You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 2. marts 2017 kl. 08:30

Mødested Grønhøj Kro
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Åse Kubel Høeg
Bemærkninger

Sagsid.: 17/8195
Resume
Drøftelse af økonomisk ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 i henhold til Økonomiudvalgets procedure for budgetopfølgninger.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 drøftes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 og tog den til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ledelsesinformationen for 2017 pr. 31. januar 2017 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/5952
Resume
Der orienteres på mødet om årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor.
I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces drøftes bl.a., hvordan denne skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af MED-system og andre interessenter i budgetlægningen.
Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
 
1. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces drøftes, og der fastsættes datoer for behandlingen af fokus og effektmål, og
 
2. at det drøftes, om udvalget har forslag til nye anlægsønsker, og hvilke anlægsønsker, der eventuelt skal arbejdes videre med og beskrives som idéoplæg.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede egen budgetproces og besluttede,
1. at behandling af fokus og effektmål fastsættes til udvalgsmødet den 27. april 2017, og
2. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er en særlig problematik vedrørende anlægsbudgettet i overslagsårene.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning, der udgør de rammer, som udvalgene skal tilrettelægge deres budgetlægningsproces indenfor.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til årets budgetproces er blevet drøftet i Hoved-MED på møde den 16. januar 2017.
 
Beskrivelse
Spilleregler for driftsbudgettet
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Byrådet.
 
Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget. Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor Byrådet, hvilket hænger sammen med, at der ikke skabes et økonomisk råderum for Byrådet i årets budgetlægning.
 
I budget 2017-20 blev der indlagt rammereduktioner på én procent i alle udvalgs servicerammer svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt i 2018-20. Den ene halvdel af denne reduktion skulle finansiere budgetforliget og dermed sikre efterlevelse af Byrådets målsætning for kommunens likviditet, mens den anden halvdel skulle skabe et fremtidigt økonomisk råderum for Byrådet.
 
Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er Forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for Byrådet.
 
I overslagsårene 2019-21 er udvalgenes servicerammer fortsat reduceret med en procent årligt, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien har som målsætning, at der skal realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på minimum én procent af serviceudgifterne for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.
 
Budgetrammer i budget 2018-21
 
Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, er der beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:
 
 
 
Tabel 1. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2018-2021*
(i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
Beskæftigelsestilbud
11.453
11.346
11.239
11.128
Socialområdet
457.791
453.216
448.750
444.308
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
908.252
903.438
903.438
903.438
Pensioner og boligstøtte
525.475
544.837
558.783
558.783
I alt
1.902.971
1.912.837
1.922.210
1.917.657
* Rammerne korrigeres i marts/april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudget, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger:
 
Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger, herunder fokus- og effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.
 
Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde fokus- og effektmål i budgetbemærkningerne.
 
Anlægsønsker
 
På mødet drøftes forslag til projekter, der kan indgå som anlægsønsker i budgetlægningen.  Anlægsønskerne skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger og senest godkendes i juni 2017 sammen med udvalgets forslag til basisanlægsbudget.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:
 
·         Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.
 
De restriktive krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram og dels, at der fortsat forventes stramme rammer for kommunernes anlægsudgifter i 2018. I de seneste to år har der været budgetteret anlægsudgifter for henholdsvis en 6-årig periode i budget 2016 og en 5-årig periode i budget 2017. I budget 2018 er der igen tale om en normal 4-årig budgetperiode for anlæg.
 
Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. forslag til anlægsinvesteringer på mødet.
 
Forvaltningen har ingen forslag til nye anlægsønsker. 
 
Det vedtagne anlægsbudget for 2017-2020 kan ses som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal senest på udvalgsmøderne 1. juni og 22. juni 2017 færdiggøre henholdsvis driftsbudgettet og anlægsbudgettet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/2458
Resume
Beskæftigelsesministeren har den 9. januar 2017 kontaktet alle landets kommuner og opfordret dem til at gennemgå sager med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målet var at få afklaret, om flere kan få en beskæftigelsesrettet indsats i stedet for at være passive modtagere af forsørgelsen. Forvaltningen redegør i sagen for de aktuelle data og procedurer for denne målgruppe samt for forvaltningens oplæg til en gennemgang af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med langvarig forsørgelseshistorik i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forvaltningens oplæg til opfølgning på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere drøftes, og
 
2. at der tages stilling til forvaltningens anbefaling om at iværksætte en gennemgang startende med de langvarige kontanthjælpsmodtagere.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede,
 
1. forvaltningens oplæg til opfølgning på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og besluttede
 
2. at iværksætte forvaltningens anbefaling om en gennemgang startende med de langvarige kontanthjælpsmodtagere.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesministeren har den 9. januar 2017 kontaktet alle landets jobcentre og opfordret dem til at gennemgå sager med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været fritaget for en beskæftigelsesrettet indsats (bilag 1).
 
Inddragelse og høring
Oplægget er udarbejdet i tæt samarbejde med jobcenteret og det nu tidligere Ny Indsats, der i perioden 2010-2016 var et særligt beskæftigelsestilbud, som har varetaget sagsbehandling og indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Viborg Kommune.
 
Den opsamlede erfaring og viden fra jobcenterets og Ny Indsats’ forskellige projekter og undersøgelser er nu integreret i den daglig drift hos Team Uddannelseshjælp og Team Kontanthjælp i jobcenteret.
 
Beskrivelse
I sit brev henviser ministeren til indsatsen i Odense Kommune, hvor en leder, en sociallæge og en socialrådgiver i fællesskab har gennemgået sager for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fritaget fra en beskæftigelsesrettet indsats på grund af sygdom. 
 
Viborg Kommune har haft et særligt fokus på samtlige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 2010 til 2016 via Ny Indsats. Målet var at få gennemgået alle sagerne med henblik på at øge borgerens progression og tilknytning til arbejdsmarkedet uanset helbredsstatus. Derudover har indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og ændringer på integrationsområdet betydet, at alle sager er gennemgået på ny.
 
Viborg Kommune har pr. 26. januar 2017 i alt 658 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Flere baggrundsdata fremgår af bilag 2.
 
Af de 658 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er 19 borgere fritaget for aktivering (heraf 6 grundet barsel). Og 399 borgere er undtaget fra 225-timers reglen på grund af begrænsning i arbejdsevnen. Der er således kun ganske få borgere, der har fritagelse grundet sygemelding eller sygdom.
 
Viborg Kommune har aktuelt 18 sager med kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp hver måned i mindst 10 år.
 
På baggrund af ministerhenvendelsen anbefaler forvaltningen at gennemgå listen over langvarige kontanthjælpsmodtagere baglæns, således de mest langvarige sager bliver behandlet først. Forvaltningen vil starte med de 18 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 10 års ledighed. Der vil blive set på samtlige af disse sager uanset helbredsstatus, etnicitet og køn.
 
Fokus i sagsgennemgangen vil være en vurdering af, dels hvilke faglige indsatser der er behov for, så borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet, i job/uddannelse eller i en anden form for afklaring.
 
Derfor kan der i enkelte sager blive tale om at indhente nye lægelige oplysninger. Formålet vil være at få belyst skånehensyn eller få sagen yderligere belyst i forhold til et jobperspektiv. Dermed skal de lægelige oplysninger bruges til at skabe progression i sagen og ikke til alene at lave et målgruppeskifte fra aktivitetsparat til jobparat. Det er selve indsatsen, der skal flytte borgerne.
 
Forvaltningen ønsker at genoptage de langvarige sager, fordi erfaringerne fra Ny Indsats viser, at det er muligt at få borgere ud på arbejdsmarkedet trods langvarig ledighed og komplekse problemstillinger. Det kræver dog en massiv indsats og tager derfor tid.
 
Selvom forvaltningen løbende har været aktiv på sagerne, oplever forvaltningen et behov for at gøre noget nyt for at rykke disse borgere. Derfor påtænker forvaltningen at søge en kommende pulje til netop at gennemgå sagerne og lave en fornyet indsats. Forvaltningen er i dialog med andre kommuner for at erfarings- og idéudveksle til, hvordan dette kan gøres.
 
Samtidig skal den nye viden fra eksempelvis BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og projekt JobFirst bringes aktivt ind. Erfaringen fra BIP og JobFirst er blandt andet, at jobsandsynligheden øges ved en virksomhedsrettet indsats. Særligt ved fokus på ordinære løntimer (selv få) og en styrket jobsøgningsadfærd. BIP-projektet viser også, at borgerens og sagsbehandlerens tro på, at det er muligt for borgeren at få et job, er medvirkende til at fremme jobsandsynligheden for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Alternativer
Forvaltningen har udvalgt de langvarige kontanthjælpsager til en første undersøgelse.
Alternativt vil det være muligt at udvælge specifikke grupper. Eksempelvis kvinder med anden etnisk baggrund, kriminelle, personer med psykisk sygdom eller lignende.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen tog initiativ til den indledende analyse af de langvarige kontanthjælpssager ultimo november 2016. Den grundige gennemgang af sagerne er iværksat ultimo januar 2017, og forventes færdiggjort primo april 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En fornyet ekstra gennemgang af sagerne vil betyde en omprioritering af opgaver for enkelte medarbejdere samt omprioritering af jobcenterets anvendelse af ressourcer til indsats. Forvaltningen skønner, at udgifterne til selve sagsgennemgangen kan holdes inden for budgetrammen. Gennemgangen kan betyde en mindre ændring i fordelingen på målgrupper, og dermed en ændring i fordelingen af forsørgelsesudgifterne. Forvaltningen skønner at ændringen er udgiftsneutral.
 
Juridiske og planmæssige forhold
En gennemgang af de langvarige sager kan resultere i et målgruppeskifte for enkelte borgere. Det vil betyde en ny målgruppetilknytning, nyt ydelsesgrundlag og dermed nye vilkår og indsatser for den pågældende. For de berørte borgere kan det også betyde andre krav og pligter.
Bilag

Sagsid.: 17/2665
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt der ønskes en halvårlig opfølgning på målene for virksomhedsstrategi 2017, og
 
2. at orienteringen om status på virksomhedsstrategien 2016 og mål for 2017 drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at der ønskes en halvårlig opfølgning på målene for virksomhedsstrategi 2017, og
 
2. orienteringen om status på virksomhedsstrategien 2016 og mål for 2017 blev drøftet og taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet d. 27. januar 2015 præsenteret for jobcenter Viborgs nye virksomhedsstrategi inklusive strategiske målsætninger og måltal (sag nr. 16). Siden har forvaltningen givet en status på målsætninger og mål på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde hhv. d. 27. januar 2016 (sag nr. 4) og d. 1. september 2016 (sag nr. 3).
 
Inddragelse og høring
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet d. 27. januar 2015 præsenteret for jobcenter Viborgs nye virksomhedsstrategi inklusive strategiske målsætninger og måltal (sag nr. 16). Siden har forvaltningen givet en status på målsætninger og mål på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde hhv. d. 27. januar 2016 (sag nr. 4) og d. 1. september 2016 (sag nr. 3).
 
Tovholdere for hver af branchegrupperne i jobcenterets team for den virksomhedsrettede indsats har deltaget i planlægningen af det nye oplæg for virksomhedsstrategien 2017. Herefter er de endelige resultater for 2016 samt måltallene for 2017 præsenteret for hele teamet af jobkonsulenter i december 2016.
 
Jobcenteret følger måltallene for den virksomhedsrettede indsats på både samlet niveau, opgjort på branchegrupper og på individuelt niveau.
 
Beskrivelse
Status for 2016
De strategiske målsætninger for 2016 var, at Jobcenter Viborg fortsætter indsatsen med fokus på virksomhedernes behov for service i forhold til rekruttering, fastholdelse af ansatte samt uddannelse og opkvalificering.
 
Her blev vægtet virksomhedsbesøg med fokus på samarbejde og service, voksenlærlinge-pladser og ordinære jobordre til jobparate ledige.
 
Det samlede måltal for dette var 1900 virksomhedsbesøg i 2016.
 
Det realiserede antal besøg blev i alt 1981, hvilket svarer til en målopfyldelse på 104,3 %. De 1981 besøg var fordelt på 1959 forskellige virksomheder.
 
De 1981 besøg var fordelt med besøg på 1301 private virksomheder med fokus på service og samarbejde. Derudover var der på 291 virksomheder opfordring til brug af voksenlærlinge, mens der på 251 virksomheder var opfordring til oprettelse af ordinære job.
 
Derudover indledte jobcenteret samarbejde med 220 nye virksomheder, hvor der er etableret virksomhedsrettede tilbud for ledige borgere.
 
Samtidigt er jobcenteret nu oppe på i alt 75 partnerskabsaftaler med lokale virksomheder samt 75 såkaldte servicecenteraftaler. Servicecenteraftalerne ændres i løbet af 1. halvår til partnerskabsaftaler.
 
Jobcenteret har også øget andelen af borgere i virksomhedsrettede tilbud. I 2015 var 367 helårspersoner i virksomhedsrettede tilbud, mens det i 2016 var 450 helårspersoner.
 
Ud over de lokale mål havde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fastsat indikatorer for implementeringen af blandt andet den landsdækkende virksomhedsservice. De såkaldte sigtelinjer var:
 
1. Andel virksomheder, som har samarbejdet med et jobcenter om rekruttering, øges
2. Andel virksomheder, som vurderer jobcentrenes samlede indsats til god eller meget god øges
 
STAR har ikke afrapporteret på resultaterne af sigtelinjerne.
 
I stedet er der foretaget en landsdækkende undersøgelse om jobcentrenes samarbejdsgrad med lokale virksomheder. Det vil sige, at der måles på, hvor mange virksomheder den enkelte kommune har og hvor stor en andel, der har borgere i virksomhedsrettet tilbud.
 
Undersøgelsen viser, at Jobcenter Viborgs samarbejdsgrad er steget. Den var 31,4 % i 2014, 32,6 % i 2015 og på 33,6 % i 2016. Resultatet på landsplan var 28,3 %.
 
Fokusområder i 2017
I 2017 fastholdes virksomhedsstrategiens vision, mission og værdier fra tidligere år.
 
De 5 fokusområder er:
 • Tidlig indsats og fastholdelse af medarbejdere, herunder reducere sygefravær
 • Rekruttering af medarbejdere
 • Opkvalificering og uddannelse
 • Job på særlige vilkår
 • Virksomhedspraktik med jobperspektiv
 
Samlet set har Jobcenter Viborg et mål om 1925 virksomhedsbesøg i 2017 samt 500 formidlingsaftaler.
 
De fordeler sig med:
 • Besøg på 1400 private virksomheder med fokus på service og samarbejde
 • Besøg på 200 kommunale institutioner med henblik på nedbringelse af sygefraværet i Viborg Kommune
 • Besøg hos alle virksomheder med partnerskabsaftale (i alt ca. 150 aftaler)
 • Besøg på ny-etablerede virksomheder med ansatte med henblik på at understøtte vækst og overlevelse af virksomheden (minimum 175 kontakter)
 
Derudover skal jobcenteret sørge for:
 • Indgåelse af 500 formidlingsaftaler inden for tre rekrutteringspakker (virksomhederne kan vælge mellem forskellige servicegrader fra jobcenteret inden for 5 forskellige rekrutteringspakker)
 
Alternativer
Forvaltningens orientering er en afrapportering af resultater for 2016 og den igangværende indsats for 2017. Det vil være muligt fremadrettet at ændre i niveauet for servicegraden overfor virksomhederne.
 
Som et alternativ til den virksomhedsrettede indsats kan forvaltningen også købe eller etablere egne, særligt tilrettelagte tilbud for ledige og sygemeldte borgere.
 
Tidsperspektiv
Målene gælder for hele 2017. Forvaltningen kan give udvalget en afrapportering på resultaterne i første halvår. Dette kan forelægges udvalget i august 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På beskæftigelsesområdet er der evidens for, at den virksomhedsrettede indsats har betydning for borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhedsindsatsen har derfor indvirkning på udgiftsniveauet for politikområdet arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 13/738
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for den årlige evaluering af Cafeen for unge med særlige behov (UFL-cafeen), som er udarbejdet af Havredal Praktiske Uddannelser.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen om evaluering af Café for unge med særlige behov tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at tage orienteringen om evaluering af Café for unge med særlige behov til efterretning, og
 
2. at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev senest orienteret om status på UFL-cafeen på mødet den 25. februar 2016 (sag nr. 11).
 
Inddragelse og høring
Den årlige evaluering af UFL-cafeen er udarbejdet af Havredal Praktiske Uddannelsers ledelse, med input fra cafeens brugere.
 
Beskrivelse
Den årlige evaluering af UFL-cafeen har følgende hovedpointer:
 
 • Der er god aktivitet i klubben når den er åben mandage og onsdage
 • Der er god opbakning til de aktiviteter og ture, der arrangeres uden for klubben
 • Der er et godt samarbejde med de pårørende til klubbens brugere
 • Der er et godt samarbejde med frivillige, og kontakten til de frivilliges hus er genoptaget med henblik på at øge samarbejdet med frivillige
 • Der er fortsat et ønske om at finde andre lokaler til cafeen
 
Den samlede evaluering fremgår af bilag 1.
 
På baggrund af denne og tidligere evalueringer er Havredal Praktiske Uddannelser fortsat undersøgende i forhold til muligheder for en ny placering af UFL-cafeen, hvor man enten får en billigere husleje, eller får bedre/større lokaler for den samme husleje.
 
Havredal Praktiske Uddannelser er i dialog med Forvaltningen om mulighederne for at etablere et samarbejde mellem UFL-cafeen og eksempelvis STU og handicapområdets kommende kontaktsted.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 16/68734
Resume
Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Indstilling
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet,
 
 
1. at forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes og samtidig tilslutter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sig bemærkningen i Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 28. februar 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Det samlede høringssvar fra Viborg Kommune er udarbejdet med input fra Job & Velfærd og Børn & Unge. Handicaprådet har udarbejdet høringssvar, som fremgår særskilt.
 
Høringssvaret fra Viborg Kommune vil indgå i Regionsrådets endelige behandling af Psykiatriplan 2017- i april 2017.
 
Beskrivelse
Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Høringsbrev, oversigt over høringsparter samt udkast til psykiatriplan fremgår af bilag 1, 2 og 3.
 
I forlængelse af høringsmaterialet fra Region Midtjylland, har Kommunernes Landsforening sendt et notat, med spørgsmål som kommunerne bedes forholde sig til i høringssvarene. Notatet og de tilhørende dokumenter fremgår af bilag 4, 5 og 6.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Udkast til høringssvar fremgår af bilag 7. Handicaprådets høringssvarfremgår af bilag 8.
 
De vigtigste pointer i udkastet til høringssvar handler om følgende forhold:
·         Der savnes et tydeligere recovery-perspektiv i psykiatriplanen
·         Der savnes et tydeligere fokus på at bruge de nuværende aftaler om og fora for samarbejde og sammenhæng, eksempelvis sundhedsaftalerne.
 
Alternativer
Eventuelle bemærkninger eller tilføjelser fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget til Forvaltningens udkast til høringssvar, vil blive tilføjet høringssvaret efter den politiske behandling af udkastet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/10720
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at afvikle et 12-12 seminar den 27. og 28. april 2017. På dagens møde har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for at drøfte temaer til 12-12 seminarets program.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at der drøftes temaer til 12-12 seminarets program.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede temaer til 12-12 seminariets program og forvaltningen udarbejder forslag til næste møde.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at afvikle et 12-12 seminar den 27. og 28. april 2017. Seminaret indledes med et ordinært møde den 27. april.
 
På dagens møde har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for at drøfte, hvilke temaer udvalget ønsker at programsætte til 12-12 seminaret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/307
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med FællesMED og de faglige organisationer torsdag den 9. marts 2017.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmødet med FællesMED og de faglige organisationer godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at godkende forslag til dagsorden til fællesmødet med FællesMED og de faglige organisationer.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
FællesMED og de faglige organisationer har dagsordenssat punkterne 4 a og b i forslaget til dagsorden.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med FællesMED og de faglige organisationer på Socialområdet, holder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med repræsentanter for FællesMED og de faglige organisationer.
 
Næste fællesmøde med FællesMED og de faglige organisationer holdes torsdag den 9. marts 2017 kl. 15.00-16.30. Mødet holdes på Rådhuset, mødelokale M5.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 17/305
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med bruger- og pårørenderådene på handicapområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at godkende forslag til dagsorden til fællesmøde med bruger- og pårørenderådene på handicapområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Bruger- og pårørenderådene på handicapområdet har dagsordenssat punkterne 6 A-I i forslaget til dagsorden.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med bruger- og pårørenderådene inden handicapområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med bruger- og pårørenderådene.
 
Næste fællesmøde med bruger- og pårørenderådene inden for handicapområdet holdes onsdag den 8. marts 2017 kl. 16.30-18.00. Mødet holdes i Multisalen på Rådhuset.
 
Som noget nyt er fællesmødet delt i to dele, således at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:
kl. 16.30 – 17.00 mødes med brugerne, evt. ledsaget af en medarbejder
kl. 17.00 – 18.00 mødes med bruger- og pårørenderådene
 
Brugerne deltager således i begge dele af mødet.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/7181
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Udsatterådet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at godkende forslaget til dagsorden for fællesmødet med Udsatterådet.
Sagsfremstilling
Historik
Der er aftalt ½-årlige møder mellem Udsatterådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgets arbejdsområde.
 
Beskrivelse
Udsatterådet har fremsendt forslag til dagsordenspunkter til fællemødet den 15. marts 2017. Forslag til dagsorden for mødet er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/7181
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden for mødet med Frivillighedsrådet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at godkende forslag til dagsorden for mødet med Frivillighedsrådet.
Sagsfremstilling
Historik
Der er aftalt ½-årlige møder mellem Frivillighedsrådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgets arbejdsområde.
 
Beskrivelse
Frivillighedsrådet har fremsendt forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet den 15. marts 2017. Forslag til dagsorden for mødet er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/67340
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Forvaltningen orienterede om følgende:
 
·         Samarbejde med RAR–Vest og RAR–Øst.
·         Studiebesøg fra politikere i Silkeborg Kommune om STU.
·         Snapsting på Handicapområdet.
·         Orientering om borgmesteren og Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil’s møde i Beskæftigelsesministeriet om frikommuneforsøg.
·         Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil modtager den 3. april 2017 besøg fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
·         Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil deltager i Strategisk lederforum på Regionshospitalet om sygefravær den 7. marts 2017.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 16/18901
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at godkende mødelisten, idet møder med Handicaprådet og Integrationsrådet den 6. september 2017 flyttes til den 5. september 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag