You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 26. maj 2016 kl. 13:00

Mødested Center for Mestring
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Gregers Laigaard
Bemærkninger

Sagsid.: 16/26387
Sagsfremstilling
Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU) blev i henhold til Styrelseslovens § 17 stk. 4 nedsat af Byrådet på mødet 25. marts 2015 (sag nr. 2). I det kommissorium, som blev godkendt i forbindelse med nedsættelsen af udvalget, fremgår den overordnede procesplan som en række fastsatte milepæle.
 
Processen er nu så langt, at den næste milepæl er den endelige afrapportering, som skal finde sted senest 1. juli 2016. Denne afrapportering forventes præsenteret for de relevante fagudvalg på deres møder medio juni 2016.
 
Efterfølgende skal afrapporteringen indgå i Byrådets Budgetkonference 2016, der afvikles 25.-26. august 2016. Der er ikke i kommissoriet fastlagt yderligere aktiviteter.
 
TULU har i sin mødeplan fastlagt to møder efter sommerferien.
 • Den 24. august 2016 er lagt et møde med henblik på at forberede budgetkonferencen de følgende dage.
 • Den 28. september holder TULU sit sidste og afsluttende møde, hvor det forventes, at udvalgets medlemmer bliver orienteret om de konklusioner og initiativer, Byrådet har uddraget af arbejdet i TULU.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan med fordel allerede nu drøfte, hvorledes udvalget ser sin rolle i den efterfølgende implementering af de initiativer, Byrådet måtte ønske igangsat eller udbygget på baggrund af TULU’s arbejde. Umiddelbart kan det forventes, at initiativerne overordnet set omfatter
 • fagspecifikke indsatser
 • tværgående indsatser indenfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets egne politikområder
 • indsatser på tværs af flere udvalgs politikområder
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen.

Sagsid.: 16/6887
Sagsfremstilling
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har senest på møde den 28. april 2016 (sag nr. 3) behandlet budgettet for 2017-2020. På Udvalgsmødet blev det besluttet, hvordan procenten der skal anvendes til Byrådets og Udvalgets råderum skal findes samt hvad udvalgets eget råderum på 0,5% skal anvendes til. Beslutningen fremgår af tabel 2 og 3.
 
På mødet behandles Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til driftsbudget for 2017-20.
 
Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Forslag til driftsbudget
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Rammerne er bl.a. reduceret med to procent af serviceudgifterne, og der er lagt en pulje ind til nye driftsinitiativer og budgetudfordringer på en halv procent af serviceudgifterne. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.
 
I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.
 
Tabel 1. Budgetforslag
(1.000 kr., 2017-priser)
2017
2018
2019
2020
Samlet ramme
1.879.774
1.881.821
1.878.941
1.878.935
Budgetforslag
 
 
 
 
 Beskæftigelsestilbud
10.720
10.548
10.548
10.547
 Socialområdet
446.450
446.367
446.367
446.362
 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet*
898.570
887.853
872.545
872.545
Pensioner og boligstøtte*
524.034
537.053
549.481
549.481
Budgetforslag i alt
1.879.774
1.881.821
1.878.941
1.878.935
Afvigelse mellem budgetforslag og ramme
0
0
0
0
*Endeligt budgetforslag på overførselsområderne udarbejdes som en del af basisbudgettet til Byrådets forhandlingsseminar i august.
 
Tabellen viser, at det foreslåede budget overholder rammen.
 
Effektivisering og omprioritering
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), at der i budgetlægningen 2017-2020 skal skabes et økonomisk råderum på to procent af serviceudgifterne svarende til 72 mio. kr. Råderummet skabes så vidt muligt via effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger og tilpasninger af service, som kan opfattes som servicereduktioner. Halvdelen af råderummet svarende til 36 mio. kr. reserveres til at finansiere det statslige omprioriteringsbidrag. Byrådets eget råderum på 36 mio. kr. deles, så Byrådet har et råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.), og udvalgene har et råderum på en halv procent (ca. 18. mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Nedenfor er det beskrevet, hvordan rammereduktionen på to procent er indarbejdet i udvalgets budgetforslag, og hvad udvalget eget råderum på en halv procent er anvendt til.
 
Tabellen nedenfor viser den samlede rammereduktion på to procent, herunder hvor meget der realiseres gennem henholdsvis effektivisering og serviceomlægninger/servicetilpasninger.
Tabel 2. Rammereduktionens fordeling i budgetforslaget for 2017
(i 1.000 kr.)
Beløb
Effektivisering
4.753
Serviceomlægninger/servicetilpasninger
4.530
I alt
9.283
 
Effektiviseringen er udmøntet som en generel reduktion af budgetterne på alle konti på politikområdet Socialområdet. På politikområdet Beskæftigelsestilbud er udmøntningen primært sket ved en reduktion af budgettet til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg Kommune.
 
Nedenfor er det beskrevet hvilke serviceomlægninger/servicetilpasninger (inden for politikområdet Socialområdet), der er tale om.
 
Serviceomlægning/servicetilpasning BPA:
Hvis man ønsker en BPA-ordning, er det et krav, at man skal kunne varetage ansvaret som arbejdsleder for sine hjælpere.
 
I 2015 vedtog udvalget et revideret serviceniveau for BPA. Heri blev ansvaret som arbejdsleder præciseret. Viborg Kommunes sager omkring BPA blev herefter gennemgået med henblik på at tilpasse serviceniveauet til den politisk vedtagne standard. Forvaltningen har identificeret et antal BPA-sager, hvor borgeren ikke vurderes i stand til at varetage ansvaret som arbejdsleder for sine hjælpere. Derfor er der sat en proces i gang med henblik på at lukke de pågældende sager. De pågældende borgere vil modtage en anden form for støtte, hvilket kan opleves som en serviceforringelse.  
 
Serviceomlægning/servicetilpasning Produktivitetsstigning (BTP):
Reduktion i antallet af medarbejderårsværk
Stort set alle tilbud forventer at justere i antallet af medarbejdere. Det skyldes, at den procentvise opjustering af tiden sammen med borgerne vil have den konsekvens, at færre medarbejderårsværk kan løse samme mængde opgaver.
 
Effektivisering
En række tilbud forventer at ændre på arbejdsgange og rutiner, så medarbejderressourcerne anvendes mere effektivt. Her vil anvendelsen af velfærdsteknologi kunne understøtte den proces. Den igangværende implementering af Viborg Kommunes Socialpolitik forventes også at understøtte en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne – eksempelvis ved at flere opgaver løses sammen med borgeren. Der er igangsat en proces, hvor det visiterede serviceniveau præciseres – i det omfang der tidligere har været ydet bistand ud over det visiterede, vil præciseringen opleves som en serviceforringelse. 
 
Stordriftsfordele
Flere steder sammenlægges grupper af medarbejdere til større teams på tværs af flere tilbud. Det giver stordriftsfordele, da flere medarbejdere forøger fleksibiliteten i planlægningen af arbejdstiden.
 
Reduktion i vikarforbrug
Mange tilbud planlægger at reducere antallet af vikartimer. Det kan blandt andet lade sig gøre ved at anvende medarbejderressourcerne mere fleksibelt på tværs af mindre tilbud med få medarbejdere.
 
Mindre efter- og videreuddannelse
En del tilbud planlægger at reducere mængden af efter- og videreuddannelse for medarbejderne for i stedet at forøge mængden af arbejdstid, som foregår sammen med borgerne.
 
 
I tabel 3 er det beskrevet, hvorledes udvalget har anvendt sit eget råderum på en halv procent.
 
Tabel 3. Opgørelse af nye driftsinitiativer m.v. i budgetforslaget for 2017
 
 
 
 (i 1.000 kr.)
Beløb
Socialområdet
 
Ændret finansiering af Fristedet Sind
400
Buffer i forbindelse med tilgang af borgere
1.021
Medfinansiering af boligsocial helhedsplan
900
I alt
2.321
Pulje til nye driftsinitiativer m.v. (0,5 procent)
2.321
Restbeløb, finansieres inden for udvalgets ramme
0
Væsentlige ændringer i budgetforslaget herunder finansiering af evt. økonomiske udfordringer
 
Nedenfor beskrives de væsentligste budgetændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget herunder, hvordan eventuelle økonomiske udfordringer er finansieret i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget har således vedtaget den spilleregel for årets budgetlægning, at udvalgene skal finansiere alle budgetudfordringer inden for deres eget budget. Det gælder også særlige økonomiske udfordringer, som udvalgene tidligere havde mulighed for at rejse over for Byrådet. Udgiftspres i forhold til øget tilgang flygtninge og demografiregulering er udpeget som de to områder, der vil blive drøftet i den videre budgetlægning.
 
Finansiering af budgetudfordringer:
Der er i det udarbejdede forslag en udfordring på 3,2 mio. kr. på politikområdet Socialområdet. Det forventes, at der findes finansiering for udfordringen i forbindelse med tiltagene for at bringe regnskabet for 2016 i balance med budgettet. 
 
Omprioriteringer på tværs af politikområder:
Der er ikke lavet omprioriteringer på tværs af politikområder.
 
Omprioriteringer inden for de enkelte politikområder:
Der er ikke foretaget væsentlige omprioriteringer inden for de enkelte politikområder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at forslaget til driftsbudget godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte driftsbudgettet.

Sagsid.: 16/25204
Sagsfremstilling
Baggrund
Danmark og dermed også Viborg Kommune modtager i disse år ekstraordinært mange flygtninge og familiesammenførte, hvilket presser den kommunale integrationsindsats.
 
For at sikre kommunerne de rette og fleksible rammer for opgaven indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) 18. marts 2016 aftale om Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.
 
Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge
Aftalen ligger i forlængelse af Regeringens aftale med arbejdsmarkedets parter indgået 17. marts 2016.  Den forenkler en række regler på integrationsområdet og sætter øget fokus på en tidlig og målrettet beskæftigelsesindsats. Den præciseres regeringens målsætning om, at hver anden nytilkomne skal i arbejde, ligesom den indeholder en række initiativer til realisering af dette mål. Endvidere afsætter den økonomi til en forstærket indsats.
 
I aftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge beskrives indsatser inden for følgende hovedområder:
 • styrkede muligheder for boligplacering
 • bedre og enklere rammer for den kommunale integrationsindsats
 • tidligere indsats, blandt andet styrket samarbejde mellem kommuner og
  asylcentre
 • øget brug af medbragte kompetencer og tidlig virksomhedsrettet indsats
 • erhvervsrettet danskuddannelse, herunder sprogpraktik og virksomhedsbesøg
 • fokuseret finansiering i form af styrket resultattilskud og forhøjelse af grundtilskud
 
Omlægning af indsatsen og økonomi
Aftalerne afspejler på mange måder den aktuelle debat om, hvordan integrationen af flygtninge og familiesammenførte kan forbedres, og Viborg Kommune har allerede i forbindelse med efterårets ”gentænkning” af hele beskæftigelsesindsatsen taget en række initiativer, hvorefter sprogundervisning og virksomhedspraktikker i højere grad samtænkes. Blandt andet i samarbejde med Bilka og Grundfos.
 
Regeringens aftaler om den fremtidige integrationsindsats er endnu ikke omsat i lovgivning, men initiativerne understøtter tænkningen om, at en større del af integrationsindsatsen skal foregå på arbejdsmarkedet. I ordinære jobs, virksomhedspraktik eller andre ordninger, som inddrager det ordinære arbejdsmarked.
 
Traditionelt har integrationsindsatsen bestået af sprogundervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – 15 timer pr. uge – suppleret med diverse almen undervisning, og har således været meget skolebaseret.
 
Med henblik på at udmønte aftalens intentioner og styrke den jobrettede indsats foreslår forvaltningen, dels en generel reduktion af den supplerende undervisning på Sprogcenter Viborg, dels en mere målrettet brug af det særlige brobygningsforløb for unge, som jobcenteret driver i samarbejde med Viborg Ungdomsskole.
 
Denne omlægning vil inden for det nuværende budget kunne frigøre ca. 1,2 mio. kr. i 2016 og 2,4 mio. kr. i 2017 til en mere jobrettet indsats – herunder også erhvervsrettet opkvalificering i form af AMU-kurser og benyttelse af den særlige IGU (Integrationsgrunduddannelse), hvor uddannelsesaftalen indgås mellem virksomheden og den enkelte flygtning eller familiesammenførte.
 
Når aftalerne er vedtaget ved lov, og Viborg Kommune kender størrelsen af tilskuddet fra Staten til en tidlig virksomhedsrettet indsats, vil indsatsen yderligere kunne intensiveres. Tilskuddet til denne indsats forventes at være på 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. 2017.
 
Det forhøjede grundtilskud, som for Viborg Kommune er udmeldt til 4,7 mio. kr. i 2016 jf. vedlagte bilag, er endnu ikke disponeret.
 
Normalt udbetales grundtilskuddet pr. mdr. og da udlændingestyrelsen er bagefter med tildelingen af flygtninge til kommunen, har Viborg kommune modtaget langt færre end man burde i forhold til den udmeldte kvote på 384 flygtninge. De 4,7 mio. retter op på dette så budgettet overholderholdes.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen om aftalerne mellem Regeringen, Arbejdsmarkedets parter og Kommunernes landsforening tages til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender omlægningen af indsatsen til en kombination af virksomhedsrettet indsats og danskuddannelse, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender finansiering af omlægningen inden for det nuværende budget.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at tage orienteringen om aftalerne mellem Regeringen, Arbejdsmarkedets parter og Kommunernes landsforening til efterretning,
 
at godkende omlægningen af indsatsen til en kombination af virksomhedsrettet indsats og danskuddannelse, og
 
at godkende finansiering af omlægningen inden for det nuværende budget.
 
Dansk Folkeparti stemte imod, idet Dansk Folkeparti i Folketinget ikke kommer til at tilslutte sig hverken to- eller treparts aftalen, som regeringen har indgået med KL.
Bilag

Sagsid.: 14/70822
Sagsfremstilling
Viborg Kommune fik for godt et år siden satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til projektet: Ligestillet støtte – en vej til Recovery.
Projektet gennemføres i et partnerskab med SIND Pårørende-rådgivning, Region Midtjylland samt Aarhus, Randers og Viborg kommuner.
 
Med projektet opbygges og udvikles erfaringer med, at mennesker med erfaringskompetencer (brugerbaggrund) inddrages lønnet og frivilligt i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. På samme tid sættes der spot på kulturændring (recovery-orientering) samt brobygning mellem faggrupper og forskellige dele af systemet.
 
Projektet påbegyndte 1. marts 2016 afprøvningen af hhv. en peer-guide model (individuel støtte til ny-udskrevne) og en undervisningsmodel (recovery-skoler). Modellerne er beskrevet i statusnotatet i bilag 1.
 
Der ønskes Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse af, at der i projektet -  parallelt med modelafprøvningen - udvikles konkrete scenarier for forankring og finansiering af indsatsen efter projektperiodens ophør. Når der foreligger konkrete forankringsscenarier, sendes disse til politisk behandling, forventet ultimo 2016/primo 2017.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at orienteringen om projektet tages til efterretning,
 
 
at det godkendes, at udviklingen af forankrings- og finansieringsscenarier i Viborg Kommune foregår i tæt dialog mellem Region Midt og Viborg Kommune, herunder både Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet, og at centrale ledere og medarbejdere fra begge området deltager i mindst én forankringsworkshop, der forventes afholdt i efteråret 2016.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om projektet til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte,
 
at der i løbet af efteråret 2016 udvikles forskellige scenarier med henblik på at forankre og finansiere arbejdet med peer-støtte i Viborg Kommune efter projektperiodens udløb i juli 2018, og
 
at udviklingen af forankrings- og finansieringsscenarier i Viborg Kommune foregår i tæt dialog mellem Region Midt og Viborg Kommune, herunder både Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet, og at centrale ledere og medarbejdere fra begge området deltager i mindst én forankringsworkshop, der forventes afholdt i efteråret 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/17353
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har nu modtaget ankestatistikken for 2015 fra Ankestyrelsen. Den indeholder en opgørelse over modtagne og afgjorte sager, samt en oversigt over Ankestyrelsens konkrete afgørelser opgjort på forskellige lovområder. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1. Ankestatistikken går lovgivningsmæssigt på tværs af Sundhed og Omsorg, Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet.
 
Derfor orienteres der om ankestatistikken på både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Tal fra ankestatistikken for 2015
I 2015 modtog Ankestyrelsen i alt 338 klagesager over Viborg Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 390 klagesager og der verserer i øjeblikket 87 sager.
 
Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 ligger Viborg Kommune helt på niveau med landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten. I 2015 var Viborg Kommunes omgørelsesprocent 27 %, det samme var landsgennemsnittet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises til kommunen i forhold til det samlede antal klager (fratrukket de afviste/bortfaldne sager).
Det skal dog bemærkes, at der inden for de enkelte lovområder kan være tale om så få sager, at omgørelsesprocenten ikke giver et retvisende billede.
 
De berørte områder har følgende bemærkninger til Ankestyrelsens ankestatistik.
 
Socialområdet
På Socialområdet er der ikke lovområder, der skiller sig særligt ud ved at have et højt antal omgjorte eller hjemviste sager. Dog har der på merudgiftsområdet, som hører under serviceloven, været fem hjemvisninger ud af i alt 18 sager. Når en sag hjemvises betyder det ikke nødvendigvis, at der træffes en ny afgørelse i sagen. At en sag hjemvises kan f.eks. skyldes at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.
 
Da bevillinger på merudgiftsområdet foretages på baggrund af en skønsmæssig vurdering, er det nødvendigt med et antal prøvesager, der kan skabe præcedens for fremtidige afgørelser.
 
Der er således ikke særlige opmærksomhedspunkter inden for Socialområdet.
 
Arbejdsmarkedsområdet
For lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er der en omgørelsesprocent på 14 % og landsgennemsnittet er 17 %.
 
På området for lov om aktiv socialpolitik (LAS) er der ifølge opgørelsen en omgørelsesprocent på 30 %, hvilket er lidt under landsgennemsnittet. Det skal dog bemærkes, at i mange tilfælde er der tale om en hjemvisning, hvilket ofte dækker over en simpel mangel i afgørelsen, som ikke medfører en anden afgørelse, når den genbehandles efter hjemvisningen.
 
Ved sygedagpengeloven (SDP) fremgår det at omgørelsesprocenten er 4 %, hvilket er langt under landsgennemsnittet som er på 16 %.
 
Generelt set er sagsbehandlingen meget tilfredsstillende, og der ses ikke at være specielle opmærksomhedspunkter inden for beskæftigelsesområdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning
Bilag

Sagsid.: 16/27835
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2017 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder afholdes på torsdage fra kl. 12.30-15.30 på Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at forslag til mødeplan 2017 godkendes for så vidt angår Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til mødeplan 2017 for så vidt angår Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegave et ønske om et 12-12 arrangement med et ordinært møde på førstedagen i foråret 2017, idet arrangementet tilpasses øvrig mødeaktivitet.
Bilag

Sagsid.: 15/72892
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg, herunder
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning, herunder
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter om de ønsker at deltage i indvielsen af Jobigen efter sommerferien 2016,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager notat om skamskabelsesproces (bilag 1) til efterretning med henblik på eventuelle bemærkninger,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget evaluerer KL’s Social- og Sundhedspolitiske konference den 12.-13. maj 2016, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvorvidt der skal være administrativ eller politisk repræsentation i Fristedets bestyrelse.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget evaluerede KL’s Social- og Sundhedspolitiske konference den 12. – 13. maj 2016.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at tage orientering og meddelelser til efterretning.
 
at deltage i indvielsen af Jobigen efter sommerferien 2016, idet indvielsen placeres umiddelbart forud for et udvalgsmøde, der afvikles på Jobigen.
 
at udvalget som udgangspunkt skal være repræsenteret i Fristedets bestyrelse ved Åse Kubel Høeg, idet mødeomfang og hyppighed afklares.
Bilag

Sagsid.: 15/49171
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes fællesmøde med Integrationsrådet den 21. september fra 15.30-16.30 eller den 22. september fra 17.30-18.30.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at godkende den reviderede mødeliste.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere at afvikle Fællesmøde med Integrationsrådet den 21. september 2016, kl. 15.30-16.30.
Bilag