You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 7. januar 2016 kl. 08:30

Mødested Fru Larsen
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/62623
Sagsfremstilling
Jobcenter Viborg har den 10. november 2015 ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) om tilskud fra puljen kaldet JobFirst til et projekt i Viborg.
 
JobFirst er et kontrolleret forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, hvor ikke jobparate borgeren fra dag ét skal i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Når den rette virksomhedsplads er fundet, sikres borgeren som led i JobFirst den nødvendige støtte til at blive fastholdt i en virksomhedspraktik samt efterfølgende kontinuerlig virksomhedsfokus i indsatsen med et klart sigte om ordinære timer.
 
Den virksomhedsrettede indsats er det redskab af beskæftigelsesindsatserne, der har den største effekt for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på at hjælpe borgerne ud på ordinære arbejdspladser, hvor de løser opgaver i samfundet med kolleger ansat på ordinære vilkår. 
Der er brug for en systematisk ramme for indsatsen, der kan understøtte samarbejdet mellem sagsbehandler, borger og virksomhed samt sikre flere udsatte borgere fodfæste på arbejdsmarkedet.
 
Formålet med JobFirst:
 • At flere personer i målgruppen kommer i gang på arbejdsmarkedet målt på antal timer i ordinær beskæftigelse
 • At udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for personer, som er – eller potentielt er – i målgruppen for ressourceforløb.
Målgruppen for JobFirst:
 • Borgere, som er fyldt 30 år, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb
 • Borgere, som er fyldt 30 år, der er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse og har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et år, og som ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Mål for JobFirst i Viborg:
 
 • Alle projektets 200 deltagere (56 ressourceforløb og 144 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) forventes via vejlednings- og opkvalificeringsforløbet at komme i snusepraktikker af en til flere dages varighed
 • 175 borgere i projektet kommer i virksomhedspraktik umiddelbart efter vejlednings- og opkvalificeringsforløbet med snusepraktikker
 • 160 gennemfører 13 ugers virksomhedspraktik, løntilskud eller job/småjob.
 
 
JobFirst i Viborg
Viborg Kommune ønsker gennem projektet at ændre sin praksis såvel i forhold til ressourceforløb som i forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, således at der i højere grad tænkes i ”arbejdspladsbaseret indsats” (modsat institutionelle tilbud) og i parallelle forløb, hvor andre indsatser supplerer eller understøtter den arbejdspladsbaserede indsats.
Vi ønsker at skabe en egentlig kulturforandring – både i rehabiliteringsteamet og i jobcenterets almindelige indsats - hvor vi på vegne af de ”svage” borgere hæver ambitionen for, hvornår en udviklende og optrænende indsats kan foregå på en almindelig arbejdsplads, lige som vi ønsker at udnytte det potentiale, der findes hos de lokale virksomheder.
 
Projektet vil blive organiseret forankret i et team bestående af projektleder (som også har sagsansvar/borgerkontakt) samt jobkonsulenter/ sagsbehandlere (allerede ansatte og 3 ny ansatte jf. budgettet for projektet).
Medarbejderne i teamet skal kunne varetage såvel sagsbehandler- som jobkonsulent- og mentoropgaver og i tilrettelæggelsen udvikle rutiner, der betyder, at langt den overvejende tid bruges på borger- og virksomhedskontakt – altså en minimering af ressourceforbruget på administration.
 
Kontrolgruppen vil fortsat blive henvist til vores nuværende indsats - primært særligt tilrettelagte projekter efterfulgt af udplaceringer i virksomhedspraktikker samt behandlings- og sundhedstilbud.
 
Økonomi
Der er givet tilsagn om bevilling af 3.730.000 kr. i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017. Herudover er der en ”medfinansiering”, som er de udgifter Viborg Kommune har til deltagerne i projektet i den nuværende indsats – dvs. løn til medarbejdere og driftsudgifter til aktiveringsindsatsen. Gennem projektet får vi mulighed for gennem de øgede ressourcer, at afprøve modeller, der forventeligt giver bedre resultater end i dag og dermed på sigt giver en besparelse i forsørgelsesudgifterne.

Tilskuddet (ud over udbetaling af 850.000 kr. til projektledelse) afhænger af resultaterne i projektet – der udbetales 6.000 kr. pr. borger der påbegynder virksomhedspraktik/løntilskud og herudover op til max. 10.000 kr. pr. borger, der gennemfører 13 ugers virksomhedspraktik/løntilskud. Der kan i alt max. udbetales 3.730.000 kr.

I takt med at projektteamet opnår resultater og får erfaringer med parallel indsats kan finansieringsmodellen i projektet give mulighed for yderligere investeringer i medarbejdere til indsatsen.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender deltagelse i projektet JobFirst,
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2016 og budgetforslaget for 2017-2020,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følger projektet og de opnåede resultater.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at godkende deltagelse i projektet JobFirst,
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2016 og budgetforslaget for 2017-2020,
 
at følge projektet og de opnåede resultater.

Sagsid.: 14/34039
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har den 1. februar 2015 etablereret socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser. Tilbuddet er etableret som et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen og finansieres delvist af satspuljemidler. En gang årligt (i december) afrapporteres derfor til Socialstyrelsen.
For at sikre tæt opfølgning på tilbuddets udvikling og drift, er det besluttet, at der udarbejdes halvårlige statusrapporter til orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Statusrapport for 2. halvår 2015 ses i bilag 1.
 
Statusrapport for 2. halvår 2015
Det sociale akuttilbud har i perioden 1. februar 2015 - 1. december 2015 modtaget 1294 henvendelser.  Der har i samme periode været 66 overnatninger i akuttilbuddet. Det vurderes, at tilbuddet har haft en effekt i forhold til at forebygge korte og uhensigtsmæssige indlæggelser i regionalt regi, men det er for tidligt at måle denne effekt. Ca. 6 henvendelser har resulteret i indlæggelse i regionspsykiatrien.
 
Det sociale akuttilbud har i 2. halvår 2015 nået følgende milepæle:
 • Etablering af akuttilbuddet i mere hensigtsmæssige lokaler i en 3-værelses lejlighed på Guldblommevej 3A.
 • Officiel indvielse af akuttilbuddet med deltagelse af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Statusmøde med Socialstyrelsen, som er meget tilfredse med Viborg Kommunes tilbud og indsats.
 • Udbygning og implementering af akuttilbuddets kommunikationsstrategi.
 • Udarbejdelse af informationsmateriale på baggrund af kommunikations-strategien.
 • Alle medarbejdere samt afdelingsleder har deltaget i den Sociale Akutuddannelse, som baserer sig på recovery og empowerment. Medarbejderne uddannes i metoder omkring kriseplan og krisesamtaler.
 
Plan for fortsat implementering af tilbuddet
Det sociale akuttilbud vil i 1. halvår 2016 arbejde med følgende planer:
 • Udvikling og afklaring af samarbejdet med nabokommuner uden akuttilbud.
 • Etablering af følgegruppe blandt samarbejdsparter.
 • Udbygning af samarbejdet med TUBA, Kvisten, Forsorgscentret, Rusmiddelcentret, Regionspsykiatrien, somatisk akutmodtagelse, Politiet og Kriminalforsorgen.
 • Fortsat implementering af tilbuddets drift.
 • Fortsat deltagelse i den sociale akutuddannelse for alle medarbejdere.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/71193
Sagsfremstilling
Baggrund
Evalueringen af kommunalreformen i 2013 pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Derfor indgik alle Folketingets partier en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som blev forankret i Socialstyrelsen.
 
Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering på bestemte områder og målgrupper.
 
Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.
 
Ifølge Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Det skal gøres i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien.
 
 
Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to Centrale Udmeldinger:
-        Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
-        Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
 
Afrapporteringen vedrørende Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse behandles på Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Afrapportering til Socialstyrelsen
DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner samt sparring med en faglig følgegruppe. Afrapporteringen er de midtjyske kommuners svar på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedrørende Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
 
DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. november 2015. KKR behandlede og godkendte afrapporteringen politisk den 20. november 2015 og indstiller til godkendelse i byråd og regionsråd (se bilag 1).
 
Afrapporteringens konklusioner
Der fremgår af afrapporteringen, at antallet af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og /eller tilbud er opgjort til i alt 134 borgere i de midtjyske kommuner (se bilag 2). Det er relevant at bemærke, at der sondres mellem borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Afrapporteringen beskæftiger sig kun med sidstnævnte gruppe.
 
Målgruppen er opgjort som antallet af voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, som de midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014, og som på et tidspunkt i løbet af året har modtaget højt specialiseret rehabilitering.  Det er vigtigt at understrege, at størrelsen på målgruppen er et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed – blandt andet fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose eller funktionsnedsættelse.
 
Ligeledes fremgår det, at de midtjyske kommuner i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og det samlede udbud heraf – ikke mindst som følge af kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser som eksempelvis specialiseret bostøtte i borgerens eget hjem.
 
De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid er en række opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade:
 
 • Der mangler en fælles national forståelse af/definition for det højt specialiserede område.
 
 • Vanskeligheder forbundet med at overføre læring fra ét sted til et andet, når borgeren ikke længere har brug for et døgndækket tilbud – jævnfør kommunernes brug af matrikelløse indsatser.
 
I forlængelse af ovenstående peger de midtjyske kommuner på, at udviklingen af højt specialiserede matrikelbundne tilbud skal gå hånd i hånd med den faglige udvikling af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser, som – af hensyn til borgerens mestring af hverdagslivet – tilbydes med udgangspunkt i borgerens eget hjem.
 
Viborg Kommune oplever en øget tilgang til området for erhvervet hjerneskade. I den forbindelse vil Socialområdet i samarbejde Sundhed og Omsorg gå i gang med en afklaring af hvorvidt det er muligt at udvide kommunens egen kapacitet inden for området. Sundhed og Omsorg tilbyder i forvejen et specialisereret rehabiliteringstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade på Toftegården i Møldrup, mens Socialområdet yder specialiseret bostøtte til målgruppen.
 
Derudover har Sundhed og Omsorg også en hjerneskadekoordinator der har til opgave at hjælpe borgere med erhvervet hjerneskade ved at give rådgivning og vejledning, at lette overgangen fra hospitalsophold til den videre indsats i kommunen, at have kontakt til fagpersoner på tværs af afdelinger samt koordinere borgerens rehabiliteringsforløb.  
 
Derfor ligger afrapporteringens konklusion om et øget fokus på sammenhængen mellem de matrikelbundne og de matrikelløse tilbud fint i forlængelse af de tiltag der allerede er i gang i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,
 
at Byrådet godkender DASSOS’ udkast til afrapportering vedrørende den Centrale Udmelding for Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
Bilag

Sagsid.: 15/72892
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegav at deltage i indvielsen af Væksthuset den 29. april 2016.

Sagsid.: 15/49171
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Som følge af omkonstituering i byrådet, flyttes Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder fra tirsdage til torsdage. Desuden er en række af udvalgets øvrige møder flyttet af hensyn til den nye konstituering.
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste.
Bilag