You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 1. marts 2018 kl. 12:30

Mødested Rehabiliteringscenter Viborg
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/51528
Resume
Social- og Sundhedsudvalget afholder deres møde på Rehabiliteringscenter Viborg. Mødet indledes med en kort rundvisning og temadrøftelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsvalget,
 
1. at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget har ytret ønske om at besøge de kommunale faciliteter, som udvalget er ansvarlig for. Udvalgsmødet foregår på Rehabiliteringscenter Viborg, der består af de to tidligere plejecentre Klosterhaven og Klostertoften. Udover at huse rehabiliteringspladser, genoptræningsfaciliteter og enkelte demenspladser har kommunens akutteam til huse på Rehabiliteringscenter Viborg. Rehabiliteringscenteret blev etableret i 2015.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Program for temadrøftelsen fremgår af bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/883
Resume
På dagens møde drøfter udvalget temaer og indsatsområder, som udvalgets medlemmer finder vigtige at sætte fokus på i udvalgets funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter temaer og indsatsområder, som udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
Social- og Sundhedsudvalget drøftede temaer og indsatsområder, som udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om at arbejde med følgende temaer i funktionsperioden:
 
· Psykiatri
· Psykologhjælp til unge under 25 år
· Faglighed og kompetencer, herunder særligt sammensætningen af faglige kompetencer
· Sundhed og sundhedsfremme med fokus på alle KRAMS faktorer, herunder særligt på kommunens institutioner og tilbud.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav i den forbindelse et ønske om en række temadrøftelser for borgere på sundhedssatellitterne.
 
Social- og Sundhedsudvalget anbefalede endvidere, at Viborg bliver ikke-ryger kommune, idet spørgsmålet anbefales drøftet i MED-systemet med henblik på en beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om en besigtigelsestur på institutioner og tilbud inden for udvalgets ansvarsområde.
 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om at arbejde videre med en studietur vedrørende det nære sundhedsvæsen og den demografiske udfordring i andet halvår 2018 - eventuelt i Danmark.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune § 17 fremgår udvalgets ansvarsområder. Disse omfatter forvaltningsområderne under socialchefen (handicapområdet, psykiatriområdet, udsatteområdet og visitationen til sociale tilbud) samt størstedelen af forvaltningsområderne under sundhedschefen (sundhedscenter og sundhedssatellitter, rehabiliteringscenter og akutteam, genoptræning).
 
Hertil kommer ansvar for tværgående sundheds- og forebyggelsesinitiativer, det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet, herunder samarbejde med Region Midtjylland, samt samarbejde med eksterne aktører på udvalgets område.
 
Det fremgår endvidere, at udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget
samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.
 
Baggrunden for denne sammensætning af opgaver er bl.a. konstitueringsaftalens fokus på handicap og psykiatri i sammenhæng med sundhedsområdet.
 
På dagens møde drøfter udvalget hvilke temaer og indsatsområder, udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden.
 
Under behandlingen af udvalgets mødeplan 2018 på mødet den 4. januar 2018 (sag nr. 4) blev det tilkendegivet, at man bl.a. ønskede temadrøftelser om sundhed og samarbejde med praksislæger, samt at man ønskede en studietur med fokus på sundhed, psykiatri og unge med psykiatriske diagnoser.
 
Andre temaer, som der politisk er peget på kunne f.eks. være
 • Autismeområdet (er specifikt nævnt i konstitueringsaftalen)
 • Psykologtilbud til unge under 25 år (er specifikt nævnt i konstitueringsaftalen)
 • Samarbejdet med pårørende på psykiatriområdet
 • Fokus på sund livsstil både i kommunens institutioner, men også mere generelt som en forebyggelsesindsats i forhold til befolkningen som helhed, evt. med fokus på ulighed i sundhedsindsatsen
 • Mere udadvendt brug af sundhedscenter og -satellitter, evt. i samarbejde med privatpraktiserende i sundhedssektoren
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/56446
Resume
Viborg Kommune er med godt 1300 veteraner en af de kommuner i landet med flest veteraner og siden 2015 har Viborg Kommune haft et styrket fokus på at støtte kommunens veteraner og pårørende. Der er nu udarbejdet et evaluerings- og statusnotat på Viborg Kommunes veteranindsats fra medio 2015 til primo 2018 (bilag 1).
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget tager evaluerings- og statusnotatet vedrørende Viborg Kommunes veteranindsats til orientering.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
 
Social- og Sundhedsudvalget ser frem til at følge det kommende arbejde som fortsat vil være en tværgående indsats sammen med Beskæftigelsesudvalget.
 
Veterankoordinatoren inviteres til et senere møde eventuelt et fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
I 2015 blev det politisk besluttet at styrke kommunens indsats overfor veteraner og pårørende og der blev afsat midler til området, således Viborg Kommunes veteranindsats i dag er en fast løbende indsats. 
 
Inddragelse og høring
I evaluerings- og statusnotatet (bilag 1) er nogle af kommunens veteraner samt medlemmer af styregruppen for Veteranindsatsen, herunder veterankoordinatoren og det politisk udpegede medlem, interviewet og inddraget.
Evalueringen af veteranindsatsen foreligges både Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, da der er tale om en tværgående indsats.
 
Beskrivelse
Viborg Kommunes veteranindsats er organisatorisk forankret i arbejdsmarkedsområdet og siden maj 2015 har der permanent været tilknyttet en veterankoordinator. I juni 2017 blev der midlertidigt ansat en veteranstøtteperson for at understøtte den individuelle indsats i enkeltsagerne. Veteranstøttepersonen er primo 2018 besluttet fastansat.
Viborg Kommunes veteranindsats er nu evalueret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Viborg Kommunes veteranindsats forventes at fortsætte som hidtil.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 13/738
Resume
Social- og Sundhedsudvalget præsenteres på dagens møde for den årlige status for Cafeen for unge med særlige behov (UFL-cafeen). Statusnotatet er udarbejdet af Havredal Praktiske Uddannelser.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om status for Café for unge med særlige behov tages til efterretning.
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
1. Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om status for Café for unge med særlige behov til efterretning.
 
2. Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Historik
Det daværende Socialudvalg besluttede på møde den 23. juni 2009 (sag nr. 112) at imødekomme en ansøgning fra Havredal Praktiske Landbrugsskole (senere omdøbt Havredal praktiske Uddannelser) om etablering af en café for unge med særlige behov. Caféen blev etableret i en lejlighed i Viborg midtby pr. 1. september 2009 for en projektperiode på et år.
 
Socialudvalget blev ved projektperiodens udløb forelagt en evaluering af cafétilbuddet, og besluttede på mødet den 31. august 2010 (sag nr. 145) at fortsætte caféen som et permanent tilbud. Siden da er Socialudvalget én gang årligt blevet forelagt en status for caféen.
 
Efter ønske fra Havredal Praktiske Uddannelser i april 2014 godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 1. oktober 2014 (sag nr. 3) en ændring af de økonomiske præmisser for den gældende samarbejdsaftale. Ændringen indebærer, at Socialområdet finansierer klubbens husleje, mens medarbejdertimerne i klubben ydes af Havredal Praktiske Uddannelser og frivillige medarbejdere.
 
Det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg blev senest orienteret om status på UFL-cafeen på mødet den 2. marts 2017 (sag nr. 5).
 
Inddragelse og høring
Den årlige status for UFL-cafeen er udarbejdet af Havredal Praktiske Uddannelsers ledelse, med input fra cafeens brugere.
 
Beskrivelse
Den årlige status for UFL-cafeen har følgende hovedpointer:
 • Der er god aktivitet i klubben.
 • Der er god opbakning til de aktiviteter og ture, der arrangeres uden for klubben.
 • Der er et godt samarbejde med frivillige, som varetager opgaverne og kontakten til de unge i forbindelse med klubbens aktiviteter.
 • Der er et godt samarbejde med pårørende til klubbens brugere, som især bidrager med praktisk hjælp.
 • Der er fortsat et ønske om at finde andre lokaler til cafeen
 
Den samlede evaluering fremgår af bilag 1.
 
På baggrund af denne og tidligere evalueringer er Havredal Praktiske Uddannelser fortsat undersøgende i forhold til muligheder for en ny placering af UFL-cafeen, hvor man enten får en billigere husleje, eller får bedre/større lokaler for den samme husleje.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/2340
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at revideret forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet, at det reviderede forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) godkendes, idet udvalget henleder opmærksomheden på at inddrage ny teknologi i indsatsen.
Sagsfremstilling
Historik
I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner blev det besluttet at revidere forløbsprogram for KOL. Dette med henblik på at sikre, at eksempelvis Sundhedsstyrelsens nyeste kliniske retningslinjer på området implementeres i programmet. Det var samtidig hensigten, at det reviderede forløbsprogram skulle afspejle den mest optimale tværsektorielle organisering og opgavefordeling ud fra kriterier om høj faglighed og borgertilfredshed samt effektiv ressourceudnyttelse.
 
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, bestående af politiske repræsentanter for de 19 midtjyske kommuner samt medlemmer af regionsrådet, godkendte det reviderede forløbsprogram for KOL den 9. oktober 2017. Derefter blev forløbsprogrammet godkendt i regionsrådet den 5. december 2017. Nu er det sendt til godkendelse i de 19 midtjyske byråd.  
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Det reviderede forløbsprogram bygger videre på de eksisterende tiltag på KOL-området, hvor Viborg Kommune allerede har mange af de tilbud, der er i forløbsprogrammet og samtidig indgår i et tæt tværsektorielt samarbejde om borgere med KOL.
 
Det reviderede forløbsprogram lægger dog endnu mere vægt på det tværsektorielle samarbejde. Desuden gør den nye udgave af forløbsprogrammet op med tidligere forsøg på at fordele ansvar og indsatser i de forskellige sektorer ud fra en faglig klassificering af sygdommen. I fremtiden vil borgerne derfor tilbydes indsatser ud fra den enkelte borgers samlede situation.
 
Samtidig er der nu indsatser omkring tidlig opsporing, løbende risikovurdering, ernæring og palliation i forløbsprogrammet.
 
De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er, at:
 
 • Dele af rehabiliteringen af KOL-borgere flyttes fra hospitalerne til kommunerne.
 • Tidlig opsporing af borgere over 35 år i risiko for udvikling af KOL.
 • Indsatserne fordeles med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation.
 
Flytningen af dele af rehabiliteringsopgaven fra hospitalerne til kommunerne skal gøre
det lettere for borgerne at gennemføre et rehabiliteringsforløb, fordi det flyttes tættere
på den enkelte. Samtidig forventes denne ændring at medføre en bedre mestringsevne
og indsigt i egen sygdom. Den fremtidige kommunale varetagelse af den specialiserede
rehabilitering formodes at medføre et øget ressourcebehov for kommunerne på kort sigt,
mens flere gennemførte rehabiliteringsforløb og en større mestringsevne på længere sigt
potentielt kan reducere eksempelvis genindlæggelser.
 
Tidlig opsporing af borgere over 35 år i risikogruppen for udvikling af KOL skal foregå
både i kommunerne, på hospitalerne og i almen praksis. Formålet er at opspore KOL på
et tidligere tidspunkt, så udviklingen af sygdommen kan forhales eller stoppes. På kort
sigt forventes indsatsen for tidlig opsporing også at medføre et øget ressourcetræk for
kommunerne til eksempelvis kompetenceudvikling og indkøb af udstyr. På længere sigt
forventes denne investering dog at tjene sig ind i form af eksempelvis færre indlæggelser, længere fastholdelse på arbejdsmarkedet samt en højere livskvalitet for den enkelte.  
 
I det reviderede forløbsprogram fordeles indsatser i højere grad med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Formålet med ændringen er blandt andet at sikre en højere grad af støtte til KOL-borgere med øvrige udfordringer – eksempelvis flere kroniske sygdomme, sociale eller kognitive udfordringer. En mere intensiv og koordineret støtte til den målgruppe formodes at forbedre effekten af indsatsen mod KOL. Det formodes dog samtidig at øge det kortsigtede ressourcebehov for eksempelvis forløbskoordination på kommunalt niveau.
 
Viborg Kommune har allerede en lang række indsatser indenfor KOL-området. Disse er i overvejende grad koordineret i regi af Midtklyngen, hvor Hospitalsenhed Midt, almen praksis og nabokommunerne samarbejder om udviklingen af det tværsektorielle samarbejde. Derfor vil implementeringen af det reviderede forløbsprogram i høj grad også foregå i regi af Midtklyngen.
 
Samtidig er forvaltningen gået i gang med internt at kortlægge og tilpasse indsatserne for borgere med KOL. Dette med henblik på at justere indsatsen, så den opfylder kravene i det reviderede forløbsprogram.   
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Administrative repræsentanter fra de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland har aftalt, at implementeringen af forløbsprogrammet skal være iværksat den 1. maj 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser af det reviderede program. Særligt antallet af rehabiliteringsforløb i kommunerne er forbundet med usikkerhed, da det ikke kan forudsiges, i hvor høj grad nærheden til borgerens hjem vil øge antallet af borgere, der tager imod et tilbud om rehabilitering. Samtidig vil fokus på tidlig opsporing formentlig forøge antallet af borgere, der får behov for et kommunalt tilbud.
 
Det er derfor aftalt i Sundhedskoordinationsudvalget, at en arbejdsgruppe følger økonomien med særlig fokus på antallet af borgere, der indtil nu har modtaget specialiseret genoptræning i hospitalsregi, men som følge af forløbsprogrammet overgår til en kommunal indsats.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/10364
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsvalget,
 
1. at udkast til høringssvaret godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til høringssvar.
 
Social- og sundhedsudvalget præciserede behovet for tydelighed på, hvem der har ansvaret for koordinering.
 
Social- og Sundhedsudvalget beklagede den korte høringsfrist.
 
Det eftersendte bilag 4 vedhæftes referatet.
Sagsfremstilling
Historik
Sundhedsstyrelsen har siden 2012 arbejdet med forløbsprogrammer i forhold til kroniske sygdomme. Nye og reviderede forløbsprogrammer kommer løbende i høring hos relevante parter.
 
Inddragelse og høring
I Viborg Kommune er der indhentet input til høringssvaret i Sundhed og Omsorg.
 
Beskrivelse
Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en revidering af den første udgave fra 2012. Høringsversionen af forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag 1. Følgebrev og høringsparter er vedhæftet som bilag 2 og 3. Udkast til Viborg Kommunes høringssvar eftersendes som bilag 4.
 
Forløbsprogrammer er defineret som ”den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter.”
 
Alle forløbsprogrammer består af beskrivelser af patientgruppe, den sundhedsfaglige indsats, organiseringen af indsatsen, monitoreringen af kvaliteten, implementeringen samt evaluering og revision af forløbsprogrammet. Forløbsprogrammerne dækker både kroniske fysiske og psykiske sygdomme.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Fristen for indsendelse af høringssvar til Sundhedsstyrelsen er den 16. marts 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Pt. uafklaret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/3537
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til koncept for borgermøder godkendes, og
 
2. at forvaltningens forslag til både placering og tidspunkt for borgermøderne godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
1. Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til koncept for borgermøder, idet borgermøderne skal tematiseres, så der sættes fokus på KRAMS-faktorerne og spørgsmålet om, hvordan Social- og Sundhedsudvalget kan understøtte borgernes egenomsorg.
 
2. Social- og Sundhedsudvalget godkendte endvidere forslag til placering og tidspunkt for borgermøderne.
Sagsfremstilling
Historik
På et indledende møde med forvaltningen har formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget udtrykt ønske om, at udvalget stiller sig til rådighed for dialog med borgerne. Formandskabet udtrykte samtidig ønske om, at sådanne møder blev placeret i forskellige lokalmiljøer i kommunen, så flest mulige borgere fik mulighed for at deltage i møderne.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen foreslår, at borgermøderne afholdes som åbne møder uden egentlig tematisering. En sådan form sikrer en høj grad af borgerstyring af mødets indhold, da den enkelte borger får mulighed for både at stille spørgsmål og indgå i dialog med Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer uden yderligere ramme end udvalgets ressortområder.
 
Det vil i praksis betyde, at borgerne har mulighed for:
 
 • At stille spørgsmål til udvalget indenfor sundhed og sociale forhold.
 • At indgå i en dialog om kommunens indsatser og tilbud på social- og sundhedsområderne.
 
Direktøren for Job & Velfærd, socialchefen og sundhedschefen vil stå til rådighed på borgermøderne med henblik på at kunne bidrage med eksempelvis detailviden om kommunens tilbud og indsatser. Samtidig vil de notere de idéer og emner, der kommer frem. Dette med henblik på at sikre, at der følges op på borgermøderne.
 
Forvaltningen foreslår, at der evalueres på afholdelsen af borgermøderne på udvalgsmødet den 1. november 2018. Dette med henblik på at drøfte, om der skal arbejdes videre med borgermøder i 2019 og de efterfølgende år.
 
En mere detaljeret beskrivelse af konceptet for borgermøder kan læses i bilaget til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Borgermøderne foreslås afholdt på følgende datoer og steder:
 
Placering:
Tidspunkt:
Sundhedssatellit Karup
Torsdag den 22. marts kl. 15.30-16.30
Center for Mestring
Torsdag den 26. april kl. 16.00-17.00
Sundhedssatellit Møldrup
Torsdag den 16. august kl. 16.00-17.00
Sundhedscenter Viborg
Torsdag den 20. september kl. 16.00-17.00
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/63872
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.Sagsid.: 17/61591
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2018
Social- og Sundhedsudvalget godkendte den revidere mødeliste med en bemærkning om, at mødelisten skal opdateres i overensstemmelse med drøftelserne på mødet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag