig inspirationskilde i processen.
I løbet af august og september måned har en række arbejdsgrupper udarbejdet konkrete indsatsmodeller for jobcenterets målgrupper, som efter høring i Fag-MED Beskæftigelse og jobcenterets forskellige teams er udmøntet i en samlet ny indsatsmodel.
Den ny model er blandt andet karakteriseret af følgende hovedpunkter
·       Etablering af en ”jobbutik” i jobcenteret
·       Opprioritering af den første kontakt med borgeren
·       Gennemgående sagsbehandler som sikrer ”den røde tråd”
·       Forebygge, så borgerne bedre håndterer senere ledighed eller sygdom
·       Øget samarbejde med virksomhederne om virksomhedspraktik og løntilskud – frem for ”institutionelle” tilbud
·       Øget brug af virksomhedspraktik i kombination med danskundervisning for flygtninge 
·       Workshops/minikurser af få timers varighed, hvor de ledige ”klædes på” til deres egen jobsøgning
·       Specialiserede tilbud – helhedsorienteret indsats - hvor borgere med mere komplekse problemer får hjælp til
·       at rette blikket mod arbejdsmarkedet
·       at komme ud på arbejdsmarkedet – f.eks. i virksomhedspraktik.
Et af de første konkrete resultater er sammenlægningen af Nørremarken og work4you, der frigiver ressourcer til jobcenteret, hvor særligt jobkonsulentfunktionen styrkes.
Det er forvaltningens forventning, at den ny model vil give borgeren en oplevelse af, at indsatsen fra dag 1 er målrettet, resultatorienteret og meningsfuld, og at såvel den samlede varighed som den samlede sagsmængde over tid vil kunne nedbringes.
I dokumentet ”Mål og Midler - Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” er følgende mål for den samlede varighed opstillet:
Samlet varighed opgjort i uger
Ydelsestype
Status for 2014
Mål for 2016
Mål for 2017
Mål for 2018
Mål for 2019
Kontanthjælp
34, 6
34
33
32,5
32
Uddannelses-hjælp
28, 2
27
26
25,5
25
Forsikrede ledige
15,5
13,5
13
12,5
12
Sygedagpenge
10,8
10,5
10
9,5
9
Fra ”Mål og midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 26. maj 2015.
 
En række reformer har inden for de seneste år sat en ny retning i beskæftigelsesindsatsen og på en række punkter gjort op med tidligere tiders praksis.
 
Denne ny retning afspejler sig også i den ny model og der vil som en del af implementeringen skulle arbejdes med en egentlig kulturforandring – blandt andet i forhold til den tidligst mulige kontakt og tilrettelæggelse af parallelle indsatser.
Der er alene tale om en omlægning og optimering af den eksisterende indsats, som gennemføres inden for det eksisterende budget.
På mødet vil arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil uddybe den ny indsatsmodel.
Indstilling
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 13/94075
Sagsfremstilling
Byrådet gav i sit møde den 18. december 2013 (sag nr. 10) bevilling til en fremrykket indsats i sygedagpengesagsbehandlingen. Formålet med denne sag er at gøre en status og orientere om resultatet af den ændrede indsats.
Bevillingen omfattede etableringen af 2 nye tilbud. Dels en fysioterapeutisk screening af borgere med bevægeapparatsmæssige udfordringer, dels et tilbud om coaching til borgere med mindre psykiske udfordringer.
Bevillingen omfattede endvidere et antal ekstra pladser på de specialiserede tilbud i jobcenterets hidtidige tilbudsvifte i 2014.
Bevillingen var begrundet i et estimat om at den samlede varighed i sygedagpengesager kunne nedbringes med 5 %, og er udtryk for en investeringstænkning, hvorfor den er knyttet til en model, hvor der tages telefonisk kontakt til modtagerne af sygedagpenge umiddelbart efter at jobcenteret i oplysningsskema bliver bekendt med deres sygemelding. Formålet hermed er at sikre, at der tidligst muligt i sygedagpengeforløbet kan sættes ind med en relevant indsats.
En række ændringer i sygedagpengeloven vanskeliggør en meget sikker opgørelse af effekten af de nye tilbud, men det kan konstateres, at varigheden fra 2013 til 2014 er faldet med 4 %, hvilket forvaltningen tager som udtryk for, at ændringen i indsatsen har virket efter sit formål.
Som det fremgår af sag nr. 8 på udvalgets dagsorden i dag, gennemføres der frem mod 1. januar 2016 en bredere omlægning af jobcenterets indsats, hvilket også i et vist omfang omfatter de kommunale tilbud på work4you/Nørremarken.
Hele denne omlægning er karakteriseret ved et øget fokus på og en kvalificering af den tidlige kontakt og relevante indsats, og de 2 tilbud indgår også efter 1. januar 2016 som tilbud i en fremrykket indsats.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 15/65557
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 3. marts 2015 ansøgning om et iværksætterforløb for ledige ” I-værkstedet”.  Erhvervskontoret har lavet en status over resultaterne af forløbet og ansøger om godkendelse til at kunne fortsætte indsatsen i 2016.
 
I vedlagte opsamling beskriver Erhvervskontoret dels status for de involverede ledige, dels indholdet i forløbet og dels ansøger de om godkendelse til en fortsættelse i 2016.
 
Der har i 2015 været tilmeldt 24 deltagere – fordelt på 2 hold. Ud af de 23 deltagere har 18 gennemført/stadig i gang på forløbet, 5 er afmeldt pga. job, 1 er startet i uddannelse, 2 er afklaret og søger lønmodtagerjob, 7 er startet som selvstændige og det sidste hold er endnu ikke afsluttet.
 
Erhvervskontoret ansøger om, at kunne fortsætte med I-værkstedet i 2016 – både med afklaringsforløbet for ledige ”I-værkstedet” og med opfølgningsdelen til de nye selvstændige inden for rammerne af reglerne for frikommuneforsøget.
 
Frikommuneforsøget er forlænget frem til 1. juli 2017.
 
Jobcenter Viborg vurderer, at tilbuddet er rigtigt godt og understøtter strategien med at skabe vækst i Viborg Kommune.
 
Økonomi
Udgiften til projektet finansieres gennem driftsmidlerne under politikområdet ”Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet”.
 
Der er aftalt en fast pris pr. deltager pr. gennemført uge. Der afregnes bagud for antallet af deltagere pr. gennemført uge.
 
Udgiften til projektet skønnes at være:
Forløbet for de ledige i 2016 -  25 personer i 12 uger á 2.063 kr./uge = 618,900 kr.
Opfølgningen for nystartede jf. frikommuneforsøget - 15 personer i 12 uger * 920 kr. = 165.600 kr.
Indstilling
Direktøren fra Job og Velfærd indstiller,
 
at status over projektet i 2015 tages til efterretning,
 
at udvalget godkender fortsættelse af projektet i 2016, og
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” indarbejdes i budget 2016.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Udvalget godkender fortsættelse af projektet i 2016, og
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” indarbejdes i budget 2016.
Bilag

Sagsid.: 15/65904
Sagsfremstilling
Sagen har været drøftet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. september 2015 (sag nr. 5), hvor Udvalget besluttede, at udskrive en åben navnekonkurrence med henblik på at finde et navn til kommunens nye tilbud til ledige og sygemeldte, når Nørremarken og work4you fusionerer pr. 1. januar 2016.
 
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en proces- og kommunikationsplan for navnekonkurrencen og ledelsen af det nye tilbud har besluttet at udlodde et Viborg gavekort på 1.500 kr. til vinderen.
 
De indkomne forslag er vedlagt som bilag til sagen.
 
Det er nu op til Dommerkomitéen, der udgøres af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, på baggrund af de indkomne forslag, at beslutte, hvad det nye tilbud skal hedde.
 
Vælger dommerkomitéen et forslag ud, hvor der er flere borgere, der har indsendt det samme forslag, vil der skulle trækkes lod om vinderen og dermed præmien i form af et Viborg gavekort til 1.500 kr. Vinderen vil blive orienteret og der vil efterfølgende blive udarbejdet en pressemeddelelse.
 
Præmieoverrækkelsen finder sted den 2. december 2015 i atriet på Rådhuset.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af de indkomne forslag tager stilling til, hvad det nye tilbud skal hedde, og dermed hvem vinderen af navnekonkurrencen bliver.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede sig for Jobigen.
Bilag

Sagsid.: 15/67706
Sagsfremstilling
I forbindelse med JobCamp 2015 i Aalborg offentliggjorde Kommunernes Landsforening (KL) sit udspil ”Mere Arbejdskraft – kvalificeret arbejdskraft skal sikre vækst og velfærd” (Bilag 1). Udspillet indeholder en række statistiske opgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, og munder ud i en række konklusioner formuleret som anbefalinger til regeringen.
 
KL har anbefalinger til initiativer inden for følgende temaer:
 
Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet – også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet
 • anbefaling af en markant forenkling af hele beskæftigelseslovgivningen
 • at der stilles operationelle redskaber til rådighed for indsatsen
 • genvurdering af førtidspension på ”gamle” ordninger
 • opfølgning på Carsten Koch-udvalgets anbefalinger
 
Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet
 • overvejelser om infrastrukturen som en parameter i beskæftigelsesindsatsen
 • investering i uddannelse og vækstpilotstøtteordning i landdistrikterne
 • dimittenders incitament til mobilitet
 • fokus på sanktionsreglerne for forsikrede ledige.
 
Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft
 • reform af 10.- klasse målrettet erhvervsuddannelserne
 • den geografiske fordeling af tekniske uddannelser
 • styringsreform af uddannelsesområdet
 • kvotestyring af uddannelserne
 • serviceeftersyn af VEU-systemet
 • en institutionsuafhængig uddannelsesvejledning for voksne
 
Ydelsesreform skal sikre incitamenter til at arbejde
 • nyt sammenhængende ydelsessystem
 
Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet
 • udvikling af en model for forpligtigelse af virksomhederne til socialt ansvar
 • lige mulighed for jobrettet uddannelsesløft uanset forsørgelsestype
 • evaluering af de virksomhedsrettede redskaber
 
Let adgang til udenlandsk arbejdskraft
 • servicecheck af aftalen om reform af international rekruttering
 • ændret lønkrav med henblik på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft uden for EU
 • udvidelse af positivlisten i jobkort-ordningen
 • kommunernes mulighed for at oprette internationale linier i folkeskolen
 • fastholdelse af udenlandske studerende efter endt uddannelse
 • ændringer i samarbejdet mellem kommunerne og International Citizen Services
 • fælles digital myndighedsunderstøtning vedrørende international arbejdskraft
 • evaluering af lovgivning om danskundervisning
 
Flygtninge som arbejdskraftpotentiale
 • evaluering af de virksomhedsrettede redskaber
 • tidligere kompetenceafdækning af flygtninges uddannelse og erhvervserfaring
 • visitering af flygtninge til kommunerne baseres på et match mellem kompetencer og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft
 • integrationsindsatsen bygges op om branchepakker og uddannelsespakker
 
KL’s anbefalinger skal ses som et led i den omstilling af beskæftigelsesområdet, som vil være nødvendig, såfremt ledigheden når det strukturelle niveau. Her vil mangel på kvalificeret arbejdskraft begynde at have afgørende betydning for virksomhedernes muligheder for vækst og for virksomhedernes konkurrenceevne.
 
KL opfordrer til, at regering og Folketinget gennemfører reformer på baggrund af anbefalingerne som sikrer, at et kommende opsving ikke bremses af mangel på arbejdskraft.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/59095
Sagsfremstilling
Baggrund
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. maj 2015 (sag nr. 9) godkendte udvalget, at der indføres en ny ressourcetildelingsmodel på Socialområdet – herunder også kvalitetsstandarder. En ny ressourcetildelingsmodel skal gøre det mere gennemskueligt for borgerne, hvad den tildelte støtte konkret indeholder. Det har været et ønske, som blandt andet er fremkommet på borgermøderne, som blev afholdt i forbindelse med udviklingen af Socialpolitikken.
 
Ressourcetildelingsmodellen er sammensat af tre dele:
 
 • Voksenudredningsmetoden som viser borgerens behov for støtte
 • Otte forskellige støtteniveauer som tildeles efter udredt behov
 • Kvalitetsstandarder som beskriver, hvad Socialområdets indsatser indeholder.
 
Udvalget blev den 26. maj 2015 (sag nr. 7) orienteret om indførelsen af Voksenudredningsmetoden. På mødet den 27. oktober 2015 (sag nr. 5) godkendte udvalget, at de nuværende støtteniveauer justeres, så der i fremtiden vil være otte frem for de nuværende fem niveauer. Dette med henblik på at sikre en tættere overensstemmelse mellem det udredte behov for støtte og den tildelte støtte.
 
Nu foreligger første version af kvalitetsstandarderne, som er det sidste element i Socialområdets nye ressourcetildelingsmodel.
 
Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov
Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Viborg Kommunes Socialpolitik, og fungerer derfor som en understøttelse tankerne deri. Kvalitetsstandarderne beskriver både, hvad den tildelte støtte konkret indeholder, og hvad den ikke indeholder.
 
Kvalitetsstandarderne skal fungere som:
 
 • En beskrivelse af Viborg kommunes serviceniveau for voksne med særlige behov
 • Et arbejdsredskab til brug for visitation i Socialafdelingen
 • Et styringsredskab for administration og politisk ledelse
 • Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af kommunens borgere.
 
Kvalitetsstandarderne beskriver kort sagt den støtte, en borger som hovedregel kan forvente. Støtteniveauet tildeles dog altid efter en konkret og individuel vurdering af, om der foreligger særlige grunde til at fravige standarderne. 
 
 
Kvalitetsstandarderne er et dynamisk dokument, som løbende justeres efter ændringer i lovgivningen og tilpasses politisk vedtagne beslutninger på området for voksne med særlige behov. Derudover revideres kvalitetsstandarderne årligt. 
 
Hvis udvalget godkender kvalitetsstandarderne, vil de være gældende med virkning fra den 1. januar 2016. Herefter vil alle borgere i løbet af første kvartal 2016 blive revisiteret med udgangspunkt i den nye ressourcetildelingsmodel.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov godkendes,
 
at kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov er gældende fra den 1. januar 2016. 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Indstilling blev godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/45844
Sagsfremstilling
Baggrund
Ifølge servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Viborg Kommune fordeles midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18, også kaldet frivillighedspuljen, af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dette sker med udgangspunkt i kriterierne for samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune.
 
Der kan søges om støtte fra Frivillighedspuljen tre gange årligt, nemlig pr. 1. oktober, 1. februar, 1. juni.
 
Frivillighedspuljen 2016
Det samlede beløb til rådighed til frivilligt socialt arbejde i 2016 fremgår af nedenstående tabel:
 
  
Beløb i kroner
Til disposition 2016
2.963.000
Overført fra 2015
116.000
 
 
-Pensionistforeninger (4.000)
 -132.000
Bevillinger fra Frivillighedsrådet (under 20.000)
- 398.060
 
 
I alt tilbage 2016
   2.548.940
 
 
Der er til 1. ansøgningsrunde 2016 med frist 1. oktober 2015, indkommet 40 ansøgninger.
 
Frivillighedsrådet har vurderet ansøgningerne, og Frivillighedsrådet har derefter på møde d. 4. november 2015 tildelt midler for kr. 398.060,-
 
Der er i den 1. runde 2016 ansøgt midler for over 20.000 i 11 tilfælde, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget herefter bedes tage stilling til. Bilag 1. viser oversigt over disse ansøgninger.
Indstilling
Direktøren for Job- og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til tildelingen af de sociale midler efter servicelovens § 18.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Tildeling jf. bilag.
Bilag

Sagsid.: 14/77040
Sagsfremstilling
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Til efterretning.

Sagsid.: 15/35105
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2015
Til efterretning.
Bilag