You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 28. januar 2016 kl. 12:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Jens Ravn, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Niels Dueholm, Søren Gytz Olesen
Bemærkninger Jens Ravn deltager som stedfortræder for Anders Bertel i dennes orlov

Sagsid.: 15/11606
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2015 pr. 30. november 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. november 2015.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. november 2015 og tog den til efterretning.

Sagsid.: 15/75525
Sagsfremstilling
Jobigen Viborg har gennem STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) ansøgt og fået bevilget tilskud fra puljen til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige med risiko herfor og seniorer i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.
 
Formålet med puljen:
 • Projektforløbet, skal bidrage til at skabe større viden om, hvilke indsatser der bedst hjælper målgrupperne i varig beskæftigelse.
 • Viden og erfaringer fra projektforløbet skal bidrage til at skabe et solidt fundament for en senere iværksættelse af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) for samme målgrupper.

Målgruppen for projektet:
 
Målgruppen skal bestå af ledige fra alle 3 delmålgrupper af dagpengemodtagere:
 • Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed.
 • 30-49 år med mindst seks måneders ledighed.
 • 50 år eller derover, uanset ledighedsanciennitet.
 
I ansøgningen har vi lagt hovedvægt på ledige HK’ere, da vi har en forholdsvis stor andel af langtidsledige herfra, som skal til at tænke i nye muligheder. Vi har en forventning om, at kunne håndtere ca. 200 deltagere i løbet af året.
 
Indholdet i indsatsen:
 
Baggrunden for ansøgningen er, at Jobigen Viborg i flere sammenhænge har arbejdet med aktionslæringsgrupper og har gode erfaringer med det. I efteråret 2015 iværksatte Jobigen Viborg et lille forsøg baseret på 2 grupper med i alt 12 langtidsledige deltagere på arbejdsmarkedsydelse. Efter 2 måneder var 5 af disse deltagere selvforsørgende (en enkelt i et vikarjob og en enkelt i uddannelse) og 4 var i virksomhedspraktik med henblik på at afprøve nye muligheder. Med bevillingen får vi nu mulighed for systematisk at tilbyde indsatsen og samtidig få dokumentation for metoden sammenholdt med andre projekter finansieret af puljen.
 
Der vil i løbet af 2016 starte 9 grupper af ledige – kaldet jobklubber. Hver jobklub vil i løbet af den første måned blive opdelt i 3 – 4 aktionslæringsgrupper, som efterfølgende vil arbejde hver for sig. Samtidig vil der blive etableret nogle møder i jobklubberne, hvor emner af fælles interesse vil blive taget op, eventuelt til videre bearbejdelse i aktionslæringsgrupperne.
 
Aktionslæring er en metode, der læner sig op af en coachingsession med reflekterende team. Metoden har et særligt fokus på kontinuerlighed. Borgeren sætter sig nogle mål for handlinger (aktioner) og vedkommende vil ved næste aktionslæringsmøde reflektere over, hvilken læring, der har været i at gennemføre disse handlinger. Med afsæt heri vil borgeren sætte sig nogle nye mål for handlinger.
Denne vekselvirkning mellem handlingselementet ”ude i virkeligheden” og refleksions- og læringselementet i den trygge ramme i aktionslæringsgruppen, fastholder borgeren i en bevægelse frem mod vedkommendes mål. Aktionslæringen giver hermed borgeren mulighed for at få sparring på sin situation fra både jobkonsulent samt andre borgere i samme situation, som også kan byde ind med deres erfaring og netværk. Samtidig sikrer det en løbende opfølgning, at borgeren får gennemført sine individuelle jobsøgningsaktiviteter.
 
 
Økonomi:

Vi har fået bevilget i alt 943.300 kr., som primært dækker udgifter til projektledelse og projektmedarbejdere.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender deltagelse i projektet,
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2016,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres ved projektafslutningen om evalueringen og de opnåede resultater.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at godkende deltagelse i projektet,
 
at de økonomiske konsekvenser inden for ”Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet” indarbejdes i budget 2016, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres ved projektafslutningen om evalueringen og de opnåede resultater.
Bilag

Sagsid.: 15/69410
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev i sag nr. 16 d. 27. januar 2015 orienteret om virksomhedsstrategien i Jobcenter Viborg.
I forbindelse med beskæftigelsesreformen fra januar 2015 er der indført en ”ny” kerneopgave for Jobcentrene med krav om en virksomhedsservice med fokus på rekruttering, opkvalificering og uddannelse af ansatte samt fastholdelse og forebyggelse af sygemeldte.
 
De 2 overordnede strategiske målsætninger for 2015 i Jobcenter Viborg:

·        Der skal etableres en koordineret kontakt til en større del af kommunens virksomheder.
Årlig kontakt til mindst 75 % af de 1529 virksomheder med over 5 ansatte og med 50 % af de 1365 virksomheder med 2-4 ansatte).
 
·        Virksomhederne skal opfatte Jobcenter Viborg som en foretrukken og professionel samarbejdspartner.
Tilfredshedsmålinger hos virksomhederne skal vise at de er tilfredse med den faglige og servicemæssige indsats.  Målet er at 80 % af de besøgte virksomheder melder tilbage, at Jobcenter Viborg er den foretrukne samarbejdspartner (god eller meget god).
 
Resultatet er:
Der er i alt besøgt 1769 virksomheder – 97 % af målet. Heraf er der besøgt 71 % af virksomheder med over 5 ansatte og 56 % af virksomheder med 2-4 ansatte.
 
Fokuseringen på at besøge en så stor andel af virksomhederne har givet et godt resultat – dels er antallet af private virksomheder, der har haft ledige/sygemeldte i virksomhedspraktik øget fra 409 virksomheder i 2014 til 746 i 2015.
 
I 2015 har 97 virksomheder indgået i alt 144 aftaler om voksenlærlinge. I 2014 var antallet af voksenlærlingeaftaler kun på 74.
 
Jobcentrets rekrutteringsservice som hidtil er understøttet gennem ”Jobnet.dk” bliver pr. 1. januar 2016 med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen suppleret med en jobformidling med henvisning af ledige til de virksomheder, der ønsker denne service.

I forhold til det kvalitative mål om virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Viborg, har vi resultater fra Dansk Industri´(DI) erhvervsklimaundersøgelse for 2015, som viser en stor fremgang i virksomhedernes tilfredshed. Erhvervsklimaundersøgelsen indeholder spørgsmål til virksomhederne inden for 11 kategorier og viser, at Viborg kommune samlet for de 11 kategorier steget fra en 32. plads til en 21. plads.
Viborg er steget fra en 24. plads til en 7. plads i spørgsmålet om en positiv tilbagemelding vedr. adgang til kvalificeret arbejdskraft samt jobcentrets service over for virksomhederne.
I samme undersøgelse er Viborg kommunes image steget fra en 42. plads til en 16. plads – her spiller Jobcentrets servicering af virksomhederne også en rolle.
 
Jobcenter Viborg fortsætter indsatsen i 2016 med fokus på virksomhedernes behov for service i forhold til rekruttering, fastholdelse af ansatte samt uddannelse og opkvalificering.
Målet er, at der besøges 1400 private virksomheder med fokus på ”service og samarbejde”. Service i forhold til virksomhedernes behov og samarbejde med særligt fokus på integration af unge og af flygtninge på arbejdspladserne.
Desuden skal der aflægges 300 virksomhedsbesøg med det mål at skaffe voksenlærlingepladser samt 200 virksomhedsbesøg med det mål at skaffe ordinære jobordre, der matcher de tilmeldte jobparate ledige.
 
Ud over de lokale mål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fastsat indikatorer for implementeringen af beskæftigelsesreformen, herunder for den landsdækkende virksomhedsservice.
Sigtelinjerne er:
1. Andel virksomheder, som har samarbejdet med et jobcenter om rekruttering, øges.
2. Andel virksomheder, som vurderer jobcentrenes samlede indsats til god eller meget god øges.
 
STAR er aktuelt i gang med en survey blandt virksomheder i Danmark og i forhold til resultatet af denne måling skal landets jobcentre bidrage til øget samarbejde og øget tilfredshed.
 
STAR oprettede desuden 1. juli 2015 Jobservice Danmark, som er én central indgang til beskæftigelsessystemet for store og landsdækkende virksomheder og virksomheder med større rekrutteringsbehov, som har brug for hjælp fra flere jobcentre.
 
Jobcenter Viborg understøtter disse landsdækkende initiativer og mål – blandt andet gennem tæt koordineret samarbejde med jobcentrene i landsdelen, hvor der er aftalt fælles ”spilleregler” – servicepakker rettet mod virksomhederne.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udvalget vil følge området tæt, idet der skal være halvårlige opfølgninger i 2016.

Sagsid.: 14/14041
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på handicapområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med Viborg Handicapråd. Næste fællesmøde afholdes tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.15-19.15 på Viborg Rådhus, mødelokale M5.
 
Tema
Forvaltningen foreslår, at følgende temaer dagsordenssættes på mødet:
 
 • Status på plan for økonomisk genopretning på socialområdet
 • Status på budget 2017
 • Status for omlægning på arbejdsmarkedsområdet
 • Tilbagemelding fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets visionsseminar
 
Dagsorden 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:
 1. Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 2. Status på plan for økonomisk genopretning og omprioritering på Socialområdet
 3. Status på budget 2017
 4. Status for omlægning på Arbejdsmarkedsområdet
 5. Tilbagemelding fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets visionsseminar
 6. Indkomne punkter fra Handicaprådet:
  1. Fleksjob: hvad gør man for at få fleksjobbere ansat i private virksomheder?
  2. Inaktive unge, som falder ud af ”systemet”, hvis de eksempelvis ikke modtager kontanthjælp: hvordan tager man hånd om dem?
  3. Drøftelse af forvaltningens rolle i processen omkring høringssvar.
 7. Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28.januar 2016
 8. Eventuelt
 9. Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Jørgensen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at udvalget drøfter dagsordenspunkter til det kommende fællesmøde med Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede og godkendte dagsordenspunkter til det kommende fællesmøde med Handicaprådet, idet integrationsindsatsen dagsordensættes til orientering på fællesmødet med Handicaprådet den 14. september 2016.

Sagsid.: 16/979
Sagsfremstilling
Integrationsrådet i Viborg består i henhold til den gældende forretningsorden af 16 medlemmer, herunder:
 
·        8 kandidater, der vælges blandt flygtninge og indvandrere fra 3. lande
·        2 byrådsmedlemmer
·        1 medlem indstillet af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
·        1 medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd
·        1 medlem af Skolebestyrelserne
·        1 medlem indstillet af Folkeoplysningsudvalget
·        1 medlem indstillet af Erhvervsrådet
·        1 medlem indstillet af menighedsrådene.
 
Byrådet udpeger de to byrådsmedlemmer. De øvrige medlemmer godkendes af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Det hidtidige medlem fra Erhvervsrådet er ophørt i sin funktion i Erhvervsrådet og udtræder derfor samtidig af Integrationsrådet.
 
Erhvervsrådets bestyrelse har valgt at indstille Henrik Hansen, erhvervsdirektør som nyt medlem af Integrationsrådet.
 
Det hidtidige medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd udtræder tilsvarende af Integrationsrådet.
 
Da det Lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt indstilles der ikke en ny kandidat.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at den indstillede kandidat godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen af Henrik Hansen som nyt medlem af Integrationsrådet.

Sagsid.: 15/72892
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
 
·        ViborgEgnens Erhvervsråd har indstillet erhvervsdirektør Henrik Hansen til den ledige plads som medlem af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg efter Svend Aage Møllers fratræden. Udvalgsformand Søren Gytz Olesen har på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets vegne godkendt udpegningen i henhold til udvalgets beslutning på mødet 28. april 2015.
·        Evt. deltagelse i KL’s Handicap- og psykiatrikonference den 29. november 2016.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning, idet udvalget besluttede, at udvalgsmødet den 25. februar 2016 om muligt afvikles på Produktionsskolen og udvalgsmødet den 26. maj 2016 indledes med indvielse af Center for Mestring fra kl. 12.00.

Sagsid.: 15/49171
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste med en bemærkning om, at mødet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. marts 2016 afsluttes kl. 14.30 under hensyntagen til det efterfølgende møde med FOA Viborg.
Bilag