You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 23. marts 2017 kl. 12:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/58113
Resume
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2016 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
På mødet den 5. april 2017 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2016 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 19. april 2017. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2017), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. april 2017 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning, og
 
2. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017 til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog regnskabsresultatet for 2016 til efterretning, og anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, det vil sige at der af mindreforbruget på centrale områder på Socialområdet på 1,825 mio. kr. overføres 0,265 mio. kr., mens 1,56 mio. kr. lægges i kassen, samt at der overføres 4,961 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærkede, at udvalget finder det uheldigt, at gældende praksis for overførsler fraviges.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt budget 2016
Korrigeret budget 2016
Regnskab 2016
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
13.295
15.986
13.133
-2.853
Socialområdet
439.569
439.535
426.462
-13.073
Serviceudgifter i alt
452.864
455.521
439.595
-15.926
Overførselsudgifter
 
 
 
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
897.566
871.075
853.507
-17.568
Pensioner og boligstøtte
501.572
493.616
491.580
-2.036
Overførselsudgifter i alt
1.399.138
1.364.691
1.345.087
-19.604
Total
1.852.002
1.820.212
1.784.682
-35.530
 
De væsentligste årsager til mindreforbruget på politikområdet Beskæftigelsestilbud er det 2-årige TULU-projekt med 1,0 mio. kr., Trepas med 0,7 mio. kr. og løn til forsikrede ledige med 0,7 mio. kr.
 
Socialområdets mindreforbrug fordeler sig med 10,6 mio. kr. decentralt, 1,8 mio. kr. centralt og 0,7 mio. kr. på øvrige områder.
Mindreforbruget på de decentrale konti fordeler sig således:
 • 5,9 mio. kr. på handicapområdet
 • 1,7 mio. kr. vedrørende psykiatriområdet
 • 1,3 mio. kr. på udsatteområdet
 • 1,7 mio. kr. vedrørende velfærdsteknologi
Mindreforbruget på de centrale konti skyldes især, at der er modtaget et engangsbeløb fra Region Midtjylland på 2,7 mio. kr. i forbindelse med afklaring af et spørgsmål om feriepengeforpligtelse.
 
Mindreforbruget på Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet består af mindreforbrug på flere områder, som delvist modsvares af merforbrug på andre områder. De største mindreforbrug vedrører dagpenge til forsikrede ledige samt udgifter til fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.
 
Mindreforbruget på Pensioner og boligstøtte vedrører primært førtidspensioner, der er tilkendt før 1. juli 2014.
 
I bilag nr. 3,4,5 og 6 findes uddybende regnskabsforklaringer og bemærkninger.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 på driften
Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.
 
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2016 til 2017:
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab 2016
Decentrale enheder (inkl. puljer)
Centrale områder
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Beskæftigelsestilbud
-2.853
-2.106
 
-747
 
Socialområdet
-13.073
-11.460
*212
-1.825
 
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
-17.568
4.032
 
 
-21.600
Pensioner og boligstøtte
-2.036
 
 
 
-2.036
 
-35.530
-9.534
212
-2.572
-23.636
* Beløbet vedrører ældreboligområdet, hvor der er specielle regnskabsregler. Derfor påvirker over-/underskud på ældreboligområdet ikke politikområdet Socialområdets over-/underskud.
 
Begrundet i de store samlede ønsker om driftsoverførsler på 154,3 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018, som sætter kommunens likviditet under pres, har Forvaltningen foretaget en kritisk gennemgang af ønskerne om driftsoverførsler. Fokus har hovedsageligt været rettet mod de såkaldte centrale konti, hvor overførsel af overskud kan ske efter ansøgning. Resultatet af gennemgangen betyder, at ikke alle ansøgninger om driftsoverførsler kan imødekommes. Oversigt over ansøgte driftsoverførsler som ikke indstilles imødekommet fremgår af bilag nr. 1.
I forhold til ovennævnte tabel betyder det, at der af mindreforbruget på centrale områder på Socialområdet på 1,825 mio. kr. overføres 0,265 mio. kr., mens 1,56 mio. kr. lægges i kassen.
 
Regnskabsresultat vedrørende anlæg
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
Budget 2016
Korrigeret
Budget 2016
Regnskab 2016
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Total
27.184
35.006
28.768
-6.238
 
Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til 2017
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2016 til 2017:
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab 2016
Overføres
Overføres ikke
 
-6.238
-4.961
-1.277
 
Både beløbet til overførsel og beløbet, der ikke overføres, fordeler sig med mindre beløb på en række projekter.
 
Ligeledes begrundet i de store samlede anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på det skattefinansierede område på 156,8 mio. kr. incl. jordforsyningen har Forvaltningen foretaget en revurdering af ikke forbrugte anlægsbeløb 2016 ansøgt overført til 2017. Revurderingen er foretaget med henblik på muligheden for at udskyde overførslen til 2018 eller senere. Resultatet af gennemgangen betyder, at anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 reduceres og samtidig indarbejdes tilsvarende beløb i anlægsbudgettet for 2018-2021. Oversigt over anlægsbeløb som ikke overføres fra 2016 til 2017, men i stedet indarbejdes i budget 2018-2021 fremgår af bilag 2.
 
 
Regnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkningerne for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2016. Som en del af årsregnskabet for 2016 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2016 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2016.
 
Regnskabsbemærkningerne til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3,4,5 og 6.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/7274
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for en undersøgelse af konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bad forvaltningen undersøge, hvorvidt kommunen som arbejdsgiver i højere grad bør være proaktiv i forhold til at ansætte borgere, som bliver ramt af 225-timers reglen i småjobs.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 11. august 2016 (sag nr. 2) orienteret om nye regler vedrørende kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde vil der blive givet en orientering om status på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der blev indført den 17. marts 2016 med det formål, at det skal betale sig at arbejde.
 
Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget borgerne samlet set kan modtage i boligstøtte, særlig støtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse (§ 34). Kontanthjælpsloftet afhænger af, hvilken ydelsessats borgeren modtager, og af, om borgeren er gift/samlevende, enlig eller forsøger. Kontanthjælpsloftet reducerer ikke selve kontanthjælpssatsen, men i stedet særlig støtte eller boligstøtte, hvis den samlede ydelse er over grænsen. Der findes i alt 23 forskellige satser for kontanthjælpsloftet.
 
225-timersreglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagerne skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde mindst 225 timer om året, hvilket svarer til ca. 5 timer om ugen eller 6 ugers fuldtidsarbejde. For ægtepar, hvor en eller begge ikke lever op til reglen, er konsekvensen, at de bliver fratrukket kontanthjælpsydelsen for én person. For ugifte på kontanthjælp bliver støtten reduceret med 1000 kr., såfremt de ikke lever op til kravet. Kontanthjælpsmodtageren kan ud fra en socialfaglig vurdering fritages, hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke kan arbejde 225 timer om året.
 
Pr. 15. februar var 1983 borgere (946 kvinder og 1037 mænd) omfattet af reglerne om kontanthjælpsloft og 225 timers regel. Af disse var 373 borgere, svarende til 18,8 % blevet reduceret i boligstøtte og særlig støtte på grund af kontanthjælpsloftet.
 
Det er især kvinderne, hvor 27,1 % har fået reduceret ydelsen (mod 11,3 % af mændene) og mere end halvdelen af kvinderne er i aldersgruppen 35-40 år.
 
I forhold til 225 timers reglen er det ikke muligt at opgøre, hvor mange der har fået reduceret eller helt frataget ydelse af denne årsag. Aktuelt er i alt 676 borgere dog undtaget fra 225 timers reglen ud fra en socialfaglig begrundelse, og vil derfor ikke få reduceret eller frataget ydelse på grund af manglende ordinære arbejdstimer.
 
Arbejdsmarkedschef, Charlotte Burvil vil på mødet præsentere eksempler på, hvilken betydning indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft for den enkelte borger. Desuden vil der orienteres om, hvilke konsekvenser, sagsbehandlerne oplever, at indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft for deres arbejde og beskæftigelsesindsatsen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/11771
Resume
På dagens møde gives en status på omlægning af integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte i Viborg Kommune som følge af aftaler indgået mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening samt efterfølgende lovændringer på området.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
På sit møde den 26. maj 2016 (sag nr. 3) fik Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en orientering om forårets to- og trepartsaftaler mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening.
 
Samtidig godkendte udvalget en omlægning af Viborg Kommunes integrationsindsats til en kombination af danskuddannelse og virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik og løntilskud). Beslutningen indebærer, at den såkaldte ”supplerende undervisning” i Sprogcenter Viborgs Regi konverteres til en mere jobrettet indsats.
 
Inddragelse og høring
Udfasningen af den supplerende undervisning og deraf følgende reduktioner hos Sprogcenter Viborg er gennemført i tæt dialog mellem jobcenteret og sprogcenteret.
 
Beskrivelse
Den 3. juni 2016 omsatte Folketinget de omtalte aftaler mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening til konkret lovgivning.
 
Lovgivningen fastlægger blandt andet, at alle flygtninge og familiesammenførte som udgangspunkt skal mødes som jobparate, og at de, senest 4 uger efter at kommunen har overtaget ansvaret, påbegynder et integrationsprogram bestående af danskuddannelse og virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik eller løntilskud. Integrationsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at borgeren efter 1 år kan opnå beskæftigelse, men kan forlænges i op til 5 år.
 
Mens rammerne for tilrettelæggelsen af danskuddannelsen er mere fleksible, skal den virksomhedsrettede indsats have et omfang á mindst 15 timer pr. uge, og der må maksimalt være 6 ugers pause mellem hvert tilbud. Kommunerne skal tilstræbe, at integrationsprogrammet har et omfang, der svarer til en normal arbejdsuge på 37 timer.
 
Lovgivningen adresserer således to- og trepartsaftalernes hovedintention om, at sikre danskkundskaber, beskæftigelse, selvforsørgelse og integration i det danske samfund gennem deltagelse i arbejdsfællesskaber på eksisterende arbejdspladser.
 
Foruden således at sætte en tydelig ramme for kommunernes integrationsindsats har en af lovgivningens intentioner været at skabe enklere rammer for indsatsen samt at ”fokusere” finansieringen, så den understøtter lovgivningens intentioner – blandt andet ved at hæve grund- og resultattilskud (driftstilskud og bonus for henholdsvis gennemført danskuddannelse og for afslutning til job/uddannelse (selvforsørgelse)).
 
Endnu et resultat af aftalerne er integrationsgrunduddannelsen (IGU), der er en 3-årig forsøgsordning, hvorefter flygtninge og familiesammenførte mellem 18 og 40 år kan ansættes som elever i en virksomhed. Her er tale om en ordinær ansættelse (kombination af skolegang og praktik), hvor arbejdsgiveren betaler elevløn og eleven er selvforsørgende.
 
 
Status for Viborg Kommune
I forvaltningens vurdering er lovgivningen meget ambitiøs, men den sætter i store træk den samme kurs, som jobcenteret allerede inden lovens vedtagelse havde lagt, og en række initiativer er allerede implementeret eller igangsat.
 
 • Alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte deltager i de første 4 uger i et særligt introduktionsforløb ”Forstå det danske samfund”, der skal give dem de mest grundliggende forudsætninger for at fungere som borger i Danmark (økonomi, bolig, børnepasning, sundhedssystemet, offentlig transport, ret og pligt m.m.)

 • Alle nyankomne mødes som jobparate. (Den endelige visitering sker i løbet af de første 3 måneder, hvorefter ca. 75 % er visiteret jobparate og de resterende 25 % ”aktivitetsparate”)

 • Med omlægningen fra supplerende undervisning på sprogcenteret er frigjorte ressourcer konverteret til 6 jobkonsulenter i jobcenteret

 • Effektivisering af benyttelse af virksomhedspraktikker. Herunder organisering i relevante brancher med tilhørende billed- og tekstmateriale til understøtning af kommunikationen om de forskellige brancher samt faste aftaler med virksomheder om at stille pladser til rådighed

 • Samarbejde med ViborgEgnens Erhvervsråd. Dels om formidling af flygtninge og familiesammenførte til ordinære ansættelser, dels om iværksætterforløb specielt for integrationsborgere

 • Samarbejde med VEU-Center Midt/Øst om kampagne for udbredelse af kendskab til IGU 
 
Målet er, at flest muligt hurtigst muligt opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende.
 
I 2016 ankom i alt 154 flygtninge til Viborg Kommune svarende til ca. 13 pr. måned i gennemsnit. Hertil kommer 133 familiesammenførte.
 
Viborg Kommunes kvote for 2017 er 243 (nedsat fra 391). I årets første 3 måneder har kommunen modtaget 26 flygtninge, mens der pr. ultimo februar er modtaget 18 familiesammenførte.

Pr. 1. marts har jobcenteret 567 borgere under integrationsloven, der skal i en kombination af virksomhedspraktik og danskuddannelse. Med muligheden for op til 6 ugers pause imellem de virksomhedsrettede tilbud er der behov for løbende at have ca. 330 borgere i virksomhedspraktik i lokale virksomheder – offentlige såvel som private.
 
Dette mål er ikke opfyldt, men antallet af virksomhedspraktikker er i perioden april 2016 – marts 2017 steget med 94 %, og udviser en stigende tendens. Et øjebliksbillede viser, at 147 i målgruppen er i virksomhedspraktik ved siden af deres deltagelse i danskuddannelse.
 
I den virksomhedsrettede indsats har jobcenteret udgangspunkt i, at virksomhedspraktik og løntilskud alene er skridt på vejen, og at opgaven først er løst, når borgeren overgår til ordinær ansættelse og bliver selvforsørgende.
 
Også her er tendensen stigende, og alene i januar og februar er 19 borgere overgået til ordinært job.
 
Mens virksomhedspraktik og løntilskud således er redskaber i beskæftigelseslovgivningen, er integrationsgrunduddannelsen (IGU) at betragte som en hver anden ordinær ansættelse, og det har været en bevidst prioritering fa jobcenterets side at medvirke til ordningens succes, da den dels har et uddannelsesperspektiv, dels vurderes at være et godt udgangspunkt for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet også efter endt uddannelse.
 
I Viborg Kommune er der siden lovens ikrafttræden 1. juli 2016 indgået 10 IGU-aftaler, og jobcenteret har kendskab til yderligere 6, som er på vej.
 
Den lokale ambition
På foranledning af Økonomi- og Erhvervsudvalget er der i efteråret 2016 udarbejdet en tværgående effektiviseringsanalyse, ”Flere flygtninge i arbejde”, (Bilag 1).
 
Heri gøres nærmere rede for forvaltningens ambitioner på området, men samlet set skal den mere fokuserede indsats bidrage til, at flere overgår til selvforsørgelse i form af ordinært job eller uddannelse – herunder også integrationsgrunduddannelsen – hvorved dels vil kunne hjemtages øget resultattilskud dels reduceres i udgifter til overførsler.
 
Samlet set vurderes der i analysen jf. nedenstående tabel at være et forbedringspotentiale i budgetperioden 2018 – 2021 på op mod 21 mio. kr.
 
Emne
Forbedring i mio. kr.
2018
2019
2020
2021
2018-2021
Forbedring i resultattilskud (Job og uddannelse)
3,4
3,4
2,7
2,7
12,2
Reducering overførsler (Integrationsydelse) - netto
2,5
2,5
1,9
1,9
8,8
I alt
5,9
5,9
4,6
4,6
21,0
 
Den tværgående effektiviseringsanalyse er behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2017 (sag nr. 4)
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/4308
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forvaltningens oplæg til tiltag på Socialområdet i 2017 drøftes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede forvaltningens oplæg til tiltag på Socialområdet i 2017.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henstillede til, at forvaltningen arbejder videre med de respektive tiltag med henblik på en præsentation af samme på et kommende møde i Social-og Arbejdsmarkedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efterspurgte på mødet den 2. marts 2017 et oplæg til nye tiltag på Socialområdet i 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde præsenterer Socialchefen forvaltningens oplæg til nye tiltag på Socialområdet i 2017, med henblik på udvalgets efterfølgende drøftelse af tiltagene.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/1727
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på dagens møde om kontaktpersonordninger på Socialområdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Det daværende socialudvalg drøftede kontaktpersonordning på mødet den 3. januar 2012 (sag nr. 12). I den forbindelse ønskede det daværende socialudvalg, at borgere på botilbud hvor kontaktpersonordningen er teamorganiseret, også får udpeget en primær og sekundær kontaktperson.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På handicap- og psykiatriområdet i Viborg Kommune organiseres det daglige pædagogiske arbejde med borgerne enten af en eller to kontaktpersoner/samarbejdspersoner eller ud fra et kontaktteam.
 
Borgerne kan få støtte fra andre medarbejdere end deres kontaktpersoner/samarbejdspersoner, men det er væsentligt, at kontaktpersoners kendskab til borgeren er tilstrækkelig stort til, at kontaktpersonerne kan bidrage til at styrke det faglige netværk omkring borgeren.
 
Kontaktpersoner har en tovholderfunktion i forhold til arbejdet med statusbeskrivelser, handleplaner og samarbejdet med sagsbehandler i Socialafdelingen. I forlængelse heraf er kontaktpersoner ansvarlige for at sikre dialog mellem de involverede medarbejdere og videreformidle aftaler indgået med borgeren til andre relevante medarbejdere.
 
Kontaktteams anvendes især på handicapområdet, hvor borgere kan være særligt sårbare over for skift i de nærmeste støttepersoner og hvor det er særligt vigtigt med kontinuitet i støtten døgnet og året rundt.
 
Enkelte borgere på handicapområdet har 2 primære kontaktpersoner, da opgaverne er så omfattende, at én kontaktperson alene ikke kan klare opgaverne. Disse borgere har samtidig et kontaktteam, som de primære kontaktpersoner indgår i.  
 
Det vægtes højt, at det er helt tydeligt for både den enkelte borger og dennes pårørende, hvordan medarbejdergrupperne er organiseret, da det skal være enkelt og gennemskueligt, hvem man skal henvende sig til for at få så klare svar som muligt. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/12310
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender alle servicedeklarationer for tilbud inden for Socialområdet. Udformningen af den endelige servicedeklaration for Asmild Toft er blevet forsinket. I denne sag præsenteres udvalget for et forslag til servicedeklarationen for Asmild Toft, som er blevet udarbejdet med inddragelse af Handicaprådet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslaget til servicedeklarationen for Asmild Toft godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til servicedeklarationen for Asmild Toft.
Sagsfremstilling
Historik
Botilbuddet Asmild Toft åbnede 1. april 2016. Siden da har medarbejdere og beboerne arbejdet på at finde sig til rette i de nye omgivelser og indrette en hverdag sammen. Der er lagt stor vægt på inddragelse af beboerne i processen omkring hverdagen i tilbuddet. Ved oprettelsen af tilbuddet blev der udarbejdet en foreløbig servicedeklaration. Denne er ikke blevet politisk behandlet efter Socialtilsyn Midts godkendelse af tilbuddet.
Der er nu udarbejdet et forslag til den endelige servicedeklaration for Asmild Toft (se bilag 1).
 
Inddragelse og høring
I udarbejdelsen af servicedeklarationen er Viborg Kommunes Handicapråd, repræsenteret af et udvalgt medlem, blevet inddraget og har kvalificeret indholdet.
 
Beskrivelse
Bofællesskabet Asmild Toft er et ikke-døgndækket tilbud. Her tilbydes støtte og vejledning efter servicelovens § 85. Det betyder, at beboere på bofællesskabet støttes til at løse hverdagens pligter og gøremål. Støtten gives med henblik på, at beboeren skal have størst mulig indflydelse på eget liv.
 
Målgruppen er unge med en udviklingshæmning. De skal kunne klare sig uden traditionel døgndækning, samt være mobile og selvhjulpne.
 
Servicedeklaration for Asmild Toft
Forslag til servicedeklaration for Asmild Toft er vedlagt som bilag 1. Servicedeklarationen tager udgangspunkt i de vedtagne kvalitetsstandarder for Socialområdet.
 
En servicedeklaration er en beskrivelse af det enkelte tilbud og indeholder både faktuelle oplysninger om tilbuddet og oplyser om, hvordan det enkelte tilbud udmønter det politisk vedtagne serviceniveau.
 
Servicedeklarationerne for tilbuddene inden for Socialområdet er bygget op efter samme skabelon for at sikre, at de er overskuelige og giver borgerne mulighed for at sammenligne på tværs af tilbuddene. Der er ligeledes lagt vægt på, at servicedeklarationerne er informative og letlæselige samt afspejler, hvordan ydelserne på det enkelte tilbud udmøntes.
 
Servicedeklarationen for Asmild Toft er bygget op efter samme skabelon og principper som deklarationerne for de øvrige tilbud inden for Socialområdet.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/6043
Resume
Udvalget præsenteres hvert år for en status på antallet af magtanvendelser inden for Socialområdet. Status for 2016 viser, at der er sket et fald i antallet af magtanvendelser på Viborg Kommunes egne tilbud fra 30 i 2015 til 25 i 2016. Derudover er der sket et fald i magtanvendelser uden lovhjemmel på Viborg Kommunes egne tilbud fra 6 i 2015 til 3 i 2016.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hvert år om status på antallet af magtanvendelser inden for Socialområdet. Denne sag beskriver status for 2016.
 
Inddragelse og høring
Det indstilles, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser, foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på eksterne tilbud.
 
Status 2016
Antallet af magtanvendelser i Viborg Kommunes socialområde i 2016 fremgår af tabel 2 bilag 1. Der er sket et fald i magtanvendelser på Viborg Kommunes egne tilbud fra 50 i 2014, og 30 i 2015, til 25 i 2016.
For magtanvendelser uden lovhjemmel på Viborg Kommunes egne tilbud er der sket et fald fra 10 i 2014, og 6 i 2015, til 3 i 2016. I bilag 1 beskrives to eksempler på magtanvendelser uden lovhjemmel.
 
Årsagen til dette er primært den faglig indsats der ydes på tilbuddene. Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at lave en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang, over for den enkelte borger.
 
Oversigten omhandler registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud, samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region eller en anden kommune. Viborg Kommune og Socialtilsyn Midt er i dialog med det regionale tilbud Mosetoft i forhold til antallet af magtanvendelser.
 
Arbejdet med magtanvendelser
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt, for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres.
 
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Endvidere fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der er i øjeblikket et nyt lovforslag i høring. Ændringerne i lovgivningen forventes at træde i kraft 1. januar 2018. Lovforslaget har til hensigt at sikre den nødvendige sundhedsfaglige behandling af varigt inhabile patienter, f.eks. patienter med demens eller udviklingshæmning, som på grund af deres mentale funktionsnedsættelse modsætter sig en sundhedsfaglig nødvendig behandling.
Bilag

Sagsid.: 17/10862
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forvaltningens bemærkninger til udkast til vision og pejlemærker for Rammeaftalen 2018 godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at forvaltningens bemærkninger til udkast til vision og pejlemærker for Rammeaftalen 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region udarbejder årligt én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
I år har KKR besluttet, at invitere til lokale politiske drøftelser af både visionen bag Rammeaftalen 2018 og af forslagene til pejlemærker i Rammeaftalen
 
Inddragelse og høring
Sagen behandles sideløbende i både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Beskrivelse
Vision for Rammeaftalen 2018
KKR foreslår, at visionen for Rammeaftalen 2018 er, at vi samarbejder på tværs af kommuner og region for: 
 • At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
 • At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt
 • At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
 • At alle er en del af et fællesskab
 
Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne.
 
Forvaltningens bemærkninger
Visionen for Rammeaftalen 2018 er i god tråd med de grundlæggende værdier i Socialpolitikken ”Livet er dit”. Visionen for socialpolitikken er, at den enkelte borger skal have mest mulig indflydelse i eget liv. Vi er derfor meget positive overfor, at man har samme fokus for Rammeaftale 2018, så vi kan have fokus på, at alle indsatser tager udgangspunkt i samme værdier.
 
Pejlemærker for Rammeaftalen 2018
Hvert år udstikker KKR bl.a. på baggrund af januarkonferencen politiske pejlemærker for den kommende rammeaftale, og for 2018 har KKR peget på følgende:
 
Voksenhandicap – implementering af rammepapir
KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017.
Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet.
KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at ramme-papirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt.
Arbejdet med at fastsætte og implementere de lokalpolitiske mål og indsatser anbefales at fortsætte i 2018.
 
Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
KKR foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem, at der arbejdes med andre tilgange til styring, end den traditionelle økonomiske styring.
Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger.
 
Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.
I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve op til en takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018. Den aftale takstreduktion videreføres i og afsluttes med Rammeaftale 2018.
KKR foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes med metoder og værktøjer til udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.
 
Forvaltningens bemærkninger
Vi ser frem til at arbejde med rammepapiret for voksenhandicap i 2018, som er i god overensstemmelse med de øvrige indsatser, vi har i Viborg Kommune.
Vi bakker op om forslaget om at øge indsatsen i forhold til at sætte fokus på, hvordan vi måler og følger op på vores indsatser på det sociale område. I forlængelse af dette ser vi frem til at følge arbejde i Rammeaftale-regi med nye metoder til udgiftsstyring.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Det endelige forslag til Rammeaftale 2018 vil blive udsendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet efter KKRs møde den 15. juni 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/7723
Resume
Midler til frivilligt socialt arbejde fordeles 3 gange årligt i et samarbejde mellem Frivillighedsrådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til fordeling af § 18-midlerne.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede følgende for så vidt angår driftsansøgninger runde 2, 2017:
 
 • Frivillighedsrådet bevilges kr. 3.000
 • Kirkens Korshær, Viborg bevilges kr. 75.000
 • Pensionistforeningen Aktiv meddeles afslag på det ansøgte.
 • Viborg Internationale Foreningen meddeles afslag på det ansøgte, idet forvaltningen retter henvendelse til Viborg Internationale Forening med henblik på vejledning omkring ansøgning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede følgende for så vidt angår projekter runde 2, 2017:
 
 • Røde Kors lokalafdeling Karup bevilges kr. 37.500, idet det forudsættes at 15 børn sendes på sommerlejr. Alternativt reduceres bevillingen forholdsmæssigt.
 • Udviklingshæmmedes landsforbund meddeles afslag på det ansøgte.
 • Frivillighedsrådet bevilges op til kr. 16.000 efter faktura.
Sagsfremstilling
Historik
§ 18-midler fordeles tre gange årligt med ansøgningsfrist den 1. oktober (første runde i det nye år), den 1. februar og den 1. juni.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 1. runde på mødet den 1. december 2016.
 
Inddragelse og høring
Frivillighedsrådet har fået delegeret kompetencen i sager op til 20.000 kroner. Frivillighedsrådet og en arbejdsgruppe med 3 faglige videnspersoner fra forvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i de øvrige sager
 
 
Beskrivelse
Frivillighedsrådet og indstillingsgruppen har vurderet sagerne over 20.000 kr., og deres bemærkninger fremgår af bilag 1 til sagen. Der er mulighed for at søge til såvel projekter (15 ansøgninger i runde 2) som driftstilskud (13 ansøgninger i runde 2).
 
Der er samlet set 7 sager som skal behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i denne runde, 5 sager som følge af at det ansøgte beløb er + 20.000 kroner og 2 sager som Frivillighedsrådet står som ansøger af.
 
De 7 sager er beskrevet i bilag 1 og 2 på sagen, idet ansøgningerne er delt op i forhold til om der søges driftstilskud eller projekttilskud.
 
Der hvor der er enighed i indstillingen mellem Frivillighedsrådet og den administrative indstillingsgruppe er dette markeret i bilagsmaterialet.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
3. runde i 2017 har ansøgningsfrist den 1. juni 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Rammen for 2017 udgjorde 3.126.782 kr.
 
Efter den samlede tildeling i runde 1 er der 707.845 kroner tilbage til de to resterende runder.
 
Frivillighedsrådet har på deres møde den 6. februar bevilget 108.300 kroner, hvilket giver et aktuelt rådighedsbeløb på 599.545 kroner for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Servicelovens § 18 regulerer, at Viborg kommune skal afsætte et beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.


Bilag

Sagsid.: 17/306
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med bruger- og pårørenderådene på psykiatriområdet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til dagsorden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med bruger- og pårørenderådene på psykiatriområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Bruger- og pårørenderådene på psykiatriområdet har dagsordenssat punkterne 4 a-c i forslaget til dagsorden.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med Bruger- og pårørenderådene inden for psykiatriområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med Bruger- og pårørenderådene.
 
Næste fællesmøde med Bruger- og pårørenderådene inden for psykiatriområdet holdes den 29. marts 2017 kl. 13.00-14.30. Mødet holdes i mødelokalet på Guldblommevej 4, 8800 Viborg.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
Tilfredshedsundersøgelse fra Center for Mestring ses i bilag 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/7723
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden for mødet med Handicaprådet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til dagsorden for mødet med Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
 
 
 
 
Historik
Der er aftalt ½-årlige møder mellem Handicaprådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgets arbejdsområde.
 
Beskrivelse
Handicaprådet har fremsendt forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet den. 6 april 2017. Forslag til dagsorden for mødet er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

 


Bilag

Sagsid.: 17/7723
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden for mødet med Integrationsrådet godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til dagsorden for mødet med Integrationsrådet.
Sagsfremstilling
Historik
Der er aftalt ½-årlige møder mellem Integrationsrådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgets arbejdsområde.
 
Beskrivelse
Integrationsrådet har fremsendt forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet den 6. april 2017. Forslag til dagsorden for mødet er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/10720
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at programmet for udvalgets 12-12 seminar 27. og 28. april 2017 fastlægges.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlagde programmet for udvalgets 12-12 seminar den 27. og 28. april 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på sit møde 2. marts 2017 (sag nr. 7) mulige emner til udvalgets 12-12 seminar den 27. og 28. april 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet et forslag til program for seminaret. Forslaget fremlægges på mødet som udgangspunkt for udvalgets endelige fastlæggelse af programmet.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/67340
Resume
Intet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog til efterretning, at forvaltningen arbejder med et udvidet folkeskoletilbud, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning i en overgangsfase støtter unge med anden etnisk baggrund indtil de unge er klar til en ordinær ungdomsuddannelse. Det drejer sig om 5 helårspersoner indenfor det skoleår, hvor den unge fylder 18. år. Midlerne hertil kommer fra en TULU-prioritering.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 16/18901
Resume
I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-03-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag