You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

torsdag den 3. november 2016 kl. 12:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/43577
Sagsfremstilling
Baggrund
Viborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at føre tilsyn ved plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Viborg Kommune er samtidig forpligtet til at føre tilsyn med de botilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Midt samt tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets– og samværstilbud, friplejeboliger og på fritidstilbud i relation til STU Viborg.
 
I alt drejer det sig om 33 årlige tilsyn, hvoraf de 20 foretages inden for Ældre og Sundhedsudvalgets politikområder, mens de 13 resterende foretages inden Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder. Derfor forelægges denne sag for begge udvalg på deres møder den 3. november 2016. 
 
Tidligere blev de 33 tilsyn foretaget af en tilsynskonsulent ansat i Viborg Kommune. Tilsynskonsulenten fratrådte pr. 1. september sin stilling. I den forbindelse har forvaltningen kontaktet den private virksomhed REVAS APS med henblik på at drøfte et samarbejde omkring tilsynsopgaven inden for Job & Velfærd. På nuværende tidspunkt foreligger derfor et kontraktudkast.  
 
Fordele ved at samarbejde med en ekstern leverandør
Der vurderes at være en række fordele ved at etablere et samarbejde med en ekstern leverandør på tilsynsområdet:
 
  • REVAS APS har et bred vifte af fagligheder ansat, som fører tilsyn. Dermed er de i stand til at sætte det mest kvalificerede hold alt efter hvilken type institution og målgruppe, der skal føres tilsyn med. Det sikrer en høj faglig standard.
 
  • Samarbejdet med en ekstern leverandør sikrer en høj grad af neutralitet i tilsynet.
 
  • Samarbejdet med en ekstern leverandør minimerer sårbarheden i forhold til tab af viden, som opstår ved at placere tilsynsopgaven på én medarbejder.
 
Orientering om REVAS APS
REVAS APS løser pt. den kommunale tilsynsopgave i omkring 20 kommuner på landsplan. Dermed har virksomheden stor erfaring i at føre tilsyn på det kommunale område.
 
REVAS APS fører tilsyn ud fra en målsætning om, at:
 
  • Styrke borgernes tillid til den kommunale service
 
  • Synliggøre sammenhængen mellem de politisk fastsatte mål og værdier og udførelsen i praksis
 
  • Sikre og bidrage til udvikling af kvaliteten
 
Derudover har REVAS APS et meget borgernært perspektiv, når der føres tilsyn. Viborg Kommune har derudover mulighed for at opstille temaer, som REVAS APS vil inddrage i tilsynene.
 
I første omgang indgås kontrakt med REVAS APS indtil 30. juni 2017 med option på en forlængelse af samarbejdet for yderligere et år. Inden forlængelse af aftalen evalueres samarbejdet dog med henblik på at tage stilling til, hvordan det har fungeret.
 
Samarbejdet med REVAS APS finansieres inden for eksisterende budget.
 
Kontraktudkastet for samarbejdet imellem REVAS APS og Viborg Kommune er vedlagt som bilag. Udkastet forventes dog at blive justeret på baggrund af en juridisk vurdering. Derfor tager forvaltningen forbehold for eventuelle justeringer.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Viborg Kommune indgår samarbejde med REVAS APS omkring løsningen af den kommunale tilsynsopgave på voksenområdet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte, at Viborg Kommune indgår i samarbejde med REVAS APS omkring løsningen af den kommunale tilsynsopgave på voksenområdet.