You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 19. januar 2017 kl. 10:00

Mødested Kærsangervej 252
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/9901
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. november 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. november 2016 drøftes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. november 2016.

Sagsid.: 16/20211
Sagsfremstilling
Som en del af Socialområdets Udviklingsplan 2016-2018 fremsætter Forvaltningen på dagens møde forslag om etablering at et nyt, samlet kontaktsted for handicapområdet. Kontaktstedet skal på sigt blive omdrejnings- og samlingspunkt for mange af de indsatser, der gives både i og uden for den visiterede støtte til borgere med handicap.
 
Forvaltningen fremsætter samtidig forslag om frigivelse af en anlægsudgiftsbevillig til etablering af kontaktstedet.
 
Formål
Målet med udviklingsplanens tiltag i forhold til samvær, aktivitet og beskæftigelse er, at tilbuddenes formål og målgrupper bliver tydeligere defineret og mere målrettede, så tilbuddene bedre og mere præcist imødekommer de konkrete behov hos den enkelte borger. Det har til formål, at borgerne bliver mere selvhjulpne, bliver bedre i stand til at mestre livet i egen bolig og bliver bedre i stand til udnytte deres muligheder med hensyn beskæftigelse eller uddannelse.
 
Etableringen af et samlet kontaktsted, med tilbud om samvær og netværk for en del af handicapområdets borgere, er dermed et led i den igangværende udvikling af handicapområdet, som tager sit udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet -  princippet om, at de mindst indgribende foranstaltninger, der vurderes at være tilstrækkelige, skal anvendes.
 
Kontaktsted og bostøtte under samme tag
Det nye kontaktsted har tre primære funktioner:
 • Kontaktsted for borgere med handicap
 • Base for handicapområdets bostøtteindsatser
 • Fremskudt sagsbehandling på §85
 
En samling af disse funktioner under et tag og en udvikling af både kontaktsteds- og bostøttetilbuddene forventes at øge fleksibiliteten, sammenhængen og koordineringen mellem tilbuddene og styrke borgernes oplevelse af en sammenhængende kommunal indsats.
 
Det forventes desuden, at et øget kendskab til og brug af kontaktstedets tilbud blandt de borgere som modtager meget lidt bostøtte, på sigt vil reducere disse borgeres behov for individuel bostøtte. Placeringen af bostøttens aktiviteter i det samlede kontaktsted skal således understøtte borgernes muligheder for at klare sig i egen bolig uden støtte.
 
Funktionerne beskrives her under.
 
Kontaktsted
Det nye kontaktsted vil erstatte og nytænke handicapområdets nuværende støttecentre Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken.
 
Der arbejdes aktuelt på en præcisering af kontaktstedets funktion, i forhold til Socialområdets udviklingsplan. Udgangspunktet er, at kontaktstedet vil have fleksible daglige åbningstider og aktiviteter, som kan udvikle sig i takt med brugernes ønsker og behov. Kontaktstedet vil gøre brug af frivillige indsatser i kontaktstedets aktiviteter.
 
Bostøtte
Som base for handicapområdets bostøtteindsats, vil kontaktstedet fungere som arbejdsplads for bostøttens 40 medarbejdere, som vil benytte lokalerne til både individuel og gruppebaseret bostøtte.
 
Fremskudt myndighed
Kontaktstedet være base for den fremskudte myndighedssagsbehandling vedrørende bostøtte.
 
Målgruppe, visitation og organisering
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med indstilling om målgruppe, visitation og organisering til Socialområdets ledergruppe. Gruppens arbejde forventes at være tilgængeligt ca. den 1. marts 2017.
 
Forslag til placering af nyt kontaktsted
Forvaltningen har fået tilbud om at leje Viborg Kommunes lokaler på Banegårdspladsen 4, 2. sal, til kontaktstedet. Med den placering vil kontaktstedet få en central placering i midtbyen med let adgang til transport, indkøb og kulturelle tilbud. Lokalerne giver god plads og har mange rum til forskelligartede aktiviteter.
 
Med den placering vil kontaktstedet indeholde både kontorfaciliteter, opholdsrum, køkken samt fleksible samtalerum til bostøtten, som kan anvendes til individuel støtte, gruppebaseret støtte og virtuel bostøtte.
 
Inden ibrugtagning skal der skal ske en mindre ombygning af de lokaler, som skal bruges til kontorfaciliteter. Der ud over er der udelukkende tale om mindre istandsættelser. 
 
Finansiering
Etablering
Der har i en årrække været optaget et rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kontaktsteder i Socialområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at de forventede etableringsudgifter på 0,758 mio. kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til etablering af kontaktsteder.
 
Etableringsudgifterne dækker udgifter til mindre ombygning og istandsættelser samt inventar.
 
Drift
Lokaleudgifterne til det nye kontaktsted er på niveau med de nuværende udgifter til støttecentrenes lokaler, og finansieres derfor af de samme midler. Øvrige driftsudgifter finansieres inden for eget politikområde.
 
Proces
Forslaget om etablering af et samlet kontaktsted som erstatning for de tre eksisterende støttecentre er løbende drøftet med støttecentrenes brugere og bostøttens medarbejdere, som overvejende er positive over for forslaget.
 
Forslaget har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar præsenteres på dagens møde.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at der etableres et nyt kontaktsted for borgere med handicap med hjemmel i servicelovens §104 i marts 2017,
 
at kontaktstedet etableres på Banegårdspladsen 4, 2. sal, og
 
at støttecentrene Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken nedlægges.
 
 
Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender ovenstående, foreslår Direktøren for Job & Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,758 mio. kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 0,758 mio. kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der etableres et nyt kontaktsted for borgere med handicap med hjemmel i servicelovens §104 i marts 2017,
 
at kontaktstedet etableres på Banegårdspladsen 4, 2. sal,
 
at støttecentrene Odinparken, Skottenborg og Ellekonebakken nedlægges og
 
at tage høringssvaret fra Viborg Handicapråd til efterretning og oprette et brugerråd for kontaktstedet. Høringssvaret vedlægges referatet.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,758 mio. kr. til kontoen ”Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)” med rådighedsbeløb i 2017, og
 
at udgiften på 0,758 mio. kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til projektet idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/50154
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møde den 3. november 2016 (sag nr. 4) ankestatistikken for første halvår 2016. Udvalget ønskede i den forbindelse, at blive præsenteret for en mere detaljeret oversigt over klagesagerne til Ankestyrelsen.
 
Resumé
Generelt ligger Viborg Kommune på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af sagerne, hos Ankestyrelsen, der ender med at Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser sagerne. En sag hjemvises når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område skiller området for lov om aktiv socialpolitik sig ud, i forhold til en relativt høj omgørelsesprocent på 46% for første halvår 2016.
Her er det områderne enkeltydelser, forsørgelse og formue, hvor der er flere sager hos Ankestyrelsen.
Ses der på disse konkrete områder behandler ydelsesområdet ca. 1000 sager vedrørende enkeltydelser og ca. 1000 sager vedrørende forsørgelse på 6 måneder. Det svarer til den periode som ankestatistikken omfatter. Det betyder, at der for enkeltydelser er klaget over 3,4% af Viborg Kommunes afgørelser. For hjælp til forsørgelse er der klaget over 0,5 % af det samlede antal behandlede sager i Viborg Kommune.
Ses der på de 4 hjemviste sager vedrørende formue er det Viborg Kommunes opfattelse, at Ankestyrelsen har ændret praksis. Dette beskrives yderligere nedenfor.
 
Overblik over sager hos Ankestyrelsen
Som nævnt ovenfor ligger Viborg Kommune på niveau med landets øvrige kommuner når det kommer til ændrede eller hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Viborg Kommunes lå under landsgennemsnittet på tværs af lovgivninger i 2013, 2014 og på landsgennemsnittet i 2015. I første halvår 2016 lå Viborg Kommune over landsgennemsnittet.
 
På servicelovens område, på tværs af Viborg Kommunes forvaltninger, har der været 42 klagesager i første halvår af 2016. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt Viborg Kommunes afgørelse, i 28 sager. I 3 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse, og i 10 tilfælde er sagen blevet hjemvist. 1 sag er afvist af Ankestyrelsen og derfor ikke behandlet. Se tabel 2 i bilag 1. Ud af de 42 klagesager på det samlede servicelovsområde i Viborg Kommune hører i alt 17 klagesager til under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
I tabel 3 i bilag 1 ses en oversigt over de enkelte klager til Ankestyrelsen inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i 1. halvår 2016.
Tabellen er opdelt mellem de forskellige lovområder og det totale antal klagesager inden for hvert lovområde fremgår. Derudover er det inden for hvert lovområde specificeret hvilken paragraf klagesagerne vedrører, og det angives hvilken afgørelse Ankestyrelsen har truffet. Tabel 3 viser, at klagesagerne fordeler sig over mange forskellige paragraffer i lovområderne og at der for langt de fleste lovområder er meget få sager der ændres eller hjemsendes.
 
Dog skiller området for lov om aktiv socialpolitik sig ud i forhold til en relativt høj omgørelsesprocent på 46% for første halvår 2016. Tabel 1 viser at Viborg Kommune ligger under landsgennemsnittet for dette lovområde i både 2014 og 2015. Den høje omgørelsesprocent i første halvår 2016 kan have flere årsager.
En del af forklaringen skal findes i, at der på dette område meget ofte sker ændringer i lovgivningen. Lovændringer følges altid af nye vejledninger fra ministeriet, som ofte er forsinket i forhold til lovgivningens ikrafttræden. Det betyder, at kommunen i nogle sager er nødt til at lave sin egen fortolkning af lovgivningen, som ved en efterfølgende prøvning hos Ankestyrelsen kan vise sig ikke at være lovmedholdelig.

 
Når det handler om de 16 hjemsendte sager på området for lov om aktiv socialpolitik er det områderne formue (§§ 14-15), forsørgelse (§§ 25-26) og enkeltydelser (§§ 81-81a, 82-82a og 85) hvor der er flere sager hos Ankestyrelsen.
Her er det vigtigt at understrege at ydelsesområdet i Viborg Kommune ugentligt træffer ca. 40 skriftlige afgørelser om hjælp til forsørgelse og et tilsvarende antal når det kommer til enkeltydelser. Der er altså en stor gennemstrømning af sager og der er i første halvår 2016 truffet afgørelse i ca. 1.000 sager om hjælp til forsørgelse og ca. 1.000 sager om hjælp til enkeltydelser. Der var i samme periode 34 klager over enkeltydelser og 5 klager over hjælp til forsørgelse. Det er således henholdsvis 3,4 % og 0,5 % af Viborg Kommunes afgørelser der blev klaget over. Se eksempler på hjemviste sager inden for lov om aktiv socialpolitik i bilag 2.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det i høj grad er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/59451
Sagsfremstilling
ViborgEgnens Erhvervsråd har siden januar 2015 drevet Rekrutteringsnetværk Viborg jf. godkendelsen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 27. januar 2015 (Sag nr. 1). Ved status 24. november 2015 (Sag nr. 7) godkendte udvalget samtidig en ændring i finansieringen inden for en uændret økonomisk ramme.
 
De centrale elementer i ”Rekrutteringsnetværk Viborg”
Rekrutteringsnetværket bygger på erfaringer fra et stadigt eksisterende netværk af svenske virksomheder ”Industrikompetens Ôstergôtland” og blev etableret i tilknytning til Viborg Kommunes innovationsprojekt (projekt MIR) med det mål at ”afskaffe”/forebygge ledighed gennem udveksling og kompetenceudvikling af arbejdskraften inden for netværket.
 
Målet er, at det selvstyrende netværk af virksomheder skal supplere Jobcentrets indsats på en ny måde – hvor virksomhederne sikrer opkvalificering af arbejdskraften, tiltrækning af den nødvendige arbejdskraft og udveksler medarbejdere, som således undgår at blive ledige og at gøre brug af offentlig forsørgelse.
 
Rekrutteringsnetværket skal således ikke varetage jobcenteropgaver, men virksomhederne i netværket skal i stedet internt samarbejde på en sådan måde, at ingen borgere fra netværkets virksomheder har behov for beskæftigelsesrettet hjælp fra jobcentret – og at jobcentret herigennem får mere tid til at hjælpe de øvrige borgere med behov for en beskæftigelsesindsats.
 
Status pr. november 2016
Pr. 1. november 2016 er 125 virksomheder tilknyttet netværket og har adgang til CV databasen.
CV databasen har været kørende siden 1. januar 2015. Der har været i alt 366 jobsøgere, der har benyttet databasen. Der er aktuelt 113 kandidater registreret i databasen. Der er stor udskiftning, idet kandidaterne hver tredje måned bliver bedt om at bekræfte, at de fortsat skal stå i databasen, så den er så aktuel som muligt.
 
Effekten af Rekrutteringsnetværket i forhold til målet om at forebygge ledigheden og et fællesskab om opkvalificering af arbejdskraften kan ikke mærkes på jobcentret og kan ikke dokumenteres jf. vedlagte bilag.
 
Rekrutteringsnetværk Viborg har været repræsenteret på Karrieredage i marts 2016 i Aalborg, Aarhus og København samt på De danske Studerendes messe (Ingeniører) i Aalborg i oktober 2016 mhp. at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Viborg. 
 
Rekrutteringsnetværket har også deltaget i arrangementer for tilflyttere i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser med henblik på at orientere om jobmuligheder for ægtefæller. Der er efterfølgende gennemført individuelle samtaler med ægtefæller til statslige ”udflyttere”.
 
ViborgEgnens Erhvervsråd har siden 2015 fået 26 unge under 30 år placeret i job, uddannelse eller noget tredje, der har gjort dem selvforsørgende. I samme periode er 4 ledige akademikere formidlet i job og 5 personer er blevet omplaceret inden for netværket af virksomheder.
Det er denne indsats, der gennem sparede udgifter for Viborg kommune til offentlig forsørgelse, der i netværkets første år finansierer driften. Der er i 2016 frem til 9. november 2016 udbetalt 763.937 kr. ud af rammen for 2016 på 825.400 kr.
 
ViborgEgnens Erhvervsråd har i vedlagte bilag givet en status for Rekrutteringsnetværk Viborg. Siden starten på projektet er gruppen af unge, som Jobcentret ”vender i døren” steget, hvorfor der ikke længere er behov for en særlig hjælp gennem rekrutteringsnetværk Viborg.
Jobcenter Viborg og ViborgEgnens Erhvervsråd har indledt et samarbejde om et pilotprojekt med henblik på at skaffe flygtninge i job, hvor Jobcentret yder betaling for arbejdet gennem en bonusmodel – en bonus pr. flygtning, der kommer i ordinær ansættelse og fastholdes i jobbet i mindst 3 mdr.
 
På baggrund af status for Rekrutteringsnetværk Viborg vurderer forvaltningen ikke, at der opnås resultater, der lever op til formålet og intentionerne, idet Rekrutteringsnetværk Viborg ikke adskiller sig fra andre virksomhedsnetværk.
 
Forvaltningen anbefaler, derfor fortsat samarbejde med Jobcentret og at der laves aftaler om løsning af aktuelle opgaver baseret på ViborgEgnens Erhvervskontors almindelige brede virksomhedskontakt. Aktuelt forhandles der, som nævnt, om en aftale om at skaffe ordinære job til flygtninge.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at orienteringen om status tages til efterretning,
 
at perspektiverne på baggrund af status for netværket drøftes, og herunder
 
at der tages stilling til forvaltningens anbefaling.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om status til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at følge forvaltningens anbefaling, herunder afvikling af finansiering til Rekrutteringsnetværk Viborg.
Bilag

Sagsid.: 16/62944
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efterspurgte i forbindelse med udvalgsmødet 29. september 2016 eksempler på afbureaukratisering.
 
På både beskæftigelses- og socialområdet arbejdes der løbende med at afbureaukratisere service, myndighedssagsbehandling og indsats med henblik på at gøre tingene lettere tilgængelige for borgere og virksomheder, samt for at reducere ressourceforbruget på administration, dels til fordel for tid direkte anvendt på borgerne og dels for at kunne effektuere kravet til besparelser i de offentlige administrative udgifter.
 
Afbureaukratisering kan ske på mange niveauer og skal hele tiden være i fokus ved tilrettelæggelse af arbejdsgange, implementering af digitale løsningsmuligheder og udmøntning af besparelseskrav. Afbureaukratiseringen skal indføres i balance med sikring af borgernes rettigheder og overholdelse af persondata- og forvaltningslovens regler. Dette sætter rammen for, hvor meget en kommune kan reducere i forhold til dokumentation, informering og partshøringer af borgerne ved afgørelser.
 
 
På mødet vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for flere konkrete afbureaukratiseringsinitiativer på dels beskæftigelses- og dels socialområdet.
 
Der er eksempler på:
 • Initiativer i forhold til at påvirke lovgivningen til færre proceskrav
 • Digitalisering af interne og eksterne processer
 • Forøgelse af borgeres og virksomheders selvbetjeningsmuligheder
 • Mål og resultatstyring med fokus på kerneydelserne
 • Reduktion og effektivisering af anvendelsen af personaleressourcer
 • Reduktion og effektivisering af møder, herunder anvendelse af videomøder
 • Relation mellem medarbejdere/faggrupper sparer tid på administration – beskrivelser og forberedelse gennem læsning af div. dokumenter
 • Medarbejdernes inddragelse i løbende at effektivisere og reducere omfanget af tidsforbrug på administration.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Forvaltningens oplæg vedlægges referatet.
Bilag

Sagsid.: 15/25422
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 26. maj 2015 (sag nr. 2) at nedlægge bofællesskabet Grønneparken, som en del af besparelserne i Budget 2016-19. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på det efterfølgende møde den 16. juni 2015 (sag nr. 12) orienteret om, at Forvaltningen var i dialog med Boligselskabet Viborg om den fremtidige anvendelse af bygningen på Grønneparken 19.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for et forslag om ny anvendelse og ombygning af Grønneparken.
 
Forslag om ny anvendelse
Forvaltningen foreslår, at Grønneparken anvendes som almindelige lejeboliger, hvor Viborg Kommune har anvisningsretten for en målgruppe af borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller udfordringer, der ligner autismespektret. Målgruppen har et omfattende støttebehov, men har ikke behov for at bo i et tilbud med natdækning.
 
Grønneparken skal fungere som en indsats, som støttemæssigt placerer sig mellem Katrinehavens, Safranvejs og Stadionkollegiets indsatser. Grønneparken er eksempelvis målrettet borgere på Katrinehaven, som kan klare sig med et mindre indgribende tilbud, og borgere på Safranvej og Stadionkollegiet, hvor tidsperspektivet for at flytte i egen bolig er længere end for målgruppen for et midlertidigt botræningstilbud.
 
Etablering af et specialiseret tilbud om lejeboliger for denne målgruppe, gør det muligt, at
 • give målgruppen den fornødne længerevarende indsats efter Servicelovens § 85, med fokus på mestring og egen bolig,
 • frigøre pladser på Katrinehaven og Safranvej til unge borgere, som har brug for en indsats fra Socialområdet når de fylder 18 år, og
 • skabe det nødvendige flow på Safranvej og Stadionkollegiet.
 
En arbejdsgruppe vil udarbejde en præcis indstilling om lejlighedernes etablering og organisering til Socialområdets ledergruppe. Gruppens arbejde forventes at være tilgængeligt ca. den 1. marts 2017.
 
Kort om bygningen
Bygningen er ejet af Boligselskabet Viborg. Viborg Kommune har fra det tidligere Viborg Amt overtaget en lejekontrakt, som indebærer, at Viborg Kommune ikke kan opsige lejemålet og fortsat er forpligtet til at betale for leje af servicearealerne og tomgangsleje for lejlighederne. Viborg Kommunes årlige udgifter til bygningerne vil være ca. 700.000 kr. 
 
Bygningen blev indtil foråret 2016 anvendt som døgndækket bofællesskab for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, med behov for vågen nattevagt. Bygningen har stået tom siden den sidste borger fraflyttede den 1. april 2016.
 
Forslag om ombygning
Viborg Kommune har gennem en længere periode været i dialog med Boligselskabet Viborg om ombygning af Grønneparken. Målet med ombygningen er at etablere to ekstra lejligheder i bygningens nuværende fællesarealer, for derved at skabe en lavere husleje for hver enkelt lejlighed.
 
Den nuværende husleje er ens for alle lejligheder. Efter ombygningen betales differentieret husleje, og der forventes et lille huslejefald for 6 lejligheder, samt en lille huslejestigning for to lejligheder. Den differentierede husleje beregnes ud fra lejlighedernes forskellige størrelser og beliggenhed. Efter ombygningen vil der ikke være fællesarealer i Grønneparken.
 
Godkendelser af ny anvendelse og ombygning
Da der er tale om en såkaldt ”væsentlig forandring” af bygningen skal ombygningen ifølge almenboliglovens § 28, stk. 1 godkendes af Byrådet.
 
Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på dagens møde godkender Forvaltningens forslag om ny anvendelse af Grønneparken 19, vil Boligselskabet Viborg efterfølgende søge om Byrådets godkendelse af ombygningen.
 
Etablering af lejeboligerne i Grønneparken sker under forudsætning af Byrådets godkendelse af ombygningen.
 
Høring
Forslaget har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar præsenteres på dagens møde.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at der etableres et specialiseret tilbud om lejeboliger for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller udfordringer, der ligner autismespektret, på Grønneparken 19,
 
at støtten til beboere i Grønneparken 19 ydes efter servicelovens §85,
 
at botilbuddet etableres under forudsætning af Byrådets godkendelse af Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af ombygning af Grønneparken 19 og Socialtilsyn Midts godkendelse af tilbuddet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der etableres et specialiseret tilbud om lejeboliger for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, eller udfordringer der ligner autismespektret, på Grønneparken 19,
 
at støtten til beboere i Grønneparken 19 ydes efter servicelovens §85,
 
at botilbuddet etableres under forudsætning af Byrådets godkendelse af Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af ombygning af Grønneparken 19 og Socialtilsyn Midts godkendelse af tilbuddet og
 
at tage Viborg Handicapråds høringssvar til efterretning, idet udvalget agter at have en særlig opmærksomhed på fællesskabsskabende aktiviteter. Høringssvaret vedlægges referatet.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/51508
Sagsfremstilling
Baggrund
Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Disse helhedsplaner udarbejdes af boligorganisationerne og danner grundlag for det endelige tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.
 
For at komme i betragtning til støtte skal beliggenhedskommunen anbefale helhedsplanen. Derudover er kommunal medfinansiering af de boligsociale indsatser et krav for, at helhedsplanen kan opnå støtte fra Landsbyggefonden.
 
Byrådet godkendte på sit møde 13. april 2016 (sag nr. 15) forslag til prækvalifikation for perioden april 2017 - marts 2021. Landsbyggefonden har efterfølgende godkendt prækvalifikationen, og Boligselskabet Viborg, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen har i samarbejde udarbejdet udkast til en samlet boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021. Repræsentanter fra Viborg Kommunes forvaltninger Job & Velfærd samt Børn & Unge har deltaget i udarbejdelsen af helhedsplanen.
 
Forslag til Boligsocial Helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021 behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, med henblik på byrådets godkendelse og anbefaling til Landsbyggefonden.
 
Boligsociale indsatser
Den boligsociale helhedsplan har karakter af en overordnet strategisk samarbejdsaftale, med tilhørende indsatsplaner for områderne
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forebyggelse og forældreansvar
 • Tryghed og trivsel
 
Helhedsplanen omfatter 6 afdelinger i de tre boligselskaber: Vestervang, Houlkærparken, Houlkærvænget, Ellekonebakken (alle Viborg), Egeparken (Bjerringbro) og Rødkærparken (Rødkærsbro). En udførlig beskrivelse, herunder målsætninger for indsatserne, fremgår af de vedhæftede bilag.
 
Den strategiske samarbejdsaftale og de tilhørende indsatsplaner forventes at kunne understøtte de indsatser, som Viborg Kommune har prioriteret på især Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets områder.
 
Den overordnede ledelse af Boligsocial Helhedsplan 2017 – 2021 varetages af en bestyrelse med deltagelse af boligselskaberne, Viborg Kommune samt biskoppen for Viborg Stift. Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Børn & Unge samt Mette Andreassen, direktør for Job & Velfærd repræsenterer Viborg Kommune i denne bestyrelse.
 
Kommunal medfinansiering af udgifter til boligsocial indsats
I forslag til den boligsociale helhedsplan indgår følgende udgifter, der foreslås dækket af Viborg Kommune:
 
Udlån af medarbejder fra Job & Velfærd i alt 2017 - 2021
2.200.000 kr.
Udlån af medarbejder fra Børn & Unge i alt 2017 - 2021
2.000.000 kr.
Kontant bidrag
3.000.000 kr.
I alt
7.200.000 kr.
 
 
Indregnet i ovenstående udlån er dels udlån af en fuldtidsmedarbejder fra hvert direktørområde, dels deltagelse af en række medarbejdere fra Viborg Kommune i et løbende samarbejde med boligselskaberne om den boligsociale indsats, blandt andet i form af deltagelse i den boligsociale helhedsplans bestyrelse og forskellige følgegrupper.
 
På møderne i Børne- og Ungdomsudvalget (26. april 2016 sag nr. 2) og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (28. april 2016 sag nr. 3) er det i begge udvalg besluttet at anvende en del af udvalgenes råderum på 0,5% til finansiering af den boligsociale helhedsplan. Hvert udvalg bidrager således med 0,9 mio kr årligt – i alt 7,2 mio. kr. i projektperioden.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Byrådet godkender Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune godkendes, og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/12918
Sagsfremstilling
I forbindelse med forberedelserne til forhandlingerne om Budget 2017-2020 besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 28. april 2016 (sag nr. 3), at Forvaltningen skulle arbejde videre med at etablere et nyt mæglingstilbud til par i voldelige relationer inden for den eksisterende økonomiske ramme.
 
På dagens møde fremsættes et forslag til etablering af mæglingstilbuddet til godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Formål
Mæglingstilbuddet har til formål at tilbyde tidlig støtte og vejledning til par i konfliktfyldte og voldelige relationer, med henblik på at nedtrappe konfliktniveauet og undgå situationer, hvor familier splittes og ophold på krisecenter er den eneste udvej. Tilbuddet er målrettet såvel fysisk som psykisk vold, og anerkender at såvel mænd som kvinder kan være den voldelige part i et forhold.
 
Indhold
Socialområdet indgår aftale med Viborg Krisecenter om drift af mæglingstilbuddet, da man her har medarbejdere med de fornødne kompetencer og erfaring med målgruppen. Viborg Krisecenter er ansvarlige for relevansen af tilbuddets faglige tilgang og metoder. Viborg Krisecenter er også ansvarlige for at formidling om tilbuddet til relevante aktører og i relevante medier.
 
Tilbuddet er åbent for alle par i konfliktfyldte og voldelige relationer, dog under hensyntagen til tilbuddets kapacitet. Tilknytning til krisecentret er ikke en forudsætning for at kunne få hjælp i mæglingstilbuddet.
 
Tilbuddet planlægges at være åbent minimum to timer om ugen, hvor parrene kan komme efter forudgående aftale. Tilbuddet vil have sit eget telefonnummer, hvor borgere kan henvende sig for en indledende drøftelse af deres problematik og træffe aftale om efterfølgende samtale i tilbuddets lokaler.
 
Det forventes at tilbuddet placeres i Medborgerhuset Stationen i Viborg. Mæglingstilbuddet placeres på en neutral adresse for at modgå forudfattede holdninger eller forventninger til tilbuddet og for at sikre, at parrene kan benytte tilbuddet anonymt.
 
Forslaget om mæglingstilbud er drøftet med Familie og Rådgivning for at sikre den fornødne faglige videndeling mellem mæglingstilbuddet og den åbne anonyme rådgivning til børn, unge, forældre og gravide.
 
Juridisk grundlag
Mæglingstilbuddet etableres med hjemmel i servicelovens §12 om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
 
Hvis de problemer, som et par beskriver, er af en sådan karakter, at det giver anledning til alvorlig bekymring for parrets eventuelle børns sikkerhed og udvikling, er medarbejderen i mæglingstilbuddet forpligtet til at underrette myndighederne herom, jævnfør servicelovens §153 om fagpersoners særlige underretningspligt.
 
Økonomi
De årlige driftsudgifter til tilbuddet er 160.000 kr., fordelt på udgifter til løn, kompetenceudvikling, lokaler og IT/telefoni. Udgifterne finansieres inden for Socialområdets eksisterende budgetramme.
 
 
Tidsplan
Tilbuddet planlægges at åbne i marts 2017.
 
Viborg Krisecenter skal én gang årligt, i december, orientere forvaltningen om status på drift af mæglingstilbuddet, herunder orientere om antal henvendelser.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at der etableres et mæglingstilbud til par i voldelige og konfliktfyldte relationer,
 
at Socialområdet indgår aftale med Viborg Krisecenter om drift af mæglingstilbuddet,
 
at mæglingstilbuddet finansieres inden for Socialområdets eksisterende budgetramme,
 
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der etableres et mæglingstilbud til par i voldelige og konfliktfyldte relationer,
 
at Socialområdet indgår aftale med Viborg Krisecenter om drift af mæglingstilbuddet,
 
at mæglingstilbuddet finansieres inden for Socialområdets eksisterende budgetramme og
 
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.

Sagsid.: 16/65378
Sagsfremstilling
Baggrund og formål
Samarbejdsaftalen på respirationsområdet er en aftale for borgere, som har behov for hjælp til vejrtrækningen og den behandling og pleje, som er forbundet hermed. Aftalen omfatter udelukkende borgere, hvor der er indgået en aftale mellem Respirationscenter Vest i Skejby og den enkelte kommune. (Aftalen er vedhæftet som bilag 1).
 
Aftalen er godkendt administrativt i Sundhedsstyregruppen den 3. november 2016 og politisk godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. november 2016. Aftalen er sendt til godkendelse i regionens kommuner 5. december 2016.
 
To forhold ligger til grund for den nye samarbejdstale.
 1. I sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt, at der skal indgås en samarbejdsaftale mellem region og kommuner på respirationsområdet.
 2. Ny lovgivning og retningslinjer på området, som skal medvirke til at region og
kommuner tilrettelægger de fælles hjælpeordninger på en måde så de forenkles.
 
Formålet med aftalen er:
 • at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv, og samtidig får behandling af høj kvalitet.
 • at regionens og kommunernes administration af fælles hjælperordninger forenkles og samlet set reduceres.
 • bedre ressourceudnyttelse.
 
For Viborg Kommune gælder det, at samarbejdsaftalen omfatter sager, der administreres på chefområderne Børn og Unge, Social og Sundhed og Omsorg.
 
Aftalens indhold
Det har været et bærende princip i aftalen, at der arbejdes sammen om borgeren ud fra et helhedssyn og et fælles ønske om mindre og mere enkel administration af området.
 
Myndighedsansvaret for respirationsbehandlingen, herunder det faglige ansvar, er hos regionen, mens kommunen har myndighedsansvaret for at yde hjælp efter serviceloven og føre tilsyn med denne. Det betyder, at regionen fastlægger behovet for respirationsbehandlingen og kompetenceniveauet hos hjælperne, der udfører respirationsbehandlingen. Kommunen vurderer behovet for hjælp efter serviceloven samt nødvendige kompetencer hos hjælperne.
 
Den nye bekendtgørelse på området trådte i kraft 31. august 2015.
Det betyder, at:
 • udgifterne til hjælperordningerne skal ændres med tilbagevirkende kraft fra denne dato.
 • igangværende ordninger, der er etableret inden bekendtgørelsen trådte i kraft og ordninger indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden, også er omfattet.
 
Dette har betydning for den fordelingsprocent, der har været aftalt på eksisterende sager.
 
Samarbejdsaftalen indeholder desuden principper for fordeling af udgifter omkring følgende:
 • Opstart af fælles hjælperordning.
 • Den periode det tager at oplære et hjælperhold til at varetage respirationsbehandling i hjemmet.
 • Hvis borgeren bliver indlagt på hospital.
 • Hvis kravene til hjælperens kompetencer for at varetage respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven §§ 83, 85, 95 eller 96 er forskellige (Baggrundsnotat vedhæftet som bilag 2).
 
Økonomi
Udgifterne til respirationspatienterne er, efter forhandling mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner, fastlagt efter følgende principper: Regionen afholder 67 procent af udgifterne og kommunen afholder 33 procent. Fordelingsnøglen gælder både ved midlertidige vikarhold og ved indlæggelse på hospital.
 
Udgiften til et fast hjælperhold, som typisk består af social- og sundhedsassistenter, vil årligt ligge på ca. 2 mio. kr. når der er tale om 24-timers overvågning. Det betyder, at den kommunale udgift vil være på ca. 0,66 mio. kr.
 
Den samlede udgift for de 161 borgere, som var visiteret i april 2016, var på 340 mio. kr. og den samlede kommunale udgift var således 116,7 mio. kr. Der var pr. 18. april 2016 161 borgere i regionen, som var visiteret til behandling for respirationsinsufficiens i eget hjem.
 
For Socialområdet i Viborg Kommune betyder den nye samarbejdsaftale en øget refusion på ordningen, idet den centrale fordelingsnøgle er fastsat således, at regionen afholder 67 % af udgifterne og kommunen afholder de resterende 33% Pr. 1. september 2015 var der seks aftaler, som alle var med fordelingen 50 % af udgifterne til hver af parterne. En af disse aftaler ophørte i november 2015 og i august 2016 er der indgået en ny aftale.
 
Det er vanskeligt at vurdere de samlede økonomiske konsekvenser for de berørte områder, da antallet af enkeltsager kan skabe store udsving i områdernes økonomi. Det er vurderingen at kommunens økonomi samlet set vil være uberørt af samarbejdsaftalen.
 
Den videre proces
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. februar 2017 og evalueres i 2018.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at samarbejdsaftalen for borgere med kronisk respirationssufficiens godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at samarbejdsaftalen for borgere med kronisk respirationssufficiens godkendes.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/65787
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at der afholdes et temamøde den 9. marts 2017 omkring socialpolitikkens aktuelle ståsted. I forlængelse af Socialpolitikkens overordnede tema ”Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab” er følgende forslag udarbejdet.
 
 
Temamødet afholdes på Viborg Rådhus med en fælles velkomst for alle mødedeltagerne.
 
Derefter er der et socialpolitisk oplæg ved Knud Aarup. Knud Aarup er tidligere direktør i Socialstyrelsen og har mange års erfaring fra den kommunale sektor.
 
Derefter etableres 7 workshops i forskellige lokaler i hele rådhuset, hvor brugere af de sociale tilbud i Viborg kommune udfolder temaet ”Livet er dit” ud fra egne erfaringer og oplevelser.
 
Tanken er, at den enkelte workshop med oplæg og spørgsmål varer omkring ½ time. Og hver workshop gentages 2 gange.
 
Det foreslås, at der tilknyttes et udvalgsmedlem til hver workshop. Udvalgsmedlemmet har en værtsforpligtigelse i forhold til rammerne for den enkelte workshop. Oplægsholdere, primært brugere, deltager sammen med fagligt personale fra det pågældende område.
 
Temamødet afsluttes med en fælles plenum i Multisalen med henblik på at opsamle anbefalinger til udvalgets videre arbejde.
 
Deltagelsen i de enkelte workshops er ikke forhåndsdisponeret, hvilket betyder at deltagerne på dagen selv disponerer rækkefølge for deltagelse.
 
 
Målgruppe
 
Temamødet afholdes som et offentligt møde for alle interesserede borgere i Viborg Kommune. Der sendes en særlig invitation til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samarbejdspartnere i Handicapråd, Bruger- pårørenderåd, de faglige organisationer og handicaporganisationer.
 
 
Programudkast
 
Der er udarbejdet et foreløbigt programudkast, som er vedlagt som bilag 1. Da der er en længere planlægning af et sådant arrangement, er det muligt at enkelte af de tilsagn, som er indhentet på nuværende tidspunkt, vil skulle justeres afhængigt af den konkrete situation for borgeren i foråret.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at forslag til programudkast godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til programudkast.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/65787
Sagsfremstilling
Sindklubben Fristedet har en samarbejdsaftale med Viborg kommune som blandt andet regulerer ydelser, aktiviteter og samarbejdsrelationer mellem den selvejende institution og Viborg kommune.
 
I forbindelse med det ændrede finansieringsgrundlag for Sindklubben Fristedet, hvor der fra 2017 indgår en direkte kommunal finansiering af en lederløn med 400.000 kroner, er der udarbejdet forslag til en revideret samarbejdsaftale.
 
Udarbejdelsen af forslaget er sket i en tæt dialog med ledelsen af Sindklubben Fristedet.
 
Forslag til ny samarbejdsaftale, som der er administrativ enighed om, er vedlagt som bilag 1 på sagen.
 
De væsentligste ændringer i aftalen består i;
 
 • En tydeliggørelse af brugerinddragelsen i klubben
 • En fast mødestruktur mellem Socialområdets ledelse og Sindklubben Fristedet
 • Driftstilskuddet fra Viborg kommune fremgår af aftalen
 
Bestyrelsen for Sindklubben Fristedet har godkendt vedlagte udkast til samarbejdsaftale på bestyrelsesmødet den 15. december 2016.
 
Som en del af den samlede opdatering af samarbejdet har bestyrelsen i Sindklubben Fristedet justeret vedtægterne for klubbens arbejde.
 
De reviderede vedtægter er vedlagt som bilag 2 på sagen
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at forslag til revideret samarbejdsaftale godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til revideret samarbejdsaftale.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/65787
Sagsfremstilling
Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange med videre, som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse, mulighed for at fremkomme med forslag til, hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.
 
Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således at det er muligt at følge op på og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.
 
Der er tale om en forsøgsordning, som Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer på mødet den 18. januar 2017.
 
Administrationen af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.
 
De forslag der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativ (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.
 
De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning.
 
 
Når forslagene er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.
 
Sekretariatet har i perioden fra 5. oktober til den 14. december 2016 modtaget 2 medarbejderforslag. Der vedlægges en kort oversigt, som også indeholder forvaltningens forslag til ekspedition i sagerne (bilag 1).
 
På baggrund af en drøftelse af de indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der, inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget område, findes anledning til at rejse konkrete sager til efterfølgende behandling.
 
En opdateret oversigt over indkomne forslag vil kontinuerligt blive forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på de kommende møder i efteråret.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at sagen drøftes med henblik på politisk stillingtagen.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen og besluttede,
 
at de indkomne forslag behandles som beskrevet i bilaget.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/67340
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Der orienteredes om:
 
 • Henvendelse til Viborg Byråd fra repræsentanter for pårørende på handicapområdet.
 • Møde mellem Frivillighedsrådet og udvalgsformand Søren Gytz Olesen og næstformand Ove Kent Jørgensen.
 • Brev fra Beskæftigelsesministeren til landets borgmestre.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.

Sagsid.: 16/18901
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
at der tages stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Åse Kubel Høeg deltog ikke i behandling af sagen.
Bilag