You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 3. november 2016 kl. 12:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/43725
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.
Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (30. juni).
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
13,3
15,9
15,4
2,1
-0,5
-0,7
Socialområdet
439,6
439,7
439,7
0,1
0,0
0,6
Serviceudgifter i alt
452,9
455,5
455,0
2,2
-0,5
-0,1
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
Pensioner og boligstøtte
501,6
500,8
493,6
-8,0
-7,2
-5,3
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
897,6
882,8
871,0
-26,5
-11,7
-19,9
Overførselsudgifter i alt
1.399,1
1.383,6
1.364,6
-34,5
-19,0
-25,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.852,0
1.839,1
1.819,6
-32,4
-19,5
-25,3
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
24,9
30,0
22,7
-2,2
-7,3
-3,4
Anlæg ældreboliger
2,3
5,0
3,9
1,6
-1,1
0,0
Anlæg i alt
27,2
35,0
26,6
-0,6
-8,4
-3,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.879,2
1.874,1
1.846,2
-33,0
-27,9
-28,7
 
 
SERVICEUDGIFTER
På Socialområdet forventes regnskabet totalt set at balancere med budgettet. Der forventes en merudgift på de centrale konti på 3,6 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende mindreudgift på de decentrale konti på 3,6 mio. kr.
På Beskæftigelsestilbud forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr., som primært vedrører disponerede, men ikke afholdte udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser en mindre udgift på 7,2 mio. kr., hvoraf mindre udgifter til førtidspensioner på 5,7 mio. kr. Effekten af reformen på førtidspension- og fleksjobområdet fra 2012 skønnes at være den væsentligste årsag til mindre udgiften.
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 11,7 mio. kr. Der er forholdsvis store mindreudgifter til forsikrede ledige og fleksjob, mens der omvendt er merudgifter til flygtninge, sygedagpenge og jobafklaring.
 
ANLÆG
Der forventes en mindreudgift til anlæg på 8,4 mio. kr. Heraf vedrører 6,6 mio. kr. projekter, hvor dele af udgiften først forventes afholdt i 2017.
 
BESKÆFTIGELSESTILSKUD
Samlet set udgør beskæftigelsestilskuddet i 2016 en mindreindtægt på 28,6 mio. kr. bestående af en efterregulering i 2015 på 18,6 mio. kr. og en midtvejsregulering i 2016 på 10,0 mio. kr.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 24,9 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 godkendes,
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Pensioner og boligstøtte nedsættes med 7,2 mio. kr. i 2016,
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet nedsættes med 11,7 mio. kr. i 2016 og
 
at mindreudgiften i 2016 på 18,9 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 godkendes,
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Pensioner og boligstøtte nedsættes med 7,2 mio. kr. i 2016,
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet nedsættes med 11,7 mio. kr. i 2016 og
 
at mindreudgiften i 2016 på 18,9 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Sagsid.: 16/26386
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. november 2016 med følgende sagsfremstilling:
 
”I henhold til beslutningen på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet 29. september 2016, hvor udvalget godkendte ”Mål og Midler 2017 – 2020” for såvel socialområdet som for beskæftigelsesområdet, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et konkret niveau for effektmålene.
 
Mål på socialområdet
På socialområdet er der generelt ikke tradition for opstilling af kvantitative effektmål. Afsættet for fastsættelsen af niveauet for flere af målene i vedlagte bilag bygger derfor på, at vi i Viborg som minimum præsterer svarende til resultaterne for gennemsnittet på landsplan.
 
Fastsættelsen af målene betyder for indsatsen på såvel handicap-, psykiatri- og udsatteområdet, at man i driften fokuserer på såvel kvantitative som kvalitative mål og registrerer resultaterne.
 
Ud over kvantitative mål foreslås tillige en mindre brugerundersøgelse inden for handicap- og psykiatriområderne med det formål at indhente bidrag til læring og evaluering – og dermed at samle kvalitative input fra brugerne til en udvikling af indsatsen.
 
Mål på beskæftigelsesområdet
På beskæftigelsesområdet foreslås 3 mål ud over de 4 beskæftigelsespolitiske mål fastsat af beskæftigelsesministeren.
 
Målet om færre unge på midlertidig offentlig forsørgelse er fastholdt, men nedgangen justeret over årene på baggrund af det nuværende niveau for antallet af unge.

Ud over at holde en tæt kontakt med ledige og sygemeldte er det, der virker bedst i forhold til at borgerne bliver selvforsørgende, en arbejdspladsbaseret indsats. Derfor foreslår Forvaltningen, at der fastsættes mål for andelen af sygemeldte, som delvis raskmeldes og for andelen af ledige/sygemeldte i nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser. Under det sidste mål foreslås tillige særskilt, at følge udviklingen af personer i ressourceforløb aktiveret på arbejdspladser.
 
Begrundelse for særlig fokus på denne gruppe af ledige er lovens intention om, at flere borgere skal udvikles til fortsat at bidrage på arbejdsmarkedet fremfor at tilkendes en varig ydelse som førtidspension.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender niveauet for effektmålene i årene 2017–2020, og
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller ”Mål og Midler for beskæftigelsesområdet”, som tillige udgør Beskæftigelsesplanen for 2017 til Byrådet til godkendelse.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte niveauet for effektmålene i årene 2017–2020, og
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller ”Mål og Midler for beskæftigelsesområdet”, som tillige udgør Beskæftigelsesplanen for 2017 til Byrådet til godkendelse.
Bilag

Sagsid.: 16/29225
Sagsfremstilling
Baggrund
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møderne hhv. 9. august og 11. august regeringens 10 mål for social mobilitet. Udvalgene besluttede her, at der skulle udarbejdes en oversigt over Viborg Kommunes igangværende arbejde med de 10 mål for social mobilitet.
 
Viborg Kommunes igangværende indsatser
Viborg Kommunes igangværende indsatser inden for Børn og Unge og Job og Velfærd bidrager i høj grad til efterlevelse af de 10 mål for social mobilitet. Viborg Kommune har allerede i dag indsatser inden for alle 10 mål og der arbejdes med både forebyggende, generelle og specialiserede indsatser. På Socialområdet er de 10 mål for social mobilitet tænkt sammen med Mål og Midler for 2017.
 
En samlet oversigt over Viborg Kommunes indsatser i relation til de 10 mål fremgår af vedhæftede bilag.
 
De 10 mål for social mobilitet er:
Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet
Mål 1
Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
Mål 2
Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Mål 3
Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse
Mål 4
Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse eller beskæftigelse
Mål 5
Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse
Færre skal være socialt udsatte
Mål 6
Færre udsatte unge skal begå kriminalitet
Mål 7
Færre skal være hjemløse
Mål 8
Større effekt af stofmisbrugsbehandling
Mål 9
Større effekt af alkoholbehandling
Mål 10
Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/50154
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har nu modtaget ankestatistikken for første halvår 2016 fra Ankestyrelsen. Den indeholder en opgørelse over modtagne og afgjorte sager, samt en oversigt over Ankestyrelsens konkrete afgørelser opgjort på forskellige lovområder. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1. Ankestatistikken går lovgivningsmæssigt på tværs af Sundhed & Omsorg, Børn & Unge, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.
Derfor orienteres der om ankestatistikken på både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
 
Tal fra ankestatistikken for første halvår 2016
 
I første halvår 2016 modtog Ankestyrelsen i alt 190 klagesager over Viborg Kommunes afgørelser. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 145 klagesager og der verserer i øjeblikket 137 sager.
 
Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1, ligger Viborg Kommune på niveau med landsgennemsnittet for den samlede omgørelsesprocent. I første halvår 2016 var Viborg Kommunes omgørelsesprocent 33 % på tværs af lovgivningsområder, mens landsgennemsnittet var 31%. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises til kommunen i forhold til det samlede antal klager (fratrukket de afviste/bortfaldne sager).
 
Det skal dog bemærkes, at der inden for de enkelte lovområder kan være tale om så få sager, at omgørelsesprocenten ikke giver et retvisende billede.
 
De berørte områder har følgende bemærkninger til Ankestyrelsens ankestatistik.
 
Socialområdet
På socialområdet er der ikke lovområder, der skiller sig særligt ud ved at have et højt antal omgjorte eller hjemviste sager. For servicelovens område (SL) ligger omgørelsesprocenten på 32 % mens landsgennemsnittet er 37 %.
 
Der er således ikke særlige opmærksomhedspunkter inden for socialområdet.
 
Arbejdsmarkedsområdet
På området for lov om aktiv socialpolitik (LAS) er der ifølge opgørelsen en omgørelsesprocent på 46 %, hvilket er over landsgennemsnittet på 36 %. Det skal dog bemærkes, at i mange tilfælde er der tale om en hjemvisning, hvilket ofte dækker over en mindre mangel i afgørelsen og betyder, at sagen skal genbehandles af kommunen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen når frem til en anden afgørelse.
 
Ved sygedagpengeloven (SDP) fremgår det, at omgørelsesprocenten er 14 %, hvilket er under landsgennemsnittet, som er på 16 %.
 
Der ses ikke at være specielle opmærksomhedspunkter inden for beskæftigelsesområdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/36451
Sagsfremstilling
Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange med videre, som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse, mulighed for at fremkomme med forslag til, hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.
 
Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således at det er muligt at følge op på og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.
 
Der er tale om en forsøgsordning, som indtil videre løber frem til midten af november måned, hvor Hoved-MED og Byrådet på et temamøde vil modtage en status.
 
Administrationen af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.
 
De forslag der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativ (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.
 
De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning.
 
Når forslagene er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.
 
Sekretariatet har i perioden fra 9. september til den 4. oktober 2016 modtaget 4 medarbejderforslag. Der vedlægges en kort oversigt, som også indeholder forvaltningens forslag til ekspedition i sagerne (bilag 1).
 
På baggrund af en drøftelse af de indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der, inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget område, findes anledning til at rejse konkrete sager til efterfølgende behandling.
 
En opdateret oversigt over indkomne forslag vil kontinuerligt blive forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på de kommende møder i efteråret.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at sagen drøftes med henblik på politisk stillingtagen.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen og besluttede, at de indkomne forslag behandles som beskrevet i bilaget.
Bilag

Sagsid.: 15/72892
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelser fra forvaltningen til efterretning.
Udvalgsmedlem Anders Bertel orienterede om styregruppemøde 6 på veteranindsatsen.

Sagsid.: 15/49171
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste.
Bilag