You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 10. august 2017 kl. 12:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Gregers Laigaard, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Søren Gytz Olesen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/26792
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (31. marts 2017).
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes, og

2. at Udvalget drøfter finansieringen af merudgiften på 1,1 mio. kr. på politikområdet Beskæftigelsestilbud.
 
 
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at indstille til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede endvidere finansiering af merudgiften på 1,1 mio. kr. på politikområdet Beskæftigelsestilbud, og påtænker at indstille til Byrådet, at den forventede merudgift på 1,1 mio. kr. vedrørende flere årselever på produktionsskoler end budgetteret finansieres via det forventede mindreforbrug på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet jf. drøftelserne ifm. budgetforslaget for 2018-2021.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afventer dog endelig stillingtagen til spørgsmålet til behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30/9 2017.
 
­­­­­­­­­­­­
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 31. marts 2017).
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
Beskæftigelsestilbud
11,4
15,1
16,2
4,8
1,1
0,4
Socialområdet
450,2
460,5
451,4
1,2
-9,1
-6,1
Serviceudgifter i alt
461,6
475,6
467,6
6,0
-8,0
-5,7
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
Pensioner og boligstøtte
504,6
504,7
509,1
4,4
4,4
6,0
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
898,2
893,4
850,2
-48,0
-43,2
-23,2
Overførselsudgifter i alt
1.402,9
1.398,1
1.359,3
-43,6
-38,8
-17,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.864,4
1.873,7
1.826,8
-37,6
-46,9
-22,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
7,0
9,4
8,5
1,5
-0,9
-0,9
Anlæg ældreboliger
0,0
0,8
0,1
0,1
-0,7
0,0
Anlæg i alt
7,0
10,2
8,6
1,6
-1,6
-0,9
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.871,4
1.883,9
1.835,4
-36,0
-48,5
-23,9
Tabel 1
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
På Beskæftigelsestilbud er der en merudgift på 1,1 mio. kr. vedrørende udgifter til produktionsskoler, som er steget efter etableringen af Viborg Produktionsskole. Merudgiften er reduceret med 0,7 mio. kr. i form af et overført overskud fra 2016 på centrale konti.
Efter Viborg Kommunes principper for økonomistyring skal merudgifter som udgangspunkt finansieres af mindreudgifter inden for samme politikområde. Er dette ikke muligt må Udvalget pege på mindreudgifter inden for andre af Udvalgets politikområder. Forvaltningen indstiller, at Udvalget drøfter finansieringen af merudgiften på politikområdet Beskæftigelsestilbud.
Politikområdet Socialområdet udviser en mindreudgift på 9,1 mio. kr. Heraf vedrører 6,8 mio. kr. det decentrale område fordelt både på handicap, psykiatri, udsatte og øvrige områder. I resultatet er indeholdt et overført overskud fra 2016 på de decentrale områder på 10,6 mio. kr., som der således bruges en del af.
2,4 mio. kr. af mindreudgiften vedrører det centrale område, hvori indgår en engangsindtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende regulering af betaling for respiratorbrugere for tidligere år.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
På Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet er der en mindreudgift på 43,2 mio. kr., som primært kan henføres til 3 områder: kontanthjælp mv. til flygtninge, dagpenge til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp. Mindreudgiften reduceres af merudgifter til sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.
Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser et merforbrug på 4,4 mio. kr., som vedrører førtidspensioner og skyldes flere forskellige faktorer. Set i forhold til budgetforudsætningerne er der et mindre frafald, en stigning i tilkendelser og en lille stigning i gennemsnitsprisen.
 
ANLÆG
Mindreudgiften på 1,6 mio. kr. vedrører primært opførelsen af bofællesskabet Asmild Toft med 0,7 mio. kr. samt renoveringen af Albo med 1,1 mio. kr. Beløbet vedrørende Albo skal anvendes til formål, ”der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål”.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2
 
BESKÆFTIGELSESTILSKUD
Der forventes en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på 9 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering for 2017 på 1 mio. kr., hvilket giver en samlet forventet negativ regulering på i alt 10 mio. kr.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde den 22. juni 2017 (sag nr. 3) orienteret om Viborg Kommunes overflytning fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) fra Vestjylland til Østjylland med virkning fra 1. juli 2017. I sagsfremstillingen er de økonomiske forhold og konsekvenser beskrevet således:
”Betydning for økonomien jf. reglerne om det statslige beskæftigelsestilskud.
Kommunerne modtager kompensation for udgifterne til forsikrede ledige gennem et særligt beskæftigelsestilskud, som dels fordeles mellem landsdelene efter ledigheden 2 år tilbage, og herefter fordeles tilskuddet inden for landsdelen efter ledighedsudviklingen - også 2 år tilbage. Kommuner, der har det største fald i ledigheden, bliver belønnet.
Viborg Kommune vil med skiftet fra landsdel Vestjylland til landsdel Østjylland indgå i fordelingen i en ny sammenhæng.
 
Det er ikke muligt at sige om - og i givet fald hvilken - betydning skiftet får for Viborg Kommune. Der er forhold, der kan rykke begge veje – den samlede ledighed i landsdelen og forskellen i ledighedsudviklingen mellem kommunerne i landsdelen. Ledighedsudviklingen i Viborg er ofte mere gunstig end for gennemsnittet af kommunerne i Østjylland”.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 29 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/31827
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på etableringen af Viborg Uddannelsesnetværk, der er en udmøntning af et garantiskole samarbejde i Viborg Kommune mellem ungdomsuddannelser, uddannelsesforberedende tilbud og Viborg Kommune. Udvalget orienteres herunder om udkast til samarbejdsaftalen samt organiseringen af det kommende netværk.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Byråd vedtog Uddannelsesstrategien 2015-2020 for Viborg Kommune på møde d. 2. september 2015 (sag nr. 12). En af indsatserne var etableringen af et garantiskolesamarbejde i Viborg Kommune. Derefter blev garantiskolesamarbejdet en del af indsatsen under Tværgående Udvalg for Ledige Unge. Udvalget behandlede d. 14. juni 2016 forslaget om etablering af garantiskolesamarbejde samt bevilling af en tovholder til garantiskolesamarbejdet (sag nr. 2). Dette blev godkendt af Viborg Byråd d. 21. september 2016 (sag nr. 10).
 
Inddragelse og høring
Et udkast til samarbejdsaftalen og forslag til organisering har været i høring hos de kommende parter i Viborg Uddannelsesnetværk. Det foregik i perioden 1.-15. maj 2017.
 
Det har givet et høringssvar, der handler om omfanget for deltagelse. Dette svar bliver sendt videre til behandling i det kommende, formelle forretningsudvalg for Viborg Uddannelsesnetværk, når denne er konstitueret.
 
Beskrivelse
Forberedelsen
Siden godkendelsen har en arbejdsgruppe af interessenter på unge og uddannelsesområdet arbejdet videre med etableringen af en model for et garantiskolesamarbejde.
 
Det er nu døbt Viborg Uddannelsesnetværk og bliver forankret hos Viborg Produktionsskole.
 
Der er bevilliget kr. 167.000 årligt i 2017 og 2018 til en tovholder, der skal sørge for afvikling af netværkets møder og det daglige samarbejde.
 
Arbejdsgruppen, bestående af ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis VUC & HF Skive-Viborg, Viborg Produktionsskole, Mercantec og Ungdommens Uddannelsesvejledning, har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale samt organisering og rammer for det konkrete samarbejde.
 
Som en del af det, blev der i november afholdt en fælles temaeftermiddag med interessenterne til netværket med henblik på at fastlægge visionen og de fælles rammer for samarbejdet.
 
Indholdet
Viborg Uddannelsesnetværk består af 13 parter fra ungdomsuddannelser, Viborg Produktionsskole samt børne- og ungeområdet og arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune. Samarbejdet organiseres med et forretningsudvalg og et fagnetværk (bilag 1).
 
Vilkårene for samarbejdet angives i en samarbejdsaftale samt et tillæg til samarbejdsaftalen (bilag 2 og 3).
 
Både til forretningsudvalget og fagnetværket er der udarbejdet forretningsordener (bilag 4 og 5) samt årshjul (bilag 6 og 7).
 
Underskrivelse af samarbejdsaftale
Samarbejdsaftalen tiltrædes ved en mini-konference d. 5. september 2017 på Viborg Produktionsskole. Her gennemgås tankerne bag og planerne for Viborg Uddannelsesnetværk. Derefter underskriver alle parterne samarbejdsaftalen. Arrangementet sluttes af med oplæg ved Johannes Andersen, lektor på Aalborg Universitet.
 
På mini-konferencen deltager ledere og medarbejdere fra alle parter i Viborg Uddannelsesnetværk.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Samarbejdsaftalen forventes indgået d. 5. september 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/586
Resume
Med vedtagelsen af Lov om frikommunenetværk kan nedenstående frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet forlænges frem til 1. januar 2019:
 
 • Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering
 • Reduktion i antallet af planer
 • Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet
 • Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§10 opfølgninger)
 • Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af §7c.
 
Beskæftigelsesministeren har iværksat en proces i forhold til at udarbejde forslag, der skal forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet og ny lovgivning forventes at træde i kraft 1. januar 2019.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet forlænges frem til 1. januar 2019 jf. mulighederne i lovgivningen.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
1. at frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet forlænges frem til 1. januar 2019 jf. mulighederne i lovgivningen.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune gennemfører frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet i perioden 1. juli 2012 frem til 1. juli 2017. Evalueringen og anbefalinger om indarbejdelse af forsøg i ny lovgivning blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 17. marts 2016 (sag 4) og på Byrådsmødet 13. april 2016 (sag nr. 12).
 
Jobcentret har under frikommuneforsøgene større frihed til at tilrettelægge kontakten og indsatsen overfor ledige og sygemeldte ud fra en vurdering af behov og relevans.
Viborg Kommune er fritaget fra i samme grad at skulle følge og dokumentere tidspunkter, varighed, form, indhold i samtaler og aktivering samt opfølgningen på berettigelsen til fleksjob og udbetaling af ydelser jf. reglerne.
 
Inddragelse og høring
Medarbejderne har fulgt pressedækningen af Viborg Kommunes frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet og er løbende orienteret i proces frem til folketingets vedtagelse af lovgivningen, som muliggør en forlængelse af forsøgene.
 
Beskrivelse
Folketinget vedtog 1. juni 2017 lov om frikommunenetværk, som danner rammen for de kommuner, der er godkendte til at gennemføre nye frikommuneforsøg. I samme lovgivning er der givet mulighed for at forlænge igangværende frikommuneforsøg frem til 1. januar 2019.
Baggrunden for forlængelsesmuligheden er, at der er lagt op til at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet og ny lovgivning forventes at blive vedtaget i efteråret 2018.
 
Beskæftigelsesministeren har med forlængelsen villet sikre, at de nuværende frikommuner ikke pr. 1. juli 2017 skulle iværksætte en tilbagerulning af tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen jf. den nuværende lovgivning for snart igen at skulle ændre praksis i forhold til nye lempeligere regler.
 
Det betyder, at Jobcenter Viborg kan fortsætte med følgende forsøg:
 
 • Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering
 • Reduktion i antallet af planer
 • Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet
 • Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§10 opfølgninger)
 • Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af §7c.
 
Forsøgene på integrationsområdet er der ikke lovgivningsmæssigt givet mulighed for at fortsætte, fordi den nuværende lovgivning fra 1. juli 2016 ikke forventes at blive ændret i løbet af 2018.
 
Det betyder at forsøgene herunder afsluttes pr. 1. juli 2017:
 • Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud –ledige under integrationsloven
 • Individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven
 
Desuden er der heller ikke i lovgivningen givet mulighed for at forlænge nedenstående forsøg, som dermed også afsluttes 1. juli 2017:
 • Iværksættere kan deltage i op til 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etableringen
 • Seniorjob i private virksomheder

Begge forsøg har begrænset betydning, idet kun få borgere har været omfattet af forsøgene.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Visse frikommuneforsøg forlænges frem til 1. januar 2019, hvor ny lovgivning på området forventes at træde i kraft.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Forlængelse af frikommuneforsøgene betyder, at den nuværende praksis og ressourceforbrug på administration kan fortsættes. Jobcenter Viborg undgår dermed at få bundet yderligere medarbejderressourcer svarede til 10 årsværk på administration og tidsforbrug til samtaler, hvor borgerne skal møde op i Jobcentret uden, det giver hverken mening, sammenhæng eller fremdrift.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 12/131201
Resume
Med vedtagelsen af Lov om frikommunenetværk afsluttes to af Socialområdets frikommuneforsøg, mens der er mulighed for at forlænge et af Socialområdets frikommuneforsøg frem til den 1. januar 2019.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen om afslutning af Socialområdets frikommuneforsøg om ’Fleksibel anvendelse af handicapområdets afgiftsfrie busser’ og ’Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats’ tages til efterretning.
 
2. at forslaget om forlængelse af Socialområdets frikommuneforsøg om ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’ godkendes.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om afslutning af Socialområdets frikommuneforsøg om ’Fleksibel anvendelse af handicapområdets afgiftsfrie busser’ og ’Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats’ til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget om forlængelse af Socialområdets frikommuneforsøg om ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 9) præsenteret for evalueringen af Socialområdets frikommuneforsøg samt forslag om forlængelse af tre frikommuneforsøg frem til den 1. juli 2017:
 • ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’
 • ’Fleksibel anvendelse af handicapområdets afgiftsfrie busser’
 • ’Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats’
 
Evalueringen blev godkendt i Byrådet på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 12). Ved samme lejlighed blev de tre ovenstående frikommuneforsøg fremhævet som særligt perspektivrige, og dermed relevante at forlænge.
 
Inddragelse og høring
Forslaget om forlængelse af frikommuneforsøget om ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’ på Socialområdet er drøftet i FagMED Social den 29. juni 2017.
FagMED havde følgende kommentar til forslaget: ”En opmærksomhed er at det kan blive en dyr løsning for den enkelte borger med indskudslån og ekstra flytteudgifter ved at anvende muligheden efter frikommuneforsøget om ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’.”
 
Beskrivelse
Folketinget vedtog 8. juni 2017 Lov om frikommunenetværk, som danner rammen for de kommuner, der er godkendte til at gennemføre nye frikommuneforsøg. I samme lovgivning er der givet mulighed for at forlænge en del af de igangværende frikommuneforsøg frem til 1. januar 2019.
 
Baggrunden for forlængelsesmuligheden er, at forsøgene forventes at blive indarbejdet i lovgivningen i efteråret 2018.
 
Vedtagelsen af Lov om frikommunenetværk medfører at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan vælge at forlænge Socialområdets frikommuneforsøg om ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’, mens forsøgene om ’Fleksibel anvendelse af handicapområdets afgiftsfrie busser’ og ’Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats’ afsluttes.
 
’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’
I forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2017 blev det aftalt at drøfte regelforenklinger og styringstiltag på boligområdet, herunder en mere fleksibel anvendelse af botilbud og plejeboliger. En arbejdsgruppe bestående af Kommunernes Landsforening, Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Transport, Bygnings- og Boligministeriet er derfor i gang med af afdække problemstillingen og se på løsningsmuligheder.
 
På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at forlænge dette frikommuneforsøg frem til 1. januar 2019, hvor det forventes at arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde. Træder ny lovgivning i kraft før 1. juli 2019, vil forsøget samtidig ophæves.
 
Forsøget er både implementeret på omsorgs- og socialområdet. Ældre- og Sundhedsudvalget har på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 9) besluttet at forlænge forsøget på plejecentrene på omsorgsområdet.
 
Muligheden for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger er indarbejdet i de lejekontrakter, som er indgået i forsøgsperioden. Socialområdet har endnu ikke gjort brug af muligheden.
 
’Fleksibel anvendelse af handicapområdets afgiftsfrie busser’
Forsøget om afgiftsfrie busser udbredes til generel lovgivning med Lov nr. 710 af 8. juni 2017 om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love. Loven træder i kraft 1. juli 2017.
 
Det betyder, at selv om frikommuneforsøget nu stopper, kan handicapområdets ændrede anvendelse af de afgiftsfrie busser fortsætte efter forsøgets afslutning.
 
’Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats’
Forsøget om integreret samarbejde videreføres ikke, ifølge oplysninger fra Kommunernes Landsforening.
 
I praksis vil dette ikke få betydning for Viborg Kommunes samarbejde med Regionspsykiatrien, idet det samarbejde om videomøder, som er etableret gennem frikommuneforsøget, ikke kræver særlig lovmæssig hjemmel, og derfor kan fortsætte uændret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Det er intentionen for Forligspartierne vedrørende Økonomiaftalen for 2017, at frikommuneforsøget om ’Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger’ enten er indarbejdet i lovgivningen eller stoppet inden 1. januar 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Evalueringen af forsøget understøtter forventningen om, at en eventuel lovændring har et økonomisk potentiale på sigt.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det vides endnu ikke præcist, hvad der skal ske med lejekontrakterne for de borgere, hvor muligheden for opsigelse af lejemålet er indarbejdet, hvis Byrådet vælger at afslutte forsøget inden den 1. januar 2019, hvor det forventes at arbejdsgruppen med KL og de fire Ministerier har afsluttet deres arbejde.
 
Enten vil der skulle udarbejdes nye kontrakter, eller også kan man betragte det som en juridisk ”nullitet” (en form for ugyldighed) i de nuværende kontrakter, hvor hjemlen til frikommuneforsøget udløber/afsluttes. Økonomi- og Indenrigsministeriet arbejder på af afklare dette forhold.

Sagsid.: 16/67340
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.Sagsid.: 16/18901
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag