You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 1. september 2016 kl. 12:30

Mødested Forsorgshjemmet Vibohøj
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/68261
Sagsfremstilling
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet.
 
Viborg Byråd gav den 21. december 2011 (sag nr. 322) en anlægsbevilling på 2.429.000 kr. til servicearealer i forbindelse med ombygningen af Fynbohus.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen har forestået ombygningen af boligerne og tilhørende servicearealer og der kan nu opstilles følgende regnskab:
Projekt
Bevilling
(1.000 kr.)
Forbrug
(1.000 kr.)
Afvigelser
(1.000 kr.)
(+) Merforbrug
(-) Mindreforbrug
Servicearealer på Fynbohus
2.429
2.440
+11
 
Afvigelsen skyldes, at den anslåede momsrefusion har vist sig mindre end budgetteret.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsid.: 16/27801
Sagsfremstilling
På mødet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. juni 2016 (sag nr. 3) behandlede udvalget en række forslag til indsatser, som er resultatet af det arbejde, der er foregået i Tværgående Udvalg for Ledige Unge og de tilhørende arbejdsgrupper.
 
En del af de foreslåede indsatser kræver økonomiske ressourcer, som ikke aktuelt er afsat i de vedtagne budgetter. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodede derfor forvaltningen om at udarbejde et forslag til økonomisk prioritering af disse indsatser.
 
Direktion og chefgrupper i de berørte dele af forvaltningen har gennemgået handleplanerne og den tilhørende økonomi og er nået frem til et forslag til prioritering, som er vedlagt som bilag 1
 
Forslaget til prioritering kan inddeles i tre:
 
Indsatser, der anbefales gennemført med investering som foreslået:
13: Job med virksomhedsperspektiv for øvrige uddannelsesparate
 
Indsatser, der anbefales gennemført med reduceret investering i forhold til det foreslåede:
6:   Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
8:   Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)
12: Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund
 
Indsatser, der anbefales gennemført ved omprioritering inden for eksisterende budgetter:
1c: Forebyggende samarbejde om udsatte familier (delplan 1c: Kompetencecenter for fravær)
5:   Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområdet
11: Straksaktivering af jobparate
 
Endelig er der en indsats, som ikke anbefales gennemført for nuværende. Handleplan 7 om samarbejdet mellem jobcenter/UU og uddannelsesinstitutionerne anbefales i stedet erstattet af en indsats for at få de eksisterende digitale hjælpeværktøjer implementeret som tiltænkt. Der følges op på dette efter et år.
 
Samlet set var der foreslået initiativer i størrelsesordenen 6,75 mio. kr. pr år. Forslaget til prioritering indebærer udvidelser på i alt 3,35 mio. kr. pr. år. Det foreslås, at disse investeringer findes indenfor rammen og indarbejdes i budgettet på overførselsområdet.
 
De resterende udgifter foreslås fundet ved omprioriteringer i udvalgenes eksisterende budgetter – for handleplan 8 dog Mercantecs/ViborgEgnens Erhvervsråds egne budgetter.
 
Det forventes, at de foreslåede initiativer rettet mod ungeledigheden vil bidrage med ca. halvdelen af den reduktion på 30 mio. kr., som i Budget 2016-1021 forventes realiseret i 2019 for hele overførselsområdet under ét.
 
Det forudsættes, at der foretages en monitorering af de enkelte indsatser i forhold til de mål, der er stillet op for indsatserne
 
Særligt om handleplan 8 – Praktikpladsgaranti
Praktikpladsgarantien er i første omgang planlagt til en periode på 2 år. Viborg Kommune, Viborg Erhvervsråd og Mercantec ønsker med dette initiativ at realisere ambitionen om at blive den første kommune i landet med praktikpladsgaranti.
Praktikpladsgarantien gives i første omgang indenfor følgende uddannelser:
-        Industritekniker
-        Automatiktekniker
-        Klejnsmed
-        Elektroniktekniker
-        Struktør
-        Gulvlægger
 
Praktikpladsgarantien realiseres gennem praktikpladser i erhvervslivet i både Viborg Kommune og andre omkringliggende kommuner.
 
Opgaven kræver selvsagt et omfattende opsøgende salgsarbejde til et stort antal virksomheder.
 
Dette kræver markant ændret fokus hos Mercantec og VER, dvs. flere ressourcer målrettet denne opgave, både på ledelses- og konsulentniveau. Dette er både Mercantec og VER indstillet på.
 
Men opgaven kræver også tilførsel af flere / nye ressourcer. Derfor indstilles at Viborg Kommune medfinansierer indsatsen med 250.000,- kr. mod forventet ekstra medfinansiering fra Mercantec og VER med op til 450.000,- kr. Sidstnævnte som et mix af ny-ansættelse og ændret fokus blandt nuværende ansatte.
 
For tydeligt at markere og markedsføre denne nye ambition foreslås at parterne udvikler en kampagne, der iscenesætter og markedsfører indsatsen. Kampagnen skal naturligvis primært foregå på medieplatforme, hvor unge søger information, dvs. i høj grad digitale og sociale medier.
 
Da en sådan kampagne primært henvender sig til målgrupper udenfor Viborg Kommune, vil den i høj grad kunne finansieres af Markedsføringspuljen, hvor der i 2016 resterer et ikke-forbrugt beløb til markedsføring af erhvervsindsatser.
 
Status på den tværgående indsats for ledige unge
 
Vedlagt som bilag 2 er den seneste status på de Quick Wins indsatser, som blev iværksat i 2. halvår 2015 med henblik på at begrænse andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse. Indsatserne følges og justeres løbende, såfremt der er behov for det.
 
De længerevarende indsatser (vedlagt som bilag 3) afventer Byrådets endelige behandling af indstillingerne fra Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU), herunder prioriteringerne, der behandles af udvalget på dette møde. Indsatserne er forberedt til iværksættelse fra januar 2017 – dog kan indsatser, der ikke kræver økonomiske ressourcer implementeres straks efter den endelige godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler forvaltningens foreslåede prioriteringer af handleplaner, der kræver økonomiske investeringer.
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de foreslåede investeringer finansieres indenfor rammen og indarbejdes i budgettet på overførselsområdet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler forvaltningens foreslåede prioriteringer af handleplaner, der kræver økonomiske investeringer, og
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,
 
at de foreslåede investeringer finansieres indenfor rammen og indarbejdes i budgettet på overførselsområdet.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anmoder om kvartalsvis opfølgning på indsatserne i handleplanerne.
Bilag

Sagsid.: 15/69410
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev i sag nr. 4 den 28. januar 2016 orienteret om Jobcenter Viborgs virksomhedsstrategi for 2016.
 
Målet er at fastholde relationen og samarbejdet med flest mulige virksomheder i Viborg – dels for at understøtte virksomhedernes vækst og dels for at hjælpe ledige og sygemeldte ud på arbejdspladserne.
 
Lokale mål for Jobcenter Viborg og resultat efter 1. halvår 2016
Der er sat mål for antal besøg inden for hver enkelt branche. I 2016 ønsker vi især at indgå aftaler med virksomhederne om integration af unge og flygtninge på arbejdspladserne.
 
Der er gennemført 200 besøg med henblik på at øge antallet af jobordrer til formidling gennem Jobcentret og 300 besøg med henblik på at øge antallet af voksenlærlingepladser.
 
Resultatet af besøgene i form af flere jobordrer og flere voksenlærlingepladser kommer ikke nødvendigvis umiddelbart efter gennemført besøg. Antallet af voksenlærlinge er ikke steget i forhold til 2015.
 
I 2015 blev 103 jobordrer formidlet gennem Jobcentret, mens der i 1. halvår af 2016 er blevet formidlet 251 jobordrer samtidig med at antallet af jobordrer opslået på Jobnet.dk i perioden januar – maj 2016 er på samme niveau som i samme periode i 2015.
 
Der er besøgt 627 virksomheder ud af målet om 1400 besøg i 2016 med fokus på ”service og samarbejde”.
 
I forhold til at sikre at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft er Jobcentrenes store udfordring, at der ikke er overensstemmelse mellem de lediges jobønsker/kvalifikationer og antallet af opslåede job.
 
Jobcentret har organiseret sig således, at udfordringen minimeres, men mange andre faktorer skal spille sammen for at sikre balance i matchet mellem udbud og efterspørgsel (f.eks. virksomhedernes uddannelse af lærlinge, uddannelsesinstitutionernes dimensionering og udbud af uddannelser, konjunkturerne på arbejdsmarkedet m.v.).
 
Bilag 1 giver et billede af sammenhængen mellem job på Jobnet.dk og de lediges beskæftigelsesmål i jobplanerne (kaldet ”min plan”) aftalt med a-kassen og jobcentret i april 2016.
 
Landsdækkende mål og resultater for Jobcenter Viborg efter 1. kvartal 2016.
På landsplan følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) op på Jobcentrenes indsats for at styrke den virksomhedsrettede indsats og har i den sammenhæng gennemført en survey om virksomheders tilfredshed med jobcentrene samt lavet opgørelse over udviklingen i antallet af forsikrede ledige i privat løntilskud eller i virksomhedspraktik. Begge dele er stigende jf. en opgørelse fra STAR offentliggjort 3. juni 2016.
 
Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats er stigende i forhold til tidligere tilsvarende målinger. Det er ikke muligt at få specifikke data for Viborg. Vi kan følge udviklingen på kommuneniveau gennem bl.a. Dansk Industris årlige undersøgelse og resultatet her medtages i status efter 2. halvår af 2016.
 
I forhold til andelen af ledige og sygemeldte i virksomhedspraktik eller løntilskud er andelen i Viborg steget fra 6,9 % 2015 til 8,1 % 2016.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/43479
Sagsfremstilling
I sit møde den 16. juni 2016 (sag nr. 3) drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den tværgående indsats for ledige unge. Her er formålet at nedbringe ungeledigheden i Viborg Kommune og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft, idet fokus er på en forebyggende og opsøgende indsats for de ledige unge og på en fastholdende indsats for de, der påbegynder uddannelse.
 
Udvalget anmodede i den forbindelse om en orientering om, hvilke tilbud om psykologhjælp der findes til unge i Viborg Kommune.
 
I det følgende gøres rede for de forskellige tilbud, idet der skelnes imellem unge, som er i uddannelse og ledige unge.
 
Unge i uddannelse
For så vidt angår unge i uddannelse, har de almene gymnasier i kommunen (Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium og HF og Bjerringbro Gymnasium) et samarbejde med Viborg Kommunes dagbehandling på Sct. Laurentii Vej (B&U), der med henholdsvis en psykolog og en familie- og samtaleterapeut tilbyder individuelle samtaleforløb á op til 7 samtaler samt for de to viborggymnasiers vedkommende åben rådgivning (1 time pr. uge pr. skole). Viborg Katedralskoles har endvidere en aftale om åben rådgivning for de unge, som bor på skolens kollegium.
 
Den åbne rådgivning kan benyttes anonymt, og de problemer, de unge kommer med, kan være helt almindelige problemer vedrørende skole- og ungdomsliv, personlige og følelsesmæssige problemer, eller det kan handle om traumatiske oplevelser, psykiske eller psykiatriske udfordringer. Egentlige samtaleforløb fordrer en begrundet henvisning fra studievejlederen eller skolens ledelse, men kan også etableres efter indstilling fra den åbne rådgivning.
 
Hvor tilbuddets medarbejdere vurderer det hensigtsmæssigt, vejleder de om andre ordninger, herunder frivillige organisationer, regionale centre, privatpraktiserende psykologer og egen læge.
 
Der foreligger ikke tal for Bjerringbro Gymnasium, mens tilbuddet i skoleåret 2015/16 har haft kontakt med i alt 181 elever fra de to viborggymnasier.
 
Skolerne afregner med Viborg Kommune efter forbrug, og da skolerne har en generel ambition om at hjælpe flest mulig elever igennem uddannelsen - herunder afhjælpe evt. problemer undervejs - er vurderingen, at tilbuddet i sin nuværende fleksible form dækker behovet.
 
Aktuelt er Mercantec ved at indgå en tilsvarende aftale med Viborg Kommune. Her er ikke indtil videre skelnet mellem elever i gymnasietilbuddene og på erhvervsuddannelserne.
 
Foruden ovenstående har såvel Viborg Gymnasium og HF samt Bjerringbro Gymnasium tilknyttet en coach/pædagog/mentor, der i det daglige støtter elever med mere jordnære problemer som struktur omkring mødetider, lektielæsning m.m.
 
Endeligt er det værd at nævne TUBA (Terapi for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere), der som privat organisation (Blå Kors) tilbyder anonym terapeutisk rådgivning til unge fra hjem med alkohol- eller stofmisbrug.
 
Unge ledige
Unge ledige er omfattet af jobcenterets indsats i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de lokalt besluttede principper for dens udmøntning – herunder at der iværksættes en relevant indsats, der understøtter, at den unge hjælpes til at påbegynde og gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.
 
Til unge med psykiske udfordringer råder jobcenteret såvel i eget regi som hos eksterne leverandører over en række tilbud, der adresserer de unges konkrete udfordringer og tilrettelægger en individuel indsats med henblik på, at den unge kommer varigt videre i uddannelse – alternativt i job med mulighed for senere uddannelse.
 
Indsatsen skal bidrage til, at den unge overvinder sine udfordringer eller bliver i stand til at mestre dem, så de ikke udgør en hindring for deltagelse i uddannelse eller job.
 
Blandt andet har jobcenteret i samarbejde med Den erhvervsdrivende fond Væksthuset tilbud specifikt til borgere med ADHD/ADD, angst og fobier samt psykiske udfordringer mere generelt. Lignende tilbud findes i regi af Jobigen, hvor man trækker på mange års erfaring fra det tidligere Nørremarken, hvis kernemålgruppe var borgere med psykiske eller psykiatriske udfordringer.
 
Indsatsen vil om muligt være ”arbejdspladsbaseret” – f.eks. i form af virksomhedspraktikker eller forlagt indsats - men altid med det nødvendige socialfaglige set-up i form af samtaler, coaching og vejledning om job og uddannelse m.m. Hos ”Væksthuset” er man tværfagligt organiseret med bl.a. psykologer i medarbejderstaben.
 
Der er i jobcenterets regi således ikke tale om traditionel psykologhjælp i form af samtaler, men om en relevant uddannelses- eller jobrettet indsats, der blandt andet gennem samtaler adresserer de udfordringer (psykiske, sociale o.l.), som hindrer de unge i at uddanne sig eller i at have et arbejde.
 
Unge, som ikke er i job og som ikke har taget eller er i gang med en uddannelse, og som ikke søger hjælp i jobcenteret, er indtil det fyldte 25. år omfattet af Ungdommens Uddannelsesvejlednings opsøgende forpligtelse, og vil på samme måde som unge ledige kunne gives tilbud jf. ovenfor.
 
Økonomisk hjælp til psykologsamtaler
Unge, som af deres læge henvises til psykologsamtaler, kan - afhængig af deres økonomi - søge hjælp til egenbetalingen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016

Sagsid.: 16/21321
Sagsfremstilling
Viborg Kommune ansøgte i maj 2016 om 2.880.000 kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, dvs. personer, med samtidigt alkoholmisbrug og psykisk problemstilling.
Viborg Kommune har jf. bilag 1 modtaget tilsagn om, at Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1.410.908 kr. til projektet.
 
Projektet
Projektmidlerne anvendes udelukkende til døgnbehandling for dobbeltbelastede. Da det bevilgede beløb er lavere end det ansøgte beløb, tilpasses projektet de bevilgede økonomiske rammer.
 
Revideret budget:
Udgift
2016
2017
2018
2019
I alt
Køb af døgnbehandlingspladser
352.727
352.727
352.727
352.727
1.410.908
Som konsekvens af, at støttebeløbet udgør ca. halvdelen af det ansøgte beløb, halveres det samlede antal forventede døgnbehandlingsforløb fra 12 til 6. 
  
For at sikre en systematisk erfaringsindsamling vil Rusmiddelcenter Viborg indsamle erfaringer og oplevelser med projektets gennemførelse på fire niveauer – fra alkoholkonsulenternes, borgerens, døgnbehandlingsstedets samt samarbejdspartneres perspektiv. Dette for at sikre en bred dataindsamling. De indsamlede erfaringer vil blive præsenteret i årlige statusrapporter til Sundheds- og Ældreministeriet og i den afsluttende rapport til Sundheds- og Ældreministeriet i april 2020.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning,
 
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.
Bilag

Sagsid.: 12/116643
Sagsfremstilling
Det daværende Socialudvalg (SU) godkendte på mødet den 3. september 2013 (sag nr. 9) en strategi for Fremtidens Forsorgsindsats i Viborg Kommune. Strategien blev udarbejdet med udgangspunkt i kommunens erfaringer fra det nationale arbejde med ’Hjemløsestrategien’ i årene 2008-2012, herunder især erfaringer med ’Housing First’. Housing First-tilgangen til hjemløse indebærer, at arbejdet med at etablere hjemløse personer i en permanent bolig med den fornødne støtte igangsættes langt tidligere i indsatserne, end det før har været tilfældet.
 
Den nye tilgang til arbejdet med hjemløse og det samtidige behov for renovering af forsorgshjemmet Vibohøj gjorde det hensigtsmæssigt at gentænke den samlede forsorgsindsats for at sikre sammenhæng mellem de fysiske rammer og den faglige indsats, som sigter mod, at borgeren skal kunne mestre livet i egen bolig.
 
Strategien om Fremtidens Forsorgsindsats indeholdt en række anbefalinger om overordnede indsatsområder, konkrete tiltag samt kapacitet i det samlede Forsorgscenter Viborg. Den oprindelige beskrivelse af anbefalingerne ses i bilag 1.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på dagens møde om status på udmøntning af det daværende Socialudvalgs beslutninger om forsorgsindsatsen.
 
Status på udmøntning af beslutninger
Størstedelen af strategiens anbefalinger blev godkendt som en del af den samlede strategi, mens der for et par af anbefalingerne efterfølgende skulle fremsættes konkrete beslutningsoplæg. En uddybet oversigt over status for udmøntning ses i bilag 2.
 
Anbefalinger og beslutninger, som er udmøntet:
 • Indsatsområde 1: Øget samarbejde om hjemløseproblematikker
 • Indsatsområde 2: Tidligere fokus på og øget indsats for etablering af borgeren i egen bolig med bostøtte.
 • Navngivning af det samlede Forsorgscenter Viborg
 • Styrket udredning
 • Etablering af voksenkollegium
 • Etablering af kontaktfunktion på Vibohøj
 
Anbefalinger og beslutninger, som er i gang med at blive udmøntet:
 • Indsatsområde 3: En differentieret vifte af bomuligheder
 • Etablering af skæve boliger
 • Etablering af akutboliger
 • Ombygning af Vibohøj
 
Beslutning, som afventer udmøntning af de øvrige beslutninger:
 • Tilpasning af kapacitet i den samlede forsorgsindsats
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og
 
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.
Bilag

Sagsid.: 13/44189
Sagsfremstilling
Sekretariatet i Job & Velfærd har fra Økonomistaben modtaget regnskaber for 2015 vedrørende:
              Fællelegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
              Lars Worres Mindelegat
 
Fællelegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
Fælleslegatet har ved udgangen af 2015 en kapital på 1.938.934,48 kr., hvoraf de fleste er investeret i obligationer. I 2015 var årets underskud på 335.733,92 kr. Økonomistaben havde afsat 65.000 kr. til uddeling i legatportioner.
 
Job & Velfærd har uddelt 65.000 kr. i portioner mellem 400 kr. – 7.000 kr. til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg kommune. Der var modtaget 39 ansøgninger, heraf fik 14 bevilget et legat.
 
Lars Worres Mindelegat
Lars Worres Mindelegat har ved udgangen af 2015 en kapital på 1.821.376,65 kr., hvoraf de fleste er investeret i obligationer. I 2015 var årets underskud på 315.635,84 kr. Økonomistaben havde afsat 75.000 kr. til uddeling i legatportioner.
 
Job & velfærd har uddelt 75.000 kr. i portioner mellem 4.000 kr. – 8.000 kr. til økonomisk vanskeligt stillede enlige personer, fortrinsvis kvinder. Der var modtaget 27 ansøgninger, heraf fik 12 bevilget legater.
 
For begge legaters vedkommende er bestyrelsen det til enhver tid siddende socialudvalg i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Job & velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender og underskriver regnskaberne for 2015.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte og underskrev regnskaberne for 2015.

Sagsid.: 16/36908
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde med Bruger- og pårørenderådene indenfor Socialområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med Bruger- og pårørenderådene.
 
Fællesmøderne er fastlagt til følgende datoer:
 • Onsdag den 14. september 2016 fra kl. 17.00 – 19.00 med Bruger- og pårørenderådene indenfor handicapområdet. Mødet afholdes i Multisalen på Rådhuset. Forslag til dagsorden ses i bilag 1.
 
 • Fredag den 23. september 2016 fra kl. 13.00 – 14.00 med Bruger- og pårørenderådene indenfor psykiatriområdet. Mødet afholdes i Cafeen, Center for Mestring. Forslag til dagsorden ses i bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til dagsorden for møderne med Bruger- og pårørenderådene.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede og godkendte forslag til dagsorden for møderne med Bruger- og pårørenderådene.
Bilag

Sagsid.: 16/5031
Sagsfremstilling
Baggrund
For at sikre et godt samarbejde afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2 årlige fællesmøder med Fælles-MED og de faglige organisationer. Det andet møde i 2016 finder sted onsdag den 14. september i mødelokale M5 på Viborg Rådhus, klokken 13.30 til 15.00.
 
Forslag til dagsorden ses i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til dagsorden for fællesmødet med Fælles-MED og de faglige organisationer.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til dagsorden for fællesmødet med Fælles-MED og de faglige organisationer.
Bilag

Sagsid.: 15/72892
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Sagsid.: 15/49171
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Social-og Arbejdsmarkedsudvalgets møde med Integrationsrådet den 21. september 2016 flyttes til 31. oktober 2016 grundet sammenfald med ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget samme tid.
 
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste, og
 
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at fællesmødet med Integrationsrådet den 21. september fra 15.30-16.30 flyttes til den 31. oktober 2016 fra 19.15-20.15.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-09-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste herunder, at fællesmødet med Integrationsrådet den 21. september fra 15.30-16.30 flyttes til den 31. oktober 2016 fra 19.15-20.15.
Bilag