You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Anders Bertel
Bemærkninger

Sagsid.: 16/9901
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2016 pr. 31. januar 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2015 til 2016. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 13. april 2016.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2016.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog økonomisk ledelsesinformation opgjort pr. 31. januar 2016 til efterretning.

Sagsid.: 15/57706
Sagsfremstilling
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2015 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
På mødet den 6. april 2016 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 13. april 2016. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2016), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2016 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2015
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
10.392
14.884
12.313
-2.571
Socialområdet
430.738
424.894
440.251
15.357
I alt
441.130
439.778
452.564
12.786
Overførselsområdet
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
735.265
771.184
784.804
13.620
Pensioner og boligstøtte
475.653
467.631
468.544
913
I alt
1.210.918
1.238.815
1.253.348
14.533
Total
1.652.048
1.678.593
1.705.912
27.319
 
På Socialområdet er der en merudgift på 24,1 mio. kr. til visitationens køb af pladser på interne og eksterne tilbud. Merudgiften vedrører især køb af pladser på regionale tilbud. På driften af Viborg Kommunes egne tilbud er der en mindreudgift på 8,9 mio., fordelt med 2,9 mio. kr. på handicap, 3,8 mio. kr. på psykiatri, 1,8 mio. kr. på udsatte samt 0,4 mio. kr. på øvrige områder. Der er iværksat en økonomisk genopretningsplan med henblik på at skabe budgetbalance på politikområdet.
 
Merudgiften på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet kan især henføres til introduktionsprogram og introduktionsforløb efter integrationsloven med 7,7 mio. kr. samt dagpenge til forsikrede ledige med 8,4 mio. kr., hvor udgiften dog er mindre end i 2014. Vedrørende kontanthjælp er der modsat en mindreudgift på 4,7 mio. kr., som primært vedrører uddannelsesydelse.
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 på driften
 
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2015 til 2016:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab
Decentrale enheder
(inkl. puljer)
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Beskæftigelsestilbud
-2.571
-1.818
 
-752
 
Socialområdet
15.357
-9.573
* 845
16.384
** 7.700
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
13.620
3.330
 
 
10.290
Pensioner og boligstøtte
913
 
 
 
913
 
27.319
-8.061
845
15.632
18.903
 
* Beløbet vedrører ældreboligområdet, hvor der er specielle regnskabsregler. Derfor påvirker over-/underskud på ældreboligområdet ikke politikområdet Socialområdets over-/underskud.
** I budgetforliget for 2016-2019 blev det aftalt, at Socialområdets forventede underskud for 2015 på 7,7 mio. kr. pr. 30. juni 2015 skulle eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2015
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Sum
21.429
45.587
33.771
-11.816
 
Mindreudgiften er udtryk for tidsmæssige forskydninger i forhold til afholdelsen af udgifter til projekterne.
 
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2015 til 2016:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab
Overføres
Overføres ikke
Sum
-11.816
-11.827
11
 
De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter (mio. kr.):
 • Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft 2,7 mio. kr.
 • Renovering af Albo 1,6 mio. kr.
 • Skriversvej 8 – Tilbygning til aktivitetshuset Skriversvej 2,3 mio. kr.
 • Etablering af kontaktsted i Viborg på handicapområdet 0,8 mio. kr.
 
 
Regnskabsbemærkninger
 
Regnskabsbemærkningerne for 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2015. Som en del af årsregnskabet for 2015 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2015 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2015.
 
Regnskabsbemærkningerne til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning og

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2015 til 2016 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog regnskabsresultatet for 2015 til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2015 til 2016 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget herudover anbefaler, at der på driften ikke overføres yderligere 5,0 mio. kr. fra 2015 til 2016 på politikerområdet Socialområdet, således at der ud af det samlede merforbrug på driften på 15,357 mio. kr. i alt ikke overføres 7,7 + 5,0 = 12,7 mio. kr. fra 2015 til 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/6887
Sagsfremstilling
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. februar 2016 (sag nr. 3) blev der orienteret om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen til 2017 og overslagsårene 2018 – 2020.
 
Ligeledes blev procesplanen for Udvalgets egen budgetlægning godkendt. Af procesplanen fremgår det, at Udvalget skal arbejde med at frigøre et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne i 2017, hvoraf den ene procent skal gå til Statens omprioriteringsbidrag.
 
Råderummet der skal frigøres udgør 9,283 mio. kr., hvoraf 2,321 mio. kr. forbliver som Udvalgets råderum, og kan bruges til budgetudfordringer eller nye initiativer.
Af råderummet på 9,283 mio. kr. udgør Statens omprioriteringsbidrag 4,642 mio. kr., som forudsættes tilvejebragt via generel effektivisering på Udvalgets politikområde.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at Udvalget drøfter hvordan råderummet på 1% i alt 4,642 mio. kr., der skal bruges til Byrådets andel af nye investeringer og Udvalgets egne budgetudfordringer/nye initiativer, skal findes,

at Udvalget drøfter, hvad Udvalgets eget råderum på 0,5% i alt 2,321 mio. kr. skal anvendes til og
 
at Udvalget tager stilling til den videre proces.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvordan råderummet på 1% i alt 4,642 mio. kr., der skal bruges til Byrådets andel af nye investeringer og Udvalgets egne budgetudfordringer/nye initiativer, skal findes. Udvalget besluttede, at Forvaltningen udarbejder forslag i overensstemmelse med udvalgets drøftelser med henblik på fremlæggelse på næste møde.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvad Udvalgets eget råderum på 0,5% i alt 2,321 mio. kr. skal anvendes til. Det blev besluttet, at Forvaltningen arbejder videre med udvalgets forslag i overensstemmelse med drøftelserne på dagens møde med henblik på præsentation af samme på næste møde.
  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog stilling til den videre proces.

Sagsid.: 15/57854
Sagsfremstilling
Viborg Kommune blev udpeget som frikommune i april 2011. De første konkrete forsøgsansøgninger blev indsendt i juni 2011, og forsøgene kunne igangsættes fra 1. januar 2012. I løbet af 2012 har Byrådet efter indstilling fra de politiske fagudvalg indsendt yderligere ansøgninger samt anmodet om at kopiere en række af de øvrige frikommuners godkendte forsøg. Ligeledes har Byrådet løbende annulleret enkelte forsøg, som i fagudvalgene har været vurderet perspektivløse og/eller for ressourcetunge.
Byrådet blev senest på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 2) orienteret om status på frikommuneforsøget, og på byrådsmødet den 28. januar 2015 (sag nr. 8) blev resultatet af den midtvejsevaluering, som BDO og Rambøll på vegne af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte, forelagt.
 
Med udgangen af 2015 er frikommuneforsøget planmæssigt afsluttet, og evalueringen af de enkelte forsøg skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 30. april 2016. Af hensyn til ikke at skulle standse lovende forsøg, vil alle igangværende frikommuneforsøg løbe frem til 1. juli 2017, med mindre frikommunen meddeler andet. Hermed har Folketinget mulighed for at vedtage generelle lovændringer på de områder, hvor evalueringen er positiv.
 
Byrådet blev på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 5) orienteret om processen for afslutning og evaluering af frikommuneforsøget.
 
Om frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
På beskæftigelsesområdet er 13 forsøg gennemført, 2 annulleret undervejs og 4 aldrig taget i anvendelse jf. tidligere orienteringer. Desuden er der ét tværgående forsøg forankret i frivillighedsnetværket i Viborg kommune, som tager afsæt i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, men som omfatter alle forvaltninger i kommunen. I bilag 1 findes en kort oversigt over de 20 forsøg, samt en opsummerede evaluering af forsøgene. I bilag 2 findes evalueringerne af de enkelte forsøg.
 
På beskæftigelsesområdet udgør frikommuneforsøget under overskriften ”Demokratisk medborgerskab – vilje, evne og muligheder”, som blev igangsat 1. juli 2012, grundstenen for alle forsøgene. Det er via forsøget blevet tydeliggjort, at grundtanken med frihed, ansvar og empowerment som styring i beskæftigelsesindsatsen skaber mindst de samme kvantitative resultater som den regelstyrede tilgang. Kvalitativt er borgernes tilfredshed øget gennem en fokuseret indsats på slutmål. Tilgangen har medvirket til, at borgerne nu oplever en mere koordineret indsats og et bedre samarbejde på tværs af afdelinger i Jobcenteret.
 
De frikommuneforsøg, der har størst positiv betydning for beskæftigelsesområdet er:
 • Det primære forsøg; Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering. I sammenhæng med dette forsøg de 2 understøttende forsøg; Reduktion i antallet af planer og individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven
 • Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet
 • Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)
 
Uden en fortsættelse af disse 3 frikommuneforsøg:
 • Øges ressourceforbruget på administration/bureaukrati på bekostning af målrettet/meningsgivende indsats – den lave driftsomkostning (løn- og driftsudgift til indsats) kan ikke holdes.
 • Er der stor risiko for, at Jobcenteret skal indkalde borgere til samtale/aktivering, som ikke giver mening i forhold til borgerens beskæftigelsesrettede mål.
 • Er der stor risiko for øgede sagsbehandlingstider/ventetider på grund af øgede krav om dokumentation og dermed risiko for øgede udgifter til offentlig forsørgelse.
 
De frikommuneforsøg som forvaltningen anbefaler indarbejdet i ny lovgivning er:
 • Det primære forsøg; Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering. I sammenhæng med dette forsøg de 2 understøttende forsøg; Reduktion i antallet af planer og individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven
 • Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud – ledige omfattet af integrationsloven,
 • Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet
 • Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)
 • Seniorjob i private virksomheder (Kun såfremt, der fortsat vil være en seniorjob-ordning for ledige med efterlønsret, der mister dagpengeretten).
 • Det tværgående forsøg: Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af § 7c.
 
Forvaltningen ønsker, at frikommuneforsøg uden eller med kun begrænset betydning annulleres pr. 1. april 2016. Det drejer sig om følgende forsøg:
 • Bevilling af mentorstøtte til unge mellem 18 og 30 år, der er påbegyndt et ordinært uddannelsesforløb på ordinære
 • Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentialet hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere
 • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger i vækstvirksomheder
 • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
 • Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte
 
Forvaltningen ønsker endvidere, at frikommuneforsøget;
 • Iværksættere kan deltage i optil 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering, fortsættes til 1. juli 2017 uden dog at blive indarbejdet i ny lovgivning
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneevalueringen på beskæftigelsesområdet godkendes, herunder
 
at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige og bør indarbejdes i ny lovgivning:
 • Det primære forsøg; Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering. I sammenhæng med dette forsøg de 2 understøttende forsøg; Reduktion i antallet af planer og individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven
 • Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud – ledige omfattet af integrationsloven,
 • Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet
 • Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)
 • Seniorjob i private virksomheder (Kun såfremt, der fortsat vil være en seniorjob-ordning for ledige med efterlønsret, der mister dagpengeretten).
 • Det tværgående forsøg: Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af § 7c.
 
at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. april 2016
 • Bevilling af mentorstøtte til unge mellem 18 og 30 år, der er påbegyndt et ordinært uddannelsesforløb på ordinære
 • Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentialet hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere
 • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger i vækstvirksomheder
 • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
 • Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte
 
at følgende forsøg fortsætter til 1. juli 2017 uden dog at blive indarbejdet i ny lovgivning
 • Iværksættere kan deltage i optil 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering,
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneevalueringen på beskæftigelsesområdet godkendes, herunder
 
at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige og bør indarbejdes i ny lovgivning:
 • Det primære forsøg; Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering. I sammenhæng med dette forsøg de 2 understøttende forsøg; Reduktion i antallet af planer og individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven
 • Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud – ledige omfattet af integrationsloven,
 • Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet
 • Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)
 • Seniorjob i private virksomheder (Kun såfremt, der fortsat vil være en seniorjob-ordning for ledige med efterlønsret, der mister dagpengeretten).
 • Det tværgående forsøg: Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af § 7c.
 
at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. april 2016
 • Bevilling af mentorstøtte til unge mellem 18 og 30 år, der er påbegyndt et ordinært uddannelsesforløb på ordinære
 • Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentialet hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere
 • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger i vækstvirksomheder
 • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
 • Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte
 
at følgende forsøg fortsætter til 1. juli 2017 uden dog at blive indarbejdet i ny lovgivning
 • Iværksættere kan deltage i optil 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering
Bilag

Sagsid.: 15/58245
Sagsfremstilling
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 18. juni 2014 (sag nr. 6) fastlagde udvalget måltal for 2015 på sygedagpengeområdet. Måltallene blev opstillet med baggrund i resultaterne fra lignende undersøgelser fra andre kommuner og på landsplan.
Måltallene er struktureret efter 3 hovedområder:
 
 • Generel tilfredshed
 • Tilfredshed med samtaler
 • Tilfredshed med aktive tilbud
 
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets sidste møde den 25. februar blev udvalget orienteret om resultaterne af en nyligt gennemført tilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet (sag nr. 2). Med baggrund i disse resultater er det nu muligt at lave en status i forhold til de opstillede måltal på sygedagpengeområdet. Den overordnede konklusion når man sammenligner resultaterne af tilfredsundersøgelsen med de opstillede måltal for 2015, er, at alle måltal er indfriede, og at der er sket en markant positiv udvikling på alle områder fra 2014 til 2015.
Nedenstående tabel giver et overblik over den konkrete status på måltallene. I venstre kolonne ses de opstillede måltal. I den midterste kolonne ses de faktiske resultater af borgernes tilfredshed i 2015 på områderne for de opstillede måltal. I kolonnen til højre ses de samme resultater for 2014 – i de tilfælde, hvor det er muligt at lave en sammenligning.
 
Måltal 2015
Resultat 2015
Resultat 2014
Generel tilfredshed
70 % af borgerne skal erklære sig tilfreds med behandlingen af sygedagpengesagen
74,3 %
63 %
Tilfredshed med samtaler
70 % af borgerne skal i høj eller nogen grad have et klart billede af mulighederne
I hvor høj grad gjorde samtalen/samtalerne det klart for dig, hvad Jobcenter Viborg forventede af dig i dit sygedagpengeforløb?
 
84,6 %
 
I hvor høj grad gjorde samtalen/samtalerne med din sagsbehandler det klart for dig, hvad du kunne forvente af Jobcenter Viborg i dit sygedagpengeforløb?
 
80,6 %
I hvor høj grad synes du, at sagsbehandleren formåede at forklare dig rammerne for sygedagpengeforløbet?
 
75 %
 
Fik du et klart billede af hvilke muligheder du havde og ikke havde i forhold til dit sygedagpengeforløb?
 
64 %
82 % skal i høj grad eller nogen grad mene, at sagsbehandleren generelt kommunikerede forståeligt
88,9 %
80 %
80 % skal i høj eller nogen grad opleve, at der er blevet hørt og inddraget i samtalen
87,6 %
74 %
80 % skal i høj eller nogen grad opleve at deres sagsbehandler har sat sig ind i deres sag og var forberedt til samtalen
84,8 %
75 %
Tilfredshed med aktive tilbud
60 % skal i høj eller nogen grad opleve det aktive tilbud som en hjælp til at holde fokus på arbejdsmarkedet, mens de er syge
73,1 %
 
 
 
Der blev ikke spurgt til aktive tilbud i undersøgelsen fra 2014.
70 % skal i høj eller nogen grad angive, at de alt i alt er tilfredse med det aktive tilbud
76,8 %
Der blev ikke spurgt til aktive tilbud i undersøgelsen fra 2014.
 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/41727
Sagsfremstilling
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11. august 2015 blev udvalget orienteret om kommunens flygtningekvote for 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”Kommunekontaktrådet for Region Midtjylland har til kommunerne i Region Midtjylland sendt en orienteringsskrivelse om fordelingen af flygtningekvoterne for 2016 på de enkelte kommuner i regionen. Den samlede kvote for Region Midtjylland er på 3209 flygtninge i 2016, som skal fordeles mellem kommunerne i regionen.
 
Efter en drøftelse i Kommunekontaktrådet for Midtjylland 11. juni 2015 er man som de tidligere år enedes om at tilslutte sig den matematiske beregnede fordeling, som er udgangspunktet for Udlændingestyrelsens foreløbige udmelding. Tallene kan dog endnu nå at blive justeret, hvis tilgangen i begyndelsen af 2016 skulle afvige væsentligt fra det forventede.
 
Den beregnede kvotefordeling sker med baggrund i en matematisk model. I modellen indgår parametre som bl.a. befolkningsunderlag, antal familiesammenførte forrige år samt andelen af flygtninge og indvandrere af befolkningen. Det betyder, at Viborg Kommune efter denne model kan forvente at modtage 255 personer på den såkaldte kommunekvote i 2016.
 
I 2015 blev Viborg i første omgang tildelt en kvote på 64 personer – senere blev denne opjusteret til 232 personer, og der er i 2016 derfor tale om en mindre stigning i den tildelte kvote”.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgt tog orienteringen til efterretning.
 
I december 2015 varslede Udlændingestyrelsen over for Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene at den samlede kvote for 2016 på landsplan ville stige fra de oprindeligt udmeldte 12000 personer til 17000 personer. Samtidig tog man en ny beregningsmetode for den matematiske fordelingsmodel i brug (se bilag 2), og kvoten for kommunerne i Region Midtjylland ville dermed forøges fra 3209 til 4398 personer.
 
Kommunekontaktrådet for kommunerne i Region Midtjylland behandlede Udlændingestyrelsens forslag til fordeling af kvoten på kommunerne (bilag 1) ud fra den nye matematiske model på sit møde 8. februar 2016, og tilsluttede sig denne.
 
Herefter har Udlændingestyrelsen udsendt den endelige udmelding af fordelingen på kommuner. Dette indebærer, at kvoten for Viborg Kommunes vedkommende hæves fra de oprindeligt udmeldte 255 personer til i stedet 384 personer.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Dansk Folkepartis Ove Kent Jørgensen kan ikke tiltræde indstillingen, og ønsker følgende ført til referat:
 
I Dansk Folkeparti anerkender vi udfordringen og ved, at dette punkt drejer sig om en central udmeldt fordeling mellem de forskellige regioner og kommuner.
 
Vi vil fra Dansk Folkeparts side ikke stiltiende blive ved med at acceptere, at vi som kommuner skal modtage flere og flere migranter og flygtninge – uden at økonomien følger med. Det mener vi ikke, at vi har råd til.
 
Dette er en national og global udfordring, som vi i vores øjne ikke kan løses af kommunerne.
Vi er reelt set ikke lykkedes med at integrere de asylansøgere vi har modtaget i Danmark historisk set.
Hidtil har antallet været 5000 – 7000 mennesker.
 
Derfor er det i vores øjne utopi at tro, at vi nu kan integrere 25.000 eller 50.000 mennesker, som den nuværende situation kan byde os.
Derfor siger vi Dansk Folkepartis byrådsgruppe principielt nej til indstillingen.
Bilag

Sagsid.: 12/4697
Sagsfremstilling
Den kommunale tilsynsforpligtigelse
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.
 
Viborg Kommunes tilsyn Socialområdet og Beskæftigelsesområdet
Tilsynsopgaverne varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd. Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender fem graduerede vurderingsterminologier (smileyer) i den samlede bedømmelse af tilbuddene.
Disse er som følger: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende.
 
Tilsynsenheden har i alt gennemført 13 tilsyn.
 
Handicaptilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • En ”Meget tilfredsstillende”
 • En ”Tilfredsstillende”
 • En ”Neutral”
 
Psykiatritilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • Fire ”Meget tilfredsstillende” (tilsynet på Værestedet i Karup blev ikke gennemført på vanlig vis og har derfor ikke fået nogen vurderings-smiley)
 
De Beskyttede beskæftigelsestilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • To ”Meget tilfredsstillende”
 
De private tilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • Tre ”Meget tilfredsstillende”
 
Handicapområdet
I 2015 er der gennemført tilsyn på de tre aktivitets- og samværstilbud på området. Skriversvej, Gimle og Solsikken. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Tilsynsenhedens opmærksomhedspunkter har primært været målrettet aktivitets – og samværstilbuddene Gimle og Skriversvej da medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø her, har været påvirket grundet organisationsændringer og ændringer i ledelsen.
 
Psykiatriområdet
På psykiatriområdet er der et botilbud, hvor Viborg Kommune fortsat har tilsynsforpligtelsen. Det drejer sig om Gl. Finderupvej. Derudover har Tilsynsenheden effektueret tilsyn på de fire aktivitets- og samværstilbud: Center for Mestring, Kontaktsted Bjerringbro, Værested Karup samt Huset. Konklusionen på tilsynene er, at tilbuddene generelt er meget velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer. Der er stor opmærksomhed på brugernes selvbestemmelse og medindflydelse.
 
Beskyttede beskæftigelsestilbud
I 2015 er der gennemført tilsyn på de to Beskyttede beskæftigelsestilbud Nørremarken og Trepas. Nørremarken og Trepas har hver deres målgruppe inden for hhv. psykiatri - og handicapområdet. Det er Tilsynsenhedens indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats på beskæftigelsestilbuddene, at begge tilbud er meget velfungerende. Den brugeroplevede kvalitet med forholdene på tilbuddene var meget høj og der er i indsatsen et særligt fokus på at understøtte brugernes arbejdsmæssige identitet.
 
Private tilbud
Der er ført tilsyn med i alt tre private tilbud. Det drejede sig om Behandlingscenter Tjele, det kombinerede aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelsestilbud Hatten samt Hjertebo, der er et døgntilbuddet inden for handicapområdet. Tilbuddet er opført efter Lov om friplejeboliger og indgår derfor i den kommunale tilsynsvifte. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er meget tilfredsstillende. Der er tale om meget velfungerende tilbud, hvor tilgangen til brugerne er præget af en bevidsthed om værdigrundlaget, indsigt i målgruppen og en grundlæggende faglig kvalitet i tilbuddet.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilsyn Socialområdet og Beskæftigelsesområdet 2015 til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på Socialområdet og Beskæftigelsesområdet 2015 til efterretning. Udvalget bemærkede, at det følger udviklingen på området med tilfredshed.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
Bilag

Sagsid.: 16/8205
Sagsfremstilling
Baggrund
Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på tilbud uden for Viborg Kommune.
 
Antallet af magtanvendelser i Viborg Kommunes socialområde i 2015 fremgår af bilag 1. Oversigten omhandler registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud, samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på tilbud uden for kommunen.
 
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelse efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres.
 
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Endvidere fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 
Magtanvendelser på Socialområdet 2015
På Socialområdets egne tilbud var der i 2015 30 tilfælde af magtanvendelser. Der er tale om et væsentligt fald i forhold til 2014 hvor der var 50 tilfælde af magtanvendelser.
 
Når det kommer til magtanvendelser uden for lovgivningen er der sket et fald fra 2014 til 2015 fra 10 til 6 hændelser. Betingelserne for at en magtanvendelse er lovlig er beskrevet i lovgivningen.
 
Eksempel: En magtanvendelse hvor en borger fastholdes efter §126 i serviceloven er kun lovlig når fastholdelsen sker i en akut situation. En fastholdelse kan derfor aldrig planlægges.
Der skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, og det skal være absolut påkrævet i det enkelte tilfælde, før man må fastholde en borger. Det betyder, at personalet skal vurdere, at der er en reel og begrundet risiko for, at borgeren vil skade enten sig selv eller andre, fx beboere eller personale.
At personskaden skal være væsentlig betyder, at små tjat eller verbale trusler ikke er nok til at gribe ind med fastholdelse. At fastholdelse skal være absolut påkrævet, betyder, at hændelsen ikke kan afværges med andre mindre indgribende metoder.
 
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang over for den enkelte borger.
 
I forhold til borgere på eksterne tilbud er der sket en mindre stigning fra 2014 til 2015 fra 23 til 30 hændelser. Antallet af magtanvendelser uden for lovgivningen er i samme periode steget fra 6 til 13. Efter hver magtanvendelse, er der skriftlig opfølgning. Viborg Kommune har ligeledes jævnlig kontakt med medarbejdere og ledelse på tilbuddene.
 
7 af de 13 magtanvendelser uden for lovgivningen var over for den samme borger. Det er aftalt med det eksterne tilbud at der skal afprøve nye tilgange og metoder i arbejdet med borgeren for at undgå eller minimere magtanvendelserne.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/131201
Sagsfremstilling
Viborg Kommune blev udpeget som frikommune i april 2011. De første konkrete forsøgsansøgninger blev indsendt i juni 2011, og forsøgene kunne igangsættes fra 1. januar 2012. I løbet af 2012 har Byrådet efter indstilling fra de politiske fagudvalg indsendt yderligere ansøgninger samt anmodet om at kopiere en række af de øvrige frikommuners godkendte forsøg. Ligeledes har Byrådet løbende annulleret enkelte forsøg, som i fagudvalgene har været vurderet perspektivløse og/eller for ressourcetunge.
 
Byrådet blev senest på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 2) orienteret om status på frikommuneforsøget, og på byrådsmødet den 28. januar 2015 (sag nr. 8) blev resultatet af den midtvejsevaluering, som BDO og Rambøll på vegne af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte, forelagt.
 
Med udgangen af 2015 er frikommuneforsøget planmæssigt afsluttet, og evalueringen af de enkelte forsøg skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 30. april 2016. Af hensyn til ikke at skulle standse lovende forsøg, vil alle igangværende frikommuneforsøg løbe frem til 1. juli 2017, med mindre frikommunen meddeler andet. Hermed har Folketinget mulighed for at vedtage generelle lovændringer på de områder, hvor evalueringen er positiv.
 
Byrådet blev på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 5) orienteret om processen for afslutning og evaluering af frikommuneforsøget.
 
Om frikommuneforsøg på Socialområdet
På Socialområdet er tre forsøg (delvist) gennemført, fire annulleret undervejs og to aldrig taget i anvendelse, jf. tidligere orienteringer og oversigten på side 7-9 i bilag 1.
 
Evalueringen, som fremgår af bilag nr. 1, viser samlet set for frikommuneforsøgene på Socialområdet, at implementeringen bærer præg af at være foregået i en periode med udskiftning på centrale poster, et stærkt fokus på økonomisk genopretning og deraf følgende pres på medarbejderressourcerne. Begge forhold har betydet, at frikommuneforsøgene ikke er blevet prioriteret så højt som det var nødvendigt, for at skabe de resultater, der var mulighed for.
 
De kvantitative og kvalitative resultater af frikommuneforsøget, herunder økonomi, er dermed begrænsede.
 
De frikommuneforsøg som forvaltningen, herunder Fag MED Socialområdet, anbefaler indarbejdet i ny lovgivning er:
 
 • Fleksibel anvendelse af Handicapområdets afgiftsfrie busser
Lov om frikommuner § 27
 
 • Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats (Integrated Care)
Lov om frikommuner § 26b
 
 • Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov
Lov om frikommuner § 29c
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneevalueringen på Socialområdet godkendes, herunder
 
at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:
 • Fleksibel anvendelse af Handicapområdets afgiftsfrie busser
 • Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats (Integrated Care)
 • Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at frikommuneevalueringen på Socialområdet godkendes, herunder
 
at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:
 • Fleksibel anvendelse af Handicapområdets afgiftsfrie busser
 • Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats (Integrated Care)
 • Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov
Bilag

Sagsid.: 16/6549
Sagsfremstilling
Socialområdets udviklingsplan
På sit seneste møde blev Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om status på Socialområdets økonomiske genopretning (sag nr. 9). Her blev udvalget samtidig orienteret om, at Socialområdet arbejder på en udviklingsplan, der i løbet af 2016-2017 skal: 
 
·         Understøtte implementeringen af Socialpolitikken gennem konkrete, handlingsorienterede tiltag. Det skal sikre, at politikkens vision om at ”Livet er dit – vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab” implementeres i samarbejdet med borgerne.
 
·         Gøre Socialområdets driftsorganisation både mere fleksibel og robust over for udsving i antallet af borgere med behov for støtte – og for udsving i behovet for støtte hos den enkelte borger.
 
·         Effektivisere og optimere driften af Socialområdet, så ressourcerne anvendes bedst muligt.
 
·         Medvirke til en mere tværgående og helhedsorienteret indsats over for borgerne. Dermed understøtter udviklingsplanen den samlede Strategiplan for Job og Velfærd 2016-2017, som udvalget blev præsenteret for på sit seneste møde (sag nr. 8).
 
Socialområdets udviklingsplan skal derfor både ses som en vigtig del af implementeringen af Socialpolitikken og som et middel til at sikre budgetoverholdelse på lang sigt. Udviklingsplanen skal også sikre, at de kommende års store tilgang af borgere til Socialområdet håndteres bedst muligt inden for de eksisterende rammer.
 
Forandring af indsatsen
I takt med at udviklingsplanen implementeres, vil borgerne opleve en række forandringer i den måde, som de modtager støtte på. Det skyldes i overvejende grad, at udviklingsplanen har sit udspring i Socialpolitikken, som bygger på mindste indgrebsprincippet – hvad borgeren selv kan, skal borgeren selv. Dette ud af respekt for at borgeren skal støttes i at tage ejerskab for eget liv.
 
Nedenfor beskrives de væsentligste forandringer, som borgerne vil opleve:
 
 • Tidsrummet for bostøtte vil blive udvidet til at kunne leveres i aftentimerne og i weekenden. Det vil give flere borgere mulighed for at fastholde egen bolig. Udvidelsen vil primært ske via en effektivisering inden for bostøtten.
 
 • Den fleksible natdækning udvides til at omfatte større dele af Socialområdet. Den fleksible natdækning vil give flere borgere mulighed for at flytte i eget hjem, da de vil opleve en tryghed ved at kunne komme i kontakt med en medarbejder i nattetimerne.
 
 • Udviklingsplanen vil frigøre pladser på Viborg Kommunes botilbud, da flere borgere i fremtiden vil modtage støtte i egen bolig. De frigjorte pladser vil blive tilbudt til borgere, der på nuværende tidspunkt har et botilbud uden for Viborg Kommune. Derfor vil flere borgere fra Viborg Kommune opleve at få et botilbud i egen kommune.
 
 • Udviklingsplanen vil derudover medføre, at støtten på nogle af Viborg Kommunes botilbud uden natdækning i fremtiden bliver leveret som bostøtte i eget hjem. 
 
 • Udviklingsplanens hensigt med at støtte flest mulige borgere i eget hjem betyder også, at botilbud med natdækning i fremtiden primært vil blive tildelt til den gruppe af borgere med det mest komplekse behov for støtte.
 
 • Viborg Kommunes bo- og træningstilbud skal samtidig understøtte hensigten om, at flest mulige borgere støttes i egen bolig. Det vil ske ved, at der arbejdes med botræning både tidligere og mere intensivt. Dermed vil borgeres forløb på bo- og træningstilbud blive kortere.
 
 • Udviklingsplanen øger samtidig fokus på beskæftigelsesindsatser og aktivitetstilbud som en naturlig og nødvendig del af borgernes arbejde med de mål, som er opstillet i deres handleplan. Det er et element af en mere tværgående og sammenhængende indsats omkring borgerne.
 
Løbende opfølgning på Socialområdets udviklingsplan
De forskellige faser i udviklingsplanen vil blive detailplanlagt og implementeret gennem de næste halvandet år. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vil blive holdt løbende orienteret om status for planens gennemførelse.
 
Udviklingsplanen er blevet drøftet i MED-systemet, og Bruger/pårørenderådene er samtidig blevet orienteret om de overordnede tanker i planen.
 
De forskellige faser af udviklingsplanen vil løbende blive kvalificeret i Bruger/pårørenderådene, MED-systemet og i Handicaprådet.  
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om Socialområdets udviklingsplan til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagsfremstillingen til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om Socialområdets udviklingsplan til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagsfremstillingen til orientering i Handicaprådet.

Sagsid.: 12/38591
Sagsfremstilling
Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Helhedsplanerne udarbejdes af boligorganisationerne, som på baggrund heraf søger Landsbyggefonden om støtte.
 
Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser:
-      Først indgiver boligorganisationerne en kortfattet ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret til støtte. Ansøgningen indeholder blandt andet beskrivelse af afdelingen og boligområdet og et foreløbigt budgetforslag
-      Dernæst udarbejder boligorganisationerne en boligsocial helhedsplan, forudsat at ansøgningen prækvalificeres af Landsbyggefonden
 
Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Denne sag behandles i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.
 
Nuværende boligsocial indsats
Viborg Byråd besluttede på sit møde 30. januar 2013 at anbefale den boligsociale helhedsplan omfattende syv almene boligafdelinger i Viborg Kommune. Planen er udarbejdet af boligselskaberne Viborg, Sct. Jørgen og Bjerringbro Andelsboligforening i fællesskab og dækker perioden 2013 til 2017. I forbindelse med helhedsplanen etableredes Boligselskabernes Fællessekretariat med det formål at koordinere indsatserne.
 
Viborg Kommune er medfinansierende for planen med i alt 6,6 mio. kr. i form af udlånte medarbejdere fra hhv. Børn & Unge og Job & Velfærd samt kontant bidrag på 3 mio. kr. Derudover bidrager kommunens øvrige relevante indsatser, så som SSP og klubber, til det boligsociale arbejde. Disse indsatser afholdes inden for de pågældende områders rammer. Erfaringerne med den nuværende boligsociale helhedsplan er, at indsatserne har en positiv effekt for beboerne og netop samspillet mellem boligselskabernes og de kommunale indsatser har afgørende betydning herfor.
 
Ny boligsocial helhedsplan
Boligselskabernes Fællessekretariat har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til ansøgning om prækvalifikation af en kommende boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune. Udkast til ansøgning om prækvalifikation vedhæftes som bilag til denne sag. Følgende indsatsområder bliver centrale i en eventuelt kommende boligsocial helhedsplan:
 
-      børn og forældreansvar
-      uddannelse og beskæftigelse
-      tryghed og trivsel
 
Indsatsområderne vurderes at supplere Viborg Kommunes indsatser og er i overensstemmelse med en fælles målsætning om via forebyggende indsatser at kunne modvirke uhensigtsmæssige effekter af en social udsat baggrund.
 
Kommunal finansiering af eventuel kommende boligsocial helhedsplan
Boligselskabernes ansøgning indeholder overslag over finansieringen af indsatserne, og det foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 7 mio. kr. over planens fire år. Såfremt den kommunale medfinansiering fordeles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget udgør denne 0,875 mio. kr. årligt for hvert udvalg, og kan være i form af udlånte medarbejdere eller kontante tilskud.
 
Et konkret og bindende budget udarbejdes først i forbindelse med den endelige helhedsplan. En kommunal anbefaling af en prækvalifikation er således ikke økonomisk bindende for kommunen. Som nævnt kan eventuel kommunal medfinansiering være i form af kontant bidrag og medarbejderressourcer, eller en kombination heraf. Ud over eventuel kommunal medfinansiering bidrager boligselskaberne og boligafdelingerne og Landsbyggefonden med midler, hvoraf Landsbyggefondens andel er størst.
 
Viborg Kommunes medfinansiering af en eventuel kommende boligsocial helhedsplan anbefales indarbejdet i de kommende budgetdrøftelser, evt. i forbindelse med overvejelserne om omfordelingsmidlerne. Tidligere har kommunernes bidrag til helhedsplaner været finansieret af budgettet til grundkapitalindskud ved nybyggeri.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd anbefaler, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen anbefales over for Landsbyggefonden,
 
at kommunal medfinansiering indarbejdes i de kommende budgetdrøftelser
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ansøgningen anbefales over for Landsbyggefonden,
 
at kommunal medfinansiering indarbejdes i de kommende budgetdrøftelser.
Bilag

Sagsid.: 15/49171
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste, idet det blev anført at den skal opdateres med følgende arrangementer:
 
·        Årlig velfærdsteknologiske konference CareWare den 13. april 2016.
·        Drøftelse af arbejdsmarkedsforhold på tværs af de 19 midtjyske kommuner den 9. maj 2016 kl. 13.00 – 15.00 i Silkeborg.
Bilag