You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 25. januar 2018 kl. 12:30

Mødested M1.3/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/151
Resume
Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligens-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.
 
Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Bjarne Hansen deltager under præsentationen af BI-systemet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at eventuelle spørgsmål kan rettes til BI@viborg.dk.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet Rundt om Viborg Kommune”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”. På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.
 
Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/1246
Resume
På dagens møde giver socialchefen og sundhedschefen en nærmere præsentation af Socialområdet og Sundhedsområdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 4. januar 2018 (sag nr. 6) fik udvalget en overordnet orientering om udvalgets arbejdsområde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde giver socialchefen og sundhedschefen en grundigere orientering om udvalgets arbejdsområde med baggrund i de udfordringer og udviklingstendenser, som findes på Socialområdet og Sundhedsområdet.
 
Orienteringen omfatter bl.a. det organisatoriske setup, kerneydelserne i forhold til borgerne, tilgangen til borgerne, et overblik over målgrupper og tilbud etc.
 
Orienteringen suppleres på de kommende møder med besøg på og præsentationer af arbejdet i nogle af de decentrale enheder på området.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 14/69445
Resume
Social- og Sundhedsudvalget skal, forud for en offentlig høring og endelig godkendelse i byrådet i foråret 2018, drøfte udkast til ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune”. Udvalgets bemærkninger vil, sammen med bemærkningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt det nye Ældre- og Aktivitetsudvalg og Landdistriktsudvalg, blive forelagt Teknisk Udvalg på møde den 28. februar 2018.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget drøftes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget drøftede udkast til ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune”. og udtrykte anerkendelse af såvel planen som målgruppen for samme.
 
Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at det er vigtigt at have fokus på implementering af ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune” og intentionerne med denne.
Sagsfremstilling
Historik
Teknisk Udvalg besluttede på møde, den 26. november 2014 (sag nr. 11), at der skulle igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.
 
På møde i Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 (sag nr. 16), indstillede udvalget til Byrådet,
”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015”.
 
Indstillingen blev godkendt i Byrådet den 25. marts 2015 (sag nr. 20).
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 29. november 2017 (sag nr. 17), at forslaget sendes i høring i øvrige fagudvalg (Kultur og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget) på de førstkommende møder i 2018, som grundlag for en høring i det nye Teknisk Udvalg.
 
Med konstitueringen af det nye Byråd, er der af det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg dannet to nye udvalg, - Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, og et nyt Landdistriktsudvalg, hvorfor forslaget også sendes til høring i disse udvalg.
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt et offentligt borgermøde 31. maj 2017. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med borgere, som siden har givet input til planen ved 2 workshops (i august og oktober 2017).
 
Via Facebook og kommunens hjemmeside er der indhentet høringssvar på, ”hvor er det godt at lege”. Planen er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik & Miljø (Natur og Vand samt Plan), Kultur, Service & Events, Børn og Unge samt Job & Velfærd (Sundhed) med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været fokus på, at planen spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker.
 
Udviklingsplanen sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og de nye udvalg, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Landdistriktsudvalget, for siden at blive sendt i offentlig høring.
 
Beskrivelse
Som den første kommune i landet har Viborg Kommune lavet en udviklingsplan for leg, der kan bruges som et inspirationskatalog og en guide til at indtænke og udvikle muligheder for legesteder i kommunen. Det handler ikke kun om at opføre nogle flere legepladser, men i lige så høj grad om at indtænke mulighederne for leg på mange niveauer og i forskellig sammenhænge og skalaer.
 
Leg giver liv og glæde. Det er i legen vi udvikler os som mennesker på tværs af aldre og kulturer med positiv indvirkning på fysik, psyke og trivsel. Gennem leg stimulerer vi vores fantasi og sanser og udvikler innovative evner. Det giver derfor god mening som kommune at beskæftige sig med legens univers, som en vigtig kilde til at skabe en god kommune at leve og bo i.
 
Målgruppen for udviklingsplanen er meget bred. Den skal tjene som det redskab kommunen skeler til, når vi f.eks. skaber og udvikler byrum, udearealer ved institutioner, stiforbindelser og boligområder. Den kan også bruges som det idékatalog og den guide en borgerforening kan lade sig inspirere af, når de vil arbejde for at udvikle deres nærområde. Eller når handelslivet ønsker at støtte op omkring initiativer, der kan fremme liv og gode oplevelser i bymidten.
 
Udviklingsplanen rummer Viborg Kommunes vision, målsætninger og indsatser for mere leg. Med udgangspunkt i forskning på området, er der udviklet en ”Viborg-model” for, hvad ”den gode leg” består af, og hvilke forhold og parametre der skal indtænkes, for at kunne skabe vellykkede legesteder. Det handler både om den ”arena”/type af legested, hvor legen udspiller sig, hvordan man skal have fokus på de menneskelige kompetencer (kreative, sociale og kropslige), som kan styrkes gennem legen, og hvordan stedets historie kan bidrage med en værdi og en identitet til legen. Endelig indeholder planen en vejledning til, hvordan man kommer i gang med et projekt. Herunder en guide, der samler op på alle de forhold planen beskriver, og som kan bruges som et værktøj og en huskeliste, når man skal skabe et projekt med leg.
 
Planen er illustreret med mange fotos (nogle lokale), der kan give inspiration og underbygge, hvordan man kan tænke leg ind i vores hverdag.  
 
Planen understøttes af et bilag (”10 gode grunde til at vælge mere leg”), en folder og hjemmesiden: viborg.dk/legiviborg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Planen forventes at kunne blive godkendt i Byrådet til foråret 2018, efter en offentlig høringsperiode.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er ikke afsat midler til realisering af projekter, som kunne affødes af planen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/62905
Resume
Indstilling
 
1. at de tilrettede vedtægter for Fynbohus indstilles til godkendelse, og
 
2. at der foretages udpegning af medlem til bestyrelsen iht. vedtægternes § 4.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
1. at de tilrettede vedtægter for Fynbohus godkendes, og

2. at byrådsmedlem Birthe Harritz udpeges til medlem af bestyrelsen iht. vedtægternes § 4.
Sagsfremstilling
Historik
Fynbohus er en selvejende institution i Vammen med plads til 22 udviklingshæmmede borgere.
Fynbohus har driftsoverenskomst med Viborg kommune, og Viborg kommune har en repræsentant i bestyrelsen.
 
Inddragelse og høring
Bestyrelsen på Fynbohus har på møde den 5. december 2017 udarbejdet forslag til nye vedtægter.
Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.
 
Beskrivelse
Der er tale om en justering af vedtægterne således, at kompetencen til at udpege et bestyrelsesmedlem fra Viborg Kommune flyttes fra et fagudvalg til byrådet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Vedtægterne træder i kraft efter byrådets godkendelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg Byråd besluttede den 30. august 2017, at alle udpegninger til råd, bestyrelser, nævn m.m. skulle ske direkte af byrådet. Vedtægtsændringen bringer overensstemmelse mellem vedtægter og byrådsbeslutning.
Bilag

Sagsid.: 17/63213
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til sammensætning af Udsatterådet vedtages.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
1. at forslaget til sammensætning af Udsatterådet vedtages.
Sagsfremstilling
Historik
Fra 2015 har Viborg Kommune etableret et Udsatteråd. Viborg Byråd godkendte den 22. november 2017 forslag til reviderede vedtægter. Vedtægterne blev justeret i forhold til at byrådet fremadrettet skal udpege rådet.
Udsatterådets vedtægter er vedlagt som bilag 1.
 
Inddragelse og høring
Udsatterådet skal gennem sit arbejde skabe fokus på udsattes særlige problemstillinger. Udsatterådet har halvårlige møder med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Beskrivelse
Udsatterådet er sammensat af repræsentanter fra
- brugere og pårørende
- professionelle repræsentanter
- personligt udpegede medlemmer
 
Der er 13 personer som har ønsket at deltage i Udsatterådets arbejde. Den samlede fortegnelse er vedlagt som bilag 2. Da Udsatterådet kan bestå af op til 15 personer, er der mulighed for at udpege alle interesserede.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Rådets arbejde begynder efter byrådets udpegning af medlemmerne.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/63872
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 17/61591
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag