You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 4. januar 2018 kl. 12:30

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/61568
Resume
Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde vælge formand.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der vælges formand.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Åse Kubel Høeg blev valgt som formand for Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.
 
Valget af udvalgsformand ledes af det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/61568
Resume
Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde vælge næstformand.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der vælges næstformand.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter § 22 i Lov om kommunernes styrelse kan der vælges en næstformand for udvalget.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/61580
Resume
Social- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde fastlægge sin forretningsorden for udvalgets funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udkast til forretningsorden for udvalget godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til forretningsorden for udvalget.
 
Social- og Sundhedsudvalget anbefalede at det tilstræbes, at dagsordenen til møderne som udgangspunkt fremsendes 6 dage forud for udvalgsmødet dog senest 4 hverdage før.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilstræber at møderne afvikles på relevante institutioner og tilbud.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget (bilag 1). Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:
  • Social- og Sundhedsudvalgets mødevirksomhed
  • Beslutninger og beslutningsprotokol
  • Delegation
  • Habilitet
Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61591
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at ønsker til temamøder og institutionsbesøg i 2018 drøftes,
 
2. at hyppigheden og placering af tidspunkter for fællesmøder med råd, MED-udvalg og faglige organisationer drøftes, og
 
3. at mødeplan for 2018 fastlægges.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Social og Sundhedsudvalget godkendte udkast til mødeplan, idet det blev besluttet:
· at møderne afvikles på relevante institutioner og tilbud
· at der afholdes temadrøftelser, herunder om henholdsvis sundhed og samarbejde med praksislæger, idet temadrøftelserne kan afvikles på sundhedscentret eller en af sundhedssatellitterne.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav:
· et ønske om, at der afvikles en studietur i uge 39, idet fokus skal være på sundhed, psykiatri og unge med psykiatriske diagnoser. Forvaltningen arbejder videre med forslag til studietur.
· et ønske om et 12-12 arrangement evt. i foråret 2019 med mulighed for temadrøftelser og evt. besøg.
 
Social- og sundhedsudvalget besluttede at afvikle:
· halvårlige fællesmøder med JV-FællesMED og de faglige organisationer sammen med Ældre- og Aktivitetsudvalget
· halvårlige fællesmøder med Handicaprådet, heraf et fællesmøde med Handicaprådet sammen med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
· halvårlige møder med brugere- og pårørenderåd, idet et af møderne har karakter af temamøde.
Fællesmøderne afvikles som udgangspunkt i forlængelse af udvalgsmøderne.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådssekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg i 2018, jf. bilag nr. 1. Forslaget har været behandlet på Byrådets konstituerende møde 13. december 2017, og er efterfølgende fremsendt til udvalgene med henblik på fastlæggelse af mødeplan for disse.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forslaget til mødeplan er der taget hensyn til personsammenfaldene i de forskellige
udvalg.
 
I forslaget er møder i Social- og Sundhedsudvalget placeret torsdage med start kl. 12.30. Der er berammet 11 møder i 2018.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødeplan 2018 for Social- og Sundhedsudvalget (bilag 2), der ud over de ordinære møder indeholder forslag til placering af temamøder/besigtigelser, møder med råd og nævn på udvalgets fagområder, samt konferencer, hvor mødedato er kendt på nuværende tidspunkt.
 
Mødeplanen vil blive tilrettet løbende i forbindelse med ordinære udvalgsmøder i det omfang, det er ønskeligt og nødvendigt
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61586
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalgets arbejdsform drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget drøftede udvalgets arbejdsform.
 
Social- og Sundhedsudvalget var enig om, at borgerhenvendelser som udgangspunkt videresendes til forvaltningen med henblik på opfølgning og efterfølgende orientering af udvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med konstitueringen af Social- og Sundhedsudvalget drøfter udvalget den fremtidige arbejdsform med henblik på at sikre en fælles forståelse heraf og dermed de mest hensigtsmæssige rammer for det fremtidige arbejde.
 
Et notat til brug for drøftelsen af samarbejdsform er vedlagt som bilag 1. Heri beskrives blandt andet forslag til rollefordeling mellem henholdsvis politisk og administrativt niveau og udvalgsformand og –medlemmer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61594
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I § 17 i Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune er fastlagt, hvilke områder, som Social- og Sundhedsudvalget skal beskæftige sig med. På dagens møde gives en overordnet introduktion til forvaltningen og udvalgets arbejdsområder.
 
På de efterfølgende møder i udvalget gives en grundigere introduktion til de enkelte forvaltnings- og driftsområder, herunder de økonomiske rammer som er fastlagt i Viborg Kommunes budget for 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/63872
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.